2. Regulamin pracy Komisji Konkursowej stanowi załącznik nr 2 niniejszego zarządzenia.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2. Regulamin pracy Komisji Konkursowej stanowi załącznik nr 2 niniejszego zarządzenia."

Transkrypt

1 Zarządzenie nr 90/2016 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 90 ust. 1b i 1d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz ze zm.), uchwały Nr XIX/189/16 Rady Miasta Działdowo z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert (Dz. Urz. Woj. Warm. Maz. z 2016 r. poz. 3193), zarządzam, co następuje: Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego. 2. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 3. Regulamin otwartego konkursu ofert stanowi załącznik do Uchwały Nr XIX/189/16 Rady Miasta Działdowo z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert (Dz. Urz. Woj. Warm. Maz. z 2016 r. poz. 3193) W celu przeprowadzenia konkursu ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty powołuje się Komisję Konkursową w następującym składzie: 1) Wiśniewski Andrzej - Z-ca Burmistrza - przewodniczący Komisji, 2) Ewa Ners - naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu członek, 3) Barbara Berg - pracownik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu członek, 4) Elżbieta Konarzewska Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Działdowo członek, 5) Ewa Brzozowska - Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 4 - członek. 2. Regulamin pracy Komisji Konkursowej stanowi załącznik nr 2 niniejszego zarządzenia. 3. Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez zamieszczenia jego treści: 1) w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Działdowo, 2) w siedzibie Urzędu Miasta Działdowo ul. Zamkowa 12, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń, 3) na stronie internetowego serwisu Urzędu Miasta Działdowo 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz /-/ Grzegorz Mrowiński

2 Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 90/2016 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 9 sierpnia 2016 r. OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta Działdowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, z zakresu wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 4 lat, którego celem jest zapewnienie dostępności do wychowania przedszkolnego dzieciom zamieszkałym na terenie Gminy-Miasta Działdowo, którym gmina ma obowiązek zapewnić taką możliwość. I. Rodzaj zadania 1. Zadanie obejmuje prowadzenie wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 4 lat zamieszkałych na terenie Gminy-Miasta Działdowo w przedszkolach niepublicznych wraz z udzieleniem dotacji, o której mowa w art.90 ust.1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2015 r. poz ze zm.). 2. Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie niepublicznym przedszkolom realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego na warunkach takich jak w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę-Miasto Działdowo. II. Wysokość środków publicznych, które Gmina-Miasto Działdowo ma zamiar przeznaczyć na realizację zadania 1. Łącznie na realizację tego zadania planowane jest przeznaczenie (szacunkowo): 1) w roku 2016 ok ,00zł 2) w roku 2017 ok ,00 zł Klasyfikacja budżetowa środków finansowych: Dział 801 Oświata i wychowanie, Rozdział Przedszkola, 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznych jednostek systemu oświaty. 2. W roku 2017 wysokość środków finansowych przeznaczonych na kontynuację realizacji zadania uzależniona będzie od wysokości środków zatwierdzonych w budżecie miasta. III. Zasady przyznania dotacji 1. Postępowanie w sprawie otrzymania dotacji odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w art. 90 ust. 1b i 1d ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz ze zm.). 2. O otrzymanie dotacji z budżetu Gminy-Miasta Działdowo w ramach otwartego konkursu ofert mogą się ubiegać osoby prowadzące niepubliczne przedszkola, wpisane do ewidencji niepublicznych szkół i przedszkoli prowadzonej przez Burmistrza Miasta Działdowo. 3. Warunkiem ubiegania się o otrzymanie dotacji na realizację zadania publicznego przez oferentów jest złożenie zobowiązania do przestrzegania warunków, o których mowa w art. 90 ust. 1b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz podanie informacji o planowanej liczbie dzieci. Powyższe zobowiązanie oraz informację należy złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. 4. Dotacja dla niepublicznego przedszkola na realizację zadania objętego konkursem, przysługuje na każdego ucznia w wysokości równej wydatkom bieżącym przewidzianym na jedno dziecko w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę-Miasto Działdowo, pomniejszoną o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, z tym, że na dziecko niepełnosprawne w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawne dziecko w przedszkolu w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez gminę. 5. Do udzielania, rozliczania i kontroli wykorzystania dotacji przyznanej podmiotowi który będzie realizował zadanie zastosowanie ma uchwała nr XIV/121/15 Rady Miasta Działdowo z dnia 30 listopada 2015 r w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych

3 podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy-Miasto Działdowo oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji (Dz. Urz. Woj. Warm. Maz. z 2015 r., poz. 4652): 6. Otrzymana dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji zadania przedszkola w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. 7. Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na wydatki określone w art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty. IV. Zakres, termin i warunki realizacji zadania 1. Zadanie określone otwartym konkursem ofert dla niepublicznych przedszkoli, obejmuje zapewnienie realizacji wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 4 lat zamieszkałych na terenie Miasta Działdowo. 2. Termin realizacji zadania obejmuje okres od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2017 r. 3. Do konkursu mogą przystąpić organy prowadzące przedszkola niepubliczne, które są wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Burmistrza Miasta Działdowo. 4. Niepubliczne przedszkole realizujące zadanie objęte otwartym konkursem ofert zobowiązane jest do stosowania następujących zasad określonych w art. 90 ust. 1b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty: 1) spełniać warunki określone w art. 6 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, w których czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki nie będzie krótszy niż czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony przez Radę Miasta Działdowo dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę-Miasto Działdowo na podstawie art. 14 ust.5 pkt 1 lit. a ustawy o systemie oświaty (aktualnie określony w uchwale Nr XVII/161/16 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina-Miasto Działdowo (Dz. Urz. Woj. Warm. Maz. z 2016 r., poz.1665): 2) pobierać za każde dziecko objęte ofertą, opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki nie wyższych niż opłaty ustalone przez Radę Miasta Działdowo dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę- Miasto Działdowo na podstawie art. 14 ust.5 pkt 1 lit. a ustawy o systemie oświaty Uchwałą Nr XVII/161/16 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina-Miasto Działdowo (Dz. Urz. Woj. Warm. Maz. z 2016 r., poz.1665): 3) przedszkole niepubliczne prowadzić będzie dokumentację przebiegu nauczania, wychowania i opieki ustaloną dla przedszkoli publicznych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1170), 4) przedszkole niepubliczne zapewni liczbę wychowanków w oddziale nie przekraczającą maksymalnej liczby uczniów w oddziale przedszkola publicznego, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 5) przedszkole niepubliczne zapewni wychowankom pomoc psychologiczno-pedagogiczną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, 6) przedszkole niepubliczne przy rekrutacji do przedszkola stosować będzie zasady przyjmowania do publicznych przedszkoli, określone w rozdziale 2a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (przepisu nie stosuje się w roku, w którym ogłoszono otwarty konkurs ofert). 5. Ponadto podmiot realizujący zadanie objęte otwartym konkursem ofert, zobowiązany jest do zapewnienia następujących standardów wychowania przedszkolnego, obowiązujących w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę-Miasto Działdowo: 1) zapewnienie możliwości korzystania z usług świadczonych przez przedszkole w godzinach od 6.30 do 17.00, 2) niewliczanie wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania kuchni przy ustalaniu stawki za korzystanie przez dzieci z posiłków w przedszkolu.

4 V. Termin i miejsce składania ofert 1. Formularze ofertowe wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 VIII 2016 roku w Urzędzie Miasta Działdowo, ul. Zamkowa 12, pok. nr 1, parter (liczy się data wpływu). 2. Ofertę wraz z załącznikami składa się w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z opisem: nazwa i adres oferenta wraz z numerem telefonu, napisem: Oferta na konkurs dla niepublicznych przedszkoli. 3. Oferty, które wpłyną po ustalonym terminie, nie będą podlegać ocenie. 4. Przed złożeniem oferty pracownicy Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Działdowo, udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadania konkursowego oraz wymogów formalnych (nr telefonu w godz do ). VI. Wymagane dokumenty 1. Obligatoryjnie należy złożyć: 1) prawidłowo wypełniony formularz oferty, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczenia woli. 2) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku, gdy organ prowadzący jest osobą prawną. 3) zobowiązanie, o którym mowa w art.90 ust.1 e ustawy o systemie oświaty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia. 4) dokument potwierdzający prawo do zajmowania lokalu, w którym ma być realizowane zadanie, z podaniem formy dysponowania (akt własności, umowa najmu, umowa użyczenia, porozumienie w sprawie udostępnienia lokalu). 2. Poza załącznikami wymienionymi w ust. 1 oferent może dołączyć zdjęcia pomieszczeń przedszkola, terenu wokół przedszkola, w tym placu zabaw, a także informację o miejscach parkingowych przynależnych lokalizacji przedszkola. VII. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert 1. Oferty oceniane będą w trybie i według kryteriów zawartych w Uchwale Nr XIX/189/16 Rady Miasta Działdowo z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert (Dz. Urz. Woj. Warm. Maz. z 2016 r. poz. 3193). 2. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do publicznej wiadomości w: 1) w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Działdowo, 2) w siedzibie Urzędu Miasta Działdowo, ul. Zamkowa 12 w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń, 3) na stronie internetowego serwisu Urzędu Miasta Działdowo VIII. Informacja o zorganizowanych w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych W roku 2016 oraz 2015 nie organizowano otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego. Burmistrz /-/ Grzegorz Mrowiński

5 REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 90/2016 Burmistrza Miasta Działdowo z dnia 9 sierpnia 2016 r Burmistrz Miasta Działdowo powołuje komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz wyznacza jej przewodniczącego. 2. W skład komisji konkursowej wchodzi: 1) Z-ca Burmistrza Miasta Działdowo lub inny pracownik Urzędu Miasta Działdowo wskazany przez Burmistrza, 2) dwóch pracowników Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Urzędu Miasta, 3) jeden radny Rady Miasta Działdowo, 4) jeden z dyrektorów przedszkoli prowadzonych przez Miasto Działdowo. 3. Prace komisji odbywają się na posiedzeniach zamkniętych, w których uczestniczy więcej niż 50% członków. 4. Pracami komisji konkursowej kieruje jej przewodniczący, który w sprawach nieuregulowanych ustala zasady postępowania. 5. Oferty podlegają sprawdzeniu pod względem formalnym i merytorycznym zgodnie z kryteriami wskazanymi w Regulaminie otwartego konkursu ofert stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XIX/189/16 Rady Miasta Działdowo z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert (Dz.Urz. Woj. Warm. Maz. z 2016 r. poz. 3193). 6. Członkowie komisji dokonują wyboru najkorzystniejszych ofert przyznając od 0 10 punktów za każde z kryteriów określonych w 5 Załącznika do Uchwały Nr XIX/189/16 Rady Miasta Działdowo z dnia 28 czerwca 2016 r. 7. W konkursie zostają wyłonione przedszkola, które uzyskały najwyższą liczbę punktów. O liczbie miejsc, które Miasto Działdowo wykorzysta do realizacji swojego obowiązku decyduje liczba punktów. Przydział odbywa się poprzez przyznanie limitu miejsc dla przedszkola, które uzyskało najwyższą liczbę punktów. W przypadku, gdy przedszkola uzyskają równą liczbę punktów, miejsca rozdziela się proporcjonalnie. 8. Komisja konkursowa może zwrócić się do oferenta o złożenie dodatkowych dokumentów, udzielenie dodatkowych wyjaśnień lub informacji w wyznaczonym terminie, a także podjąć decyzję o wizji lokalnej. 9 Ewentualne wątpliwości komisja konkursowa rozstrzyga poprzez głosowanie. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego komisji konkursowej. 10. Z posiedzenia komisji konkursowej sporządzany jest protokół. Protokół zawiera w szczególności: 1) datę konkursu i terminy posiedzeń komisji konkursowej, 2) skład komisji konkursowej, 3) nazwy podmiotów prowadzących niepubliczne przedszkola, które złożyły oferty w konkursie, 4) nazwy podmiotów, których oferty nie były rozpatrywane z podaniem przyczyny nierozpatrzenia, 5) liczbę punktów przyznanych poszczególnym podmiotom wraz z uzasadnieniem, 6) propozycję podmiotów rekomendowanych, do prowadzenia wychowania przedszkolnego na warunkach określonych w art. 90 ust. 1b ustawy o systemie oświaty, wybranych przez komisję, 7) informację o liczbie miejsc w przedszkolach, których dotyczą rekomendowane oferty, 8) podpisy wszystkich członków komisji. 11. Dokonanie wyboru ofert następuje w terminie 30 dni od upływu terminu składania ofert. 12. Niezwłocznie po zakończeniu prac komisji konkursowej protokół przekazuje się Burmistrzowi Miasta Działdowo w celu zatwierdzenia wyników konkursu. 13. Wyniki otwartego konkursu ofert podaje się do publicznej wiadomości. 1) w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Działdowo

6 2) w siedzibie Urzędu Miasta Działdowo ul. Zamkowa 12 oraz w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń, 3) na stronie internetowego serwisu Urzędu Miasta Działdowo Burmistrz /-/ Grzegorz Mrowiński

7 Załącznik Nr 1 do ogłoszenia Burmistrza Miasta Działdowo o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego... data i miejsce złożenia oferty (wypełnia Urząd Miasta Działdowo) OFERTA realizacji zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w okresie od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2017 r. Informacja o oferencie 1) nazwa oferenta (organu prowadzącego):... 2) adres oferenta (organu prowadzącego):... 3) tel.:..., ... www:... 4) imię i nazwisko osoby/osób reprezentującej/reprezentujących oferenta i podpisującej/ podpisujących ofertę: a)... b)... c)... 5) numer rachunku bankowego:... nazwa banku:... 6) osoba upoważniona do składania wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego). I. Informacja o liczbie miejsc i liczbie dzieci 1. Aktualna liczba oddziałów. 2. Aktualna liczba dzieci. 3. Aktualna całkowita liczba miejsc. 4. Liczba oferowanych wolnych miejsc, które zostaną przekazane do dyspozycji Miasta Działdowo oraz udział tych miejsc w liczbie miejsc ogółem Rok szkolny 1 Planowana liczba uczniów w danej lokalizacji 2 Liczba miejsc w przedszkolu ogółem w danej lokalizacji w tym: liczba wolnych miejsc udostępnionych do rekrutacji dla Miasta Działdowo 3 4 Procentowy udział liczby wolnych miejsc udostępnionych do rekrutacji w liczbie miejsc ogółe 5 (kol.4/kol.3) 2016/2017

8 II. Informacja o lokalizacji przedszkola niepublicznego 1. Nazwa przedszkola: Numer zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Burmistrza Miasta Działdowo:......, 3. Siedziba przedszkola (ulica, nr domu, nr lokalu), zgodna z wpisem do ewidencji: Miejsce prowadzenia przedszkola, którego dotyczy składana oferta (ulica, nr domu, nr lokalu):.... III. Informacja o organizacji pracy 1. Godziny pracy: od. do Godziny realizacji podstawy programowej: od do 3. Informacja o zmianowości Informacja o przerwie wakacyjnej, ustalonej przez organ prowadzący, w okresie od.... do.. IV. Informacja o warunkach lokalowych i wyposażeniu 1. Opis bazy lokalowej przedszkola: 1) rok budowy:... 2) tytuł prawny do lokalu (zaznaczyć właściwe): a) umowa najmu zawarta na okres od..... do... b) tytuł własności (wskazać):.. c) inny (wskazać):... 3) numer i data wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie: ) numer i data wydania pozytywnej opinii powiatowego inspektora sanitarnego: ) numer i data wydania pozytywnej opinii państwowej straży pożarnej: ) Opis budynku: a) wolnostojący lokal w budynku wielolokalowym b) liczba kondygnacji nadziemnych: - przedszkola: - całego budynku:.. c) powierzchnia użytkowa m 2, w tym sale dydaktyczne: - sala 1 -. m 2, - sala 2 -. m 2, - sala 3 -. m 2, - Krótki opis sal dydaktycznych: d) pomieszczenia sanitarne: pomieszczenie sanitarne 1: liczba umywalek.., liczba misek ustępowych: pomieszczenie sanitarne 2: liczba umywalek.., liczba misek ustępowych: pomieszczenie sanitarne 3: liczba umywalek.., liczba misek ustępowych: e) pozostałe pomieszczenia (krótki opis):...

9 ) Plac zabaw (właściwe zaznaczyć): a) własny o powierzchni.... m 2 b) publiczny w odległości..m od przedszkola c) inny (opisać jaki, gdzie i na jakiej podstawie będzie użytkowany)..... d) opis standardu placu zabaw ) Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych (podać, jakie) V. Informacja o organizacji żywienia dzieci 1) Forma organizacji żywienia (właściwe zaznaczyć) a) własna kuchnia b) catering c) inne (opis) ) Standard (jakość) posiłków z uwzględnieniem przepisów wynikających z działu IIA ustawy z dnia r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.): a) liczba wydawanych dziennie posiłków:..... b) cena za dzienne wyżywienie jednego dziecka:... zł c) informacja nt. odpisów za żywienie (w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu):

10 VI. Informacje nt. kadry przedszkola 1. Kadra pedagogiczna, przewidziana do prowadzenia zajęć edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych w ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i pozostałych zajęć z dziećmi objętymi ofertą: 1) Liczba zatrudnionych nauczycieli, w tym według stopnia awansu zawodowego: a) stażysta.. b) kontraktowy.. c) mianowany... d) dyplomowany... e) bez stopnia awansu zawodowego.. 2) Formy zatrudnienia nauczycieli: a) liczba zatrudnionych na umowę o pracę na czas nieokreślony:.. b) liczba zatrudnionych na umowę o pracę na czas określony:... c) liczba zatrudnionych na umowę zlecenie / umowę o dzieło... d) liczba zatrudnionych w innych formach zatrudnienia (określić, jakie).. 3) Liczba nauczycieli według kwalifikacji zawodowych: a) dyplom ukończenia studiów magisterskich i przygotowanie pedagogiczne:.. b) dyplom ukończenia studiów magisterskich bez przygotowania pedagogicznego:.. c) dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego:.... d) dyplom ukończenia nauczycielskiego kolegium języków obcych:. e) inne wykształcenie:.. 4) Dodatkowe kwalifikacje nauczycieli, które mogą być wykorzystane w procesie wychowania przedszkolnego 2. Kadra niepedagogiczna: Liczba osób zatrudnionych jako pomoc nauczyciela... VII. Informacja o liczbie i rodzajach oferowanych bezpłatnych zajęciach dodatkowych w przedszkolu. Oferta przedszkolna w zakresie zajęć dodatkowych poza podstawą programową, realizowanych dla dzieci objętych ofertą, opis deklarowanych zajęć, czas ich realizacji i częstotliwości, osoba prowadząca zajęcia i posiadane przez nią kwalifikacje i doświadczenie: Rodzaje bezpłatnych zajęć dodatkowych Tygodniowa liczba godzin zajęć dodatkowych dla jednego dziecka Sposób organizacji VIII. Doświadczenie w realizacji zadań z zakresu wychowania przedszkolnego......

11 IX. Informacja nt. możliwości zorganizowania dzieciom pomocy psychologiczno pedagogicznej X. Realizowane programy dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze (podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta)

12 Załącznik Nr 2 do ogłoszenia Burmistrza Miasta Działdowo o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego ZOBOWIĄZANIE OFERENTA Oferent ( pełna nazwa organu prowadzącego) oświadcza, ze w przypadku uzyskania prawa do dotacji, o której mowa w art. 90 ust.1b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz.2156 z póżn.zm.) zobowiązuje się do przestrzegania następujących warunków: 1). spełnienia warunków określonych określonych w art. 6 ust.1 ustawy o systemie oświaty, z tym że czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu, o którym mowa w art.6 ust.1 pkt. 2 nie może być krótszy niż czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony przez Radę Miasta Działdowo dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę-Miasto Działdowo na podstawie art. 14 ust.5 pkt 1 lit.a ustawy o systemie oświaty(aktualnie określony w uchwale Nr XVII/161/16 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina-Miasto Działdowo (Dz. Urz. Woj. Warm. Maz. z 2016 r., poz.1665): 2) pobierania za każde dziecko objęte ofertą, opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki nie wyższych niż opłaty ustalone przez Radę Miasta Działdowo dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę-Miasto Działdowo na podstawie art. 14 ust.5 pkt 1 lit.a ustawy o systemie oświaty Uchwałą Nr XVII/161/16 Rady Miasta Działdowo z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w przedszkolach publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina-Miasto Działdowo (Dz. Urz. Woj. Warm. Maz. z 2016 r., poz.1665): 3) prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, wychowania i opieki dla dzieci objętych ofertą, ustalonej dla przedszkoli publicznych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170), 4) zapewnienia liczby wychowanków w oddziale przedszkolnym, nieprzekraczającej maksymalnej liczby wychowanków w oddziale przedszkola publicznego, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 5) zapewnienia wychowankom objętym ofertą pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 6) stosowania zasad przyjmowania do publicznych przedszkoli, określonych w rozdziale 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; (nie stosuje się w roku, w którym ogłoszono otwarty konkurs ofert). Ponadto zobowiązuję się do: 1) zapewnienia możliwości korzystania z usług świadczonych przez przedszkole w godzinach od 6.30 do 17.00,

13 2) niewliczania wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania kuchni przy ustalaniu stawki za korzystanie przez dzieci z posiłków w przedszkolu.. data podpis i pieczęć osoby uprawnionej

Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Gminie Poddębice

Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Gminie Poddębice Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Gminie Poddębice Burmistrz Poddębic ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegające

Bardziej szczegółowo

4 Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Pruszkowie. 5

4 Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Pruszkowie. 5 Zarządzenie 69/2017 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 13 kwietnia 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

4 Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Pruszkowie. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

4 Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Pruszkowie. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Zarządzenie Nr 40/2016 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Zarządzenie Nr 75/2017 Prezydenta Miasta Pruszkowa z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

W ZAKRESIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PROWADZONEGO NA TERENIE MIASTA PRUSZKOWA

W ZAKRESIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PROWADZONEGO NA TERENIE MIASTA PRUSZKOWA Pruszków, dnia. 2017 r. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PROWADZONEGO NA TERENIE MIASTA PRUSZKOWA... Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia Urząd Miejski w Pruszkowie)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 293/2017 PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH. z dnia 19 kwietnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 293/2017 PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH. z dnia 19 kwietnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 293/2017 PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 2 OFERTA KONKURSOWA

załącznik nr 2 OFERTA KONKURSOWA (pieczęć oferenta) załącznik nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr 462/1697/17 z d. 23.06.2017 r. do ogłoszenia otwartego konkursu ofert OFERTA KONKURSOWA Nazwa placówki wpisanego do ewidencji niepublicznych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 361/2017 BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO. z dnia 18 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 361/2017 BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO. z dnia 18 lipca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 361/2017 BURMISTRZA GRODZISKA MAZOWIECKIEGO z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PROWADZONEGO NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PROWADZONEGO NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PROWADZONEGO NA TERENIE MIASTA SŁUPSKA Załącznik nr 1 do ogłoszenia... Data i miejsce złożenia ofert (wypełnia Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do ogłoszenia OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PROWADZONEGO NA TERENIE m.st.

Załącznik nr 1 do ogłoszenia OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PROWADZONEGO NA TERENIE m.st. Załącznik nr 1 do ogłoszenia OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PROWADZONEGO NA TERENIE m.st. WARSZAWY... Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia Urząd Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

... Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia Centrum Usług Ws pólnych w Ciechanowie) I. Informacja o oferencie

... Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia Centrum Usług Ws pólnych w Ciechanowie) I. Informacja o oferencie Załącznik nr 1 do ogłoszenia OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PROWADZONEGO NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ CIECHANÓW... Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia Centrum

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 12 lutego 2016 roku

Zarządzenie Nr Burmistrza Radzymina z dnia 12 lutego 2016 roku Zarządzenie Nr 0050.23.2016 Burmistrza Radzymina z dnia 12 lutego 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Klembów z dnia 1 marca 2017 roku

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Klembów z dnia 1 marca 2017 roku Zarządzenie Nr 0050.20.2017 Wójta Gminy Klembów z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/16 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 20 lipca 2016 roku

Zarządzenie Nr 60/16 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 20 lipca 2016 roku Zarządzenie Nr 60/16 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 20 lipca 2016 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/194/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 czerwca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050/194/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 czerwca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 0050/194/17 PREZYDENTA MIASTA TYCHY z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 343/PM/2017 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 2 czerwca 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 343/PM/2017 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 2 czerwca 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 343/PM/2017 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego i powołania

Bardziej szczegółowo

3.Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia.

3.Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik do zarządzenia. Zarządzenie Nr 118/2017 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 31 maja 2017r. w sprawie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego Na podstawie art. 30 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12/GZEASiP/2017 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 9 lutego 2017r. OGŁOSZENIE

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12/GZEASiP/2017 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 9 lutego 2017r. OGŁOSZENIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 12/GZEASiP/2017 Wójta Gminy Łodygowice z dnia 9 lutego 2017r. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Łodygowice ogłasza otwarty konkurs ofert, na realizację zadania publicznego pod nazwą

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 23/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 23/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 stycznia 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 23/2017 BURMISTRZA KARCZEWA z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Gminie Karczew

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 54/2015 Burmistrza Miasta Piastowa dnia 28 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 54/2015 Burmistrza Miasta Piastowa dnia 28 kwietnia 2015 r. Zarządzenie Nr 54/2015 Burmistrza Miasta Piastowa dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr B Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 19 maja 2017 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr B Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 19 maja 2017 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr B.0050.82.2017 Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego z dnia 19 maja 2017 r. OGŁOSZENIE Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 40/2017 BURMISTRZA MIASTA NOWY DWOR MAZWOWIECKI Z DNIA 09 LUTEGO 2017R.

ZARZĄDZENIE NR 40/2017 BURMISTRZA MIASTA NOWY DWOR MAZWOWIECKI Z DNIA 09 LUTEGO 2017R. ZARZĄDZENIE NR 40/2017 BURMISTRZA MIASTA NOWY DWOR MAZWOWIECKI Z DNIA 09 LUTEGO 2017R. w sprawie : ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowana przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/252/2017 RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE

UCHWAŁA NR XXXII/252/2017 RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE UCHWAŁA NR XXXII/252/2017 RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.2015 r. PROJEKT UCHWAŁA NR... RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.2015 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru oferty.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 81/2014 WÓJTA GMINY STARE BABICE z dnia 18 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 81/2014 WÓJTA GMINY STARE BABICE z dnia 18 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 81/2014 WÓJTA GMINY STARE BABICE z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego p.n. Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2015 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 26 stycznia 2015 r.

Zarządzenie Nr 16/2015 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 26 stycznia 2015 r. Zarządzenie Nr 16/2015 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r. PROJEKT UCHWAŁA NR..2016 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia... 2016 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/2015 Burmistrza Wasilkowa z dnia 5 maja 2015 r.

Zarządzenie Nr 44/2015 Burmistrza Wasilkowa z dnia 5 maja 2015 r. Zarządzenie Nr 44/2015 Burmistrza Wasilkowa z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego, wraz z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r. Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2017 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 77.2015 WÓJTA GMINY GORAJ z dnia 27 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 77.2015 WÓJTA GMINY GORAJ z dnia 27 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 77.2015 WÓJTA GMINY GORAJ z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonywania zadania publicznego, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/64/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VIII/64/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 lutego 2015 r. Uchwała Nr VIII/64/2015 w sprawie: przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 kwietnia 2015 r. Poz. 1890 UCHWAŁA NR VI/35/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY. z dnia 27 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 23 kwietnia 2015 r. Poz. 1890 UCHWAŁA NR VI/35/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY. z dnia 27 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 kwietnia 2015 r. Poz. 1890 UCHWAŁA NR VI/35/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/84/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 28 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/84/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE. z dnia 28 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/84/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻUKOWIE z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 21 lipca 2015 r. Poz. 2244 UCHWAŁA NR X/185/15 RADY MIASTA GDYNI. z dnia 24 czerwca 2015 r.

Gdańsk, dnia 21 lipca 2015 r. Poz. 2244 UCHWAŁA NR X/185/15 RADY MIASTA GDYNI. z dnia 24 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 21 lipca 2015 r. Poz. 2244 UCHWAŁA NR X/185/15 RADY MIASTA GDYNI z dnia 24 czerwca 2015 r. określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 43 / 2016 Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 marca 2016 r.

Zarządzenie Nr 43 / 2016 Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 marca 2016 r. Zarządzenie Nr 43 / 2016 Burmistrza Miasta Turku w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Turku w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 28 maja 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU z dnia... 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/115/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/115/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VI/115/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ IŁAWA z dnia 2016 r.

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ IŁAWA z dnia 2016 r. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ IŁAWA z dnia 2016 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY. z dnia r.

UCHWAŁA NR 0 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY. z dnia r. Projekt z dnia 16 grudnia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR 0 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia... 2016 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XX/206/2016 RADY MIEJSKIEJ W KOLE. z dnia 24 lutego 2016 r.

UCHWALA NR XX/206/2016 RADY MIEJSKIEJ W KOLE. z dnia 24 lutego 2016 r. UCHWALA NR XX/206/2016 RADY MIEJSKIEJ W KOLE w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 maja 2017 r. Poz. 3088 UCHWAŁA NR XXXV/546/17 RADY MIASTA TYCHY z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 2016 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/89/2016 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 28 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/89/2016 RADY GMINY MICHAŁOWICE. z dnia 28 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XVI/89/2016 RADY GMINY MICHAŁOWICE z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie określenia Regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/48/15 RADY GMINY PLEŚNA. z dnia 28 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/48/15 RADY GMINY PLEŚNA. z dnia 28 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII/48/15 RADY GMINY PLEŚNA w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego na zapewnienie możliwości

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 lutego 2017 r. Poz. 816 UCHWAŁA NR XXIX/225/17 RADY MIASTA W MYSZKOWIE w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE. z dnia 29 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR III/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE. z dnia 29 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR III/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/48/15 RADY GMINY PUCK. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/48/15 RADY GMINY PUCK. z dnia 30 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR VI/48/15 RADY GMINY PUCK z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie: określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 700/200/17 BURMISTRZA MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 19 maja 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 700/200/17 BURMISTRZA MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 19 maja 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 700/200/17 BURMISTRZA MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI /127/2016 RADY GMINY DĄBRÓWKA z dnia 7 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI /127/2016 RADY GMINY DĄBRÓWKA z dnia 7 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XVI /127/2016 RADY GMINY DĄBRÓWKA z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 13241

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 13241 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 13241 UCHWAŁA Nr 288/XXXVII/2013 RADY GMINY GOSTYNIN z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 342/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 11.02.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteria wyboru ofert

Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteria wyboru ofert Załącznik do uchwały Nr XLI/713/VII/2017 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 24 stycznia 2017 r. Regulamin otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteria

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA... RADY MIASTA LĘDZINY. z dnia 22 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA... RADY MIASTA LĘDZINY. z dnia 22 grudnia 2016 r. Projekt UCHWAŁA RADY MIASTA LĘDZINY z dnia 22 grudnia 2016 r w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 184 UCHWAŁA NR XXIX/139/2012 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 27 grudnia 2012 r.

Kraków, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 184 UCHWAŁA NR XXIX/139/2012 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 27 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 184 UCHWAŁA NR XXIX/139/2012 RADY GMINY SZAFLARY w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia... 2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert dla położonych na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański niepublicznych przedszkoli

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 września 2014 r. Poz. 8563 UCHWAŁA NR 570/XLIV/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 15 września 2014 r. Poz. 8563 UCHWAŁA NR 570/XLIV/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA. z dnia 28 sierpnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 15 września 2014 r. Poz. 8563 UCHWAŁA NR 570/XLIV/2014 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 219 UCHWAŁA NR XVIII/210/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 29 grudnia 2015 r.

Poznań, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 219 UCHWAŁA NR XVIII/210/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 29 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 219 UCHWAŁA NR XVIII/210/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4426 UCHWAŁA NR XIII/157/2015 RADY GMINY SŁUPSK. z dnia 30 listopada 2015 r.

Gdańsk, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4426 UCHWAŁA NR XIII/157/2015 RADY GMINY SŁUPSK. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4426 UCHWAŁA NR XIII/157/2015 RADY GMINY SŁUPSK z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../2014 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR.../.../2014 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 lutego 2014 r. Projekt 608 UCHWAŁA NR.../.../2014 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz osób prowadzących inne niepubliczne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE. z dnia 18 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XVI/106/15 RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 8608 UCHWAŁA NR XIV/125/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ. z dnia 25 listopada 2015 r.

Poznań, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 8608 UCHWAŁA NR XIV/125/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ. z dnia 25 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 8608 UCHWAŁA NR XIV/125/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. ZARZĄDZENIE Nr 617/2017 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 14.03.2017 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia regulaminu

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 1 grudnia 2015 r. Poz. 7450 UCHWAŁA NR XIII/79/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZDUNACH. z dnia 26 listopada 2015 r.

Poznań, dnia 1 grudnia 2015 r. Poz. 7450 UCHWAŁA NR XIII/79/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZDUNACH. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 1 grudnia 2015 r. Poz. 7450 UCHWAŁA NR XIII/79/2015 RADY MIEJSKIEJ W ZDUNACH w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIII/559/14 RADY MIEJSKIEJ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM. z dnia 20 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR LIII/559/14 RADY MIEJSKIEJ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM. z dnia 20 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR LIII/559/14 RADY MIEJSKIEJ W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Aleksandrów Łódzki dla publicznych przedszkoli i

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 3849. UCHWAŁA Nr II/5/14 RADY GMINY RYPIN. z dnia 17 grudnia 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 3849. UCHWAŁA Nr II/5/14 RADY GMINY RYPIN. z dnia 17 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 3849 UCHWAŁA Nr II/5/14 RADY GMINY RYPIN z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/118/16 RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM. z dnia 13 września 2016 r.

Wrocław, dnia 14 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/118/16 RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM. z dnia 13 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 września 2016 r. Poz. 4213 UCHWAŁA NR XX/118/16 RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/505/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 22 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR XL/505/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 22 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR XL/505/2017 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu Kalisza Miasta na prawach powiatu przedszkolom,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../ / 2016r. projekt RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia r.

UCHWAŁA NR.../ / 2016r. projekt RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia r. UCHWAŁA NR.../ / 2016r. projekt RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia. 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 stycznia 2016 r. Poz. 17 UCHWAŁA NR XVII/127/15 RADY MIEJSKIEJ W TARCZYNIE. z dnia 17 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 4 stycznia 2016 r. Poz. 17 UCHWAŁA NR XVII/127/15 RADY MIEJSKIEJ W TARCZYNIE. z dnia 17 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 stycznia 2016 r. Poz. 17 UCHWAŁA NR XVII/127/15 RADY MIEJSKIEJ W TARCZYNIE w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 30 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/108/2015 RADY MIEJSKIEJ W OKONKU. z dnia 25 listopada 2015 r.

Poznań, dnia 30 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/108/2015 RADY MIEJSKIEJ W OKONKU. z dnia 25 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 7369 UCHWAŁA NR XVII/108/2015 RADY MIEJSKIEJ W OKONKU z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XV/128/2015 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU. z dnia 29 października 2015 r.

Warszawa, dnia 24 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XV/128/2015 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU. z dnia 29 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 24 listopada 2015 r. Poz. 9446 UCHWAŁA NR XV/128/2015 RADY MIEJSKIEJ W PUŁTUSKU z dnia 29 października 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 17 lipca 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH z dnia... 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół posiadających

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/207/2015 RADY MIASTA SKIERNIEWICE. z dnia 17 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIX/207/2015 RADY MIASTA SKIERNIEWICE. z dnia 17 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIX/207/2015 RADY MIASTA SKIERNIEWICE z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 8 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLVIII/333/2014 RADY GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE Z/S W MSZANOWIE. z dnia 24 czerwca 2014 r.

Olsztyn, dnia 8 lipca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLVIII/333/2014 RADY GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE Z/S W MSZANOWIE. z dnia 24 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 8 lipca 2014 r. Poz. 2463 UCHWAŁA NR XLVIII/333/2014 RADY GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE Z/S W MSZANOWIE z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY DWIKOZY z dnia 22 sierpnia 2012 roku

RADY GMINY DWIKOZY z dnia 22 sierpnia 2012 roku UCHWAŁA NR.. RADY GMINY DWIKOZY z dnia 22 sierpnia 2012 roku P r o j e k t w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI.61.2015 RADY GMINY JELENIEWO. z dnia 4 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XI.61.2015 RADY GMINY JELENIEWO. z dnia 4 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XI.61.2015 RADY GMINY JELENIEWO z dnia 4 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 330/XXIV/2009 RADY GMINY LESZNOWOLA. z dnia 29 stycznia 2009 r.

UCHWAŁA Nr 330/XXIV/2009 RADY GMINY LESZNOWOLA. z dnia 29 stycznia 2009 r. 8 UCHWAŁA Nr 330/XXIV/2009 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 3 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXV-160/16 RADY GMINY DOBRA. z dnia 27 października 2016 roku

Kraków, dnia 3 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXV-160/16 RADY GMINY DOBRA. z dnia 27 października 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 3 listopada 2016 r Poz 6203 UCHWAŁA NR V-160/16 RADY GMINY DOBRA z dnia 27 października 2016 roku w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/78/2015 RADY GMINY W BOJADŁACH. z dnia 30 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/78/2015 RADY GMINY W BOJADŁACH. z dnia 30 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/78/2015 RADY GMINY W BOJADŁACH w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Bojadła przez osoby fizyczne lub osoby prawne,

Bardziej szczegółowo

pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, a także o kwotę otrzymanej

pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu gminy, a także o kwotę otrzymanej Uchwała Nr XXIV/224/2014 w sprawie w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/239/2016 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 29 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVII/239/2016 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 29 września 2016 r. UCHWAŁA NR XXVII/239/2016 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 29 września 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 1529 UCHWAŁA NR XLII/556/14 RADY MIASTA PIŁY. z dnia 25 lutego 2014 r.

Poznań, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 1529 UCHWAŁA NR XLII/556/14 RADY MIASTA PIŁY. z dnia 25 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 10 marca 2014 r. Poz. 1529 UCHWAŁA NR XLII/556/14 RADY MIASTA PIŁY z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 3432 UCHWAŁA NR X/65/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY. z dnia 4 sierpnia 2015 r.

Wrocław, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 3432 UCHWAŁA NR X/65/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY. z dnia 4 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 3432 UCHWAŁA NR X/65/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/290/2017 RADA GMINY ZBUCZYN. z dnia 29 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/290/2017 RADA GMINY ZBUCZYN. z dnia 29 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 24 kwietnia 2017 r. Poz. 4083 UCHWAŁA NR XXXIII/290/2017 RADA GMINY ZBUCZYN z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 października 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLV/251/2017 RADY GMINY W ZAKRZEWIE. z dnia 26 września 2017 r.

Warszawa, dnia 3 października 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XLV/251/2017 RADY GMINY W ZAKRZEWIE. z dnia 26 września 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 października 2017 r. Poz. 8544 UCHWAŁA NR XLV/251/2017 RADY GMINY W ZAKRZEWIE z dnia 26 września 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 27 stycznia 2017 r. Poz. 355 UCHWAŁA NR XXX/213/2016 RADY GMINY ZARSZYN. z dnia 22 grudnia 2016 r.

Rzeszów, dnia 27 stycznia 2017 r. Poz. 355 UCHWAŁA NR XXX/213/2016 RADY GMINY ZARSZYN. z dnia 22 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 27 stycznia 2017 r. Poz. 355 UCHWAŁA NR XXX/213/2016 RADY GMINY ZARSZYN z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 5624 UCHWAŁA NR XIX/139/15 RADY MIEJSKIEJ W TUSZYNIE z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/174/2016 RADY GMINY W LIPNIKU. z dnia 31 sierpnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/174/2016 RADY GMINY W LIPNIKU. z dnia 31 sierpnia 2016 r. UCHWAŁA NR XX/174/2016 RADY GMINY W LIPNIKU w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, oraz niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 stycznia 2017 r. Poz. 28 UCHWAŁA NR XXX/259/16 RADY MIASTA ZIELONKA. z dnia 22 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 2 stycznia 2017 r. Poz. 28 UCHWAŁA NR XXX/259/16 RADY MIASTA ZIELONKA. z dnia 22 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 stycznia 2017 r. Poz. 28 UCHWAŁA NR XXX/259/16 RADY MIASTA ZIELONKA z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 10 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/183/2015 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE. z dnia 26 listopada 2015 roku

Kraków, dnia 10 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVIII/183/2015 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE. z dnia 26 listopada 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 10 grudnia 2015 r. Poz. 7892 UCHWAŁA NR XVIII/183/2015 RADY MIEJSKIEJ W TARNOWIE z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 4243 UCHWAŁA NR XLV/539/2013 RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE. z dnia 28 listopada 2013 r.

Rzeszów, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 4243 UCHWAŁA NR XLV/539/2013 RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE. z dnia 28 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 4243 UCHWAŁA NR XLV/539/2013 RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 31 października 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 31 października 2016 r. Projekt z dnia... Zatwierdzony przez Burmistrza Dzierżoniowa UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 31 października 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2015 r. Poz. 4032 UCHWAŁA NR VI/23/2015 RADY GMINY SOŃSK. z dnia 27 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2015 r. Poz. 4032 UCHWAŁA NR VI/23/2015 RADY GMINY SOŃSK. z dnia 27 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 27 kwietnia 2015 r. Poz. 4032 UCHWAŁA NR VI/23/2015 RADY GMINY SOŃSK z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LVIII/406/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 29 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR LVIII/406/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 29 maja 2014 r. UCHWAŁA NR LVIII/406/2014 RADY MIASTA SULEJÓWEK w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych publicznych oraz niepublicznych prowadzonych przez inny niż jednostka samorządu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/293/13 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU

UCHWAŁA NR XXXVI/293/13 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU UCHWAŁA NR XXXVI/293/13 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Rawicz dla niepublicznych przedszkoli i innych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 194/2015 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM. z dnia 24 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 21 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR 194/2015 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM. z dnia 24 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 21 lipca 2015 r. Poz. 6400 UCHWAŁA NR 194/2015 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 30 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA. z dnia 30 czerwca 2014 r. Projekt z dnia... Zatwierdzony przez Burmistrza Dzierżoniowa UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 grudnia 2016 r. Poz. 6378 UCHWAŁA NR XIX/210/2016 RADY GMINY ŁODYGOWICE w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 34.266.2013 RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH

UCHWAŁA NR 34.266.2013 RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH Projekt z dnia 14 czerwca 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR 34.266.2013 RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/396/2009 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA. z dnia 23 grudnia 2009

UCHWAŁA NR XLI/396/2009 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA. z dnia 23 grudnia 2009 Wersja archiwalna UCHWAŁA NR XLI/396/2009 RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA z dnia 23 grudnia 2009 w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych i zespołów

Bardziej szczegółowo