Zarządzenie Nr R-14/2003 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 25 czerwca 2003 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzenie Nr R-14/2003 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 25 czerwca 2003 r."

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr R-14/2003 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dot. zasad gospodarowania odzieżą i obuwiem roboczym, środkami ochrony indywidualnej oraz środkami higieny osobistej. Na podstawie art. 233 oraz art Kodeksu pracy (tekst jednolity Dz. U. Nr 21, poz. 94 z 1998 r. z późniejszymi zmianami), z a r z ą d z a m co następuje: 1 Wprowadzam do stosowania we wszystkich jednostkach i komórkach organizacyjnych Politechniki Lubelskiej Instrukcję w sprawie zasad gospodarowania odzieżą i obuwiem roboczym, środkami ochrony indywidualnej oraz środkami higieny osobistej - instrukcja stanowi załącznik do zarządzenia. 2 Zobowiązuję prorektorów, dziekanów, dyrektora administracyjnego oraz kierowników jednostek ogólnouczelnianych i międzywydziałowych do zapoznania wszystkich podległych pracowników z postanowieniami instrukcji. 3 Nadzór nad realizacją i przestrzeganiem postanowień instrukcji powierzam dyrektorowi administracyjnemu. 4 Dyrektor administracyjny jest odpowiedzialny za organizację systemu zakupu, wydawania oraz ewidencji dostarczanych pracownikom i studentom ubrań roboczych oraz środków ochrony indywidualnej.

2 2 5 Tracą moc wszystkie dotychczasowe wewnętrzne uregulowania dotyczące gospodarowania odzieżą i obuwiem roboczym, środkami ochrony indywidualnej oraz środkami higieny osobistej. 6 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. R e k t o r Dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski, prof. PL

3 Załącznik do zarządzenia Nr R-14/2003 z r. POLITECHNIKA LUBELSKA INSTRUKCJA W SPRAWIE ZASAD GOSPODAROWANIA ODZIEŻĄ I OBUWIEM ROBOCZYM, ŚRODKAMI OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ŚRODKAMI HIGIENY OSOBISTEJ Lublin 2003 r.

4 2 Spis treści Rozdział I - Podstawa prawna. 3 Rozdział II - Zasady ogólne. 4 Rozdział III - Szczegółowe zasady dostarczania pracownikom odzieży i obuwia roboczego. 6 Rozdział IV - Szczegółowe zasady dostarczania pracownikom środków ochrony indywidualnej. 10 Rozdział V - Szczegółowe zasady dostarczania pracownikom środków higieny osobistej. 13 Str. Załączniki: (aby przejrzeć treść załączników kliknij tutaj) Tabela nr 1 - Normy przydziału odzieży i obuwia roboczego. Tabela nr 2 - Normy przydziału środków ochrony indywidualnej. Tabela nr 3 - Wykaz prac, przy wykonywaniu których należy stosować środki ochrony indywidualnej oraz rodzaj tych środków. Tabela nr 4 - Normy przydziału dodatkowych środków higieny osobistej. Schemat nr 1 - Procedura przydziału odzieży i obuwia roboczego. Schemat nr 2 - Procedura doboru środków ochrony indywidualnej. Schemat nr 3 - Procedura przydziału środków ochrony indywidualnej. Druk nr 1 - Lista wypłat ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej. Karta rozmiarów - mężczyzna. Karta rozmiarów - kobieta.

5 3 I. Podstawa prawna 1. Kodeks pracy ( tekst jednolity Dz. U. Nr 21, poz. 94 z 1998 r. z późniejszymi zmianami ). 2. Rozporządzenie MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 129, poz. 844 z późniejszymi zmianami ). 3. Rozporządzenie MEN z dnia 11 marca 1998 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach wyższych ( Dz. U. Nr 37, poz. 209 ). 4. Rozporządzenie RM z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 4, poz. 37 ). 5. Zarządzenie Rektora Politechniki Lubelskiej Nr R-12/2001 z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie wprowadzenia Ogólnej instrukcji BHP i Ppoż. regulującej szczegółowo obowiązki i odpowiedzialność pracowników i studentów w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochronny przeciwpożarowej w Politechnice Lubelskiej. 6. Polskie Normy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy.

6 4 II. Zasady ogólne 1. Przełożony nie może dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego przewidzianego do stosowania na danym stanowisku pracy. 2. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze dostarcza się pracownikom nieodpłatnie. 3. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze stanowią własność Politechniki Lubelskiej. 4. Pracownik odpowiada za stan techniczny oraz higieniczny przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia ww. środków spowodowanego nieprawidłowym wykonywaniem obowiązków lub umyślnym działaniem, pracownik ponosi odpowiedzialność materialną za powstałą stratę - zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie pracy. 5. Pracownicy mają obowiązek używania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcją użycia, kontroli i konserwacji dostarczaną przez przełożonego. 6. W razie potrzeby przełożony organizuje pokazy prawidłowego używania środków ochrony indywidualnej. 7. Na ściśle określonych stanowiskach pracy, za zgodą pracownika, dopuszcza się używanie własnej odzieży i obuwia roboczego spełniającego wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy. 8. Pracownicy używający własnej odzieży i obuwia roboczego otrzymują ekwiwalent pieniężny. 9. Podczas zajęć w laboratoriach, pracowniach specjalistycznych i warsztatach, w których występują zagrożenia powodujące konieczność stosowania środków ochrony indywidualnej, studenci na czas wykonywania ćwiczeń otrzymują ww. środki. Środki ochrony indywidualnej przeznaczone dla studentów należy traktować jako środki dyżurne zgodnie z punktem 8 i 9 rozdziału IV.

7 5 10. Przed rozpoczęciem zajęć w laboratoriach, warsztatach, pracowniach specjalistycznych należy zapoznać studentów z instrukcją zawierającą następujące informacje: - wykaz stanowisk na których występują zagrożenia, rodzaj tych zagrożeń oraz środki ochrony indywidualnej jakie należy zastosować podczas wykonywania ćwiczeń na tych stanowiskach, - sposób stosowania zaleconych środków ochrony indywidualnej, - sposób pobierania oraz zdawania po zakończeniu ćwiczeń środków ochrony indywidualnej lub odzieży roboczej. 11. Dyrektor administracyjny oraz dziekani wydziałów w administrowanych obiektach zapewniają pracownikom oraz studentom odpowiednie urządzenia higieniczno-sanitarne oraz środki higieny osobistej. 12. W przypadku występowania stanowisk pracy w stosunku do których istnieją szczególne wymagania higieniczno-sanitarne, obowiązek ich spełnienia spoczywa na kierowniku komórki organizacyjnej w której znajdują się ww. stanowiska. 13. Kierownicy jednostek organizacyjnych zobowiązani są do uwzględnienia w rocznych planach rzeczowo-finansowych wydatków dotyczących zakupu ubrań i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej, środków higieny osobistej oraz zapewnienia źródła finansowania. 14. Źródłami finansowania w systemie scentralizowanym wydatków, o których mowa w punkcie 13 jest dotacja MENiS, natomiast w systemie zdecentralizowanym środki pozostające w dyspozycji dziekanów. 15. Imienne kartoteki wydanych ubrań i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz środków higieny osobistej prowadzi pracownik Działu Administracyjno-Gospodarczego. 16. Dział Gospodarki Materiałowej i Zaopatrzenia może dokonywać wyłącznie zakupów: - odzieży i obuwia roboczego spełniającego wymagania Polskich Norm, wskazane jest, aby ww. wyroby posiadały znak zgodności z Polską Normą, deklarację zgodności producenta lub certyfikat zgodności, - środków ochrony indywidualnej posiadających certyfikat bezpieczeństwa i oznakowane znakiem bezpieczeństwa, po uzyskaniu przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej posiadające certyfikat zgodności i oznakowane znakiem CE.

8 6 17. Wszystkie kupowane przez Dział Gospodarki Materiałowej i Zaopatrzenia środki ochrony indywidualnej muszą posiadać instrukcję producenta zawierającą: - nazwę i adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, - sposób przechowywania, używania, czyszczenia, konserwacji, obsługi i dezynfekcji środków ochrony indywidualnej, - informację o zalecanych przez producenta środkach czyszczących, konserwujących i dezynfekujących, - informacje o sposobie działania środków ochrony indywidualnej i poziomie ochrony, - informacje o dodatkowym wyposażeniu i charakterystyce ich części zamiennych, - klasie ochrony dla różnych poziomów zagrożenia i związanych z tym ograniczeń używania środków ochrony indywidualnej, - rodzaj opakowania właściwego do ich bezpiecznego transportu, - datę produkcji lub datę upływu okresu trwałości środków ochrony indywidualnej lub ich określonych części składowych, - wyjaśnienie oznaczeń zamieszczonych w instrukcji, - nazwę, adres i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, uczestniczącej w ocenie zgodności środków ochrony indywidualnej. 18. Instrukcja, o której mowa w punkcie 17 musi być sporządzona w języku polskim. III. Szczegółowe zasady dostarczania pracownikom odzieży i obuwia roboczego 1. Odzież i obuwie robocze dostarcza się pracownikom: - jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu, - ze względu na szczególne wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy. 2. Odzież i obuwie robocze pracownik otrzymuje z dniem rozpoczęcia pracy. 3. Przydział następnej odzieży i obuwia roboczego przysługuje pracownikowi po upływie okresu użytkowania określonego w tabeli nr Wydana pracownikowi odzież i obuwie robocze nie podlega zwrotowi.

9 7 5. Ustalenia z punktu 4 nie dotyczą pracowników, z którymi rozwiązano umowę o pracę zawartą na okres próbny. Pobrana przez nich odzież podlega zwrotowi - z wyjątkiem obuwia. Odpowiedzialnymi za rozliczenie tych pracowników z pobranej odzieży są kierownicy komórek organizacyjnych. Zwrócona odzież po uprzednim wypraniu i oczyszczeniu wykorzystywana jest jako dyżurna i pozostaje w dyspozycji kierownika komórki organizacyjnej. 6. W razie utraty lub zniszczenia odzieży i obuwia roboczego przed upływem okresu użytkowania określonego w tabeli nr 1, pracownikowi należy wydać niezwłocznie nową odzież i buty robocze. Fakt utraty lub zniszczenia pracownik zgłasza natychmiast do bezpośredniego przełożonego. Kierownik komórki organizacyjnej występuje z wnioskiem o likwidację odzieży do komisji ds. likwidacji odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej powołanej zarządzeniem Rektora Nr R-23/2002 z dnia 20 listopada 2002 r. - wzór wniosku stanowi załącznik do ww. zarządzenia. 7. Komisja na podstawie uzasadnienia wniosku, ustala odpowiedzialność pracownika za powstałą szkodę i określa na podstawie aktualnych cen detalicznych wartość nie zamortyzowanej części utraconych lub zniszczonych przedmiotów. Jeżeli komisja ustali, że utrata lub zniszczenie nastąpiło z winy pracownika, zobowiązany jest on do zapłaty odszkodowania odpowiadającego nie zamortyzowanej części likwidowanych przedmiotów. Kwota odszkodowania może zostać obniżona, jeżeli uzasadniają to okoliczności utraty lub zniszczenia. 8. Uszkodzona w stopniu uniemożliwiającym naprawę, zniszczona lub przedwcześnie zużyta odzież i obuwie robocze podlegają fizycznemu zniszczeniu przez komisję likwidacyjną. 9. Zatwierdzony protokół likwidacji stanowi podstawę do zaewidencjonowania rozchodu w kartotece imiennej pracownika lub kartotece komórki organizacyjnej - odzież dyżurna. 10. Pracownicy wykonujący krótkotrwałe prace, w czasie których ich odzież własna może ulec znacznemu zabrudzeniu lub zniszczeniu, albo ze względu na konieczność spełnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, mogą otrzymać dyżurną odzież roboczą (z wyjątkiem obuwia i bielizny osobistej). 11. Dyżurna odzież robocza stanowi wyposażenie danej komórki organizacyjnej i pozostaje w dyspozycji jej kierownika. O zakupienie dyżurnej odzieży roboczej wnioskują na piśmie do dyrektora administracyjnego, kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych. Wniosek przed przekazaniem do

10 8 dyrektora, należy dostarczyć służbie bhp celem zaopiniowania. Wniosek winien zawierać następujące informacje: - nazwę stanowiska pracy lub pracowni, warsztatu, laboratorium, itp., - rodzaj wykonywanych na stanowisku pracy czynności uzasadniających przydzielenie odzieży dyżurnej, - rodzaj i nazwy czynników niebezpiecznych występujących na stanowisku, - ilość i rodzaj dyżurnej odzieży roboczej, 12. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia ww. wniosku i dokonania zakupu dyżurnej odzieży roboczej oraz w sytuacjach, o których mowa w punkcie 5, pracownik prowadzący ewidencję zakłada kartę dla danej komórki organizacyjnej i rejestruje w niej wszelkie przychody i rozchody w taki sam sposób jak dla indywidualnych pracowników. 13. Dyżurna odzież robocza jest wykorzystywana, aż do całkowitego zużycia. Zużyta odzież dyżurna podlega likwidacji na zasadach określonych w punktach 6 9 tego rozdziału. 14. Dyżurna odzież robocza nie może być przydzielana pracownikom, którym przysługuje taka odzież na podstawie norm zawartych w tabeli nr Konserwacja, drobne naprawy odzieży i obuwia roboczego oraz pranie odzieży roboczej należą do obowiązków pracownika. 16. Za pranie odzieży roboczej pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Wysokość ekwiwalentu na dany rok kalendarzowy ustala dyrektor administracyjny na podstawie faktycznych kosztów prania odzieży. 17. Wnioski o wypłatę ekwiwalentu sporządza kierownik komórki organizacyjnej na druku nr 1. Wnioski obejmują roczny okres rozliczeniowy z uwzględnieniem okresu zatrudnienia pracownika na danym stanowisku oraz rodzaj i ilość pobranej odzieży roboczej. Wnioski należy dostarczyć do pracownika prowadzącego indywidualną ewidencję wydań odzieży roboczej celem ich zatwierdzenia (po dokonaniu oceny merytorycznej wniosku). 18. Ekwiwalent za pranie odzieży za dany miesiąc nie będzie wypłacony, jeżeli pracownik przez okres całego miesiąca przebywał: - na zwolnieniu lekarskim, - na urlopie bezpłatnym, - na urlopie zdrowotnym, - został oddelegowany do innej pracy nie wymagającej stosowania odzieży roboczej.

11 9 19. Ekwiwalent nie przysługuje pracownikom korzystającym z odzieży dyżurnej. 20. Nie można powierzać pracownikom prania, konserwacji, odpylania i odkażania odzieży i obuwia roboczego, które w wyniku stosowania uległo zanieczyszczeniu toksycznymi środkami chemicznymi, środkami promieniotwórczymi, materiałem biologicznie zakaźnym. W takich sytuacjach oraz w przypadku odzieży dyżurnej, kierownik komórki organizacyjnej jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu naprawy, prania i konserwacji odzieży i obuwia roboczego. 21. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach, dla których dopuszczono używanie własnej odzieży roboczej (odpowiednio oznaczone w tabeli nr 1), mogą na własną prośbę otrzymać w zamian za odzież ekwiwalent pieniężny. Prośba kierowana jest do dyrektora administracyjnego i wymaga formy pisemnej, kopia pisma przechowywana jest wraz z indywidualną kartą ewidencji wydań odzieży. 22. Ekwiwalent wypłacany jest z góry. Wysokość ekwiwalentu na dany rok kalendarzowy ustalana dyrektor administracyjny na podstawie aktualnych cen zakupu. 23. W przypadku utworzenia nowego stanowiska pracy nie wymienionego w tabeli nr 1 lub nie ujęcia w tabeli stanowisk istniejących, na których istnieje potrzeba przydzielenia odzieży i obuwia roboczego - kierownik komórki organizacyjnej występuje do dyrektora administracyjnego z propozycją normy przydziału odzieży i obuwia roboczego na tym stanowisku. Wniosek przed przekazaniem do dyrektora, należy dostarczyć służbie bhp celem zaopiniowania. Wniosek winien zawierać następujące informacje: - nazwę stanowiska pracy, - rodzaj wykonywanych na stanowisku pracy czynności, - rodzaj i nazwy czynników niebezpiecznych występujących na stanowisku, - średni dobowy czas pracy pracownika na stanowisku, - średnią ilość dni w roku pracy pracownika na tym stanowisku, - propozycję przydziału odzieży i obuwia roboczego. W przypadku pozytywnego zatwierdzenia wniosku, nazwę stanowiska oraz normę przydziału odzieży i obuwia roboczego należy wprowadzić do tabeli nr 1 - pracownik prowadzący ewidencję wydań. 24. Normy przydziału odzieży i obuwia roboczego na poszczególnych stanowiskach przedstawiono w tabeli nr Procedurę przydziału odzieży i obuwia roboczego przedstawia schemat nr 1.

12 10 IV. Szczegółowe zasady dostarczania pracownikom środków ochrony indywidualnej. 1. Środki ochrony indywidualnej powinny być stosowane w sytuacjach, kiedy nie można uniknąć zagrożeń lub nie można ich wystarczająco ograniczyć za pomocą środków ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy. 2. Środki ochrony indywidualnej dostarczane pracownikom do stosowania powinny: - być odpowiednie do istniejącego zagrożenia i nie powodować same z siebie zwiększonego zagrożenia, - uwzględniać warunki istniejące w danym miejscu pracy, - uwzględniać wymagania ergonomii oraz stan zdrowia pracownika, - być odpowiednio dopasowane do użytkownika, po wykonaniu niezbędnych regulacji. Za dobór właściwych środków ochrony indywidualnej odpowiada kierownik komórki organizacyjnej. Uczelniana służba bhp i ppoż. zobowiązana jest do pomocy w doborze odpowiednich środków ochrony indywidualnej. 3. W przypadku występowania więcej niż jednego zagrożenia i konieczności stosowania kilku środków ochrony indywidualnej środki te powinny dać się dopasować względem siebie bez zmniejszenia ich właściwości ochronnych. 4. Kierownik komórki organizacyjnej przed dokonaniem wyboru środków ochrony indywidualnej powinien ocenić, czy środki, które zamierza zastosować, spełniają wymagania określone w punkcie 2 i 3. Ocena ta powinna obejmować: - analizę i ocenę zagrożeń, których nie można uniknąć innymi metodami, - określenie cech, jakie muszą posiadać środki ochrony indywidualnej, aby skutecznie chroniły przed zagrożeniami, uwzględniając wszelkie ryzyko jakie mogą stwarzać te środki same z siebie, - porównać cechy dostępnych na rynku środków ochrony indywidualnej z cechami, o których mowa wyżej. 5. Pracownicy oraz studenci są zobowiązani do stosowania środków ochrony indywidualnej, zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcją użycia (dokumentacja techniczna, instrukcja obsługi producenta, itp.), przekazaną przez kierownika komórki organizacyjnej. W razie potrzeby kierownik organizuje pokazy prawidłowego użycia tych środków.

13 11 6. Instrukcja powinna być zrozumiała dla pracowników i studentów oraz powinna określać sposoby używania środków ochrony indywidualnej, ich kontroli i konserwacji. 7. Środki ochrony indywidualnej otrzymuje pracownik w dniu rozpoczęcia pracy na danym stanowisku. 8. Pracownicy wykonujący krótkotrwałe prace oraz studenci podczas zajęć, w czasie których istnieje konieczność stosowania środków ochrony indywidualnej, albo ze względu na konieczność stosowania złożonych technicznie środków mających zastosowanie tylko w specyficznych sytuacjach lub rodzajach wykonywanych prac, otrzymują dyżurne środki ochrony indywidualnej (z wyjątkiem sytuacji, w których może to mieć niepożądany wpływ na zdrowie lub higienę użytkowników). 9. Dyżurne środki ochrony indywidualnej stanową wyposażenie danej komórki organizacyjnej i pozostają w dyspozycji jej kierownika. O zakup dyżurnych środków ochrony indywidualnej wnioskują na piśmie do dyrektora administracyjnego, kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych. Wniosek przed przekazaniem do dyrektora, należy dostarczyć służbie bhp celem zaopiniowania. Wniosek winien zawierać następujące informacje: - nazwę stanowiska pracy lub pracowni, warsztatu, laboratorium, itp., - rodzaj wykonywanych na stanowisku pracy czynności uzasadniających przydzielenie środków ochrony indywidualnej, - rodzaj i nazwy czynników niebezpiecznych występujących na stanowisku, - rodzaj środków ochrony zbiorowej stosowanych na tym stanowisku, - ilość i rodzaj środków ochrony indywidualnej niezbędnych do zakupienia, 10. Środki ochrony indywidualnej użytkowane są do ich całkowitego zużycia (utraty własności ochronnych) lub do końca terminu gwarancji udzielonej przez producenta. 11. Wszystkie środki ochrony indywidualnej, które utraciły swoje własności ochronne należy przekazać do komisji likwidacyjnej w celu ich fizycznego zniszczenia. Procedury związane z likwidacją są analogiczne jak w przypadku odzieży roboczej. 12. Konserwacja i utrzymywanie odpowiedniego stanu higienicznego, środków ochrony indywidualnej przydzielonych pracownikowi do indywidualnego stosowania, należy do jego obowiązków. W przypadku dyżurnych środków ochrony indywidualnej, ich konserwację, czyszczenie i odkażanie przeprowadza pracownik (lub student), który je ostatnio użytkował. Pracownik (lub student)

14 12 ma również obowiązek poinformowania kierownika komórki o wszelkich zauważonych usterkach lub uszkodzeniach stosowanych środków. 13. W razie utraty lub zniszczenia środków ochrony indywidualnej, pracownikowi należy wydać niezwłocznie nowe środki. Fakt utraty lub zniszczenia pracownik zgłasza natychmiast do bezpośredniego przełożonego. Kierownik komórki organizacyjnej występuje z wnioskiem o likwidację środków ochrony indywidualnej do komisji ds. likwidacji odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej powołanej zarządzeniem rektora Nr R-23/2002 z dnia 20 listopada 2002 r. - wzór wniosku stanowi załącznik do ww. zarządzenia. Dalsze działania komisji są analogiczne jak w przypadku odzieży i obuwia roboczego. 14. W przypadku utworzenia nowego stanowiska pracy nie wymienionego w tabeli nr 2 lub nie ujęcia w tabeli stanowisk istniejących, na których istnieje potrzeba przydzielenia środków ochrony indywidualnej - kierownik komórki organizacyjnej występuje do dyrektora administracyjnego z propozycją normy przydziału środków ochrony indywidualnej na tym stanowisku. Wniosek przed przekazaniem do dyrektora, należy dostarczyć służbie bhp celem zaopiniowania. Wniosek winien zawierać następujące informacje: - nazwę stanowiska pracy, - rodzaj wykonywanych na stanowisku pracy czynności uzasadniających przydział środków ochrony indywidualnej, - rodzaj i nazwy czynników niebezpiecznych występujących na stanowisku, - rodzaj środków ochrony zbiorowej stosowanych na tym stanowisku, - średni dobowy czas pracy pracownika na stanowisku, - średnią ilość dni w roku pracy pracownika na tym stanowisku, - propozycję przydziału środków ochrony osobistej. W przypadku pozytywnego zatwierdzenia wniosku, nazwę stanowiska oraz normę przydziału środków ochrony osobistej należy wprowadzić do tabeli nr 2 - pracownik prowadzący ewidencję wydań. 15. Normy przydziału środków ochrony indywidualnej dla poszczególnych stanowisk pracy przedstawiono w tabeli nr W tabeli nr 3 wymieniono prace, przy wykonywaniu których należy stosować środki ochrony indywidualnej oraz rodzaj tych środków. 17. Procedurę doboru środków ochrony indywidualnej przedstawiono na schemacie nr Procedurę dostarczania środków ochrony indywidualnej przedstawiono na schemacie nr 3.

15 13 V Szczegółowe zasady dostarczania pracownikom środków higieny osobistej. 1. Dyrektor administracyjny oraz dziekani wydziałów odpowiadają za stan pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych znajdujących się w administrowanych przez nich obiektach. Ilość, wielkość i rodzaj ww. pomieszczeń powinna być dostosowana do ilości pracowników i studentów przebywających w budynku oraz rodzajów pracy i warunków, w jakich ta praca jest wykonywana. Szczegółowe wymagania dla pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych zostały określone w ogólnych przepisach bhp oraz wymaganiach techniczno-budowlanych. 2. Kierownicy obiektów odpowiadają za stałe utrzymywanie pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych w stanie zapewniającym bezpieczne i higieniczne warunki korzystania z nich przez pracowników oraz studentów. 3. Obowiązek zapewnienia pracownikom oraz studentom środków higieny osobistej realizowany jest poprzez stałe i bieżące wyposażanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w: - papier toaletowy, - płynne mydło w pojemnikach dozujących, - ręczniki jednorazowe lub suszarki do rąk.. Dodatkowo w jadalniach przeznaczonych dla pracowników należy zapewnić płyn do mycia naczyń. 4. Kierownicy komórek organizacyjnych, w których pracownicy lub studenci mają kontakt z substancjami toksycznymi, zakaźnymi lub rakotwórczymi zobowiązani są do: - umieszczenia przy wyjściu z pracowni, w której występują ww. substancje umywalki z ciepłą i zimną wodą, dozownik mydła w płynie, ręczniki jednorazowe lub suszarkę do rąk, - wyznaczenia miejsca do przechowywania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży roboczej stosowanych w pracowni przez pracowników oraz studentów, - niedopuszczenia do spożywania posiłków, picia napojów oraz palenia tytoniu w pracowni. W pracowniach, w których istnieje niebezpieczeństwo oblania substancjami żrącymi należy zainstalować co najmniej urządzenia do płukania oczu, umożliwiające natychmiastowe uruchomienie oraz zasilane wodą nie ogrzewaną (w przypadku dużego ryzyka oblania całego ciała również prysznic bezpieczeństwa).

16 14 5. Ze względu na szczególną specyfikę pracy osoby zatrudnione na stanowiskach wymienionych w tabeli nr 4, otrzymują dodatkowe środki higieny osobistej. 6. Zamówienie odpowiedniej ilości dodatkowych środków higieny osobistej oraz ich terminowe dostarczenie pracownikom jest obowiązkiem kierowników komórek organizacyjnych, w których występują stanowiska wymienione w tabeli nr W przypadku występowania stanowisk pracy nie wymienionych w tabeli nr 4 (lub utworzenia nowych stanowisk), na których pracownicy będą stale narażeni na możliwość silnego zabrudzenia ciała - kierownik komórki organizacyjnej występuje z pisemnym wnioskiem do dyrektora administracyjnego o zgodę na przydział dodatkowych środków higieny osobistej. Wniosek przed przekazaniem do dyrektora, należy dostarczyć służbie bhp celem zaopiniowania. Wniosek winien zawierać następujące informacje: - nazwę stanowiska pracy, - rodzaj wykonywanych na stanowisku pracy czynności uzasadniających przyznanie dodatkowych środków higieny osobistej, - rodzaj i nazwy czynników niebezpiecznych występujących na stanowisku, - średni dobowy czas pracy pracownika na stanowisku, - średnią ilość dni w roku pracy pracownika na stanowisku, - propozycję przydziału środków higieny osobistej, W przypadku pozytywnego zatwierdzenia wniosku, nazwę stanowiska oraz normę przydziału dodatkowych środków higieny osobistej należy wprowadzić do tabeli nr 4 - pracownik prowadzący ewidencje wydań.

Instrukcja w sprawie gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym

Instrukcja w sprawie gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym Załącznik nr 1 do Zarządzenia Kanclerza UG nr 1/K/06 Instrukcja w sprawie gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz odzieżą i obuwiem roboczym 1 Uniwersytet Gdański dostarcza pracownikom uczelni

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 19 stycznia 2016 roku.

ZARZĄDZENIE Nr Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 19 stycznia 2016 roku. ZARZĄDZENIE Nr 0050.15.2016 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 19 stycznia 2016 roku. w sprawie norm przydziału pracownikom Urzędu Miasta w Kościerzynie niezbędnych środków ochrony indywidualnej, odzieży

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 10. Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 19 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 10. Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 19 sierpnia 2013 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ZARZĄDZENIE Nr 10 Kanclerza Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie zasad gospodarowania środkami ochrony indywidualnej oraz

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA P/02/BHP/2011

PROCEDURA P/02/BHP/2011 Załącznik do Zarządzenia Nr 35/2011 Rektora UMCS UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ PROCEDURA P/02/BHP/2011 DOSTARCZANIE ODZIEśY ROBOCZEJ, ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ŚRODKÓW HIGIENY OSOBISTEJ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2001

ZARZĄDZENIE Nr 5/2001 ZARZĄDZENIE Nr 5/2001 Dyrektora CKU w Sieradzu w sprawie ustalenia norm przydziału odzieży roboczej i ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej dla pracowników oświaty 1. Rodzaj odzieży roboczej i ochronnej

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYDZIAŁU ODZIEŻY ROBOCZEJ I OBUWIA ROBOCZEGO ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 128

ZASADY PRZYDZIAŁU ODZIEŻY ROBOCZEJ I OBUWIA ROBOCZEGO ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 128 ZASADY PRZYDZIAŁU ODZIEŻY ROBOCZEJ I OBUWIA ROBOCZEGO ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 128 Środki ochrony indywidualnej Środki ochrony indywidualnej to

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry. z dnia r. Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry. zarządza:

Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry. z dnia r. Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry. zarządza: ZARZĄDZENIE Nr 796/2013 Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry z dnia 4.10.2013r. w sprawie zasad gospodarki odzieżą i obuwiem roboczym oraz środkami ochrony indywidualnej. Na podstawie artykułów 237 6, 237

Bardziej szczegółowo

Odzież robocza, Środki ochrony indywidualnej oraz środki czystości

Odzież robocza, Środki ochrony indywidualnej oraz środki czystości pieczęć zakładu pracy Odzież robocza, Środki ochrony indywidualnej oraz środki czystości Osoby uczestniczące w konsultacjach: 1..... 2..... Opiniowanie: 3..... Drezdenko 02.01.2015 r. Zarządzenie Nr Dyrektora

Bardziej szczegółowo

w sprawie: zmian w Regulaminie pracy.

w sprawie: zmian w Regulaminie pracy. Aneks Nr 1 z dnia 15 lutego 2007 r. do Zarządzenia Nr 57/2004/2005 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 11.07.2005r. w sprawie: zmian w Regulaminie pracy. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 12/2016. Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 8 marca 2016 r.

Zarządzenie Nr 12/2016. Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 8 marca 2016 r. Zarządzenie Nr 12/2016 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży roboczej, środków higieny osobistej

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY ZESTAW TABEL PRZYDZIAŁU ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ, ŚRODKÓW DO UTRZYMANIA HIGIENY OSOBISTEJ I NAPOJÓW

ZAKŁADOWY ZESTAW TABEL PRZYDZIAŁU ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ, ŚRODKÓW DO UTRZYMANIA HIGIENY OSOBISTEJ I NAPOJÓW Załącznik 1 do Regulaminu pracy Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce z dnia 13 marca 2013 r. (pieczątka firmowa ) ZAKŁADOWY ZESTAW TABEL PRZYDZIAŁU ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO ORAZ ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 24.2013 Wójta Gminy Parchowo z dnia 18 marca 2013r.

Zarządzenie Nr 24.2013 Wójta Gminy Parchowo z dnia 18 marca 2013r. Zarządzenie Nr.2013 z dnia 18 marca 2013r. w sprawie zasad przydzielania pracownikom Urzędu Gminy w Parchowie środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży roboczej, środków higieny osobistej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1014/15 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 31 grudnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 1014/15 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 31 grudnia 2015 r. Zarządzenie Nr 1014/15 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie norm przydziału pracownikom Urzędu Gminy Nowa Ruda niezbędnych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin przydzielania pracownikom pedagogicznym i niepedagogicznym

Regulamin przydzielania pracownikom pedagogicznym i niepedagogicznym Załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy Zespołu Szkół Nr 2 im. St. Konarskiego w Bochni Regulamin przydzielania pracownikom pedagogicznym i niepedagogicznym Zespołu Szkół Nr 2 im. St. Konarskiego w Bochni środków

Bardziej szczegółowo

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. z dnia 17 czerwca 2013 roku

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. z dnia 17 czerwca 2013 roku Zarządzenie nr 92/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 17 czerwca 2013 roku w sprawie zaopatrzenia pracowników uczelni w odzieŝ roboczą i ochronną, sprzęt ochrony osobistej, ustalenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 15 maja 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 15 maja 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 0050. 56.2012 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie ustalenia tabeli norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego i wypłacania ekwiwalentu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 14/15 WÓJTA GMINY GNOJNO. z dnia 16 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 14/15 WÓJTA GMINY GNOJNO. z dnia 16 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 14/15 WÓJTA GMINY GNOJNO w sprawie wprowadzenia norm przydziału odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz środków higieny osobistej dla pracowników Urzędu Gminy w Gnojnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Pracy w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp.

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Pracy w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. Załącznik Nr 2 do Regulaminu Pracy w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. INSTRUKCJA W SPRAWIE ZASAD GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEŻĄ I OBUWIEM ROBOCZYM

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

Z R Z Ą D Z E N I E Nr 229/BHP/2010 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 1 grudnia 2010 r.

Z R Z Ą D Z E N I E Nr 229/BHP/2010 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 1 grudnia 2010 r. Z R Z Ą D Z E N I E Nr 229/BHP/2010 Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego dla

Bardziej szczegółowo

i obuwia, które pracownik pierze i konserwuje we własnym zakresie. 7) Ekwiwalent pieniężny za pranie i konserwację zostaje wypłacony pracownikowi raz

i obuwia, które pracownik pierze i konserwuje we własnym zakresie. 7) Ekwiwalent pieniężny za pranie i konserwację zostaje wypłacony pracownikowi raz Zarządzenie Wójta Gminy Świerzno w sprawie zasad przydzielania środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży roboczej, środków higieny osobistej i napojów dla pracowników Urzędu Gminy w Świerznie

Bardziej szczegółowo

Zasady przydziału i użytkowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego

Zasady przydziału i użytkowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego Załącznik Nr 1 do Regulaminu Pracy z dnia 18.04.2011r.l Zasady gospodarowania i przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego ( służbowego), środków czystości oraz przydziału okularów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2012 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 26 lipca 2012 r.

Zarządzenie Nr 7/2012 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 26 lipca 2012 r. Zarządzenie Nr 7/2012 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia zasad przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 72/2013 Wójta Gminy Stawiguda

Zarządzenie Nr 72/2013 Wójta Gminy Stawiguda Zarządzenie Nr 72/2013 Wójta Gminy Stawiguda w sprawie zasad przydzielania środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży roboczej, środków higieny osobistej i napojów dla pracowników Urzędu Gminy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 2/2015 KIEROWNIKA GMINNYCH USŁUG WOD. KAN. W LISEWIE. z dnia 30 listopada 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 2/2015 KIEROWNIKA GMINNYCH USŁUG WOD. KAN. W LISEWIE. z dnia 30 listopada 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 2/2015 KIEROWNIKA GMINNYCH USŁUG WOD. KAN. W LISEWIE z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przydziału pracownikom GUWK w Lisewie środków ochrony indywidualnej, odzieży

Bardziej szczegółowo

ZASADY GOSPODARKI ŚRODKAMI OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEŻĄ I OBUWIEM ROBOCZYM

ZASADY GOSPODARKI ŚRODKAMI OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEŻĄ I OBUWIEM ROBOCZYM Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12/2013 ZASADY GOSPODARKI ŚRODKAMI OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEŻĄ I OBUWIEM ROBOCZYM 1. Odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej stanowią własność

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2017 Burmistrza Tyszowiec z dnia 10 marca 2017r.

Zarządzenie Nr 18/2017 Burmistrza Tyszowiec z dnia 10 marca 2017r. Zarządzenie Nr 18/2017 Burmistrza Tyszowiec z dnia 10 marca 2017r. w sprawie ustalenia zasad przydziału pracownikom Urzędu Miejskiego w Tyszowcach środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin przydzielania pracownikom. Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie. środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego,

Regulamin przydzielania pracownikom. Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie. środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, Regulamin przydzielania pracownikom Zespołu Szkół Nr 1 w Działdowie środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, środków utrzymania higieny osobistej Na podstawie art. 237 6,237 7, 237 8,237

Bardziej szczegółowo

4. Zadania wymienione w ust. 1, Rektor realizuje przy pomocy Prorektora do spraw Ogólnych, Dziekanów i Kanclerza.

4. Zadania wymienione w ust. 1, Rektor realizuje przy pomocy Prorektora do spraw Ogólnych, Dziekanów i Kanclerza. ROZDZIAŁ VIII BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 61 1. Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego zapewnia pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 16/14 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Wodzisławiu Śląskim Z dnia 17 września 2014 roku W sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy

Zarządzenie nr 16/14 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Wodzisławiu Śląskim Z dnia 17 września 2014 roku W sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Zarządzenie nr 16/14 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Wodzisławiu Śląskim Z dnia 17 września 2014 roku W sprawie wprowadzenia egulaminu pracy 1. Na podstawie art. 104² 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr KW Wójta Gminy Darłowo z dnia 20 stycznia 2014

Zarządzenie Nr KW Wójta Gminy Darłowo z dnia 20 stycznia 2014 Zarządzenie Nr KW.0050.20.2014 z dnia 20 stycznia 2014 w sprawie zasad przydzielenia pracownikom Urzędu Gminy w Darłowie środków ochrony indywidualnej i dostarczenie odzieży robaczej, środków higieny osobistej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Pracy w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp.

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Pracy w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. Załącznik Nr 2 do Regulaminu Pracy w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wlkp. INSTRUKCJA W SPRAWIE ZASAD GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEŻĄ I OBUWIEM ROBOCZYM

Bardziej szczegółowo

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim z dnia r.

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim z dnia r. l Zarządzenie nr 20/2012 r. w sprawie zasad przydziału pracownikom zatrudnionym na stanowiskach obsługi środków higieny osobistej, odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej, oraz ustalenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 181 /BHP/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 marca 2016 r.

Zarządzenie Nr 181 /BHP/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 marca 2016 r. Zarządzenie Nr 181 /BHP/2016 w sprawie: zasad przydzielania pracownikom Urzędu Miejskiego w Słupsku środków ochrony indywidualnej oraz dostarczania odzieży roboczej i obuwia. Na podstawie art. 237 6, art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 27/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 16 kwietnia 2012 roku

Zarządzenie Nr 27/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 16 kwietnia 2012 roku Zarządzenie Nr 27/2012 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 16 kwietnia 2012 roku zmieniające Zarządzenie Nr 55/2009 Burmistrza Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie egulaminu pracy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 73 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 24 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 73 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 24 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 73 BURMISTRZA MIROSŁAWCA w sprawie norm przydziału pracownikom Urzędu Miejskiego w Mirosławcu niezbędnych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, zasad gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-5/2006 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 12 stycznia 2006 r.

Zarządzenie Nr R-5/2006 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 12 stycznia 2006 r. Zarządzenie Nr R-5/2006 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie zasad przyznawania dodatków za pracę wykonywaną w warunkach szkodliwych lub uciążliwych dla zdrowia.

Bardziej szczegółowo

2. O kamizelka lub bluza ocieplana 3. O kurtka deszczowa wg potrzeb 4. R trzewiki profilaktyczne tekstylne

2. O kamizelka lub bluza ocieplana 3. O kurtka deszczowa wg potrzeb 4. R trzewiki profilaktyczne tekstylne Załącznik nr 2 do Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Kole TABELA NORM I ZASADY PRZYDZIAŁU ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO DLA PRACOWNIKÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W KOLE Lp. 1.

Bardziej szczegółowo

2. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki w Uniwersytecie Wrocławskim należy do:

2. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki w Uniwersytecie Wrocławskim należy do: Zarządzenie Nr 49/2001 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych obowiązków i odpowiedzialności pracowników oraz osób studiujących na Uniwersytecie Wrocławskim

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie 3/2013 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Grębocicach z dnia r.

Zarządzenie 3/2013 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Grębocicach z dnia r. Zarządzenie 3/2013 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Grębocicach z dnia 04.01.2013r. w sprawie zasad przydzielania i gospodarowania odzieżą ochronną i roboczą oraz wypłatą ekwiwalentu pieniężnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 0152/3/2008 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu Gminy z dnia 03.01.2008r.

Zarządzenie Nr 0152/3/2008 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu Gminy z dnia 03.01.2008r. Zarządzenie Nr 0152/3/2008 Wójta Gminy Krzyżanowice - Kierownika Urzędu Gminy z dnia 03.01.2008r. w sprawie wprowadzenia zasad: - gospodarowania i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego oraz zakładowej tabeli

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-22/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 18 kwietnia 2008 r.

Zarządzenie Nr R-22/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 18 kwietnia 2008 r. Zarządzenie Nr R-22/2008 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad szkolenia pracowników, studentów i doktorantów w zakresie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2 /2008 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 25 stycznia 2008

ZARZĄDZENIE NR 2 /2008 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 25 stycznia 2008 ZAZĄDZENIE N 2 /2008 Dyrektora Miejskiego środka Sportu i ekreacji w Czeladzi z dnia 25 stycznia 2008 w sprawie: stosowania odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz Niniejszym wprowadzam obowiązek stosowania

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP 25/08 Zarządzenie Nr 13/08 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 25 lutego 2008 roku w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 lutego 2011 r.

Zarządzenie Nr 5/2011 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim z dnia 28 lutego 2011 r. Zarządzenie Nr 5/2011 z dnia 28 lutego 2011 r. dotyczące zasad przydziału pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku konserwatora odzieŝy i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR NR SE MG BURMISTRZA LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO. z dnia 14 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR NR SE MG BURMISTRZA LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO. z dnia 14 stycznia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR NR SE 0050. 4. 2013. MG BURMISTRZA LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO w sprawie wprowaenia zakładowej tabeli norm oieży, środków czystości, ekwiwalentów za pranie oraz profilaktycznych posiłków i napojów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Sulęczyno z dnia 5 stycznia 2016 roku

Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Sulęczyno z dnia 5 stycznia 2016 roku Zarządzenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Sulęczyno z dnia 5 stycznia 2016 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży, obuwia roboczego i wypłacania ekwiwalentu pieniężnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR Wójta Gminy Jaśliska z dnia 14 czerwca 2010r.

ZARZĄDZENIE NR Wójta Gminy Jaśliska z dnia 14 czerwca 2010r. I 6JT GMI nr JAŚ...ISKA ZARZĄDZENIE NR 4112010 Wójta Gminy Jaśliska z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie stosowania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego Na podstawie art. 237 6-10

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje: 1. Wprowadzam tabelę norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego,

zarządzam, co następuje: 1. Wprowadzam tabelę norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, vv cl) J nr Zarządzenie Nr 50.2015 Wójta Gminy Wieniawa z dnia 15 kwietnia 2015, w sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej, dostarczania odzieży roboczej, środków higieny

Bardziej szczegółowo

Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej

Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej Paweł Ziółkowski Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej Warszawa, 16.06.2016 r. 1 Odzież ochronna Pracodawca ma obowiązek zapewnić odzież ochronną, jeżeli odzież pracownik może ulec zniszczeniu lub znacznemu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR B BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA. z dnia 17 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR B BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA. z dnia 17 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR B.0050.47.2016 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad i norm przydziału pracownikom Urzędu Miejskiego w Bieruniu środków ochrony indywidualnej odzieży

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/2015 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/2015 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 30 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 54/2015 BURMISTRZA KSIĄŻA WLKP. z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. Na podstawie art. 104 2 2, w związku z art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 10 / 2015 r Kierownika Urzędu -Wójta Gminy Sorkwity z dnia 21 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie nr 10 / 2015 r Kierownika Urzędu -Wójta Gminy Sorkwity z dnia 21 kwietnia 2015 r. Zarządzenie nr 10 / 2015 r Kierownika Urzędu -Wójta Gminy Sorkwity z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie: zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 11/2015 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 8 stycznia 2015 roku

Zarządzenie Nr 11/2015 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 8 stycznia 2015 roku Zarządzenie Nr 11/2015 z dnia 8 stycznia 2015 roku w sprawie: zasad przydzielania pracownikom Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp. środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 83/2006 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 czerwca 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 83/2006 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 czerwca 2006 r. ZARZĄDZENIE Nr 83/2006 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie zasad przyznawania pracownikom Uniwersytetu Wrocławskiego dodatków za prace wykonywane w warunkach szkodliwych

Bardziej szczegółowo

Napoje i posiłki profilaktyczne

Napoje i posiłki profilaktyczne Załącznik Nr 1 Do Regulaminu Pracy z dnia 01.01.2013 r. Zaopatrzenie pracowników w napoje i posiłki profilaktyczne, zasad przydziału i norm zużycia odzieży ochronnej i roboczej, środków ochrony indywidualnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 120/46/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 120/46/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 120/46/15 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie zasad przydzielania pracownikom Urzędu Miasta Tychy środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz ubioru

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 79/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 października 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 79/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 października 2007 r. ZARZĄDZENIE Nr 79/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 października 2007 r. w sprawie szczegółowych obowiązków i odpowiedzialności pracowników oraz osób studiujących na Uniwersytecie Wrocławskim

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 24/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 24/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 24/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 30/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W DOBRZYNIU NAD WISŁĄ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W DOBRZYNIU NAD WISŁĄ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W DOBRZYNIU NAD WISŁĄ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin organizacyjny Przedszkola Samorządowego w Dobrzyniu nad Wisłą, określa organizację

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYDZIAŁU PRACOWNIKOM ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO W URZĘDZIE MIASTA I GMINY WE FROMBORKU

ZASADY PRZYDZIAŁU PRACOWNIKOM ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO W URZĘDZIE MIASTA I GMINY WE FROMBORKU Załącznik Nr 3 do Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy we Fromborku ZASADY PRZYDZIAŁU PRACOWNIKOM ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO W URZĘDZIE MIASTA I GMINY WE FROMBORKU

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA w sprawie gospodarowania środkami higieny osobistej, ochrony indywidualnej oraz odzieŝą i obuwiem roboczym

INSTRUKCJA w sprawie gospodarowania środkami higieny osobistej, ochrony indywidualnej oraz odzieŝą i obuwiem roboczym Załącznik do Zarządzenia Nr 42/09 Wójta Gminy Komarówka Podlaska z dnia 16 lipca 2009 roku INSTRUKCJA w sprawie gospodarowania środkami higieny osobistej, ochrony indywidualnej oraz odzieŝą i obuwiem roboczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY w Publicznej Szkole Podstawowej im J. Korczaka w Kowali (opracowany na podstawie art.

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY w Publicznej Szkole Podstawowej im J. Korczaka w Kowali (opracowany na podstawie art. Załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY w Publicznej Szkole Podstawowej im J. Korczaka w Kowali (opracowany na podstawie art. 237 2 kp,) Rozdział I Zarządzanie sprawami

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja pracownicza

Dokumentacja pracownicza Dokumentacja pracownicza www.pip.gov.pl Dokumentacja osobowa Jednym z obowiązków pracodawcy jest prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników. Na dokumentację

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Mechaniczny Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji. BHP w laboratorium

POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Mechaniczny Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji. BHP w laboratorium POLITECHNIKA OPOLSKA Wydział Mechaniczny Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji BHP w laboratorium Wybrane przepisy ogólne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach wyższych. Dz.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 22/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 11 grudnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 22/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 11 grudnia 2013 r. Zarządzenie Nr 22/2013/2014 Rektora u z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zakładowej tabeli norm przydziału obuwia i odzieży roboczej, ochronnej, środków higieny osobistej oraz zasad prania

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYDZIELANIA ORAZ NORMY PRZYDZIAŁU ŚRODKÓW HIGIENY OSOBISTEJ, OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ OBUWIA ROBOCZEGO

ZASADY PRZYDZIELANIA ORAZ NORMY PRZYDZIAŁU ŚRODKÓW HIGIENY OSOBISTEJ, OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ OBUWIA ROBOCZEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia ZASADY PRZYDZIELANIA ORAZ NORMY PRZYDZIAŁU ŚRODKÓW HIGIENY OSOBISTEJ, OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ OBUWIA ROBOCZEGO 1 Środki ochrony indywidualnej i środki higieny osobistej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY- podstawa prawna

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY- podstawa prawna PODSTAWOWE OBOWIĄZKI PRACODAWCY- podstawa prawna I. ZGŁOSZENIA PRACODAWCY ZAWIADOMIENIE NA PIŚMIE PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY O MIEJSCU, RODZAJU I ZAKRESIE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI Podstawa prawna: art.209

Bardziej szczegółowo

1. Obowiązek informowania pracowników o:

1. Obowiązek informowania pracowników o: 1. Obowiązek informowania pracowników o: zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze. mgr Adam Błęka

Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze. mgr Adam Błęka Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze mgr Adam Błęka Liczba wypadków przy pracy w Polsce w latach 2000-2010 Dane statystyczne wskazują,

Bardziej szczegółowo

Dz.U zm. Dz.U

Dz.U zm. Dz.U Dz.U.04.280.2771 2005.09.08 zm. Dz.U.05.160.1356 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatów, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VI/115/2011 Wójta Gminy Tarnów z dnia 21 lipca 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/115/2011 Wójta Gminy Tarnów z dnia 21 lipca 2011 r. ZAZĄDZENIE Nr VI/5/20 Wójta Gminy Tarnów z dnia 2 lipca 20 r. w sprawie szczegółowego zakresu gospodarowania oieżą i obuwiem roboczym, wyposażeniem dodatkowym oraz katalogu norm przyiału oieży, obuwia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 16 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 16 sierpnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 777.2011 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad użytkowania umundurowania Straży Miejskiej w Zielonej Górze. Na podstawie art. 33 ust. 5

Bardziej szczegółowo

Rektora Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej

Rektora Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 6 marca 2007 r. Zarządzenie Nr 6/2007 Rektora Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w sprawie ustalenia szczegółowych zasad szkolenia pracowników

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR.2... I 05

ZARZĄDZENIE NR.2... I 05 ZARZĄDZENIE NR.2... I 05 Dyrektora Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu z dnia 23.03.2005 r. w sprawie organizacji i szkolenia pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM USŁUG LABORATORYJNYCH IPPT PAN ZATWIERDZAM

REGULAMIN CENTRUM USŁUG LABORATORYJNYCH IPPT PAN ZATWIERDZAM REGULAMIN CENTRUM USŁUG LABORATORYJNYCH IPPT PAN ZATWIERDZAM Warszawa, maj 2012.. DYREKTOR INSTYTUTU Spis treści Cele i zadania Centrum Usług Laboratoryjnych... 3 Sposoby realizacji zadań... 3 Struktura

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sprawowanie obowiązków z zakresu służby bhp zgodnie z Działem dziesiątym Kodeksu pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) oraz innymi obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 stycznia 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 stycznia 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 5/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie zasad przyznawania pracownikom Uniwersytetu Wrocławskiego dodatku specjalnego ze względu na charakter pracy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 58 / 2001

Zarządzenie nr 58 / 2001 Zarządzenie nr 58 / 2001 z dnia 5 października 2001 r. Rektora Uniwersytetu Śląskiego w sprawie szczegółowych obowiązków i odpowiedzialności pracowników oraz studentów w zakresie przestrzegania przepisów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno- biurowych w zakresie bhp i ppoż. Urząd Miejski w Zagórowie.

Szczegółowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno- biurowych w zakresie bhp i ppoż. Urząd Miejski w Zagórowie. Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów Szczegółowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno- biurowych w zakresie bhp i ppoż. Urząd Miejski w Zagórowie. (rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Umowa o pracę tymczasową

Umowa o pracę tymczasową Umowa o pracę tymczasową Uwagi ogólne Zatrudnienie tymczasowe Pracodawca, chcąc się uwolnić od uciążliwości licznych obowiązków wobec zatrudnianych pracowników, może rozważyć alternatywę wypożyczenia pracownika

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 448/2010 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 20 października 2010 roku

Zarządzenie Nr 448/2010 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 20 października 2010 roku Zarządzenie Nr 448/2010 z dnia 20 października 2010 roku zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Ustawa o pracy tymczasowej

Ustawa o pracy tymczasowej www.www.interimax.com Ustawa o pracy tymczasowej Ustawa z dnia 9.07.2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych Rozdział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 23 lutego 2012 roku

ZARZĄDZENIE NR 18/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 23 lutego 2012 roku ZARZĄDZENIE NR 18/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie częstotliwości i czasu trwania szkoleń z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz ochrony P.pożarowej Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Zagórów Szczegółowy program szkolenia okresowego w zakresie bhp i ppoż. pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w Urzędzie Miejskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH I ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie Zasadnicza Szkoła Zawodowa Technikum Nr 1

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH I ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie Zasadnicza Szkoła Zawodowa Technikum Nr 1 Nr REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH I ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Dębnie Zasadnicza Szkoła Zawodowa Technikum Nr 1 I. Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 117/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 117/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 października 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 117/2012 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 października 2012 r. wprowadzające Regulamin premiowania pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego niebędących nauczycielami akademickimi

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 9 /2015 Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku z dnia 12 czerwca 2015 roku

Zarządzenie nr 9 /2015 Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku z dnia 12 czerwca 2015 roku Zarządzenie nr 9 /2015 Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku z dnia 12 czerwca 2015 roku W sprawie zasad przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego.

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące bezpiecznego wykonywania prac przez podwykonawców Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wytyczne dotyczące bezpiecznego wykonywania prac przez podwykonawców Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego I. Cel dokumentu Wytyczne określają rozwiązania organizacyjne w zakresie zarządzania środowiskowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w odniesieniu do Podwykonawców pracujących w imieniu lub na terenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4/2015. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole. z dnia

ZARZĄDZENIE NR 4/2015. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kole. z dnia ZAZĄDZENIE N 4/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu pieki Zdrowotnej w Kole z dnia 02.04.2015 w sprawie ustalenia norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i obuwia roboczego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 marca 2008 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 marca 2008 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2008 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie organizowania szkolenia studentów Uniwersytetu Wrocławskiego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy Na podstawie art. 228 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 21/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 14 marca 2013 r.

Zarządzenie Nr R 21/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 14 marca 2013 r. Zarządzenie Nr R 21/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Ogólnej Instrukcji BHP i Ochrony PPoż. w Politechnice Lubelskiej Na podstawie art. 66 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

... ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ BEZ WYPOWIEDZENIA. Pan/Pani... (imię i nazwisko)... (stanowisko, funkcja, zawód, )

... ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ BEZ WYPOWIEDZENIA. Pan/Pani... (imię i nazwisko)... (stanowisko, funkcja, zawód, ) ...... (oznaczenie pracodawcy)... (miejscowość i data) ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ BEZ WYPOWIEDZENIA Pan/Pani..... (imię i nazwisko)... (stanowisko, funkcja, zawód, ) Z dniem / / rozwiązuję z Panem/Panią

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, z 2004 r. Nr 96,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/10 USTAWA z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Rozdział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, z 2004 r. Nr 96,

Bardziej szczegółowo

Umowa pracodawcy z placówką medycyny pracy na prowadzenie badań profilaktycznych pracowników

Umowa pracodawcy z placówką medycyny pracy na prowadzenie badań profilaktycznych pracowników OBOWIĄZKI PRACODAWCY Powiadomienie PIP oraz PIS o rozpoczęciu (zmianie) działalności Art. 209. 1. Pracodawca rozpoczynający działalność jest obowiązany, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia tej działalności,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 78/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 lipca 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 78/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 lipca 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 78/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 lipca 2016 r. wprowadzające Regulamin organizowania imprez dla studentów i doktorantów w Uniwersytecie Wrocławskim Na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 1)

zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 2 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 1) (Dz. U. z dnia 20 marca 2007 r.) Na

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1)

Ustawa. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) (Dz. U. z dnia 22 września 2003 r., Nr 166, poz. 1608, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 589,

Bardziej szczegółowo

2. Uczestnicy szkolenia Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy.

2. Uczestnicy szkolenia Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy. ZAŁĄCZNIK Nr RAMOWE PROGRAMY SZKOLENIA I. Ramowy program instruktażu ogólnego. Cel szkolenia Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z: a) podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i

Bardziej szczegółowo