Regulamin 7 Bytomskiego Półmaratonu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin 7 Bytomskiego Półmaratonu"

Transkrypt

1 Regulamin 7 Bytomskiego Półmaratonu I. ORGANIZATOR 1. Towarzystwo Tenisa Stołowego Polonia Bytom. 2. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Bytomiu. 3. Patronat honorowy - Prezydent Bytomia Damian Bartyla oraz Parafia Świętego Krzyża w Bytomiu- Miechowicach. II. TERMIN I MIEJSCE 1. Termin - 20 września 2015 r. start godz , zakończenie godz Miejsce: Bytom. Start i meta parking przy Centrum Handlowym Atrium Plejada, Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego Długość trasy - 21,097m. (2 pętle) lub m (1 pętla). 4. Wybór długości trasy odbywać się będzie podczas zapisów. 5. Trasa biegu - 100% nawierzchni asfaltowej z atestem. 6. Oznaczenie trasy- co 1km. 7. Punkty odżywiania i odświeżania znajdować się będą co 5 km. Stoły na punktach rozmieszczone zostaną w następujący sposób: - pierwszy pojemnik z wodą do gąbek - banany i batony odżywcze - trzeci woda 8. Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne. Skrócenie trasy powoduje dyskwalifikację. 9. Zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 3 godziny. Wszyscy zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godz. 14:00, zobowiązani są do przerwania biegu i dojechania do mety mikrobusem z napisem KONIEC PÓŁMARATONU. III. UCZESTNICTWO 1. Prawo startu mają osoby, które do dnia 20 września 2015 roku ukończą 18 lat. Osoby, które do 20 września 2015 roku, ukończyły 16 lat mogą wystartować w biegu pod warunkiem podpisania oświadczenia (w Biurze Zawodów) przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego. 2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, oraz dowód opłaty startowej (nie dotyczy będących już na liście opłaconych). Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095).

2 3. Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów i pakietów startowych odbędzie się w Biurze Zawodów, Bytom, Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego 25 w Centrum Handlowym Atrium Plejada (dokładna lokalizacja: pasaż Centrum pomiędzy salonami Cropp i RTV EURO AGD) w dniach: r.(czwartek, piątek, sobota) w godz r.(niedziela) w godz TYLKO ODBIÓR PAKIETÓW W przypadku braku możliwości odebrania pakietu osobiście, pakiet może być odebrany przez osobę upoważnioną na piśmie. (wzór dostępny tutaj). Nie będzie możliwości odbioru pakietu startowego po zakończeniu imprezy. 4. Decyzje lekarzy zawodów dotyczące startu czy też kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne. 5. Uczestników biegu obowiązują przepisy IAAF i PZLA oraz niniejszy regulamin. 6. Pomiar czasu i ustalenie kolejności zawodników, którzy ukończyli bieg będzie realizowany systemem elektronicznym. Każdy z uczestników otrzyma chip jednorazowy, który należy oddać po przekroczeniu linii mety. Do klasyfikacji generalnej liczony jest czas brutto. 7. Czip znajdował się będzie w numerze startowym. 8. Szatnia mieścić się będzie w Centrum Handlowym Atrium Plejada (pasaż) i czynna będzie w dniu zawodów, w godzinach od 9.00 do Wydawanie rzeczy zawodników z depozytu, będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zagubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia organizatora od odpowiedzialności za przechowywane rzeczy. Organizator nie odpowiada za pozostawione rzeczy wartościowe. Dokładna lokalizacja umiejscowienia szatni oznaczona zostanie na mapie przygotowanej dla uczestnika Półmaratonu dołączanej do pakietu startowego. 9. W ramach udziału w imprezie uczestnik otrzymuje: - numer startowy: * zawodnicy startujący na dystansie półmaratonu - numery od (koloru białego) * zawodnicy startujący na dystansie 10 KM numery od (koloru pomarańczowego) - koszulkę techniczną rozmiary koszulek należy podać w formularzu zgłoszeniowym na podstawie wymiarów podanych na stronie półmaratonu. W Biurze Zawodów nie będzie możliwości wymiany koszulek. Dla zawodników zapisujący się w Biurze Zawodów organizator przygotuje ograniczoną ilość koszulek i rozmiarów. - gąbkę, - napoje na trasie i mecie biegu, - bon na bezpłatny posiłek po ukończeniu biegu, - upominki przygotowane przez sponsorów, - po zakończeniu biegu możliwość skorzystania z pryszniców zlokalizowanych w budynku Castorama Al. Jana Nowaka Jeziorańskiego nr 27. Dokładna lokalizacja umiejscowienia bazy

3 prysznicowej oznaczona zostanie na mapie przygotowanej dla uczestnika Półmaratonu dołączanej do pakietu startowego. 10. W Biurze Zawodów z przyczyn technicznych nie będzie możliwości zmiany dystansu. 11. Podczas trwania imprezy organizator uruchomi Punkt Informacyjny na terenie pasażu Atrium Plejada (lokalizacja pasaż Centrum, pomiędzy salonami Cropp a RTV Euro AGD) IV. ZGŁOSZENIA 1. Zgłoszenia przyjmowane są poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej biegu: do 11 września 2015 r. W dniach września 2015 r. zgłoszenia będą przyjmowane w Biurze Zawodów. 2. Za kompletne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, akceptację regulaminu i dokonanie opłaty startowej. Opłata startowa dokonana do dnia wynosi 55 PLN. Od do wynosi 55 PLN. Opłata dokonana od do wynosi 75 PLN Opłata dokonywana w Biurze Zawodów w dniu września wynosić będzie 100 PLN. Opłatę należy wpłacać na konto bankowe podane ING Bank Śląski W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko. 3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani cesji na innego zawodnika.. 4. Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto organizatora. 5. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego/przelewu bankowego z opłatami z winy poczty/banku. Z opłat zwolnieni są: zwycięzcy kategorii generalnych i kategorii wiekowych VI Półmaratonu Bytomskiego. BĘDZIEMY ZASZCZYCENI WASZĄ OBECNOŚCIĄ W SIÓDMEJ EDYCJI NASZEGO BIEGU. V. KLASYFIKACJE W Półmaratonie Bytomskim będą prowadzone klasyfikacje: Indywidualne: OPEN KOBIETY I MĘŻCZYZNI KOBIETY: MEŻCZYŹNI: 1 miejsce PLN 1 miejsce PLN 2 miejsce PLN 2 miejsce PLN 3 miejsce PLN 3 miejsce PLN NAJLEPSZY POLAK I POLKA

4 KOBIETY: MEŻCZYŹNI: 1 miejsce PLN 1 miejsce PLN 2 miejsce PLN 2 miejsce PLN 3 miejsce PLN 3 miejsce PLN W kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn: kobiety: mężczyźni: - K-16: lat - M-16: lat, - K-20: lat, - M-20: lat, - K-30: lat, - M-30: lat, - K-40: lat, - M-40: lat, - K-50: lat - M-50: lat, - K -60 i starsze - M-60: lat, - M-70: 70 lat i starsi W biegu na 10 km. Prowadzona będzie tylko klasyfikacja OPEN KOBIET i OPEN MĘŻCZYZN VI. NAGRODY 1. Każdy zawodnik, który ukończy półmaraton w regulaminowym czasie otrzyma pamiątkowy medal. 2. Zwycięzcy klasyfikacji w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn nabywają prawo bezpłatnego startu w kolejnym Półmaratonie Bytomskim w 2016r. 3. Nagrody finansowe otrzymają zawodnicy w klasyfikacji wiekowej: Kobiety: I miejsce, II miejsce, III miejsce zł zł zł Mężczyźni: I miejsce, II miejsce, III miejsce zł zł zł Nagrody rzeczowe będą dla: NAJMŁODSZEGO I NAJSTARSZEGO uczestnika oraz dla : NAJLEPSZEJ BYTOMIANKI I BYTOMIANINA Nagrody finansowe w Open i najlepszy Polka, Polak nie będą klasyfikowani w kategoriach wiekowych. (nagrody się nie dublują) W klasyfikacji 10 km najlepsi zawodnicy (1,2,3) obu kategorii otrzymają pamiątkowe puchary. 4. W godzinach można będzie zgłaszać zastrzeżenia i protesty co do wyników biegu i klasyfikacji w Biurze Zawodów zlokalizowanym na pasażu Atrium Plejada pomiędzy salonami Cropp oraz RTV EURO AGD. Po tym terminie wszystkie dodatkowe protesty i zastrzeżenia nie będą przyjmowane. 5. Zawodnicy którzy podczas biegu zmienią długość trasy (10 km na 21 km lub odwrotnie) zostaną automatycznie zdyskwalifikowani.

5 6. Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom klasyfikacji generalnej oraz triumfatorom we wszystkich kategoriach wiekowych. Początek wręczania nagród o godz. 15:00 7. Wszyscy uczestnicy, którzy ukończą bieg w regulaminie czasie wezmą udział w KONKURSIE, Jeżeli liczba startujących wyniesie 1200 lub więcej uczestników, wówczas nagrodą główną konkursu będzie samochód osobowy, jeżeli liczba startujących będzie mniej niż 1200 osób to nagrodą główną będzie 5000 zł Regulamin konkursu znajduję się na stronie internetowej Półmaratonu. 8. Z udziału konkursie, wyłączeni są organizatorzy, sponsorzy oraz członkowie ich rodzin. VII. BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW BIEGU 1. Bieg odbędzie się przy ograniczonym ruchu kołowym. 2. Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności na całej trasie biegu. 3. Zawodnicy winni stosować się do poleceń Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz służby porządkowej. 4. Wszyscy uczestnicy biegu ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków. 5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób nieposiadających numerów startowych. 6. Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób startujących. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. 7. Osoby parkujące na terenie Centrum Handlowego Atrium Plejada uczestnicy biegów proszeni są o wystawienie białej kartki na tablicę rozdzielczą w celu odpowiedniej organizacji ruchu oraz wyznaczenie miejsc do parkowania przez Atrium Plejada Ochronę Obiektu. VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w Biurze Zawodów zlokalizowanym na pasażu Atrium Plejada pomiędzy salonami Cropp oraz RTV EURO AGD oraz na trasie biegu. 2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości). 3. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne. 4. Organizator nie zapewnia miejsc noclegowych. 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników. 6. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje organizator. Dyrektor Półmaratonu: Michał Napierała Bytom,

G. 2 (87-100) 6, NIP: 9562286503, REGON:

G. 2 (87-100) 6, NIP: 9562286503, REGON: Regulamin 4. Półmaratonu Dwóch Mostów I. CEL 1. Popularyzacja i upowszechnienie biegania, jako najprostszej formy upowszechniania kultury fizycznej, rekreacji i zdrowego stylu życia. 2. Promocja miasta

Bardziej szczegółowo

Biegu na 10 km. 2015. I. Organizator. II. Termin i miejsce. III. Punkty odżywiania, kontrolne. IV. Uczestnictwo. V. Zgłoszenia

Biegu na 10 km. 2015. I. Organizator. II. Termin i miejsce. III. Punkty odżywiania, kontrolne. IV. Uczestnictwo. V. Zgłoszenia r e g u l a m i n Biegu na 10 km. 2015 I. Organizator Organizatorem biegu jest Opolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej, 45-221 Opole, ul. Chabrów 52, tel. 77 457 39 55, fax. 77 44-19-369, www.maratonopolski.pl,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 3. PKO NOCNEGO WROCŁAW PÓŁMARATONU Wrocław, 20 czerwca 2015 roku

REGULAMIN 3. PKO NOCNEGO WROCŁAW PÓŁMARATONU Wrocław, 20 czerwca 2015 roku REGULAMIN 3. PKO NOCNEGO WROCŁAW PÓŁMARATONU Wrocław, 20 czerwca 2015 roku I. CEL 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 2. Promocja Miasta Wrocławia.

Bardziej szczegółowo

III PÓŁMARATON WIELKA PĘTLA IZERSKA PKO BP

III PÓŁMARATON WIELKA PĘTLA IZERSKA PKO BP REGULAMIN BIEGU III PÓŁMARATON WIELKA PĘTLA IZERSKA PKO BP 1 Organizator 1. Organizatorem biegu jest TS Regle Szklarska Poręba. 2. Współorganizatorem biegu jest MOKSiAL Szklarska Poręba. 3. Bieg jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin 16. PKO Poznań Maraton im. Macieja Frankiewicza. 1. Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy rekreacji.

Regulamin 16. PKO Poznań Maraton im. Macieja Frankiewicza. 1. Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy rekreacji. I. Cel Regulamin 16. PKO Poznań Maraton im. Macieja Frankiewicza 1. Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy rekreacji. 2. Promocja Miasta Poznania w Polsce i na świecie. II. Organizator

Bardziej szczegółowo

I. CEL. 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 2. Promocja Miasta Wrocławia. II.

I. CEL. 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 2. Promocja Miasta Wrocławia. II. REGULAMIN 33. PKO WROCŁAW MARATONU 14. Mistrzostw Polski Nauczycieli w Maratonie 4. Mistrzostw Polski Solidarności w Maratonie Wrocław, 13 września 2015 roku I. CEL 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania

Bardziej szczegółowo

III MARATONU FUNDACJI DASZRADE W ZAPOWIEDNIKU

III MARATONU FUNDACJI DASZRADE W ZAPOWIEDNIKU REGULAMIN III MARATONU FUNDACJI DASZRADE W ZAPOWIEDNIKU I. ORGANIZATOR Organizatorem II Maratonu Fundacji DASZRADE w Zapowiedniku jest Fundacja DASZRADE im. Barbary Karaczyńskiej. Adres: Fundacja DASZRADE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 2. HARPAGAŃSKA DYCHA. bieg uliczny na dystansie 10 km. Sosnowiec, 29 marca 2015 r.

REGULAMIN 2. HARPAGAŃSKA DYCHA. bieg uliczny na dystansie 10 km. Sosnowiec, 29 marca 2015 r. REGULAMIN 2. HARPAGAŃSKA DYCHA bieg uliczny na dystansie 10 km Sosnowiec, 29 marca 2015 r. 1. ORGANIZATORZY - Stowarzyszenie Harpagan Sosnowiec - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu - Międzyszkolny

Bardziej szczegółowo

IV Bieg Skawiński na Rolkach

IV Bieg Skawiński na Rolkach Regulamin!!! IV Bieg Skawiński na Rolkach w ramach XIII Międzynarodowego Biegu Skawińskiego Skawina 9 maja 2015r. I. ORGANIZATOR Uczniowski Klub Sportowy Jedynka. II. WSPÓŁORGANIZATORZY 1. Gmina Skawina.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN V PABIANICKIEGO PÓŁMARATONU

REGULAMIN V PABIANICKIEGO PÓŁMARATONU REGULAMIN V PABIANICKIEGO PÓŁMARATONU I. CELE: - upowszechnienie masowego biegania, - propagowanie zdrowego trybu życia, - promocja miasta i powiatu, - zachęcenie do uprawiania sportu, - wdrażanie do systematycznego

Bardziej szczegółowo

II Otwarty Bieg na Wrotkach

II Otwarty Bieg na Wrotkach Regulamin!!! II Otwarty Bieg na Wrotkach w ramach XI Międzynarodowego Biegu Skawińskiego Skawina 11 maja 2013r. I. ORGANIZATOR 1. Gmina Skawina. 2. Uczniowski Klub Sportowy Jedynka. 3. Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IV Półmaratonu Chmielakowego - Krasnystaw 2015 o Puchar Burmistrza Krasnegostawu

REGULAMIN IV Półmaratonu Chmielakowego - Krasnystaw 2015 o Puchar Burmistrza Krasnegostawu REGULAMIN IV Półmaratonu Chmielakowego - Krasnystaw 2015 o Puchar Burmistrza Krasnegostawu KATEGORIE DODATKOWE; -Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubelskiego Służb Mundurowych w Półmaratonie -w tym; Mistrzostwa

Bardziej szczegółowo

XIII Międzynarodowy Bieg Skawiński

XIII Międzynarodowy Bieg Skawiński Regulamin!!! XIII Międzynarodowy Bieg Skawiński VII Mistrzostwa Polski Energetyków VI Mistrzostwa Gminy Skawina Skawina 9 maja 2015r. Trasa biegu posiada atest PZLA I. ORGANIZATOR Uczniowski Klub Sportowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IV Półmaratonu Chmielakowego - Krasnystaw 2015 o Puchar Burmistrza Krasnegostawu

REGULAMIN IV Półmaratonu Chmielakowego - Krasnystaw 2015 o Puchar Burmistrza Krasnegostawu REGULAMIN IV Półmaratonu Chmielakowego - Krasnystaw 2015 o Puchar Burmistrza Krasnegostawu KATEGORIE DODATKOWE - Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubelskiego Służb Mundurowych w Półmaratonie w tym: Mistrzostwa

Bardziej szczegółowo

I Bieg na Zakończenie Lata

I Bieg na Zakończenie Lata I Bieg na Zakończenie Lata I. ORGANIZATOR Maratończyk Maciej Łucyk, ul.żegockiego 15, 61-693 Poznań, NIP:7661821861, regon: 302346704 oraz Grupa Biegający Wągrowiec II. WSPÓŁORGANIZATOR Urząd Miasta Wągrowiec

Bardziej szczegółowo

Regulamin II Biegu Uniwersyteckiego

Regulamin II Biegu Uniwersyteckiego Regulamin II Biegu Uniwersyteckiego 1. Cel zawodów - promocja Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, - propagowanie zdrowego i sportowego tryb życia ukierunkowanego na ochronę i promocję zdrowia,

Bardziej szczegółowo

II. TERMINY ZAWODÓW CYKLU:

II. TERMINY ZAWODÓW CYKLU: III. RAMOWY PROGRAM MINUTOWY ZAWODÓW 8:00 10:30 Rejestracja zawodników 5, 10 km 8:00 9:30 Rejestracja zawodników półmaraton 10:00 start półmaratonu 10:30 11:00 szkółka nordic walking /nauka poprawnej techniki/

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I Tradycyjnego Półmaratonu Biskupiańskiego Stara Krobia 12 września 2015r.

Regulamin. I Tradycyjnego Półmaratonu Biskupiańskiego Stara Krobia 12 września 2015r. Regulamin I Tradycyjnego Półmaratonu Biskupiańskiego Stara Krobia 12 września 2015r. Otwarte Mistrzostwa Powiatu Gostyńskiego Nauczycieli w Półmaratonie pod patronatem Starosty Gostyńskiego Dystans 21,097

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 20 września 2014 r.

Regulamin. 20 września 2014 r. Regulamin 20 września 2014 r. I. CELE I ZAŁOŻENIA BIEGU 1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu. 2. Promocja idei krwiodawstwa i zbieranie funduszy na jego rozwój. 3. Integracja środowiska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. BIEGU "Piotr i Paweł" organizowanego w dniu 30 sierpnia 2015 w Gdańsku na dystansie 10 km

REGULAMIN. BIEGU Piotr i Paweł organizowanego w dniu 30 sierpnia 2015 w Gdańsku na dystansie 10 km Cele i założenia biegu REGULAMIN BIEGU "Piotr i Paweł" organizowanego w dniu 30 sierpnia 2015 w Gdańsku na dystansie 10 km popularyzacja biegania, jako najprostszej formy rekreacji fizycznej promocja miasta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWODÓW SPORTOWYCH POKONAJ FOCHA III

REGULAMIN ZAWODÓW SPORTOWYCH POKONAJ FOCHA III REGULAMIN ZAWODÓW SPORTOWYCH POKONAJ FOCHA III I.ORGANIZATOR 1. Klub Sportowy Optima Skawina II. WSPÓŁORGANIZATORZY 1. Centrum Kultury i Sportu w Skawinie 2. Miasto i Gmina Skawina Projekt zrealizowano

Bardziej szczegółowo

Biegowe Serce Pomorza

Biegowe Serce Pomorza Biegowe Serce Pomorza Impreza sportowa dofinansowana przez REGULAMIN XXXIV MIĘDZYNARODOWY PÓŁMARTON GOCHÓW V MISTRZOSTWA POLSKI LEŚNIKÓW W PÓŁMARATONIE IV GOCH NORDIC WALKING sobota 7 czerwca 2014 godz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PUCHARU POLSKI NORDIC WALKING 2011 ROK

REGULAMIN PUCHARU POLSKI NORDIC WALKING 2011 ROK REGULAMIN PUCHARU POLSKI NORDIC WALKING 2011 ROK I. CEL: Popularyzacja Nordic Walking oraz zdrowego stylu życia Polaków. II. TERMINY ZAWODÓW CYKLU: 28 maja Inowrocław Puchar Polski NW Rozpoczęcie cie Pucharu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r.

Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r. Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r. BIEG NA 10 KM I. CELE IMPREZY 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 2. Promocja miasta Warszawy w Polsce i na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. XXV BIEGU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 2015 r. II BIEGU ZDOBYCIA PAST y 2015

REGULAMIN. XXV BIEGU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 2015 r. II BIEGU ZDOBYCIA PAST y 2015 REGULAMIN XXV BIEGU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 2015 r. II BIEGU ZDOBYCIA PAST y 2015 I. ORGANIZATOR Organizatorem XXV Biegu Powstania Warszawskiego oraz II Biegu Zdobycia PAST y jest Stołeczne Centrum Sportu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Biegu Rozalińska 13-tka - 13.06.2015 (sobota)

REGULAMIN Biegu Rozalińska 13-tka - 13.06.2015 (sobota) REGULAMIN Biegu Rozalińska 13-tka - 13.06.2015 (sobota) 1. NAZWA IMPREZY: - Rozalińska 13-tka 2. TERMIN I MIEJSCE: - zawody odbędą się 13 czerwca 2015 (sobota) w Lusówku - biuro zawodów zlokalizowane będzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FAMILY NORDIC WALKING CUP PUCHAR ŚWIATA NORDIC WALKING GDAŃSK 2011r.

REGULAMIN FAMILY NORDIC WALKING CUP PUCHAR ŚWIATA NORDIC WALKING GDAŃSK 2011r. REGULAMIN FAMILY NORDIC WALKING CUP PUCHAR ŚWIATA NORDIC WALKING GDAŃSK 2011r. I. CEL: Popularyzacja Nordic Walking oraz zdrowego stylu życia Polaków. II. TERMINY ZAWODÓW CYKLU: 28 maja Inowrocław Puchar

Bardziej szczegółowo

1.Upowszechnienie sportu i rekreacji wśród społeczeństwa Zbąszynia i okolic. 2.Popularyzacja masowych biegów jako jednej z form aktywnego wypoczynku.

1.Upowszechnienie sportu i rekreacji wśród społeczeństwa Zbąszynia i okolic. 2.Popularyzacja masowych biegów jako jednej z form aktywnego wypoczynku. XXVII OGÓLNOPOLSKI BIEG ZBĄSKICH VIII PÓŁMARATON I. CEL IMPREZY: 1.Upowszechnienie sportu i rekreacji wśród społeczeństwa Zbąszynia i okolic. 2.Popularyzacja masowych biegów jako jednej z form aktywnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIEGU URBANIAN RUN WARSAW

REGULAMIN BIEGU URBANIAN RUN WARSAW REGULAMIN BIEGU URBANIAN RUN WARSAW I. CELE IMPREZY 1. Popularyzacja sportowego trybu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego. 2. Promocja Warszawy jako miasta atrakcyjnego dla osób uprawiających sport.

Bardziej szczegółowo

Susz Triathlon 2013. Regulamin

Susz Triathlon 2013. Regulamin Susz Triathlon 2013 Regulamin Mistrzostw Polski w triathlonie na dystansie sprinterskim w klasyfikacji generalnej, młodzieżowców i juniorów (kobiet i mężczyzn) Otwartych zawodów na dystansie sprinterskim

Bardziej szczegółowo