REGULAMIN pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc awiu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc awiu"

Transkrypt

1 za cznik nr 1 do Zarz dzenia Rektora nr 118/2011 z dnia 19 wrze nia 2011 r., zm. Zarz dzeniem Rektora nr 53/2012, nr 106/2013, nr 149/2014, 39/2015 tekst ujednolicony REGULAMIN pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc awiu I. Postanowienia ogólne 1 1. wiadczenia pomocy materialnej dla doktorantów s przyznawane ze rodków funduszu pomocy materialnej dla doktorantów w ramach dotacji z bud etu pa stwa. 2. Rektor, w porozumieniu z dziekanami wydzia ów i w ciwym organem samorz du doktorantów: 1) dokonuje podzia u dotacji na bezzwrotn pomoc materialn dla doktorantów, 2) ustala wysoko stypendium socjalnego oraz stypendium socjalnego w zwi kszonej wysoko ci; 3) ustala wysoko dochodu na osob w rodzinie doktoranta uprawniaj do stypendium socjalnego; 4) ustala wysoko stypendium dla najlepszych doktorantów, dziel c przeznaczon na nie kwot przez liczb osób zakwalifikowanych do jego pobierania; 5) ustala wysoko stypendium specjalnego dla osób niepe nosprawnych w zale no ci od stopnia niepe nosprawno ci. 3. Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 1) Uczelni nale y przez to rozumie Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc awiu, 2) Doktorancie nale y przez to rozumie uczestnika stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wroc awiu. 4. Regulamin dotyczy tak e cudzoziemców, którzy podj li studia w Uczelni na zasadach obowi zuj cych obywateli polskich, z tym, e obywatelom pa stw cz onkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub pa stw cz onkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i cz onkom ich rodzin nie przys uguje prawo do stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepe nosprawnych i zapomóg. 5. Doktorant mo e ubiega si o pomoc materialn ze rodków przeznaczonych na ten cel w bud ecie pa stwa w formie: 1) stypendium socjalnego, 2) stypendium specjalnego dla osób niepe nosprawnych, 3) stypendium dla najlepszych doktorantów, 4) stypendium ministra za wybitne osi gni cia, 5) zapomogi. Strona 1 z 9

2 6. Wysoko ka dego ze wiadcze pomocy materialnej, o których mowa w ust. 5 pkt 1-3 i 5, ustala rektor w porozumieniu z w ciwym organem samorz du doktorantów, z tym, e czna miesi czna wysoko tych stypendiów nie mo e by wy sza ni 90% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, ustalonego w przepisach o wynagrodzeniu nauczycieli akademickich. 7. Stypendium socjalne ma prawo otrzyma doktorant znajduj cy si w trudnej sytuacji materialnej. Doktorant znajduj cy si w trudnej sytuacji materialnej mo e otrzyma stypendium socjalne w zwi kszonej wysoko ci z tytu u zamieszkania w domu studenckim lub w innym obiekcie, je eli codzienny dojazd z miejsca sta ego zamieszkania do Uczelni uniemo liwia by lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie. 8. Stypendium specjalne dla osób niepe nosprawnych mo e otrzyma doktorant z tytu u niepe nosprawno ci potwierdzonej orzeczeniem w ciwego organu. 9. Stypendium dla najlepszych doktorantów mo e otrzyma doktorant, który: 1) na pierwszym roku studiów doktoranckich, uzyska bardzo dobre wyniki w post powaniu rekrutacyjnym; 2) na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich, w roku poprzedzaj cym przyznanie stypendium spe ni cznie nast puj ce warunki: a) uzyska bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów obj tych programem studiów doktoranckich, b) wykaza si post pami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej, c) podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez Uczelni wykaza si szczególnym zaanga owaniem w pracy dydaktycznej. 10. Doktorantowi mo e by przyznane stypendium ministra za wybitne osi gni cia. Minister w ciwy do spraw szkolnictwa wy szego okre li, w drodze rozporz dzenia, szczegó owe warunki i tryb przyznawania oraz wyp acania stypendium ministra za wybitne osi gni cia, liczb stypendiów i maksymaln wysoko stypendium oraz wzór wniosku o przyznanie stypendium ministra, uwzgl dniaj c rodzaje osi gni naukowych oraz innych osi gni doktoranta po wiadczaj cych ich wybitny poziom oraz sposób udokumentowania tych osi gni. 11. Zapomoga mo e by przyznana doktorantowi, który z przyczyn losowych znalaz si przej ciowo w trudnej sytuacji materialnej. 12. Stypendium socjalne przyznawane jest na semestr: zimowy (okres: pa dziernik luty), letni (okres: marzec lipiec). 13. Po zako czeniu semestru zimowego doktorant pobieraj cy stypendium socjalne w tym semestrze, w przypadku gdy jego sytuacja materialna nie uleg a zmianie, sk ada w dziekanacie, w terminie do ko ca lutego, stosowne o wiadczenie (za. nr 2), bez konieczno ci przedk adania nowych za wiadcze. 14. Stypendium dla najlepszych doktorantów jest przyznawane na okres do 10 miesi cy. Strona 2 z 9

3 15. Stypendium specjalne dla osób niepe nosprawnych jest przyznawane na okres wa no ci orzeczenia o stopniu o niepe nosprawno ci, jednak nie d ej ni na 10 miesi cy. 16. Doktorant mo e równocze nie otrzymywa stypendium dla najlepszych doktorantów i stypendium ministra za wybitne osi gni cia. Otrzymywanie tych stypendiów nie wyklucza prawa doktoranta do wiadcze pomocy materialnej oraz prawa do otrzymywania stypendium przyznawanego przez organy samorz du terytorialnego oraz pracodawców, a tak e pochodz cych ze rodków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. 17. Doktorant podejmuj cy studia równocze nie na kilku studiach doktoranckich mo e otrzyma stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepe nosprawnych, zapomog, stypendium dla najlepszych doktorantów i stypendium ministra za wybitne osi gni cia tylko na jednych, wskazanych przez niego studiach. 18. Doktorant jest zobowi zany do z enia o wiadczenia (za. nr 8) o niepobieraniu wiadcze pomocy materialnej na wi cej ni jednych studiach doktoranckich. 19. Doktorantowi, który po uko czeniu jednych studiów doktoranckich kontynuuje nauk na drugich studiach doktoranckich, nie przys uguj wiadczenia, o których mowa w ust Doktorant traci prawo do wiadcze pomocy materialnej, o których mowa w ust. 5 pkt 1-3, w przypadku: 1) skre lenia z listy uczestników studiów doktoranckich; 2) rezygnacji ze studiów doktoranckich; 3) uzyskania stopnia naukowego doktora; 4) niewywi zywania si przez doktoranta z obowi zków zwi zanych z otrzymywaniem stypendium; 5) ukarania doktoranta kar dyscyplinarn przez komisj dyscyplinarn dla doktorantów. 21. Wyp at stypendium socjalnego, stypendium dla najlepszych doktorantów i stypendium specjalnego dla osób niepe nosprawnych wstrzymuje si, w przypadkach, o których mowa w ust. 20 pkt. 2-5 z pierwszym dniem miesi ca nast puj cego po miesi cu, w którym wyst pi a przyczyna uzasadniaj ca utrat prawa do stypendium, a w przypadku o którym mowa w ust. 20 pkt 1, z pierwszym dniem miesi ca nast puj cego po miesi cu, w którym decyzja o skre leniu sta a si ostateczna. 22. wiadczenia pomocy materialnej s wyp acane przelewem na indywidualne konto bankowe doktoranta. Nie dokonuje si przelewów na inne konta (fundacji, firm, osób) wskazywane przez doktoranta. II. Zasady przyznawania wiadcze pomocy materialnej 2 1. wiadczenia pomocy materialnej dla doktorantów zawarte w 1 ust. 5 pkt. 1, 2 i 5 Regulaminu przyznaje na wniosek doktoranta dziekan. 2. Od decyzji dziekana przys uguje odwo anie do rektora w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 3. Stypendia dla najlepszych doktorantów przyznaje na wniosek doktoranta rektor. Strona 3 z 9

4 4. Od decyzji rektora doktorantowi przys uguje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, który nale y z w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. 5. Stypendia ministra za wybitne osi gni cia przyznaje doktorantom minister w ciwy do spraw szkolnictwa wy szego na wniosek rektora uczelni zaopiniowany przez rad wydzia u. 6. wiadczenia pomocy materialnej, o których mowa w 1 ust. 5 pkt. 1-3 i 5 Regulaminu, mog by przyznawane przez regulaminowy okres czterech lat studiów, jednak nie d ej ni do ko ca ósmego semestru. 7. Wnioski o wiadczenia pomocy materialnej, o których mowa w 1 ust. 5 pkt 1 i 2 Regulaminu, doktoranci sk adaj w terminie do dnia 5 pa dziernika Post powanie w sprawie o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepe nosprawnych, stypendium dla najlepszych doktorantów wszczyna si na podstawie wniosku doktoranta o ustalenie praw do tego stypendium. 2. Za w ciwe skompletowanie dokumentów odpowiada doktorant. 3. Je eli wniosek zosta z ony w trakcie trwania semestru, stypendium mo e by przyznane, je eli pozwalaj na to wzgl dy finansowe. W takim przypadku prawo do stypendium ustala si od miesi ca enia kompletnego wniosku, chyba, e przyczyna by a niezale na od doktoranta. W takiej sytuacji prawo do stypendium mo e by ustalone od miesi ca zaistnienia okoliczno ci maj cych wp yw na prawo do stypendium, nie wcze niej jednak ni od pocz tku semestru. 4. Je eli wniosek nie zosta z ony wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami dziekan wzywa wnosz cego do usuni cia braków w terminie 14 dni, z pouczeniem, e nieusuni cie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek doktoranta dziekan mo e przed termin uzupe nienia. 5. Dziekan, po przeprowadzeniu post powania wyja niaj cego, wydaje rozstrzygni cie w formie decyzji. 6. Od decyzji dziekana przys uguje odwo anie do rektora. Odwo anie powinno by z one, za po rednictwem dziekana, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. 7. W przypadku dokumentów, których forma lub tre budz w tpliwo ci, co do ich wiarygodno ci, dziekan ma prawo za da wyja nie, wnosi o uzupe nienie dokumentów, mo e równie odmówi przyznania pomocy materialnej w razie braku usuni cia w tpliwo ci. 8. wiadczenia pomocy materialnej uzyskane na podstawie nieprawdziwych danych stanowi wiadczenia nienale ne i podlegaj zwrotowi. 9. Decyzje wydawane s w formie pisemnej. 10. Decyzja rektora ma charakter ostateczny. III. Stypendium socjalne Strona 4 z 9

