Podatek dochodowy od osób prawnych zarządzanie rozpoznawaniem przychodów w kontekście budowania wartości firmy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podatek dochodowy od osób prawnych zarządzanie rozpoznawaniem przychodów w kontekście budowania wartości firmy"

Transkrypt

1 Podatek dochodowy od osób prawnych zarządzanie rozpoznawaniem przychodów w kontekście budowania wartości firmy Wykład 3 Warszawa, 17 października 2014 r.

2 Plan prezentacji 2 I. Kategorie przychodów II. III. przychody opodatkowane ryczałtowo związane z uczestnictwem w zysku osób prawnych art. 10 ustawy o CIT pozostałe przychody opodatkowane na zasadach ogólnych, w tym przychody z działalności gospodarczej art. 12 ustawy o CIT Rozpoznawanie przychodów w czasie zasady ogólne metoda memoriałowa vs metoda kasowa odroczenie rozpoznania przychodów Rodzaje przysporzeń niepodlegających opodatkowaniu przysporzenia niestanowiące przychodów ( nie-przychody trwałe lub przejściowe) art. 12 ust. 4 ustawy o CIT zwolnienia dochodów opodatkowanych ryczałtowo art. 21, 22 ustawy o CIT zwolnienia podmiotowe zwolnienie z uwagi na formę organizacyjną/ działalności art. 6 ustawy o CIT

3 Kategorie przychodów

4 Przychody opodatkowane na zasadach ogólnych brak definicji pojęcia przychodu - przyjmuje się, że przychodem będą wszelkie przysporzenia majątkowe o charakterze trwałym, rzeczywiście otrzymane w roku podatkowym otwarty (przykładowy) katalog zdarzeń stanowiących przychód podatkowy: podstawowa kategoria - przychód należny (czyli, co do zasady, przychód jeszcze nie otrzymany) za dostarczone towary lub wykonane usługi związane z działalnością gospodarczą; otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe; wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw; wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań; wartość zwróconych wierzytelności odpisanych uprzednio jako nieściągalne lub umorzone i zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów; nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce kapitałowej (oraz z pewnymi wyjątkami od 2014 roku także w spółce komandytowo-akcyjnej) objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część; dywidendy wypłacane przez spółki zagraniczne; 4 4

5 Przychody opodatkowane ryczałtowo 5 Grupa dochodów opodatkowana co do zasady stawką zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 19% - pobór podatku następuje bez kosztów uzyskania przychodu (ale w niektórych przypadkach przychód pomniejszony o nie-przychód część niepodlegającą opodatkowaniu) Nie podlegają łączeniu z innymi dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych odrębny koszyk Z reguły pobierany przez płatnika (np. spółkę wypłacającą dywidendę, spółkę podlegającą likwidacji) Otwarty katalog dochodów z udziałów w zyskach osób prawnych: dywidendy wypłacane przez spółki polskie; umorzenie udziałów/akcji; likwidacja osoby prawnej lub spółki komandytowo-akcyjnej; dopłaty na rzecz udziałowców (akcjonariuszy) spółki przejmowanej, łączonej lub dzielonej w przypadku połączenia lub podziału spółek; niepodzielone zyski w spółkach kapitałowych oraz komandytowo-akcyjnych w przypadku przekształcenia tych podmiotów w spółki nie będące podatnikami CIT;

6 Rozpoznawanie przychodów w czasie

7 Rozpoznawanie przychodów w czasie 7 Podstawowa metoda podatkowego rozliczania przychodów czasie metoda memoriałowa: Obejmuje przychody związane z działalnością gospodarczą (szerokie rozumienie, bezpośrednio i pośrednio z działalnością podatnika) Przychód powstaje niezależnie od otrzymania płatności (czyli przychodem są wierzytelności powstałe z związku ze świadczeniami, których termin realizacji upłynął) Data powstania przychodu co do zasady, w zależności od tego które z poniższych zdarzeń zachodzi pierwsze: dzień wydania rzeczy (zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi) wystawienie faktury uregulowanie należności nie dotyczy przychodów opodatkowanych na zasadzie kasowej, np. z tytułu odszkodowania, odsetek (przychód powstaje w dacie otrzymania środków pieniężnych)

8 Rozpoznawanie przychodów w czasie 8 wykonanie świadczenia/ wystawienie faktury przychód podatkowy (19 %) niezależnie czy kontrahent uregulował należności Inne zasady: otrzymania należności za usługi ciągłe (najmu, zarządzania, reklamowe, obsługa prawna) rozliczane między kontrahentami w okresach rozliczeniowych (przychód powstaje z ostatnim dniem okresu rozliczeniowego - ale nie rzadziej niż raz w roku, a nie w dniu otrzymania płatności lub wystawienia faktury); otrzymania zaliczki za dostawę towarów i usług podlegających wykonaniu w następnych okresach sprawozdawczych (następnym roku podatkowym) Korzyść: otrzymanie należności brak przychodu podatkowego

9 Rozpoznawanie przychodów w czasie 9 Wytwórnia Filmów Animowanych Sp. z o.o. dostała zlecenie na 100k USD od Pixara na wykonanie 4 odcinków serialu o Reksiu do marca 2012 r. Przy negocjacjach umowy we wrześniu 2011 r. prawnicy doradzili, aby wskazać że dostarczenie 2 pierwszych odcinków (planowane na październik 2011) stanowiło częściowe wykonanie usługi z należnością 50, gdyż spółka wiedziała, że będzie potrzebować takiej kwoty na spłatę swoich zobowiązań w listopadzie O doradcach podatkowych zapomniano, bo to standardowa umowa była. Czy pomysł prawników zadziała w praktyce? data otrzymana kwota CIT częściowe wykonanie usługi X/ ,5 wykonanie usługi III/ zaliczka X/ wykonanie usługi III/

10 Nie-przychody

11 Nie-przychody 11 zamknięty katalog jest teoretycznie przysporzenie po stronie podatnika, a nie ma przychodu podatkowego trwały lub przejściowy brak przychodu

12 Nie-przychody przykłady 12 I. Wnoszenie wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek kapitałowych oraz komandytowo-akcyjnych: brak opodatkowania po stronie spółki otrzymującej aport opodatkowanie po stronie spółki wnoszącej aport (nominalna wartość udziałów/akcji otrzymanych w zamian za aport) ale przychodem nie jest: wartość otrzymanych udziałów/ akcji ponad ich wartość nominalną (zwiększająca kapitał zapasowy spółki otrzymującej aport agio) nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce kapitałowej oraz komandytowoakcyjnej objętych w zamian za: przedsiębiorstwo albo zorganizowaną część przedsiębiorstwa wartość udziałów/akcji otrzymanych w ramach tzw. wymiany udziałów (nie obejmuje spółki komandytowo-akcyjnej)

13 Nie-przychody - przykłady Wartość otrzymanych udziałów/ akcji ponad ich wartość nominalną (zwiększająca kapitał zapasowy agio); organy podatkowe mogą jednak kontrolować czy wydana wartość nominalna odpowiada wartości rynkowej przedmiotu aportu w momencie jego wniesienia do spółki w przeciwnym razie organy podatkowe mogą doszacować przychód A aport B spółka A wnosi do spółki B aport udziały/akcje w zamian spółka A otrzymuje od spółki B jej udziały/ akcje przychód w wysokości nominalnej wartości otrzymanych udziałów/ akcji od spółki B brak przychodu podatkowego w części przekraczającej ich nominalną wartość spółka B otrzymuje aport od spółki A w zamian spółka B wydaje spółce A swoje udziały/ akcje brak przychodu podatkowego

14 Nie-przychody przykłady Aport przedsiębiorstwa albo zorganizowanej część przedsiębiorstwa Przychodem nie jest nawet nominalna wartość otrzymanych udziałów/akcji Przedsiębiorstwo definicja z kodeksu cywilnego: zorganizowany zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej; obejmuje ono w szczególności: oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa); własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości; prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych; wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne; koncesje, licencje i zezwolenia; patenty i inne prawa własności przemysłowej; majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne; tajemnice przedsiębiorstwa; księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zorganizowana część przedsiębiorstwa definicja z ustawy o CIT: organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania; przedsiębiorstwem ani jego zorganizowaną częścią nie są: np. udziały (nawet 100%) w innej spółce, wierzytelności, poszczególne składniki majątku (np. sam grunt)

15 Aporty jako narzędzie reorganizacji 15 Firma ogrodnicza Po owocach poznacie ich Spzoo (dalej: Popi) postanowiła rozdzielić dwie swoje podstawowe działalności: hodowlę jabłek i jeżyn (powody: brak synergii, konieczność oddzielenia finansowania bankowego, przygotowanie do sprzedaży jednego z działów). Wartość biznesu Jabłka wynosi 100m, biznesu Jeżyna 60m. Na tym etapie nie analizowano kosztów podatkowych. Rozważano kilka opcji: a) aport aktywów Jeżyna do nowej sp. z o. o. wg wyceny, b) aport zorganizowanych aktywów i pasywów Jeżyna do nowej sp. z o.o., c) aport aktywów z alokacją na agio 60% wartości (tj. 36m). Co powinna zrobić Popi zakładając, że nie ma wolnej gotówki na zapłatę dodatkowego podatku dochodowego? Przychód Uwagi Aport 60m PCC, VAT, wzrost wartości początkowej Śr Trw Aport ZORG Brak Brak PCC/VAT, kontynuacja wartości pocz. Śr Trw Aport (agio) 24m PCC, VAT, wzrost wartości początkowej Śr Trw, ale ograniczenia w odpisach amortyzacyjnych

16 Nie-przychody - przykłady wartość udziałów/ akcji otrzymanych w ramach wymiany udziałów w wymianie udziałów 3 podmioty: spółka nabywająca, spółka nabywana, udziałowcy (akcjonariusze) spółki nabywanej stan początkowy: spółka Celofan i spółka Darmozjad mają razem 100% udziałów w spółce Barachło; spółka Anabol chce nabyć spółkę Barachło udziałowcy spółki nabywanej (B) C D udziałowcy spółki nabywanej (otrzymują udziały w spółce A w zamian za udziały w spółce B); stają udziałowcami spółki nabywającej A C D A 55% 45% => 55% 45% spółka nabywająca B A spółka nabywana spółka nabywająca (staje się udziałowcem spółki B; w zamian za swoje udziały otrzymuje od spółki C i D udziały w spółce B) 100% spółka nabywana (jej udziałowcem staje się spółka A) B

17 Nie-przychody - przykłady 17 przy wymianie udziałów brak opodatkowania dla A, C i D (tylko oni nabywają udziały/akcje) po spełnieniu wszystkich przewidzianych warunków: spółka nabywająca (spółka A) i akcjonariusze/ udziałowcy otrzymujący akcje/ udziały (spółki C, D) muszą podlegać w UE/EOG opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia ewentualne dopłaty dla C i D max. 10% wartości nominalnej udziałów wydawanych dla spółki A spółka A uzyskuje bezwzględną większość (51%) praw głosu w spółce B albo zwiększa ten procent jeśli wcześniej miała 51% spółka nabywająca (A) oraz spółka, której udziały (akcje) są nabywane (B), są podmiotami wymienionymi w załączniku nr 3 do ustawy o CIT lub spółkami mającymi siedzibę lub zarząd w innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego spółka komandytowo-akcyjna mimo nadania jej statusu podatnika CIT nie spełnia powyższych warunków

18 Nie-przychody - przykłady 18 II. Przychód nie powstaje przy nabyciu ogółu praw i obowiązków (udziału) w spółce osobowej niebędącej podatnikiem CIT w zamian za jakikolwiek wkład niepieniężny, niekoniecznie w zamian za przedsiębiorstwo albo zorganizowaną część przedsiębiorstwa III. Sp. z o.o./s.a. - brak przychodu Przychodem nie jest: aport Ogół praw i obowiązków (udział w Sp.K.) wartość umorzonych udziałów/ akcji, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu ich umorzenia oraz wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki komandytowo-akcyjnej w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź objęcia, a także zwróconych udziałowcom (akcjonariuszom) dopłat wniesionych do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami - w wysokości określonej w złotych na dzień ich faktycznego wniesienia Sp. K. - brak przychodu Możliwość stosowania zwolnienia dla przychodów opodatkowanych ryczałtowo.

19 Nie-przychody - przykłady 19 IV. Przychodem nie są naliczone i nieotrzymane odsetki od należności (w tym pożyczek zwrot samej pożyczki również nie jest przychodem) przychód w dacie faktyczne otrzymania odsetek (metoda kasowa) wyjątek: przychód w dacie kapitalizacji odsetek (doliczenie do kwoty głównej), konieczność zapłacenia podatku mimo braku zapłaty Borubar SA udzieliła 1 stycznia m PLN pożyczki, na 6 lat, ze stałą stopą 10% oraz kapitalizacją odsetek (zapłatą całości na koniec). Jaki to będzie mieć wpływ na podatek i stan gotówki Borubar? kwota pożyczki odsetki przychód CIT 19% Gotówka netto % % , % , % , % , % ,818 suma

20 Dochody z udziału w zyskach osób prawnych zwolnienia

21 Dochody z udziału w zyskach osób prawnych - zwolnienia 21 Możliwość podlegania całkowitemu zwolnieniu od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych Zwolnienie obejmuje jedynie wypłaty ze spółek będących podatnikami CIT tj. spółek kapitałowych (zoo lub SA) lub komandytowo-akcyjnych, nie dotyczy jednak wypłat ze spółek osobowych nie posiadających statusu podatnika, np. Sp.K. Zwolnienie stosuje się gdy siedziba lub zarząd podmiotu wypłacającego np. dywidendę znajduje się w Polsce, a otrzymującym wypłatę jest rezydent: polski (podlega w PL opodatkowaniu od całości swoich dochodów) z kraju UE/EOG (podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów w tym kraju) Zwolnienie stosuje się też do dywidend wypłacanych z innego państwa UE/EOG na rzecz rezydenta polskiego mimo że nie są one opodatkowane ryczałtowo (są łączone z ogólnymi przychodami/ kosztami beneficjenta polskiego) Powyższe reguły stanowią implementację dyrektyw unijnych w innych krajach UE obowiązują analogiczne (symetryczne) rozwiązania Gdy omawiane zwolnienie nie przysługuje, stosuje się przepisy ustawy o CIT (podatek 19%) z uwzględnieniem postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

22 Dochody z udziału w zyskach osób prawnych - zwolnienia Pozostałe warunki determinujące korzystanie ze zwolnienia: otrzymujący musi posiadać udziały/akcje bezpośrednio w kapitale spółki wypłacającej (czyli np. nie za pośrednictwem innej spółki) wysokość posiadanych udziałów - co najmniej 10% powyższy limit powinien wynikać co do zasady z tytułu własności posiadanie udziałów/akcji w minimalnej wysokości musi trwać nieprzerwanie co najmniej 2 lata (okres może upłynąć również po wypłacie) otrzymujący nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na źródło ich osiągania przedłożenie płatnikowi (spółce wypłacającej) certyfikatu rezydencji (dotyczy wypłaty z PL do podmiotów zagranicznych) przedłożenie płatnikowi (spółce wypłacającej) oświadczenia stwierdzającego spełnienie wszystkich wymaganych prawem warunków Uwaga: wypłata w wyniku likwidacji zagranicznej spółki brak zwolnienia wypłata w wyniku likwidacji polskiej spółki zwolnienie 22

23 Dochody z udziału w zyskach osób prawnych - zwolnienia 23 zwolnienia dla dochodów opodatkowanych ryczałtowo - przykłady zasady opodatkowania otrzymanych dochodów (zwolnienie) - na podstawie prawa państwa rezydencji spółki A A A dywidenda 40% PL dywidenda UE/EOG PL 40% B B spółka B (płatnik) nie pobiera podatku jeżeli spółka A (podatnik) podlega zwolnieniu na podstawie ustawy o CIT spółka B (płatnik) nie pobiera podatku u źródła jeżeli spółka A (podatnik) podlega zwolnieniu na podstawie ustawy o CIT Jeżeli spółka A nie podlega zwolnieniu (np. posiada w spółce A mniej niż 10% udziałów) spółka B pobiera od wypłacanej kwoty podatek u źródła wg stawki z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania

24 Wypłaty dywidend - przykład 24 Firma ogrodnicza Popi uzyskała dywidendy od następujących osób prawnych (opodatkowanych w krajach swojej siedziby): Jeżyna Spzoo (100%): 1mln PLN Manzana SL (Hiszpania, 100%): 200k PLN Jabłoko OOO (Rosja, 80%): 1m PLN Strudel Gmbh (Niemcy 5%): 2mln PLN PKO SA (akcje <1%): 100k PLN. We wszystkich spółkach Popi zamierza trzymać udziały przez 2 lata. Jak i kiedy te wpływy należy rozpoznać w Polsce na potrzeby CIT? Przychód Podatek Forma Jeżyna 1m Zwolnienie (>10% udziałów) Ryczałt Manzana 0.2m Zwolnienie (>10% udziałów) Ogólne Jabłoko 1m 1 x 19% Ogólne Strudel 2m 2 x 19% (<10% udziałów) Ogólne PKO SA x 19% (<10% udziałów) Ryczałt

25 Zwolnienia podmiotowe

26 Zwolnienia podmiotowe 26 Skarb Państwa, NBP, jednostki budżetowe, j.s.t., ZUS, etc. Fundusze inwestycyjne (FIZ) z siedzibą w Polsce działające na podstawie przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych - podstawowe cechy: osobowość prawna wyłączny przedmiot działalności - lokowanie środków pieniężnych w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe pozyskiwanie kapitału - proponowanie nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych osobom fizycznym, osobom prawnym, jednostkom nie mającym osobowości prawnej zezwolenie i nadzór Komisji Nadzoru Finansowego Fundusze z siedzibą w UE lub EOG konieczność spełnienia ustawowych warunków zwolnienie od 2011 (na skutek interwencji Komisji Europejskiej), sądy: również przed 2011 Fundusze z krajów trzecich sporne postępowania podatkowe/sądowe A co to oznacza w praktyce?

27 Zwolnienia podmiotowe Korzyści wynikające z prowadzenia działalności za pomocą FIZ będącego akcjonariuszem transparentnej podatkowo spółki komandytowo-akcyjnej (do 2014) 27 33,3 % 33,3 % 33,3 % Zyski FIZ ZW CIT 99,9 % 99,9 % 99,9 % Zyski 2) 1) CIT 19% SKA SKA SKA 33,3 % 33,3 % 33,3 % Zyski Sp. z o.o./ SA 99,9 % 99,9 % 99,9 % Zyski SKA SKA SKA FIZ vs. Spółka kapitałowa jako akcjonariusz SKA (przykładowa uproszczona struktura kapitałowa wykorzystywana do końca 2013 w obrocie gospodarczym) spółki komandytowo-akcyjne (SKA) prowadzą działalność operacyjną, np. deweloperską lub handlową dochody osiągane w ramach działalności SKA są wolne od opodatkowania na poziomie SKA (SKA jako spółka osobowa do 2014 roku nie była podatnikiem CIT; zamiast tego opodatkowani byli co do zasady jej wspólnicy) w wariancie 1) wypłaty z SKA nie podlegają opodatkowaniu na poziomie FIZ z uwagi na zwolnienie funduszy (efektywna eliminacja podatku dochodowego) w wariancie 2) wypłaty z SKA podlegają opodatkowaniu na poziomie Sp. z o.o./ S.A. stawką 19% CIT następnie, w obu wariantach, wypłaty na rzecz uczestników FIZ i udziałowców/ akcjonariuszy podlegają co do zasady opodatkowaniu stawką 19% PIT możliwa dalsza optymalizacja

28 Raport Echo Investment SA 1kw 2011 (fragment) Objęcie certyfikatów inwestycyjnych FORUM FIZ Dnia 24 stycznia 2011 roku spółka zależna od Emitenta, Barconsel Holdings Limited z siedzibą w Nikozji (Barconsel, Obejmujący) dokonała zapisów na certyfikaty inwestycyjne emitowane przez FORUM XXXIV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie (Emitent FIZ I) i przez FORUM XXIX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Krakowie (Emitent FIZ II). W ramach zapisów Barconsel objęła certyfikatów inwestycyjnych serii B FORUM XXXIV Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego (FIZ I). Łączna cena emisyjna certyfikatów to PLN. Spółka Barconsel dokonała opłacenia powyższych certyfikatów wnosząc wkład niepieniężny do FIZ w postaci posiadanych udziałów w kapitale zakładowym poniżej wskazanych spółek zależnych w ilości: udziałów w kapitale zakładowym spółki Echo Galaxy Szczecin Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (Spółka I), o wartości nominalnej 50 złotych każdy i łącznej wartości nominalnej PLN, stanowiących 49,99% kapitału zakładowego Spółki I. Wartość ewidencyjna powyższych udziałów w księgach rachunkowych Barconsel wynosi ,74 EUR, co ze średnim kursem NBP na dzień zawarcia transakcji stanowi równowartość ,19 PLN udziałów w kapitale zakładowym spółki Projekt Echo 62 Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (Spółka II), o wartości nominalnej 50 złotych każdy i łącznej wartości nominalnej PLN, stanowiących 49,99% kapitału zakładowego Spółki II. Wartość ewidencyjna powyższych udziałów w księgach rachunkowych Barconsel wynosi ,33 EUR, co ze średnim kursem NBP na dzień zawarcia transakcji stanowi równowartość ,89 PLN udziałów w kapitale zakładowym spółki Projekt Echo 58 Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (Spółki III), o wartości nominalnej 50 zł każdy i łącznej wartości nominalnej PLN, stanowiących 49,99% kapitału zakładowego Spółki III. Wartość ewidencyjna powyższych udziałów w księgach rachunkowych Barconsel wynosi ,50 EUR, co ze średnim kursem NBP na dzień zawarcia transakcji stanowi równowartość ,97 PLN udziałów w kapitale zakładowym spółki Echo Galeria Kielce Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach (Spółka V), o wartości nominalnej 500 złotych każdy i łącznej wartości nominalnej PLN, stanowiących 49,98% kapitału zakładowego Spółki V. Wartość ewidencyjna powyższych udziałów w księgach rachunkowych Barconsel wynosi EUR, co ze średnim kursem NBP na dzień zawarcia transakcji stanowi równowartość ,86 PLN 28

29 Echo Investment SA cd. - przykład 29 Założenia (fikcyjne): w 2010 ECHO sprzedało 300 mieszkań po średniej cenie PLN osiągając na nich średni dochód podatkowy 30% (tj /mieszkanie) w 2011 ECHO sprzedało 280 mieszkań po średniej cenie PLN osiągając na nich średni dochód podatkowy 30%; jednocześnie na samym początku roku ECHO przekształciło wszystkie spółki pod funduszem w SKA. W którym roku ECHO osiągnęło lepszy wynik finansowy? Czy założenie FIZ i przeniesienie posiadanych spółek po fundusz wraz z ich późniejszym przekształceniem było korzystnym rozwiązaniem? Sprzedaż Średnia cena przychód CIT dochód CIT CIT 19% Netto Korzyść , ,

30 Planowane zmiany w podatkach dochodowych 30 I. Kontrolowana Spółka Zagraniczna (Controlled Foreign Company CFC): mechanizm ten ma na celu ograniczenie możliwości relokowania dochodów do spółek położonych w krajach o niskim poziomie opodatkowania; dochody zagranicznej spółki kontrolowanej mają być co do zasady rozliczane w Polsce jak dochody podatnika wg. stawki 19%. Zagraniczna spółka kontrolowana to: spółka mająca siedzibę m.in. w raju podatkowym; spółka zagraniczna w której polski podmiot ma (nawet pośrednio) 25% udziałów przez co najmniej 30 dni; której co najmniej 50% przychodów pochodzi z udziału w zyskach osoby prawnej (np. dywidendy), a przychody te opodatkowane są stawką niższą o co najmniej 25% niż w Polsce. II. o Planowane wejście w życie: od 4 miesiąca po ogłoszeniu nowelizacji ustawy (ogłoszenie październik 2014 r.; prace nad zmianą przepisów przejściowych). Nowe zasady stosowania ograniczeń wynikających z niedostatecznej kapitalizacji rozciągnięcie ograniczeń na podmioty powiązane posiadające także pośrednio nie mniej niż 25% udziałów/akcji zmiana metodologii obliczania progu dozwolonego zadłużenia wobec podmiotów powiązanych odniesienie do wartości kapitału własnego spółki zamiast do 3krotności kapitału zakładowego. wprowadzenie możliwości wyboru alternatywnej metody obliczania odsetek wolnych od ograniczeń z tytułu niedostatecznej kapitalizacji iloczyn stopy referencyjna NBP + 1,25 p.p. i wartości podatkowej aktywów. Wejście w życie: od 2015 roku

31 Pytania 31

32 Dziękuję za uwagę 32

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014)

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014) Dokumentacja cen transferowych Istota zmiany Objęcie obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych podatników zawierających umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Część I Spółka kapitałowa

Część I Spółka kapitałowa Spis treści Wykaz skrótów str. 17 Wprowadzenie str. 21 Część I Spółka kapitałowa Rozdział 1. Zawiązanie spółki. Utworzenie kapitału zakładowego i późniejsze jego podwyższenie str. 43 1.1. Aspekty prawnohandlowe

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH NA ROK 2015. Łukasz Ziółek, Warszawa, 5 grudnia 2014 r.

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH NA ROK 2015. Łukasz Ziółek, Warszawa, 5 grudnia 2014 r. NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH NA ROK 2015 Łukasz Ziółek, Warszawa, 5 grudnia 2014 r. 1. Zagraniczne spółki kontrolowane 2. Niedostateczna kapitalizacja 3. Ograniczenie zwolnień dla polis

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r.

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz. 1550 USTAWA z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych.

Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych. Możliwość transferu udziałów (akcji) w celu zminimalizowania łącznych obciążeń podatkowych osób fizycznych. Czy wiesz, że w związku ze zmianą przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tzw.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na 2015 r.

Zmiany w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na 2015 r. Zmiany w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) na 2015 r. KPMG Tax M.Michna sp.k. kpmg.pl 23 września 2014 Agenda 1. Opodatkowanie zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC), 2. Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T AWA. z dnia

Projekt U S T AWA. z dnia U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym Art. 1. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r.

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja podatkowa spółki i właścicieli. Co się zmieni od 2014? Co warto przeprowadzić w roku 2013?

Optymalizacja podatkowa spółki i właścicieli. Co się zmieni od 2014? Co warto przeprowadzić w roku 2013? Optymalizacja podatkowa spółki i właścicieli Co się zmieni od 2014? Co warto przeprowadzić w roku 2013? Joanna Wierzejska Doradca podatkowy, Tax Partner Domański Zakrzewski Palinka sp.k. 06 marca 2013

Bardziej szczegółowo

Zmiany w podatkach dochodowych Aneta Nowak-Piechota

Zmiany w podatkach dochodowych Aneta Nowak-Piechota Zmiany w podatkach dochodowych 2017 Aneta Nowak-Piechota Wprowadzenie przykładowego katalogu dochodów nierezydentów 1) wszelkiego rodzaju działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Przedmowa Wykaz ważniejszych skrótów Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego

SPIS TREŚCI Przedmowa Wykaz ważniejszych skrótów Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego SPIS TREŚCI Przedmowa... 13 Wykaz ważniejszych skrótów... 15 Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego... 19 1.1. Podstawowe pojęcia... 19 1.1.1. Pojęcie i funkcje podatków... 19 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Podatku CIT 2016 - warsztaty

Zmiany w Podatku CIT 2016 - warsztaty Czas trwania 8 godzin dydaktycznych - 1 dzień Zmiany w Podatku CIT 2016 - warsztaty Program szkolenia 1. Przychody z działalności gospodarczej: - przychody należne za sprzedaż rzeczy, usług i praw - rozpoznawane

Bardziej szczegółowo

- Omówienie problematyki zmian w przepisach dot. podatku dochodowego od osob fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych

- Omówienie problematyki zmian w przepisach dot. podatku dochodowego od osob fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 44515 Temat: odw-obowiązki zakładu pracy jako płatnika - PIT z uwzględnieniem najnowszych zmian od 1.01.2015r. oraz problematyka podatku CIT 13 Luty Zabrze,

Bardziej szczegółowo

Publikacja uwzględnia następujące zmiany w prawie:

Publikacja uwzględnia następujące zmiany w prawie: opis Książka zawiera szczegółowe omówienie zagadnień podatkowych odnoszących się do wszystkich rodzajów spółek kodeksowych, tj. spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej,

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 Wstęp...11 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - CIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Spis treści Wprowadzenie... 11 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania... 15 Art. 1. [Zakres podmiotowy]... 15 1. Osoby

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 listopada 2013 r. Poz. 1387 USTAWA. z dnia 8 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 27 listopada 2013 r. Poz. 1387 USTAWA. z dnia 8 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 listopada 2013 r. Poz. 1387 USTAWA z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Duża nowelizacja UPDOP i UPDOF wybrane problemy Artur Cmoch GWW TAX

Duża nowelizacja UPDOP i UPDOF wybrane problemy Artur Cmoch GWW TAX Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan Duża nowelizacja UPDOP i UPDOF wybrane problemy Artur Cmoch GWW TAX www.radapodatkowa.pl Plan 1. Opodatkowanie niepodzielonego zysku przy przekształceniu

Bardziej szczegółowo

I. Najważniejsze zmiany w zakresie niedostatecznej kapitalizacji obejmują m.in.:

I. Najważniejsze zmiany w zakresie niedostatecznej kapitalizacji obejmują m.in.: Informacja o zmianach w ustawie o CIT W dniu 1 stycznia 2015 r. wejdą w życie przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - PIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 2.

Bardziej szczegółowo

Zamknięcie Roku 2014 Spis treści:

Zamknięcie Roku 2014 Spis treści: Zamknięcie Roku 2014 Spis treści: Szanowne Czytelniczki, Szanowni Czytelnicy / 1 Sporządzanie, zatwierdzanie i udostępnianie jednostkowych rocznych sprawozdań finansowych / 5 1. Jednostki objęte postanowieniami

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Spis treści Wstęp Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Część pierwsza. Ogólna 1. Miejsce podatków dochodowych w systemie podatkowym 1.1. Rodzaje podatków ze względu na przedmiot

Bardziej szczegółowo

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA

prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA prowadzenie działalności gospodarczej w formie SKA Mariusz Szkaradek Adwokat/Doradca Podatkowy 11 maja 2012 r. SKA regulacja prawna (1) Zgodnie z art. 125 KSH, SKA jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Przepisy jakich regulacji należy zastosować przy tym opodatkowaniu?

Przepisy jakich regulacji należy zastosować przy tym opodatkowaniu? Przepisy jakich regulacji należy zastosować przy tym opodatkowaniu? 1. Zasady opodatkowania - wyjaśnienie pojęć W przypadku wypłaty na rzecz nierezydentów przychodów powstałych na terytorium Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH. Maciej Grela

TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH. Maciej Grela TRANSGRANICZNE OPODATKOWANIE DYWIDEND WRAZ Z PREZENTACJĄ SCHEMATÓW OPTYMALIZACYJNYCH Maciej Grela ZAKRES PREZENTACJI Omówienie ogólnych zasad opodatkowania dywidend. Omówienie przykładowych schematów optymalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zmiany w podatku CIT 2013/2014 Adw. Marcin Górski. Część II

Zmiany w podatku CIT 2013/2014 Adw. Marcin Górski. Część II Zmiany w podatku CIT 2013/2014 Adw. Marcin Górski Część II Planowane zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 1 stycznia 2014 r. 2 Podstawa prawna nowelizacji przepisów Projekt ustawy o zmianie

Bardziej szczegółowo

Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó. Wpisany przez Emilia Dolecka

Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó. Wpisany przez Emilia Dolecka Zasady opodatkowania wkładów niepieniężnych wnoszonych przez spółki kapitałowe na pokrycie udziałó Autorka analizuje sytuację, w której spółki kapitałowe zawiązują inną spółką z o.o., obejmując nowo utworzone

Bardziej szczegółowo

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych:

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych: Jedną z pierwszych operacji gospodarczych ujmowanych w księgach rachunkowych nowo tworzonej spółki jest ujęcie wniesionego aportem przedsiębiorstwa i jego elementów. Spółka z o.o. (także w organizacji)

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2014 Wstęp...9 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.:

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 841913 Temat: Podatki VAT, CIT - omówienie zmian przepisów obowiązujących od 2013 oraz od 2014 roku. 5-6 Grudzień Warszawa, Centrum miasta lub siedziba BDO,

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Połączenie, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych - skutki prawne oraz rachunkowe:

Moduł I: Połączenie, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych - skutki prawne oraz rachunkowe: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 71612 Temat: AKADEMIA FUZJI I PRZEJĘĆ: Fuzje, połączenia, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych. Skutki prawne, rachunkowe i podatkowe.

Bardziej szczegółowo

PYTAŃ O ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM

PYTAŃ O ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM PODATKI NR 6 INDEKS 36990X ISBN 9788374403252 LUTY 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU 100 PYTAŃ O ZMIANY W PODATKU DOCHODOWYM Jakich deklaracji nie można składać w formie papierowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Podatki dochodowe w działalności gospodarczej i podatki kosztowe

Spis treści. Podatki dochodowe w działalności gospodarczej i podatki kosztowe Spis treści str. Akty prawne 9 CZĘŚĆ I PODATKI DOCHODOWE W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 11 1. Podatek dochodowy od osób prawnych 11 1.1. Podmiot i przedmiot opodatkowania 11 1.1.1. Podmioty podlegające opodatkowaniu

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Połączenie, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych - skutki prawne oraz rachunkowe:

Moduł I: Połączenie, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych - skutki prawne oraz rachunkowe: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 92715 Temat: Fuzje, połączenia, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych. Skutki prawne, rachunkowe i podatkowe. 14-29 Maj Warszawa, Centrum

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 23 października 2013 r.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 23 października 2013 r. Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH 1. Przedmiot i podmiot opodatkowania zakres przedmiotowy i podmiotowy opodatkowania przychody wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje podatkowe dla partnera publicznego w przedsięwzięciach typu PPP

Konsekwencje podatkowe dla partnera publicznego w przedsięwzięciach typu PPP Konsekwencje podatkowe dla partnera publicznego w przedsięwzięciach typu PPP Dorota Dąbrowska, doradca podatkowy Toruń, maj 2011 1 PRZEBIEG WSPÓŁPRACY PARTNERÓW W RAMACH PPP I. Wejście w inwestycję PPP

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Kompensata (potrącenie) i konwersja wierzytelności dotychczasowego wspólnika i spółki aspekt podatk

Kompensata (potrącenie) i konwersja wierzytelności dotychczasowego wspólnika i spółki aspekt podatk W zależności od wyboru określonego wariantu zamiany pożyczki na kapitał zakładowy istnieją odmienne konsekwencje podatkowe oraz powstają inne ryzyka podatkowe. Stan faktyczny: spółka uzyskała pożyczkę

Bardziej szczegółowo

Autor omawia kwestie związane z likwidacją działalności gospodarczej, aportem oraz kryteriami wyboru przekształcenia.

Autor omawia kwestie związane z likwidacją działalności gospodarczej, aportem oraz kryteriami wyboru przekształcenia. Autor omawia kwestie związane z likwidacją działalności gospodarczej, aportem oraz kryteriami wyboru przekształcenia. Mając na uwadze fakt, że przepisy podatkowe dopuszczają kilka metod zmiany dotychczasowej

Bardziej szczegółowo

AKTYWA A. MAJĄTEK TRWAŁY 70 808 783,00 zł 75 183,00 zł 1. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE wartość netto na dzień 31.12.2012

AKTYWA A. MAJĄTEK TRWAŁY 70 808 783,00 zł 75 183,00 zł 1. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE wartość netto na dzień 31.12.2012 Dodatkowe informacje i objaśnienia DZIAŁ 1 AKTYWA A. MAJĄTEK TRWAŁY 70 808 783,00 zł 75 183,00 zł 1. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE wartość brutto na dzień 31.12.2012 19 11 umorzenie 19 11 wartość netto

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 1022516 Temat: Podatek dochodowy od osób prawnych CIT- najnowsze zmiany na 2017 rok. 27 Styczeń Kraków, Centrum miasta, Kod szkolenia: 1022516 Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ECHO INVESTMENT S.A. W KIELCACH

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ECHO INVESTMENT S.A. W KIELCACH Y UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ECHO INVESTMENT S.A. W KIELCACH zwołanego na dzień 20 stycznia 2016 roku w siedzibie Spółki 1 UCHWAŁA Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH LISTOPAD

CRIDO TAXAND FLASH LISTOPAD CRIDO TAXAND FLASH LISTOPAD 2013 TEMATY MIESIĄCA Przychód podatkowy ze sprzedaży udziałów powstaje w momencie ziszczenia się warunku zawieszającego; Korekta faktury VAT w przypadku cesji praw z umowy nie

Bardziej szczegółowo

2013-01-09. Tax Advisory. Zmiany CIT. Zmiany VAT. Inne zmiany, na co dodatkowo warto zwrócić uwagę w 2013 r. Dostępne możliwości optymalizacyjne

2013-01-09. Tax Advisory. Zmiany CIT. Zmiany VAT. Inne zmiany, na co dodatkowo warto zwrócić uwagę w 2013 r. Dostępne możliwości optymalizacyjne Warszawa, styczeń 2013 PLAN SPOTKANIA Zmiany CIT Zmiany VAT Inne zmiany, na co dodatkowo warto zwrócić uwagę w 2013 r. Dostępne możliwości optymalizacyjne 2 1 Zmiany CIT 3 ZMIANY CIT: ZATORY PŁATNICZE

Bardziej szczegółowo

Przychody z działalności gospodarczej

Przychody z działalności gospodarczej 29 marzec 2010r. Przychody z działalności gospodarczej Sebastian Twardoch, prawnik, doradca podatkowy Zasada kasowa Art. 12. ust. 1. Przychodami z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 13 i 14 są w szczególności:

Bardziej szczegółowo

Perspektywa lokalna vs perspektywa międzynarodowa

Perspektywa lokalna vs perspektywa międzynarodowa Perspektywa lokalna vs perspektywa międzynarodowa Zarządzanie podatkami jako narzędzie budowania wartości firmy (wykład nr 11) Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Przebieg wykładu 2 Perspektywa lokalna vs perspektywa

Bardziej szczegółowo

Moduł I: Fuzje i wkłady aportowe oraz podziały, przekształcenia i likwidacja podmiotów - w ujęciu prawnym oraz podatkowym:

Moduł I: Fuzje i wkłady aportowe oraz podziały, przekształcenia i likwidacja podmiotów - w ujęciu prawnym oraz podatkowym: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 845116 Temat: Fuzje, połączenia, przekształcenia, podział i likwidacja spółek kapitałowych. Skutki prawne, rachunkowe i podatkowe. 17-18 Listopad Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja podatkowa przy wykorzystaniu spółki komandytowej oraz podmiotów zagranicznych. Sopot, 20 sierpnia 2010 r.

Optymalizacja podatkowa przy wykorzystaniu spółki komandytowej oraz podmiotów zagranicznych. Sopot, 20 sierpnia 2010 r. Optymalizacja podatkowa przy wykorzystaniu spółki komandytowej oraz podmiotów zagranicznych Sopot, 20 sierpnia 2010 r. Opodatkowanie dywidend Sposób opodatkowania dystrybucji dywidend przez polskie spółki

Bardziej szczegółowo

Jakie obowiązki informacyjne mają płatnicy zryczałtowanego podatku od tych przychodów w przypadku osób fizycznych, a jakie w przypadku osób prawnych?

Jakie obowiązki informacyjne mają płatnicy zryczałtowanego podatku od tych przychodów w przypadku osób fizycznych, a jakie w przypadku osób prawnych? Jakie obowiązki informacyjne mają płatnicy zryczałtowanego podatku od tych przychodów w przypadku osób fizycznych, a jakie w przypadku osób prawnych? Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992

Bardziej szczegółowo

1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako podatek rozliczany rocznie; roczne rozliczenie podatku - zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego

1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako podatek rozliczany rocznie; roczne rozliczenie podatku - zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 449414 Temat: Akcja Bilans 2014-Podatkowe zamknięcie roku 2014 w VAT i podatkach dochodowych 27 Październik Bielsko-Biała, Hotel Qubus, Kod szkolenia: 449414

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH REGULACJA CFC. 1 Titre de la présentation

ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH REGULACJA CFC. 1 Titre de la présentation ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH REGULACJA CFC 1 Titre de la présentation 01 KONCEPCJA OPODATKOWANIA CFC (CONTROLLED FOREIGN COMPANY) 2 Titre de la présentation Cele regulacji CFC: Ograniczenie możliwości

Bardziej szczegółowo

MATERIALNE PRAWO PODATKOWE

MATERIALNE PRAWO PODATKOWE MATERIALNE PRAWO PODATKOWE Podatek od czynności cywilnoprawnych mgr Michał Stawiński Katedra Prawa Finansowego, WPAiE Uwr rok akademicki 2016/2017 Podstawowe źródła Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE ODSETEK, DYWIDEND I ZYSKÓW KAPITAŁOWYCH NA CYPRZE USTAWY I ROZPORZĄDZENIA

OPODATKOWANIE ODSETEK, DYWIDEND I ZYSKÓW KAPITAŁOWYCH NA CYPRZE USTAWY I ROZPORZĄDZENIA OPODATKOWANIE ODSETEK, DYWIDEND I ZYSKÓW KAPITAŁOWYCH NA CYPRZE USTAWY I ROZPORZĄDZENIA Ustawa o podatku dochodowym (znowelizowana) z 2005 r. Ustawa o specjalnej składce na rzecz obronności kraju (znowelizowana)

Bardziej szczegółowo

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pod redakcją prof. zw. dr. hab. Włodzimierza Nykiela prof. dr. hab. Adama Mariańskiego Poszczególne części Komentarza opracowali: Monika Bogucka-Felczak

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH MARZEC

CRIDO TAXAND FLASH MARZEC CRIDO TAXAND FLASH MARZEC 2014 TEMATY MIESIĄCA Brak przychodu na objęciu certyfikatów inwestycyjnych w funduszu inwestycyjnym zamkniętym w zamian za wniesienie papierów wartościowych; Przepisy o niedostatecznej

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 280815 Temat: odw-kompendium podatkowe - VAT I CIT. Omówienie problematyki oraz zmian na 2015 rok 27 Sierpień Częstochowa, Hotel Mercure, Kod szkolenia: 280815

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 108013 Temat: Podatki 2013 - CIT, VAT - zmiany przepisów obowiązujące od 2013 roku. Rewolucyjne zmiany zasad opodatkowania działalności gospodarczej. 22-23

Bardziej szczegółowo

Nowelizacje ustaw podatkowych 2011 CIT-PIT-VAT. Mirosław Barszcz Artur Cmoch Warszawa, 13 grudnia 2010 r.

Nowelizacje ustaw podatkowych 2011 CIT-PIT-VAT. Mirosław Barszcz Artur Cmoch Warszawa, 13 grudnia 2010 r. Nowelizacje ustaw podatkowych 2011 CIT-PIT-VAT Mirosław Barszcz Artur Cmoch Warszawa, r. Zmiany w CIT Agenda Zwolnienie zagranicznych funduszy inwestycyjnych i programów emerytalnych Dochód ze zbycia udziałów/akcji

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 października 2014 r. Poz. 1328 USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE PRAWNO BIZNESOWE UCHWAŁY ZARZĄDU

UZASADNIENIE PRAWNO BIZNESOWE UCHWAŁY ZARZĄDU Załącznik Nr 1 UZASADNIENIE PRAWNO BIZNESOWE UCHWAŁY ZARZĄDU spółki Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych INSTAL-LUBLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej zwanej Spółką ) w związku z planowanym

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych

Najistotniejsze zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych Izba Skarbowa w Łodzi Najistotniejsze zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych Adam Bąkiewicz al. Kościuszki 83 90-436 Łódź tel.: +48 42 25 47 000 fax :+48 42 25 47 101 Izba Skarbowa w Łodzi www.is1001@ld.mofnet.gov.pl

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści: WPROWADZENIE. Część pierwsza PROCEDURY POŁĄCZENIA PODSTAWOWE INFORMACJE

Spis treści: WPROWADZENIE. Część pierwsza PROCEDURY POŁĄCZENIA PODSTAWOWE INFORMACJE Tytuł: Krajowe i transgraniczne fuzje i przejęcia w prawie podatkowym i rachunkowości Autorzy: Michał Koralewski Wydawnictwo: CeDeWu.pl Rok wydania: 2009 Opis: Niniejsza publikacja jest drugą książką z

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych Na ostateczną wielkość obciążenia podatkowego związanego z obejmowaniem i zbywaniem udziałów lub akcji składa się zarówno podatek PCC, jak i podatek dochodowy. Alternatywą dla pożyczek i kredytów, które

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 29 listopada 2016 r. Poz z dnia 29 listopada 2016 r.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 29 listopada 2016 r. Poz z dnia 29 listopada 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 listopada 2016 r. Poz. 1926 USTAWA z dnia 29 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

BILANS. zgodnie z MSSF na (w mln CZK) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444. Praha 4 IČ: Aktywa razem

BILANS. zgodnie z MSSF na (w mln CZK) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444. Praha 4 IČ: Aktywa razem BILANS Aktywa razem 314 241 312 654 Aktywa trwałe 280 247 280 667 Rzeczowe aktywa trwałe, paliwo jądrowe oraz środki trwałe w budowie 171 561 171 494 Rzeczowe aktywa trwałe, brutto 293 963 293 915 Skumulowana

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości...

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... Wykaz skrótów... Wykaz autorów... XV XIX Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... 1 Rozdział I. Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego...

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r.

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku 1), 2) dochodowym od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów str. 13

Spis treści. Wykaz skrótów str. 13 Spis treści Wykaz skrótów str. 13 Rozdział 1. Opodatkowanie transakcji przeniesienia własności nieruchomości str. 15 1.1. Opodatkowanie transakcji sprzedaży nieruchomości - informacje ogólne str. 15 1.2.

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej

Rozdział 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej Spis treści: Wstęp Rozdział 1. Podstawowe elementy opodatkowania 1.1. Pojęcia podatku, opłaty, składek 1.2. Przegląd głównych zagadnień techniki opodatkowania 1.3. Klasyfikacja podatków i ich charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Aktualne problemy małych i średnich jednostek w kontekście projektowanych zmian w prawie podatkowym i bilansowym

Aktualne problemy małych i średnich jednostek w kontekście projektowanych zmian w prawie podatkowym i bilansowym Aktualne problemy małych i średnich jednostek w kontekście projektowanych zmian w prawie podatkowym i bilansowym Spółki komandytowo akcyjne (SKA) zmiany w podatku dochodowym od 1 stycznia 2014 r. Filip

Bardziej szczegółowo

Cena netto 1 550,00 zł Cena brutto 1 906,50 zł Termin zakończenia usługi Termin zakończenia rekrutacji

Cena netto 1 550,00 zł Cena brutto 1 906,50 zł Termin zakończenia usługi Termin zakończenia rekrutacji Akademia fuzji i przejęć - połączenie, podział, przekształcenia oraz likwidacja spółek kapitałowych w ujęciu prawnym, podatkowym i rachunkowym - V Edycja (fuzje) Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/05/7633/7421

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami.

Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami. Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami. W artykule przeanalizowane zostały aspekty opodatkowania transakcji podatkiem dochodowym od osób prawnych,

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2330 Warszawa, 14 kwietnia 2014 r.

Druk nr 2330 Warszawa, 14 kwietnia 2014 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów RM-10-24-14 Druk nr 2330 Warszawa, 14 kwietnia 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek

Bardziej szczegółowo

International Tax Services. Regulacje CFC. Kogo obejmą nowe przepisy. 18 marca 2014

International Tax Services. Regulacje CFC. Kogo obejmą nowe przepisy. 18 marca 2014 International Tax Services Regulacje CFC Kogo obejmą nowe przepisy i jakie będą miały skutki? 18 marca 2014 Czym są regulacje CFC? CFC (ang. Controlled Foreign Corporations) zagraniczne spółki kontrolowane.

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PODATKOWA

OPTYMALIZACJA PODATKOWA OPTYMALIZACJA PODATKOWA dr Krzysztof Biernacki nie ma żadnej podstawy prawnej, aby przyjąć masochistyczną zasadę, że strony powinny zawsze regulować swoje stosunki cywilnoprawne w sposób najbardziej dla

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2009.05.15 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE

MEMORANDUM INFORMACYJNE MEMORANDUM INFORMACYJNE ZMIANA USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH W ZAKRESIE OPODATKOWANIA ZAMKNIĘTYCH FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH WYBRANE ASPEKTY Dokument przeznaczony wyłącznie dla Eques Investment

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 423313 Temat: Przegląd podatkowy - CIT i VAT - nowelizacja przepisów 2013/2014 - przegląd orzecznictwa - porady praktyczne. 25-27 Wrzesień Kraków, Centrum

Bardziej szczegółowo

Wykład 10. Warszawa, 12 grudnia 2014 r.

Wykład 10. Warszawa, 12 grudnia 2014 r. Perspektywa międzynarodowa struktury holdingowe i finansowe vs tzw. raje podatkowe. Przegląd podstawowych zasad podatkowych w wybranych krajach (Luksemburg, Holandia, Cypr) Wykład 10 Warszawa, 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako podatek rozliczany rocznie; roczne rozliczenie podatku - zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego.

1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako podatek rozliczany rocznie; roczne rozliczenie podatku - zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 919214 Temat: Kompendium podatkowe (VAT, PIT, CIT)-Omówienie zmian w podatkach na 2015 rok 29-30 Styczeń Częstochowa, Centrum miasta, Kod szkolenia: 919214

Bardziej szczegółowo