Podatek dochodowy od osób prawnych zarządzanie rozpoznawaniem przychodów w kontekście budowania wartości firmy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podatek dochodowy od osób prawnych zarządzanie rozpoznawaniem przychodów w kontekście budowania wartości firmy"

Transkrypt

1 Podatek dochodowy od osób prawnych zarządzanie rozpoznawaniem przychodów w kontekście budowania wartości firmy Wykład 3 Warszawa, 17 października 2014 r.

2 Plan prezentacji 2 I. Kategorie przychodów II. III. przychody opodatkowane ryczałtowo związane z uczestnictwem w zysku osób prawnych art. 10 ustawy o CIT pozostałe przychody opodatkowane na zasadach ogólnych, w tym przychody z działalności gospodarczej art. 12 ustawy o CIT Rozpoznawanie przychodów w czasie zasady ogólne metoda memoriałowa vs metoda kasowa odroczenie rozpoznania przychodów Rodzaje przysporzeń niepodlegających opodatkowaniu przysporzenia niestanowiące przychodów ( nie-przychody trwałe lub przejściowe) art. 12 ust. 4 ustawy o CIT zwolnienia dochodów opodatkowanych ryczałtowo art. 21, 22 ustawy o CIT zwolnienia podmiotowe zwolnienie z uwagi na formę organizacyjną/ działalności art. 6 ustawy o CIT

3 Kategorie przychodów

4 Przychody opodatkowane na zasadach ogólnych brak definicji pojęcia przychodu - przyjmuje się, że przychodem będą wszelkie przysporzenia majątkowe o charakterze trwałym, rzeczywiście otrzymane w roku podatkowym otwarty (przykładowy) katalog zdarzeń stanowiących przychód podatkowy: podstawowa kategoria - przychód należny (czyli, co do zasady, przychód jeszcze nie otrzymany) za dostarczone towary lub wykonane usługi związane z działalnością gospodarczą; otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe; wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw; wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań; wartość zwróconych wierzytelności odpisanych uprzednio jako nieściągalne lub umorzone i zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów; nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce kapitałowej (oraz z pewnymi wyjątkami od 2014 roku także w spółce komandytowo-akcyjnej) objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; dywidendy wypłacane przez spółki zagraniczne; 4 4

5 Przychody opodatkowane ryczałtowo 5 Grupa dochodów opodatkowana co do zasady stawką zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 19% - pobór podatku następuje bez kosztów uzyskania przychodu (ale w niektórych przypadkach przychód pomniejszony o nie-przychód część niepodlegającą opodatkowaniu) Nie podlegają łączeniu z innymi dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych odrębny koszyk Z reguły pobierany przez płatnika (np. spółkę wypłacającą dywidendę, spółkę podlegającą likwidacji) Otwarty katalog dochodów z udziałów w zyskach osób prawnych: dywidendy wypłacane przez spółki polskie; umorzenie udziałów/akcji; likwidacja osoby prawnej lub spółki komandytowo-akcyjnej; dopłaty na rzecz udziałowców (akcjonariuszy) spółki przejmowanej, łączonej lub dzielonej w przypadku połączenia lub podziału spółek; niepodzielone zyski w spółkach kapitałowych oraz komandytowo-akcyjnych w przypadku przekształcenia tych podmiotów w spółki nie będące podatnikami CIT;

6 Rozpoznawanie przychodów w czasie

7 Rozpoznawanie przychodów w czasie 7 Podstawowa metoda podatkowego rozliczania przychodów czasie metoda memoriałowa: Obejmuje przychody związane z działalnością gospodarczą (szerokie rozumienie, bezpośrednio i pośrednio z działalnością podatnika) Przychód powstaje niezależnie od otrzymania płatności (czyli przychodem są wierzytelności powstałe z związku ze świadczeniami, których termin realizacji upłynął) Data powstania przychodu co do zasady, w zależności od tego które z poniższych zdarzeń zachodzi pierwsze: dzień wydania rzeczy (zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi) wystawienie faktury uregulowanie należności nie dotyczy przychodów opodatkowanych na zasadzie kasowej, np. z tytułu odszkodowania, odsetek (przychód powstaje w dacie otrzymania środków pieniężnych)

8 Rozpoznawanie przychodów w czasie 8 wykonanie świadczenia/ wystawienie faktury przychód podatkowy (19 %) niezależnie czy kontrahent uregulował należności Inne zasady: otrzymania należności za usługi ciągłe (najmu, zarządzania, reklamowe, obsługa prawna) rozliczane między kontrahentami w okresach rozliczeniowych (przychód powstaje z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego - ale nie rzadziej niż raz w roku, a nie w dniu otrzymania płatności lub wystawienia faktury); otrzymania zaliczki za dostawę towarów i usług podlegających wykonaniu w następnych okresach sprawozdawczych (następnym roku podatkowym) Korzyść: otrzymanie należności brak przychodu podatkowego

9 Rozpoznawanie przychodów w czasie 9 Wytwórnia Filmów Animowanych Sp. z o.o. dostała zlecenie na 100k USD od Pixara na wykonanie 4 odcinków serialu o Reksiu do marca 2012 r. Przy negocjacjach umowy we wrześniu 2011 r. prawnicy doradzili, aby wskazać że dostarczenie 2 pierwszych odcinków (planowane na październik 2011) stanowiło częściowe wykonanie usługi z należnością 50, gdyż spółka wiedziała, że będzie potrzebować takiej kwoty na spłatę swoich zobowiązań w listopadzie O doradcach podatkowych zapomniano, bo to standardowa umowa była. Czy pomysł prawników zadziała w praktyce? data otrzymana kwota CIT częściowe wykonanie usługi X/ ,5 wykonanie usługi III/ zaliczka X/ wykonanie usługi III/

10 Nie-przychody

11 Nie-przychody 11 zamknięty katalog jest teoretycznie przysporzenie po stronie podatnika, a nie ma przychodu podatkowego trwały lub przejściowy brak przychodu

12 Nie-przychody przykłady 12 I. Wnoszenie wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek kapitałowych oraz komandytowo-akcyjnych: brak opodatkowania po stronie spółki otrzymującej aport opodatkowanie po stronie spółki wnoszącej aport (nominalna wartość udziałów/akcji otrzymanych w zamian za aport) ale przychodem nie jest: wartość otrzymanych udziałów/ akcji ponad ich wartość nominalną (zwiększająca kapitał zapasowy spółki otrzymującej aport agio) nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce kapitałowej oraz komandytowoakcyjnej objętych w zamian za: przedsiębiorstwo albo zorganizowaną część przedsiębiorstwa wartość udziałów/akcji otrzymanych w ramach tzw. wymiany udziałów (nie obejmuje spółki komandytowo-akcyjnej)

13 Nie-przychody - przykłady Wartość otrzymanych udziałów/ akcji ponad ich wartość nominalną (zwiększająca kapitał zapasowy agio); organy podatkowe mogą jednak kontrolować czy wydana wartość nominalna odpowiada wartości rynkowej przedmiotu aportu w momencie jego wniesienia do spółki w przeciwnym razie organy podatkowe mogą doszacować przychód A aport B spółka A wnosi do spółki B aport udziały/akcje w zamian spółka A otrzymuje od spółki B jej udziały/ akcje przychód w wysokości nominalnej wartości otrzymanych udziałów/ akcji od spółki B brak przychodu podatkowego w części przekraczającej ich nominalną wartość spółka B otrzymuje aport od spółki A w zamian spółka B wydaje spółce A swoje udziały/ akcje brak przychodu podatkowego

14 Nie-przychody przykłady Aport przedsiębiorstwa albo zorganizowanej część przedsiębiorstwa Przychodem nie jest nawet nominalna wartość otrzymanych udziałów/akcji Przedsiębiorstwo definicja z kodeksu cywilnego: zorganizowany zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej; obejmuje ono w szczególności: oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa); własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości; prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych; wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne; koncesje, licencje i zezwolenia; patenty i inne prawa własności przemysłowej; majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne; tajemnice przedsiębiorstwa; księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zorganizowana część przedsiębiorstwa definicja z ustawy o CIT: organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania; przedsiębiorstwem ani jego zorganizowaną częścią nie są: np. udziały (nawet 100%) w innej spółce, wierzytelności, poszczególne składniki majątku (np. sam grunt)

15 Aporty jako narzędzie reorganizacji 15 Firma ogrodnicza Po owocach poznacie ich Spzoo (dalej: Popi) postanowiła rozdzielić dwie swoje podstawowe działalności: hodowlę jabłek i jeżyn (powody: brak synergii, konieczność oddzielenia finansowania bankowego, przygotowanie do sprzedaży jednego z działów). Wartość biznesu Jabłka wynosi 100m, biznesu Jeżyna 60m. Na tym etapie nie analizowano kosztów podatkowych. Rozważano kilka opcji: a) aport aktywów Jeżyna do nowej sp. z o. o. wg wyceny, b) aport zorganizowanych aktywów i pasywów Jeżyna do nowej sp. z o.o., c) aport aktywów z alokacją na agio 60% wartości (tj. 36m). Co powinna zrobić Popi zakładając, że nie ma wolnej gotówki na zapłatę dodatkowego podatku dochodowego? Przychód Uwagi Aport 60m PCC, VAT, wzrost wartości początkowej Śr Trw Aport ZORG Brak Brak PCC/VAT, kontynuacja wartości pocz. Śr Trw Aport (agio) 24m PCC, VAT, wzrost wartości początkowej Śr Trw, ale ograniczenia w odpisach amortyzacyjnych

16 Nie-przychody - przykłady wartość udziałów/ akcji otrzymanych w ramach wymiany udziałów w wymianie udziałów 3 podmioty: spółka nabywająca, spółka nabywana, udziałowcy (akcjonariusze) spółki nabywanej stan początkowy: spółka Celofan i spółka Darmozjad mają razem 100% udziałów w spółce Barachło; spółka Anabol chce nabyć spółkę Barachło udziałowcy spółki nabywanej (B) C D udziałowcy spółki nabywanej (otrzymują udziały w spółce A w zamian za udziały w spółce B); stają udziałowcami spółki nabywającej A C D A 55% 45% => 55% 45% spółka nabywająca B A spółka nabywana spółka nabywająca (staje się udziałowcem spółki B; w zamian za swoje udziały otrzymuje od spółki C i D udziały w spółce B) 100% spółka nabywana (jej udziałowcem staje się spółka A) B

17 Nie-przychody - przykłady 17 przy wymianie udziałów brak opodatkowania dla A, C i D (tylko oni nabywają udziały/akcje) po spełnieniu wszystkich przewidzianych warunków: spółka nabywająca (spółka A) i akcjonariusze/ udziałowcy otrzymujący akcje/ udziały (spółki C, D) muszą podlegać w UE/EOG opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia ewentualne dopłaty dla C i D max. 10% wartości nominalnej udziałów wydawanych dla spółki A spółka A uzyskuje bezwzględną większość (51%) praw głosu w spółce B albo zwiększa ten procent jeśli wcześniej miała 51% spółka nabywająca (A) oraz spółka, której udziały (akcje) są nabywane (B), są podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy o CIT lub spółkami mającymi siedzibę lub zarząd w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego spółka komandytowo-akcyjna mimo nadania jej statusu podatnika CIT nie spełnia powyższych warunków

18 Nie-przychody - przykłady 18 II. Przychód nie powstaje przy nabyciu ogółu praw i obowiązków (udziału) w spółce osobowej niebędącej podatnikiem CIT w zamian za jakikolwiek wkład niepieniężny, niekoniecznie w zamian za przedsiębiorstwo albo zorganizowaną część przedsiębiorstwa III. Sp. z o.o./s.a. - brak przychodu Przychodem nie jest: aport Ogół praw i obowiązków (udział w Sp.K.) wartość umorzonych udziałów/ akcji, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu ich umorzenia oraz wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki komandytowo-akcyjnej w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź objęcia, a także zwróconych udziałowcom (akcjonariuszom) dopłat wniesionych do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami - w wysokości określonej w złotych na dzień ich faktycznego wniesienia Sp. K. - brak przychodu Możliwość stosowania zwolnienia dla przychodów opodatkowanych ryczałtowo.

19 Nie-przychody - przykłady 19 IV. Przychodem nie są naliczone i nieotrzymane odsetki od należności (w tym pożyczek zwrot samej pożyczki również nie jest przychodem) przychód w dacie faktyczne otrzymania odsetek (metoda kasowa) wyjątek: przychód w dacie kapitalizacji odsetek (doliczenie do kwoty głównej), konieczność zapłacenia podatku mimo braku zapłaty Borubar SA udzieliła 1 stycznia m PLN pożyczki, na 6 lat, ze stałą stopą 10% oraz kapitalizacją odsetek (zapłatą całości na koniec). Jaki to będzie mieć wpływ na podatek i stan gotówki Borubar? kwota pożyczki odsetki przychód CIT 19% Gotówka netto % % , % , % , % , % ,818 suma

20 Dochody z udziału w zyskach osób prawnych zwolnienia

21 Dochody z udziału w zyskach osób prawnych - zwolnienia 21 Możliwość podlegania całkowitemu zwolnieniu od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych Zwolnienie obejmuje jedynie wypłaty ze spółek będących podatnikami CIT tj. spółek kapitałowych (zoo lub SA) lub komandytowo-akcyjnych, nie dotyczy jednak wypłat ze spółek osobowych nie posiadających statusu podatnika, np. Sp.K. Zwolnienie stosuje się gdy siedziba lub zarząd podmiotu wypłacającego np. dywidendę znajduje się w Polsce, a otrzymującym wypłatę jest rezydent: polski (podlega w PL opodatkowaniu od całości swoich dochodów) z kraju UE/EOG (podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów w tym kraju) Zwolnienie stosuje się też do dywidend wypłacanych z innego państwa UE/EOG na rzecz rezydenta polskiego mimo że nie są one opodatkowane ryczałtowo (są łączone z ogólnymi przychodami/ kosztami beneficjenta polskiego) Powyższe reguły stanowią implementację dyrektyw unijnych w innych krajach UE obowiązują analogiczne (symetryczne) rozwiązania Gdy omawiane zwolnienie nie przysługuje, stosuje się przepisy ustawy o CIT (podatek 19%) z uwzględnieniem postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

22 Dochody z udziału w zyskach osób prawnych - zwolnienia Pozostałe warunki determinujące korzystanie ze zwolnienia: otrzymujący musi posiadać udziały/akcje bezpośrednio w kapitale spółki wypłacającej (czyli np. nie za pośrednictwem innej spółki) wysokość posiadanych udziałów - co najmniej 10% powyższy limit powinien wynikać co do zasady z tytułu własności posiadanie udziałów/akcji w minimalnej wysokości musi trwać nieprzerwanie co najmniej 2 lata (okres może upłynąć również po wypłacie) otrzymujący nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na źródło ich osiągania przedłożenie płatnikowi (spółce wypłacającej) certyfikatu rezydencji (dotyczy wypłaty z PL do podmiotów zagranicznych) przedłożenie płatnikowi (spółce wypłacającej) oświadczenia stwierdzającego spełnienie wszystkich wymaganych prawem warunków Uwaga: wypłata w wyniku likwidacji zagranicznej spółki brak zwolnienia wypłata w wyniku likwidacji polskiej spółki zwolnienie 22

23 Dochody z udziału w zyskach osób prawnych - zwolnienia 23 zwolnienia dla dochodów opodatkowanych ryczałtowo - przykłady zasady opodatkowania otrzymanych dochodów (zwolnienie) - na podstawie prawa państwa rezydencji spółki A A A dywidenda 40% PL dywidenda UE/EOG PL 40% B B spółka B (płatnik) nie pobiera podatku jeżeli spółka A (podatnik) podlega zwolnieniu na podstawie ustawy o CIT spółka B (płatnik) nie pobiera podatku u źródła jeżeli spółka A (podatnik) podlega zwolnieniu na podstawie ustawy o CIT Jeżeli spółka A nie podlega zwolnieniu (np. posiada w spółce A mniej niż 10% udziałów) spółka B pobiera od wypłacanej kwoty podatek u źródła wg stawki z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

24 Wypłaty dywidend - przykład 24 Firma ogrodnicza Popi uzyskała dywidendy od następujących osób prawnych (opodatkowanych w krajach swojej siedziby): Jeżyna Spzoo (100%): 1mln PLN Manzana SL (Hiszpania, 100%): 200k PLN Jabłoko OOO (Rosja, 80%): 1m PLN Strudel Gmbh (Niemcy 5%): 2mln PLN PKO SA (akcje <1%): 100k PLN. We wszystkich spółkach Popi zamierza trzymać udziały przez 2 lata. Jak i kiedy te wpływy należy rozpoznać w Polsce na potrzeby CIT? Przychód Podatek Forma Jeżyna 1m Zwolnienie (>10% udziałów) Ryczałt Manzana 0.2m Zwolnienie (>10% udziałów) Ogólne Jabłoko 1m 1 x 19% Ogólne Strudel 2m 2 x 19% (<10% udziałów) Ogólne PKO SA x 19% (<10% udziałów) Ryczałt

25 Zwolnienia podmiotowe

26 Zwolnienia podmiotowe 26 Skarb Państwa, NBP, jednostki budżetowe, j.s.t., ZUS, etc. Fundusze inwestycyjne (FIZ) z siedzibą w Polsce działające na podstawie przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych - podstawowe cechy: osobowość prawna wyłączny przedmiot działalności - lokowanie środków pieniężnych w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe pozyskiwanie kapitału - proponowanie nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych osobom fizycznym, osobom prawnym, jednostkom nie mającym osobowości prawnej zezwolenie i nadzór Komisji Nadzoru Finansowego Fundusze z siedzibą w UE lub EOG konieczność spełnienia ustawowych warunków zwolnienie od 2011 (na skutek interwencji Komisji Europejskiej), sądy: również przed 2011 Fundusze z krajów trzecich sporne postępowania podatkowe/sądowe A co to oznacza w praktyce?

27 Zwolnienia podmiotowe Korzyści wynikające z prowadzenia działalności za pomocą FIZ będącego akcjonariuszem transparentnej podatkowo spółki komandytowo-akcyjnej (do 2014) 27 33,3 % 33,3 % 33,3 % Zyski FIZ ZW CIT 99,9 % 99,9 % 99,9 % Zyski 2) 1) CIT 19% SKA SKA SKA 33,3 % 33,3 % 33,3 % Zyski Sp. z o.o./ SA 99,9 % 99,9 % 99,9 % Zyski SKA SKA SKA FIZ vs. Spółka kapitałowa jako akcjonariusz SKA (przykładowa uproszczona struktura kapitałowa wykorzystywana do końca 2013 w obrocie gospodarczym) spółki komandytowo-akcyjne (SKA) prowadzą działalność operacyjną, np. deweloperską lub handlową dochody osiągane w ramach działalności SKA są wolne od opodatkowania na poziomie SKA (SKA jako spółka osobowa do 2014 roku nie była podatnikiem CIT; zamiast tego opodatkowani byli co do zasady jej wspólnicy) w wariancie 1) wypłaty z SKA nie podlegają opodatkowaniu na poziomie FIZ z uwagi na zwolnienie funduszy (efektywna eliminacja podatku dochodowego) w wariancie 2) wypłaty z SKA podlegają opodatkowaniu na poziomie Sp. z o.o./ S.A. stawką 19% CIT następnie, w obu wariantach, wypłaty na rzecz uczestników FIZ i udziałowców/ akcjonariuszy podlegają co do zasady opodatkowaniu stawką 19% PIT możliwa dalsza optymalizacja

28 Raport Echo Investment SA 1kw 2011 (fragment) Objęcie certyfikatów inwestycyjnych FORUM FIZ Dnia 24 stycznia 2011 roku spółka zależna od Emitenta, Barconsel Holdings Limited z siedzibą w Nikozji (Barconsel, Obejmujący) dokonała zapisów na certyfikaty inwestycyjne emitowane przez FORUM XXXIV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie (Emitent FIZ I) i przez FORUM XXIX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie (Emitent FIZ II). W ramach zapisów Barconsel objęła certyfikatów inwestycyjnych serii B FORUM XXXIV Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (FIZ I). Łączna cena emisyjna certyfikatów to PLN. Spółka Barconsel dokonała opłacenia powyższych certyfikatów wnosząc wkład niepieniężny do FIZ w postaci posiadanych udziałów w kapitale zakładowym poniżej wskazanych spółek zależnych w ilości: udziałów w kapitale zakładowym spółki Echo Galaxy Szczecin Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (Spółka I), o wartości nominalnej 50 złotych każdy i łącznej wartości nominalnej PLN, stanowiących 49,99% kapitału zakładowego Spółki I. Wartość ewidencyjna powyższych udziałów w księgach rachunkowych Barconsel wynosi ,74 EUR, co ze średnim kursem NBP na dzień zawarcia transakcji stanowi równowartość ,19 PLN udziałów w kapitale zakładowym spółki Projekt Echo 62 Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (Spółka II), o wartości nominalnej 50 złotych każdy i łącznej wartości nominalnej PLN, stanowiących 49,99% kapitału zakładowego Spółki II. Wartość ewidencyjna powyższych udziałów w księgach rachunkowych Barconsel wynosi ,33 EUR, co ze średnim kursem NBP na dzień zawarcia transakcji stanowi równowartość ,89 PLN udziałów w kapitale zakładowym spółki Projekt Echo 58 Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (Spółki III), o wartości nominalnej 50 zł każdy i łącznej wartości nominalnej PLN, stanowiących 49,99% kapitału zakładowego Spółki III. Wartość ewidencyjna powyższych udziałów w księgach rachunkowych Barconsel wynosi ,50 EUR, co ze średnim kursem NBP na dzień zawarcia transakcji stanowi równowartość ,97 PLN udziałów w kapitale zakładowym spółki Echo Galeria Kielce Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (Spółka V), o wartości nominalnej 500 złotych każdy i łącznej wartości nominalnej PLN, stanowiących 49,98% kapitału zakładowego Spółki V. Wartość ewidencyjna powyższych udziałów w księgach rachunkowych Barconsel wynosi EUR, co ze średnim kursem NBP na dzień zawarcia transakcji stanowi równowartość ,86 PLN 28

29 Echo Investment SA cd. - przykład 29 Założenia (fikcyjne): w 2010 ECHO sprzedało 300 mieszkań po średniej cenie PLN osiągając na nich średni dochód podatkowy 30% (tj /mieszkanie) w 2011 ECHO sprzedało 280 mieszkań po średniej cenie PLN osiągając na nich średni dochód podatkowy 30%; jednocześnie na samym początku roku ECHO przekształciło wszystkie spółki pod funduszem w SKA. W którym roku ECHO osiągnęło lepszy wynik finansowy? Czy założenie FIZ i przeniesienie posiadanych spółek po fundusz wraz z ich późniejszym przekształceniem było korzystnym rozwiązaniem? Sprzedaż Średnia cena przychód CIT dochód CIT CIT 19% Netto Korzyść , ,

30 Planowane zmiany w podatkach dochodowych 30 I. Kontrolowana Spółka Zagraniczna (Controlled Foreign Company CFC): mechanizm ten ma na celu ograniczenie możliwości relokowania dochodów do spółek położonych w krajach o niskim poziomie opodatkowania; dochody zagranicznej spółki kontrolowanej mają być co do zasady rozliczane w Polsce jak dochody podatnika wg. stawki 19%. Zagraniczna spółka kontrolowana to: spółka mająca siedzibę m.in. w raju podatkowym; spółka zagraniczna w której polski podmiot ma (nawet pośrednio) 25% udziałów przez co najmniej 30 dni; której co najmniej 50% przychodów pochodzi z udziału w zyskach osoby prawnej (np. dywidendy), a przychody te opodatkowane są stawką niższą o co najmniej 25% niż w Polsce. II. o Planowane wejście w życie: od 4 miesiąca po ogłoszeniu nowelizacji ustawy (ogłoszenie październik 2014 r.; prace nad zmianą przepisów przejściowych). Nowe zasady stosowania ograniczeń wynikających z niedostatecznej kapitalizacji rozciągnięcie ograniczeń na podmioty powiązane posiadające także pośrednio nie mniej niż 25% udziałów/akcji zmiana metodologii obliczania progu dozwolonego zadłużenia wobec podmiotów powiązanych odniesienie do wartości kapitału własnego spółki zamiast do 3krotności kapitału zakładowego. wprowadzenie możliwości wyboru alternatywnej metody obliczania odsetek wolnych od ograniczeń z tytułu niedostatecznej kapitalizacji iloczyn stopy referencyjna NBP + 1,25 p.p. i wartości podatkowej aktywów. Wejście w życie: od 2015 roku

31 Pytania 31

32 Dziękuję za uwagę 32

Nowelizacje ustaw podatkowych 2011 CIT-PIT-VAT. Mirosław Barszcz Artur Cmoch Warszawa, 13 grudnia 2010 r.

Nowelizacje ustaw podatkowych 2011 CIT-PIT-VAT. Mirosław Barszcz Artur Cmoch Warszawa, 13 grudnia 2010 r. Nowelizacje ustaw podatkowych 2011 CIT-PIT-VAT Mirosław Barszcz Artur Cmoch Warszawa, r. Zmiany w CIT Agenda Zwolnienie zagranicznych funduszy inwestycyjnych i programów emerytalnych Dochód ze zbycia udziałów/akcji

Bardziej szczegółowo

Podatek dochodowy od osób prawnych zarządzanie rozpoznawaniem kosztów w kontekście budowania wartości firmy Wykład 4

Podatek dochodowy od osób prawnych zarządzanie rozpoznawaniem kosztów w kontekście budowania wartości firmy Wykład 4 Podatek dochodowy od osób prawnych zarządzanie rozpoznawaniem kosztów w kontekście budowania wartości firmy Wykład 4 Warszawa, 24 października 2014 r. Plan prezentacji 1 1 1. Zarządzanie kosztami a zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Zarys systemu podatkowego / 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9. Podatki z tytułu zatrudnienia / 19. Ceny transferowe / 23

Spis treści. Zarys systemu podatkowego / 5. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9. Podatki z tytułu zatrudnienia / 19. Ceny transferowe / 23 Spis treści Zarys systemu podatkowego / 5 Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) / 9 Podatki z tytułu zatrudnienia / 19 Ceny transferowe / 23 Podatek od towarów i usług (VAT) / 28 Akcyza i cła / 33 Prawo

Bardziej szczegółowo

2.1 Model opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych

2.1 Model opodatkowania spółek komandytowo-akcyjnych Opinia PKPP Lewiatan do Projektu Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Projekt z dnia 24 sierpnia 2012

Bardziej szczegółowo

Nabycie, w tym objęcie, udziałów spółki z o.o. poniesione przez spółkę kapitałową te udziały nabywającą Skutki podatkowe

Nabycie, w tym objęcie, udziałów spółki z o.o. poniesione przez spółkę kapitałową te udziały nabywającą Skutki podatkowe A-Tax /// 21.12.2013 Consulting Nabycie, w tym objęcie, udziałów spółki z o.o. poniesione przez spółkę kapitałową te udziały nabywającą Skutki podatkowe Aspekt kosztów uzyskania przychodów (KUZ ) po stronie

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/186 Dz.U. 1992 Nr 21 poz. 86 USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Opracowano na podstawie: t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w Polsce w roku 2014

Inwestowanie w Polsce w roku 2014 TAX SERVICES Business Services & Consulting Accounting & Payroll IT Sales & Services Tax & Legal PL Inwestowanie w Polsce w roku 2014 Formy prawne i podatki (ze zmianami od dnia 1 stycznia, 3 marca i 1

Bardziej szczegółowo

Autor: Sławomir Zieleń. Tytuł: Sposoby przekształcenia przedsiębiorstwa będącego osobą fizyczną

Autor: Sławomir Zieleń. Tytuł: Sposoby przekształcenia przedsiębiorstwa będącego osobą fizyczną Autor: Tytuł: Sławomir Zieleń Sposoby przekształcenia przedsiębiorstwa będącego osobą fizyczną Przepisy prawne określają zarówno procedurę przekształcenia przedsiębiorstwa osoby fizycznej w spółkę, jak

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania

USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/111 USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Art. 1. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym

Bardziej szczegółowo

Te n o b s z a r 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce. również wynosi 22%. PODATKI w Polsce

Te n o b s z a r 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce. również wynosi 22%. PODATKI w Polsce Te n o b s z a r zajmuje 22% p o w i e r z c h n i o k ł a d k i. VAT w Polsce również wynosi 22%. PODATKI w Polsce EDYCJA 2010 spis treści Zarys systemu podatkowego w Polsce 3 Podatek dochodowy od osób

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Podatki dochodowe

Rozdział IV. Podatki dochodowe Rozdział IV Podatki dochodowe Zalecana literatura: Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pod. red. W. Modzelewskiego, ISP, Warszawa 2007; Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe. W Polsce występują dwa rodzaje podatków dochodowych: od osób fizycznych, od osób prawnych.

Podatki dochodowe. W Polsce występują dwa rodzaje podatków dochodowych: od osób fizycznych, od osób prawnych. Podatki dochodowe W Polsce występują dwa rodzaje podatków dochodowych: od osób fizycznych, od osób prawnych. Podatek dochodowy od osób fizycznych Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych została

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja ustawy o PIT i CIT

Nowelizacja ustawy o PIT i CIT Nowelizacja ustawy o PIT i CIT Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2014 r. Spis treści 1. Opodatkowanie dochodów zagranicznych spółek kontrolowanych... 4 1.1 Powody wprowadzenia nowej regulacji...

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na 2015 r.

Zmiany w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na 2015 r. Zmiany w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na 2015 r. KPMG Tax M.Michna sp.k. kpmg.pl 23 września 2014 Agenda 1. Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC), 2. Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Perspektywa lokalna vs perspektywa międzynarodowa

Perspektywa lokalna vs perspektywa międzynarodowa Perspektywa lokalna vs perspektywa międzynarodowa Zarządzanie podatkami jako narzędzie budowania wartości firmy (wykład nr 11) Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Przebieg wykładu 2 Perspektywa lokalna vs perspektywa

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Uwaga: W każdy poniedziałek ukazuje się Serwis Doradztwa Podatkowego, będący elektronicznym dodatkiem do miesięcznika Biuletyn ISP-Doradztwo Podatkowe wydawanego od ponad 15 lat przez Instytut. Serwis

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja podatkowa przy wykorzystaniu spółki komandytowej oraz podmiotów zagranicznych. Sopot, 20 sierpnia 2010 r.

Optymalizacja podatkowa przy wykorzystaniu spółki komandytowej oraz podmiotów zagranicznych. Sopot, 20 sierpnia 2010 r. Optymalizacja podatkowa przy wykorzystaniu spółki komandytowej oraz podmiotów zagranicznych Sopot, 20 sierpnia 2010 r. Opodatkowanie dywidend Sposób opodatkowania dystrybucji dywidend przez polskie spółki

Bardziej szczegółowo

UJEDNOLICONE PRZEPISY PRAWNE

UJEDNOLICONE PRZEPISY PRAWNE USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) (Dz.U. z 2013 r. poz. 330 i poz. 613; z 2014 r. poz. 768 i poz. 1100) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. [Przedmiot ustawy] Ustawa określa zasady rachunkowości,

Bardziej szczegółowo

Rząd ograniczy unikanie opodatkowania. Fiskus może ustalać wartość świadczeń. Zatory płatnicze wymuszają korektę kosztów

Rząd ograniczy unikanie opodatkowania. Fiskus może ustalać wartość świadczeń. Zatory płatnicze wymuszają korektę kosztów WRZESIEŃ 2014 ISSN 1895-1775 Rok X, nr 107 PRAWO i PODATKI KOMENTARZE l INFORMACJE l ANALIZY Rząd ograniczy unikanie opodatkowania Fiskus może ustalać wartość świadczeń Zatory płatnicze wymuszają korektę

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE OPTIMUS S.A. ZA OKRES 01.01.2010 30.09.2010 INFORMACJE OGÓLNE I. DANE JEDNOSTKI: Nazwa: Forma prawna: OPTIMUS S.A. Spółka Akcyjna Siedziba: ul. Jagiellońska

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MURAPOL S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MURAPOL S.A. MURAPOL S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 roku zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej Bielsko-Biała, 29 września 2014 r. MURAPOL

Bardziej szczegółowo

NOWE ZASADY LIMITOWANIA WYSOKOŚCI ODSETEK ZALICZANYCH DO KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW OBOWIĄZUJĄCE W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

NOWE ZASADY LIMITOWANIA WYSOKOŚCI ODSETEK ZALICZANYCH DO KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW OBOWIĄZUJĄCE W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH NOWE ZASADY LIMITOWANIA WYSOKOŚCI ODSETEK ZALICZANYCH DO KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODÓW OBOWIĄZUJĄCE W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszły w życie na podstawie ustawy z

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MURAPOL S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MURAPOL S.A. MURAPOL S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej Bielsko-Biała, 23 maj 2014 r. MURAPOL

Bardziej szczegółowo

PODATKOWE GRUPY KAPITAŁOWE

PODATKOWE GRUPY KAPITAŁOWE 1 Gudaszewski Wojciech Zasady tworzenia i funkcjonowania PLAN WYKŁADU: 1. Struktura grupy kapitałowej 2. Cel tworzenia podatkowej grupy kapitałowej 3. Zasady tworzenia podatkowej grupy podatkowej 4. Zasady

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna za 2 kwartał 2007 roku Zawierający skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe NFI MIDAS S.A. 1

Bardziej szczegółowo

Newsletter Komisji Podatkowej Finexa (International Tax Committee)

Newsletter Komisji Podatkowej Finexa (International Tax Committee) Newsletter Komisji Podatkowej Finexa (International Tax Committee) Nr 2/2014 Listopad, 2014 Co w numerze: 1. PIT i CIT: Zmiany w podatkach dochodowych od 1 stycznia 2015 r. 2. VAT: zmiany projektowane

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PODATKOWA DLA INWESTYCJI W SEKTORZE NIERUCHOMOŚCI

OPTYMALIZACJA PODATKOWA DLA INWESTYCJI W SEKTORZE NIERUCHOMOŚCI OPTYMALIZACJA PODATKOWA DLA INWESTYCJI W SEKTORZE NIERUCHOMOŚCI Obowiązujące regulacje i planowane zmiany Warszawa, wrzesień 2014 1 PODATKOWE ASPEKTY RYNKU NIERUCHOMOŚCI - WPROWADZENIE Obowiązujące regulacje

Bardziej szczegółowo