5 4 1. Stypendium socjalne ma prawo otrzyma doktorant znajduj cy si w trudnej sytuacji materialnej. 2. Doktorant znajduj cy si w trudnej sytuacji materialnej mo e otrzymywa stypendium socjalne w zwi kszonej wysoko ci z tytu u zamieszkania: w domu studenckim lub w innym obiekcie, je eli codzienny dojazd z miejsca sta ego zamieszkania do Uczelni uniemo liwia by lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie, z niepracuj cym ma onkiem lub dzieckiem doktoranta w domu studenckim lub w innym obiekcie. 3. Doktorant ubiegaj cy si o stypendium socjalne w zwi kszonej wysoko ci z tytu u zamieszkania z niepracuj cym ma onkiem sk ada w dziekanacie wraz z wnioskiem (za. nr 1) stosowne za wiadczenia dotycz ce ma onka. 4. Doktorant, pod rygorem odpowiedzialno ci dyscyplinarnej i zwrotu pobranych wiadcze, ma obowi zek powiadomienia, w terminie 7 dni o: 1) rezygnacji swojej, swojego ma onka lub dziecka z zakwaterowania w domu studenckim lub innym obiekcie, 2) podj ciu pracy przez ma onka, który zamieszkiwa z nim jako ma onek niepracuj cy. 5. Wysoko dochodu, o którym mowa w 1 ust. 2, nie mo e by ni sza ni 1,30 kwoty, o której mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo ecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, ze zm.) oraz wy sza ni 1,30 sumy kwot okre lonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 ze zm.). 6. Miesi czn wysoko dochodu na osob w rodzinie doktoranta uprawniaj cego do ubiegania si o stypendium socjalne ustala si na zasadach okre lonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o wiadczeniach rodzinnych z uwzgl dnieniem ust. 7 i ust Przy ustalaniu wysoko ci dochodów uprawniaj cych doktoranta do ubiegania si o stypendium socjalne, uwzgl dnia si dochody osi gane przez: 1) doktoranta, 2) ma onka doktoranta, a tak e b ce na utrzymaniu doktoranta lub jego ma onka dzieci niepe noletnie, dzieci pobieraj ce nauk do 26 roku ycia, a je eli 26 rok ycia przypada w ostatnim roku studiów, do ich uko czenia, oraz dzieci niepe nosprawne bez wzgl du na wiek, 3) rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych doktoranta i b ce na ich utrzymaniu dzieci niepe noletnie, dzieci pobieraj ce nauk do 26 roku ycia, je eli 26 rok ycia przypada w ostatnim roku studiów do ich uko czenia, oraz dzieci niepe nosprawne bez wzgl du na wiek. 8. Do dochodów uwzgl dnianych dla celów stypendialnych nie wlicza si : 1) wiadcze otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy szym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zmianami): a) wiadcze pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, b) wiadcze, o których mowa w art. 173a, 199a, 2) stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach: Strona 5 z 9

6 a) funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, b) niepodlegaj cych zwrotowi rodków pochodz cych z pomocy udzielanej przez pa stwa cz onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), c) umów mi dzynarodowych lub programów wykonawczych, sporz dzanych do tych umów albo mi dzynarodowych programów stypendialnych, 3) wiadcze pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 wrze nia 1991 r. o systemie o wiaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, ze zm.). 4) stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez inne podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, ze zm.). 9. Doktorant mo e ubiega si o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów, o których mowa w ust. 7 pkt 3: 1) w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z adnym z rodziców i potwierdzi ten fakt w z onym o wiadczeniu oraz spe nia jedn z nast puj cych przes anek: a) uko czy 26 rok ycia, b) pozostaje w zwi zku ma skim, c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 7 pkt 2, lub 2) je eli spe nia cznie nast puj ce warunki: a) posiada sta e ród o dochodów w ostatnim roku podatkowym, b) posiada sta e ród o dochodów w roku bie cym, c) jego miesi czny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wy szy lub równy 1,15 sumy kwoty okre lonej w art. 5 ust. 1 i kwoty okre lonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wiadczeniach rodzinnych, d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z adnym z rodziców i potwierdzi ten fakt w z onym o wiadczeniu. 10. Do wniosku o stypendium socjalne nale y do czy dokumenty: 1) potwierdzaj ce wysoko osi gni tego dochodu przez cz onków rodziny; 2) potwierdzaj ce stan osobowy rodziny. 11. Stan rodziny oraz osi gane dochody dokumentuje si na dzie sk adania wniosku. Je eli po z eniu wniosku do dnia ustalania prawa do stypendium socjalnego lub w okresie pobierania stypendium nast pi zmiana w liczbie cz onków rodziny, uzyskanie dochodu lub inne zmiany maj ce wp yw na prawo do stypendium lub jego wysoko, doktorant obowi zany jest do niezw ocznego powiadomienia o tym dziekana, dor czaj c odpowiednie dokumenty. 12. W przypadku, gdy dochód rodziny powi kszony o uzyskany dochód powoduje utrat prawa do stypendium, stypendium nie przys uguje od miesi ca nast puj cego po pierwszym pe nym miesi cu od uzyskania dochodu. Je eli uzyskany dochód powoduje zmian wysoko ci stypendium, stypendium w zmienionej wysoko ci obowi zuje od miesi ca nast puj cego po pierwszym pe nym Strona 6 z 9

7 miesi cu od uzyskania dochodu. Kwota wyp aconego stypendium lub ró nicy wysoko ci stypendium, po utracie prawa lub zmianie wysoko ci, stanowi stypendium nienale ne i podlega zwrotowi. IV. Stypendium specjalne dla osób niepe nosprawnych 5 1. Stypendium specjalne dla osób niepe nosprawnych mo e otrzyma doktorant, w zwi zku z ponoszeniem dodatkowych kosztów z tytu u niepe nosprawno ci potwierdzonej orzeczeniem ciwego organu. 2. Stypendium specjalne dla osób niepe nosprawnych jest przyznawane na okres wa no ci orzeczenia o stopniu niepe nosprawno ci, jednak nie d ej ni na 10 miesi cy. 3. Doktorant ubiegaj cy si o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepe nosprawnych sk ada: 1) wniosek (za. nr 5), w którym wykazuje jaki stopie niepe nosprawno ci posiada; 2) orzeczenie w ciwego organu o stopniu niepe nosprawno ci lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i spo ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe nosprawnych (Dz. U. Nr 14 z 2008 poz. 92, ze zm.). 4. W przypadku utraty wa no ci orzeczenia w trakcie roku akademickiego, wyp ata przyznanego stypendium zostanie wznowiona od nast pnego miesi ca, bez mo liwo ci wyrównania za poprzednie miesi ce, po dostarczeniu orzeczenia o stopniu niepe nosprawno ci stanowi cego kontynuacj poprzedniego orzeczenia. 5. Wysoko stypendium specjalnego dla osób niepe nosprawnych w danym roku akademickim okre la rektor, po zasi gni ciu opinii samorz du doktorantów. V. Stypendium dla najlepszych doktorantów 6 1. Stypendium dla najlepszych doktorantów mo e by przyznane: 1) na pierwszym roku studiów doktoranckich doktorantowi, który uzyska nie mniej ni 90% z mo liwych do uzyskania punktów w trakcie post powania kwalifikacyjnego na te studia. 2) na drugim roku i kolejnych latach studiów doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzaj cym przyznanie stypendium spe ni cznie nast puj ce warunki: a) uzyska bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów obj tych programem studiów doktoranckich, b) wykaza si post pami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej, Strona 7 z 9

8 c) w czasie studiów doktoranckich wykaza si szczególnym zaanga owaniem w pracy dydaktycznej, przez co nale y rozumie uzyskanie pozytywnej oceny kierownika jednostki organizacyjnej za przygotowanie materia ów dydaktycznych do prowadzonych przedmiotów. 2. Doktorant jest oceniany na podstawie: 1) Karty oceny doktoranta (za cznik nr 2 do Zarz dzenia nr 34 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc awiu z dnia 8 marca 2012 roku). 2) Szczegó owych kryteriów przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów okre lonych przez rady wydzia ów. 3. Szczegó owe kryteria powinny zawiera : 1) wykaz kryteriów wraz z przys uguj im punktacj, 2) minimaln liczb punktów uprawniaj doktoranta do otrzymania stypendium dla najlepszych doktorantów, zwan dalej punktacj graniczn. 4. Doktorant ubiegaj cy si o stypendium sk ada do kierownika studiów doktoranckich w terminie do 5 pa dziernika kart oceny doktoranta za poprzedni rok akademicki oraz indeks i wniosek (za. nr 4). 5. Doktoranckie Komisje Stypendialne dokonuj oceny merytorycznej wymaganych dokumentów i przygotowuj listy rankingowe, które przekazuj rektorowi w terminie do 20 pa dziernika. 6. Wydzia ow list rankingow tworzy si oddzielnie dla doktorantów pierwszego roku oraz dla doktorantów pozosta ych lat studiów. 7. Stypendium dla najlepszych doktorantów, przyznaje Rektor na podstawie list rankingowych, grupie do 15% najlepszych doktorantów na wydziale. W przypadku gdy w wyniku wyliczenia liczby 15% doktorantów na wydziale uzyskana zostanie warto, która nie jest liczb ca kowit, to warto t zaokr gla si zawsze w dó do liczby ca kowitej. 8. Stypendium dla najlepszych doktorantów jest przyznawane doktorantowi, który spe ni cznie nast puj ce warunki: 1) jest w grupie 15% najlepszych doktorantów na li cie rankingowej, 2) uzyska liczb punktów wy sz lub równ punktacji granicznej. 9. Wysoko stypendiów dla najlepszych doktorantów ustala rektor w porozumieniu z w ciwym organem samorz du doktorantów. VI. Zapomoga 7 1. Zapomoga jest dora bezzwrotn form pomocy dla doktorantów i mo e by przyznana doktorantowi, który z przyczyn losowych znalaz si przej ciowo w trudnej sytuacji materialnej na skutek: 1) nieszcz liwego wypadku doktoranta lub cz onka najbli szej rodziny, 2) choroby doktoranta lub cz onka najbli szej rodziny, 3) mierci najbli szego cz onka rodziny, 4) kradzie y lub zniszczenia bez winy doktoranta przedmiotów pierwszej potrzeby, 5) nag ych okoliczno ci losowych, które mog mie znacz cy wp yw na pogorszenie sytuacji Strona 8 z 9

9 materialnej. 2. Sk adaj c wniosek o zapomog (za. nr 3) doktorant ma obowi zek udokumentowania okoliczno ci stanowi cych podstaw wniosku. Wniosków nie udokumentowanych nie rozpatruje si. 3. Udokumentowaniem wniosku o zapomog s : 1) dokumenty Urz du Stanu Cywilnego, 2) za wiadczenia lekarskie, 3) za wiadczenia policji, 4) inne za wiadczenia w ciwych instytucji i urz dów potwierdzaj cych okoliczno ci opisane we wniosku, 5) o wiadczenia o wysoko ci dochodu netto na osob w rodzinie doktoranta. 4. Doktorant mo e otrzyma zapomog dwa razy w roku akademickim. 5. Wysoko zapomogi okre la rektor, a przyznaje dziekan. VII. Postanowienia ko cowe 8 Szczególnie uzasadnione, indywidualne przypadki, nieuwzgl dnione w niniejszym Regulaminie, rozpatruje dziekan po zasi gni ciu opinii w ciwego organu Samorz du Doktorantów. Od decyzji dziekana doktorantowi przys uguje prawo wniesienia odwo ania do rektora w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 9 Wszelkie kompetencje rektora lub dziekana, wynikaj ce z niniejszego Regulaminu wykonuj odpowiednio: 1) na podstawie stosownego upowa nienia rektora prorektor ds. nauki, 2) na podstawie stosownego upowa nienia dziekana prodziekan Od decyzji dziekana dotycz cej pomocy materialnej, z wyj tkiem stypendium dla najlepszych doktorantów, doktorantowi przys uguje prawo wniesienia odwo ania do rektora, w imieniu którego dzia a prorektor ds. nauki. Odwo anie sk ada si w dziekanacie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 2. Od decyzji rektora dotycz cej stypendium dla najlepszych doktorantów przys uguje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, który nale y z w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Nadzór nad przestrzeganiem postanowie niniejszego Regulaminu sprawuje prorektor ds. nauki Za w ciwe skompletowanie dokumentów niezb dnych do przyznania wiadcze pomocy materialnej i za prawid owe wyliczenie dochodu przypadaj cego na jedn osob w rodzinie doktoranta, jak równie za wyliczenie redniej ocen dla celów stypendialnych odpowiedzialni s pracownicy administracyjni wydzia u, zajmuj cy si pomoc materialn dla doktorantów. Strona 9 z 9

10 2. Pracownicy, o których mowa w ust. 1, odpowiedzialni s za terminowe przygotowanie i przekazanie decyzji dotycz cych wiadcze pomocy materialnej dla poszczególnych doktorantów. Nadzór nad terminowym przygotowaniem dokumentacji niezb dnej do przyznania wiadcze pomocy materialnej sprawuje dziekan. 13 W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego Regulaminu stosuje si przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wy szym oraz przepisy kodeksu post powania administracyjnego. 14 Niniejszy Regulamin wchodzi w ycie z dniem 1 pa dziernika 2011 r. Strona 10 z 9

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Rektora nr 59 z dnia 20 lipca 2015 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 26/2015 Rektora UKSW z dnia 1 lipca 2015 r. REGULAMIN ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH NA UNIWERSYTETCIE KARDYNAŁA

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN Strona 1 z 9 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW POZNAŃ 2011 Strona 2 z 9 Rozdział 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 28/2012 Rektora AGH z dnia 1 października 2012 r. z późn. zm.

Załącznik do Zarządzenia Nr 28/2012 Rektora AGH z dnia 1 października 2012 r. z późn. zm. Załącznik do Zarządzenia Nr 28/2012 Rektora AGH z dnia 1 października 2012 r. z późn. zm. Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU. Rozdział I.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU. Rozdział I. REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W GDAŃSKU Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Regulamin określa zasady ustalania wysokości, przyznawania

Bardziej szczegółowo

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia. WIADCZENIA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ALIMENTÓW Ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz ich wyp ata nast puj odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Stypendium. Fundacji Rodziny Maciejko

Regulamin Stypendium. Fundacji Rodziny Maciejko Regulamin Stypendium Fundacji Rodziny Maciejko 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady przyznawania i wypłacania stypendium studentom rozpoczynającym studia na Politechnice Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r.

Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r. Załącznik do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 8/2013 z 4 marca 2013 r. Zasady i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów za wyniki w nauce ze Studenckiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 57/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 24 października 2012 r.

Zarządzenie Nr R 57/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 24 października 2012 r. Zarządzenie Nr R 57/2012 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 24 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

REGULAMIN pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 118/2011 z dnia 19 września 2011 r., zm. Zarządzeniem Rektora nr 118/2011, Zarządzeniem Rektora nr 106/2013 tekst ujednolicony REGULAMIN pomocy materialnej dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Wysokość Stypendium wynosi 1 000 zł miesięcznie.

Postanowienia ogólne. Wysokość Stypendium wynosi 1 000 zł miesięcznie. Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych za wyniki w nauce na studiach odbywanych w ramach realizowanego przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska projektu konkursowego Zwiększenie liczby absolwentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania oraz zasady odpłatności za miejsce w domach studenckich Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

Regulamin przyznawania oraz zasady odpłatności za miejsce w domach studenckich Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14/2012 z dnia 2 kwietnia 2012 roku. Regulamin przyznawania oraz zasady odpłatności za miejsce w domach studenckich Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ studentom Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Na podstawie art. 186 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przodkowo.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 38/2011 z dnia 22 września 2011 roku REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYśSZEJ SZKOŁY FIZJOTERAPII Z SIEDZIBĄ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

Regulamin. pomocy materialnej dla studentów. Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi

Regulamin. pomocy materialnej dla studentów. Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi Załącznik do Zarządzenia Rektora WSInf z dnia 14 września 2011 roku Regulamin pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi 1 SPIS TREŚCI Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ( 1-3) Rozdział

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA Załącznik do Uchwały nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA 1 Cele i formy realizacji programu 1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu stypendialnego dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W CHEŁMIE Wydany na podstawie art. 75 ust. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 32 Rektora PP z dnia 30 września 2014 r. (RO/IX/32/2014) Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom Politechniki Poznańskiej Regulamin ustalony na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY I POSTANOWIENIA OGÓLNE

PRZEPISY I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 61/2011 Rektora PB Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów Politechniki Białostockiej PRZEPISY I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Student może ubiegać się o pomoc materialną

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVII/435/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 23 lutego 2005 roku

Uchwała Nr XXXVII/435/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 23 lutego 2005 roku Uchwała Nr XXXVII/435/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 23 lutego 2005 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt 02.06.2015 r. M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania, wydawania i korzystania z Karty Ustrzycka Karta Dużej Rodziny

Regulamin przyznawania, wydawania i korzystania z Karty Ustrzycka Karta Dużej Rodziny Załącznik do Zarządzenia Nr 138/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 9 czerwca 2016 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 8/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 12 stycznia 2016 r. Regulamin przyznawania,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY I POSTANOWIENIA OGÓLNE

PRZEPISY I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin ustalania, zasad przyznawania i wypłacania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Papieskiej Akademii Teologicznej ustalony w trybie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Załącznik do zarządzenia nr 38 Rektora z dnia 30 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR / /2015 RADY GMINY CHYBIE. z dnia... 2015 r.

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR / /2015 RADY GMINY CHYBIE. z dnia... 2015 r. OrS.4431.9.2015.AP P R O J E K T D r u k n r........... UCHWAŁA NR / /2015 RADY GMINY CHYBIE z dnia... 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r.

ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r. ZARZĄDZENIE NR 5/2013 WÓJTA GMINY LIPUSZ z dnia 08.01.2013r. w sprawie wprowadzenie w Urzędzie Gminy Lipusz regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NA KIERUNKACH ZAMAWIANYCH W RAMACH PROJEKTU POKL

REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NA KIERUNKACH ZAMAWIANYCH W RAMACH PROJEKTU POKL REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW NA KIERUNKACH ZAMAWIANYCH W RAMACH PROJEKTU POKL Inżynier na zamówienie Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej Przepisy i postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego w roku akademickim 2009/2010 I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię:

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię: U C H W A Ł A NR XIX/81/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Na podstawie art. 90f. ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/27/2011 RADY GMINY KRASNE. z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Krasne.

UCHWAŁA NR IV/27/2011 RADY GMINY KRASNE. z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Krasne. UCHWAŁA NR IV/27/2011 RADY GMINY KRASNE z dnia 24 stycznia 2011 r. w sprawie Programu Stypendialnego Gminy Krasne. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK KIERUNKU ZAMAWIANEGO INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK KIERUNKU ZAMAWIANEGO INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO DLA STUDENTÓW I STUDENTEK KIERUNKU ZAMAWIANEGO INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin Programu Stypendialnego określa zasady, warunki

Bardziej szczegółowo

Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce może otrzymać student, który spełnia łącznie następujące warunki:

Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce może otrzymać student, który spełnia łącznie następujące warunki: Stypendia Ministra na rok akademicki 2006/2007 Z uwagi na liczne zapytania w sprawie składania wniosków o stypendia ministra na rok akademicki 2006/2007, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVI/127/05 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 11 lutego 2005 roku

UCHWAŁA Nr XVI/127/05 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 11 lutego 2005 roku UCHWAŁA Nr XVI/127/05 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 11 lutego 2005 roku w sprawie: regulaminu przyznawania stypendiów uczniom Liceum Ogólnokształcącego w Bytomiu Odrzańskim w ramach Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

zmiany 1) szczegółowy tryb przekazywania oraz rozliczania refundacji składek na ubezpieczenia społeczne, zwanej dalej refundacją składek ;

zmiany 1) szczegółowy tryb przekazywania oraz rozliczania refundacji składek na ubezpieczenia społeczne, zwanej dalej refundacją składek ; brzmienie od 2008 04 14 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych z dnia 13 grudnia 2007 r. (Dz.U. Nr 240, poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Systemu Stypendialnego. Fundacji Grażyny i Wojciecha Rybka Pomoc i Nadzieja. w Bydgoszczy (tekst jednolity)

Regulamin Systemu Stypendialnego. Fundacji Grażyny i Wojciecha Rybka Pomoc i Nadzieja. w Bydgoszczy (tekst jednolity) Regulamin Systemu Stypendialnego Fundacji Grażyny i Wojciecha Rybka Pomoc i Nadzieja w Bydgoszczy (tekst jednolity) I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin (zwany dalej Regulaminem) Systemu Stypendialnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OPS 021.1.46.2012. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu. z dnia 20.08.2012

ZARZĄDZENIE NR OPS 021.1.46.2012. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu. z dnia 20.08.2012 ZARZĄDZENIE NR OPS 021.1.46.2012 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu z dnia 20.08.2012 w sprawie wprowadzenie procedury dotyczącej przyznania świadczenia pielęgnacyjnego Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Pracowników Urz du Gminy Pi tek.

Regulamin Wynagradzania Pracowników Urz du Gminy Pi tek. Regulamin Wynagradzania Pracowników Urz du Gminy Pi tek. Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem zosta ustalony na podstawie : art.77² ustawy z 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998r.

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym: stypendium szkolne

W N I O S E K o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym: stypendium szkolne Radomsko, dnia... W N I O S E K o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym: stypendium szkolne 1. Dane rodzica(ów), opiekuna prawnego, ucznia (uczniów) ubiegającego(ych) się o przyznanie stypendium

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendiów doktorskich pracownikom Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Regulamin przyznawania stypendiów doktorskich pracownikom Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Regulamin przyznawania stypendiów doktorskich pracownikom Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego 1 Niniejszy regulamin został wprowadzony w oparciu o 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Wyższego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. 2014, poz. 1370).

Wyższego z dnia 9 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów na określonym kierunku i poziomie kształcenia (Dz. U. 2014, poz. 1370). UCHWAŁA Nr 37/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących projektowania programów studiów oraz planów i programów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 51 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 czerwca 2014 roku

Zarządzenie nr 51 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 czerwca 2014 roku DO-0130/51/2014 Zarządzenie nr 51 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 10 czerwca 2014 roku w sprawie: Regulaminu przyznawania studentom i korzystania przez studentów z miejsc w domach studenckich Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r. Dz.U.06.37.255 2008.01.15 zm. Dz.U.07.249.1865 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą

Bardziej szczegółowo

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. E Piaseckiego w Poznaniu z dnia 23 września 2011r.

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. E Piaseckiego w Poznaniu z dnia 23 września 2011r. ZARZĄDZENIE NR 44/11 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. E Piaseckiego w Poznaniu z dnia 23 września 2011r. w sprawie Regulaminu Przyznawania Pomocy Materialnej Studentom i Doktorantom AWF w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE I WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

WNIOSEK O USTALENIE I WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: Część I Dane osoby ubiegającej się Imię Numer PESEL *) Obywatelstwo WNIOSEK O USTALENIE I WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLIX/488/2010 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU. z dnia 26 stycznia 2010 r.

UCHWAŁA Nr XLIX/488/2010 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU. z dnia 26 stycznia 2010 r. Województwa Wielkopolskiego Nr 64 6913 Poz. 1373 1373 UCHWAŁA Nr XLIX/488/2010 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Nazwisko. Ulica Numer domu Numer mieszkania.... (imię i nazwisko) Data urodzenia:... numer PESEL... Kod pocztowy: Ulica. Numer domu. Telefon...

Nazwisko. Ulica Numer domu Numer mieszkania.... (imię i nazwisko) Data urodzenia:... numer PESEL... Kod pocztowy: Ulica. Numer domu. Telefon... Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: Część I Dane osoby ubiegającej się WNIOSEK O USTALENIE i WYPŁATĘ ZASIŁKU DLA OPIEKUNA Imię Nazwisko Numer PESEL

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 26 stycznia 2012 roku

Zarządzenie nr 3/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 26 stycznia 2012 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU Zarządzenie nr 3/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 26

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje:

zarządzam, co następuje: w sprawie ustalenia i wprowadzenia Szczegółowych zasad przyjmowania, rozpatrywania i realizacji wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd w 2014 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 35 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 23 maja 2012 roku

Zarządzenie nr 35 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 23 maja 2012 roku DO-0130/35/2012 Zarządzenie nr 35 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 23 maja 2012 roku w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 59 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 18 września

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

1 lutego 2012 r. I. Zasady ogólne

1 lutego 2012 r. I. Zasady ogólne 1 lutego 2012 r. Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego Dziekanat, ul. Hoża 69, 00-681 Warszawa e-mail: dziekfiz@fuw.edu.pl tel. +48 22 55 32 123, fax: +48 22 55 32 333 Regulamin przyznawania stypendiów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 9/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 17 listopada 2014 r.

Zarządzenie Nr 9/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 17 listopada 2014 r. Zarządzenie Nr 9/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia wzorów umów o finansowanie kosztów uzyskania stopnia naukowego doktora, doktora habilitowanego

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r.

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania naukowych stypendiów doktoranckich Fundacji Narodowego Banku Polskiego

Regulamin przyznawania naukowych stypendiów doktoranckich Fundacji Narodowego Banku Polskiego Regulamin przyznawania naukowych stypendiów doktoranckich Fundacji Narodowego Banku Polskiego A) Program naukowych stypendiów doktoranckich Fundacji Narodowego Banku Polskiego (Fundacji NBP) jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1469/2012

Zarządzenie Nr 1469/2012 Zarządzenie Nr 1469/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu Płockiej Karty Familijnej 3+ w ramach Programu Płocka Karta Familijna 3+ Na podstawie art. 7 ust 1

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016 roku

Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016 roku O-KRS-490-1/16 Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Zielonkach Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej.

Regulamin pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej. Załącznik do uchwały nr 56/d/09/2014 Tekst jednolity Regulamin pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia na Politechnice Krakowskiej 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. z dnia 5 maja 2016 r.

UCHWAŁA Nr.. z dnia 5 maja 2016 r. UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY TUŁOWICE z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Tułowice dla wybitnie uzdolnionych uczniów Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/181/12 RADY GMINY BRANICE. z dnia 13 sierpnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/181/12 RADY GMINY BRANICE. z dnia 13 sierpnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/181/12 RADY GMINY BRANICE w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Branice Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXII/1921/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 17 września 2009 r.

UCHWAŁA Nr LXII/1921/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 17 września 2009 r. UCHWAŁA Nr LXII/1921/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 17 września 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz ustalania wysokości

Bardziej szczegółowo

UMOWA o warunkach odpłatności za stacjonarne studia I lub II stopnia w Politechnice Gdańskiej

UMOWA o warunkach odpłatności za stacjonarne studia I lub II stopnia w Politechnice Gdańskiej UMOWA o warunkach odpłatności za stacjonarne studia I lub II stopnia w Politechnice Gdańskiej Zawarta w dniu. r. w Gdańsku pomiędzy Politechniką Gdańską z siedzibą w Gdańsku, ul. Narutowicza 11/12 80-233

Bardziej szczegółowo

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja (dawny program stypendialny SOLIDARNI) wrzesień 2014 1 Niniejsza prezentacja w założeniu ma stanowićpomoc dla Państwa przy organizacji

Bardziej szczegółowo

jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Praktyczny poradnik Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. W zakładce "wnioski

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 04.2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach z dnia 14 stycznia 2016

Zarządzenie Nr 04.2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach z dnia 14 stycznia 2016 GOPS.010.04.2016 Zarządzenie Nr 04.2016 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pabianicach z dnia 14 stycznia 2016 w sprawie Regulaminu okresowej oceny pracowników samorządowych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (tekst jednolity) Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli

USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (tekst jednolity) Rozdział 3a. Awans zawodowy nauczycieli USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity) Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli Art. 9a. 1. Ustala się stopnie awansu zawodowego nauczycieli: 1) nauczyciel stażysta; 2) nauczyciel

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/232/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/232/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2011 r. UCHWAŁA NR XII/232/11 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach Na podstawie art. 6

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Rektora nr 36 z dnia 28 czerwca 2013 r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE 1 Zasady

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 1809 UCHWAŁA NR XVIII/114/2016 RADY GMINY JEŻÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI PRZEPISY I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI PRZEPISY I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI PRZEPISY I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin określa: a) zasady tworzenia i podziału funduszu pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU

WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU Za cznik do regulaminu naboru uczestników projektu,,internet w Twoim zasi gu WNIOSEK ZG OSZENIOWY DO PROJEKTU,,Internet w Twoim zasi gu przeciwdzia anie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Tomaszowskim Dane

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/61/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 9 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/61/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU. z dnia 9 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/61/2015 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego do realizacji projektu "Pierwszy dzwonek" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji, kryteria i warunki przyjęć do Przedszkola Samorządowego nr 25 w Kielcach

Zasady rekrutacji, kryteria i warunki przyjęć do Przedszkola Samorządowego nr 25 w Kielcach Zasady rekrutacji, kryteria i warunki przyjęć do Przedszkola Samorządowego nr 25 w Kielcach Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2016 Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 25 w Kielcach z dnia 07.03. 2016

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY SZKOLNEJ KOMISJI DO SPRAW UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM

REGULAMIN PRACY SZKOLNEJ KOMISJI DO SPRAW UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM REGULAMIN PRACY SZKOLNEJ KOMISJI DO SPRAW UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ZABRZU Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną na konferencji

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-15/2010 P/10/074 Pan Krzysztof Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - I Liceum

Bardziej szczegółowo

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi od studentów kwestionujące

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi od studentów kwestionujące RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-686330-I/11/ST/KJ 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pani Barbara Kudrycka Minister Nauki

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała WZÓR UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU DOTACYJNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 ZARZĄDZENIE Nr 2/2016 z dnia 16 lutego 2016r DYREKTORA PRZEDSZKOLA Nr 14 W K O N I N I E W sprawie wprowadzenia REGULAMINU REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 IM KRASNALA HAŁABAŁY W KONINIE Podstawa

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 19/46/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 19/46/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 30 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR 19/46/15 ZARZĄDU POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dzierżoniowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo