Regulamin plebiscytu The Voice of Poland Najlepszy Głos

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin plebiscytu The Voice of Poland Najlepszy Głos"

Transkrypt

1 Regulamin plebiscytu The Voice of Poland Najlepszy Głos 1 Postanowienia wstępne 1. Organizatorem plebiscytu The Voice of Poland Najlepszy Głos, zwanego dalej tylko plebiscytem lub plebiscytem SMS, jest Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. J.P. Woronicza 17, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , o numerze identyfikacji podatkowej NIP i kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wysokości ,00 zł, zwanym dalej Organizatorem. Organizator ponosi odpowiedzialność za treść i formułę plebiscytu. 2. Organizator ponosi odpowiedzialność za treść i formułę plebiscytu. 3. Plebiscyt składa się z głosowania SMS rozgrywanego w audycji The Voice of Poland Najlepszy Głos oraz części konkursowej rozgrywanej po zakończeniu emisji audycji The Voice of Poland Najlepszy Głos. 4. Plebiscyt przeprowadzony od dnia 29 października 2011 roku do 10 grudnia 2011 roku, z zastrzeŝeniem, Ŝe przyjmowanie zgłoszeń do plebiscytu będzie miało miejsce wyłącznie w czasie określonym w 2 ust Cześć konkursowa zostanie przeprowadzona w dniu 12 i 13 grudnia 2011 roku. 6. W plebiscycie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie. 2 Zasady uczestnictwa w plebiscycie i ogłoszenia laureata plebiscytu 1. Zgłoszenie do plebiscytu jest równoznaczne z oddaniem głosu na jednego z wykonawców audycji The Voice of Poland Najlepszy Głos biorących udział w plebiscycie. 2. KaŜdemu wykonawcy przyporządkowana jest treści wiadomości SMS od 1 do 20, przy czym liczba ta jest uzaleŝniona od liczby wykonawców występujących podczas jednego odcinka audycji The Voice of Poland Najlepszy Głos. 3. Głosowanie podzielone będzie na edycje, które będzie równe premierowym emisjom programu The Voice of Poland Najlepszy Głos emitowanego na antenie TVP2. Łączna liczba edycji, która zostanie przeprowadzona w ramach programu wynosi KaŜdemu uczestnikowi prezentowanemu w programie The Voice of Poland Najlepszy Głos przyporządkowany jest numer od 1 do 20, który słuŝyć będzie do głosowania. 5. Zgłoszenie w głosowaniu jest równoznaczne z oddaniem głosu na jednego z uczestników prezentowanych podczas programu The Voice of Poland Najlepszy Głos, jeŝeli zostało oddane podczas trwania danej edycji głosowania. 6. Przyjmowanie zgłoszeń na uczestników prezentowanych rozpocznie się w dniu 29 października 2011 r. rozpoczynając 1 edycję głosowania w momencie wskazanym przez prowadzącego program/lub informacji graficznej wyemitowanej na ekranie podczas The Voice of Poland Najlepszy Głos, która trwała będziedo momentu wskazanego przez prowadzącego program i/lub informacji graficznej wyemitowanej na ekranie. 7. Kolejne edycje głosowania, o których mowa w ust. 3 powyŝej odbywać się będą w sposób analogiczny jak 1 edycja głosowania, o którym mowa w ust Wszystkie głosy dostarczone do Organizatora w czasie określonym w ust. 5. powyŝej zostaną uwzględnione przy wyborze uczestnika i/lub uczestników zakwalifikowanych do kolejnychedycji głosowania zgodnie z Regulaminem Konkursu Wokalnego pt. The Voice Of Poland. Najlepszy Głos dostępnego na stronie 9. W przypadku, gdy dwóch lub więcej uczestników otrzymają tą samą liczbę głosów w danej edycji o zajmowanym miejscu w klasyfikacji będzie decydować czas, w którym wpłynął ostatni zarejestrowany głos na danego uczestnika zaraz po zamknięciu głosowania. Uczestnik, który jako pierwszy zdobył daną wymaganą liczbę głosów przechodzi do następnej edycji głosowania. 10. Pod warunkiem dokonania poprawnego zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 powyŝej głosujący otrzyma za pośrednictwem SMS informację zwrotną potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia, instrukcje dotyczące udziału w głosowaniu, informacje o wysokości nagrody o jaką gra uczestnik głosowania, pytanie sondaŝowe dotyczące programu The Voice of Poland Najlepszy Głos

2 oraz zachętę do udziału w Serwisie The Voice of Poland WYNIKI organizowanego na podstawie odrębnego regulaminu dostępnego na stronie sms.tvp.pl 11. Wszystkie zgłoszenia do plebiscytu w postaci oddanych głosów SMS dostarczone do Organizatora w terminie określonym w ust. 4 i tylko takie, będą brały udział w części konkursowej plebiscytu, o której mowa w 3 regulaminu. 12. Jeden uczestnik głosowania moŝe pozostawić nieograniczoną liczbę zgłoszeń. KaŜde ze zgłoszeń bierze udział w plebiscycie. 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przeciąŝenia sieci operatorów telekomunikacyjnych, których skutkiem będzie dostarczenie głosów widzów do Organizatora poza regulaminowym czasem a przez to brak moŝliwości ich uwzględnienia w głosowaniu. Opłata za zgłoszenie SMS naliczana jest przez operatorów telekomunikacyjnych bez względu na porę dostarczenia SMS do Organizatora oraz ewentualny brak moŝliwości uwzględnienia zgłoszenia w głosowania. 3 Zasady uczestnictwa w części konkursowej dla uczestników plebiscytu 1. Warunkiem uczestnictwa w części konkursowej plebiscytu jest wyłącznie prawidłowe zgłoszenie, o którym mowa w 2 regulaminu, wysłane pod numer (3,00 zł / 3,69 zł z VAT) w czasie trwania plebiscytu. 2. Przesłanie zgłoszenia automatycznie nadaje uprawnienia do wzięcia udziału w części konkursowej plebiscytu, przy czym udział ten nie jest obowiązkowy. 3. Prawidłowość zgłoszenia, o którym mowa w 2 regulaminu, potwierdza otrzymanie przez uczestnika plebiscytu dwóch zwrotnych wiadomości SMS, z których jedna będzie zawierać w swej treści pytanie sondaŝowe, które dotyczyć będzie programu The Voice of Poland Najlepszy Głos, na które naleŝy udzielić odpowiedzi pod wskazany numer SMS Premium zgodnie z podaną instrukcją w SMS-ie, przy czym odpowiedź na pytanie nie jest obowiązkowa. 4. Spośród wszystkich uczestników plebiscytu, którzy pozostawili prawidłowe zgłoszenie zgodnie z 2 regulaminu zostanie przeprowadzona cześć konkursowa, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni specjalnym SMS-em wraz z informacją o wysokości nagrody przewidzianej w finale części konkursowej. 5. W celu potwierdzenia udziału w części konkursowej uczestnik plebiscytu powinien zgodnie z przesłaną instrukcją w SMS-ie wysłanej z numeru SMS Premium przesłać na ten sam numer SMS wskazaną w instrukcji komendę. 6. Po spełnieniu warunku określonego w ust. 5 powyŝej uczestnik otrzyma dwa SMS-y zwrotne, z których jedna zawierać w swej treść będzie pytanie konkursowe, na które naleŝy udzielić prawidłowej odpowiedzi wysyłając SMS o treści określonej w tej wiadomości, pod numer SMS Premium (3,00 zł / 3,69 zł z VAT). 7. Na otrzymane pytanie konkursowe naleŝy udzielić prawidłowej odpowiedzi w czasie, który pozwoli uczestnikowi konkursu znaleźć się w Finale części konkursowej. Do Finału zostanie zakwalifikowanych uczestników części konkursowej, którzy uzyskali najlepszych czasów odpowiedzi na pytanie konkursowe, przy czym przez uczestników naleŝy rozumieć unikalnych uczestników, a tym samym w przypadku wielokrotnego udziału w plebiscycie a następnie w części konkursowej, do Finału zostanie zakwalifikowana tylko jedna prawidłowa odpowiedź uczestnika z najlepszym czasem. 8. Po zarejestrowaniu w systemie powyŝszej odpowiedzi, do uczestnika wysłana zostanie wiadomość SMS zawierająca informację o zarejestrowaniu w systemie Integratora tej odpowiedzi oraz ogólna informacją o warunkach udziału w Finale części konkursowej. 9. Odpowiedzi na pytanie konkursowe naleŝy udzielić wyłącznie z numeru telefonu, z którego pozostawiono zgłoszenie, o którym mowa w ust W celu poprawnego udziału w plebiscycie i części konkursowej plebiscytu, uczestnik nie powinien wysyłać w trakcie udziału w plebiscycie Ŝadnych innych treści pod numer poza tymi, o które jest proszony przez Organizatora. 11. System zarejestruje wszystkich uczestników, którzy udzielili poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe w czasie trwania jednej sesji i zarejestruje czas w jakim udzielili tej odpowiedzi. 12. Czasem odpowiedzi na pytanie konkursowe jest odstęp czasowy pomiędzy chwilą wysłania do uczestnika przez system Organizatora wiadomości SMS zawierającej pytanie konkursowe a chwilą odebrania od uczestnika przez system informatyczny Organizatora odpowiedzi na to pytanie konkursowe.

3 13. Poprzez sesję naleŝy rozumieć cykl dwóch wiadomości SMS, tj. otrzymanego pytania i wysłanej odpowiedzi na to pytanie. Udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe nie moŝe nastąpić przed wysłaniem przez system Integratora pytania, którego dotyczy odpowiedź. 14. Odpowiedź na pytanie musi zostać udzielona w trakcie trwania części konkursowej dla uczestników plebiscytu. 15. O terminie przyjęcia zgłoszenia i o czasie odpowiedzi na pytanie decyduje moment zarejestrowania wiadomości SMS w systemie Integratora. 16. Uczestnicy konkursu identyfikowani są po numerze telefonu GSM. 4 Nagroda 1. Nagrodą dla jednego wyłonionego uczestnika części konkursowej plebiscytu jest nagroda pienięŝna w wysokości PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), z zastrzeŝeniem, Ŝe Organizator ma prawo do zwiększenia nagrody przewidzianej w części konkursowej do wysokości nie większej niŝ PLN (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych). 2. Nagroda przekazana zostanie laureatowi na wskazane przez niego konto bankowe, po potrąceniu z tej kwoty 10% zryczałtowanego podatku od nagród, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 3. Za wydanie nagród i odprowadzenie podatku do Urzędu Skarbowego odpowiada Organizator. 4. Laureatowi nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do nagrody na osobę trzecią. 5. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. 6. Odbiór Nagrody Głównej odbywa się na koszt laureata w miejscu i w terminie wskazanym przez Organizatora. 5 Wyłonienie laureata części konkursowej plebiscytu 1. Organizator w dniu 12 grudnia 2011 roku przeprowadzi Finał części konkursowej plebiscytu, do którego zakwalifikuje się uczestnicy konkursu, który spełnili warunki o których mowa w Uczestnicy, którzy zakwalifikują się do grupy finalistów, w dniu 12 grudnia 2011 r. otrzymają od Organizatora za pośrednictwem zwrotnej wiadomości SMS instrukcję dalszej gry o nagrodę główną. 3. Laureatem konkursu zostanie jeden z finalistów, który w jako pierwszy nawiąŝe połączenie telefoniczne z Organizatorem na uprzednio wskazany przez Organizatora numer telefonu stacjonarnego TP lub komórkowego (koszt połączenia z podanymi numerami według cennika Operatora, u którego Uczestnik Konkursu posiada telefon komórkowy lub stacjonarny), we wskazanym dniu i dokładnie określonej godzinie, z zastrzeŝeniem uwzględnienia na potrzeby Konkursu godziny jaka podawana jest przez Telewizję Polską w Telegazecie TVP1. 4. Dokładny termin, godzina i numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego, na który naleŝy zadzwonić, podana zostanie wyłącznie finalistom, o których mowa powyŝej, za pośrednictwem zwrotnej wiadomości SMS wysłanej 12 grudnia 2011 r. 5. Warunkiem uzyskania prawa do nagrody jest nawiązanie połączenia z Organizatorem, które następuje we wskazanym terminie i o określonej godzinie, z zastrzeŝeniem, Ŝe Organizator nie będzie podejmował połączenia, które zostało zainicjowane przez Uczestnika Konkursu przed wyznaczoną godziną, i które blokuje linię telefoniczną. Ponadto Organizator ma prawo do odrzucenia takiego połączenia w celu zwolnienia linii telefonicznej. 6. Po nawiązaniu połączenia naleŝy podać przedstawicielowi Organizatora imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu komórkowego, z którego Uczestnik pozostawił zgłoszenie do Konkursu i wszystkie wiadomości SMS zgodne z regulaminem. 7. WyraŜenie zgody przez laureata konkursy nastąpi w formie oświadczenia woli na administrowanie i przetwarzanie danych osobowych na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). WyraŜanie w/w zgody jest niezbędne w celu prowadzenia Konkursu, w szczególności w celu przekazania nagrody Zwycięzcy. Zgoda Uczestników na przetwarzanie ich danych nie moŝe być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści. Dane osobowe Zwycięzców uzyskane w związku z uczestnictwem i dla celów Konkursu będą wykorzystywane wyłącznie dla celów prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu i nie będą przechowywane dłuŝej niŝ to będzie niezbędne z uwagi na

4 obowiązujące przepisy prawa oraz Regulaminu. Uczestnicy podają swoje dane na zasadzie dobrowolności i przez cały czas trwania Konkursu mają prawo wglądu do nich i ich poprawiania. Administratorem zbioru danych jest Telewizja Polska S.A.. Administrator zbioru danych osobowych informuje, Ŝe podanie danych jest dobrowolne, choć warunkuje moŝliwość udziału w Konkursie. 8. Przedstawiciel Organizatora dokona sprawdzenia czy wszystkie wiadomości SMS Uczestnika zostały wysłane zgodnie z niniejszym regulaminem. W przypadku pozytywnej weryfikacji Organizator skontaktuje się telefonicznie z laureatem Konkursu w celu dokończenia procedury przekazania nagrody. Zwrotny kontakt telefoniczny następuje na numer, za pośrednictwem którego Uczestnik brał udział w konkursie (Kontakt zwrotny). Po nawiązaniu połączenia naleŝy podać przedstawicielowi Organizatora imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu komórkowego, z którego Uczestnik pozostawił zgłoszenie do Konkursu i wszystkie wiadomości SMS zgodne z regulaminem. Ponadto uczestnik obowiązany jest potwierdzić pełnoletność oraz podać pozostałe dane niezbędne do przekazania nagrody. 9. Kontakt zwrotny nastąpi w ciągu 24 godzin od rozmowy, o której mowa w 5 ust. 6 Regulaminu z zastrzeŝeniem, Ŝe próba takiego połączenia zostanie dokonana pięciokrotnie. KaŜda próba trwać będzie 5 sygnałów. 10. W przypadku sygnału zajętości lub uzyskania połączenia z pocztą głosową telefonu Zwycięzcy Konkursu, podejmowana jest ponowna próba połączenia. 11. NiemoŜność uzyskania połączenia telefonicznego z Laureatem oznacza odstąpienie przez niego od udziału w Konkursie. 12. Warunkiem wydania Nagrody Głównej laureatowi jest spełnianie warunków Regulaminu, oraz przekazanie danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody oraz rozliczenia zobowiązań podatkowych od nagród wynikających z przepisów prawa. 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść danych przekazanych przez laureata, a w szczególności za ich prawdziwość i aktualność. Organizator nie odpowiada za niedostarczenie laureatowi nagrody, w przypadku gdy dane, które przekazał laureat są niekompletne, nieprawidłowe, nieprawdziwe, jak równieŝ za niemoŝność odbioru lub nieodebranie nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny leŝącej po stronie laureata. W takim przypadku laureat traci prawo do nagrody. 14. Dane laureata części konkursowej plebiscytu opublikowane zostaną na stronie internetowej po wyłonieniu laureata, jednakŝe nie później niŝ do dnia 20 grudnia 2011 r. 6 Postępowanie reklamacyjne 1. Reklamacje dotyczące plebiscytu naleŝy przesyłać na adres: Biuro Reklamy i Handlu TVP S.A., Warszawa, ul. Woronicza 17, Zespół ds. Projektów Multimedialnych i Mediów Interaktywnych. 2. Reklamacje zgłasza się wyłącznie w formie pisemnej wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuŝszym niŝ 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego uczestnika w związku z jego udziałem w plebiscycie, a w kaŝdym razie nie później niŝ w terminie 14 dni od dnia zakończenia plebiscytu, albo w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeŝeli została ona zgłoszona w terminie. Reklamacje związane z konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa. 3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. 4. Telewizja nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne, z których korzystać będą uczestnicy w celu wzięcia udziału w Plebiscycie. 7 Postanowienia końcowe 1. Uczestnictwo w plebiscycie oznacza wyraŝenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu. 2. WiąŜącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia Regulaminu. Materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Konkursu mają wyłącznie charakter informacyjny. 3. Wszelkie pytania dotyczące konkursu naleŝy wysyłać drogą listowną na adres Organizatora. 4. Regulamin plebiscytu dostępny jest w siedzibie Biura Reklamy i Handlu TVP S.A. w Warszawie przy ul. Woronicza 17, w Zespole ds. Projektów Multimedialnych oraz na stronie internetowej

5 sms.tvp.pl. 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie w czasie trwania plebiscytu oraz części konkursowej i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu w miejscach, w których uprzednio opublikował regulamin plebiscytu wraz częścią konkursową. Zmiany w regulaminie nie powodują anulowania przyjętych zgłoszeń przed tymi zmianami oraz nie powodują obniŝenia ich rangi oraz wartości nagród o jakie pozwalają ubiegać się uczestnikowi plebiscytu. 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu plebiscytu wraz częścią konkursową, jego przerwania lub zawieszenia z waŝnych przyczyn niezaleŝnych od Organizatora, a przede wszystkim z powodu zaistnienia zdarzeń losowych wpływających na zawartość programową TVP oraz sił natury uniemoŝliwiających przekazywanie sygnału telewizyjnego niezbędnego do promowania konkursu na antenie TVP. 7. Organizator powierza techniczną obsługę plebiscytu Integratorowi SMS, firmie Mobile Formats Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 8. Zakazane jest korzystanie w ramach Konkursu ze sprzętu komputerowego, jak równieŝ generowanie tzw. sztucznego ruchu. Uczestnicy nie mogą w szczególności korzystać z urządzeń, które automatycznie wysyłają wiadomości SMS lub nawiązują połączenie telefoniczne ani Ŝadnych innych sposobów wysyłania wiadomości SMS lub nawiązywania połączeń telefonicznych, innych niŝ wysłanie ich z telefonu komórkowego lub stacjonarnego (wyklucza to moŝliwość korzystania z modemów GSM podłączonych do komputera lub telefonów komórkowych podłączonych do komputera). 9. Organizator nie zwraca osobom, których wiadomości SMS nie dotarły pod podany numer w określonych w regulaminie terminach, kosztów wysłania tych SMS. 10. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umoŝliwiające przeprowadzenie plebiscytu. 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przeciąŝenia sieci operatorów telekomunikacyjnych, których skutkiem będzie dostarczenie głosów widzów do Organizatora poza regulaminowym czasem a przez to brak moŝliwości ich uwzględnienia w plebiscycie. Opłata za zgłoszenie SMS naliczana jest przez operatorów telekomunikacyjnych bez względu na porę dostarczenia SMS do Organizatora oraz ewentualny brak moŝliwości uwzględnienia zgłoszenia w plebiscycie. 12. Wszelkie spory mogące wyniknąć z związku z przebiegiem Konkursu są rozstrzygane przez właściwy dla Organizatora sąd powszechny

REGULAMIN sondy SMS Kto wyga mecz?

REGULAMIN sondy SMS Kto wyga mecz? REGULAMIN sondy SMS Kto wyga mecz? I. Postanowienia wstępne 1. Organizatorem Sondy SMS Kto wygra mecz?, zwanej dalej Sondą lub Serwisem, jest MobileFormats Sp. z o.o., z siedzibą: Plac Szczepański 3 lok.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II ETAPU 79. PLEBISCYTU NA 10 NAJLEPSZYCH SPORTOWCÓW POLSKI 2013 ROKU- -KONKURS SMS 10 NAJLEPSZYCH SPORTOWCÓW POLSKI 2013 ROKU

REGULAMIN II ETAPU 79. PLEBISCYTU NA 10 NAJLEPSZYCH SPORTOWCÓW POLSKI 2013 ROKU- -KONKURS SMS 10 NAJLEPSZYCH SPORTOWCÓW POLSKI 2013 ROKU REGULAMIN II ETAPU 79. PLEBISCYTU NA 10 NAJLEPSZYCH SPORTOWCÓW POLSKI 2013 ROKU- -KONKURS SMS 10 NAJLEPSZYCH SPORTOWCÓW POLSKI 2013 ROKU 1 Postanowienia wstępne 1. Organizatorami 79 Plebiscytu na 10 Najlepszych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursów organizowanych przez Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce na portalach społecznościowych 1 KONKURSY

Regulamin Konkursów organizowanych przez Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce na portalach społecznościowych 1 KONKURSY Regulamin Konkursów organizowanych przez Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce na portalach społecznościowych 1 KONKURSY 1. Konkursy organizowane są pod nazwą KONKURS NA DZIŚ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Regulamin Konkursu Bezpieczeństwo ruchu drogowego Regulamin Konkursu Bezpieczeństwo ruchu drogowego I. Postanowienia wstępne. 1. Organizatorem Konkursu Bezpieczeństwo ruchu drogowego (dalej Konkurs ) jest Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Porządek w praktyce - Regulamin Konkursu Ekologicznego

Porządek w praktyce - Regulamin Konkursu Ekologicznego Porządek w praktyce - Regulamin Konkursu Ekologicznego 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie Ekologicznym pod nazwą Porządek w praktyce ogłoszonym na antenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia WAWA Reaktywacja z WAWĄ na wiosnę.

Regulamin Konkursu Radia WAWA Reaktywacja z WAWĄ na wiosnę. Regulamin Konkursu Radia WAWA Reaktywacja z WAWĄ na wiosnę. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Reaktywacja z WAWĄ na wiosnę rozgrywanego na antenie Radia WAWA oraz na stronie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO

Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazwą: VOUCHERY LIMANGO (dalej "Konkurs").

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRETEST W I E L K I T E S T W I E D Z Y E K O N O M I C Z N E J. Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego

REGULAMIN KONKURSU PRETEST W I E L K I T E S T W I E D Z Y E K O N O M I C Z N E J. Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego REGULAMIN KONKURSU PRETEST W I E L K I T E S T W I E D Z Y E K O N O M I C Z N E J Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego 1 Organizator Konkursu Konkurs PRETEST WIELKI TEST WIEDZY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LATO Z PGE I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. Organizator Konkursu 1

REGULAMIN KONKURSU LATO Z PGE I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. Organizator Konkursu 1 REGULAMIN KONKURSU LATO Z PGE Niniejszy regulamin w dalszej części zwany będzie Regulaminem. I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Organizator Konkursu 1 1. Organizatorem konkursu LATO Z PGE zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin KONKURSU NA RECENZJĘ KSIĄŻKI LILITH OLGI RUDNICKIEJ

Regulamin KONKURSU NA RECENZJĘ KSIĄŻKI LILITH OLGI RUDNICKIEJ Regulamin KONKURSU NA RECENZJĘ KSIĄŻKI LILITH OLGI RUDNICKIEJ 1. Organizator i czas trwania konkursu 1.1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Konkurs na recenzję książki 'Lilith' Olgi Rudnickiej (zwanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję Regulamin konkursu Skomentuj i wygraj limitowaną edycję 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II"

Regulamin konkursu Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II Regulamin konkursu "Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II" I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą "Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II" (zwany dalej: Konkursem ), organizowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wejdź w świat interaktywnej rozrywki z PolskaStacja

Regulamin konkursu Wejdź w świat interaktywnej rozrywki z PolskaStacja Regulamin konkursu Wejdź w świat interaktywnej rozrywki z PolskaStacja A. Postanowienia ogólne 1. Konkurs Wejdź w świat interaktywnej rozrywki z PolskaStacja (zwany dalej Konkursem ), jest organizowany

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Radia Plus Moc Przebojów, Moc Zabawy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Moc Przebojów- moc zabawy rozgrywanego na antenie Radia Plus zgodnie z art. 921 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r. REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r. 1. WARUNKI OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Serwis Stołowy Twoich Marzeń zwanego dalej Konkursem jest Fyrklövern Sp. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygraj spotkanie z Pele

Regulamin konkursu Wygraj spotkanie z Pele Regulamin konkursu Wygraj spotkanie z Pele 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wygraj spotkanie z Pele jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia VOX FM pt. Wygraj bluzę Vox Fm 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu Radia VOX FM pt. Wygraj bluzę Vox Fm 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Radia VOX FM pt. Wygraj bluzę Vox Fm 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Wygraj bluzę VOX Fm rozgrywanego na stronie Radia VOX FM www.voxfm.pl, w serwisie

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Klocki za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Opisana w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulaminem ) akcja promocyjna prowadzona pod nazwą Klocki za komplet opon (zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Męski pocałunek

Regulamin konkursu. Męski pocałunek Regulamin konkursu Męski pocałunek 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

R EGUL AM IN LOTERII P R OM OC YJNE J. " Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub "

R EGUL AM IN LOTERII P R OM OC YJNE J.  Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub R EGUL AM IN LOTERII P R OM OC YJNE J " Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub " 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest UNIQA Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU MONSANTO EDUBOX 1.1 Organizatorem konkursu odbywającego się pod nazwą Monsanto EduBox, [ Konkurs ] jest Monsanto Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Szczęśliwa 13

Regulamin konkursu Szczęśliwa 13 Regulamin konkursu Szczęśliwa 13 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu Szczęśliwa 13, jest Polskie Technologie Internetowe Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie Al. Niepodległości 705/5, wpisana do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GOTÓWKA NA WAKACJE OD BZ WBK-Aviva"

REGULAMIN KONKURSU GOTÓWKA NA WAKACJE OD BZ WBK-Aviva REGULAMIN KONKURSU GOTÓWKA NA WAKACJE OD BZ WBK-Aviva" 1. ORGANIZATOR i CZAS TRWANIA KONKURSU 1.1. Organizatorem Konkursu pod nazwą GOTÓWKA NA WAKACJE OD BZ WBK-Aviva" zwanego dalej Konkursem" jest: BZ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Kohersen Polska i Hell s Kitchen Polska

Regulamin Konkursu Kohersen Polska i Hell s Kitchen Polska Regulamin Konkursu Kohersen Polska i Hell s Kitchen Polska POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Organizatorem Konkursu Kohersen Polska i Hell s Kitchen Polska (dalej Konkurs ) jest: Marta Zielińska RUMOUR PR, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu MAGICZNE DRZEWO. GRA

Regulamin Konkursu MAGICZNE DRZEWO. GRA Regulamin Konkursu MAGICZNE DRZEWO. GRA 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazwą: MAGICZNE DRZEWO. GRA (dalej "Konkurs").

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu internetowego pt. Last minute

Regulamin konkursu internetowego pt. Last minute Regulamin konkursu internetowego pt. Last minute I. Postanowienia ogólne 1. Nazwa konkursu internetowego Konkurs internetowy, zwany dalej konkursem, będzie prowadzony pod nazwą Last minute. 2. Nazwa Organizatora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Twój biznes (dalej Regulamin ) 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Twój biznes (dalej Konkurs ).

REGULAMIN KONKURSU Twój biznes (dalej Regulamin ) 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Twój biznes (dalej Konkurs ). REGULAMIN KONKURSU Twój biznes (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Twój biznes (dalej Konkurs ). 1.2. Organizatorem Konkursu, dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs Konkurs prowadzony jest pod nazwą Sollers sounds familiar? na

Bardziej szczegółowo

ANEKS Nr 2 z dnia 13 kwietnia 2015 r. do Regulaminu Głosowania w Konkursie Podwórko NIVEA

ANEKS Nr 2 z dnia 13 kwietnia 2015 r. do Regulaminu Głosowania w Konkursie Podwórko NIVEA ANEKS Nr 2 z dnia 13 kwietnia 2015 r. do Regulaminu Głosowania w Konkursie Podwórko NIVEA Zważywszy, że: 1. Organizator ma na celu zapewnienie równych szans dla wszystkich Uczestników Konkursu oraz głosujących

Bardziej szczegółowo

CZAS TRWANIA 5 Konkurs będzie prowadzony od dnia 4 kwietnia 2013 r. do dnia 15 kwietnia 2013 r.

CZAS TRWANIA 5 Konkurs będzie prowadzony od dnia 4 kwietnia 2013 r. do dnia 15 kwietnia 2013 r. REGULAMIN KONKURSU Kalendarz Motor Show 2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Celem Konkursu jest propagowanie i promocja Targów Motor Show. 2 Regulamin Konkursu (zwany dalej Regulaminem) jest wiąŝący dla Organizatora

Bardziej szczegółowo

6. Okres trwania konkursu rozpoczyna się w dniu 20.06.2011 r. i trwa do momentu zakończenia przez Organizatora.

6. Okres trwania konkursu rozpoczyna się w dniu 20.06.2011 r. i trwa do momentu zakończenia przez Organizatora. REGULAMIN konkursu Siemens AGD Streetball wygraj piłkę i bilet na mecz 1 Organizacja 1. Siemens AGD Streetball to konkurs stworzony i zarządzany przez BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu PlusBank. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu PlusBank. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu PlusBank 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu PlusBank (dalej zwanego Konkursem ) jest Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Promocyjnego Szał zakupów POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu Promocyjnego Szał zakupów POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Promocyjnego Szał zakupów POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu promocyjnego o nazwie Szał zakupów, zwanego dalej Konkursem jest Agencja Promocji JET Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Skoda Auto Muzyka. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu. Skoda Auto Muzyka. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Skoda Auto Muzyka 1. Postanowienia ogólne 1. Określenie użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają a) Konkurs akcja mająca na celu promowanie marki Skoda z wykorzystaniem aplikacji muzycznej

Bardziej szczegółowo

na podstawie Oferty Promocyjnej usługi Przychodzący SMS/MMS specjalny

na podstawie Oferty Promocyjnej usługi Przychodzący SMS/MMS specjalny Regulamin usługi Prenumerata świadczonej przez Agora S.A. na podstawie Oferty Promocyjnej usługi SMS/ 1. Postanowienia ogólne 1. UŜyte w Regulaminie zwroty mają znaczenie przyjęte w Ofercie Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Konkursu Radia ESKA Odnowa rowerowa

Regulamin. Konkursu Radia ESKA Odnowa rowerowa Regulamin Konkursu Radia ESKA Odnowa rowerowa 1. Postanowienia ogólne 1.1 Regulamin określa warunki konkursu pn. Odnowa Rowerowa rozgrywanego na antenie sieci stacji Radia ESKA oraz na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursów organizowanych podczas Internetowych Targów Pracy (19 25 marca 2012 r.) 1. Postanowienia ogólne.

Regulamin konkursów organizowanych podczas Internetowych Targów Pracy (19 25 marca 2012 r.) 1. Postanowienia ogólne. Regulamin konkursów organizowanych podczas Internetowych Targów Pracy (19 25 marca 2012 r.) ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem Konkursu przeprowadzonego podczas Internetowych Targów

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Zrób coś głupiego 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu Zrób coś głupiego rozgrywanego na antenie Telewizji Eska TV podczas trwania audycji na żywo Najlepszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PayByNet i wygraj (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU PayByNet i wygraj (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU PayByNet i wygraj (dalej Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia i wyboru zwycięzców w konkursie PayByNet i wygraj ( Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU TORPOL Regulamin Konkursu Torpol na Cavaliadzie 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs Torpol na Cavaliadzie, zwany dalej Konkursem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SMS. Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU SMS. Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU SMS Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą Zostań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 4. Koordynator jest jednocześnie operatorem technicznym Konkursu.

REGULAMIN KONKURSU. 4. Koordynator jest jednocześnie operatorem technicznym Konkursu. REGULAMIN KONKURSU 1. Organizatorem konkursu Orzeźwiający konkurs (zwanego dalej Konkursem ), jest Tchibo Polska sp. z o. o, z siedzibą przy ul. Fabrycznej 5, w Warszawie 00-446, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Włączamy Emocje

REGULAMIN KONKURSU. Włączamy Emocje REGULAMIN KONKURSU Włączamy Emocje I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Włączamy Emocje, zwanego dalej Konkursem, jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Tatrzańskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie. Warunki ogólne

REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie. Warunki ogólne Poznań, dnia 27.03. 2015 r. REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie Warunki ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą Konkurs Poranne Przebudzenie, w dalszej części

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu plastycznego pod nazwą Gepard Chester w moim przedszkolu, zwanego dalej: Konkursem, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DLA KART PŁATNICZYCH Kupuj na Allegro z kartami Banku Zachodniego WBK

REGULAMIN PROMOCJI DLA KART PŁATNICZYCH Kupuj na Allegro z kartami Banku Zachodniego WBK 1 Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Kupuj na Allegro z kartami Banku Zachodniego WBK. 2. Organizatorem Promocji jest Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wygrilluj kasę w impresce

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wygrilluj kasę w impresce Regulamin Konkursu Radia ESKA Wygrilluj kasę w impresce 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Wygrilluj kasę w impresce rozgrywanego na antenie Radia ESKA i na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Viva Capoeira "

REGULAMIN KONKURSU Viva Capoeira REGULAMIN KONKURSU Viva Capoeira " I. Organizator 1. Konkurs Viva Capoeira, zwany dalej Konkursem organizowany jest przez BRE Bank S.A. (mbank) z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Promedica24 MOJA HISTORIA

REGULAMIN KONKURSU Promedica24 MOJA HISTORIA REGULAMIN KONKURSU Promedica24 MOJA HISTORIA I. ORGANIZATORZY 1. Konkurs pt. Promedica24 Moja historia (zwany dalej Konkursem ) organizowany jest przez: Promedica Care Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wymyśl nazwę osiedla

REGULAMIN KONKURSU Wymyśl nazwę osiedla REGULAMIN KONKURSU Wymyśl nazwę osiedla I. ORGANIZATOR KONKURSU CRH Żagiel Dom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. 1 Maja 25, 20-410 Lublin, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Promocyjnego Konkurs z jajem Farmio POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu Promocyjnego Konkurs z jajem Farmio POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Promocyjnego Konkurs z jajem Farmio POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu promocyjnego o nazwie Konkurs z jajem Farmio zwanego dalej Konkursem jest JET Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Zasady promocji CHCĘ WYGRAĆ. I. Postanowienia ogólne

Zasady promocji CHCĘ WYGRAĆ. I. Postanowienia ogólne Zasady promocji CHCĘ WYGRAĆ I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji jest spółka Digital Alea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, 00-103, przy ulicy Królewskiej 16,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs - Monolith (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Konkurs - Monolith (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Konkurs - Monolith (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Konkurs -Monolith (dalej Konkurs ). 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

płatności bezgotówkowych w punktach akceptujących kartę, bez prawa dokonywania transakcji bankomatowych.

płatności bezgotówkowych w punktach akceptujących kartę, bez prawa dokonywania transakcji bankomatowych. Regulamin Konkursu Ty sprzedajesz Sygma płaci 1. DEFINICJE 1.1. UŜyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniŝej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 punkt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Sublime Mousse: Gwarancja pięknego koloru lub zwrot pieniędzy

REGULAMIN AKCJI Sublime Mousse: Gwarancja pięknego koloru lub zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI Sublime Mousse: Gwarancja pięknego koloru lub zwrot pieniędzy I. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Sublime

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu WATAHA

Regulamin konkursu WATAHA Regulamin konkursu WATAHA Regulamin konkursu 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem niniejszego konkursu (zwanego dalej Konkursem ) jest ASTA-NET ASTA GROUP Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Pile, przy ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji "All inclusive" 1 Postanowienia ogólne

Regulamin promocji All inclusive 1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji "All inclusive" 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji pod nazwą All inclusive" jest firma FAKRO Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, przy ul. Węgierskiej 144a, 33-300 Nowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi CHAT IVR 1 DEFINICJE

Regulamin Usługi CHAT IVR 1 DEFINICJE Regulamin Usługi CHAT IVR 1 DEFINICJE Następujące wyraŝenia i zwroty uŝyte w niniejszym Regulaminie oznaczają odpowiednio: 1. "Organizator - Telestar S.A. z siedzibą przy ul. śurawiej 8, 00-503 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Konkurs Filmowy XIII" 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Konkurs Filmowy XIII 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu "Konkurs Filmowy XIII" 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie Konkurs Filmowy XIII (zwanym dalej "Konkursem").

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU V EDYCJI AKCJI EKOLOGICZNEJ POD HASŁEM ODDAJ ZUŻYTY TELEFON KOMÓRKOWY ODBIERZ NOWY APARAT FOTOGRAFICZNY. (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU V EDYCJI AKCJI EKOLOGICZNEJ POD HASŁEM ODDAJ ZUŻYTY TELEFON KOMÓRKOWY ODBIERZ NOWY APARAT FOTOGRAFICZNY. (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU V EDYCJI AKCJI EKOLOGICZNEJ POD HASŁEM ODDAJ ZUŻYTY TELEFON KOMÓRKOWY ODBIERZ NOWY APARAT FOTOGRAFICZNY (dalej: Regulamin ) 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Organizatorem konkursu ODDAJ ZUŻYTY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu pod nazwą LEGO KREATOR (dalej "Konkurs"). 2. Organizatorem Konkursu jest Brandcomm Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "KOTŁOWNIA NA PELET ZA 1ZŁ?"

Regulamin konkursu KOTŁOWNIA NA PELET ZA 1ZŁ? Regulamin konkursu "KOTŁOWNIA NA PELET ZA 1ZŁ?" 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs "KOTŁOWNIA NA PELET ZA 1ZŁ?" 2. Organizatorem konkursu jest:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu z nagrodami pn. Tu mieszkam tu płacę podatek dochodowy. organizowanego przez Gminę Psary. jako element akcji społecznej

Regulamin Konkursu z nagrodami pn. Tu mieszkam tu płacę podatek dochodowy. organizowanego przez Gminę Psary. jako element akcji społecznej Regulamin Konkursu z nagrodami pn. Tu mieszkam tu płacę podatek dochodowy organizowanego przez Gminę Psary jako element akcji społecznej pn. Gmina Psary tu mieszkam, tu płacę podatek dochodowy 1 Organizacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia

REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia REGULAMIN KONKURSU ROCKWOOL Pytanie dnia 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Organizatorem konkursu ROCKWOOL Pytanie dnia (Konkurs) jest Albedo Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Tatrzańska 8, 60-413,

Bardziej szczegółowo

Dying Light zaprojektuj schronienie

Dying Light zaprojektuj schronienie Regulamin konkursu Dying Light zaprojektuj schronienie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej Regulamin") określa zasady udziału w konkursie Dying Light zaprojektuj schronienie (dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Konkursu pod nazwą Przedłuż życie swojej drukarce zwanego dalej Konkurs jest Brother Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Garażowa 7, 02-651 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INFORMACYJNEGO WWF TYGRYS

REGULAMIN SERWISU INFORMACYJNEGO WWF TYGRYS REGULAMIN SERWISU INFORMACYJNEGO WWF TYGRYS 1 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a. Organizator - podmiot wskazany w 2 ust. 1 poniżej;

Bardziej szczegółowo

Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition

Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition Regulamin konkursu Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej Regulamin") określa zasady udziału w konkursie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne.

REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne. REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady organizacji oraz nagrody w konkursie Najbardziej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

Konkurs REGULAMIN. 1. Informacje podstawowe

Konkurs REGULAMIN. 1. Informacje podstawowe Konkurs REGULAMIN 1. Informacje podstawowe 1. Organizatorem Konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin z siedzibą w Warszawie, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU QUIZ WIEDZY O HYDRO-VACUUM S.A. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU QUIZ WIEDZY O HYDRO-VACUUM S.A. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU QUIZ WIEDZY O HYDRO-VACUUM S.A. 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Hydro-Vacuum S.A. z siedzibą w Grudziądzu, ul. Droga Jeziorna 8, 86-303 Grudziądz, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

3. Uczestnik osoba spełniająca warunki określone w III niniejszego Regulaminu.

3. Uczestnik osoba spełniająca warunki określone w III niniejszego Regulaminu. Regulamin zabawy: Dbam o siebie zimą I. Organizacja Zabawy Zabawa Dbam o siebie zimą organizowana jest przez Grupę Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę

REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę REGULAMIN akcji promocyjnej Kup Lumia, odbierz nagrodę 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki, na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą Kup Lumia, odbierz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Łodzi "Radio Łódź Spółka Akcyjna pn. Randka w chmurach

REGULAMIN KONKURSU Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Łodzi Radio Łódź Spółka Akcyjna pn. Randka w chmurach REGULAMIN KONKURSU Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Łodzi "Radio Łódź Spółka Akcyjna pn. Randka w chmurach 1 Warunki ogólne 1. Regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w Walentynkowym Konkursie

Bardziej szczegółowo

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone.

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone. REGULAMIN E-USŁUGI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem E-USŁUGI GRY MOBILNEJ (dalej: Gra ) jest firma ZEBRA PROJEKT GRY MOBILNE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wernyhory 14 (02-727), wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Piknik ekologiczny

Regulamin Konkursu Piknik ekologiczny Regulamin Konkursu Piknik ekologiczny Ç1. Postanowienia ogélne 1. Organizatorem Konkursu Piknik ekologiczny (dalej: Konkurs ) jest Gorenje - Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (05-850)

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze?

Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze? Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze? Postanowienia ogólne 1 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jak się czujesz w swojej skórze? (dalej Konkurs ) jest Data Solutions spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu - Strzel bramkę

Regulamin Konkursu - Strzel bramkę Regulamin Konkursu - Strzel bramkę 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Strzel bramkę (dalej: "Konkurs") jest 3Way Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy,, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I ETAPU 80. PLEBISCYTU NA 10 NAJLEPSZYCH SPORTOWCÓW POLSKI 2014 ROKU

REGULAMIN I ETAPU 80. PLEBISCYTU NA 10 NAJLEPSZYCH SPORTOWCÓW POLSKI 2014 ROKU REGULAMIN I ETAPU 80. PLEBISCYTU NA 10 NAJLEPSZYCH SPORTOWCÓW POLSKI 2014 ROKU Postanowienia ogólne 1. 80.Plebiscyt na 10 Najlepszych Sportowców Polski 2014 Roku (zwany dalej Plebiscytem ), organizuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Whiskas dla sieci Real ( dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Whiskas dla sieci Real ( dalej: Regulamin ) 1. WARUNKI OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Whiskas dla sieci Real ( dalej: Regulamin ) 1.1. Organizatorem konkursu Whiskas dla sieci Real zwanego dalej Konkursem jest IQ Marketing (Poland) sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Metamorfozy JYSK konkursy w sklepach

REGULAMIN KONKURSU Metamorfozy JYSK konkursy w sklepach REGULAMIN KONKURSU Metamorfozy JYSK konkursy w sklepach 1. Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs Metamorfozy JYSK konkursy w sklepach (zwany dalej "Konkursem") jest organizowany na zasadach określonych niniejszym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Z ROSAHUMUSEM. 1 Postanowienia Ogólne

REGULAMIN KONKURSU Z ROSAHUMUSEM. 1 Postanowienia Ogólne REGULAMIN KONKURSU Z ROSAHUMUSEM 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs SMS Konkurs z Rosahumusem ( Konkurs ). 2. Burda Media

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin Konkursu Pytanie do Margaret w Najlepszym programie Postanowienia Ogólne

1. Regulamin Konkursu Pytanie do Margaret w Najlepszym programie Postanowienia Ogólne 1. Regulamin Konkursu Pytanie do Margaret w Najlepszym programie Postanowienia Ogólne 1.1 Regulamin określa warunki konkursu pod nazwą Pytanie do Margaret w Najlepszym programie prowadzonego na antenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Hop2Shop

REGULAMIN KONKURSU Hop2Shop REGULAMIN KONKURSU Hop2Shop I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zakupy marzeń. 2. Regulamin określa w szczególności zasady, zakres i warunki uczestnictwa, czas trwania Konkursu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem") określa warunki uczestnictwa w Konkursie: Polecam Znajomego 2015 odsłona 2 (zwanym

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Radia Eska ROCK Ekstremalna randka z Eską ROCK 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Ekstremalna Randka z Eska ROCK rozgrywanego na antenie Radia Eska ROCK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu Wirtualny wyścig obowiązuje od dnia 25 maja 2009 r.

REGULAMIN Konkursu Wirtualny wyścig obowiązuje od dnia 25 maja 2009 r. REGULAMIN Konkursu Wirtualny wyścig obowiązuje od dnia 25 maja 2009 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Wirtualny wyścig (zwanego dalej: Konkursem) jest TELEAUDIO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada

REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada REGULAMIN KONKURSU Zakup telefon na FB i wygraj ipada A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie Zakup telefon na FB i wygraj ipada (zwanym dalej Konkursem ), jest Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SKOK NA GREJPFRUTA [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU SKOK NA GREJPFRUTA [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU SKOK NA GREJPFRUTA 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany na osi czasu marki Mirinda Polska w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/mirindapl. 2. Konkurs odbywać

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Samsung Smart TV 26 premier filmowych z Cineman VOD. Promocja przedłużona

Regulamin promocji Samsung Smart TV 26 premier filmowych z Cineman VOD. Promocja przedłużona Regulamin promocji Samsung Smart TV 26 premier filmowych z Cineman VOD Promocja przedłużona 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Promocja promocja dla osób fizycznych dokonujących

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET edycja 2 zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii

Bardziej szczegółowo

3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator. Fundator jest przyrzekającym nagrodę w myśl art. 919 i następne Kodeksu Cywilnego.

3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator. Fundator jest przyrzekającym nagrodę w myśl art. 919 i następne Kodeksu Cywilnego. REGULAMIN KONKURSU FERIE ZA PASEM Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej Konkursem, jest Volkswagen Group Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (61-037), przy ul. Krańcowej 44,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ VOLKSWAGENA Z BAKIEM PALIWA

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ VOLKSWAGENA Z BAKIEM PALIWA REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ VOLKSWAGENA Z BAKIEM PALIWA Niniejszy regulamin konkursu o nazwie WYGRAJ VOLKSWAGENA NA WEEKEND Z BAKIEM PALIWA (zwanego dalej: Konkursem ) jest dokumentem zawierającym wszystkie

Bardziej szczegółowo