Regulamin Konkursu Biblijnego organizowanego przez Fundację SŁOWO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Konkursu Biblijnego organizowanego przez Fundację SŁOWO"

Transkrypt

1 Regulamin Konkursu Biblijnego organizowanego przez Fundację SŁOWO 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin ( Regulamin ) określa warunki, zasady oraz czas trwania Konkursu Biblijnego ( Konkurs ) na portalu społecznościowym Facebook.com. 2. Organizatorem Konkursu ( Organizator ) jest Fundacja SŁOWO z siedzibą w Rumi (84-230), ul. Derdowskiego 23, Wydział VII Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP: Konkurs jest przeprowadzony na portalu społecznościowym Facebook.com, na fan page u Organizatora: (www.facebook.com/fundacjaslowo) ( Fan Page ) i innych stronach. 4. Wszystkie materiały, które są częścią Konkursu, w tym: projekty, teksty, grafiki, obrazy, pliki wideo, informacje, aplikacje, oprogramowanie, pliki muzyczne, pliki dźwiękowe i inne pliki, a także ich kompozycja i układ, są prawnie chronione przed nieautoryzowanym użyciem. Zawartość aplikacji jest chroniona prawem autorskim zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006r. nr 90, poz. 631 ze zm.). 5. Podstawą do opracowania pytań i odpowiedzi Konkursu Biblijnego jest Biblia Tysiąclecia wydanie V - Ewangelia wg. św. Marka (wraz z przypisami). 6. Na potrzeby Konkursu przyjmuje się następujące definicje: 1. Fan - osoba, która dołączyła do grona osób lubiących Fan Page Fundacji na portalu Facebook przez zaznaczenie opcji Lubię to odnoszącej się do tej strony na portalu Facebook. 2.. Uczestnik osoba fizyczna biorąca udział w Konkursie, spełniająca wymagania wskazane w 3 ust 1 Regulaminu 3. Konkurs akcja opisana Regulaminem 4. Aktywność wzięcie udziału w jednym bądź w obydwu etapach konkursu zgodnie z Regulaminem 5. Finaliści Konkursu 30 Uczestników, którzy uzyskają najwyższą punktację w II etapie Konkursu Biblijnego 6. Laureaci Konkursu - 3 Uczestników Konkursu spośród 30 Finalistów, którzy uzyskają najwyższą punktację w II etapie Konkursu Biblijnego. 7. Nagroda nagroda opisana w 7 Regulaminu

2 8. Okres czas trwania Konkursu wskazany w 2 Regulaminu. 2. Czas trwania Konkursu Konkurs prowadzony jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i trwa od dnia 22 grudnia 2014 r. do dnia 31 stycznia 2015 r. do godziny Uczestnicy Konkursu 1. W Konkursie może wziąć udział Uczestnik będący osobą fizyczną, który: 2. Posiada konto na portalu Facebook.com, 3. Posiada status Fana Fan Page'a Organizatora na portalu Facebook.com, 4. Poprawnie wykona Aktywność, 5. Wyrazi zgodę na zamieszczenie na Fan Page'u oraz na stronie internetowej Organizatora (www.fundacjaslowo.pl) swojego imienia i nazwiska w razie przyznania mu Nagrody. 6. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. 7. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem. 8. Organizator oświadcza, że tekst niniejszego Regulaminu jest dostępny na Fan Page bez konieczności instalacji Aplikacji. Wzięcie udziału w Konkursie rozumiane jako dobrowolna instalacja Aplikacji w profilu Uczestnika w serwisie Facebook będzie równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem i jego akceptacją oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. 9. Dane osobowe udzielane przez Użytkownika obejmują w szczególności: a) imię i nazwisko b) data urodzenia c) płeć e) adres f) numer telefonu g) ID konta na portalu facebook.com 10. Użytkownik w każdym czasie ma prawo wglądu, weryfikacji i usunięcia udzielonych Organizatorowi danych osobowych. 11. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez Użytkownika adres od Fundacji SŁOWO materiałów informacyjnych, reklamowych i marketingowych. 12. Właściciel zastrzega sobie prawo do przekazania danych osobowych udostępnionych

3 przez użytkownika na żądanie organów administracji publicznej, sądów, prokuratury i innych instytucji, jeśli do przekazania danych zobowiązują przepisy prawa. 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść zgłoszenia oraz treść materiałów zamieszczonych przez Uczestników na Fan Page na portalu Facebook. 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do Kont Facebook. Jakiekolwiek spory dotyczące w/w praw nie wpływają na zasadę, iż uprawnioną do otrzymania nagrody jest osoba, której dane zostaną podane Organizatorowi zgodnie z Regulaminem. 15. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany ani stowarzyszony z serwisem Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc. Informacje podawane przez Uczestnika są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie Facebook Inc. 4. Zasady Konkursu 1. Uczestnik zostaje Fanem Fan Page'a Organizatora, wskazanego w 1 A). 2. Zadaniem Uczestnika jest udział w I i/lub II etapie Konkursu Biblijnego. 3. Finalistami Konkursu zostanie 30 Uczestników, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w etapie II Konkursu, a Laureatami zostanie 3 najlepszych uczestników tego etapu. 4. I etap Konkursu trwa maksymalnie 10 minut. 5. W trakcie gry uczestnik udziela odpowiedzi na 20 losowo wybranych pytań w formie testu wyboru. 6. Za jedną poprawną odpowiedź Uczestnikowi przysługuje 1 punkt. Przyznane punkty sumują się. 7. W I etapie Konkursu Uczestnik może wziąć udział dowolną ilość razy. 8. Aby móc zagrać w II etapie Konkursu, Uczestnik musi wydać 30 uzbieranych w I etapie punktów. 9. W II etapie Konkursu Uczestnik może wziąć udział dowolną ilość razy. 10. W II etapie Konkursu za jedną poprawną odpowiedź Uczestnikowi przysługuje 1 punkt. Ponowny udział w II etapie Konkursu nie dodaje uzyskanych punktów, lecz liczy ich średnią arytmetyczną (średnia arytmetyczna: suma punktów uzyskanych po przejściu n razy II etapu Konkursu podzielona przez krotność udziału n w II etapie Konkursu.) 11. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania z Konkursu wybranych Uczestników, co do których pojawią się uzasadnione okolicznościami podejrzenia, że oni lub osoby działające w ich interesie zakładały fikcyjne profile w serwisie Facebook i

4 wykorzystywały je do nieuczciwego uczestnictwa Konkursie. Decyzja Organizatora jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 12. Fundacja SŁOWO zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. 5. Zwycięzcy i nagrody osób, które uzyskają najlepsze wyniki w I etapie Konkursu Biblijnego, a nie wezmą udziału w II etapie, otrzymają do wyboru: Kompedium Katechizmu Kościoła Katolickiego wydawnictwa JEDNOŚĆ, bądź książkę autorstwa niemieckiej socjolog Gabriele Kuby Daj szansę miłości osób, które uzyskają najlepsze wyniki w II etapie Konkursu Biblijnego, otrzyma do wyboru: a) Audiobook MP3 Wiara rodzi się ze słuchania. Nowy Testament. wydawnictwa Edycja Świętego Pawła, designerski kubek świąteczny Come on, Baby, light my fire firmy Dayenu.pl wraz z magnesem na lodówkę również tej firmy, b) bądź t-shirt z nowoczesnym motywem chrześcijańskim w zestawie z wyżej wymienionym kubkiem i magnesem oraz karcianą grą biblijną. 3. Trzy osoby, które uzyskały najlepszy wynik w II etapie Konkursu Biblijnego otrzymają nagrody pieniężne (przelew na konto bankowe) w wysokości: i. pierwsze miejsce 500 PLN ii. drugie miejsce 300 PLN iii. trzecie miejsce 200 PLN 4. Uczestnik może otrzymać maksymalnie jedną Nagrodę w Okresie trwania Konkursu. Nie dotyczy to osób, które uzyskały pierwsze trzy najlepsze wyniki w II etapie Konkursu Biblijnego. 5. Finaliści i Laureaci Konkursu zostaną ogłoszeni na Fan Page do końca dnia w poniedziałek 9 stycznia 2015 r. i niezależnie od powyższego, Laureaci Konkursu zostaną poinformowani przez Organizatora o Nagrodzie drogą ową bądź poprzez serwis Facebook, w terminie 10 dni od dnia zakończenia Konkursu. Organizator udostępni Nagrody do odbioru w siedzibie Organizatora, a na wyraźnie życzenie finalisty i/lub laureata zostanie ona przesłana pocztą. Nagrody pieniężne przekazane będą drogą przelewu bankowego. 6. Gdy Organizator nie będzie w stanie z jakiegokolwiek powodu skontaktować się z Laureatem Konkursu lub nie otrzyma niezwłocznie odpowiedzi na przesłane

5 powiadomienie o wygranej (2 doby liczone od momentu powiadomienia o wygranej), Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi. 7. W wypadku rezygnacji przez Laureata Konkursu z odbioru Nagrody, Organizator nie będzie zobowiązany do przekazania Nagrody. 8. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji kont Laureatów Konkursu pod kątem zgodności postępowania Uczestników z zapisami niniejszego Regulaminu. Jeśli któryś ze Laureatów Konkursu zostanie zdyskwalifikowany przez Organizatora, wówczas traci on prawo do Nagrody, a Nagroda nie zostaje wydana i pozostaje własnością Organizatora. Decyzja Organizatora jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. 9. Nagrody nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną ani inną nagrodę rzeczową. 6. Reklamacje 1. Reklamacje dotyczące niniejszego Konkursu można przesyłać w formie pisemnej na adres Organizatora w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty zdarzenia będącego podstawą reklamacji. 2. Reklamacje doręczone po terminie określonym w ust. 1 nie będą rozpatrywane. 3. Decyzje dotyczące zgłoszonych reklamacji podejmowane są przez Organizatora. 4. Uczestnik zgłaszający reklamację informowany jest o wyniku postępowania reklamacyjnego pocztą elektroniczną lub pisemnie, jeśli wniósł o to w treści reklamacji podając adres do korespondencji. Wysłanie odpowiedzi jest w rozumieniu Organizatora równoznaczne z jego dostarczeniem. 7. Dane Osobowe 1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). 2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu będzie Organizator Konkursu. 3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do wydania Nagrody. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo domagania się ich poprawienia oraz żądania usunięcia. 8.

6 Postanowienia końcowe 1. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne nieleżące po stronie Organizatora. 3. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu. 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Organizator nie jest zobowiązana do informowania Użytkowników o zmianie niniejszego Regulaminu. Użytkownik zobowiązuje się do samodzielnego weryfikowania zmian Regulaminu. 5. Zarówno Uczestnicy jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji. 6. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika w żadnym przypadku nie przekracza wartości i liczby Nagród określonych w niniejszym Regulaminie. Ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy sytuacji, w której takie ograniczenie odpowiedzialności pozostaje w sprzeczności z obowiązującym prawem, a w szczególności nie dotyczy szkód wyrządzonych przez Uczestnika czynem niedozwolonym lub w sposób zawiniony. 7. Obowiązująca wersja Regulaminu będzie dostępna na stronie Fan Page:

Regulamin konkursu "Lubelskie Rymy" ("Regulamin") Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Lubelskie Rymy (Regulamin) Postanowienia ogólne Regulamin konkursu "Lubelskie Rymy" ("Regulamin") 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki konkursu Lubelskie Rymy, zwany dalej Konkursem. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ KONKURS EKO-NIELOGICZNY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ KONKURS EKO-NIELOGICZNY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ KONKURS EKO-NIELOGICZNY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej również: Regulaminem ) określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Konkurs eko-nielogiczny,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Narodowy Test Kierowców" zwany dalej: "Regulaminem" [Organizator] 1.

REGULAMIN KONKURSU Narodowy Test Kierowców zwany dalej: Regulaminem [Organizator] 1. REGULAMIN KONKURSU "Narodowy Test Kierowców" zwany dalej: "Regulaminem" [Organizator] 1. 1. Organizatorem Konkursu jest Spółka Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Red Bull Lato w puszce

Regulamin konkursu Red Bull Lato w puszce Regulamin konkursu Red Bull Lato w puszce 1. Informacje ogólne 1.1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki, na jakich odbywa się konkurs prowadzony pod nazwą Red Bull Lato w Puszce,

Bardziej szczegółowo

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

1. Organizator. 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie. 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. REGULAMIN KONKURSU "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga Praga zwany dalej: Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem konkursu "Zostań twarzą Internetu CH King Cross Praga (dalej: Konkurs ) jest

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wyślij rodzinę na wakacje (dalej zwany Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Wyślij rodzinę na wakacje (zwany dalej Konkursem ). 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ GWARANCJA NA LATA II EDYCJA 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą GWARANCJA NA LATA II EDYCJA, zwanej dalej: Akcją jest Gorenje - Polska sp. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia WAWA Wesołych Świąt, czyli skąd jedzie Mikołaj?

Regulamin Konkursu Radia WAWA Wesołych Świąt, czyli skąd jedzie Mikołaj? Regulamin Konkursu Radia WAWA Wesołych Świąt, czyli skąd jedzie Mikołaj? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Wesołych Świąt, czyli skąd jedzie Mikołaj? rozgrywanego na antenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na najlepsze zdjęcie z gadżetem Solaris Bus & Coach S.A. zwanego dalej Konkursem

REGULAMIN KONKURSU na najlepsze zdjęcie z gadżetem Solaris Bus & Coach S.A. zwanego dalej Konkursem REGULAMIN KONKURSU na najlepsze zdjęcie z gadżetem Solaris Bus & Coach S.A. zwanego dalej Konkursem 1. Organizator i czas trwania Konkursu 1.1. Organizatorem konkursu, zwanego dalej Konkursem jest SOLARIS

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Bezpieczny esklep

Regulamin Konkursu Bezpieczny esklep Regulamin Konkursu Bezpieczny esklep Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się III edycja konkursu Bezpieczny esklep (zwany dalej: Konkursem ), którego celem jest promowanie stosowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. "Activia Pełnie Ziarna - nie masz realnych powodów, by nie zjeść śniadania" 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Activia Pełnie Ziarna - nie masz realnych powodów, by nie zjeść śniadania 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu "Activia Pełnie Ziarna - nie masz realnych powodów, by nie zjeść śniadania" 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu "Activia pełnie ziarno - nie masz powodów by nie zjeść śniadania"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu smartdom Powiedz to wspak (dalej zwanego Konkursem jest M2.0 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Karwińskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 15 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 15 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 15 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 15 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu marketingu internetowego

Regulamin ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu marketingu internetowego Regulamin ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę dyplomową z zakresu marketingu internetowego I. Definicje Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenie pojęć: Konkurs oznacza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pokażcie styl Trójmiasta! (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA BLOG W RAMACH KAMPANII POŁOŻNA NA MEDAL

REGULAMIN KONKURSU NA BLOG W RAMACH KAMPANII POŁOŻNA NA MEDAL REGULAMIN KONKURSU NA BLOG W RAMACH KAMPANII POŁOŻNA NA MEDAL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Konkurs na blog w ramach kampanii Położna na medal (dalej: Konkurs ) jest Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE 1. Regulamin dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną przez spółkę: Red8Digital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Włodarzewska 45D, 02-384 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Nakręć swój test telefonu. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Nakręć swój test telefonu. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Nakręć swój test telefonu 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Nakręć swój test telefonu (dalej zwanego Konkursem ) jest Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Zielona faktura. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Zielona faktura. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Zielona faktura 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Zielona faktura (dalej zwanego Konkursem ) jest Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria

1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Płać kartą Visa loteria wiosenna I. Nazwa loterii promocyjnej. 1.1. Loteria promocyjna, zwana dalej loterią, jest urządzana pod nazwą Płać kartą Visa loteria wiosenna. II.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLATFORMY CROWDSOURCINGOWEJ OTWARTA WARSZAWA

REGULAMIN PLATFORMY CROWDSOURCINGOWEJ OTWARTA WARSZAWA REGULAMIN PLATFORMY CROWDSOURCINGOWEJ OTWARTA WARSZAWA 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) dotyczy platformy internetowej dostępnej pod adresem www.otwartawarszawa.pl (zwanej dalej Platformą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo