SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie"

Transkrypt

1 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/110/08/2013 Warszawa, r. Do wszystkich zainteresowanych dotyczy: przetargu nieograniczonego PN/21US/06/2013 na usługi sprzątania Szpitala Szanowni Państwo, W nawiązaniu do przesłanych zapytań udzielam następujących wyjaśnień: Pytanie 1 dotyczy SIWZ Prosimy o potwierdzenie, czy w wykazie osób (zał. Nr 6) naleŝy podać tylko osobę nadzorującą wykonywanie usługi czy wszystkich przewidzianych do realizacji usługi? Zgodnie z zapisem w SIWZ, załącznik nr 6 ma zawierać wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŝe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Jednocześnie zwaŝywszy na procedury zawierania umów rozumiemy, iŝ Wykonawca na tym etapie dysponuje danymi kadry nadzorującej. W związku z powyŝszym Zamawiający uzna powyŝszy warunek za spełniony, gdy Wykonawca wskaŝe osobę/osoby odpowiedzialne za kontrolę jakości oraz nadzorujące wykonywanie usługi. Pytanie 2 dotyczy SIWZ Czy zgodnie z zapisem w treści Wnioski końcowe do punktów 3-5 pkt 6 Zamawiający wymaga 2 niezaleŝnych zespołów 2-osobowych? Tak, Zamawiający wymaga dwóch niezaleŝnych zespołów 2-osobowych. ul. Wolska 37, centrala (22) Warszawa, Dyrektor (22) fax (22)

2 Pytanie 3 dotyczy SIWZ Czy Zamawiający potwierdza, Ŝe w skład usługi wchodzi usługa pomocowa? Jeśli tak to czy jest ta usługa ujęta we wspólnym słowniku zamówień (CPV)? Zamawiający informuje, iŝ zgodnie z pkt 3.1 SIWZ w skład opisu przedmiotu zamówienia wchodzi równieŝ pomoc przy pacjencie. Zamawiający działając zgodnie z art. 36 i 41 ustawy Prawo zamówień publicznych, zarówno w ogłoszeniu jak i SIWZ umieścił wszystkie wymagane prawem informacje. Przedstawione kody CPV określają główną część zamówienia na usługi sprzątania Szpitala, a opis przedmiotu zamówienia w sposób szczegółowy precyzuje wymagany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia. Pytanie 4 dotyczy SIWZ W związku z tym, iŝ po stronie Wykonawcy jest uzupełnianie dozowników z mydłem do rąk i pojemników z płynem dezynfekcyjnym do rąk, prosimy o podanie pojemności takich dozowników. Pojemność dozowników z mydłem do rąk oraz z płynem dezynfekcyjnym wynosi 0,5 litra. Pytanie 5 dotyczy SIWZ Jakiego systemu pracy (częstotliwości) wymaga Zamawiający dla maszynowego mycia ciągów komunikacyjnych? Zamawiający informuje, iŝ wymaga maszynowego mycia ciągów komunikacyjnych minimum 1 raz dziennie. JednakŜe w okresie wzmoŝonego nasilenia ruchu osób przemieszczających się po terenie Szpitala oraz w przypadku złych warunków pogodowych, częstotliwość wykonywania tych prac zostaje zwiększona. Pytanie 6 dotyczy SIWZ Czy Zamawiający wymieniając, jako wymagania sprzętowe Pług śnieŝny minimum 1 szt. miał na myśli pełny zestaw z ciągnikiem? Zamawiający informuje, iŝ pod pojęciem pługu śnieŝnego rozumie urządzenie do odśnieŝania, posiadające własny napęd lub zestaw do pracy z ciągnikiem

3 Pytanie 7 dotyczy Wzoru Umowy Czy jako czynnik cenotwórczy do zmiany cen w umowie ` Zamawiający uzna wzrost minimalnej płacy albo zmiana stawek wg GUS? Zamawiający w 3 ust. 3 umowy przewidział moŝliwość zmian cen po upływie 12 miesięcy od daty podpisania umowy, pod warunkiem, Ŝe wynikają one zudokumentowanych zmian czynników cenotwórczych niezaleŝnych od stron umowy. Wzrost minimalnej płacy krajowej jest niewątpliwie takim czynnikiem, natomiast Zamawiający nie wie, co Wykonawca miał na myśli podając zmiana stawek wg GUS. Pytanie 8 dotyczy SIWZ Czy na oddziale Intensywnej Terapii Zamawiający wymaga przez 7 dni w tygodniu 2 osób, z których jedna musi posiadać uprawnienia sanitariusza? Tak, Zamawiający na Oddziale Intensywnej Terapii przez 7 dni w tygodniu, od godz. 7:00 do 19:00, wymaga pracy dwóch osób, z których jedna musi posiadać uprawnienia sanitariusza. Pytanie 9 dotyczy SIWZ Jakie dokumenty w świetle obowiązującego prawa powinien przedstawić Wykonawca celem spełnienia wymogu posiadanych uprawnień przez sanitariusza? Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. z 2011 nr 151 poz. 896), pracownik zatrudniony na stanowisku sanitariusza powinien posiadać wykształcenie co najmniej podstawowe, co najmniej 6-miesięczny staŝ pracy w zawodzie oraz ukończony kurs kwalifikacyjny dla sanitariuszy. Pytanie 10 dotyczy SIWZ Jakiego rodzaju środków higienicznych wymaga Zamawiający? Czy wystarczą np. szare ręczniki ZZ do rąk i szary papier toaletowy? Tak, Zamawiający dopuszcza szare ręczniki ZZ do rąk i szary papier toaletowy, z wyłączeniem Oddziału Intensywnej Terapii i Administracji, gdzie wymagane są białe ręczniki do rąk i biały papier toaletowy. Zaproponowane środki higieniczne muszą umoŝliwiać zastosowanie zgodnie z ich przeznaczeniem

4 Pytanie 11 dotyczy SIWZ Jak często (z doświadczenia) Zamawiający wymaga podlewania w okresie wiosenno- letnim terenu zielonego wokół Szpitala? Częstotliwość podlewania terenów zielonych w okresie wiosenno-letnim będzie uzgadniana na bieŝąco, w zaleŝności od panujących warunków atmosferycznych. Zabiegi te będą uzgadnianez pracownikiem Działu Technicznego odpowiedzialnym za zieleń na terenie Szpitala. Pytanie 12 dotyczy SIWZ Czy do obowiązków Wykonawcy będzie naleŝało podlewanie kwiatów wewnątrz budynków? Nie, do obowiązków Wykonawcy nie będzie naleŝało podlewanie kwiatów wewnątrz budynków. Pytanie 13 dotyczy SIWZ Mając na uwadze zakres czynności stanowiących przedmiot zamówienia zawarty wzałączniku nr 10 do SIWZ, zwracamy się z prośbą o dopuszczenie moŝliwości odpowiedniej modyfikacji formularza cenowego w zakresie sposobu wyceny usługi transportu wewnętrznego oraz przedstawienie ceny ofertowej, jako sumy cząstkowych wyliczeń, poprzez umoŝliwienie zastosowania przez Oferenta kilku właściwych stawek podatku VAT, w tym w szczególności ze względu na podstawy prawne Oferenta, dopuszczające stosowanie zwolnienia od podatku VAT ( ZW ) na wybrane czynności. Tak, Zamawiający wyraŝa zgodę na modyfikację załącznika nr 1 do SIWZ Specyfikacja asortymentowo-cenowa w zakresie podziału wierszy, w celu zastosowania róŝnych stawek VAT. Pytanie 14 dotyczy SIWZ Czy Zamawiający potwierdza, iŝ wymaga dołączyć do oferty wykaz środków myjących, pielęgnujących i dezynfekcyjnych zgodny z załącznikiem nr 3 do SIWZ? Zamawiający nie rozumie pytania, gdyŝ załącznik nr 3 do SIWZ stanowi oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, natomiast wykaz środków stanowi załącznik nr 9 do SIWZ i określa wymagania Zamawiającego, które Wykonawca musi spełnić

5 Pytanie 15 dotyczy SIWZ Czy wymienione preparaty w załączniku nr 3 do SIWZ sa wszystkimi preparatami niezbędnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia czy tez Wykonawca musi zaproponować inne dodatkowe preparaty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia u Zamawiającego. Zamawiający nie rozumie pytania, gdyŝ załącznik nr 3 do SIWZ stanowi oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, natomiast wykaz środków stanowi załącznik nr 9 do SIWZ i zawiera wszystkie wymagania Zamawiającego, które Wykonawca musi spełnić. Pytanie 16 dotyczy SIWZ Prosimy o podanie rodzaju oraz producenta dozowników na mydło w płynie, jakie posiada Zamawiający. W chwili obecnej Zamawiający posiada dozowniki na mydło firmy DERMADOS. Pytanie 17 dotyczy SIWZ Kto zapewnia preparat do dezynfekcji rąk personelu medycznego? Jeśli Wykonawca, prosimy o podanie rodzaju oraz producenta dozowników na środki do odkaŝania rąk, jakie posiada Zamawiający. Preparaty do dezynfekcji rąk personelu medycznego zapewnia Wykonawca. W chwili obecnej Zamawiający posiada dozowniki na środki do odkaŝania rąk firmy DERMADOS. Pytanie 18 dotyczy SIWZ Prosimy o wymienienie wszystkich rodzajów podłóg występujących u Zamawiającego. Rodzaje podłóg w Szpitalu: podłogi gresowe, terakota, tarket, panele, klepka, kamień naturalny

6 Pytanie 19 dotyczy SIWZ Jakiego rodzaju podłogi występujące u Zamawiającego wymagają konserwacji zabezpieczenia polimerami? Konserwacji polimerami wymagają podłogi z tarketu i kamienia naturalnego. Pytanie 20 dotyczy SIWZ Kto zapewnia preparaty do myjni- dezynfektorów basenów, kaczek itp.?jakiego rodzaju preparatów oczekuje Zamawiający? Preparaty do myjni - dezynfektorów zapewnia Zamawiający. Pytanie 21 dotyczy SIWZ Czy do obowiązków Wykonawcy naleŝy dezynfekcja promienników lamp bakteriobójczych? Jeśli tak, czy Zamawiający dopuści do wykonania tej czynności preparat na bazie skaŝonego alkoholu? Zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dezynfekcja Ŝarników lamp bakteriobójczych naleŝy do obowiązków Wykonawcy. Zamawiający wymaga, aby Ŝarniki były czyszczone spirytusem o zawartości 98% alkoholu. Pytanie 21 dotyczy SIWZ Czy do obowiązków Wykonawcy naleŝy pranie wertikali, rolet, wykładzin dywanowych i tapicerki? Zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do obowiązków Wykonawcy będzie naleŝało profesjonalne pranie vertikali i rolet jeden raz w roku. Pytanie 22 dotyczy SIWZ Czy istnieje moŝliwość zainstalowania u Zamawiającego pralko-suszarki do prania mopów i ścierek? Tak, Zamawiający umoŝliwi zainstalowanie pralko-suszarki

7 Pytanie 23 dotyczy SIWZ Czy do obowiązków wykonawcy naleŝy czyszczenie sprzętu komputerowego (obudowa klawiatura, monitory)? Jeśli tak, czy Zamawiające potwierdza, iŝ do sprzętu komputerowego, biurowego, monitorów naleŝy stosować profesjonalne środki przeznaczone do tego celu? Zgodnie z załącznikiem nr 10 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do obowiązków Wykonawcy będzie naleŝało czyszczenie urządzeń biurowych, w tym sprzętu komputerowego z wyłączeniem ekranu monitora. Do czyszczenia powyŝszych urządzeń Zamawiający nie wymaga profesjonalnych środków. Pytanie 24 dotyczy SIWZ Czy Zamawiający posiada myjnie dezynfektory? Jeśli tak to czy środki do myjni zapewnia Wykonawca? Tak, Zamawiający posiada myjko-dezynfektory. Zakup środków naleŝy do Zamawiającego. Pytanie 25 dotyczy SIWZ Zamawiający w pkt 15 Wymagania Zamawiającego pkt zaleca aby Wykonawca którego oferta zostanie wybrana zatrudnił 50 % osób pracujących aktualnie w firmie świadczącej usługi sprzątania dla Szpitala. Prosimy o podanie ilości osób stanowiących 50% osób pracujących u obecnego Wykonawcy? Pytanie 26 dotyczy SIWZ Czy Wykonawca aktualnie wykonujący usługę sprzatania posiada jakiekolwiek zaległości z tytułu stosunku pracy wobec tych 50% g pracowników przewidzianych do przekazania? Jeśli tak to z jakiego tytułu i w jakiej wysokości? (w szczególności niewypłacone nagrody jubileuszowe, opóźnienia z wypłatą wynagrodzeń, zaległości w opłacaniu składek na ZUS, naleŝności z tytułu nadgodzin, pracy w dni wolne, dyŝurów itp.). Pytanie 27 dotyczy SIWZ Czy wśród pracowników występują osoby przebywające na długotrwałych zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzyńskich, wychowawczych? Prosimy o dokładne zestawienie osób. Pytanie 28 dotyczy SIWZ Czy przejmowani pracownicy są objęci układem zbiorowym pracy? - 7 -

8 Pytanie 29 dotyczy SIWZ Czy istnieje jakiekolwiek odrębne porozumienie, umowa, pakiet socjalny podpisywany ze związkami zawodowymi, w którym pracodawca zobowiązuje się do jakichkolwiek gwarancji w zakresie zatrudniania pracowników lub wysokości ich wynagradzania? Pytanie 30 dotyczy SIWZ Czy pracownicy są objęci jakimikolwiek gwarancjami, pakietami socjalnymi w zakresie ich zatrudnienia lub wynagrodzenia, które to gwarancje mogą uniemoŝliwić modyfikacje ich stosunków pracy? Pytanie 31 dotyczy SIWZ Proszę o przekazanie danych dotyczących odpisów dokonywanych na ZFŚS oraz na obligatoryjne świadczenia socjalne. Pytanie 32 dotyczy SIWZ Czy w okresie świadczonej usługi naleŝy brać pod uwagę odprawy emerytalne? Jeśli tak to jakiej wielkości? Pytanie 33 dotyczy SIWZ Czy wśród pracowników, którzy mają być przejęci są pracownicy objęci ochroną przedemerytalną? Jeśli tak to ile osób? Pytanie 34 dotyczy SIWZ Czy przejęci pracownicy w trakcie realizacji umowy nabędą prawo do nagród jubileuszowych lub dodatków staŝowych? Jeśli tak to, w jakiej wysokości? Pytanie 35 dotyczy SIWZ Jaki jest stan wykorzystywania urlopów wypoczynkowych w rozbiciu na poszczególnych pracowników? Pytanie 36 dotyczy SIWZ Jaki jest stan godzin świątecznych i nadgodzin w rozbiciu na poszczególnych pracowników? Pytanie 37 dotyczy SIWZ Czy Wykonawca aktualnie wykonujący usługę sprzątania będzie ponosił pełna odpowiedzialność za zobowiązania wobec pracowników przekazanych nowemu wykonawcy w - 8 -

9 trybie art.23 kp powstałe przed dniem przekazania Odpowiedzi do pytań 25 37: Pracownicy odpowiedzialni za usługę sprzątania Szpitala zostali przekazani w 2007 r. na podstawie art. 23 KP i obecnie nie są naszymi pracownikami. Zamawiający nie posiada informacji kadrowo-płacowych na temat pracowników zatrudnianych przez obecnego Wykonawcę. JednakŜe w celu zapewnienia ciągłości prac oraz bezpieczeństwa Zamawiający zaleca Wykonawcy zatrudnienie 50% osób pracujących aktualnie w firmie świadczącej usługę sprzątania dla Szpitala. Pytanie 38 dotyczy SIWZ Prosimy o zmianę warunku posiadania wiedzy i doświadczenia poprzez zmianę wymaganej wielkości objętej usługą z m2 do m2 oraz moŝliwość wykazania usługi kompleksowego utrzymania czystości terenu zielonego i utwardzonego na obiekcie innym niŝ szpitalny. Z góry dziękujemy za przychylenie się do naszego wniosku. Zamawiający nie wyraŝa zgody na zmianę warunku posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał doświadczenie i wiedzę minimum w zakresie opisanym w pkt SIWZ. Z powaŝaniem, Anna Sieńczak Sekretarz Komisji Przetargowej UWAGA: Treść i pisownia pytań jest oryginalna, skopiowana z korespondencji przesyłanej przez zainteresowane firmy wyŝej wymienionym przetargiem nieograniczonym. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w treści pytań

Pytanie 6. Prosimy o informację w jaki sposób są dezynfekowane wirówki i basen z hydromasażem przez przetarcie czy przez zanurzenie?

Pytanie 6. Prosimy o informację w jaki sposób są dezynfekowane wirówki i basen z hydromasażem przez przetarcie czy przez zanurzenie? czystościowych, winny być odpowiednie dla poszczególnych powierzchni, gwarantujące bezpieczeństwo (antypoślizgowe), o jakości zapewniającej wymagany poziom czystości sprzątanych obiektów. Prosimy o potwierdzenie,

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny SZPITAL MIEJSKI W SOSNOWCU. ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec. Sosnowiec, dn. 30.04.2013r. Wyjaśnienia Zamawiającego nr 3

Samodzielny Publiczny SZPITAL MIEJSKI W SOSNOWCU. ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec. Sosnowiec, dn. 30.04.2013r. Wyjaśnienia Zamawiającego nr 3 Samodzielny Publiczny SZPITAL MIEJSKI W SOSNOWCU ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec Wyjaśnienia Zamawiającego nr 3 Sosnowiec, dn. 30.04.2013r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia WSS/KG/1067 /DZP/ 438 / 11 Tychy, dn. 04.04.2011r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: odpowiedzi na zapytania w sprawie specyfikacji do przetargu nieograniczonego na kompleksową

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: FZP-2810-27/12 Sokołów Podlaski, 20.02.2013 r.

Znak sprawy: FZP-2810-27/12 Sokołów Podlaski, 20.02.2013 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim 08-300 Sokołów Podlaski, ul. ks. Bosko 5, tel. /25/ 781-73-20, fax /25/ 787-60-83 www.spzozsokolow.pl, e-mail: zp@spzozsokolow.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia 21.11.2013 r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika 13 32-100 Proszowice

Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia 21.11.2013 r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika 13 32-100 Proszowice Samodzielny Publiczny Proszowice, dnia 21.11.2013 r. Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika 13 32-100 Proszowice Uczestnicy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie

Bardziej szczegółowo

LO-1/1/11 Rymanów Zdrój 09.11.2011 r. Do wszystkich Wykonawców

LO-1/1/11 Rymanów Zdrój 09.11.2011 r. Do wszystkich Wykonawców LO-1/1/11 Rymanów Zdrój 09.11.2011 r. Do wszystkich Wykonawców Dotyczy przetargu nieograniczonego Usługa polegająca na utrzymaniu czystości w obiektach Uzdrowisko Rymanów S.A. świadczona w okresie 4 lat

Bardziej szczegółowo

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Nasz znak : DOP ZP 28/ 248/12 Kraków, dnia 4 września 2012 r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług całodobowego dozoru Szpitala (ZP 28/2012) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 Euro na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 Euro na: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 193 000 Euro na: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOSCI, HIGIENY,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA NR SPRAWY: CRZPU/4/205 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: USŁUGA UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W OBIEKTACH SOLPARK KLESZCZÓW SP. Z O.O., PRZY UL. SPORTOWEJ 8 ORAZ SPORTOWEJ 3 W KLESZCZOWIE.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm) procedura jak

Bardziej szczegółowo

Znak ZP 44/2014 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A. w przetargu nieograniczonym ogłoszonym przez

Znak ZP 44/2014 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A. w przetargu nieograniczonym ogłoszonym przez Kraków, dnia 4 grudnia 2014 r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A w przetargu nieograniczonym ogłoszonym przez Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla zamówienia dokonywanego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla zamówienia dokonywanego. w trybie przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia dokonywanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niŝ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 6 grudnia 2012 r.

WYROK z dnia 6 grudnia 2012 r. Sygn. akt: KIO 2602/12 WYROK z dnia 6 grudnia 2012 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Andrzej Niwicki Protokolant: Rafał Komoń po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 grudnia 2012 r.

Bardziej szczegółowo

http://www.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=39...

http://www.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=39... Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zdw.zgora.pl (bezpłatnie) Zielona Góra: Świadczenie usług czystościowo-porządkowych

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU CENTRUM WODNEGO LAGUNA W GRYFINIE W OKRESIE OD 01.07.2015 R. DO 30.06.2016 R.

KOMPLEKSOWE SPRZĄTANIE POMIESZCZEŃ W BUDYNKU CENTRUM WODNEGO LAGUNA W GRYFINIE W OKRESIE OD 01.07.2015 R. DO 30.06.2016 R. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Centrum Wodne Laguna, 74-100 Gryfino, ul. Wodnika 1 NIP 858-18-12-889, REGON 320639728 ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Wolsztyn: Realizacja przedsięwzięcia p.n.działania energooszczędne w budynkach SP ZOZ w Wolsztynie na podstawie Umowy o dofinansowanie w ramach VI konkursu Programu priorytetowego,system zielonych inwestycji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) procedura jak dla zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kromuz.internetdsl.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kromuz.internetdsl.pl/ Page 1 of 9 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kromuz.internetdsl.pl/ Krosno: ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umlub.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umlub.pl 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umlub.pl Lublin: Wykonanie modernizacji wentylacji wyciągowej w salach ćwiczeniowych Katedry

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl 1 z 6 2014-06-05 14:20 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kolmed.tarnow.pl Tarnów: Zakup serwera wraz z osprzętem, macierzą dyskową

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Suwałki: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Szpitala Wojewódzkiego im. Ludwika Rydygiera w Suwałkach Numer ogłoszenia: 489982-2013; data zamieszczenia: 28.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. 77 435-29-89 Przetarg nieograniczony na budowę kablowej sieci światłowodowej

Bardziej szczegółowo

specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na:

specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na: oznaczenie postępowania: 03/11/P/2012 Zamawiający: Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka ul. Zamkowa 2 64 113 OSIECZNA specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Usługi sprzętem specjalistycznym dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Usługi sprzętem specjalistycznym dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. Sprawa nr 44/2010/EEZP/AP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do przetargu nieograniczonego na: Usługi sprzętem specjalistycznym dla Zakładów Górniczych Południowego 44/2010/EEZP/AP - Usługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr sprawy: Koszalin, dnia 18.07.2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na MEDYCZNY SYSTEM INFORMATYCZNY DLA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W KOSZALINIE Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ops.kluczbork.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ops.kluczbork.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ops.kluczbork.pl Kluczbork: Usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu pod

Bardziej szczegółowo

kompleksową usługę sprzątania o wartości poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 upzp

kompleksową usługę sprzątania o wartości poniżej progu określonego w art. 11 ust. 8 upzp Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na kompleksową usługę sprzątania

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 158562-2011; data zamieszczenia: 15.06.2011. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Numer ogłoszenia: 158562-2011; data zamieszczenia: 15.06.2011. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Grodków: Wymiana więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia i podłogi poddasza w budynku świetlicy wiejskiej w Przylesiu Dolnym Numer ogłoszenia: 158562-2011; data zamieszczenia: 15.06.2011 Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo