ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2009 r."

Transkrypt

1 PROJEKT ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r. w sprawie szczegó owego sposobu post powania z odpadami weterynaryjnymi Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z pó n. zm. 2) ) zarz dza si, co nast puje: 1. Rozporz dzenie okre la szczegó owy sposób post powania z odpadami weterynaryjnymi, a w szczególno ci: 1) klasyfikowanie odpadów weterynaryjnych w celu okre lenia w a ciwego sposobu post powania z okre lonymi rodzajami odpadów weterynaryjnych; 2) zbieranie odpadów weterynaryjnych w miejscach ich powstawania; 3) magazynowanie odpadów weterynaryjnych w zak adach leczniczych dla zwierz t oraz u innych podmiotów gdzie wykonywane s us ugi weterynaryjne przed poddaniem odpadów procesowi unieszkodliwiania, a w przypadku braku takich mo liwo ci przed ich przetransportowaniem do miejsca unieszkodliwiania. 2. Odpady weterynaryjne klasyfikuje si w nast puj cy sposób: 1) odpady weterynaryjne o kodzie: *, zwane dalej zaka nymi odpadami weterynaryjnymi, s to odpady niebezpieczne, które zawieraj ywe mikroorganizmy lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materia u genetycznego, o których wiadomo lub co do których istniej wiarygodne podstawy do s dzenia, e wywo uj choroby u ludzi i zwierz t; 2) odpady weterynaryjne o kodach: a) * - chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawieraj ce substancje niebezpieczne, b) * - leki cytotoksyczne i cytostatyczne - zwane dalej niebezpiecznymi odpadami weterynaryjnymi, s to odpady niebezpieczne, które zawieraj substancje chemiczne, o których wiadomo lub co do których istniej wiarygodne podstawy do s dzenia, e wywo uj choroby niezaka ne u ludzi lub zwierz t albo mog by ród em ska enia rodowiska; 3) odpady weterynaryjne o kodach:

2 a) narz dzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki, z wy czeniem odpadów o kodzie , b) inne odpady ni wymienione w , c) chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne ni wymienione w , d) leki inne ni wymienione w , e) odpady po autoklawowaniu odpadów weterynaryjnych - zwane dalej pozosta ymi odpadami weterynaryjnymi, s to odpady weterynaryjne nieposiadaj ce w a ciwo ci niebezpiecznych Odpady, o których mowa w 2, zbiera si selektywnie w miejscach ich powstawania z podzia em na odpady zaka ne, niebezpieczne i pozosta e. 2. Zaka ne odpady weterynaryjne i niebezpieczne odpady weterynaryjne zbiera si selektywnie w miejscach ich powstawania, uwzgl dniaj c sposób ich unieszkodliwiania. 3. Unieszkodliwianie zaka nych odpadów weterynaryjnych odbywa si przez spalenie w spalarniach odpadów. 4. Z pozosta ymi odpadami weterynaryjnymi post puje si w sposób przewidziany dla odpadów komunalnych Zaka ne odpady weterynaryjne zbiera si do pojemników lub worków jednorazowego u ycia z folii polietylowej, nieprzezroczystych, wytrzyma ych, odpornych na dzia anie wilgoci i rodków chemicznych, z mo liwo ci jednokrotnego zamkni cia. 2. Worki jednorazowego u ycia umieszcza si na stela ach lub w sztywnych pojemnikach (jednorazowego lub wielokrotnego u ycia) w taki sposób, aby ich górna, wywini ta na szeroko co najmniej 20 cm kraw d nie uleg a ska eniu. 3. Odpady weterynaryjne o ostrych ko cach i kraw dziach zbiera si w sztywnych, odpornych na dzia anie wilgoci, mechanicznie odpornych na przek ucie b d przeci cie pojemnikach jednorazowego u ycia. Pojemniki te umieszcza si w miejscach powstawania odpadów. 4. Pojemniki lub worki, o których mowa w ust. 1, nale y wymienia na nowe w miar potrzeby, nie rzadziej jednak ni co 7 dni. Pojemniki lub worki mog by wype nione nie wi cej ni do 2/3 ich obj to ci. 2

3 5. Pojemniki, o których mowa w ust. 3, nale y wymienia na nowe w miar potrzeby, nie rzadziej jednak ni co 30 dni. Pojemniki mog by wype nione nie wi cej ni do 2/3 ich obj to ci. 6. Niedopuszczalne jest otwieranie raz zamkni tych pojemników lub worków jednorazowego u ycia, o których mowa w ust. 1 i W przypadku uszkodzenia worka lub pojemnika nale y go w ca o ci umie ci w innym wi kszym nieuszkodzonym worku lub pojemniku. 8. Dopuszcza si zbieranie pozosta ych odpadów weterynaryjnych do pojemników wielokrotnego u ycia Ka dy pojemnik i ka dy worek jednorazowego u ycia powinny posiada : 1) widoczne oznakowanie, wiadcz ce o rodzaju odpadów w nich przechowywanych; 2) widoczne oznakowanie, wiadcz ce o miejscu pochodzenia odpadów; 3) dat zamkni cia; 4) informacje pozwalaj ce zidentyfikowa osob zamykaj c pojemnik lub worek. 2. Zaka ne odpady weterynaryjne gromadzi si w pojemnikach lub w workach koloru czerwonego. 3. Niebezpieczne odpady weterynaryjne gromadzi si w pojemnikach lub w workach koloru ó tego. 4. Pozosta e odpady weterynaryjne gromadzi si w workach koloru niebieskiego Dopuszczalne jest magazynowanie niebezpiecznych odpadów weterynaryjnych na terenie zak adu leczniczego dla zwierz t poza miejscem ich powstawania w odpowiednio przystosowanych do tego celu pomieszczeniach. 2. Pomieszczenia, o których mowa w ust. 1, powinny: 1) posiada ciany i pod ogi wykonane z materia ów g adkich, atwo zmywalnych i umo liwiaj cych dezynfekcj ; 2) by zabezpieczone przed dost pem owadów, gryzoni oraz innych zwierz t; 3) posiada wydzielone miejsca w zale no ci od rodzajów magazynowanych odpadów weterynaryjnych, zgodne z zasadami ich sortowania w miejscach powstawania; 4) by zabezpieczone przed dost pem osób nieupowa nionych. 3

4 3. W przedsionkach do pomieszcze, o których mowa w ust. 1, lub w najbli szym s siedztwie tych pomieszcze powinny znajdowa si umywalka z ciep i zimn wod, wyposa ona w dozowniki z myd em i rodkiem do dezynfekcji r k oraz r czniki jednorazowego u ytku lub suszark do r k. 4. Czas magazynowania zaka nych odpadów weterynaryjnych nie mo e przekracza 48 godzin w pomieszczeniach o temperaturze wy szej ni 10 0 C. W temperaturze poni ej 10 0 C zaka ne odpady weterynaryjne mog by magazynowane tak d ugo, jak pozwalaj na to warunki przechowywania oraz ich w a ciwo ci, ale nie d u ej ni 30 dni. 5. Po ka dym usuni ciu odpadów pomieszczenie lub miejsce magazynowania powinno by poddane dezynfekcji, a nast pnie umyte. 6. W przypadku powstawania niewielkich ilo ci odpadów weterynaryjnych mo na je magazynowa w ch odziarce lub mro ni w odr bnych opakowaniach w szczelnie zamkni tych pojemnikach, z zachowaniem warunków termicznych okre lonych w ust Zak ady lecznicze dla zwierz t posiadaj opracowan procedur post powania z odpadami weterynaryjnymi oraz instrukcje dotycz ce zasad selektywnego zbierania odpadów na danym stanowisku pracy. 8. Rozporz dzenie wchodzi w ycie po up ywie 3 miesi cy od dnia og oszenia. W porozumieniu Minister rodowiska Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia em administracji rz dowej rolnictwo, na podstawie 1 ust. 2 pkt 1 rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó owego zakresu dzia ania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599). 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 88, poz. 587, z 2008 r. Nr 138, poz. 865, Nr 199, poz i Nr 223, poz oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 79, poz

5 Uzasadnienie Projekt rozporz dzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegó owego sposobu post powania z odpadami weterynaryjnymi stanowi wykonanie upowa nienia zawartego w art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, z pó n. zm.). Celem okre lenia sposobu post powania z odpadami weterynaryjnymi jest zapewnienie ochrony zdrowia ludzi i zwierz t. W projekcie rozporz dzenia okre lono szczegó owy sposób post powania z odpadami weterynaryjnymi, w celu ich unieszkodliwienia, a w szczególno ci ich klasyfikacj, sposób zbierania w miejscach powstawania oraz magazynowania w zak adach leczniczych dla zwierz t oraz u innych podmiotów gdzie wykonywane s us ugi weterynaryjne. Przewidziane w projektowanym rozporz dzeniu trzymiesi czne vacatio legis jest potrzebne do dokonania niezb dnych czynno ci organizacyjnych zwi zanych z opracowaniem procedury post powania z odpadami weterynaryjnymi, zaopatrzeniem wszystkich stanowisk pracy w instrukcje post powania z odpadami weterynaryjnymi, jak równie z zaopatrzeniem w ró ne rodzaje opakowa w zakresie materia u, z którego s wykonane oraz jego barwy. Projektowane rozporz dzenie zostanie wydane w porozumieniu z Ministrem rodowiska. Materia regulowana w niniejszym projekcie rozporz dzenia nie jest obj ta prawem Unii Europejskiej. Projekt rozporz dzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), w zwi zku z tym nie podlega procedurze notyfikacji. Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o dzia alno ci lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337) projekt rozporz dzenia zostanie zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt rozporz dzenia nie zosta zamieszczony w Programie prac legislacyjnych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 5

6 OCENA SKUTKÓW REGULACJI 1. Podmioty, na które oddzia uje rozporz dzenie Projektowane rozporz dzenie b dzie mia o wp yw na podmioty prowadz ce dzia alno w zakresie us ug weterynaryjnych obejmuj cych leczenie zwierz t. 2. Wp yw rozporz dzenia na sektor finansów publicznych, w tym bud et pa stwa i bud ety jednostek samorz du terytorialnego Wej cie w ycie projektowanego rozporz dzenia nie b dzie mia o wp ywu na sektor finansów publicznych, w tym bud et pa stwa i bud ety jednostek samorz du terytorialnego. 3. Wp yw rozporz dzenia na rynek pracy Projektowana regulacja nie b dzie mia a wp ywu na rynek pracy. 4. Wp yw rozporz dzenia na konkurencyjno gospodarki i przedsi biorczo, w tym na funkcjonowanie przedsi biorstw Projektowana regulacja nie b dzie mia a wp ywu na konkurencyjno gospodarki i na funkcjonowanie przedsi biorstw, w tym tych, które zajmuj si zbieraniem i unieszkodliwianiem odpadów weterynaryjnych. 5. Wp yw rozporz dzenia na sytuacj i rozwój regionalny Projektowana regulacja nie b dzie mia a wp ywu na regionaln sytuacj i rozwój regionalny. 6. Konsultacje spo eczne Projekt zostanie uzgodniony z zainteresowanymi organizacjami spo ecznozawodowymi i zwi zkami zawodowymi, a w szczególno ci z: Krajow Izb Lekarsko Weterynaryjn, Krajow Rad Izb Rolniczych, Polsk Konfederacj Pracodawców Prywatnych, Krajowym Zwi zkiem Rolników, Kó ek i Organizacji Rolniczych, Ogólnopolskim Zwi zkiem Zawodowym Lekarzy Weterynarii Inspekcji Weterynaryjnej, Business Centre Club Zwi zek Pracodawców. Opracowano w Departamencie Bezpiecze stwa ywno ci i Weterynarii: Akceptowa Za zgodno pod wzgl dem prawnym i redakcyjnym: 6

KRAJOWY PROGRAM ZWALCZANIA NIEKTÓRYCH SEROTYPÓW SALMONELLI W STADACH NIOSEK GATUNKU KURA (GALLUS GALLUS) NA ROK 2010

KRAJOWY PROGRAM ZWALCZANIA NIEKTÓRYCH SEROTYPÓW SALMONELLI W STADACH NIOSEK GATUNKU KURA (GALLUS GALLUS) NA ROK 2010 KRAJOWY PROGRAM ZWALCZANIA NIEKTÓRYCH SEROTYPÓW SALMONELLI W STADACH NIOSEK GATUNKU KURA (GALLUS GALLUS) NA ROK 2010 CZ A a) Cel krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach

Bardziej szczegółowo

UCHWA A NR. RADY MINISTRÓW z dnia.. 2009 r.

UCHWA A NR. RADY MINISTRÓW z dnia.. 2009 r. UCHWA A NR. RADY MINISTRÓW z dnia.. 2009 r. w sprawie przyznania Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z ogólnej rezerwy bud etowej, rodków finansowych, z przeznaczeniem na sfinansowanie przez G ówny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne Dz.U.11.94.551 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno ci energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Spis tre ci Rozdzia 1 Przepisy ogólne... 1 Rozdzia 2 Krajowy cel w zakresie oszcz dnego

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRACOWNIA PROJEKTÓW I US UG BUDOWLANYCH mgr in. Miros awa Witczak K r o t o s z y n, u l. R y n e k 1 / 4 tel.(0-62) 722-82-17, tel.kom. 0 505 097 622 e-mail: ppmw@sylaba.poznan.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Tytu zadania : Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w I owej Lokalizacja : I owa ul. Piaskowa dz. Nr 739;665/1;665/2;738/1;738/2;627;667/2;741

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R Z D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia. 2015 r.

R O Z P O R Z D Z E N I E M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia. 2015 r. R O Z P O R Z D Z E N I E Projekt z dnia 4 marca 2015 r. M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia. 2015 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie wysoko ci minimalnych stawek wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie.

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Zakres zlecenia: Zakres zlecenia okrela załczony projekt. W zakresie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 2010 r. Rozdzia 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1) z dnia 23 kwietnia 2004 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1) z dnia 23 kwietnia 2004 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1) z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegó owych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagaj cych kwalifikacji pedagogicznych,

Bardziej szczegółowo

Warunki udzielania dop at do zakupu mas a przez instytucje i organizacje niedochodowe

Warunki udzielania dop at do zakupu mas a przez instytucje i organizacje niedochodowe Za cznik Do Zarz dzenia Nr 98/2008/Z Prezesa ARR z dnia 4 kwietnia 2008 r. Warunki udzielania dop at do zakupu mas a przez instytucje i organizacje niedochodowe Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy wiat 6/12

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym musz odpowiada kasy rejestruj ce, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników. Spis tre

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 201 Zawód: technik bezpiecze stwa i higieny pracy Symbol cyfrowy zawodu: 315[01] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 315[01]-01-1 2 Czas trwania egzaminu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO

SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO STRONA TYTU OWA 1 SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO STRONA TYTU OWA...1 SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO...2 WYKAZ ZA CZONYCH DO PROJEKTU WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓ OWYMI UZGODNIE POZWOLE LUB

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM)

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM) Za cznik Nr 1 do uchwa y Nr Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia ZARZ D WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓ OWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013

Bardziej szczegółowo

AKT ZA YCIELSKI MIEJSKIE PRZEDSI BIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ RZESZÓW SP. Z O.O. - Tekst jednolity

AKT ZA YCIELSKI MIEJSKIE PRZEDSI BIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ RZESZÓW SP. Z O.O. - Tekst jednolity AKT ZA YCIELSKI MIEJSKIE PRZEDSI BIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ RZESZÓW SP. Z O.O. - Tekst jednolity uwzgl dniaj cy zmiany dokonane uchwa Zgromadzenia Wspólników z 09.07.2008 r. i 15.01.2009 r. 1 Stawaj

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ST 00 - SPECYFIKACJA OGÓLNA Jednostka projektowa: PetroNova Jan Ostaszewski 71-016 Szczecin, ul. Braniborska 2, tel/fax +91 4646098/ 4646099, e-mail: petronova.szczecin@wp.pl INWESTOR OBIEKT, ADRES Zarz

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA LEGNICA na lata 2009 2012 z perspektyw na lata 2013-2020

AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA LEGNICA na lata 2009 2012 z perspektyw na lata 2013-2020 Za cznik do uchwa y NR/XLVIII/401/09 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2009 r. AKTUALIZACJA PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA LEGNICA na lata 2009 2012 z perspektyw na lata 2013-2020 Wroc aw,

Bardziej szczegółowo

Instytut Wymiaru Sprawiedliwo ci

Instytut Wymiaru Sprawiedliwo ci INSTYTUT WYMIARU SPRAWIEDLIWO CI Stanis aw Momot prokurator Prokuratury Krajowej w stanie spoczynku Udzia bieg ych w sprawach o przest pstwa przeciwko bezpiecze stwu w komunikacji (Uwagi na temat praktyki

Bardziej szczegółowo

Uchwa a Nr XXXIV/553/08 Sejmiku Województwa Dolno l skiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie bud etu Województwa Dolno l skiego na rok 2009

Uchwa a Nr XXXIV/553/08 Sejmiku Województwa Dolno l skiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie bud etu Województwa Dolno l skiego na rok 2009 Uchwa a Nr XXXIV/553/08 Sejmiku Województwa Dolno l skiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie bud etu Województwa Dolno l skiego na rok 2009 Na podstawie art. 18 pkt 6, pkt 19 lit. c i d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy dla cz onków Komisji szacowania szkód poradnik opisuj cy procedur post powania zwi zan z szacowaniem szkód i uruchomieniem kredytów na

Przekazujemy dla cz onków Komisji szacowania szkód poradnik opisuj cy procedur post powania zwi zan z szacowaniem szkód i uruchomieniem kredytów na Procedura post powania zwi zana z szacowaniem szkód i uruchomieniem kredytów na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych dotkni tych kl skami ywio owymi Barzkowice 2009 r. Przekazujemy dla cz onków

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

ROZPORZ DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ Pytanie: Pytanie: dotycz ce prac na wysoko ci powy ej 1m i 3m przy u yciu drabiny. Czy pracownik mo e te prace wykonywa sam i czy jestem zobowi zany przeszkoli pracownika w jaki szczególny sposób? W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 87 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr Aneta Wysoki ska-senkus Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Proces wdra ania i funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

I. Ogólne zasady udzielania kredytów dla gospodarstw rolnych na wznowienie produkcji rolnej i przywrócenie funkcji u ytkowych zniszczonych budynków,

I. Ogólne zasady udzielania kredytów dla gospodarstw rolnych na wznowienie produkcji rolnej i przywrócenie funkcji u ytkowych zniszczonych budynków, Procedura post powania zwi zana z szacowaniem szkód i uruchomieniem kredytów na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych dotkni tych kl skami ywio owymi Barzkowice 2010 r. 1 I. Ogólne zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o wiadczeniu odszkodowawczym przysługuj cym w razie wypadku lub choroby pozostaj cych w zwi zku ze słu b.

U S T AWA. z dnia. o wiadczeniu odszkodowawczym przysługuj cym w razie wypadku lub choroby pozostaj cych w zwi zku ze słu b. U S T AWA Projekt z dnia o wiadczeniu odszkodowawczym przysługuj cym w razie wypadku lub choroby pozostaj cych w zwi zku ze słu b Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa okre la zasady i tryb przyznawania

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania po yczek

Regulamin udzielania po yczek Fundacja Wspomagania Wsi ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa tel. 022 636 25 70-75, fax. 022 636 62 70 fww@fww.org.pl Program po yczkowy wspierania przedsi biorczo ci w województwie podkarpackim Regulamin

Bardziej szczegółowo