Koncepcja Panteonu Narodowego Przy Kościele Św. Piotra i Pawła w Krakowie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Koncepcja Panteonu Narodowego Przy Kościele Św. Piotra i Pawła w Krakowie"

Transkrypt

1 IDEA PANTEONU NARODOWEGO THE NATIONAL PANTHENON IDEA Tradycja narodowych panteonów chwały sięga czasów starożytności. Pierwotna funkcja panteonu była jednak nieco inna. Pantheion, z greki znaczy tyle, co świątynia poświęcona wszystkim bogom (od pan wszystek, theoi bogowie). Pierwszy i bodaj najsłynniejszy Panteon powstał w Rzymie. Wzniósł go Oktawian August po zwycięstwie nad Markiem Antoniuszem. Znalazły się tam posągi wszystkich bogów Imperium, ale także podobizna jego poprzednika, boskiego Cezara. W tym geście można się już dopatrywać zalążka, genezy funkcji panteonu jako budowli mieszczącej szczątki (bądź pomniki) wybitnych i sławnych ludzi danego narodu. Funkcję taką panteony narodowe przyjęły już w wiekach średnich stały się miejscem złożenia doczesnych szczątków książąt i królów. Tak stało się w Anglii, Francji i w Polsce, gdzie od 1333r., czyli od śmierci Władysława Łokietka Katedra Wawelska stała się królewską nekropolią. W panteonach jednak nie tylko władcy mają swoje miejsca spoczynku, są tam pochowani również wybitni ludzie sztuki, nauki, politycy i wojskowi. Odnowiony w czasach renesansu rzymski panteon przyjął taką funkcję już w XVI w., kiedy spoczął tam Rafael. Inne wielkie i znane budowle pełniące funkcje mauzoleów jak opactwo Westminster Abbey i Panteon w Paryżu stały się narodowymi nekropoliami od wieku XIX, po upadku ancien regimu. Francuski panteon stał się miejscem wiecznego spoczynku tak wspaniałych osobistości jak: Wolter, JJ. Rousseau, W. Hugo, E. Zola, A. Dumas, J. Monnet a także Maria Skłodowska-Curie, a w angielskim mają swe groby m.in. K. Dickens, I. Newton, K. Darwin. Podobną funkcję narodowego sanktuarium miała również spełniać niemiecka Walhalla, świątynia, w której znajdują się popiersia i tablice znanych osobistości z historii Niemiec, m.in. L. van Beethovena, M. Lutra, W. A. Mozarta, A. Einsteina. Również i Wawel, a od 1880r. kościół na Skałce przyjęły funkcję świątyni narodowej. W skałecznej krypcie spoczywają: J. Długosz, W. Pol, L. Siemieński, J. I. Kraszewski, T. Lenartowicz, A. Asnyk, H. Siemiradzki, St. Wyspiański, J. Malczewski, K. Szymanowski, L. Solski, T. Banachiewicz, Cz. Miłosz. Po rezygnacji z projektu rozbudowy Grobu Zasłużonych na Skałce z ideą kontynuacji Panteonu w Krakowie, jako miejsca spoczynku twórców narodowej sztuki, kultury i nauki, wystąpił prof. Franciszek Ziejka. Uznając Kraków jako miejsce szczególnie przez historię uprawnione do pielęgnowania tradycji narodowego panteonu Profesor zaproponował wykorzystanie w tym celu zespołu podziemnych krypt przy kościele św. Piotra i Pawła, gdzie w jednej z nich spoczywa ks. Piotr Skarga. Tradition of national panthenons, or halls of fame, goes back to ancient times. The original function of a panthenon was, however, somewhat different. Pantheion, from Greek, literally means a temple of all gods (from pan all, theoi for the gods). The first and probably the most famous was the Pantheon of Rome. It was built by Octavian Augustus after the victory over Mark Antony. It housed statues of all gods of the Roman Empire, but also an edifice of his predecessor, the divine Julius Caesar. This gesture may be seen as a seed or mark origins of a pantheon as a building to house the remains (or statues) of eminent and laudable personalities from a given nation. National pantheons assumed such function as early as in the Middle Ages, when they became a burial place of princes and monarchs. That was the case in England, France, and Poland, where, since 1333, or the death of Władysław Łokietek, the Wawel Cathedral has been the burial site for Polish monarchs. Pantheons, however, are not only burial sites for monarchs, they also house eminent men of arts, science, politicians, and military. Restored during Renaissance, the Pantheon of Rome assumed such function already in the 16th century, when Rafael was buried there. Other monumental and renown buildings that are used as mausoleums, such as Westminster Abbey and Panthéon in Paris, have been national burial places since the 19th century, following the collapse of ancien régime. The French Panthéon has become the necropolis of such eminent personalities like Voltaire, J. J. Rousseau, V. Hugo, É. Zola, A. Dumas, J. Monnet, and also Maria Skłodowska-Curie, while the English pantheon houses, among others, graves of Ch. Dickens, I. Newton, and Ch. Darwin. A similar function of the national sanctuary has also been performed by the German Walhalla, a temple that displays busts and plaques of distinguished personalities from the German history, among them L. van Beethoven, M. Luther, W. A. Mozart, and A. Einstein. Wawel, too, and since 1880 St. Stanislaus Church at Skała, have both taken the function of a national shrine. The crypt in the Church at Skałka has served as a burial place for: J. Długosz, W. Pol, L. Siemieński, J. I. Kraszewski, T. Lenartowicz, A. Asnyk, H. Siemiradzki, St. Wyspiański, J. Malczewski, K. Szymanowski, L. Solski, T. Banachiewicz, and Cz. Miłosz. Since the project of expanding the Skałka Burial Site was abandoned, Prof. Franciszek Ziejka put forward an idea of continuing the national Pantheon in Kraków as a burial place of distinguished men of Polish arts, culture, and science. Recognising Kraków as a place that is particularly entitled by history to cherish a tradition of the national pantheon, Professor Ziejka proposed to use for that purpose a number of crypts underneath the Saints Peter and Paul Church, where Father Piotr Skarga is buried. 1

2 zdjęcie/photo by: Tadeusz Warczak Zamysł kontynuacji idei Panteonu przy Kościele św. Piotra i Pawła spotkał się z szerokim poparciem środowiska krakowskiej kultury, sztuki i nauki, a także władz administracyjnych i samorządowych Krakowa oraz województwa małopolskiego. Wyrazem tego był podpisany 26 stycznia 2010 roku List Intencyjny wspierający projekt. Następstwem tak licznie wyrażonego poparcia stała się inicjatywa 11 krakowskich uczelni państwowych powołania do zrealizowania tego projektu Fundacji Panteon Narodowy. 31 maja 2010 w siedzibie Polskiej Akademii Umiejętności Akt Założycielski Fundacji podpisali: Rektorzy: prof. dr hab. Karol Musioł Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Adam Wsiołkowski Rektor Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, prof. Stanisław Krawczyński Rektor Akademii Muzycznej w Krakowie, prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, prof. dr hab. Roman Niestrój Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak Rektor Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie, prof. dr hab. Michał Śliwa Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, prof. Ewa Kutryś Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie, dr hab. prof. nadzw. Andrzej Klimek Rektor Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie, prof. dr hab. Janusz Żmija Rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ks. prof. dr hab. Jan Maciej Dyduch Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, oraz prof. dr hab. Andrzej Białas Prezes Polskiej Akademii Umiejętności. Kilka chwil później w siedzibie Archidiecezji Krakowskiej dokument podpisał również Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz, Metropolita Krakowski. Celem Fundacji jest budowa Panteonu Narodowego, przywrócenie tradycji oddziaływania Panteonu Narodowego w pielęgnowaniu tradycji, historii oraz tożsamości narodowej, inicjowanie działań promocyjnych i edukacyjnych dla zachowania w pamięci dorobku i wartości pozostawionych przez Wielkich Polaków. Pomysłowi temu sprzyja nadzwyczajna okoliczność, a mianowicie zbliżająca się 400. rocznica (2012) śmierci ks. Piotra Skargi i zamysł organizatorów przedsięwzięcia, by w rocznicę tą otworzyć I część narodowego panteonu. An idea to continue the Pantheon at the Saints Peter and Paul Church was broadly supported by representatives of Kraków culture, arts, and science, and by local authorities and administration, too. This support was expressed in a Letter of Intent signed on 26 January 2010 to support the project. Following the support expressed in the letter an initiative was launched by 11 Kraków state universities to establish a National Pantheon Foundation to carry out that project. On 31 May 2010 a deed of foundation was signed in the seat of Polska Akademia Umiejętności (Polish Academy of Arts and Sciences) by the following university rectors: Prof. Karol Musioł, Jagiellonian University; Prof. Adam Wsiołkowski, Jan Matejko Academy of Fine Arts in Kraków; Prof. Stanisław Krawczyński, Academy of Music in Kraków; Prof. Antoni Tajduś, AGH University of Science and Technology in Kraków; Prof. Roman Niestrój, Cracow University of Economics; Prof. Kazimierz Furtak, Tadeusz Kościuszko University of Technology in Kraków; Prof. Michał Śliwa, Pedagogical University of Cracow; Prof. Ewa Kutryś, Ludwik Solski State Theatre School in Kraków; Prof. Andrzej Klimek, University School of Physical Education in Kraków; Prof. Janusz Żmija, University of Agriculture in Kraków, Fr. Prof. Jan Maciej Dyduch, Pontifical University of John Paul II in Kraków; and Prof. Andrzej Białas, President of the Polish Academy of Arts and Sciences. Soon after, in the seat of the Archdiocese of Kraków, the document was also signed by HE Stanisław Cardinal Dziwisz, Archbishop of Kraków. The Foundation has been established to build the National Pantheon, restore the role of the National Pantheon in cherishing tradition, history, and national identity, initiate promotional and educational projects to perpetuate memory of achievements and values that have been handed down by Eminent Poles. The idea has coincided with an extraordinary event, namely the forthcoming 400th death anniversary of Fr. Piotr Skarga (to be commemorated in 2012). The event organisers wish to open the 1st part of the National Pantheon on that anniversary date. 2

3 BADANIA RESEARCH F 13A 13D 13E 13B 10 13C Obraz fotograficzny i schemat podziemnych krypt uzyskany metodą skanowania. Pictures and a plan of the underground crypts have been produced with the use of a scanning technology. Szczególną formą wsparcia dla idei Panteonu Narodowego stały się kompleksowe, interdyscyplinarne badania przedprojektowe zrealizowane przez naukowców AGH, PK i UJ potwierdzające możliwość zrealizowania panteonu w zaplanowanym miejscu, a także umożliwiające przygotowanie koncepcji architektonicznej. Największy zakres prac zrealizował zespół AGH (pod kierownictwem dr hab. inż. Tadeusza Mikosia) z Katedry Geomechaniki Budownictwa i Geotechniki na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii we współpracy z Zakładem Robót Górniczych i Wysokościowych AMC z Krakowa. Prace te wykonano we współpracy z konstruktorami i architektami Politechniki oraz archeologami i mykologami Uniwersytetu Jagiellońskiego. Completed by scientists from the AGH University, the University of Technology, and Jagiellonian University, comprehensive and multidisciplinary pre-project research has been a specific form of support for the idea of the National Pantheon confirming that the pantheon may be built in its chosen location, and also allowing development of an architectural design. The largest scope of works has been carried out by AGH University team (headed by Prof. Tadeusz Mikoś) from the Department of Geomechanics, Civil Engineering, and Geotechnics at the Faculty of Mining and Geoengineering in co-operation with Zakład Robót Górniczych i Wysokościowych AMC of Kraków. These works have been completed in co-operation with designers and architects from the University of Technology in Kraków and archaeologists and mycologists from Jagiellonian University. Obraz zrealizowanych prac badawczych oraz zarys koncepcji architektonicznej uwidoczniliśmy na planszach tej wystawy. Pictures of completed research and an outline of the architectural design have been presented in the exhibition stands. 3

4 BADANIA 1 RESEARCH 1. Widok rzeczywisty krypty nr 10 wraz z widokiem korytarza prowadzącego do zespołu sąsiadujących krypt (nr 13) 2, 3. Rzut oraz uzyskany obraz przestrzenny krypty nr 10 wraz z prowadzącym do niej korytarzem 1. An actual picture of Crypt No. 10 together with a view of a corridor leading to the neighbouring crypts (No. 13) 2, 3. The plan and a spatial image of Crypt No. 10 together with a corridor leading to it. 2 Efektem prac realizowanych z wykorzystaniem skanera laserowego i georadaru były: weryfikacja lokalizacji znanych krypt, wykrycie ewentualnie innych krypt oraz niezinwentaryzowanych pustek pod posadzką kościoła, uzyskanie informacji o niejednorodnościach budowy geologicznej na terenie wirydarza, a także pełna inwentaryzacja kościoła oraz wirydarza. Ilustracje obok przedstawiają obraz uzyskany przez naukowców za pomocą skanera a zdjęcie zamieszczone obok pokazuje stan rzeczywisty krypty. 3 Effects of the works carried with the help of a laser scanner and a ground-penetrating radar have been the following: locations of the known crypts have been verified, discovery of other crypts and uninspected empty spaces underneath the church s floor, gathering of information about non-homogenous geological structure in the viridarium (garden) area, and also a full inspection of the church and the viridarium. Pictures show an image produced by the scanner, and a photography presents the crypt s actual interior. 4

5 KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA AN ARCHITECTURAL DESIGN zdjęcia/photo by: Paweł Krzan Wyniki badań zaowocowały powstaniem koncepcji architektonicznej przyszłego Panteonu przygotowanej przez Politechnikę Krakowską oraz pracownię projektową IPG Sp. z o.o. pod kierunkiem dr arch. inż. Bogusława Podhalańskiego. Maksymalna możliwa do zagospodarowania (przebudowy i rozbudowy) przestrzeń pod i za Kościołem św. Piotra i Pawła z przeznaczeniem pod Panteon Narodowy The research results have supported development of an architectural design of the future Pantheon that has been prepared jointly by the University of Technology in Kraków and design office IPG Sp. z o.o., headed by Dr Bogusław Podhalański. The maximum space underneath and behind the Saints Peter and Paul Church to be developed (rebuilding and extensions) will be used by the National Pantheon. ETAPY INWESTYCJI I ETAP: oznaczony na rzucie kolorem zielonym remont i połączenie istniejących krypt pod prezbiterium oraz budowa nowej dwupoziomowej przestrzeni w obszarze dzisiejszego wirydarza, wybudowanie niezależnego wejścia/wyjścia od strony dziedzińca UJ. II ETAP: oznaczony na rzucie kolorem niebieskim remont i połączenie pozostałych krypt z nowo wydrążoną kryptą centralną pod nawą główną kościoła. STAGES OF THE INVESTMENT PROJECT STAGE 1: marked in green in the plan refurbishment and combination of the existing crypts under the presbytery and construction of a new two-tier space within the area of the current viridarium, construction of a separate entrance/exit from the side of the Jagiellonian University courtyard. STAGE 2: marked in blue in the plan refurbishment and combination of the other crypts with a newly developed main crypt under the church s central nave. Przewidywana maksymalna powierzchnia obu etapów 1300 m2 Kubatura łączna około m3 w zależności od wysokości wydrążeń (3-5m) The envisaged maximum space of the two stages will be 1,300 sq. m. The total cubic capacity will amount to 4,500 to 7,000 cubic meters, depending on the development height (3 to 5m) 5

6 KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA ETAP I AN ARCHITECTURAL DESIGN wirydarz viridarium 1ST STAGE OF THE PROJECT obecnie istniejące wejście z nawy głównej kościoła do krypty Piotra Skargi an actual entrance to the Crypt of Piotr Skarga planowane wejście/ wyjście z dziedzińca UJ planned entrance to/exit from the Jagiellonian University courtyard wyjście ewakuacyjne emergency route I ETAP INWESTYCJI (oznaczony na rzucie kolorem zielonym) 1ST STAGE OF THE INVESTMENT PROJECT (marked in green in the plan) W etapie tym planowane jest połączenie i remont krypt (nr 9, 10, 11, 12, 13A-F) oraz wybudowanie nowej przestrzeni (dwa poziomy) na terenie dzisiejszego wirydarza At this stage, the plans include combination and refurbishment of the crypts (Nos. 9, 10, 11, 12, and 13A-F) and development of a new space (two tiers) within the area of the existing viridarium, or the internal garden. Powierzchnia całkowita dla tego etapu (krypty i wirydarz) 750m2 Przewidywany termin realizacji: (w 400. rocznicę śmierci ks. Piotra Skargi) Rzut I części Panteonu Narodowego powstałego z połączenia istniejących krypt pod prezbiterium i planowanym, dwupoziomowym budynkiem w miejscu wirydarza z oznaczonymi wejściami/wyjściami głównymi (strzałki koloru zielonego) oraz ewakuacyjnymi (strzałki koloru czerwonego). The total space of this stage (crypts and viridarium) will cover 750 sq. m. The envisaged completion date: 27 September 2012 (400th anniversary marking the death of Father Piotr Skarga) The plan of part I of the National Pantheon created through combination of the existing crypts underneath the presbytery and the planned two-level building in the place of the viridarium with marked main entrances/exists (green arrows) and exit routes (red arrows). 6

7 KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA 1 ETAP I - możliwe rozwiązania najważniejszych detali architektonicznych AN ARCHITECTURAL DESIGN 1. Projektowane wejście/ wyjście główne do Panteonu od strony dziedzińca Uniwersytetu Jagiellońskiego 1st STAGE OF THE PROJECT - possible solutions of the key architectural details 1. Planned main entrance to/ exit from the Pantheon from the Jagiellonian University courtyard 2 2. Przewidywane wyjście ewakuacyjne w kierunku Plant 2. Envisaged emergency route leading in the direction of the Planty green area Projektowane wnętrze, w obszarze dzisiejszego wirydarza (poziom 0), widok w kierunku ściany wschodniej 3. Design of the interior, within the area of the existing viridarium (level 0), a view towards the eastern wall 7

8 KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA ETAP II AN ARCHITECTURAL DESIGN 2nd STAGE OF THE PROJECT II ETAP INWESTYCJI (oznaczony na rzucie kolorem niebieskim) 2nd STAGE OF THE INVESTMENT PROJECT (marked in blue in the plan) Możliwa, docelowa rozbudowa Panteonu Narodowego jako wynik połączenia istniejących, pustych krypt (nr 2, 3, 4, 6, 7, 8, 14) pod nawami bocznymi Kościoła oraz wydrążenia krypty centralnej pod nawą główną. Realizacja tej części inwestycji planowana jest po roku Possible extension of the National Pantheon following combination of the existing empty crypts (Nos. 2, 3, 4, 6, 7, 8, and 14) under the Church s side naves and development of the main crypt under the central nave. This part of the investment project will have been completed after Koncepcja wnętrza nowej krypty pod posadzką w centralnej części kościoła (wariant ze sklepieniem łukowym i ścianami z kamienia wapiennego lub trawertynu) A concept of the new crypt interior design underneath the central part of the church (option with an arch and walls made of limestone or travertine) teksty angielskie/ english version by: Piotr Kurek 8

Informacja dla dziennikarzy

Informacja dla dziennikarzy In honorem clarissimorum Polonorum Informacja dla dziennikarzy 26 stycznia 2010 roku kilkudziesięciu przedstawicieli środowiska krakowskiej kultury, sztuki i nauki oraz władz samorządowych i administracyjnych

Bardziej szczegółowo

STUDENCI SZKÓŁ WYŻSZYCH WEDŁUG PODGRUP KIERUNKÓW STUDIÓW a STUDENTS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS BY FIELDS OF EDUCATION a

STUDENCI SZKÓŁ WYŻSZYCH WEDŁUG PODGRUP KIERUNKÓW STUDIÓW a STUDENTS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS BY FIELDS OF EDUCATION a OF EDUCATION a O G Ó Ł E M... 2000/01 131491 70890 72342 5590 52284 T O T A L 2001/02 139812 75303 77322 5632 55419 2002/03 149730 81344 83925 5690 58647 2003/04 158575 85728 89787 5663 61845 2004/05 171420

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: -

KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: - MKARCH PROJEKTY PROJECTS KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: - KONECZNEGO RESIDENTIAL BUILDING

Bardziej szczegółowo

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki.

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Since the beginning of our activity we are taking part in many architectural competitions

Bardziej szczegółowo

ABSOLWENCI SZKÓŁ WYŻSZYCH WEDŁUG PODGRUP KIERUNKÓW STUDIÓW a GRADUATES OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS BY FIELDS OF EDUCATION a

ABSOLWENCI SZKÓŁ WYŻSZYCH WEDŁUG PODGRUP KIERUNKÓW STUDIÓW a GRADUATES OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS BY FIELDS OF EDUCATION a STUDIÓW a OF EDUCATION a Master s O G Ó Ł E M. 2000/01 23095 14426 10847 821 6548 4212 T O T A L 2001/02 23193 14181 10845 746 6227 4700 2002/03 25514 15907 11416 736 6794 5816 2003/04 25458 15905 11175

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych.

Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych. 23 Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych.. System fundamentu zespolonego może być zastosowany jako bezpieczna podstawa dla obiektów silnie obciążonych mogących być zlokalizowanymi

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010 organizator_organiser Oddział Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Branch of SOKÓŁ Małopolska Culture Centre współorganizator_co-organiser Stowarzyszenie Pastelistów Polskich The Association

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

510 Contributors. of Cracow, Poland.

510 Contributors. of Cracow, Poland. Autorzy tomu BŁASZCZYK Piotr, dr hab., profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, kierownik Katedry Dydaktyki i Podstaw Matematyki, Instytut Matematyki UP. E-mail: pb@up.krakow.pl BOŻEK Hubert, doktorant

Bardziej szczegółowo

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989 Eustachy Kossakowski, 1983-1989 dimensions: 40 x 29 cm technique: 12 color prints on Hahnemuhle Photo Rag 308 g/m² paper made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Warszawa, Śródmieście, Emilii Plater Penthouse PLN PLN / m²

Warszawa, Śródmieście, Emilii Plater Penthouse PLN PLN / m² NA SPRZEDAŻ Warszawa, Śródmieście, Emilii Plater Penthouse 2 900 000 PLN 26 364 PLN / m² POWIERZCHNIA: 110 M² LICZBA POKOI: 3 LICZBA SYPIALNI: 2 PIĘTRO: 7/7 ROK BUDOWY: 2009 NUMER OFERTY: 21037 Opis Ekskluzywny

Bardziej szczegółowo

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) THE ANALYSIS CONCERNING THE DESIGNATION OF THE ROUTE THAT INTEGRATES THE SOUTH OF THE LOWER SILESIA PROVINCE TOGETHER WITH NORTH - SOUTHLINKS Analiza

Bardziej szczegółowo

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Anna BŁACH Centre of Geometry and Engineering Graphics Silesian University of Technology in Gliwice EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Introduction Computer techniques

Bardziej szczegółowo

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M United States Holocaust Memorial Museum Archive 100 Raoul Wallenberg Place SW Washington, DC 20024 2126 Tel. (202) 479 9717 Email:

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and Fig 4 Measured vibration signal (top). Blue original signal. Red component related to periodic excitation of resonances and noise. Green component related. Rotational speed profile used for experiment

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4 Academic year 2014/2015 Academy of Fine Arts in Gdańsk Faculty of Sculpture and Intermedia Long-cycle Master s degree studies (5 years) The Faculty of Sculpture is divided into two fields of study: Sculpture

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE

STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE Zygmunt Jaworski STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE Programy i podmioty propozycje standardów Tourism and recreation studies in Poland Syllabuses and subjects propositions of standards Warszawa 2008

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Key Info. Some white chocolates are taken out of the box. There are now 30 chocolates in the box. The number of white chocolates has halved.

Key Info. Some white chocolates are taken out of the box. There are now 30 chocolates in the box. The number of white chocolates has halved. Key Info A box contains dark, milk and white chocolates. There are twice as many milk chocolates as dark chocolates. There are 36 chocolates in the box. Some white chocolates are taken out of the box.

Bardziej szczegółowo

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA

11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Projekt współorganizowany przez Starostwo Powiatowe w Łęczycy INWESTYCJE SAMORZĄD ROZWÓJ SEMINARIUM REALIZOWANE W RAMACH WSPÓŁPRACY OPEN-NET S.A. A KOMMUNALKREDIT AUSTRIA AG 11 CZERWIEC 2014, ŁĘCZYCA Starostwo

Bardziej szczegółowo

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki.

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Since the beginning of our activity we are taking part in many architectural competitions

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. INSTYTUCJA: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy MIASTO: Bydgoszcz STANOWISKO: Profesor nadzwyczajny DYSCYPLINA NAUKOWA: ekonomia DATA OGŁOSZENIA: 07.12.2016 r. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31.12.2016

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s dimensions: 38.5 x 28.5 cm technique: 12 black and white silver gelatin fiber prints made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN Each portfolio is numbered and signed

Bardziej szczegółowo

Studenci Students. w tym of which. kobiety

Studenci Students. w tym of which. kobiety STUDIÓW STUDIES OGÓ EM TOTAL 1995/96... 41020 23699 13176 4804 3144 2000/01... 81139 44901 24090 11851 8019... 93931 51724 24148 14620 9689 UNIWERSYTET ÓDZKI UNIVERSITY OF ÓD RAZEM...1995/96 Administracja...

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Drzwi do wiedzy otworzone... ZSO w Kamiennej Górze

Drzwi do wiedzy otworzone... ZSO w Kamiennej Górze Drzwi do wiedzy otworzone... ZSO w Kamiennej Górze Liceum Ogólnokształcące - Gimnazjum nr 2 - Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych 1 2 Historia budynku i Szkoły Budynek wzniesiono w 1890 r. Do roku 1945

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Problemy nauki i szkolnictwa wyższego

Problemy nauki i szkolnictwa wyższego Problemy nauki i szkolnictwa wyższego SPIS TREŚCI Ryszard Maciołek, Wiesław Maik, Krzysztof Sikora WPROWADZENIE 11 Część I NAUKA 15 Zbyszko Chojnicki NAUKA JAKO SYSTEM SPOŁECZNO-POZNAWCZY 17 Jan Woleński

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI. 9 kwietnia 2015 czwartek (dzień pierwszy)

PROGRAM KONFERENCJI. 9 kwietnia 2015 czwartek (dzień pierwszy) PROGRAM KONFERENCJI 9 kwietnia 2015 czwartek (dzień pierwszy) godz. 9 00 (ul. Mikołaja Kopernika 26) PRZYJMOWANIE GOŚCI Parter budynek główny Uczelni godz. 10 00 OTWARCIE KONFERENCJI Powitanie uczestników

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Inż. NATALIA LEMTIS OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Promotor: DR INŻ. MARCIN KICIŃSKI Poznań, 2016

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish General Certificate of Secondary Education June 2015 Unit 4 46854 Writing Tuesday 16 June 2015 9.00 am

Bardziej szczegółowo

Spatial planning in floodplains in mountain catchments of different row, in the basin of the Upper Vistula and the Upper and Central Odra

Spatial planning in floodplains in mountain catchments of different row, in the basin of the Upper Vistula and the Upper and Central Odra Warsaw, October 15-16, 2015 Spatial planning in floodplains in mountain catchments of different row, in the basin of the Upper Vistula and the Upper and Central Odra Paweł Franczak 1, Karolina Listwan-Franczak

Bardziej szczegółowo

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950?

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Joanna Wibig Department of Meteorology and Climatology, University of Lodz, Poland OUTLINE: Motivation Data Heat wave frequency measures

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

l.p. Uczelnia biuro karier Adres Kontakt Kierownik Kraków 1 Uniwersytet Jagielloński biuro karier

l.p. Uczelnia biuro karier Adres Kontakt Kierownik Kraków 1 Uniwersytet Jagielloński biuro karier l.p. Uczelnia biuro karier Adres Kontakt Kierownik Kraków 1 Uniwersytet Jagielloński biuro karier 2 i Promocji Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego ul. Staszewskiego 25/12 (oficyna) 31-113 Kraków

Bardziej szczegółowo

decoland decoland decoland

decoland decoland decoland F irma decoland od roku 1994 specjalizuje się w zakresie projektowania wzornictwa branży oświetleniowej oraz produkcji gotowych lamp. W całej gamie wyrobów staramy się zaspokoić gusta i oczekiwania naszych

Bardziej szczegółowo

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen oraz asortymentu bez wcze niejszego zawiadomienia.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen oraz asortymentu bez wcze niejszego zawiadomienia. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen oraz asortymentu bez wcze niejszego zawiadomienia. Kod Rozmiar Bie nik LI SI RF FR Opony do samochodów osobowych - seria 80 13" 0362001000 135/80R13 rallye 680 70

Bardziej szczegółowo

Terminarz postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia stacjonarne Deadlines for admission for Bachelor (first-level) full time studies

Terminarz postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia stacjonarne Deadlines for admission for Bachelor (first-level) full time studies Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018 Admission for international students applying for studies on the same terms as applicable to Polish citizens for the academic year 2016/2017 Terminarz postępowania

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

METHOD 2 -DIAGNOSTIC OUTSIDE

METHOD 2 -DIAGNOSTIC OUTSIDE VW MOTOMETER BOSCH METHOD 1 - OBD 2 METHOD 2 -DIAGNOSTIC OUTSIDE AFTER OPERATION YOU MUST DISCONECT ACU OR REMOVE FUSE FOR RESTART ODOMETER PO ZROBIENIU LICZNIKA ZDJĄĆ KLEMĘ LUB WYJĄĆ 2 BEZPIECZNIKI OD

Bardziej szczegółowo

Pytania cudzoziemców zwiedzających Kamienicę Szołayskich;

Pytania cudzoziemców zwiedzających Kamienicę Szołayskich; Pytania cudzoziemców zwiedzających Kamienicę Szołayskich; Questions of foreigners visiting The Szołaysky House (The Szołayski House, a Branch of MNK situated in the City Center close to the Main Square

Bardziej szczegółowo

Poland Tenders. Przebudowa budynku OSP Nowym Lublińcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską z zapleczem. Nazwa. Miejscowość.

Poland Tenders. Przebudowa budynku OSP Nowym Lublińcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską z zapleczem. Nazwa. Miejscowość. Poland Tenders Nazwa Przebudowa budynku OSP Nowym Lublińcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską z zapleczem Miejscowość Cieszanów Numer ogłoszenia 154129 Data zamieszczenia 2011-06-01 Typ ogłoszenia Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców Standard pre-qualification form for contractors & suppliers Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców The Parties/Strony Name of the Contractor / Wykonawca Name of the Employer / Zamawiający Solidea

Bardziej szczegółowo

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name...

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... Child s surname........ Date and place of birth..... Citizenship.....

Bardziej szczegółowo

Portfolio. G2O Sp. z o.o. G2O sp. z o.o.. ul. Czarnowiejska 55/1. 30 049 Kraków

Portfolio. G2O Sp. z o.o. G2O sp. z o.o.. ul. Czarnowiejska 55/1. 30 049 Kraków Portfolio G2O Sp. z o.o. G2O sp. z o.o.. ul. Czarnowiejska 55/1. 30 049 Kraków biuro@g2o.pl tel: 12 622 23 60. fax: +48 (0) 12 622 23 61 krs : 0000315689. nip : 6772318159. regon : 120786938 OUR TEAM O

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BRANŻA SPOŻYWCZA FOOD INDUSTRY 3 950 m 2 25 700 m 3 Baxters Polska Sp. z o.o. BAXTERS POLSKA Hala produkcyjno-magazynowa branży spożywczej z zapleczem socjalnym

Bardziej szczegółowo

PRIORITY INVESTMENT PROJECTS ROAD TRANSPORT

PRIORITY INVESTMENT PROJECTS ROAD TRANSPORT 26 rivers ring roads main roads secondary roads streets railways Map prepared by: Miejski Zarząd Baz Danych PRIORITY INVESTMENT PROJECTS ROAD TRANSPORT 1 Extension and modernisation of road system at the

Bardziej szczegółowo

ITS project in Wroclaw Projekt ITS we Wrocławiu

ITS project in Wroclaw Projekt ITS we Wrocławiu ITS project in Wroclaw Projekt ITS we Wrocławiu Błażej Trzcinowicz ITS Project Manager Departament Prezydenta Zespół Zarządzania Projektami Department of the Mayor Project Management Unit Presentation

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname _ Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish Unit 1 PLSH1 General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014 Reading and

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

Key Info. Some white chocolates are taken out of the box. There are now 30 chocolates in the box. The number of white chocolates has halved.

Key Info. Some white chocolates are taken out of the box. There are now 30 chocolates in the box. The number of white chocolates has halved. Key Info A box contains dark, milk and white chocolates. There are twice as many milk chocolates as dark chocolates. There are 36 chocolates in the box. Some white chocolates are taken out of the box.

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Pomijana bo niewidoczna - anatomia i fizjologia kory wyspy

Pomijana bo niewidoczna - anatomia i fizjologia kory wyspy Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego Pomijana bo niewidoczna - anatomia i fizjologia kory wyspy Katarzyna Paluch Copyright statement 2 This presentation has been prepared for the meeting of the

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

Nazwa lokalizacji Site name Mickiewicza 6 Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship lodzkie Powierzchnia całkowita (m 2 ) Area total (sq.

Nazwa lokalizacji Site name Mickiewicza 6 Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship lodzkie Powierzchnia całkowita (m 2 ) Area total (sq. Oferta wynajęcia powierzchni produkcyjno-magazynowych z częścią biurowo-socjalną w Sieradzu (Brownfields for rent, production-store with office-social part of space for rent in Sieradz) Nazwa lokalizacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX 1. Make a new connection Open the System Preferences by going to the Apple menu

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK

LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK LEARNING AGREEMENT MEDICAL UNIVERSITY OF GDAŃSK INTERNATIONAL RELATIONS AND EUROPEAN PROGRAMMES OFFICE UL. M. SKŁODOWSKIEJ-CURIE 3A 80-210 GDAŃSK Academic year POLAND autumn spring all academic year Field

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki Winnica Zabór - historia - 2010 Zabór Vineyard - history - 2010 (1) Spotkania spotkania spotkania Meetings Meetings Meetings Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Urząd Gminy Zabór Municipal Office

Bardziej szczegółowo

Poznaj. nasze osiedle.

Poznaj. nasze osiedle. Poznaj nasze osiedle www.osiedlebotanika.pl NOWA HUTA C.H. Krokus O WSKIEG O KOMOR Dzielnica XIV CZYŻYNY Park Technologiczny Muzeum Lotnictwa Teatr Ludowy Zalew Nowohucki C.H. Czyżyny MEIS Biuro Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Section Mark Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary

Bardziej szczegółowo

Strategic planning. Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw

Strategic planning. Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw Strategic planning Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw 7S Formula Strategy 5 Ps Strategy as plan Strategy as ploy Strategy as pattern Strategy as position Strategy as perspective Strategy

Bardziej szczegółowo

SUP 16/13 (AD 2 EPWA)

SUP 16/13 (AD 2 EPWA) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

2 nd ClimMani EU COST Action Meeting Poznań, Poland 28-30 September, 2015

2 nd ClimMani EU COST Action Meeting Poznań, Poland 28-30 September, 2015 nd ClimMani EU COST Action Meeting, oland 8-30 September, 015 Venue HOTEL MERCURE**** - OZNAŃ Address: ul. Roosvelta 0, 60-89, oland Tel. +48 61 855 80 00 e-mail: H3393@accor.com mercure-poznan-centrum.com

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA v Biologia v Biotechnologia v Ochrona środowiska studia pierwszego stopnia Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości brane są

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm The realization of the programme "The Whole World is One Big Chelm" March 2006 We have completed yet another stage of our programme.

Bardziej szczegółowo

SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ

SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ KOMORNIKI, PLEWISKA PARK WIELKICH MOŻLIWOŚCI SPACE FOR GROWING BUSINESS 250 000 m 2 / 250,000 sq m SEGRO.pl SEGRO LOGISTICS PARK POZNAŃ Centrum logistyczne strategicznie usytuowane

Bardziej szczegółowo