ARTYKUŁY HIGIENICZNE, OPATRUNKOWE I ŚRODKI CZYSTOŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ARTYKUŁY HIGIENICZNE, OPATRUNKOWE I ŚRODKI CZYSTOŚCI"

Transkrypt

1 ARTYKUŁY HIGIENICZNE, OPATRUNKOWE I ŚRODKI CZYSTOŚCI PLASTRY 352 APTECZKI Z WYPOSAŻENIEM 352 PAPIER TOALETOWY 353, 355, 356 RĘCZNIKI PAPIEROWE 353, 354, 357, CHUSTECZKI HIGIENICZNE 353, 355 DOZOWNIKI NA RĘCZNIKI PAPIEROWE 354, 357 DOZOWNIKI DO PAPIERU TOALETOWEGO 355, 356 DOZOWNIKI MYDŁA W PŁYNIE 355, 356 MYDŁA W PŁYNIE 355, 356 AKCESORIA DO SPRZĄTANIA 356 WORKI NA ŚMIECI 358 SUSZARKI 358 ODŚWIEŻACZE POWIETRZA 358 ODKURZACZE 358 CHEMIA GOSPODARCZA 359, 360

2 XV ARTYKUŁY HIGIENICZNE, OPATRUNKOWE I ŚRODKI CZYSTOŚCI plastry / apteczki z wyposażeniem KOMFORT Plastry z opatrunkiem na miękkiej piance; bardzo miękki, wygodny plaster zabezpieczający bolesne obtarcia i rany stopy; hipoalergiczny; dzięki perforacji przepuszczalny dla pary wodnej i powietrza ( pozwala skórze oddychać ); zabezpiecza przed zanieczyszczeniem i brudem; zestaw zawiera 6 szt. plastrów o rozmiarze 72 x 25 mm (d) cena netto 4,01 zł cena brutto 4,33 zł MI NI FOL Po pu lar ny pla ster na drob ne, po wierz chow ne ska le cze nia; wo do od por ny, hi po aler gicz ny, za bez pie cza przed za bru dze nia mi; opa ko wa nie 100 szt. o wy mia rach 72x19 mm (d) cena netto 22,30 zł cena brutto 24,08 zł APTECZKA NEXCARE FIRST KID KIT Zestaw produktów pierwszej pomocy przeznaczony do opatrywania niewielkich ran i skaleczeń skóry; każdy element zestawu jest oddzielnie pakowany; zawartość apteczki: plastry o wymiarach 25 x76 mm 4szt, plastry o wymiarach 19 x 76mm - 5szt, plastry o wymiarach 60 x 89 mm 2szt, paski do zamykania ran o wymiarach 6x38mm 1 zestaw (zestaw zawiera 6 pasków), paski do zamykania ran o wymiarach 6x75mm -1 zestaw (zestaw zawiera 3 paski), jałowy opatrunek samoprzylepny o wymiarach 5x7 cm - 1szt, jałowy opatrunek samoprzylepny o wymiarach 10x10 cm - 1szt, chusteczki oczyszczające 4szt, rękawiczki z latexu -1 para; opakowanie jednostkowe apteczki stanowi torebka z zamknięciem strunowym i eurodziurą (d) cena netto 21,39 zł cena brutto 23,10 zł PRESTOVIS PLUS Plaster z opatrunkiem na tkaninie z klejem akrylowym; hipoalergiczny; wytrzymały mechanicznie; opatrunek włókninowy o wysokiej chłonności; o wysokiej przylepności początkowej, nawet do wilgotności skóry - plaster natychmiast przykleja się do skóry; zabezpiecza przed zanieczyszczeniem i brudem; warstwa przyranna opatrunku ma powierzchnię, której struktura i właściwości zapobiegają przywieraniu do gojącej się rany; do opatrywania drobnych ran i skaleczeń (d) cena netto 5,87 zł cena brutto 6,34 zł APTECZKA BIUROWA Pod ręcz na ap tecz ka pierw szej po mo cy w biu rze, szko le czy in nym miej scu pra cy; za war tość ap tecz ki umiesz czo na w es te tycz nej szaf ce za my ka nej na klu czyk; za wie ra pe łen asor ty ment wy so kiej ja ko ści środ ków pierw szej po mo cy (d) cena netto 394,37 zł cena brutto 425,92 zł ZESTAW PLASTRÓW UNI WER SAL NY Ze staw pla strów z opa trun kiem w róż nych roz mia rach; do uni wer sal ne go użyt ku, za wie ra du ży wy bór pla strów do sto so wa nych do róż nej wiel ko ści ran i ska le czeń; za wie ra 24 szt. plastrów z opa trun kiem w 3 ro dza jach (d) cena netto 5,39 zł cena brutto 5,82 zł 352

3 ARTYKUŁY HIGIENICZNE, OPATRUNKOWE I ŚRODKI CZYSTOŚCI XV papier toaletowy / ręczniki papierowe RĘCZ NI KI PA PIE RO WE MO LA 2 war stwo wy, bia ły lub na druk, dłu gość pa pie ru w rol ce 14 m (a) bia ły, 2 szt (a) na druk, 2 szt (a) Eko, 2 szt (a) biały 3+1 gratis PA PIER TO A LE TO WY MO LA 2-war stwo wy, dłu gość pa pie ru w zwo iku 25 m, do stęp ny w 6 atrak cyjnych ko lo rach. Opakowanie 4 rolki (a) biały (a) różowy (a) łososiowy (a) niebieski (a) zielony (a) żółty Opakowanie 8 rolek (a) biały (a) różowy (a) łososiowy (a) niebieski (a) zielony (a) żółty PA PIER TO A LE TO WY FI NE ZJA MO LA 2-war stwo wy; dłu gość pa pie ru w zwo iku 25 m; opa ko wa nie 8 ro lek; za pach i na druk: mor ski, kwia ty pol skie, kon wa lia i rumianek (a) morski (a) kwiaty polskie (a) konwalia (a) rumianek PA PIER TO A LE TO WY LAM BI 3-war stwo wy; ce lu lo zo wy; dłu gość pa pie ru w zwo iku 22 m; bar dzo wy so ka ja kość (a) biały 4 szt (a) biały 8 szt (a) niebieski 8 szt (a) zielony 8 szt (a) żółty 8 szt. PAPIER TOALETOWY MOLA EKO Do jego produkcji wykorzystywane jest 100% makulatury, pochodzącej z procesu recyklingu, nie są również stosowane żadne szkodliwe dla środowiska naturalnego środki chemiczne; cechuje się dwoma miękkimi niezwykle wytrzymałymi warstwami bibułki oraz wygniataniem w kształcie kropli (a) 12 szt (a) 4 szt. CHU S TECZ KI HI GIE NICZ NE MO LA SO FTLI NE 3-war stwo we; opa ko wa nie z klip sem; gwa ran cja bez pie czeń stwa i hi gie ny (a) Classic (a) Mentol (a) Rumianek 353

4 XV ARTYKUŁY HIGIENICZNE, OPATRUNKOWE I ŚRODKI CZYSTOŚCI dozowniki / ręczniki papierowe DOZOWNIK TORK ZZ H3 Biały dozownik zamykany na kluczyk; wykonany z tworzywa ABS (d) RĘCZNIK TORK ZZ TAD H3 Ręcznik biały ZZ; 1-warstwowy; wymiary: 23 cm x 23 cm; wykonany w technologii TAD; opakowanie zbiorcze karton 15 szt (d) cena za karton RĘCZNIK TORK ZZ ADVENCED BIAŁY Ręcznik biały ZZ; 2-warstwowy; wymiary 23 cm x 25 cm; opakowanie zbiorcze - karton 3000 szt (d) cena za karton RĘCZNIK TORK ZZ UNIVERSAL ZIELONY Ręcznik zielony ZZ; 1-warstwowy; wymiary: 23 cm x 25 cm; opakowanie zbiorcze karton 4000 szt (d) cena za karton RĘCZNIK ZZ BIAŁY Ręcznik biały ZZ; 1-warstwowy; wymiary 23 cm x 25 cm; opakowanie zbiorcze karton 4000 szt (d) cena za karton RĘCZNIK ZZ ZIELONY Ręcznik zielony ZZ; 1-warstwowy; wymiary 23 cm x 25 cm; opakowanie zbiorcze karton 4000 szt (d) cena za karton DOZOWNIK NA RĘCZNIKI TORK MATIC H1 Biały dozownik zamykany na kluczyk; wykonany z tworzywa ABS (d) RĘCZNIK TORK W ROLI PREMIUM MATIC H1 Ręcznik biały 2-warstwowy; wykonany w technologii TAD; opakowanie zbiorcze - karton 6 szt (d) cena za sztukę DOZOWNIK TORK CENTRALNEGO DOZOWANIA M1 Biały dozownik; zamykany na kluczyk; wykonany z tworzywa ABS (d) RĘCZNIK TORK W ROLI ADVANCED Ręcznik papierowy w roli; biały; 2-warstwowy; wymiary: 21,5 cm x 75 m; opakowanie zbiorcze karton 12 szt (d) cena za sztukę RĘCZNIK TORK W ROLI ADVANCED Ręcznik papierowy w roli; biały; 1-warstwowy; wymiary: 21,5 cm x 120 m; opakowanie zbiorcze karton 12 szt (d) cena za sztukę 354

5 ARTYKUŁY HIGIENICZNE, OPATRUNKOWE I ŚRODKI CZYSTOŚCI XV dozowniki / mydła / papier toaletowy DOZOWNIK TORK DO PAPIERU TOALETOWEGO T2 Biały dozownik zamykany na kluczyk; wykonany z tworzywa ABS (d) DOZOWNIK TORK DO MYDŁA W PŁYNIE S1 Biały dozownik zamykany na kluczyk; wykonany z tworzywa ABS (d) PAPIER TOALETOWY MINI JUMBO BIAŁY Papier toaletowy celuloza; 2-warstwowy; wymiary: 18 cm x 9,5 cm x 122 m; opakowanie zbiorcze karton 12 szt (d) cena za sztukę MYDŁO W PŁYNIE S1 Mydło do ciała i włosów; pojemność - 1 l; opakowanie zbiorcze karton 6 szt (d) cena za sztukę DOZOWNIK TORK MINI DO MYDŁA W PŁYNIE S2 Biały dozownik zamykany na kluczyk; wykonany z tworzywa ABS (d) PAPIER TOALETOWY MINI JUMBO SZARY Papier toaletowy makulatura; 1-warstwowy; wymiary: 19 cm x 9,5 cm x 140 m; opakowanie zbiorcze karton 12 szt (d) Cena za sztukę MYDŁO W PŁYNIE S2 Mydło do ciała i włosów; pojemność 475 ml; opakowanie zbiorcze karton 8 szt (d) cena za sztukę CHUSTECZKI HIGIENICZNE TORK PREMIUM F1 Chusteczki higieniczne, białe, miękkie; wymiar: 20 cm x 21 cm; opakowanie 100 szt.; opakowanie zbiorcze - karton 36 szt (d) cena za sztukę 355

6 XV ARTYKUŁY HIGIENICZNE, OPATRUNKOWE I ŚRODKI CZYSTOŚCI dozowniki / mydła / ręczniki składane / akcesoria do sprzątania DOZOWNIK DO PAPIERU TOALETOWEGO T BOX PRESTIGE ko lor bia ły; okien ko kon tro li ilo ści pa pie ru; z two rzy wa ABS; za my ka ny na klu czyk; wy mia ry (mm): wys.270 x szer.265 x gł (d) cena netto DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE S-BOX PRESTIGE 1 L Kolor biały: okienko do kontroli ilości mydła; z tworzywa ABS; mydło uzupełniane z kanistra; wymiary (mm): wys. 201 x szer.128 x gł (d) cena netto DOZOWNIK MYDŁA W PŁYNIE WIN 800 / WIN 350 Kolor biały; okienko do kontroli ilości mydła; z tworzywa ABS; mydło uzu pełniane z karnistra; wymiary (mm): Win 800: wys. 250 x szer. 100 x gł (d) cena netto Win 350: wys. 150 x szer. 100 x gł (d) cena netto PAPIER TOALETOWY 1-WARSTWOWY Pa pier ma ku la tu ro wy; sza ry; śred ni ca 18 cm, dł. 120 m, szer. 9,5 cm; opa ko wa nie zbiorcze 12 szt (d) ce na za sztu kę cena netto MYDŁO W PŁYNIE FASHIONLINE Delikatne mydło glicerynowe do mycia ciała i włosów; bardzo wydajne (jedna dawka wy starcza do umycia rąk); pojemność kanistra 5 L (d) białe (d) niebieskie (d) różowe cena netto MYDŁO W PŁYNIE EWA Mydło do mycia rąk z dodatkiem gliceryny; białe o delikatnym zapachu; pojemność kanistra 5L (d) cena netto STE LA ŻE PLA STI KO WE SPE EDY Wy ko na ny z wy trzy ma łe go two rzy wa; ste laż do mo pów z usza mi (d) 50 cm cena netto (d) 40 cm cena netto KIJ ALU MI NIO WY 150 CM (d) cena netto PAPIER TOALETOWY 2-WARSTWOWY Papier celulozowo-makulaturowy; biały; średnica 18 cm, dł. 125 m, szer. 9,5 cm; opakowanie zbiorcze 12 szt (d) ce na za sztu kę cena netto 356 WÓZEK DWUWIADERKOWY Po jem ność 2 x 25 l; wy ci skar ka; ru cho ma rącz ka; chromowany ste laż (d) cena netto

7 ARTYKUŁY HIGIENICZNE, OPATRUNKOWE I ŚRODKI CZYSTOŚCI XV dozowniki / ręczniki w rolkach / papier toaletowy DOZOWNIK NA RĘCZNIKI W ROLKACH MINI BOX PRESTIGE Kolor biały z trans pa rent ną ko pu łą; z two rzywa ABS; do ręczników ty pu Carma , Maximo; za my ka ny na kluczyk; wy mia ry (mm): wys. 293 x szer. 166 x gł (d) cena netto DOZOWNIK DO RĘCZNIKÓW W ROLKACH MAXI BOX PRESTIGE Kolor bia ły z trans pa rent ną ko pu łą; z two rzy wa ABS; do ręcz ni ków ty pu: Katrin Basic M 300, Carma ; za my ka ny na klu czyk; wymiary (mm): wys. 335 x szer. 256 x gł (d) cena netto DOZOWNIK NA RĘCZNIKI ZZ C BOX MINI PRESTIGE Kolor bia ły z okien kiem do kon tro li ilo ści ręczni ków; z two rzy wa ABS; za my ka ny na klu czyk; do ręcz ni ków ty pu: ZZ, C; wy mia ry (mm): wys. 295 x szer. 290 x gł (d) cena netto RĘCZNIK KUCHENNY MAXIMO Wysokiej jakości ręcznik kuchenny 2-warstwowy; 100% celulozy; biały; gofrowany; perforowany; klejony; wysokość 22 cm; długość 44 m; opakowanie 6 x 2 rolki (12 szt.) (d) cena netto RĘCZNIK PAPIEROWY KATRIN BASIC M 300 Ręcz nik 65% bia łości; 1-war stwo wy; dłu gość 300 m; opa ko wa nie zbior cze 6 szt (d) cena netto RĘCZNIK ZZ ZIELONY Ręcznik 1-warstwowy; makulatura; kolor zielony; karton 4000 listków (20 bund po 200 listków) (d) cena netto RĘCZNIK W ROLI CARMA Wysokiej jakości ręcznik 1-warstwowy; 100% celulozy; biały; bardzo chłonny; miękki; długość 120 m, opakowanie zbiorcze 12 szt (d) cena netto RĘCZNIK W ROLI CARMA Wysokiej jakości ręcznik 2-warstwowy; 100% celulozy; biały; bardzo chłonny; miękki; długość 160 m, opakowanie zbiorcze 6 szt (d) cena netto RĘCZNIK ZZ BIAŁY Ręcznik 1-warstwowy; kolor biały; karton 4000 listków (20 bund po 200 listków) (d) cena netto 357

8 XV ARTYKUŁY HIGIENICZNE, OPATRUNKOWE I ŚRODKI CZYSTOŚCI suszarki do rąk / odświeżacze powietrza SUSZARKA DO RĄK T2100 ZH018 TIME MIST Biała; tworzywo ABS; z włącznikiem automatycznym fotokomórka; moc 2100W; 3 lata gwarancji (d) cena netto SUSZARKA DO RĄK M2200 ZH009 TIME MIST Biała; metalowa; z włącznikiem automatycznym fotokomórka; moc 2200W; 5 lat gwarancji (d) cena netto ODKURZACZ DO PRACY NA SUCHO NVH 180 Trwały i estetyczny odkurzacz; praca wielogodzinna bez przerwy; idealny do biur i hoteli (d) cena netto SUSZARKA DO RĄK M2200 ZH016 TIME MIST Stal nierdzewna; matowa; z włącznikiem automatycznym fotokomórka; moc 2200W; 5 lat gwarancji (d) cena netto WORKI NA ŚMIECI (d) 50x60 35 l cienkie opak. 50 szt. cena netto (d) 60x80 60 l cienkie opak. 50 szt. cena netto (d) 60x80 60 l grube opak. 20 szt. cena netto (d) 70x l grube opak. 25 szt. cena netto ODKURZACZ DO PRACY NA SUCHO- MOKRO WV Uniwersalny odkurzacz do zbierania zanieczyszczeń suchych i mokrych, zawór pływakowy zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika, trwała estetyczna obudowa, rury ssące wykonane ze stali nierdzewnej (32 mm), jedna turbina ssąca (d) cena netto ODŚWIEŻACZ POWIETRZA LCD ZA102 TIME MIST Biały; z elektronicznym wyświetlaczem; wykonany z polipropylenu; programowanie: dowolny czas włączania i wyłączania odświeżacza, praca w wybrane dni tygodnia, dowolny odstęp czasowy pomiędzy dozowaniami (d) cena netto WKŁAD ZAPACHOWY DO ODŚWIEŻACZA POWIETRZA Zapewnia przyjemny zapach na 600 m (d) zielone jabłuszko (d) bukiet kwiatów (d) vanilia (d) klasyczna wisienka (d) citrus cena netto BATERIA DO ODŚWIEŻACZA POWIETRZA Komplet 2 szt (d) cena netto 358 KABLOWY AUTOMAT SZORUJĄCO- ZBIERAJĄCY TWINTEC TT 3450 S Profesjonalne urządzenia czyszcząco-zbierające, przeznaczone do codziennego czyszczenia wszystkich rodzajów posadzek; jednocześnie zmywa i osusza, doskonale nadaje się do czyszczenia małych i średnich powierzchni; wydajność teoretyczna 1600 m 2 /h (d) cena netto

9 ARTYKUŁY HIGIENICZNE, OPATRUNKOWE I ŚRODKI CZYSTOŚCI XV chemia gospodarcza PŁYN DO MYCIA NACZYŃ PUR Pojemność 0,5 l (c) SPRAY DO CZYSZCZENIA MEBLI PRONTO Pojemność 250 ml (c) PŁYN DO CZYSZCZENIA PRONTO MULTI SURFACE Pojemność 375 ml (c) MLECZKO DO CZYSZCZENIA CIF Pojemność 500 ml (c) PŁYN CZYSZCZĄCO-DEZYNFEKUJĄCY DOMESTOS Pojemność 1250 ml (c) ŚRODEK CZYSZCZĄCY BREF 2 W 1 UNIWERSAL Pojemność 750 ml (c) 359

10 XV ARTYKUŁY HIGIENICZNE, OPATRUNKOWE I ŚRODKI CZYSTOŚCI chemia gospodarcza PŁYN DO CZYSZCZENIA AJAX Pojemność 1 l (c) ODŚWIEŻACZ POWIETRZA BRISE (c) After the Rain (c) Marine Pojemność 500 ml. PŁYN DO SZYB CLIN (c) PROSZEK DO PRANIA VIZIR (c) 400 g BREF DUO-AKTIV (c) KOSTKA DO WC DOMESTOS (c) 360

ARTYKUŁY HIGIENICZNE I ŚRODKI CZYSTOŚCI

ARTYKUŁY HIGIENICZNE I ŚRODKI CZYSTOŚCI ARTYKUŁY HIGIENICZNE I ŚRODKI CZYSTOŚCI DOZOWNIKI NA RĘCZNIKI PAPIEROWE 412-413 RĘCZNIKI PAPIEROWE 412,414 DOZOWNIKI DO PAPIERU TOALETOWEGO 413-414 DOZOWNIKI MYDŁA W PŁYNIE 413-414 MYDŁA W PŁYNIE 413 PAPIER

Bardziej szczegółowo

100% Arabica Selezionata

100% Arabica Selezionata Nasza kawa Pa vin Caf fe to hi sto ria pa sji prze ka zy wa nej z po ko le nia na po ko le nie. To hi sto ria lu dzi, od leg ych kra in, za an ga owa nia, praw dzi wych war toêci i ca ko wi te go poêwi

Bardziej szczegółowo

OPRAWA DOKUMENTÓW BINDOWNICE 36-39 TERMOBINDOWNICE 38, 40 OKŁADKI DO BINDOWANIA 40-42 GRZBIETY DO BINDOWANIA 43 GRZBIETY I LISTWY WSUWANE 44

OPRAWA DOKUMENTÓW BINDOWNICE 36-39 TERMOBINDOWNICE 38, 40 OKŁADKI DO BINDOWANIA 40-42 GRZBIETY DO BINDOWANIA 43 GRZBIETY I LISTWY WSUWANE 44 BINDOWNICE 36-39 TERMOBINDOWNICE 38, 40 OKŁADKI DO BINDOWANIA 40-42 GRZBIETY DO BINDOWANIA 43 GRZBIETY I LISTWY WSUWANE 44 LAMINATORY 45-48 FOLIE LAMINACYJNE 48-49 II OPRAWA DOKUMENTÓW bindownice BINDOWNICA

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DLA TECHNIKÓW ORTODONTYCZNYCH

MATERIAŁY DLA TECHNIKÓW ORTODONTYCZNYCH Wyróżnia nas tylko jedna rzecz. Wszystko. MATERIAŁY DLA TECHNIKÓW ORTODONTYCZNYCH Produkty LAB TEC ADENTA Dokładne Łatwe w użyciu Czyste Ekonomiczne Wielozadaniowe Konieczne System mikrosensorów THERAMON

Bardziej szczegółowo

Sukcesywne dostawy środków czystości

Sukcesywne dostawy środków czystości Postępowanie nr 96/ZP/01 Załacznik nr 1 L.p. Nazwę producent a Nazwę produktu 1 3 4 5 6 7 8 9 11 Środki czystości 1 3 4 Mydło w płynie w 5 l pojemnikach o dobrych właściwościach myjącopielęgnujących, zawierające

Bardziej szczegółowo

systemy rynnowe odwodnienia zagospodarowanie wody deszczowej katalog produktów

systemy rynnowe odwodnienia zagospodarowanie wody deszczowej katalog produktów systemy rynnowe odwodnienia zagospodarowanie wody deszczowej katalog produktów 2010 1923 2010 Firma Marley wywodzi swoje korzenie z nglii, gdzie w latach dwudziestych ubiegłego wieku rozpoczęła działalność

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać z katalogu?

Jak korzystać z katalogu? Jak korzystać z katalogu? W katalogu, który od dajemy w Państwa ręce, towary zgru powane są w 16 kategorii. W obrębie każdej kategorii występują podgrupy skupiające produkty o podobnych cechach. Każda

Bardziej szczegółowo

Pamięci przenośne i urządzenia mobilne

Pamięci przenośne i urządzenia mobilne Pamięci przenośne i urządzenia mobilne PENDRIVE PLATINET X-DEPO dostępne pojemności: 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB szybki, trwały, niezawodny aluminiowa obudowa niski pobór mocy i szybki transfer danych

Bardziej szczegółowo

AKCESORIA KOMPUTEROWE

AKCESORIA KOMPUTEROWE AKCESORIA KOMPUTEROWE NOŚNIKI DANYCH 78, 80 KLAWIATURY 79, 82 MYSZY 79-80, 82 PODKŁADKI POD MYSZ 80-81 LISTWY ZASILAJĄCE 82 ZASILACZE UPS 82 ERGONOMICZNE PRODUKTY DO BIURA 83-86 TORBY NA LAPTOPY 88-89

Bardziej szczegółowo

OFERTA HANDLOWA. www.dom-srodkiczystosci.pl. ul. Cynamonowa 1, 02-776 Warszawa. NIP : 823-127-54-68 Regon: 012932088

OFERTA HANDLOWA. www.dom-srodkiczystosci.pl. ul. Cynamonowa 1, 02-776 Warszawa. NIP : 823-127-54-68 Regon: 012932088 OFERTA HANDLOWA www.dom-srodkiczystosci.pl P.U.H. DOM ul. Cynamonowa 1, 02-776 Warszawa NIP : 823-127-54-68 Regon: 012932088 ANTONI OŚIŃSKI kom. 501-391-076 GRZEGORZ KAMIŃSKI kom. 507-816-313 PIOTR BIELIŃSKI

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia ZP/UR/51/2015 Załącznik nr 1.1 do Siwz Opis przedmiotu zamówienia Dostawa chemii profesjonalnej, powszechnie stosowanych środków chemicznych oraz materiałów higienicznych dla Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Poniższa oferta zawiera wybrany asortyment produktów, najczęściej wybierany przez naszych klientów.

Szanowni Państwo! Poniższa oferta zawiera wybrany asortyment produktów, najczęściej wybierany przez naszych klientów. Szanowni Państwo! Dziękujemy za zainteresowanie usługami naszej firmy! W naszej ofercie znajdziecie Państwo pełen asortyment nowoczesnych narzędzi oraz profesjonalnych środków do sprzątania renomowanych

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

systemy rynnowe z PVC

systemy rynnowe z PVC systemy rynnowe z PVC Długoletnie doświadczenie Systemy rynnowe Marley są wytwarzane w dwóch zakładach produkcyjnych należących do grupy liaxis: w Lenham (Wielka rytania, od 1959 r. ) oraz w Wunstorf (Niemcy,

Bardziej szczegółowo

Izolacja cieplna. Szyby zespolone. Pilkington Insulight

Izolacja cieplna. Szyby zespolone. Pilkington Insulight Izolacja cieplna Szyby zespolone Pilkington Insulight Szyby zespolone Pilkington Insulight l naj wyż sza ja kość l kon ku ren cyj ne ce ny l spraw na ob słu ga l krót kie ter mi ny re ali za cji l do sta

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ CZĘŚĆ 1 ŚRODKI CZYSTOŚCIOWE OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA. Producent/ Nazwa preparatu. Wartość. Wartość brutto

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ CZĘŚĆ 1 ŚRODKI CZYSTOŚCIOWE OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA. Producent/ Nazwa preparatu. Wartość. Wartość brutto ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ CZĘŚĆ 1 ŚRODKI CZYSTOŚCIOWE OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 LP. Asortyment j.m. Ilość Cena Dezodorant - wkład odświeżacz powietrza op. 300 ml Automatic spray. Zapachy różne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEKARNIK DO ZABUDOWY SIEDEM FUNKCJI

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEKARNIK DO ZABUDOWY SIEDEM FUNKCJI Instrukcja MPM-62-BO-30 piekarnik nowy:layout 1 10-01-14 13:04 Page 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRYCZNY PIEKARNIK DO ZABUDOWY SIEDEM FUNKCJI Wielofunkcyjny piekarnik wykonany ze stali nierdzewnej, 60 cm model:a

Bardziej szczegółowo

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Mi chał Misz czyk 1 Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Abstrakt Na prze ło mie sierp nia i wrze śnia 2006 ro ku pod da no szcze gó ło - wym ba da niom for my i pro ce sy geo mor fo lo gicz

Bardziej szczegółowo

FIAT AUTO POLAND FABRYKA W TYCHACH

FIAT AUTO POLAND FABRYKA W TYCHACH FIAT AUTO POLAND FABRYKA W TYCHACH Spis treści O zakładzie w skrócie... 3 Wstęp...3 Spawalnia... 4 Lakiernia... 5 Montaż... 6 Historia fabryki... 9 Zakład od podstaw... 9 Epoka Fiata 126p... 11 Cinquecento

Bardziej szczegółowo

Kompletne rozwiązania higieniczne dla klientów różnych segmentów rynku. Katalog produktów Tork 2015

Kompletne rozwiązania higieniczne dla klientów różnych segmentów rynku. Katalog produktów Tork 2015 Kompletne rozwiązania higieniczne dla klientów różnych segmentów rynku. Katalog produktów Tork 2015 Tork jest światowym liderem w swojej dziedzinie i największym dostawcą profesjonalnych rozwiązań higienicznych

Bardziej szczegółowo

H. ŚRODKI CZYSTOŚCI. Cena jednostkowa brutto. L.p. Rodzaj asortymentu Opis przedmiotu zamówienia Jednostka miary

H. ŚRODKI CZYSTOŚCI. Cena jednostkowa brutto. L.p. Rodzaj asortymentu Opis przedmiotu zamówienia Jednostka miary H1. Mydło w płynie H. ŚRODKI CZYSTOŚCI Mydło, papier, ręczniki Mydło w płynie, o dobrych właściwościach myjąco-pielęgnacyjnych, łagodnie działające, zawierające składniki zapobiegające wysuszaniu skóry,

Bardziej szczegółowo

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma il: re dak cja@po nie dzia lek.in fo u www.po nie dzia lek.in fo u 25 KWIETNIA 2013

Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma il: re dak cja@po nie dzia lek.in fo u www.po nie dzia lek.in fo u 25 KWIETNIA 2013 n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma

Bardziej szczegółowo

Wykaz środków czystościowych i sprzętu do sprzątania. Pakiet nr 1

Wykaz środków czystościowych i sprzętu do sprzątania. Pakiet nr 1 Załącznik nr 8 do specyfikacji 1. Mydło w płynie do rąk. Wykaz środków czystościowych i sprzętu do sprzątania Pakiet nr 1 Ilość 1 200 l Pojemność - 5 litrów kanister, ph zbliżone do naturalnego 5,5, zawartość

Bardziej szczegółowo

Zprawdziwą przyjemnością oddajemy do rąk Państwa nasz nowy katalog

Zprawdziwą przyjemnością oddajemy do rąk Państwa nasz nowy katalog Zprawdziwą przyjemnością oddajemy do rąk Państwa nasz nowy katalog kursów językowych za granicą. Zawiera on szeroki przekrój propozycji najlepszych szkół językowych z całego świata, oferujących naukę angielskiego,

Bardziej szczegółowo

6-12 listopada 2012. w tym 23% VAT OFERTY TYGODNIA. Romet. Elektryczny 4E - test

6-12 listopada 2012. w tym 23% VAT OFERTY TYGODNIA. Romet. Elektryczny 4E - test Nr 45 (1235) Cena 2,50 zł 6-12 listopada 2012 w tym 23% V OFERTY TYGODNIA 32178647 10167638 10223296 Romet Elektryczny 4E - test RP 10168410 str. 2 Spis treści Ogłoszenia motoryzacyjne Samochody osobowe...6

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ praktyka lekarska DERMATOLOGIA Prawidłowa pielęgnacja skóry atopowej PEDIATRIA Infekcje gardła u dzieci STUDIUM PRZYPADKU Biegunka jako nieswoisty objaw raka jelita grubego MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW

Bardziej szczegółowo

litr 250 Opakowania od 1 l do 10 l (w tym butelki 1 l z dołączonym korkiem dozującym w

litr 250 Opakowania od 1 l do 10 l (w tym butelki 1 l z dołączonym korkiem dozującym w PAKIET I - DETERGENTY I KONCENTRATY Lp. Nazwa jm. Przewidywana ilość zuŝycia w ciągu 3 lat Cena jednostkowa VAT brutto Nazwa własna i opis opakowania jednostkowego produktu 1 Środek do codziennej pielęgnacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. ŚRODKI DO PROFESJONALNEGO SPRZĄTANIA SZPITALA szacunkowe zapotrzebowanie na na okres 2 lat. Pakiet nr 1 VAT % wartość brutto

Załącznik nr 4. ŚRODKI DO PROFESJONALNEGO SPRZĄTANIA SZPITALA szacunkowe zapotrzebowanie na na okres 2 lat. Pakiet nr 1 VAT % wartość brutto Załącznik nr 4 Pakiet nr 1 l.p Opis przedmiotu zamówienia postać 1 Preparat myjący do rąk w postaci piany ph 5-5,5 neutralny dla rąk saszetka opak 700 ml 500 Wymagania: Poz. 1 opakowanie/ saszetka jednorazowego

Bardziej szczegółowo

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce Vademecum Komisja Europejska Europe Direct to serwis, który pomoýe Pañstwu znaleêã odpowiedê na pytania dotyczàce Unii Europejskiej Numer bezpùatnej infolinii*:

Bardziej szczegółowo