UMOWA WZÓR. Załącznik nr 6 do SIWZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA WZÓR. Załącznik nr 6 do SIWZ"

Transkrypt

1 Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA WZÓR Zawarta w dniu w Sieradzu pomiędzy: Sąd Okręgowy w Sieradzu, ul. Al. Zwycięstwa 1, Sieradz, reprezentowaną przez: 1. Jerzy Kulesza - Dyrektor Sądu Okręgowego zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, a: FIRMĄ (pełna nazwa)... działającą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem... zarejestrowanym w Rejonowym Sądzie Gospodarczym.. lub na podstawie wpisu do rejestru działalności gospodarczej prowadzonego w Urzędzie Miasta/Gminy... pod numerem...w... zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 113, z 2010r. poz. 759 ) w trybie przetargu nieograniczonego, została zawarta umowa następującej treści: 1 1.Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usługi polegającej na sprzątaniu i utrzymaniu czystości w budynku Sądów Okręgowego i Rejonowego w Sieradzu. Wykonawca zobowiązuje się wykonać niżej wymienione prace: 1. Czynności wykonywane codziennie: a. Pokoje biurowe: - Czyszczenie i wycieranie kurzu z powierzchni biurek wraz z pulpitami, szaf, szafek, półek, sprzętu biurowego, odkurzanie wykładzin dywanowych, czyszczenie parkietu, terakoty/gresu (w zależności od rodzaju posadzki), - Opróżnienie i czyszczenie koszy na śmieci oraz wyposażanie ich w worki na śmieci, wynoszenie śmieci do miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego. b. Ciągi komunikacyjne: - Odkurzanie, mycie i polerowanie podłóg, spoczników, schodów i posadzek płytkowych, (z zastrzeżeniem, że do konserwacji mogą być stosowane tylko preparaty obojętnie chemicznie, które po zastosowaniu pozostawiają na powierzchni warstwę ochronną, a konserwowane powierzchnie będą polerowane mechanicznie, - Mycie wewnętrznych otworów przeszklonych szyb i ram (z zastrzeżeniem, iż technika mycia powinna być zastosowana do rodzaju zabudowy szyb), - Wycieranie i czyszczenie poręczy i balustrad, odkurzanie i mycie windy, osłon zewnętrznych, - Opróżnianie i czyszczenie koszy na śmieci i wyposażanie i ich w worki na śmieci, wynoszenie śmieci na miejsce wskazane przez Zamawiającego, - Wycieranie kurzy z mebli stojących na korytarzach. 1

2 c. Sale rozpraw: - Czyszczenie i wycieranie kurzu z powierzchni mebli, sprzętu biurowego, - Odkurzanie wykładzin dywanowych, - Mycie podłóg kamiennych, gresowych. d. Pomieszczenia sanitarne i socjalne: - Mycie i dezynfekcja umywalek, zlewozmywaków, urządzeń sanitarnohigienicznych, kompaktów WC, baterii umywalkowych itp., - Czyszczenie elementów stałego wyposażenia (luster, koszy, pojemników na mydło, na papier toaletowy, suszarek do rąk, szafek), - Mycie glazury i terakoty, - Uzupełnianie na bieżąco papieru toaletowego (3 warstwowy małe rolki, m duże rolki) w każdej kabinie oraz pojemników z mydłem w każdej łazience, - Uzupełnianie ręczników papierowych (typ ZZ 200 listków w paczce 24/20,5 cm oraz SAGA rola) w pojemnikach na bieżąco, - Opróżnianie i czyszczenie koszy na śmieci oraz wyposażanie ich w worki i wynoszenie śmieci do miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego. 2. Czynności wykonywane okresowo: a. Pokoje biurowe (w tym pokoje badań lekarskich): - Wycieranie parapetów, listew ściennych i przypodłogowych przy drzwiach i listew technicznych 1 raz w tygodniu, - Opróżnianie pojemników niszczarek w miarę potrzeb, - Mycie drzwi, klamek, szyldów, futryn 1 raz w tygodniu, - Doczyszczanie miejsc trudno dostępnych (np. powierzchni między biurkami, szafkami itp.) 1 raz w tygodniu, - Odkurzanie kratek wentylacyjnych 1 raz w tygodniu, - Czyszczenie żaluzji i rolet 1 raz w roku, (412 m 2 powierzchni rolet w obiekcie) - Wypranie firanek 2 razy w roku, ( 60 m 2 ) - Pranie wykładziny dywanowej 2 razy w roku - Mycie okien w obiekcie (minimum 4 razy w roku, tj. 1 raz na kwartał). b. Sale rozpraw: - Analogicznie jak w punkcie a. c. Pomieszczenia archiwum zakładowego: - Zamiatanie i mycie posadzek gresowych 1 raz w tygodniu, - Czyszczenie i wycieranie kurzu z powierzchni regałów przesuwanych i szynach jezdnych 1 raz na kwartał, d. Pomieszczenie aresztu w części podziemnej: - Czyszczenie i wycieranie kurzu z powierzchni mebli 2 razy w tygodniu, - Mycie posadzki pokrytej gresem i ścian płytek w aresztantkach 2 razy w tygodniu, - Mycie na mokro korytarza i klatki schodowej prowadzącej z aresztantki do sal rozpraw, 1 raz w tygodniu. e. Ciągi komunikacyjne: - Czyszczenie wycieraczek na korytarzach i holach 2 raz w tygodniu, - Czyszczenie osłon (koryt) instalacji elektrycznych i komputerowych umieszczonych na ścianach korytarzy 1 raz na dwa miesiące. - Zwiększenie częstotliwości sprzątania rejonów wskazanych przez Zamawiającego (np. w przypadku prac remontowych). f. Pomieszczenia sanitarne i socjalne: - Wyposażenie i bieżące uzupełnianie wkładów WC w muszlach klozetowych i pisuarach, - Wyposażenie i wymiana wkładów zapachowych lub odświeżaczy powietrza po ich zużyciu. 3. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy, o którym mowa w ust.1 przy użyciu własnych materiałów i środków chemicznych czyszczących lub dezynfekujących spełniających wszystkie normy określone w aktualnie obowiązujących przepisach oraz własnym sprzętem w godzinach i (serwis dzienny). 2

3 2 1. Wykonawca może powierzyć wykonania przedmiotu zamówienia innej firmie (podwykonawcy). 2. Każda zmiana w składzie osób wykonujących usługę będzie zgłaszana zamawiającemu na 5 dni wcześniej. 3 1.Zamawiający i Wykonawca zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, które mają wpływ na stan bezpieczeństwa i sposób realizacji umowy zarówno w trakcie jej trwania jak również po jej rozwiązaniu. 2. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich informacji oraz sposobów ich zabezpieczenia uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy, zarówno w trakcie jej obowiązywania, jak i po zakończeniu jej obowiązywania. 3. Wykonawca oświadcza, że osoby skierowane przez niego do realizacji umowy zostaną zobowiązane do dbałości o bezpieczeństwo informacji oraz uzyskanych w trakcie wykonywania czynności stanowiących przedmiot umowy, w tym do ochrony danych osobowych zgodnie z właściwymi przepisami Wykonawca oświadcza, iż posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie czynności będące przedmiotem umowy ze szczególną starannością, a także chronić interesy Zamawiającego w zakresie powierzonych mu obowiązków. 2. Wykonawcy nie wolno wykorzystywać we własnym interesie rzeczy i praw Zamawiającego. 6 Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszelkich sprawach mogących mieć wpływ na sprawne i efektywne wykonanie niniejszej umowy. Nadzór nad realizacja umowy: 1. Osobami odpowiedzialnymi za realizacje niniejszej umowy są: a) ze strony Zamawiającego Pan Hieronim Stachura, tel , b) ze strony Wykonawcy Pani..., telefon... która w dniu rozpoczęcia umowy przekaże Zamawiającemu listę pracowników uczestniczących w realizacji umowy oraz podpisane oświadczenia o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych od każdego pracownika z w/w listy Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 może nastąpić przez pisemne zgłoszenie i nie powoduje zmian treści umowy Strony ustalają, że za wykonanie usługi objętej niniejszą umową, Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie miesięczne w wysokości: kwota zł. netto (słownie złotych: ) Podatek VAT w wysokości kwota. zł 3

4 (słownie złotych:..) Wynagrodzenie brutto kwota zł (słownie złotych:..). płatne przelewem na konto Wykonawcy w banku: nr konta:. w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. 2. Należność za wykonanie usługi uiszczana będzie co miesiąc z dołu w oparciu o fakturę VAT wystawioną przez Wykonawcę. 3. Zamawiający oświadcza, że posiada nr NIP: Cena określona w ust.1 będzie stała i będzie obowiązywać do końca trwania umowy, tj. do r. 5. Stawka podatku VAT zgodna ustawą O opodatku od towarów i usług (W przypadku zmiany podatku VAT przez ustawodawcę obowiązywać będzie nowa stawka podatku VAT). 9 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie wyrządzone szkody poniesione przez Zamawiającego,(szkody poniesione przez Zamawiającego,wyrządzone wyłącznie z winy Wykonawcy w czasie realizacji tej umowy) w trybie i na zasadach przewidzianych w przepisach Kodeksu Cywilnego Umowę niniejszą strony zawierają na czas określony jednego roku 2. Termin realizacji umowy od r do r. Rozwiązanie umowy może nastąpić przez każdą ze stron z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w przypadku: a) gdy Wykonawca w terminie określonym w 9 pkt 2 nie przystąpił do realizacji umowy lub zaniechał, przez okres dwóch dni realizacji umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, b) gdy Wykonawca uporczywie lub w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne lub nie reaguje na pisemne dwukrotne zastrzeżenia Zamawiającego, c) zajęcia majątku Wykonawcy lub jego znacznej części w postępowaniu egzekucyjnym lub wszczęcia postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego, d) jeżeli wobec Wykonawcy wszczęto postępowanie karne lub postępowanie w sprawie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych pod groźbą kary. 2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach (zgodnie z art. 145 ustawy o Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.( tekst jednlity Dz.U. z 2010 r. nr 113 poz.759 ). 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 2. Strony umowy zastrzegają sobie prawo dochodzenia odsetek i kar w następujących okolicznościach: 1) Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za zwłokę w zapłacie poszczególnych faktur, 2) W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia a w szczególności zaniechania przez okres co najmniej 2 dni realizacji umowy, w tym także rażącego naruszenia postanowień zawartej umowy, Zamawiający naliczy kary umowne Wykonawcy w wysokości 5 % wartości miesięcznego wynagrodzenia netto, przysługującego mu z tytułu wykonanej umowy w miesiącu poprzedzającym 4 13

5 miesiąc, w którym zdarzenie to miało miejsce. W przypadku rozwiązania umowy z winy leżącej po stronie Wykonawcy, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą w wysokości 10% wartości umowy netto za czas niezrealizowanej umowy do końca jej obowiązywania. 3) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości umowy netto za czas niezrealizowanej umowy za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyny, za którą odpowiedzialność ponosi Zamawiający. 4) W przypadku gdy Zamawiający odstąpi od umowy, w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Wykonawca może żądać jedynie części przysługującego mu wynagrodzenia z tytułu wykonanej części umowy( art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych). 5) Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach przewidzianych w przepisach kodeks cywilny.. 14 Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz nie mogą naruszać art. 144 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ). 15 W przypadku sporów powstałych na skutek wykonania niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla Zamawiającego. 16 W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r.( tekst jednolity Dz.U. z 2010r Nr 113 poz. 759 ). Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze stron. 17 ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 5

Umowa nr.. na świadczenie usługi sprzątania obiektu przy ul. Uniwersyteckiej 2/4 w Łodzi zwana dalej Umową

Umowa nr.. na świadczenie usługi sprzątania obiektu przy ul. Uniwersyteckiej 2/4 w Łodzi zwana dalej Umową Postępowanie znak: 2015/GAZ/SP Załącznik nr 8 do SIWZ Umowa nr.. na świadczenie usługi sprzątania obiektu przy ul. Uniwersyteckiej 2/4 w Łodzi zwana dalej Umową zawarta dnia... w Łodzi pomiędzy: 1. Polską

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy (osobny plik) dot. zadań od nr 1 do nr 7

Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy (osobny plik) dot. zadań od nr 1 do nr 7 Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne postanowienia umowy (osobny plik) dot. zadań od nr 1 do nr 7 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji świadczenie usługi kompleksowego sprzątania i utrzymania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: ZP/007/2012 Kraków, 14.11.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. Nazwa i adres Zamawiającego Akademia Muzyczna w Krakowie, 31-027 Kraków, ul. św. Tomasza 43, woj. małopolskie,

Bardziej szczegółowo

kompleksową usługę sprzątania o wartości poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 upzp

kompleksową usługę sprzątania o wartości poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 upzp Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na kompleksową usługę sprzątania

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././...

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... GCI. 400-4/2014 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... pomiędzy: Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... Gdyńskim Centrum Jednostką Budżetową, z siedzibą przy al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1)

Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) Załącznik nr 8a do SIWZ (dotyczy Pakietu Nr 1) U M O W A N R.. zawarta w Białymstoku w dniu., pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku, z siedzibą w Białymstoku, ul. Malmeda 8, działającym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ Wzór umowy U M O W A

Załącznik nr 9 do SIWZ Wzór umowy U M O W A Załącznik nr 9 do SIWZ Wzór umowy U M O W A Zawarta w dniu.. roku pomiędzy Gminą Opatowiec reprezentowaną przez: 1. Sławomira Kowalczyka Wójta Gminy Opatowiec przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anny Klimaszewskiej-Luty

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy Usługi nr /2013r.

Projekt Umowy Usługi nr /2013r. Projekt Umowy Usługi nr /2013r. Zawarta w dniu... roku pomiędzy: Państwową WyŜszą Szkołą Zawodową w Elblągu, ul. Wojska Polskiego 1, 82-300 Elbląg, REGON: 170711628, NIP: 578-24-90-793, zwaną w treści

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: UMOWA NR zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą przy al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Bogumiłę

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie czystości w hali Ergo Arena. oraz terenu przyległego CPV 90919200-4 CPV 90620000-9

Utrzymanie czystości w hali Ergo Arena. oraz terenu przyległego CPV 90919200-4 CPV 90620000-9 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Utrzymanie czystości w hali Ergo Arena oraz terenu przyległego CPV 90919200-4 CPV 90620000-9 1 NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Hala Gdańsk - Sopot Spółką

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ. WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową, zawarta w Warszawie w dniu 2015 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20,

Bardziej szczegółowo

Znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/Wejście gł.-ck/2011 Załącznik nr 9 do SIWZ

Znak postępowania: IORPIB/ZP/RB/Wejście gł.-ck/2011 Załącznik nr 9 do SIWZ U M O W A - WZÓR zawarta w Poznaniu, dnia 2011 roku, pomiędzy: Instytutem Ochrony Roślin-Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie czystości w hali Ergo Arena. oraz utrzymanie zimowe obiektu i terenu przyległego CPV 90620000-9, 90919200-4

Utrzymanie czystości w hali Ergo Arena. oraz utrzymanie zimowe obiektu i terenu przyległego CPV 90620000-9, 90919200-4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Utrzymanie czystości w hali Ergo Arena oraz utrzymanie zimowe obiektu i terenu przyległego CPV 90620000-9, 90919200-4 1 1. SPIS TREŚCI. 1. Nazwa (firma) oraz

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... na wykonanie usługi polegającej na organizacji wyjazdu studyjnego do Szwajcarii

Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... na wykonanie usługi polegającej na organizacji wyjazdu studyjnego do Szwajcarii 1 GCI.400-11/2013 Załącznik nr 5 do siwz Istotne postanowienia umowy UMOWA nr././... na wykonanie usługi polegającej na organizacji wyjazdu studyjnego do Szwajcarii zawarta w dniu... pomiędzy: Gdyńskim

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA Ul. Okólnik 2 00-368 Warszawa Znak sprawy: ZP-6/02/2014/272/W/PS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dotyczy świadczenia usługi sprzątania i utrzymania czystości powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych sądów przy ul. Terespolskiej 15A w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

nr postępowania: BZP.2421.22.2013.JS zawarta w dniu 2013 r. pomiędzy:

nr postępowania: BZP.2421.22.2013.JS zawarta w dniu 2013 r. pomiędzy: nr postępowania: BZP.2421.22.2013.JS Załącznik nr 5a do SIWZ Część 2 WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu 2013 r. pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim, z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta w dniu:.. 2015 r. w Gnojnie pomiędzy: Zwanym dalej Zamawiającym a

UMOWA NR. zawarta w dniu:.. 2015 r. w Gnojnie pomiędzy: Zwanym dalej Zamawiającym a Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. zawarta w dniu:.. 2015 r. w Gnojnie pomiędzy: Zwanym dalej Zamawiającym a wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego/ do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej pod

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR. nr postępowania: BZP.2421.11.2014.BO Załącznik nr 6a do SIWZ

WZÓR UMOWY UMOWA NR. nr postępowania: BZP.2421.11.2014.BO Załącznik nr 6a do SIWZ nr postępowania: BZP.2421.11.2014.BO Załącznik nr 6a do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu.. 2014 r. pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim, z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Dodatek nr 1 do SIWZ. ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy

Dodatek nr 1 do SIWZ. ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Dodatek nr 1 do SIWZ... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3 25-516 Kielce FORMULARZ OFERTY Przystępując do postępowania prowadzonego

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice Zamawiający: GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr postępowania: OG/322/71/2013

Bardziej szczegółowo

W wyniku wyboru oferty w przetargu nieograniczonym zawarto umowę następującej treści: 1 Przedmiot i zakres umowy

W wyniku wyboru oferty w przetargu nieograniczonym zawarto umowę następującej treści: 1 Przedmiot i zakres umowy Załącznik nr 2 do SIWZ Wzór umowy W wyniku wyboru oferty w przetargu nieograniczonym zawarto umowę następującej treści: 1 Przedmiot i zakres umowy 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla zamówienia dokonywanego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla zamówienia dokonywanego. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niŝ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Boguszowie-Gorcach pomiędzy Nadleśnictwem Wałbrzych z/s w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2, 58-372 Boguszów Gorce reprezentowanym przez: Nadleśniczego -

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/20/KR/14

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/20/KR/14 Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/20/KR/14 Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na świadczenie bieżącej usługi przeprowadzki obejmującej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../2011 (projekt)

UMOWA NR.../2011 (projekt) Znak sprawy: 1/ZP/2011 Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy) UMOWA NR.../2011 (projekt) w wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez Jerzego Marcinko Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA 2015/../OG. NIP.., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA 2015/../OG. NIP.., zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowanym przez: Załącznik nr 2 do zaproszenia UMOWA 2015/../OG zawarta w dniu 2015r. w Katowicach pomiędzy: Sądem Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, ul. Lompy 14, 40-040 Katowice, NIP 954-25- 84-048, Regon 240598856,

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz utrzymanie

Bardziej szczegółowo