SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO REMONTU ŁAZIENKI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. PROF. WILHELMA ROTKIEWICZA W DZIERŻONIOWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO REMONTU ŁAZIENKI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. PROF. WILHELMA ROTKIEWICZA W DZIERŻONIOWIE"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO REMONTU ŁAZIENKI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. PROF. WILHELMA ROTKIEWICZA W DZIERŻONIOWIE 1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robót związanych z REMONTEM ŁAZIENKI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. PROF. WILHELMA ROTKIEWICZA W DZIERŻONIOWIE. 2. Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z kosztorysem, ST, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, obowiązującymi normami, aprobatami technicznymi, przepisami Prawa budowlanego oraz sztuka budowlana, a także i poleceniami Inwestora lub jego przedstawiciela. 3. Ogólne wymagania dotyczące materiałów i wyrobów budowlanych Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny stosowalności w obiektach oświaty, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych materiałów i wyrobów. Wymagania i badania powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B lub aprobatom technicznym. Przy stosowaniu wyrobów i materiałów budowlanych, należy stosować się do instrukcji producentów. Składowanie materiałów powinno odbywać się w miejscu wyznaczonym przez inwestora, w sposób gwarantujący ich jakość i nie naruszalność, przy jednoczesnym stosowaniu przepisów b.h.p. i p.poż. Za powyższe odpowiada wykonawca. 4. Ogólne informacje dotyczące sprzętu Stosowany przez wykonawcę sprzęt i urządzenia musza być sprawne technicznie. Ich wykorzystanie musi być zgodne z DTR i warunkami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Używanie sprzętu nie może zakłócać pracy osób, przebywających na obiekcie, ani stanowić dla nich zagrożenia utraty życia i zdrowia. 5. Ogólne informacje dot. transportu Transport materiałów z rozbiórki oraz transport materiałów na budowę wykonać przeznaczonymi do tego celu środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Załadunek, transport i rozładunek materiałów z rozbiórki jak i materiałów przeznaczonych do montażu należy przeprowadzić zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym. Miejsce tymczasowego składowania materiałów rozbiórkowych będzie zlokalizowane w obrębie terenu budowy i uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego/inwestorem. Materiał rozbiórkowy, śmieci, odpady, itp. musza być wywożone w przeznaczone do tego celu miejsca (wysypiska, składowiska śmieci), na koszt wykonawcy robót. Dostawy materiałów i sprzętu powinny odbywać się w czasie, który nie będzie powodował uciążliwości dla użytkowników obiektu - szkoły. Transport w budynku szkoły zarówno poziomy jak i pionowy powinien odbywać się ręcznie. Należy zachować szczególną ostrożność podczas transportu materiałów i sprzętu wewnątrz budynku szkoły, ze względu na możliwość obecności osób trzecich (pracowników szkoły). 6. Warunki dot. BHP i ochrony P.POŻ Prace powinny być przeprowadzone w sposób, który nie będzie stwarzał zagrożenia wypadkiem, utratą życia, zdrowia osób przebywających na obiekcie oraz pożarem. Miejsce robót remontowych powinno być wydzielone, oznaczone i zabezpieczone przed dostaniem się osób postronnych. W przypadku wypadku lub pożaru należy przestrzegać instrukcji obowiązującej w budynku szkoły. 7. Warunki dot. ochrony środowiska

2 Prace remontowe w pomieszczeniu toalety powinny być prowadzone w zgodzie z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska. Odpady budowlane powstające podczas wykonywania prac remontowych należy niezwłocznie przetransportować z miejsca remontu do przeznaczonych do tego kontenerów, ustawionych w miejscu uzgodnionym z inwestorem. Odpady i gruz budowlany musza być systematycznie wywożone i utylizowane w miejscach do tego wyznaczonych. Koszty związane z wywozem i utylizacja odpadów ponosi wykonawca. 8. Ochrona i utrzymanie terenu budowy Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu remontu - budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia. 9. Zasady organizacji prowadzonych robót remontowych. W trakcie prowadzenia remontu toalety należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz zasłonić przed ubrudzeniem okna i naświetla pomieszczeń. Toaletę po przeprowadzonym remoncie należy posprzątać i doprowadzić do stanu używalności. Koszty z tym związane ponosi wykonawca. 10. ZAKRES OPRACOWANIA 1. Niniejsze opracowanie dotyczy zakresu remontu łazienki chłopięcej w obiekcie Zespołu Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie przy pl. Konstytucji 3 Maja 5 - / łazienka chłopców w kondygnacji piwnicznej/. 2. Powierzchnia użytkowa remontowana m2 3. W zakres remontu wchodzą następujące prace : - prace rozbiórkowe ścianek działowych, skucia nawierzchni z płytek ścian i podłogi wraz z wywozem gruzu i odpadów. - demontaż istniejących urządzeń sanitarnych (niektórych do ponownego wykorzystania) - do nowej ubikacji po zdemontowaniu i ochronie przed zniszczeniem, ponownie użyjemy instalacji ciepłej wody przy umywalce wraz z umywalką na nodze i baterią, - wprowadzimy instalacje elektryczną pod tynk - wymienimy na nową suszarkę do rąk. - postawienie nowych ścianek działowych z drzwiami z płyt laminowanych wg rysunku i uzgodnienia z inwestorem. Zał 1 - położenie nowych wykładzin ściennych i podłogowych z płytek z kamieni sztucznych - biały montaż nowych urządzeń sanitarnych (sedesy, pisuary i inne) - W 4 kabinach do zamontowania zestawy spłukujące podtynkowe Astra do WC - obudowę zestawów spłukujące podtynkowe z płyt G/K na ruszcie metalowym Zał. 2 - niezbędne przeróbki instalacyjne. - roboty remontowe elektryczne wymiana osprzętu i lamp. - wykonanie instalacji wentylacyjne wymuszonej (wentylator promieniowy o śr. otworu ssącego do 200 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika - DECOR 300 lub podobny o wydajności m3/h. Zał. 3 - roboty wykończeniowe wewnętrzne /gładzie gipsowe, malowanie ścian i sufitów / 4. Przedmiotowe prace będą wykonane zgodnie z poniższym przedmiarem:

3 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAZOWE 1 d.1 KNR Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m2 1.4*2.1*6+3.9*2.1*2+1.3*1-0.85*2.0*6 m RAZEM d.1 KNR Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m d.1 KNNR-W Rozebranie okładziny ściennej z płytek m2 (5.46*2+4.6*2)* *1.3*2-0.8*2 m RAZEM d.1 KNR Zerwanie posadzek lub okładzin z płytek m2 5.46* *1.2 m RAZEM d.1 KNR-W Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 110 mm d.1 KNNR Demontaż umywalki porcelanowej kpl 1 kpl d.1 KNR-W Demontaż (dolnopłuków) d.1 KNR-W Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - pisuar kpl. 3 kpl RAZEM d.1 KNNR Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną kpl 6 kpl d.1 KNR Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej d.1 KNR-W Demontaż urządzeń do podgrzewania wody - wspornik d.1 KNR Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow. ogrzew.do 2.5 m2 kpl. 1 kpl ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZAKOŃCZENIOWE 13 d.2 KNR Ręczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle m 2 m d.2 KNR Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej m 7 m RAZEM d.2 KNR Wykucie bruzd o przekroju do m2 poziomych lub pionowych w elem.z betonu żwirowego m 4 m d.2 KNNR-W Przebicia ręczne w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej m3 3.14*0.1*0.1*0.6 m

4 RAZEM d.2 KNR Wykucie bruzd o przekroju do m2 poziomych lub pionowych w elem.z betonu żwirowego m 5 m d.2 KNR Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km m3 5 m d.2 KNR Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 10 m3 5 m d.2 własna analiza indywidualna Składowanie gruzu na wysypisku. m3 5 m ROBOTY BUDOWLANE 21 d.3 KNR Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża m2 (5.46*2+4.6*2)* *1.3*2-0.8*2 m RAZEM d.3 NNRNKB (z.vii) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT "16" m2 (5.46*2+4.6*2)* * *1.28*2+4.6*1.28*2-0.52*1.3*2-0.8*2 m RAZEM d.3 KNR Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł m 14 m RAZEM d.3 KNR Obud.słupów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw m2 2*0.4 m RAZEM d.3 KNR-W Licowanie ścian płytkami z glazury o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej m2 (5.46*2+4.6*2)* * *1.3*2-0.8*2 m RAZEM d.3 NNRNKB (z.vii) osadzenie listew wykończających przy licowaniu ścian płytkami w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 m m RAZEM d.3 KNR Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności m2 5.46* *1.28*2+4.6*1.28*2 m RAZEM d.3 KNNR Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach i sufitach m2 5.46* *1.28*2+4.6*1.28*2 m RAZEM d.3 KNR Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania m2 5.46* *1.28*2+4.6*1.28*2 m RAZEM d.3 KNR Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o śr.ponad 50 do 100 mm m 5 m 5.000

5 31 d.3 KNR Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro m2 5.46*4.6 m RAZEM d.3 NNRNKB (z.vii) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome m2 5.46*4.6 m RAZEM d.3 KNR Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą m2 5.46*4.6 m RAZEM d.3 NNRNKB (z.iv) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 15x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszcz. o pow. ponad 8 m2 m ( )*2 m RAZEM ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH 35 d.4 KSNR Przegrody z tworzyw sztucznych z drzwiami - powierzchnia pow. 10 m2 m2 4.5* *4*2.1 m RAZEM d.4 KNR Wentylatory promieniowe o śr. otworu ssącego do 200 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika - DECOR 300) d.4 KNR-W Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl. 1 kpl d.4 KNR-W Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm d.4 KNR-W Postument porcelanowy do umywalek kpl. 1 kpl d.4 KNR-W Pisuary pojedyncze z płuczką kpl. 4 kpl d.4 KNR Obudowa instalacji Gerberit płytami gips.- karton.na rusztach metal.pojedyń.jednowarstw m2 4.5*1.65 m RAZEM d.4 KNR 2-15/GEBERIT Armatura spłukująca miski ustępowe pneumatyczna ręczna ścienna kpl. 4 kpl d.4 KNR 2-15/GEBERIT Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp kpl. 4 kpl d.4 KNR-W Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do płuczek ustępowych o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm RAZEM d.4 KNR-W Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm

6 d.4 KNR-W Rurociągi miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych m 13.5 m RAZEM d.4 KNR INSTAL Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany o śr.nom. 15 mm RAZEM d.4 KNR-W Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm - wentylacje m 3 m RAZEM d.4 KNR Rurociągi o śr. 110 mm m 4 m d.4 KNR Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł d.4 KNR Rurociągi o śr. 50 mm m 4 m d.4 KNR-W Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm d.4 KNR-W Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych podej. 6 podej d.4 KNR-W Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych podej. 4 podej d.4 KNR Wymiana podgrzewacza wody (bojlera) o poj.do 200 dm3 na istniejących wspornikach d.4 KNR Grzejniki stalowe tłoczone o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m2 kpl. 1 kpl d.4 KNNR Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) m 13.5 m RAZEM ROBOTY ELEKTRYCZNE 58 d.5 KNR-W Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w gotowych bruzdach na podłożu betonowym m 3 m RAZEM d.5 KNR Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle RAZEM 8.000

7 60 d.5 KNR Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; il. wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm RAZEM d.5 KNR Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem 2x40W - przykręcanychkońcowych d.5 KNR Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem d.5 KNR analogia Montaż SUSZARKA DO RĄK BISK BIAŁA 1200 WAT mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża d.5 KNR-W Osadzenie w podłożu kołków plastykowych rozporowych w gotowych ślepych otworach d.5 KNR-W Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 2.5 mm d.5 KNR-W Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar pomiar 1 pomiar d.5 KNR-W Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiarpomiar 6 pomiar KONTROLA JAKOSCI ROBÓT Celem kontroli jest stwierdzenie uzyskania założonej jakości robot dla osiągnięcia efektu użytkowego. Wykonawca jest zobowiązany do stałej systematycznej kontroli robot. Kontrola powinna być przeprowadzona w oparciu o Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano montażowych. Należy przeprowadzić: - kontrole zgodności wykonanych robót z założeniami dokumentacji technicznej i ustaleniami z inwestorem, - kontrole zgodności stosowanych, materiałów ze specyfikacja techniczna, - kontrole kompletności wymaganych atestów, - kontrole certyfikatów i oświadczeń, kontrola zgodności wymagań dotyczących wyrobów stosowanych w instalacjach oraz kompletności wyrobów i działania instalacji. Roboty należy wykonywać pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za wykonanie robót. Nadzór nad robotami ze strony Inwestora będzie prowadzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 12. OBMIAR ROBÓT Obmiar powykonawczy robót nie będzie występował, ponieważ rozliczenie za wykonany remont toalety nastąpi na podstawie kwoty ryczałtowej zgodnie z umowa z inwestorem. 13. ODBIÓR ROBÓT

8 Zamawiający dopuszcza występowanie częściowych odbiorów robót. Wszystkie prace polegają zasadzie robót zanikających. Odbiór końcowy jest odbiorem komisyjnym. Podczas prac odbiorowych sprawdza się zgodność wykonania z zakresem, zasadami obowiązującego prawa i sztuki budowlanej. Przy odbiorze końcowym wykonawca jest zobowiązany przedstawić: - protokoły wykonanych badan, - protokoły odbiorów częściowych, - świadectwa jakości, DTR i gwarancje urządzeń, materiałów, podlegające odbiorom technicznym, a także decyzje o dopuszczeniu w budownictwie. Z dokonanego odbioru należy sporządzić protokół końcowy. 14. PODSTAWA PŁATNOSCI Podstawa płatności za wykonane prace remontowe jest ustalona wartość zamówienia zgodnie z umowa inwestora z wykonawca, oparta jest na cenie ryczałtowej. Podstawa płatności jest wykonanie robót zgodnie z wymogami w pełnym zakresie potwierdzonym protokołem odbioru. 15. PRZEPISY POWIAZANE Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jednolity z 2006 r., Dz. U. Nr 156, poz z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120, poz. 1126), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska.(t. jednolity z 2008 r., Dz. U. Nr 25, poz.150), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401), Warunki techniczne wykonania i odbioru robót, Polskie Normy i Normy Branżowe.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SANITARNYCH 1. Część ogólna 1.1. Określenie przedmiotu specyfikacji Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR SĄD REJONOWY POZNAŃ STARE MIASTO 61-729 Poznań ul. Młyńska 1a SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD CPV 45000000-7 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP... 3 1 1.1 PRZEDMIOT ST... 3 1.2 ZAKRES

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV-45216114-6 Roboty budowlane w zakresie obiektów do zgromadzeń publicznych Kod CPV-45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STO 01 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STO 01 WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STO 01 WYMAGANIA OGÓLNE Nazwa i adres obiektu : Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, ul. Topolowa 2, 62-050 Mosina. Nazwa i adres Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Firma R-M Projekt Radosław Mieczkowski 18-200 Wysokie Mazowieckie ul. Ludowa 17C/43 tel. kom. 0-509-405-930 e-mail radoslaw.mieczkowski@gmail.com PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT REMONTOWYCH WEWNĘTRZNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH BUDOWLANYCH, ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH PRZEWIDYWANYCH DO WYKONANIA W 2013 ROKU W GMACHU URZĘDU MIASTA SZCZECIN I JEGO AGENDACH Szczecin,

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Gizela Bielawska DATA OPRACOWANIA : 01,02,2013. Stawka roboczogodziny : Poziom cen : IV kw 2012 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Nadbudowa pomieszczeń nad chłodnią dla celów poczekalni wraz z pomieszczeniem przygotowania dla pacjentów w Pracowni Diagnostyki Obrazowej- pracowni rezonansu magnetycznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH W LOKALACH MIESZKALNYCH WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH W LOKALACH MIESZKALNYCH WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ Załącznik nr 6 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH W LOKALACH MIESZKALNYCH WOJSKOWEJ AGENCJI MIESZKANIOWEJ Miejsce wykonywania robót: Lokale mieszkalne stanowiące zasób

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO Przebudowa instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz wentylacji OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ POMIESZCZENIE PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 Remont łazienki na parterze w Katolickim Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży Adres zadania: Łomża ul. Sadowa 12 SPIS TREŚCI ST-00.00.00.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORR)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORR) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONTOWYCH (STWiORR) Obiekt 21/3345 Adres obiektu budowlanego Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych Kielce ul Wojska Polskiego 300 Zamawiający Jednostka

Bardziej szczegółowo

Przebudowa pomieszczeń w budynku Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Lesznie.

Przebudowa pomieszczeń w budynku Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Lesznie. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Przebudowa pomieszczeń w budynku Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Lesznie. Kod CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków Obiekt: ZAKŁAD HIGIENY

Bardziej szczegółowo

ABK4/NT/341-8/14 październik 2014 r.

ABK4/NT/341-8/14 październik 2014 r. ABK4/NT/341-8/14 październik 2014 r. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT / SST 01 / LOKALE MIESZKALNE dla remontu komunalnych lokali mieszkalnych w budynkach zlokalizowanych w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nazwa inwestycji: Remont pomieszczeń w budynku ZSP w Garbatce Letnisko Zleceniodawca: Gmina Garbatka-Letnisko 1 maj 2012 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Dane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: Poprawa infrastruktury remiz Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Żyraków termomodernizacja i remont OSP w Bobrowej Woli, Górze Motycznej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Remont toalet wraz z wymianą instalacji wod.-kan. w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku ul. Kostrogaj 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 2 Wstęp 1. Przedmiot Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH JEDNOSTKA PROJEKTOWA FAZA TEMAT PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH NAZWA I ADRES OBIEKTU Budynek Domu Studenta PARNAS przy ul. Krasińskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK. 51-662 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 10/1 tel. 71 3478406; 790486944; email:akor@ mm.

PRZEDMIAR PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK. 51-662 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 10/1 tel. 71 3478406; 790486944; email:akor@ mm. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA AKOR ANDRZEJ KORYNEK 5-66 WROCŁAW UL.STEFCZYKA 69 0/ tel. 7 478406; 790486944; email:akor@ mm.pl PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45400000- Roboty

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie ul. A. Mickiewicza 8, 58-200 Dzierżoniów.

INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie ul. A. Mickiewicza 8, 58-200 Dzierżoniów. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: REMONTU SALI GIMNASTYCZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. prof. Wilhelma

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT / SST 01 /

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT / SST 01 / SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT / SST 01 / GIMNAZJUM N R 1 PRZY UL. 10 LUTEGO 26 W GDYNI Kod CPV 45400000-1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH REMONT POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

DLA REMONTU: KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W SIEDLCACH. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu; ul. 11-go Listopada 37/59;

DLA REMONTU: KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W SIEDLCACH. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu; ul. 11-go Listopada 37/59; SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH, ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH. DLA REMONTU: KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W SIEDLCACH. Inwestor: Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu; ul. 11-go

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy ZAKŁAD BUDOWLANO - INSTALACYJNY "DOMET" 18-404 Łomża; ul. Księżnej Anny 2 086/2185696 Program funkcjonalno-użytkowy I. Nazwa zamówienia: Modernizacja kotłowni opalanej drewnem na kotłownię opalaną paliwem

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Program funkcjonalno-użytkowy Nazwa zamówienia: Przebudowa kotłowni opalanej paliwem stałym (węglem) na kocioł opalany miałem i groszkiem na potrzeby cwu i ogrzewania budynku OKSiT zlokalizowanego w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51

Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie. Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Przedsiębiorstwo Usługowe Ilona Ignalewska Inwestycja Remont i wyposażenie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Wałdowie Adres inwestycji Wałdowo, gm. Sępólno Krajeńskie, działka nr 51 Inwestor Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SŁUŻĄCA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH, DLA KTÓRYCH NIE JEST WYMAGANE UZYSKANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ. NAZWA

Bardziej szczegółowo

Zakres opracowania: Ogólna specyfikacja techniczna (ST) Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) CPV 45410000-4 tynkowanie CPV 45430000-0 pokrywanie

Zakres opracowania: Ogólna specyfikacja techniczna (ST) Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) CPV 45410000-4 tynkowanie CPV 45430000-0 pokrywanie Zakres opracowania: Ogólna specyfikacja techniczna (ST) Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) CPV 45410000-4 tynkowanie CPV 45430000-0 pokrywanie podłóg i ścian CPV 45440000-3 roboty malarskie i szklarskie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ROBOTY WYKOŃCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Poznań ul Św. Marcin 87 CPV - 45421131-1 Instalowanie drzwi CPV - 45421147-6 Instalowanie krat CPV

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W RUDNIKACH ROBOTY WYKOŃCZENIOWE ROBOTY INSTALACYJNE Inwestor : GMINA POŁANIEC WŁAŚCICIEL: OSP RUDNIKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR SĄD REJONOWY W UL.KOŚCIUSZKI 18 62-100 WĄGROWIEC SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KOD CPV 45000000-7 1 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP... 4 1.1 PRZEDMIOT ST... 4 1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4 Załącznik nr 1 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Roboty budowlane polegające na wykonaniu modernizacji rowerowi w budynku H 4 Kody CPV: 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego, 45000000-7

Bardziej szczegółowo