UWARUNKOWANIA DOKTRYNALNE POLITYKI INTERNETOWEJ PAŃSTWA A POLITYKA GOSPODARCZA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UWARUNKOWANIA DOKTRYNALNE POLITYKI INTERNETOWEJ PAŃSTWA A POLITYKA GOSPODARCZA"

Transkrypt

1 Krzysztof Piech UWARUNKOWANIA DOKTRYNALNE POLITYKI INTERNETOWEJ PAŃSTWA A POLITYKA GOSPODARCZA Politykę państwa w tym specyficznym sektorze jakim jest gospodarka elektroniczna i medium bezpośrednio z nią związane Internet, definiował będę jako świadome oddziaływanie państwa na Internet w Polsce, w określonym celu, przy użyciu określonych narzędzi i środków w otoczeniu uwarunkowań doktrynalnych, wewnętrznych i zewnętrznych. 1 Pod pojęciem państwa rozumiał będę nie tylko władzę wykonawczą w postaci rządu, ale też wszystkie jednostki mogące mieć wpływ na rozwój sektora, czego konieczność spowodowana jest brakiem w Polsce jednej, konkretnej instytucji odpowiedzialnej za tę politykę. 1. Wstęp Uwarunkowania polityki to takie stany zjawisk i ich przemiany, które są niezależne od podmiotów polityki, a wpływają na jej kształt. Niezależność ta dotyczy krótkiego okresu czasu, gdyż w długim uwarunkowania się zmieniają, często pod wpływem właśnie polityki państwa. Rozróżnienie pomiędzy długim i krótkim okresem czasu jest dość płynne i umowne. Czym innym będzie w przypadku polityki gospodarczej (powiedzmy 10 lat), a czym innym w przypadku polityki internetowej (1-2 lata). Jest też tak, że wprowadzane przez władze zmiany prawne również stają się uwarunkowaniami polityki, jeśli mają być one trwałe i niezmienne, a przynajmniej nie mogą być dostosowywane do bieżących potrzeb. Najczęściej spotykanym podziałem uwarunkowań polityki państwa jest podział dychotomiczny na uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne. Dodać do nich należy jednak jeszcze uwarunkowania doktrynalne (lub ekonomiczne, w sensie teorii ekonomii), które nie mieszczą się w powyższym podziale. W przypadku Polski można by było spróbować zaliczyć je do uwarunkowań zewnętrznych, jednak w przypadku Stanów Zjednoczonych bardziej do wewnętrznych. Ze względu na trudności klasyfikacyjne i specyfikę, wyodrębniam je jako oddzielną grupę. Uwarunkowania doktrynalne polityki są to takie poglądy i teorie ekonomiczne, które mają wpływ na prowadzoną w państwie politykę. 2. Pojęcie nowa gospodarka Uwarunkowania doktrynalne polityki gospodarczej i dużej części (jeśli nie większości) jej tzw. polityk szczegółowych, znane są dość powszechnie od wielu lat. Natomiast w przypadku polityki internetowej wyjaśnić należy, że uwarunkowania te 1 K. Piech, Polityka internetowa próba ujęcia teoretycznego, Polityka Gospodarcza nr 1/1999, s K. Piech, Teoretyczne i praktyczne aspekty polityki internetowej państwa w Polsce, badania własne Katedry Polityki Gospodarczej, Warszawa, listopad 2000.

2 178 Polityka Gospodarcza nr 4 (2000), s dopiero są tworzone. Popularne pojęcie new economy, czyli nowa gospodarka, nie zostało jeszcze w sposób zadowalający opisane, mimo że kształtowane jest już od ok. 15 lat. W polskich źródłach, a także w potocznych wypowiedziach, różnie bywa zresztą często tłumaczone, np. jako nowa ekonomia (ang. economics), a nie nowa gospodarka (ang. economy). Słowa te obejmują swoim zasięgiem znaczeniowym również inne, pokrewne pojęcia, takie jak: gospodarka informacyjna, gospodarka sieciowa, cyfrowa, gospodarka oparta na wiedzy (knowledge economy). Opracowania, które jednak już powstały na ten temat, uprawniają jednak do stwierdzenia, że istnieją już uwarunkowania doktrynalne polityki internetowej. Nawet jeśli nie są ujęte w sposób formalny w logiczne i wewnętrznie spójne teorie ekonomiczne poparte wzorami matematycznymi, to panujący dość powszechnie pogląd o korzystnej roli gospodarki elektronicznej w rozwoju krajów (przykład Irlandii, Słowenii, Stanów Zjednoczonych) jest na ogół nie podważany. Potwierdzają to przytaczane w literaturze wskaźniki ekonomiczne i wyniki licznych badań (prowadzonych głównie w USA). Natomiast byłoby nieuzasadnione stwierdzenie, że istnieją nowe uwarunkowania doktrynalne polityki gospodarczej uwzględniającej istnienie nowej gospodarki. Te są jeszcze w trakcie tworzenia, aczkolwiek doświadczenia wielu państw dowodzą, że ich polityka oparta jest o pewną, występującą już w rzeczywistości, praktykę gospodarczą. Tworzą już pewien paradygmat, ale nie doczekały się one jednak jeszcze formalizacji w teorii ekonomii. New economy jest wyrażeniem związanym nie tylko z Internetem i nowoczesnymi technologiami teleinformatycznymi. Dotyczy również zachodzących za ich pośrednictwem procesów globalizacji. Mówi się więc o tym w kontekście innego określenia: rewolucja informacyjna. Zachodzące obecnie na świecie zmiany można oszacować na tak ogromne dla rozwoju otaczającego nas świata, jak rewolucja przemysłowa z przełomu XVII i XIX wieku. Zmieniła ona na trwałe wygląd i strukturę gospodarek oraz społeczeństw. To samo zachodzi obecnie. Nowa gospodarka jest pojęciem bardzo popularnym w Stanach Zjednoczonych. Mimo to coraz częściej obecne jest w europejskiej i polskiej prasie i literaturze. Poniżej przytoczona zostanie dość obrazowa jego definicja. Kiedy mówimy o nowej gospodarce, mówimy o świecie, w którym ludzie pracują swoimi mózgami, a nie rękoma. O świecie, w którym technologia komunikacyjna tworzy globalną konkurencję ( ). O świecie, w którym innowacyjność jest ważniejsza niż produkcja masowa. O świecie, w którym bardziej inwestuje się w nowe pomysły lub w środki do ich stworzenia, niż w nowe maszyny. O świecie, w którym szybkie zmiany są normalnością. O świecie, przynajmniej tak różnym od tego, co było wcześniej, jak era przemysłowa różniła się od poprzedzającej ją ery feudalnej. O świecie tak odmiennym, że jego powstanie może być określone wyłącznie jako rewolucja. 2 Źródło: Wired's Encyclopedia of the New Economy, cyt. za: We're not in the industrial age anymore, New Economy Watch, wrzesień Wired's Encyclopedia of the New Economy, cyt. za: We're not in the industrial age anymore, New Economy Watch, wrzesień 2000.

3 K. Piech: Uwarunkowania doktrynalne polityki internetowej państwa a polityka gospodarcza 179 Nowa gospodarka spowodowała nie tylko powstanie nowych zawodów, ale wymaga też innego podejścia do uczenia się. Powstało wyrażenie: just-in-time learning 3 (od japońskiego systemu zarządzania just-in-time), polegającego na dostarczaniu wiedzy i umiejętności studentowi/uczniowi dokładnie wtedy, kiedy są wymagane, zgodnie z potrzebami osoby uczącej się. Odchodzi się od wąskich specjalizacji, na rzecz ogólnej i rozległej wiedzy oraz umiejętności błyskawicznego jej pogłębienia, w tym przy wykorzystaniu Internetu. W przypadku nowej gospodarki ma to szczególnie duże znaczenie. Porównania różnych elementów starej i nowej gospodarki można dokonać w sposób dość syntetyczny. Tab. 1. Stara a Nowa Gospodarka Pozycja Stara Gospodarka Nowa Gospodarka Charakterystyki gospodarki: Rynki stabilne dynamiczne Rozmiar konkurencji narodowa globalna Forma organizacyjna hierarchiczna, biurokratyczna sieciowa Przemysł: Organizacja produkcji produkcja masowa produkcja płynna Kluczowe czynniki wzrostu kapitał/praca innowacja/wiedza Kluczowy czynnik rozwoju mechanizacja ucyfrowienie (digitalization) technologicznego Źródło przewagi obniżenie kosztów innowacja, jakość, konkurencyjnej przez ekonomię skali Ważność badań/innowacji mała-średnia wysoka Relacje z innymi firmami samodzielność alianse i współpraca Siła robocza: Cel polityki pełne zatrudnienie wyższe płace realne i dochody Umiejętności specjalizacja szerokie umiejętności i ogólne treningi Wymagane wykształcenie umiejętność lub stopień uczenie się przez całe życie Relacje pracownicykierownicy przeciwnicy współpracownicy Rodzaj zatrudnienia stabilne odznaczające się ryzykiem i okazją Rząd: Relacje biznes-rząd narzucenie wymagań tworzenie możliwości wzrostu Regulacje rozkazywanie i kontrola narzędzia rynkowe, płynność Źródło: R. Atkinson, R. Court, The New Economy Index: Understanding America s Economic Transformation, Progressive Policy Institute, Washington, November 1998, s Por. K. Piech, Just-in-time learning nowy paradygmat procesu uczenia epoki rewolucji informacyjnej, [w:] Niech zmiana będzie szansą, Uniwersytet Szczeciński, Świnoujście, listopad 2000 (materiały konferencyjne).

4 180 Polityka Gospodarcza nr 4 (2000), s Podstawą nowej gospodarki nie są tradycyjnie rozumiane czynniki pracy, lecz informacja. A nawet nie tyle informacja, co jej zmiana. Jest ona jednocześnie zagrożeniem dla starej gospodarki, ale i wyzwaniem, dla nowej. 3. Dowody na korzystny wpływ Internetu na gospodarkę Gospodarka amerykańska odnotowuje od kilku lat niebywały wzrost. Przeżywa obecnie najdłuższy po II wojnie światowej okres nieprzerwanego wzrostu gospodarczego. Wyniki makroekonomiczne są bardzo korzystne: niska stopa inflacji, niskie bezrobocie, najdłuższy po II wojnie światowej okres nieprzerwanego wzrostu gospodarczego, rosnące płace realne itd. Można zadać pytanie, co jest głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego tego kraju? Zgodnie z obliczeniami R. Gordona, w 99% obszaru gospodarki amerykańskiej nie odnotowuje się przyspieszenia wzrostu produktywności (poza tym, który byłby spowodowany poprawieniem metod liczenia deflatora cen oraz normalną (i skromną) reakcją procykliczną). Jeśli z sektora produkcji wydzieli się wytwarzanie sprzętu komputerowego, to w okresie w porównaniu do lat odnotować należy spadek produktywności dóbr trwałych i brak zmian produktywności dóbr nietrwałego użytku. 4 Tak więc Stany Zjednoczone zawdzięczają wzrost gospodarczy nie zwiększonej wydajności pracy np. w przemyśle, ale w przemyśle komputerowym. Zgodnie z niektórymi szacunkami, 2/3 wzrostu PKB w ciągu ostatnich kilku lat przypisać można inwestycjom na informatyzację przedsiębiorstw. Czy dowodzi to korzystnego wpływu gospodarki elektronicznej na gospodarkę? Jedynie pośrednio, poprzez wpływ całej branży na wyniki makroekonomiczne kraju, ale nie ma wobec tego korzystnego oddziaływania na inne, tradycyjne działy. Dopóki będzie trwał boom na elektronikę, dopóki będzie utrzymywał się popyt na produkty gospodarki elektronicznej (stymulowany również popytem zagranicznym), dopóty ta część gospodarki Stanów Zjednoczonych będzie się rozwijała polepszając wyniki całego kraju. Jednak należało by zbadać elastyczność popytu na produkty e-commerce itd. Mogło by się bowiem okazać, że w przypadku zaburzeń w rozwoju pozostałych działów gospodarki powodujących spadek dochodów realnych społeczeństwa, popyt globalny na e-produkty zmaleje dramatycznie. Pociągnie to za sobą reakcję lawinową w postaci upadku najpierw e-economy, a następnie całej gospodarki. 5 W Stanach Zjednoczonych w sektorze zaawansowanych technologii (hightech, co czasem błędnie tłumaczone bywa jako sektor tzw. wysokich technologii) zatrudnionych jest 8% zawodowo czynnej ludności kraju. Zatrudnienie w zawodach związanych z Internetem szacowane było w Stanach Zjednoczonych w 1999 r. na ok. 2,3 mln osób. 400 tys. z tych miejsc pracy stworzone zostało przez handel elektroniczny. Ok. 80% e-commerce jest typu business-to-business (B2B), czyli pomiędzy przedsiębiorstwami. Ma on ogromny potencjał wzrostu. Jeśli sprawdzą się prognozy, w 2003 r. realny PKB UE wyniesie 8 bln euro, a B-to-B w Stanach 4 5 R. Gordon, Has the "New Economy" Rendered the Productivity Slowdown Obsolete?, Northwestern University and National Bureau of Economic Research, 14 June Jeśli zdarzy się to w Stanach Zjednoczonych, to będziemy mogli oczekiwać poważnych problemów gospodarczych na całym świecie, nie wyłączając Polski.

5 K. Piech: Uwarunkowania doktrynalne polityki internetowej państwa a polityka gospodarcza 181 Zjednoczonych wtedy osiągnie wartość (zgodnie z wyliczeniami Boston Consulting Group) 7 bln dolarów. 6 Spośród najważniejszych wskaźników makroekonomicznych w Stanach Zjednoczonych na uwagę zasługuje stopa bezrobocia wynosząca ok. 5%, wzrost gospodarczy ponad 4%, utrzymująca się niska inflacja na poziomie poniżej 2%. Według prof. T. Hofmokla, rozwój technologii informacyjnej (Information Technology IT) obniża inflację amerykańską aż o jedną trzecią (z 3 do 2 proc). 7 Przyczynia się też do tego spadek cen sprzętu komputerowego, wskutek zachodzenia technologicznego postępu innowacyjnego. Zgodnie z niektórymi szacunkami, aż 2/3 wzrostu PKB w ciągu ostatnich kilku lat w USA przypisać można inwestycjom na informatyzację przedsiębiorstw. Tab. 2. Wpływ handlu elektronicznego na koszty przedsiębiorstw (w USA) Sektor Szacunkowe oszczędności dzięki wykorzystaniu rozwiązań handlu elektronicznego między firmami (w %) Przemysł lotniczy 11 Przemysł chemiczny 10 Górnictwo węgla kamiennego 2 Telekomunikacja 5-15 Informatyka Podzespoły elektroniczne Produkty żywnościowe 3-5 Gospodarka leśna Transport towarowy Ochrona zdrowia 5 Biotechnologia Przemysł maszynowy 22 Media i reklama Media i reklama Ropa i gaz 5-15 Papier 10 Stal 11 Źródło: Goldman Sachs 2000 [w:] E. Liikanen, eeurope: An Information Society for all. Program report for the Lisbon European Council, przyt. za: S. Kosieliński, Kryzys mimo woli, Computerworld Polska, 15 maja 2000, s O tym, że w sektorze zaawansowanych technologii można odnieść duże sukcesy finansowe, wiadomo jest już od lat. Przykładowo dolarów inwestycji w akcje Cisco w 1990 r., gdy firma zadebiutowała na giełdzie, byłoby w 2000 r. warte 6 7 E. Liikanen, A strong e-economy for all in Europe, E-Agenda for Business Seminar, Dibb-Lupton- Aslop, 23 February Por. T. Hofmokl, Internet 2000 Nowe możliwości nowe wyzwania, referat na II Konferencję Miasta w Internecie, Tarnów, czerwiec 1998 (http://www.um.tarnow.pl/mwi/referaty/hofmokl.html).

6 182 Polityka Gospodarcza nr 4 (2000), s tys. USD zysku. 8 To imponujący wynik, jeden z najlepszych spośród wszystkich firm tej branży. Większy sceptycyzm natomiast panuje jeśli chodzi o zyski samego sektora Internetu. Dość powszechne panuje przekonanie o tym, że dopiero około 2002 lub 2003 r. firmy internetowe zaczną przynosić zyski. Zostało ono zachwiane w lipcu 2000 r., gdy ogłoszono, że portal Yahoo! odnotował zyski w zakończonym 30 czerwca roku finansowym wynikach za II kwartał 2000 r. 9 Wiadomości te pobudziły rynki giełdowe w sektorze high-tech na całym świecie (poprzez mechanizm przenoszenia trendów z NASDAQ-u na inne giełdy). Jednakże rynki szybko powróciły do sceptycyzmu, co do wyników w branży teleinformatycznej. 4. Poglądy na temat kapitału ludzkiego Jednym z czynników, które doprowadziły do rozwoju gospodarczego krajów Azji Południowo-Wschodniej, były inwestycje w kapitał ludzki. Państwo aktywnie wspierało edukację. Między innymi dzięki temu Korea Południowa odnotowała najszybsze na świecie tempo wzrostu gospodarczego, wyprzedzając w tym zakresie nawet Japonię. W dobie cywilizacji informacyjnej coraz większego znaczenia nabiera wiedza. W latach 90. informacja stała się jednym z podstawowych czynników produkcji (oprócz tradycyjnie uznawanych: kapitał, ludzie, ziemia, czy know-how, które nabrało znaczenia po latach 50.). Panujące dziś powszechnie przekonanie, poparte ugruntowaną literaturą ekonomiczną, mówi o tym, że bez inwestycji w kapitał ludzki niemożliwy będzie dynamiczny wzrost gospodarczy, a wręcz, że z upływem czasu, zaniedbanie przez władze kwestii edukacji i nauki, grozi zwiększaniu się dystansu do najbardziej rozwiniętych państw i spadek na drugoplanową pozycję pod względem rozwoju gospodarczego. W przypadku braku wystarczającej ilości kapitału ludzkiego, podobnie jak to jest w przypadku tradycyjnego (bezpośredniego lub portfelowego), zachodzi konieczność sprowadzenia go z zagranicy. Inwestycje zagraniczne stały się bardzo ważnym czynnikiem wzrostu gospodarczego wielu państw po II wojnie światowej. Ich rola rośnie również w państwach naszego regionu. Nie dziwi już nikogo potrzeba konkurowania państw kapitalistycznych o kapitał zagraniczny. Podobnie staje się w przypadku gospodarek informacyjnych, gdzie dla rozwoju sektora IT, który staje się lokomotywą wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego. Pojawiają się już przypadki importu kapitału ludzkiego o odpowiedniej specjalizacji (informatycznej) i to nie w krajach słabiej rozwiniętych, lecz tych najbardziej. Ich władze doszły bowiem do wniosku, że cykl kształcenia kadr informatycznych jest zbyt wolny i zbyt drogi w ich kraju, by sprostać potrzebom rynku. Stąd Stany Zjednoczone i Niemcy (także Kanada i Irlandia) wspierają napływ cudzoziemców o pożądanych z punktu widzenia rozwoju gospodarczego kraju umiejętnościach. Osoby takie bardziej są umotywowani do podnoszenia swoich kwalifikacji, tworzenia wynalazków, rozwijania nauki itd. Są więc lepszą lokomotywą wzrostu, niż rodzimi obywatele państw rozwiniętych gospodarczo. 8 9 Okres od pocz. VIII 1990 do poł. XI 2000 r. Por. Zarejestrowano wyjątkowo duży wzrost zysku netto aż o 274% w stosunku do wyniku sprzed roku. Wyniósł on 65,5 mln USD. Yahoo! podało, że w czerwcu 2000 r. odnotowano rekordową liczbę 680 mln odsłon serwisu dziennie. Zdaniem przedstawicieli firmy, 156 mln osób z całego świata regularnie korzysta z tego portalu.

7 K. Piech: Uwarunkowania doktrynalne polityki internetowej państwa a polityka gospodarcza 183 W Stanach Zjednoczonych, mimo powszechnie panujących poglądów o niedouczeniu społeczeństwa, rozwój badań i poziom edukacji na wyższym poziomie jest jednym z głównych czynników wzrostu gospodarczego. Wśród osób z wykształceniem technicznym oraz naukowców znacznie rośnie udział informatyków (z 23% w 1983 r. do 36% w 1997). W latach udział cudzoziemców z wizami na pobyt stały będących inżynierami lub naukowcami zwiększył się dwukrotnie, nie zaspokajając zapotrzebowania rynku. Prawie jedna czwarta osób, które uzyskały tytuł doktora w latach była obcego pochodzenia. Zagraniczni studenci zdobyli 35% wszystkich tytułów magistra w zakresie informatyki w 1993 r. Spośród wszystkich wynalazków opatentowanych w 1997 r., 45% było autorstwa cudzoziemców zamieszkujących USA, w Niemczech 65%, a w Wielkiej Brytanii aż 90%. Źródło: R. Atkinson, R. Court, The New Economy Index: Understanding America s Economic Transformation, Progressive Policy Institute, Washington, November 1998, s. 37, Wynikać z tego może już oczywisty wniosek dla naszego kraju, gdzie wciąż utrzymuje się niedobór kadr z wykształceniem informatycznym (przez to ich płace, zdaniem zachodnich pracodawców, są zbyt wygórowane, w porównaniu do reszty rynku pracy w Polsce). Są państwa, dla których obywateli nasz kraj byłby atrakcyjny z punktu widzenia ewentualnych imigrantów. Można by było to spróbować wykorzystać i wprowadzić ułatwienia w imporcie kapitału, tu: wysokowykwalifikowanych specjalistów zza wschodniej granicy (w tym z Azji). W przeciwnym przypadku pozostanie nam rola dawcy kapitału ludzkiego, który będzie wysysany przez potężnego gospodarczo partnera zza Odry. Nie trzeba chyba wspominać, jaki może mieć to wpływ na dalszy rozwój gospodarczy naszego kraju, szczególnie w zakresie nadrabiania zapóźnienia w stosunku do państw Unii Europejskiej. 5. Nakłady na badania i rozwój Inną ważną dziedziną jest równie powszechnie panujące w ekonomii przekonanie o roli nakładów na projekty badawczo-rozwojowe (R&D, research & development). W bardziej rozwiniętych gospodarczo krajach funkcje państwa w tym zakresie przejął sektor prywatny. W Japonii nawet do 80% nakładów na badania pochodzi z sektora prywatnego. 10 W Stanach Zjednoczonych udział sektora państwowego w nakładach na badania i rozwój (B+R) stale maleje, co jest cechą państw rozwiniętych. Pamiętać jednak należy, że to działalność państwa doprowadziła do powstania i rozwoju Internetu w jego początkach (sieć Arpanet). Uważa się tam, że 2/3 wzrostu gospodarczego przypadającego na osobę spowodowanych zostaje przez nakłady na B+R. Przedsiębiorcy wiedzą, że aby ich produkt był konkurencyjny na rynku, zwłaszcza międzynarodowym, musi być atrakcyjny dla klienta. A będzie taki, jeśli będzie nowy lub lepszy od konkurencyjnych. Stąd tak duże nakłady na badania. W Japonii przykładowo rocznie rejestrowanych jest ponad 300 tys. wynalazków. Nie są 10 W Japonii nakłady rządowe w 1997 r. wynosiły 20,4% całości wydatków na R&D, w Wielkiej Brytanii 30,8%, w USA 32,4%, w Niemczech 36,2%, natomiast we Francji 43,1%, we Włoszech 47,4%.

8 184 Polityka Gospodarcza nr 4 (2000), s to może przełomowe odkrycia, a drobne jakby je w Polsce nazwać projekty racjonalizatorskie. Ich suma jest jednak na tyle ważna, że wspomaga rozwój gospodarczy całego kraju. W państwach słabiej rozwiniętych gospodarczo, takich jak nasz, pozostają do rozważenia następujące sposoby doprowadzenia do konkurencyjności gospodarki w zakresie jej innowacyjności: 1. czekać, aż ktoś przyjdzie i nam pomoże (np. Unia Europejska), 2. czekać, aż coś się wydarzy, co sprawi, że nasze produkty staną się poszukiwane 11, 3. czekać, aż krajowy sektor przedsiębiorstw rozwinie się na tyle, by stał się dźwignią rozwojową państwa, 4. prowadzić aktywną politykę gospodarczą, w tym: proinwestycyjną, edukacyjną, naukową, czy internetową. Państwa, które zdecydowały się na prowadzenie proinnowacyjnej polityki gospodarczej, niekoniecznie z silnym interwencjonizmem, ale dzięki odpowiednim regulacjom i umiejętnym wykorzystaniu swoich atutów, odnotowały wzrost gospodarczy. Były też kraje, które świadomie obrały czwartą strategię i są dziś w czołówce krajów pod względem dochodu narodowego na mieszkańca (np. Finlandia, Szwecja, Japonia). Są też takie, które stosunkowo niedawno weszły dzięki temu na ścieżkę szybkiego rozwoju gospodarczego (Irlandia, Słowenia). Można twierdzić, że państwo nie powinno ingerować w sektor Internetu, gdyż w ten sposób może zdusić jego rozwój. Wiadomo, że gdzie jest interwencja państwa, tam pojawia się biurokracja, mniej efektywne wykorzystanie publicznych pieniędzy, korupcja itp. Podkreślone to też zostało w oficjalnym dokumencie amerykańskim: Ograniczona interwencja rządu jest główną przyczyną, dlaczego Internet rozwinął się tak gwałtownie w Stanach Zjednoczonych. Starania rządu federalnego, by uniknąć obciążenia Internetu regulacjami, powinny być uznane za główny sukces i powinny być one kontynuowane. Ustawa o telekomunikacji z 1996 r. zajmuje taką pozycję. Ustawa ta stwierdza, że polityka Stanów Zjednoczonych ma >>chronić dynamiczny i konkurencyjny wolny rynek, który obecnie istnieje, dla Internetu i innych interaktywnych usług komputerowych, nieskrępowany przez federalne i stanowe regulacje<<, a Federalna Komisja Komunikacyjna jest odpowiedzialna za wprowadzenie tego postanowienia. Projekt Ramy Globalnego Handlu Elektronicznego opracowany przez Biały Dom z udziałem kilkunastu agencji federalnych, podobnie podkreśla potrzebę uniknięcia niepotrzebnej rządowej ingerencji w Internet. Źródło: K. Werbach, Digital Tornado: The Internet and Telecommunications Policy, Federal Communications Commission Office of Plans and Policy, OPP Working Paper Series No. 29, Washington, March 1997, p. i. Aktywna polityka gospodarcza często traktowana jest w USA jako zagrożenie dla rozwoju rynku i kojarzona jest na ogół z regulacjami, koncesjami, wyższymi podatkami itp. W europejskiej literaturze traktuje się ją nieco szerzej, jako wszelkie oddziaływanie państwa na gospodarkę. Podobnie należało by rozpatrywać politykę 11 Np. kryzys technologiczny (?) w państwach, których pozycję na rynku można by było szybko zająć, wyprzedzając przy tym konkurencję. Przykładowo czekać na katastrofę podobną to tej na Tajwanie z 1999 r., gdy trzęsienie ziemi zniszczyło jedną z czołowych na świecie fabryk układów pamięci.

9 K. Piech: Uwarunkowania doktrynalne polityki internetowej państwa a polityka gospodarcza 185 internetową. Podtrzymuję pogląd amerykański, że powinno się unikać niepotrzebnego mieszania się władz w Internet (bądź polityki internetowej sensu largo). Jednakże nie zawsze jest to korzystne, co uznaje również społeczeństwo amerykańskie, domagając się wprowadzenia uregulowań prawnych, które wspomogłyby rozwój Internetu. Oprócz uregulowań prawnych (które dalej będą szerzej omówione), ważne są też czynniki ekonomiczne, a zwłaszcza finansowe. W sytuacji, kiedy państwo zostaje w tyle w rankingach rozwoju gospodarki elektronicznej, należy w skrajnych przypadkach: albo jeszcze bardziej zliberalizować rynek licząc na to, że sam nabierze rozpędu i będzie się rozwijał, albo wprowadzić interwencjonizm, np. w postaci publicznych pieniędzy (tj. zebranych z podatków z innych sektorów) inwestowanych w infrastrukturę. Można też stosować oba te zabiegi równolegle. 12 Mimo, że w raporcie Komitetu Badań Naukowych z 1999 r. pt. Stan nauki i techniki w Polsce stwierdzono, że finansowanie nakładów na badania i rozwój w większym stopniu powinny uczestniczyć jednostki prywatne. 13 Jest to oczywiście prawdą, pozostaje tylko kwestia, na ile jest to możliwe w kraju, będącym pod względem rozwoju gospodarczego o ok. 30 lat w tyle za państwami Unii Europejskiej. Skrajnością było by ograniczenie wydatków budżetowych tak, by osiągnąć proponowany przez KBN udział 50%. Jest oczywiste, że ww. instytucja rządowa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom budżetu i zaleca zmniejszenie jego udziału w nakładach na rozwój. Nakłady na B+R nie powinny jednak pochodzić wyłącznie ze źródeł prywatnych, państwo również powinno się włączyć w finansowanie badań. Wg amerykańskiej National Academy of Sciences, to zaangażowanie pieniędzy publicznych umożliwiło rozwój Internetu i innych dziedzin związanych z technologią komputerową. Państwo jest potrzebne do stymulowania rozwoju gospodarczego poprzez wspieranie wysiłku B+R przedsiębiorstw i tworzenie infrastruktury technicznej i prawnej. 14 Zdanie to potwierdza cytowany już raport: Rząd federalny Stanów Zjednoczonych od długiego czasu jest włączony w rozwój Internetu. Poprzez granty badawcze i przez wagę jego statusu jako największego instytucjonalnego użytkownika usług komputerowych w kraju, rząd federalny odgrywał centralną rolę w jak to teraz nazywamy przyjściu Internetu na świat. Dopiero później: Gdy Internet dojrzał i dorósł do podtrzymania szerokiego wachlarza komercyjnej działalności, rząd federalny przeniósł ważne techniczne i zarządcze funkcje do sektora prywatnego. Źródło: K. Werbach, Digital Tornado, op. cit., p. i. 12 W Polsce tymczasem na rynku telekomunikacyjnym, jednym z podstawowych dla rozwoju gospodarki elektronicznej, nadal utrzymywany jest monopol, a z drugiej strony środki publiczne na rozbudowę infrastruktury są niewystarczające. 13 W krajach wysoko rozwiniętych w nakładach na B+R przeważają środki pozabudżetowe, głównie fundusze przedsiębiorstw. W Polsce przeciwnie, dominuje finansowanie budżetowe, które stanowi prawie 2/3 ogółu nakładów. Takie proporcje są również charakterystyczne dla krajów słabiej rozwiniętych. Cyt. za: S. Kosieliński, Odwrócone proporcje, Computerworld Polska, 13 grudnia 1999, s E. Bendyk, Mity wskaźników, Computerworld Polska, 13 grudnia 1999, s

10 186 Polityka Gospodarcza nr 4 (2000), s Pozostaje więc kwestia, czy Internet w Polsce dojrzał już na tyle, by prowadzić hands-off policy? Czy można przegapić przełomową szansę dogonienia państw bardziej rozwiniętych dzięki zaangażowaniu inwestycyjnemu w zaawansowane technologie? Rozpoczyna się decydująca faza rozgrywki o przyszły status takich państw, jak Polska: czy znajdą się w grupie gospodarek zarabiających na dystrybucji, czy gospodarek wytwarzających produkty pod dyktando dystrybutorów Polityka telekomunikacyjna komplementarna wobec polityki internetowej Jak to już było wcześniej wspomniane, polityka internetowa jest ściśle związana z polityką telekomunikacyjną. Mimo, że jej opisywanie nie jest celem pracy, to nie można o niej nie wspomnieć. Wyjdę najpierw od bardziej ogólnych spostrzeżeń dotyczących wpływu telekomunikacji na rozwój gospodarczy. Można zauważyć następującą zależność: im bardziej rozwinięty gospodarczo jest kraj, tym bardziej rozwinięte ma struktury informacyjne. Potwierdza to wysoka wartość współczynnika determinacji liniowej R 2 = 0,81 mierzącego zależność liczby telefonów na 100 mieszkańców i PKB per capita w badanych 30 krajach w 1992 r. 16 Wynika z tego, że kraje o wyższym współczynniku PKB mają lepiej rozwiniętą infrastrukturę, niż kraje o niskiej wartości tegoż miernika. Rozwój infrastruktury wpływa na wzrost PKB. Z badań firmy McKinsey wynika, że 1 procent wzrostu liczby telefonów w krajach rozwiniętych prowadzi do wzrostu gospodarczego osiągającego 3 procenty. 17 Na podstawie tych faktów oraz chociażby intuicyjnych poglądów na rolę telefonii można przyjąć za uzasadnione rozwijanie sektora telekomunikacyjnego i prowadzenie wobec niego określonej polityki państwa. W obecnych czasach, gdy występuje duża współzależność pomiędzy rozwojem Internetu i telekomunikacji (w tym komórkowej), przy prowadzeniu polityki internetowej konieczne jest równoległe prowadzenie polityki telekomunikacyjnej, by efekty obydwu się kumulowały i potęgowały, a nie eliminowały. Jednym z takich działań może być regulacja bądź wpływ państwa na ceny połączeń telefonicznych. Im one są niższe, co również może być regulowane lub przynajmniej w pewnym zakresie kontrolowane przez państwo, tym wyższe są perspektywy na rozwój Internetu. Może to być dokonane nie tyle przez bezpośrednią interwencję, co poprzez zapewnienie rozwoju konkurencji na tym rynku. Dużą rolę grają również uregulowania antymonopolowe. Rolę tego wydatnie podkreślił K. Werbach: udane otwieranie sektora telekomunikacyjnego na konkurencję będzie prawdopodobnie największym wkładem, jaki rząd może uczynić dla rozwoju Internetu. Źródło: K. Werbach, Digital Tornado, op. cit., p. v. 15 A. Grandys, Dystrybucyjna alternatywa, Computerworld Polska, 10 kwietnia 2000, s Por. S. Beardsley, M. Patsalos-Fox, Getting telecoms privatization right, The McKinsey Quarterly, 1995 No. 1 (por. również 17 Ibidem.

11 K. Piech: Uwarunkowania doktrynalne polityki internetowej państwa a polityka gospodarcza 187 Na zakończenie można wymienić przykładowe kierunki polityki internetowej. Rząd może wpływać na przemiany Internetu na wiele sposobów, włączając bezpośrednie regulowanie, udział w rozwoju standardów technicznych, zapewniając fundusze, ograniczając antykonkurencyjne zachowanie dominujących firm, ułatwiając współpracę przemysłu w innym przypadku zakazaną przez prawo antytrustowe, promując nowe technologie, popierając współpracę pomiędzy prywatnymi grupami interesów, reprezentując Stany Zjednoczone w międzynarodowych międzyrządowych organach i nabywając usługi na dużą skalę. Źródło: K. Werbach, Digital Tornado, op. cit., p. v. 7. Sceptycyzm wobec nowej gospodarki Znany na świecie guru zarządzania, 90-letni Peter Drucker, jest sceptyczny co do możliwości rozwoju przedsiębiorstw internetowych. Nie tylko zresztą on, ale i wielu ekonomistów. Zdaniem Druckera, Spółki, które nie wykazują przychodów w ciągu 18 miesięcy od daty powstania, są co najmniej podejrzane. A one właśnie stanowią większość. Ich byt opiera się na stałym dopływie kapitału inwestycyjnego, również z giełdy, a każde zachwianie na rynku giełdowym może oznaczać katastrofę. Na takich podstawach nie buduje się biznesu. 18 Obawy te są ze wszech miar uzasadnione z punktu widzenia starej gospodarki. Spółki internetowe oznaczają się niezwykłą elastycznością działania, co jest ich dużą przewagą w stosunku to spółek starej gospodarki. Jest to jednak wymóg prowadzenia biznesu w tym sektorze. Problemem jest jednak nadal sposób finansowania firm nowej gospodarki. Szybciej niż może nam się wydawać, tradycyjne firmy dogonią spółki internetowe, jeśli chodzi o zaadaptowanie możliwości Internetu w swojej działalności. To już się dzieje, widoczna zmiana jest kwestią miesięcy. A wówczas okaże się, że ustabilizowane firmy mają poważną przewagę konkurencyjną w postaci dostępu do taniego kapitału ( ), dobrze zdefiniowanych procedur działania i marki utrwalonej w pamięci klientów. 19 Od 1995 do połowy 2000 r. straty Amazon.com, największej i funkcjonującej do dziś księgarni internetowej na świecie, wyniosły aż ponad 1 mld USD (!). Innym wielkim sceptykiem nowej gospodarki jest laureat nagrody Nobla Robert Solow. Powiedział on, że komputery widać wszędzie, poza statystykami produktywności. Powstało na tej podstawie pojęcie paradoksu produktywności, zgodnie z którym, wzrost liczby komputerów nie przyczynia się do wzrostu tego właśnie miernika w innych dziedzinach gospodarki. Produktywność w innych działach wręcz spadła, co dowodzić ma, że informatyzacja nie przyczynia się do rozwoju pozostałych branż, poza nią samą. Informatyka stała się lokomotywą napędzającą samą siebie. Dopóki będzie popyt na nowe technologie z tej dziedziny, dopóty będzie się ona rozwijała, a przez to wpływała na wzrost PKB. 18 Staruszek po nowemu, Computerworld Polska, 11 września 2000, s Ibidem.

POLITYKA INTERNETOWA PRÓBA UJĘCIA TEORETYCZNEGO

POLITYKA INTERNETOWA PRÓBA UJĘCIA TEORETYCZNEGO Krzysztof Piech POLITYKA INTERNETOWA PRÓBA UJĘCIA TEORETYCZNEGO Artykuł niniejszy zawiera zwięzły opis zjawiska istniejącego w Polsce zaledwie od kilku lat, a rozwijającego się niezwykle intensywnie. Mianowicie

Bardziej szczegółowo

Life-time-learning konieczność doby rewolucji informacyjnej a polityka edukacyjna państw

Life-time-learning konieczność doby rewolucji informacyjnej a polityka edukacyjna państw dr Krzysztof Piech Instytut Wiedzy, Warszawa Life-time-learning konieczność doby rewolucji informacyjnej a polityka edukacyjna państw Life-time-learning a Necessity of Information Revolution Era and State

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie kapitału ludzkiego w Polsce

Prognozowanie kapitału ludzkiego w Polsce INSTYTUT WIEDZY I INNOWACJI Ul. Wiązana 22L, 04-680 Warszawa www.instytut.info Prognozowanie kapitału ludzkiego w Polsce Ekspertyza wykonana na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8,

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność w sieciach przedsiębiorstw informatycznych

Innowacyjność w sieciach przedsiębiorstw informatycznych Raporty Wschodniego Klastra IT Raport nr 1, wrzesień 2010 autor: mgr inż. Jerzy Wawro Innowacyjność w sieciach przedsiębiorstw informatycznych Spis treści Wprowadzenie...2 Wstęp...2 Co to jest innowacyjność...2

Bardziej szczegółowo

SZANSE DLA POLSKI W PROCESIE EUROPEJSKĄ. Beata Pawełczyk Małgorzata Pawłowska GLOBALIZACJI I INTEGRACJI Z UNIĄ

SZANSE DLA POLSKI W PROCESIE EUROPEJSKĄ. Beata Pawełczyk Małgorzata Pawłowska GLOBALIZACJI I INTEGRACJI Z UNIĄ ! " #$ " % & ## '( ) S M N MSN Working Papers nr 4 *+,-.-/012/032,-+4035026789 Instytut Nauk Ekonomicznych PAN - koordynator Instytut Wysokich Ciśnień PAN Instytut Biochemii i Biofizyki PAN Instytut Organizacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73 Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73 UCHWAŁA Nr 7 RADY MINISTRÓW z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki Dynamiczna Polska 2020 Na podstawie art. 14

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz przy

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1 grudzień 2008 Spis treści 1. Analiza stanu obecnego społeczeństwa informacyjnego

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia 4 Wpływ globalnej gospodarki sieciowej na e-learning Witold T. Bielecki

metody, formy i programy kształcenia 4 Wpływ globalnej gospodarki sieciowej na e-learning Witold T. Bielecki 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Wpływ globalnej gospodarki sieciowej na e-learning Witold T. Bielecki 7 Strategia rozwoju kraju 2007 2015: czy nadchodzą dobre czasy dla

Bardziej szczegółowo

GLOBALIZACJA GOSPODARKI - WYBRANE CECHY PROCESU

GLOBALIZACJA GOSPODARKI - WYBRANE CECHY PROCESU MINISTERSTWO GOSPODARKI GLOBALIZACJA GOSPODARKI - WYBRANE CECHY PROCESU DEPARTAMENT ANALIZ I PROGNOZ Warszawa, listopad 2007 r. Spis treści 1. Globalizacja gospodarki 3 2. Wpływ globalnej liberalizacji

Bardziej szczegółowo

Technologie, globalizacja konkurencji, marketing i PR, dane

Technologie, globalizacja konkurencji, marketing i PR, dane Rola samorządu w adaptacji przedsiębiorstw i pracowników do globalnych i regionalnych trendów gospodarczych Mazowieccy przedsiębiorcy w obliczu globalnych i regionalnych trendów gospodarczych Technologie,

Bardziej szczegółowo

Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla rozwoju nowoczesnych sektorów w gospodarce Polski

Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla rozwoju nowoczesnych sektorów w gospodarce Polski Zeszyty Naukowe nr 741 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2007 Ryszarda Bolonek Katedra Ekonomii Stosowanej Dariusz Firszt Katedra Ekonomii Stosowanej Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla

Bardziej szczegółowo

NARODOWY SYSTEM INNOWACYJNOŚCI JAKO FILAR GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY

NARODOWY SYSTEM INNOWACYJNOŚCI JAKO FILAR GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY Anna Zorska NARODOWY SYSTEM INNOWACYJNOŚCI JAKO FILAR GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY Wprowadzenie Termin gospodarka oparta na wiedzy (GOW) przypisuje się P.F. Druckerowi, który wyeksponował znaczenie wiedzy

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju branży informatycznej plan działania 2010. Spis treści. Wstęp... 4. 1. Analiza rynku IT... 7

Strategia rozwoju branży informatycznej plan działania 2010. Spis treści. Wstęp... 4. 1. Analiza rynku IT... 7 Eko Marketing Strategia rozwoju branży informatycznej plan działania Dla województwa zachodniopomorskiego Bogdan Kępka 2010 1 Spis treści Wstęp... 4 1. Analiza rynku IT... 7 1.1. Obraz rynku w skali światowej...

Bardziej szczegółowo

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: Integracja handlu światowego i outsourcing. Jak stawić czoła nowym wyzwaniom?

Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: Integracja handlu światowego i outsourcing. Jak stawić czoła nowym wyzwaniom? 15.1.2008 C 10/59 Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: Integracja handlu światowego i outsourcing. Jak stawić czoła nowym wyzwaniom? (2008/C 10/17) Dnia 16 lutego 2007 r. Europejski

Bardziej szczegółowo

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data

sieci szkieletowe program e-pionier Internet rzeczy cyfrowego Program Operacyjny Polska Cyfrowa FUNDUSZE UNIJNE rynek ICT Big Data start-upy metadane sieci szkieletowe profil zaufany kierunki techniczne studia zamawiane usługi program e-pionier komunikacja M2M klastry technologiczne interdyscyplinarność platforma epuap Europejska

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim

Regionalna Strategia Innowacyjności w Województwie Zachodniopomorskim Regionalna Strategia Innowacyjności Strona 1 z 83 Regionalna Strategia Innowacyjności opracowana w ramach Projektu Analiza, opracowanie i doskonalenie regionalnej strategii innowacyjności w regionie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

Globalny kryzys ekonomiczny próba rekonstrukcji źródeł

Globalny kryzys ekonomiczny próba rekonstrukcji źródeł Maciej D. Jaworski Uniwersytet Szczeciński Globalny kryzys ekonomiczny próba rekonstrukcji źródeł Streszczenie Artykuł jest wstępem do rozważań na temat zjawiska kryzysu gospodarczego, jaki dotknął świat

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 MAREK MAKOWIEC Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW TYPU SPIN-OFF / SPIN-OUT

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Upowszechnianie Technologii Handlu Elektronicznego w Rosji

Upowszechnianie Technologii Handlu Elektronicznego w Rosji 1 Siergiej B.Perminov Upowszechnianie Technologii Handlu Elektronicznego w Rosji 1. Handel elektroniczny a budowanie instytucji rynkowych W przeciwieństwie do niektórych gospodarek post-komunistycznych

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE

INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA KATEDRA EKONOMII POLITYCZNEJ Leszek Kropiwnicki INSTYTUCJONALNE I ORGANIZACYJNE ASPEKTY ROZWOJU USŁUG POŚREDNICTWA FINANSOWEGO W POLSCE Praca doktorska

Bardziej szczegółowo

WPŁYW DZIAŁALNOŚCI REGULACYJNEJ PAŃSTWA W OBSZARZE KREOWANIA ŁADU KONKURENCYJNEGO NA ROZWÓJ NOWEJ GOSPODARKI

WPŁYW DZIAŁALNOŚCI REGULACYJNEJ PAŃSTWA W OBSZARZE KREOWANIA ŁADU KONKURENCYJNEGO NA ROZWÓJ NOWEJ GOSPODARKI WPŁYW DZIAŁALNOŚCI REGULACYJNEJ PAŃSTWA W OBSZARZE KREOWANIA ŁADU KONKURENCYJNEGO NA ROZWÓJ NOWEJ GOSPODARKI Adam P. Balcerzak Wykorzystując dla celów naukowych oraz cytując poniższy teksty proszę pamiętać,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska

Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka Gryzik, Anna Knapińska, Aldona Tomczyńska Zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi w sektorze przemysłu red. Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych wymiar krajowy i międzynarodowy

Współpraca nauki i biznesu w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych wymiar krajowy i międzynarodowy Marek Makowiec * Tomasz Kusio ** Współpraca nauki i biznesu w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych wymiar krajowy i międzynarodowy Streszczenie W opracowaniu autorzy poruszają kwestie dotyczące

Bardziej szczegółowo

Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru

Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Raport powstał we współpracy z Towarzystwem Ekonomistów Polskich. Autorzy raportu: Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Krajowa Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Łukasz Bryl ZNACZENIE NOWEJ GOSPODARKI WE WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH MIĘDZYNARODOWYCH. Praca doktorska

Łukasz Bryl ZNACZENIE NOWEJ GOSPODARKI WE WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH MIĘDZYNARODOWYCH. Praca doktorska Łukasz Bryl ZNACZENIE NOWEJ GOSPODARKI WE WSPÓŁCZESNYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH MIĘDZYNARODOWYCH Praca doktorska Promotor: prof. dr hab. Tomasz Rynarzewski Promotor pomocniczy: dr Ewa Mińska-Struzik KATEDRA

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo