Regulamin plebiscytu The Voice of Poland Najlepszy Głos

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin plebiscytu The Voice of Poland Najlepszy Głos"

Transkrypt

1 Regulamin plebiscytu The Voice of Poland Najlepszy Głos 1 Postanowienia wstępne 1. Organizatorem plebiscytu The Voice of Poland Najlepszy Głos, zwanego dalej tylko plebiscytem lub plebiscytem SMS, jest Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. J.P. Woronicza 17, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , o numerze identyfikacji podatkowej NIP i kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wysokości ,00 zł, zwanym dalej Organizatorem. Organizator ponosi odpowiedzialność za treść i formułę plebiscytu. 2. Organizator ponosi odpowiedzialność za treść i formułę plebiscytu. 3. Plebiscyt składa się z głosowania SMS rozgrywanego w audycji The Voice of Poland Najlepszy Głos oraz części konkursowej rozgrywanej po zakończeniu emisji audycji The Voice of Poland Najlepszy Głos. 4. Plebiscyt przeprowadzony od dnia 29 października 2011 roku do 10 grudnia 2011 roku, z zastrzeŝeniem, Ŝe przyjmowanie zgłoszeń do plebiscytu będzie miało miejsce wyłącznie w czasie określonym w 2 ust Cześć konkursowa zostanie przeprowadzona w dniu 12 i 13 grudnia 2011 roku. 6. W plebiscycie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie. 2 Zasady uczestnictwa w plebiscycie i ogłoszenia laureata plebiscytu 1. Zgłoszenie do plebiscytu jest równoznaczne z oddaniem głosu na jednego z wykonawców audycji The Voice of Poland Najlepszy Głos biorących udział w plebiscycie. 2. KaŜdemu wykonawcy przyporządkowana jest treści wiadomości SMS od 1 do 20, przy czym liczba ta jest uzaleŝniona od liczby wykonawców występujących podczas jednego odcinka audycji The Voice of Poland Najlepszy Głos. 3. Głosowanie podzielone będzie na edycje, które będzie równe premierowym emisjom programu The Voice of Poland Najlepszy Głos emitowanego na antenie TVP2. Łączna liczba edycji, która zostanie przeprowadzona w ramach programu wynosi KaŜdemu uczestnikowi prezentowanemu w programie The Voice of Poland Najlepszy Głos przyporządkowany jest numer od 1 do 20, który słuŝyć będzie do głosowania. 5. Zgłoszenie w głosowaniu jest równoznaczne z oddaniem głosu na jednego z uczestników prezentowanych podczas programu The Voice of Poland Najlepszy Głos, jeŝeli zostało oddane podczas trwania danej edycji głosowania. 6. Przyjmowanie zgłoszeń na uczestników prezentowanych rozpocznie się w dniu 29 października 2011 r. rozpoczynając 1 edycję głosowania w momencie wskazanym przez prowadzącego program/lub informacji graficznej wyemitowanej na ekranie podczas The Voice of Poland Najlepszy Głos, która trwała będziedo momentu wskazanego przez prowadzącego program i/lub informacji graficznej wyemitowanej na ekranie. 7. Kolejne edycje głosowania, o których mowa w ust. 3 powyŝej odbywać się będą w sposób analogiczny jak 1 edycja głosowania, o którym mowa w ust Wszystkie głosy dostarczone do Organizatora w czasie określonym w ust. 5. powyŝej zostaną uwzględnione przy wyborze uczestnika i/lub uczestników zakwalifikowanych do kolejnychedycji głosowania zgodnie z Regulaminem Konkursu Wokalnego pt. The Voice Of Poland. Najlepszy Głos dostępnego na stronie 9. W przypadku, gdy dwóch lub więcej uczestników otrzymają tą samą liczbę głosów w danej edycji o zajmowanym miejscu w klasyfikacji będzie decydować czas, w którym wpłynął ostatni zarejestrowany głos na danego uczestnika zaraz po zamknięciu głosowania. Uczestnik, który jako pierwszy zdobył daną wymaganą liczbę głosów przechodzi do następnej edycji głosowania. 10. Pod warunkiem dokonania poprawnego zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 powyŝej głosujący otrzyma za pośrednictwem SMS informację zwrotną potwierdzającą przyjęcie zgłoszenia, instrukcje dotyczące udziału w głosowaniu, informacje o wysokości nagrody o jaką gra uczestnik głosowania, pytanie sondaŝowe dotyczące programu The Voice of Poland Najlepszy Głos

2 oraz zachętę do udziału w Serwisie The Voice of Poland WYNIKI organizowanego na podstawie odrębnego regulaminu dostępnego na stronie sms.tvp.pl 11. Wszystkie zgłoszenia do plebiscytu w postaci oddanych głosów SMS dostarczone do Organizatora w terminie określonym w ust. 4 i tylko takie, będą brały udział w części konkursowej plebiscytu, o której mowa w 3 regulaminu. 12. Jeden uczestnik głosowania moŝe pozostawić nieograniczoną liczbę zgłoszeń. KaŜde ze zgłoszeń bierze udział w plebiscycie. 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przeciąŝenia sieci operatorów telekomunikacyjnych, których skutkiem będzie dostarczenie głosów widzów do Organizatora poza regulaminowym czasem a przez to brak moŝliwości ich uwzględnienia w głosowaniu. Opłata za zgłoszenie SMS naliczana jest przez operatorów telekomunikacyjnych bez względu na porę dostarczenia SMS do Organizatora oraz ewentualny brak moŝliwości uwzględnienia zgłoszenia w głosowania. 3 Zasady uczestnictwa w części konkursowej dla uczestników plebiscytu 1. Warunkiem uczestnictwa w części konkursowej plebiscytu jest wyłącznie prawidłowe zgłoszenie, o którym mowa w 2 regulaminu, wysłane pod numer (3,00 zł / 3,69 zł z VAT) w czasie trwania plebiscytu. 2. Przesłanie zgłoszenia automatycznie nadaje uprawnienia do wzięcia udziału w części konkursowej plebiscytu, przy czym udział ten nie jest obowiązkowy. 3. Prawidłowość zgłoszenia, o którym mowa w 2 regulaminu, potwierdza otrzymanie przez uczestnika plebiscytu dwóch zwrotnych wiadomości SMS, z których jedna będzie zawierać w swej treści pytanie sondaŝowe, które dotyczyć będzie programu The Voice of Poland Najlepszy Głos, na które naleŝy udzielić odpowiedzi pod wskazany numer SMS Premium zgodnie z podaną instrukcją w SMS-ie, przy czym odpowiedź na pytanie nie jest obowiązkowa. 4. Spośród wszystkich uczestników plebiscytu, którzy pozostawili prawidłowe zgłoszenie zgodnie z 2 regulaminu zostanie przeprowadzona cześć konkursowa, o czym uczestnicy zostaną powiadomieni specjalnym SMS-em wraz z informacją o wysokości nagrody przewidzianej w finale części konkursowej. 5. W celu potwierdzenia udziału w części konkursowej uczestnik plebiscytu powinien zgodnie z przesłaną instrukcją w SMS-ie wysłanej z numeru SMS Premium przesłać na ten sam numer SMS wskazaną w instrukcji komendę. 6. Po spełnieniu warunku określonego w ust. 5 powyŝej uczestnik otrzyma dwa SMS-y zwrotne, z których jedna zawierać w swej treść będzie pytanie konkursowe, na które naleŝy udzielić prawidłowej odpowiedzi wysyłając SMS o treści określonej w tej wiadomości, pod numer SMS Premium (3,00 zł / 3,69 zł z VAT). 7. Na otrzymane pytanie konkursowe naleŝy udzielić prawidłowej odpowiedzi w czasie, który pozwoli uczestnikowi konkursu znaleźć się w Finale części konkursowej. Do Finału zostanie zakwalifikowanych uczestników części konkursowej, którzy uzyskali najlepszych czasów odpowiedzi na pytanie konkursowe, przy czym przez uczestników naleŝy rozumieć unikalnych uczestników, a tym samym w przypadku wielokrotnego udziału w plebiscycie a następnie w części konkursowej, do Finału zostanie zakwalifikowana tylko jedna prawidłowa odpowiedź uczestnika z najlepszym czasem. 8. Po zarejestrowaniu w systemie powyŝszej odpowiedzi, do uczestnika wysłana zostanie wiadomość SMS zawierająca informację o zarejestrowaniu w systemie Integratora tej odpowiedzi oraz ogólna informacją o warunkach udziału w Finale części konkursowej. 9. Odpowiedzi na pytanie konkursowe naleŝy udzielić wyłącznie z numeru telefonu, z którego pozostawiono zgłoszenie, o którym mowa w ust W celu poprawnego udziału w plebiscycie i części konkursowej plebiscytu, uczestnik nie powinien wysyłać w trakcie udziału w plebiscycie Ŝadnych innych treści pod numer poza tymi, o które jest proszony przez Organizatora. 11. System zarejestruje wszystkich uczestników, którzy udzielili poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe w czasie trwania jednej sesji i zarejestruje czas w jakim udzielili tej odpowiedzi. 12. Czasem odpowiedzi na pytanie konkursowe jest odstęp czasowy pomiędzy chwilą wysłania do uczestnika przez system Organizatora wiadomości SMS zawierającej pytanie konkursowe a chwilą odebrania od uczestnika przez system informatyczny Organizatora odpowiedzi na to pytanie konkursowe.

3 13. Poprzez sesję naleŝy rozumieć cykl dwóch wiadomości SMS, tj. otrzymanego pytania i wysłanej odpowiedzi na to pytanie. Udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe nie moŝe nastąpić przed wysłaniem przez system Integratora pytania, którego dotyczy odpowiedź. 14. Odpowiedź na pytanie musi zostać udzielona w trakcie trwania części konkursowej dla uczestników plebiscytu. 15. O terminie przyjęcia zgłoszenia i o czasie odpowiedzi na pytanie decyduje moment zarejestrowania wiadomości SMS w systemie Integratora. 16. Uczestnicy konkursu identyfikowani są po numerze telefonu GSM. 4 Nagroda 1. Nagrodą dla jednego wyłonionego uczestnika części konkursowej plebiscytu jest nagroda pienięŝna w wysokości PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), z zastrzeŝeniem, Ŝe Organizator ma prawo do zwiększenia nagrody przewidzianej w części konkursowej do wysokości nie większej niŝ PLN (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych). 2. Nagroda przekazana zostanie laureatowi na wskazane przez niego konto bankowe, po potrąceniu z tej kwoty 10% zryczałtowanego podatku od nagród, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 3. Za wydanie nagród i odprowadzenie podatku do Urzędu Skarbowego odpowiada Organizator. 4. Laureatowi nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do nagrody na osobę trzecią. 5. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. 6. Odbiór Nagrody Głównej odbywa się na koszt laureata w miejscu i w terminie wskazanym przez Organizatora. 5 Wyłonienie laureata części konkursowej plebiscytu 1. Organizator w dniu 12 grudnia 2011 roku przeprowadzi Finał części konkursowej plebiscytu, do którego zakwalifikuje się uczestnicy konkursu, który spełnili warunki o których mowa w Uczestnicy, którzy zakwalifikują się do grupy finalistów, w dniu 12 grudnia 2011 r. otrzymają od Organizatora za pośrednictwem zwrotnej wiadomości SMS instrukcję dalszej gry o nagrodę główną. 3. Laureatem konkursu zostanie jeden z finalistów, który w jako pierwszy nawiąŝe połączenie telefoniczne z Organizatorem na uprzednio wskazany przez Organizatora numer telefonu stacjonarnego TP lub komórkowego (koszt połączenia z podanymi numerami według cennika Operatora, u którego Uczestnik Konkursu posiada telefon komórkowy lub stacjonarny), we wskazanym dniu i dokładnie określonej godzinie, z zastrzeŝeniem uwzględnienia na potrzeby Konkursu godziny jaka podawana jest przez Telewizję Polską w Telegazecie TVP1. 4. Dokładny termin, godzina i numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego, na który naleŝy zadzwonić, podana zostanie wyłącznie finalistom, o których mowa powyŝej, za pośrednictwem zwrotnej wiadomości SMS wysłanej 12 grudnia 2011 r. 5. Warunkiem uzyskania prawa do nagrody jest nawiązanie połączenia z Organizatorem, które następuje we wskazanym terminie i o określonej godzinie, z zastrzeŝeniem, Ŝe Organizator nie będzie podejmował połączenia, które zostało zainicjowane przez Uczestnika Konkursu przed wyznaczoną godziną, i które blokuje linię telefoniczną. Ponadto Organizator ma prawo do odrzucenia takiego połączenia w celu zwolnienia linii telefonicznej. 6. Po nawiązaniu połączenia naleŝy podać przedstawicielowi Organizatora imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu komórkowego, z którego Uczestnik pozostawił zgłoszenie do Konkursu i wszystkie wiadomości SMS zgodne z regulaminem. 7. WyraŜenie zgody przez laureata konkursy nastąpi w formie oświadczenia woli na administrowanie i przetwarzanie danych osobowych na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). WyraŜanie w/w zgody jest niezbędne w celu prowadzenia Konkursu, w szczególności w celu przekazania nagrody Zwycięzcy. Zgoda Uczestników na przetwarzanie ich danych nie moŝe być domniemana lub dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści. Dane osobowe Zwycięzców uzyskane w związku z uczestnictwem i dla celów Konkursu będą wykorzystywane wyłącznie dla celów prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, nie będą podlegały dalszemu przetwarzaniu i nie będą przechowywane dłuŝej niŝ to będzie niezbędne z uwagi na

4 obowiązujące przepisy prawa oraz Regulaminu. Uczestnicy podają swoje dane na zasadzie dobrowolności i przez cały czas trwania Konkursu mają prawo wglądu do nich i ich poprawiania. Administratorem zbioru danych jest Telewizja Polska S.A.. Administrator zbioru danych osobowych informuje, Ŝe podanie danych jest dobrowolne, choć warunkuje moŝliwość udziału w Konkursie. 8. Przedstawiciel Organizatora dokona sprawdzenia czy wszystkie wiadomości SMS Uczestnika zostały wysłane zgodnie z niniejszym regulaminem. W przypadku pozytywnej weryfikacji Organizator skontaktuje się telefonicznie z laureatem Konkursu w celu dokończenia procedury przekazania nagrody. Zwrotny kontakt telefoniczny następuje na numer, za pośrednictwem którego Uczestnik brał udział w konkursie (Kontakt zwrotny). Po nawiązaniu połączenia naleŝy podać przedstawicielowi Organizatora imię, nazwisko, adres oraz numer telefonu komórkowego, z którego Uczestnik pozostawił zgłoszenie do Konkursu i wszystkie wiadomości SMS zgodne z regulaminem. Ponadto uczestnik obowiązany jest potwierdzić pełnoletność oraz podać pozostałe dane niezbędne do przekazania nagrody. 9. Kontakt zwrotny nastąpi w ciągu 24 godzin od rozmowy, o której mowa w 5 ust. 6 Regulaminu z zastrzeŝeniem, Ŝe próba takiego połączenia zostanie dokonana pięciokrotnie. KaŜda próba trwać będzie 5 sygnałów. 10. W przypadku sygnału zajętości lub uzyskania połączenia z pocztą głosową telefonu Zwycięzcy Konkursu, podejmowana jest ponowna próba połączenia. 11. NiemoŜność uzyskania połączenia telefonicznego z Laureatem oznacza odstąpienie przez niego od udziału w Konkursie. 12. Warunkiem wydania Nagrody Głównej laureatowi jest spełnianie warunków Regulaminu, oraz przekazanie danych osobowych niezbędnych do przekazania nagrody oraz rozliczenia zobowiązań podatkowych od nagród wynikających z przepisów prawa. 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść danych przekazanych przez laureata, a w szczególności za ich prawdziwość i aktualność. Organizator nie odpowiada za niedostarczenie laureatowi nagrody, w przypadku gdy dane, które przekazał laureat są niekompletne, nieprawidłowe, nieprawdziwe, jak równieŝ za niemoŝność odbioru lub nieodebranie nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny leŝącej po stronie laureata. W takim przypadku laureat traci prawo do nagrody. 14. Dane laureata części konkursowej plebiscytu opublikowane zostaną na stronie internetowej po wyłonieniu laureata, jednakŝe nie później niŝ do dnia 20 grudnia 2011 r. 6 Postępowanie reklamacyjne 1. Reklamacje dotyczące plebiscytu naleŝy przesyłać na adres: Biuro Reklamy i Handlu TVP S.A., Warszawa, ul. Woronicza 17, Zespół ds. Projektów Multimedialnych i Mediów Interaktywnych. 2. Reklamacje zgłasza się wyłącznie w formie pisemnej wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem w terminie nie dłuŝszym niŝ 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń takiego uczestnika w związku z jego udziałem w plebiscycie, a w kaŝdym razie nie później niŝ w terminie 14 dni od dnia zakończenia plebiscytu, albo w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację, jeŝeli została ona zgłoszona w terminie. Reklamacje związane z konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa. 3. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. 4. Telewizja nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne, z których korzystać będą uczestnicy w celu wzięcia udziału w Plebiscycie. 7 Postanowienia końcowe 1. Uczestnictwo w plebiscycie oznacza wyraŝenie zgody na warunki niniejszego Regulaminu. 2. WiąŜącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia Regulaminu. Materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Konkursu mają wyłącznie charakter informacyjny. 3. Wszelkie pytania dotyczące konkursu naleŝy wysyłać drogą listowną na adres Organizatora. 4. Regulamin plebiscytu dostępny jest w siedzibie Biura Reklamy i Handlu TVP S.A. w Warszawie przy ul. Woronicza 17, w Zespole ds. Projektów Multimedialnych oraz na stronie internetowej

5 sms.tvp.pl. 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie w czasie trwania plebiscytu oraz części konkursowej i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu w miejscach, w których uprzednio opublikował regulamin plebiscytu wraz częścią konkursową. Zmiany w regulaminie nie powodują anulowania przyjętych zgłoszeń przed tymi zmianami oraz nie powodują obniŝenia ich rangi oraz wartości nagród o jakie pozwalają ubiegać się uczestnikowi plebiscytu. 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu plebiscytu wraz częścią konkursową, jego przerwania lub zawieszenia z waŝnych przyczyn niezaleŝnych od Organizatora, a przede wszystkim z powodu zaistnienia zdarzeń losowych wpływających na zawartość programową TVP oraz sił natury uniemoŝliwiających przekazywanie sygnału telewizyjnego niezbędnego do promowania konkursu na antenie TVP. 7. Organizator powierza techniczną obsługę plebiscytu Integratorowi SMS, firmie Mobile Formats Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 8. Zakazane jest korzystanie w ramach Konkursu ze sprzętu komputerowego, jak równieŝ generowanie tzw. sztucznego ruchu. Uczestnicy nie mogą w szczególności korzystać z urządzeń, które automatycznie wysyłają wiadomości SMS lub nawiązują połączenie telefoniczne ani Ŝadnych innych sposobów wysyłania wiadomości SMS lub nawiązywania połączeń telefonicznych, innych niŝ wysłanie ich z telefonu komórkowego lub stacjonarnego (wyklucza to moŝliwość korzystania z modemów GSM podłączonych do komputera lub telefonów komórkowych podłączonych do komputera). 9. Organizator nie zwraca osobom, których wiadomości SMS nie dotarły pod podany numer w określonych w regulaminie terminach, kosztów wysłania tych SMS. 10. Operatorzy GSM odpowiadają jedynie za usługi telekomunikacyjne umoŝliwiające przeprowadzenie plebiscytu. 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przeciąŝenia sieci operatorów telekomunikacyjnych, których skutkiem będzie dostarczenie głosów widzów do Organizatora poza regulaminowym czasem a przez to brak moŝliwości ich uwzględnienia w plebiscycie. Opłata za zgłoszenie SMS naliczana jest przez operatorów telekomunikacyjnych bez względu na porę dostarczenia SMS do Organizatora oraz ewentualny brak moŝliwości uwzględnienia zgłoszenia w plebiscycie. 12. Wszelkie spory mogące wyniknąć z związku z przebiegiem Konkursu są rozstrzygane przez właściwy dla Organizatora sąd powszechny

REGULAMIN sondy SMS Kto wyga mecz?

REGULAMIN sondy SMS Kto wyga mecz? REGULAMIN sondy SMS Kto wyga mecz? I. Postanowienia wstępne 1. Organizatorem Sondy SMS Kto wygra mecz?, zwanej dalej Sondą lub Serwisem, jest MobileFormats Sp. z o.o., z siedzibą: Plac Szczepański 3 lok.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II ETAPU 79. PLEBISCYTU NA 10 NAJLEPSZYCH SPORTOWCÓW POLSKI 2013 ROKU- -KONKURS SMS 10 NAJLEPSZYCH SPORTOWCÓW POLSKI 2013 ROKU

REGULAMIN II ETAPU 79. PLEBISCYTU NA 10 NAJLEPSZYCH SPORTOWCÓW POLSKI 2013 ROKU- -KONKURS SMS 10 NAJLEPSZYCH SPORTOWCÓW POLSKI 2013 ROKU REGULAMIN II ETAPU 79. PLEBISCYTU NA 10 NAJLEPSZYCH SPORTOWCÓW POLSKI 2013 ROKU- -KONKURS SMS 10 NAJLEPSZYCH SPORTOWCÓW POLSKI 2013 ROKU 1 Postanowienia wstępne 1. Organizatorami 79 Plebiscytu na 10 Najlepszych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLEBISCYT SMS PORANKOWY UTWÓR MIESIĄCA z nagrodami na antenie TVP3 Opole. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN PLEBISCYT SMS PORANKOWY UTWÓR MIESIĄCA z nagrodami na antenie TVP3 Opole. I. Postanowienia wstępne REGULAMIN PLEBISCYT SMS PORANKOWY UTWÓR MIESIĄCA z nagrodami na antenie TVP3 Opole I. Postanowienia wstępne 1. Organizatorem głosowania SMS PORANKOWY UTWÓR MIESIĄCA, zwanego dalej Głosowaniem lub Serwisem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Regulamin Konkursu Bezpieczeństwo ruchu drogowego Regulamin Konkursu Bezpieczeństwo ruchu drogowego I. Postanowienia wstępne. 1. Organizatorem Konkursu Bezpieczeństwo ruchu drogowego (dalej Konkurs ) jest Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursów organizowanych przez Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce na portalach społecznościowych 1 KONKURSY

Regulamin Konkursów organizowanych przez Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce na portalach społecznościowych 1 KONKURSY Regulamin Konkursów organizowanych przez Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce na portalach społecznościowych 1 KONKURSY 1. Konkursy organizowane są pod nazwą KONKURS NA DZIŚ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. I wracasz do akcji. I. Organizacja Konkursu

Regulamin Konkursu. I wracasz do akcji. I. Organizacja Konkursu Regulamin Konkursu I wracasz do akcji I. Organizacja Konkursu 1. Organizatorem konkursu interaktywnego I wracasz do akcji (dalej: Konkursem ) jest Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul.

Bardziej szczegółowo

1. Konkurs rozgrywany jest w sobotę 18 sierpnia 2012 r. w audycji Lato z Radiem w godz do

1. Konkurs rozgrywany jest w sobotę 18 sierpnia 2012 r. w audycji Lato z Radiem w godz do REGULAMIN Konkursu w Lecie z radiem Organizatorem konkursu jest Program Pierwszy Polskiego Radia S.A. z siedzibą przy Al. Niepodległości 77/85 w Warszawie (zwany dalej Organizatorem). Celem konkursu jest

Bardziej szczegółowo

1. Konkurs rozgrywany jest w dniach 8,15,22,29 lipca i 5,12,19.26 sierpnia 2012 r. w każdą niedzielę w audycji Lato z Radiem.

1. Konkurs rozgrywany jest w dniach 8,15,22,29 lipca i 5,12,19.26 sierpnia 2012 r. w każdą niedzielę w audycji Lato z Radiem. REGULAMIN Konkursu w Lecie z radiem Organizatorem konkursu jest Program Pierwszy Polskiego Radia S.A. z siedzibą przy Al. Niepodległości 77/85 w Warszawie (zwany dalej Organizatorem). Celem konkursu jest

Bardziej szczegółowo

Konkurs SMS o nagrodę Złotego Samowara w ramach międzynarodowego Festiwalu Piosenki Rosyjskiej Zielona Góra Postanowienia wstępne

Konkurs SMS o nagrodę Złotego Samowara w ramach międzynarodowego Festiwalu Piosenki Rosyjskiej Zielona Góra Postanowienia wstępne Konkurs SMS o nagrodę Złotego Samowara w ramach międzynarodowego Festiwalu Piosenki Rosyjskiej Zielona Góra 2013 1 Postanowienia wstępne 1. Organizatorami Konkursu SMS o nagrodę Złotego Samowara w ramach

Bardziej szczegółowo

Porządek w praktyce - Regulamin Konkursu Ekologicznego

Porządek w praktyce - Regulamin Konkursu Ekologicznego Porządek w praktyce - Regulamin Konkursu Ekologicznego 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie Ekologicznym pod nazwą Porządek w praktyce ogłoszonym na antenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Przyjaciele lasu

Regulamin Konkursu Przyjaciele lasu 1 Regulamin Konkursu Przyjaciele lasu I. Postanowienia wstępne. 1. Organizatorem Konkursu Przyjaciele lasu (dalej Konkurs ) jest Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. J.P. Woronicza 17,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTOWANIE DO WIELKIEGO TESTU NA PRAWO JAZDY. Niniejszy regulamin w dalszej części zwany będzie Regulaminem.

REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTOWANIE DO WIELKIEGO TESTU NA PRAWO JAZDY. Niniejszy regulamin w dalszej części zwany będzie Regulaminem. REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTOWANIE DO WIELKIEGO TESTU NA PRAWO JAZDY Niniejszy regulamin w dalszej części zwany będzie Regulaminem. 1 Organizator Konkursu Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród w

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 Regulamin Konkursu SMS Miss Lata z Radiem

Załącznik 1 Regulamin Konkursu SMS Miss Lata z Radiem I. Postanowienia ogólne Załącznik 1 Regulamin Konkursu SMS Miss Lata z Radiem 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie SMS Miss Lata z Radiem (dalej zwany Konkursem ). 2. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Urodzinowego

Regulamin Konkursu Urodzinowego Regulamin Konkursu Urodzinowego I. Postanowienia wstępne. 1. Organizatorem Konkursu Urodzinowego TVP ABC (dalej Konkurs ) jest Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. J.P. Woronicza 17,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GŁOSOWANIA SMS KTO JEST TWOIM ZWYCIĘZCĄ? w programie THE VOICE OF POLAND z nagrodami. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN GŁOSOWANIA SMS KTO JEST TWOIM ZWYCIĘZCĄ? w programie THE VOICE OF POLAND z nagrodami. I. Postanowienia wstępne REGULAMIN GŁOSOWANIA SMS KTO JEST TWOIM ZWYCIĘZCĄ? w programie THE VOICE OF POLAND z nagrodami I. Postanowienia wstępne 1. Organizatorem głosowania SMS KTO JEST TWOIM ZWYCIĘZCĄ?, zwanego dalej Głosowaniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia WAWA Reaktywacja z WAWĄ na wiosnę.

Regulamin Konkursu Radia WAWA Reaktywacja z WAWĄ na wiosnę. Regulamin Konkursu Radia WAWA Reaktywacja z WAWĄ na wiosnę. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Reaktywacja z WAWĄ na wiosnę rozgrywanego na antenie Radia WAWA oraz na stronie

Bardziej szczegółowo

Interaktywny Konkurs dla Widzów FAMILIADY. Regulamin Konkursu

Interaktywny Konkurs dla Widzów FAMILIADY. Regulamin Konkursu Interaktywny Konkurs dla Widzów FAMILIADY Regulamin Konkursu I. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem Konkursu realizowanego pod nazwą Interaktywny Konkurs dla Widzów FAMILIADY zwanego dalej tylko Konkursem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO

Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO Regulamin Konkursu VOUCHERY LIMANGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazwą: VOUCHERY LIMANGO (dalej "Konkurs").

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GŁOSOWANIA SMS The Voice of Poland 7 Najlepszy głos. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN GŁOSOWANIA SMS The Voice of Poland 7 Najlepszy głos. I. Postanowienia wstępne REGULAMIN GŁOSOWANIA SMS The Voice of Poland 7 Najlepszy głos I. Postanowienia wstępne 1. Organizatorem głosowania SMS The Voice of Poland Najlepszy głos, zwanego dalej Głosowaniem lub Serwisem SMS, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Skojarzenia Lata z radiem

REGULAMIN KONKURSU. Skojarzenia Lata z radiem REGULAMIN KONKURSU Skojarzenia Lata z radiem Organizatorem konkursu jest Program Pierwszy Polskiego Radia S.A. z siedzibą przy Al. Niepodległości 77/85 w Warszawie (zwany dalej Organizatorem). Celem konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LATO Z PGE I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. Organizator Konkursu 1

REGULAMIN KONKURSU LATO Z PGE I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. Organizator Konkursu 1 REGULAMIN KONKURSU LATO Z PGE Niniejszy regulamin w dalszej części zwany będzie Regulaminem. I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE Organizator Konkursu 1 1. Organizatorem konkursu LATO Z PGE zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRETEST W I E L K I T E S T W I E D Z Y E K O N O M I C Z N E J. Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego

REGULAMIN KONKURSU PRETEST W I E L K I T E S T W I E D Z Y E K O N O M I C Z N E J. Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego REGULAMIN KONKURSU PRETEST W I E L K I T E S T W I E D Z Y E K O N O M I C Z N E J Projekt dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego 1 Organizator Konkursu Konkurs PRETEST WIELKI TEST WIEDZY

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu: Doładuj telefon w sieci Plus w mbanku i wygraj

Regulamin konkursu: Doładuj telefon w sieci Plus w mbanku i wygraj Regulamin konkursu: Doładuj telefon w sieci Plus w mbanku i wygraj I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs Doładuj telefon w sieci Plus w mbanku i wygraj, zwany dalej Konkursem organizowany jest na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka Regulamin Konkursu Promocja konsumencka 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Promocja Konsumencka 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r. REGULAMIN KONKURSU Serwis Stołowy Twoich Marzeń wersja od dnia 01 kwietnia 2015 r. 1. WARUNKI OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Serwis Stołowy Twoich Marzeń zwanego dalej Konkursem jest Fyrklövern Sp. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin KONKURSU NA RECENZJĘ KSIĄŻKI LILITH OLGI RUDNICKIEJ

Regulamin KONKURSU NA RECENZJĘ KSIĄŻKI LILITH OLGI RUDNICKIEJ Regulamin KONKURSU NA RECENZJĘ KSIĄŻKI LILITH OLGI RUDNICKIEJ 1. Organizator i czas trwania konkursu 1.1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Konkurs na recenzję książki 'Lilith' Olgi Rudnickiej (zwanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wejdź w świat interaktywnej rozrywki z PolskaStacja

Regulamin konkursu Wejdź w świat interaktywnej rozrywki z PolskaStacja Regulamin konkursu Wejdź w świat interaktywnej rozrywki z PolskaStacja A. Postanowienia ogólne 1. Konkurs Wejdź w świat interaktywnej rozrywki z PolskaStacja (zwany dalej Konkursem ), jest organizowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Moja podróż z Generali POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu Moja podróż z Generali POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Moja podróż z Generali POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu o nazwie Moja podróż z Generali zwanego dalej Konkursem jest Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Znajdź wszystkie przedmioty z Kolekcji

Regulamin konkursu Znajdź wszystkie przedmioty z Kolekcji Regulamin konkursu Znajdź wszystkie przedmioty z Kolekcji HISTORY i wygraj Xbox 360 z technologią Kinect Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Znajdź wszystkie przedmioty z Kolekcji HISTORY i

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II"

Regulamin konkursu Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II Regulamin konkursu "Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II" I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą "Polecaj i wygrywaj z T-Mobile Usługi Bankowe II" (zwany dalej: Konkursem ), organizowany

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Radia ESKA Znajdź ekipę ESKA Summer City 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Znajdź ekipę ESKA Summer City rozgrywanego na antenie Radia ESKA oraz na stronie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję Regulamin konkursu Skomentuj i wygraj limitowaną edycję 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp.

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie 50 lat BRITA, zwanego w dalszej części dokumentu Konkursem.

Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie 50 lat BRITA, zwanego w dalszej części dokumentu Konkursem. Regulamin konkursu 50 lat BRITA! Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie 50 lat BRITA, zwanego w dalszej części dokumentu Konkursem. Art. 1. Organizator i cel konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygraj spotkanie z Pele

Regulamin konkursu Wygraj spotkanie z Pele Regulamin konkursu Wygraj spotkanie z Pele 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wygraj spotkanie z Pele jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Odbierz zl!

Regulamin konkursu Odbierz zl! Regulamin konkursu Odbierz 70.000 zl! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Odbierz 70.000 zl! jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa Górnicza,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU EDUKACJA EKONOMICZNA RODZIN

REGULAMIN KONKURSU EDUKACJA EKONOMICZNA RODZIN REGULAMIN KONKURSU EDUKACJA EKONOMICZNA RODZIN 1 Postanowienia wstępne. 1. Organizatorem konkursu Edukacja ekonomiczna rodzin oraz fundatorem nagród w konkursie (dalej Konkurs ) jest Telewizja Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Radia Plus Moc Przebojów, Moc Zabawy 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Moc Przebojów- moc zabawy rozgrywanego na antenie Radia Plus zgodnie z art. 921 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

NAT GEO PEOPLE. 3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. a) Zapoznanie się i akceptacja warunków Regulaminu Konkursu,

NAT GEO PEOPLE. 3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. a) Zapoznanie się i akceptacja warunków Regulaminu Konkursu, REGULAMIN KONKURSU PT. NAT GEO PEOPLE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej Regulaminem ), określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą NAT GEO PEOPLE (zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Głosowania SMS oraz KONKURSU Polo TV Hit Festival Arena Lublin Postanowienia Ogólne

REGULAMIN Głosowania SMS oraz KONKURSU Polo TV Hit Festival Arena Lublin Postanowienia Ogólne REGULAMIN Głosowania SMS oraz KONKURSU Polo TV Hit Festival Arena Lublin 2017 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Głosowanie SMS (

Bardziej szczegółowo

Konkurs SMS Najlepszy piłkarz meczu Ukraina - Polska 1 Postanowienia wstępne

Konkurs SMS Najlepszy piłkarz meczu Ukraina - Polska 1 Postanowienia wstępne Konkurs SMS Najlepszy piłkarz meczu Ukraina - Polska 1 Postanowienia wstępne 1. Organizatorem Konkursu SMS Najlepszy piłkarz meczu Ukraina - Polska jest Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne REGULAMIN akcji promocyjnej Klocki za komplet opon 1. Postanowienia ogólne 1. Opisana w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulaminem ) akcja promocyjna prowadzona pod nazwą Klocki za komplet opon (zwana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet

REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet REGULAMIN KONKURSU Konkurs z okazji Dnia Kobiet I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Konkurs z okazji Dnia Kobiet, zwanego dalej: Konkursem, jest Eurocash Franczyza Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. a) Zapoznanie się i akceptacja warunków Regulaminu Konkursu,

3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. a) Zapoznanie się i akceptacja warunków Regulaminu Konkursu, REGULAMIN KONKURSU PT. TEJ WIOSNY DLA KAŻDEGO COŚ ŚMIESZNEGO Z FOX COMEDY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej Regulaminem ), określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Szczęśliwa 13

Regulamin konkursu Szczęśliwa 13 Regulamin konkursu Szczęśliwa 13 1 Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu Szczęśliwa 13, jest Polskie Technologie Internetowe Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie Al. Niepodległości 705/5, wpisana do

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Promocyjnego Delikatesy Centrum z Hortex POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu Promocyjnego Delikatesy Centrum z Hortex POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Promocyjnego Delikatesy Centrum z Hortex POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu promocyjnego o nazwie Delikatesy Centrum z Hortex, zwanego dalej Konkursem jest Agencja Promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Męski pocałunek

Regulamin konkursu. Męski pocałunek Regulamin konkursu Męski pocałunek 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia VOX FM pt. Wygraj bluzę Vox Fm 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu Radia VOX FM pt. Wygraj bluzę Vox Fm 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Radia VOX FM pt. Wygraj bluzę Vox Fm 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Wygraj bluzę VOX Fm rozgrywanego na stronie Radia VOX FM www.voxfm.pl, w serwisie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu Ty wydajesz my płacimy Karnawał na Bogato z VOX FM

REGULAMIN Konkursu Ty wydajesz my płacimy Karnawał na Bogato z VOX FM REGULAMIN Konkursu Ty wydajesz my płacimy Karnawał na Bogato z VOX FM 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Ty wydajesz my płacimy promowanego na antenie Radia VOX FM oraz na

Bardziej szczegółowo

2 Czas trwania 1. Konkurs trwa od r. do r. do godziny 12:00. (dalej: Czas Trwania Konkursu ).

2 Czas trwania 1. Konkurs trwa od r. do r. do godziny 12:00. (dalej: Czas Trwania Konkursu ). Regulamin konkursu Przewodnik Pracuj w IT do rąk własnych 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą Pracodawca na medal (dalej: Konkurs").

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU MONSANTO EDUBOX 1.1 Organizatorem konkursu odbywającego się pod nazwą Monsanto EduBox, [ Konkurs ] jest Monsanto Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Oriflame i kawa lepsze z przyjaciółką

Regulamin Konkursu Oriflame i kawa lepsze z przyjaciółką Regulamin Konkursu Oriflame i kawa lepsze z przyjaciółką 1 Informacje podstawowe 1. Organizatorem Konkursu Oriflame i kawa lepsze z przyjaciółką (zwanego dalej Konkursem) jest firma Oriflame Poland Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Carrefood Challenge

REGULAMIN KONKURSU Carrefood Challenge 1. WARUNKI OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Carrefood Challenge 20 lipca 2017 roku 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą Carrefood Challenge, zwanego dalej Konkursem jest Łukasz Urbańczyk, prowadzący działalność

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Kohersen Polska i Hell s Kitchen Polska

Regulamin Konkursu Kohersen Polska i Hell s Kitchen Polska Regulamin Konkursu Kohersen Polska i Hell s Kitchen Polska POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Organizatorem Konkursu Kohersen Polska i Hell s Kitchen Polska (dalej Konkurs ) jest: Marta Zielińska RUMOUR PR, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

2 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

2 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH REGULAMIN Krzyżówki Agro-Sieć opublikowanej w Katalogu Wiosna 2017 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w krzyżówce 2. Organizatorem krzyżówki jest: Agro-Sieć Sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI ZOBACZ WIĘCEJ DLA KLIENTÓW

REGULAMIN PROMOCJI ZOBACZ WIĘCEJ DLA KLIENTÓW REGULAMIN PROMOCJI ZOBACZ WIĘCEJ DLA KLIENTÓW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady i warunki promocji organizowanej przez ASTRA CEE sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Konkurs Filmowy XIII" 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Konkurs Filmowy XIII 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu "Konkurs Filmowy XIII" 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie Konkurs Filmowy XIII (zwanym dalej "Konkursem").

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursów SMS w czasopismach wydawanych przez Rozrywkę Sp. z o.o. Paragraf 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursów SMS w czasopismach wydawanych przez Rozrywkę Sp. z o.o. Paragraf 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursów SMS w czasopismach wydawanych przez Rozrywkę Sp. z o.o. Paragraf 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki uczestnictwa we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Promocyjnego Szał zakupów POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu Promocyjnego Szał zakupów POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Promocyjnego Szał zakupów POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu promocyjnego o nazwie Szał zakupów, zwanego dalej Konkursem jest Agencja Promocji JET Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Małe kroki dla umysłu

Regulamin konkursu. Małe kroki dla umysłu Regulamin konkursu Małe kroki dla umysłu 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin losowania laureatów nagród rzeczowych Moja Wisła nieodkryta warszawski questing. Postanowienia ogólne

Regulamin losowania laureatów nagród rzeczowych Moja Wisła nieodkryta warszawski questing. Postanowienia ogólne Regulamin losowania laureatów nagród rzeczowych Moja Wisła nieodkryta warszawski questing 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Losowania jest Paweł Kozak prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu MAGICZNE DRZEWO. GRA

Regulamin Konkursu MAGICZNE DRZEWO. GRA Regulamin Konkursu MAGICZNE DRZEWO. GRA 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa warunki uczestnictwa w konkursie organizowanym pod nazwą: MAGICZNE DRZEWO. GRA (dalej "Konkurs").

Bardziej szczegółowo

CZAS TRWANIA 5 Konkurs będzie prowadzony od dnia 4 kwietnia 2013 r. do dnia 15 kwietnia 2013 r.

CZAS TRWANIA 5 Konkurs będzie prowadzony od dnia 4 kwietnia 2013 r. do dnia 15 kwietnia 2013 r. REGULAMIN KONKURSU Kalendarz Motor Show 2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Celem Konkursu jest propagowanie i promocja Targów Motor Show. 2 Regulamin Konkursu (zwany dalej Regulaminem) jest wiąŝący dla Organizatora

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Twój biznes (dalej Regulamin ) 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Twój biznes (dalej Konkurs ).

REGULAMIN KONKURSU Twój biznes (dalej Regulamin ) 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Twój biznes (dalej Konkurs ). REGULAMIN KONKURSU Twój biznes (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Twój biznes (dalej Konkurs ). 1.2. Organizatorem Konkursu, dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Sollers sounds familiar? (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs Konkurs prowadzony jest pod nazwą Sollers sounds familiar? na

Bardziej szczegółowo

6. Okres trwania konkursu rozpoczyna się w dniu 20.06.2011 r. i trwa do momentu zakończenia przez Organizatora.

6. Okres trwania konkursu rozpoczyna się w dniu 20.06.2011 r. i trwa do momentu zakończenia przez Organizatora. REGULAMIN konkursu Siemens AGD Streetball wygraj piłkę i bilet na mecz 1 Organizacja 1. Siemens AGD Streetball to konkurs stworzony i zarządzany przez BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Włączamy Emocje

REGULAMIN KONKURSU. Włączamy Emocje REGULAMIN KONKURSU Włączamy Emocje I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Włączamy Emocje, zwanego dalej Konkursem, jest Albedo Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Tatrzańskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu AnaWeddingMusic Muzyka na Twój ślub

Regulamin konkursu AnaWeddingMusic Muzyka na Twój ślub Regulamin konkursu AnaWeddingMusic Muzyka na Twój ślub 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Nasze 365 dni 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Nasze 365 dni rozgrywanego przez AnaWeddingMusic Aneta Kubacka na portalu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU,,Dokończ zdanie WARUNKI OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU,,Dokończ zdanie WARUNKI OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU,,Dokończ zdanie WARUNKI OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu,Dokończ zdanie jest Arena Gdańsk Operator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Pokoleń Lechii Gdańsk 1 80-560 Gdańsk, Spółka

Bardziej szczegółowo

3. Organizator jest Wydawcą czasopisma Magazyn Aptekarski, zwanego dalej Czasopismem.

3. Organizator jest Wydawcą czasopisma Magazyn Aptekarski, zwanego dalej Czasopismem. OŚWIADCZENIE Organizator Krzyżówki publikowanej w magazynie "Magazyn Aptekarski" Świat Zdrowia S.A, z siedzibą w Toruniu, ul. Szosa Bydgoska 52, zgodnie z regulaminem ( 3, pkt. 4) informuje o zawieszeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Napisz w komentarzu, czy częściej korzystasz z KOMPUTERA czy LAPTOPA?. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Napisz w komentarzu, czy częściej korzystasz z KOMPUTERA czy LAPTOPA?. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Napisz w komentarzu, czy częściej korzystasz z KOMPUTERA czy LAPTOPA?. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Konkursu Radia ESKA Odnowa rowerowa

Regulamin. Konkursu Radia ESKA Odnowa rowerowa Regulamin Konkursu Radia ESKA Odnowa rowerowa 1. Postanowienia ogólne 1.1 Regulamin określa warunki konkursu pn. Odnowa Rowerowa rozgrywanego na antenie sieci stacji Radia ESKA oraz na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursów organizowanych podczas Internetowych Targów Pracy (19 25 marca 2012 r.) 1. Postanowienia ogólne.

Regulamin konkursów organizowanych podczas Internetowych Targów Pracy (19 25 marca 2012 r.) 1. Postanowienia ogólne. Regulamin konkursów organizowanych podczas Internetowych Targów Pracy (19 25 marca 2012 r.) ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem Konkursu przeprowadzonego podczas Internetowych Targów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Buduj z SOLBETEM to się opłaca

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Buduj z SOLBETEM to się opłaca REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Buduj z SOLBETEM to się opłaca I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej Loterią, jest prowadzona pod nazwą Buduj z SOLBETEM to się opłaca. 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Wygraj kosmetyki Urban Decay. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Wygraj kosmetyki Urban Decay. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Wygraj kosmetyki Urban Decay 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs Wygraj kosmetyki Urban Decay ( Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu internetowego pt. Last minute

Regulamin konkursu internetowego pt. Last minute Regulamin konkursu internetowego pt. Last minute I. Postanowienia ogólne 1. Nazwa konkursu internetowego Konkurs internetowy, zwany dalej konkursem, będzie prowadzony pod nazwą Last minute. 2. Nazwa Organizatora

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Radia ESKA ROCK 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: "Wielka majówka z eską ROCK" rozgrywanego na antenie Radia ESKA ROCK zgodnie z art. 921 Kodeksu Cywilnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GOTÓWKA NA WAKACJE OD BZ WBK-Aviva"

REGULAMIN KONKURSU GOTÓWKA NA WAKACJE OD BZ WBK-Aviva REGULAMIN KONKURSU GOTÓWKA NA WAKACJE OD BZ WBK-Aviva" 1. ORGANIZATOR i CZAS TRWANIA KONKURSU 1.1. Organizatorem Konkursu pod nazwą GOTÓWKA NA WAKACJE OD BZ WBK-Aviva" zwanego dalej Konkursem" jest: BZ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU SMS. Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU SMS. Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU SMS Zostań gwiazdą urodzin Galerii Tęcza I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie prowadzonym pod nazwą Zostań

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Skoda Auto Muzyka. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu. Skoda Auto Muzyka. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Skoda Auto Muzyka 1. Postanowienia ogólne 1. Określenie użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają a) Konkurs akcja mająca na celu promowanie marki Skoda z wykorzystaniem aplikacji muzycznej

Bardziej szczegółowo

R EGUL AM IN LOTERII P R OM OC YJNE J. " Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub "

R EGUL AM IN LOTERII P R OM OC YJNE J.  Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub R EGUL AM IN LOTERII P R OM OC YJNE J " Loteria Promocyjna UNIQA BonusClub " 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest UNIQA Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Regulamin plebiscytu Design dla Konesera Postanowienia ogólne

Regulamin plebiscytu Design dla Konesera Postanowienia ogólne Regulamin plebiscytu Design dla Konesera 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w Plebiscycie Design dla Konesera 2016 ogłoszonym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs świąteczny (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Konkurs świąteczny (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Konkurs świąteczny (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Konkurs świąteczny (dalej Konkurs ). 1.2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Mama i Dziecko - nasze najfajniejsze chwile 1 ZASADY OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Mama i Dziecko - nasze najfajniejsze chwile 1 ZASADY OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Mama i Dziecko - nasze najfajniejsze chwile 1 ZASADY OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Nasze najfajniejsze chwile (zwany dalej Konkursem) jest Centrum Turystyki Oskar, ul. Plac

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia WAWA Zawsze Polska Muzyka

Regulamin Konkursu Radia WAWA Zawsze Polska Muzyka Regulamin Konkursu Radia WAWA Zawsze Polska Muzyka 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Zawsze Polska Muzyka rozgrywanego na antenie Radia WAWA w audycji Zawsze Polska Muzyka

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do udziału w konkursie Gier LEGO. Szczegóły w regulaminie poniżej.

Zapraszamy do udziału w konkursie Gier LEGO. Szczegóły w regulaminie poniżej. Zapraszamy do udziału w konkursie Gier LEGO Aby wziąć udział w Konkursie należy zakupić dowolną Grę LEGO w terminie od 03 grudnia 2012 do 23 grudnia 2012 roku i przesłać do Organizatora SMS zgłoszeniowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU COMBINERS LAB

REGULAMIN KONKURSU COMBINERS LAB REGULAMIN KONKURSU COMBINERS LAB 1. Organizator, Fundator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem konkursu organizowanego pod nazwą "COMBINERS LAB, zwanego dalej "Konkursem" jest Agencja Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 4. Koordynator jest jednocześnie operatorem technicznym Konkursu.

REGULAMIN KONKURSU. 4. Koordynator jest jednocześnie operatorem technicznym Konkursu. REGULAMIN KONKURSU 1. Organizatorem konkursu Orzeźwiający konkurs (zwanego dalej Konkursem ), jest Tchibo Polska sp. z o. o, z siedzibą przy ul. Fabrycznej 5, w Warszawie 00-446, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu PlusBank. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu PlusBank. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu PlusBank 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu PlusBank (dalej zwanego Konkursem ) jest Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

na podstawie Oferty Promocyjnej usługi Przychodzący SMS/MMS specjalny

na podstawie Oferty Promocyjnej usługi Przychodzący SMS/MMS specjalny Regulamin usługi Prenumerata świadczonej przez Agora S.A. na podstawie Oferty Promocyjnej usługi SMS/ 1. Postanowienia ogólne 1. UŜyte w Regulaminie zwroty mają znaczenie przyjęte w Ofercie Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Konkursu Radia ESKA Zostań Fejmem?

Regulamin. Konkursu Radia ESKA Zostań Fejmem? Regulamin Konkursu Radia ESKA Zostań Fejmem? 1. Postanowienia ogólne 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Zostań Fejmem? rozgrywanego na antenie Radia Eska oraz na stronie internetowej Radia Eska www.eska.pl

Bardziej szczegółowo

ANEKS Nr 2 z dnia 13 kwietnia 2015 r. do Regulaminu Głosowania w Konkursie Podwórko NIVEA

ANEKS Nr 2 z dnia 13 kwietnia 2015 r. do Regulaminu Głosowania w Konkursie Podwórko NIVEA ANEKS Nr 2 z dnia 13 kwietnia 2015 r. do Regulaminu Głosowania w Konkursie Podwórko NIVEA Zważywszy, że: 1. Organizator ma na celu zapewnienie równych szans dla wszystkich Uczestników Konkursu oraz głosujących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 1. Postanowienia Ogólne 2. Cel Konkursu 3. Warunki uczestnictwa w Konkursie

REGULAMIN KONKURSU 1. Postanowienia Ogólne 2. Cel Konkursu 3. Warunki uczestnictwa w Konkursie REGULAMIN KONKURSU 1. Postanowienia Ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Kupiec Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Paprotni, adres: ul. Kupiecka 17, 62-513 Krzymów, numer KRS: 0000176445,

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Zrób coś głupiego 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu Zrób coś głupiego rozgrywanego na antenie Telewizji Eska TV podczas trwania audycji na żywo Najlepszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Promocyjnego Konkurs z jajem Farmio POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu Promocyjnego Konkurs z jajem Farmio POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Promocyjnego Konkurs z jajem Farmio POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu promocyjnego o nazwie Konkurs z jajem Farmio zwanego dalej Konkursem jest JET Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU EDUKACYJNEGO DLA FARMACEUTÓW I TECHNIKÓW FARMACJI DOTYCZĄCEGO PRODUKTU DEXAK 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

REGULAMIN KONKURSU EDUKACYJNEGO DLA FARMACEUTÓW I TECHNIKÓW FARMACJI DOTYCZĄCEGO PRODUKTU DEXAK 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMIN KONKURSU EDUKACYJNEGO DLA FARMACEUTÓW I TECHNIKÓW FARMACJI DOTYCZĄCEGO PRODUKTU DEXAK 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w konkursie edukacyjnym z dziedziny farmacji.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook

Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook Regulamin Konkursu Świętuj 65 lat Radia Opole z TVP3 Opole organizowanych na fanpage-u Organizatora w portalu społecznościowym Facebook 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZY LETNI PRZEBÓJ RADIA ZET (DALEJ REGULAMIN )

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZY LETNI PRZEBÓJ RADIA ZET (DALEJ REGULAMIN ) REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZY LETNI PRZEBÓJ RADIA ZET A. Postanowienia ogólne. (DALEJ REGULAMIN ) 1. Konkurs na najlepszy letni przebój Radia ZET (zwany dalej Konkursem ) jest organizowany przez Eurozet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wymyśl nazwę osiedla

REGULAMIN KONKURSU Wymyśl nazwę osiedla REGULAMIN KONKURSU Wymyśl nazwę osiedla I. ORGANIZATOR KONKURSU CRH Żagiel Dom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. 1 Maja 25, 20-410 Lublin, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia WAWA Jak to dalej leciało?

Regulamin Konkursu Radia WAWA Jak to dalej leciało? Regulamin Konkursu Radia WAWA Jak to dalej leciało? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Jak to dalej leciało? rozgrywanego na antenie Radia WAWA w audycjach Dzika Ekipa, Zawsze

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wygrilluj kasę w impresce

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wygrilluj kasę w impresce Regulamin Konkursu Radia ESKA Wygrilluj kasę w impresce 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Wygrilluj kasę w impresce rozgrywanego na antenie Radia ESKA i na stronie internetowej

Bardziej szczegółowo