Specyficzne aspekty projektu systemowego PO KL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyficzne aspekty projektu systemowego 9.1.1 PO KL"

Transkrypt

1 Człowiek najlepsza inwestycja Specyficzne aspekty projektu systemowego PO KL marzec 2014 Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Nowy typ projektu w Priorytecie IX PO KL W ramach Poddziałania Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej wyodrębniono w SzOPPOKL nowy typ realizowanych projektów (c) - przygotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym projekty systemowe.

3 1 września 2013r. dotacje celowe dla gmin; Reforma edukacji przedszkolnej 1 września 2013r. ograniczone zostaną opłaty pobierane od rodziców nie będą mogły przekroczyć 1 zł; 1 września 2014r. sześciolatki urodzone w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 roku objęte zostaną obowiązkiem szkolnym; 1 września 2015r. obowiązek szkolny dla wszystkich sześciolatków; 1 września 2015r. wszystkie dzieci czteroletnie mają zapewnione miejsca w przedszkolach; 1 września 2016r. oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych przekształcą się z mocy prawa w przedszkola oraz powołane będą zespoły szkolno-przedszkolne; 1 września 2017r. wszystkie dzieci trzyletnie mają zapewnione miejsca w przedszkolach;

4 Regulacje dotyczące projektu systemowego Kwestie dotyczące realizacji projektów zostały uregulowane w Zasadach przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w ramach Poddziałania PO KL w zakresie przygotowania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz Realizacja projektów dzieci w wieku przedszkolnym (z dnia 01 stycznia 2014r), zwanych dalej Zasadami.

5 Beneficjenci projektu systemowego Beneficjentami systemowymi są organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe z oddziałami przedszkolnymi, wymienionymi w Załącznikach 2 i 3 Zasad, które w odpowiedzi na ogłoszony nabór złożą wnioski o dofinansowanie.

6 Załączniki nr 2 i 3 do Zasad Załącznik nr 2 oddziały przedszkolnych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych (prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne) z terenu gmin wiejskich i miejskowiejskich, w których nie ma przedszkoli (publicznych i niepublicznych); Załącznik nr 3 oddziały w gminach o najniższym stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej w skali regionu, gdzie poza szkołami podstawowymi z oddziałami przedszkolnymi funkcjonują inne przedszkola lub inne formy edukacji przedszkolnej

7 Okres realizacji projektu Okres realizacji projektu systemowego nie powinien być dłuższy niż rok i kończy się nie później niż r.

8 Kryteria dostępu Beneficjent zobowiązany jest do zachowania trwałości rezultatów projektu, w tym do utrzymania wspartego oddziału przedszkolnego przez okres co najmniej 2 lat od zakończenia realizacji projektu.

9 Trwałość projektu Trwałość wspartych w ramach projektu struktur przedszkolnych powinna być rozumiana jako instytucjonalna gotowość ośrodków do świadczenia usług przedszkolnych. Oznacza to, że w okresie wskazanym we wniosku o dofinansowanie organy prowadzące, które otrzymały wsparcie ze środków EFS mają obowiązek utrzymania dotychczasowych struktur przedszkolnych, w tym także miejsc w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu zapotrzebowaniu na tego typu usługi.

10 Założenia merytoryczne do projektu Zakres wsparcia udzielanego w ramach projektów systemowych obejmuje następujące zadania: zadanie 1: organizacja placu zabaw; zadanie 2: dostosowanie pomieszczeń; zadanie 3: wyposażenie.

11 Wysokość wydatków w ramach zadań Wysokość wydatków przeznaczonych na realizację zadań / kategorii wydatków nie może przekroczyć maksymalnych kosztów wskazanych w Załączniku nr 4. do Zasad. Ważne: Beneficjent nie jest zobowiązany do realizacji wszystkich zadań lub wydatków wskazanych w katalogu.

12 Cross-financing Zniesiono obowiązujący limit cross-financingu (10%) dla projektów realizowanych w ramach Poddziałania PO KL. Ważne: W skrajnych przypadkach w ramach projektu systemowego PO KL cross-financing może wynosić nawet 100%.

13 Koszty kwalifikowalne Wydatki w ramach PO KL są kwalifikowalne, o ile łącznie spełniają następujące warunki: są niezbędne dla realizacji projektu, a więc mają bezpośredni związek z celami projektu; są racjonalne i efektywne, tj. nie są zawyżone w stosunku do cen i stawek rynkowych oraz spełniają wymogi efektywnego zarządzania finansami (relacja nakład/rezultat); są faktycznie poniesione; dotyczą towarów dostarczonych lub usług wykonanych oraz oraz zaliczek dla wykonawców; dotyczą towarów lub usług wybranych w sposób przejrzysty i konkurencyjny;

14 Koszty niekwalifikowalne Koszty niekwalifikowalne w projekcie systemowym: Koszty zarządzania (wynagrodzenie koordynatora, prowadzenie rachunku bankowego, zakup sprzętu mebli niezbędnych do zarządzania projektem itp.) Koszty związane z promocją projektu (działania informacyjno-promocyjne związane z realizacją projektu np. zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych, zakup ogłoszeń prasowych itp.) Koszty pośrednie (obsługa księgowa, usługi pocztowe, telefoniczne, materiały biurowe i piśmiennicze, koszty sprzątania pomieszczeń itp.)

15 Przekazywanie środków finansowych Beneficjent otrzymuje środki na realizację projektu jedną transzą zgodnie z harmonogramem płatności i w momencie faktycznego zapotrzebowania na środki, tj. co do zasady nie bezpośrednio po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu, lecz bezpośrednio przed momentem konieczności dokonania pierwszych płatności w projekcie.

16 Interpretacja dotycząca doposażenia kuchni Interpretacje MIR z końca 2013r. Interpretacja dotycząca placów zabaw i innych -

17 FAQ plac zabaw 1. Gmina chce zbudować bezpieczną nawierzchnię o powierzchni 100m2, natomiast sama powierzchnia placu zabaw ma mieć 364m2 i ten obszar zamierzają ogrodzić. Wątpliwości budzi zapis zasad Wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw wraz z ogrodzeniem placu zabaw (200m2) ; 2. Czy można doposażyć istniejący plac zabaw, czy środki muszą być przeznaczone wyłącznie na powstanie nowego placu? 3. Czy na wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabaw (ale bez kosztu związanego z ogrodzeniem placu zabaw, które beneficjent już posiada) można przeznaczyć maksymalną wartość kategorii ujętą w Katalogu wydatków kwalifikowalnych? 4. Czy można utworzyć plac zabaw w innej lokalizacji niż szkoła podstawowa (np. znajdujący się na placu w centrum osiedla, na którym znajduje się szkoła)?

18 FAQ dostosowanie pomieszczeń 1. Czy w ramach dostosowania pomieszczeń można zaplanować malowanie ścian, wymianę glazury lub grzejników, czy koszt remontu schodów wejściowych do oddziału będzie kosztem kwalifikowalnym? Czy podane kategorie wydatków w załączniku nr 4 są listą zamkniętą (a można dopasowywać tylko produkty poszczególnych kategorii), czy można jednak dodać inną kategorie wg zapotrzebowania? 2. Czy w ramach modernizacji toalet kwalifikowane są takie koszty, jak malowanie czy flizowanie? 3. Czy usługa remontowo-budowlana (np. montaż misek ustępowych) powinna być rozliczana jako cross-financing (adaptacja pomieszczeń)? 4. Czy zakup drobnego sprzętu łazienkowego np. suszarek do rąk poniżej 350 zł stanowi adaptację i w związku z tym powinien być rozliczany w ramach crossfinancingu?

19 FAQ wyposażenie kuchni 1. Czy w sytuacji, kiedy oddział przedszkolny mieści się w innym budynku niż szkoła podstawowa, w której znajduje się kuchnia, można wyposażyć kuchnię w oddziale przedszkolnym? 2. Czy w ramach konkursu możliwe jest uzyskanie wsparcia na wyposażenie kuchni, w sytuacji gdy było zapewnianie wyżywienie dzieci, ale nie przy wykorzystaniu własnej kuchni a poprzez zamawianie cateringu? 3. Czy istnieje możliwość doposażenia kuchni w sytuacji, gdy dzieci w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej korzystają ze stołówki, która działa przy gimnazjum?

20 Procedura zamówień publicznych w projektach PO KL Rozliczanie projektów systemowych PO KL

21 Harmonogram płatności Nr transzy Kwota transzy dofinansowania (kwota środków europejskich i dotacji celowej). Transza ,21 Okres za jaki składany będzie wniosek o płatność (od do ) Okres, za jaki przedkładane będą pisemne informacje w zakresie osiągniętego postępu rzeczowego oraz ewentualnych trudności Kwota planowanych całkowitych wydatków do rozliczenia ,21 Transza , ,94

22 Wydatki w ramach PO KL są kwalifikowalne, o ile łącznie spełniają następujące warunki: są niezbędne dla realizacji projektu, a więc mają bezpośredni związek z celami projektu; są racjonalne i efektywne, tj. nie są zawyżone w stosunku do cen i stawek rynkowych oraz spełniają wymogi efektywnego zarządzania finansami (relacja nakład/rezultat); są faktycznie poniesione; Kwalifikowalność wydatków dotyczą towarów dostarczonych lub usług wykonanych oraz oraz zaliczek dla wykonawców; dotyczą towarów lub usług wybranych w sposób przejrzysty i konkurencyjny;

23 Kwalifikowalność wydatków są udokumentowane, z zastrzeżeniem podrozdziału 4.2 i podrozdziału 4.4 pkt 3a Wytycznych; są zgodne z zatwierdzonym budżetem projektu, z uwzględnieniem zasad konstruowania budżetu; są zgodne ze szczegółowymi zasadami określonymi w Wytycznych; są zgodne ze Szczegółowym Opisem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, są zgodne z przepisami prawa krajowego i wspólnotowego.

24 Kwalifikowalność wydatków Ważne! Uwzględnienie określonego wydatku w budżecie projektu nie jest jedyna przesłanką uprawniającą beneficjenta do jego poniesienia w planowanej wysokości.

25 Wydatki niekwalifikowalne podatek od towarów i usług (VAT), jeśli może zostać odzyskany w oparciu o przepisy prawa; zakup nieruchomości, gruntu oraz infrastruktury; odsetki od zadłużenia; koszty prowizji pobieranych w ramach operacji wymiany walut; wydatki poniesione na zakup środków trwałych, które były współfinansowane ze środków krajowych lub wspólnotowych w przeciągu 7 lat poprzedzających datę zakupu koszty kar i grzywien, procesów sądowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień wydanych przez sąd; koszty kredytu;

26 Cross-financing W ramach PO KL możliwe jest kwalifikowanie wydatków objętych wsparciem w ramach EFRR na zasadzie cross-financingu do 10% wartości budżetu. W ramach wsparcia objętego cross-financingiem kwalifikowanie jest: a) zakup oraz leasing (finansowy i zwrotny) pojazdów oraz mebli bez względu na ich wartość; b) zakup oraz leasingu (finansowy lub zwrotny) sprzętu rozumianego jako: środki trwałe, z wyłączeniem pojazdów i mebli, którego wartość początkowa (jednostkowa) jest równa lub wyższa od 350 zł; c) dostosowywania i/lub adaptacji budynków, pomieszczeń i miejsc pracy.

27 Cross-financing Ważne: Beneficjenta obowiązuje wartość wydatków w ramach crossfinancingu, a nie limit procentowy.

28 Procedura zamówień publicznych w projektach PO KL Zasady dysponowania środkami publicznymi w PO KL

29 Etapy w procedurze zamówień publicznych W przypadku gdy wartość zamówienia poniżej 20 tys. zł brak proceduralnych wymagań ze strony systemu zarządzania POKL należy pamiętać o przestrzeganiu zasady efektywnego, racjonalnego i oszczędnego dysponowania środkami publicznymi; W przypadku gdy wartość zamówienia przekracza 20 tys. zł, ale jest niższa niż równowartość 14 tys. euro netto zakupu dokonujemy w oparciu o zasadę efektywnego zarządzania finansami skierowanie zapytań ofertowych do trzech potencjalnych wykonawców; W przypadku gdy wartość zamówienia przekracza równowartość 14 tys. euro netto procedura udzielenia zamówienia publicznego wynikająca z ustawy Prawo zamówień publicznych

30 Etapy w procedurze zamówień publicznych ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: 1. Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4, Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. 3. Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 282, poz. 1650).

31 Wniosek o płatność Dokumentowanie wydatków

32 Dokumenty księgowe Dokumenty księgowe, które można ująć w Załączniku nr 1 do wniosku o płatność: faktury VAT, faktury VAT korygujące, faktury wewnętrzne VAT, rachunki wystawione przez podmioty gospodarcze, rachunki wystawione przez osoby fizyczne, paragon - pod warunkiem, że spełnia wymagania określone w art. 21 ust. 1 Ustawy o rachunkowości,

33 Opis dokumentu

34 Opis dokumentu

35 Wniosek o płatność Wyodrębniona ewidencja księgowa

36 Obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego wprowadza wymóg utrzymywania przez beneficjentów oraz inne podmioty uczestniczące w realizacji projektów odrębnego systemu księgowego albo odpowiedniego kodu księgowego dla wszystkich transakcji związanych z danym projektem.

37 Ewidencja księgowa a zasady rachunkowości beneficjenta Ważne! Zasady prowadzenia ewidencji szczegółowej wykonania projektu jednostka ustala indywidualnie, opisując je w zasadach (polityce) rachunkowości.

38 I. Beneficjenci prowadzący pełną księgowość; A. Wyodrębniona ewidencja księgowa B. Wyodrębniony kod księgowy Metody wyodrębnienia II. Pozostali beneficjenci Sporządzanie kumulatywnych zestawień wydatków dotyczących projektu

39 Wniosek o płatność Wniosek Beneficjenta o Płatność

40 Wniosek o płatność zasady ogólne 1. Beneficjent obowiązany jest sporządzić wniosek o płatność przy pomocy aktualnej wersji Generatora Wniosków Płatniczych (GWP) dostępnego na stronie Instytucji Wdrażającej lub stronie Aktualna wersja Beneficjent przedkłada wniosek o płatność w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie XML i PDF oraz w wersji papierowej (1 egzemplarz), która jest wydrukiem z GWP.

41 Wniosek o płatność zasady ogólne 2. Dane we wniosku o płatność, w części wynikającej z wniosku o dofinansowanie projektu, należy podawać zgodnie z aktualną wersją wniosku o dofinansowanie zatwierdzoną przez IP/IW (Instytucję Pośredniczącą II stopnia). 3. Wniosek składany jest zgodnie, z przyjętym w umowie o dofinansowanie projektu, harmonogramem płatności. W przypadku projektu systemowego PO KL składać także należy sprawozdania, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, w terminie do 10 dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego. W sprawozdaniach należy ująć postęp rzeczowy (tab. 5), trudności na jakie natrafił beneficjent (tab.12) oraz planowane działania.

42 Wniosek o płatność zasady ogólne 5. Płatność kolejnej transzy środków europejskich i dotacji celowej jest dokonywana na podstawie zatwierdzonego wniosku o płatność rozliczającego co najmniej 70 % środków otrzymanych w ramach środków EFS i dotacji celowej. 6. W przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę stanowiącą co najmniej 70% łącznej kwoty przekazanych wcześniej transz dofinansowania lub w terminie wynikającym z harmonogramu płatności, od środków pozostałych do rozliczenia, przekazanych w ramach zaliczki, nalicza się odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność. Powyższy przepis dotyczy wniosków o płatność, które zgodnie z harmonogramem płatności, składane są w celu przekazania kolejnej transzy dofinansowania oraz końcowego wniosku o płatność.

43 okres za jaki składany jest wniosek musi być zgodny z przyjętym w umowie o dofinansowanie harmonogramem płatności; data od w pierwszym wniosku o płatność musi być zgodna z datą rozpoczęcia realizacji projektu, wskazaną we wniosku o dofinansowanie; data do we wniosku o płatność końcową musi pokrywać się z datą zakończenia realizacji projektu.

44

45 Tabela 2 (2_(9)) Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem: Należy wskazać wartość wydatków rozliczanych danym wnioskiem. Kwota powinna być zgodna z wartością wskazaną w tabeli 4 wniosku Postęp finansowy realizacji projektu w kolumnie 3 wydatki poniesione w okresie rozliczeniowym w wierszu wydatki ogółem. (2_(10)) Wnioskowana kwota: Pole wypełniane jest jedynie wówczas, gdy beneficjent zaznaczył w pkt (2_(8)) płatność zaliczkowa. W takim przypadku należy wpisać odpowiednią kwotę zgodną z pkt (10_) wniosku (Harmonogram płatności na kolejne okresy rozliczeniowe - pierwszy wiersz kolumny Planowana kwota wnioskowana ). We wniosku końcowym i cząstkowym należy wpisać 0.

46 Szare pola uzupełniane są przez pracownika IP.

47

48 Tabela 3 Ważne! Nazwa beneficjenta powinna być zgodna z nazwą wprowadzoną w umowie o dofinansowanie do KSI SIMIK.

49 Tabela 4 zasady ogólne 1. We wniosku o płatność beneficjent wykazuje wydatki poniesione w danym okresie rozliczeniowym z otrzymanych środków dofinansowania oraz w ramach wkładu własnego, jeśli dotyczy. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy beneficjent realizuje projekt zgodnie z zakładanym harmonogramem i zmuszony jest finansować podejmowane działania z własnych środków z uwagi na nieotrzymanie kolejnych transz dofinansowania na realizację projektu, we wniosku o płatność mogą być wykazywane wydatki sfinansowane z własnych środków beneficjenta; 2. Rozliczając poniesione wydatki we wnioskach o płatność beneficjent nie może przekroczyć łącznej kwoty wydatków kwalifikowalnych wynikającej z zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie projektu;

50 Tabela 4 zasady ogólne 3. Beneficjenta obowiązują limity wydatków wskazane w odniesieniu do każdego zadania w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie. 4. W uzasadnionych przypadkach poniesione wydatki nie muszą być zgodne ze szczegółowym budżetem projektu, przedkładanym i weryfikowanym na etapie wyboru projektu. Beneficjent jest bowiem rozliczany ze zrealizowanych zadań w ramach projektu. Beneficjent może zatem ponosić i rozliczać wydatki, które nie zostały uwzględnione w szczegółowym budżecie pod warunkiem, że są one niezbędne do realizacji i związane z zadaniami wskazanymi w budżecie projektu oraz są zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL.

51 Tabela 4 zasady ogólne Ważne! 1. Jednostki sektora finansów publicznych powinny uwzględnić zapis art. 190 UFP, zgodnie z którym, każdy wydatek kwalifikowalny powinien zostać ujęty we wniosku o płatność w terminie do 3 miesięcy od dnia jego poniesienia, przy czym wydatek ujęty we wniosku o płatność zgodnie z ww. terminem to wydatek uwzględniony we wniosku o płatność za okres, w którym został poniesiony.

52 Tabela 5 zasady ogólne 1. Należy w kilku zdaniach opisać stan realizacji poszczególnych zadań określonych w pkt 3.3 zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, w odniesieniu, do których zostały wykazane wydatki w pkt 4 wniosku o płatność, jak również zadania, które zostały zrealizowane, ale zobowiązania finansowe z nimi związane przechodzą na kolejny okres sprawozdawczy. 2. W opisie zadania zawsze należy wskazać następujące elementy: a) kwotę wydatków finansowanych w ramach cross-financingu oraz rodzaj dokonanego, zakupu w ramach cross-financingu/zamortyzowanego sprzętu (o ile takie zakupy wystąpiły). b) kwotę zobowiązań przechodzących na kolejny okres oraz informację czego dotyczą.

53

54 Ważne! Tabela 5 zasady ogólne Opis zadania powinien wskazywać co zostało zrealizowane w danym okresie zgodnie z harmonogramem realizacji projektu zawartym w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu. W przypadku rozbieżności z harmonogramem realizacji projektu należy je wykazać w pkt 12 wniosku o płatność.

55

56

57 Tabela 7 zasady ogólne Ważne! Korekta finansowa nie stanowi nieprawidłowości w rozumieniu Zasad raportowania o nieprawidłowościach PO KL. Nie naliczane są odsetki od korekt finansowych. Co do zasady korekty finansowe powinny podlegać bezzwłocznemu zwrotowi na rachunek IP/IP2, jeśli nie ma możliwości pomniejszenia o tę korektę kolejnej transzy płatności.

58

59

60 Tabela 9 Ważne! Kwota pozostająca do rozliczenia powinna być spójna z saldem pozostającym na dokumentach finansowych (wyciąg bankowy/historia rachunku bankowego ewentualnie raport kasowy) na ostatni dzień okresu rozliczeniowego.

61 Punkt 10_ Harmonogram płatności na kolejne okresy

62 Tabela 10 Ważne! 1. Nie należy ujmować okresu rozliczeniowego wniosku obecnie rozliczanego. 2. Zgodnie z przyjętymi zasadami wypełniania wniosków o płatność beneficjent ma prawo do zmiany harmonogramu płatności w stosunku do harmonogramu płatności załączonego do zawartej umowy o dofinansowanie, przy czym zmieniony harmonogram płatności podlega akceptacji IP/IP2, z tym, że wyrazić zgodę na zmianę harmonogramu można wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. Zatwierdzenie albo odmowa aktualizacji harmonogramu, która został złożona we wniosku o płatność może nastąpić wraz z akceptacją wniosku o płatność lub wcześniej odrębnym pismem. Harmonogram płatności w uzasadnionych przypadkach może być aktualizowany także poza wnioskiem o płatność.

63

64

65

66 Tabela 13 Ważne! Poprzez zaznaczenie pola Tak lub Nie należy wskazać, czy realizowany projekt jest zgodny z zasadami polityk wspólnoty, do przestrzegania których beneficjent zobowiązał się w umowie o dofinansowanie. Dotyczy to, zatem następujących zagadnień: rozwój lokalny, rozwój społeczeństwa informacyjnego, zrównoważony rozwój, innowacyjność, partnerstwo i współpraca ponadnarodowa, równość szans. W przypadku nieprzestrzegania polityk wspólnoty (tj. wyboru pola Nie) należy opisać w kilku zdaniach, na czym polegały nieprawidłowości oraz wskazać podjęte działania naprawcze. W opisie należy uwzględnić wyniki kontroli/audytów wskazujących na naruszenie zasad polityk UE.

67

68 Załączniki Załącznik nr 1 Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem. Tabela musi być spójna z pkt 4 Postęp finansowy realizacji projektu (kolumna 3) wniosku o płatność. Ważne! Załącznik nr 1, w którym nie zostały wykazane żadne wydatki nie jest załączany do wniosku o płatność Załącznik nr 2 Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia Wypełnia Beneficjent realizujący wsparcie na rzecz osób lub instytucji. Wzór załącznika nr 2 stanowi załącznik do Zasad systemu sprawozdawczości PO KL stanowiącego część systemu realizacji PO KL.

69 Załącznik nr 1 zasady ogólne 1. Dokumenty księgowe należy pogrupować zgodnie z zadaniami wykazanymi w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu oraz na dotyczące kosztów pośrednich, jeżeli koszty te rozliczane są na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków. 2. Wydatki w ramach każdego zadania należy podsumować. Jednocześnie, suma wydatków kwalifikowalnych w ramach danego zadania powinna być zgodna z kwotą wskazaną w odniesieniu do danego zadania w pkt (4_) wniosku, 3. Każdy beneficjent PO KL jest zobowiązany niezależnie od formy rozliczenia do wykonywania zestawień na podstawie faktycznie zaksięgowanych i zapłaconych dokumentów księgowych, a nie na podstawie dokumentów pozostających w postaci roboczej (możliwej do modyfikacji),

70 Pytania?

71 Człowiek najlepsza inwestycja Dziękuję za uwagę Maria Wiro-Kiro ul. Jagiellońska Warszawa Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

(2_(2)) Należy wybrać numer i nazwę Priorytetu w PO KL, w ramach którego realizowany jest projekt.

(2_(2)) Należy wybrać numer i nazwę Priorytetu w PO KL, w ramach którego realizowany jest projekt. Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wersja uszczegółowiona przez WUP dla Poddziałania 6.1.1. (Toruń, 2 marca 2011 r.) UWAGI OGÓLNE: Beneficjent

Bardziej szczegółowo

Po zweryfikowaniu pierwszej wersji wniosku o płatność złożonego przez beneficjenta, IP/IW (IP2) przekazuje kolejną transzę (n+1) beneficjentowi

Po zweryfikowaniu pierwszej wersji wniosku o płatność złożonego przez beneficjenta, IP/IW (IP2) przekazuje kolejną transzę (n+1) beneficjentowi Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wersja uszczegółowiona przez WUP dla Poddziałania 6.1.1. (Toruń, 10 sierpnia 2012 r.) UWAGI OGÓLNE:

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność

Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dokumentacja konkursowa Samorząd Województwa Pomorskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

Formularz PEFS 2007 składany jest jedynie w wersji elektronicznej.

Formularz PEFS 2007 składany jest jedynie w wersji elektronicznej. Wnioski o płatność Wniosek o płatność jest dokumentem składanym w celu monitorowania postępu finansowego i rzeczowego realizacji projektu, zgodnie z zatwierdzonym Wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr 4 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Wniosek o płatność w ramach PO KL PORADNIK. Listopad, 2010 r. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Wniosek o płatność w ramach PO KL PORADNIK. Listopad, 2010 r. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Wniosek o płatność w ramach PO KL PORADNIK Listopad, 2010 r. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja opracowana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik 18.3.23.1 Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach PO

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.2 Transfer wiedzy. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.2 Transfer wiedzy. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Dokumentacja konkursowa Priorytet VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Warszawa, 10 września 2007 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEKAZYWANIE ŚRODKÓW W RAMACH PO KL... 3 1.1. ZASADY OGÓLNE... 3 1.1.1. Podstawy

Bardziej szczegółowo

Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w ramach projektów systemowych realizowanych w Poddziałaniu 9.1.

Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w ramach projektów systemowych realizowanych w Poddziałaniu 9.1. Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w ramach projektów systemowych realizowanych w Poddziałaniu 9.1.1 PO KL PYTANIE ODPOWIEDŹ ORGANIZACJA PLACU ZABAW 1. Gmina chce zbudować bezpieczną

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dokumenty

Podstawowe dokumenty Wnioski o płatność Podstawowe dokumenty Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL z 22 listopada 2011 r. Zasady finansowania PO KL z 21 grudnia 2010 r. Wniosek o płatność Podstawowe zasady

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Załącznik nr 6 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Załącznik nr 6 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

8.2 Instrukcje wypełniania formularzy

8.2 Instrukcje wypełniania formularzy Załącznik do Wytycznych Instytucji Zarządzającej MRPO dotyczących zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków 8.2 Instrukcje wypełniania formularzy 8.2.1 Instrukcja wypełniania wniosków o płatność

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Formularz jest przeznaczony dla Beneficjentów realizujących projekty

Bardziej szczegółowo

Ł ó d z k a A k a d e m i a PO KL

Ł ó d z k a A k a d e m i a PO KL Ł ó d z k a A k a d e m i a PO KL Wniosek beneficjenta o płatność B02+ Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca Dokumenty, na podstawie których tworzony jest

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia z zakresu finansowania projektów w ramach PO KL oraz kwestie problemowe

Wybrane zagadnienia z zakresu finansowania projektów w ramach PO KL oraz kwestie problemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Wybrane zagadnienia z zakresu finansowania projektów w ramach PO KL oraz kwestie problemowe Toruń, styczeń 2011 r. Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Obsługa finansowa umów w Działaniu 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Obsługa finansowa umów w Działaniu 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Obsługa finansowa umów w Działaniu 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Dział Finansowy NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU 1 Beneficjent, po spełnieniu warunków wynikających z Umowy,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka V MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! Źródła finansowania projektów systemowych. Kwalifikowalność wydatków w ramach POKL. Zasady konstruowania budżetu projektu. Metodologia wyliczania kosztów pośrednich. Rozliczanie, sprawozdawczość, promocja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Dla poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2.

Instrukcja wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Dla poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2. Instrukcja wypełniania Wniosku beneficjenta o płatność w ramach RPO WSL na lata 2007-2013 Dla poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2.1, INFORMACJE OGÓLNE Generator wniosku o płatność Beneficjent

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Wspierania Przedsiębiorczości

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Wspierania Przedsiębiorczości Wniosek beneficjenta o płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 2013 oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

2 Ministerstwo Środowiska. 4 Ministerstwo Środowiska. 6 Ministerstwo Środowiska

2 Ministerstwo Środowiska. 4 Ministerstwo Środowiska. 6 Ministerstwo Środowiska Rozliczanie i kontrola projektów dofinansowanych w ramach środowiskowych priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko BGK Bank Gospodarstwa Krajowego EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach POIG Działanie 6.1

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach POIG Działanie 6.1 Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach POIG Działanie 6.1 Poznań, dnia 7 października 2013 Julita Żakowska Irena Ratajczak Mirosław Molik Ogólnie rzecz biorąc.. 2 AGENDA 1.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020 vmir/h/ Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Umowa Partnerstwa 2014-2020 Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Poznań, 24 października 2013 r. Agenda 2 I. Działanie 8.2 PO IG informacje wstępne II. Wprowadzanie zmian do umowy

Bardziej szczegółowo