HTT 4, HTT 5 turbotronic

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "HTT 4, HTT 5 turbotronic"

Transkrypt

1 HTT, HTT 5 turbotronic Deutsch Gebruchs- und Montgenweisung English Operting nd instlltion instructions Frnçis Notice de montge et d'utilistion Nederlnds Gebruiksnwijzing en montgevoorschrift Polski Instrukcj/użytkowni/i/montżu Česky Návod/k/obsluze//montáži Mgyr Kezelési/és/szerelési/útmuttó Ðóññêèé Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè è ìîíòàæó Português Instruções de utilizção e montgem Technik zum Wohlfühlen HTT HTT 5 765

2 Inhltsverzeichnis Deutsch Seite 6-8 Abbildungen 3 und. Gebruchsnweisung 6. Gerätebeschreibung. Betrieb.3 Sicherheitshinweise. Pflege.5 Ws tun wenn...?. Montgenweisung 6. Geräteufbu. Technische Dten.3 Vorschriften und Bestimmungen. Montge.5 Übergbe 3. Umwelt und Recycling 7. Kundendienst und Grntie 7 Bohrschblone Tble of contents English pge Figures 3 nd. Operting instructions. Description of the unit. Opertion.3 Sfety notes. Cre.5 Trouble-shooting. Instlltion instructions. Configurtion. Technicl dt.3 Regultions nd specifictions. Instlltion.5 Hnding over 3. Environment nd recycling. Gurntee Drilling templte Contenu Frnçis pge - 3 Illustrtion 3 et. Instructions d utilistion. Description de l'ppreil. Fonctionnement.3 Mesures de sécurité. Entretien.5 Recherche des pnnes. Instructions de montge. Descriptif. Crctéristiques techniques.3 Reglementtion et spécifiction. Montge.5 Remise u client 3. Environment et recylge 3. Grntie 3 Gbrit de perçge Inhoudsoverzicht Nederlnds bldzijde - 5 Afbeeldingen 3 en. Gebruiksnwijzing. Beschrijving vn het toestel. Gebruik.3 Veiligheidsnwijzingen. Reiniging.5 Het opsporen vn fouten. Montgenwijzing. Constructie vn het pprt. Technische gegevens.3 Voorschriften en beplingen. Montge.5 Overdrcht 3. Milieu en recycling 5. Grntie 5 Boorsjbloon Spis/treści Polski/stron6/-/7 Rysunki 3)i).)Instrukcj)obsługi 6. Opis)urządzeni. Dziłnie.3 Środki)bezpieczeństw. Konserwcj.5 Co)robić)gdy)...)?.Instrukcj)montżu 6. Budow)suszrki. Dne)techniczne.3 Przepisy. Montż.5 Przekznie 3. Środowisko)nturlne)i)recykling 7.Gwrncj 7 Szblon)do)wykonni)otworów Obsh Česky/strn/8/-/ Obrázky 3)).)Návod)k)obsluze 8. Popis)přístroje. Provoz.3 Bezpečnostní)upozornění. Péče)o)přístroj.5 Co)dělt)když.Návod)k)montáži 8. Konstrukce)přístroje. Technické)údje.3 Předpisy))normy. Montáž.5 Předání)přístroje 3.Životní)prostředí))recyklce.Záruční)podmínky Montážní)šblon Trtlomjegyzék Mgyr: 0/-/./oldl Ábrák 3)és).)Kezelési)útmuttó 0. A)készülék)leírás. Üzemelés.3 Biztonsági)előírások. Ápolás.5 Mit)kell)tenni,)h....Szerelési)útmuttó 0. A)készülék)felépítése. Műszki)dtok.3 Előírások)és)meghtározások. Felszerelés.5 A)készülék)átdás 3.Környezet)és)újrhsznosítás.Grnci Fúrósblon Ñîäåðæàíèå Ðóññêèé ñòð. - 3 Èëëþñòðàöèè 3 è. Ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè. Îïèñàíèå ïðèáîðà. Ýêñïëóàòàöèÿ.3 Óêàçàíèÿ ïî áåçîïàñíîñòè. Óõîä çà ïðèáîðîì.5 Âîçìîæíûå íåèñïðàâíîñòè. Ðóêîâîäñòâî ïî ìîíòàæó. Êîíñòðóêöèÿ ïðèáîðà. Òåõíè åñêèå äàííûå.3 Âàæíûå ïðåäïèñàíèÿ. Ìîíòàæ.5 Ñäà à â ýêñïëóàòàöèþ 3.Îêðóæàþùàÿ ñðåäà è âòîðñûðü 3.Ãàðàíòèÿ 3 Ìîíòàæíûé øàáëîí Índice Português pgin - 5 Figurs 3 y. Instruções de utilizção. Descrição do prelho. Funcionmento.3 Indicções de segurnç. Limpez.5 O que fzer qundo...?. Instruções de montgem. Construção do prelho. Ddos técnicos.3 Regulmentções e destino. Montgem.5 Entreg 3. Ambiente e reciclgem 5. Grnti 5 A seprr pel linh pontilhd

3 HTT 38 mm Ø6 mm 3 mm 7 8 mm 6 mm 50 mm 6 mm 6 3 e l e c t r o n i c 30,5 mm 30 mm 5 5 mm mm I. c b II. >7 mm Bohrschblone für Montge HTE Drilling templte for Mounting HTE Gbrit de perçge pour le montge du HTE Boorsjbloon voor montge HTE III mm IV

4 electronic HTT 5 57 mm Ø6 mm 3 mm 8 mm 8 6 mm 66 mm 6 mm ,5 mm 30 mm 5 5mm mm I. c b II. >7 mm Bohrschblone für Montge HTE Drilling templte for Mounting HTE Gbrit de perçge pour le montge du HTE Boorsjbloon voor montge HTE III mm IV. b c

5 ./Instrukcj/obsługi/dl)użytkownik)i)instltor./Opis/urządzeni Suszrki)do)rąk)Firmy)Stiebel)Eltron HTT))i)HTT)5)dziłją)bezdotykowo. Wyposżone)są)w)optyczny)czujnik uruchmijący)utomtycznie)grzłkę i)wentyltor)w)chwili)zbliżeni)rąk)do urządzeni.)w)tych)wersjch)zbędny jest)przycisk)uruchmijący.)stref zdziłni)obejmuje)6)do))cm poniżej)krtki)wylotu)ciepłego powietrz.)po)odsunięciu)rąk urządzenie)wyłącz)się)smoczynnie po)ok.)3)sekundch. Ksztłt)urządzeni)wyklucz odkłdnie)n)obudowie)suszrki ppierosów)itp.)w)celu)utrzymni tego)efektu)unikć)nleży)uskoków ściennych)w)tylnej)części)urządzeni. Mocn)luminiow)obudow)suszrki HTT)5)dodtkowo)zbezpiecz urządzenie)przed)uszkodzeniem../dziłnie Przed)rozpoczęciem)suszeni)mokre ręce)nleży)porządnie)strzepnąć)nd umywlką.)mniejsz)wilgoć)n powierzchni)skóry)skrc)proces suszeni)co)wiąże)się)z)oszczędnością energii.)dłonie)przytrzymć)nleży)w strumieniu)ciepłego)powietrz pocierjąc)jedn)o)drugą..3/środki bezpieczeństw Podczs/dziłni/suszrki tuż/przy/otworch/wylotowych ciepłego/powietrz/może występowć/tempertur/powyżej 0/ C./Zkrycie/otworów spowodowć/może/przegrznie. W)przypdku)przegrzni)grzłk zostje)wyłączon,)wentyltor)dził dlej)w)celu)ochłodzeni.)czujnik tempertury)włącz)grzłkę)c.) minuty)po)elektronicznym)wyłączeniu urządzeni. Szczególną/uwgę/nleży/zwrcć n/pozostwienie/wolnego/dostępu do/otworów/zsysjących powietrze/w/dolnej/części urządzeni. Bezwryjną)i)w)pełni)bezpieczną prcę)urządzeni)zpewni)jedynie stosownie)oryginlnego)osprzętu)i oryginlnych)części)zmiennych)stiebel Eltron../Konserwcj W)celu)utrzymni)urządzeni)w czystości)wystrczy)używnie)wilgotnej ściereczki,)z)ewentulnym)dodtkiem łgodnych)środków)czyszczących.)n koniec)nleży)wytrzeć)obudowę)do such.)nie)zlec)się)stosowni środków)ostrych)i)żrących.)nie)nleży spryskiwć)urządzeni)wodą..5/co/robić/gdy/.../? Jk)w)kżdym)urządzeniu)dziłjącym z)sprwą)elementu)optycznego)może dojść)do)ogrniczeni)dziłni czujnik)np.)poprzez)przykrycie.)w tkim)wypdku)suszrk)wyłączy)się po)ok.)3)sekundch)co)m)n)celu zpobiegnie)ciągłemu)dziłniu.)w przypdku)wrii)nleży)przede wszystkim)sprwdzić,)czy)czujnik)nie zostł)poddny)mnipulcji.)po usunięciu)ewentulnych)obcych przedmiotów)suszrk)ponownie będzie)dobrze)dziłć../instrukcj/montżu/dl)instltor)/)konserwtor./budow/suszrki Obudow Urządzenie 3 Krtk)wylotu)ciepłego)powietrz Wkręty)mocujące 5 Przepust)kblowy 6 Otwory)do)mocowni 7 Rygiel 8 Kątownik)z)tworzyw)sztucznego (tylko)w)htt)5) Wentyltor 0 Grzłk Czujnik./Dne/techniczne HTT) HTT)5 ciężr,6)kg )kg moc)znmionow 600)W npięcie 0)-)0)V,)50/60)Hz Dne)techniczne)poszczególnych wrintów)urządzeni)nleży)odczytć z)tbliczki)znmionowej..3/przepisy " Wszelkie)prce)elektroinstlcyjne, w)szczególności)zbezpieczeni, muszą)być)wykonne)przez uprwnionego)elektroinstltor, zgodnie)z)loklnymi)przepismi)orz wskzówkmi)niniejszej)instrukcji montżu. " Musi)być)zpewnion)możliwość odłączni)wszystkich)3)biegunów 6 suszrki)od)sieci)urządzeniem)o przerwie)min.)3)mm.)w)tym)celu nleży)zinstlowć)odpowiednie wyłączniki,)ze)szczeliną)powietrzną, bezpieczniki)lub)styczniki. " Montż)(wykonnie)instlcji elektrycznej))orz)pierwsze uruchomienie)i)konserwcj urządzeni)mogą)być)wykonywne wyłącznie)przez)utoryzownego instltor)lub)serwisnt)zgodnie ze)wskzówkmi)zwrtymi)w niniejszej)instrukcji. " Podłączoną)suszrkę)może otwierć)tylko)kwlifikowny instltor/serwisnt)po)odłączeniu npięci.)do)nprw)wolno)używć wyłącznie)oryginlnych)części zmiennych)stiebel)eltron../montż Suszrk)do)rąk)jest)przeznczon wyłącznie)do)montżu)nściennego do)ściny)zmkniętej. Montż)urządzeni)nleży))wykonć wg.)poniższych)punktów:../demontż/pokrywy obudowy I. HTT//(ptrz)stron)3).Odkręcić)dw)wkręty)mocujące)(). b.zsunąć)w)dół)rygiel)(7). c.zdjąć)obudowy)(). HTT/5)(ptrz)stron)).Odkręcić)dw)wkręty)mocujące)(). b.zsunąć)w)dół)rygiel)(7). c.urządzenie)wyjąć)z)obudowy)().../mocownie/do/ściny II..Przy)pomocy)szblonu)(stron)) zznczyć))punkty)zmocowni)n ścinie)i)wywiercić)otwory,)biorąc pod)uwgę)długość)i)położenie sznur)sieciowego. b.dolne)wkręty)mocujące)wkręcić)w ścinę)i)zwiesić)urządzenie)n otworch)wzdłużnych. c.przeciągnąć)sznur)sieciowy)przez tulejkę)przepustu)(5))n)tylnej ścinie)urządzeni. d.przykręcić)dolną)część)())suszrki do)ściny...3/instlcj/elektryczn III. Suszrk)jest)przeznczon)wyłącznie do)stłego)podłączeni)do)sieci prądu)zmiennego)0)-)0)v. Uwzględnić/dne/podne/n tbliczce/znmionowej. Umieszczony/w/obudowie/HTT 5/kątownik/z/tworzyw sztucznego/(7)/służy/dodtkowej izolcji/zcisku/i/przewodu sieciowego. Podne)n)tbliczce)npięcie)musi)być zgodne)z)npięciem)sieci.)dobrć odpowiedni)przekrój)przewodów.

6 7 Sznur)sieciowy)podłączyć)zgodnie)z elektrycznym)schemtem)montżowym. Żyły/sznur/sieciowego/nie mogą/przebiegć/w/pobliżu silnik/dmuchwy. Mksymln/długość przewodu/podłączeniowego/w urządzeniu/nie/może/przekrczć 0/cm.../Montż/obudowy HTT/.Lekko)nchyloną)pokrywę)obudowy nsunąć)n)urządzenie)i)popchnąć)w kierunku)ściny b.rygiel)przesunąć)w)górę,)w)celu zmocowni c.wkręcić)wkręty)mocujące HTT/5.Nsunąć)obudowę)n)urządzenie)ż do)oprci)o)ścinę.)zwrócić uwgę,)by)hczyki)dolnej)części obudowy)sięgnęły)do)tylnej)ścinki suszrki. b.obudowę)unieść)lekko)z)przodu)i przesunąć)w)górę)rygiel)w)celu zmocowni c.wkręcić)wkręt)mocujący 3./Środowisko/nturlne/i/recykling Prosimy)o)współprcę)w)zkresie przestrzegni)zsd)ochrony środowisk.)w)tym)celu)nleży)usunąć opkownie)zgodnie)z)obowiązującymi przepismi)o)recyklingu../gwrncj Gwrncj)obejmuje)tylko)obszr)krju w)którym)urządzenie)zostło zkupione.)nprwy)gwrncyjne nleży)zgłszć)do)zkłdu serwisowego)wymienionego)w)krcie gwrncyjnej. Montż,/podłączenie elektryczne/orz/konserwcj urządzeni/mogą/być/wykonne wyłączenie/przez/uprwnionego instltor. Producent/nie/bierze odpowiedzilności/z/uszkodzeni urządzeń/wynilkłe/z/montżu/i/lub użytkowni/niezgodnego/z niniejszą/instrukcją/montżu/i obsługi. Polski IV..5/Przekznie Nleży)zpoznć)użytkownik)z dziłniem)urządzeni,)zwrcjąc szczególną)uwgę)n)zsdy bezpieczeństw)orz)przekzć)mu instrukcję)montżu)i)użytkowni.

IDEAL 8314. Diesen Text löschen Diesen Text löschen. D Betriebsanleitung GB Operating Instructions F Mode d emploi PL Instrukcja Obs³ugi

IDEAL 8314. Diesen Text löschen Diesen Text löschen. D Betriebsanleitung GB Operating Instructions F Mode d emploi PL Instrukcja Obs³ugi alzmaschine Paper older Plieuse alcerka Plieuse Vouwmachine Ubse von Strobbe NL Plegadora de papel D Betriebsanleitung GB Operating Instructions Mode d emploi PL Instrukcja Obs³ugi Mode d emploi NL Gebruiksaanwijzing

Bardziej szczegółowo

DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD

DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD Deutsch Elektronisch geregelter Durchlauferhitzer Gebrauchs- und Montageanweisung English Electronically controlled instantaneous water heater

Bardziej szczegółowo

NZM-XDMI-DPV1 AWB1230-1441... 01/04 AWA1230-2123. Montageanweisung Installation Instructions Notice d installation

NZM-XDMI-DPV1 AWB1230-1441... 01/04 AWA1230-2123. Montageanweisung Installation Instructions Notice d installation 01/04 AWA130-13 Montgenweisung Instlltion Instructions Notice d instlltion Istruzioni per il montggio Instrukcj montżu A NZM-XDMI-DV1 f e d c A OW BUS AWB130-1441... ROFIBUS-D-Anschluss 9-polige SUB-D-Buchse

Bardziej szczegółowo

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Conlift1 LS. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Conlift1 LS. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS Conlift1 LS Installation and operating instructions 2 Conlift1 LS English (GB) Installation and operating instructions................................. 4 Français (FR) Notice d'installation

Bardziej szczegółowo

PSW 1000 PSW 1000 SOL

PSW 1000 PSW 1000 SOL Montageanweisung Instructions de montage Français Instrukcja montażu Polski Installation instructions English Deutsch PSW 1000 PSW 1000 SOL Pufferspeicher Buffer tank Ballon tampon 1000 Liter für (1000

Bardziej szczegółowo

V4770 / V4780. Alwa-frostsichere Außenarmatur Frost-protected Alwa-Outside Tap Robinet extérieur antigel Skład zewnętrznej armatury

V4770 / V4780. Alwa-frostsichere Außenarmatur Frost-protected Alwa-Outside Tap Robinet extérieur antigel Skład zewnętrznej armatury V4770 / V4780 Einbauanleitung Installation instruction Notice de montage Instrukcja montażu EB-V4770 Rev.B Anleitung zum späteren Gebrauch aufbewahren! Keep instructions for later use! Conserver la notice

Bardziej szczegółowo

BEKOSPLIT 14S BEKOSPLIT 15 BEKOSPLIT 16

BEKOSPLIT 14S BEKOSPLIT 15 BEKOSPLIT 16 Installations- und Betriebsanleitung Instructions for installation and operation Instructions de montage et de service Instrukcja montażu i obsługi deutsch english français polski BEKO Z-83.2-2 Deutsches

Bardziej szczegółowo

FlammEx. Funk-Sende- & Empfangsmodul MONTAGE D GB F NL PL. Art.-Nr. 003170A. MA GEV Funkmodul 07.12.2004 10:25 Uhr Seite 1

FlammEx. Funk-Sende- & Empfangsmodul MONTAGE D GB F NL PL. Art.-Nr. 003170A. MA GEV Funkmodul 07.12.2004 10:25 Uhr Seite 1 MA GEV Funkmodul 07.12.2004 10:25 Uhr Seite 1 GEV Gutkes Elektro Vertriebs GmbH Postfach 73 03 08 30552 Hannover Fax: 0511 / 958 58 05 Internet: www.gev.de E-Mail: info@gev.de WA 12/04 MONTAGE D GB F NL

Bardziej szczegółowo

Evoko Room Manager Skrócona instrukcja obsługi

Evoko Room Manager Skrócona instrukcja obsługi Evoko Room Manager Skrócona instrukcja obsługi Evoko Room Manager Kurzanleitung. Evoko Room Manager Guía de inicio rápido. Guide de démarrage rapide d Evoko Room Manager. Guida di avviamento rapido di

Bardziej szczegółowo

HL 360/50. compact COMPRESSOR KOMPRESSOR COMPRESSOR COMPRESSEUR COMPRESOR KOMPRESOR

HL 360/50. compact COMPRESSOR KOMPRESSOR COMPRESSOR COMPRESSEUR COMPRESOR KOMPRESOR COMPRESSOR KOMPRESSOR COMPRESSOR COMPRESSEUR COMPRESOR KOMPRESOR HL 360/50 compact 36852 Handleiding Vertaling van originele gebruiksaanwijzing Gebrauchsanleitung Übersetzung Original Instruction manual

Bardziej szczegółowo

Installation Guide Einbauanleitung Guide d'installation Guida all installazione Guía de instalación Instrukcja montażu

Installation Guide Einbauanleitung Guide d'installation Guida all installazione Guía de instalación Instrukcja montażu Installation Guide Einbauanleitung Guide d'installation Guida all installazione Guía de instalación Instrukcja montażu DBHAND-2/DBHANL-2 DYHAN4-5 DSHAN3-0xxx-2 Accuride International Ltd. Liliput Road,

Bardziej szczegółowo

IDEAL 8324. Bildnummern Dieser Text darf nicht sein!! Ohther Text Dieser Text darf nicht sein!!

IDEAL 8324. Bildnummern Dieser Text darf nicht sein!! Ohther Text Dieser Text darf nicht sein!! alzmaschine aper older lieuse Vouwmachine Ubse von Strobbe NL legadora de papel Dobradora alcerka D Betriebsanleitung GB Operating Instructions Mode d emploi NL Gebruiksaanwijzing Instrucciones de uso

Bardziej szczegółowo

SITOP smart 2,5A 6EP1332-2BA10 6EP1334-2AA01-0AA0 SITOP smart 5A 6EP1333-2BA01 6EP1333-2AA01 SITOP smart 10A 6EP1334-2BA01 6EP1334-2AA01

SITOP smart 2,5A 6EP1332-2BA10 6EP1334-2AA01-0AA0 SITOP smart 5A 6EP1333-2BA01 6EP1333-2AA01 SITOP smart 10A 6EP1334-2BA01 6EP1334-2AA01 SITOP smart 2,5A 6EP1332-2BA10 6EP1334-2AA01-0AA0 SITOP smart 5A 6EP1333-2BA01 6EP1333-2AA01 SITOP smart 10A 6EP1334-2BA01 6EP1334-2AA01 Instrukcja obsługi Operating instructions Instructions d utilisation

Bardziej szczegółowo

DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD

DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi electronic LCD DEL 18 SLi, DEL 21 SLi, DEL 24 SLi, DEL 27 SLi eletroni LCD Deutsh Elektronish geregelter Durhluferhitzer Geruhs- und Montgenweisung English Eletronilly ontrolled instntneous wter heter Operting nd Instlltion

Bardziej szczegółowo

ilmo 50 WT www.somfy.com Notice d installation Guia de instalação Oδηγός εγκατάστασης Gebrauchsanleitung Инструкция Guida all'installazione

ilmo 50 WT www.somfy.com Notice d installation Guia de instalação Oδηγός εγκατάστασης Gebrauchsanleitung Инструкция Guida all'installazione Notice d instlltion www.somfy.com ilmo 50 WT ilmo 50 WT FR Notice d instlltion PT Gui de instlção DE Geruchsnleitung EL Oδηγός εγκατάστασης IT Guid ll'instllzione RU Инструкция NL Montgehndleiding Instrukcj

Bardziej szczegółowo

Vollelektronischer Durchlauferhitzer DCX

Vollelektronischer Durchlauferhitzer DCX DE EN PL 2 2 6 Vollelektronischer Durchlauferhitzer DCX Gebrauchsanleitung für den Anwender Fully electronically controlled instantaneous water heater DCX Operating instructions for the user W pełni elektroniczny

Bardziej szczegółowo

Vollelektronischer Durchlauferhitzer DCX

Vollelektronischer Durchlauferhitzer DCX DE EN PL 2 2 8 Vollelektronischer Durchlauferhitzer DCX Gebrauchsanleitung für den Anwender Fully electronically controlled instantaneous water heater DCX Operating instructions for the user W pełni elektroniczny

Bardziej szczegółowo

SN 4-025-BI7 SN 4-050-BI7

SN 4-025-BI7 SN 4-050-BI7 06/99 AWA2727-1773 Montageanweisung Installation Instructions Notice d installation Istruzioni per il montaggio Instrukcja montażu A SN 4-025-BI7 SN 4-050-BI7 Lebensgefahr durch elektrischen Strom! Nur

Bardziej szczegółowo

Elektronischer Durchlauferhitzer DCX

Elektronischer Durchlauferhitzer DCX Elektronischer Durchlauferhitzer DCX Montageanleitung für den Fachhandwerker Electronically controlled instantaneous water heater DCX Installing instructions for the professional Elektroniczny podgrzewacz

Bardziej szczegółowo

SN3-050-BU8 SN3-100-BV8 SN3-200-BV8

SN3-050-BU8 SN3-100-BV8 SN3-200-BV8 SN3-050-BU8 SN3-100-BV8 SN3-200-BV8 (D) Betriebs- und Montageanleitung Primär getaktete Schaltnetzteile SN3...B Reihe Hinweis: Diese Betriebs- und Montageanleitung enthält nicht sämtliche Detailinformationen

Bardziej szczegółowo

Elektronischer Durchlauferhitzer DCX

Elektronischer Durchlauferhitzer DCX Elektronischer Durchlauferhitzer DCX Montage- und Gebrauchsanleitung Electronically controlled instantaneous water heater DCX Installing and operating instructions Elektroniczny podgrzewacz przepływowy

Bardziej szczegółowo

en POLYCARBONATE 72 mm 1560 mm 72 mm 1265 mm FIXATIONS RAPIDES PLAFONDS MURS & REGLETA FLUORESCENTE ESTANCA 65 cm,126 cm,156 cm POLICARBONATO

en POLYCARBONATE 72 mm 1560 mm 72 mm 1265 mm FIXATIONS RAPIDES PLAFONDS MURS & REGLETA FLUORESCENTE ESTANCA 65 cm,126 cm,156 cm POLICARBONATO 1x18W 2x18W 1x36W 2x36W 1x58W 2x58W REGLETTE FLUO ETANCHE 65 cm, 126 cm, 156 cm en POLYCARBONATE 86 mm 86 mm 86 mm 650 mm 72 mm 1265 mm 72 mm 1560 mm 115 mm ETANCHE CLIPS DE FERMETURE IP 65 PARKINGS CAVES

Bardziej szczegółowo

VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN TERRASVERWARMER...- 3 - ONDERDELENLIJST...- 4 - MONTAGE TERRASVERWARMER...- 5 - BEDIENINGSINSTRUCTIES...

VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN TERRASVERWARMER...- 3 - ONDERDELENLIJST...- 4 - MONTAGE TERRASVERWARMER...- 5 - BEDIENINGSINSTRUCTIES... - 1 - Inhoudsopgave VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN TERRASVERWARMER...- 3 - ONDERDELENLIJST...- 4 - MONTAGE TERRASVERWARMER...- 5 - BEDIENINGSINSTRUCTIES...- 7 - TESTEN OP LEKKAGES...- 7 - EISEN AAN DE GASTOEVOER...-

Bardziej szczegółowo

Instructions AMV 410, AMV 413

Instructions AMV 410, AMV 413 Instructions AMV 410, AMV 413 VFG 2 VFU 2 VFGS 2 VFG 25 English DEUTSCH POLSKI Electrical Actuators AMV 410, 413 Elektrischer Stellantrieb AMV 410, 413 Siłownik elektryczny AMV 410, 413 www.danfoss.com

Bardziej szczegółowo

PL Podręcznik Uzytkownika 23 CZ Na vod K Obzluze 30

PL Podręcznik Uzytkownika 23 CZ Na vod K Obzluze 30 GB Operators Manual 6 PL Podręcznik Uzytkownika 23 CZ Na vod K Obzluze 30 58 - Spare Parts Book - Lista Części Zamiennych - Část Barevný pruh 122 1 870/20012/1 EC DECLARATION OF CONFORMITY / DECLARATION

Bardziej szczegółowo

Elektronischer Durchlauferhitzer DCX / DCX 13

Elektronischer Durchlauferhitzer DCX / DCX 13 DE EN PL 2 2 21 Elektronischer Durchlauferhitzer DCX / DCX 13 Montageanleitung für den Fachhandwerker Electronically controlled instantaneous water heater DCX / DCX 13 Installing instructions for the professional

Bardziej szczegółowo

KWS. Instrukcja obsługi User's manual Manuel d utilisation Руководство по эксплуатации RMSI25, RMSI63

KWS. Instrukcja obsługi User's manual Manuel d utilisation Руководство по эксплуатации RMSI25, RMSI63 1 Instrukcja obsługi User's manual Manuel d utilisation Руководство по эксплуатации RMSI25, RMSI63 Uwaga! Niebezpieczne napięcie może spowodować porażenie lub pożar. W związku z prowadzoną polityką ciągłego

Bardziej szczegółowo

Elektronischer Durchlauferhitzer CEX

Elektronischer Durchlauferhitzer CEX DE EN PL CS 3 3 11 11 Elektronischer Durchlauferhitzer CEX Gebrauchsanleitung für den Anwender Electronically controlled instantaneous water heater CEX Operating instructions for the user 02.13 CEX Inhaltsverzeichnis

Bardziej szczegółowo

HOME Easy Box Instrukcja obsługi

HOME Easy Box Instrukcja obsługi PL HOME Easy Box Instrukcja obsługi Wersja 1.0 / 2014 Zawartość 1 Wstęp... 3 2 Przeznaczenie... 4 3 Zabezpieczenia i instrukcje dotyczące bezpieczeństwa... 5 3.1 Używane symbole dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 736651 Universal-Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung, 7-polig, 12 Volt, nach ISO 1724

Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 736651 Universal-Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung, 7-polig, 12 Volt, nach ISO 1724 Einbauanleitung zu Elektro-Einbausatz 736651 Universal-Elektro-Einbausatz für Anhängerkupplung, 7-polig, 12 Volt, nach ISO 1724 Elektro-Einbausatz mit Anhänger-Blinküberwachung - JAEGERTRONIC (Überwachung

Bardziej szczegółowo