..ÁFENERGOTECH PROJEKT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "..ÁFENERGOTECH PROJEKT"

Transkrypt

1 ÁFENERGOTECH PROEKT ENERGOTECH PROEKT Marek Kalicki, Gda ń sk ul Tatrza ń ska 1B44 TEL mail wwwenergotechprojektpl PROEKT ORGANZAC RUCHU TEMAT Rozbudowa o świetlenia przy ul Unruga LOKALZACA Woj Pomorskie, Miasto Gdynia dz Nr KM 31 obr ę b Gdynia BRAN ŻA Elektryczna NWETOR GMNA MATA GDYN A Marsza ł ka Pi łsudskiego Gdynia OPRACOWAŁ mgr in ż Marek Kalicki POM0199PWOE10 Gda ńsk, sierpie ń 2013 r Egz mgr in ż Marek (afi i uprowfler bc; j b Cn rns1g3 ecky n nr ewd POMjO 9jwOE1O

2 Zarz ąd Dróg i Zieleni jednostka bud żetowa Gminy Miasta Gdyni Gdynia ul 10 Lutego 24 telefon Ol; fax ; sekretariarzdizgdyniapl UKR7220" APBG 1 C q" Gdynia, dn r ENERGOTECHPROEKT ul Tatrzańska 11 B Gdańsk limemo =f' Zarz ąd Dróg i Zieleni w Gdyni zatwierdza projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas budowy o świetlenia na ul Unruga, ul Pustki, ul Powstania Wielkopolskiego, ul Ku śnierskiej i ul Boisko w Gdyni nwestor przed przyst ąpieniem do robót, zobowi ązany jest za łatwi ć wszelkie formalno ści związane z zaj ęciem pasa drogowego zgodnie z Rozporz ądzeniem Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r w sprawie okre ślenia warunków udzielenia zezwole ń na zaj ęcie pasa drogowego Dz U Nr 140 poz 1481 z 2004 r Zup n i(,mwr#k Rei Op,Wzi ch(, i Oznko ZDZ ZA ZGODNQc Z ORY Ł E Załączniki; 1 egz projektu tymczasowej organizacji ruchu wwwzdizgdyniapl

3 7 AjnrfnérÍ r r r rr Ai ni L _ą V Y 4? %# "i mi 3"l,i V V ĘA li" flrs trhni7ny r i 2 Rysunki n ^r; tt ^+^ ri ^, D nr 1 % li iicilyjt i Piany sytuacyjne Rys nr 2 4

4 1 OP TECHNCZNY do rrojektu organizacji ruchu na czas budowy o świetena w ci ągu ulicy Unruga w Gdyni Podstawa opracowania Zeceme inwestora Plan sytuacyjno wysoko ściowy zczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygna łów drogowych oraz 1fr7(17 ń h7fl (7 ń tw nhit rirnnnwpnn wrnki irh m7r7nt n drogach" za łączniki nr 1 4 do rozporz ądzenia Ministra infrastruktury z iiiii 1_ na łsa kcuiquriik UU U U YU LUi O UL 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r) Wizja wterenie 1 Zakres robót Prnikt nhimi wyknnni n7nknwni rnh ńł prowadzonych w pasie drogowym ul Unruga na dzia łce o nr ewidencyjnym rvi i isa yy ao ifl UyyaUU ł chodniku oraz pasie zieleni w wykopie otwartym Z uwagi na zakres robót prace podzielono na etapy 2 Oznakowanie i zabezpieczenie ruchu pieszego Teren objęty robotami nale ży oznakowa ć zgodnie z planami sytuacyjnymi rn*,nrf, srn iss nrnslrrr in jr 1) A \ flri 5j Uri;a y rp iu ;io i9a,o 1 UULfl i yj0 i"riso r7r rnh ńf rryr nn72 ir7c4 ni;i rflrflp(fl A14 oraz wygrodzenia w postaci U20c Przej ście przez jezdni ę należy wykona ć bez naruszenia konstrukcji (przeciskprzewiert sterowany), Dodatkowo w celu zachowania ciągu pieszego nale ży zastosować kładki dla pieszych r 3 Wytyczne organizacyjne Przed przystąpniem do prowadzenia robót Wykonawca zobowi ązany, jest do uzyskania zezwolenia na zaj ęcie pasa drogowego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia r w sprawie okre ślenia warunków udzielania zezwole ń na zajęcie pasa drogowego (Dz U Nr 140, poz 1481) \P trkri flrflwl(17flflrh rnh ńt n+"i rini ł ink"i,cknwrh rnin 1 uzgodren zawartvch w niniejszvmoc,racowaru oraz w ororeke budoan yrn wy iówyi i a idiuy"a na i 110 UUUL yy L O i prowadzenia odpowiedzialny jest Kierownik budowy Po zako ńczeniu robót teren pasa drogowego nale ży przywróci ć do stanu pierwotnego

5 Puciink 1 Plcin nripntn ę iinu = 3r

6 Y ł % 7 ;; ofi Ż femołeizpod 7 P 7 \ ~wea uwgcxt sy ejq ULi eł OqEf!U9fl9!M$o Bfjiz M _7 o Ż, eu2mofofod f b_ ; 1g 9 \ 1? fy", 555 uupzof Padzjo % oqo z pę 4 ly co NF el Cri 6 ił 1 =11 U N Ą _5555

7 t ( ) ;;! f, * _ %_* \ ; 4z N h7 ; Y 1" j" co 7 i \ ; 9" 5",Ź \ ;i 7 co ą CL 4 ;4 Z3, f3 V EL Ź q 0A ; 1ł E a 7V 0 OZNACZENA ístníejqce ;b0n0w8 projektowane wygrodzenie obszar wyfqczony z ruchu o 3 _ Data o uprawnienia Marek Kaicd podpisy PQM0199PWQE1O Gdańsk, ultatrzańskallb44 c Projektował N sierpień 2013r Ę rnergotech wwweneechprojektpł ą N" L4 t" Q Z" r 7" kala tadium nwestor j 7 7 Projekt budowlanowykonawczy Gmina Miasta Gdynia Al Marszałka Piłsudskiego 52154, Gdynia Bran ża DROGOWA Zadanie BUDOWA O ŚWETLENA WYBRANYCH ULC CĄGÓW PEZOEZDNYCH Nr rys NATERENEGDYN Rysunek PLAN YTUACYNY FAZA 2ORGANZACA RUCHU NA CZA 3 PROWADZENA ROBÓT W C ĄGU UL UNRUGA

8 h ź 1i P 3 t, \ 1,!ł ; ND L72 ł1 A ł ;1i f 7 1 \p 0 co OZNACZENA istnieją ce oznakowanie pionowe projektowane oznakowanie pionowe proktowane wygrodzenie ( Gda ńsk, ul Tatrzańska 5 7 obszarczonyzmchu kołowego Data sierpień 2013r uprawnienia Projektował Marek Kalicki POM0199PWOE10 podpisy wwwenergotechprcąektpl kala lnwestor ri5 j 5r tadium 1500 Zadanie 5 Rysunek Projekt budowlanowykonawczy Gmina Miasta Gdynia A Marszałka Piłsudskiego 52154,81382 Gdynia BUDOWA O ŚWETLENA WYBRANYCH ULC CĄGÓW PEZOEZDNYCH GDYN MA 1PLAN YTUACYNY FAZA 3ORGANZACA RUCHU NA CZA PROWADZENA ROBÓT WC ĄGU UL UNRUGA Bran ża DROGOWA Nr rys 4

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN. Zespó³ autorów pod redakcj¹ dr. hab. in. Zygmunta Suligowskiego Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN. Poradnik kierownika budowy i inspektora nadzoru Zespół autorów pod redakcją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI 1. Zamawiający MARCIN KRZEMIEŃ 34-100 Wadowice,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw 1),2)

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw 1),2) Kancelaria Sejmu s. 1/14 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2012 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2012 r. poz. 472. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw 1),2) Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622. USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622. USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. 1) I) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA "MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEŻA"

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEŻA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA "MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEŻA" Nazwa zamówienia: Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Białowieża Wymiana opraw oświetleniowych

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKRESU I SPOSÓBU PROWADZENIA ROBÓT WRAZ Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA dotyczy: Zgłoszenia budowy ( robót remontowych )

OPIS ZAKRESU I SPOSÓBU PROWADZENIA ROBÓT WRAZ Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA dotyczy: Zgłoszenia budowy ( robót remontowych ) Rej. nr P158-887-2009 OPIS ZAKRESU I SPOSÓBU PROWADZENIA ROBÓT WRAZ Z INFORMACJĄ DOTYCZĄCĄ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA dotyczy: Zgłoszenia budowy ( robót remontowych ) ZADANIE: WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO

Bardziej szczegółowo

RWE Stoen Operator Sp. z o.o. WYTYCZNE I WSKAZÓWKI PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH W POBLIŻU CZYNNYCH SIECI I URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH

RWE Stoen Operator Sp. z o.o. WYTYCZNE I WSKAZÓWKI PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH W POBLIŻU CZYNNYCH SIECI I URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH RWE Stoen Operator Sp. z o.o. WYTYCZNE I WSKAZÓWKI PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH W POBLIŻU CZYNNYCH SIECI I URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH WYTYCZNE I WSKAZÓWKI PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH W POBLIŻU

Bardziej szczegółowo

Działaj w przestrzeni! Jak zorganizować wydarzenie w przestrzeni publicznej w Warszawie

Działaj w przestrzeni! Jak zorganizować wydarzenie w przestrzeni publicznej w Warszawie Działaj w przestrzeni! Jak zorganizować wydarzenie w przestrzeni publicznej w Warszawie ORGANIZATORKO, ORGANIZATORZE! Jednym z kluczowych etapów organizacji wydarzenia w przestrzeni publicznej jest uzyskanie

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 sierpnia 2001 r.

USTAWA z dnia 11 sierpnia 2001 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 11 sierpnia 2001 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 84, poz. 906; o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 27 lipca 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 27 lipca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 165 9608 Poz. 987 987 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MAZOWIECKI PORT LOTNICZY SOCHACZEW Sp. z o.o. 96-500 Sochaczew ul. 1 Maja 16 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizację ekspertyzy mającej określić stan nawierzchni lotniskowych lotniska

Bardziej szczegółowo

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com TECHNICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com TECHNICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI TECHNICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SPOSOBY OKREŚLANIA POTRZEB REMONTOWYCH ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU LUB JEGO CZĘŚCI DECYZJE ADMINISTRACYJNE W PROCESIE INWESTYCYJNO REMONTOWYM OBOWIĄZKI

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Prawo budowlane wczoraj i dziś

Prawo budowlane wczoraj i dziś Prawo budowlane wczoraj i dziś Prof. dr hab. inż. Tadeusz Biliński, Uniwersytet Zielonogórski 24 1. Wprowadzenie Specyfika procesu budowlanego i uczestnictwo w nim wielu podmiotów o szczególnych, często

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 1278 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 11 września 2014 r.

Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 1278 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 11 września 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 1278 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej 1)2) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej 1)2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/14 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 82, poz. 556. o kompatybilności elektromagnetycznej 1)2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NR K 13 014 04 02

PROJEKT NR K 13 014 04 02 PRZEDSIĘ BIORSTWO PROJEKTOWO - USŁ UGOWE "INKOM" S.C. SPÓŁ KA PRAWA CYWILNEGO 40-053 KATOWICE, ul. Ś w. Barbar y 2 1a * Tel/fax: 32-257-08-66(-67) Poczta: inkom@inkom.katowice.pl * Strona: www.inkom.katowice.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY. Informator

PRAWO PRACY. Informator PRAWO PRACY Informator Katarzyna Pietruszyńska PRA WO PRA CY Informator Warszawa 2014 Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Mo ni ka Ko li tow ska -So kół Opracowanie typograficzne

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 13 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 13 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 8 528 Poz. 31 31 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIA ANIA PRZEMOCY W RODZINIE oraz OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE za 2013 rok.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIA ANIA PRZEMOCY W RODZINIE oraz OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE za 2013 rok. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIA ANIA PRZEMOCY W RODZINIE oraz OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE za 2013 rok. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIA ANIA PRZEMOCY

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a.

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a. Kancelaria Sejmu s. 1/34 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391, 951, z 2013 r. poz. 21, 228, 888. Rozdział

Bardziej szczegółowo