6.../ PROJEKT UMOWY NA PROJEKTOWANIE, DOSTAVVY I ROBOTY BUDOWLANE DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOINLANE PROJEKTOWANE PRZEZ WYKONAWCE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "6.../ PROJEKT UMOWY NA PROJEKTOWANIE, DOSTAVVY I ROBOTY BUDOWLANE DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOINLANE PROJEKTOWANE PRZEZ WYKONAWCE"

Transkrypt

1 g ;:..., IN FRASTRU KTU RA I -SRODOWISKO iik ':.bi EA! i-1,ia ;,i'ottlijs( 6.../ _,6,,,,.t. UNIA EUROPEJSKA il'on MIS/. '.,' hr:k_mk_i Budowa fotowoltaicznego irridia zasilania oczyszczalni. ciekriw w Zduriskiej Woli". PROJEKT UMOWY NA PROJEKTOWANIE, DOSTAVVY I ROBOTY BUDOWLANE DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOINLANE PROJEKTOWANE PRZEZ WYKONAWCE przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zarnowien publicznych (tekst jedn.: Dz.U poz. 907 z pózñ. zm) Budowa fotowoltaicznego zrodla zasilania oczyszczalni scieków w Zdunskiej Woli" Zarnowienie realizowane w ramach Projektu: Uporzadkowanie gospodarki Sciekowej na terenie aglomeracji Zdutiska Wola - 1 faza", wspotfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko OS priorytetowa 1. Gospodarka wodno-sciekowa

2 a 1 N F RASTR U KTU RA.,-,,,,,,, I S RODOW1S KO :,...,..,,,,.,,:,..,,i,_(,,,,, _, i I UNA EUROPEJSKA Budowa fotowoltaicznego irodla zasilania oczyszczalni SciekOw w Zdu6skiej Woli". Nr Umowa zawarta dnia 2015 roku w Zdunskiej Woli pomiozy: Miejskie Przedsiebiorstwo WodociqgOw i Kanalizacji w Zduriskiej Woli SpOlka z 0.0. z siedzibq w Zdunskiej Woli przy ul. KrOlewska 15, , Zdunska Wola zarejestrowane w Sqdzie Rejonowym dla todzi SrOdmieScia, XX Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego pod nr o kapitale zaktadowym ,00 zt reprezentowanq przez : Pana And rzeja Aleksandrowicza Prezesa Zarzqdu zwanego dalej Zamawiajqcyrn" a wpisanq do Krajowego Rejestru Sqdowego przez Sqd Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem NIP: Regon: zwanq dalej Wykonawc4 reprezentowanq przez: Rejonowy KRS... Wydzial Wykonawca zostat wytoniony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 nr 113 poz. 759 z poin. zm.), na podstawie oferty Wykonawcy z dnia DEFINICJE: Strony oznaczajq Zamawiajacego lub Wykonawc. Zamowienie oznacza przedmiot niniejszej umowy opisany szczegolowo w paragrafie Swiadczenia Stron 1. 0Swiadczenia Wykonawcy: a) Wykonawca oswiadcza, Ze dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym oraz wspotpracownikami lub pracownikami posiadajqcym stosowne kwalifikacje, wiedz

3 IN FRASTRU KTURA i UNIA ROD OW I KO 0:WS( fipw.ik EUROPEJ5KA DUSZ SPOJr1i2:!,,,t t Budowa fotowoltaicznego irodta zasilania oczyszczalni SciekOw w Zdunskiej Woli". 40 i uprawnienia niezbpdne do prawidlowego wykonania niniejszej umowy w zakresie opisanym w 2, w szczegolnosci opracowania dokumentow wykonania robot budowlanych wraz z dostawq wyposazenia. b) Wykonawca oswiadcza rownie2, 2e zapoznat sip z tresciq umowy oraz akceptuje jej trek. c) Wykonawca oswiadcza, wykona zamowienie zgodnie z tresciq niniejszej umowy oraz z nale2ytq starannosciq, przy wykorzystaniu wszelkich niezbpdnych rodkow oraz wiedzy technicznej. 2 Przedmiot Umowy 1. Zamawiajqcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania kompletnq dokumentacje projektowq oraz wykonanie inwestycji pn. Budowa fotowoltaicznego irodla zasilania oczyszczalni SciekOw w Zduriskiej Woli". Uzyskanie niezbpdnych uzgodnien i zezwolen obejnnuje w szczegolnosci uzyskanie pozwolenia na budowp oraz wszelkich uzgodnien wymaganych do uzyskania pozwolenia na u2ytkowanie 2. Opis, charakterystyka przedmiotu prac oraz szczegolowe warunki, ktore nale2y uwzglpdnic przy projektowaniu okresla Program Funkcjonalno-U2ytkowy stanowiqcy CzeSo III SIWZ. 3. Wykonanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego, o ktorym mowa w ust. 1, obejmowao bpdzie opracowanie w szczegoinosci nastppujqcych dokumentow dla farmy fotowoltaicznej bpdacej przedmiotem umowy: a) projekt budowlany i wykonawczy, b) wykonanie Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t, C) wykonanie kosztorysow inwestorskich i przedmiarow rob6t w wy2aj wskazanym zakresie, d) uzyskanie pozwolenia na budowp wraz ze wszystkimi niezbpdnymi uzgodnieniami oraz poprzedzajqcymi je opracowaniami bqd2 ekspertyzami o lie oka2q sip konieczne; e) harmonogram rzeczowo-finansowy robot, dostaw oraz szkolen. 4. Zakres robot budowlanych obejmuje prace majqce doprowadzio do wybudowania i uruchomienia fotowoltaicznego 2rOdta zasilania oczyszczalni Sciekow w Zduhskiej Woli opisanego w Programie Funkcjonalno-UZytkowym stanowiacym zatacznik nr 2 do SIWZ IDW, oraz a w szczegolnosci: a) dostawa i monta2 paneli fotowoltaicznych i instalacji energetycznych b) wykonanie wszelkich rob6t budowlanych zwiqzanych z budowq instalacji 0) przeprowadzenie wymaganych prob i badan oraz przygotowanie dokumentow zwiqzanych z oddaniem do u2ytkowania i uzyskanie pozwolenia na u2ytkowanie, d) wykonanie rozruchu instalacji, e) przeprowadzenie wymaganych prob i badan f) przeprowadzenie szkolenia obstugi w zakresie eksploatacji i konserwacji instalacji;

4 g INFRASTRUKTURA.1. I RODOWISKO LIMA EUROPE)5K A a F i741)usz 5i oirj(;..li i,kl?wik Budowa fotowoltaicznego Zaidla zasilania oczyszczalni SciekOw w Zdunskiej Woli". 5. Koncepcja a w konsekwencji projekt w ramach obszaru wskazanego w PFU winien spehiô nastepujqce warunki: a) moc elektryczna 2rodta wyniesie nie mniej niz 300 kwp b) farma fotowoltaiczna bedzie podiqczona do systemu energetycznego oczyszczalni ciek6w umo2liwiajqc zasilanie obiektow oczyszczalni kiekow w Zduriskiej Woli 6. Zamawiajqcy przeka2e Wykonawcy map e do celow projektowych w skali 1: Zamawiajqcy przeka2e na wniosek Wykonawcy wszelkq niezbednq dokumentacje do prawidlowego wykonania niniejszej umowy o lie bedzie w jej posiadaniu, w przeciwnym wypadku Wykonawca zobowiqzany jest je uzyskaa w ramach ceny umownej. 8. Wykonawca, w ramach wykonywania niniejszej umowy, zobowiqzuje sie wykonywaa w trakcie budowy nadzor autorski w zakresie opisanym przepisami ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623) bez odrebnego wynagrodzenia. 3 Zakres wykonywanej dokumentacji 1. Dokumentacja projektowa zostanie wykonana przez uprawnionych projektant6w. 2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajqcego pen q odpowiedzialnoo za zakres wykonania dokumentacji, zgodny z 2 ust.1-3, ktory realizuje z zespotem projektowym. 3. Dokumentacja projektowa bedzie opracowywana w sposob zgodny z aktualnie obowiazujacymi przepisami prawa, obowiqzujqcymi normami, zasadami wiedzy technicznej, przepisami BHP, p.po2.,itp. oraz wymogami u2ytkownika, w szczegolnoki: a) projekt budowlany na1e2y sporzqdzio w zakresie zgodnym z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz z po2n. zm.), b) projekty budowlane i wykonawcze na1e2y sporzqdzie w zakresie zgodnym z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalnouzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072; Dz. U. z 2005 r. Nr 75 poz. 664) oraz ustawq Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz tekst jednolity) i Rozporzqdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadao drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430) oraz zgodnie z obowiqzujqcymi normami i przepisami branzowymi,

5 a IN FRASTRU KTU RA I S RO DO WI S KO...ipl., UNIA EUROPEJSKA i LINDI 15e SPONCIS. CI,,Budowa fotowoltaicznego 2rOdia zasilania oczyszczalni. ciekow w Zdunskiej Woli". c) opracowanie kosztorysow inwestorskich powinno nastqpie, zgodnie z ustawq z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (t. j.: z 2010 r. Ni 113, poz. 759 z pozn. zm.) i Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okre lenia metod i podstaw sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych koszt6w robot budowlanych okre lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym" (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389) 4. Przed przystqpieniem do projektowania Wykonawca przedto4 Zamawiajqcemu do zaakceptowania propozycje min. 2 rozwiqzan funkcjonalno- przestrzennych w zakresie, o ktorym mowa w 2 ust 1-4 dla farmy fotowoltaicznej bedqcej przedmiotem umowy wraz z symulacjq kosztow ich wykonania i eksploatacji mm. w zakresie optat. 5. Dokumentacja projektowa powinna by6 wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy6, a w szczegolno ci winna zawiera6 wszelkie niezbedne dokumenty typu: warunki techniczne, uzgodnienia, decyzje, opinie, sprawdzenia, itp., przy czym koszty tych uzgodnien ponosi Wykonawca. 6. Wykonawca zastosuje w wykonywanej dokumentacji projektowej materiaty odpowiadajqce wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz ustawa o wyrobach budowlanych - Dz. U. z 2004r. Ni 92, poz. 881). 7. Przed zto±eniem wniosku o pozwolenie na budowe Wykonawca uzyska akceptacje Zannawiajqcego dla opracowanej dokumentacji projektowej. 8. Dokumentacje projektowq nale±y opracowa6 w nastepujqcej iloci egzemplarzy: a) projekt budowlany i wykonawczy po 4 egzemplarze (komplet6w) na papierze oraz pa 1 egzemplarzu na noniku elektronicznym (plyta CD) - rysunki w formacie plikow - dwg i pdf. (nazwy plikow bez polskich liter) b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych - 2 egzemplarze (komplet) na papierze,1 egzemplarz na no niku elektronicznym (plyta CD), c) kosztorysy inwestorskie - 3 egzemplarz na papierze, 1 egzemplarz na noniku elektrycznym, d) przedmiar robot 3 egzemplarz na papierze, 1 egzemplarz na no niku elektrycznym. 9. Wraz z dokumentacjq projektowq Wykonawca przedlo2y Harmonogram rzeczowofinansowy wykonywanych robot, dostaw oraz szkolen. 10. W dokumentacji projektowej nalety uwzglednie wszystkie prace, ktore sq niezbedne do wykonania zamowienia. 11. Prace projektowe bedq tak wykonywane aby po2niejsze wykonanie bqd± eksploatacja farmy fotowoltaicznej pociqgato za sobq jak najnizsze koszty (zwiqzane z oplatami niezbednymi do poniesienia przy zachowaniu wymaganej trwatoki infrastruktury. 12. Wykonawca zobowiqzuje sie wykona6 dokumentacje projektowq zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiqzujqcymi w dniu oddania przepisami.

6 g INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO 1_,;,, I, v UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPO:Ne'_,c1 Budowa fotowollaicznego frodla zasilania oczyszczalni. ciekow w Zdunskiej Woli". 4 Odbior dokumentacji projektowej 1. Wykonawca zobowiqzuje sip wykonao i dostarczya Zamawiajqcemu dokumentacjp projektowq stanowiqcq przedmiot umowy w terminie okreslonym w 12 ust.1 lit. a) 2. Wykonawca dostarczy Zamawiajqcemu dokumentacjp projektowq stanowiqca przedmiot umovvy w iloci egzemplarzy opisanej w 3 ust. 18 lit a) wraz z: a) oswiadczeniem, 2e zakres dokumentacji projektowej wykonany zostat zgodnie z umowq, obowiqzujqcymi przepisanni, normami, a tak2e, 2e zostaje oddana w stanie zupetnym, tj. konnpletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma siu2y6. b) wykazem opracowari; 3. Przekazanie dokumentacji projektowej, bpdqcej przedmiotenn umowy, w mysi 2, odbpdzie sip protokotem zdawczo-odbiorczym w siedzibie Zamawiajqcego, najpozniej w ostatnim dniu terminu ustalonego w 12 ust.1 lit. b). 4. Zamawiajqcy nie jest zobowiqzany do sprawdzenia przekazanej dokumentacji projektowej. 5. Wykonawca jest zobowiqzany do usunipcia ewentualnych wad (bipdow, brakow itp.) wskazanych w protokole odbioru w terminie 7 dni od daty podpisania protokolu, chyba, 2e strony ustalq inny termin wszelkich wadach w dokumentacji dostrze2onych przez Zamawiajqcego, jest on zobowiqzany zawiadomio Wykonawcp bez zbpdnej 7. Wykonawca odpowiedzialny jest wzglpdem Zamawiajqcego za wady zmniejszajqce wartos6 lub u2ytecznos6 dokumentacji, ze wzglpdu na cel wynikajqcy z jej przeznaczenia. 8. OdbiOr i zatwierdzenie dokumentacji projektowej przez Zamawiajqcego nie ogranicza odpowiedzialmaci Wykonawcy z tytutu jej wad. 9. Wykonawca udziela Zamawiajqcennu rpkojmi za wady fizyczne i prawne opracowanej dokumentacji, o ktorej mowa w 2 ust. 3, zmniejszajqce wartoso lub u2ytecznos6 dokumentacji na potrzeby realizacji przedmiotu umowy, w tym za wady fizyczne istniejqce w czasie odbioru oraz za wady powstafe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiqcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru. 10. Uprawnienia Zamawiajqcego z tytufu rpkojmi za wady dokumentacji projektowej wygasajq w stosunku do Wykonawcy prac projektowych z upfywenn 12 miesipcy po odbiorze koricowym rob-a wykonanych na podstawie dokumentacji bedqcej przedmiotem niniejszej umowy, o ktorej mowa w 2 ust zauwazonych wadach dokumentacji projektowej Zamawiajqcy zawiadamia Wykonawcp w terminie 14 dni od daty wykrycia wady.

7 FR R ADS T R sk KT OU RA., -. UA NI EUROPEJSKA DIJSZ SP0.1r40!;LI,APPWIK Budowa fotowoltaicznego irodia zasilania oczyszczalni SciekOw w Zdur5skiej Woli". 5 Rekojmia na roboty budowlane Roboty budowlane nale2y wykona6 zgodnie z zaakceptowanymi przez Zamawiajqcego: a) dokumentacjq projektowq budowlanq (projekt budowlany i branzowe projekty wykonawcze) ; b) Specyfikacjq Technicznq Wykonania i Odbioru Robat Budowlanych (STWiORB) ; C) przedmiarem robot ; d) z nale2ytq starannokiq, z zasadami sztuki budowlanej, wspolczesnej wiedzy technicznej, zgodnie z obowiqzujqcymi w tym zakresie przepisami i normami polskimi, w szczegolnoki zawartymi w Prawie budowlanym, a w dalszej kolejnoki normami wspolnymi Unii Europejskiej, zgodnie ze zio±onq ofertq, warunkami przetargu oraz zgodnie z ustalenianni poczynionymi z Zamawiajqcym, z zastrzezeniem, iz ustalenia te nie mogq wykracza6 poza przedmiot umowy oraz nie mogq by6 sprzeczne z dokumentacjq projektowq oraz zasadami wiedzy technicznej lub sztukq budowlanq. 2. Roboty dotyczqce budowy objete sq 60 miesieczna gwarancja, Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sic w dniu odbioru i przejccia robot przez Zamawiajqcego, co zostanie po wiadczone podpisaniem (bez uwag) protokotu odbioru dla caloki Robot z zastrze±eniem Materialy 1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materialow dostarczonych przez Wykonawcp i stanowiqcych jego wfasno Materialy, o ktorych nnowa w ust.1, powinny odpowiada6 co do jakoki wymaganiom okrelonym ustawq z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881) oraz wymaganiom okre lonym w STWIORB. 3. Wykonawca bedzie przeprowadza6 pomiary i badania materialow oraz robot zgodnie z zasadami kontroli jakoki materialow i rob6t okre lonymi w STVViORB. Jednocze nie Wykonawca zobowiqzany jest na kazde Zqdanie lnspektora nadzoru i/lub Zamawiajqcego okaza6 na kazdym etapie realizacji robot wiadectwa dopuszczajqce materiatimaterialy do obrotu i stosowania w budownictwie. 4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjal ludzki oraz materialy wymagane do dokonania na Zgdanie Zamawiajgcego kontroli jakoki robot wykonanych z materialow Wykonawcy na terenie budowy, a tak2e do sprawdzenia ciezaru i iioci zuzytych materialow. 5. Zamawiajqcy jest uprawniony do Zgdania przeprowadzenia dodatkowych badah, ktore sa niezbedne w celu przekazania przedmiotu zamowienia do eksploatacji a Wykonawca obowiazany jest przeprowadzie takie badania.

8 a INFRASTRUKTURA,SRODOWISKO,. UNIA EUROPEJSKA, 1'11)1 i,:$2", POJNOSCI Budowa fotowoltaicznego 2rOdla zasilania oczyszczalni sciekow w Zdunskiej Woli". 6. Badania, o ktorych mowa w ust. 3 i 5 bcdq realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt niezwlocznie po zgtoszeniu takiego Zqclania przez Zamawiajqcego. JeZeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktorych nnowa w ust. 5 oka2e sic, Ze zastosowane materiaty, bqd2 wykonanie robot jest niezgodne z umowq, to koszty badan dodatkowych obciq2q Wykonawcc, zas gdy wyniki badan wyka2q, 2e materialy 1002 wykonanie rob6t sq zgodne z umowq, to koszty tych badan obciqzajq Zamawiajqcego. 0 Podstawowe Obowiazki stron w zakresie robot budowlanych Do obowiqzkow Zamawiajqcego nale2y niezwtoczne zgtoszenie budowy i protokolarne przekazanie terenu budowy, w terminie okre lonym 12 ust 4 niniejszej umowy. 2. Do obowiqzkow Wykonawcy nale2y w szczegolnosci: 1) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane, 2) przestrzeganie ogolnych wymagan dotyczqcych robot w zakresie okrelonym w STWiORB, 3) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Dokumentacje technicznq inwestycji z uwzglednieniem wymagan okresionych w STVViORB oraz w dokumentacji projektowej, 4) kontrola jako ci materiatow i robot zgodnie z postanowieniami STWiORB, 5) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy, 6) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajqcemu dokumentow pozwalajqcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czociowego i odbioru ostatecznego robot w zakresie okreslonym postanowieniami STVViORB, 7) koordynowanie prac podwykonawcow, 8) informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajqcego o terminie zakrycia rob6t ulegajqcych zakryciu, oraz terminie odbioru robot zanikajqcych w terminach i w zakresie okrelonym w STVViORB, 9) informowanie lnspektora nadzoru oraz Zamawiajqcego o problemach lub okolicznokiach mogqcych wplynqo na jakok robot lub termin zakonczenia rob6t, 10) niezwioczne informowanie Inspektora nadzoru oraz Zamawiajqcego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach i wypadkach, 11) prowadzenie rob6t minimum 5 dni w tygodniu uwzglednieniem dlugoci dnia zale2nego od pory roku. W okresie od 1 maja do 30 wrze nia dopuszcza sic prowadzenie robot przez 6 dni w tygodniu w godzinach od 6" do 20" od poniedzialku do piqtku, a w sobote w godzinach od lub - jesli wymaga tego technologia robot 1302 koniecznok dotrzymania terminow unnownych - 7 dni w tygodniu, przez calq dobc. 12) zapewnienie dojazdu mieszkancom do ich domow prywatnych w razie, gdy wykonywanie przedmiotu zamowienia w jakiegokolwiek sposob zaktoca bezproblemowy dojazd do nieruchomoki powy2szym osobom (o lie bedzie

9 I N FRASTRUKTURA.1. LIMA I RODOWISKO ArzwiK EUROPEJSKA FuNDI.hz Budowa fotowoltaicznego Znidla zasilania oczyszczalni SciekOw w Zdunskiej Woli". wymagane). 13) reczne kierowanie ruchenn w przypadku koniecznoki wprowadzenia ruchu wahadlowego przez sygnalistaw przeszkolonych w zakresie wykonywania niektorych czynnoki zwiqzanych z kierowaniem ruchem drogowym (o lie bedzie wynnagane). 14) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) i przedto2enie go do akceptacji Zamawiajqcego w terminie okre lonym w ust. 3. Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia bedzie uwzgledniao specyfike robot, warunkow realizacji robot budowlanych, projektu 410 organizacji robot i zagospodarowania placu budowy, uzgodnien dotyczqcych zapewnienia mediow dla potrzeb budowy, szczegolowego harmonogramu prac; programu zapewnienia jakoki prac; jak i wykonania pozostatych spraw formalnoprawnych ujetych w zakresie prac. 15) Skladanie Inspektorowi nadzoru w terminie do 7 dnia kaidego nastepnego miesiqca realizacji umowy, miesiecznego raportu z postepu rob6t, okre lajqcego zgodnok postepu robot z zakresem i terminami ustalonymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Raport bedzie zawieral co najmniej: a) aktualny harmonogram wykonanych robot, b) aktualny opis wykonanego zakresu robot przez Wykonawce oraz poszczegolnych podwykonawcow, ze wskazaniem procentowego zaawansowania rzeczowego i finansowego robot w odniesieniu do caloki rob6t z uwzglednieniem formy (nazewnictwo i podzial na elementy/odcinki roloot) wg harmonogramu rzeczowo-finansowego w okresie sprawozdawczym i narastajqco od poczqtku realizacji inwestycji. 16) Wykonawca uzyska wszelkie dodatkowe zezwolenia lub pozwolenia, wynnagane prawem, od wtakiwych wiadz, swoim staraniem i na wtasny koszt. W porozumieniu z wtadzami lokalnymi i gestorami sled i uzbrojenia terenu, Zamawiajqcy wyznaczy termin do zto2enia przez Wykonawce pelnej dokumentacji wymaganej do uzyskania zezwolen lub pozwolen na prowadzenie prac na ro2nych odcinkach robot. 17) Wykonawca bedzie przestrzega6 wymagan zawartych w pozwoleniach lub zezwoleniach i zobowiqzany jest umozliwie wystawiajqcym je wiadzom inspekcje i zbadanie przebiegu robot. Ponadto powinien umo2liwi6 wiakiwym wiadzonn udziat w badaniach i procedurach sprawdzajqcych. Jednak2e udziat wtakiwych wfadz w tych testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnoci przewidzianej w ramach Kontraktu. 18) Zadne dzialania, szczegolnie dzialania zwiqzane z odcieciem lub zamknieciem drog, wodociqgow lub innych mediow u2ytecznoki publicznej powodujqce przestoj istniejqcych urzqdzen lub ciqgow technologicznych nie bedq rozpoczynane bez uzgodnienia z eksploatatorem istniejqcych urzqdzen lub obiektow i bez pisemnego pozwolenia wydanego przez Inspektora nadzoru. Wykonawca bedzie informowal Inspektora nadzoru na pi mie nie po2niej n12 7 dni przez zamierzonym rozpoczeciem tego typu prac, tak by umo2liwia

10 g I N FRASTRU KTU RA I S RO DOW! S KO UNIA EUROPEJSKA Budowa fotowoltaicznego.trodia zasilania oczyszczalni 6cielaiw w Zduriskiej Woli". Inspektorowi nadzoru zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i rodkow bezpieczenstwa. 19) Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczysto ci stalych i plynnych oraz bezpieczne, prawidlowe odprowadzanie wool gruntowych i opadowych z calego Terenu Budowy, lub miejsc zwiazanych z prowadzeniem RobOt, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaly uszkodzone. Wykonawca pokryje wszelkie koszty wynikajace z tych obowiazkow. Wszystkie powy2sze kwoty uwaza sip za wliczone i objpte cenami jednostkowynni w wycenionym Przedmiarze Robot. 20) Wykonawca na wlasna odpowiedzialno 6 i na swoj koszt, podejmie wszelkie rodki zapobiegawcze wymagane przez rzetelnq praktykp budowlana i do wiadczenie zawodowe oraz aktualne okoliczno ci, aby zabezpieczy6 prawa wfakicieli posesji i budynk6w sasiadujacych z Terenem Budowy i uniknqo powodowania tam jakichkolwiek zaklocen czy szk6d. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed i przejnnie odpowiedzialnok materialnq za wszelkie skutki finansowe z tytulu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wacicieii posesji czy budynk6w sasiadujqcych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zaklocenia czy szkody. 21) Zapewnienia obslugi geodezyjnej, 22) Przeprowadzenie koniecznych pr6b i rozruchow urzadzern technicznych, 23) Przeszkolenia personelu Zamawiajqcego lub przyszlych u2ytkownikow odno nie obslugi wszelkich technicznych urzgdzern i systemu sterowania. Je2eli przeszkolenie nie nastapi do dnia spisania protokolu odbioru, o ktorym mowa w 14 ust. II pkt 8 i ust III pkt. 4, Wykonawca zapewni obslugp urzqdzen technicznych do chwili przeszkolenia odpowiedniego personelu. 24) Wykonawca zobowigzany jest ponosio wszelkie platy, wydatki, koszty przez okres szkolenia pracownikow i przez okres rozruchu Wykonawca najpozniej w dniu przekazania terenu budowy, o ktorym mowa w 12 ust. 4 przedlo2y do wglaciu Zamawiajacego dokument, o ktorym mowa w ust. 2 pkt Zamawiajacy nie przeka2e terenu budowy do czasu przedlo2enia dokumentu, o ktorym mowa w ust. 3. OpO±nienie z tego tytulu bpdzie traktowane, jako powstale z przyczyn zale2nych od Wykonawcy i nie moze stanowio podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robot. 5. Wykonawca ponosi pen q odpowiedzialno e za teren budowy od chwili przejpcia terenu budowy oraz Wykonawca zobowiazuje sip do nale2ytego zabezpieczenie mienia wiasnego jak 1 mienia podwykonawcow znajdujgcego sip na terenie budowy, a takze zobowiazuje sic zapewnio zgodnie z obowigzujacymi przepisami warunki bezpieczenstwa i higieny pracy. 6. Wykonawca zorganizuje teren budowy oraz zaplecze budowy na wlasny koszt, zgodnie z przedstawionym przez kierownika budowy planem zagospodarowania stanowiacym zalacznik graficzny do planu BIOZ. 7. W trakcie realizacji robot Wykonawca zobowiazany jest w szczegolno ci do: 1) odpowiedniego ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy,

11

12 51._... IN FRASTRU KTURA I ṢRODOWISKO,,,,. v4,,, unia EUROPEJSKA F,.1'n.d..i.):!!,PoiNt.),C I Budowa fotowoltaicznego 2rOdia zasilania oczyszczalni ciekow w Zduriskiej Woli". wynajpcie tego 2r6dla oraz ui cie wszelkie inne wymagane optaty. Wszelkie powy2sze koszty uwa2a sie za wliczone w ceny jednostkowe i ceny ujpte w wycenionym przedmiocie Robot. 8 Kierowanie projektowaniem i robotami 1. Wykonawca zobowigzany jest zapewnie wykonanie i kierowanie pracami projektowymi oraz budowlanymi w tym robotami specjalistycznymi objptymi umowq przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wynnagane przepisami obowiqzuj4cego prawa. 2. Wykonawca zobowiazuje sie skierowae do kierowania pracami projektowym oraz robotami personel wskazany przez Wykonawce w Ofercie Wykonawcy. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowigzany jest przedstawie dokumenty, potwierdzajqce posiadanie przez osoby wskazane w 11 ust. 1 wymaganych uprawnieh oraz aktualnych za wiadczen o przynale2noki do wlakiwych izb zawodowych, okrelone w Specyfikacji lstotnych WarunkOw ZamOwienia. Niedopelnienie tego obowigzku bedzie skutkowao odstqpieniem przez Zamawiajgcego ad czynno ci zawarcia umowy z przyczyn le2qcych pa stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium. 3. Zmiana os6b, o ktorych mowa w ustppie poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi bye uzasadniona przez Wykonawce na pi mie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje takq zmiane w terminie 7 dni ad daty przedto2enia propozycji i wytqcznie wtedy, gdy kwalifikacje i do wiadczenie wskazanej osoby bpdq takie same lub wy2sze ad kwalifikacji i do wiadczenia osoby wymaganego postanowieniami Specyfikacji lstotnych Warunkow Zam6wienia. 4. Wykonawca musi przedlo2ye Zamawiajgcemu propozycjp zmiany, o ktorej mowa w ust. 3 nie p62niej ni2 do 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania pracami 410 projektowym oraz budowg/robotami innej osoby, Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu unnowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robat bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zale2nych ad Wykonawcy i nie mo2e stanowie podstawy do zmiany terminu zakohczenia robot. 5. Zmiana osoby w przypadku sytuacji losowych jak miere, nagla choroba lub inne obiektywnie nieprzewidywalne zdarzenie, nie wymaga uprzedniej zgody Zamawiajgcego z zastrze2eniem, l2 Zamawiajgcy bpdzie mial prawo zakwestionowania zmiany i nie wyrakenia zgody na zmiane w terminie 7 dni od daty jej dokonania. Do znnian opisanych w zdaniu poprzedzajqcym znajdujg zastosowanie postanowienia ust 3 dotyczace kwalifikacji osoby zastepujgcej. 6. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktorej mowa w ust. 1, winna by6 potwierdzona wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 7. Skierowanie do kierowania pracami projektowymi oraz robotami innych sob ni2 osoba wskazane w Ofercie Wykonawcy bez akceptacji Zannawiajacego lub po zakwestionowaniu zmiany osoby stanowi podstawe odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

13 g N.,;!,::,,,,,,,,..,,,,,\N,,,,k.7,,,,I I N FRASTRUKTU RA I RODOWI S KO,1,;. : I.i..1 i.wwik UNIA EUROPEJSKA 1. LI WM:: SPO/NLISCI Budowa fotowoltaicznego 2rOdia zasilania oczyszczalni. ciekaw w Zdunskiej Woli". 1. Ustala sie Ze: 9 Dostep do terenu budowy 1) wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczanie os6b nieupowaznionych na teren budowy, 2) osoby upowaznione beclq ograniczone do Personelu Wykonawcy lub personelu jego podwykonawcow i Personelu Zamawiajqcego; oraz wszelkiego innego personelu, o kt6rym Wykonawca zostat powiadomiony przez Zamawiajqcego lub Inspektora nadzoru, jako o upowa±nionym personelu innych wykonawcow Zamawiajqcego na terenie budowy, oraz 3) sob z mocy prawa majqcych wstep na teren budowy, w trakcie wykonywania czynnoki urzedowych. 2. W celu prawidlowego zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa6 stosowne tymczasowe urzqdzenia zabezpieczajqce, w szczegolnoki zgodne z wymaganiami STVViORB. 10 Inspektorzy 1. Zamawiajqcy wyznacza do pelnienia nadzoru inwestorskiego, nastepujqce osoby: 1) jako lnspektor nadzoru inwestorskiego, w specjalnoki konstrukcyjno - budowlanej 2) jako lnspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnoki instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeri elektrycznych i elektroenergetycznych 3) jako lnspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnoki instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeh ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociqgowych i kanalizacyjnych P. 4) jako lnspektor nadzoru inwestorskiego w specjalnosci drogowej 2. Osoby wskazane w ust. 1 bedq dziatao w granicach umocowania okre lonego w ustawie Prawo budowlane. 3. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo zmiany os6b wskazanych w ust dokonaniu zmiany Zamawiajqcy powiadomi na pi mie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem

14 g NA I N FRASTRUKTURA I RODOWISKO e:0 DOSVA ',: K,A i-i.ia...,...,,,. _. UNIA EUROPEJSKA F UNDLJSZ sponp:y...ci Budowa fotowoltaicznego trodia zasilania oczyszczalni s'ciekow w Zdunskiej Woli". zmiany. Zmiana ta winna by6 dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do mniejszej umowy. 11 Personel Wykonawca do petnienia funkcji specjalistow ustanawia nastepujqce osoby: 1 jako Projektant w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej 2 jako Projektant w specjalnosci elektrycznej 3 jako Projektant sieci i instalacji wodno - kanalizacyjnych 4 jako Projektant bran2y drogowej 5 jako Kierownik budowy 6 jako Kierownik robot elektrycznych 2. Osoby wskazane w ust. 1 sq osobami zgodnymi ze wskazaniami zawartymi w ofercie Wykonawcy. 3. Osoby wskazane w ust. 1 bedq dziataa w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane. 12 Terminy Termin wykonania niniejszej umowy wynosi a. termin przedlo2enia do weryfikacji i akceptacji wstepnej koncepcji projektu, z uwzglednieniem podstawowych parametrow oraz kosztow realizacji lnwestycji nie przekroczy 3 tygodni daty podpisania umowy b. termin wykonania kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe dla wszystkich zaprojektowanych obiektow farmy fotowoltaicznej 3 miesiecy liczonych od daty podpisania umowy, c. termin wykonania catosci Robot wraz z dostawq i instalacjq wyposa2enia wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na u2ytkowanie oraz rozruchem farmy fotowoltaicznej oraz szkoleniem pracownikow nie przekroczy r. 2. Wykonawca przystapi do Swiadczenia ustug w terminie 3 dni od daty zawarcia niniejszej umowy. 3. Niezwlocznie po przekazaniu terenu budowy przez Zamawiajqcego Wykonawca przystqpi do wykonania robot budowlanych. 4. Termin protokolarnego przekazania terenu budowy, z zastrze2eniem 7 ust.3 i ust. 4 oraz 17 ust. 4 wynosi do 7 dni od daty przyjecia przez Zamawiajqcego dokumentacji technicznej oraz projektowej bez zastrze±en (potwierdzone protokolem odbioru dokumentacji).

15 iii IN F RASTRU KTU RA I RODOWISKO il.',...:..,, i.,:.% ':1/41::(. 11."k 'A'1)1NOSt. ' ; I:,, Hr,. Wilk EUROPEJSKA Budowa fotowoltaicznego 2rOdia zasilania oczyszczalni cielcow w Zdunskiej Woli". 5. Termin realizacji umowy uznaj sip za dotrzymany, o ile Wykonawca robot przeprowadzi rozruch technologiczny i szkolenia pracownikow oraz uzyska pozwolenie na u2ytkowanie wszystkich obiektow realizowanych w ramach umowy. 13 Wynagrodzenie 1. Za przedmiot umowy Zamawiajqcy zobowiqzany jest zaplacia wynagrodzenie netto w wysokoci zt. (slownie ) powiocszone o podatek VAT w wysokoci 23% tj., zt. (slownie ) brutto (stownie...). 2. Kwota, o ktorej mowa w ust.1, obejmuje podatki oraz wszelkie inne koszty niezbone do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy oraz wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy do Zamawiajqcego z tytutu realizacji niniejszej Umowy, w tym rownie2 koszty uzgodnien oraz wynagrodzenie z tytutu nadzoru autorskiego. 3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1, pozostaje wynagrodzeniem ryczattowym, co oznacza, i2 nie mo±e ono ulec zmianie w czasie trwania umowy, z zastrzezeniem, l2 w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w stosunku do zatwierdzonych projektow, prace niewykonane nie podlegajq zaptacie i wynagrodzenie wskazane w ust. 1 zostanie odpowiednio pomniejszone. 4. Zaptata vvynagrodzenia nastqpi wedlug nastpujqcej zasady: a 2% kwoty wskazanej w 13 ust. 1 umowy po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowe d la farmy fotowoltaicznej wraz ze wszystkimi obiektami towarzyszqcymi; b. 88% kwoty wskazanej w 13 ust. 1 umowy po catkowitym wykonaniu farmy fotowoltaicznej wraz z jej wszystkimi obiektami towarzyszqcymi i pa podpisaniu protokotu odbioru, o ktorym mowa w 14 ust. I pkt. 6 umowy; c. 10% kwoty wskazanej w 13 ust. 1 umowy pa podpisaniu protokotu odbioru kohcowego zam6wienia, o ktorym mowa w 14 ust IV pkt 5. Zaplata wynagrodzenia, o kt6rym mowa w 13 ust. 1 umowy kakdorazowo nastpowao bozie na podstawie prawidlowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawc. Podstawq do wystawienia faktury VAT pozostaje ka2dorazowo sporzqdzenie przez strony protokolu odbioru bez uwag i zastrze2en. 6. Zannawiajqcy ma obowiqzek zaptaty faktury w ternninie do 30 dni liczqc od daty otrzymania prawidlowo wystawionej faktury VAT oraz sporzadzenia protokolu odbioru kohcowego bez uwag i zastrze2en. Datq zaplaty jest dzieh obciq2enia rachunku bankowego Zamawiajqcego. 7. Za nie dotrzymanie warunkow platno ci, o ktorych mowa w ust. 6, Zamawiajacy zobowiazuje sic do zaplaty odsetek w wysokosci ustawowej.

16 g UNIA ELIROPEJSKA INFRASTRUKTURA 1.0N PAL SP.,::.110' I RODOWISKO Av pwl.k i.. Budowa fotowoltaicznego irodia zasilania oczyszczalni Sciekow w Zduriskiej Woli". 14 Odbiory robot I. W odniesieniu do obiektu fotowoltaicznego irodla energii elektrycznej: 1. Wszystkie odbiory robot (zanikajqcych, ulegajqcych zakryciu, odbiory czociowe, odbior koncowy, odbi6r przed uplywem okresu *ojmi oraz odbior przed uptywem okresu gwarancji jakoki) dokonywane boq na zasadach i w terminach zgodnych z zasadami okre lonymi w STVViORB zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Harmonogramie rzeczowo finansowym. 2. Odbiory czociowe oraz odbiory robot zanikajqcych dokonywane boq przez Inspektorow nadzoru pod kierownictwem Gtownego lnspektora nadzoru. Wykonawca winien zgfosie gotowo 6 do odbiorow, o ktorych mowa wpisem do Dziennika Budowy. Wykonawca jest zobowiqzany do informowania odpowiedniego lnspektora nadzoru nie poiniej ni2 na 3 dni robocze przed zdarzeniem (zaniknicie, zakrycie) o terminach odbioru ulegajqcych zakryciu. Je2eli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach lnspektora nadzoru zobowiqzany jest na jego 2qdanie odkrye roboty lub wykonao odpowiednie odkrywki lub otwory niezbone do zbadania robot, a nastcpnie przywrocie roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt. 3. Wykonawca zawiadomi Zamawiajqcego o zakonczeniu rob6t budowlanych i monta2owych farmy fotowoltaicznej oraz o osiqgniciu gotowoki do odbioru tej czoci robot nie po2niej ni2 w ciqgu 5 dni roboczych od zakonczenia robot. Zamawiajqcy dokona odbioru koncowego przedmiotu umowy w ciqgu 5 dni roboczych od zawiadomienia o gotowoki do odbioru. 4. Po dokonaniu odbioru robot budowlano monta2owych Wykonawca przystqpi do prob kohcowych. Pr6by koncowe uwa2a sig za zakonczone w momencie uzyskania przez instalacj fotowoltaicznq parannetrow okre lonych w dokumentacji technicznej i w pozwoleniu na budow. Proby koncowe boq przeprowadzone pod kierownictwem personelu wykonawcy, ktory pokryje koszty wymaganych badan, analiz, energii, smarow, paliw oraz czcki niezbonych dla przeprowadzenia prob koncowych i ustalenia osiqgnicia przez instalacj fotowoltaicznq parametrow przewidzianych w dokurnentacji technicznej i pozwoleniu na budow. Zamawiajqcy zapewni i optaci udziat personelu wtasnego niezbonego do obstugi obiektu instalacji fotowoltaicznej w toku pr6b koncowych. 5. Po osiqgniciu przez obiekt farmy fotowoltaicznej parametrow okre lonych w dokumentacji projektowej oraz pozwoleniu na budow Zamawiajqcy dokona odbioru kohcowego przedmiotu umowy. 6. Je2eli w toku czynnoki odbioru koncowego zostanq stwierdzone wady, w szczegolnoki w toku czynnoci odbioru kohcowego w stosunku do obiektu fotowoltaicznego 2rOdia za wad Q uznane bqdzie nieosiqgnicie parametrow okre lonych w pozwoleniu na budowq lub dokumentacji projektowej, to

17 g 3 INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO H. ii.. i.s.;1)incy;( UNIA EUROPE/51<A.1 tv_wik Budowa fotowoltaicznego Zrodia zasiiania oczyszczalni gciekow w Zdunskiej Woli". Zannawiajacemu przystuguja nastppujace uprawnienia: 1) Je2eli wady nadaja sip do usunipcia, Zamawiajacy mo±e przerwa6 czynnoki lub odnnowio odbioru do czasu usunipcia wad, zachowujac prawo domagania sip kar umownych z tytutu zwtoki, 2) Je2eli wady nie nadaja sip do usunipcia, to: - je2eli nie uniemo2liwiaja one u2ytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy mo2e odpowiednio do utraconej wartoki u2ytkowej, estetycznej lub technicznej obni2y6 wynagrodzenie, - je2eli wady uniemozliwiaja u2ytkowanie przedmiotu robot zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy mo2e odstqpio od umowy lub 24dae wykonania przedmiotu umowy po raz drugi zachowujac prawo domagania sip kar umownych z tytutu zwtoki. 7. Z czynnoki odbioru koncowego, odbioru przed uplywenn okresu rpkojmi oraz odbioru przed uplywem okresu gwarancji bozie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunipcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad 8. Dokunnentem potwierdzajacym przejpcie przez Zamawiajacego wykonanego przedmiotu umowy jest protokot koricowego odbioru robot, podpisany przez strony umowy, ktorego integralna czpkia bpda dokumenty wymienione w art. 57 ustawy Prawo budowlane: 1) oryginal dziennika budowy; 2) oswiadczenie kierownika budowy: 3) protokoty!dada(' i sprawdzen jakoki robot i materialow w tym wiadectwa zezwalajace na stosowanie materialow w budownictwie; 9. Po protokolarnym potwierdzeniu usunipcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i/lub odbiorze po uplywie okresu rpkojmi rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwolnienie zabezpieczenia nale2ytego wykonania umowy, o ktorych mowa w 17 ust. 3 niniejszej umowy. II. W odniesieniu do dostaw* ustala sic nastgpujace zasady odbior6w: Ka2dorazowe sprawdzenie przedmiotu dostawy dla potrzeb oceny stanu wykonania niniejszej Umowy nastapi wedlug zasad okreslonych poni2ej. Sprawdzenie przedmiotu dostawy zwiazane z jego odbiorem zostana przeprowadzone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego nie po2niej ni2 w ternninie 5 dni przed rozpoczpciem dostaw, przy czym w szczegolno ci mo±e ono polega6 na sprawdzeniu stanu technicznego przedmiotu dostaw oraz sprzptu znajdujacego sip na jego wyposa2eniu, jak rownie2 sprawdzenie prawidlowoki oraz kompletnoki dokumentacji zwiazanej z przedmiotem dostawy, przy czym sprawdzenie zostanie dokonane zgodnie z mo2liwymi do zastosowania normami technicznymi. 2. Sprawdzenie przedmiotu dostaw w celu oceny stanu wykonania niniejszej Umowy odbozie sip w dniu dostawy.

18 a I N F RASTRU KTU RA I S RODOWIS KO.I. P.'"fitir UNIA EUROPEJSK A RINDLISZ SPOJNOW,,Budowa fotowoltaicznego 2rodia zasilania oczyszczalni Sciekow w Zdunskiej Woli'' Zamawiajqcy zawiadomi Wykonawcp na pi mie o osobach umocowanych w jego imieniu do przeprowadzenia test6w, w przypadku gdy beclq to inne osoby ni2 wskazane w 10 niniejszej Umovvy. 4. Zasady przeprowadzenia testow przedmiotu dostawy podczas jego koncowego odbioru, okresla sip nastepujqco: 1) Test powinien potwierdzio zgodnok przedmiotu dostawy z zapisami SIWZ I bpdzie przeprowadzony przy dostawie przedmiotu dostawy do miejsca dostawy, zgodnie z ust 1. Protokot Odbioru, zostanie sporzqdzony i podpisany przez odpowiednio upowaznionego przedstawiciela Zamawiajqcego z jednej strony, oraz odpowiednio upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy z drugiej strony. 2) Opisany powy2ej protok61 bpdzie zawierat w szczegolnoki: (i) wskazanie zbadanych elementow dostawy; (ii) zgodnok dostawy z wymaganiami Zamawiajqcego opisanymi w SIWZ, (iii) potwierdzenie motliwoki bezpiecznej i zgodnej z SIWZ eksploatacji przedmiotu dostawy (iv) potwierdzenie sprawnego dziatania przedmiotu dostawy (v)oswiadczenie o niestwierdzeniu wad fizycznych lub ewentualne wskazanie stwierdzonych wad fizycznych 3) Zostanq podpisane trzy oryginalne protokoly odbioru dostawy - dwa dla Zamawiajqcego i jeden dla Wykonawcy. Podpisanie takiego protokolu przez przedstawiciela Zamawiajqcego oraz przedstawiciela Wykonawcy uwa2ane bpdzie za dostarczenie przedmiotu dostawy. 4) W przypadku, gdy dostarczony zestaw, po wykonaniu dostawy i po uruchomieniu wyka2e jakiekolwiek wady, zestaw, ewentualnie sprzet wchodzqcy w sktad zestawu zostanq wymienione zgodnie z obowiqzkami wynikajqcymi z gwarancji. JeIi w wyniku testow przedmiot dostawy oka2e sip niezgodny z wymaganiami zawartymi w SIWZ, Zamawiajqcy mo2e nie wyrazie zgody na jego odbi6r, a Wykonawca dostarczy w jego miejsce inny przedmiot dostawy, bqd2 te2 dokona wszelkich niezbpdnych, a dopuszczalnych technologicznie zmian, by spelnio wymagania zawarte w SIWZ bez ponoszenia 2adnych dodatkowych kosztow przez Zamawiajqcego. 6. W przypadku, gdy jakikolwiek element przedmiotu dostawy podlegajqcy sprawdzeniu w celu oceny stanu wykonania Umowy lub dokonania odbioru ma wady Zamawiajqcy moze wyznaczye Wykonawcy dodatkowy termin na dostawp tego przedmiotu wolnego od wad, bez ponoszenia przez Zamawiajacego z tego tytutu jakichkolwiek dodatkowych kosztow. 7. Zadne z powyzszych postanowien nie zwalnia VVykonawcy z obowiqzku udzielenia gwarancji jakoki dla dostarczonego przedmiotu dostaw lub petnienia innych obowiqzkow wynikajqcych z Umowy. 8. Korzyki i cip2ary zwiqzane z przedmiotem dostawy oraz niebezpieczenstwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu dostawy przechodzq na Zamawiajqcego z chwilq przejpcia przez Zamawiajqcego catosci przedmiotu

19 a I N FRASTRU KTU RA I RODOWISKO 1.4.,,,.:0,..,.,,,,...rr..,[i.t,i, -...L.,,,,L*.,.,... UNIA EUROPEJSKA Budowa fotowoltaicznego ZrOdia zasilania oczyszczalni kiekow w Zdunskiej Wor niniejszej umowy co zostanie potwierdzone spisaniem przez strony protokotu odbioru kohcowego dostaw. W odniesieniu do koricowego odbioru przedmiotu zamowienia ustala siq: 1. Zakohczenie wszystkich wymaganych robot oraz przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prob i sprawdzeh przez kierownika budowy, Wykonawca stwierdza wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie zgodnoeci wpisow ze stanem faktycznym przez InspektorOw nadzoru inwestorskiego, oznacza osiagniccie gotowoki do odbioru kohcowego robot z dniem wpisu do dziennika budowy. 2. Wykonawca zawiadomi Zamawiajqcego o zakohczeniu przedmiotu umowy i osiqgnicciu gotowoeci do odbioru nie p62niej ni2 w ciqgu 5 dni roboczych od zakohczenia robot. Zamawiajqcy dokona odbioru koncowego przedmiotu umowy w ciqgu 5 dni roboczych ad zawiadomienia o gotowoeci do odbioru. 3. W czynnoeciach odbioru rob6t (odbior czceciowy i odbi6r kohcowy) uczestniczy6 bcdq przedstawiciele Zamawiajqcego i Wykonawcy, w tym kierownicy robot oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego, a w zale2noeci ad potrzeb tak2e osoby petniqce nadzor autorski nad inwestycjq. 4. Jeteli w toku czynnoki odbioru zostanq stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastcpujace uprawnienia: 1) JeZeli wady nadajq sic do usuniccia, Zamawiajacy maze przerwa6 czynnoeci lub odmowi6 odbioru do czasu usunipcia wad, zachowujqc prawo domagania sic kar umownych z tytutu opo2nienia, 2) Je2eli wady nie nadajq sic do usuniccia, to: - je2eli nie uniemozliwiajq one u2ytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajqcy maze odpowiednio do utraconej wartoki u2ytkowej, estetycznej lub technicznej obni2y6 wynagrodzenie, - je2eli wady uniemo2liwiajq uzytkowanie przedmiotu odbioru rob6t zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajqcy mo2e odstqpi6 ad umowy lub 2qc1a6 wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi zachowujqc prawo domagania sip kar umownych z tytutu opo2nienia. 5. Wykonawca zobowiqzany jest do zawiadomienia na piemie Zamawiajqcego o usunicciu wad oraz do gotowoeci odbioru robot zawierajqcych wady, o ktorych mowa w ust. 4 pkt. 1). Zamawiajqcy wyznaczy datc odbioru pa usunicciu wad do 5 dni roboczych ad daty zgtoszenia przez Wykonawcc gotowoeci do odbioru. Postanowienia dotyczqce odbioru stosuje sic odpowiednio. 6. Z czynnoeci odbioru kohcowego, odbioru przed uplywem okresu rpkojmi oraz odbioru przed uptywem okresu gwarancji bpdzie spisany protokot zawierajqcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniccie stwierdzonych w trakcie odbioru wad. 7. Dokumentem potwierdzajqcym przejccie przez Zamawiajacego wykonanego przedmiotu umowy jest protokot kohcowego odbioru robot, podpisany przez strony

20 g I N FRASTRUKTURA I SRODOVVISKJ UNIA EUROPEJSKA Budowa fotowoltaicznego 2rodta zasilania oczyszczalni S.ciekOw w Zdunskiej Woli" umowy, ktorego integralnq czp cia bpd dokumenty wymienione w art. 57 ustawy Prawo budowlane: 1) oryginal dziennika budowy; 2) protokoty odbiorow robot, o kt6rych mowa w ust. II, III i IV, 3) dokumentacjp powykonawcza w wersji papierowej i elektronicznej w 3 egzemplarzach ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy w wersji papierowej i elektronicznej, 4) pisemne o wiadczenie kierownika budowy o zgodno ci wykonania przedmiotu Umowy z projektem budowlanym, prawonnocnynn pozwoleniem na budowp, wszelkimi przepisami prawa obowiazujacymi w tym zakresie, 5) inwentaryzacjp geodezyjnq powykonawczq w wersji papierowej i elektronicznej, 6) atesty na wbudowane nnateriaty i urzadzenia, 7) aprobaty techniczne, wiadectwa dopuszczenia materialow i urzadzen do odbioru, 8) dokumenty gwarancyjne: na wykonany przedmiot umowy, zainstalowane/dostarczone urzadzenia i wbudowane materiaty, wystawionego z data odbioru koncowego i przekazanego Zamawiajacemu w trakcie tego odbioru, 9) kompletna instrukcja eksploatacji Podwykonawstwo 1. Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o podwykonawstwo czp ci przedmiotu zamowienia z innymi podmiotami z zastrzezeniem, ±e nie spowoduje to wyd1u2enia czasu wykonania zamowienia stanowiacego przedmiot niniejszego zam6wienia, ani nie zwipkszy kosztow wykonania tego zarnowienia. 2. Zgoda Zamawiajacego jest wymagana do zawarcia przez Wykonawcp umowy o roboty budowlane z Podwykonawca. Wykonawca nie p62niej ni2 21 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy do wykonania rob6t przedlo2y Zamawiajacemu projekt umowy z Podwykonawcq. JeZeli Zamawiajacy w ternninie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcp projektu umowy z Podwykonawcq wraz z czp cia dokumentacji dotyczaca wykonania robot okre lonych w projekcie umowy, nie zgtosi na pimie sprzeciwu lub zastrzezen bpdzie sip uwazato, Ze Zamawiajacy wyrazit zgodp na zawarcie umowy. 3. Do zawarcia przez Podwykonawcp umowy z dalszym podwykonawca wymagana jest zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy. 4. Platno ci w stosunku do Podwykonawc6w muszq by6 zgodne z przepisami ustawy Kodeks cywilny. 5. Przed wystawieniem Faktury VAT, obejmujqcego kwotp naleznq Podwykonawcy, Zamawiajqcy Zada od Wykonawcy dowodu, Ze Podwykonawca otrzymat wszystkie kwoty nalezne mu na mocy wcze niejszych faktur VAT, pomniejszone o odpowiednie

TOM II PROJEKT UMOWY

TOM II PROJEKT UMOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice: przebudowa ul. Łokietka, przebudowa ul. Ujejskiego oraz przebudowa ul. Piastów w Myślenicach Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014

UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014 UMOWA nr TXZ/EEDI/ / /2014 zawarta w dniu r. pomiędzy: Gminą Wrocław, w imieniu i na rzecz której działa Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, 53-633 Wrocław, ul. Długa 49, NIP: 896-00-05-839,

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie.

UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie. UMOWA nr EZ11-Ez5-U-2110/01/064/15 zawarta dnia... w Sopocie. pomiędzy: PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Usługi z siedzibą w Warszawie, 00-681 Warszawa, ul. Hoża 63/67, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA nr... zawarta w dniu.r. w Raciborzu pomiędzy: Załącznik nr 6 Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, 47-400 Racibórz

Bardziej szczegółowo

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu

W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu Specyfikacja lstotnych Warunk6w Zam6wienia W Biuletynie Zamowied Publicznych nr 130814-2015; udostepnianym na stronach portalu internetowego Uzedu Zam6wiei Publicznych, w dniu 0,1.06.2015 roku zamieszczono

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I.

Projekt Umowy RB/./2012 Wzór. Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : I. Załącznik nr 5 do SIWZ Sprawa nr RIR 271/3/2012 Projekt Umowy RB/./2012 Wzór Zawarta w dniu r. pomiędzy Gminą Zembrzyce, 34-210 Zembrzyce 540, reprezentowaną przez : 1. a. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ II UMOWA (KONTRAKT)

CZEŚĆ II UMOWA (KONTRAKT) Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Tarnów Grodkowski 46d 49-200 Grodków tel. +48 77 415 55 85 fax + 48 77 415 54 32 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) CZEŚĆ II UMOWA (KONTRAKT)

Bardziej szczegółowo

Klauzule umowne parking podziemny w modelu PPP

Klauzule umowne parking podziemny w modelu PPP I. Informacje wstępne. Klauzule umowne parking podziemny w modelu PPP Potrzebą wielu polskich samorządów jest budowa infrastruktury parkingowej. W zależności od realizowanej polityki transportowej gminy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR. /.. / 2013

PROJEKT UMOWY NR. /.. / 2013 Projekt Rozbudowa i podniesienie standardu Górniczej Strzechy w Szklarskiej Porębie jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I Umowa nr.. zawarta w.., w dniu.. 2014 r. pomiędzy:.z siedzibą przy ul reprezentowanym przez:.. zwanym dalej Zamawiającym a z siedzibą w. zarejestrowanym w.pod nr. NIP REGON..

Bardziej szczegółowo

KZP/04/2015 Wzór umowy

KZP/04/2015 Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu.r. w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 202 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Boguszowie-Gorcach pomiędzy Nadleśnictwem Wałbrzych z/s w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2, 58-372 Boguszów Gorce reprezentowanym przez: Nadleśniczego -

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr 1 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. 1. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak DE-WZP.261.10.2015.JC w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2...

UMOWA nr OGDI/ /2014 1... 2... Załącznik nr 7 do SIWZ Zawarta w dniu w Gdyni pomiędzy: UMOWA nr OGDI/ /2014 Wojskową Agencją Mieszkaniową, Oddziałem Regionalnym w Gdyni, 81 231 Gdynia ul. M. Curie - Skłodowskiej 19, REGON nr 011263946-00242,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

',I. 0 *y*6r i utylizacja produkt6w pochodz4cych z rozbi6rki zakwalifikowanych jako odpady budowlane

',I. 0 *y*6r i utylizacja produkt6w pochodz4cych z rozbi6rki zakwalifikowanych jako odpady budowlane Muzeum Palacu Krt6la Jana III w Wilanowie ul. Stanislawa Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa Warszawa, dn. 15-06-2015 r. Dzial inwestycii ZAPYTANIE OFERTOWE dla zam6wienia publicznego o warto5ci nie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr.. (projekt) na Budowę instalacji do spalania biomasy - modernizacja kotła OP 230 nr 4. zawarta dnia.. pomiędzy

UMOWA nr.. (projekt) na Budowę instalacji do spalania biomasy - modernizacja kotła OP 230 nr 4. zawarta dnia.. pomiędzy Budowa instalacji do spalania biomasy modernizacja kotła OP 230 nr 4 UMOWA nr.. (projekt) na Budowę instalacji do spalania biomasy - modernizacja kotła OP 230 nr 4. zawarta dnia.. pomiędzy PGE Górnictwo

Bardziej szczegółowo

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na zadanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy

UMOWA. wpisanym do.. pod numerem... reprezentowaną przez: 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 3 do SWO wzór umowy. UMOWA zawarta w dniu... w Siemianowicach Śląskich pomiędzy: Wojskowymi Zakładami Mechanicznymi Spółka Akcyjna z siedzibą ul. Powstańców 5/7 41-100 Siemianowice Śląskie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 628/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 627/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

Umowa o roboty budowlane

Umowa o roboty budowlane (wzór) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 2014 r. w Łodzi pomiędzy: Skarbem Państwa - Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 625/W/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCY ETAP / ZADANIE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCY ETAP / ZADANIE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.0.0. WYMAGANIA OGÓLNE ZAMAWIAJĄCY UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU, ul. C. K. Norwida 25/27, 50-375 Wrocław ETAP / ZADANIE

Bardziej szczegółowo