ESTIMATION OF THE INFLUANCE OF BURNISHING PARAMETERS ON STEEL X5CrNi1810 SURFACE LAYERS STRENGTHENING AND ROUGHNESS CHANGES

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ESTIMATION OF THE INFLUANCE OF BURNISHING PARAMETERS ON STEEL X5CrNi1810 SURFACE LAYERS STRENGTHENING AND ROUGHNESS CHANGES"

Transkrypt

1 Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 15, No ESTIMATION OF THE INFLUANCE OF BURNISHING PARAMETERS ON STEEL X5CrNi1810 SURFACE LAYERS STRENGTHENING AND ROUGHNESS CHANGES Wojciech Labuda, Robert Starosta, Tomasz Dyl Gdynia Maritime University of Marine Engineering Morska Street 83, Gdynia, Poland tel.: , fax: Abstract Angular momentum pumps are applied very often on ships. Because the pumps are working in hard conditions they are made from cavitation wear proof and electrochemical corrosion proof materials. The most popular damage of pump shaft is neck wear in place where seals are mounted. Burnishing as modern finish plastic tooling method makes possible getting high technological quality of elements. Because of many burnishing advantages it was proposed to shafts angular momentum pumps working instead of finish machining (finish turning, grinding, lapping). The goal was to estimate optimal burnishing parameters which enable to receive biggest strengthening and lowest roughness factor of angular momentum pumps shafts. The shaft necks are made from stainless steel X5CrNi1810. The tool one - roller burnishing tool SRMD type produced by Yamato. Its axis is parallel to working shaft axis. During working technological parameters like force, velocity and feed were changed. Keywords: plastic tooling, burnishing, surface layers, stainless steel, angular momentum pump OCENA WPYWU PARAMETRÓW NAGNIATANIA NA UMOCNIENIE WARSTWY WIERZCHNIEJ I ZMIAN CHROPOWATOCI POWIERZCHNI STALI X5CrNi1810 Streszczenie Na statkach bardzo czsto wykorzystuje si pompy krtne. Ze wzgldu na trudne warunki ich pracy do budowy tego rodzaju pomp stosuje si materiay odporne na zuycie kawitacyjne oraz korozj elektrochemiczn wywoan przez wod morsk. W przypadku waów pomp najczstsz niesprawnoci jest zuycie czopów (korozyjne, cierne i zmczenie stykowe) w miejscu montau uszczelnie (dawic). Obróbka nagniataniem jako nowoczesna metoda wykaczajca obróbki plastycznej umoliwia uzyskanie elementów maszyn o odpowiedniej jakoci technologicznej. W zwizku z licznymi korzyciami stosowania obróbki nagniataniem proponuje si jej zastosowanie w zamian za wykaczajc obróbk skrawaniem (toczenie wykaczajce, szlifowanie, polerowanie) do waów okrtowych pomp krtnych. Celem pracy byo wyznaczenie optymalnych parametrów nagniatania dla uzyskania najwikszego stopienia wzgldnego umocnienia warstwy wierzchniej i zmniejszenia chropowatoci powierzchni czopów waów okrtowych pomp krtnych wykonanych ze stali nierdzewnej X5CrNi1810. Proces nagniatania przeprowadzono nagniatakiem jednorolkowym SRMD firmy Yamato, który charakteryzuje si równolegoci osi czci roboczej do osi obrabianego czopu. Podczas nagniatania zastosowano zrónicowane parametry procesu technologicznego takie jak: sia nagniatania, prdko nagniatania oraz posuw. Sowa kluczowe: obróbka plastyczna, nagniatanie, stal odporna na korozj, warstwa wierzchnia, pompy krtne 1. Wprowadzenie Na trwao i niezawodno czci maszyn istotny wpyw ma technologia zastosowana w procesie produkcyjnym. Ostateczne ksztatowanie warstwy wierzchniej, czyli wymiarów i waciwoci uytkowych uzyskuje si podczas obróbki wykaczajcej danego elementu [1, 2]. Obróbka nagniataniem znana jest od kilkudziesiciu lat. Pierwsze narzdzia do nagniatania otworów powstay

2 W. Labuda, R. Starosta, T. Dyl w latach , natomiast w okresie póniejszym take do waków. Podstawowym celem obróbki nagniatania jest uzyskanie odpowiednich waciwoci warstwy wierzchniej, które maj znaczcy wpyw na trwao elementów czci maszyn. Technologia nagniatania moe by stosowana w zakadach przemysu maszynowego. Umoliwia ona wyeliminowanie tradycyjnej obróbki ciernej takiej jak szlifowanie, dogadzanie, gadzenie czy polerowanie. Dlatego ostateczne ksztatowanie wymiarów i waciwoci uytkowych przez nagniatanie staje si obróbk bezwiórow i bezpyow. Pozwala to na zaliczanie jej do ekologicznych metod obróbki (3). W praktyce przemysowej proces ten realizowany jest na obrabiarkach uniwersalnych jak i obrabiarkach CNC, ale zaliczany jest do obróbki plastycznej. Proces nagniatania umoliwia obróbk powierzchni z du dokadnoci wymiarow (w 7 i 6 klasie dokadnoci), co pozwala na osignicie wielu korzyci, do których naley zaliczy: - moliwo uzyskania powierzchni o duej gadkoci (Ra = 0,32-0,04 m) i duym udziale nonym profilu chropowatoci (90%), - wzrost twardoci powierzchni, - zwikszenie odpornoci na zmczenie (powierzchniowe i objtociowe), - zwikszenie odpornoci na zuycie cierne i zacieranie, - braku na nagniatanej powierzchni ziaren ciernych, ostrych i twardych fragmentów narostu oraz wiórów, - moliwo stosowania narzdzi nagniatajcych na uniwersalnych tokarkach (koncepcja obróbki na jednym stanowisku), - eliminacj lub ograniczenie czasochonnych operacji takich jak gadzenie, docieranie, szlifowanie, polerowanie, - moliwo eliminacji obróbki cieplnej w okrelonych przypadkach, - du wydajno procesu (jedno przejcie robocze narzdzia) i redukcje kosztów wytwarzania, - du trwao nagniataków, - zmniejszenie kosztów wytwarzania czci maszyn. Wiele orodków naukowych na caym wiecie zajmuje si obróbk nagniataniem i jej skutkami w warstwie wierzchniej. Programy badawcze obejmuj midzy innymi zagadnienia dotyczce nagniatania eliw [6], niektórych stopów aroodpornych i stali nierdzewnych, stopów miedzi i aluminium [9], tytanu i jego stopów [7, 10], powok galwanicznych, dyfuzyjnych i napawanych [1, 9] oraz czci wykonanych przez spiekanie proszków metali. W zwizku z wieloma zaletami wynikajcymi ze stosowania obróbki nagniataniem proponuje si wyznaczenie optymalnych parametrów nagniatania dla uzyskania najwikszego stopienia wzgldnego umocnienia warstwy wierzchniej i zmniejszenia chropowatoci powierzchni czopów waów okrtowych pomp krtnych wykonanych ze stali nierdzewnej X5CrNi Przygotowanie próbek Waki ze stali nierdzewnej X5CrNi1810 poddano wstpnej obróbce skrawaniem w celu przygotowania czopów pod obróbk nagniataniem. Proces tocznia przeprowadzono na tokarce TUC 40 noem z wymiennymi pytkami typu WNMG WF firmy Sandvik Coromant. Podczas operacji toczenia zastosowano nastpujce parametry skrawania: prdko skrawania V c = 112 m/min, posuw f = 0,27 mm/obr, gboko skrawania a p = 0,5 mm. Pomimo zastosowania niezmiennych parametrów technologicznych obróbki skrawaniem uzyskano zrónicowane wyniki pomiaru chropowatoci powierzchni badanych waków. Warto redniego arytmetycznego odchylenia profilu nierównoci, wahaa si w przedziale 0,5 do 1,18 m. rednia warto wspóczynnika chropowatoci R a wyniosa 0,83 m. (Tab. 1) Obrabiana stal charakteryzowaa si po operacji toczenia redni twardoci 307 HV, wyniki podstawowej analizy statystycznej przedstawiono w Tab

3 Estimation of the Influance of Burnishing Parametres on Steel X5crni1810 Surface Layers Strengthening Tab. 1. Wyniki podstawowej analizy statystycznej pomiaru chropowatoci (liczba pomiarów 48) Tab. 1. The results of statistic analysis of roughness factor measurements (measurements number 48) rednia Mediana Minimum Maksimum Odch. Stand. Bd Stand. 0,83 0,79 0,50 1,18 0,14 0,02 Tab. 2. Wyniki analizy statystycznej pomiaru twardoci (liczba pomiarów 48) Tab. 2. The results of statistic analysis of hardness measurements (measurements number 48) rednia Mediana Minimum Maksimum Odch. Stand. Bd Stand ,75 1,26 3. Metodyka bada Proces nagniatania przeprowadzono nagniatakiem jednorolkowym SRMD firmy Yamato, który charakteryzuje si, w odrónieniu od najczciej stosowanych, równolegoci osi czci roboczej do osi obrabianego waka. Nagniataniu poddane zostay czopy waków ze stali odpornej na korozj X5CrN1810 o rednicy 40 mm. Zastosowane parametry procesu technologicznego powierzchniowej obróbki plastycznej przedstawiono w Tab. 3. Tab. 3. Parametry procesu technologicznego obróbki nagniataniem Tab. 3. Technological parameters of burnishing process Parametr Wartoci Sia nagniatania - F [kn] 0,7; 0,9; 1,1 Prdko nagniatania - V c [m/min] 35; 56; 88; 112 Posuw - f [mm/obr] 0,13; 0,54; 0,94; 1,2 Pomiar twardoci zrealizowano metod Vickersa za pomoc przyrzdu WPM, przy sile nacisku wynoszcej 50 N. Na podstawie uzyskanych wyników wyznaczono stopie wzgldnego umocnienia warstwy wierzchniej Su: S u HV 2 HV 1100%, (1) HV 1 gdzie: S u - stopie wzgldnego umocnienia warstwy wierzchniej, HV 1 - twardo materiau przed nagniataniem, HV 2 - twardo materiau po powierzchniowej obróbce plastycznej. Chropowato powierzchni zmierzono profilometrem HOMMEL TESTER T1000. Dugo odcinka pomiarowego wynosia 4,8 mm, a odcinka elementarnego 0,8 mm. Na podstawie otrzymanych wyników wyznaczono wskanik zmniejszenia chropowatoci powierzchni K Ra : gdzie: K Ra - wskanik zmniejszenia chropowatoci powierzchni, R K a Ra, (2) R a R a - chropowato powierzchni materiau, R a - chropowato powierzchni materiau po powierzchniowej obróbce plastycznej. 261

4 W. Labuda, R. Starosta, T. Dyl Wyniki okrelajce twardo i chropowato powierzchni poddano analizie statystycznej - regresji wielokrotnej, w celu okrelenia ich wpywu na badane waciwoci. Obliczenia wykonano za pomoc programu komputerowego Statistica 5.5. Ze wzgldu na róne miana zmiennych niezalenych, wpyw poszczególnych parametrów analizowano na podstawie standaryzowanych wspóczynników regresji (BETA). 4. Wyniki bada Zastosowane parametry nagniatania wpyny zarówno na zmniejszenie wartoci chropowatoci powierzchni oraz na zwikszenie umocnienia warstwy wierzchniej materiau obrobionego. Wartoci wspóczynników Su okrelajcego stopie wzgldnego umocnienia warstwy wierzchniej zmieniay si w zalenoci od zastosowanych parametrów obróbki nagniataniem i wahay si w granicach od 1% do 18%. Najwysz warto stopnia wzgldnego umocnienia powierzchni czopa wau (S u = 18%) uzyskano stosujc nastpujce parametry nagniatania: F = 1140 N, V n = 35 m/min, f = 1,2 mm/obr. Natomiast najmniejsz warto stopnia wzgldnego umocnienia (S u = 1%) uzyskano przy parametrach nagniatania: F = 1140 N, V n = 112 m/min, f = 1,2 mm/obr. Analizujc wpyw parametrów nagniatania na stopie wzgldnego umocnienia warstwy wierzchniej posuono si analiz regresji wielokrotnej. Uzyskane wartoci standaryzowanych wspóczynników regresji (BETA), wspóczynników regresji wielokrotnej (B) i poziomów istotnoci (poziom p) podano w Tab. 4. Pozostae wspóczynniki przyjmuj wartoci stae i wynosz one odpowiednio: wspóczynnik korelacji R = 0,80, wspóczynnik determinacji R 2 = 0,65 oraz bd estymacji: 2,45. Tab. 4. Wyniki analizy regresji wielokrotnej parametru S u dla zmiennych przedstawionych w tabeli 3 Tab. 4. The results of S u parameter statistic analysis for variables presented in table 3 BETA B poziom p Wyraz wolny 12,28 0,00 Prdko nagniatania V n -0,79-0,11 0,00 Posuw f -0,03-0,33 0,71 Sia nagniatania - F 0,18 0,004 0,05 Tab. 5. Wpyw wartoci prdkoci nagniatania V n na parametr S u Tab. 5. The influence of burnishing speed V n on S u parameter Parametry nagniatania: F = 1,1 kn; f = 1,2 obr/min Prdko nagniatania V n [m/min] Stopie wzgldnego umocnienia S u [%] Parametry nagniatania: F = 0,9 kn; f = 0,13 obr/min Prdko nagniatania V n [m/min] Stopie wzgldnego umocnienia S u [%] Warto standaryzowana wspóczynnika regresji BETA prdkoci nagniatania wynosi -0,79, co wiadczy o jej najwikszym wpywie na wspóczynnik umocnienia S u. Wraz ze wzrostem prdkoci nagniatania nastpuje zmniejszenie stopnia wzgldnego umocnienia materiau (Tab. 5) W mniejszym stopniu (BETA = 0,18) na wspóczynnik S u wpywa sia nagniatania, ale wraz z jej wzrostem nastpuje umocnienie materiau. Maa warto wspóczynnika BETA (-0,03) dla posuwu okrela, e ma on najmniejszy wpyw na warto wspóczynnika S u i jest on statystycznie nieistotny (poziom p= 0,71). Wartoci standaryzowanych wspóczynników regresji (BETA), wspóczynników regresji wielokrotnej (B) i poziomów istotnoci (poziom p) przeprowadzonej analizy regresji wielokrotnej nie uwzgldniajcej posuwu zawarto w Tab. 6. Pozostae wspóczynniki przyjmuj 262

5 Estimation of the Influance of Burnishing Parametres on Steel X5crni1810 Surface Layers Strengthening wartoci stae i wynosz one odpowiednio: wspóczynnik korelacji R = 0,81, wspóczynnik determinacji R 2 = 0,65, bd estymacji: 2,42. Porównane wartoci wspóczynników BETA z Tab. 4 i 6 maj te same wartoci. Potwierdza to brak statystycznej istotnoci zmiennej niezalenej f na warto stopnia wzgldnego umocnienia warstwy wierzchniej. Jego pominicie nie wpywa równie na wartoci wspóczynników determinacji dla obu analiz. Tab.6. Wyniki analizy regresji wielokrotnej parametru S u dla zmiennych przedstawionych w tabeli 3 bez uwzgldnienia posuwu Tab. 6.The results of S u parameter statistic analysis for variables presented in table 3 without taking into account the feed BETA B poziom p Wyraz wolny 12,05 0,00 Prdko nagniatania - V n -0,79-0,11 0,00 Sia nagniatania - F 0,18 0,004 0,04 Równanie regresji wielokrotnej ma posta:s u = 0,004F - 0,11V n + 12,05±2,42 W wyniku przeprowadzonej obróbki nagniataniem wartoci wspóczynników K Ra okrelajcych wskanik zmniejszenia chropowatoci powierzchni wahay si w przedziale od 1 do 11. Najmniejsz warto redniego arytmetycznego odchylenia profilu nierównoci R a = 0,07 m (Rys. 1) i najwiksz warto wskanika K Ra = 11 (Rys. 2.) uzyskano stosujc nastpujce parametry obróbki nagniataniem: F = 1140 N, V n = 56 m/min., f =0,13 mm/obr. a) b) Rys. 1. Profilogramy powierzchni waka a) przed nagniataniem R a = 0,77 m b) po obróbce nagniataniem R a = 0,7 m Fig. 1. The shaft surface profile analysis: a) before burnishing process R a = 0,77 m b) after burnishing process R a = 0,7 m 263

6 W. Labuda, R. Starosta, T. Dyl Rys. 2. Wpyw parametrów nagniatania na warto wskanika zmniejszenia chropowatoci (K Ra ) Fig.2. The influence of burnishing parameters on roughness reduction index value (K Ra ) Analizujc wpyw parametrów nagniatania na wskanik zmniejszenia chropowatoci powierzchni posuono si równie analiz regresji wielokrotnej. Uzyskane wartoci standaryzowanych wspóczynników regresji (BETA), wspóczynników regresji wielokrotnej (B) i poziomów istotnoci (poziom p) podano w Tab. 7. Pozostae wspóczynniki przyjmuj wartoci stae i wynosz one odpowiednio: wspóczynnik korelacji R = 0,71, wspóczynnik determinacji R 2 = 0,51, bd estymacji 2,29. Tab. 7. Wyniki analizy regresji wielokrotnej parametru K Ra dla zmiennych przedstawionych w Tab. 3 Tab. 7. The results of K Ra parameter statistic analysis for variables presented in Tab. 3 BETA B poziom p Wyraz wolny 0,068 0,97 Sia nagniatania - F 0,41 0,007 0,00 Prdko nagniatania - V n -0,12-0,01 0,27 Posuw - f -0,57-4,44 0,00 Rozpatrujc uzyskane wartoci standaryzowanych wspóczynników regresji wielokrotnej dla zmiennych niezalenych, mona stwierdzi, e najwikszy wpyw na wskanik zmniejszenia chropowatoci powierzchni K Ra ma posuw (BETA = -0,57). Im mniejsza warto posuwu uyta w operacji nagniatania, tym warto redniego arytmetycznego odchylenia profilu nierównoci R a jest mniejsza. Drugim istotnym parametrem wpywajcym na jako uzyskanej powierzchni, a tym samym na wskanik K Ra jest sia nagniatania. wiadczy o tym uzyskana warto standaryzowanego wspóczynnika regresji (BETA = 0,41). Wraz ze wzrostem wartoci siy nagniatania nastpuje spadek wartoci parametru R a. Wspóczynnik BETA dla zmiennej V n cechuje si wysok wartoci poziomu istotnoci (p = 0,27). wiadczy to o braku statystycznej istotnoci rozpatrywanego parametru na struktur stereometryczn czopów waów. Potwierdza to przeprowadzona analiza regresji wielokrotnej, która nie uwzgldnia prdkoci nagniatania (Tab. 8). Uzyskane wartoci BETA, B i poziomu p podano w Tab. 8. Pozostae wspóczynniki przyjmuj wartoci stae 264

7 Estimation of the Influance of Burnishing Parametres on Steel X5crni1810 Surface Layers Strengthening i wynosz odpowiednio: wspóczynnik korelacji R= 0,70, wspóczynnik determinacji R 2 = 0,49, bd estymacji: 2,30. Wspóczynniki BETA, B i poziomu p dla posuwu i siy nagniatania osigny takie same wartoci (Tab.7, 8). Powtórna analiza statystyczna z pominiciem zmiennej V n, pomimo tego, e potwierdza jego statystyczn nieistotno na warto wskanika K Ra, to obniya stopie dopasowania równania regresji do uzyskanych rzeczywistych wyników, o czym wiadcz wartoci wspóczynników determinacji R 2. Prawdopodobn przyczyn uzyskanej niszej wartoci wspóczynnika determinacji (R 2 =0,49), moe by brak liniowego wpywu, którego z parametrów nagniatania na warto K Ra (Rys. 3). Tab. 8. Wyniki analizy regresji wielokrotnej parametru K Ra dla zmiennych przedstawionych w tab. 3 bez uwzgldnienia prdkoci nagniatania Tab. 8. The results of K Ra parameter statistic analysis for variables presented in tab. 3 without taking into account the burnishing speed BETA B poziom p Wyraz wolny -0, 84 0,66 Sia nagniatania - F 0,41 0,007 0,00 Posuw - f -0,57-4,44 0,00 W celu lepszego dopasowania równania regresji wielokrotnej do uzyskanych wyników pomiarów przeprowadzono logarytmowanie parametru posuwu f i parametru K Ra. Uzyskane wartoci BETA, B i poziomu p podano w Tab.9, natomiast pozostae wspóczynniki przyjmuj wartoci stae i wynosz odpowiednio: wspóczynnik korelacji R = 0,83, wspóczynnik determinacji R 2 =0,70, bd estymacji: 0,17. Warto wspóczynnika determinacji wiadczy o tym, e zmodyfikowane równanie regresji (wzór 3) w dokadniejszy sposób pozwoli na szacowanie wpywu parametrów obróbkowych nagniatania na struktur stereometryczn powierzchni czopów waów pomp krtnych. 16 Wartoci przewidywane wzgldem obserwowanych Zmienna zalena: K Ra Wart. obserw Wart. przewidyw % p.ufnoci Rys. 3. Zaleno pomidzy wartociami przewidywanymi (obliczonymi z równania regresji) a wartociami obserwowanymi (zmierzonymi) Fig. 3. Dependence between predicted (calculated) and observed (measured) values 265

8 W. Labuda, R. Starosta, T. Dyl Tab. 9. Wyniki analizy regresji wielokrotnej parametru logk Ra dla zmiennych przedstawionych w tab. 3 bez uwzgldnienia prdkoci nagniatania Tab. 9. The results of K Ra parameter statistic analysis for variables presented in tab. 3 without taking into account the burnishing speed BETA B poziom p Wyraz wolny -0,64 0,00 Sia nagniatania - F 0,52 0,001 0,00 Posuw - logf -0,65-0,51 0,00 Równanie regresji wielokrotnej ma posta: logk Ra = 0,001F - 0,51ogf - 0,64 gdzie: 0,001 F K Ra - wskanik zmniejszenia chropowatoci powierzchni [-], F - sia nagniatania [kn], f - posuw [mm/obr]. 10 K, (3) Ra 0,51 4, 36 f 5. Wnioski Moliwe jest przeprowadzenie procesu nagniatania stali odpornej na korozj X5CrNi1810 w celu zmniejszenia wartoci redniego arytmetycznego odchylenia profilu nierównoci R a oraz zwikszenia stopnia wzgldnego umocnienia warstwy wierzchniej S u. Dobór parametrów powinien zalee od celu zastosowania powierzchniowej obróbki plastycznej. - proces technologiczny majcy na celu uzyskanie maej wartoci chropowatoci powierzchni powinien by przeprowadzony z moliwie najwiksz si nagniatania i najmniejszym posuwem, - w celu uzyskania duego wspóczynnika stopnia wzgldnego umocnienia warstwy wierzchniej proces technologiczny powinien by przeprowadzony z jak najwiksz si nagniatania i najmniejsz prdkoci nagniatania, - w celu uzyskania jak najmniejszej wartoci redniego arytmetycznego odchylenia profilu nierównoci R a przy jednoczesnym umocnieniu warstwy wierzchniej naley zastosowa jak najwiksz si nagniatania, jak najmniejszy posuw oraz jak najmniejsza prdko nagniatania. Literatura [1] Przybylski,W., Technologia obróbki nagniataniem, Wydawnictwo Naukowo - Techniczne, Warszawa [2] Przybylski, W., Wpyw stanu warstwy wierzchniej na konstytuowanej przez nagniatanie na trwao elementów maszyn, Wybrane problemy Trybologii, PWN, Warszawa [3] Przybylski, W., Wojciechowski, J., Technological and organizational aspects of cleaner manufacturing. First Cleaner Production International Conference, Rydzyna [4] Kukieka, L., Teoretyczne i dowiadczalne podstawy powierzchniowego nagniatania tocznego z elektrokontaktowym nagrzewaniem, Wydawnictwo Uczelniane Wyszej Szkoy Inynierskiej, Monografia WM Nr 47, Koszalin

9 Estimation of the Influance of Burnishing Parametres on Steel X5crni1810 Surface Layers Strengthening [5] Hassan, A. M., The effects ball-and roller-burnishing on the surface roughness and hardness of some non-ferrous metals, Journal of Materials Processing Technology 72, pp , [6] Tubielewicz, K., Technologia nagniatania eliwnych czci maszynowych, Wydawnictwa Politechniki Czstochowskiej, Monografie Nr 69, Czstochowa [7] Melechow, R.,Tubielewicz, K., Baszczuk, W., Tytan i jego stopy, Wydawnictwa Politechniki Czstochowskiej, Monografie Nr 107, pp , Czstochowa [8] López de Lacalle, L. N., Lamikiz, A., Muñoa, J., Sánchez J. A., Quality improvement of ballend milled sculptured surfaces by ball burnishing, International Journal of Machine Tools & Manufacture 45, pp , [9] El-Tayeb, N. S. M., Low, K. O.,Brevern, P. V., Influence of roller burnishing contact width and burnishing orientation on surface quality and tribological behaviour of Aluminium 6061, Journal of Materials Processing Technology 186, pp , [10] Golden, P. J., Hutson, A., Sundaram, V., Arps, J. H., Effect of surface treatments on fretting fatigue of Ti-6Al-4V, International Journal of Fatigue 29, pp ,

10

ANALIZA SKŁADOWYCH SIŁ SKRAWANIA ORAZ CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI PODCZAS TOCZENIA WĘGLIKÓW SPIEKANYCH NARZĘDZIAMI Z OSTRZAMI DIAMENTOWYMI

ANALIZA SKŁADOWYCH SIŁ SKRAWANIA ORAZ CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI PODCZAS TOCZENIA WĘGLIKÓW SPIEKANYCH NARZĘDZIAMI Z OSTRZAMI DIAMENTOWYMI MECHANIK 2/2015 ANALIZA SKŁADOWYCH SIŁ SKRAWANIA ORAZ CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI PODCZAS TOCZENIA WĘGLIKÓW SPIEKANYCH NARZĘDZIAMI Z OSTRZAMI DIAMENTOWYMI ANALYSIS OF CUTTING FORCES COMPONENTS AND SURFACE

Bardziej szczegółowo

Materia zawarty w poniszym konspekcie nie zawiera caego. materiau przedstawionego na wykadach z przedmiotu Techniki

Materia zawarty w poniszym konspekcie nie zawiera caego. materiau przedstawionego na wykadach z przedmiotu Techniki UWAGA!!! Materia zawarty w poniszym konspekcie nie zawiera caego materiau przedstawionego na wykadach z przedmiotu Techniki wytwarzania. 1 PODSTAWOWE WIADOMO'CI DOTYCZ+CE PROCESU SKRAWANIA Obróbk skrawaniem

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA 30 Spis tre ci

DIAGNOSTYKA 30 Spis tre ci DIAGNOSTYKA 3 Spis treci 1 REFERAT WPROWADZAJCY CEMPEL Czesaw - Short History of Diagnostics and Diagnostic Congresses in Poland 3 PUBLIKACJE KONGRESOWE ADAMKIEWICZ Andrzej - Diagnozowanie okrtowych turbinowych

Bardziej szczegółowo

Niespotykana trwałość ostrza

Niespotykana trwałość ostrza Rok założenia 1909 www.mechanik.media.pl PL ISSN 0025-6552 Index 36522X Cena 16,00 zł (w tym 8% VAT) Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 11/2013 Inveio Uni-directional crystal orientation

Bardziej szczegółowo

' B@EC(FCG= # # %),-$ #./- "- # )& )/ % )01 *'%2 # %),"3 # $* 24 # "& 0)3534 # 6& %"% # 01 *%$ # 78)2 # ".0) # 9#$"% #!&.

' B@EC(FCG= # # %),-$ #./- - # )& )/ % )01 *'%2 # %),3 # $* 24 # & 0)3534 # 6& %% # 01 *%$ # 78)2 # .0) # 9#$% #!&. ! "#$%! "# $ % # & '%(#)*)+ # # %),-$ #./- "- # )& )/ % )0 *'% # %),'3 # -"'$ #,%%% # $* 4 # "& 0)3534 # 6& %"% # 0 *%$ # 78) # ".0) # 9#$"% #!&."35% #,"% # %),"3 # 7) :$ #.#%;; & #09"* )0*&.,&.*,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH NA OBRABIARKI STEROWANE NUMERYCZNIE

PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH NA OBRABIARKI STEROWANE NUMERYCZNIE Jan SZADKOWSKI, Roman STRYCZEK, Grzegorz NIKIEL PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH NA OBRABIARKI STEROWANE NUMERYCZNIE Opiniodawcy: Dr hab. in. Józef Matuszek, Profesor PŁ Dr in. Jan Rafałowicz, Profesor

Bardziej szczegółowo

Influence of chemical additives used in EPB tunneling and its management

Influence of chemical additives used in EPB tunneling and its management Influence of chemical additives used in EPB tunneling and its management Daniele Peila, Andrea Picchio Department of Land, Environment and Geo-Engineering TUSC - Tunnelling and Underground Space Center

Bardziej szczegółowo

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA Tom LI Rok 2011 Zeszyt 4 POWŁOKI KONWERSYJNE NA ODLEWACH CIŚNIENIOWYCH ZE STOPÓW MAGNEZU CZĘŚĆ 1: WPŁYW PARAMETRÓW TECHNOLOGICZNYCH ODLEWANIA CIŚNIENIOWEGO NA JAKOŚĆ ODLEWÓW

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA PARAMETRÓW PROCESU SELEKTYWNEGO STAPIANIA LASEROWEGO STOPU CoCr NA PODSTAWIE WYBRANYCH PARAMETRÓW TOPOGRAFII POWIERZCHNI PO FREZOWANIU

IDENTYFIKACJA PARAMETRÓW PROCESU SELEKTYWNEGO STAPIANIA LASEROWEGO STOPU CoCr NA PODSTAWIE WYBRANYCH PARAMETRÓW TOPOGRAFII POWIERZCHNI PO FREZOWANIU DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.483 Dr inż. Dariusz GRZESIAK, dr inż. Daniel GROCHAŁA (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny): IDENTYFIKACJA PARAMETRÓW PROCESU SELEKTYWNEGO STAPIANIA LASEROWEGO

Bardziej szczegółowo

p v=0.10 1.4747 1.4104 1.4 1.1582 v=0.12 1.3164 1.3078 1.1026 1.2687 1.0672 1.2015 1.2052 1.2 1.0426 1.1705 1.1344 1.1279 1.0 0.8 1 v=0.08 v=0.06 1.0860 1 0,905 0,954

Bardziej szczegółowo

BADANIE MIKROTWARDOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ CYLINDRA W ASPEKCIE ODPORNOŚCI NA ZACIERANIE

BADANIE MIKROTWARDOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ CYLINDRA W ASPEKCIE ODPORNOŚCI NA ZACIERANIE 4-2013 T R I B O L O G I A 115 Jerzy TARNOWSKI *, Wacław GAWĘDZKI **, Marcin KOT * BADANIE MIKROTWARDOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ CYLINDRA W ASPEKCIE ODPORNOŚCI NA ZACIERANIE MICROHARDNESS ANALYSIS OF SURFACE

Bardziej szczegółowo

Polowy system monitorowania wilgotno ci gleby

Polowy system monitorowania wilgotno ci gleby Wojciech SKIERUCHA, Andrzej WILCZEK INSTYTUT AGROFIZYKI PAN, LUBLIN Polowy system monitorowania wilgotnoci gleby Dr hab. in. Wojciech SKIERUCHA Wojciech Skierucha urodzi si w 1956 r. w Lublinie. Tytu magistra

Bardziej szczegółowo

WPŁYW METODY POMIAROWEJ CHROPOWATOŚCI MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH NA OCENĘ POWIERZCHNI

WPŁYW METODY POMIAROWEJ CHROPOWATOŚCI MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH NA OCENĘ POWIERZCHNI Kompozyty 10: 3 (2010) 229-234 Andrzej Posmyk 1 *, Ireneusz Piotr Chmielik 2 1 Politechnika Śląska, Wydział Transportu, ul. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice, Poland 2 Taylor Hobson Polska, ul. Zwoleńska

Bardziej szczegółowo

ANALIZA METOD KOMPENSACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK 1. WPROWADZENIE

ANALIZA METOD KOMPENSACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK 1. WPROWADZENIE InŜynieria Maszyn, R. 15, z. 1-2, 2010 obrabiarka, błędy, metody kompensacji Paweł TUREK 1 Wojciech MODRZYCKI 1 Jerzy JĘDRZEJEWSKI 1 ANALIZA METOD KOMPENSACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK Wytwarzanie produktów o

Bardziej szczegółowo

INFLUENCE OF DIESEL ENGINE FUELLING WITH MINERAL AND VEGETABLE FUELS ON THE INJECTION PROCESS AND FUEL STREAM DISINTEGVATION

INFLUENCE OF DIESEL ENGINE FUELLING WITH MINERAL AND VEGETABLE FUELS ON THE INJECTION PROCESS AND FUEL STREAM DISINTEGVATION Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 13, No. 3 INFLUENCE OF DIESEL ENGINE FUELLING WITH MINERAL AND VEGETABLE FUELS ON THE INJECTION PROCESS AND FUEL STREAM DISINTEGVATION Andrzej Ambrozik 1,

Bardziej szczegółowo

KOSZTY PLANOWEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ CIGNIKÓW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI

KOSZTY PLANOWEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ CIGNIKÓW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI Technica Agraria 2(2) 2003, 53-57 KOSZTY PLANOWEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ CIGNIKÓW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI Zenon Grze Streszczenie. W pracy dokonano analizy kosztów planowej obsługi technicznej cigników

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE NIELINIOWEJ ANALIZY METOD ELEMENTÓW SKOCZONYCH W PROJEKTOWANIU CZCI MASZYN

ZASTOSOWANIE NIELINIOWEJ ANALIZY METOD ELEMENTÓW SKOCZONYCH W PROJEKTOWANIU CZCI MASZYN VIII Konferencja Naukowo-techniczna Programy MES w komputerowym wspomaganiu analizy, projektowania i wytwarzania ZASTOSOWANIE NIELINIOWEJ ANALIZY METOD ELEMENTÓW SKOCZONYCH W PROJEKTOWANIU CZCI MASZYN

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-7658-078-4

ISBN 978-83-7658-078-4 Pracę zrealizowano w ramach tematu Miejsce polskiego rolnictwa na globalnym rynku żywnościowym w zadaniu Rolnictwo społecznie zrównoważone. Opracowanie zawiera dwie prace dotyczące instytucjonalnych uwarunkowań

Bardziej szczegółowo

Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (26) Zrównoważone systemy rolnicze i zrównoważona dieta

Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (26) Zrównoważone systemy rolnicze i zrównoważona dieta Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (26) Zrównoważone systemy rolnicze i zrównoważona dieta Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (26) Zrównoważone systemy rolnicze i zrównoważona

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D

Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Grzegorz Nikiel Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Programowanie obrabiarek CNC na przykładzie układu sterowania Sinumerik 810D/840D Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIA PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 09/07. Maciej RóŜański Wojciech Gawrysiuk

STRESZCZENIA PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 09/07. Maciej RóŜański Wojciech Gawrysiuk STRESZCZENIA PRZEGLĄD SPAWALNICTWA 09/07 Maciej RóŜański Wojciech Gawrysiuk Lutospawanie MIG/MAG blach ocynkowanych i przykłady trudno spawalnych układów materiałowych MIG/MAG Braze Welding galvanized

Bardziej szczegółowo

PTNSS-2015-201 Marine engine indicated power uncertainty determination

PTNSS-2015-201 Marine engine indicated power uncertainty determination Article citation info: KOWALAK P. Marine engine indicated power uncertainty determination. Combustion Engines. 2015, 161(2), 3-13. ISSN 2300-9896. Przemysław KOWALAK PTNSS-2015-201 Marine engine indicated

Bardziej szczegółowo

Edward WANTUCH Bogusław RAJCHEL Tadeusz BURAKOWSKI Jacek ROŃDA

Edward WANTUCH Bogusław RAJCHEL Tadeusz BURAKOWSKI Jacek ROŃDA Edward WANTUCH Bogusław RAJCHEL Tadeusz BURAKOWSKI Jacek ROŃDA WPŁYW POLA MAGNETYCZNEGO PODCZAS POLEROWANIA MAGNETOŚCIERNEGO NA WYBRANE CECHY WARSTWY WIERZCHNIEJ PRZEDMIOTU INFLUENCE OF A MAGNETIC FIELD

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 11/2012

Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 11/2012 Rok założenia 1909 www.mechanik.media.pl PL ISSN 0025-6552 Index 36522X Cena 16,00 zł (w tym 8% VAT) Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 11/2012 Artykuł promocyjny na s. 938 ROCZNIK

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

Open Access Library Volume 1 (7) 2012

Open Access Library Volume 1 (7) 2012 Open Access Library Volume 1 (7) 2012 4. Oryginalne metody i narzdzia analityczne skadajce si na metodologi komputerowo zintegrowanego prognozowania rozwoju inynierii powierzchni materiaów Opisana w rozdziale

Bardziej szczegółowo

Dlaczego płacić więcej?

Dlaczego płacić więcej? ISSN 2081-7002 numer 2/2013 www.e-obrobkametalu.pl Dlaczego płacić więcej? Ta sama produktywność oraz trwałość narzędzia za mniejszą cenę z płytkami Nadeszła efektywność w kosztach TURNING LINE CNMG 1204..

Bardziej szczegółowo

7 8 9 10 12 WYBRANE ASPEKTY PLANOWANIA W MAŁYM PRZEDSIBIORSTWIE Edward Stawasz Streszczenie W artykule omówiono wybrane kwestie planowania w małych przedsibiorstwach. W szczególnoci omówiono aspekty dotyczce

Bardziej szczegółowo

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA TRANSACTIONS OF FOUNDRY RESEARCH INSTITUTE

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA TRANSACTIONS OF FOUNDRY RESEARCH INSTITUTE PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA TRANSACTIONS OF FOUNDRY RESEARCH INSTITUTE Volume LIV Year 2014 Number 4 2014 Instytut Odlewnictwa. All rights reserved. DOI: 10.7356/iod.2014.22 Porównanie wyników badań metrologicznych

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: The Little Book of Valuation: How to Value a Company, Pick a Stock and Profit

Tytuł oryginału: The Little Book of Valuation: How to Value a Company, Pick a Stock and Profit Tytuł oryginału: The Little Book of Valuation: How to Value a Company, Pick a Stock and Profit Tłumaczenie: Bartosz Sałbut ISBN: 978-83-246-3874-1 Copyright 2011 by Aswath Damodaran. All Rights Reserved.

Bardziej szczegółowo