Spis treści. II. Analiza zagrożeń zdrowotnych populacji województwa Stan zdrowia ludności i zagrożenia zdrowotne 52

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. II. Analiza zagrożeń zdrowotnych populacji województwa 52. 1. Stan zdrowia ludności i zagrożenia zdrowotne 52"

Transkrypt

1 Spis treści I. Charakterystyka potencjalnych zagrożeń dla życia lub zdrowia mogących wystąpić na obszarze województwa, w tym analiza ryzyka wystąpienia katastrof naturalnych i awarii technicznych w rozumieniu przepisów o stanie klęski żywiołowej 3 II. Analiza zagrożeń zdrowotnych populacji województwa 52. Stan zdrowia ludności i zagrożenia zdrowotne 52 III. 2. Interwencje zespołów ratownictwa medycznego z podziałem na ich przyczyny 3. Hospitalizacje pacjentów w szpitalach z powodu wybranych przyczyn powodujących zagrożenie życia w roku Epidemiologia wybranych chorób zakaźnych w latach Liczba i rozmieszczenie na obszarze województwa jednostek systemu; Wykaz szpitalnych oddziałów ratunkowych 63 IV. 2. Rozmieszczenie na terenie województwa łódzkiego zespołów ratownictwa medycznego oraz rejony ich działania 3. Wykaz lotniczych zespołów ratownictwa medycznego stacjonujących w województwie łódzkim i województwach ościennych 4. Wykaz jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń niezbędnych dla ratownictwa medycznego Określenie lokalizacji centrów powiadamiania ratunkowego i obszarów przez nie obsługiwanych;

2 V. Sposób koordynowania działań jednostek systemu 79 VI. VII. VIII. IX. Sposób współpracy z organami administracji publicznej i jednostkami systemu z innych województw, zapewniający sprawne i skuteczne ratowanie życia i zdrowia, bez względu na przebieg granic województw Sposób współpracy jednostek systemu z jednostkami współpracującymi z systemem Opis struktury systemu powiadamiania o stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego w celu dokonania przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych zestawienia koniecznych łączy telekomunikacyjnych, zapewniających możliwość niezbędnych przekierowań połączeń z centrum powiadamiania ratunkowego do właściwych jednostek organizacyjnych Policji, PSP i pogotowia ratunkowego Kalkulacja kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego X. Postępowanie w przypadku zdarzenia radiacyjnego 72 2

3 I. Charakterystyka ogólna województwa Obszar, utworzonego z dniem stycznia 999 roku, województwa łódzkiego powstał w wyniku połączenia 69 gmin z terenu dawnych 8 województw. Aktualnie, region łódzki składa się z trzech powiatów grodzkich (m. Łódź, Skierniewice oraz Piotrków Trybunalski), 2 powiatów ziemskich oraz 77 gmin. Na jego obszarze znajduje się 5 92 miejscowości (dawniej 353 miejscowości wiejskie) i 42 miasta (dawniej 8 miast). Graniczy z sześcioma innymi województwami: mazowieckim, świętokrzyskim, śląskim, opolskim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim. Łączna powierzchnia województwa wynosi 8 29 km², co stanowi 5,8 % ogólnej powierzchni kraju (dawniej tylko 523,2 km²). Liczba mieszkańców województwa łódzkiego stanowi 2,63 mln (dawniej, mln), czyli 6,8% ludności kraju, z czego,7 mln to osoby mieszkające w miastach, natomiast 0,93 mln osób zamieszkuje tereny wiejskie. Gospodarka województwa to 73,7 tys. firm zatrudniających ok. 860 tys. osób (tj., odpowiednio w skali kraju, 7 i 6%). Na obszarze województwa łódzkiego, na bazie dotychczasowych komend rejonowych PSP i jednostek ratowniczo-gaśniczych, utworzono 22 komendy PSP (9 komend powiatowych i 3 komendy miejskie)... Położenie geograficzne Województwo łódzkie położone jest w centrum kraju na skrzyżowaniu głównych dróg komunikacyjnych, magistral kolejowych oraz kierunków tranzytowych z zachodu na wschód i z południa na północ Europy. Nowe województwo łódzkie położone jest generalnie na obszarze Niżu Środkowo-Polskiego, jedynie na południu występuje wąski pas wyżynny, 3

4 zaliczany do Wyżyn Polski Południowej. Obszar ten jest w obrębie terenów zurbanizowanych, w Okręgu Bełchatowskim oraz Tomaszowskim znacznie przeobrażony antropogenicznie poprzez działalność górniczą. W części północnej i środkowo-zachodniej rzeźba terenu województwa jest mało urozmaicona tworzą ją rozległe wysoczyzny i kotliny polodowcowe, z wyróżniającą się Pradoliną Warszawsko-Berlińską. Na zachodzie województwa znaczące obniżenie tworzy dolina Warty. W obrębie części nizinnej, wyróżnić należy, w obszarze Niziny Południowo- Wielkopolskiej: Kotlinę Kolską (okolice Uniejowa), Sieradzką i Szczercowską oraz Wysoczyznę Łaską, Złoczewską i Wieruszowską. Natomiast na Nizinie Środkowo-Mazowieckiej leży: Równina Kutnowska i Łowicko-Błońska. Nizinę Południowo-Mazowiecką tworzą: Wzniesienia Łódzkie (Wyżyna Łódzka), Wysoczyzna Rawska i Bełchatowska oraz Równina Piotrkowska. Na obszarze Wyżyny Śląsko-Krakowskiej położona jest Wyżyna Wieluńska, a na Wyżynie Środkowo-Małopolskiej Wzgórza Radomszczańskie, Wyżyna Przedborska i Wzgórza Opoczyńskie. Wyróżnia się tu, w krajobrazie, Pasmo Przedborsko-Małogoskie fragment Gór Świętokrzyskich. Pod względem ukształtowania powierzchni, w części środkowej województwa charakterystycznym elementem rzeźby są wzgórza i pagórki zbudowane ze żwirów i piasków, ciągnące się południowo od Kamieńska (w tym sztuczna góra zwałowisko Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, wyrosłe na 80 m ponad poziom terenu), poprzez Borową Górę (276 m.n.p.m.), Tuszyn (288 m n.p.m.), Łódź (283 m n.p.m.), w kierunku Brzezin i Rawy Mazowieckiej. Na północny wschód od Łodzi, w tzw. strefie krawędziowej Wzniesień Łódzkich, występuje bardzo urozmaicona rzeźba terenu. Obszar najniżej położony w województwie występuje w dolinie Bzury, w łowickim (76 m n.p.m.). 4

5 Zupełnie odmienny typ krajobrazu występuje w południowej części regionu łódzkiego. Urozmaiconą rzeźbę ma Wyżyna Wieluńska (264 m.n.p.m.) i Wzgórza Radomszczańskie, gdzie najwyższymi punktami są: Góra Chełmo (323 m n.p.m.), zbudowana z utworów jurajskich i kredowych oraz najwyższa w województwie, jurajska kopuła Góry Bukowej (346 m. n.p.m.) w paśmie Przedborsko-Małogoskim. Doliny głównych rzek obszaru województwa łódzkiego tworzą malownicze przełomy, Warty pod Działoszynem w tzw. Łuku załęczańskim a Pilicą koło Przedborza, Sulejowa i Inowłodza. Obszar województwa łódzkiego jest umiarkowanie zasobny w surowce mineralne. Ich zaleganie i wydobycie skupia się w obszarze Bełchatowskiego Okręgu Przemysłowego (węgiel brunatny), Tomaszowskim Okręgu Surowców Mineralnych, w rejonie Działoszyn Radomsko, w sąsiedztwie Łodzi (Nowoslona) i Łowicza (Domaniewice Czatolin), gdzie wydobywa się pospółkę, oraz w okolicy Wielunia, gdzie zalegają bogate złoża surowców dla ceramiki czerwonej..2. Dane demograficzne Poniższa tabela przedstawia powierzchnię oraz ilość mieszkańców w poszczególnych powiatach w 2005 roku. Lp. Nazwa powiatu Powierzchnia (w km²) Ludność Ludność na km². Bełchatowski , 2. Brzeziński ,2 3. Kutnowski , 4. Łaski ,6 5. Łęczycki ,2 6. Łowicki ,6 7. Łódzki Wschodni Opoczyński ,9 9. Pabianicki ,7 0. Pajęczański ,5 5

6 . Piotrkowski , 2. Poddębicki , 3. Radomszczański ,6 4. Rawski ,6 5. Sieradzki ,3 6. Skierniewicki , 7. Tomaszowski , 8. Wieluński ,4 9. Wieruszowski ,6 20. Zduńskowolski ,7 2. Zgierski ,2 22. m. Łódź , 23. m. Piotrków , Trybunalski 24. m. Skierniewice Poz. 22, 23, 24 stanowią miasta na prawach powiatu. Gęstość zaludnienia powiatów waha się od 48, osób/km² w powiecie poddębickim, do 2602, osób/km² w m. Łodzi. W ogólnej liczbie ludności województwa przeważają kobiety. Stanowią one 52,3% ludności województwa. Na 00 mężczyzn przypadało w 2005 roku 0 kobiet. Najwyższy wskaźnik (9,0) występował w m. Łodzi, najniższy natomiast w powiecie pajęczańskim i piotrkowskim (0,0). Największą liczbę mieszkańców (z wyłączeniem powiatu m. Łódź, który miał mieszkańców) posiadają powiaty: zgierski (60.728), tomaszowski (2.59), sieradzki (2.260), pabianicki (9.72) i radomszczański (9.23). Do powiatów z liczbą ludności powyżej 00 tys. należy również powiat bełchatowski (2.548) i kutnowski (04.594). Najmniej ludności posiadają powiaty: brzeziński (30.60), skierniewicki (37.888), wieruszowski (42.35) i poddębicki (42.359). W miastach w 2005 roku mieszkały osoby, co stanowi 64,6 % ludności województwa. Spośród powiatów ziemskich najwyższy odsetek ludności miejskiej posiadają powiaty: pabianicki (74,8%), zgierski 6

7 (73,6%), zduńskowolski (68,7%), bełchatowski (62,5%), kutnowski (58,7%) i tomaszowski (55,2%). W pozostałych powiatach przeważa ludność wiejska. Mieszkańcy wsi stanowią 35,4% ludności województwa. Najwyższy odsetek ludności wiejskiej posiadają powiaty: skierniewicki (00%), piotrkowski (93,0%), wieruszowski (79,3%), pajęczański (75,7%) i poddębicki (74,8%) i łęczycki (7,%). W roku 2005 na terenie województwa odnotowano urodzeń żywych, tj. o 3 mniej niż w 2004 roku. W 2005 r. w województwie łódzkim różnica pomiędzy liczbą zgonów, a liczbą urodzeń żywych wynosiła (-8.669), z tego: w miastach (-5.74), na wsi (-2.928). Ujemny przyrost naturalny jest konsekwencją nadwyżki zgonów nad liczbą urodzeń. Tylko w 3 powiatach (bełchatowskim, opoczyńskim i m. Skierniewice) odnotowano dodatni przyrost naturalny, co oznacza, że liczba urodzeń przewyższa w tych powiatach liczbę zgonów. Najniższy, ujemny przyrost naturalny występuje na terenie m. Łodzi (-6, na 000 ludności). W strukturze ludności województwa według wieku w 2005 roku obserwuje się niewielki wzrost ludności w wieku produkcyjnym i w wieku poprodukcyjnym w stosunku do roku Udział ludności w wieku poprodukcyjnym w 2005 r. wynosił 7,25% (rok ,7%). Tendencja ta jest konsekwencją starzenia się społeczeństwa. Pomimo wzrostu liczby ludzi starszych i malejącej liczby urodzeń stale jednak przeważa procent ludności w wieku przedprodukcyjnym nad odsetkiem ludności w wieku poprodukcyjnym. W roku 2005 różnica ta wynosiła osoby..3. Opady atmosferyczne Mapa sum rocznych opadów, obliczonych na podstawie okresu 39 letniego wyraźnie ukazuje uprzywilejowanie południowej i południowo wschodniej części województwa łódzkiego, gdzie roczna suma opadów 7

8 kształtuje się w okolicach 600 mm. Północna i północno zachodnia część województwa łódzkiego cechuje się rocznymi sumami opadów w granicach mm. Ujemny klimatyczny bilans wodny rozumiany jako różnica między sumą opadów a różnicą wody parującej z powierzchni ziemi jest w tym rejonie zjawiskiem trwałym i występującym od dawna. Pogłębiający się niedobór jest prawdopodobnie skutkiem niewłaściwego gospodarowania (wylesienie, zła melioracja). Naturalna zmienność opadów rocznych jest największa w dorzeczu Bzury, najmniejsza natomiast w południowej części województwa. Najbardziej narażone na suszę są tereny położone na północ od Łodzi. W województwie łódzkim jest przeciętnie 56 dni z opadem, ale tylko w ciągu 00 dni suma dobowa jest wyższa od mm. Dni z dobowym opadem wyższym niż 0 mm jest w roku zwykle około 2 i zdarzają się one zazwyczaj w lecie. Opad w postaci stałej (śnieg) pada przeciętnie w ciągu dni. Średnio w roku jest 20 dni z burzą, grad pada 2-3 razy w roku, szadź obserwuje się 2-4 razy w ciągu zimy, a gołoledź -2 dni w ciągu roku..4. Warunki anemometryczne W skali całego roku przeważają wiatry zachodnie (prawie wszędzie powyżej 20% częstości) i południowo zachodnie (0-2 %). Względnie często powietrze napływa do nas ze wschodu (ponad 0 % czasu) oraz z południowego wschodu. Istnieją wyraźne prawidłowości sezonowej zmienności warunków cyrkulacji, które znajdują wyraz w postaci charakterystycznego rytmu zmian w biegu rocznym. Na wszystkich stacjach zaznacza się wzrost częstości wiatrów z sektora północnego w miesiącach wiosennych a spadek częstości w jesieni. Wiatry wschodnie najczęściej zdarzają się wiosną i jesienią, ale występują w ciągu całego roku. Średnia roczna prędkość wiatrów na większości stacji jest niższa od 3 m/s a na stacji Łódź - Lublinek wyższa nawet od 4m/s. Istotną cechą warunków anemometrycznych na całym obszarze województwa jest niezbyt częste 8

9 występowanie bardzo silnych wiatrów. Prędkości wiatrów powyżej 20m/s zdarzają się sporadycznie (prędkość średnia w ciągu 0 min.). Znacznie częściej występują duże prędkości wiatru w porywach, a wyjątkowo zdarzać się mogą nawet lokalne trąby powietrzne, związane z chmurami burzowymi i obejmujące bardzo ograniczone obszary..5. Warunki termiczne Średnie roczne temperatury powietrza obliczone na podstawie wieloletnich danych wahają się w granicach 7,6 8 o C. Najniższe wartości w zimie notowane są we wschodniej części województwa, nieco cieplej jest na krańcach zachodnich. W lecie zróżnicowanie przestrzenne województwa jest pomijalnie małe. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zauważa się wyraźną tendencję do obniżania się temperatury okresu letniego a jednocześnie wzrostu średniej temperatury okresów zimowych. Szczególną osobliwością klimatyczną Polski jest duża zmienność warunków termicznych okresu zimowego. Znajduje to wyraz w postaci szczególnie dużych wartości odchylenia standardowego temperatury miesięcy zimowych, nieporównanie większych aniżeli w okresie letnim. Inną z cech tej zmienności jest występowanie przemiennie zim ciepłych z zimami chłodnymi. W odstępach na ogół kilkuletnich zdarzają się zimy szczególnie surowe. Osobliwością klimatu jest możliwość występowania ostrych fal mrozu w marcu, kwietniu lub nawet w maju, co powoduje duże straty w rolnictwie i sadownictwie. Absolutne maksima temperatury w województwie łódzkim przekraczają 36 C, a temperatury najniższe 30 C. Dni gorących z najwyższą temperaturą w ciągu dnia powyżej 25 C jest przeciętnie 34 37, a dni upalnych, w których najwyższa temperatura przekracza 30 C jest zwykle w roku 5-6. Dni bardzo mroźnych, kiedy najwyższa temperatura w ciągu doby nie przekracza 00 C jest przeciętnie 2-2,5 a dni mroźnych, kiedy temperatura w ciągu całej doby nie jest wyższa niż 0 C jest przeciętnie około 40. Liczba dni z temperaturą 9

10 ujemną wynosi około 25, przy czym dni takie występować mogą już we wrześniu, a na wiosnę jeszcze w maju. Na terenie województwa najbardziej zróżnicowana jest długość okresu zimowego..5. Zagospodarowanie przestrzenne Na terenie województwa znajdują się 42 miasta oraz ponad 5 tysięcy wsi. W województwie działa ponad 8 tysięcy podmiotów gospodarczych, w tym ponad 500 przedsiębiorstw zagranicznych. Ustalono, że w województwie zlokalizowane są między innymi następujące charakterystyczne obiekty: - budynki administracyjno-biurowe wysokie i wysokościowe 64 obiekty, - budynki hotelowe wysokie i wysokościowe 4 obiekty, - budynki mieszkalne wysokie i wysokościowe 764 obiekty, - stacje paliw i gazu płynnego 87 obiekty, - bazy i rozlewnie gazu płynnego 26 obiektów..6. Przemysł Struktura przemysłu województwa łódzkiego mierzona zatrudnieniem wskazuje, że na tym obszarze do wiodących dziedzin przemysłu należą w kolejności: przemysł lekki, przemysł elektromaszynowy, przemysł spożywczy, przemysł chemiczny, przemysł paliwowo energetyczny. Przemysł skupiony jest w największych ośrodkach, przy czym w poszczególnych powiatach mają tu przewagę następujące grupy przemysłu: 0

11 . Łódzkiej aglomeracji miejskiej (Pabianice, Zgierz, Aleksandrów Łódzki, Konstantynów Łódzki, Ozorków, Brzeziny, Koluszki, Głowno) przemysł lekki, bawełniany, wełniany, dziewiarski, art. dekoracyjnych, odzieżowy, tkanin technicznych, itp.; przemysł spożywczy, napojów chłodzących, mięsny, piwowarski, spirytusowy, mleczarski; przemysł grupy elektromaszynowej (pracujący w znacznym stopniu na rzecz przemysłu lekkiego), w tym maszyn włókienniczych, maszyn elektrycznych, elektronicznych, motoryzacyjny, art. gospodarstwa domowego; przemysł chemiczny, farmaceutyczny, środków czystości, kosmetyczny, barwników, papierniczy; różne inne gałęzie w tym drzewny, mat. budowlanych, ściennych, meblarski, obuwniczy, opakowaniowy, poligraficzny, gumowy.. W Bełchatowskim Okręgu Przemysłowym (Rogowiec) wydobywczy - górnictwo węgla brunatnego, elektroenergetyczny, gumowy, materiałów budowlanych oraz włókienniczych i odzieżowych w Bełchatowie. 2. W Piotrkowie Trybunalskim - dziewiarski, odzieżowy, maszyn górniczych (FMG PIOMA), okuć budowlanych, meblarski, drzewny, maszyn szklarskich, szklarski (szkło opakowaniowe, gospodarcze, dla budownictwa), części do maszyn, spożywczy. 3. W Tomaszowie Mazowieckim wełniarski, odzieżowy, art. dekoracyjnych, drobiarski, mleczarski. 4. W Kutnie farmaceutyczny (ZPF POLFA), maszyn rolniczych, elektroniczny, środków transportu, drobiarski, używek paszowych, młynarski, odzieżowy. 5. W Skierniewicach elektromaszynowy (urządzeń wentylacyjnych), elektroniczny, szklarski, spożywczy (zamrażalnia HORTEX ).

12 6. W Zduńskiej Woli bawełniany, dziewiarski, materiałów izolacyjnych (IZOLACJA S.A.), młynarski, maszyn włókienniczych. 7. W Wieluniu elektromaszynowy (Linie lakiernicze ZUGIL S.A. ), konstrukcji budowlanych, mleczarski i cukierniczy. 8. W Sieradzu odzieżowy, przetwórstwa owocowo warzywnego, mleczarski, spirytusowy, młynarski, metalowy, farmaceutyczny. 0. W Łęczycy wełniarski, przetwórstwa owocowo warzywnego, metalowy.. W Opocznie płytek ceramicznych, wełniarski. 2. W Wieruszowie drzewny (płyty wiórowe), meblarski, odzieżowy. 3. W Rawie Mazowieckiej mięsny, odzieżowy, metalowy, przetwórstwo owocowo warzywne. 4. W Łowiczu owocowo warzywny, mleczarski, dziewiarski. 5. W Łasku odzieżowy, produkcja materiałów ściennych. W oparciu o zakres działań i zadań jednostek ratowniczo gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej na terenie obszarze województwa łódzkiego, oraz w oparciu o prowadzone rozpoznania, należy wyróżnić szereg dziedzin, obszarów, miejsc, gałęzi gospodarki, infrastruktury technicznej, uprzemysłowienia, zagospodarowania obszarów, itp., tworzących określony różny stopień potencjalnego zagrożenia..8. Zagrożenia sezonowe Na terenie województwa występuje wiele kompleksów leśnych, które w okresie wiosenno-letnim narażone są na zwiększone zagrożenie pożarowe. Są to m.in.:. duże kompleksy leśne na terenie powiatów: - Opoczno - obszar ok. 20 km 2 ; 2

13 - Tomaszów Mazowiecki - obszar ok. 200 km 2 ; - Piotrków Trybunalski - obszar ok. 250 km 2 ; - Bełchatów - obszar ok. 80 km 2 ; - Radomsko - obszar ok. 250 km zagrożenie występuje także w mniejszych kompleksach leśnych powiatów: - Zgierz - gmina: Zgierz i Głowno; - Skierniewice - gmina: Skierniewice i Bolimów; - Łódź Wschód - gmina: Koluszki; - Pabianice - gmina: Dobroń i Dłutów; - Opoczno - gmina: Poświętne i Drzewnica; - Radomsko - gmina: Radomsko, Gidle, Żytno i Przedbórz; - Pajęczno - gmina: Nowa Brzeźnica; - Wieluń - gmina: Osjaków, Wierzchlas i Patnów; - Sieradz - gmina: Brąszewice i Rossoszyca - m. Łódź - las Łagiewniki. W rejonach Kutna, Łęczycy i Bełchatowa należy się też liczyć z możliwością wystąpienia rozległych pożarów pokładów węgla brunatnego i torfowisk. W okresie wiosenno letnim gwałtownie wzrasta liczba pożarów traw i nieużytków. Jest to związane nie tylko z warunkami atmosferycznymi (wysoka temperatura powietrza, niska wilgotność powietrza, brak opadów), ale także z wiosennymi pracami porządkowymi. W okresie jesienno wiosennym występuje zwiększona ilość opadów, która powoduje zagrożenie powodziowe. W czasie występowania gołoledzi znacznie wzrasta liczba wypadków na drogach. W okresach występowania ujemnej temperatury powietrza wzrasta liczba pożarów mieszkań, które są ogrzewane poprzez opalanie paliwem stałym i za pomocą energetycznych urządzeń grzewczych. Ze względu na starą zwartą zabudowę (zagęszczenie powyżej 40%) i występowanie w niej palnych elementów konstrukcyjnych zagrożenie 3

14 pożarowe występuje w miastach: Łódź, Pabianice, Zgierz, Ozorków, Głowno, Kutno, Skierniewice, Piotrków Trybunalski, Rawa Mazowiecka, Tomaszów Mazowiecki, Opoczno, Radomsko, Zduńska Wola, Sieradz. 2. Charakterystyka potencjalnych zagrożeń W zakres potencjalnych obszarów zagrożeń, a więc i obszarów działania w kontekście szeroko rozumianego ratownictwa technicznego, chemicznego, ekologicznego, zagrożenia katastrofami budowlanymi, pożarami, itp., wchodzą głównie: - obiekty przemysłowe lub kompleksy, w których występują materiały niebezpieczne, - transport drogowy i kolejowy materiałów niebezpiecznych, - budowle szczególnie zagrożone katastrofami (wieże, kominy, mosty, wiadukty), - zagrożenie powodziowe (w tym obiekty hydrotechniczne) - obiekty energetyki i łączności, - przesył mediów niebezpiecznych (gazociągi przesyłowe gazu ziemnego i rurociąg paliwowy), - obiekty z substancjami promieniotwórczymi, - składowiska materiałów niebezpiecznych, - parkingi dla transportu drogowego materiałów niebezpiecznych, - obszary leśne i łąkowe, torfowiska, pola uprawne pożary przestrzenne, - obiekty zaliczone do kategorii zagrożenia ludzi ZL (w tym wysokie i wysokościowe), - zwarta zabudowa mieszkalna, - zagrożenia z terenów górniczych, - zagrożenia sezonowe, - zagrożenia z terenów sąsiednich województw 4

15 Przedstawione powyżej obszary zagrożeń w bardziej szczegółowym rozwinięciu, charakteryzują poniższe punkty. 2.. Obiekty z materiałami niebezpiecznymi Na obszarze województwa łódzkiego występuje 59 obiektów (zakładów, kompleksów przemysłowych, rozlewni, baz przeładunkowych i innych), które mogą spowodować awarie przemysłową. Na ich terenie przetwarza się lub przechowuje substancje niebezpieczne typu chlor, chlorowodór, dwusiarczek węgla, fosgen, acetylen, dichlorek siarki, triwodorek arsenu, amoniak, propan butan, paliwa. Substancje te, obok właściwości toksycznych, mogą posiadać także inne niebezpieczne dla ludzi i środowiska cechy np. pożarowe, wybuchowe, żrące, utleniające. Najwięcej podmiotów z tego typu materiałami występuje na terenie miasta Łodzi oraz w powiatach: zgierskim, bełchatowskim, sieradzkim, skierniewickim, kutnowskim i piotrkowskim. Zagrożenie w tych obiektach wiąże się głównie z możliwością powstania pożaru, wybuchu lub uwolnienia substancji niebezpiecznej do otoczenia. O ile pożar, czy wybuch w większości przypadków stwarza niebezpieczeństwo dla ludzi lub mienia, znajdujących się na terenie danego zakładu, o tyle uwolnienie substancji chemicznej do atmosfery może spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowia znacznej liczby osób. Uwolniona substancja niebezpieczna może stworzyć toksyczną chmurę na przestrzeni setek lub tysięcy metrów i zagrozić wielu osobom głównie w miejscowościach o zwartej zabudowie. Niezwykle groźnym zjawiskiem może być uwolnienie toksycznych substancji do gleby i ścieków wodnych, mogąc skutkować skażeniem ujęć wody pitnej. Szczególnie niebezpieczne są obiekty zaliczone do grupy obiektów o zwiększonym i dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 5

16 Na terenie województwa łódzkiego znajduje się 8 obiektów zwiększonego ryzyka i 3 dużego ryzyka. Ponadto, oprócz ww., na terenie województwa łódzkiego występują także inne obiekty, w których składuje się lub przetwarza materiały niebezpieczne, ale w ilości znacznie mniejszej niż w obiektach spełniających wymagania obiektów stwarzających ryzyko wystąpienia awarii przemysłowej, zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska. Można do nich zaliczyć m.in.: bazy i rozlewnie gazu płynnego, stacje paliw płynnych i gazu płynnego, magazyny gazu płynnego w butlach, punkty dystrybucji materiałów pirotechnicznych Bazy i rozlewnie gazu płynnego W województwie łódzkim znajduje się 26 baz i rozlewni gazu płynnego. Najwięcej tego typu obiektów jest położonych w powiatach: kutnowskim, sieradzkim, skierniewickim, wieluńskim, zduńskowolskim oraz w mieście Łodzi. Zagrożenie w nich występujące wiąże się z gospodarką gazem palnowybuchowym (mieszanina propanu i butanu). Rozszczelnienie zbiornika magazynowego i emisja gazu do otoczenia skutkować może, poza lokalnym zagrożeniem pożarowym, zassaniem płomienia do wnętrza zbiornika i eksplozją. Ewentualny wybuch zbiorników stwarza niebezpieczeństwo porażenia falą uderzeniową i odłamkami części instalacji technologicznej gazu, z przeniesieniem zagrożenia na sąsiednie obiekty (efekt kaskadowy). Rozgrzane części metalowe mogą zostać rozrzucone na odległość setek lub tysięcy metrów od miejsca wybuchu. Stwarza to możliwość porażenia osób znajdujących się na terenie bazy (rozlewni gazu) lub w jej pobliżu. Rozgrzane metalowe odłamki mogą także spowodować pożar okolicznych obiektów, kompleksów leśnych. 6

17 Na terenie ww. obiektów dokonuje się głównie następujących operacji: - przetłaczanie, przepompowywanie gazu płynnego z cystern kolejowych do zbiorników magazynowych oraz do cystern samochodowych w celu dalszej hurtowej dystrybucji, - przepompowywanie gazu ze zbiorników magazynowych do autocystern, - przetłaczanie, przepompowywanie gazu płynnego z autocystern do zbiorników magazynowych, - rozlewanie gazu płynnego do butli od 0,5 do 33 kg, - przesyłanie rurociągami technologicznymi gazu do poszczególnych obiektów magazynowych, - tankowanie pojazdów indywidualnych (w przypadku występowania na terenie bazy paliw lub rozlewni stacji gazu płynnego),w czasie wykonywania których może dojść do pożaru lub wybuchu zbiorników z gazem Stacje paliw płynnych i gazu płynnego Z uwagi na bardzo rozwinięty transport samochodowy na terenie kraju stacje paliw płynnych i stacje gazu płynnego (autogazu) są gęsto rozmieszczone. Podobnie jest w województwie łódzkim, gdzie łączna ich liczba wynosi ponad 870. Zróżnicowanie obszarów pod względem gęstości zaludnienia, stopnia zurbanizowania, uprzemysłowienia, przebiegu tras drogowych o znaczeniu krajowym i ponadregionalnym sprawia, że na jednym terenie stacji jest więcej a na innym nieporównywalnie mniej. Największa ilość tych obiektów występuje w mieście Łodzi, w powiecie piotrkowskim, kutnowskim, radomszczańskim, bełchatowskim, łódzkim wschodnim, sieradzkim. 7

18 Zagrożenia występujące w tych obiektach są związane z dystrybucją silnikowych paliw płynnych i gazu płynnego (mieszanina propan-butan). Niekorzystnym zjawiskiem występującym na terenie stacji jest duża rotacja osób tankujących paliwa do pojazdów samochodowych (dystrybucja indywidualna), przez co zwiększa się prawdopodobieństwo powstania zagrożenia np. w porównaniu z bazami lub rozlewniami gazu płynnego. Niejednokrotnie w obrębie stacji prowadzona jest dystrybucja i napełnianie butli gazowych (głównie kg), zwiększając potencjalne zagrożenie poprzez miejsca magazynowania butli (do 00 szt.) Magazyny gazu płynnego w butlach (powyżej 00 szt.) W województwie znajduje się 48 magazynów gazu płynnego w butlach (powyżej 00 szt.). Największa ich liczba występuje w powiatach: łowickim (5), zgierskim (5), kutnowskim (4), zduńskowolskim (4), opoczyńskim (3), w mieście Łodzi (3). W obiektach tego typu przeprowadza się następujące operacje: - przechowywanie i dystrybucja (hurtowa i detaliczna) gazu płynnego w butlach, - gospodarka butlami na terenie magazynu (załadunek i rozładunek butli z samochodów dostawczych, przemieszczanie butli związane z odseparowaniem butli napełnionych i pustych, warstwowanie butli). Zagrożenia występujące w magazynach wiążą się z możliwością powstania pożaru lub wybuchu butli z gazem. W przypadku rozszczelnienia nawet jednej butli z gazem może dojść do niekontrolowanego, gwałtownego rozprzestrzeniania się pożaru na cały magazyn. Niesie to za sobą niebezpieczeństwo rozrzucenia odłamków, w promieniu setek lub tysięcy metrów, co stwarza zagrożenie dla osób znajdujących się na terenie magazynu lub w jego pobliżu. 8

19 2.5. Magazyny materiałów wybuchowych do użytku cywilnego Na terenie województwa łódzkiego nie prowadzi się produkcji materiałów wybuchowych. Funkcjonuje kilka podmiotów gospodarczych realizujących prace rozbiórkowe i podobne metodą strzałową, materiały używane przez te firmy nie są jednak składowane na terenie województwa, lecz doraźnie dostarczane na miejsce prac. Na terenie Kombinatu Cementowo- Wapienniczego w Działoszynie istnieje jednakże magazyn i skład materiałów wybuchowych, używanych przy prowadzeniu prac strzałowych. Może tam znajdować się do 25 ton materiałów wybuchowych w cyklu comiesięcznym. Pożar i ewentualny wybuch ww. środków stworzyłby poważne zagrożenie dla nielicznych w tym terenie osad ludzkich i terenów zielonych Punkty dystrybucji materiałów pirotechnicznych Na terenie województwa łódzkiego nie prowadzi się produkcji materiałów pirotechnicznych. Istnieje za to sieć hurtowni i większych punktów sprzedaży detalicznej tych środków. Największa liczba tych obiektów występuje na terenie miasta Łodzi (6 hurtowni, punktów sprzedaży detalicznej), w powiecie piotrkowskim ( hurtownia, 5 punktów), w powiecie pabianickim ( hurtownia i 2 punkty sprzed. detal.), w powiecie łódzkim wschodnim (4 punkty). W przypadku powstania pożaru lub wybuchu w ww. obiektach, istnieje groźba szybkiego rozprzestrzenienia się zagrożenia na okoliczny teren, szczególnie w zwartej zabudowie miejskiej i na obszarach leśnych. Eksplodujące i palące się materiały pirotechniczne będą rozprzestrzeniały zarzewia ognia na przyległe do punktu ich sprzedaży pomieszczenia, budynki i tereny. 9

20 Nasilenie zagrożenia ze strony materiałów i środków pirotechnicznych związane jest okresowo z sezonem karnawału (głównie okres przełomu grudnia-stycznia kolejnego roku i świąt Wielkiej Nocy) Transport materiałów niebezpiecznych Czynnikiem zwiększającym skalę niebezpieczeństwa w dziedzinie przewozu materiałów niebezpiecznych jest fakt, że w transporcie, w przeciwieństwie do stacjonarnych punktów składowania i użytkowania materiałów niebezpiecznych, niemożliwe jest dokładne przewidzenie miejsca powstania zagrożenia, a tym samym wcześniejsze przygotowanie precyzyjnych, właściwych dla danego miejsca prognoz rozwoju zagrożenia i planów ratowniczych. Niebezpieczeństwo dla życia ludzkiego i środowiska naturalnego wynikają przede wszystkim z: - właściwości fizykochemicznych przewożonych materiałów, - stanu skupienia, w jakim są one przewożone, - wielkości jednorazowej przesyłki oraz ilości danego materiału przesyłanego w porównywalnych okresach czasu. Możliwe są trzy główne warianty zagrożenia: pożar, wybuch, wydostanie się substancji chemicznej, szkodliwej dla ludzi i środowiska, do otoczenia. Istnieje także możliwość kumulacji tych trzech sytuacji. W przypadku uwolnienia substancji szkodliwej dla organizmów żywych może dojść do powstania toksycznej chmury rozciągającej się na pewien obszar. Substancja niebezpieczna dla otoczenia może spowodować skażenie danego terenu, a także przedostać się do wód gruntowych. W sytuacji awarii zbiornika z gazem palnym możliwe jest także powstanie chmury wybuchowej gazu przemieszczającej się na duże odległości Transport drogowy 20

powiat miasto / gmina procent dzieci objętych opieką w żłobkach, klubach dziecięcych i u opiekunów dziennych 1 2 3 Województwo łódzkie 3,9 Powiat bełchatowski OGÓŁEM 4,9% Zelów* 0,0% gminy: Bełchatów 0,0%

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 14 lutego 2014 r. Poz. 657 ZARZĄDZENIE NR 34/2014 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego,

Bardziej szczegółowo

Województwo łódzkie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku

Województwo łódzkie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Województwo łódzkie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Lp. Nazwa Instytucji Miejscowość Powiat Kwota dotacji 1 2 3 4 5 Wojewódzka i im. J. 1 Piłsudskiego Łódź Łódź 29 600 2 Łódź-Bałuty Łódź Łódź

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ VI INFRASTRUKTURA KOMUNALNA. MIESZKANIA CHAPTER VI MUNICIPAL INFRASTRUCTURE. DWELLINGS

DZIAŁ VI INFRASTRUKTURA KOMUNALNA. MIESZKANIA CHAPTER VI MUNICIPAL INFRASTRUCTURE. DWELLINGS DZIAŁ VI INFRASTRUKTURA KOMUNALNA. MIESZKANIA CHAPTER VI MUNICIPAL INFRASTRUCTURE. DWELLINGS TABL. 1 (28). WODOCIĄGI I KANALIZACJA W 2004 R. WATER LINE AND SEWERAGE SYSTEMS IN 2004 s in b b W O J E W Ó

Bardziej szczegółowo

Specjalistycznych Podstawowych Łódź Miasto Łódź Łódź Miasto Łódź 18

Specjalistycznych Podstawowych Łódź Miasto Łódź Łódź Miasto Łódź 18 Rejony operacyjne zespołów ratownictwa medycznego w 200 r. Lp. Numer TERYT Miejsce wyczekiwania Obszar objęty rejonem działania Liczba zespołów rejonu operacyjnego Specjalistycznych Podstawowych. 0 060

Bardziej szczegółowo

Ranking gmin województwa łódzkiego

Ranking gmin województwa łódzkiego INSTYTUT ANALIZ REGIONALNYCH w Kielcach wg wyników uzyskach przez uczniów z egzaminu gimnazjalnego w roku 2008 Opracowanie powstało na podstawie danych z www.wynikiegzaminow.pl wg stanu na dzień 12 czerwca

Bardziej szczegółowo

W ŁÓDZKIEM część 3. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2012 na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości

W ŁÓDZKIEM część 3. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM 2012 na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości W ŁÓDZKIEM ORGANIZACJE POZARZĄDOWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości SPIS TREŚCI W ŁÓDZKIEM Wprowadzenie... Zmiany w rejestrze stowarzyszeń w województwie łódzkim

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2012 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 1/2012 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 1/2012 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2012 r. Na podstawie 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr / 2009 Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP z dnia 12 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA nr / 2009 Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP z dnia 12 grudnia 2009 r. UCHWAŁA nr / 2009 Zarządu Okręgu Łódzkiego ZNP z dnia 12 grudnia 2009 r. w sprawie zasad wyboru delegatów na okręgową konferencję sprawozdawczo-wyborczą, kandydatów na członka ZOŁ ZNP, proponowanej liczby

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2013 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 1/2013 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 1/2013 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 8 stycznia w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w Na podstawie 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

ROCZNY WOJEWÓDZKI PLAN ZABEZPIECZENIA MEDYCZNYCH DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2007

ROCZNY WOJEWÓDZKI PLAN ZABEZPIECZENIA MEDYCZNYCH DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2007 ROCZNY WOJEWÓDZKI PLAN ZABEZPIECZENIA MEDYCZNYCH DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2007 ŁÓDŹ, marzec 2006 1 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna województwa 5 1.1 Położenie geograficzne

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego. Rok Numery 1-433*

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego. Rok Numery 1-433* SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego Rok 2006 Numery 1-433* Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego -2- Rok 2006 Pierwsza liczba oznacza numer Dziennika, druga - pozycję.

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego. Rok Numery 1-355*

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego. Rok Numery 1-355* SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego Rok 2004 Numery 1-355* Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego -2- Rok 2004 Pierwsza liczba oznacza numer Dziennika, druga - pozycję.

Bardziej szczegółowo

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W ŁODZI OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R.

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W ŁODZI OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R. NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W ŁODZI OD 1 PAŹDZIERNIKA 2017 R. W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia, pacjent, bez względu na miejsce zamieszkania, może skorzystać z pomocy w każdej poradni

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3/2014 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 3/2014 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 3/2014 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 10 stycznia w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w Na podstawie 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego. Rok Numery 1-390*

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego. Rok Numery 1-390* SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego Rok 2005 Numery 1-390* Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego -2- Rok 2005 Pierwsza liczba oznacza numer Dziennika, druga - pozycję.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 304/2015 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 304/2015 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 304/2015 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej w Na podstawie 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i

Bardziej szczegółowo

pajęczański wieluński brzeziński łowicki poddębicki łowicki sieradzki kutnowski sieradzki kutnowski

pajęczański wieluński brzeziński łowicki poddębicki łowicki sieradzki kutnowski sieradzki kutnowski Wskaźnik "wypożyczenia na 100 mieszkańców" w bibliotekach publicznych woj. łódzkiego na obszarach wiejskich w roku 2010 - zestawienie od wskaźnika największego do najmniejszego (kolumna zaciemniona) Jednostka

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI INFORMATOR STATYSTYCZNY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. Łódź 2015

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI INFORMATOR STATYSTYCZNY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. Łódź 2015 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI INFORMATOR STATYSTYCZNY OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2014 Łódź 2015 ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ Opracowano w Oddziale Zdrowia Publicznego

Bardziej szczegółowo

Dokument dostępny jest na stronie internetowej: i

Dokument dostępny jest na stronie internetowej:  i Ocena formalna oraz ocena merytoryczna, dokonywana jest zgodnie z kryteriami zapisanymi w dokumencie: Dokument dostępny jest na stronie internetowej: www.cop.lodzkie.pl i www.rpo.lodzkie.pl. KRYTERIA WYBORU

Bardziej szczegółowo

W 2010 r. liczba mieszkań w zasobach województwa łódzkiego wzrosła o 5,7 tys. (tj. o 0,6%)

W 2010 r. liczba mieszkań w zasobach województwa łódzkiego wzrosła o 5,7 tys. (tj. o 0,6%) W 2010 r. liczba mieszkań w zasobach województwa łódzkiego wzrosła o 5,7 tys. (tj. o 0,6%) i zgodnie ze stanem w dniu 31 XII wyniosła 973,7 tys. Liczba mieszkań w miastach wzrosła o 0,5% w stosunku do

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego. Rok Numery 1-340*

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego. Rok Numery 1-340* SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego Rok 2002 Numery 1-340* Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego -2- Rok 2002 Pierwsza liczba oznacza numer Dziennika, druga - pozycję.

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego. Rok Numery 1-363*

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego. Rok Numery 1-363* SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego Rok 2003 Numery 1-363* Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego -2- Rok 2003 Pierwsza liczba oznacza numer Dziennika, druga - pozycję.

Bardziej szczegółowo

W O J E W Ó D Z T W O... 20820,5 3916,9 351985 93964 94546,8 36,8 102995,4 V O I V O D S H I P

W O J E W Ó D Z T W O... 20820,5 3916,9 351985 93964 94546,8 36,8 102995,4 V O I V O D S H I P TABL. 1 (28). WODOCIĄGI I KANALIZACJA W 2006 R. WATER LINE AND SEWERAGE SYSTEMS IN 2006 s in b W O J E W Ó D Z T W O... 20820,5 3916,9 351985 93964 94546,8 36,8 102995,4 V O I V O D S H I P miasta... 3688,9

Bardziej szczegółowo

Placówki lecznictwa odwykowego w województwie łódzkim

Placówki lecznictwa odwykowego w województwie łódzkim Dane Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Placówki lecznictwa odwykowego w województwie łódzkim Powiat Nazwa placówki Adres i telefon Typ placówki m. Łódź bełchatowski brzeziński kutnowski

Bardziej szczegółowo

Powierzchnia: 855,18 km². Ludność: ok. 166 tys. Gęstość zaludnienia: 194 osoby/km²

Powierzchnia: 855,18 km². Ludność: ok. 166 tys. Gęstość zaludnienia: 194 osoby/km² Powierzchnia: 855,18 km² Ludność: ok. 166 tys Gęstość zaludnienia: 194 osoby/km² Drogi: ok. 2000 km Drogi: krajowe: 123 km; wojewódzkie: 70 km; powiatowe: 460 km; gminne: 1350 km 23.04.2015 r. Wakaty -

Bardziej szczegółowo

Dane ośrodków. Województwo łódzkie

Dane ośrodków. Województwo łódzkie Dane ośrodków Województwo łódzkie 1. Powiat bełchatowski NZOZ "WOLMED" Poradnia Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień Ul. Opalowa 9, 97-400 Bełchatów 44 633 78 99, biuro@wolmed.pl Szpital Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne Spotkanie informacyjne Konkurs nr RPLD.01.02.02-IP.02-10-003/15 OŚ PRIORYTETOWA I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy PODDZIAŁANIE I.2.2: Projekty B+R przedsiębiorstw Ogłoszenie o konkursie Centrum

Bardziej szczegółowo

Adres miejsca stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego. ul. Sienkiewicza 137/ Łódź. ul. Sienkiewicza 137/ Łódź

Adres miejsca stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego. ul. Sienkiewicza 137/ Łódź. ul. Sienkiewicza 137/ Łódź TABELA 8 Zespoły ratownictwa medycznego włączone do Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne stan na dzień 1 stycznia 2013 r. Dysponenci i miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego 1/1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

Struktura ludności w powiatach województwa łódzkiego w 2015 i 2020 r

Struktura ludności w powiatach województwa łódzkiego w 2015 i 2020 r Struktura ludności w powiatach województwa łódzkiego w 2015 i 2020 r Na wykresach 1-7 znajdują się udziały poszczególnych kategorii ludności w powiatach województwa łódzkiego w 2015 r. Z wykresu 1 wynika,

Bardziej szczegółowo

W 2013 r. w województwie łódzkim oddano do użytkowania łącznie 6,3 tys. budynków,

W 2013 r. w województwie łódzkim oddano do użytkowania łącznie 6,3 tys. budynków, W 2013 r. w województwie łódzkim oddano do użytkowania łącznie 6,3 tys. budynków, z czego 75,1% stanowiły budynki mieszkalne. Spośród 4,6 tys. budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania 96,6% (4,4 tys.)

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. TABELA 10 - Szpitalne oddziały ratunkowe stan na dzień r.

Arkusz1. TABELA 10 - Szpitalne oddziały ratunkowe stan na dzień r. TABELA 10 - Szpitalne oddziały ratunkowe stan na dzień 1..25 r. 1 2 3 4 5 6 7 Lp. Lądowisko w odległości wymagającej użycia specjalistycznych środków transportu sanitarnego (podać odległość w metrach od

Bardziej szczegółowo

4.7. Podsystem monitoringu promieniowania jonizującego. 4.8. Podsystem monitoringu regionalnego terenów przebiegu

4.7. Podsystem monitoringu promieniowania jonizującego. 4.8. Podsystem monitoringu regionalnego terenów przebiegu 4.7. Podsystem monitoringu promieniowania jonizującego Badania promieniowania jonizującego prowadzone będą w sieci krajowej, organizowanej przez GIOŚ. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Dokument dostępny jest na stronie internetowej: i

Dokument dostępny jest na stronie internetowej:  i Ocena formalna oraz ocena merytoryczna, dokonywana jest zgodnie z kryteriami zapisanymi w dokumencie: Dokument dostępny jest na stronie internetowej: www.cop.lodzkie.pl i www.rpo.lodzkie.pl. KRYTERIA WYBORU

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 14 - Diagnoza dotycząca zapotrzebowania na miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie łódzkim

Załącznik Nr 14 - Diagnoza dotycząca zapotrzebowania na miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie łódzkim Załącznik Nr 14 - Diagnoza dotycząca zapotrzebowania na miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w województwie łódzkim Diagnoza dotycząca zapotrzebowania na miejsca opieki nad dziećmi w wieku do lat

Bardziej szczegółowo

Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Łódzkiego do roku 2020 z perspektywą do roku 2030

Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Łódzkiego do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Województwa Łódzkiego do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (projekt) Łódź, wrzesień 2015 w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Średni wynik w procentach. w punktach

Średni wynik w procentach. w punktach OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W ŁODZI Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2016 wg gmin Województwo łódzkie w punktach w procentach zdających uczniów z wynikiem szkół z wynikiem* niskim średnim wysokim niskim

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU

WYKAZ KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU WYKAZ KWOT DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU L.P. Pomoc finansowa udzielona na: Kwota udzielonej dotacji I. rządowo -

Bardziej szczegółowo

REJONY OPERACYJNE, OBSZARY DZIAŁANIA I MIEJSCA STACJONOWANIA ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO w 2012 roku

REJONY OPERACYJNE, OBSZARY DZIAŁANIA I MIEJSCA STACJONOWANIA ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO w 2012 roku REJONY OPERACYJNE, OBSZARY DZIAŁANIA I MIEJSCA STACJONOWANIA ZESPOŁÓW RATOWNICTWA MEDYCZNEGO w 202 roku nr rejonu operacyjnego (nr województwa - 2 cyfry /nr rejonu - 2 cyfry) opis rejonu operacyjnego (dzielnice/miasta

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Infrastruktura Komunalna. Infrastruktura Komunalna 9 INFRASTRUKTURA KOMUNALNA 11

Rozdział I. Infrastruktura Komunalna. Infrastruktura Komunalna 9 INFRASTRUKTURA KOMUNALNA 11 I Infrastruktura Komunalna Rozdział I Infrastruktura Komunalna Infrastruktura Komunalna 9 INFRASTRUKTURA KOMUNALNA 11 I.1 GOSPODARKA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNA 11 I.2 SIEĆ GAZOWA 15 I.3 GOSPODARKA ODPADAMI

Bardziej szczegółowo

GOSiR Łask, ul. Armii Krajowej 5a. GOSiR Łask, ul. Armii Krajowej 5a. GOSiR Łask, ul. Armii Krajowej 5a

GOSiR Łask, ul. Armii Krajowej 5a. GOSiR Łask, ul. Armii Krajowej 5a. GOSiR Łask, ul. Armii Krajowej 5a Ostatnia aktualizacja: 2.02.207 XVII EDYCJA TURNIEJU "Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU" bełchatowski Bełchatów Orlik Bełchatów 206-0-4 0:00 Szymon Serwa 660 743 82 brzeziński Hala Sportowa Jeżów

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PLAN DYSTRYBUCJI TABLETEK JODKU POTASU W PRZYPADKU ZDARZEŃ RADIACYJNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

WOJEWÓDZKI PLAN DYSTRYBUCJI TABLETEK JODKU POTASU W PRZYPADKU ZDARZEŃ RADIACYJNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 1 Zatwierdzam Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska WOJEWÓDZKI PLAN DYSTRYBUCJI TABLETEK JODKU POTASU W PRZYPADKU ZDARZEŃ RADIACYJNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Opracował: Magdalena Kobyłka Jacek Skoczylas

Bardziej szczegółowo

SPIS POWIATÓW, STAROSTW, URZĘDÓW GMINY, URZĘDÓW MIEJSCOWOŚCI.

SPIS POWIATÓW, STAROSTW, URZĘDÓW GMINY, URZĘDÓW MIEJSCOWOŚCI. SPIS POWIATÓW, STAROSTW, URZĘDÓW GMINY, URZĘDÓW MIEJSCOWOŚCI. Piotrków Trybunalski (miasto na prawach powiatu) Piotrków Trybunalski Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim 97-300 Piotrków Trybunalski Pasaż

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2006 R.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2006 R. URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI Informacja sygnalna BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2006 R. 93-176 Łódź ul. Suwalska 29 tel. 42 6839-100, 6839-101 http://www.stat.gov.pl/lodz/ e-mail: SekretariatUSLDZ@stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ

10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ z przeprowadzeniem oceny strategicznej oddziaływania programu środowiska 10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ Poważna awaria, wg ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz.

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami formalnymi- Działanie II.6 Ochrona powietrza

Lista wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami formalnymi- Działanie II.6 Ochrona powietrza Lista wniosków o dofinansowanie projektów pozytywnie ocenionych pod względem zgodności z kryteriami formalnymi- Działanie II.6 Ochrona powietrza Lp. Numer wniosku Wnioskodawca Tytuł projektu 1 WND-RPLD.02.06.00-00-001/09

Bardziej szczegółowo

Procent przyznanych punktów. Wnioskowane dofinansowanie z EFRR Dofinansowanie

Procent przyznanych punktów. Wnioskowane dofinansowanie z EFRR Dofinansowanie Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru Nr RPLD.04.02.02-IZ.00-10-001/15 wniosków o dofinansowanie projektów- Oś priorytetowa IV Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w terminie od 28.04.2008 r. do 13.06.2008 r.-działanie II.6 Ochrona powietrza

Lista wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w terminie od 28.04.2008 r. do 13.06.2008 r.-działanie II.6 Ochrona powietrza Załącznik nr 6 Lista wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w terminie od 28.04.2008 r. do 13.06.2008 r.-działanie II.6 Ochrona powietrza L.p. Numer wniosku Projektodawca Tytuł wniosku Całkowita

Bardziej szczegółowo

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY ROK 2009

SKOROWIDZ ALFABETYCZNY ROK 2009 SKOROWIDZ ALFABETYCZNY do Dziennika Urzędowego Województwa Łódzkiego ROK 2009 (numery 1 399*) Województwa Łódzkiego 2 Rok 2009 aglomeracje Sejmik Województwa Łódzkiego alkohol A uchwała nr XXXVIII/1083/09

Bardziej szczegółowo

Prognozy ludności gmin województwa łódzkiego r.

Prognozy ludności gmin województwa łódzkiego r. Prognozy ludności gmin województwa łódzkiego 09.09.2016 r. Spis treści 1. Metodologia wyznaczenia prognoz gminnych... 3 2. Analiza błędów ex post prognoz dla 2015 r.... 5 3. Zmiany w liczbie ludności województwa

Bardziej szczegółowo

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W SEZONIE 2016/2017 NA TERENIE DZIAŁANIA GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ŁODZI

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W SEZONIE 2016/2017 NA TERENIE DZIAŁANIA GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ŁODZI ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG W SEZONIE 2016/2017 NA TERENIE DZIAŁANIA GENERALNEJ DYREKCJI DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W ŁODZI Punkt Informacji Drogowej (PID) (cała doba, wszystkie dni w roku) Tel. 42

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, ul. Lipowa 16

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, ul. Lipowa 16 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, ul. Lipowa 16 Analiza trendu zmian zanieczyszczeń powietrza (pył PM1 i benzo(a)piren) na wybranych stacjach pomiarów jakości powietrza w woj. łódzkim

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. TERYT² lokalizacji oddziału szpitalnego. Adres lokalizacji oddziału szpitalnego. Strona 1

Arkusz1. TERYT² lokalizacji oddziału szpitalnego. Adres lokalizacji oddziału szpitalnego. Strona 1 TABELA 12 - Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego Stan na dzień 31 grudnia 2011 roku 1 2 3 4 5 6 7 8 szpitalny

Bardziej szczegółowo

2. Stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie Polski Południowej

2. Stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie Polski Południowej KOMPLEKSOWY PROGRAM GOSPODARKI ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI W REGIONIE POLSKI POŁUDNIOWEJ 16 2. Stan gospodarki odpadami niebezpiecznymi w regionie Polski Południowej 2.1. Analiza ilościowo-jakościowa zinwentaryzowanych

Bardziej szczegółowo

Wyniki Sprawdzianu 2016 Zestawienie zbiorcze gminami. Część 1.

Wyniki Sprawdzianu 2016 Zestawienie zbiorcze gminami. Część 1. Wyniki Sprawdzianu 2016 Zestawienie zbiorcze gminami Część 1. Powiat Średni wynik Średni wynik w pkt w % w pkt w % Województwo łódzkie Język polski Matematyka Część 1 bełchatowski m. Bełchatów 14,36 71,8

Bardziej szczegółowo

Całkowita wartość projektu

Całkowita wartość projektu Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru Nr RPLD.04.02.02-IZ.00-10-001/15 wniosków o dofinansowanie projektów- Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

IAI-7047/2615/509-20/KC/07/08

IAI-7047/2615/509-20/KC/07/08 Ogłoszenie Wojewody Łódzkiego o zamiarze wszczęcia postępowań w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa części nieruchomości przeznaczonych na pasy dróg krajowych

Bardziej szczegółowo

A. SPOSÓB OPRACOWANIA ANALIZY ZAGROŻEŃ NA OBSZARZE POWIATU

A. SPOSÓB OPRACOWANIA ANALIZY ZAGROŻEŃ NA OBSZARZE POWIATU Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia (poz. ) Załącznik nr 1 A. SPOSÓB OPRACOWANIA ANALIZY ZAGROŻEŃ NA OBSZARZE POWIATU Analiza zagrożeń na obszarze powiatu składa

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R.

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R. Załącznik nr 2 do obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2010 r. ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

Liczba dzieci umieszczonych w placówce pochodzących z innych powiatów (podać jakich?) stan na dzień 31.12.2011 r.

Liczba dzieci umieszczonych w placówce pochodzących z innych powiatów (podać jakich?) stan na dzień 31.12.2011 r. Liczba dzieci przebywających w całodobowych placówkach opiekuńczo wychowawczych Tab. 1 Lp. Nazwa i adres placówki Liczba dzieci przebywających w placówce stan na 31.12.2011 r. Liczba dzieci przyjętych

Bardziej szczegółowo

4.7. Podsystem monitoringu promieniowania jonizującego. 4.8. Podsystem monitoringu terenów przebiegu autostrad i dróg szybkiego ruchu

4.7. Podsystem monitoringu promieniowania jonizującego. 4.8. Podsystem monitoringu terenów przebiegu autostrad i dróg szybkiego ruchu 4.7. Podsystem monitoringu promieniowania jonizującego Badania promieniowania jonizującego prowadzone będą w sieci krajowej, organizowanej przez GIOŚ. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Bardziej szczegółowo

RPLD IZ /15

RPLD IZ /15 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 104/16 z dnia 05 lutego 2016 r. Lista rezerwowa projektów w ramach konkursu dla naboru Nr RPLD.05.01.02-IZ.00-10-001/15 w ramach Osi priorytetowej V Ochrona Środowiska, Działanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 18 listopada 2015 r. Poz. 4386 UCHWAŁA NR XVII/178/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 27 października 2015 r. w sprawie Planu Zrównoważonego Rozwoju

Bardziej szczegółowo

a) liczba ratowników posiadających ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika

a) liczba ratowników posiadających ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika a) liczba ratowników posiadających ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika REJESTR JEDNOSTEK WSPÓŁPRACUJĄCYCH Z SYSTEMEM PAŃSTWOWE

Bardziej szczegółowo

KIEROWNIK REGIONALNEGO OBSERWATORIUM TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO:

KIEROWNIK REGIONALNEGO OBSERWATORIUM TERYTORIALNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO: RAPORT Z REALIZACJI CELÓW I KIERUNKÓW POLITYKI ROZWOJU PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO, ZAWARTYCH W AKTUALIZACJI PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO LATA 2009-2012 DYREKTOR

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 03 Charakterystyka miasta Katowice W-880.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Źródła informacji

Bardziej szczegółowo

Miejsca zbiórek dla dzieci ze szkół podstawowych Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim

Miejsca zbiórek dla dzieci ze szkół podstawowych Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim Komunikat dotyczący terminów i miejsc kolonii dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu Delegatury w Piotrkowie Trybunalskim, Skierniewicach i Sieradzu oraz terminów i miejsc wyjazdów na kolonie i powrotów

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI I. PRZEDMIOT OFERTY Przedmiotem oferty jest sprzedaż części nieruchomości - niezabudowanej, opisanej poniżej, będącej we władaniu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółka

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu. "Racjonalizacja zużycia energii na terenie Gminy Żytno poprzez termomodernizacje budynków Zespołu Szkół w Żytnie"

Tytuł projektu. Racjonalizacja zużycia energii na terenie Gminy Żytno poprzez termomodernizacje budynków Zespołu Szkół w Żytnie Lista wniosków o dofinansowanie ocenionych pozytywnie pod względem oceny formalnej dla naboru Nr RPLD.04.02.02-IZ.00-10-001/15 w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się: 1) mężczyzn urodzonych w roku 1996;

2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się: 1) mężczyzn urodzonych w roku 1996; OBWIESZCZENIE NR 1/2015 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2015 roku na obszarze województwa łódzkiego Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI I. PRZEDMIOT OFERTY Przedmiotem oferty jest sprzedaż części opisanej poniżej nieruchomości, będącej we władaniu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Aneks nr 5 do Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa łódzkiego

PROJEKT. Aneks nr 5 do Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa łódzkiego PROJEKT Aneks nr 5 do Planu Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa łódzkiego Zatwierdzam Akceptuję do uzgodnień Minister Zdrowia Dnia.. Wojewoda Łódzki Dokument podpisany elektronicznie

Bardziej szczegółowo

Kielce, marzec 2012 r.

Kielce, marzec 2012 r. Kielce, marzec 2012 r. ZESPÓÙ AUTORSKI: Kierownik zadania: mgr Andrzej Migaszewski... Gùówni wykonawcy: Akustyk: mgr iný. Paweù Matyjasek... Akustyk: mgr iný. Krzysztof Bogaczyk... Technik GIS: mgr iný.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami

Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Miejsce termicznych metod przekształcania odpadów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Doc dr Lidia Sieja INSTYTUT EKOLOGII TERENÓW UPRZEMYSŁOWIONYCH Katowice Bilans odpadów wytworzonych w 2004r Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Data postoju. Godz od. Świadczeniodawca. Godz do Nazwa miejsca postoju Adres miejsca postoju

Data postoju. Godz od. Świadczeniodawca. Godz do Nazwa miejsca postoju Adres miejsca postoju NZOZ "MEDICA" EWA SOBKIEWICZ 2015-01-03 ŁÓDŹ ŁÓDŹ 09:00 17:00 SALVE MEDICA UL. SZPARAGOWA 10 NZOZ "MEDICA" EWA SOBKIEWICZ 2015-01-07 ŁÓDZKI WSCHODNI KOLUSZKI 09:00 17:00 NZOZ MEDKOL UL. PRZEJAZD 6 SPÓŁDZIELNIA

Bardziej szczegółowo

Delimitacja otoczenia miasta w badaniach statystyki publicznej

Delimitacja otoczenia miasta w badaniach statystyki publicznej Delimitacja otoczenia miasta w badaniach statystyki publicznej Robert Buciak Marek Pieniążek Główny Urząd Statystyczny Polityka miejska wyzwania, doświadczenia, inspiracje Warszawa, 25 czerwca 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 706

Warszawa, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 706 Warszawa, dnia 29 maja 2014 r. Poz. 706 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie łódzkiej specjalnej

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 1 Spis treści I. Informacje ogólne. II. Zapotrzebowanie na tabletki jodku potasu dla mieszkańców województwa łódzkiego z podziałem na powiaty, z uwzględnieniem. 1. Tabela nr 1 dawkowanie jodku potasu przypadające

Bardziej szczegółowo

Arkusz1. Strona 1. TABELA 6 - Liczba przyjęć pacjentów w izbie przyjęć w 2011 roku. 1 2 3 Izba przyjęć szpitala

Arkusz1. Strona 1. TABELA 6 - Liczba przyjęć pacjentów w izbie przyjęć w 2011 roku. 1 2 3 Izba przyjęć szpitala TABELA 6 - Liczba przyjęć pacjentów w izbie przyjęć w 2011 roku. 1 2 3 Izba przyjęć szpitala Lp. Powiat Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego Nazwa i adres szpitala Obywatele RP 4c Cudzoziemcy (kraj pochodzenia)

Bardziej szczegółowo

Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Bełchatowie.

Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Bełchatowie. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1168/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 23 września 2014 r. Lista projektów wyłonionych do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Świadczeniodawca Powiat Gmina Nazwa miejsca postoju Adres miejsca postoju Data postoju

Świadczeniodawca Powiat Gmina Nazwa miejsca postoju Adres miejsca postoju Data postoju Świadczeniodawca Powiat Gmina Nazwa miejsca postoju Adres miejsca postoju Data postoju Dzień tygodnia telefon "MEDICA" EWA SOBKIEWICZ BEŁCHATOWSKI BEŁCHATÓW ZAWADY 18 K ZAWADY 18 K 2015 07 04 sob. "MEDICA"

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INFORMACJE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

OGÓLNE INFORMACJE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO OGÓLNE INFORMACJE STATYSTYCZNE DOTYCZĄCE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Jan Fryc, Zofia Płoszaj-Witkowicz Urząd Statystyczny w Katowicach, Śląski Ośrodek Badań Regionalnych Katarzyna Kimel, Barbara Zawada Urząd

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5

SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5 SPIS TREŚCI: Karta uzgodnień 4 Podstawy prawne 5 Opis koncepcji wykazu oddziałów szpitalnych dla potrzeb realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne - Definicja

Bardziej szczegółowo

TERYT² lokalizacji. Adres lokalizacji

TERYT² lokalizacji. Adres lokalizacji TABELA 12 Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego Stan na dzień 31 grudnia 2012 roku 1 2 3 4 5 6 7 8 Lp. Powiat

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ŚRODOWISKOWYCH DOMÓW SAMOPOMOCY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (40)

WYKAZ ŚRODOWISKOWYCH DOMÓW SAMOPOMOCY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (40) WYKAZ ŚRODOWISKOWYCH DOMÓW SAMOPOMOCY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (40) Lp. Nazwa Miejscowość/Ulica Kod Miejscowość/Miasto/Gmina Kier. Telefon/ Fax. Powiat bełchatowski ul. Świętej Barbary 5 400 w Bełchatowie

Bardziej szczegółowo

Alojzy Zalewski. Danuta Bąk AGENT PR. Łukasz Orzechowski Zdjęcie wykorzystane na okładce: Depositphotos.com/silvae

Alojzy Zalewski. Danuta Bąk AGENT PR. Łukasz Orzechowski Zdjęcie wykorzystane na okładce: Depositphotos.com/silvae Eugeniusz Wojciechowski, Aldona Podgórniak-Krzykacz, Magdalena Kalisiak-Mędelska Jacek Chądzyński Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Instytut Gospodarki Przestrzennej, Katedra Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012 r.

Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012 r. mld zł GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Regionalnych i Środowiska Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w Polsce w 2012

Bardziej szczegółowo

Paweł Dadasiewicz Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

Paweł Dadasiewicz Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Slajd 1 Zagrożenia poważnymi awariami związane z lokalizacją zakładów i transportem substancji niebezpiecznych Slajd 2 Agenda Zakłady mogące spowodować poważną awarię, Transport materiałów niebezpiecznych,

Bardziej szczegółowo

TERYT² lokalizacji. Adres lokalizacji. 4260 Oddział 052 anestezjologii i 11 intensywnej terapii Samodzielny Publiczny Zakład

TERYT² lokalizacji. Adres lokalizacji. 4260 Oddział 052 anestezjologii i 11 intensywnej terapii Samodzielny Publiczny Zakład TABELA 12 Jednostki organizacyjne szpitala wyspecjalizowane w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego Stan na dzień 31 grudnia 2012 roku 1 2 3 4 5 6 7 8 Lp. Powiat

Bardziej szczegółowo

Informacja do podania do publicznej wiadomości:

Informacja do podania do publicznej wiadomości: Informacja do podania do publicznej wiadomości: 1) Oznaczenie prowadzącego zakład: Prowadzący zakład: Dystrybutor gazu propan-butan JUŻ GAZ Ryszard Kaniewski 99-300 Kutno, Wierzbie 3a z siedzibą Wierzbie

Bardziej szczegółowo

Zał.1. Wyciąg z rejestru podmiotów nadzorowanych przez Inspekcję Weterynaryjną na terenie woj. łódzkiego prowadzących schroniska dla zwierząt.

Zał.1. Wyciąg z rejestru podmiotów nadzorowanych przez Inspekcję Weterynaryjną na terenie woj. łódzkiego prowadzących schroniska dla zwierząt. Zał.1. Wyciąg z rejestru podmiotów nadzorowanych przez Inspekcję Weterynaryjną na terenie woj. łódzkiego prowadzących. województwo łódzkie REJESTR PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ NADZOROWANĄ - SYMBOL

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I Opisowa. 1. Dokumenty odniesienia:

CZĘŚĆ I Opisowa. 1. Dokumenty odniesienia: 1 CZĘŚĆ I Opisowa 1. Dokumenty odniesienia: Akty prawne: 1) Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 461 z późn. zm.); 2) Ustawa

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY PLAN DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

TEKST JEDNOLITY PLAN DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO TEKST JEDNOLITY PLAN DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ŁÓDŹ CZERWIEC 2016 Tekst jednolity Planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa

Bardziej szczegółowo

Wyniki Sprawdzianu 2015 Zestawienie zbiorcze gminami. Część 1.

Wyniki Sprawdzianu 2015 Zestawienie zbiorcze gminami. Część 1. Wyniki Sprawdzianu 2015 Zestawienie zbiorcze gminami Część 1. Powiat Średni wynik Średni wynik w pkt w % w pkt w % Województwo łódzkie Język polski Matematyka Część 1 bełchatowski m. Bełchatów 15,52 73,9

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI OPIS ZMIAN I AKTUALIZACJI 5 I. CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA 15

SPIS TREŚCI OPIS ZMIAN I AKTUALIZACJI 5 I. CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA 15 SPIS TREŚCI ARKUSZ UZGODNIEŃ PLANU 4 OPIS ZMIAN I AKTUALIZACJI 5 I. CHARAKTERYSTYKA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ DLA ŻYCIA I ZDROWIA 15 1. Sieć komunikacyjna. 15 a) charakterystyka województwa kujawsko-pomorskiego

Bardziej szczegółowo

1 ŁODZKIE Bełchatowski Bełchatów Bełchatów Gimnazjum nr 5 w Bełchatowie 2 ŁÓDZKIE Bełchatowski Bełchatów Bełchatów I LO w Bełchatowie 3 ŁÓDZKIE

1 ŁODZKIE Bełchatowski Bełchatów Bełchatów Gimnazjum nr 5 w Bełchatowie 2 ŁÓDZKIE Bełchatowski Bełchatów Bełchatów I LO w Bełchatowie 3 ŁÓDZKIE 1 ŁODZKIE Bełchatowski Bełchatów Bełchatów Gimnazjum nr 5 w Bełchatowie 2 ŁÓDZKIE Bełchatowski Bełchatów Bełchatów I LO w Bełchatowie 3 ŁÓDZKIE bełchatowski Bełchatów Bełchatów Szkoła Podstawowa nr 13

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ANEKSU NR 9 DO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

PROJEKT ANEKSU NR 9 DO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO PROJEKT ANEKSU NR 9 DO PLANU DZIAŁANIA SYSTEMU PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Akceptuję do uzgodnień Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska Łódź, sierpień 2013 r. W Planie Działania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO - POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO - POMORSKIE W Planie Działania Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla Województwa Łódzkiego wprowadza się następujące zmiany: 1) W Rozdziale II. INFORMACJE O LICZBIE I ROZMIESZCZENIU NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI GRUŹLICY PŁUC I NOWOTWORÓW UKŁADU ODDECHOWEGO

WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI GRUŹLICY PŁUC I NOWOTWORÓW UKŁADU ODDECHOWEGO Informacja dla Zarządu Województwa Łódzkiego na temat realizacji w 2005 roku WOJEWÓDZKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI GRUŹLICY PŁUC I NOWOTWORÓW UKŁADU ODDECHOWEGO Wojewódzki Program Profilaktyki Gruźlicy Płuc

Bardziej szczegółowo