NUMER POSTĘPOWANIA: RZP ZATWIERDZIŁ: Dnia 17 marca 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NUMER POSTĘPOWANIA: RZP.271.1.2015. ZATWIERDZIŁ: Dnia 17 marca 2015 r."

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MIASTA ŁOMŻA (W PODZIALE NA 2 ZADANIA) NUMER POSTĘPOWANIA: RZP ZATWIERDZIŁ: Dnia 17 marca 2015 r. PREZYDENT MIASTA Mariusz Chrzanowski Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, o wartości szacunkowej powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego i w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. Wszystkie liczby zapisane w systemie rzymskim, które zostały użyte w niniejszej SIWZ, oznaczają numery poszczególnych rozdziałów SIWZ.

2 I. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Nazwa zamawiającego: Miasto Łomża Adres: Stary Rynek 14, Łomża, woj. podlaskie Telefon: (86) , faks: (86) Numer identyfikacyjny NIP: , REGON: Strona internetowa: Rodzaj zamawiającego administracja samorządowa Dni i godziny pracy Urzędu Miejskiego: 7:30-15:30 II. Przetarg nieograniczony. III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Łomża wraz z jednostkami organizacyjnymi (dalej Miasta Łomża). Przedmiot zamówienia podlega podziałowi na niżej wymienione zadania: 1) Zadanie I: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Łomża wraz z jednostkami organizacyjnymi. Zakres zamówienia obejmuje: a) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk wraz z ubezpieczeniem przedmiotów od stłuczenia, b) ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku (limity na pierwsze ryzyko w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk), c) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, d) ubezpieczenie casco mienia pływającego wraz z ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków załogi, pasażerów i pozostałych użytkowników oraz ubezpieczeniem mienia osobistego członków załogi, e) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ogólnej Zamawiającego. 2) Zadanie II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych wraz z wyposażeniem i osprzętem, posiadanych przez Miasto wraz z jednostkami organizacyjnymi (dalej Miasta Łomża). Zakres zamówienia obejmuje: a) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty AUTO CASCO (AC), b) ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC), c) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów (NNW), d) ubezpieczenie Assistance (ASS), 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w podziale na w/w zadania - zawierają załączniki do niniejszej SIWZ odpowiednio dla każdego z Zadań, zaprezentowane w Rozdziale XX niniejszej SIWZ. 3. Postępowanie prowadzone jest przy udziale brokera ubezpieczeniowego, Willis Polska S.A., który jako pośrednik ubezpieczeniowy działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego. 4. Wykonawca zapłaci brokerowi ubezpieczeniowemu kurtaż w wysokości zwyczajowo stosowanej. 5. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): (usługi ubezpieczenia od ognia), (usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów), (usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty), (usługi ubezpieczenia od ogólnej odpowiedzialności cywilnej), (usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej), (usługi ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej), (usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych), (usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków), (usługi ubezpieczenia jednostek pływających od odpowiedzialności cywilnej), Usługi ubezpieczenia od skutków żywiołów i straty finansowej. 6. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom w zakresie zgodnym z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej tj. czynności, określone w art. 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 11, poz. 66, z późn. zm.). W 2

3 takim wypadku musi wskazać w ofercie zakres zamówienia, którego wykonanie powierzy podwykonawcom. IV. Oferty wariantowe Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Od dnia r. do r., w tym zgodnie z postanowieniami zawartymi w Załączniku nr 1 i 2 do SIWZ (Program Ubezpieczeniowy dla Miasta Łomża/Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia, w zakresie poszczególnych Zadań tj. I, II). VI. INFORMACJE O ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy w wysokości nie większej niż 50% zamówienia podstawowego. VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia może wziąć udział Wykonawca, który: 1) spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy; 2) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy oraz ust. 2 pkt 5) ustawy. 2. Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zostaną uznane za spełnione, jeżeli Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności ubezpieczeniowej zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 124, poz z późn. zm.). 3. Ocena spełniania powyższych warunków będzie polegała na ocenie spełnia/nie spełnia. Podstawą oceny będą dokumenty i oświadczenia wskazane w Rozdziale VIII specyfikacji, a także poniżej. VIII. OFERTA ORAZ DOKUMENTY WRAZ Z NIĄ SKŁADANE 1. Formularz Oferty (wspólny) oraz Formularz Cenowy (dla każdego z Zadań odrębnie), sporządzone według wzoru stanowiących odpowiednio: 1) Formularz Oferty - Załącznik nr 3 do SIWZ oraz 2) Formularze Cenowe - odpowiednio: Załącznik nr 3.1. (dla Zadania nr I) oraz Załącznik nr 3.2. (dla Zadania nr II) do SIWZ. 2. Wykaz dokumentów, jakie ma złożyć Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy: 1) oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy zawarte w pkt 2 załącznika nr 3 do SIWZ; 2) zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 124, poz z późn. zm.). 3. Wykaz dokumentów, jakie ma złożyć Wykonawca w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ; 3

4 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 i ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W odniesieniu do osób, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, które mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a Wykonawca ma siedzibę na terytorium RP, Wykonawca składa zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy należy przedłożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (stosowne oświadczenie w tym zakresie zawarte jest w Załączniku nr 3 Formularz Oferty pkt 4). 5. Inne dokumenty: 1) W przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje(ą) osoba(y) inna(e) niż ujawniona(e) w dokumentach, o których mowa w ust. 3 pkt 2, do oferty należy załączyć dokument lub dokumenty, z którego(ych) będzie wynikać zakres umocowania. 2) W celu potwierdzenia, że oferowane ubezpieczenie spełnia wymagania Zamawiającego Wykonawca złoży wraz z ofertą Wykaz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia w zakresie wszystkich ubezpieczeń objętych przedmiotem zamówienia (tj. wymienionych w punktach głównych, odrębnie dla każdego z 3 Zadań). 6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3: 1) pkt 2-4 i pkt 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 4

5 a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 2) pkt 5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy; 3) dokumenty, o których mowa pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4) jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt 3 stosuje się odpowiednio; 5) w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 7. Forma składanych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów: 1) Formularz Oferty i oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 (w przypadku składania przez Wykonawcę na odrębnym arkuszu) muszą być złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności; 2) dokument, z którego wynikać będzie zakres umocowania musi być złożony w formie: oryginału, poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii, sporządzonego przez notariusza odpisu lub wyciągu z dokumentu. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty uprawnia także do poświadczania za zgodność z oryginałem załączonych kopii dokumentów. Poświadczenie musi być opatrzone adnotacją: za zgodność z oryginałem ; 3) wszystkie pozostałe dokumenty i oświadczenia, o których mowa w niniejszym Rozdziale, muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy); 4) wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski; 5) w przypadku Wykonawców, o których mowa w ust. 7, kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia: 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takiej sytuacji zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu na zasadach określonych w art. 23 ustawy oraz załączyć do oferty stosowne pełnomocnictwo; 5

6 2) Wymóg złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 3 oraz w ust. 5 oraz ust. 4 - dotyczy każdego z Wykonawców. IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest: a) ze strony Zamawiającego Elżbieta Kawalec- tel. (+48-86) , faks , kontakt w godzinach 7:30 15:30; b) ze strony Brokera Zamawiającego w kwestiach merytorycznych: Marta Lesiak tel. (+48-22) , lub lub kontakt w godzinach: 9:00 17: Wszelkie pytania dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować pisemnie lub faksem na adres Zamawiającego wskazany w Rozdziale I z dopiskiem: Postępowanie nr RZP Zadanie Nr (odpowiednio I, II) 3. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są pisemnie, faksem albo drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem postanowień Rozdziału VIII. 4. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 1) dla Zadania nr I ,00 PLN, 2) dla Zadania nr II ,00 PLN 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert (data i godzina), określonym w Rozdziale XIII ust Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą oraz w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 3 ustawy. 4. Wadium można wnieść w jednej lub kilku niżej wymienionych formach (w zależności od wyboru Wykonawcy): 1) pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank BPH SA nr konta ) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275 z późn. zm.), zwanej dalej PARP. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 6

7 6. Za wadium wniesione w terminie uważa się w przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu - datę uznania rachunku bankowego przez bank Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 7. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy dołączyć w oryginale do oferty; dokument ten nie powinien być spięty na trwałe z ofertą (z uwagi na wymóg art. 46 ust.1 ustawy - zwrot wadium). 8. Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych i poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu PARP musi zawierać stwierdzenie, że gwarant zobowiązuje się nieodwołalnie i bezwarunkowo pokryć wszelkie zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikające z zapisów SIWZ dotyczących wadium, do wysokości gwarantowanej kwoty, na pierwsze żądanie Zamawiającego przedstawione gwarantowi w formie pisemnej w okresie obowiązywania poręczenia (gwarancji). 9. Ww. gwarancje i poręczenia nie mogą wprowadzać żadnych dodatkowych warunków merytorycznych. XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Wykonawcy są związani ofertą przez okres 60 dni. 2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Oferta musi odpowiadać treści i wymaganiom określonym w SIWZ. 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia określonego w SIWZ. 3. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie, opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy, z napisem: Oferta na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Łomża Zadanie nr.. (odpowiednio I lub/ i II) Nie otwierać przed terminem i godziną otwarcia ofert 4. Ofertę należy napisać w języku polskim, w sposób trwały (np. na komputerze, maszynie do pisania lub czytelnie długopisem). Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu). Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez Wykonawcę (osobę(y) podpisującą(e) ofertę). 5. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane i spięte. 6. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert. Oferty ze zmianami oprócz oznaczeń, jak w ust. 3, muszą być dodatkowo oznaczone określeniem: ZMIANA. W pierwszej kolejności zostaną otwarte koperty oznaczone w ten sposób. Wykonawca wycofując ofertę zobowiązany jest złożyć w kancelarii jawnej Zamawiającego stosowne oświadczenie podpisane przez osobę upoważnioną do jego reprezentacji. 7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 8. W przypadku załączenia do oferty dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w myśl ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn. zm.), dokumenty te należy 7

8 wyraźnie oznaczyć oraz uzasadnić, dlaczego tajemnicę przedsiębiorstwa. zastrzeżone informacje stanowią XV. XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Stary Rynek 14, Łomża, sekretariat Zastępców Prezydenta Miasta, pok Termin składania ofert upływa dnia r. o godz.12:00 3. Każda złożona oferta otrzyma numer identyfikacyjny. 4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona na zasadach określonych w art. 84 ust. 2 ustawy. 5. Komisja przetargowa dokona jawnego otwarcia ofert w dniu, w którym upływa termin składania ofert, o godz.:12:15 w siedzibie Zamawiającego, ul. Stary Rynek 14, Łomża, w sali narad na II piętrze, pokój nr 201A. XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1 Cenę zawartą w formularzu Oferty oraz ceny składek zawartych w formularzu cenowym (Odpowiednio załączniki nr: 3.1 dla Zadania I 3.2. dla Zadania II - do SIWZ) należy określić w złotych polskich (PLN) z dokładnością do 1 PLN. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała żadnym negocjacjom. 2. W przypadku, gdy Wykonawca poda ceny z dokładnością większą niż do 1 zł lub dokona ich nieprawidłowego zaokrąglenia, to Zamawiający poprawi taką omyłkę, jako oczywistą omyłkę rachunkową. 3. Składka łączna ubezpieczenia stanowiąca wartość oferty musi wynikać z zaproponowanych przez Wykonawcę jednostkowych stawek ubezpieczeniowych i wysokości sum ubezpieczenia/limitów na pierwsze ryzyko oraz sum gwarancyjnych (zależnie od rodzaju ubezpieczenia) określonych przez Zamawiającego w tym według instrukcji wskazanych w każdym z formularzy (dla każdego z 2 Zadań). Dokonanie samowolnej zmiany we wskazanych wyżej wartościach podanych przez Zamawiającego będzie traktowane jako błąd w obliczeniu ceny oferty i będzie skutkowało jej odrzuceniem. 4. Rzeczywiste składki ubezpieczeniowe, należne Wykonawcy, wybranemu w przedmiotowym postępowaniu, będą obliczane na podstawie stawek, zaoferowanych przez wykonawcę w Formularzu cenowym dla Zadania I i II tj. odpowiednio Załącznik 3.1 / Załącznik 3.2 do SIWZ. 5. Składka łączna ubezpieczenia musi wynikać z wyliczeń dokonanych i wpisanych w formularzu cenowym odpowiednio dla każdego z Zadań: I, II. 6. Składka łączna ubezpieczenia obejmować musi wszystkie koszty Wykonawcy konieczne do poniesienia, aby usługa została zapewniona i wykonana zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego, obowiązującymi przepisami oraz standardami i normami (należyta staranność). OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT Przy ocenie ofert Zamawiający będzie kierował się kryteriami przedstawionymi poniżej: Zadanie I Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów: A. Cena łączna ubezpieczenia waga kryterium 80% B. Postanowienia dodatkowe (fakultatywne) waga kryterium 20% 8

9 1. Kryterium A. Cena łączna ubezpieczenia, tj. suma składek za wszystkie ubezpieczenia, obliczona zgodnie z Formularzem cenowym, sporządzonym przez wykonawcę ściśle na podstawie wzoru, stanowiącego Załącznik 3.1 do SIWZ Oferty będą podlegały ocenie w kryterium A według następującego wzoru: gdzie: P min An = x 100 Pn An - liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium A n - numer oferty Pmin - cena najniższa wśród złożonych ofert Pn - cena zaproponowana przez Wykonawcę w ofercie n 2. Kryterium B. Postanowienia dodatkowe (fakultatywne) w ramach oceny ofert Zamawiający będzie przyznawał punkty za zaoferowanie przez wykonawcę rozszerzonej ochrony ubezpieczeniowej, według następujących zasad: Postanowienia fakultatywne - Dotyczy Ubezpieczenia pkt od I do IV łącznie: Nr postanowienia fakultatywnego (Uwaga 22 Postanowienia Fakultatywne) Nazwa i treść postanowienia fakultatywnego do poszczególnych ubezpieczeń pkt od I - do V (wskazane sumy będą obowiązywać na każdy rok ubezpieczenia oraz zgodnie z postanowieniami OPZ- WZU) Ilość pkt przyznana za postanowienie (uwaga: możliwe do uzyskania łącznie 200 pkt) 1 Zwiększenie limitu dla wandalizmu i dewastacji do zł 10 2 Zwiększenie limitu dla klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie oraz kosztów zabezpieczenia do 20% SU przedmiotu bezpośrednio dotkniętego szkodą, nie więcej niż 5 mln zł na zdarzenie (usunięcie pozostałości) oraz 4 mln zł (koszty zapobieżenia) 15 3 Zwiększenie limitu na przepięcia/indukcji do zł 5 4 Zwiększenie limitu na katastrofę budowlaną do zł Zwiększenie limitu na kl. awarii i szkód elektrycznych do zł Zwiększenie limitu dla zwiększonych kosztów działalności do zł Zwiększenie limitu dla Klauzuli strajków, rozruchów i zamieszek społecznych do zł

10 8 Zwiększenie limitu dla klauzuli dodatkowej sumy ubezpieczenia (klauzula prewencyjna) do zł 10 9 Zwiększenie limitu dla klauzuli rzeczoznawców do zł 5 10 Zwiększenie limitu dla klauzuli transportu do zł Zwiększenie limitu dla klauzuli aktów terroryzmu do zł Zwiększenie limitu dla klauzuli prac budowlano-montażowych do ,00 zł Franszyza integralna 500 zł na 0 zł ( podstawowa w ubezpieczeniach pkt I-II, czyli nie dotyczy elektroniki) OC za produkt zwiększenie limitu do sumy gwarancyjnej OC za powolne działanie czynników zwiększenie limitu do zł OC pracodawcy zwiększenie limitu do wysokości sumy gwarancyjnej OC kl. reprezentantów (wina umyślna) zwiększenie limitu do zł OC kl. czystych strat finansowych zwiększenie limitu do zł OC za przeniesienie chorób zakaźnych zwiększenie limitu do wysokości sumy gwarancyjnej OC armatora zwiększenie limitu do zł OC kl. obróbki naprawy zwiększenie limitu do zł Franszyza integralna 500 zł na 0 zł (podstawowa) w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej tj. pkt V 15 Łączna maksymalna liczba punktów, możliwych do uzyskania w ramach kryterium Postanowienia dodatkowe (fakultatywne): 200 pkt. Oferty będą podlegały ocenie w kryterium B według następującego wzoru: Bn = Kn x 100 Kmax gdzie: Bn - liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium B n - numer oferty 10

11 Kmax najwyższa możliwa do uzyskania w ramach kryterium, łączna liczba punktów za zaakceptowanie wszystkich postanowień dodatkowych (fakultatywnych) tj. 200 pkt. Kn - łączna liczba punktów za zaakceptowanie postanowień dodatkowych w ofercie n UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia przez wykonawcę zmian zapisów czy limitów w zakresie postanowień od 1 do 22. Wprowadzenie przez wykonawcę jakiejkolwiek zmiany treści postanowień od 1 do 22 będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych. gdzie: 3. Łączna ilość punktów, uzyskanych przez daną ofertę (ofertę n), zostanie obliczona według wzoru: Won = An x 0,8 + Bn x 0,20 Won łączna ilość punktów uzyskanych przez ofertę n 4. Ofertą najkorzystniejszą na Zadanie 1 będzie oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów Won. Zadanie II: Oferty będą oceniane na podstawie następujących kryteriów: A. Cena łączna ubezpieczenia waga kryterium 80% B. Postanowienia dodatkowe (fakultatywne) waga kryterium 20% 1. Kryterium A. Cena łączna ubezpieczenia, tj. suma składek za wszystkie ubezpieczenia, obliczona zgodnie z Formularzem cenowym, sporządzonym przez wykonawcę ściśle na podstawie wzoru, stanowiącego Załącznik 3.1 do SIWZ Oferty będą podlegały ocenie w kryterium A według następującego wzoru: P min An = x 100 Pn Gdzie: An - liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium A n - numer oferty Pmin - cena najniższa wśród złożonych ofert Pn - cena zaproponowana przez Wykonawcę w ofercie n 2. Kryterium B. Postanowienia dodatkowe (fakultatywne) w ramach oceny ofert Zamawiający będzie przyznawał punkty za zaoferowanie przez wykonawcę rozszerzonej ochrony ubezpieczeniowej, według następujących zasad: 1) Za Klauzulę wyrównywania okresów ubezpieczenia w ubezpieczeniach obowiązkowych, o której mowa w Rozdziale II OPZ-WZU Postanowienia dodatkowe - zostanie przyznanych 10 punktów, 2) Za Klauzulę wyrównywania okresów ubezpieczenia w ubezpieczeniach dobrowolnych, o której mowa w Rozdziale II OPZ-WZU Postanowienia dodatkowe - zostanie przyznanych 10 punktów, 3) Za Klauzulę płatności składki, o której mowa w Rozdziale II OPZ-WZU Postanowienia dodatkowe zostanie przyznanych 10 punktów, 4) Za Klauzulę czasu ochrony, o której mowa w Rozdziale II OPZ-WZU Postanowienia dodatkowe - zostanie przyznanych 5 punktów, 5) Za Klauzulę stałych rat składki i przelewu bankowego, o której mowa w Rozdziale II OPZ-WZU Postanowienia dodatkowe - zostanie przyznanych 5 punktów, 11

12 6) Za Klauzulę automatycznego doubezpieczenia, o której mowa w Rozdziale II OPZ-WZU Postanowienia dodatkowe - zostanie przyznanych 10 punktów, 7) Za Klauzulę likwidacji drobnych szkód, o której mowa w Rozdziale II OPZ-WZU Postanowienia dodatkowe - zostanie przyznanych 5 punktów, 8) Za Klauzulę zgłaszania szkód, o której mowa w Rozdziale II OPZ-WZU Postanowienia dodatkowe - zostanie przyznanych 5 punktów, 9) Za przyznanie Funduszu prewencyjnego, o którym mowa w Rozdziale II OPZ-WZU Postanowienia dodatkowe - zostanie przyznane 20 punktów. Łączna maksymalna liczba punktów, możliwych do uzyskania Postanowienia dodatkowe (fakultatywne): 80 pkt. w ramach kryterium Oferty będą podlegały ocenie w kryterium B według następującego wzoru: Bn = Kn x 100 Kmax Gdzie: Bn - liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium B n - numer oferty Kmax najwyższa możliwa do uzyskania w ramach kryterium, łączna liczba punktów za zaakceptowanie wszystkich postanowień dodatkowych (fakultatywnych)tj. 80 pkt. Kn - łączna liczba punktów za zaakceptowanie postanowień dodatkowych w ofercie n UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia przez wykonawcę zmian zapisów czy limitów w zakresie postanowień od 1 do 9. Wprowadzenie przez wykonawcę jakiejkolwiek zmiany treści postanowień od 1 do 9 będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Łączna ilość punktów, uzyskanych przez daną ofertę (ofertę n), zostanie obliczona według wzoru: Won = An x 0,8 + Bn x 0,20 Gdzie: Won łączna ilość punktów uzyskanych przez ofertę n 4. Ofertą najkorzystniejszą na Zadanie 2 będzie oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów Won. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przedłożą umowę regulującą współpracę tych Wykonawców, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy. 2. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą przedłoży Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) ich jednolitą i aktualnie obowiązującą treść. OWU będą stanowiły załącznik do podpisanej Generalnej Umowy Ubezpieczenia. 12

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Biuro Prezesa ul. Chałubińskiego 3a, 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Kompleksowe ubezpieczenie: mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów, tj. Biura

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją Numer sprawy: SB.271.03.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MIASTO ZAMOŚĆ Rynek Wielki 13 22-400 Zamość. /nazwa, pieczątka Zamawiającego/ znak sprawy: OA.272.15.2012.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Dostawę sprzętu komputerowego dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Dostawę sprzętu komputerowego dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Wojskowa Agencji Mieszkaniowa ul. Chałubińskiego 3a, 02-004 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, zwana dalej SIWZ, na: Dostawę sprzętu komputerowego dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Płock,

Bardziej szczegółowo

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający:

Kętrzyn, 30 kwiecień 2014r. Zatwierdził: Wójt Sławomir Jarosik. Zamawiający: 1. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA

Bardziej szczegółowo

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia:

Część II Zamówienia: Część III Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ Numer sprawy: SI.271.10.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Towarowa 1, 42-600 Tarnowskie Góry woj. śląskie Znak sprawy: 10/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA I. Część II Zamówienia: Ubezpieczenia komunikacyjne w zakresie OC, AC, NNW, ASSISTANCE.

MODYFIKACJA I. Część II Zamówienia: Ubezpieczenia komunikacyjne w zakresie OC, AC, NNW, ASSISTANCE. MODYFIKACJA I SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SUPRA BROKERS Strona 1 z 14 F193 Wrocław, dnia 05.02.2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA RÓWNEJ LUB PRZEKRACZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: USŁUGA DOBROWOLNEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający:

Postępowanie znak: RZ.271.8.2011 Tomaszów Maz. 15.09.2011 r. Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana dalej SIWZ

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana dalej SIWZ Nr postępowania: OG.271.01.2014 DOKUMENTACJA PRZETARGOWA Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana dalej SIWZ sporządzona dla usługi, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ sporządzona dla usługi, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zarząd Powiatu Kazimierskiego Ul. T. Kościuszki 12 28-500 Kazimierza Wielka

Zamawiający: Zarząd Powiatu Kazimierskiego Ul. T. Kościuszki 12 28-500 Kazimierza Wielka SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 IP.271.6.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Słubice, 8 maja 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa Zamówienia: Przetarg nieograniczony na dostawę dwóch samochodów specjalistycznych śmieciarki oraz zamiatarki ulicznej. CPV: 34921100-0,

Bardziej szczegółowo

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk

Marek Waszkiewicz Burmistrz Stawisk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Krzemieniewo, 15 październik 2014

Krzemieniewo, 15 październik 2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Gniezno Al. Reymonta 2 62-200 Gniezno

Zamawiający: Gmina Gniezno Al. Reymonta 2 62-200 Gniezno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie

ZAMAWIAJĄCY: Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie ZAMAWIAJĄCY: Sąd Apelacyjny w Krakowie reprezentowany przez: Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) w

Bardziej szczegółowo

SR.271.1.2015. Zamawiający: Gmina Dębe Wielkie ul. Strażacka 3 05-311 Dębe Wielkie

SR.271.1.2015. Zamawiający: Gmina Dębe Wielkie ul. Strażacka 3 05-311 Dębe Wielkie SR.271.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo