Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Wierzchosławice

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Wierzchosławice"

Transkrypt

1 Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Wierzchosławice Wykonawcy: Piotr Kukla prowadzący Łukasz Polakowski Agata Zielińska Styczeń 2011

2 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTU CHARAKTERYSTYKA GMINY WIERZCHOSŁAWICE Lokalizacja Warunki naturalne Sytuacja społeczno gospodarcza Ogólna charakterystyka infrastruktury budowlanej OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJĄCEGO Współpraca z samorządem lokalnym Współpraca z przedsiębiorstwami energetycznymi Ankietyzacja obiektów OPIS OGÓLNY SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH GMINY SYSTEMY ENERGETYCZNE Bilans energetyczny Gminy System ciepłowniczy System gazowniczy System elektroenergetyczny Odnawialne źródła energii KOSZTY ENERGII STAN ŚRODOWISKA NA OBSZARZE GMINY Charakterystyka głównych zanieczyszczeń atmosferycznych Ocena stanu atmosfery na terenie województwa, powiatu oraz Gminy Wierzchosławice Emisja substancji szkodliwych i dwutlenku węgla na terenie Gminy Wierzchosławice OCENA STANU ISTNIEJĄCEGO W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA PALIWOWEGO, TECHNICZNEGO, EKONOMICZNEGO ZWIĄZANEGO ZAOPATRZENIEM GMINY W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE CELE I PRIORYTETY DZIAŁAŃ WYJŚCIOWE ZAŁOŻENIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO GMINY DO ROKU PRZEWIDYWANE ZMIANY ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DO ROKU 2030 ZGODNE Z PRZYJĘTYMI ZAŁOŻENIAMI ROZWOJU CELE OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE SYTUACJI ENERGETYCZNEJ GMINY MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ZASOBÓW PALIW I ENERGII ENERGIA WIATRU ENERGIA GEOTERMALNA ENERGIA SPADKU WODY ENERGIA SŁONECZNA

3 4.5 ENERGIA Z BIOMASY ENERGIA Z BIOGAZU PODSUMOWANIE ROZDZIAŁU NIEKONWENCJONALNE ŹRÓDŁA ENERGII PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE UŻYTKOWANIE PALIW I ENERGII LOKALNY PLAN DOTYCZĄCY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ DLA GMINY WIERZCHOSŁAWICE Wyznaczenie lokalnego celu indykatywnego w zakresie oszczędności energii Analizowany okres Zakres analizowanych obiektów Klasyfikacja obiektów Program poprawy efektywności energetycznej dla budynków gminnych Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie paliw i energii OGÓLNE KIERUNKI ROZWOJU I MODERNIZACJI SYSTEMÓW ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ ANALIZA DLA GMINY WIERZCHOSŁAWICE WYTYCZNE DO REALIZACJI PROGRAMÓW WYKONAWCZYCH PROGRAM ZASTOSOWANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W GMINIE PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI NA OBSZARZE GMINY PROGRAM TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ZAKRES WSPÓŁPRACY Z INNYMI GMINAMI PODSUMOWANIE

4 SPIS TABEL TABELA 1-1 LICZBA LUDNOŚCI W POSZCZEGÓLNYCH MIEJSCOWOŚCIACH GMINY WIERZCHOSŁAWICE TABELA 2-1 WYKAZ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY (UZYSKANE ANKIETY) TABELA 2-2 WYKAZ OBIEKTÓW PRODUKCYJNYCH, HANDLOWYCH I USŁUGOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY (NA PODSTAWIE BAZY OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO W 2009 R.) TABELA 2-3 ZESTAWIENIE ZAPOTRZEBOWANIA ENERGETYCZNEGO GMINY WIERZCHOSŁAWICE NA MOC TABELA 2-4 ZESTAWIENIE ZAPOTRZEBOWANIA GMINY WIERZCHOSŁAWICE NA ENERGIĘ TABELA 2-5 BILANS PALIW I ENERGII DLA GMINY WIERZCHOSŁAWICE ZA ROK TABELA 2-6 PRZESYŁOWA SIEĆ GAZOWA WYSOKIEGO CIŚNIENIA PRZEBIEGAJĄCA PRZEZ TEREN GMINY WIERZCHOSŁAWICE TABELA 2-7 STACJE GAZOWE NA TERENIE GMINY WIERZCHOSŁAWICE TABELA 2-8 LICZBA ODBIORCÓW GAZU ZIEMNEGO W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH ODBIORCÓW W GMINIE WIERZCHOSŁAWICE W LATACH ROKU TABELA 2-9 ZUŻYCIE GAZU PRZEZ ODBIORCÓW GAZU ZIEMNEGO W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH ODBIORCÓW W GMINIE WIERZCHOSŁAWICE W LATACH ROKU TABELA 2-10 LICZBA ODBIORCÓW GAZU ZIEMNEGO W PODZIALE NA GRUPY TARYFOWE W GMINIE WIERZCHOSŁAWICE W LATACH TABELA 2-11 LICZBA ODBIORCÓW GAZU ZIEMNEGO W PODZIALE NA GRUPY TARYFOWE W GMINIE WIERZCHOSŁAWICE W LATACH TABELA 2-12 ZESTAWIENIE STACJI TRANSFORMATOROWYCH SN/NN NA TERENIE GMINY WIERZCHOSŁAWICE TABELA 2-13 LICZBA ODBIORCÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA TERENIE GMINY WIERZCHOSŁAWICE W LATACH TABELA 2-14 ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ W MWH/ROK NA TERENIE GMINY WIERZCHOSŁAWICE W LATACH W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH TARYFOWYCH TABELA 2-15 CHARAKTERYSTYKA PRZYKŁADOWEGO OBIEKTU JEDNORODZINNEGO TABELA 2-16 ROCZNE ZUŻYCIE PALIW NA OGRZANIE BUDYNKU INDYWIDUALNEGO Z UWZGLĘDNIENIEM SPRAWNOŚCI ENERGETYCZNEJ URZĄDZEŃ GRZEWCZYCH ORAZ POTENCJAŁ REDUKCJI ZUŻYCIA ENERGII W WYNIKU ZASTOSOWANIA TECHNOLOGII ALTERNATYWNEJ DO KOTŁA WĘGLOWEGO KOMOROWEGO TABELA 2-17 DOPUSZCZALNE STĘŻENIA ZANIECZYSZCZEŃ TABELA 2-18 CZYNNIKI METEOROLOGICZNE WPŁYWAJĄCE NA STAN ZANIECZYSZCZENIA ATMOSFERY TABELA 2-19 SZACUNKOWA EMISJA SUBSTANCJI SZKODLIWYCH DO ATMOSFERY NA TERENIE GMINY WIERZCHOSŁAWICE ZE SPALANIA PALIW DO CELÓW GRZEWCZYCH (EMISJA NISKA) TABELA 2-20 ROCZNA EMISJA SUBSTANCJI SZKODLIWYCH DO ATMOSFERY ZE ŚRODKÓW TRANSPORTU NA TERENIE GMINY WIERZCHOSŁAWICE [KG/ROK] TABELA 2-21 ROCZNA EMISJA DWUTLENKU WĘGLA ZE ŚRODKÓW TRANSPORTU NA TERENIE GMINY WIERZCHOSŁAWICE [KG/ROK] TABELA 2-22 ZESTAWIENIE ZBIORCZE EMISJI SUBSTANCJI DO ATMOSFERY Z POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ EMISJI NA TERENIE GMINY WIERZCHOSŁAWICE TABELA 2-23 ZESTAWIENIE ZBIORCZE EMISJI SUBSTANCJI DO ATMOSFERY NA TERENIE GMINY WIERZCHOSŁAWICE W STANIE ISTNIEJĄCYM I DOCELOWYM W TRZECH SCENARIUSZACH TABELA 3-1 ZESTAWIENIE OBSZARÓW PRZYJĘTYCH W SCENARIUSZU DO ZAGOSPODAROWANIA DO TABELA 3-2 ZESTAWIENIE POTRZEB ENERGETYCZNYCH OBSZARÓW UJĘTYCH W SCENARIUSZU A DO TABELA 3-3 ZESTAWIENIE OBSZARÓW PRZYJĘTYCH W SCENARIUSZU DO ZAGOSPODAROWANIA DO TABELA 3-4 ZESTAWIENIE POTRZEB ENERGETYCZNYCH OBSZARÓW UJĘTYCH W SCENARIUSZU B DO TABELA 3-5 ZESTAWIENIE OBSZARÓW PRZYJĘTYCH W SCENARIUSZU DO ZAGOSPODAROWANIA DO

5 TABELA 3-6 ZESTAWIENIE POTRZEB ENERGETYCZNYCH OBSZARÓW UJĘTYCH W SCENARIUSZU C DO TABELA 3-7 ZESTAWIENIE ZMIAN WSKAŹNIKÓW ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH ISTNIEJĄCYCH I NOWO WZNOSZONYCH W POSZCZEGÓLNYCH SCENARIUSZACH DO ROKU TABELA 3-8 WSKAŹNIKI ROZWOJU NOWOBUDOWANEGO MIESZKALNICTWA W GMINIE WIERZCHOSŁAWICE DLA POSZCZEGÓLNYCH SCENARIUSZY TABELA 3-9 ZESTAWIENIE PROGNOZ ZUŻYCIA NOŚNIKÓW ENERGII NA OBSZARZE GMINY WIERZCHOSŁAWICE - SCENARIUSZ A PASYWNY TABELA 3-10 ZESTAWIENIE PROGNOZ ZUŻYCIA NOŚNIKÓW ENERGII NA OBSZARZE GMINY WIERZCHOSŁAWICE SCENARIUSZ B UMIARKOWANY TABELA 3-11 ZESTAWIENIE PROGNOZ ZUŻYCIA NOŚNIKÓW ENERGII NA OBSZARZE GMINY WIERZCHOSŁAWICE SCENARIUSZ C AKTYWNY TABELA 4-1 ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ WIATRU NA WYSOKOŚCI 10 M (M/S) TABELA 4-2 ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ WIATRU NA WYSOKOŚCI 50 M (M/S) TABELA 4-3 POTENCJALNE ZASOBY ENERGII GEOTERMALNEJ W POLSCE TABELA 4-4 POTENCJAŁ TEORETYCZNY I TECHNICZNY ENERGII ZAWARTEJ W BIOMASIE NA TERENIE GMINY WIERZCHOSŁAWICE TABELA 4-5 POTENCJAŁ TEORETYCZNY DLA POZYSKANIA BIOGAZU ZE ŚCIEKÓW TABELA 4-6 POTENCJAŁ TEORETYCZNY DLA POZYSKANIA BIOGAZU Z ODPADÓW ORGANICZNYCH TABELA 5-1 PRZEŁOŻENIE KRAJOWEGO CELU NA GOSPODARKĘ ENERGETYCZNĄ GMINY TABELA 5-2 AKTUALNY STAN DANYCH O OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ TABELA 5-3 LISTA OBIEKTÓW WYBRANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH ANALIZ TABELA 5-4 ZUŻYCIE CIEPŁA TABELA 5-5 KWALIFIKACJA BUDYNKÓW DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP TABELA 5-6 KLASYFIKACJA OBIEKTÓW DO POSZCZEGÓLNYCH GRYP PRIORYTETOWYCH TABELA 5-7 POTENCJAŁ OSZCZĘDNOŚCI ZUŻYCIA ENERGII DLA OBIEKTÓW BEZ TERMOMODERNIZACJI TABELA 5-8 OPIS POSZCZEGÓLNYCH ŚRODKÓW POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W SEKTORZE MIESZKALNICTWA TABELA 5-9 OPIS POSZCZEGÓLNYCH ŚRODKÓW POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W SEKTORZE HANDEL/USŁUGI/PRZEMYSŁ TABELA 5-10 OPIS POSZCZEGÓLNYCH ŚRODKÓW POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W OŚWIETLENIU ULICZNYM 146 TABELA 6-1 SUMARYCZNE ZESTAWIENIE POTRZEB ENERGETYCZNYCH DLA TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO ZAGOSPODAROWANIA NA TERENIE GMINY WIERZCHOSŁAWICE - DLA SCENARIUSZA B SPIS RYSUNKÓW RYSUNEK 1-1 LOKALIZACJA GMINY WIERZCHOSŁAWICE NA TLE WOJEWÓDZTWA I POWIATU RYSUNEK 1-2 MAPA GMINY WIERZCHOSŁAWICE RYSUNEK 1-3 TEMPERATURY POWIETRZA (ŚREDNIA, MAKSYMALNA I MINIMALNA DLA DANEGO MIESIĄCA Z WIELOLETNICH POMIARÓW) RYSUNEK 1-4 ENERGIA PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO NA ROZPATRYWANYM OBSZARZE (NATĘŻENIE PROMIENIOWANIA NA POWIERZCHNIĘ POZIOMĄ DLA DANEGO MIESIĄCA W CIĄGU ROKU) RYSUNEK 1-5 ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ WIATRU NA WYSOKOŚCI 10 M DLA ROZPATRYWANEGO OBSZARU RYSUNEK 2-1 PROCEDURY LEGISLACYJNE PROJEKTU ZAŁOŻEŃ I ICH ZWIĄZEK Z PLANAMI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW ENERGETYCZNYCH RYSUNEK 2-2 STRUKTURA OGRZEWANIA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, OBIEKTÓW PRODUKCYJNYCH HANDLOWYCH I USŁUG NA TERENIE GMINY WIERZCHOSŁAWICE W 2009 ROKU

6 RYSUNEK 2-3 UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH GRUP ODBIORCÓW W ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIĘ W 2009 ROKU.38 RYSUNEK 2-4 UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH GRUP ODBIORCÓW W ZAPOTRZEBOWANIU NA MOC CIEPLNĄ W 2009 ROKU RYSUNEK 2-5 UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH GRUP ODBIORCÓW W ZAPOTRZEBOWANIU NA CIEPŁO W 2009 ROKU RYSUNEK 2-6 STRUKTURA ZUŻYCIA PALIW I ENERGII NA WSZYSTKIE CELE ŁĄCZNIE W GMINIE WIERZCHOSŁAWICE40 RYSUNEK 2-7 STRUKTURA ZUŻYCIA PALIW I ENERGII NA CELE GRZEWCZE (OGRZEWANIE POMIESZCZEŃ, C.W.U., CELE BYTOWE, TECHNOLOGIA) RYSUNEK 2-8 UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH GRUP ODBIORCÓW GAZU ZIEMNEGO W CAŁKOWITYM ZUŻYCIU W 2009 ROKU RYSUNEK 2-10 DYNAMIKA ZMIAN ZUŻYCIA GAZU ZIEMNEGO W POSZCZEGÓLNYCH GRUPACH ODBIORCÓW W LATACH RYSUNEK 2-10 PORÓWNANIE KOSZTÓW WYTWORZENIA ENERGII W ODNIESIENIU DO ENERGII UŻYTECZNEJ DLA RÓŻNYCH NOŚNIKÓW RYSUNEK 2-11 ROZKŁAD STĘŻEŃ PYŁU ZAWIESZONEGO PM10 W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2009 ROKU 58 RYSUNEK 2-12 ROZKŁAD STĘŻEŃ DWUTLENKU AZOTU W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2009 ROKU RYSUNEK 2-13 ROZKŁAD STĘŻEŃ DWUTLENKU SIARKI W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2009 ROKU RYSUNEK 2-14 KLASYFIKACJA STREF WOJEWÓDZTWA ZE WZGLĘDU NA STĘŻENIE PYŁU ZAWIESZONEGO W 2009 ROKU RYSUNEK 2-15 KLASYFIKACJA STREF WOJEWÓDZTWA ZE WZGLĘDU NA STĘŻENIE DWUTLENKU AZOTU W 2009 ROKU RYSUNEK 2-16 KLASYFIKACJA STREF WOJEWÓDZTWA ZE WZGLĘDU NA STĘŻENIE DWUTLENKU SIARKI W 2009 ROKU RYSUNEK 2-17 KLASYFIKACJA STREF WOJEWÓDZTWA ZE WZGLĘDU NA STĘŻENIE BENZENU W 2009 ROKU RYSUNEK 2-18 KLASYFIKACJA STREF WOJEWÓDZTWA ZE WZGLĘDU NA STĘŻENIE TLENKU WĘGLA W 2009 ROKU 62 RYSUNEK 2-19 KLASYFIKACJA STREF WOJEWÓDZTWA ZE WZGLĘDU NA STĘŻENIE OZONU W 2009 ROKU RYSUNEK 2-20 KLASYFIKACJA STREF WOJEWÓDZTWA ZE WZGLĘDU NA STĘŻENIE OŁOWIU W 2009 ROKU RYSUNEK 2-21 KLASYFIKACJA STREF WOJEWÓDZTWA ZE WZGLĘDU NA STĘŻENIE KADMU, NIKLU I ARSENU W 2009 ROKU RYSUNEK 2-22 KLASYFIKACJA STREF WOJEWÓDZTWA ZE WZGLĘDU NA STĘŻENIE BENZO(α)PIRENU W PYLE ZAWIESZONYM W 2009 ROKU RYSUNEK 2-23 WIDOK PANELU GŁÓWNEGO APLIKACJI DO SZACOWANIA EMISJI ZE ŚRODKÓW TRANSPORTU RYSUNEK 2-24 ZAŁOŻENIA DO WYZNACZENIA EMISJI LINIOWEJ RYSUNEK 2-25 ROCZNA EMISJA WYBRANYCH SUBSTANCJI SZKODLIWYCH DO ATMOSFERY ZE ŚRODKÓW TRANSPORTU NA TERENIE GMINY WIERZCHOSŁAWICE W 2009R RYSUNEK 2-26 EMISJA DWUTLENKU WĘGLA NA TERENIE GMINY WIERZCHOSŁAWICE RYSUNEK 2-27 UDZIAŁ RODZAJÓW ŹRÓDEŁ EMISJI W CAŁKOWITEJ EMISJI POSZCZEGÓLNYCH ZANIECZYSZCZEŃ DO ATMOSFERY W WIERZCHOSŁAWICACH RYSUNEK 2-28 UDZIAŁ EMISJI ZASTĘPCZEJ Z POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ EMISJI W CAŁKOWITEJ EMISJI SUBSTANCJI SZKODLIWYCH PRZELICZONYCH NA EMISJĘ RÓWNOWAŻNĄ SO 2 W WIERZCHOSŁAWICACH RYSUNEK 3-1 PROGNOZOWANE ZMIANY ZUŻYCIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO ROKU RYSUNEK 3-2 PROGNOZOWANE ZMIANY ZUŻYCIA GAZU ZIEMNEGO DO ROKU RYSUNEK 4-1 RÓŻNICA POTENCJAŁÓW DOSTĘPNOŚCI ZASOBÓW ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII RYSUNEK 4-2 STRUKTURA PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSKIM SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM (DANE NA KONIEC 2009 ROKU) RYSUNEK 4-3 UDZIAŁ POSZCZEGÓLNYCH TECHNOLOGII OZE W PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W POLSCE.92 RYSUNEK 4-4 ILOŚĆ I MOC INSTALACJI WYKORZYSTUJĄCYCH ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII N TERENIE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO WG URE RYSUNEK 4-5 ZASOBY ENERGII WIATRU W POLSCE

7 RYSUNEK 4-6 MAPA STRUKTURALNA POWIERZCHNI STROPOWEJ UTWORU GÓRNEJ KREDY (SENONU) NA OBSZARU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO RYSUNEK 4-7 INSTALACJE ENERGETYKI GEOTERMALNEJ W POLSCE NA TLE OKRĘGÓW GEOTERMALNYCH WG SOKOŁOWSKIEGO RYSUNEK 4-8 POGLĄDOWY SCHEMAT INSTALACJI POMPY CIEPŁA W BUDYNKU JEDNORODZINNYM RYSUNEK 4-9 SCHEMAT ZŁOŻA GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPŁA RYSUNEK 4-10 ŚREDNIE MIESIĘCZNE PROMIENIOWANIE SŁONECZNE NA POWIERZCHNIĘ PŁASKĄ I NACHYLONĄ POD KĄTEM 45 STOPNI W KIERUNKU POŁUDNIOWYM RYSUNEK 4-11 SCHEMAT FUNKCJONALNY INSTALACJI Z OBIEGIEM WYMUSZONYM (SYSTEM AKTYWNY POŚREDNI) RYSUNEK 5-1 JEDNOSTKOWE ZUŻYCIE CIEPŁA RYSUNEK 5-2 JEDNOSTKOWA EMISJA EKWIWALENTNA CO 2 ZWIĄZANA ZE ZUŻYCIEM CIEPŁA RYSUNEK 5-3 PORÓWNANIE JEDNOSTKOWEGO ZUŻYCIA CIEPŁA W POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTACH RYSUNEK 5-4 PORÓWNANIE JEDNOSTKOWEJ EMISJI EKWIWALENTNEJ CO 2 ZWIĄZANEJ Z WYTWARZANIEM CIEPŁA DLA POSZCZEGÓLNYCH OBIEKTÓW RYSUNEK 5-5 KLASYFIKACJA OBIEKTÓW DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP PRIORYTETOWYCH

8 1 Wstęp 1.1 Podstawa opracowania dokumentu Podstawą formalną opracowania "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Wierzchosławice" jest Umowa zawarta pomiędzy Gminą w Wierzchosławice, reprezentowaną przez Wójta Pana Wiesława Rajskiego a Fundacją na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Szymona Liszkę. Niniejsze opracowanie zawiera: Ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych, Możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych, Zakres współpracy z innymi gminami. Niniejsza dokumentacja została wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja wydana jest w stanie zupełnym ze względu na cel oznaczony w umowie. 8

9 1.2 Charakterystyka Gminy Wierzchosławice Lokalizacja Gmina wiejska Wierzchosławice położona jest w Powiecie Tarnowskim, w województwie Małopolskim, w dolinie rzeki Dunajec, w południowym krańcu Kotliny Sandomierskiej. Dzieli się na 11 sołectw: Bobrowniki Małe, Bogumiłowice, Gosławice, Kępa Bogumiłowicka, Komorów, Łętowice, Mikołajowice, Ostrów, Rudka, Sieciechowice, Wierzchosławice gdzie znajduje się siedziba gminy. Zajmuje obszar o powierzchni 75,2 km 2, który zamieszkuje ok. 10,7 tys. mieszkańców. Obszar gminy graniczy: od północy z Gminą Radłów, od północnego-wschodu z Gminą Żabno, od wschodu z Miastem Tarnów i Gminą wiejską Tarnów, od południa z Gminą Wojnicz, od zachodu z Gminą Borzęcin. 9

10 Rysunek 1-1 Lokalizacja Gminy Wierzchosławice na tle województwa i powiatu Rysunek 1-2 Mapa Gminy Wierzchosławice Główne szlaki komunikacyjne gminy to: droga krajowa nr 4 relacji Jędrzychowice Korczowa, droga wojewódzka nr 975 relacji Dąbrowa Tarnowska Dąbrowa, drogi powiatowe: K 1345 relacji Tarnów Wierzchosławice, K 1343 relacji Niwka Bobrowniki Małe, K 1344 relacji Wierzchosławice Rudka, K 1347 relacji Mikołajowice Bogumiłowice; K 1349 relacji Wierzchosławice Dwudniaki, K 1348 relacji Łętowice Wierzchosławice oraz K 1342 relacji Ostrów Radłów. 10

11 1.2.2 Warunki naturalne W regionalizacji klimatycznej Polski (A. Schmuck) Kotlina Sandomierska, a zatem i położona w niej Gmina Wierzchosławice, zaliczona została do typu klimatu podgórskich dolin i kotlin. Natomiast według podziału rolniczo-klimatycznego Polski (R.Gumiński) zachodnia część Kotliny Sandomierskiej stanowi tzw. tarnowską dzielnicę klimatyczną, a położony na południe obszar Podgórza podkarpacką dzielnicę klimatyczną. Kształtowanie się klimatu lokalnego uzależnione jest od cyrkulacji powietrza, nasłonecznienia, rzeźby terenu, stosunków wilgotnościowych podłoża i szaty roślinnej. Wpływ na pogodę na omawianym terenie ma głównie powietrze polarnomorskie, które w zimowej porze powoduje ocieplenie, wzrost zachmurzenia, opady atmosferyczne oraz odwilże. Natomiast w okresie wiosenno-letnim dużą liczbę opadów, zachmurzeń i spadki temperatury. Średnio przez 40,5% dni w roku przemieszczają się tu fronty atmosferyczne, które bezpośrednio wpływają na zachmurzenie (średnia roczna kształtuje się na poziomie 64%). Charakterystyczną cechą klimatu lokalnego jest również stosunkowo duży udział cisz, stanowiący około 43% dni w roku. Na obszarze gminy średnie miesięczne temperatury powietrza w lipcu, na przestrzeni wielolecia przekraczają 18 C. Liczba dni gorących, z temperaturą maksymalną powyżej 25 C, kształtuje się powyżej 40 dni w roku. Średnie temperatury stycznia, na poziomie rzeczywistym, wahają się od -2 C do -3 C. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi około 8 C. Podstawowe znaczenie dla wegetacji roślin ma długość okresu wegetacyjnego, który w dolinie Wisły i Dunajca trwa 225 dni. Długość okresu intensywnego rozwoju roślin, tj. ze średnią dobową temperaturą powyżej 10 C, na omawianymym terenie przekracza 165 dni. Stosunkowo długi jest również okres bezprzymrozkowy, trwający do 170 dni. Korzystnie przedstawia się układ stosunków wilgotnościowych. Średnia roczna suma opadów atmosferycznych kształtuje się tu na poziomie 600 do 700 mm. Największe opady występują w czerwcu i lipcu, około 30% rocznej sumy opadów. W Gminie Wierzchosławice nie można przeprowadzić pełnej analizy mikroklimatycznej ze względu na brak obserwacji i danych dotyczących tego terenu. Przeprowadzona analiza na podstawie danych stacji IMGW w Tarnowie nie może być w pełni miarodajna. Dane te mogą jedynie ogólnie orientować o zjawiskach klimatycznych na tym obszarze. Cechami charakteryzującymi klimat Gminy Wierzchosławice są: - wpływ zimnych i ciepłych mas powietrza przemieszczających się doliną Dunajca - zaznacza się szczególnie wpływ ciepłego powietrza, - niższa niż średnia suma opadów rocznych, nierównomiernie rozłożonych w ciągu roku, - wczesne ustępowanie pokrywy śnieżnej w dolinie Dunajca w stosunku do Wysoczyzny Tarnowskiej i Pogórza Karpackiego, 11

12 - zamglenia, które występują szczególnie w dolinie Dunajca w drugiej połowie października i listopadzie oraz na wiosnę, - przemieszczanie się burz letnich na południe i północ od terenu gminy, co powoduje że jest tutaj nieco mniej opadów w okresie letnim oraz mniej opadów w postaci gradu, a zatem powstaje mniej zanieczyszczeń burzowych. Klimat lokalny odznaczający się dużym nasłonecznieniem w miesiącach letnich - tj. w czerwcu, lipcu, sierpniu - rzędu 580 godzin, stwarza korzystne warunki do rekreacji. Na terenie gminy, szczególnie korzystnymi warunkami klimatycznymi dla rozwoju rekreacji, a tym samym agroturystyki, odznaczają się rejony Wierzchosławic. Powyższe informacje zestawiono dodatkowo z danymi klimatycznymi dla rozpatrywanego obszaru, które zaczerpnięto z bazy Ministerstwa Infrastruktury Typowe lata meteorologiczne i statystyczne dane klimatyczne dla obszaru Polski dla stacji meteorologicznej Tarnów. Dane te przedstawiono poniżej: temperatura, o C temperatura średnia dla miesiąca temperatura minimalna temperatura maksymalna Rysunek 1-3 Temperatury powietrza (średnia, maksymalna i minimalna dla danego miesiąca z wieloletnich pomiarów) 12

13 kwh/m 2 *m-c natężenie promieniow ania słonecznego na pow ierzchnię poziomą natężnie promieniow ania na pow ierzchnię nachyloną (45 st.) zorientow aną w kierunku S Rysunek 1-4 Energia promieniowania słonecznego na rozpatrywanym obszarze (natężenie promieniowania na powierzchnię poziomą dla danego miesiąca w ciągu roku) 2,5 2 prędkość, m/s 1,5 1 0,5 0 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII średnia Rysunek 1-5 Średnia prędkość wiatru na wysokości 10 m dla rozpatrywanego obszaru 13

14 1.2.3 Sytuacja społeczno gospodarcza W niniejszym dziale przedstawiono podstawowe dane dotyczące Gminy Wierzchosławice za 2009 rok (ostatni zamknięty rok bilansowy) oraz trendy zmian wskaźników stanu społecznego i gospodarczego w latach Wskaźniki opracowano w oparciu o informacje Głównego Urzędu Statystycznego zawarte w Banku Danych Lokalnych (www.stat.gov.pl), raportu z wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2002, dane Wojewódzkiego Urzędu Pracy i danych Urzędu Gminy Wierzchosławice Uwarunkowania demograficzne Jednym z podstawowych czynników wpływających na rozwój gmin jest sytuacja demograficzna oraz perspektywy jej zmian. Przyrost ludności to przyrost liczby konsumentów, a zatem wzrost zapotrzebowania na energię oraz jej nośniki, zarówno sieciowe jak i w postaci paliw stałych, czy ciekłych. Gmina Wierzchosławice zajmuje obszar o powierzchni 75,2 km 2 i liczy około 10,7 tys. mieszkańców. Liczba ludności w Gminie Wierzchosławice ulegała w latach zwiększeniu o łączną liczbę 531 osób (Rysunek 1-6). W tabeli 1-1 zestawiono liczbę mieszkańców w poszczególnych sołectwach liczba ludności Rysunek 1-6 Liczba ludności w Gminie Wierzchosławice w latach

15 Tabela 1-1 Liczba ludności w poszczególnych miejscowościach Gminy Wierzchosławice 1 Miejscowość Bobrowniki Małe Bogumiłowice Gosławice Kępa Bogumiłowicka Komorów Łętowice Mikołajowice Ostrów Rudka Sieciechowice Wierzchosławice OGÓŁEM Gmina Wierzchosławice Duży wpływ na zmiany demograficzne mają takie czynniki jak: przyrost naturalny będący pochodną liczby zgonów i narodzin, a także migracje krajowe oraz zagraniczne, które w wyniku otwarcia zagranicznych rynków pracy szczególnie przybrały na sile praktycznie w skali całego kraju. W tabeli 1-2 porównano podstawowe wskaźniki demograficzne dotyczące Gminy Wierzchosławice w zestawieniu z analogicznymi wskaźnikami dla powiatu tarnowskiego, województwa małopolskiego oraz Polski. 1 Na podstawie danych Urzędu Gminy w Wierzchosławicach 15

16 Tabela 1-2 Porównanie podstawowych wskaźników demograficznych Wskaźnik Wielkość Jedn. Trend z lat Stan ludności wg stałego miejsca zameldowania na r osób Powierzchnia gminy 75,2 km 2 gmina 142,0 os./km 2 Gęstość zaludnienia powiat 139,4 os./km 2 województwo 216,4 os./km 2 kraj 122,1 os./km 2 gmina 0,19 % Przyrost naturalny powiat 0,27 % województwo 0,23 % kraj 0,09 % gmina 0,66 % Saldo migracji powiat 0,13 % województwo 0,13 % kraj 0,00 % - trend spadkowy - bez zmian - trend wzrostowy Średnia gęstość zaludnienia w gminie wynosi około 142 os./km 2 i jest niższa niż dla województwa małopolskiego. Obszar powiatu tarnowskiego charakteryzuje się nieznacznie niższym wskaźnikiem gęstości zaludnienia. Zakładane zmiany w strukturze demograficznej Gminy wyznaczono na podstawie prognozy wykonanej przez Główny Urząd Statystyczny dla powiatu tarnowskiego i poprzez przeniesienie tego trendu na poziom Gminy Wierzchosławice. Prognoza GUS przewiduje do 2030 roku zmniejszenie liczby ludności o 1537 osób, co stanowi spadek w stosunku do stanu ludności z 2009 roku o 14,4 %. Taki stopień zmian jest mało prawdopodobny gdyż obecny trend zmian liczby mieszkańców Gminy w ostatnich latach jest rosnący. Przy zachowaniu obecnego trendu, wzrost liczby ludności do roku 2030 wyniesie około 712 osób, czyli o 6,7%. W dalszej analizie trend oparty o prognozy GUS przyjęto jako pasywny (najbardziej niekorzystny) scenariusz rozwoju Gminy (Scenariusz A). W scenariuszu aktywnym (Scenariusz C) przyjęto, że liczba ludności będzie rosnąć zgodnie z obecnym trendem. Natomiast wariant umiarkowany (Scenariusz B) zakłada umiarkowany stabilizację liczby ludności na poziomie roku Wszystkie scenariusze przedstawiono na rysunku

17 Liczba ludności pasyw ny - prognoza GUS umiarkow any - poziom dzisiejszy aktyw ny - trend zmian ostatnich lat stan ludności z ostatnich lat Lata Rysunek 1-7 Prognoza demograficzna dla Gminy Wierzchosławice Strukturę wiekową mieszkańców Gminy z lat 1995 i 2009 w oparciu o podział na grupy: ludność w wieku przedprodukcyjnym, produkcyjnym i poprodukcyjnym pokazano na poniższym rysunku Ludność w wieku przedprodukcyjnym Ludność w wieku produkcyjnym Ludność w wieku poprodukcyjnym Rysunek 1-8 Struktura wiekowa ludności dla Gminy Wierzchosławice 17

18 W ostatnich latach liczba ludności w wieku poprodukcyjnym uległa wzrostowi w stosunku do liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym, co oznacza stopniowe starzenie się społeczności Gminy. Kwestię starzejącego się społeczeństwa, należy zaliczyć do negatywnych wskaźników społeczno-gospodarczych, niemniej jednak nie jest to jedynie problem lokalny, lecz dotyczący praktycznie całego kraju. Liczba ludności w wieku produkcyjnym (w roku 2009 udział tej grupy w całkowitej liczbie ludności wyniósł około 63%) wzrosła. Natomiast stosunek liczby mieszkańców pracujących w odniesieniu do wszystkich mieszkańców w wieku produkcyjnym - na przestrzeni omawianego przedziału czasowego - zmalał. Pozytywnym zjawiskiem jest rosnąca liczba podmiotów gospodarczych, co świadczy o rozwoju gospodarczym Gminy. W kolejnej tabeli zestawiono wskaźniki zmian związanych z rynkiem pracy w Gminie Wierzchosławice, powiecie, województwie oraz całym kraju. Tabela 1-3 Wskaźniki zmian związanych z rynkiem pracy Wskaźnik Ludność w wieku produkcyjnym do liczby mieszkańców ogółem Ludność w wieku poprodukcyjnym do liczby mieszkańców ogółem Ludność w wieku przedprodukcyjnym do liczby mieszkańców ogółem Stopa bezrobocia - grudzień 2009 r. Liczba pracujących w stosunku do liczby mieszkańców w wieku produkcyjnym Liczba bezrobotnych do liczby mieszkańców w wieku produkcyjnym Liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców - trend spadkowy - bez zmian - trend wzrostowy Wielkość Jedn. Trend z lat gmina 62,6 % powiat 61,8 % województwo 63,9 % kraj 64,5 % gmina 16,0 % powiat 15,3 % województwo 16,4 % kraj 16,5 % gmina 21,2 % powiat 22,6 % województwo 20,1 % kraj 18,9 % gmina 12,2 % - powiat 13,3 % - województwo 9,7 % - kraj 12,1 % - gmina 14,8 % powiat 15,0 % województwo 32,6 % kraj 35,0 % gmina 6,2 % - powiat 7,1 % - województwo 6,2 % - kraj 7,7 % - gmina 46,4 l.p./1000os. powiat 48,5 l.p./1000os. województwo 95,6 l.p./1000os. kraj 98,1 l.p./1000os. 18

19 Działalność gospodarcza, rolnictwo, leśnictwo Działalność gospodarcza Na terenie Gminy w 2009 roku zarejestrowanych było 495 podmiotów gospodarczych głównie małych i średnich (wg klasyfikacji REGON). W ciągu ostatnich 14 lat liczba ta wzrosła niespełna dwukrotnie. Dane o ilości podmiotów gospodarczych na terenie gminy na tle innych gmin powiatu pokazano w tabeli 1-5. Do największych grup branżowych na terenie Gminy należą firmy z kategorii handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego, a następnie firmy prowadzące działalność związaną z budownictwem, działalność usługową komunalną, społeczną i indywidualną, pozostałą oraz przetwórstwo przemysłowe, co pokazano w poniższej tabeli. Tabela 1-4 Liczba podmiotów gospodarczych wg klasyfikacji PKD 2004 w 2009 roku Sekcja Liczba Opis wg PKD podmiotów Sekcja A Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo 27 Sekcja B Rybactwo 1 Sekcja C Górnictwo 2 Sekcja D Przetwórstwo przemysłowe 54 Sekcja E Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę 2 Sekcja F Budownictwo 75 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, motocykli oraz artykułów użytku Sekcja G osobistego i domowego 135 Sekcja H Hotele i restauracje 11 Sekcja I Transport, gospodarka magazynowa i łączność 42 Sekcja J Pośrednictwo finansowe 16 Sekcja K Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej 38 Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i powszechne Sekcja L ubezpieczenie zdrowotne 11 Sekcja M Edukacja 9 Sekcja N Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 14 Sekcja O Działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała 58 RAZEM 495 Udział funkcji przemysłowej na terenie gminy jest mały i ogranicza się do działalności kilku przedsiębiorstw średniej wielkości. 19

20 Tabela 1-5 Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON na terenie powiatu w latach Lp. Gmina Ciężkowice Gromnik Lisia Góra Pleśna Radłów Ryglice Rzepiennik Strzyżewski Skrzyszów Szerzyny Tarnów, gm. wiejska Tuchów Wierzchosławice Wietrzychowice Wojnicz Zakliczyn Żabno RAZEM

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE AKTUALIZACJA ZAKOPANE, MAJ 2010 R. Miasto Zakopane Urząd Miasta Zakopane ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane tel. 018 20 20 400, fax. 018 20 20 455

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA MONITORINGU ŚRODOWISKA Warszawa 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ZIELONA GÓRA NA LATA 2004-2011

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ZIELONA GÓRA NA LATA 2004-2011 WÓJT GMINY ZIELONA GÓRA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ZIELONA GÓRA NA LATA 2004-2011 STAN ŚRODOWISKA GMINY ZIELONA GÓRA Wykonawca: Pracownia Ochrony Środowiska Ekorozwój 65-034 Zielona Góra ul.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 Załącznik do uchwały Nr LXIII/1158/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 listopada 2013 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce. Raport. Stan energetyczny budynków w Polsce

RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce. Raport. Stan energetyczny budynków w Polsce RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce Raport Stan energetyczny budynków w Polsce Słowo wstępne Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dziś znane każdemu, kto buduje, projektuje lub modernizuje

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński na lata 2010-2012, z perspektywą na lata 2013-2016.

Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński na lata 2010-2012, z perspektywą na lata 2013-2016. Załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/43/2011 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 25 stycznia 2011 r. Prezydent Miasta Stargard Szczeciński Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA FORMALNA I PRAWNA WYKONANIA PRACY 6 2. WPROWADZENIE 6 3. CEL I ZAKRES PRACY 7 4. CHARAKTERYSTYKA MIASTA 8

1. PODSTAWA FORMALNA I PRAWNA WYKONANIA PRACY 6 2. WPROWADZENIE 6 3. CEL I ZAKRES PRACY 7 4. CHARAKTERYSTYKA MIASTA 8 1 1. PODSTAWA FORMALNA I PRAWNA WYKONANIA PRACY 6 2. WPROWADZENIE 6 3. CEL I ZAKRES PRACY 7 4. CHARAKTERYSTYKA MIASTA 8 4.1. Położenie miasta 8 4.2. Ogólne informacje o mieście 9 4.3. Infrastruktura techniczna

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 20142020 Wersja 4.0 marzec 2014 r. 2 Słownik... 6 SEKCJA 1 STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY 2 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 9 1.1 Podstawa prawna opracowania... 9 1.2 Cel, charakter i uwarunkowania Programu... 10 1.3 Zasady ogólne tworzenia Programu...

Bardziej szczegółowo

CZWARTY RAPORT RZĄDOWY DLA KONFERENCJI STRON RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE ZMIAN KLIMATU

CZWARTY RAPORT RZĄDOWY DLA KONFERENCJI STRON RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE ZMIAN KLIMATU Czwarty raport rządowy dla Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu CZWARTY RAPORT RZĄDOWY DLA KONFERENCJI STRON RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 [nr CCI 2014PL16M2OP002] Załącznik do Uchwały Nr 1/1/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 grudnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry

Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry Projekt Opracowano w: TOMASZ PIERSIAK KONSULTING ul. Sikorskiego 4 65-454 Zielona Góra Zespół autorski: mgr Tomasz Piersiak mgr Anna Pluskota

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Załącznik do Uchwały nr Rady Miasta Tarnobrzega z dnia Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Tarnobrzeg - 2013 1 Spis treści 1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 6 1.1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE... 6 1.2 PRZESŁANKI

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r.

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich NARODOWY PLAN ROZWOJU NA LATA 2004-2006 ROZDZIAŁ 1.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 202 205 Z PERSPEKTYWĄ DO 209 R. Otwock, 202 r. Zespół autorski: Magdalena Żurawska Robert Belina SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4. Założenia, cel,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 16 GRUDNIA 2014 R. 1 SPIS TREŚCI 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Nr ewid. 45/2012/P/11/044/KGP KGP-4101-02-00/2011 Informacja o wynikach kontroli ROZWÓJ I WYKORZYSTANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ELEKTRYCZNEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Załącznik 1 Do Projektu Polityki wodnej państwa 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016) KRAJOWY ZARZĄD GOSPODARK WODNEJ 2010 SPS TREŚC. STAN ZASOBÓW WODNYCH ORAZ

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla gminy Jedlińsk na lata 2009 2012 z perspektywą na lata 2013-2016

Program ochrony środowiska dla gminy Jedlińsk na lata 2009 2012 z perspektywą na lata 2013-2016 Program ochrony środowiska dla gminy Jedlińsk na lata 2009 2012 z perspektywą na lata 2013-2016 Jedlińsk, 2009 r. 1. WPROWADZENIE... 4 2. METODYKA OPRACOWANIA PROGRAMU... 5 3. CHARAKTERYSTYKA GMINY...

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce

Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce Instytut Energetyki Odnawialnej Energetyka wiatrowa stan aktualny i perspektywy rozwoju w Polsce Autorzy: Grzegorz Wiśniewski Katarzyna Michałowska Knap Sylwia Koć Warszawa, sierpień 2012 Instytut Energetyki

Bardziej szczegółowo