Budowa biogazowni rolniczej w formule "zaprojektuj i wybuduj" pn.:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Budowa biogazowni rolniczej w formule "zaprojektuj i wybuduj" pn.:"

Transkrypt

1 pn: Budowa biogazowni w Zagórzu krokiem milowym w świat energii odnawialnych nr RPPK /09 przetarg nr 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Budowa biogazowni rolniczej w formule "zaprojektuj i wybuduj" pn.: Budowa biogazowni w Zagórzu krokiem milowym w świat energii odnawialnych nr RPPK /09. Nazwa Zamawiającego: ZUT Sp. z o.o. Adres: ul. Bieszczadzka 5, Zagórz REGON: NIP: Strona internetowa: Czas urzędowania: poniedziałek - piątek: Tel. / Fax Numer sprawy: P/04/12 W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy podawać ten znak. Termin składnia ofert Zagórz, dnia 8 czerwiec 2012 r. Zatwierdzam... /w imieniu Zamawiającego / 1

2 pn: Budowa biogazowni w Zagórzu krokiem milowym w świat energii odnawialnych nr RPPK /09 przetarg nr 3 Spis treści Spis treści...2 Rozdział 1 Opis przedmiotu zamówienia...3 Parametry gwarantowane...6 Rozdział 2 - Termin realizacji zamówienia...9 Rozdział 3 Opis sposobu przygotowania oferty...9 Rozdział 4 Oferty częściowe...10 Rozdział 5 Oferty wariantowe...10 Rozdział 6 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zmówienie...10 Rozdział 7 Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP:...11 Rozdział 8 Informacja o podwykonawcach...11 Rozdział 9 Informacja o zamówieniach uzupełniających:...11 Rozdział 10 Aukcja elektroniczna:...11 Rozdział 11 - Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od oferentów ubiegających się o zamówienie...11 Rozdział 12 Opis sposobu obliczenia ceny oferty Rozdział 13 Wadium Rozdział 14 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Rozdział 15 Termin składnia i otwarcia ofert Rozdział 16 Kryteria oceny i wyboru oferty Rozdział 17 Zawarcie umowy Rozdział 17 Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Rozdział 18 Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami Rozdział 19 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

3 odnawialnych nr RPPK /09 przetarg nr 3 Budowa biogazowni rolniczej w formule "zaprojektuj i wybuduj: pn.: Budowa biogazowni w Zagórzu krokiem milowym w świat energii odnawialnych nr RPPK /09 (Zastosowane w dalszej treści określenie siwz oznacza niniejszą specyfikację istotnych warunków zamówienia) Zamawiający: Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. ul. Bieszczadzka 5, Zagórz tel./fax: (13) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony na usługę o wartości zamówienia mniejszej od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) (Zastosowane w dalszej treści określenie pzp oznacza w/w ustawę) Rozdział 1 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest budowa biogazowni rolniczej w formule "zaprojektuj i wybuduj" pn.: Budowa biogazowni w Zagórzu krokiem milowym w świat energii odnawialnych nr RPPK /09 dofinansowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna, z działania 2.2: Infrastruktura energetyczna, projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii Lokalizacja: Budowa biogazowni rolniczej o mocy 500 kwe ok. 560kWth na działkach oznaczonych nr 751, 456/2, 525, położonych w miejscowości Zagórz obręb ewidencyjny Zasław Zakres rzeczowy zadania obejmuje: 1) Przedstawienie koncepcji rozwiązań budowlanych i technologicznych oraz szczegółowego harmonogramu robót i uzyskanie akceptacji Zamawiającego 2) Wykonanie projektu budowlanego biogazowni rolniczej w Zagórzu zgodnie z wytycznymi zatwierdzonego Programu Funkcjonalno-Użytkowego, oraz koncepcją zatwierdzoną przez Zamawiającego, uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: opinii, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę 3) Wykonanie projektu instalacji technologicznych biogazowni zgodnie z PFU, 4) Wykonanie projektu instalacji sieci zewnętrznych zgodnie z PFU, 5) Wykonanie projektu instalacji sieci wewnętrznych zgodnie z PFU, 6) Wykonanie projektu zagospodarowania terenu biogazowni rolniczej, 7) Budowę biogazowni, w tym: prace ziemne, roboty budowlane, montaż, 8) Wykonanie instalacji technologicznych biogazowni, 9) Wykonanie instalacji sieci zewnętrznych, 10) Wykonanie instalacji sieci wewnętrznych, 11) Wykonanie dróg dojazdowych, zjazdu z drogi krajowej, placów manewrowych oraz ogrodzenia, 12) Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej wraz z układami pomiarowymi i sterującymi, rozruch i próby, 13) Uruchomienie biogazowni rozumiane jako doprowadzenie do zdolności produkowania przez biogazownię energii elektrycznej i cieplnej, 14) Przeprowadzenie prób odbiorczych i uruchomienie instalacji biogazowni, 15) Przeprowadzenie skutecznych prób współpracy biogazowni z siecią na podstawie uzgodnionego z operatorem zakresu i programu prób, 16) Wykonanie projektu powykonawczego, 3

4 odnawialnych nr RPPK /09 przetarg nr 3 17) Obsługę geodezyjną i geotechniczną w zakresie geodezyjnego wyznaczenia obiektów w terenie oraz inwentaryzacji powykonawczej, 18) Nadzór geologiczny 19) Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 20) Przeprowadzenia szkolenia obsługi biogazowni 21) Dostarczenie kompletu sprzętu, oznakowań, instrukcji, środków ochrony z zakresu bhp i Ochrony przeciw pożarowej, wymaganych przepisami szczegółowymi dla prawidłowej eksploatacji obiektu biogazowni 22) Wykonanie instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń niezbędnej dla prawidłowej eksploatacji biogazowni 23) Zawarcia umowy serwisowej na okres minimum 24 miesięcy w cenie zaoferowanej w przedłożonej ofercie. 24) Oznakowanie budynków i instalacji zgodnie z wymogami przepisów szczegółowych, a w szczególności: Dróg ewakuacyjnych Lokalizacji sprzętu ppoż Armatury urządzeń i instalacji Miejsc występowania zagrożeń i ograniczeń w zakresie przebywania i komunikacji Stref zagrożonych wybuchem Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach do niniejszej specyfikacji stanowiących jej integralną część: Opis techniczny biogazowni rolniczej w gminie Zagórz Program Funcjonalno-Użytkowy - Projektowanie i Budowa Biogazowni Rolniczej w Gminie Zagórz, Decyzja nr 8/2011 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia roku, Wstępna zgoda GDDKiA O-RZ.Z3-ps-4251o-13/2011 z dnia roku. Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej znak RGK AP dostępnych do wglądu w siedzibie zamawiającego pod adresem: Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. ul. Bieszczadzka, Zagórz, tel./fax:(13) każdego dnia roboczego od godz do godz ; lub w wersji elektronicznej na stronie Program Funkcjonalno Użytkowy ma służyć jako wzór. Wykonawca ma prawo zastosować inne rozwiązania zachowując wymagane parametry biogazowni pod warunkiem uzyskania: Zgody Zamawiającego Zgody odpowiednich organów. Ponadto zobowiązuje się Wykonawcę do: złożenia szczegółowego harmonogramu rzeczowo finansowego ze szczególnym zaznaczeniem robót zanikających oraz etapów technologicznie zamkniętych podlegających odbiorowi częściowemu oraz częściowemu fakturowaniu przedłożenie dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie OC budowy przed rozpoczęciem robót budowlanych przedłożenie dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie OC biogazowni przed rozpoczęciem rozruchu ( ubezpieczenie ma obowiązywać na czas rozruchu) oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy oraz jego utrzymania w należytej staranności z zachowaniem obowiązujących na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej przepisów prawa, w szczególności prawa budowlanego, prawa Ochrony Środowiska, 4

5 odnawialnych nr RPPK /09 przetarg nr 3 przepisów bhp, ppoż oraz pozostałych przepisów i norm. zapewnienia we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów budowlanych (śmieci, gruz i innych) Charakterystyka inwestycji: W projektowanej biogazowni substratami do produkcji biogazu będą: kiszonka kukurydzy, kiszonka traw, gnojowica bydlęca i trzodowa, obornik i inne odpady organiczne z przetwórstwa rolno-spożywczego. Projektowany system ma być elastyczny na wahania składu substratów, ze szczególnym uwzględnieniem kiszonki z trawy. Pozyskiwany w wyniku fermentacji biogaz zasilać będzie agregat kogeneracyjny, w którym wytworzona zostanie energia elektryczna ciepło w postaci gorącej wody. Pozostałość pofermentacyjna po mechanicznym odwodnieniu, jako ustabilizowany i ulepszony nawóz, będzie wywożona na obszary rolne i stosowana do nawożenia areałów przeznaczonych pod uprawy biomasy. Instalacja biogazowa składa się z następujących bloków funkcjonalnych: Zbiornik wstępny Stacja załadowcza Komora fermentacji I stopnia Komora fermentacji II stopnia Separator reszty pofermentacyjnej Zbiornik końcowy Stacja kogeneracyjna (oraz pochodnia gazowa) Silosy przejazdowe Budynek techniczny Przyłącz do stacji transformatorowej 15/04 kv Waga samochodowa Infrastruktura towarzysząca (sieci i instalacje, drogi, ogrodzenie, zagospodarowanie terenu) Warunki gwarancyjne skład wsadu Poniżej podane wartości procentowe należy rozumieć jako udział masy danego substratu w całej masie wsadu (wartości procentowe odniesione do mas świeżych substratów): Lp. Rodzaj wsadu (substrat) Udział 1 Gnojowica bydlęca 8-18% 2 Gnojowica świńska 10-20% 3 Obornik bydlęcy 0-2,% 4 Kiszonka kukurydzy 7-10% 5 Kiszonka trawy 60-70% 6 Odpady piekarnicze 0-0,8% 7 Pozostałości z przetwórstwa rolno-spożywczego 0 3,5% Powyższy skład wsadu traktowany jest jako gwarancyjny przy założeniu zawartości suchej masy 18% w odniesieniu do masy wilgotnej wsadu. Warunki gwarancyjne dla Stacji Kogeneracyjnej Przyjmuje się zgodnie z normą ISO 3034 ciśnienie powietrza 100 kpa temperatura 25 0 C wilgotność 30 % Dla innych warunków należy wprowadzić stosowną korekcję parametrów. 5

6 odnawialnych nr RPPK /09 przetarg nr 3 Parametry gwarantowane Biogazownia powinna charakteryzować się stabelaryzowanymi poniżej parametrami gwarantowanymi: Lp. Parametr gwarantowany Jednostka Wartość 1. Średnia wydajność dobowa Biogazowni w odniesieniu do masy wsadu (sumy mas świeżych substratów) na wejściu do Biogazowni w przeliczeniu na 14% zawartość suchej masy Mg/d 45,0 2. Produktywność biogazu w odniesieniu do 1 Mg świeżego wsadu na wejściu do Biogazowni w przeliczeniu na 14% zawartość suchej masy Nm 3 /Mg Sprawność elektryczna modułu kogeneracyjnego (modułów kogeneracyjnych) w Stacji Kogeneracyjnej 4. Sprawność całkowita modułu kogeneracyjnego (modułów kogeneracyjnych) w Stacji Kogeneracyjnej 5. Moc elektryczna modułu kogeneracyjnego w Stacji Kogeneracyjnej 6. Trwałość silnika gazowego - czas pracy modułu kogeneracyjnego do naprawy głównej (remontu kapitalnego) % 40 % 78 kw 500 h Dyspozycyjność Biogazowni h/rok Zapotrzebowanie na energię elektryczną przez Biogazownię w odniesieniu do masy wsadu (sumy mas świeżych substratów) na wejściu do Biogazowni 9. Zapotrzebowanie na energię cieplną przez Biogazownię w odniesieniu do masy wsadu (sumy mas świeżych substratów) na wejściu do Biogazowni kwh/mg kwh/mg Parametr deklarowany przez Wykonawcę wpływający na ocenę oferty Parametr deklarowany przez Wykonawcę wpływający na ocenę oferty 10 Projektowana ilość energii elektrycznej i cieplnej wytworzonej z wykorzystaniem biomasy 11 Minimalny wskaźnik pojemności roboczej łącznej zbiorników fermentacyjnych do mocy elektrycznej MWh >8600 m 3 /kw el 7 Poza wymienionymi w powyższej tabeli, Biogazownia powinna spełniać następujące warunki: Jakość procesu spalania biogazu i oczyszczania spalin powinna być zgodna z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.). Jakość reszty pofermentacyjnej powinna umożliwiać sklasyfikowanie tej reszty pofermentacyjnej jako odpad o kodzie lub Jakość reszty pofermentacyjnej powinna umożliwiać jej zagospodarowanie rolnicze na polach. Poziomy emisji hałasu z Biogazowni powinny spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. nr 120, poz. 826). 6

7 odnawialnych nr RPPK /09 przetarg nr 3 Poziomy oczyszczenia ścieków odprowadzanych z Biogazowni powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 964). 7

8 1.4.Główne kody we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: Roboty budowlane Zakłady kogeneracji Roboty budowlane w zakresie elektrowni i elektrociepłowni Gazownicze sieci przesyłowe Roboty budowlane w zakresie budowy magazynów i przemysłowych obiektów budowlanych Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków Roboty inżynieryjne i budowlane Konstrukcje z betonu zbrojonego Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych Roboty w zakresie budowy dróg Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych Roboty budowlane w zakresie podstacji Podstacje transformatorowe Komputerowy system sterujący 8

9 Rozdział 2 - Termin realizacji zamówienia 2.1. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia wraz z wymaganymi pełnymi próbami i testami eksploatacyjnymi został wykonany do 30 września 2013 roku Zamawiający określa wymagane terminy zakończenia poszczególnych etapów przedmiotu zamówienia na: Lp. Zakres robót Wymagany termin zakończenia 1 Przedstawienie koncepcji rozwiązań budowlanych i technologicznych oraz szczegółowego harmonogramu robót 2. Opracowanie dokumentacji i uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę 3. Budowa silosów na kiszonkę, wagi i dróg dojazdowych do wagi i silosów uzyskanie pozwolenia na użytkowanie silosów 4. Budowa, rozruch, testy i próbną eksploatacja, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 2 tygodnie od zawarcia umowy do 30 listopada 2012 roku do 1 czerwca 2013 roku do 30 września 2013 roku 2.3. Zakończenie i odbiór przedmiotu zamówienia polegać będzie na przeprowadzeniu pozytywnych testów zgodnie z wytycznymi i deklaracjami producenta biogazowni, przeprowadzeniu skutecznych prób współpracy biogazowni z siecią na podstawie uzgodnionego z operatorem zakresu i programu prób, przekazaniu Zamawiającemu kompletu dokumentów pozwalających na uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie oraz złożeniu zawiadomienia o zakończeniu budowy i otrzymaniu potwierdzenia o braku sprzeciwu właściwego organu. Rozdział 3 Opis sposobu przygotowania oferty 1. Forma oferty Kompletna oferta składa się z: oferty cenowej wraz z wszystkimi dokumentami wymaganymi odpowiednimi postanowieniami specyfikacji Ofertę należy przygotować zgodnie z wymaganiami siwz Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz. Formularz zawiera oświadczenia, z którymi należy się zapoznać. Podpisanie formularza jest jednoznaczne z podpisaniem zawartych w nim oświadczeń Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę W przypadku, gdy Wykonawca składa kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (Wykonawca składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem za zgodność ), z zastrzeżeniem pkt 1.5 niniejszej siwz. Jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych 9

10 tłumaczeń nie będą brane pod uwagę Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku postępowania Wykonawca powinien umieścić ofertę w dwóch kopertach, zewnętrznej i wewnętrznej z tym, że: a) zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. ul. Bieszczadzka 5, Zagórz > PRZETARG NIEOGRANICZONY < Oferta Budowa biogazowni rolniczej w formule "zaprojektuj i wybuduj: pn.: Budowa biogazowni w Zagórzu krokiem milowym w świat energii odnawialnych nr RPPK /09 z wyraźnym dopiskiem: Nie otwierać przed 12 lipca 2012 r., godz bez nazwy i pieczątki wykonawcy; b) koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na Wykonawcę, tak aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie Wykonawca zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. O wycofaniu oferty lub wprowadzeniu zmian Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie przed terminem składnia ofert W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez Zamawiającego (np. materiałów reklamowych i informacyjnych) zaleca się aby stanowiły one odrębną część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały. Dokumenty takie nie będą podlegały ocenie przez Zamawiającego W przypadku gdy składane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz.U. z 2003r. Nr 153poz z późn. Zm.) Wykonawca powinien zastrzec ( w formie pisemnego oświadczenia), że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania i zamieścić te informacje w oddzielnej kopercie z napisem Informacje zastrzeżone. Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów, o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie. Rozdział 4 Oferty częściowe Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert częściowych Rozdział 5 Oferty wariantowe Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert wariantowych Rozdział 6 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zmówienie Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej Wykonawców. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie składają jedną ofertę podpisaną przez ustanowionego pełnomocnika Wykonawców, która powinna spełniać następujące wymagania: a) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w imieniu swojej firmy ; b) ofertę cenową, oświadczenia, składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców, 2. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy ubiegający się wspólnie o zamówienie i mają do nich zastosowanie zasady określone w pkt Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę 10

11 konsorcjum, zawierającą, co najmniej: a) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, c) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi. Rozdział 7 Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP: Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z 4 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817). Rozdział 8 Informacja o podwykonawcach Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć określoną część prac podwykonawcom, zobowiązany jest wskazać w ofercie zakres tych prac. Rozdział 9 Informacja o zamówieniach uzupełniających: Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających Rozdział 10 Aukcja elektroniczna: Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej Rozdział 11 - Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od oferentów ubiegających się o zamówienie 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Spełnienie warunków udziału odnoszących się do posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji finansowej i ekonomicznej zostanie ocenione według poniższych zasad: a) dysponowanie minimum po jednej osobie o poniższych kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu: aa) Projektant w branży architektonicznej musi posiadać uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń, min. 5 - letnie doświadczenie ab) Projektant w branży konstrukcyjno budowlanej musi posiadać uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń, min. 5- letnie doświadczenie. ac) Projektant w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych musi posiadać uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń, min 5- letnie doświadczenie. ad) Projektant w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń 11

12 elektrycznych i elektroenergetycznych, musi posiadać uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń, min. 5- letnie doświadczenie, ae) Kierownikiem budowy osoba na stanowisko kierownika budowy, musi posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o specjalności konstrukcyjno budowlanej, min. 5 - letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy, af) Kierownikiem robót, specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych osoba ta, musi posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o specjalności konstrukcyjno budowlanej, specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, min. 5 letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót, ag) Kierownikiem robót, specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, osoba ta, musi posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, min. 5 - letnie doświadczenie na stanowisku kierownika robót, Wszystkie osoby wymienione w ppkt a) muszą się posługiwać językiem polskim lub dysponować na stałe tłumaczem języka polskiego. b) udokumentowanie należytego wykonania w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył na terytorium państw Unii Europejskiej, kompleksowy montaż minimum 1 biogazowni rolniczej o mocy min. 0,5 MW oraz przeprowadził minimum jeden rozruch technologiczny z przekazaniem do eksploatacji biogazowni rolniczej o mocy nie mniejszej niż 0,5 MW pracujących według proponowanej technologii co najmniej dwa lata. Za kompleksowy montaż zamawiający uważa: roboty budowlane w których zakres wchodziło: wykonanie kompleksowych prac elektrycznych związanych z uruchomieniem biogazowni rolniczej, kompleksowe wykonanie prac budowlanych obiektów biogazowni rolniczej (silosy, zbiorniki, place), transport elementów biogazowni rolniczej oraz ich montaż na placu budowy, rozruch technologiczny biogazowni rolniczej. c) udokumentowanie osiągnięcia w każdym z ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, rocznych przychodów netto ze sprzedaży na poziomie minimum PLN. d) udokumentowanie posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż PLN Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA. 2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów wymaganych od Wykonawców dla potwierdzenia warunków, jakie muszą spełnić, aby wziąć udział w niniejszym postępowaniu W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy pzp do oferty należy dołączyć: a) Oświadczenie Wykonawcy, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej siwz o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy pzp oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania; b) Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w 12

13 stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, c) Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia ofert. d) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia ofert. e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert W celu potwierdzenia spełnienia warunków posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia do oferty należy dołączyć: a) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej siwz. Do wykazu należy dołączyć oświadczenie o spełnianiu wymagań stawianych w siwz wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do siwz. b) oświadczenia, że osoby, o których mowa w ppkt a), na których przepisy nakładają obowiązek posiadania wymaganych uprawnień (dotyczy projektantów i kierownika budowy, kierownika robót) posiadają wymagane uprawnienia tj : - uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności budowlanej w specjalności architektonicznej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności budowlanej w specjalności budowlano - konstrukcyjnej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w specjalności sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności budowlanej w specjalności budowlano - konstrukcyjnej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w specjalności sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, oraz że osoby te należą do właściwej izby samorządu zawodowego. 13

14 c) wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie robót zbliżonych co do rodzaju i wartości niniejszemu zamówieniu z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, w tym budowy i uruchomienia co najmniej 1 biogazowni rolniczej pracującej co najmniej dwa lata o mocy elektrycznej min. 0,5 MW stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej siwz oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie (np. referencje, protokoły odbioru końcowego) 2.3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zdolnej do wykonania zamówienia, do oferty należy dołączyć: a) rachunek zysków i strat zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz z późn. zm.) Wykonawcy nie zobowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego przedłożą w celu potwierdzenia swojej kondycji finansowej oświadczenie o przychodach netto ze sprzedaży na poziomie minimum zł - za okres ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. b) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż zł. Wykonawca, w myśl art. 26 ust. 2b ustawy, może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, w których podmiot posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową podmiotu, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia ofert, dotyczącej tych podmiotów. W przypadku, gdy podmiot(y) przedstawiający pisemne zobowiązanie, o którym mowa wyżej, będzie uczestniczył w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedłożenia przez ten podmiot(y) dokumentów i zaświadczeń wykazanych w ppk.2.1 lit a-f niniejszego rozdziału oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej stosuje się odpowiednio Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane roboty wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Rozdział 12 Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 1. Zamawiający ustala wynagrodzenie ryczałtowe. Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego). Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z zakresu realizacji projektu, jak również inne, a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. Za czynności wykonywane przez Wykonawcę w okresie gwarancyjnym nie przewiduje się odrębnego wynagrodzenia, dlatego koszty, które Wykonawca będzie ponosił w okresie gwarancyjnym należy skalkulować i uwzględnić w cenie oferty. 2. Podstawą obliczenia ceny jest zakres prac podany w Rozdziale 1. W ofercie cenowej należy 14

15 podać: a) cenę ryczałtową netto, podatek VAT i cenę brutto za wykonanie projektu biogazowni wraz z pozwoleniem na budowę b) cenę ryczałtową netto, podatek VAT i cenę brutto za wykonanie biogazowni, uruchomienie i przeszkolenie personelu obsługującego 3. Cena za wykonany projekt biogazowni wraz z pozwoleniem na budowę nie może przekroczyć 2,0% ceny za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. 4. Cena musi zawierać wszystkie składniki kosztów. Wszystkie podatki, cła i inne koszty, które będą opłacane przez Wykonawcę w ramach umowy, powinny być dołączone do stawek, cen i ostatecznej ceny oferty złożonej przez Wykonawcę. Nie należy wliczać do ceny ofertowej czynności lub opracowania, które Zamawiający wyraźnie wymienił jako wykonane na koszt Zamawiającego. 5. W cenie ofertowej należy uwzględnić koszty związane z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii, warunków technicznych i inne koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami. 6. Oględziny miejsca robót a) Zamawiający wymaga aby Wykonawca, na swoją odpowiedzialność i ryzyko, obejrzał miejsce robót oraz jego okolice i zebrał wszelkie informacje, które mogą być niezbędne do przygotowania oferty i podpisania umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia. b) Koszty oględzin ponosi Wykonawca 7. Ceny oferowane przez Wykonawcę będą stałe w okresie trwania umowy i w żadnym przypadku nie będą przedmiotem zmian z wyjątkiem podatku VAT, który naliczony będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 8. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN. 9. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów. Tak obliczona cena będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. 10. Błąd w obliczeniu ceny, którego nie można poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt. 2 pzp spowoduje odrzucenie oferty. 11. Jeżeli Wykonawca złoży ofertę, której wybór doprowadzi do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku VAT w zakresie wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek VAT, który musiałby wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rozdział 13 Wadium. 1. Ustala się wadium w wysokości: ,00 zł słownie: sto tysięcy złotych 00/ Wadium wnosi się przed upływem terminu na składanie ofert tj. do dnia do godz. 10:00 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275); 4. Wykonawca w zależności od wybranej formy wadium (pkt. 3 od a) do e)) oryginał dołącza do oferty. 5. Wadium wniesione w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej musi zawierać klauzule 15

16 gwarantujące nieodwołalną i bezwarunkową jego wypłatę na rzecz zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w rozdziale 13 pkt Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 7. Wadium w pieniądzu, należy wnieść przelewem na konto zamawiającego w Banku Bank PEKAO SA I o/sanok z podaniem tytułu: WADIUM, nr sprawy P-04/ W przypadku, gdy Wykonawca załącza do składanej oferty dowód wniesienia wadium składa go wówczas w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (dotyczy formy w pieniądzu) przez Wykonawcę lub inną/e osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. O wniesieniu wadium w formie pieniądza decyduje data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego, która powinna potwierdzać wpływ przed upływem terminu składania ofert. 9. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien podać: numer sprawy oraz numer rachunku (dotyczy formy pieniężnej), na który należy zwrócić wadium. 10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia. 12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku wniesienia środków ochrony prawnej lub uchylenia się Wykonawcy od zawarcia umowy (którego ofertę pierwotnie uznano za najkorzystniejszą), jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 14. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą, określony w rozdziale 16 pkt W przypadku nie wniesienia wadium w wymaganej wysokości i formie, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie wyrażenia zgody na przedłużenie okresu związania z ofertą Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia. Rozdział 14 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 1 Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy wymagane będzie wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny oferty brutto. 2 Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz z tytułu rękojmi za wady. 3 Po upływie terminów ustalonych na usunięcie usterek, reklamacji i ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, Zamawiający zleci usunięcie usterek 16

17 firmie trzeciej z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W przypadku, gdy koszt ten przekroczy wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 4 Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach: pieniądzu na konto w Banku: Bank PEKAO SA I o/sanok z podaniem Zabezpieczenie, nr sprawy P-02/12 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; gwarancjach bankowych gwarancjach ubezpieczeniowych poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 5 Zabezpieczenie w formie innej niż pieniądz należy wnieść w formie oryginału. 6 Poręczenie, gwarancja stanowiący formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy winny zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwot z tytułu nienależytego wykonania umowy, następuje jego nieodwołalna i bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. 7 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 8 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, Wykonawca może w uzgodnieniu z Zamawiającym zaliczyć kwotę wadium na poczet zabezpieczenia. 9 Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 10 W trakcie realizacji umowy, Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt. 4 niniejszego rozdziału. 11 Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 12 Zamawiający zwróci 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostałe 30% Zamawiający pozostawia na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Zamawiający zwróci to zabezpieczenie w terminie, 15 dni od daty upływu terminu rękojmi za wady. Rozdział 15 Termin składnia i otwarcia ofert. 1. Składanie ofert Ofertę należy złożyć w Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. w Zagórzu, lub przesłać na adres: Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. w Zagórzu, ul. Bieszczadzka 5, Zagórz w terminie do dnia 12 lipca 2012 r., do godz Za termin złożenia oferty uważa się termin jej wpłynięcia do Zamawiającego Oferty będą podlegać rejestracji przez zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność. 17

18 2. Otwarcie ofert Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12 lipca 2012 r., o godz w Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o Zagórz ul. Bieszczadzka Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego oferenta więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego oferenta 2.4 Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Następnie zamawiający otworzy koperty z ofertami i ogłosi nazwę (firmę) i adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, warunków płatności Informacje, o których mowa w pkt 2.4 Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek Kopiowanie dokumentów w związku z ich udostępnieniem wykonawcy zamawiający wykonuje odpłatnie ( 1,0 zł za stronę A4 netto) 2.7. Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert. Rozdział 16 Kryteria oceny i wyboru oferty. 1. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: a) cena znaczenie 94 %, b) roczne zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne biogazowi rolniczej znaczenie 1% c) zryczałtowany koszt 2 letniej obsługi serwisowej układu kogenarcyjnego wraz z materiałami eksploatacyjnymi - znaczenie 5%. Ad. a) Oferta z najniższa ceną za przedmiot zamówienia otrzymuje 94 punktów. wg następującego wzoru: Cena z najniższej oferty Xc = x 94 = ilość punktów Cena badanej oferty Ad. b) Oferta z najmniejszym rocznym zużyciem energii elektrycznej na potrzeby własne biogazowi rolniczej otrzymuje 1 punktów. wg następującego wzoru: Najniższe roczne zużycie energii na potrzeby własne biogazowni Xee = x 1 = ilość punktów Roczne zużycie energii na potrzeby własne biogazowni z badanej oferty Ad. c) Oferta z najniższa ceną 2 letniej zryczałtowanej obsługi serwisowej układu kogeneracyjnego wraz z materiałami eksploatacyjnym otrzymuje 5 punktów. wg następującego wzoru: 18

19 Najniższa cena 2 letniej zryczałtowanej rocznej usługi serwisowej wraz z materiałami eksploatacyjnymi Xs = x 5 = ilość punktów Wynik końcowy: Cena 2 letniej zryczałtowanej rocznej usługi serwisowej wraz z materiałami eksploatacyjnymi z badanej oferty Wzór: X = Xc+Xee+Xs Sposób oceny: według liczby uzyskanych punktów (maksimum 100 punktów) 2. Zamawiający wybierze na realizatora przedmiotu zamówienia tego Wykonawcę, którego oferta jest zgodna z wymaganiami dokumentacji przetargowej, posiada wymagane kwalifikacje techniczne, przyjmuje wszystkie warunki Zamawiającego oraz przedłoży najkorzystniejszą ofertę z najwyższą wartością X. 3. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem wskazanym jako termin składnia ofert. 4. O wyniku przetargu Zamawiający powiadomi na piśmie, faksem lub mailem uczestników postępowania oraz zamieści ogłoszenie na stronie internetowej Zamawiającego i na tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego. Rozdział 17 Zawarcie umowy. 1. Informacje o formalnościach, jakie powinny być spełnione w celu zawarcia umowy. 1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób określony w art. 94 ustawy Pzp. 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed zawarciem umowy dopuszczalna jest zmiana istotnych postanowień umownych w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili wyboru najkorzystniejszej oferty lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego, a wykonawca wyrazi na nią zgodę. Zmiany nie mogą dotyczyć zobowiązań wykonawcy zawartych w ofercie, które były oceniane w toku postępowania. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie: 3.1) termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach: a) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, b) nie uzyskania decyzji administracyjnych, uzgodnień, opinii, niezbędnych do zakończenia prac stanowiących przedmiot umowy, pomimo złożenia kompletnych wniosków do właściwych organów w terminach przewidzianych w odpowiednich przepisach na ich wydanie, c) wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót, 3.2) wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianie w następującym przypadku: a) zmiany stawki urzędowej podatku VAT. 3.3) w zakresie kluczowego personelu wykonawcy, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, akceptującą kandydata na kluczowe stanowisko. 4. Wykonawca powinien podpisać umowę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, który nie może być krótszy niż 5 dni roboczych oraz nie może być dłuższy niż 10 dni roboczych od daty ogłoszenia o wyniku postępowania. Niedotrzymanie terminów wymienionych wyżej uprawnia Zamawiającego do zatrzymania wadium wraz z odsetkami. 5. Umowa zostaje zawarta w dniu złożenia na niej podpisów przez Obie strony, tj. Zamawiającego oraz wybranego Wykonawcę. 19

20 6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie podpisze w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego umowy na warunkach określonych w SIWZ i w ofercie lub odmówi jej zawarcia, Zamawiający może wybrać tę spośród pozostałych ofert, która posiada największą liczbą punktów chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Rozdział 17 Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Istotne postanowienia umowy zostały zawarte w załączniku Nr 9 do SIWZ. Rozdział 18 Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 1. Materiały przetargowe i udzielanie wyjaśnień Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać: a) w siedzibie Zamawiającego Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o., Zagórz, ul. Bieszczadzka 5, b) na stronie Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji. Zapytania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia należy składać pisemnie lub faksem przed wyznaczonym terminem składania ofert. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później niż 2 dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert Nie przewiduje się zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących siwz. 2. Osoby uprawnione do kontaktowania się z Wykonawcami Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami ze strony zamawiającego jest: Marian Hniłka tel. (13) , fax. (13) , Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mogą być przekazywane pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną ( ) Dokumenty lub informacje przekazane faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Rozdział 19 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 1. Wobec czynności Zamawiającego dotyczącej: 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 3) odrzucenia oferty odwołującego przysługuje odwołanie. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia:

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia: Ogłoszenie o zamówieniu wraz z istotnymi warunkami zamówienia Dla przedsięwzięcia Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej o mocy elektrycznej 1,56 MW z biogazu w Skarżynie ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Centrum Kształcenia Sportowego 70-424 Szczecin, ul. Mazurska 40 mazurska@cks.szczecin.pl ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Gmina Miasto Szczecin Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ul. Mariacka 25 70-546 Szczecin ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/13/2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SP33.3301.1.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: zaprojektowanie i budowę szkolnego palcu zabaw dla uczniów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rojewo, 2015-07-20 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RB.I.271.4.2015. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 150209 C

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 2013 Zamawiający: Akademicki Związek Sportowy ul. Kredytowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 35/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: ZAKUP, DOSTAWA I URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZDP/DT/343/P- 15/2010 ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Do zadania pn.: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 2904D w miejscowości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA ZATOR PLAC MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1, 32-640 ZATOR NIP: 549-21-97-464 REGON: 072181913 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W JEDNOSTCE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/2/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót remontowych polegających na remoncie tarasu, schodów zewnętrznych i chodników w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym Orle

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji 1 Nazwa opracowania: Część I SIWZ Instrukcja dla Wykonawców (IDW) Nazwa zamówienia: Projektowanie i budowa kanalizacji w miejscowości Lubsko część południowo zachodnia miasta wraz z renowacją kanalizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowej i poziomej oraz docieplenie ścian budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 48 w Kwietniewie

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na zadanie

Bardziej szczegółowo

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 21 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014

Strona 1 z 21 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) UDZIELANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU NAD REALIZACJĄ BUDOWY SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo