Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia"

Transkrypt

1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr ZO /14 I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie majątkowe i osobowe Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółka z o.o. w Opolu zwanym dalej Ubezpieczającym w okresie od r. do r. Postępowanie jest postępowaniem sektorowym do którego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy ) nie stosuje się ze względu na wartość przedmiotu zamówienia. II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Określenie rodzaju ubezpieczeń i ich zakresu: 1. Ubezpieczenie komunikacyjne odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów samochodowych (OC), za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów. Wykaz pojazdów samochodowych do ubezpieczenia w 2015 r. zawiera zał. nr 1 do umowy ubezpieczenia. 2. Ubezpieczenie komunikacyjne AUTO - CASCO (AC) w pełnym zakresie ubezpieczenia. Wykaz pojazdów samochodowych do ubezpieczenia z określeniem ich wartości wraz z wyposażeniem dodatkowym zawiera zał. nr 1 do umowy ubezpieczenia. Ogólna suma ubezpieczenia pojazdów samochodowych wynosi zł, w tym pojazdów gospodarczych zł. 3. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów budynków według wartości odtworzeniowej wyszczególnionych w zał. nr 2 do umowy ubezpieczenia na ogólną sumę ubezpieczenia zł. 4. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów urządzeń i wyposażenia według wartości odtworzeniowej znajdującego się w budynkach zgodnie z zał. nr 2 do umowy ubezpieczenia na sumę ubezpieczenia zł. 5. Ubezpieczenie na zasadzie pierwszego ryzyka na wypadek uszkodzenia i zniszczenia przez osoby trzecie i pracowników Ubezpieczającego: myjni samochodowej (budynek wraz ze wszystkimi urządzeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi: w tym bramy segmentowe) na sumę ubezpieczenia zł i urządzeń do dystrybucji paliwa na Zakładowej Stacji Paliw na sumę ubezpieczenia zł, segmentowych bram przemysłowych zainstalowanych w Budynku pomocniczym - Stacja Kontroli Pojazdów i Warsztat Napraw na sumę ubezpieczenia zł, segmentowych bram przemysłowych zainstalowanych w budynku (hali) napraw i obsług na sumę ubezpieczenia zł oraz segmentowych bram przemysłowych w budynku administracyjno warsztatowym na sumę ubezpieczenia zł. 6. Ubezpieczenie na zasadzie pierwszego ryzyka od kradzieży z włamaniem i rozboju z ryzykiem dewastacji urządzeń i wyposażenia oraz rozbicia oszklenia, według wartości odtworzeniowej w punktach sprzedaży biletów na łączną sumę ubezpieczenia zł na jedną i wszystkie lokalizacje. Wykaz punktów sprzedaży zawiera pkt 3 zał. nr 3 do umowy ubezpieczenia. 7. Ubezpieczenie na zasadzie pierwszego ryzyka, gotówki i depozytu biletowego od kradzieży z włamaniem i rozboju w punktach sprzedaży biletów na łączną sumę ubezpieczenia zł na jedną i wszystkie lokalizacje oraz ubezpieczenie transportu biletów z siedziby Ubezpieczającego do poszczególnych punktów 1

2 sprzedaży biletów obejmujące ww. ryzyka, na łączną sumę ubezpieczenia zł. Wykaz punktów sprzedaży zawiera pkt 1 i 5 zał. nr 3 do umowy ubezpieczenia. 8. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów urządzeń i wyposażenia według wartości odtworzeniowej w punktach sprzedaży biletów na łączną sumę ubezpieczenia zł. Wykaz punktów sprzedaży zawiera pkt 4 zał. nr 3 do umowy ubezpieczenia. 9. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów gotówki i depozytu biletowego w punktach sprzedaży biletów na łączną sumę ubezpieczenia zł. Wykaz punktów sprzedaży zgodnie z pkt 2 zał. nr 3 do umowy ubezpieczenia. 10. Ubezpieczenie na zasadzie pierwszego ryzyka reklam zamieszczonych na autobusach na sumę ubezpieczenia zł. 11. Ubezpieczenie sprzętu i urządzeń elektronicznych według wartości odtworzeniowej od wszystkich ryzyk na sumę ubezpieczenia zł: w tym wartość sprzętu stacjonarnego wynosi zł, natomiast przenośnego zł. Ubezpieczenie elementów systemu monitoringu obiektów i terenów Ubezpieczającego według wartości odtworzeniowej od wszystkich ryzyk na sumę ubezpieczenia zł. 12. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, niezależnie od źródła obowiązku odszkodowawczego (deliktowy, kontraktowy), za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone osobom trzecim (w tym również osobom związanym umową z Ubezpieczającym), w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i użytkowaniem mienia. Suma ubezpieczenia wynosi zł na jedno i wszystkie zdarzenia. III. WARUNKI UBEZPIECZENIA 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC zostanie zawarte zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami Wysokość składki ubezpieczenia zostanie naliczona na podstawie zaoferowanych w postępowaniu stawek dla autobusów i pojazdów gospodarczych Umowa ubezpieczenia będzie zawarta w postaci polisy zbiorowej w oparciu o stan pojazdów samochodowych wykazanych w załączniku nr 1 do umowy ubezpieczenia. Zmiany w ilości pojazdów samochodowych w okresie trwania umowy będą stanowiły podstawę do zwiększenia wyliczonej składki ubezpieczeniowej w przypadku zakupu nowych pojazdów lub zmniejszenia w przypadku likwidacji pojazdów ujętych w zał. nr 1 do umowy ubezpieczenia W przypadku wprowadzenia do eksploatacji nowych pojazdów samochodowych będą stosowane stawki zaoferowane w przedmiotowym postępowaniu obowiązujące w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. 2. W przypadku wyrządzenia szkody na pojeździe MZK Sp. z o.o. w Opolu Zakład Ubezpieczeń będzie nieodpłatnie dochodził całości spraw związanych z likwidacją szkody. 3. Zakład Ubezpieczeń udzieli uprawnień Zakładowej Komisji Ubezpieczającego do sporządzania oceny technicznej uszkodzonego pojazdu do wartości szkody wynoszącej zł netto. Ocena techniczna w przypadku szkód powyżej wartości zł netto będzie przeprowadzana przez przedstawiciela Zakładu Ubezpieczeń w terminie nie dłuższym niż 2 dni od dnia zgłoszenia szkody. 4. Ocena techniczna pojazdów musi bezwzględnie odbywać się w siedzibie Ubezpieczającego. 5. Ubezpieczeniem Auto - Casco (AC) będą objęte wszystkie pojazdy samochodowe wyszczególnione w zał. nr 1 do umowy ubezpieczenia w pełnym zakresie 2

3 odpowiedzialności z uwzględnieniem szkód kradzieżowych, z zastosowaniem pkt 1.1, 1.2, 1.3, Wartość pojazdów samochodowych do naliczenia składki ubezpieczenia jest określona w kolumnie 6 załącznika nr 1 do umowy ubezpieczenia i stanowi aktualną wartość techniczno eksploatacyjną uwzględniającą naturalne zużycie a także poniesione nakłady na wykonanie napraw głównych i poszerzonych. Wartość ta jest podstawą naliczenia odszkodowania Wartość pojazdu do naliczenia składki określona w kolumnie 6 zał. nr 1 do umowy ubezpieczenia jest stała w okresie ubezpieczenia bez względu na liczbę i wysokość wypłaconych odszkodowań. Wyjątek stanowi wypłata szkody całkowitej powodującej kasację pojazdu Ubezpieczenie AC obejmować będzie także wyposażenie fabryczne, wyposażenie dodatkowe używane do wykonywania zadań służbowych, a w szczególności: monitory LCD, urządzenia nagłaśniające, zewnętrzne i wewnętrzne urządzenia automatycznej informacji głosowej, urządzenia radiołączności, kasowników, urządzenia do sprzedaży biletów, elektronicznych tablic kierunkowych wraz z urządzeniami sterującymi, urządzenia lokalizacji położenia i transmisji danych, komputerów i sterowników systemowych oraz urządzenia systemu monitoringu wizyjnego i monitoringu ilości pasażerów. 6. Ubezpieczenie AC będzie obejmować także ryzyko terroryzmu rozumiane jako działania pojedynczych osób lub grup z pobudek ideologicznych lub politycznych zmierzające do wywołania chaosu, zastraszenia ludności, dezorganizacji życia publicznego albo skierowane przeciw społeczeństwu celem jego zastraszenia dla wymuszenia określonych ustępstw politycznych lub społecznych na sumę ubezpieczenia zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 7. Ubezpieczeniem AC będą objęte także szkody powstałe w wyniku pomalowania, umieszczenia napisów lub innych znaków graficznych (tzw. graffiti) na pojazdach na sumę ubezpieczenia zł na jedno i wszystkie zdarzenia. 8. Naprawy powypadkowe będą realizowane w zapleczu technicznym Ubezpieczającego. W przypadku pojazdów objętych gwarancją lub ze względu na techniczną i technologiczną złożoność procesu naprawy naprawa może być wykonywana w autoryzowanym serwisie zewnętrznym producenta pojazdu. 9. Odszkodowania za szkody z ubezpieczenia OC i AC będą płatne w pełnej wysokości według wystawionych przez Ubezpieczającego specyfikacji kosztów zawierających koszty bezpośrednie (koszty materiałowe, robocizna według wartości godziny sprzedażnej obowiązującej w Spółce), bez stosowania potrąceń tytułem franszyzy redukcyjnej, franszyzy integralnej, udziału własnego (także przy drugiej i następnych szkodach). Odszkodowania za szkody kradzieżowe będą płatne również w pełnej wysokości bez tych potrąceń. Odszkodowania za szkody z ubezpieczenia AC uwzględniać będą również: koszty holowania przy użyciu specjalistycznego pojazdu (sprzętu) Ubezpieczającego do wysokości zł na jedno zdarzenie, koszty płynów eksploatacyjnych związanych ze szkodą, koszty normaliów (np. podkładki, wkręty, nity, śruby, papier ścierny i inne drobne materiały) w wysokości 2% kosztów wszystkich części użytych do naprawy. Odszkodowania będą płatne bez stosowania potrąceń tytułem franszyzy redukcyjnej, franszyzy integralnej, udziału własnego (także przy drugiej i następnych szkodach). 10. Odszkodowania za szkody kradzieżowe będą płatne w pełnej wysokości bez tych potrąceń. 3

4 11. Odszkodowania za szkody z ubezpieczenia OC i AC nie będą pomniejszane o potrącenia amortyzacyjne rozumiane jako pomniejszenie należnej kwoty odszkodowania w zależności od wieku tj. okresu eksploatacji pojazdu. 12. Szkody całkowite będą wyliczane przez rzeczoznawców na zlecenie i koszt Zakładu Ubezpieczeń. Odszkodowanie w przypadku szkody całkowitej nie może być mniejsze niż 80% wartości stanowiącej podstawę naliczenia składki. 13. Zakład Ubezpieczeń będzie honorował wewnętrzne uprawnienia pracowników zaplecza technicznego Ubezpieczającego nie posiadających prawa jazdy kat. C lub D do kierowania autobusami i pojazdami gospodarczymi w ruchu wewnętrznym na terenie jego bazy, w którym uczestniczą także pojazdy zewnętrzne (osób trzecich). 14. Ubezpieczenie OC i AC obejmować będzie, przy niezmienionych warunkach, także pojazdy użyczone lub wydzierżawione innym podmiotom. 15. Odszkodowanie będzie przysługiwać również w razie uszkodzenia lub zniszczenia pojazdu oraz jego wyposażenia używanego do wykonywania zadań służbowych, a w szczególności monitory LCD, urządzeń nagłaśniających, zewnętrzne i wewnętrzne urządzenia automatycznej informacji głosowej, urządzeń radiołączności, kasowników, urządzeń do sprzedaży biletów, elektronicznych tablic kierunkowych wraz z urządzeniami sterującymi, routerów sieciowych, urządzenia lokalizacji położenia i transmisji danych, komputerów i sterowników systemowych oraz urządzeń systemu monitoringu wizyjnego i monitoringu ilości pasażerów powstałych wskutek zdarzenia drogowego z winy pracownika, uprawnionego do prowadzenia pojazdu w ruchu drogowym wewnętrznym na terenie bazy, wyrządzone przez nieznanego sprawcę, a także wskutek kradzieży, pożaru, powodzi i innych żywiołów lub przypadków losowych. 16. Odszkodowanie przysługuje także w przypadku powstania szkody w pojeździe nieposiadającym ważnego badania technicznego, jak i wyrządzonej przez ten pojazd, a powstałej w ruchu wewnętrznym na terenie jego bazy, w którym uczestniczą także pojazdy zewnętrzne (osób trzecich). Dotyczy to również zdarzeń, w których prowadzącymi pojazdy są pracownicy posiadający uprawnienia wewnętrzne. 16. Odszkodowanie przysługuje także w przypadku szkody powstałej w następstwie winy nieumyślnej, w tym rażącego niedbalstwa, do pełnej sumy ubezpieczenia oraz za szkody powstałe w następstwie winy umyślnej pracowników Ubezpieczającego (z wyłączeniem członków Zarządu) do pełnej sumy ubezpieczenia. 17. Zakład Ubezpieczeń wyznaczy imiennie likwidatora szkód dedykowanego do likwidacji wszystkich szkód OC i AC. Odszkodowanie z tytułu przeprowadzonej naprawy powypadkowej będzie płatne w terminie 14 dni od dnia przekazania Zakładowi Ubezpieczeń kompletnej dokumentacji powypadkowej wraz z rachunkiem lub kosztorysem naprawczym. Pod pojęciem kompletnej dokumentacji powypadkowej rozumie się zestaw dokumentów obowiązujących podczas procedur likwidacyjnych w Zakładzie Ubezpieczeń. 18. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów według wartości odtworzeniowej musi obejmować szkody powstałe w wyniku: ognia, uderzenia pioruna, przepięcia niezależnie od przyczyny jego powstania we wszystkich instalacjach tj. elektrycznych, telefonicznych, teleinformatycznych i innych, eksplozji, upadku pojazdu powietrznego, katastrofy budowlanej (także samoistnej) w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane, huraganu, powodzi, ulewnego deszczu, gradu, śniegu, obsunięcia się ziemi, uderzenia pojazdu kołowego, wydostania się wody, pary, płynów lub innych substancji z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, c.o. i innych 4

5 instalacji, cofnięcie się wody lub ścieków z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, nieumyślne pozostawienie otwartych kranów lub zaworów w w/w urządzeniach, akcję ratowniczą prowadzoną w związku z w/w zdarzeniami. Ubezpieczenie obejmuje również ryzyko terroryzmu (zdefiniowane w punkcie 6) do pełnej sumy ubezpieczenia. Ubezpieczenie musi również obejmować ubezpieczenie zwiększonych kosztów działalności przedsiębiorstwa w następstwie szkód powodziowych w mieniu Ubezpieczającego (limitem objęte będą w szczególności: wynajem hal garażowych, wynajem maszyn i urządzeń na potrzeby bieżącej obsługi taboru autobusowego, koszty pracy w godzinach nadliczbowych). Limit dla ryzyka zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 19. Ubezpieczenie sprzętu i urządzeń elektronicznych według wartości odtworzeniowej od wszystkich ryzyk musi obejmować szkody powstałe poprzez: zaniedbanie, brak kwalifikacji, nieostrożność, błąd operatora, uszkodzenie przez osoby trzecie, kradzież z włamaniem, rozbój, pożar, eksplozję, implozję, bezpośrednie uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego oraz akcji ratowniczej w związku z wydarzeniem objętym ubezpieczeniem, wodę wodociągową, wodę gruntową, parę, mróz, grad, wilgoć, powódź oraz inne rodzaje cieczy a także korozję powstałą w wyniku ich oddziaływania, zmianę parametrów napięcia w sieci instalacji elektrycznej oraz pośrednie oddziaływanie pioruna (np.: indukcję, przepięcie, zwarcie), błędy konstrukcyjne, produkcyjne, defekty materiałowe. Ubezpieczenie elementów systemu monitoringu obiektów i terenów Ubezpieczającego. Ubezpieczenie obejmuje również ryzyko terroryzmu (zdefiniowane w punkcie 6) do pełnej sumy ubezpieczenia. Ochroną ubezpieczeniową będzie objęty sprzęt i urządzenia elektroniczne wprowadzone do eksploatacji począwszy od 2009 r. Zakres ubezpieczenia musi również obejmować: - szkody w przenośnym sprzęcie elektronicznym używanym poza siedzibą Ubezpieczającego z uwzględnieniem szkód spowodowanych przez upadek, - klauzulę automatycznego pokrycia, objęcie ochroną ubezpieczeniową nowozakupionego sprzętu elektronicznego od daty jego dostawy do daty jego uruchomienia poprzez włączenie do planowanej eksploatacji. W przypadku ubezpieczenia nowego sprzętu i urządzeń elektronicznych będą stosowane zasady i stawki zaoferowane w niniejszym postępowaniu obowiązujące w dniu zawarcia umowy. 20. Ubezpieczenie na zasadzie pierwszego ryzyka reklam zamieszczonych na autobusach musi obejmować szkody powstałe poprzez: uszkodzenie lub zniszczenie przez osoby trzecie i pracowników Ubezpieczającego, powódź, zatopienie, pożar, eksplozję, opad atmosferyczny (z wyjątkiem opadu skażonego substancjami chemicznymi), huragan, osuwanie i zapadanie się ziemi lub inne siły przyrody, nagły czynnik termiczny lub chemiczny pochodzący z zewnątrz pojazdu. Dodatkowo ochronie ubezpieczeniowej podlegają koszty przeniesienia reklamy na inny autobus w wyniku przymusowego, nieprzerwanego postoju powyżej 80 dni spowodowanego wypadkiem, kolizją drogową lub innym zdarzeniem objętym ochroną Zakładu Ubezpieczeń zgodnie z warunkami ubezpieczenia komunikacyjnego AC. Limit liczby zdarzeń w okresie ubezpieczenia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, niezależnie od źródła obowiązku odszkodowawczego (deliktowy, kontraktowy), za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone osobom trzecim (w tym również osobom związanym umową z Ubezpieczającym) w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i użytkowaniem mienia. Ubezpieczenie musi również obejmować: 5

6 - szkody w nieruchomościach osób trzecich z których Ubezpieczający korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innego pokrewnego stosunku prawnego, - odpowiedzialność cywilną Ubezpieczającego (pracodawcy) wobec pracowników, - szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone przez osoby, którym Ubezpieczający powierzył wykonanie pracy, usługi lub innych czynności na podstawie innej niż umowa o pracę, - szkody na osobie lub w mieniu, powstałe po przekazaniu przedmiotu wykonanej usługi w użytkowanie usługodawcy, wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania przez Ubezpieczającego, - szkody na osobie lub mieniu wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa do pełnej sumy ubezpieczenia oraz winy umyślnej pracowników ubezpieczającego (z wyłączeniem członków zarządu). Suma ubezpieczenia dla szkód powstałych w następstwie winy umyślnej wynosi zł dla jednego i wszystkich zdarzeń. - szkody na osobie lub mieniu wyrządzone przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. 22. Wypłata odszkodowań z tytułów objętych wszystkimi rodzajami ubezpieczeń nie może uwzględniać franszyzy redukcyjnej i udziałów własnych. Franszyza integralna nie może być wyższa niż 100 euro z wyłączeniem wypłaty odszkodowań z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych OC i AC, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i użytkowaniem mienia oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, dla których franszyza integralna nie może być stosowana. 23. Warunki ubezpieczenia określone w części III SIWZ (Warunki ubezpieczenia) rozumiane jako szczególne warunki ubezpieczenia mają pierwszeństwo przed ogólnymi warunkami ubezpieczenia stosowanymi przez Zakład Ubezpieczeń. UWAGA 1. Nie spełnienie któregokolwiek z warunków nie podlegających ocenie określonych w części III SIWZ pod tyt. "Warunki ubezpieczenia" spowoduje odrzucenie oferty. 2. Zakłady Ubezpieczeń potwierdzą przyjęcie "Warunków ubezpieczenia" składając oświadczenie na zał. nr 5 do SIWZ. IV. WYSOKOŚĆ ODSZKODOWAŃ Z TYTUŁU ZAWARTYCH UMÓW UBEZPIECZENIOWYCH ORAZ ZAPŁATA SKŁADKI UBEZPIECZENIA 1. Wysokość odszkodowań z tytułu zawartych umów ubezpieczeniowych: 1) Ubezpieczenie komunikacyjne odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów samochodowych (OC): 2012 r r r. (stan na 20.10) Ilość szkód Wartość wypłaconego odszkodowania ,24 zł + 4 rezerwy ,30 zł ,70 zł + 4 rezerw ,30 zł , rezerw ,33 zł 6

7 2) Ubezpieczenie komunikacyjne AUTO - CASCO (AC) w pełnym zakresie ubezpieczenia: 2012 r r r. (stan na 20.10) Ilość szkód Wartość wypłaconego odszkodowania ,31 zł ,67 zł , rezerwy ,89 zł 3) Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych: 2012 r r r. (stan na 20.10) Ilość szkód Wartość wypłaconego odszkodowania 2 205,00 zł 3 74,00 zł ,00 zł + 2 rezerwy ,00 zł 4) Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rozboju: 2012 r r r. (stan na 20.10) Ilość szkód Wartość wypłaconego odszkodowania 508,40 zł 1 120,54 zł 0 5) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowaniem mienia: 2012 r r r. (stan na 20.10) Ilość szkód Wartość wypłaconego odszkodowania Ubezpieczający wymaga, aby zapłata należnych składek ubezpieczenia stanowiła sumę składek określonych w części II pkt 1 do pkt 12. Ubezpieczający wymaga, aby zapłata należnych składek ubezpieczenia odbyła się w 5 ratach w następujących wysokościach i terminach: 1 rata w wysokości 2 % rocznej składki ubezpieczenia w terminie do dnia r., 7

8 2 rata w wysokości 25 % rocznej składki ubezpieczenia w terminie do dnia r., 3 rata w wysokości 25 % rocznej składki ubezpieczenia w terminie do dnia r., 4 rata w wysokości 25 % rocznej składki ubezpieczenia w terminie do dnia r., 5 rata w wysokości 23 % rocznej składki ubezpieczenia w terminie do dnia r. Ubezpieczający informuje, że obiekty zajezdni MZK Sp. z o.o. w Opolu przy ul. Luboszyckiej 19 znajdują się pod stałą, całodobową ochroną prowadzoną obecnie przez KONSALNET - INOWOPOL Sp. z o.o., Opole, ul. Cygana 4. Systemem alarmowym chroniona jest kasa główna oraz magazyn pomocniczy w budynku przy ul. Luboszyckiej 19 oraz kasy biletowe zlokalizowane w Opolu przy: pawilonie Karo ul. Niemodlińska 19B, pętli autobusowej - ul. Pużaka oraz Ozimskiej 15. Siedziba firmy przy ulicy Luboszyckiej 19 dodatkowo zabezpieczona jest systemem monitoringu obiektów i terenów Ubezpieczającego. V. KRYTERIUM OCENY OFERT Przy wyborze oferty Ubezpieczający będzie się kierował następującymi kryterium i jego wagą procentową: 1. Cena ubezpieczenia - 100% (100 punktów), 2. Oferty oceniane będą punktowo (1 pkt odpowiada 1%). 3. Maksymalną liczbę punktów za poszczególne kryteria uzyska oferta, która zaproponuje najniższą cenę. 4. W trakcie oceny ofert kolejno porównywanym i ocenianym ofertom przyznawane będą punkty: Kryterium "CENA" Punkty za to kryterium zostaną przydzielone w następujący sposób: Zakład Ubezpieczeń, który zaproponuje najniższą łączną składkę wszystkich rodzajów ubezpieczeń (część II SIWZ, pkt 1 12) w "Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ otrzyma po uwzględnieniu wagi maksymalną liczbę punktów za to kryterium tj. 100 punktów (wg wyliczenia: 100 pkt x 100 % = 100 pkt). 8

9 Pozostałym Zakładom Ubezpieczeń punkty zostaną przyznane według zależności: punkty oferty najniższa łączna składka ubezpieczenia porównywanej = x 100 wysokość łącznej składki ubezpieczenia porównywanej oferty 5. Ubezpieczający zawrze umowę kompleksowego ubezpieczenia majątkowego i osobowego MZK Sp. z o.o. w Opolu z Zakładem Ubezpieczeń, którego oferta spełnia wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą poprzez uzyskanie największej liczby punktów. VI. SPORZĄDZENIE OFERTY 1. OPIS SPOSOBU SPORZĄDZENIA OFERT 1. Wykonawca (Zakład Ubezpieczeń) zobowiązany jest do złożenia swojej oferty na załączonych drukach. W razie potrzeby sporządzenia przez Wykonawcę załączonych przez Ubezpieczającego wzorów druków, tj. załączników we własnym zakresie, Wykonawca ma do tego prawo, ale w formie merytorycznej takiej samej jak dostarczone przez Ubezpieczającego w niniejszej dokumentacji. Jeżeli zabraknie miejsca należy dołączyć dodatkowe strony. Pozostałe dokumenty wymienione w załączniku nr 1 do SIWZ Wykonawca sporządza we własnym zakresie. 2. Oferta powinna obejmować dokumenty wykazane w załączniku nr 1 do SIWZ pt. Wykaz dokumentów załączonych do oferty - Część obowiązkowa. Są to dokumenty do wypełnienia w formie przygotowanych przez Ubezpieczającego druków oraz inne urzędowe i sporządzane indywidualnie przez Wykonawcę wyszczególnione w tym załączniku. Oferta winna być sporządzona czytelnie, pismem odręcznym, czytelnym, tuszem nieścieralnym albo napisana na maszynie do pisania lub wydrukowana z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności, natomiast wszystkie wartości powinny być wyrażone w złotych polskich. 3. Wszystkie strony / kartki oferty winny być spięte w sposób trwały i ponumerowane oraz parafowane i podpisane przez upełnomocnionego przedstawiciela Zakładu Ubezpieczeń i opatrzone jego imienną pieczątką. 4. W przypadku pomyłki słowo lub liczbę przekreśla się i wpisuje właściwe w taki sposób, aby nie było wątpliwości, jaka treść lub liczba została poprawiona i którą należy przyjąć za właściwą. Każda poprawka musi być podpisana przez upełnomocnionego przedstawiciela Zakładu Ubezpieczeń. 5. Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie, z dwoma miejscami po przecinku. Wszelkie rozliczenia finansowe pomiędzy Ubezpieczającym a Zakładem Ubezpieczeń będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich. 6. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 7. Ubezpieczający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 8. Ubezpieczający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 9. Oferty składa się w jednym egzemplarzu. 10. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 11. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 9

10 2. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WYKONAWCY Porównania, oceny oraz wyboru najkorzystniejszej oferty Ubezpieczający dokona wyłącznie spośród ofert, które są zgodne w sposobie ich sporządzenia, oferowanego przedmiotu i warunków realizacji zamówienia ze wszystkimi wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i które zostały złożone przez Wykonawców: a) posiadających uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, b) posiadających wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, c) którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegających wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Ubezpieczający żąda następujących dokumentów i oświadczeń: 1. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. 2. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6. Bilansu, rachunku zysków i strat za rok 2013, a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania bilansu, informacji określających: obroty, zysk oraz zobowiązania i należności ogółem za 2013 rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy za ten okres. 7. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie reprezentowany przez osoby wskazane w dokumentach wymienionych w pkt 1, do oferty należy dołączyć uwierzytelnione za zgodność z oryginałem pełnomocnictwo ogólne lub oryginał pełnomocnictwa szczególnego udzielonego do prowadzenia przedmiotowego postępowania lub 10

11 prowadzenia przedmiotowego postępowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 8. Zezwolenia Ministra Finansów na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem. 9. Wykazu potwierdzającego, iż Wykonawca zrealizował lub realizuje w latach 2012, 2013 i 2014 co najmniej po jednym zamówieniu, takim jak w niniejszym przedmiocie zamówienia tj. kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa zrealizowana na rzecz podmiotu świadczącego usługi w zakresie komunikacji miejskiej posiadającego tabor o liczbie nie mniejszej niż 80 autobusów. Wykaz powinien zawierać nazwę podmiotu, wielkość ubezpieczonego taboru, okres ubezpieczenia oraz wartość rocznej składki ubezpieczeniowej. Ponadto Wykonawca załączy referencje potwierdzające, iż zamówienia te zostały wykonane należycie. 10. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY MAJĄCEGO SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa: 1) w części VI.2.1, VI.2.3, VI.2.4 i VI.2.5 SIWZ - Wykonawca składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert. 2) w części VI.2.2 Wykonawca składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 2. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w części VI.2.1 SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 11

12 3. FORMA ZAŁĄCZANYCH DOKUMENTÓW 1. Dokumenty wymienione w części V.2 SIWZ, są składne w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. VII. OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE OFERT Ofertę należy umieścić w nieprzeźroczystej kopercie i zaadresować: Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o., Opole, ul. Luboszycka 19 oraz opatrzyć tytułem: Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe i osobowe MZK Sp. z o.o. w Opolu. Nie otwierać przed dniem 21 listopada 2014 r., godzina ". Ponadto na odwrocie koperty (strona nadawcy) należy podać pełną nazwę i adres Wykonawcy. Kopertę należy zabezpieczyć tak, aby nie było wątpliwości co do możliwości jej wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia jej treści. VIII. TERMIN ZWIĄZANIA ZŁOŻONĄ OFERTĄ Wykonawca składający ofertę zostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert tj. 21 listopada 2014 r. IX. WADIUM 1. Zakład Ubezpieczeń przystępujący do postępowania jest zobowiązany do wniesienia wadium. Ubezpieczający ustala je w wysokości zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych. 3. Wadium należy wnieść do dnia 21 listopada 2014 r., do godz. 12:00. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto bankowe: Bank PEKAO S.A. Oddział Opole, konto nr , podając na poleceniu przelewu informację: Wadium kompleksowe ubezpieczenie MZK Sp. z o.o. w Opolu". 4. Przy wnoszeniu wadium przelewem, dokument polecenia dokonania przelewu nie jest dowodem dokonania wpłaty - dokumentem potwierdzającym dokonanie wpłaty jest uznanie kwotą wadium rachunku Ubezpieczającego w terminie określonym w pkt 3 (wpływ środków na rachunek Ubezpieczającego). 5. Wadium we wskazanej powyżej formie lub formach można przesłać na adres siedziby Zamawiającego - Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o., ul. Luboszycka 19, 12

13 Opole lub złożyć do depozytu w kasie w siedzibie Zamawiającego pok. 11, parter. Kasa czynna w dni robocze w godz Do oferty Wykonawca może załączyć jedynie potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. 6. Zwrot lub zatrzymanie wadium następuje w przypadkach określonych w art. 46 ustawy. X. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT 1. Oferty należy składać w dni robocze w siedzibie Ubezpieczającego w pokoju nr sekretariat, w godzinach od 8 00 do Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 21 listopada 2014 r., godz Oferta złożona po terminie wskazanym w pkt 2, w tym przesłana również pocztą zostanie zwrócona bez otwierania. XI. ZMIANA LUB WYCOFANIE OFERTY Zakład Ubezpieczeń może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę po złożeniu pisemnego wniosku. XII. OTWARCIE OFERT 1. Otwarcia ofert i ich oceny dokona zespół Ubezpieczającego na posiedzeniu zamkniętym w dniu 21 listopada 2014 r., godz O wynikach postępowania Zakłady Ubezpieczeń zostaną poinformowani pisemnie. XIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Ubezpieczający wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Ubezpieczający ustala je w wysokości 3 % ceny całkowitej podanej w najkorzystniejszej ofercie. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto bankowe: Bank PEKAO S.A. Oddział Opole, konto nr XIV. WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ będą udzielane pisemnie, o ile prośba o wyjaśnienie jej treści wpłynie do Zamawiającego nie mniej niż na 3 dni przed terminem składania ofert. 13

14 2. Zamawiający nie przewiduje zwołania przedstawicieli Wykonawców celem wyjaśnienia wątpliwości dotyczących SIWZ. 3. Zapytania należy kierować pisemnie na adres: Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o., Opole, ul. Luboszycka Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest Pan Marcin Kik tel Dokumenty przesyłane za pośrednictwem faksu muszą być niezwłocznie potwierdzone pismem. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. XV. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW Załącznik nr 1:Wykaz dokumentów załączonych do oferty. Załącznik nr 2:Formularz ofertowy. Załącznik nr 3:Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków podmiotowych. Załącznik nr 4: Oświadczenie o związaniu złożoną ofertą. Załącznik nr 5:Oświadczenie dotyczące "Warunków ubezpieczenia Załącznik nr 6:Oświadczenie dotyczące umowy (istotne postanowienia). Załącznik nr 7:Sytuacja finansowa Wykonawcy. Załącznik nr 8:Umowa (istotne postanowienia). Załącznik nr 9:Oświadczenie w sprawie formy wniesienia wadium. Załącznik nr 10: Oświadczenie w sprawie formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.... Zarząd Spółki 14

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 4 do umowy ubezpieczenia Nr Ru. WARUNKI UBEZPIECZENIA 1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC zostanie zawarte zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 1.1. Wysokość składki

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr ZO.252-03/13 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie majątkowe i osobowe Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółki z

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie majątkowe i osobowe Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Opolu zwanym

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Przemyśl: Dostawa sprzętu dla inwestycji Kino Centrum Cyfryzacja. Numer ogłoszenia: 430944-2013; data zamieszczenia: 22.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Kielce: Usługi ubezpieczenia samochodów w 2012r. Numer ogłoszenia: 411448-2011; data zamieszczenia: 05.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Kielce: Usługi ubezpieczenia samochodów w 2012r. Numer ogłoszenia: 411448-2011; data zamieszczenia: 05.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Kielce: Usługi ubezpieczenia samochodów w 2012r. Numer ogłoszenia: 411448-2011; data

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei

Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei Gdynia: Usługi sprzątania obiektów i terenów zewnętrznych Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni przy ul. Kołłątaja 1 i Alei Jana Pawła II 1 (Akwarium Gdyńskie MIR) oraz sprzątanie pomieszczeń statku r/v

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Maków Mazowiecki: 12/2014 Numer ogłoszenia: 139338-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Świebodzice: Naprawa oraz obsługa instalacji gazowych w budynkach i lokalach stanowiących własność Gminy Świebodzice Administrowanych przez Miejski Zarząd Nieruchomości Numer ogłoszenia: 238594-2011; data

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Katowice: Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Kliniki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 SUM w Katowicach Numer ogłoszenia: 249493-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Nr sprawy A-ZP-14/I/LJ/2012 Bielsko-Biała, dn. 06.02.2012r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.swiebodzice.pl/bip-zgm Świebodzice: Naprawa oraz obsługa instalacji gazowych w 2015r w budynkach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. Łódź: Przetarg nieograniczony na dostawy drutu stalowego w kręgach. Numer ogłoszenia: 310526-2011; data zamieszczenia: 28.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.scrmits.pl Kielce: Usługi ubezpieczenia pojazdów samochodowych w 2014r. Numer ogłoszenia: 455704-2013;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej wraz z osuszaniem budynku mieszkalnego przy ul. Odrzańskiej 20 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 115930-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Wrocław: Remont i i przebudowa elewacji i dachu kamienic mieszkalnousługowych przy ul. Białoskórniczej 7/8/9 Numer ogłoszenia: 259070-2012; data zamieszczenia: 18.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 017 8555223, faks 017 8555267.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Krasne, Krasne 121, 36-007 Krasne, woj. podkarpackie, tel. 017 8555223, faks 017 8555267. Krasne: Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Krasnem oraz motopompy pożarniczej dla OSP w Palikówce Numer ogłoszenia: 134087-2010; data zamieszczenia: 25.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka prawa handlowego. Łódź: Ubezpieczenie mienia Zakładu Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o. o.. Numer ogłoszenia: 326030-2012; data zamieszczenia: 31.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 Dostawa skanerów: znak sprawy: 3/2011 Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Sosnowiec: WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Z WYKONANIEM PROJEKTU TECHNICZNEGO. Numer ogłoszenia: 226755-2009; data zamieszczenia: 01.12.2009

Bardziej szczegółowo

segmentów mieszkalnych A1-A4; C1-C4; D1-D4; E1-E4 na wszystkich kondygnacjach w Domu Studenckim Helios

segmentów mieszkalnych A1-A4; C1-C4; D1-D4; E1-E4 na wszystkich kondygnacjach w Domu Studenckim Helios 1 z 6 2011-03-01 11:11 Lublin: Remont piwnic, parteru, korytarzy, kuchni i czterech segmentów mieszkalnych A1-A4; C1-C4; D1-D4; E1-E4 na wszystkich kondygnacjach w Domu Studenckim Helios UMCS przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Mielec: Dostawa wyposażenia warsztatu serwisowego samochodów z napędem elektrycznym Numer ogłoszenia: 199502-2011; data zamieszczenia: 14.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 19 maja 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 19 maja 2006 r. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S

Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 1 / 9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64786-2016:text:pl:html Polska-Sieradz: Materiały medyczne 2016/S 040-064786 Szpital Wojewódzki im. Prymasa Kardynała

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie Spółka Akcyjna, ul. Piłsudskiego 29, 21-

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie Spółka Akcyjna, ul. Piłsudskiego 29, 21- Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pks.lukow.pl/ Łuków: Kompleksowe ubezpieczenie majątku firmy, odpowiedzialności cywilnej oraz floty

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:90452-2010:text:pl:html PL-Kraków: Skanery rezonansu magnetycznego 2010/S 61-090452 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=29798&rok=2010-02-02

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=29798&rok=2010-02-02 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=29798&rok=2010-02-02 Mielec: Zaprojektowanie, budowa i dostawa prototypów lekkich pojazdów elektrycznych. Numer ogłoszenia: 29798-2010; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-03-24 14:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Przetarg nieograniczony na świadczenie

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sabnie: Zakup samochodu specjalnego z przeznaczeniem do prowadzenia zadań z zakresu likwidacji poważnych awarii i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ratownictwa wodnoratunkowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopsbelchatow.pl Bełchatów: PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO, WARSZTATÓW I INDYWIDUALNEGO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ Nowa Ruda: Budowa kompleksu obiektów sportowych przy szkole podstawowej w

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420.

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2078562, faks 032 2563420. Wykonanie, dostawa, instalacja i wdrożenie systemu geoinformatycznego do zarządzania bazą danych obiektów topograficznych wraz ze szkoleniem pracowników i świadczeniem serwisu technicznego OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: DOSTAWA, MONTAŻ, USTAWIENIE I INSTALACJA MEBLI ORAZ SPRZĘTU AGD STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psychiatria.com Rybnik: Dostawa materiałów kontrolnych do międzynarodowej kontroli

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl 1 z 6 2015-01-02 09:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pilskietbs.pl Piła: Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont i przebudowa elewacji oraz przebudowa dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Odrzańskiej 9/10 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 188008-2011; data zamieszczenia: 06.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.znk-lublin.pl Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania Numer

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Łuków: Kompleksowe ubezpieczenie majątku firmy, odpowiedzialności cywilnej oraz floty pojazdów w zakresie OC,AC,NNW,ZK Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Łukowie S.A. Numer ogłoszenia: 266408-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego. Radom: Dostawa fortepianu koncertowego oraz pianin dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca 70. Numer ogłoszenia: 231193-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.zdp.stargard.pl/ Stargard Szczeciński: Dodatkowe odwodnienie drogi powiatowej nr 1709Z

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Wspólnota Mieszkaniowa.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Wspólnota Mieszkaniowa. Wrocław: Remont i przebudowa dachu kamienicy przy ul. Ofiar Oświęcimskich 3 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 77176-2011; data zamieszczenia: 13.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Polska-Zabrze: Przesył energii elektrycznej i podobne usługi 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Zabrze: Przesył energii elektrycznej i podobne usługi 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165038-2015:text:pl:html Polska-Zabrze: Przesył energii elektrycznej i podobne usługi 2015/S 092-165038 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042 Page 1 of 5 Zielona Góra: Elektroniczny System Pozycjonowania i Monitoringu Pojazdów biorących udział w zimowym utrzymaniu dróg na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 83999-2009;

Bardziej szczegółowo

sygnalizacji świetlnych i znaków aktywnych na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sulęcinie.

sygnalizacji świetlnych i znaków aktywnych na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sulęcinie. Strona 1 z 5 Sulęcin: Konserwacja oraz bieżąca naprawa sygnalizacji świetlnych i znaków aktywnych na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Sulęcinie Numer ogłoszenia: 232790-2009; data zamieszczenia: 10.07.2009

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.polin.pl Warszawa: Świadczenie usług polegających na kierowaniu osób do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Numer ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych: ; data zamieszczenia:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Numer ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych: ; data zamieszczenia: Osie, 11.07.2013 r. ROŚBiGK, 271.6.2013.ZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dowóz dzieci szkolnych wraz z opieką nad nimi podczas przewozu do Szkoły Podstawowej w Wierzchach oraz Zespołu Szkół w Osiu w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-12-27 12:50 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psychiatria.com Rybnik: REMONT INSTALACJI HYDRANTOWEJ W BUDYNKU PAWILONU

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nr sprawy: 11/PN/WM/wodomierze/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Gospodarki Lokalowej w Zamościu Spółka z o.o., ul. Peowiaków 8 KRS: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000054479 NIP 922-22-65-471 Wysokość

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http;//bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http;//bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http;//bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I). ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa, woj. mazowieckie, nr tel. 022 237 00 00. 2. Adres strony internetowej zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/bartoszyce_gmina_wiejska/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/bartoszyce_gmina_wiejska/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/bartoszyce_gmina_wiejska/ Bartoszyce: Wybudowanie placów zabaw w ramach turystycznego

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276787-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 121-182308

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 121-182308 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182308-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Samochody osobowe 2010/S 121-182308 Biuro Ochrony Rządu, ul. Podchorążych 38, attn:

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387568-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 213-387568 Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Radzyń Podlaski: Dostawa sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: 242091-2013; data zamieszczenia: 15.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w

I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. E. Biernackiego w Wałbrzych: Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia Specjalistycznego Szpitala Ginekologiczno- Położniczego im. E. Biernackiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Dostawa skroplonego gazu LPG dla MZK Sp. z o. o. w Zamościu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:231315-2011:text:pl:html PL-Łańcut: Usługi udzielania kredytu 2011/S 140-231315 Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, Urząd

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Wykonanie 4 podjazdów dla niepełnosprawnych dla PWSZ w Koninie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Wykonanie 4 podjazdów dla niepełnosprawnych dla PWSZ w Koninie Piątek, 14 listopada 2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Wykonanie 4 podjazdów dla niepełnosprawnych dla PWSZ w Koninie Konin: Wykonanie 4 podjazdów dla niepełnosprawnych dla PWSZ w Koninie Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 320907-2011; data zamieszczenia: 06.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 320907-2011; data zamieszczenia: 06.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Gryfów Śląski: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANEGO MIENIA GMINY GRYFÓW ŚLASKI I JEDNOSTEK GMINY GRYFÓW ŚLASKI. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo