Koncepcja Panteonu Narodowego Przy Kościele Św. Piotra i Pawła w Krakowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Koncepcja Panteonu Narodowego Przy Kościele Św. Piotra i Pawła w Krakowie"

Transkrypt

1 IDEA PANTEONU NARODOWEGO THE NATIONAL PANTHENON IDEA Tradycja narodowych panteonów chwały sięga czasów starożytności. Pierwotna funkcja panteonu była jednak nieco inna. Pantheion, z greki znaczy tyle, co świątynia poświęcona wszystkim bogom (od pan wszystek, theoi bogowie). Pierwszy i bodaj najsłynniejszy Panteon powstał w Rzymie. Wzniósł go Oktawian August po zwycięstwie nad Markiem Antoniuszem. Znalazły się tam posągi wszystkich bogów Imperium, ale także podobizna jego poprzednika, boskiego Cezara. W tym geście można się już dopatrywać zalążka, genezy funkcji panteonu jako budowli mieszczącej szczątki (bądź pomniki) wybitnych i sławnych ludzi danego narodu. Funkcję taką panteony narodowe przyjęły już w wiekach średnich stały się miejscem złożenia doczesnych szczątków książąt i królów. Tak stało się w Anglii, Francji i w Polsce, gdzie od 1333r., czyli od śmierci Władysława Łokietka Katedra Wawelska stała się królewską nekropolią. W panteonach jednak nie tylko władcy mają swoje miejsca spoczynku, są tam pochowani również wybitni ludzie sztuki, nauki, politycy i wojskowi. Odnowiony w czasach renesansu rzymski panteon przyjął taką funkcję już w XVI w., kiedy spoczął tam Rafael. Inne wielkie i znane budowle pełniące funkcje mauzoleów jak opactwo Westminster Abbey i Panteon w Paryżu stały się narodowymi nekropoliami od wieku XIX, po upadku ancien regimu. Francuski panteon stał się miejscem wiecznego spoczynku tak wspaniałych osobistości jak: Wolter, JJ. Rousseau, W. Hugo, E. Zola, A. Dumas, J. Monnet a także Maria Skłodowska-Curie, a w angielskim mają swe groby m.in. K. Dickens, I. Newton, K. Darwin. Podobną funkcję narodowego sanktuarium miała również spełniać niemiecka Walhalla, świątynia, w której znajdują się popiersia i tablice znanych osobistości z historii Niemiec, m.in. L. van Beethovena, M. Lutra, W. A. Mozarta, A. Einsteina. Również i Wawel, a od 1880r. kościół na Skałce przyjęły funkcję świątyni narodowej. W skałecznej krypcie spoczywają: J. Długosz, W. Pol, L. Siemieński, J. I. Kraszewski, T. Lenartowicz, A. Asnyk, H. Siemiradzki, St. Wyspiański, J. Malczewski, K. Szymanowski, L. Solski, T. Banachiewicz, Cz. Miłosz. Po rezygnacji z projektu rozbudowy Grobu Zasłużonych na Skałce z ideą kontynuacji Panteonu w Krakowie, jako miejsca spoczynku twórców narodowej sztuki, kultury i nauki, wystąpił prof. Franciszek Ziejka. Uznając Kraków jako miejsce szczególnie przez historię uprawnione do pielęgnowania tradycji narodowego panteonu Profesor zaproponował wykorzystanie w tym celu zespołu podziemnych krypt przy kościele św. Piotra i Pawła, gdzie w jednej z nich spoczywa ks. Piotr Skarga. Tradition of national panthenons, or halls of fame, goes back to ancient times. The original function of a panthenon was, however, somewhat different. Pantheion, from Greek, literally means a temple of all gods (from pan all, theoi for the gods). The first and probably the most famous was the Pantheon of Rome. It was built by Octavian Augustus after the victory over Mark Antony. It housed statues of all gods of the Roman Empire, but also an edifice of his predecessor, the divine Julius Caesar. This gesture may be seen as a seed or mark origins of a pantheon as a building to house the remains (or statues) of eminent and laudable personalities from a given nation. National pantheons assumed such function as early as in the Middle Ages, when they became a burial place of princes and monarchs. That was the case in England, France, and Poland, where, since 1333, or the death of Władysław Łokietek, the Wawel Cathedral has been the burial site for Polish monarchs. Pantheons, however, are not only burial sites for monarchs, they also house eminent men of arts, science, politicians, and military. Restored during Renaissance, the Pantheon of Rome assumed such function already in the 16th century, when Rafael was buried there. Other monumental and renown buildings that are used as mausoleums, such as Westminster Abbey and Panthéon in Paris, have been national burial places since the 19th century, following the collapse of ancien régime. The French Panthéon has become the necropolis of such eminent personalities like Voltaire, J. J. Rousseau, V. Hugo, É. Zola, A. Dumas, J. Monnet, and also Maria Skłodowska-Curie, while the English pantheon houses, among others, graves of Ch. Dickens, I. Newton, and Ch. Darwin. A similar function of the national sanctuary has also been performed by the German Walhalla, a temple that displays busts and plaques of distinguished personalities from the German history, among them L. van Beethoven, M. Luther, W. A. Mozart, and A. Einstein. Wawel, too, and since 1880 St. Stanislaus Church at Skała, have both taken the function of a national shrine. The crypt in the Church at Skałka has served as a burial place for: J. Długosz, W. Pol, L. Siemieński, J. I. Kraszewski, T. Lenartowicz, A. Asnyk, H. Siemiradzki, St. Wyspiański, J. Malczewski, K. Szymanowski, L. Solski, T. Banachiewicz, and Cz. Miłosz. Since the project of expanding the Skałka Burial Site was abandoned, Prof. Franciszek Ziejka put forward an idea of continuing the national Pantheon in Kraków as a burial place of distinguished men of Polish arts, culture, and science. Recognising Kraków as a place that is particularly entitled by history to cherish a tradition of the national pantheon, Professor Ziejka proposed to use for that purpose a number of crypts underneath the Saints Peter and Paul Church, where Father Piotr Skarga is buried. 1

2 zdjęcie/photo by: Tadeusz Warczak Zamysł kontynuacji idei Panteonu przy Kościele św. Piotra i Pawła spotkał się z szerokim poparciem środowiska krakowskiej kultury, sztuki i nauki, a także władz administracyjnych i samorządowych Krakowa oraz województwa małopolskiego. Wyrazem tego był podpisany 26 stycznia 2010 roku List Intencyjny wspierający projekt. Następstwem tak licznie wyrażonego poparcia stała się inicjatywa 11 krakowskich uczelni państwowych powołania do zrealizowania tego projektu Fundacji Panteon Narodowy. 31 maja 2010 w siedzibie Polskiej Akademii Umiejętności Akt Założycielski Fundacji podpisali: Rektorzy: prof. dr hab. Karol Musioł Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Adam Wsiołkowski Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, prof. Stanisław Krawczyński Rektor Akademii Muzycznej w Krakowie, prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, prof. dr hab. Roman Niestrój Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak Rektor Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, prof. dr hab. Michał Śliwa Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, prof. Ewa Kutryś Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie, dr hab. prof. nadzw. Andrzej Klimek Rektor Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, prof. dr hab. Janusz Żmija Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ks. prof. dr hab. Jan Maciej Dyduch Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, oraz prof. dr hab. Andrzej Białas Prezes Polskiej Akademii Umiejętności. Kilka chwil później w siedzibie Archidiecezji Krakowskiej dokument podpisał również Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz, Metropolita Krakowski. Celem Fundacji jest budowa Panteonu Narodowego, przywrócenie tradycji oddziaływania Panteonu Narodowego w pielęgnowaniu tradycji, historii oraz tożsamości narodowej, inicjowanie działań promocyjnych i edukacyjnych dla zachowania w pamięci dorobku i wartości pozostawionych przez Wielkich Polaków. Pomysłowi temu sprzyja nadzwyczajna okoliczność, a mianowicie zbliżająca się 400. rocznica (2012) śmierci ks. Piotra Skargi i zamysł organizatorów przedsięwzięcia, by w rocznicę tą otworzyć I część narodowego panteonu. An idea to continue the Pantheon at the Saints Peter and Paul Church was broadly supported by representatives of Kraków culture, arts, and science, and by local authorities and administration, too. This support was expressed in a Letter of Intent signed on 26 January 2010 to support the project. Following the support expressed in the letter an initiative was launched by 11 Kraków state universities to establish a National Pantheon Foundation to carry out that project. On 31 May 2010 a deed of foundation was signed in the seat of Polska Akademia Umiejętności (Polish Academy of Arts and Sciences) by the following university rectors: Prof. Karol Musioł, Jagiellonian University; Prof. Adam Wsiołkowski, Jan Matejko Academy of Fine Arts in Kraków; Prof. Stanisław Krawczyński, Academy of Music in Kraków; Prof. Antoni Tajduś, AGH University of Science and Technology in Kraków; Prof. Roman Niestrój, Cracow University of Economics; Prof. Kazimierz Furtak, Tadeusz Kościuszko University of Technology in Kraków; Prof. Michał Śliwa, Pedagogical University of Cracow; Prof. Ewa Kutryś, Ludwik Solski State Theatre School in Kraków; Prof. Andrzej Klimek, University School of Physical Education in Kraków; Prof. Janusz Żmija, University of Agriculture in Kraków, Fr. Prof. Jan Maciej Dyduch, Pontifical University of John Paul II in Kraków; and Prof. Andrzej Białas, President of the Polish Academy of Arts and Sciences. Soon after, in the seat of the Archdiocese of Kraków, the document was also signed by HE Stanisław Cardinal Dziwisz, Archbishop of Kraków. The Foundation has been established to build the National Pantheon, restore the role of the National Pantheon in cherishing tradition, history, and national identity, initiate promotional and educational projects to perpetuate memory of achievements and values that have been handed down by Eminent Poles. The idea has coincided with an extraordinary event, namely the forthcoming 400th death anniversary of Fr. Piotr Skarga (to be commemorated in 2012). The event organisers wish to open the 1st part of the National Pantheon on that anniversary date. 2

3 BADANIA RESEARCH F 13A 13D 13E 13B 10 13C Obraz fotograficzny i schemat podziemnych krypt uzyskany metodą skanowania. Pictures and a plan of the underground crypts have been produced with the use of a scanning technology. Szczególną formą wsparcia dla idei Panteonu Narodowego stały się kompleksowe, interdyscyplinarne badania przedprojektowe zrealizowane przez naukowców AGH, PK i UJ potwierdzające możliwość zrealizowania panteonu w zaplanowanym miejscu, a także umożliwiające przygotowanie koncepcji architektonicznej. Największy zakres prac zrealizował zespół AGH (pod kierownictwem dr hab. inż. Tadeusza Mikosia) z Katedry Geomechaniki Budownictwa i Geotechniki na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii we współpracy z Zakładem Robót Górniczych i Wysokościowych AMC z Krakowa. Prace te wykonano we współpracy z konstruktorami i architektami Politechniki oraz archeologami i mykologami Uniwersytetu Jagiellońskiego. Completed by scientists from the AGH University, the University of Technology, and Jagiellonian University, comprehensive and multidisciplinary pre-project research has been a specific form of support for the idea of the National Pantheon confirming that the pantheon may be built in its chosen location, and also allowing development of an architectural design. The largest scope of works has been carried out by AGH University team (headed by Prof. Tadeusz Mikoś) from the Department of Geomechanics, Civil Engineering, and Geotechnics at the Faculty of Mining and Geoengineering in co-operation with Zakład Robót Górniczych i Wysokościowych AMC of Kraków. These works have been completed in co-operation with designers and architects from the University of Technology in Kraków and archaeologists and mycologists from Jagiellonian University. Obraz zrealizowanych prac badawczych oraz zarys koncepcji architektonicznej uwidoczniliśmy na planszach tej wystawy. Pictures of completed research and an outline of the architectural design have been presented in the exhibition stands. 3

4 BADANIA 1 RESEARCH 1. Widok rzeczywisty krypty nr 10 wraz z widokiem korytarza prowadzącego do zespołu sąsiadujących krypt (nr 13) 2, 3. Rzut oraz uzyskany obraz przestrzenny krypty nr 10 wraz z prowadzącym do niej korytarzem 1. An actual picture of Crypt No. 10 together with a view of a corridor leading to the neighbouring crypts (No. 13) 2, 3. The plan and a spatial image of Crypt No. 10 together with a corridor leading to it. 2 Efektem prac realizowanych z wykorzystaniem skanera laserowego i georadaru były: weryfikacja lokalizacji znanych krypt, wykrycie ewentualnie innych krypt oraz niezinwentaryzowanych pustek pod posadzką kościoła, uzyskanie informacji o niejednorodnościach budowy geologicznej na terenie wirydarza, a także pełna inwentaryzacja kościoła oraz wirydarza. Ilustracje obok przedstawiają obraz uzyskany przez naukowców za pomocą skanera a zdjęcie zamieszczone obok pokazuje stan rzeczywisty krypty. 3 Effects of the works carried with the help of a laser scanner and a ground-penetrating radar have been the following: locations of the known crypts have been verified, discovery of other crypts and uninspected empty spaces underneath the church s floor, gathering of information about non-homogenous geological structure in the viridarium (garden) area, and also a full inspection of the church and the viridarium. Pictures show an image produced by the scanner, and a photography presents the crypt s actual interior. 4

5 KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA AN ARCHITECTURAL DESIGN zdjęcia/photo by: Paweł Krzan Wyniki badań zaowocowały powstaniem koncepcji architektonicznej przyszłego Panteonu przygotowanej przez Politechnikę Krakowską oraz pracownię projektową IPG Sp. z o.o. pod kierunkiem dr arch. inż. Bogusława Podhalańskiego. Maksymalna możliwa do zagospodarowania (przebudowy i rozbudowy) przestrzeń pod i za Kościołem św. Piotra i Pawła z przeznaczeniem pod Panteon Narodowy The research results have supported development of an architectural design of the future Pantheon that has been prepared jointly by the University of Technology in Kraków and design office IPG Sp. z o.o., headed by Dr Bogusław Podhalański. The maximum space underneath and behind the Saints Peter and Paul Church to be developed (rebuilding and extensions) will be used by the National Pantheon. ETAPY INWESTYCJI I ETAP: oznaczony na rzucie kolorem zielonym remont i połączenie istniejących krypt pod prezbiterium oraz budowa nowej dwupoziomowej przestrzeni w obszarze dzisiejszego wirydarza, wybudowanie niezależnego wejścia/wyjścia od strony dziedzińca UJ. II ETAP: oznaczony na rzucie kolorem niebieskim remont i połączenie pozostałych krypt z nowo wydrążoną kryptą centralną pod nawą główną kościoła. STAGES OF THE INVESTMENT PROJECT STAGE 1: marked in green in the plan refurbishment and combination of the existing crypts under the presbytery and construction of a new two-tier space within the area of the current viridarium, construction of a separate entrance/exit from the side of the Jagiellonian University courtyard. STAGE 2: marked in blue in the plan refurbishment and combination of the other crypts with a newly developed main crypt under the church s central nave. Przewidywana maksymalna powierzchnia obu etapów 1300 m2 Kubatura łączna około m3 w zależności od wysokości wydrążeń (3-5m) The envisaged maximum space of the two stages will be 1,300 sq. m. The total cubic capacity will amount to 4,500 to 7,000 cubic meters, depending on the development height (3 to 5m) 5

6 KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA ETAP I AN ARCHITECTURAL DESIGN wirydarz viridarium 1ST STAGE OF THE PROJECT obecnie istniejące wejście z nawy głównej kościoła do krypty Piotra Skargi an actual entrance to the Crypt of Piotr Skarga planowane wejście/ wyjście z dziedzińca UJ planned entrance to/exit from the Jagiellonian University courtyard wyjście ewakuacyjne emergency route I ETAP INWESTYCJI (oznaczony na rzucie kolorem zielonym) 1ST STAGE OF THE INVESTMENT PROJECT (marked in green in the plan) W etapie tym planowane jest połączenie i remont krypt (nr 9, 10, 11, 12, 13A-F) oraz wybudowanie nowej przestrzeni (dwa poziomy) na terenie dzisiejszego wirydarza At this stage, the plans include combination and refurbishment of the crypts (Nos. 9, 10, 11, 12, and 13A-F) and development of a new space (two tiers) within the area of the existing viridarium, or the internal garden. Powierzchnia całkowita dla tego etapu (krypty i wirydarz) 750m2 Przewidywany termin realizacji: (w 400. rocznicę śmierci ks. Piotra Skargi) Rzut I części Panteonu Narodowego powstałego z połączenia istniejących krypt pod prezbiterium i planowanym, dwupoziomowym budynkiem w miejscu wirydarza z oznaczonymi wejściami/wyjściami głównymi (strzałki koloru zielonego) oraz ewakuacyjnymi (strzałki koloru czerwonego). The total space of this stage (crypts and viridarium) will cover 750 sq. m. The envisaged completion date: 27 September 2012 (400th anniversary marking the death of Father Piotr Skarga) The plan of part I of the National Pantheon created through combination of the existing crypts underneath the presbytery and the planned two-level building in the place of the viridarium with marked main entrances/exists (green arrows) and exit routes (red arrows). 6

7 KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA 1 ETAP I - możliwe rozwiązania najważniejszych detali architektonicznych AN ARCHITECTURAL DESIGN 1. Projektowane wejście/ wyjście główne do Panteonu od strony dziedzińca Uniwersytetu Jagiellońskiego 1st STAGE OF THE PROJECT - possible solutions of the key architectural details 1. Planned main entrance to/ exit from the Pantheon from the Jagiellonian University courtyard 2 2. Przewidywane wyjście ewakuacyjne w kierunku Plant 2. Envisaged emergency route leading in the direction of the Planty green area Projektowane wnętrze, w obszarze dzisiejszego wirydarza (poziom 0), widok w kierunku ściany wschodniej 3. Design of the interior, within the area of the existing viridarium (level 0), a view towards the eastern wall 7

8 KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA ETAP II AN ARCHITECTURAL DESIGN 2nd STAGE OF THE PROJECT II ETAP INWESTYCJI (oznaczony na rzucie kolorem niebieskim) 2nd STAGE OF THE INVESTMENT PROJECT (marked in blue in the plan) Możliwa, docelowa rozbudowa Panteonu Narodowego jako wynik połączenia istniejących, pustych krypt (nr 2, 3, 4, 6, 7, 8, 14) pod nawami bocznymi Kościoła oraz wydrążenia krypty centralnej pod nawą główną. Realizacja tej części inwestycji planowana jest po roku Possible extension of the National Pantheon following combination of the existing empty crypts (Nos. 2, 3, 4, 6, 7, 8, and 14) under the Church s side naves and development of the main crypt under the central nave. This part of the investment project will have been completed after Koncepcja wnętrza nowej krypty pod posadzką w centralnej części kościoła (wariant ze sklepieniem łukowym i ścianami z kamienia wapiennego lub trawertynu) A concept of the new crypt interior design underneath the central part of the church (option with an arch and walls made of limestone or travertine) teksty angielskie/ english version by: Piotr Kurek 8

Perły Mazowsza. Fundusze europejskie w obiektywie

Perły Mazowsza. Fundusze europejskie w obiektywie Perły Mazowsza Fundusze europejskie w obiektywie PeArLS OF Mazovia European Funds through the lens Zdjęcia nr 1-4 ze stron 66-69 pochodzą z archiwum Urzędu Gminy w Strzegowie Zdjęcia nr 1-4 ze stron 106-109

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne Foreword by the Rector

Słowo wstępne Foreword by the Rector Słowo wstępne Foreword by the Rector Na lata 2012-2016 przypada kolejna kadencja władz Politechniki Świętokrzyskiej, w której rok akademicki 2014/2015 będzie rokiem jubileuszowym, gdyż 3 czerwca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

miejscowości w projekcie Szlak Chasydzki towns and cities in the Chassidic Route project

miejscowości w projekcie Szlak Chasydzki towns and cities in the Chassidic Route project RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2014 28 36 203 miejscowości w projekcie Szlak Chasydzki towns and cities in the Chassidic Route project odwiedzających zabytki na Szlaku Chasydzkim tourists on the Chassidic

Bardziej szczegółowo

Nr 4(40) 2014. Spis rzeczy. kwartalnik. Bolesław Orłowski, Inżynierowie w służbie Narodu... 3. Rada Naukowa

Nr 4(40) 2014. Spis rzeczy. kwartalnik. Bolesław Orłowski, Inżynierowie w służbie Narodu... 3. Rada Naukowa Nr 4(40) 2014 kwartalnik Spis rzeczy Rada Naukowa Zbigniew Bać (Polska) Michaił Balzanikov (Rosja) Joaquim Braizinha (Portugalia) Kateřina Charvátová (Czechy) Jerzy Charytonowicz (Polska) Małgorzata Chorowska

Bardziej szczegółowo

Dziesięć lat później Ten Years After

Dziesięć lat później Ten Years After Dziesięć lat później Ten Years After Jubileusz 10-lecia Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach 10 th Aniversary of The Academy of Fine Arts in Katowice 2001 2011 1 2 Galeria ASP w Katowicach Rondo Sztuki

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKI SZLAK STREET ARTU Krakow Street Art Route EDYCJA 2015

KRAKOWSKI SZLAK STREET ARTU Krakow Street Art Route EDYCJA 2015 KRAKOWSKI SZLAK STREET ARTU Krakow Street Art Route EDYCJA 2015 1 Ryszard Wysokiński Dyrektor Galerii Krakowskiej Manager, Galeria Krakowska shopping centre Sztuka uliczna jest bardzo dynamiczna i zmienna.

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY I REALIZACJE PROJECTS AND REALIzATIONS. zdjęcie niedostępne w wersji internetowej

PROJEKTY I REALIZACJE PROJECTS AND REALIzATIONS. zdjęcie niedostępne w wersji internetowej PROJEKTY I REALIZACJE PROJECTS AND REALIzATIONS Adam Czyżewski zdjęcie Przestrzeń publiczna. Miejsce wspólne. Rewitalizacja Placu Małachowskiego 1 w Warszawie Public space. A shared place. Revitalisation

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA REWITALIZACJI TERENÓW ZDEGRADOWANYCH INNOVATIVE SOLUTIONS FOR REVITALISATION OF DEGRADED AREAS

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA REWITALIZACJI TERENÓW ZDEGRADOWANYCH INNOVATIVE SOLUTIONS FOR REVITALISATION OF DEGRADED AREAS INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA REWITALIZACJI TERENÓW ZDEGRADOWANYCH INNOVATIVE SOLUTIONS FOR REVITALISATION OF DEGRADED AREAS Ustroń/Katowice, 6 8 października 2014r. RADA NAUKOWO PROGRAMOWA prof. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

Tarnów w malarstwie. Tarnów in painting

Tarnów w malarstwie. Tarnów in painting TARNÓW W MALARSTWIE Tarnów w malarstwie Tarnów in painting Tarnów w malarstwie Słowo wstępne Początkowo album ten miał być dodatkiem do całkiem innego przedsięwzięcia, ale w trakcie gromadzenia materiałów,

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ

KRAKOWSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ AKADEMICKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY SSP ŻACZEK : KRAKOWSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ AKADEMICKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY SSP ŻACZEK : BUSINESS INCUBATOR OF ARCHITECTURAL PRACTICES IN KRAKÓW

Bardziej szczegółowo

INWESTOR ZIELONA ARCHITEKTURA MIASTO W HARMONII Z NATURĄ EKOBUDOWNICTWO EKOLOGICZNY STADION NOWA ULICA KOPERNIKA BCB BUSINESS PARK

INWESTOR ZIELONA ARCHITEKTURA MIASTO W HARMONII Z NATURĄ EKOBUDOWNICTWO EKOLOGICZNY STADION NOWA ULICA KOPERNIKA BCB BUSINESS PARK KATOWICE KRAKÓW POZNAŃ TRÓJMIASTO WARSZAWA WROCŁAW NIERUCHOMOŚCI ARCHITEKTURA BUDOWNICTWO INFRASTRUKTURA FINANSE INWESTOR ISSN 1897-4694 10,00 zł (w tym VAT 7%) nr 7 8 (42 43) Lipiec Sierpień 2010 ISSN

Bardziej szczegółowo

Table of Contents [03] piotr franaszek Introduction. piotr franaszek Wstęp [08] The Theatre Under Construction

Table of Contents [03] piotr franaszek Introduction. piotr franaszek Wstęp [08] The Theatre Under Construction Teatr w budowi e Table of Contents spis treści piotr franaszek Introduction [03] piotr franaszek Wstęp The Theatre Under Construction The Road Towards the Meeting of Cultures [08] Teatr w budowie droga

Bardziej szczegółowo

Rada Naukowa Scientific Board

Rada Naukowa Scientific Board 38 / 2014 Radaktor Naczelny Editor In Chief Prof. dr hab. Kazimierz Kuśnierz Redaktorzy Tematyczni Topical Editors Dr Łukasz Bednarz (konstrukcje murowane / masonry structures), Politechnika Wrocławska

Bardziej szczegółowo

fundusze nie tylko z unii

fundusze nie tylko z unii fundusze nie tylko z unii wsparcie z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii Not only EU funding support from Iceland, Liechtenstein, Norway fundusze nie tylko z unii wsparcie z Islandii, Liechtensteinu

Bardziej szczegółowo

MIASTO OLEŚNICA GMINA OLEŚNICA

MIASTO OLEŚNICA GMINA OLEŚNICA MIASTO OLEŚNICA GMINA OLEŚNICA Informator turystyczny Tourist guidebook MIASTO OLEŚNICA GMINA OLEŚNICA Informator turystyczny Tourist guidebook Spis treści Contents I. MIASTO OLEŚNICA Historia i zabytki

Bardziej szczegółowo

fot. / photo Tomasz Płatek

fot. / photo Tomasz Płatek P PM. X L G P P O M fot. / photo Tomasz Płatek Stowarzyszenie Willa Decjusza 2011 / Villa Decius Association 2011 Redakcja / Edited by: Katarzyna Trojanowska Współpraca redakcyjna / Co-edited by: dr Danuta

Bardziej szczegółowo

Politechnika Świętokrzyska. Kielce University of Technology

Politechnika Świętokrzyska. Kielce University of Technology Politechnika Świętokrzyska Kielce University of Technology Słowo wstępne Foreword by the Rector Na lata 2012-2016 przypada kolejna kadencja władz Politechniki Świętokrzyskiej, w której rok akademicki

Bardziej szczegółowo

wersja polska / english version

wersja polska / english version 2011 wersja polska / english version Wydawca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00 926 Warszawa www.mrr.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl Departament Informacji, Promocji i Szkoleń

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2014 MUZEUM HISTORII POLSKI / POLISH HISTORY MUSEUM

RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2014 MUZEUM HISTORII POLSKI / POLISH HISTORY MUSEUM RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2014 MUZEUM HISTORII POLSKI / POLISH HISTORY MUSEUM RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2014 MUZEUM HISTORII POLSKI / POLISH HISTORY MUSEUM Drugim wyzwaniem była wystawa Londyn stolica

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki Cover design

Projekt okładki Cover design Nr 28/2010 ISSN 0860-2395 PISMO STOWARZYSZENIA KONSERWATORÓW ZABYTKÓW Pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków Journal of the Association of Monument Conservators WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE CONSERVATION

Bardziej szczegółowo

Szlakiem Dawida Ben Guriona

Szlakiem Dawida Ben Guriona Szlakiem Dawida Ben Guriona Following the trail of David Ben Gurion 2 3 (...) W dziejach Izraela Ben Gurion pozostanie charyzmatycznym przywódcą. Jego osobowość, konsekwencja, prawość, skromność, umiejętność

Bardziej szczegółowo

Table of Contents. Choir of the University of Agriculture in Krakow... 133

Table of Contents. Choir of the University of Agriculture in Krakow... 133 spis treści Historia Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie... 8 Rektorzy WSR, AR i UR w Krakowie... 12 Doktorzy honoris causa WSR, AR i UR w Krakowie... 14 Profesorowie AR i UR w Krakowie doktorzy honoris

Bardziej szczegółowo

POLISH HISTORY MUSEUM ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY MUZEUM HISTORII POLSKI

POLISH HISTORY MUSEUM ANNUAL REPORT RAPORT ROCZNY MUZEUM HISTORII POLSKI RAPORT ROCZNY MUZEUM HISTORII POLSKI POLISH HISTORY MUSEUM ANNUAL REPORT 2013 RAPORT ROCZNY MUZEUM HISTORII POLSKI POLISH HISTORY MUSEUM ANNUAL REPORT 2013 Muzeum Historii Polski zamknęło siódmy rok swojej

Bardziej szczegółowo

Mszczonów. Łańcut. Sokołów Małopolski. Zamość. Szczebrzeszyn. Kraśnik. Nowy Żmigród. Wysokie Mazowieckie. Orla. Leżajsk. Przysucha

Mszczonów. Łańcut. Sokołów Małopolski. Zamość. Szczebrzeszyn. Kraśnik. Nowy Żmigród. Wysokie Mazowieckie. Orla. Leżajsk. Przysucha RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT Mszczonów Łańcut Sokołów Małopolski Szczebrzeszyn Kraśnik Orla Nowy Żmigród Wysokie Mazowieckie Leżajsk Przysucha Orla 1 2 14 cmentarze ogrodzone cemeteries fenced cmentarzy

Bardziej szczegółowo

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive nasz region Nr 4 /2011 ISSN 1733-6473 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 ROZWIJA SIĘ Z EUROPĄ Wielkopolska Regional Operational

Bardziej szczegółowo

ABOUT THE PROCESS OF INVESTMENT AND REALIZATION OF POSTWAR SACRED BUILDINGS

ABOUT THE PROCESS OF INVESTMENT AND REALIZATION OF POSTWAR SACRED BUILDINGS JOANNA GIL-MASTALERCZYK Kielce University of Technology e-mail: jmastalerczyk@tu.kielce.pl ABOUT THE PROCESS OF INVESTMENT AND REALIZATION OF POSTWAR SACRED BUILDINGS A b s t r a c t After 1945, the situation

Bardziej szczegółowo

Rada Naukowa Scientific Board

Rada Naukowa Scientific Board 37 / 2014 Radaktor Naczelny Editor In Chief Prof. dr hab. Kazimierz Kuśnierz Redaktorzy Tematyczni Topical Editors Dr Łukasz Bednarz (konstrukcje murowane / masonry structures), Politechnika Wrocławska

Bardziej szczegółowo

Wenecja dziedzictwo kulturowe. Problematyka ratowania miasta i zabytków. Venice cultural heritage. The issue of saving the city and monuments

Wenecja dziedzictwo kulturowe. Problematyka ratowania miasta i zabytków. Venice cultural heritage. The issue of saving the city and monuments 2015 1(41) DOI: 10.5277/arc150103 Krystyna Strumiłło* Wenecja dziedzictwo kulturowe. Problematyka ratowania miasta i zabytków Venice cultural heritage. The issue of saving the city and monuments Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Towarzystwa Naukowe w Polsce. dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie

Towarzystwa Naukowe w Polsce. dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie Towarzystwa Naukowe w Polsce dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie Towarzystwa Naukowe w Polsce dziedzictwo, kultura, nauka, trwanie Redakcja naukowa Zbigniew Kruszewski TOM 1 Warszawa 2013 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki Cover design

Projekt okładki Cover design Nr 29/2011 ISSN 0860-2395 PISMO STOWARZYSZENIA KONSERWATORÓW ZABYTKÓW Pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków Journal of the Association of Monument Conservators WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE CONSERVATION

Bardziej szczegółowo