REGULAMIN pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc awiu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc awiu"

Transkrypt

1 za cznik nr 1 do Zarz dzenia Rektora nr 118/2011 z dnia 19 wrze nia 2011 r., zm. Zarz dzeniem Rektora nr 53/2012, nr 106/2013, nr 149/2014, 39/2015 tekst ujednolicony REGULAMIN pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc awiu I. Postanowienia ogólne 1 1. wiadczenia pomocy materialnej dla doktorantów s przyznawane ze rodków funduszu pomocy materialnej dla doktorantów w ramach dotacji z bud etu pa stwa. 2. Rektor, w porozumieniu z dziekanami wydzia ów i w ciwym organem samorz du doktorantów: 1) dokonuje podzia u dotacji na bezzwrotn pomoc materialn dla doktorantów, 2) ustala wysoko stypendium socjalnego oraz stypendium socjalnego w zwi kszonej wysoko ci; 3) ustala wysoko dochodu na osob w rodzinie doktoranta uprawniaj do stypendium socjalnego; 4) ustala wysoko stypendium dla najlepszych doktorantów, dziel c przeznaczon na nie kwot przez liczb osób zakwalifikowanych do jego pobierania; 5) ustala wysoko stypendium specjalnego dla osób niepe nosprawnych w zale no ci od stopnia niepe nosprawno ci. 3. Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 1) Uczelni nale y przez to rozumie Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc awiu, 2) Doktorancie nale y przez to rozumie uczestnika stacjonarnych studiów doktoranckich w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wroc awiu. 4. Regulamin dotyczy tak e cudzoziemców, którzy podj li studia w Uczelni na zasadach obowi zuj cych obywateli polskich, z tym, e obywatelom pa stw cz onkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub pa stw cz onkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i cz onkom ich rodzin nie przys uguje prawo do stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepe nosprawnych i zapomóg. 5. Doktorant mo e ubiega si o pomoc materialn ze rodków przeznaczonych na ten cel w bud ecie pa stwa w formie: 1) stypendium socjalnego, 2) stypendium specjalnego dla osób niepe nosprawnych, 3) stypendium dla najlepszych doktorantów, 4) stypendium ministra za wybitne osi gni cia, 5) zapomogi. Strona 1 z 9

2 6. Wysoko ka dego ze wiadcze pomocy materialnej, o których mowa w ust. 5 pkt 1-3 i 5, ustala rektor w porozumieniu z w ciwym organem samorz du doktorantów, z tym, e czna miesi czna wysoko tych stypendiów nie mo e by wy sza ni 90% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, ustalonego w przepisach o wynagrodzeniu nauczycieli akademickich. 7. Stypendium socjalne ma prawo otrzyma doktorant znajduj cy si w trudnej sytuacji materialnej. Doktorant znajduj cy si w trudnej sytuacji materialnej mo e otrzyma stypendium socjalne w zwi kszonej wysoko ci z tytu u zamieszkania w domu studenckim lub w innym obiekcie, je eli codzienny dojazd z miejsca sta ego zamieszkania do Uczelni uniemo liwia by lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie. 8. Stypendium specjalne dla osób niepe nosprawnych mo e otrzyma doktorant z tytu u niepe nosprawno ci potwierdzonej orzeczeniem w ciwego organu. 9. Stypendium dla najlepszych doktorantów mo e otrzyma doktorant, który: 1) na pierwszym roku studiów doktoranckich, uzyska bardzo dobre wyniki w post powaniu rekrutacyjnym; 2) na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich, w roku poprzedzaj cym przyznanie stypendium spe ni cznie nast puj ce warunki: a) uzyska bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów obj tych programem studiów doktoranckich, b) wykaza si post pami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej, c) podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez Uczelni wykaza si szczególnym zaanga owaniem w pracy dydaktycznej. 10. Doktorantowi mo e by przyznane stypendium ministra za wybitne osi gni cia. Minister w ciwy do spraw szkolnictwa wy szego okre li, w drodze rozporz dzenia, szczegó owe warunki i tryb przyznawania oraz wyp acania stypendium ministra za wybitne osi gni cia, liczb stypendiów i maksymaln wysoko stypendium oraz wzór wniosku o przyznanie stypendium ministra, uwzgl dniaj c rodzaje osi gni naukowych oraz innych osi gni doktoranta po wiadczaj cych ich wybitny poziom oraz sposób udokumentowania tych osi gni. 11. Zapomoga mo e by przyznana doktorantowi, który z przyczyn losowych znalaz si przej ciowo w trudnej sytuacji materialnej. 12. Stypendium socjalne przyznawane jest na semestr: zimowy (okres: pa dziernik luty), letni (okres: marzec lipiec). 13. Po zako czeniu semestru zimowego doktorant pobieraj cy stypendium socjalne w tym semestrze, w przypadku gdy jego sytuacja materialna nie uleg a zmianie, sk ada w dziekanacie, w terminie do ko ca lutego, stosowne o wiadczenie (za. nr 2), bez konieczno ci przedk adania nowych za wiadcze. 14. Stypendium dla najlepszych doktorantów jest przyznawane na okres do 10 miesi cy. Strona 2 z 9

3 15. Stypendium specjalne dla osób niepe nosprawnych jest przyznawane na okres wa no ci orzeczenia o stopniu o niepe nosprawno ci, jednak nie d ej ni na 10 miesi cy. 16. Doktorant mo e równocze nie otrzymywa stypendium dla najlepszych doktorantów i stypendium ministra za wybitne osi gni cia. Otrzymywanie tych stypendiów nie wyklucza prawa doktoranta do wiadcze pomocy materialnej oraz prawa do otrzymywania stypendium przyznawanego przez organy samorz du terytorialnego oraz pracodawców, a tak e pochodz cych ze rodków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. 17. Doktorant podejmuj cy studia równocze nie na kilku studiach doktoranckich mo e otrzyma stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepe nosprawnych, zapomog, stypendium dla najlepszych doktorantów i stypendium ministra za wybitne osi gni cia tylko na jednych, wskazanych przez niego studiach. 18. Doktorant jest zobowi zany do z enia o wiadczenia (za. nr 8) o niepobieraniu wiadcze pomocy materialnej na wi cej ni jednych studiach doktoranckich. 19. Doktorantowi, który po uko czeniu jednych studiów doktoranckich kontynuuje nauk na drugich studiach doktoranckich, nie przys uguj wiadczenia, o których mowa w ust Doktorant traci prawo do wiadcze pomocy materialnej, o których mowa w ust. 5 pkt 1-3, w przypadku: 1) skre lenia z listy uczestników studiów doktoranckich; 2) rezygnacji ze studiów doktoranckich; 3) uzyskania stopnia naukowego doktora; 4) niewywi zywania si przez doktoranta z obowi zków zwi zanych z otrzymywaniem stypendium; 5) ukarania doktoranta kar dyscyplinarn przez komisj dyscyplinarn dla doktorantów. 21. Wyp at stypendium socjalnego, stypendium dla najlepszych doktorantów i stypendium specjalnego dla osób niepe nosprawnych wstrzymuje si, w przypadkach, o których mowa w ust. 20 pkt. 2-5 z pierwszym dniem miesi ca nast puj cego po miesi cu, w którym wyst pi a przyczyna uzasadniaj ca utrat prawa do stypendium, a w przypadku o którym mowa w ust. 20 pkt 1, z pierwszym dniem miesi ca nast puj cego po miesi cu, w którym decyzja o skre leniu sta a si ostateczna. 22. wiadczenia pomocy materialnej s wyp acane przelewem na indywidualne konto bankowe doktoranta. Nie dokonuje si przelewów na inne konta (fundacji, firm, osób) wskazywane przez doktoranta. II. Zasady przyznawania wiadcze pomocy materialnej 2 1. wiadczenia pomocy materialnej dla doktorantów zawarte w 1 ust. 5 pkt. 1, 2 i 5 Regulaminu przyznaje na wniosek doktoranta dziekan. 2. Od decyzji dziekana przys uguje odwo anie do rektora w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 3. Stypendia dla najlepszych doktorantów przyznaje na wniosek doktoranta rektor. Strona 3 z 9

4 4. Od decyzji rektora doktorantowi przys uguje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, który nale y z w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. 5. Stypendia ministra za wybitne osi gni cia przyznaje doktorantom minister w ciwy do spraw szkolnictwa wy szego na wniosek rektora uczelni zaopiniowany przez rad wydzia u. 6. wiadczenia pomocy materialnej, o których mowa w 1 ust. 5 pkt. 1-3 i 5 Regulaminu, mog by przyznawane przez regulaminowy okres czterech lat studiów, jednak nie d ej ni do ko ca ósmego semestru. 7. Wnioski o wiadczenia pomocy materialnej, o których mowa w 1 ust. 5 pkt 1 i 2 Regulaminu, doktoranci sk adaj w terminie do dnia 5 pa dziernika Post powanie w sprawie o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepe nosprawnych, stypendium dla najlepszych doktorantów wszczyna si na podstawie wniosku doktoranta o ustalenie praw do tego stypendium. 2. Za w ciwe skompletowanie dokumentów odpowiada doktorant. 3. Je eli wniosek zosta z ony w trakcie trwania semestru, stypendium mo e by przyznane, je eli pozwalaj na to wzgl dy finansowe. W takim przypadku prawo do stypendium ustala si od miesi ca enia kompletnego wniosku, chyba, e przyczyna by a niezale na od doktoranta. W takiej sytuacji prawo do stypendium mo e by ustalone od miesi ca zaistnienia okoliczno ci maj cych wp yw na prawo do stypendium, nie wcze niej jednak ni od pocz tku semestru. 4. Je eli wniosek nie zosta z ony wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami dziekan wzywa wnosz cego do usuni cia braków w terminie 14 dni, z pouczeniem, e nieusuni cie braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek doktoranta dziekan mo e przed termin uzupe nienia. 5. Dziekan, po przeprowadzeniu post powania wyja niaj cego, wydaje rozstrzygni cie w formie decyzji. 6. Od decyzji dziekana przys uguje odwo anie do rektora. Odwo anie powinno by z one, za po rednictwem dziekana, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. 7. W przypadku dokumentów, których forma lub tre budz w tpliwo ci, co do ich wiarygodno ci, dziekan ma prawo za da wyja nie, wnosi o uzupe nienie dokumentów, mo e równie odmówi przyznania pomocy materialnej w razie braku usuni cia w tpliwo ci. 8. wiadczenia pomocy materialnej uzyskane na podstawie nieprawdziwych danych stanowi wiadczenia nienale ne i podlegaj zwrotowi. 9. Decyzje wydawane s w formie pisemnej. 10. Decyzja rektora ma charakter ostateczny. III. Stypendium socjalne Strona 4 z 9

5 4 1. Stypendium socjalne ma prawo otrzyma doktorant znajduj cy si w trudnej sytuacji materialnej. 2. Doktorant znajduj cy si w trudnej sytuacji materialnej mo e otrzymywa stypendium socjalne w zwi kszonej wysoko ci z tytu u zamieszkania: w domu studenckim lub w innym obiekcie, je eli codzienny dojazd z miejsca sta ego zamieszkania do Uczelni uniemo liwia by lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie, z niepracuj cym ma onkiem lub dzieckiem doktoranta w domu studenckim lub w innym obiekcie. 3. Doktorant ubiegaj cy si o stypendium socjalne w zwi kszonej wysoko ci z tytu u zamieszkania z niepracuj cym ma onkiem sk ada w dziekanacie wraz z wnioskiem (za. nr 1) stosowne za wiadczenia dotycz ce ma onka. 4. Doktorant, pod rygorem odpowiedzialno ci dyscyplinarnej i zwrotu pobranych wiadcze, ma obowi zek powiadomienia, w terminie 7 dni o: 1) rezygnacji swojej, swojego ma onka lub dziecka z zakwaterowania w domu studenckim lub innym obiekcie, 2) podj ciu pracy przez ma onka, który zamieszkiwa z nim jako ma onek niepracuj cy. 5. Wysoko dochodu, o którym mowa w 1 ust. 2, nie mo e by ni sza ni 1,30 kwoty, o której mowa w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo ecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, ze zm.) oraz wy sza ni 1,30 sumy kwot okre lonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992 ze zm.). 6. Miesi czn wysoko dochodu na osob w rodzinie doktoranta uprawniaj cego do ubiegania si o stypendium socjalne ustala si na zasadach okre lonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o wiadczeniach rodzinnych z uwzgl dnieniem ust. 7 i ust Przy ustalaniu wysoko ci dochodów uprawniaj cych doktoranta do ubiegania si o stypendium socjalne, uwzgl dnia si dochody osi gane przez: 1) doktoranta, 2) ma onka doktoranta, a tak e b ce na utrzymaniu doktoranta lub jego ma onka dzieci niepe noletnie, dzieci pobieraj ce nauk do 26 roku ycia, a je eli 26 rok ycia przypada w ostatnim roku studiów, do ich uko czenia, oraz dzieci niepe nosprawne bez wzgl du na wiek, 3) rodziców, opiekunów prawnych, opiekunów faktycznych doktoranta i b ce na ich utrzymaniu dzieci niepe noletnie, dzieci pobieraj ce nauk do 26 roku ycia, je eli 26 rok ycia przypada w ostatnim roku studiów do ich uko czenia, oraz dzieci niepe nosprawne bez wzgl du na wiek. 8. Do dochodów uwzgl dnianych dla celów stypendialnych nie wlicza si : 1) wiadcze otrzymywanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy szym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zmianami): a) wiadcze pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, b) wiadcze, o których mowa w art. 173a, 199a, 2) stypendiów przyznawanych uczniom, studentom i doktorantom w ramach: Strona 5 z 9

6 a) funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, b) niepodlegaj cych zwrotowi rodków pochodz cych z pomocy udzielanej przez pa stwa cz onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), c) umów mi dzynarodowych lub programów wykonawczych, sporz dzanych do tych umów albo mi dzynarodowych programów stypendialnych, 3) wiadcze pomocy materialnej dla uczniów otrzymywanych na podstawie ustawy z dnia 7 wrze nia 1991 r. o systemie o wiaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, ze zm.). 4) stypendiów o charakterze socjalnym przyznawanych przez inne podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt. 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, ze zm.). 9. Doktorant mo e ubiega si o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów, o których mowa w ust. 7 pkt 3: 1) w przypadku gdy nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z adnym z rodziców i potwierdzi ten fakt w z onym o wiadczeniu oraz spe nia jedn z nast puj cych przes anek: a) uko czy 26 rok ycia, b) pozostaje w zwi zku ma skim, c) ma na utrzymaniu dzieci, o których mowa w ust. 7 pkt 2, lub 2) je eli spe nia cznie nast puj ce warunki: a) posiada sta e ród o dochodów w ostatnim roku podatkowym, b) posiada sta e ród o dochodów w roku bie cym, c) jego miesi czny dochód w okresach, o których mowa w lit. a i b, jest wy szy lub równy 1,15 sumy kwoty okre lonej w art. 5 ust. 1 i kwoty okre lonej w art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wiadczeniach rodzinnych, d) nie prowadzi wspólnego gospodarstwa domowego z adnym z rodziców i potwierdzi ten fakt w z onym o wiadczeniu. 10. Do wniosku o stypendium socjalne nale y do czy dokumenty: 1) potwierdzaj ce wysoko osi gni tego dochodu przez cz onków rodziny; 2) potwierdzaj ce stan osobowy rodziny. 11. Stan rodziny oraz osi gane dochody dokumentuje si na dzie sk adania wniosku. Je eli po z eniu wniosku do dnia ustalania prawa do stypendium socjalnego lub w okresie pobierania stypendium nast pi zmiana w liczbie cz onków rodziny, uzyskanie dochodu lub inne zmiany maj ce wp yw na prawo do stypendium lub jego wysoko, doktorant obowi zany jest do niezw ocznego powiadomienia o tym dziekana, dor czaj c odpowiednie dokumenty. 12. W przypadku, gdy dochód rodziny powi kszony o uzyskany dochód powoduje utrat prawa do stypendium, stypendium nie przys uguje od miesi ca nast puj cego po pierwszym pe nym miesi cu od uzyskania dochodu. Je eli uzyskany dochód powoduje zmian wysoko ci stypendium, stypendium w zmienionej wysoko ci obowi zuje od miesi ca nast puj cego po pierwszym pe nym Strona 6 z 9

7 miesi cu od uzyskania dochodu. Kwota wyp aconego stypendium lub ró nicy wysoko ci stypendium, po utracie prawa lub zmianie wysoko ci, stanowi stypendium nienale ne i podlega zwrotowi. IV. Stypendium specjalne dla osób niepe nosprawnych 5 1. Stypendium specjalne dla osób niepe nosprawnych mo e otrzyma doktorant, w zwi zku z ponoszeniem dodatkowych kosztów z tytu u niepe nosprawno ci potwierdzonej orzeczeniem ciwego organu. 2. Stypendium specjalne dla osób niepe nosprawnych jest przyznawane na okres wa no ci orzeczenia o stopniu niepe nosprawno ci, jednak nie d ej ni na 10 miesi cy. 3. Doktorant ubiegaj cy si o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepe nosprawnych sk ada: 1) wniosek (za. nr 5), w którym wykazuje jaki stopie niepe nosprawno ci posiada; 2) orzeczenie w ciwego organu o stopniu niepe nosprawno ci lub orzeczenie traktowane na równi z tym orzeczeniem zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i spo ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe nosprawnych (Dz. U. Nr 14 z 2008 poz. 92, ze zm.). 4. W przypadku utraty wa no ci orzeczenia w trakcie roku akademickiego, wyp ata przyznanego stypendium zostanie wznowiona od nast pnego miesi ca, bez mo liwo ci wyrównania za poprzednie miesi ce, po dostarczeniu orzeczenia o stopniu niepe nosprawno ci stanowi cego kontynuacj poprzedniego orzeczenia. 5. Wysoko stypendium specjalnego dla osób niepe nosprawnych w danym roku akademickim okre la rektor, po zasi gni ciu opinii samorz du doktorantów. V. Stypendium dla najlepszych doktorantów 6 1. Stypendium dla najlepszych doktorantów mo e by przyznane: 1) na pierwszym roku studiów doktoranckich doktorantowi, który uzyska nie mniej ni 90% z mo liwych do uzyskania punktów w trakcie post powania kwalifikacyjnego na te studia. 2) na drugim roku i kolejnych latach studiów doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzaj cym przyznanie stypendium spe ni cznie nast puj ce warunki: a) uzyska bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów obj tych programem studiów doktoranckich, b) wykaza si post pami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej, Strona 7 z 9

8 c) w czasie studiów doktoranckich wykaza si szczególnym zaanga owaniem w pracy dydaktycznej, przez co nale y rozumie uzyskanie pozytywnej oceny kierownika jednostki organizacyjnej za przygotowanie materia ów dydaktycznych do prowadzonych przedmiotów. 2. Doktorant jest oceniany na podstawie: 1) Karty oceny doktoranta (za cznik nr 2 do Zarz dzenia nr 34 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc awiu z dnia 8 marca 2012 roku). 2) Szczegó owych kryteriów przyznawania stypendium dla najlepszych doktorantów okre lonych przez rady wydzia ów. 3. Szczegó owe kryteria powinny zawiera : 1) wykaz kryteriów wraz z przys uguj im punktacj, 2) minimaln liczb punktów uprawniaj doktoranta do otrzymania stypendium dla najlepszych doktorantów, zwan dalej punktacj graniczn. 4. Doktorant ubiegaj cy si o stypendium sk ada do kierownika studiów doktoranckich w terminie do 5 pa dziernika kart oceny doktoranta za poprzedni rok akademicki oraz indeks i wniosek (za. nr 4). 5. Doktoranckie Komisje Stypendialne dokonuj oceny merytorycznej wymaganych dokumentów i przygotowuj listy rankingowe, które przekazuj rektorowi w terminie do 20 pa dziernika. 6. Wydzia ow list rankingow tworzy si oddzielnie dla doktorantów pierwszego roku oraz dla doktorantów pozosta ych lat studiów. 7. Stypendium dla najlepszych doktorantów, przyznaje Rektor na podstawie list rankingowych, grupie do 15% najlepszych doktorantów na wydziale. W przypadku gdy w wyniku wyliczenia liczby 15% doktorantów na wydziale uzyskana zostanie warto, która nie jest liczb ca kowit, to warto t zaokr gla si zawsze w dó do liczby ca kowitej. 8. Stypendium dla najlepszych doktorantów jest przyznawane doktorantowi, który spe ni cznie nast puj ce warunki: 1) jest w grupie 15% najlepszych doktorantów na li cie rankingowej, 2) uzyska liczb punktów wy sz lub równ punktacji granicznej. 9. Wysoko stypendiów dla najlepszych doktorantów ustala rektor w porozumieniu z w ciwym organem samorz du doktorantów. VI. Zapomoga 7 1. Zapomoga jest dora bezzwrotn form pomocy dla doktorantów i mo e by przyznana doktorantowi, który z przyczyn losowych znalaz si przej ciowo w trudnej sytuacji materialnej na skutek: 1) nieszcz liwego wypadku doktoranta lub cz onka najbli szej rodziny, 2) choroby doktoranta lub cz onka najbli szej rodziny, 3) mierci najbli szego cz onka rodziny, 4) kradzie y lub zniszczenia bez winy doktoranta przedmiotów pierwszej potrzeby, 5) nag ych okoliczno ci losowych, które mog mie znacz cy wp yw na pogorszenie sytuacji Strona 8 z 9

9 materialnej. 2. Sk adaj c wniosek o zapomog (za. nr 3) doktorant ma obowi zek udokumentowania okoliczno ci stanowi cych podstaw wniosku. Wniosków nie udokumentowanych nie rozpatruje si. 3. Udokumentowaniem wniosku o zapomog s : 1) dokumenty Urz du Stanu Cywilnego, 2) za wiadczenia lekarskie, 3) za wiadczenia policji, 4) inne za wiadczenia w ciwych instytucji i urz dów potwierdzaj cych okoliczno ci opisane we wniosku, 5) o wiadczenia o wysoko ci dochodu netto na osob w rodzinie doktoranta. 4. Doktorant mo e otrzyma zapomog dwa razy w roku akademickim. 5. Wysoko zapomogi okre la rektor, a przyznaje dziekan. VII. Postanowienia ko cowe 8 Szczególnie uzasadnione, indywidualne przypadki, nieuwzgl dnione w niniejszym Regulaminie, rozpatruje dziekan po zasi gni ciu opinii w ciwego organu Samorz du Doktorantów. Od decyzji dziekana doktorantowi przys uguje prawo wniesienia odwo ania do rektora w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 9 Wszelkie kompetencje rektora lub dziekana, wynikaj ce z niniejszego Regulaminu wykonuj odpowiednio: 1) na podstawie stosownego upowa nienia rektora prorektor ds. nauki, 2) na podstawie stosownego upowa nienia dziekana prodziekan Od decyzji dziekana dotycz cej pomocy materialnej, z wyj tkiem stypendium dla najlepszych doktorantów, doktorantowi przys uguje prawo wniesienia odwo ania do rektora, w imieniu którego dzia a prorektor ds. nauki. Odwo anie sk ada si w dziekanacie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 2. Od decyzji rektora dotycz cej stypendium dla najlepszych doktorantów przys uguje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, który nale y z w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Nadzór nad przestrzeganiem postanowie niniejszego Regulaminu sprawuje prorektor ds. nauki Za w ciwe skompletowanie dokumentów niezb dnych do przyznania wiadcze pomocy materialnej i za prawid owe wyliczenie dochodu przypadaj cego na jedn osob w rodzinie doktoranta, jak równie za wyliczenie redniej ocen dla celów stypendialnych odpowiedzialni s pracownicy administracyjni wydzia u, zajmuj cy si pomoc materialn dla doktorantów. Strona 9 z 9

10 2. Pracownicy, o których mowa w ust. 1, odpowiedzialni s za terminowe przygotowanie i przekazanie decyzji dotycz cych wiadcze pomocy materialnej dla poszczególnych doktorantów. Nadzór nad terminowym przygotowaniem dokumentacji niezb dnej do przyznania wiadcze pomocy materialnej sprawuje dziekan. 13 W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego Regulaminu stosuje si przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wy szym oraz przepisy kodeksu post powania administracyjnego. 14 Niniejszy Regulamin wchodzi w ycie z dniem 1 pa dziernika 2011 r. Strona 10 z 9

Rozdzia 1. Przepisy ogólne. brzmienie od 2010-04-03

Rozdzia 1. Przepisy ogólne. brzmienie od 2010-04-03 brzmienie od 2010-04-03 Ustawa o ubezpieczeniach obowi zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych [1] z dnia 22 maja 2003 r. (Dz.U. Nr 124, poz. 1152)

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie ódzkim. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie ódzkim. I. Postanowienia ogólne. za cznik do uchwa y nr 384 Senatu Uniwersytetu ódzkiego z dnia 19 wrze nia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie ódzkim Regulamin studiów podyplomowych w Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne Dz.U.11.94.551 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno ci energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Spis tre ci Rozdzia 1 Przepisy ogólne... 1 Rozdzia 2 Krajowy cel w zakresie oszcz dnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania po yczek

Regulamin udzielania po yczek Fundacja Wspomagania Wsi ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa tel. 022 636 25 70-75, fax. 022 636 62 70 fww@fww.org.pl Program po yczkowy wspierania przedsi biorczo ci w województwie podkarpackim Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

Warunki udzielania dop at do zakupu mas a przez instytucje i organizacje niedochodowe

Warunki udzielania dop at do zakupu mas a przez instytucje i organizacje niedochodowe Za cznik Do Zarz dzenia Nr 98/2008/Z Prezesa ARR z dnia 4 kwietnia 2008 r. Warunki udzielania dop at do zakupu mas a przez instytucje i organizacje niedochodowe Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy wiat 6/12

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 2010 r. Rozdzia 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM SPORZ DZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII J DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM PRZEZ GIE D PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o wiadczeniu odszkodowawczym przysługuj cym w razie wypadku lub choroby pozostaj cych w zwi zku ze słu b.

U S T AWA. z dnia. o wiadczeniu odszkodowawczym przysługuj cym w razie wypadku lub choroby pozostaj cych w zwi zku ze słu b. U S T AWA Projekt z dnia o wiadczeniu odszkodowawczym przysługuj cym w razie wypadku lub choroby pozostaj cych w zwi zku ze słu b Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa okre la zasady i tryb przyznawania

Bardziej szczegółowo

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ 1) Nazwa (firma) oraz adres zamawiaj cego. 1. Uniwersytet Jagiello ski, ul. Go bia 24, 31-007 Kraków. 2. Jednostka prowadz ca spraw

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM)

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM) Za cznik Nr 1 do uchwa y Nr Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia ZARZ D WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓ OWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy szym. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z pó n. zm.) DZIAŁ I. System szkolnictwa wy szego.

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy szym. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z pó n. zm.) DZIAŁ I. System szkolnictwa wy szego. USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z pó n. zm.) DZIAŁ I System szkolnictwa wy szego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustaw stosuje si do publicznych

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiaj cy: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia rodowiskowego ul. Ko cielna 13 41 200 Sosnowiec Regon: 000288544 NIP: 644 001 18 44 Tel. (032) 266 08 85 Fax (032) 266 11 24 Znak: ZP/18/2008 www.imp.sosnowiec.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich w zakresie zagranicznych instrumentów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA PREAMBU A Niniejszy Regulamin okre la zasady funkcjonowania Funduszu Po yczkowego Bi gorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.

Bardziej szczegółowo

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie;

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie; ZA CZNIK NR 1 REGULAMIN WYDAWANIA I OBS UGI KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH W HSBC BANK POLSKA S.A. 1. Postanowienia ogólne i definicje Niniejszy Regulamin wydawania i obs ugi Kart Kredytowych

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Pozna, czerwiec 2013 r.

Pozna, czerwiec 2013 r. Regulamin funkcjonowania mi dzynarodowych przedp aconych kart p atniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych w zrzeszonych bankach spó dzielczych i SGB-Banku S.A. Pozna, czerwiec 2013 r. SPIS TRE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr.../2011

Zarządzenie Nr.../2011 Zarządzenie Nr.../2011 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 31 października 2011 roku wydane w porozumieniu z Zarządem Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Instytut Wymiaru Sprawiedliwo ci

Instytut Wymiaru Sprawiedliwo ci INSTYTUT WYMIARU SPRAWIEDLIWO CI Stanis aw Momot prokurator Prokuratury Krajowej w stanie spoczynku Udzia bieg ych w sprawach o przest pstwa przeciwko bezpiecze stwu w komunikacji (Uwagi na temat praktyki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ Tekst jednolity Regulaminu sporządzony na dzień 20.02.2013 r. REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. W Wyższej Szkole Administracji,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 595 USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Stopniami naukowymi sà stopnie doktora i doktora

Bardziej szczegółowo

CZ I. SK ADKI ZUS... 35

CZ I. SK ADKI ZUS... 35 SPIS TRE CI CZ I. SK ADKI ZUS... 35 ROZDZIA I. UBEZPIECZENIA SPO ECZNE I ZDROWOTNE PRACOWNIKÓW... 37 1. Osoby obj te ubezpieczeniem jako pracownik... 37 1.1. Poj cie pracownika... 37 1.2. ona zatrudniona

Bardziej szczegółowo

Uchwa a Nr XXXIV/553/08 Sejmiku Województwa Dolno l skiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie bud etu Województwa Dolno l skiego na rok 2009

Uchwa a Nr XXXIV/553/08 Sejmiku Województwa Dolno l skiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie bud etu Województwa Dolno l skiego na rok 2009 Uchwa a Nr XXXIV/553/08 Sejmiku Województwa Dolno l skiego z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie bud etu Województwa Dolno l skiego na rok 2009 Na podstawie art. 18 pkt 6, pkt 19 lit. c i d ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 70/R/12 REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO (tekst ujednolicony z dnia 1października 2012 roku) Rozdział I Formy pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

Za cznik nr 1 do Uchwa y Rady Nadzorczej WFO igw w Olsztynie nr 44/2012 z dnia 23.11.2012 r.

Za cznik nr 1 do Uchwa y Rady Nadzorczej WFO igw w Olsztynie nr 44/2012 z dnia 23.11.2012 r. Za cznik nr 1 do Uchwa y Rady Nadzorczej WFO igw w Olsztynie nr 44/2012 z dnia 23.11.2012 r. ZASADY udzielania i umarzania po yczek, udzielania dotacji oraz dop at do oprocentowania kredytów i po yczek

Bardziej szczegółowo