SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej"

Transkrypt

1 Biuro Prezesa ul. Chałubińskiego 3a Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 907 z poźn. zm. ), zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości szacunkowej przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Część I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa z siedzibą przy ul. Chałubińskiego 3a, Warszawa, adres do korespondencji: Biuro Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, ul. Chałubińskiego 3a, Warszawa (do doręczeń pocztowych: Warszawa 81), tel.: (022) faks: (022) adres strony internetowej: adres godziny urzędowania Zamawiającego: poniedziałek-piątek 7:30-15:30 zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Postępowanie oznaczone jest symbolem: DO-DZP , Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak. CPV : Usługi zarządzania nieruchomościami na zasadzie bezpośredniej płatności lub umowy. Przetarg nieograniczony na zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej maj 2015r. [2]

2 Część II. Tryb udzielenia zamówienia. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą. Część III. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest zarządzanie zasobem stanowiącym nieruchomości Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu niniejszego zamówienia, zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ. 3. Warunki realizacji zamówienia zawarte są także w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 4. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. Jeżeli Wykonawca nie wskaże w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, Zamawiający uzna, że nie zamierza on powierzać podwykonawcom żadnych prac objętych niniejszym postępowaniem. Część IV. Termin wykonania zamówienia. Zamówienie należy wykonywać od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2018 roku. Część V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający uzna, że warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione, na podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy, stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 2) posiadania wiedzy i doświadczenia: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał należycie minimum dwie odrębne usługi (na odrębne umowy) niezbędne do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w zakresie zarządzania nieruchomościami zabudowanymi i niezabudowanymi oraz budynkami mieszkalnymi, rozmieszonymi co najmniej w dwóch lub więcej województwach na terenie Polski, o łącznej powierzchni użytkowej nie mniejszej niż m2, przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy, których wartość wynosiła minimum zł. brutto każda wraz z załączeniem dowodów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Przetarg nieograniczony na zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej maj 2015r. [3]

3 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony, jeżeli Wykonawca zapewni dostępność biur obsługi klienta co najmniej w lokalizacjach: Bydgoszcz, Gdynia, Kraków, Lublin, Olsztyn, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra. Wykonawca ilość dostępnych biur obsługi klienta wraz z ich lokalizacją (tj. nazwa, adres, kod pocztowy, miejscowość) wskaże w wykazie lokalizacji, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 4) dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobą/osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadającymi opisane niżej kwalifikacje zawodowe oraz uprawnienia: a) Zarządca nieruchomości co najmniej po jednej 1 osobie oddzielnie w lokalizacjach: Bydgoszcz, Gdynia, Kraków, Lublin, Olsztyn, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra, posiadającej co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania nieruchomościami. Jednocześnie zgodnie z opisem części XIII i XXVI SIWZ wykaz osób będzie stanowił podstawę w kryterium oceny ofert Liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy. b) Kierownik robót - Co najmniej po 1 osobie oddzielnie w lokalizacjach: Bydgoszcz, Gdynia, Kraków, Lublin, Olsztyn, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra, posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi stanowiące podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o specjalności: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz gazowych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Oznacza to, że wykonawca musi wykazać, że w każdej lokalizacji: Bydgoszcz, Gdynia, Kraków, Lublin, Olsztyn, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 3 (trzema) osobami co w sumie daje co najmniej 30 (trzydzieści) osób. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach. Zamawiający nie dopuszcza możliwości łączenia funkcji, w przypadku osób, które posiadają uprawnienia w więcej niż jednej specjalności. Zamawiający dopuszcza także odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, w zakresie którego właściwy organ wydaje decyzję w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394). W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku wykonawca zobowiązany jest wykazać ww. osoby w zał. nr 6 do SIWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji Przetarg nieograniczony na zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej maj 2015r. [4]

4 zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz złożyć oświadczenie zgodnie z zał. 6 do SIWZ. 5) sytuacji ekonomicznej i finansowej, Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony, jeżeli wykonawca wykaże że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (OC deliktowe i kontraktowe) z klauzulą odpowiedzialności za usługi wykonywane przez osoby trzecie za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem przez niego czynności zarządzania nieruchomościami na kwotę nie niższą niż ,00 zł (pięć milionów złotych) 2. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia nie mogą podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 3. Wykonawca zobowiązany jest wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy oraz brak podstaw do wykluczenia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 5. Oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający dokona na podstawie analizy załączonych przez Wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, wyszczególnionych w SIWZ. Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w części V SIWZ w ust Część VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć: 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 do SIWZ; 2) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie wg załącznika nr 5 do SIWZ; dowodami, o których mowa powyżej mogą być poświadczenia lub oświadczenie wykonawcy, jeżeli wykonawca z uzasadnionych przyczyn o charakterze obiektywnym nie jest w stanie uzyskać poświadczeń. Wykonawca zamiast poświadczeń, o których mowa powyżej, może przedłożyć dokumenty potwierdzające należyte wykonywanie lub wykonanie usługi zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. poz. 231), zwanego dalej Rozporządzeniem. Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dokumentów, o których mowa powyżej w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane; Przetarg nieograniczony na zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej maj 2015r. [5]

5 3) wykaz lokalizacji zawierający ilość dostępnych biur obsługi klienta zawierający nazwę, adres, kod pocztowy, miejscowość) w oparciu o Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 1; 4) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wg załącznika nr 6 do SIWZ; 5) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 4 do SIWZ, oraz następujące dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia: 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób, 6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Przetarg nieograniczony na zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej maj 2015r. [6]

6 7) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 3. Wykonawca wraz z ofertą obowiązany jest złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. 4. Wykonawca w myśl przepisu art. 26 ust. 2b ustawy Pzp może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 5. Zobowiązania podmiotów trzecich (forma i treść): 1) do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli, Gdy dowodem dysponowania zasobami podmiotów trzecich wybranym przez wykonawcę, jest zobowiązanie podmiotu trzeciego, musi ono przybrać formę pisemną i nie jest dopuszczalna inna forma, w tym kopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem, 2) wykonawca powołujący się na potencjał innych podmiotów powinien, w świetle przepisu art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, przedstawić Zamawiającemu dowód, z którego w sposób jednoznaczny będzie wynikać, że zasoby na które się powołuje zostaną mu udostępnione do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego. Udowodnienie dysponowania wymienionymi w art. 22 ust. 1 pkt 2 4 ustawy Pzp zasobami powinno obejmować wykazanie faktu udostępnienia wykonawcy zasobów podmiotu trzeciego, a także wykazanie, że podmiot udzielający zasobu wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie publiczne rzeczywiście nim dysponuje. Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać: kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy oraz powinna zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia lub jego braku, 3) wykonawca powołujący się na potencjał innych podmiotów powinien, w świetle przepisu art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, przedstawić Zamawiającemu dowód, z którego w sposób jednoznaczny będą wynikać poniższe aspekty: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 6. Jeżeli Wykonawca wskazując spełnianie warunków, o których mowa w części V SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w ust 4, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust 2 pkt Przetarg nieograniczony na zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej maj 2015r. [7]

7 1, 2, 3, 4, 5, 6, Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w części VI SIWZ w ust. 2: 1) pkt 2) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) pkt 3) i 4) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3) pkt 6) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 4) pkt 5) - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w części VI SIWZ w ust. 3 pkt 1)-4), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepisy części VI SIWZ ust. 3 dotyczące terminów wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio. 5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 6. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców musi załączyć do ofert dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w części VI SIWZ w ust Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub umocowania prawnego udzielonego osobie/osobom podpisującej/podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu, o którym mowa w części VI SIWZ w ust. 2 pkt 2). 8. W przypadku, kiedy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, wówczas mają obowiązek ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przedmiotowe pełnomocnictwo należy załączyć do oferty. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana wówczas Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Przetarg nieograniczony na zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej maj 2015r. [8]

8 9. Wszelkie pełnomocnictwa winny być załączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu pełnomocnictwa (notarialnie art. 96 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r., Prawo o notariacie (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r., Nr 189, poz z późn. zm.)). 10. Dokumenty winny być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem". 11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 12. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 13. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 14. Jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów lub z ich treści nie będzie wynikać, że zostały spełnione warunki udziału w postępowaniu - z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy, to Zamawiający wykluczy Wykonawcę na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy. Część VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 1. W tym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie: 1) pisemnie na adres podany w rozdziale I 2) lub faksem na nr: 22/ ) lub drogą elektroniczną na adres - Korespondencja wchodząca - - Korespondencja wychodząca wg wyboru zamawiającego. 2. Wyłączna forma pisemna zastrzeżona jest w myśl przepisu art. 82 ust. 2 ustawy Pzp dla złożenia oferty wraz z załącznikami, 3. Faks 1) Każde oświadczenie, wniosek, zawiadomienie lub informacja, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Zamawiającego przed upływem tego terminu. 2) Każdy faks powinien zostać niezwłocznie potwierdzony formą pisemną. 3) Każda Strona na żądanie drugiej zobowiązana jest potwierdzić fakt otrzymania faksu, z zastrzeżeniem, iż Wykonawca potwierdza niezwłocznie fakt otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji poprzez podpisanie pierwszej strony dokumentu i jej odesłanie na faks Zamawiającego: 22/ Droga elektroniczna 1) Droga elektroniczna w myśl przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz z późn. zm.) oznacza wysyłanie i odbieranie wiadomości za pomocą systemów teleinformatycznych, tj. ze względu na panujące u Przetarg nieograniczony na zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej maj 2015r. [9]

9 Zamawiającego warunki techniczne za pomocą poczty elektronicznej. 2) Adres elektroniczny, tj. oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiającego porozumiewanie się za pomocą poczty elektronicznej, na który należy kierować oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje. 3) Zamawiający preferuje formę poczty elektronicznej nieposiadającą podpisu elektronicznego ( ), 4) Warunki dla poczty elektronicznej nieposiadającej podpisu elektronicznego ( ): a) winien zawierać skan/kopię oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji kierowanej do Zamawiającego, b) , który nie będzie zawierał skanu/kopii oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji kierowanej do Zamawiającego, zostanie uznany jako niezłożony i nie będzie podlegać rozpatrzeniu, c) każdy powinien zostać niezwłocznie potwierdzony formą pisemną, d) w tytule należy wpisać nr sprawy, e) w swojej treści powinien zawierać następujące informacje: nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu do kontaktów, adres elektroniczny lub numer faksu. 5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje kierowane do Zamawiającego w postaci elektronicznej uznaje się za złożone z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Zamawiający mógł zapoznać się z ich treścią 6. Korzystanie z drogi elektronicznej, z uwagi na publiczny charakter sieci Internet, wiąże się z ryzykiem, które Wykonawca akceptuje. 7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w tym błędy spowodowane awariami systemów teleinformatycznych, systemów zasilania lub też okolicznościami zależnymi od operatora zapewniającego transmisję danych. 8. W związku z przyjętą przedmiotową formą porozumiewania się, tj. drogą elektroniczną, zachęca się Wykonawców do bieżącego monitowania skrzynek adresów elektronicznych, z których przekazano oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje lub które podano w ofertach, jako skrzynki kontaktowe. 9. Korespondencja z Zamawiającym odbywać się będzie wyłącznie w języku polskim. 10. Na podstawie art. 27 ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda, aby fakt otrzymania od Zamawiającego zawiadomień oraz informacji przekazanych za pomocą faksu lub elektronicznie, był niezwłocznie potwierdzony przez Wykonawcę z zastrzeżeniem, iż Wykonawca potwierdza niezwłocznie fakt otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji poprzez odesłanie stosownej wiadomości na adres poczty elektronicznej zamawiającego wskazany w ust W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez zamawiającego zgodnie z art. 27 ust. 2 zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim. 12. Nie będą ujawniane informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane, zgodnie z art Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w związku z toczącym się postępowaniem są: 1) w zakresie proceduralnym - p. Monika Niewiadomska, tel. (22) , Przetarg nieograniczony na zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej maj 2015r. [10]

10 - p. Karolina Ślusarczyk, tel. (22) , 2) w zakresie merytorycznym - p. Jolanta Kondaszewska tel. (22) p. Katarzyna Perz tel. (22) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 15. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w części VII SIWZ w ust. 5, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 16. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o udzielenie wyjaśnień treści SIWZ. 17. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania, a także zamieści ją na stronie internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ. 18. Zamawiający nie przewiduje organizowania zebrań z Wykonawcami w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. 19. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, a także zamieści ją na stronie internetowej. 20. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert. Część VIII. Wymagania dotyczące wadium. 1. Przystępując do postępowania, Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium w wysokości ,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia tysięcy złotych) 2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) za zgodą Zamawiającego: w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 3. Wadium musi być złożone lub wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium co najmniej na okres związania ofertą, oraz w sytuacji określonej w art. 46 ust. 3 ustawy. 5. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacać na rachunek Zamawiającego w Banku Gospodarstwa Krajowego nr z adnotacją: Przetarg nieograniczony na zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej maj 2015r. [11]

11 Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. Kserokopię dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu pieniężnego Wykonawca winien dołączyć do oferty. 6. Oryginał wadium, wnoszonego w innej formie niż pieniężna, należy dołączyć, w oddzielnej kopercie z opisem jak w części X SIWZ ust. 15 z dopiskiem WADIUM PRZETARGOWE, i dołączyć do składanej oferty. 7. Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, winno gwarantować Zamawiającemu bezwarunkową wypłatę pełnej kwoty wadium, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. 8. Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek warunków ograniczających Zamawiającemu wypłacenie wadium. 9. Wykonawca, którego oferta przed upływem terminu składania ofert nie będzie zabezpieczona dopuszczalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania w trybie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie przez Zamawiającego uznana za odrzuconą. 10. Zwrotu lub zatrzymania wadium Zamawiający dokona zgodnie z art. 46 ustawy. Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy. Część IX. Termin związania ofertą. 1. Składający ofertę Wykonawca jest nią związany przez okres 60 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Część X. Opis sposobu przygotowywania oferty. 1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodną z jej postanowieniami. 2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 4. W Formularzu oferty (załącznik nr 2 do SIWZ) należy podać cenę ofertową brutto za wykonanie zamówienia, wynikającą z Formularza cenowego (załącznik nr 2 do SIWZ). W Formularzu cenowym (załącznik nr 2A do SIWZ) należy podać: Przetarg nieograniczony na zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej maj 2015r. [12]

12 1) Cenę jednostkową netto w każdej pozycji; 2) Wartość netto w każdej pozycji tj. ilość x cena jednostkowa netto; 3) Stawkę VAT dla każdej pozycji; 4) Wartość brutto w każdej pozycji; 5) Razem wartość netto za wszystkie pozycje za okres miesiąca; 6) Razem wartość brutto za wszystkie pozycje za okres miesiąca; 7) Razem wartość netto za wszystkie pozycje za okres 36 miesięcy; 8) Razem wartość brutto za wszystkie pozycje za okres 36 miesięcy; 5. Do oferty należy również załączyć wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty wskazane w SIWZ. 6. Załączniki do oferty: oświadczenia i dokumenty wskazane z SIWZ, winny zawierać informacje i dane wymagane przez Zamawiającego i powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami (załącznikami do SIWZ). 7. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki: oświadczenia i dokumenty wskazane w SIWZ, wymagają podpisu osoby/osób uprawnionej/uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem, o którym mowa w części VI SIWZ w ust. 2 pkt 2)) lub osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do podpisywania oferty, pełnomocnictwo lub umocowanie do podpisywania oferty powinno być dołączone do oferty. 8. Złożony podpis winien być czytelny, tj. umożliwiający odczytanie imienia i nazwiska podpisującego, a jeżeli własnoręczny znak jest nieczytelny musi być uzupełniony napisem, np. w formie odcisku stempla, z którego można odczytać imię i nazwisko osoby/osób podpisującej/podpisujących ofertę. 9. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki winny być parafowane przez osobę /osoby podpisującą/podpisujące ofertę. 10. Wszystkie zapisane lub zadrukowane strony kopii dokumentu mają być poświadczone lub potwierdzone za zgodność z oryginałem odpowiednio: przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione lub upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 11. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ZMIANA. Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem WYCOFANIE. 12. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, w sposób czytelny na maszynie do pisania, komputerze albo ręcznie długopisem. 13. Wskazane jest, aby wszystkie zapisane, zadrukowane strony oferty były kolejno ponumerowane i złączone w sposób uniemożliwiający jej dekompletację. 14. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami: oświadczeniami i dokumentami wskazanymi w SIWZ, należy umieścić w zamkniętej kopercie. Kopertę zewnętrzną należy zaadresować oraz opisać według poniższego wzoru: Przetarg nieograniczony na zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej maj 2015r. [13]

13 Nazwa i adres Wykonawcy:... Nazwa i adres Zamawiającego: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Biuro Prezesa ul. Chałubińskiego 3a, Warszawa adres do korespondencji: Warszawa 81 Oferta na: Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Nie otwierać przed: 9 lipca 2015 roku godz Wszelkie błędne oznaczenia oferty (koperty) obciążają Wykonawcę, z tytułu których nie ma on prawa do żadnych roszczeń wobec Zamawiającego. 16. Wykonawca, składając ofertę może zastrzec, że nie mogą być udostępniane znajdujące się w jego ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz.U z 2003 r., Nr 153, poz z późn. zm.) przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Zastrzeżenie winno być wówczas dokonane poprzez złożenie oferty w dwóch częściach opisanych jako część jawna oferty i część tajna oferty. Oferta złożona bez podziału na części jawną i tajną jest oferta jawną. Wykonawca nie może zatrzeć informacji podawanych do publicznej wiadomości podczas otwarcia ofert (art. 86 ust. 4 ustawy). Część XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami: oświadczeniami i dokumentami wskazanymi w SIWZ, należy złożyć w terminie do 9 lipca 2015 roku do godziny w siedzibie Biura Prezesa Zamawiającego. 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu, 9 lipca 2015 roku, o godz w siedzibie Biura Prezesa Zamawiającego w Sali posiedzeń na I p. 3. Otwarcie ofert nastąpi na zasadach i w trybie art. 86 ust. 2, 3 i 4 ustawy. 4. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje zawarte w art. 86 ust. 4 ustawy. 5. Informacje, o których mowa w części XI SIWZ w ust. 4, Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. Część XII. Opis sposobu obliczenia ceny. 1. Cena ofertowa za wykonanie zamówienia podana w ofercie musi być ceną brutto (razem z podatkiem VAT). Cena ofertowa brutto za wykonanie zamówienia winna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym cła, podatki i inne opłaty. Wykonawcy zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem Przetarg nieograniczony na zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej maj 2015r. [14]

14 zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami mogącymi mieć wpływ na cenę ofertową brutto za wykonanie zamówienia. 2. Przez cenę ofertową brutto za wykonanie części zamówienia należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług ( Dz. U. z 2014 r., poz. 915). 3. Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową brutto za wykonanie zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego. 4. Wykonawca podaje cenę ofertową brutto za wykonanie zamówienia w Formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ), wynikającą z Formularza cenowego (załącznik nr 2 do SIWZ) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Formularz cenowy musi zostać wypełniony w każdej pozycji, brak wypełnienia którejkolwiek z pozycji będzie skutkował odrzuceniem oferty, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy. 5. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Część XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 1. Oferty będą oceniane według poniższych kryteriów, którymi są: 1) Miesięczne wynagrodzenie netto stawka ryczałtowa za zarządzanie 85% - Parametr C Wykonawca miesięczne wynagrodzenie netto stanowiące stawkę ryczałtową za zarządzanie wskaże w Formularzu ofertowym. Parametr C punkty w tym parametrze zostaną przyznane wg poniższego wzoru: najniższe miesięczne wynagrodzenie netto C = x 100 x 85% miesięczne wynagrodzenie netto oferty ocenianej 2) Liczba biur obsługi klienta - 10% - Parametr B Zamawiający będzie oceniał liczbę biur obsługi klienta ponad wymóg określony w części V ust. 1 pkt 3) SIWZ, tj. wykonawca ma obowiązek posiadać biura obsługi klienta w lokalizacjach co najmniej Bydgoszcz, Gdynia, Kraków, Lublin, Olsztyn, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra, sporządzoną w oparciu o załącznik nr, w którym Zamawiający określił miejscowości, w których znajdują się nieruchomości do zarządzania. Wykonawca poda liczbę biur obsługi klienta wraz z ich lokalizacją (tj. nazwa, adres, kod pocztowy, miejscowość) w wykazie lokalizacji, stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. Ocenie podlegać będzie jedno biuro obsługi klienta w jednej miejscowości. Niedopuszczalne jest powielanie adresów. Zamawiający przyjmie do oceny niepowielające się adresy wskazane w wykazie lokalizacji. Przetarg nieograniczony na zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej maj 2015r. [15]

15 Parametr B punkty w tym parametrze zostaną przyznane wg poniższego wzoru: badana Ilość biur obsługi klienta B = x 100 x 10% największa ilość biur obsługi klienta 3) Liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu Kodeksu pracy, które będą brały bezpośredni udział w realizacji zamówienia, wskazanych w zał. nr - 5% - Parametr O Parametr O punkty w tym parametrze zostaną przyznane wg poniższego zestawienia: a i więcej osób 5 pkt b do 49 osoby 4 pkt c do 29 osoby 3 pkt d do 19 osoby 2 pkt e. - poniżej 15 osób 0 pkt 2. Punkty wyliczone w każdym z ww. kryteriów zostaną zsumowane. W ten sposób Zamawiający uzyska ocenę końcową K. Spośród ofert niepodlegających odrzuceniu Zamawiający wybierze ofertę o najwyższej wartości oceny końcowej K. 3. Wynik przedstawiany zostanie w punktach. Obliczenia będą prowadzone z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. K = C + B + O 4. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 5. Zamawiający dokona zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 1 ustawy Pzp w tekście oferty ewentualnych poprawek oczywistych omyłek pisarskich takich jak: 1) widoczna mylna pisownia wyrazu, 2) ewidentny błąd gramatyczny, 3) niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części, 4) rozbieżności pomiędzy ceną wpisaną liczbą i słownie Zamawiający przyjmie, iż prawidłowo jest wpisana cena liczbą. 6. Zamawiający zastrzega, że powyższy katalog nie wyczerpuje możliwości poprawienia oczywistych omyłek pisarskich. Zamawiający poprawi wszelkie oczywiste omyłki pisarskie, które wystąpią w ofertach. 7. Zamawiający dokona zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp w obliczeniach zawartych w ofercie poprawek oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek takich jak: 1) błędne obliczenie prawidłowo podanej w ofercie stawki podatku od towarów i usług (VAT), 2) błędne zsumowanie w ofercie wartości netto i kwoty podatku od towarów i usług (VAT), Przetarg nieograniczony na zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej maj 2015r. [16]

16 3) błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia. 8. Zamawiający zastrzega, że powyższy katalog nie wyczerpuje możliwości poprawienia oczywistych omyłek rachunkowych. Zamawiający poprawi wszelkie oczywiste omyłki rachunkowe, które wystąpią w ofertach. 9. Zamawiający dokona zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp w ofercie poprawek innych omyłek polegających na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty. 10. O dokonanych poprawkach w ofertach Wykonawców, o których mowa w ust. 9, Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Wykonawca, którego oferta została poprawiona na podstawie ust. 9, jest zobowiązany złożyć pisemne oświadczenie w przedmiocie wyrażenia zgody na poprawienie omyłki w ciągu 3 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa w niniejszym ustępie zdaniu pierwszym, pod groźbą odrzucenia jego oferty z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 11. Za najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która otrzymała łącznie największą ilość punktów przyznanych w ocenie powyższych kryteriów. Część XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty, na zasadach i w trybie art. 92 ustawy. 2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryterium przyjętego w SIWZ, z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ oraz danych zawartych w ofercie Wykonawcy. 3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 4. Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy, jak również o wszelkich ewentualnych dodatkowych formalnościach, jakie winny zostać dopełnione w celu zawarcia umowy. Część XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1. Przed podpisaniem umowy, oznaczającym jej zawarcie, Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które w wysokości 10% ceny wybranej oferty, może zostać wniesione wyłącznie w formach określonych w ust.1, art. 148 Pzp. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w umowie. 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, w ustalonym wg pkt 2 terminie, uchyli się od zawarcia przedmiotowej umowy lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego jej wykonania, Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą, ofertę zajmującą kolejne miejsce na liście rankingowej ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowa na oprocentowanym rachunku bankowym. Zabezpieczenie to, w części nie wykorzystanej zgodnie z jego ustawowym przeznaczeniem i umową, zostanie zwrócone, z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego na którym było przechowywane, w wartości pomniejszonej o Przetarg nieograniczony na zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej maj 2015r. [17]

17 koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 4. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zamawiający zatrzyma kwotę w wysokości 30% wysokości zabezpieczenia. Część XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo projekt umowy. 1. Projekt umowy stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. 2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 3. Rozliczenia między Zamawiającym i Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich (PLN). 4. Zmiana umowy będzie możliwa w przypadkach i na warunkach określonych w załączniku nr 8 do SIWZ, stanowiącym projekt umowy. Część XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 3. Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, przysługuje odwołanie. 4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Część XVIII. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Część XIX. Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Część XX. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do niniejszego postępowania, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, w wysokości do 50% wartości zamówienia podstawowego polegających na powtórzenie zamówienia tego samego rodzaju zarządzanie zasobem stanowiącym nieruchomości WAM. Przetarg nieograniczony na zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej maj 2015r. [18]

18 Część XXI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Część XXII. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego. Warunki i adresy poczty elektronicznej zawiera Część VII SIWZ. Część XXIII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych. Część XXIV. Informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Część XXV. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Część XXVI. Wymagania związane z realizacją zamówienia, dotyczące art. 29 ust. 4 ustawy. Zamawiający wymaga zatrudnienia co najmniej 10 osób na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu Kodeksu pracy, przez Wykonawcę osób wykonujących czynności związane z realizacją zamówienia, zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy. Wymóg stanowi kryterium oceny ofert, opisany w Części XIII ust. 3 SIWZ Parametr O. Część XXVII. Wykaz załączników do SIWZ 1. Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do SIWZ 2. Formularz oferty - załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Formularz cenowy - załącznik nr 2A do SIWZ. 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 do SIWZ. 5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 4 do SIWZ. 6. Wykaz usług - załącznik nr 5 do SIWZ 7. Wykaz osób - załącznik nr 6 do SIWZ 8. Wykaz lokalizacji załącznik nr 7 do SIWZ 9. Projekt umowy - załącznik nr 8 do SIWZ. 10. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej załącznik nr 9 do SIWZ. Przetarg nieograniczony na zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej maj 2015r. [19]

19 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Przetarg nieograniczony na zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej maj 2015r. [20]

20 Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Dane Wykonawcy: Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy tel.... fax... REGON... NIP Oferta na Zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej, 2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w SIWZ za cenę ofertową. zł. brutto (słownie:. ) zgodnie z wyliczeniem zawartym w formularzu cenowym załącznik nr 2A do SIWZ: 3. OŚWIADCZAMY, że zamówienie będzie realizowane od dnia zawarcia umowy jednak nie wcześniej niż od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2018 roku. 4. AKCEPTUJEMY warunki płatności ustanowione we wzorze umowy. 5. OŚWIADCZAMY, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. 6. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i akceptujemy ją bez zastrzeżeń. 7. OŚWIADCZAMY, że akceptujemy warunki załączonego do SIWZ projektu umowy i zobowiązujemy się do podpisania umowy w przypadku wyboru naszej oferty. 8. OŚWIADCZAMY, że wycena przedmiotu umowy uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją zamówienia i obejmuje cały zakres rzeczowy zamówienia - jest kompletna. 9. OŚWIADCZAMY, że powierzamy* / nie powierzamy* podwykonawcom następującej części (zakresu) oferowanego zamówienia OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia* dla potrzeb zamówienia jest następujący:.... (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę spółki cywilne lub konsorcja) Przetarg nieograniczony na zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi zasób Wojskowej Agencji Mieszkaniowej maj 2015r. [21]

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Biuro Prezesa ul. Chałubińskiego 3a, 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Kompleksowe ubezpieczenie: mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów, tj. Biura

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Dostawę sprzętu komputerowego dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Dostawę sprzętu komputerowego dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Wojskowa Agencji Mieszkaniowa ul. Chałubińskiego 3a, 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Dostawę sprzętu komputerowego dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SP33.3301.1.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: zaprojektowanie i budowę szkolnego palcu zabaw dla uczniów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BFZ4-073-PU-07/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na prowadzenie sprzedaży biletów kolejowych w kasach biletowych oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rojewo, 2015-07-20 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RB.I.271.4.2015. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 150209 C

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Malbork, 2015-03-06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/03/2015. Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa betonu zwykłego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA,

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, Biuro Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej ul. Chałubińskiego 3a, 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Świadczenie usług operatorskich sieci teleinformatycznej

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania:bzp.2420.15.2012.js SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu kadrowo-płacowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Kasztanowa 31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYKONYWANIE USŁUGI: WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I MAKULATURY Z TARGOWISK MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 35/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: ZAKUP, DOSTAWA I URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ę ó ľ ľ ľ ę łó ľ ľ ľ ľ Ę ľ ľ ś ĺ ą ś ą ľ ĺ ľ ó ń ľ ś ĺ ż ľ ół ę ľ ą ľ ĺ ľĺ ľ ľ ľ ľ ľ Śľ ĺ ł ő ĺ ś Í Ó ś ľ Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo