WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE 2009"

Transkrypt

1 WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE 2009 SPIS TREŚCI nr 25 NAUKA SCIENCE 9 Metody konserwatorskie na uŝytek ekshumacji zwłok generała Władysława Sikorskiego w krypcie św. Leonarda na Wawelu / Ireneusz Płuska Conservation methods applied during the exhumation of the remains of General Władysław Sikorski in St. Leonard's Crypt in the Wawel Castle 19 Nowatorstwo i tradycjonalizm w architekturze mieszkalnej Krakowa późnego średniowiecza i wczesnej nowoŝytności. Zarys problematyki / Waldemar Komorowski Innovation and traditionalism in residential architecture in Krakow during the late medieval and early modern period an outline 28 Znaki, inskrypcje i ślady na powierzchni drewna w zabytkowych konstrukcjach dachowych / Dominik Mączyński Marks, inscriptions and traces on wood surface in historic roof constructions 37 Nieznane studium autoportretowe Jana Matejki (w czerwonej czapce) w prywatnych zbiorach w Warszawie / Rafał Kalinowski An unknown self-portrait study of Jan Matejko (in a red cap) from a private collection in Warszawa 47 Katedra ormiańska we Lwowie / Marek Gosztyła, Rafał Oleszek Armenian cathedral in Lviv 58 Uwagi w kontekście ostatnich odkryć w rotundzie i palatium na Wzgórzu Zamkowym w Przemyślu / Klaudia Stala Comments in the context of recent discoveries in the rotunda and palatium on the Castle Hill in Przemyśl 70 Monumentalne budowle Gdańska w ujęciu XVII-wiecznego architekta / Anna Kulig, Krystyna Romaniak Monumental buildings of Gdansk as seen by a seventeenth century architect 77 Średniowieczne urządzenia grzewcze w klasztorze cystersów w Jędrzejowie i augustianów-eremitów na Kazimierzu w Krakowie / Anna Bojęś- Białasik, Beata Kwiatkowska-Kopka Medieval heating devices in the Cistercian monastery in Jędrzejow and the monastery of Augustinian hermits in Kazimierz quarter in Krakow PREZENTACJE - RAPORTY PRESENTATIONS AND REPORTS 88 Zamek w Wiśniczu pomnik historii / Adam Wójcik-ŁuŜycki The castle in Wiśnicz a monument of history 96 Spór o zabytki znajdujące się pod opieką Muzeum Pałacu w Wilanowie część I / Paweł Jaskanis, Piotr Szpanowski Dispute about historic objects in the care of the Wilanow Palace Museum part I

2 104 Terra nostra. W trosce o zabytki na terenie miasta Krosna / GraŜyna Stojak z zespołem (A. Bosak, Ł. Dzik, K. Habrat, B. Janusz, M. Kujawska, E. Lorentz, B. Łosowska-Dudek) Terra nostra. Out of concern for monuments in the city of Krosno 114 Zgasły nasze imiona, lecz nasze czyny jaśnieją (Tarnowskie nekropolie Heinricha Scholza) / Andrzej Osiński Our names faded away, but our deeds shine bright (Tarnów necropolises of Heinrich Scholz) 122 Związki Krakowa i Łucka na przestrzeni wieków XIX i XX (przyczynek do dziejów słuŝby ochrony zabytków w Polsce w okresie międzywojennym) / Andrzej Gaczoł Connections between Krakow and Lutsk during the 19th and 20th century (a contribution to the history of monument protection service in Poland during the interwar period 137 Uwagi na temat badań i dokumentacji historycznych więźb dachowych na etapie poprzedzającym opracowanie projektu budowlanego / Dominik Mączyński, Beata Makowska, Tomasz Łuczak Comments concerning research and historic documentation of roof construction at the stage preceding preparation of the building project 144 Dialog wieków. Rozbudowa kliniki uniwersyteckiej w Grazu, Kopper, Croce & Klug, 2003 / Barbara Widera The Dialogue of Centuries. Graz University Clinic Extension, Kopper, Croce & Klug, 2003 INFORMACJE INFORMATION 148 XVI Walny Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. Wojanów listopada 2008 roku / Maria Sarnik-Konieczny 16 th General Convention of the Association Of Monument Conservators Wojanów, November Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków, kwietnia 2009, LeŜajsk / Krzysztof Stępiński International Day of Monument Protection April 2009, LeŜajsk 161 Laur Konserwatorski 2009 / Andrzej Kasiborski, Dariusz Kopciowski, Piotr Mazur, Barbara Stolarz Conservation Laurel Sprawozdanie z II Forum Architecturae Poloniae Medievalis / Klaudia Stala Report from II Forum Architecturae Poloniae Medievalis 173 Jan Tajchman, Wystawa Jubileuszowa Toruń, 22 maja 4 czerwca 2009 r. / Emanuel Okoń Jan Tajchman, the Jubilee Exhibition Toruń, 22 May 4 June XIII Konferencja Naukowo-Techniczna REMO 2009 Naprawa, konserwacja i wzmacnianie obiektów wzniesionych metodami tradycyjnymi i obiektów zabytkowych 13 th Scientific-Technical Conference REMO 2009 Repair, conservation and strengthening of traditionally erected buildings and historic buildings

3 KSIĄśKI BOOKS 183 Jak to naprawdę było: Andrzej Gaczoł, Kraków. Ochrona zabytkowego miasta. Rzeczywistość czy fikcja, Kraków 2009 / Tomasz Węcławowicz How it really was: Andrzej Gaczoł, Kraków. Protection of a historic city. Reality or fiction, Kraków Architektura kościoła pocysterskiego w Oliwie od XII do XX wieku. Świątynia zakonna białych mnichów Aleksandra Piwka / Wiesław Gruszkowski Architecture of the post-cistercian church in Oliwa from the 12th to the 20 th century. The monastic shrine of the white monks by Aleksander Piwek WSPOMNIENIA POSTHUMOUS TRIBUTES 188 Jerzy Tur / Zbigniew Jucha 191 TUR Jerzy Tur / Barbara Tondos

4 nr 26 NAUKA SCIENCE 13 Ochrona krajobrazu kulturowego Sudetów Zachodnich na przykładzie gmin Mysłakowice i Bogatynia / Piotr Napierała Protection of the cultural landscape of the Western Sudetes using the example of the Mysłakowice and Bogatynia communities lat cegielnictwa na ziemiach polskich rozwój historyczny w aspekcie technologicznym i estetycznym / Ireneusz Płuska 800 years of brickmaking in Poland historic development in its technological and aesthetic aspects 55 Raman spectroscopic analysis of art and archaeological artefacts of relevance to the preservation of cultural heritage: the illumination of ancient mysteries / Howell G.M. Edwards Spektroskopowa analiza ramanowska obiektów archeologicznych istotnych dla ochrony dziedzictwa kulturowego: oświecenie staroŝytnych tajemnic 65 Fizyka we współczesnych badaniach i konserwacji dzieł sztuki / Jan Marczak, Andrzej Koss Physics in modern investigations and conservation of works of art 77 Przeszłość i przyszłość cementu romańskiego / Henryk Szeląg, Aleksandra Skorek The past and the future of Roman cement 86 Synteza spoiw wapiennych z zastosowaniem róŝnych minerałów ilastych w kontekście zapraw historycznych / Danuta Wala, Genowefa Rosiek Synthesis of lime binders using different clayey minerals in the context of binders used in the history 94 Optyczna koherentna tomografia OCT nowe narzędzie do działań konserwatorskich i inwentaryzacyjnych / Piotr Targowski, Bogumiła J. Rouba, Paweł Karaszkiewicz, Magdalena Iwanicka, Ludmiła Tymińska-Widmer, Teresa Łękawa-Wysłouch, Ewa A. Kwiatkowska, Marcin Sylwestrzak Optical coherence tomography OCT a novel tool for art conservation and cataloguing 108 Badania Ŝelbetowej konstrukcji basenu z lat 30. XX wieku / Andrzej Moczko, Grzegorz Dmochowski, Piotr Berkowski Examination of swimming pool concrete structure from beginnings of the 20 th century 115 O podatności na wykwity współczesnych murów licowych / Maria Wesołowska The susceptibility to efflorescence of contemporary facing walls 125 Tynki renowacyjne w świetle normy PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1. Zaprawa tynkarska oraz instrukcji WTA nr / Maciej Rokiel, Cezariusz Magott Sanierputzsysteme.Renovation plasters in the light of the standard PN-EN 998-1:2004 Requirements concerning mortars for walls. Part 1. Plaster mortar and WTA instruction No Sanierputzsysteme

5 135 Importance of the geometrical survey for structural analyses and design for intervention on c.h. buildings: application to a My Son temple in Vietnam / Luigi Barazzetti, Luigia Binda, Marco Scaioni, Paolo Taranto Znaczenie badań geometrycznych dla analiz strukturalnych i planowania interwencji w budynkach historycznych: zastosowanie w świątyni w My Son w Wietnamie 147 Rubble stone masonry strengthened using reticolatus system / Antonio Borri, Marco Corradi, Emanuela Speranzini, Antonella Giannantoni Mury z kamienia łamanego wzmocniony za pomocą systemu reticolatus 159 Efficacy of FRCM in earthquake proofing of the Church of Madonna di Centurelle / Giovanni Mantegazza Efektywność materiałów FRCM w przypadku trzęsień ziemi zabezpieczenie Kościoła Madonna di Centurelle 166 Problemy konstrukcyjno-konserwatorskie w stabilizacji i ekspozycji riun obiektów kamiennych na przykładzie zamku Lenno we Wleniu / Jerzy Jasieńko, Lech Engel, Adam Kondolewicz Structure and reconstruction problems during stabilization and presentation of ruins of stone structures with an example of "Lenno" castle in Wleń 177 Injured architectural heritage in L'aquila after the earthquake 2009: some general remarks / Angelo Di Tommaso Uszkodzone obiekty dziedzictwa architektonicznego w L'aquili po trzęsieniu ziemi w roku 2009: kilka ogólnych spostrzeŝeń 186 Intervention criteria for historic masonry constructions subjected to seismic actions / Claudio Modena, Maria Rosa Valluzzi, Francesca da Porto, Filippo Casarin, Enrico Garbin, Marco Munari, Nicola Mazzon, Matteo Panizza, Massimo Dalla Benetta, Giulia Bettiol Kryteria interwencji dla historycznych konstrukcji murowanych podlegających oddziaływaniom sejsmicznym 197 Empiricism reappraisal in ancient buildings structural analysis. the masonry domes, from historical debates to numerical models / Federica Ottoni, Eva Coisson, Carlo Blasi Analiza konstrukcyjna budowli historycznych z perspektywy badań empirycznych. Kopuły murowane, od historycznych dysput do modeli numerycznych 207 Contribution of numerical modeling to the study of historical structures / Pere Roca Znaczenie modelowania numerycznego dla badań konstrukcji historycznych 218 O technikach wykonania ceglanych konstrukcji murowych / Kazimierz Czapliński, Krzysztof Gawron The techniques of erection of brick masonry constructions 224 Man made hazards in conservation practice case studies / Miloš Drdácký, Pavel Beran, Zuzana Slížková, Irena Kucerová Ryzyko spowodowane przez człowieka w praktyce konserwacji studia przypadków 234 Polimerowe złącze podatne innowacyjna metoda naprawy i konserwacji obiektów zabytkowych / Arkadiusz Kwiecień Polymer flexible joint innovative method of repair and conservation of heritage objects

6 245 Ocena wytrzymałości muru podczas modernizacji kamienic komunalnych / Piotr Bilko, Leszek Małyszko, Roman Orłowicz Evaluation of the compressive strength of masonry during modernization of municipal houses 253 Mechanizmy uszkodzeń ceglanych nadproŝy łukowych / Rafał Nowak, Romuald Orłowicz Mechanisms of brick arched lintels damage 260 Przyczyny uszkodzeń i naprawa wybranych zabytkowych sklepień ceglanych / Andrzej Rzeszotarski, Romuald Orłowicz, Rafał Nowak Causes of damages and repairsin antique brick vaults 270 Problems caused by exavation by conservation and archaeological study in Angkor monuments, Cambodia / Yoshinori Iwasaki Problemy wywołane wykopaliskami w ramach konserwacji i badań archeologicznych zabytków w Angkor w KambodŜy 279 Ancient building foundation systems in seismic areas / Görün Arun Fundamenty budowli staroŝytnych połoŝonych na obszarach sejsmicznych 289 Operational stages and criteria in the rehabilitation of timber floors in the Belasi Castle (Trentino, Italy) / Maurizio Piazza, Mariapaola Riggio, Roberto Tomasi, Albino Angeli Etapy działania i kryteria w odnawianiu podłóg drewnianych w Pałacu Belasi (Trydent we Włoszech 300 Analiza stanu zachowania drewnianych stropów w Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w budynku głównego dworca kolejowego we Wrocławiu / Jerzy Jasieńko, Łukasz Bednarz, Tomasz Nowak Analysis of the condition of preservation of wooden ceilings in the Leopoldina Assembly Hall at Wroclaw University and in the building of the main railway station in Wroclaw 314 Analiza pracy statycznej belek drewnianych wzmocnionych taśmami CFRP / Jerzy Jasieńko, Tomasz Nowak, Piotr Rapp Analysis of static work of wooden beams strengthened with CFRP strips 325 Przystosowanie domów przysłupowych do współczesnych potrzeb na terenie Górnych ŁuŜyc / ElŜbieta Trocka-Leszczyńska, ElŜbieta Rdzawska Adaptation of post-supported houses to the present-day needs at the area of Upper ŁuŜyce 336 Wpływ degradacji matrycy na nośność krytyczną ściskanych prętów drewnianych / Barbara Misztal Influence of degradation of matrix on critical carrying capacity of compressed wooden rods 345 Wzmacnianie zginanych belek z drewna klejonego taśmami GARP na etapie produkcji / Janusz Brol Strengthening of bent glued laminated (GLULAM beams with GARP tapes at the stage of production 354 Ikonostas cerkwi z Miękisza Starego (krótka analiza konserwatorska) / Tomasz Tomaszek The iconostasis from the ceriew in Miękisz Stary(a brief conservational analysis) 365 Wzmocnienie dachu z drewna klejonego poprzez zmianę schematu statycznego / Ryszard Antonowicz, Adam Klimek Glulam timber roof strengthening by changing its static scheme

7 369 Renowacja elewacji Hali Stulecia we Wrocławiu projekt a realizacja / Leszek Konarzewski Renovation of the facade of Centennial Hall in Wroclaw design versus its accomplishment 381 Modernizacja Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku Muzeum Narodowego w Sukiennicach w Krakowie; wybrana problematyka projektowokonserwatorska / Andrzej Kadłuczka Modernisation of the Gallery of the Polish Art of the 19th Century in Sukiennice (Cloth Hall) in Cracow; select design and conservation problems and their solutions 390 Prace konserwatorskie w Muzeum Pałacu w Wilanowie po 2003 roku / Paweł Jaskanis Conservator's works in the Museum Palace in Wilanów after Krypta pod Kaplicą Morstinów w Wieliczce. Rekonstrukcja, konserwacja, adaptacja / Andrzej Gaczoł The crypt under the Morstins' Chapel in Wieliczka. Reconstruction, conservation, adaptation 415 Problemy konserwacji architektury modernistycznej w Polsce / ElŜbieta Przesmycka Problems of conservation of modernist architecture in Poland 427 Kolegiata św. Trójcy w Ołyce na Wołyniu (Ukraina) rejestracja stanu zachowania, problemy konserwatorskie / Jerzy Jasieńko, Andrzej Kadłuczka, Jolanta Sroczyńska, Katarzyna Kadłuczka, Tomasz Nowak The holy trinity collegiate church in Ołyka in Volhynia (Ukraine) records of preserved condition and maintenance problems 437 Remont konserwatorski elewacji kościoła mariackiego w Katowicach / Łukasz Drobiec Conservatory rebuilding of the elevation of the Mariacki Church in Katowice 447 Kamienica mieszczańska w Brzegu. Geneza, formy rozwoju oraz sposoby dekoracji fasad i elewacji na podstawie wyników badań i prac konserwatorskich przeprowadzonych w latach / Jerzy Skarbek, Andrzej Peszko Tenement houses of burgesses in Brzeg. The origin, forms of development and ways of decorating facades and elevations on the basis of research results and conservation work conducted in the years Konstrukcje szklane w ekspozycjach elementów obiektów zabytkowych przykłady krajowe / Marzena Lipiec, Beata Ogrodnik, Małgorzata Sieniawska, Jan Lech Zioberski Glass constructions in exposition of elements of antique objects domestic examples 471 Wpływ głębokich wykopów na stan techniczny historycznej zabudowy / Grzegorz Dmochowski, Piotr Berkowski Influence of deep excaviations on technical condition of historical buildings 481 Perspektywy rozwoju aktywnego projektowania w oparciu o badania drgań w trakcie prowadzenia robót geotechnicznych / Joanna Pieczyńska, Jarosław Rybak Prospects for active design expansion owing to investigation of vibrations caused by geotechnical works

8 492 Realizacja nowych obiektów usytuowanych w zwartej zabudowie miejskiej i ich wpływ otoczenie / Olgierd Puła, Wojciech Puła Construction of new buildings in vicinity of old structures and their impact on the surrounding 499 Badania i ocena wpływów drgań drogowych w zespole budynków zabytkowych / Tadeusz ChyŜy, Krzysztof Robert Czech, Mikołaj Malesza, Czesław Miedziałowski Investigations and evaluation of road vibrations influence in historic buildings complex 510 Rewitalizacja budynków poprzemysłowych z wykorzystaniem bloków gipsowych na przykładzie loftów w Tallinnie / Tomasz Kania, Stanisław Kania, Piotr Pietraszek Revitalization of post-industrial buildings with use of gypsum blocks by example of lofts in Tallinn 518 Problemy energetyczne przy przebudowie obiektu zabytkowego na przykładzie budynku Starej Dany w Szczecinie / Karolina Kurtz, Zbigniew Paszkowski Problems of energy consumption in the rebuild of an antique building the case of Old Dana's building in Szczecin 529 Problemy cieplno-wilgotnościowe współczesnego obiektu sakralnego / Paula Szczepaniak, Maria Wesołowska The hygrothermal problems of contemporary sacred buildings 538 Analiza wybranych uszkodzeń pawilonu czterech kopuł Hansa Poelziga we Wrocławiu / Józef Adamowski, Zygmunt Matkowski Analysis of the chosen damages of Hans Poelzig's four domes pavilion in Wroclaw 547 Odbudowa po katastrofie sufitu sali gimnastycznej zabytkowej szkoły poddanej termomodernizacji / Bronisław Gosowski, Maciej Gosowski, Tomasz Kasprzak Reconstruction of the ceiling of a gymnasium at the historic school after the catastrophic failure during thermal efficiency improvement 559 Obliczanie dawnych konstrukcji z Ŝeliwa i stali / Kazimierz Czapliński Calculation of old cast iron and steel constructions 565 O przyczynach zmniejszenia niezawodności stalowych konstrukcji wielkopowierzchniowych hal / Zbigniew Kowal On the causes of lower reliability of steel structures of large surface halls 574 Stan zachowania sklepień "Rabitza"w wybranych obiektach zabytkowych / Zbigniew Pająk The condition of the 'Rabitz' vaults in the selected historic objects 584 Badania i koncepcja modernizacji schronu przy Dworcu Głównym PKP we Wrocławiu / Mieczysław Kamiński, Michał Musiał Studies and the conception of modernization of the bunker by Wroclaw Railway Station 592 Analiza uszkodzeń i diagnostyka konstrukcji realizowanego budynku mieszkalnego / Grzegorz Słowek, Jacek Ścigałło Damage analysis and diagnostics of the structure of a residential building under construction 601 Modernizacja magazynu ksiąŝek w budynku biblioteki uniwersyteckiej UAM w Poznaniu / Jacek Ścigałło Modernisation of a book storehouse in a building of the Poznan University library

9 609 Renowacja tarasów i balkonu zabytkowego głównego budynku zespołu szkół ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach / Krzysztof Ałykow, Magdalena Napiórkowska-Ałykow Renovation of the terraces and the balcony in the historic main building of the secondary schools complex in Biedrzychowice 617 Typowe problemy związane z ratowaniem zabytków nieruchomych, na przykładzie wybranych obiektów Opola / Dariusz Bajno Typical problems related to saving the historical monuments, on the example of selected buildings in Opole 627 Współczesne materiały konstrukcyjne w rekonstrukcji zabytków na przykładzie wieŝy kościoła św. Jana Chrzciciela w Legnicy / Maciej Dobrowolski, Stanisław Medeksza The Contemporary Construction Materials Applied in the Reconstruction of Historic Monuments and Sights The Tower of St. John the Baptist Church in Legnica 637 Problemy konstrukcyjne remontowanego budynku zabytkowego / Piotr Kuleta, Michał Pikos, Grzegorz Słowek Structural problems related to a monumental building under repair 646 Proces inwestycyjny przy realizacji remontów obiektów zabytkowych problemy i zagroŝenia oraz propozycja dodatkowych wymogów w świetle obecnych przepisów prawnych / Krzysztof Ałykow, Magdalena Napiórkowska-Ałykow Investments process for structure repair of monumental buildings problems and hazards and a proposition of additional requirements in the light of present law regulations 659 The use of 3D laser scanning technology in preservation of historical structures / Meltem Vatan, M. Oguz Selbesoglu, Bülent Bayram Wykorzystanie technologii skanowania 3D w konserwacji obiektów zabytkowych 670 Naziemne skanowanie laserowe obiektów sakralnych z zastosowaniem technologii HDS / Michał Kędzierski, Anna Fryśkowska, Rafał Dąbrowski, Michalina Wilińska Terrestrial laser scanning of sacred buildings in HDS technology 679 Wykorzystanie moŝliwości nowoczesnego skanowania 3D w oględzinach miejsca zdarzenia i ich dokumentowania / Leszek Koźmiński, Marzena Brzozowska, Jacek Kościuk, Waldemar Kubisz Possibilities of using modern 3D scanning in the crime scene investigation and its documentation 689 Skanowanie 3D jako metoda obrazowania złoŝonych i rozległych relacji przestrzennych dla potrzeb medycyny sądowej i kryminalistyki ocena przydatności / Krzysztof Maksymowicz, Magdalena Kobielarz, Tomasz Jurek 3D laser scanning as a method of registration of large and complex spatial relations for the needs of forensic medicine and crime detection assessment of applicability 697 Pomiary w Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie z wykorzystaniem skanowania laserowego 3D / Tomasz Waligórski Survey in the Bear Cave in Kletno with the use of the 3D laser scanner

10 705 3D scanning and modeling of the upper terrace of the Hatshepsut Temple in Deir el-bahari as an example of architectural heritage documentation for restoration purposes / Jacek Kościuk Skanowanie i modelowanie 3D górnego tarasu świątyni Hatszepsut w Deir el-bahari jako przykład dokumentacji dla celów konserwatorskich 718 Porównanie geodezyjnych metod klasycznych oraz technologii HDS do określenia odkształceń kratowej konstrukcji masztu / Bartłomiej Ćmielewski, Krzysztof Mąkolski Comparison of classic geodetic methods and HDS technology for determination of strains in truss construction mast 727 Laserscanning for heritage documentation / Bjorn Van Genechten, Luc Schueremans Skanowanie laserem dla dokumentacji dziedzictwa kulturowego PREZENTACJE RAPORTY PRESENTATIONS AND REPORTS 738 Generowanie ortofotoplanów w programie Pointools zastosowanie skanera laserowego 3D / Marek Baścik, Paweł Dudek Creating cost-effective orthophotoplans with Pointools software one innovative application of 3D laser scanning INFORMACJE INFORMATION 743 Kongres Kultury Polskiej Congress of Polish Culture 744 INDEKS AUTORÓW AUTHOR INDEX Oprac. BPK

CONFERENCE PROGRAMME PROGRAM KONFERENCJI. Informacje / Informations

CONFERENCE PROGRAMME PROGRAM KONFERENCJI. Informacje / Informations Informacje / Informations Termin konferencji / Date of conference Konferencja odbędzie się w dniach 2-4 grudnia 2009 roku The Conference will be held on the 2-4 December 2009 Miejsce konferencji / Conference

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Członkostwo w Komitetach Naukowych Konferencji Ogólnopolskich:

Członkostwo w Komitetach Naukowych Konferencji Ogólnopolskich: NAPRAWA I WZMACNIANIE KONSTRUKCJI, KONSTRUKCJE DREWNIANE, CEGLANE I KAMIENNE, BUDOWNICTWO OGÓLNE, KONSERWACJA ZABYTKÓW, KONSTRUKCJE Z DREWNA KLEJONEGO WARSTWOWO prof. dr inż. Jerzy Jasieńko Politechnika

Bardziej szczegółowo

Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku

Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku I NSTYTUT GEOGRAFII I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ W YŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI W BYDGOSZCZY Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku Problemy rozwoju, przekształceń strukturalnych i funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

KOMUNIK AT NR 1. Wrocław Pałac WOJANÓW 2-4 g r u d n i a w w w. r e m o p l

KOMUNIK AT NR 1. Wrocław Pałac WOJANÓW 2-4 g r u d n i a w w w. r e m o p l X I I I K O N F E R E N C J A NAUKOWO -TECHNICZNA r e m o 2 0 0 9 NAPRAWA, KONSERWACJA I WZMACNIANIE OBIEKTÓW WZNIESIONYCH METODAMI TRADYCYJNYMI I OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH KOMUNIK AT NR 1 Wrocław Pałac WOJANÓW

Bardziej szczegółowo

zbigniew.paszkowski@gmail.co

zbigniew.paszkowski@gmail.co OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW S1 SEMESTR VII (ZIMOWY) 2014/15 1. UCZESTNICTWO W WYKŁADACH DOKUMENTOWANE ZESZYTEM Z NOTATKAMI SKŁADANYMI DO WERYFIKACJI PO WYKŁADZIE I NA KONIEC SEMESTRU 2. UCZESTNICTWO

Bardziej szczegółowo

REPAIR, CONSERVATION AND STRENGTHENING OF TRADITIONALLY ERECTED BUILDINGS AND HISTORIC BUILDINGS. Wrocław Palace WOJANÓW 2-4 D e c e m b e r 2 0 0 9

REPAIR, CONSERVATION AND STRENGTHENING OF TRADITIONALLY ERECTED BUILDINGS AND HISTORIC BUILDINGS. Wrocław Palace WOJANÓW 2-4 D e c e m b e r 2 0 0 9 X I I I t h S C I E N T I F I C - T E C H N I C A L C O N F E R E N C E r e m o 2 0 0 9 REPAIR, CONSERVATION AND STRENGTHENING OF TRADITIONALLY ERECTED BUILDINGS AND HISTORIC BUILDINGS A N N O U N C E

Bardziej szczegółowo

KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: -

KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: - MKARCH PROJEKTY PROJECTS KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: - KONECZNEGO RESIDENTIAL BUILDING

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2014 ROKU DO RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE

WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2014 ROKU DO RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE Wyniki_OKR01 Kandydaci na Radnego w Okręgu Nr 1 IDCZAK Mateusz Jakub WAGNER Jan BANASZYŃSKI Rajmund Wojciech PIĘTKA Arkadiusz Paweł 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liczba kart nie 1 112 33 515 208 1 829 914 913

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WOJNICZU. z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WOJNICZU. z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych 1 OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WOJNICZU z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Wojniczu zarządzonych na dzień 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Artyku³y

SPIS TREŒCI. Artyku³y SPIS TREŒCI Artyku³y Teresa SOKÓLSKA, Administracyjnoprawna regulacja ochrony dóbr kultury w Polsce stan prawny de lege lata......... 11 Katarzyna ZALASIÑSKA, Ochrona ruchomego dziedzictwa kulturowego

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007

ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007 ZESZYTY NAUKOWE 3 (47) 2007 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI I. ŚRODOWISKO, TURYSTYKA I REKREACJA Stefan Korycki ORGANY I INSTYTUCJE OCHRONY PRAWNEJ ŚRODOWISKA W POLSCE... 9 Zbigniew Krawczyk PODRÓŻE KRAJOWE

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ

OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 196/2015r. Burmistrza Miasta Limanowa z 05.10.2015 r. OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ 1 Władysława Chełmecka Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Limanowa 2 Jakub

Bardziej szczegółowo

Nr 1(3)/2013 Rok wyd. III Cena 27,30 zł (w tym 5% VAT) ISSN 2083-4330

Nr 1(3)/2013 Rok wyd. III Cena 27,30 zł (w tym 5% VAT) ISSN 2083-4330 CZASOPISMO PRAWNICZE WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I PRAWA IM. HELENY CHODKOWSKIEJ W WARSZAWIE Nr 1(3)/2013 Rok wyd. III Cena 27,30 zł (w tym 5% VAT) ISSN 2083-4330 Redaktor naczelny: Waldemar J. Wołpiuk

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. - - Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu listopada 0 r. Okręg wyborczy nr Goleszów Dolny obejmujący mandat. GANDOR Magdalena Anna zgłoszona przezkomitet Wyborczy Wyborców Jarosława

Bardziej szczegółowo

WYKAZ GOSPODARSTW ROLNYCH STOWARZYSZENIA EKOLAND PODDANYCH KONTROLI NA ZGODNOŚĆ Z KRYTERIAMI STOWARZYSZENIA W ROKU 2009

WYKAZ GOSPODARSTW ROLNYCH STOWARZYSZENIA EKOLAND PODDANYCH KONTROLI NA ZGODNOŚĆ Z KRYTERIAMI STOWARZYSZENIA W ROKU 2009 WYKAZ GOSPODARSTW ROLNYCH STOWARZYSZENIA EKOLAND PODDANYCH KONTROLI NA ZGODNOŚĆ Z KRYTERIAMI STOWARZYSZENIA W ROKU 2009 L.p Nazwisko i imię województwo 1 Babalscy Aleksandra i Mieczysław kujawsko-pomorskie

Bardziej szczegółowo

Gmina Zawoja Lista podstawowa

Gmina Zawoja Lista podstawowa Gmina Lista podstawowa Nazwisko i imię BaŜak Janina Białas Janusz Dyrcz Józef Dyrcz Józef Dyrcz Krzysztof Grausz Józefa Kaczmarczyk Tadeusz Kozina Wojciech Marek Tadeusz, Maria Mazur Danuta Pacyga Krzysztof

Bardziej szczegółowo

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4 Academic year 2014/2015 Academy of Fine Arts in Gdańsk Faculty of Sculpture and Intermedia Long-cycle Master s degree studies (5 years) The Faculty of Sculpture is divided into two fields of study: Sculpture

Bardziej szczegółowo

Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych.

Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych. 23 Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych.. System fundamentu zespolonego może być zastosowany jako bezpieczna podstawa dla obiektów silnie obciążonych mogących być zlokalizowanymi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONFERENCJI. Czwartek 4 grudnia 2014

PROGRAM KONFERENCJI. Czwartek 4 grudnia 2014 PROGRAM KONFERENCJI Czwartek 4 grudnia 2014 13.00 13.45- Rejestracja gości / Registration 14-15 obiad / lunch 15.00 15. 30 Uroczyste otwarcie / Welcoming the participants Prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Problemy nauki i szkolnictwa wyższego

Problemy nauki i szkolnictwa wyższego Problemy nauki i szkolnictwa wyższego SPIS TREŚCI Ryszard Maciołek, Wiesław Maik, Krzysztof Sikora WPROWADZENIE 11 Część I NAUKA 15 Zbyszko Chojnicki NAUKA JAKO SYSTEM SPOŁECZNO-POZNAWCZY 17 Jan Woleński

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego (wyciąg) Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Scientific Works of Institute of Ceramics and Building Materials Nr 14 (lipiec wrzesień) Prace są indeksowane w BazTech i Index Copernicus ISSN 1899-3230 Rok

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego (wyciąg) Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 25 MAJ WYNIKI. STRZĘPEK Renata. DZIUBIŃSKI Jan

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 25 MAJ WYNIKI. STRZĘPEK Renata. DZIUBIŃSKI Jan Lista nr 1 - Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro GOLBA Mieczysław Józef KUROWSKA Maria Stanisława ZIOBRO Kazimierz Bronisław SIEMBIDA Wiesław DZIUBIŃSKI Jan STRZĘPEK Renata URUSKI Piotr Marcin SZCZEPAŃSKA

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE

WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE L.p. WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE Nazwisko i Imię Nr posesji Nr działki Połączenie z kanałem T - trójnik / S - studnia Długość odgałęzienia [m] 1 Węgrowska

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego (wyciąg)

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego (wyciąg) OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego (wyciąg) Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES.

REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES. ZRE Gdańsk S.A. ul. Litewska 14A 80-719 Gdańsk REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES. Maciej Kaniecki, PhD Andrzej Łojek, PhD Marusz Hajdarowicz, M.Sc.Eng

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa Częstochowa, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1.

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. bad bc2-9c62-2aaa a65-ae9e

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. bad bc2-9c62-2aaa a65-ae9e WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Miejskiej Łasin sporządzony dnia 22 listopada 2010 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Łasinie. I. Dla wyboru

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UDZIAŁOWCÓW WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI OPOLE, GMINA PODEDWÓRZE, POWIAT PARCZEW

WYKAZ UDZIAŁOWCÓW WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI OPOLE, GMINA PODEDWÓRZE, POWIAT PARCZEW Załącznik nr 2 WYKAZ UDZIAŁOWCÓW WSPÓLNOTY GRUNTOWEJ WSI OPOLE, GMINA PODEDWÓRZE, POWIAT PARCZEW Lp. Dane personalne Udział 1. Andrzejewska Celina; Rodzice: Eugeniusz, Eugenia ul. Dąbrowskiej 33/15; 39-400

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój środowiska miejskiego- współczesne tendencje. Sustainable Development of Urban Environment Contemporary Tendencies

Zrównoważony rozwój środowiska miejskiego- współczesne tendencje. Sustainable Development of Urban Environment Contemporary Tendencies Nina SOŁKIEWICZ-KOS 24 Zrównoważony rozwój środowiska miejskiego- współczesne tendencje. Intensywny rozwój obszarów zurbanizowanych odzwierciedla ciągłe zmiany związane z charakterem epoki, w której żyjemy.

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 Introduction... 11

Spis treści. Wstęp... 9 Introduction... 11 Spis treści Wstęp... 9 Introduction... 11 CZĘŚĆ I Obszar filozoficzno-antropologiczny... 13 Zuzana Chanasová Antropologické výzvy súčasného pedagóga primárneho vzdelávania........ 15 Grzegorz Hołub Od

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WYBORÓW. do Rady Miejskiej Ostrzeszów

WYNIKI WYBORÓW. do Rady Miejskiej Ostrzeszów WYNIKI WYBORÓW do Rady Miejskiej Ostrzeszów na podstawie protokołu sporządzonego dnia 7 listopada 0r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Ostrzeszowie OKRĘG WYBORCZY NR Oddano 0 głosów ważnych. Frekwencja:

Bardziej szczegółowo

STUDIA MEDIOZNAWCZE MEDIA STUDIES. Vol. 4 (39) 2009. Nr 4 (39) 2009. Warsaw 2009. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego

STUDIA MEDIOZNAWCZE MEDIA STUDIES. Vol. 4 (39) 2009. Nr 4 (39) 2009. Warsaw 2009. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego The Institute of Journalism of Warsaw University Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego MEDIA STUDIES STUDIA MEDIOZNAWCZE Vol. 4 (39) 2009 Nr 4 (39) 2009 Warsaw 2009 Warszawa 2009 SPIS TREŒCI

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Redaktor^, naukowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Redaktor^, naukowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Redaktor^, naukowi,.'~*i\*\- ::"?' '"''* --f'.'.';-.-v 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 Spis treści Wstęp. '... Część

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO w KIELCACH I z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa świętokrzyskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Białystok 2011 SPIS TREŚCI OD REDAKTORA... 9 CZĘŚĆ I POLSKA SZKOŁA PLANOWANIA URBANISTYKI I ARCHITEKTURY Tadeusz Barucki Zapomniana architektura II Rzeczpospolitej...

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 55/15 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie nr 55/15 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 kwietnia 2015 r. Zarządzenie nr 55/15 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego (wyciąg) Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytowie z dnia 23 października 2014 r.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytowie z dnia 23 października 2014 r. OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytowie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Bytowie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików

Bardziej szczegółowo

Ulgi umorzenia za okres 01.01.2008-31.12.2008

Ulgi umorzenia za okres 01.01.2008-31.12.2008 Ulgi umorzenia za okres 01.01.2008-31.12.2008 Ulgi umorzenia za okres 01.01.2008-31.12.2008 WYKAZ osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono

Bardziej szczegółowo

SACRUM 2016 Sakrální stavby v dnešním světě záchrana - obnova - nové využití - opouštění - opuštění Revitalizace sakrálních staveb v Polsku

SACRUM 2016 Sakrální stavby v dnešním světě záchrana - obnova - nové využití - opouštění - opuštění Revitalizace sakrálních staveb v Polsku SACRUM 2016 Sakrální stavby v dnešním světě záchrana - obnova - nové využití - opouštění - opuštění Revitalizace sakrálních staveb v Polsku Małgorzata Wyrzykowska Institute of Art History The University

Bardziej szczegółowo

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH na kierunku Budownictwo WBiA ZUT w Szczecinie zgłoszone na semestr zimowy w roku akademickim 2016/2017 (lista uzupełniająca)

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH na kierunku Budownictwo WBiA ZUT w Szczecinie zgłoszone na semestr zimowy w roku akademickim 2016/2017 (lista uzupełniająca) KBO Katedra Budownictwa Ogólnego 266 Projekt budynku apartamentowego w technologii Porotherm Project of the apartments building made with Porotherm technology dr inż. Zofia Gil pierwszy N1 KBI Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów 13. Kamil Zeidler Prawo ochrony dziedzictwa kultury jako nowa gałąź prawa 23

Wykaz skrótów 13. Kamil Zeidler Prawo ochrony dziedzictwa kultury jako nowa gałąź prawa 23 Wykaz skrótów 13 Wstęp (Kamil Zeidler) 19 1. Przepisy ogólne Kamil Zeidler Prawo ochrony dziedzictwa kultury jako nowa gałąź prawa 23 Janina Ciechanowicz-McLean Kształtowanie się gałęzi prawo ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lp. Imię i Nazwisko Instytucja Lokalizacja Grupa Urzędy Wojewódzkie Grupa I (19-20.03.2014 r., 02-03.04.2014 r.) 1.

Bardziej szczegółowo

3. PIĄTEK Henryk Józef, lat 56, zam. Gorzyce zgłoszony przez KW NOWA PRAWICA JANUSZA KORWIN-MIKKE - lista nr 7

3. PIĄTEK Henryk Józef, lat 56, zam. Gorzyce zgłoszony przez KW NOWA PRAWICA JANUSZA KORWIN-MIKKE - lista nr 7 OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Gorzycach z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Gorzyce w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików

Bardziej szczegółowo

Piotr K osek fotografie / Photographs. Kazimierz Kuczman, Jerzy T. Petrus tekst / Text. Lech Majewski projekt graficzny / Graphic Design

Piotr K osek fotografie / Photographs. Kazimierz Kuczman, Jerzy T. Petrus tekst / Text. Lech Majewski projekt graficzny / Graphic Design Piotr K osek fotografie / Photographs Kazimierz Kuczman, Jerzy T. Petrus tekst / Text Lech Majewski projekt graficzny / Graphic Design Widok Krakowa z Wawelem w dziele Georga Brauna i Fransa Hogenberga

Bardziej szczegółowo

3. JEMIOŁ Łukasz, lat 30, zam. Puławy zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA PSPP - lista nr 16

3. JEMIOŁ Łukasz, lat 30, zam. Puławy zgłoszony przez KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA PSPP - lista nr 16 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Puławach z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miasta Puławy w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2010r. Burmistrza Miasta Lipna z dnia 31.05.2010r. Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Okrzei 1 Tel. (054) 287-24-78 1. Drzewiecka Barbara

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w BYDGOSZCZY z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w BYDGOSZCZY z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w BYDGOSZCZY z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego /WYCIĄG/ Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia

Bardziej szczegółowo

PRACE DYPLOMOWE ZAKWALIFIKOWANE PRZEZ SĄD KONKURSOWY DO 2. FINAŁOWEGO ETAPU 10.04.2015 LUBLIN

PRACE DYPLOMOWE ZAKWALIFIKOWANE PRZEZ SĄD KONKURSOWY DO 2. FINAŁOWEGO ETAPU 10.04.2015 LUBLIN PRACE DYPLOMOWE ZAKWALIFIKOWANE PRZEZ SĄD KONKURSOWY DO 2. FINAŁOWEGO ETAPU 10.04.2015 LUBLIN mgr inż. arch. ALEKSANDRA CYWONIUK Memorium ofiar obławy augustowskiej Politechnika Gdańska Promotor: dr inż.

Bardziej szczegółowo

SCIENTIFIC PROBLEMS OF MACHINES OPERATION AND MAINTENANCE

SCIENTIFIC PROBLEMS OF MACHINES OPERATION AND MAINTENANCE POLISH ACADEMY OF SCIENCES COMMITTEE OF MACHINE ENGINEERING SCIENTIFIC PROBLEMS OF MACHINES OPERATION AND MAINTENANCE ZAGADNIENIA EKSPLOATACJI MASZYN TRIBOLOGY RELIABILITY TEROTECHNOLOGY DIAGNOSTICS SAFETY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 W GŁOWNIE

INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 W GŁOWNIE OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ Nr 1 : Dominika Kucharska Małgorzata Kazimiera Baraniak Joanna Ewa Wąsowska Jolanta Kazimiera Lizakowska Rafał Jerzy Szulc Dominik Mariusz Garnys Karolina Monika Rutkowska Mateusz

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

2. PAWLĘTY Stefan, lat 68, zam. Ustka zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ DLA MIASTA USTKI - lista nr 14

2. PAWLĘTY Stefan, lat 68, zam. Ustka zgłoszony przez KWW SAMORZĄDNOŚĆ DLA MIASTA USTKI - lista nr 14 OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Ustce z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miasta Ustka w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

History of ancient art and culture dr Łukasz Guzek History of medieval art and culture dr Roman Nieczyporowski 15 2

History of ancient art and culture dr Łukasz Guzek History of medieval art and culture dr Roman Nieczyporowski 15 2 Academic year 201/2016 Academy of Fine Arts in Gdańsk Faculty of Painting Long-cycle studies Painting First year of studies sem.i sem.ii 1 2 3 4 6 History of ancient art and culture dr Łukasz Guzek 1 2

Bardziej szczegółowo

REFORMA 2012. Marlena Kucz. Język angielski zawodowy. w budownictwie ZESZYT ĆWICZEŃ

REFORMA 2012. Marlena Kucz. Język angielski zawodowy. w budownictwie ZESZYT ĆWICZEŃ REFORMA 2012 Marlena Kucz Język angielski zawodowy w budownictwie ZESZYT ĆWICZEŃ Zeszyt ćwiczeń Język angielski zawodowy w budownictwie stanowi uzupełnienie podręczników do nauki zawodów z branży budowlanej

Bardziej szczegółowo

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych Scientific Works of Institute of Ceramics and Building Materials Nr 8 ISSN 1899-3230 Rok IV Warszawa Opole 2011 174 DZIAŁALNOŚĆ ICIMB Twórcy: Cecylia Dziubak,

Bardziej szczegółowo

Konkurs Nr 79/I/1.1/2012. Skopińska Milena m.skopinska@kujawsko-pomorskie.pl z obszaru 1.1 Infrastruktura 20.10.2010r.

Konkurs Nr 79/I/1.1/2012. Skopińska Milena m.skopinska@kujawsko-pomorskie.pl z obszaru 1.1 Infrastruktura 20.10.2010r. Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa Nazwisko Imię E-mail Status Działanie Data podjęcia Laskowska Anna anna.laskowska@interia.eu z obszaru 1.1 Infrastruktura 20.10.2010r. drogowa Skopińska Milena m.skopinska@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

Systemy renowacji zabytkowych obiektów budowlanych

Systemy renowacji zabytkowych obiektów budowlanych Politechnika Białostocka Katedra Podstaw Budownictwa i Ochrony Budowli Temat pracy: Systemy renowacji zabytkowych obiektów budowlanych Promotor: dr inż. Dorota Dworzańczyk Wykonał: Paweł Sokołowski Białystok

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ochrony dóbr kultury i środowiska ćwiczenia (II sem.) 45

Wprowadzenie do ochrony dóbr kultury i środowiska ćwiczenia (II sem.) 45 OCHRONA DÓBR KULTURY I ŚRODOWISKA Instytut Historii Sztuki Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW Dyrektor: dr hab. Katarzyna Chrudzimska-Uhera Zastępca dyrektora: dr Magdalena Tarnowska Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

zam. Garbów; zam. Garbów;

zam. Garbów; zam. Garbów; Wykaz zgłoszonych kandydatów na członków obwodowych komisji ds. referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. z gminy Garbów. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 z siedzibą w Garbowie, lokal Gminnej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Karczewie Centrum Kultury Karczew, ul. Widok 2

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Karczewie Centrum Kultury Karczew, ul. Widok 2 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w ie Centrum Kultury, ul. Widok 2 Funkcja 1 Wiesława Kamińska Przewodnicząca 2 Anna Maria Lejkowska Zastępca Przewodniczącej 3 Paulina Żelazko Otwock Mały Członek 4 Janina

Bardziej szczegółowo

"Strategic management in organizations XXI Century"

Strategic management in organizations XXI Century INTERNATIONAL CONFERENCE "Strategic management in organizations XXI Century" On the days:15 th -17 th of September 2016 in Gdansk POLAND Organizator: Groupivg.com e-mail: biuro@groupivg.com www.groupivg.com

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KOŚCIANIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KOŚCIANIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KOŚCIANIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 II Liceum Ogólnokształcące (3-letnie) kierunek prozdrowotny Klasa: 1 LO p Lp. Przedmiot Tytuł

Bardziej szczegółowo

Recenzja: dr hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego Tomasz Grzegorz Grosse. Redaktor prowadząca: Anna Raciborska. Redakcja: Dorota Kassjanowicz

Recenzja: dr hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego Tomasz Grzegorz Grosse. Redaktor prowadząca: Anna Raciborska. Redakcja: Dorota Kassjanowicz Recenzja: dr hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego Tomasz Grzegorz Grosse Redaktor prowadząca: Anna Raciborska Redakcja: Dorota Kassjanowicz Korekta: Dorota Kassjanowicz, Joanna Barska, Monika Tacikowska

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

Metal constructions. Nazwa przedmiotu (course title) II.B.1. Kod przedmiotu (course code) II.B.2

Metal constructions. Nazwa przedmiotu (course title) II.B.1. Kod przedmiotu (course code) II.B.2 II.B.1 II.B.2 II.B.3 II.B.4 II.B.5 II.B.6 II.B.7 Nazwa przedmiotu (course title) Kod przedmiotu (course code) Typ przedmiotu (type of course) Poziom przedmiotu (level of course) Rok studiów, semestr (year

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA. kadry szkoleniowej SZS, klubów MKS i klubów UKS. na podstawie oceny wyników. za rok szkolny 2013/2014. dyscypliny sportów indywidualnych

KLASYFIKACJA. kadry szkoleniowej SZS, klubów MKS i klubów UKS. na podstawie oceny wyników. za rok szkolny 2013/2014. dyscypliny sportów indywidualnych kadry szkoleniowej SZS, klubów MKS i klubów UKS dyscypliny sportów indywidualnych i w zespołowych grach sportowych zespołowe gry sportowe w kat. młodzik 1 Jerzy Bakowski MKS MOS Katowice koszykówka 235

Bardziej szczegółowo

Wykaz kandydatów na radnych do Rady Miasta Gdańska zarejestrowanych przez Miejską Komisję Wyborczą w Gdańsku w okręgu wyborczym nr 3 Numer Lista

Wykaz kandydatów na radnych do Rady Miasta Gdańska zarejestrowanych przez Miejską Komisję Wyborczą w Gdańsku w okręgu wyborczym nr 3 Numer Lista RP). Status: Zarejestrowana. 1 Lisicki Maciej Antoni 43 RP). Status: Zarejestrowana. 2 Dzik Piotr 48 RP). Status: Zarejestrowana. 3 Małkowska Maria BoŜena 59 RP). Status: Zarejestrowana. 4 Heger Bogusław

Bardziej szczegółowo

URBAN JEWISH CEMETERIES IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE

URBAN JEWISH CEMETERIES IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE - AGENDA PROGRAM MIĘDZYNARODOWE J KONFERENCJI NAUKOWE J URBAN JEWISH CEMETERIES IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE 9-10 NOVEMBER 2016 9-10 LISTOPADA 2016 r. ORGANIZATORZY:

Bardziej szczegółowo

sporządzony na podstawie art. 14 ust,2 lit.e ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych ( DZ.U. Nr 249,poz.2104.

sporządzony na podstawie art. 14 ust,2 lit.e ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach publicznych ( DZ.U. Nr 249,poz.2104. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty. sporządzony

Bardziej szczegółowo

Studia Muzealno-Historyczne 2011 TOM III

Studia Muzealno-Historyczne 2011 TOM III Studia Muzealno-Historyczne 2011 TOM III Spis treści Studia i materiały 11 Czesław Hadamik (Kielce) Ślady osad służebnych w okolicach Kielc 31 53 87 99 115 147 163 183 Krzysztof Bracha (Kielce) Statuta

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

30 420 Wprowadzenie do ochrony dóbr kultury i środowiska ćwiczenia (II sem.) 45

30 420 Wprowadzenie do ochrony dóbr kultury i środowiska ćwiczenia (II sem.) 45 OCHRONA DÓBR KULTURY I ŚRODOWISKA Instytut Historii Sztuki Wydział Nauk Historycznych i Społecznych UKSW Dyrektor: dr hab. Katarzyna Chrudzimska-Uhera Zastępca dyrektora: dr Anna Sylwia Czyż Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Czterdzieści lat działalności Zespołu Historii Kartografii... Załącznik 1

Czterdzieści lat działalności Zespołu Historii Kartografii... Załącznik 1 25 Załącznik 1 Sprawozdania z ogólnopolskich konferencji historyków kartografii Ogólnopolska konferencja we Wrocławiu poświęcona historii kartografii Janina E. Piasecka. Polski Przegl. Kartogr., t. 8,

Bardziej szczegółowo

III Porsche Centrum Sopot Auto Lellek Group Golf Open 2014

III Porsche Centrum Sopot Auto Lellek Group Golf Open 2014 Klasyfikacja: Strokeplay Brutto 1 Sokołowski Lech A 74 75 149 2 Bagiński Andrzej A 75 80 155 3 Wojtkiewicz Oksana A 76 79 155 4 Sęk Ireneusz A 80 78 158 5 Konopka Henryk A 82 84 166 6 Szpilman Bogdan A

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego (wyciąg) Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Ochrona zabytków 2007 2014

Ochrona zabytków 2007 2014 Ochrona zabytków 2007 2014 Prace ratownicze zabytkowego zespołu poklasztornego Opactwa cystersów w Lubiążu Koszt prac w latach 2007-2013: 3 016 424,53 zł Dofinansowanie MKiDN: 2 699 453,89 zł Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KOŚCIANIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KOŚCIANIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KOŚCIANIE W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Zasadnicza Szkoła Zawodowa (3-letnia) Zawód: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo