SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENA (SOPZ) na przygotowanie i przeprowadzenie kampanii akwizycyjno-promocyjno-edukacyjnej (KAPE)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENA (SOPZ) na przygotowanie i przeprowadzenie kampanii akwizycyjno-promocyjno-edukacyjnej (KAPE)"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENA (SOPZ) na przygotowanie i przeprowadzenie kampanii akwizycyjno-promocyjno-edukacyjnej (KAPE) I. INFORMACJE OGÓLNE O KAMPANII 1. Podstawowe informacje na temat Venture Capital (VC) i KFK S.A Czym jest Venture Capital i jakie są zalety inwestowania tego typu?* Przedsiębiorca poszukujący kapitału może go pozyskać na różne sposoby, w tym: zaciągając dług - poprzez kredyt lub emisję obligacji, pozyskując inwestora branżowego, sprzedając nowo wyemitowane akcje swojego przedsiębiorstwa na publicznym rynku kapitałowym (np. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie), pozyskując inwestora venture capital (lub private equity). Najpopularniejszy sposób - kredyt bankowy - wymaga posiadania przez przedsiębiorcę wysokich, często znacznie przekraczających wartość kredytu, zabezpieczeń (w tym majątku produkcyjnego), a ponadto wiarygodnej historii finansowej. Z tych względów jest on praktycznie niedostępny dla firm młodych, bądź dopiero rozpoczynających swoją działalność. Tym bardziej, że zaciągnięcie kredytu obciąża firmę koniecznością regularnych spłat, co z kolei wymaga systematycznej i wysokiej płynności, prawie niemożliwej do uzyskania przez firmę młodą, lub już obciążoną długiem. Z kolei inwestor branżowy z reguły przejmuje kontrolę nad nabywaną spółką, włącza ją w swoje struktury i wymaga dostosowania jej działalności do swoich celów i procedur. To zaś zwykle oznacza utratę niezależności firmy i jej zarządu. Pozyskanie kapitału w trybie oferty publicznej nie jest w Polsce zbyt popularne, a zwłaszcza trudne dla małych i średnich przedsiębiorstw - jej procedura jest zbyt kosztowna i czasochłonna, poza tym, szanse pozyskania kapitału tą drogą zależą w bardzo dużym stopniu od bieżącej koniunktury giełdowej. Venture capital (VC), jako sposób pozyskania kapitału, zwłaszcza dla firm bez historii i bez znaczących aktywów, ma przewagę nad innymi sposobami finansowania w kilku ważnych aspektach. Inwestor VC ma doświadczenie w pomnażaniu wartości przedsiębiorstw. Starannie kalkulując ryzyko gotów jest inwestować w takie przedsięwzięcia, które nie mają szans na uzyskanie kredytu. Korzystanie z venture capital nie jest obciążone spłatami rat i odsetek. Inwestor VC, stając się wspólnikiem, bierze na siebie proporcjonalnie takie samo ryzyko inwestycji, jak pozostali, dotychczas wyłączni, właściciele firmy. Jego cel jest taki sam, jak cele innych właścicieli i kierownictwa przedsiębiorstwa: rozwój firmy i znaczący wzrost jej wartości w perspektywie kilku lat. Fundusz VC zarabia tylko wtedy, gdy zarabiają inni udziałowcy spółki - gdy wzrasta wartość jej udziałów (akcji).

2 Fundusze VC to inwestor elastyczny i cierpliwy, to kapitał długoterminowy. Kapitał VC pozostaje w spółce zwykle od 3 do 7 lat. Gdy firma znajdzie się w kłopotach, inwestor VC stara się jej pomóc - jest przecież jej współwłaścicielem. Wie, że efekty zwykle nie przychodzą od razu, a nawet dobre firmy miewają przejściowe problemy. Ma pieniądze na dalsze inwestycje, gdy firma ich potrzebuje. Ponadto, podczas gdy dotychczasowe zadłużenie firmy utrudnia, bądź uniemożliwia, zaciągnięcie dalszych kredytów, to inwestycja venture capital wprost przeciwnie - poprawiając stosunek zadłużenia, jeśli takie występuje, do kapitałów własnych firmy zwiększa jej zdolność kredytową. Venture capital to nie tylko pieniądze. Podejmując współpracę z funduszem VC spółka zyskuje wspólnika, który myśli w kategoriach długoterminowych, ma doświadczenie w danej branży, kontakty, w tym z sieciami dystrybucyjnymi. Analizując setki i tysiące projektów inwestycyjnych, badając dziesiątki i setki przedsiębiorstw i współpracując z wieloma firmami, inwestorzy VC zyskują bogate doświadczenie, z którego warto skorzystać. Mają rozległe kontakty w biznesie i instytucjach finansowych, znają firmy konsultingowe i prawników. Dzięki temu mogą służyć naprawdę przydatną pomocą oraz - co więcej - przysparzać spółce znacznie większej wiarygodności. Poza tym monitorują działalność firmy, w szczególności pod względem finansowym, co pozwala zawczasu zidentyfikować możliwe problemy i wspólnie szukać ich rozwiązania. To właśnie połączenie pieniędzy, doświadczenia i autentycznego, długoterminowego zaangażowania w firmę przesądza o atrakcyjności venture capital. *Źródło: zgodnie z opisem podawanym na stronie Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych Czym jest Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. (KFK)? Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A. ma na celu uatrakcyjnić inwestowanie w małe, młode polskie firmy borykające się z barierą finansowania swego rozwoju. Działalność KFK skierowana jest do firm innowacyjnych, prowadzących badania i próbujących skomercjalizować ich efekty. Firmy tego typu zapewniają gospodarce rozwój i wzrost oparty na wiedzy, lecz inwestycje w nie obarczone są wysokim ryzykiem i dużą niepewnością odnośnie efektu ekonomicznego. Stąd interwencja Państwa, aby pomóc powstawać takim firmom (seed/start-up) i dostarczać im kapitału rozwojowego (expansion). Celem inwestycyjnym realizowanym przez KFK jest zachęcanie prywatnego kapitału do inwestowania w młode i małe firmy poprzez pokrywanie części kosztów związanych z zarządzaniem funduszami i monitorowaniem portfela inwestycji, a zwłaszcza poprzez ograniczanie ryzyka inwestycyjnego potencjalnym prywatnym inwestorom zainteresowanym tego typu inwestycjami w drodze nawet 50-cio procentowego udziału KFK w wartości inwestycji. Istotne dla kapitału prywatnego jest również to, że zyski z wspólnych inwestycji realizowane są w pierwszej kolejności przez kapitał prywatny. Z kolei zespoły zarządzające są dodatkowo premiowane za osiąganie wysokich stóp zwrotu dla inwestorów (a więc często i dla przedsiębiorców, którzy zdecydowali się ten rodzaj finansowania rozwoju ich przedsiębiorstw). KFK, w trybie otwartych konkursów, dokonuje wyboru zespołów zarządzających przyszłymi funduszami, wywodzących się z branży venture capital, lub pokrewnych. Zespoły te konkurują ze sobą nie tylko doświadczeniem, ale także proponowanymi strategiami inwestowania, które mają zachęcić prywatnych inwestorów i KFK do wnoszenia kapitału do ich funduszy. Po wyborze najlepszych zespołów zarządzających następuje zawiązanie przez KFK z inwestorami prywatnymi (na zasadzie udziału 50/50) funduszy inwestycyjnych typu venture capital. Fundusze zawiązane z udziałem środków KFK fundusze mają kapitalizację od 30 do 100 M zł. 2 / 16

3 KFK został utworzony 1 lipca 2005 r. na podstawie Ustawy o Krajowym Funduszu Kapitałowym w celu ograniczania zjawiska luki kapitałowej, polegającego na niskiej podaży kapitału VC w segmencie MŚP. Wyłącznym akcjonariuszem Spółki jest Bank Gospodarstwa Krajowego. 2. Grupy docelowe kampanii 2.1. Podstawowe grupy docelowe planowanej kampanii to: a) właściciele i zarządzający mikro-, małymi i średnimi przedsiębiorstwami (MMŚP), których firmy mogą być potencjalną inwestycją dla funduszy portfelowych KFK źródło projektów inwestycyjnych, b) studenci, jako potencjalni pomysłodawcy - przyszli przedsiębiorcy, c) media - edukacja dziennikarzy piszących o finansowaniu MŚP, d) środowiska związane z twórcami innowacji, zainteresowane ich komercjalizacją, m. in. parki technologiczne, centra transferu technologii, inkubatory przedsiębiorczości, e) izby gospodarcze, stowarzyszenia przedsiębiorców działające w regionach, f) środowiska i organizacje naukowe i uniwersyteckie: Uczelnie Wyższe, Instytuty Naukowo Badawcze, zlokalizowane w regionach KAPE, 2.2. Pozostałe grupy docelowe kampanii a) licencjonowani doradcy inwestycyjni, finansowi; b) firmy konsultingowe, m.in. wyspecjalizowane w zakresie pozyskiwania finansowania VC/PE, doradztwa strategicznego, merytorycznego czy też transakcyjnego 2.3. Prasowe grupy docelowe Dyrektorzy oraz właściciele prywatnych firm, w skali całego kraju. Wszystkie analizy czytelnictwa oraz estymacje parametrów kampanii należy przeprowadzać przy użyciu badania PBC (Polskie Badania Czytelnictwa) prowadzonych przez Millward Brown Radiowe grupy docelowe Właściciele oraz wyższa kadra menadżerska firm każdej wielkości. Wszystkie analizy słuchalności oraz estymacje parametrów kampanii należy przeprowadzać przy użyciu badania Radio Track prowadzonych przez Millward Brown Telewizyjne grupy docelowe Właściciele oraz wyższa kadra menadżerska firm każdej wielkości. Wszystkie analizy oglądalności oraz estymacje parametrów kampanii należy przeprowadzać przy użyciu badania telemetrycznego prowadzonego przez AGB Nielsen. Gdyby ze względu na brak odpowiednich zmiennych w badaniach mediów niemożliwe było zdefiniowanie w analizach dokładnie takich mediowych grup docelowych, jak podane powyżej, Wykonawca jest zobowiązany przyjąć własne definicje grup docelowych, przy użyciu zmiennych, dostępnych w badaniach mediów, jak najbliższe definicjom podanym powyżej. W takim przypadku przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający ma prawo zweryfikować przyjęte przez Wykonawcę definicje i w razie stwierdzenia większego niż konieczne odstępstwa od podanych powyżej definicji, narzucić ostateczne definicje grup docelowych, zgodne z pierwotną intencją Zamawiającego. Wykonawca będzie w takim przypadku 3 / 16

4 zobowiązany do zrealizowania deklarowanych w ofercie wskaźników według ściślejszych definicji grup docelowych narzuconych przez Zamawiającego. 3. Cele kampanii wzrost wiedzy przedsiębiorców i studentów o możliwościach finansowania biznesu przy udziale funduszy VC, budowa wizerunku VC i KFK jako dobrych źródeł finansowania biznesu, wzrost rozpoznawalności KFK i znajomości pojęcia VC wśród przedsiębiorców, wzrost wiedzy na temat POIG jako donatora środków na działalność statutową KFK, wzrost aktywności sektora MŚP w kontaktach z funduszami VC zwiększenie liczby spółek zainteresowanych finansowaniem VC, wzrost liczby inwestycji. II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Kreacja 1. Wytyczne 1.1. Przygotowane przez Wykonawcę materiały spełniać muszą poniższe wymogi. Reklama winna zawierać jasny i zrozumiały przekaz, z którego wynikać będzie, że inwestycje w MMŚP przy udziale funduszy VC mogą przynosić wymierne korzyści, nie tylko w sensie finansowym (Zarządzający funduszami VC potrafią wykreować znaczną wartość dla spółek, w które inwestują), ale też w szeroko rozumianym sensie biznesowym (know-how, pomoc w zarządzaniu itp.). Kreacja kampanii powinna wyróżniać się na tle innych przekazów i być łatwa do zapamiętania. Z uwagi na złożoność tematyki, należy zwrócić szczególną uwagę, aby przekaz był klarowny i łatwy do zrozumienia. Tonacja reklamy prasowej i wszystkich pozostałych materiałów ma być silnie biznesowa, nowoczesna, dynamiczna, łatwa do skojarzenia z nowym przedsięwzięciem biznesowym. Dominującym kolorem winien być kolor zielony, jednak nie musi to być jedyny kolor występujący w reklamie. Obowiązkowymi elementami reklamy są: o górna apla w kolorze brązowym z umieszczonym na niej logo KFK, o dolny pasek z obowiązkowymi logotypami na białym tle (tzw. legal). Wszystkie materiały i reklamy, dotyczące konferencji i szkoleń oraz wszystkie ogólne reklamy i adveroriale prasowe, promujące VC, muszą spełniać: o warunki systemu identyfikacji wizualnej KFK, zawarte w Księdze Identyfikacji Wizualnej, stanowiącej załącznik nr 1 do SOPZ, o wytyczne dotyczące oznaczeń dla projektów współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG), zawarte w Przewodniku w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu, dostępnym na stronie Key Message kampanii Jeśli masz pomysł na ciekawy biznes, ale nie masz źródeł finansowania zainteresuj się Venture Capital nowatorskim systemem nie tylko finansowania ale również pozafinansowego wspierania 4 / 16

5 nowych przedsięwzięć. Wielu już skorzystało z tej formy finansowania i teraz rozwijają z powodzeniem swój biznes. 2. Konferencje. 1. Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia przygotuje i przeprowadzi cykl konferencji, poświęconych Venture Capital, według poniższej specyfikacji. 2. Wszystkie materiały służące do promocji i obsługi tych konferencji mają spełniać wytyczne zawarte w Księdze Identyfikacji Wizualnej KFK i w Przewodniku w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu. Przewiduje się organizacje po 1 konferencji w każdym mieście wojewódzkim w województwach KAPE według następującej listy: mazowieckie (Warszawa); małopolskie (Kraków); lubelskie (Lublin); podkarpackie (Rzeszów); świętokrzyskie (Kielce); wielkopolskie (Poznań); pomorskie (Gdańsk); łódzkie (Łódź); śląskie (Katowice); dolnośląskie (Wrocław); 3. W czasie konferencji nie mogą być promowane przy użyciu jakichkolwiek materiałów promocyjnych żadne inne marki poza KFK. Oczywiście w trakcie wystąpień mogą pojawiać się marki różnych funduszy VC, jednak nie może mieć to formy reklamy, rekomendacji czy akwizycji. 4. Grupa docelowa konferencji: kadra zarządzająca i właściciele MMŚP, potencjalni autorzy pomysłów nie będący przedsiębiorcami. Wymagana liczba uczestników na każdą konferencję: 70 osób. 5. Celem konferencji jest przestawienie idei VC oraz rynku funduszy VC w Polsce i na świecie, wyjaśnienie ich specyfiki oraz przekonanie do korzystania z tej formy finansowania nowych przedsięwzięć. 6. Program konferencji - imprezy będą miały charakter jednodniowych konferencji poświęconych rynkowi VC. Obowiązkowe elementy konferencji to: co to jest VC, zasady finansowania w ramach VC, rynek VC w Polsce, przedstawienie PO IG jako donatora środków, kto może starać się o finansowanie z VC, jak pozyskać fundusze, success stories. 5 / 16

6 7. Prelegentami na konferencjach muszą być eksperci w dziedzinie VC, biznesu i finansów. W terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu trzech prelegentów każdej z Konferencji. Muszą to być osoby, które spełniają podane poniżej minimalne warunki: minimum 2 lata doświadczenia w funduszu VC na merytorycznym stanowisku kierowniczym lub przedsiębiorca, posiadający co najmniej 1 uruchomiony własny startup, działający w dniu ogłoszenia o zamówieniu lub doktor lub profesor z co najmniej jedną publikacją na temat VC. 8. Plan godzinowy rejestracja uczestników, bufet kawowy wystąpienia, moduł bufet kawowy wystąpienia, moduł przerwa obiadowa wystąpienia, moduł 3 Wykonawca zorganizuje stanowisko do rejestracji uczestników i przeznaczy do jego obsługi przynajmniej 2 osoby. Bufet w czasie przerwy kawowej winien składać się co najmniej z: owoców, kawy, herbaty, wody gazowanej i niegazowanej, soków owocowych oraz ciast i ciasteczek. Wszystkie wymienione produkty winny być zapewnione w takich ilościach, aby wystarczyły do końca przerwy kawowej. Obiad winien składać się z zupy, co najmniej jednego dania drugiego mięsnego i jarskiego do wyboru, sałatki oraz deseru, w ilości wystarczającej dla wszystkich gości, prelegentów i organizatorów. Obiad musi być podawany w restauracji, może być podany w postaci bufetu szwedzkiego lub przez kelnerów. 9. Miejsce konferencji. Hotel minimum 4 gwiazdkowy, mieszczący się w mieście wojewódzkim. Sala konferencyjna wyposażona w sprzęt multimedialny (nagłośnienie, projektor, komputer, ekran). Bufet kawowy winien być ustawiony w obszernym hallu przed salą konferencyjną. Wykonawca musi zapewnić oznakowanie wewnętrzne konferencji, według poniższej specyfikacji: - w głównym holu hotelowym (hol recepcyjny) - przynajmniej 1 rollup z tytułem kampanii, - w sali konferencyjnej przynajmniej 1 rollup z tytułem kampanii, - w holu przed salą konferencyjną przynajmniej 1 rollup z tytułem kampanii. 10. Promocja. Każda konferencja musi być nagłośniona w mediach według poniższego planu: 6 / 16

7 Dzienniki lokalne - Wykonawca zaplanuje i zakupi emisje reklam w prasie lokalnej, według poniższej specyfikacji. Dobór tytułów: dwa dzienniki lokalne (lub lokalne wydania dzienników ogólnopolskich) o najwyższym czytelnictwie w prasowej grupie docelowej w skali danego województwa, obliczonym według PBC (Millward Brown), na podstawie ostatnich 12 fal, dostępnych w badaniu. Nie należy wybierać tytułów o charakterze wyłącznie ogłoszeniowym czy o zawartości wyraźnie tabloidowej. Plan emisji: 1 emisja w poniedziałek oraz 1 emisja w piątek w każdym tytule, na co najmniej 2 tygodnie przed konferencją, format minimum ½ strony, prawa, redakcyjna strona 3, 5 lub 7. Public relations - Wykonawca zaplanuje i przeprowadzi intensywne działania PR o charakterze lokalnym/regionalnym, przed każdą konferencją, tak, aby w lokalnej prasie, radiu i Internecie pojawiło się jak najwięcej informacji na temat konferencji. Bardziej szczegółowe wytyczne, dotyczące działań public relations znajdują się w punkcie 6 niniejszego SOPZ. Współpraca z lokalnymi organizacjami biznesowymi - Wykonawca zaplanuje działania, mające na celu zainteresowanie konferencjami lokalne organizacje biznesowe. Celem tych działań jest promocja konferencji wśród lokalnych przedsiębiorców, którzy mogliby być zainteresowani VC. Akcja plakatowa - Wykonawca zaprojektuje, wyprodukuje oraz rozklei, na co najmniej 2 tygodnie przed każdą konferencją, w urzędach, jednostkach samorządu terytorialnego i innych miejscach, gdzie pojawiają się przedsiębiorcy, plakaty informujące o konferencji. Ewentualne koszty związane z ekspozycją plakatów ponosi Wykonawca. Parametry plakatów: sumaryczny nakład przed każdą konferencją: minimum 50 szt., co daje łączny nakład na wszystkie 10 konferencji: minimum 500 szt., format A1 druk jednostronny w pełnym kolorze (CMYK 4+0), papier o gramaturze 150g lub wyższej, biały z połyskiem. Priorytet mediowy w planowaniu kampanii plakatowej: liczba instytucji (z wymienionych powyżej), na których będą rozklejone plakaty 11. Rekrutacja uczestników. Wykonawca przeprowadzi rekrutację uczestników tak, aby zapewnić obecność 70 osób na każdej konferencji, mając na uwadze, by w konferencjach wzięły udział osoby rzeczywiście zainteresowane tematyką VC a nie osoby przypadkowe. 3. Szkolenia dla studentów, przedstawicieli ośrodków badawczych i instytutów przemysłowo-naukowych. 1. Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia przygotuje i przeprowadzi cykl jednodniowych szkoleń poradniczych, poświęconych VC, na terenie wybranych uczelni, na których może studiować najwięcej osób zainteresowanych finansowaniem startup-ów. Wymagana liczba uczestników na każdym szkoleniu 15 osób. 2. Wszystkie materiały służące do promocji i obsługi tych szkoleń mają spełniać wytyczne zawarte w Księdze Identyfikacji Wizualnej KFK i w Przewodniku w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu. 7 / 16

8 3. Przewiduje się organizację dwóch szkoleń w każdym mieście wojewódzkim w województwach KAPE według następującej listy: mazowieckie (Warszawa), małopolskie (Kraków), lubelskie (Lublin), podkarpackie (Rzeszów), świętokrzyskie (Kielce), wielkopolskie (Poznań), pomorskie (Gdańsk), łódzkie (Łódź), śląskie (Katowice), dolnośląskie (Wrocław). 4. W czasie szkoleń nie mogą być promowane przy użyciu jakichkolwiek materiałów promocyjnych żadne inne marki poza KFK. Oczywiście w trakcie wystąpień mogą pojawiać się marki różnych funduszy VC zasilanych z KFK, jednak nie może mieć to formy reklamy, rekomendacji czy akwizycji. 5. Program i zawartość szkolenia musi odpowiadać potrzebom odbiorców, którymi w głównej mierze będą studenci i naukowcy. Szkolenia winny mieć w dużej mierze formę dyskusyjną i warsztatową. Obowiązkowe elementy szkoleń to: jak nawiązać kontakt z funduszem VC, przygotowanie prezentacji, która informuje, motywuje i inspiruje, umiejętne przygotowanie teasera, czyli opisu koncepcji przedsięwzięcia/produktu, czy zatrudniać doradców i jak ich weryfikować, co to Memorandum informacyjne (zaw. biznes plan przedsięwzięcia) i na jakim etapie przygotować taki dokument, tajniki term sheet czyli na co należy zwrócić uwagę przy zawieraniu umowy inwestycyjnej z funduszem. 6. Prelegenci. Prelegentami muszą być eksperci w dziedzinie VC, biznesu i finansów. W terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu dwóch prelegentów na każde szkolenie. Muszą to być osoby, które spełniają podane poniżej minimalne warunki: minimum 2 lata doświadczenia w funduszu VC na merytorycznym stanowisku kierowniczym lub przedsiębiorca, posiadający co najmniej 1 uruchomiony własny startup, działający w dniu ogłoszenia o zamówieniu lub doktor lub profesor z co najmniej jedną publikacją na temat VC. 7. Plan godzinowy: bufet kawowy szkolenie, moduł bufet kawowy 8 / 16

9 szkolenie, moduł bufet kawowy szkolenie, moduł 3 Bufet kawowy winien składać się co najmniej z: kawy, herbaty, wody gazowanej i niegazowanej, soków owocowych oraz ciasteczek. Wszystkie wymienione produkty winny być zapewnione w takich ilościach, aby wystarczyły do końca przerwy kawowej. 8. Miejsce szkoleń. Wykonawca zaplanuje po 2 szkolenia w każdym mieście wojewódzkim w województwach KAPE. Wykonawca zaproponuje w ofercie listę dziesięciu uczelni (po jednej w każdym mieście wojewódzkim w województwach KAPE), w których oferuje przeprowadzić szkolenia. Muszą to być uczelnie, na których jest wysokie prawdopodobieństwo spotkania osób zainteresowanych finansowaniem startup-ów (np. duże uczelnie techniczne, akademie medyczne, rolnicze, wydziały nauk ścisłych uniwersytetów itp.). Wykonawca musi zapewnić oznakowanie wewnętrzne szkoleń, według poniższej specyfikacji: w głównym holu uczelni (hol wejściowy) - przynajmniej 1 rollup z tytułem kampanii, w sali konferencyjnej - przynajmniej 1 rollup z tytułem kampanii, w holu przed salą konferencyjną - przynajmniej 1 rollup z tytułem kampanii. 9. Promocja. Bezpośrednie działania na uczelniach oraz w ośrodkach badawczych i instytutach przemysłowo naukowych - Wykonawca w ramach umowy nawiąże współpracę z ośrodkami badawczymi i instytutami przemysłowo naukowymi w celu promocji szkoleń. Miejsca, w których gromadzić się może szczególnie dużo osób zainteresowanych VC to m.in. politechniki, akademie medyczne, rolnicze, wydziały nauk ścisłych uniwersytetów a także instytuty badawcze współpracujące z tymi uczelniami, centrami transferu technologii tych uczelni, biurami karier, akademickimi inkubatorami przedsiębiorczości przy tych uczelniach itp. Akcja plakatowa - Wykonawca zaprojektuje, wyprodukuje oraz rozklei, na co najmniej 2 tygodnie przed każdym szkoleniem, na terenie danej uczelni oraz w ośrodkach badawczych i instytutach przemysłowo naukowych a także na innych uczelniach, plakaty informujące o szkoleniu. Parametry plakatów: sumaryczny nakład przed każdym szkoleniem minimum 50 szt., format A1, druk jednostronny w pełnym kolorze (CMYK 4+0), papier o gramaturze 150g lub wyższej, biały z połyskiem. Priorytet mediowy w planowaniu kampanii plakatowej: liczba instytucji (z wymienionych powyżej), na których będą rozklejone plakaty. Ponadto Wykonawca nawiąże współpracę z władzami uczelni, biurem karier na uczelni itp. w celu wspólnego wypromowania szkoleń przy użyciu wewnętrznych narzędzi uczelni (np. mailing do studentów i naukowców, ogłoszenie na Wirtualnej Uczelni itp.). W materiałach promocyjnych (np. plakaty, informacje w internecie) może pojawić się logo uczelni. 10. Rekrutacja uczestników. 9 / 16

10 Wykonawca przeprowadzi rekrutację uczestników szkoleń. Chodzi przede wszystkim o przeprowadzenie rekrutacji w taki sposób, żeby w szkoleniach wzięły udział osoby rzeczywiście zainteresowane tematyką VC a nie osoby przypadkowe. 4. Materiały konferencyjne Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia zaprojektuje i wyprodukuje materiały konferencyjne według podanej niżej specyfikacji. 1. Rollups. Wykonawca zaprojektuje oraz wyprodukuje reklamę na nośnikach typu roll-up. Na nośnikach tych, poza obowiązkowymi logotypami, ma być umieszczone hasło kampanii. Format jak najbardziej zbliżony do: 100x200 cm Nakład: 15 szt. Mają one spełniać wytyczne zawarte w Księdze Identyfikacji Wizualnej KFK i w Przewodniku w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu. 2. Komplety informacyjne (KI). Komplety informacyjne będą rozdawane wszystkim uczestnikom konferencji i szkoleń, organizowanych przez Wykonawcę w ramach KAPE oraz w miarę dostępności na konferencjach zewnętrznych, na których KFK będzie obecne w ramach KAPE. Komplety mają mieć postać eleganckiej teczki konferencyjnej z opisanymi poniżej materiałami konferencyjnymi wewnątrz. Do obsługi szkoleń i konferencji KFK oraz konferencji zewnętrznych materiały poniższe mają spełniać warunki systemu identyfikacji wizualnej KFK, zawarte w Księdze Identyfikacji Wizualnej, stanowiącej załącznik nr 1 do SOPZ, wytyczne dotyczące oznaczeń dla projektów współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG), zawarte w Przewodniku w zakresie promocji projektów finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, dla beneficjentów i instytucji zaangażowanych we wdrażanie programu, dostępnym na stronie Nakład 1200 kompletów składających się z następujących elementów: o elegancka, sztywna teczka konferencyjna wykonana z wysokiej jakości materiałów, w której w sposób trwały, ale z możliwością wyjęcia umieszczone będą: notatnik 32 kartkowy w formacie A4, kartki gładkie z obowiązkowymi logotypami, przewodnik po VC, który można będzie wyjąć z teczki konferencyjnej 16 stron + sztywne okładki, w pełnym kolorze (CMYK 4+0), papier kartek wewnątrz o gramaturze 100g lub wyższej, biały matowy, papier okładek o gramaturze 150g lub wyższej, biały z połyskiem), format zbliżony do A4. Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia napisze tekst przewodnika w oparciu o materiały otrzymane od Zamawiającego oraz materiały pozyskane przez Wykonawcę, oraz zaprojektuje i wydrukuje ww. przewodnik. długopis metalowy z nadrukowanymi obowiązkowymi logotypami, 10 / 16

11 Wydruki prezentacji, przygotowane przez Wykonawcę (w sumie do 100 stron kartek A4 o gramaturze 80g, połączonych w elegancki i trwały sposób). Uwaga: 5. Promocja VC i KFK jako dobrych źródeł finansowania biznesu oraz promocja PO IG jako donatora środków na działalność statutową KFK na zewnętrznych lokalnych oraz ogólnokrajowych (centralnych) imprezach/konferencjach Niniejszy element zamówienia stanowi element fakultatywny, tj. Wykonawca zobowiązany jest do jego realizacji tylko wówczas, gdy przedstawi swoją propozycję w tym zakresie w ofercie. Brak zaoferowania przez Wykonawcę niniejszego elementu zamówienia nie stanowi niezgodności treści oferty z treścią SIWZ, nie stanowi oferty częściowej ani wariantowej i nie skutkuje odrzuceniem oferty. W sytuacji zaoferowania niniejszego elementu zamówienia propozycja Wykonawcy w tym zakresie podlegać będzie ocenie w ramach kryteriów opisanych w pkt oraz pkt SIWZ. KFK w ramach działań informacyjno-promocyjnych planuje udział w zewnętrznych lokalnych (w rejonach KAPE) oraz ogólnokrajowych (centralnych) imprezach/konferencjach, dotyczących, finansowania przedsięwzięć biznesowych, startupów, innowacyjnych przedsięwzięć itp. w czasie których promować będzie VC jako dobry sposób finansowania nowych przedsięwzięć. Wykonawca w swej ofercie może zaoferować Zamawiającemu, że w ramach realizacji niniejszej umowy zorganizuje promocję KFK w czasie konferencji organizowanych przez inne podmioty (konferencjach zewnętrznych), spełniających powyższe warunki, odbywających się w regionach KAPE, oraz w czasie trwania KAPE, poprzez co najmniej: minimum 45 minutową prelekcję eksperta (1 wystąpienie na konferencję) oraz dystrybucję w miarę dostępności - kompletów informacyjnych (KI) lub innych materiałów, przekazanych przez Zamawiającego, wśród słuchaczy prelekcji eksperta oraz co najmniej 3 rollupy z logo KFK: 1 rollup umieszczony w głównym hallu, 1 rollup przed wejściem do sali, gdzie odbywać się będzie prelekcja eksperta oraz 1 rollup w sali, gdzie odbywać się będzie prelekcja eksperta. Zamawiający i Wykonawca mogą także ustalić w trakcie realizacji zamówienia i za obopólną zgodą - dodatkowo inne formy promocji KFK na konferencjach zewnętrznych, w tym między innymi udział przedstawicieli KFK w panelach dyskusyjnych. W sytuacji zaoferowania promocji KFK w czasie konferencji zewnętrznych, Wykonawca w ofercie wyceni promocję KFK na powyższych imprezach. W koszcie tym uwzględni wszystkie składowe (np. koszt minimum 45 minutowej prelekcji eksperta, koszt rozmieszczenia co najmniej 3 rollup-ów, koszt dystrybucji kompletów informacyjnych lub innych materiałów wśród uczestników prelekcji eksperta, gażę eksperta, koszt obecności koordynatora ze strony Wykonawcy). W terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu dokładną listę konferencji, wraz z ich opisem, w czasie których planuje zorganizować opisaną powyżej promocję KFK. W terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy Wykonawca zaproponuje Zamawiającemu prelegentów gotowych poprowadzić wykłady z zakresu VC na zaproponowanych przez Wykonawcę zewnętrznych konferencjach. Muszą to być osoby, które spełniają podane poniżej minimalne warunki: minimum 2 lata doświadczenia w funduszu VC na merytorycznym stanowisku kierowniczym lub 11 / 16

12 przedsiębiorca, posiadający co najmniej 1 uruchomiony własny startup, działający w dniu ogłoszenia o zamówieniu lub doktor lub profesor z co najmniej jedną publikacją na temat VC. Zamawiający ma prawo zaangażować do prowadzenia wybranych prelekcji również swoich pracowników lub inne wskazane przez siebie osoby (na koszt Zamawiającego), dodatkowo lub zamiast osób proponowanych przez Wykonawcę. Jeśli prelegent proponowany przez Wykonawcę zostanie przez Zamawiającego zastąpiony przez pracownika KFK lub inną wskazaną przez KFK osobę, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obniżone o kwotę 1230 zł brutto za każdego zastąpionego prelegenta. 6. Działania public relations 1. Wykonawca przygotuje i wykona w ramach niniejszego zamówienia działania z zakresu public relations. 2. Celem działań public relations jest spowodowanie jak największej liczby publikacji redakcyjnych w mediach (prasa, radio, telewizja, Internet) na temat VC, KFK, KAPE oraz konferencji i szkoleń, organizowanych w ramach KAPE. 3. Na działania z zakresu Public Relations Wykonawca nie może przeznaczyć mniej niż 4,00 % ceny ofertowej brutto. W ramach tego budżetu Wykonawca zrealizuje różnorodne działania z zakresu PR, których celem będzie wygenerowanie jak największej liczby publikacji redakcyjnych w mediach lokalnych w regionach KAPE oraz w mediach ogólnopolskich, zgodnie ze złożoną ofertą, przy czym w ramach działań PR obowiązkowe jest uwzględnienie następujących elementów: konferencja prasowa centralna na początku kampanii w Warszawie, promująca VC, śniadania/lunche prasowe lokalne, promujące konferencje i szkolenia, w miastach wojewódzkich w województwach KAPE, biuro prasowe, działające przez cały czas trwania kampanii, inne do zaproponowania przez Wykonawców. 7. Ogólna kampania prasowa 1. Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia zamówi w prasie emisje reklam i advertoriali w ramach KAPE, według szczegółowego media planu, zaproponowanego przez Wykonawcę po podpisaniu umowy. 2. Wykonawca zaplanuje i zakupi emisje reklam i advertoriali w prasie, według poniższych wytycznych. Dobór tytułów - należy zaplanować kampanię reklamową wyłącznie w: o dziennikach ogólnopolskich o charakterze biznesowym, finansowym lub gospodarczym oraz o magazynach ogólnopolskich o charakterze biznesowym, finansowym lub gospodarczym oraz o dziennikach lokalnych, (lub lokalnych wydaniach dzienników ogólnopolskich), wydawanych w województwach KAPE. Budżet przeznaczony na emisje reklam i advertoriali: nie mniej niż 20,00% ceny ofertowej brutto. Format i miejsca emisji: format pełna strona, kolor, prawa, redakcyjna strona 3 lub 5 (w przypadku dzienników) i do strony 7 (w przypadku magazynów). W przypadku dzienników lokalnych nie należy wybierać tytułów o charakterze wyłącznie ogłoszeniowym czy o zawartości wyraźnie tabloidowej. 12 / 16

13 3. Priorytetem w planowaniu kampanii w prasie (i jednocześnie kryterium oceny) jest łączny zasięg 1+ kampanii w dziennikach i magazynach, w prasowej grupie docelowej (dyrektorzy, wolne zawody oraz właściciele prywatnych firm) w skali ogólnopolskiej obliczony według PBC (Millward Brown). 8. Działania społecznościowe w Internecie 1. Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia przygotuje i przeprowadzi działania społecznościowe w Internecie, adresowane do osób zainteresowanych finansowaniem ich nowych przedsięwzięć, promujące VC jako atrakcyjną formę finansowania. Działania te mogą odnosić do strony a w szczególności do podstron wyjaśniających co to jest VC i jakie są zalety tego sposobu finansowania. Działania społecznościowe muszą mieć charakter etyczny, to znaczy, że musi być widoczne, że zleceniodawcą tych działań jest KFK. 2. Priorytetem mediowym jest prognozowana liczba wpisów, jaką Wykonawca zobowiązuje się dokonać na portalach społecznościowych. 3. Wpisy należy planować wyłącznie na portalach poświęconych tematyce finansowej, biznesowej, VC, startup owej. 4. Budżet przeznaczony na działania społecznościowe: nie mniej niż 1,00% ceny ofertowej brutto. 9. Współredagowanie programów cyklicznych, poświęconych VC 1. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca przygotuje i doprowadzi do emisji dwóch programów cyklicznych: 1 program cykliczny w radiu (przynajmniej 4 różne odcinki) oraz 1 program cykliczny w telewizji (przynajmniej 4 różne odcinki), według podanej poniżej specyfikacji. Programy poświęcone będą VC, i emitowane będą raz w tygodniu, przynajmniej przez 4 tygodnie w radiu i przynajmniej przez 4 tygodnie w telewizji. Do współpracy przy realizacji i emisji należy wybrać przynajmniej jedną ogólnopolską lub ponadregionalną (dostępną za pomocą transmisji innej niż satelitarna w co najmniej pięciu z dziesięciu największych miast Polski) stację telewizyjną o charakterze biznesowym lub informacyjnym oraz przynajmniej jedną ogólnopolską stację radiową. W zapowiedziach i w samych programach będzie mogła pojawić się informacja, że programy są realizowane przez daną stację radiową lub telewizyjną oraz KFK. W programach tych winno znaleźć się wyjaśnienie zasad finansowania VC, kto może starać się o finansowanie z VC, jakie musi spełnić warunki, przedstawienie rynku VC, historie sukcesów (success stories) z kraju i zagranicy. Nie jest dopuszczalne promowanie, czyli reklamowanie, agitacja do konkretnych funduszy VC w czasie programów, jak i podobne promowanie innych marek. W przypadku gości, występujących w programach, będzie możliwa wzmianka na temat firm/instytucji, w których pracują. Marki funduszy VC mogą być wymieniane w programie, ale jedynie w formie merytorycznej informacji o rynku a nie reklamy, rekomendacji czy akwizycji. Programy muszą być zaplanowane w godzinach dobrej oglądalności TV ( ) oraz dobrej słuchalności radia ( ). Czas trwania 1 odcinka minimum 15 minut. Programy nie mogą być przerywane reklamami. Powyższe programy mogą mieć formę nowych, samodzielnych programów, poświęconych wyłącznie VC, lub też mogą to być co najmniej 15 minutowe fragmenty już istniejących lub nowych programów o tematyce gospodarczej, biznesowej lub ekonomicznej. We wszystkich programach oraz w ich zapowiedziach konieczne jest umieszczenie informacji o POIG jako źródle współfinansowania powyższych programów. 13 / 16

14 10. Przebudowa strony internetowej KFK poświęconej funduszom oraz zarządzającym funduszami VC, inwestorów prywatnych, przedsiębiorców, beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów programów realizowanych przez KFK (PO IG i SPPW) 1. Jednym z ważniejszych obszarów prowadzonych działań o charakterze promocyjnym i wizerunkowym jest modernizacja strony internetowej 2. W ramach niniejszego zamówienia, Wykonawca stworzy szczegółowy projekt strony a następnie w oparciu o ten projekt stworzy nową stronę internetową KFK wraz z pełną treścią i wszystkimi funkcjonalnościami a także wypełni ją treścią z dotychczasowej strony a także nowymi treściami, o których mowa poniżej. 3. Odbiorcy serwisu. Serwis internetowy kfk.org.pl jest skierowany do funduszy oraz zarządzających funduszami podwyższonego ryzyka (VC), inwestorów prywatnych, przedsiębiorców, beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów programów realizowanych przez KFK S.A. Poza informacjami o firmie, funduszach portfelowych KFK i ich dotychczasowych inwestycjach, na stronie znajdują się także wiadomości o możliwości i sposobie pozyskania dofinansowania funduszy vc współfinansowanych przez KFK. Obecnie strona stworzona jest na platformie Drupal. Nowa strona może być stworzona na tej samej platformie, bądź na innej platformie typu open source, dającej możliwości rozszerzania i modyfikowania funkcjonalności (np. Joomla, Wordpress). Serwer, na którym serwis jest prowadzony, należy do firmy hostersi.pl 4. Przedmiot zmian Odbiorcy docelowi serwisu Poszerzenie grupy odbiorców docelowych strony o przedsiębiorców innowacyjnych (zwłaszcza będących w fazie rozwoju: seed oraz start-up) oraz szeroko pojętych aktywatorów przedsiębiorczości (parki technologiczne, regionalne centra przedsiębiorczości, instytuty naukowe, wyższe uczelnie, fundacje rozwoju biznesu itp.) Podstawowe zmiany, jakich należy dokonać. położenie nacisku na zwiększenie atrakcyjności prezentowanych na stronie informacji przy wykorzystaniu m.in.: materiałów fotograficznych, audiowizualnych oraz bannerów itp; na stronie startowej krótkie i klarowne wyjaśnienie czym jest VC, dla kogo jest adresowana i jakie są zalety tego sposobu finansowania przedsięwzięć. podział serwisu na 3 strefy: o strefa dla Przedsiębiorców, zawierająca przede wszystkim przewodnik po VC, zawierający co najmniej te same informacje, które znajdują się w przewodniku drukowanym, będącym częścią kompletów informacyjnych, dystrybuowanych na szkoleniach i konferencjach, zaprojektowany w atrakcyjnej, multimedialnej formie (mieszanka tekstu, video, grafiki wektorowej itp.) ale również możliwy do pobrania w formacie pdf; linki do funduszy, wszystkie projekty inwestycyjne funduszy z krótkim opisem, informacja o branżach, w których fundusze poszukują projektów; ponadto: o czym jest i jak przygotować teaser oraz memorandum informacyjne; poznanie tajników term sheet; ogłoszenia typu: mam innowację poszukuję innowacji, o strefa dla funduszy należących do KFK każdy fundusz ma swoją stronę z komunikatami od KFK, ohasłowaną, bez możliwości wejścia z menu, a jedynie po wpisaniu adresu bezpośrednio do przeglądarki; w strefie tej powinna istnieć 14 / 16

15 możliwość automatycznego personalizowania każdego komunikatu dla funduszy (na podstawie stworzonego wcześniej wzorca), o strefa dla posiadaczy kapitału, którzy chcieliby rozpocząć współpracę z funduszem VC. zmniejszenie obszaru obecnie prezentowanej grafiki na górnym billboardzie, w celu uwolnienia miejsca pod zaprezentowanie dodatkowych informacji; dzięki temu nastąpi poprawa proporcji strony oraz podniesienie jej walorów estetycznych, link do BIP KFK niekoniecznie musi znajdować się na stronie głównej, utworzenie bazy danych z innowacyjnymi pomysłami na biznes (zwiastuny biznesów), które byłyby wprowadzane przez ich autorów (przedsiębiorcy, studenci, instytuty naukowo badawcze itp.), po wcześniejszej weryfikacji przez administratora strony. W związku z tym, że w bazie tej będą znajdować się podstawowe dane dotyczące autorów tych pomysłów (m.in. nazwa firmy lub nazwisko, branża, dane teleadresowe), serwis musi spełniać wytyczne GIODO, dotyczące przechowywania danych osobowych, podział uprawnień na administratora (nieograniczone uprawnienia) oraz redaktorów, którzy mają prawo do publikowania treści (część redaktorów miałaby uprawnienia do redagowania treści wyłącznie dotyczących przetargów, a pozostali do redagowania całej treści serwisu), cała obecna treść (wraz z datami utworzenia) istniejącego aktualnie serwisu, po uporządkowaniu musi zostać przeniesiona do nowego serwisu, musi też być stosowany moduł statystyk strony - aby zachować ciągłość, sugeruje się Google Analytisc, z którego Zamawiający korzystał do tej pory. Interfejs serwisu www powinien być: dynamiczny, nowoczesny, spójny z wizerunkiem kojarzonym z branżą finansową, akcentujący innowacyjność, profesjonalizm, zgodny ze współczesnymi standardami projektowania serwisów internetowych, zróżnicowane elementy graficzne na podstronach zgodne z umieszczonymi na nich treściami, zgodny z zasadami określonymi w Księdze Identyfikacji wizualnej KFK. Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia przekaże Zamawiającemu wszystkie kody dostępu oraz ewentualne kody źródłowe do stworzonej przez siebie strony. 5. Cel wprowadzanych zmian Pozyskanie nowych odbiorców strony www jakimi są przedsiębiorcy, zwłaszcza innowacyjni, którzy szukają wsparcia finansowego udzielanego przez fundusze venture capital współfinansowane i współtworzone przez KFK. Jednocześnie zwiększenie udziału KFK w systemie wsparcia przedsiębiorców, zwłaszcza na etapie seed oraz start-up, umożliwiając im bardziej indywidualne podejście oraz podjęcie próby zapewnienia dostępu przedsiębiorcom do krajowych instytucji funkcjonujących w środowisku funduszy Venture Capital. Docelowo zwiększenie rozpoznawalności strony www KFK, a tym samym działalności funduszy KFK. III. SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W RAMACH KAPE. Wykonawca w terminie do siedmiu dni od daty podpisania umowy przygotuje i przedstawi do akceptacji Zamawiającego szczegółowy harmonogram działań w ramach KAPE, zawierający 15 / 16

16 wszystkie terminy przygotowania, akceptacji i przeprowadzenia wszystkich działań oraz terminy przekazania sprawozdań częściowych i podsumowującego Kampanię, z zastrzeżeniem, że harmonogram nie może być sprzeczny z ogólnym harmonogramem stanowiącym załącznik nr 2 do SOPZ. IV. SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI KAMPANII 1. Po zakończeniu każdego miesiąca kampanii Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, nie później niż 7 dnia kalendarzowego miesiąca następnego, sprawozdań częściowych, zawierających szczegółowy wykaz wszystkich działań, wykonanych w danym miesiącu kampanii wraz z kosztami, oraz materiały dowodowe, świadczące o prawidłowej realizacji wszelkich działań w ramach kampanii (w tym m.in.: zdjęcia oznakowań konferencji, zdjęcia z przebiegu konferencji, egzemplarze gazet i czasopism z reklamami KAPE oraz materiałami redakcyjnymi, dotyczącymi KAPE, podpisane listy uczestników szkoleń i konferencji, raporty poszkoleniowe i pokonferencyjne, podsumowujące ich przebieg, wykazy wpisów w ramach marketingu społecznościowego, listy lokalizacji z rozklejonymi plakatami, opisy faktycznego przebiegu rekrutacji do konferencji i szkoleń itp.). 2. Po zakończeniu całej kampanii (czyli po zakończeniu ostatnich działań w ramach KAPE), Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, nie później niż w 4 tygodnie od początku miesiąca następnego po miesiącu, w którym zakończono działania w ramach kampanii, sprawozdania podsumowującego zawierającego szczegółowy wykaz wszystkich działań wraz z kosztami, oraz udokumentowanymi, faktycznie zrealizowanymi wskaźnikami, które podlegały ocenie w ramach kryteriów oceny ofert w niniejszym postępowaniu, w celu umożliwienia Zamawiającemu oceny, czy Wykonawca zrealizował zamówienie zgodnie ze złożoną ofertą. 3. Sprawozdania muszą mieć formę elektroniczną i pisemną. W przypadku powstania rozbieżności między wersją elektroniczną a wersją pisemną za obowiązującą uznaje się wersję w formie pisemnej. 4. Sprawozdania wymagają pisemnej akceptacji Zamawiającego. Załączniki: 1. Księga Identyfikacji Wizualnej KFK 2. Ogólny harmonogram działań w ramach realizacji Zamówienia 16 / 16

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wartości 193 000 euro Nazwa postępowania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wartości 193 000 euro Nazwa postępowania

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw

Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw www.psab.pl Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Koordynator zarządzający Ponadregionalną Siecią Aniołów Biznesu - Innowacja

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny

Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny - z doświadczeń regionalnej sieci aniołów biznesu przy Lubelskiej Fundacji Rozwoju Lubelska Sieć Aniołów

Bardziej szczegółowo

Ewa Postolska. www.startmoney.p l

Ewa Postolska. www.startmoney.p l Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Możliwości i warunki pozyskania kapitału

Bardziej szczegółowo

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy.

Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU. www.innowatorzy. Phenomind Ventures S.A. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości INNOWATORZY 2007 - PROGRAM TRANSFERU INNOWACJI DO BIZNESU www.innowatorzy.net Patronat Honorowy: IDEA PROGRAMU Główną ideą inicjatywy jest

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

CAPITAL VENTURE. Jak zdobyć mądry kapitał? Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012. Piotr Gębala

CAPITAL VENTURE. Jak zdobyć mądry kapitał? Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012. Piotr Gębala VENTURE CAPITAL Jak zdobyć mądry kapitał? Piotr Gębala Krajowy Fundusz Kapitałowy 24 maja 2012 Agenda Źródła kapitału na rozwój Fundusze VC w Polsce KFK i fundusze VC z jego portfela Źródła kapitału a

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych WOA.I.ZZP/WPW/U-335-159/09 Załącznik nr 2 do SIWZ Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS Szanowni Państwo, w imieniu Fundacji Studenckie Forum Business Centre Club zwracamy się do Państwa z ofertą współpracy przy projekcie Festiwal BOSS. Mamy nadzieję, że poniższa oferta będzie dla Państwa

Bardziej szczegółowo

Możliwość uzyskania kapitału na sfinansowanie ryzykownych projektów

Możliwość uzyskania kapitału na sfinansowanie ryzykownych projektów W celu skorzystania z tej możliwości finansowania swojej działalności niezbędne jest zrozumienie jego idei, zalet i wad oraz związanych z nim procedur. W ciągu ostatnich kilku lat notujemy wzrost zainteresowania

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O PROJEKCIE

INFORMATOR O PROJEKCIE INFORMATOR O PROJEKCIE Trinity Capital Business Network Trinity Capital Business Network jest projektem budującym ogólnopolskie sieci wspierające sektor małych i średnich przedsiębiorstw oraz inwestycje

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY. opis przedmiotu zamówienia

WSTĘPNY. opis przedmiotu zamówienia WSTĘPNY opis przedmiotu zamówienia PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI KAMPANII PROMOCYJNO INFORMACYJNEJ DOTYCZĄCEJ AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I. Informacje wstępne Projekt pn. Wsparcie i podnoszenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA RAP.272.118.2013 Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Postępowanie pn.: Przygotowanie i przeprowadzenie II kampanii promocyjno-upowszechniającej w Internecie i prasie, realizowane w ramach

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Komunikacja marketingowa firmy na bazie projektu MSP / Lider MSP

Komunikacja marketingowa firmy na bazie projektu MSP / Lider MSP Komunikacja marketingowa firmy na bazie projektu MSP / Lider MSP AGENDA Cel Grupa docelowa Zasięg terytorialny Elementy programu Patronat Współpraca Portal MSP Seminaria Konferencja prasowa Konkurs Lider

Bardziej szczegółowo

AGENDA. podstawowe informacje. Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy

AGENDA. podstawowe informacje. Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy Regionalna Sieć Inwestorów Kapitałowych Pierwsza w Małopolsce Sieć Aniołów Biznesu Roma Toft, MAEŚ Kraków, AGENDA Projekt RESIK Sieć RESIK www.resik.pl Efekty Projektu Przyszłość RESIK i założenia do kontynuacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wymagania ogólne dotyczące współpracy Zamawiającego z Wykonawcą - CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA i CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA o Wykonawca ma obowiązek bieżącej współpracy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 03/POIG 8.1/2013

Zapytanie ofertowe nr 03/POIG 8.1/2013 POLIXEL Sp. z o.o. Ul. Grunwaldzka 224M/11 60-166 Poznań NIP: 779-240-57-90 KRS: 0000421677 REGON: 302119233 Poznań, dnia 2 grudnia 2013 r. Zapytanie ofertowe nr 03/POIG 8.1/2013 Tytuł Projektu Budowa

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Zał. nr 5 do SIWZ UMOWA nr W dniu.. roku w Poddębicach pomiędzy: Gminą Poddębice z siedzibą w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice, NIP 828-135-51-00, w imieniu której działa: Piotr Sęczkowski

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE W FINANSOWANIU MMŚP

INNOWACJE W FINANSOWANIU MMŚP INNOWACJE W FINANSOWANIU MMŚP 8.30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 9.15 UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE Adam Maciejewski, Prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., 9.30 KEYNOTE SPEAKER Jan Mroczka, Prezes Zarządu,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacji. Adrian Lis

Finansowanie innowacji. Adrian Lis 2011 Finansowanie innowacji Adrian Lis Plan prezentacji Część teoretyczna Wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania innowacji Programy wspierające innowacyjność Część praktyczna Główne problemy i najlepsze

Bardziej szczegółowo

Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r.

Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r. www.psab.pl Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Koordynator zarządzający

Bardziej szczegółowo

Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety

Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety Finansowanie Venture Capital: Wady i Zalety Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych Poznań, 22 września 2007 r. 1. Fundusze venture capital 2. Finansowanie innowacji 2 Definicje

Bardziej szczegółowo

Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni. Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego

Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni. Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego 1 INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Branding to strategia wykorzystania wizerunku do budowania

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNI ZA SUKCESY NASZYCH KLIENTÓW. Prezentacja spółki IPO SA. www.iposa.pl

ODPOWIEDZIALNI ZA SUKCESY NASZYCH KLIENTÓW. Prezentacja spółki IPO SA. www.iposa.pl ODPOWIEDZIALNI ZA SUKCESY NASZYCH KLIENTÓW Prezentacja spółki IPO SA www.iposa.pl Kim jesteśmy? IPO SA od 2007 roku jest firmą consultingową, wyspecjalizowaną w rynku kapitałowym i finansowym. Od grudnia

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 79342200-5 Usługi w zakresie promocji; 79341400-0 Usługi prowadzenia kampanii reklamowych 79824000-9

Bardziej szczegółowo

Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim. Spotkanie okrągłego stołu. Gliwice, 26 marca 2007r.

Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim. Spotkanie okrągłego stołu. Gliwice, 26 marca 2007r. Inkubatory i parki technologiczne w województwie śląskim Spotkanie okrągłego stołu Gliwice, 26 marca 2007r. Główne punkty prezentacji 1. Rola inkubatorów i parków technologicznych 2. Partnerzy 3. Usługi

Bardziej szczegółowo

Strategia marki, komunikacja i wdrożenia. Enspirion zwrócił się do Whizbrand w celu uporządkowania i poprawienia błędów w identyfikacji wizualnej.

Strategia marki, komunikacja i wdrożenia. Enspirion zwrócił się do Whizbrand w celu uporządkowania i poprawienia błędów w identyfikacji wizualnej. 20 Enspirion Zlecający Wykonanie Rodzaj projektu Rok Enspirion Grupa ENERGA Whizbrand Consulting Whizbrand Agency Uporządkowanie księgi identyfikacji, projekt wybranych nośników identyfikacyjnych i wizerunkowych.

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać wsparcie finansowe od anioła biznesu?

Jak pozyskać wsparcie finansowe od anioła biznesu? Jak pozyskać wsparcie finansowe od anioła biznesu? Monika Gancarewicz Gdynia, 26 maja 2011 r. Kim jest anioł biznesu: inwestor prywatny, przedsiębiorca lub menedŝer, inwestujący własny kapitał w ciekawe

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE W FINANSOWANIU MMŚP

INNOWACJE W FINANSOWANIU MMŚP INNOWACJE W FINANSOWANIU MMŚP 8.30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW 9.15 UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE Janusz Piechociński, Minister Gospodarki (TBC) Adam Maciejewski, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 9.30

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY PROJEKTU Nr 1 Styczeń 2010

RAPORT KWARTALNY PROJEKTU Nr 1 Styczeń 2010 Strona1 Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o. Stowarzyszenie Klaster Multimediów i Systemów Informacyjnych Projekt Kapitał na start w innowacje - promocja innowacji w środowisku biznesowym i naukowym RAPORT

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej SOPZ ) ZMODYFIKOWANY

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej SOPZ ) ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 1 do SIWZ ZP/51/2015/R SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej SOPZ ) ZMODYFIKOWANY na zakup powierzchni reklamowej w czasopismach celem przeprowadzenia kampanii reklamowej w prasie

Bardziej szczegółowo

SIEĆ ANIOŁÓW BIZNESU JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA KOBIECYCH INWESTYCJI.

SIEĆ ANIOŁÓW BIZNESU JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA KOBIECYCH INWESTYCJI. SIEĆ ANIOŁÓW BIZNESU JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA KOBIECYCH INWESTYCJI. Żaneta Jurek Koordynator Kobiecej Sieci Aniołów Biznesu Kobieca Sieć Aniołów Biznesu Źródła finansowania: WEWNĘTRZNE (samofinansowanie)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zadania

Szczegółowy opis zadania Szczegółowy opis zadania Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, produkcja i emisja w stacji radiowej o zasięgu ogólnopolskim i/lub w stacjach radiowych tworzących sieć radiową

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego UMOWA nr Zał nr 5 do SIWZ W dniu.. roku w Poddębicach pomiędzy: Gminą Poddębice z siedzibą w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice, NIP 828-135-51-00, w imieniu której działa: Piotr Sęczkowski

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów wczesnych faz rozwoju. MCI Management SA

Finansowanie projektów wczesnych faz rozwoju. MCI Management SA Finansowanie projektów wczesnych faz rozwoju Dziedziny projekty wczesnych faz rozwoju Biotechnologia Lifescience Medtech Fundraising Biotechnologia Tools - Europa for IP Polska Wegry Austria Irlandia Holandia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie płynnością finansową w inwestycjach Aniołów Biznesu. Warszawa, 24 kwietnia 2012 roku

Zarządzanie płynnością finansową w inwestycjach Aniołów Biznesu. Warszawa, 24 kwietnia 2012 roku www.psab.pl Zarządzanie płynnością finansową w inwestycjach Aniołów Biznesu Warszawa, 24 kwietnia 2012 roku Kim jest Anioł Biznesu? to inwestor kapitałowy, który angażuje własne środki finansowe w rozwój

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do zapoznania się ze szczegółową ofertą szkoleniową oraz z warunkami uczestnictwa w Projekcie.

Szanowni Państwo, Zapraszam Państwa do zapoznania się ze szczegółową ofertą szkoleniową oraz z warunkami uczestnictwa w Projekcie. Szanowni Państwo, mam przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w Projekcie Innowacyjne firmy rodzinne podstawą gospodarki Pomorza. Przygotowaliśmy dla Państwa bogaty program szkoleń, uwzględniający

Bardziej szczegółowo

PR to nie potwór. Po co firmie PR?

PR to nie potwór. Po co firmie PR? Oferta W swojej codziennej pracy pomagamy firmom w budowaniu dobrego wizerunku i wzmocnieniu pozycji marki. Staramy się wykorzystać jak najwięcej dostępnych form i narzędzi komunikacji, aby dotrzeć z informacją

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2011 1. Cele działań 1) poinformowanie ogółu społeczeństwa o rezultatach

Bardziej szczegółowo

Drupal Camp Wrocław 2013 www.dcwroc.pl

Drupal Camp Wrocław 2013 www.dcwroc.pl 120 UCZESTNIKÓW 12 WYKŁADÓW 11 DRUPAL PRELEGENTÓW 57 STRON OPUBLIKOWAŁO INFORMACJĘ O KONCEFENCJI DRUPAL CAMP 2012 27596 WYŚWIETLEŃ WWW.DRUPALCAMPWROCLAW.PL O KONFERENCJI DRUPAL CAMP WROCŁAW to konferencja

Bardziej szczegółowo

Inventree.pl. Pomysł Wiedza - Kapitał

Inventree.pl. Pomysł Wiedza - Kapitał Inventree.pl Pomysł Wiedza - Kapitał Pomysł Wiedza Kapitał Inventree to: miejsce spotkań ludzi kreatywnych szansa na wykorzystanie wiedzy i umiejętności w celu stworzenia dobrze prosperującego biznesu

Bardziej szczegółowo

Bariery i stymulanty rozwoju rynku Venture Capital w Polsce

Bariery i stymulanty rozwoju rynku Venture Capital w Polsce Bariery i stymulanty rozwoju rynku Szymon Bula Wiceprezes Zarządu Association of Business Angels Networks 25 maja 2012 Fazy rozwoju biznesu Zysk Pomysł Seed Start-up Rozwój Dojrzałość Zysk Czas Strata

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamawiający określił przedmiot zamówienia jako: A. przeprowadzenie ośmiogodzinnych analiz potrzeb ekologicznych w 36 przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe

DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA. mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe DOFINANSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W ZAKRESIE DROGOWNICTWA mgr Małgorzata Kuc-Wojteczek FORTY doradztwo gospodarczo-kadrowe Programy Operacyjne (PO) Krajowe Programy Operacyjne (PO) 16 Regionalnych

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub Narzędzia informatyczne służące do efektywnego zarządzania Centrum Kompetencji Seed i Start-up, procesami decyzyjnymi w nim zachodzącymi oraz budowania bazy pomysłodawców, technologii i ekspertów zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe z dnia r. na publikację ogłoszenia w prasie

Zapytanie ofertowe z dnia r. na publikację ogłoszenia w prasie Zapytanie ofertowe z dnia 09-02-2015r. na publikację ogłoszenia w prasie W ramach realizacji projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pn. Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych zapraszamy

Bardziej szczegółowo

GOZ /16 Warszawa, dn. 5 sierpnia 2016r. WYKONAWCY

GOZ /16 Warszawa, dn. 5 sierpnia 2016r. WYKONAWCY GOZ-591-2214-7/16 Warszawa, dn. 5 sierpnia 2016r. WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Realizację kampanii informacyjno-promocyjnej Przeciwdziałanie negatywnym skutkom

Bardziej szczegółowo

Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim

Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim Seminarium konsultacyjne III Wrocław, 10 grudnia 2010 r. Plan prezentacji I. Cele i zakres badania II. Metodologia i przebieg

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, wyprodukowanie oraz dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących projektu epuap2 oraz profilu zaufanego.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, wyprodukowanie oraz dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących projektu epuap2 oraz profilu zaufanego. Załącznik nr 1 Opisu przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, wyprodukowanie oraz dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących projektu epuap2 oraz profilu zaufanego. 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych WOA.I.ZZP/WPW/U-335-50/09 Załącznik nr 2 do SIWZ Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA - BRIEF MEDIOWY

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA - BRIEF MEDIOWY SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA - BRIEF MEDIOWY I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup czasu antenowego w stacjach telewizyjnych i radiowych oraz zapewnienie emisji spotów reklamowych dla kampanii

Bardziej szczegółowo

Pozabankowe źródła finansowania przedsiębiorstw

Pozabankowe źródła finansowania przedsiębiorstw Pozabankowe źródła finansowania przedsiębiorstw Inwestycje zalążkowe mechanizm finansowania wczesnych faz rozwojowych przedsiębiorstw Wykład M. Gajewski (2016) Przedmiot wykładu Przedmiot: Tło problematyki

Bardziej szczegółowo

Oszacowanie wartości usługi. Realizacja kampanii planowana jest od dnia podpisania umowy (orientacyjnie) 2014r.

Oszacowanie wartości usługi. Realizacja kampanii planowana jest od dnia podpisania umowy (orientacyjnie) 2014r. Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Państwowa jednostka budżetowa podległa Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej Al. Jerozolimskie 65/79 Warszawa 00-697 tel. 0 22 237 00 00, fax. 0 22 237 00 99, www.crzl.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013. Szkolenie

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013. Szkolenie Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Szkolenie Promocja, rozliczanie, kontrola oraz najczęstsze nieprawidłowości w projektach realizowanych w ramach MRPO Kraków, 2013 r. 1 PLAN SPOTKANIA

Bardziej szczegółowo

Czaty dla firm. Innowacyjne narzędzia komunikacji z klientami. Oferta ważna od 1 maja do 30 września 2010 r. Organizator czatów.

Czaty dla firm. Innowacyjne narzędzia komunikacji z klientami. Oferta ważna od 1 maja do 30 września 2010 r. Organizator czatów. Czaty dla firm Innowacyjne narzędzia komunikacji z klientami Oferta ważna od 1 maja do 30 września 2010 r. Organizator czatów Partnerzy Czaty biznesowe Czaty biznesowe, stworzone przez Grupę IPO.pl, dedykowane

Bardziej szczegółowo

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.3 Kredyt technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO Innowacyjna Gospodarka 4.3 Kredyt technologiczny Jest jednym z działań należących do Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Reklama pakietowa w Ogólnopolskim Systemie Informacji Gospodarczej TAI

Reklama pakietowa w Ogólnopolskim Systemie Informacji Gospodarczej TAI Reklama pakietowa w Ogólnopolskim Systemie Informacji Gospodarczej TAI Reklama pakietowa w Ogólnopolskim Systemie Informacji Gospodarczej TAI Pakiet Teleinfo Pakiet Internet Info Pakiet Info on-line Pakiet

Bardziej szczegółowo

Programy i instrumenty wspierania działalności gospodarczej

Programy i instrumenty wspierania działalności gospodarczej Programy i instrumenty wspierania działalności gospodarczej Kapitał zalążkowy finansowanie wczesnych faz rozwojowych Wykład / konwersatorium M. Gajewski (2016 / 2017) Przedmiot wykładu Przedmiot: Tło problematyki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 17 listopada 2011 r. Zapytanie ofertowe

Warszawa, dn. 17 listopada 2011 r. Zapytanie ofertowe Warszawa, dn. 17 listopada 2011 r. Zapytanie ofertowe I. Zamawiający Microbiolab Sp.z o.o. Ul. Starowiślna 6/35 31-038 Kraków Strona www: www.microbiolab.pl Mail: kontakt@microbiolab.pl II. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach działania 8.2.1 PO KL na terenie woj. podkarpackiego

Projekt realizowany w ramach działania 8.2.1 PO KL na terenie woj. podkarpackiego Staż Sukcesem Naukowca Projekt realizowany w ramach działania 8.2.1 PO KL na terenie woj. podkarpackiego O PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (PAIP) jest stowarzyszeniem, które zostało

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE Poręczenia Tytuł kredytowe prezentacji udzielane przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE BGK Dolnośląski Fundusz Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania a etap rozwoju przedsiębiorstwa

Źródła finansowania a etap rozwoju przedsiębiorstwa Źródła finansowania a etap rozwoju przedsiębiorstwa Sieci Inwestorów Kapitałowych (Aniołów Biznesu) na świecie Roma Toft, MAEŚ Kraków, r. Agenda 1. Fazy rozwoju a finansowanie przedsięwzięcia - problemy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na starcie Michał Olszewski Poznań, 27 października 2007. www.seedfund.pl, e-mail: biuro@seedfund.pl

Wsparcie na starcie Michał Olszewski Poznań, 27 października 2007. www.seedfund.pl, e-mail: biuro@seedfund.pl Wsparcie na starcie Michał Olszewski Poznań, 27 października 2007 AGENDA Business Angel Seedfund Inwestor zewnętrzny dla kogo? Rady O BUSINESS ANGEL SEEDFUND (BAS) BAS to prywatny fundusz inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

MARR partner innowacyjnego biznesu w Małopolsce Krzysztof Krzysztofiak

MARR partner innowacyjnego biznesu w Małopolsce Krzysztof Krzysztofiak MARR partner innowacyjnego biznesu w Małopolsce Krzysztof Krzysztofiak Kraków, 8 kwietnia 2009 Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Rok 1993: Agencję tworzą: z inicjatywy Wojewody Krakowskiego i Agencji

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF ZARZĄDZANIE SIECIĄ WSPÓŁPRACY MŚP Łukasz Pytliński CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Wrzesień 2010 1 WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU

Bardziej szczegółowo

Wsparcie finansowe innowacji

Wsparcie finansowe innowacji Wsparcie finansowe innowacji Aniołowie Biznesu Fundusze kapitału zalążkowego 1 Poziom nakładó w Kapitał inwestycyjny problem luki kapitałowej w rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć Dolina śmierci (Powstawanie

Bardziej szczegółowo

Randka z inwestorem. Piotr Berliński Łukasz Felsztukier Fudusz StartMoney

Randka z inwestorem. Piotr Berliński Łukasz Felsztukier Fudusz StartMoney Jungle Web - Łódź, 22.03.2012r. Randka z inwestorem Czyli marketing pomysłów w praktyce Piotr Berliński Łukasz Felsztukier Fudusz StartMoney Centrum Innowacji Akcelerator Technologii Fundacja Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY. opis przedmiotu zamówienia

WSTĘPNY. opis przedmiotu zamówienia WSTĘPNY opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI KAMPANII PROMOCYJNO INFORMACYJNEJ POD ROBOCZYM TYTUŁEM: Pracownik socjalny, jego zawód i rola w województwie łódzkim 2.

Bardziej szczegółowo

Beneficjentów EFS jest informowanie o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej ze środków EFS,

Beneficjentów EFS jest informowanie o otrzymanej pomocy z Unii Europejskiej ze środków EFS, Realizacja działań informacyjnych i promocyjnych projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

igpa Strategia wdrażania projektu innowacyjnego testującego

igpa Strategia wdrażania projektu innowacyjnego testującego Strategia wdrażania projektu innowacyjnego testującego igpa Internetowa Giełda Przedsiębiorczości Akademickiej kształtowanie i rozwój innowacyjnych kadr w województwie wielkopolskim Problem Brak wiedzy

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja

Bardziej szczegółowo

Anioły Biznesu Finanse na start. V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości 13-14 maja 2010 roku Gdynia

Anioły Biznesu Finanse na start. V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości 13-14 maja 2010 roku Gdynia Anioły Biznesu Finanse na start V Pomorskie Forum Przedsiębiorczości 13-14 maja 2010 roku Gdynia Anioł biznesu kto to jest? AniołBiznesu to osoba prywatna wspierająca firmy będące na wczesnych etapach

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KATALIZATOR INWESTYCJI

FORMULARZ ZGŁOSZENIA KATALIZATOR INWESTYCJI FORMULARZ ZGŁOSZENIA KATALIZATOR INWESTYCJI Formularz zamówienia prosimy odesłać faksem na nr 22 314 14 10 1. Część ogólna 1.1. Podstawowe dane firmy A. WYPEŁNIA PRZEDSIĘBIORCA PROSZĘ ZAŁĄCZYĆ KOPIĘ AKTUALNEGO

Bardziej szczegółowo

INKUBATOR INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII DLA e-medycyny

INKUBATOR INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII DLA e-medycyny INKUBATOR INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII DLA e-medycyny INKUBATOR INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII DLA e-medycyny Krajowa Izba Gospodarcza 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4; tel.: (022) 63 09 668, 63 09 650; fax: (022)

Bardziej szczegółowo

Unieszkodliwiania Odpadów, wyczerpują listę zadań szczegółowych przewidzianych do zrealizowania w ramach konsultacji społecznych?

Unieszkodliwiania Odpadów, wyczerpują listę zadań szczegółowych przewidzianych do zrealizowania w ramach konsultacji społecznych? Olsztyn, 15.07.2009 r. ZGOK. PN 9/2009 Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie procedury uzyskania zgody o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę zaplanowanych w projekcie inwestycji, którego głównym etapem

Bardziej szczegółowo

Programy wsparcia finansowego start-up ów

Programy wsparcia finansowego start-up ów Programy wsparcia finansowego start-up ów Piotr Sławski Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 26 maj 2007r. Plan prezentacji 1) Wstęp Działalność PARP Finansowanie wczesnych faz rozwoju i problem equity

Bardziej szczegółowo

Partner w komercjalizacji innowacji. POLSKA AULA 19 kwietnia 2006

Partner w komercjalizacji innowacji. POLSKA AULA 19 kwietnia 2006 Partner w komercjalizacji innowacji POLSKA AULA 19 kwietnia 2006 INWESTORZY Inwestorzy BAS budowali biznesy od fazy start-up i osiągnęli w tym zakresie jedne z najbardziej spektakularnych sukcesów na polskim

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2012 1

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Główny cel projektu to podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności województwa zachodniopomorskiego.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Główny cel projektu to podniesienie poziomu konkurencyjności i innowacyjności województwa zachodniopomorskiego. Szczecin dn. 21.03.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące opracowania publikacji podsumowującej projekt Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy realizowany w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Postać biznesplanu zależy od tego, czy dokument sporządzony jest dla banku, czy dla potencjalnego inwestora (np. anioła biznesu).

Postać biznesplanu zależy od tego, czy dokument sporządzony jest dla banku, czy dla potencjalnego inwestora (np. anioła biznesu). Budowa biznesplanu Postać biznesplanu zależy od tego, czy dokument sporządzony jest dla banku, czy dla potencjalnego inwestora (np. anioła biznesu). Unijne procedury wymagają bardzo obszernej i szczegółowej

Bardziej szczegółowo

Fundusze Kapitałowe brakującym ogniwem w. ekologicznych? Warszawa, 15 czerwca 2012

Fundusze Kapitałowe brakującym ogniwem w. ekologicznych? Warszawa, 15 czerwca 2012 Fundusze Kapitałowe brakującym ogniwem w finansowaniu przedsięwzięć ekologicznych? Warszawa, 15 czerwca 2012 Główne źródła finansowania Subsydia: dotacje i pożyczki preferencyjne (koszt: od - 100% do 5,5%

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.parp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.parp.gov.pl 1 z 5 2014-06-20 10:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.parp.gov.pl Warszawa: Obsługa redakcyjna i graficzna portalu web.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do komercjalizacji technologii i innowacyjnych rozwiązań

Wprowadzenie do komercjalizacji technologii i innowacyjnych rozwiązań Unię uropejską w ramach uropejskiego Funduszu połecznego Wprowadzenie do komercjalizacji technologii i innowacyjnych rozwiązań Maciej Psarski Uniwersytet Łódzki Centrum Transferu Technologii Komercjalizacja

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO projekt realizowany przez Powiat Świdnicki w Świdniku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA CO NAS WYRÓŻNIA? KADRA, EKSPERCI, ATMOSFERA ŚRODOWISKOWA WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI BRANŻOWYMI NIESTANDARDOWE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE DOSTĘP DO NARZĘDZI

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

Finansowanie bez taryfy ulgowej

Finansowanie bez taryfy ulgowej Finansowanie bez taryfy ulgowej Czego oczekują inwestorzy od innowacyjnych przedsiębiorców? Barbara Nowakowska Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych CambridgePython Warszawa 28 marca 2009r. Definicje

Bardziej szczegółowo

Forum współpracy dla rozwoju innowacji w life science 8 X 2013. Klub Studencki ARKA 31-425 Kraków Uniwersytet Rolniczy Al.

Forum współpracy dla rozwoju innowacji w life science 8 X 2013. Klub Studencki ARKA 31-425 Kraków Uniwersytet Rolniczy Al. Forum współpracy dla rozwoju innowacji w life science 8 X 2013 Klub Studencki ARKA 31-425 Kraków Uniwersytet Rolniczy Al. 29 Listopada 50 STRONA 1 O konferencji Life Science Open Space (LSOS2013) jest

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Jak się promujemy? Jak się zareklamować? Oferujemy Klientom 2 Pakiety Reklamowe: PAKIET WIZERUNKOWY

Jak się promujemy? Jak się zareklamować? Oferujemy Klientom 2 Pakiety Reklamowe: PAKIET WIZERUNKOWY Czym jest portal e-biurowce? Portal e-biurowce oferuje między innymi reklamę firmom, których działalność związana jest z: budową, aranżacją i zarządzaniem inwestycjami biurowymi. Dzięki współpracy z nami,

Bardziej szczegółowo