ESTIMATION OF THE INFLUANCE OF BURNISHING PARAMETERS ON STEEL X5CrNi1810 SURFACE LAYERS STRENGTHENING AND ROUGHNESS CHANGES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ESTIMATION OF THE INFLUANCE OF BURNISHING PARAMETERS ON STEEL X5CrNi1810 SURFACE LAYERS STRENGTHENING AND ROUGHNESS CHANGES"

Transkrypt

1 Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 15, No ESTIMATION OF THE INFLUANCE OF BURNISHING PARAMETERS ON STEEL X5CrNi1810 SURFACE LAYERS STRENGTHENING AND ROUGHNESS CHANGES Wojciech Labuda, Robert Starosta, Tomasz Dyl Gdynia Maritime University of Marine Engineering Morska Street 83, Gdynia, Poland tel.: , fax: Abstract Angular momentum pumps are applied very often on ships. Because the pumps are working in hard conditions they are made from cavitation wear proof and electrochemical corrosion proof materials. The most popular damage of pump shaft is neck wear in place where seals are mounted. Burnishing as modern finish plastic tooling method makes possible getting high technological quality of elements. Because of many burnishing advantages it was proposed to shafts angular momentum pumps working instead of finish machining (finish turning, grinding, lapping). The goal was to estimate optimal burnishing parameters which enable to receive biggest strengthening and lowest roughness factor of angular momentum pumps shafts. The shaft necks are made from stainless steel X5CrNi1810. The tool one - roller burnishing tool SRMD type produced by Yamato. Its axis is parallel to working shaft axis. During working technological parameters like force, velocity and feed were changed. Keywords: plastic tooling, burnishing, surface layers, stainless steel, angular momentum pump OCENA WPYWU PARAMETRÓW NAGNIATANIA NA UMOCNIENIE WARSTWY WIERZCHNIEJ I ZMIAN CHROPOWATOCI POWIERZCHNI STALI X5CrNi1810 Streszczenie Na statkach bardzo czsto wykorzystuje si pompy krtne. Ze wzgldu na trudne warunki ich pracy do budowy tego rodzaju pomp stosuje si materiay odporne na zuycie kawitacyjne oraz korozj elektrochemiczn wywoan przez wod morsk. W przypadku waów pomp najczstsz niesprawnoci jest zuycie czopów (korozyjne, cierne i zmczenie stykowe) w miejscu montau uszczelnie (dawic). Obróbka nagniataniem jako nowoczesna metoda wykaczajca obróbki plastycznej umoliwia uzyskanie elementów maszyn o odpowiedniej jakoci technologicznej. W zwizku z licznymi korzyciami stosowania obróbki nagniataniem proponuje si jej zastosowanie w zamian za wykaczajc obróbk skrawaniem (toczenie wykaczajce, szlifowanie, polerowanie) do waów okrtowych pomp krtnych. Celem pracy byo wyznaczenie optymalnych parametrów nagniatania dla uzyskania najwikszego stopienia wzgldnego umocnienia warstwy wierzchniej i zmniejszenia chropowatoci powierzchni czopów waów okrtowych pomp krtnych wykonanych ze stali nierdzewnej X5CrNi1810. Proces nagniatania przeprowadzono nagniatakiem jednorolkowym SRMD firmy Yamato, który charakteryzuje si równolegoci osi czci roboczej do osi obrabianego czopu. Podczas nagniatania zastosowano zrónicowane parametry procesu technologicznego takie jak: sia nagniatania, prdko nagniatania oraz posuw. Sowa kluczowe: obróbka plastyczna, nagniatanie, stal odporna na korozj, warstwa wierzchnia, pompy krtne 1. Wprowadzenie Na trwao i niezawodno czci maszyn istotny wpyw ma technologia zastosowana w procesie produkcyjnym. Ostateczne ksztatowanie warstwy wierzchniej, czyli wymiarów i waciwoci uytkowych uzyskuje si podczas obróbki wykaczajcej danego elementu [1, 2]. Obróbka nagniataniem znana jest od kilkudziesiciu lat. Pierwsze narzdzia do nagniatania otworów powstay

2 W. Labuda, R. Starosta, T. Dyl w latach , natomiast w okresie póniejszym take do waków. Podstawowym celem obróbki nagniatania jest uzyskanie odpowiednich waciwoci warstwy wierzchniej, które maj znaczcy wpyw na trwao elementów czci maszyn. Technologia nagniatania moe by stosowana w zakadach przemysu maszynowego. Umoliwia ona wyeliminowanie tradycyjnej obróbki ciernej takiej jak szlifowanie, dogadzanie, gadzenie czy polerowanie. Dlatego ostateczne ksztatowanie wymiarów i waciwoci uytkowych przez nagniatanie staje si obróbk bezwiórow i bezpyow. Pozwala to na zaliczanie jej do ekologicznych metod obróbki (3). W praktyce przemysowej proces ten realizowany jest na obrabiarkach uniwersalnych jak i obrabiarkach CNC, ale zaliczany jest do obróbki plastycznej. Proces nagniatania umoliwia obróbk powierzchni z du dokadnoci wymiarow (w 7 i 6 klasie dokadnoci), co pozwala na osignicie wielu korzyci, do których naley zaliczy: - moliwo uzyskania powierzchni o duej gadkoci (Ra = 0,32-0,04 m) i duym udziale nonym profilu chropowatoci (90%), - wzrost twardoci powierzchni, - zwikszenie odpornoci na zmczenie (powierzchniowe i objtociowe), - zwikszenie odpornoci na zuycie cierne i zacieranie, - braku na nagniatanej powierzchni ziaren ciernych, ostrych i twardych fragmentów narostu oraz wiórów, - moliwo stosowania narzdzi nagniatajcych na uniwersalnych tokarkach (koncepcja obróbki na jednym stanowisku), - eliminacj lub ograniczenie czasochonnych operacji takich jak gadzenie, docieranie, szlifowanie, polerowanie, - moliwo eliminacji obróbki cieplnej w okrelonych przypadkach, - du wydajno procesu (jedno przejcie robocze narzdzia) i redukcje kosztów wytwarzania, - du trwao nagniataków, - zmniejszenie kosztów wytwarzania czci maszyn. Wiele orodków naukowych na caym wiecie zajmuje si obróbk nagniataniem i jej skutkami w warstwie wierzchniej. Programy badawcze obejmuj midzy innymi zagadnienia dotyczce nagniatania eliw [6], niektórych stopów aroodpornych i stali nierdzewnych, stopów miedzi i aluminium [9], tytanu i jego stopów [7, 10], powok galwanicznych, dyfuzyjnych i napawanych [1, 9] oraz czci wykonanych przez spiekanie proszków metali. W zwizku z wieloma zaletami wynikajcymi ze stosowania obróbki nagniataniem proponuje si wyznaczenie optymalnych parametrów nagniatania dla uzyskania najwikszego stopienia wzgldnego umocnienia warstwy wierzchniej i zmniejszenia chropowatoci powierzchni czopów waów okrtowych pomp krtnych wykonanych ze stali nierdzewnej X5CrNi Przygotowanie próbek Waki ze stali nierdzewnej X5CrNi1810 poddano wstpnej obróbce skrawaniem w celu przygotowania czopów pod obróbk nagniataniem. Proces tocznia przeprowadzono na tokarce TUC 40 noem z wymiennymi pytkami typu WNMG WF firmy Sandvik Coromant. Podczas operacji toczenia zastosowano nastpujce parametry skrawania: prdko skrawania V c = 112 m/min, posuw f = 0,27 mm/obr, gboko skrawania a p = 0,5 mm. Pomimo zastosowania niezmiennych parametrów technologicznych obróbki skrawaniem uzyskano zrónicowane wyniki pomiaru chropowatoci powierzchni badanych waków. Warto redniego arytmetycznego odchylenia profilu nierównoci, wahaa si w przedziale 0,5 do 1,18 m. rednia warto wspóczynnika chropowatoci R a wyniosa 0,83 m. (Tab. 1) Obrabiana stal charakteryzowaa si po operacji toczenia redni twardoci 307 HV, wyniki podstawowej analizy statystycznej przedstawiono w Tab

3 Estimation of the Influance of Burnishing Parametres on Steel X5crni1810 Surface Layers Strengthening Tab. 1. Wyniki podstawowej analizy statystycznej pomiaru chropowatoci (liczba pomiarów 48) Tab. 1. The results of statistic analysis of roughness factor measurements (measurements number 48) rednia Mediana Minimum Maksimum Odch. Stand. Bd Stand. 0,83 0,79 0,50 1,18 0,14 0,02 Tab. 2. Wyniki analizy statystycznej pomiaru twardoci (liczba pomiarów 48) Tab. 2. The results of statistic analysis of hardness measurements (measurements number 48) rednia Mediana Minimum Maksimum Odch. Stand. Bd Stand ,75 1,26 3. Metodyka bada Proces nagniatania przeprowadzono nagniatakiem jednorolkowym SRMD firmy Yamato, który charakteryzuje si, w odrónieniu od najczciej stosowanych, równolegoci osi czci roboczej do osi obrabianego waka. Nagniataniu poddane zostay czopy waków ze stali odpornej na korozj X5CrN1810 o rednicy 40 mm. Zastosowane parametry procesu technologicznego powierzchniowej obróbki plastycznej przedstawiono w Tab. 3. Tab. 3. Parametry procesu technologicznego obróbki nagniataniem Tab. 3. Technological parameters of burnishing process Parametr Wartoci Sia nagniatania - F [kn] 0,7; 0,9; 1,1 Prdko nagniatania - V c [m/min] 35; 56; 88; 112 Posuw - f [mm/obr] 0,13; 0,54; 0,94; 1,2 Pomiar twardoci zrealizowano metod Vickersa za pomoc przyrzdu WPM, przy sile nacisku wynoszcej 50 N. Na podstawie uzyskanych wyników wyznaczono stopie wzgldnego umocnienia warstwy wierzchniej Su: S u HV 2 HV 1100%, (1) HV 1 gdzie: S u - stopie wzgldnego umocnienia warstwy wierzchniej, HV 1 - twardo materiau przed nagniataniem, HV 2 - twardo materiau po powierzchniowej obróbce plastycznej. Chropowato powierzchni zmierzono profilometrem HOMMEL TESTER T1000. Dugo odcinka pomiarowego wynosia 4,8 mm, a odcinka elementarnego 0,8 mm. Na podstawie otrzymanych wyników wyznaczono wskanik zmniejszenia chropowatoci powierzchni K Ra : gdzie: K Ra - wskanik zmniejszenia chropowatoci powierzchni, R K a Ra, (2) R a R a - chropowato powierzchni materiau, R a - chropowato powierzchni materiau po powierzchniowej obróbce plastycznej. 261

4 W. Labuda, R. Starosta, T. Dyl Wyniki okrelajce twardo i chropowato powierzchni poddano analizie statystycznej - regresji wielokrotnej, w celu okrelenia ich wpywu na badane waciwoci. Obliczenia wykonano za pomoc programu komputerowego Statistica 5.5. Ze wzgldu na róne miana zmiennych niezalenych, wpyw poszczególnych parametrów analizowano na podstawie standaryzowanych wspóczynników regresji (BETA). 4. Wyniki bada Zastosowane parametry nagniatania wpyny zarówno na zmniejszenie wartoci chropowatoci powierzchni oraz na zwikszenie umocnienia warstwy wierzchniej materiau obrobionego. Wartoci wspóczynników Su okrelajcego stopie wzgldnego umocnienia warstwy wierzchniej zmieniay si w zalenoci od zastosowanych parametrów obróbki nagniataniem i wahay si w granicach od 1% do 18%. Najwysz warto stopnia wzgldnego umocnienia powierzchni czopa wau (S u = 18%) uzyskano stosujc nastpujce parametry nagniatania: F = 1140 N, V n = 35 m/min, f = 1,2 mm/obr. Natomiast najmniejsz warto stopnia wzgldnego umocnienia (S u = 1%) uzyskano przy parametrach nagniatania: F = 1140 N, V n = 112 m/min, f = 1,2 mm/obr. Analizujc wpyw parametrów nagniatania na stopie wzgldnego umocnienia warstwy wierzchniej posuono si analiz regresji wielokrotnej. Uzyskane wartoci standaryzowanych wspóczynników regresji (BETA), wspóczynników regresji wielokrotnej (B) i poziomów istotnoci (poziom p) podano w Tab. 4. Pozostae wspóczynniki przyjmuj wartoci stae i wynosz one odpowiednio: wspóczynnik korelacji R = 0,80, wspóczynnik determinacji R 2 = 0,65 oraz bd estymacji: 2,45. Tab. 4. Wyniki analizy regresji wielokrotnej parametru S u dla zmiennych przedstawionych w tabeli 3 Tab. 4. The results of S u parameter statistic analysis for variables presented in table 3 BETA B poziom p Wyraz wolny 12,28 0,00 Prdko nagniatania V n -0,79-0,11 0,00 Posuw f -0,03-0,33 0,71 Sia nagniatania - F 0,18 0,004 0,05 Tab. 5. Wpyw wartoci prdkoci nagniatania V n na parametr S u Tab. 5. The influence of burnishing speed V n on S u parameter Parametry nagniatania: F = 1,1 kn; f = 1,2 obr/min Prdko nagniatania V n [m/min] Stopie wzgldnego umocnienia S u [%] Parametry nagniatania: F = 0,9 kn; f = 0,13 obr/min Prdko nagniatania V n [m/min] Stopie wzgldnego umocnienia S u [%] Warto standaryzowana wspóczynnika regresji BETA prdkoci nagniatania wynosi -0,79, co wiadczy o jej najwikszym wpywie na wspóczynnik umocnienia S u. Wraz ze wzrostem prdkoci nagniatania nastpuje zmniejszenie stopnia wzgldnego umocnienia materiau (Tab. 5) W mniejszym stopniu (BETA = 0,18) na wspóczynnik S u wpywa sia nagniatania, ale wraz z jej wzrostem nastpuje umocnienie materiau. Maa warto wspóczynnika BETA (-0,03) dla posuwu okrela, e ma on najmniejszy wpyw na warto wspóczynnika S u i jest on statystycznie nieistotny (poziom p= 0,71). Wartoci standaryzowanych wspóczynników regresji (BETA), wspóczynników regresji wielokrotnej (B) i poziomów istotnoci (poziom p) przeprowadzonej analizy regresji wielokrotnej nie uwzgldniajcej posuwu zawarto w Tab. 6. Pozostae wspóczynniki przyjmuj 262

5 Estimation of the Influance of Burnishing Parametres on Steel X5crni1810 Surface Layers Strengthening wartoci stae i wynosz one odpowiednio: wspóczynnik korelacji R = 0,81, wspóczynnik determinacji R 2 = 0,65, bd estymacji: 2,42. Porównane wartoci wspóczynników BETA z Tab. 4 i 6 maj te same wartoci. Potwierdza to brak statystycznej istotnoci zmiennej niezalenej f na warto stopnia wzgldnego umocnienia warstwy wierzchniej. Jego pominicie nie wpywa równie na wartoci wspóczynników determinacji dla obu analiz. Tab.6. Wyniki analizy regresji wielokrotnej parametru S u dla zmiennych przedstawionych w tabeli 3 bez uwzgldnienia posuwu Tab. 6.The results of S u parameter statistic analysis for variables presented in table 3 without taking into account the feed BETA B poziom p Wyraz wolny 12,05 0,00 Prdko nagniatania - V n -0,79-0,11 0,00 Sia nagniatania - F 0,18 0,004 0,04 Równanie regresji wielokrotnej ma posta:s u = 0,004F - 0,11V n + 12,05±2,42 W wyniku przeprowadzonej obróbki nagniataniem wartoci wspóczynników K Ra okrelajcych wskanik zmniejszenia chropowatoci powierzchni wahay si w przedziale od 1 do 11. Najmniejsz warto redniego arytmetycznego odchylenia profilu nierównoci R a = 0,07 m (Rys. 1) i najwiksz warto wskanika K Ra = 11 (Rys. 2.) uzyskano stosujc nastpujce parametry obróbki nagniataniem: F = 1140 N, V n = 56 m/min., f =0,13 mm/obr. a) b) Rys. 1. Profilogramy powierzchni waka a) przed nagniataniem R a = 0,77 m b) po obróbce nagniataniem R a = 0,7 m Fig. 1. The shaft surface profile analysis: a) before burnishing process R a = 0,77 m b) after burnishing process R a = 0,7 m 263

6 W. Labuda, R. Starosta, T. Dyl Rys. 2. Wpyw parametrów nagniatania na warto wskanika zmniejszenia chropowatoci (K Ra ) Fig.2. The influence of burnishing parameters on roughness reduction index value (K Ra ) Analizujc wpyw parametrów nagniatania na wskanik zmniejszenia chropowatoci powierzchni posuono si równie analiz regresji wielokrotnej. Uzyskane wartoci standaryzowanych wspóczynników regresji (BETA), wspóczynników regresji wielokrotnej (B) i poziomów istotnoci (poziom p) podano w Tab. 7. Pozostae wspóczynniki przyjmuj wartoci stae i wynosz one odpowiednio: wspóczynnik korelacji R = 0,71, wspóczynnik determinacji R 2 = 0,51, bd estymacji 2,29. Tab. 7. Wyniki analizy regresji wielokrotnej parametru K Ra dla zmiennych przedstawionych w Tab. 3 Tab. 7. The results of K Ra parameter statistic analysis for variables presented in Tab. 3 BETA B poziom p Wyraz wolny 0,068 0,97 Sia nagniatania - F 0,41 0,007 0,00 Prdko nagniatania - V n -0,12-0,01 0,27 Posuw - f -0,57-4,44 0,00 Rozpatrujc uzyskane wartoci standaryzowanych wspóczynników regresji wielokrotnej dla zmiennych niezalenych, mona stwierdzi, e najwikszy wpyw na wskanik zmniejszenia chropowatoci powierzchni K Ra ma posuw (BETA = -0,57). Im mniejsza warto posuwu uyta w operacji nagniatania, tym warto redniego arytmetycznego odchylenia profilu nierównoci R a jest mniejsza. Drugim istotnym parametrem wpywajcym na jako uzyskanej powierzchni, a tym samym na wskanik K Ra jest sia nagniatania. wiadczy o tym uzyskana warto standaryzowanego wspóczynnika regresji (BETA = 0,41). Wraz ze wzrostem wartoci siy nagniatania nastpuje spadek wartoci parametru R a. Wspóczynnik BETA dla zmiennej V n cechuje si wysok wartoci poziomu istotnoci (p = 0,27). wiadczy to o braku statystycznej istotnoci rozpatrywanego parametru na struktur stereometryczn czopów waów. Potwierdza to przeprowadzona analiza regresji wielokrotnej, która nie uwzgldnia prdkoci nagniatania (Tab. 8). Uzyskane wartoci BETA, B i poziomu p podano w Tab. 8. Pozostae wspóczynniki przyjmuj wartoci stae 264

7 Estimation of the Influance of Burnishing Parametres on Steel X5crni1810 Surface Layers Strengthening i wynosz odpowiednio: wspóczynnik korelacji R= 0,70, wspóczynnik determinacji R 2 = 0,49, bd estymacji: 2,30. Wspóczynniki BETA, B i poziomu p dla posuwu i siy nagniatania osigny takie same wartoci (Tab.7, 8). Powtórna analiza statystyczna z pominiciem zmiennej V n, pomimo tego, e potwierdza jego statystyczn nieistotno na warto wskanika K Ra, to obniya stopie dopasowania równania regresji do uzyskanych rzeczywistych wyników, o czym wiadcz wartoci wspóczynników determinacji R 2. Prawdopodobn przyczyn uzyskanej niszej wartoci wspóczynnika determinacji (R 2 =0,49), moe by brak liniowego wpywu, którego z parametrów nagniatania na warto K Ra (Rys. 3). Tab. 8. Wyniki analizy regresji wielokrotnej parametru K Ra dla zmiennych przedstawionych w tab. 3 bez uwzgldnienia prdkoci nagniatania Tab. 8. The results of K Ra parameter statistic analysis for variables presented in tab. 3 without taking into account the burnishing speed BETA B poziom p Wyraz wolny -0, 84 0,66 Sia nagniatania - F 0,41 0,007 0,00 Posuw - f -0,57-4,44 0,00 W celu lepszego dopasowania równania regresji wielokrotnej do uzyskanych wyników pomiarów przeprowadzono logarytmowanie parametru posuwu f i parametru K Ra. Uzyskane wartoci BETA, B i poziomu p podano w Tab.9, natomiast pozostae wspóczynniki przyjmuj wartoci stae i wynosz odpowiednio: wspóczynnik korelacji R = 0,83, wspóczynnik determinacji R 2 =0,70, bd estymacji: 0,17. Warto wspóczynnika determinacji wiadczy o tym, e zmodyfikowane równanie regresji (wzór 3) w dokadniejszy sposób pozwoli na szacowanie wpywu parametrów obróbkowych nagniatania na struktur stereometryczn powierzchni czopów waów pomp krtnych. 16 Wartoci przewidywane wzgldem obserwowanych Zmienna zalena: K Ra Wart. obserw Wart. przewidyw % p.ufnoci Rys. 3. Zaleno pomidzy wartociami przewidywanymi (obliczonymi z równania regresji) a wartociami obserwowanymi (zmierzonymi) Fig. 3. Dependence between predicted (calculated) and observed (measured) values 265

8 W. Labuda, R. Starosta, T. Dyl Tab. 9. Wyniki analizy regresji wielokrotnej parametru logk Ra dla zmiennych przedstawionych w tab. 3 bez uwzgldnienia prdkoci nagniatania Tab. 9. The results of K Ra parameter statistic analysis for variables presented in tab. 3 without taking into account the burnishing speed BETA B poziom p Wyraz wolny -0,64 0,00 Sia nagniatania - F 0,52 0,001 0,00 Posuw - logf -0,65-0,51 0,00 Równanie regresji wielokrotnej ma posta: logk Ra = 0,001F - 0,51ogf - 0,64 gdzie: 0,001 F K Ra - wskanik zmniejszenia chropowatoci powierzchni [-], F - sia nagniatania [kn], f - posuw [mm/obr]. 10 K, (3) Ra 0,51 4, 36 f 5. Wnioski Moliwe jest przeprowadzenie procesu nagniatania stali odpornej na korozj X5CrNi1810 w celu zmniejszenia wartoci redniego arytmetycznego odchylenia profilu nierównoci R a oraz zwikszenia stopnia wzgldnego umocnienia warstwy wierzchniej S u. Dobór parametrów powinien zalee od celu zastosowania powierzchniowej obróbki plastycznej. - proces technologiczny majcy na celu uzyskanie maej wartoci chropowatoci powierzchni powinien by przeprowadzony z moliwie najwiksz si nagniatania i najmniejszym posuwem, - w celu uzyskania duego wspóczynnika stopnia wzgldnego umocnienia warstwy wierzchniej proces technologiczny powinien by przeprowadzony z jak najwiksz si nagniatania i najmniejsz prdkoci nagniatania, - w celu uzyskania jak najmniejszej wartoci redniego arytmetycznego odchylenia profilu nierównoci R a przy jednoczesnym umocnieniu warstwy wierzchniej naley zastosowa jak najwiksz si nagniatania, jak najmniejszy posuw oraz jak najmniejsza prdko nagniatania. Literatura [1] Przybylski,W., Technologia obróbki nagniataniem, Wydawnictwo Naukowo - Techniczne, Warszawa [2] Przybylski, W., Wpyw stanu warstwy wierzchniej na konstytuowanej przez nagniatanie na trwao elementów maszyn, Wybrane problemy Trybologii, PWN, Warszawa [3] Przybylski, W., Wojciechowski, J., Technological and organizational aspects of cleaner manufacturing. First Cleaner Production International Conference, Rydzyna [4] Kukieka, L., Teoretyczne i dowiadczalne podstawy powierzchniowego nagniatania tocznego z elektrokontaktowym nagrzewaniem, Wydawnictwo Uczelniane Wyszej Szkoy Inynierskiej, Monografia WM Nr 47, Koszalin

9 Estimation of the Influance of Burnishing Parametres on Steel X5crni1810 Surface Layers Strengthening [5] Hassan, A. M., The effects ball-and roller-burnishing on the surface roughness and hardness of some non-ferrous metals, Journal of Materials Processing Technology 72, pp , [6] Tubielewicz, K., Technologia nagniatania eliwnych czci maszynowych, Wydawnictwa Politechniki Czstochowskiej, Monografie Nr 69, Czstochowa [7] Melechow, R.,Tubielewicz, K., Baszczuk, W., Tytan i jego stopy, Wydawnictwa Politechniki Czstochowskiej, Monografie Nr 107, pp , Czstochowa [8] López de Lacalle, L. N., Lamikiz, A., Muñoa, J., Sánchez J. A., Quality improvement of ballend milled sculptured surfaces by ball burnishing, International Journal of Machine Tools & Manufacture 45, pp , [9] El-Tayeb, N. S. M., Low, K. O.,Brevern, P. V., Influence of roller burnishing contact width and burnishing orientation on surface quality and tribological behaviour of Aluminium 6061, Journal of Materials Processing Technology 186, pp , [10] Golden, P. J., Hutson, A., Sundaram, V., Arps, J. H., Effect of surface treatments on fretting fatigue of Ti-6Al-4V, International Journal of Fatigue 29, pp ,

10

PROCES NAGNIATANIA JAKO METODA OBRÓBKI WYKAŃCZAJĄCEJ CZOPÓW WAŁÓW POMP OKRĘTOWYCH

PROCES NAGNIATANIA JAKO METODA OBRÓBKI WYKAŃCZAJĄCEJ CZOPÓW WAŁÓW POMP OKRĘTOWYCH Wojciech Labuda Akademia Morska w Gdyni PROCES NAGNIATANIA JAKO METODA OBRÓBKI WYKAŃCZAJĄCEJ CZOPÓW WAŁÓW POMP OKRĘTOWYCH W artykule przedstawiono metodę obróbki wykańczającej czopów wałów pomp okrętowych.

Bardziej szczegółowo

ESTIMATION OF THE INFLUENCE OF PASSES NUMBER BURNISHING TOOL ON SHIPS PUMPS SHAFTS SURFACE LAYERS STRENGTHENING AND ROUGHNESS CHANGES

ESTIMATION OF THE INFLUENCE OF PASSES NUMBER BURNISHING TOOL ON SHIPS PUMPS SHAFTS SURFACE LAYERS STRENGTHENING AND ROUGHNESS CHANGES Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 16, No. 4 2009 ESTIMATION OF THE INFLUENCE OF PASSES NUMBER BURNISHING TOOL ON SHIPS PUMPS SHAFTS SURFACE LAYERS STRENGTHENING AND ROUGHNESS CHANGES Adam

Bardziej szczegółowo

WPŁ YW NAGNIATANIA NA POPRAWĘ W Ł A Ś CIWOŚ CI EKSPLOATACYJNYCH WAŁ ÓW POMP WODNYCH SILNIKÓW OKRĘ TOWYCH

WPŁ YW NAGNIATANIA NA POPRAWĘ W Ł A Ś CIWOŚ CI EKSPLOATACYJNYCH WAŁ ÓW POMP WODNYCH SILNIKÓW OKRĘ TOWYCH ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LII NR 1 (184) 2011 Adam Charchalis Wojciech Labuda Akademia Morska w Gdyni WPŁ YW NAGNIATANIA NA POPRAWĘ W Ł A Ś CIWOŚ CI EKSPLOATACYJNYCH WAŁ ÓW POMP WODNYCH

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ODKSZTAŁCENIA WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI I STOPIEŃ UMOCNIENIA WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ PO OBRÓBCE NAGNIATANEM

WPŁYW ODKSZTAŁCENIA WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI I STOPIEŃ UMOCNIENIA WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ PO OBRÓBCE NAGNIATANEM Tomasz Dyl Akademia Morska w Gdyni WPŁYW ODKSZTAŁCENIA WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI I STOPIEŃ UMOCNIENIA WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ PO OBRÓBCE NAGNIATANEM W artykule określono wpływ odkształcenia

Bardziej szczegółowo

NAGNIATANIE POWIERZCHNI PŁASKICH ELEMENTÓW CZĘŚCI MASZYN OKRĘTOWYCH

NAGNIATANIE POWIERZCHNI PŁASKICH ELEMENTÓW CZĘŚCI MASZYN OKRĘTOWYCH Tomasz Dyl Akademia Morska w Gdyni NAGNIATANIE POWIERZCHNI PŁASKICH ELEMENTÓW CZĘŚCI MASZYN OKRĘTOWYCH W artykule przedstawiono klasyfikację procesu nagniatania powierzchni płaskich. Omówiono wpływ nagniatania

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ZMIANY GŁĘBOKOŚCI SKRAWANIA NA WARTOŚĆ SIŁ SKRAWANIA I PARAMETR CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI PODCZAS TOCZENIA CZOPÓW WAŁÓW

WPŁYW ZMIANY GŁĘBOKOŚCI SKRAWANIA NA WARTOŚĆ SIŁ SKRAWANIA I PARAMETR CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI PODCZAS TOCZENIA CZOPÓW WAŁÓW Wojciech Labuda, Dawid Kozyra Akademia Morska w Gdyni WPŁYW ZMIANY GŁĘBOKOŚCI SKRAWANIA NA WARTOŚĆ SIŁ SKRAWANIA I PARAMETR CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI PODCZAS TOCZENIA CZOPÓW WAŁÓW W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ZMIANY KĄTA PRZYSTAWIENIA NOŻA TOKARSKIEGO TYPU WIPER NA WARTOŚĆ PARAMETRÓW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI CZOPÓW WYKONANYCH ZE STALI AUSTENITYCZNEJ

WPŁYW ZMIANY KĄTA PRZYSTAWIENIA NOŻA TOKARSKIEGO TYPU WIPER NA WARTOŚĆ PARAMETRÓW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI CZOPÓW WYKONANYCH ZE STALI AUSTENITYCZNEJ Wojciech Labuda, Maciej Dargacz, Michał Klecha, Sandra Kozłowska Akademia Morska w Gdyni WPŁYW ZMIANY KĄTA PRZYSTAWIENIA NOŻA TOKARSKIEGO TYPU WIPER NA WARTOŚĆ PARAMETRÓW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI CZOPÓW

Bardziej szczegółowo

WPŁYW NAGNIATANIA NA UMOCNIENIE ELEMENTÓW CZĘŚCI MASZYN OKRĘTOWYCH

WPŁYW NAGNIATANIA NA UMOCNIENIE ELEMENTÓW CZĘŚCI MASZYN OKRĘTOWYCH Tomasz Dyl Akademia Morska w Gdyni WPŁYW NAGNIATANIA NA UMOCNIENIE ELEMENTÓW CZĘŚCI MASZYN OKRĘTOWYCH Nagniatanie może być wykorzystywane w procesie technologicznym wytwarzania i regeneracji wielu elementów

Bardziej szczegółowo

Obróbka Plastyczna Metali t. XXII nr 2 (2011) Procesy kształtowania objętościowego

Obróbka Plastyczna Metali t. XXII nr 2 (2011) Procesy kształtowania objętościowego Obróbka Plastyczna Metali t. XXII nr 2 (2011) Procesy kształtowania objętościowego Dr inŝ. Robert STAROSTA, mgr inŝ. Wojciech LABUDA Akademia Morska, Wydział Mechaniczny, Katedra Materiałów Okrętowych

Bardziej szczegółowo

Wpływ warunków nagniatania tocznego na chropowatość powierzchni stali C45 po cięciu laserem

Wpływ warunków nagniatania tocznego na chropowatość powierzchni stali C45 po cięciu laserem AGNIESZKA SKOCZYLAS Wpływ warunków nagniatania tocznego na chropowatość powierzchni stali C45 po cięciu laserem 1. Wprowadzenie Nagniatanie jest jedną z metod obróbki wykończeniowej polegającą na wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

BADANIE ENERGOCHŁONNOŚCI TOCZENIA I NAGNIATANIA STALI UTWARDZONEJ. Streszczenie

BADANIE ENERGOCHŁONNOŚCI TOCZENIA I NAGNIATANIA STALI UTWARDZONEJ. Streszczenie DOI: 1.17814/mechanik.215.8-9.451 Mgr inż. Roman CHUDY, prof. dr hab. inż. Wit GRZESIK (Politechnika Opolska): BADANIE ENERGOCHŁONNOŚCI TOCZENIA I NAGNIATANIA STALI UTWARDZONEJ Streszczenie Opisano nowe

Bardziej szczegółowo

OCENA PARAMETRÓW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI TOCZONYCH OTWORÓW W KOŁACH ZĘBATYCH OBRABIANYCH NAGNIATANIEM

OCENA PARAMETRÓW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI TOCZONYCH OTWORÓW W KOŁACH ZĘBATYCH OBRABIANYCH NAGNIATANIEM 6-2011 T R I B O L O G I A 61 Michał DOBRZYŃSKI *, Włodzimierz PRZYBYLSKI *, Piotr WASZCZUR * OCENA PARAMETRÓW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI TOCZONYCH OTWORÓW W KOŁACH ZĘBATYCH OBRABIANYCH NAGNIATANIEM EVALUATION

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DOBORU WARUNKÓW I PARAMETRÓW PROCESU TECHNOLOGICZNEGO W ASPEKCIE CECH EKSPLOATACYJNEJ WARSTWY WIERZCHNIEJ

PROCEDURA DOBORU WARUNKÓW I PARAMETRÓW PROCESU TECHNOLOGICZNEGO W ASPEKCIE CECH EKSPLOATACYJNEJ WARSTWY WIERZCHNIEJ 6-2012 T R I B O L O G I A 113 Maciej MATUSZEWSKI *, Janusz MUSIAŁ *, Michał STYP-REKOWSKI * PROCEDURA DOBORU WARUNKÓW I PARAMETRÓW PROCESU TECHNOLOGICZNEGO W ASPEKCIE CECH EKSPLOATACYJNEJ WARSTWY WIERZCHNIEJ

Bardziej szczegółowo

PRELIMINARY RESEARCH OF CUTTING FORCES OF SHAFT PINS

PRELIMINARY RESEARCH OF CUTTING FORCES OF SHAFT PINS Wojciech Labuda Gdynia Maritime University PRELIMINARY RESEARCH OF CUTTING FORCES OF SHAFT PINS One of the greatest problems of modern production techniques is the achievement of an appropriate quality

Bardziej szczegółowo

BADANIA WYTRZYMA OŒCI NA ŒCISKANIE PRÓBEK Z TWORZYWA ABS DRUKOWANYCH W TECHNOLOGII FDM

BADANIA WYTRZYMA OŒCI NA ŒCISKANIE PRÓBEK Z TWORZYWA ABS DRUKOWANYCH W TECHNOLOGII FDM dr in. Marek GOŒCIAÑSKI, dr in. Bart³omiej DUDZIAK Przemys³owy Instytut Maszyn Rolniczych, Poznañ e-mail: office@pimr.poznan.pl BADANIA WYTRZYMA OŒCI NA ŒCISKANIE PRÓBEK Z TWORZYWA ABS DRUKOWANYCH W TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

OCENA WYKORZYSTANIA CIEPŁA WEWNĘTRZNEGO ŁUKU ELEKTRYCZNEGO DO HARTOWANIA POWIERZCHNIOWEGO STALI

OCENA WYKORZYSTANIA CIEPŁA WEWNĘTRZNEGO ŁUKU ELEKTRYCZNEGO DO HARTOWANIA POWIERZCHNIOWEGO STALI Robert Starosta Bartosz Żurawek Akademia Morska w Gdyni OCENA WYKORZYSTANIA CIEPŁA WEWNĘTRZNEGO ŁUKU ELEKTRYCZNEGO DO HARTOWANIA POWIERZCHNIOWEGO STALI W pracy przedstawiono wyniki badań mających na celu

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PROCESU TARCIA NA ZMIANĘ MIKROTWARDOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH

WPŁYW PROCESU TARCIA NA ZMIANĘ MIKROTWARDOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH WOJCIECH WIELEBA WPŁYW PROCESU TARCIA NA ZMIANĘ MIKROTWARDOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH THE INFLUENCE OF FRICTION PROCESS FOR CHANGE OF MICROHARDNESS OF SURFACE LAYER IN POLYMERIC MATERIALS

Bardziej szczegółowo

Wpływ odkształcenia względnego na zmniejszenie chropowatości powierzchni po obróbce nagniataniem

Wpływ odkształcenia względnego na zmniejszenie chropowatości powierzchni po obróbce nagniataniem Obróbka Plastyczna Metali t. XXIII nr 1 (2012) InŜynieria materiałowa w obróbce plastycznej Dr inŝ. Tomasz DYL Akademia Morska w Gdyni, Wydział Mechaniczny, Katedra Materiałów Okrętowych i Technologii

Bardziej szczegółowo

WPŁYW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI MATERIAŁU NA GRUBOŚĆ POWŁOKI PO ALFINOWANIU

WPŁYW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI MATERIAŁU NA GRUBOŚĆ POWŁOKI PO ALFINOWANIU 51/17 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2005, Rocznik 5, Nr 17 Archives of Foundry Year 2005, Volume 5, Book 17 PAN - Katowice PL ISSN 1642-5308 WPŁYW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI MATERIAŁU NA GRUBOŚĆ POWŁOKI PO ALFINOWANIU

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE STANÓW ZDOLNO CI JAKO CIOWEJ PROCESU PRODUKCYJNEGO

DIAGNOZOWANIE STANÓW ZDOLNO CI JAKO CIOWEJ PROCESU PRODUKCYJNEGO DIAGNOSTYKA 27 ARTYKUY GÓWNE SZKODA, Diagnozowanie stanów zdolnoci jakociowej 89 DIAGNOZOWANIE STANÓW ZDOLNOCI JAKOCIOWEJ PROCESU PRODUKCYJNEGO Jerzy SZKODA Katedra Eksploatacji Pojazdów i Maszyn Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA GEOMETRYCZNA POWIERZCHNI STOPU PA10 PO NAGNIATANIU TOCZNYM

STRUKTURA GEOMETRYCZNA POWIERZCHNI STOPU PA10 PO NAGNIATANIU TOCZNYM 67/21 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 21(2/2) ARCHIVES OF FOUNDARY Year 2006, Volume 6, Nº 21 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 STRUKTURA GEOMETRYCZNA POWIERZCHNI STOPU PA10 PO NAGNIATANIU

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE CECH CHROPOWATOŚCI ŻELIW PO OBRÓBCE TOKARSKIEJ. Streszczenie

PORÓWNANIE CECH CHROPOWATOŚCI ŻELIW PO OBRÓBCE TOKARSKIEJ. Streszczenie DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.485 Dr hab. inż. Edward MIKO, prof. PŚk; mgr inż. Michał SKRZYNIARZ (Politechnika Świętokrzyska): PORÓWNANIE CECH CHROPOWATOŚCI ŻELIW PO OBRÓBCE TOKARSKIEJ Streszczenie

Bardziej szczegółowo

WPYW STANU WARSTWY WIERZCHNIEJ NA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE ŻELIWA SFEROIDALNEGO FERRYTYCZNEGO PO NAGNIATANIU

WPYW STANU WARSTWY WIERZCHNIEJ NA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE ŻELIWA SFEROIDALNEGO FERRYTYCZNEGO PO NAGNIATANIU 1-2010 T R I B O L O G I A 51 Stanisław LABER * WPYW STANU WARSTWY WIERZCHNIEJ NA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE ŻELIWA SFEROIDALNEGO FERRYTYCZNEGO PO NAGNIATANIU THE INFLUENCE OF THE CONDITION OF THE SURFACE

Bardziej szczegółowo

Materiały metalowe. Wpływ składu chemicznego na struktur i własnoci stali. Wpływ składu chemicznego na struktur stali niestopowych i niskostopowych

Materiały metalowe. Wpływ składu chemicznego na struktur i własnoci stali. Wpływ składu chemicznego na struktur stali niestopowych i niskostopowych i własnoci stali Prezentacja ta ma na celu zaprezentowanie oraz przyblienie wiadomoci o wpływie pierwiastków stopowych na struktur stali, przygotowaniu zgładów metalograficznych oraz obserwacji struktur

Bardziej szczegółowo

CZAS WYKONANIA BUDOWLANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH OBRABIANYCH METODĄ SKRAWANIA A PARAMETRY SKRAWANIA

CZAS WYKONANIA BUDOWLANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH OBRABIANYCH METODĄ SKRAWANIA A PARAMETRY SKRAWANIA Budownictwo 16 Piotr Całusiński CZAS WYKONANIA BUDOWLANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH OBRABIANYCH METODĄ SKRAWANIA A PARAMETRY SKRAWANIA Wprowadzenie Rys. 1. Zmiana całkowitych kosztów wytworzenia

Bardziej szczegółowo

-Special. Ceny wraz z dopłatą surowcową Prices without any addition new! Ø 32 Strona/Page 4,5. Black Panther DN 630 +

-Special. Ceny wraz z dopłatą surowcową Prices without any addition new! Ø 32 Strona/Page 4,5. Black Panther DN 630 + P O L S K A -Special SP102-1/2014-PL/GB Frezy HDS HDS-Endmills Wysokowydajna alternatywa dla konwencjonalnych frezów HSS i frezów pełnowęglikowych. The powerful alternative compared with conventional H.S.S.-and

Bardziej szczegółowo

TOPOGRAFIA WSPÓŁPRACUJĄCYCH POWIERZCHNI ŁOŻYSK TOCZNYCH POMIERZONA NA MIKROSKOPIE SIŁ ATOMOWYCH

TOPOGRAFIA WSPÓŁPRACUJĄCYCH POWIERZCHNI ŁOŻYSK TOCZNYCH POMIERZONA NA MIKROSKOPIE SIŁ ATOMOWYCH 5-2011 T R I B O L O G I A 31 Adam CZABAN *, Andrzej MISZCZAK * TOPOGRAFIA WSPÓŁPRACUJĄCYCH POWIERZCHNI ŁOŻYSK TOCZNYCH POMIERZONA NA MIKROSKOPIE SIŁ ATOMOWYCH TOPOGRAPHY OF ROLLING BEARINGS COOPERATING

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA NAGNIATANIA ZEWNĘTRZNYCH POWIERZCHNI KULISTYCH W SERYJNEJ PRODUKCJI PRZEDMIOTÓW ZE STALI KWASOODPORNEJ

MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA NAGNIATANIA ZEWNĘTRZNYCH POWIERZCHNI KULISTYCH W SERYJNEJ PRODUKCJI PRZEDMIOTÓW ZE STALI KWASOODPORNEJ MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA NAGNIATANIA ZEWNĘTRZNYCH POWIERZCHNI KULISTYCH W SERYJNEJ PRODUKCJI PRZEDMIOTÓW ZE STALI KWASOODPORNEJ Jan KACZMAREK 1, Sebastian LANGE 1, Robert ŚWIĘCIK 2, Artur ŻURAWSKI 1 1.

Bardziej szczegółowo

WPŁYW NIERÓWNOŚCI POWIERZCHNI NA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE ELEMENTÓW ŚLIZGOWYCH W SKOJARZENIU MATERIAŁOWYM SiC 42CrMo4

WPŁYW NIERÓWNOŚCI POWIERZCHNI NA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE ELEMENTÓW ŚLIZGOWYCH W SKOJARZENIU MATERIAŁOWYM SiC 42CrMo4 4-2015 T R I B O L O G I A 21 Beata BULIKOWSKA *, Lidia GAŁDA * WPŁYW NIERÓWNOŚCI POWIERZCHNI NA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNE ELEMENTÓW ŚLIZGOWYCH W SKOJARZENIU MATERIAŁOWYM SiC 42CrMo4 THE EFFECT OF SURFACE

Bardziej szczegółowo

SYMULACJA PROCESU OBRÓBKI NA PODSTAWIE MODELU OBRABIARKI UTWORZONEGO W PROGRAMIE NX

SYMULACJA PROCESU OBRÓBKI NA PODSTAWIE MODELU OBRABIARKI UTWORZONEGO W PROGRAMIE NX W Y B R A N E P R O B L E M Y I NY N I E R S K I E N U M E R 2 I N S T Y T U T A U T O M A T Y Z A C J I P R O C E S Ó W T E C H N O L O G I C Z N Y C H I Z I N T E G R O W A N Y C H S Y S T E M Ó W W

Bardziej szczegółowo

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH Scientific Bulletin of Che lm Section of Technical Sciences No. 1/2008 WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH WE WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ TECHNICE POMIAROWEJ MAREK MAGDZIAK Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji, Politechnika

Bardziej szczegółowo

OBRÓBKA WYKAŃCZAJĄCA NATRYSKIWANYCH PŁOMIENIOWO POWŁOK Ni-Al, OCENA ZUŻYCIA BORAZONOWYCH PŁYTEK SKRAWAJĄCYCH

OBRÓBKA WYKAŃCZAJĄCA NATRYSKIWANYCH PŁOMIENIOWO POWŁOK Ni-Al, OCENA ZUŻYCIA BORAZONOWYCH PŁYTEK SKRAWAJĄCYCH 4-2011 T R I B O L O G I A 245 Robert STAROSTA *, Tomasz DYL * OBRÓBKA WYKAŃCZAJĄCA NATRYSKIWANYCH PŁOMIENIOWO POWŁOK Ni-Al, OCENA ZUŻYCIA BORAZONOWYCH PŁYTEK SKRAWAJĄCYCH FINISHING OF FLAME SPRAYED Ni-AL

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA HYBRYDOWYCH NARZĘDZI DO OBRÓBKI ELEMENTÓW OPTYCZNYCH. Grzegorz BUDZIK *, Sławomir SOŁTYS

KONSTRUKCJA HYBRYDOWYCH NARZĘDZI DO OBRÓBKI ELEMENTÓW OPTYCZNYCH. Grzegorz BUDZIK *, Sławomir SOŁTYS KONSTRUKCJA HYBRYDOWYCH NARZĘDZI DO OBRÓBKI ELEMENTÓW OPTYCZNYCH Grzegorz BUDZIK *, Sławomir SOŁTYS STRESZCZENIE Artykuł przedstawia moŝliwości wykonania narzędzi na bazie granitu do obróbki precyzyjnych

Bardziej szczegółowo

Rajmund Rytlewski, dr inż.

Rajmund Rytlewski, dr inż. Rajmund Rytlewski, dr inż. starszy wykładowca Wydział Mechaniczny PG Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji p. 240A (bud. WM) Tel.: 58 3471379 rajryt@mech.pg.gda.pl http://www.rytlewski.republika.pl

Bardziej szczegółowo

PRZYDATNOŚĆ NARZĘDZI Z PŁYTKAMI SAMOOBROTOWYMI DO OBRÓBKI MATERIAŁÓW TRUDNOOBRABIALNYCH 1. WSTĘP

PRZYDATNOŚĆ NARZĘDZI Z PŁYTKAMI SAMOOBROTOWYMI DO OBRÓBKI MATERIAŁÓW TRUDNOOBRABIALNYCH 1. WSTĘP InŜynieria Maszyn, R. 17, z. 1, 2012 narzędzia SPRT materiały trudnobrabialne Joanna KOSSAKOWSKA 1 PRZYDATNOŚĆ NARZĘDZI Z PŁYTKAMI SAMOOBROTOWYMI DO OBRÓBKI MATERIAŁÓW TRUDNOOBRABIALNYCH W niniejszym artykule

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKŁADOWYCH SIŁ SKRAWANIA ORAZ CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI PODCZAS TOCZENIA WĘGLIKÓW SPIEKANYCH NARZĘDZIAMI Z OSTRZAMI DIAMENTOWYMI

ANALIZA SKŁADOWYCH SIŁ SKRAWANIA ORAZ CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI PODCZAS TOCZENIA WĘGLIKÓW SPIEKANYCH NARZĘDZIAMI Z OSTRZAMI DIAMENTOWYMI MECHANIK 2/2015 ANALIZA SKŁADOWYCH SIŁ SKRAWANIA ORAZ CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI PODCZAS TOCZENIA WĘGLIKÓW SPIEKANYCH NARZĘDZIAMI Z OSTRZAMI DIAMENTOWYMI ANALYSIS OF CUTTING FORCES COMPONENTS AND SURFACE

Bardziej szczegółowo

Obróbka narzdziami segmentowymi na docierarkach jednotarczowych

Obróbka narzdziami segmentowymi na docierarkach jednotarczowych AMME 2003 12th Obróbka narzdziami segmentowymi na docierarkach jednotarczowych A. Barylski Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Wydział Mechaniczny, Politechnika Gdaska ul. G. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

OCENA WPŁYWU OSTRZY O GEOMETRII WYGŁADZAJĄCEJ NA CHROPOWATOŚĆ POWIERZCHNI STALI X17CrNi16-2 PO TOCZENIU. Streszczenie

OCENA WPŁYWU OSTRZY O GEOMETRII WYGŁADZAJĄCEJ NA CHROPOWATOŚĆ POWIERZCHNI STALI X17CrNi16-2 PO TOCZENIU. Streszczenie DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.484 Dr inż. Paweł KAROLCZAK, dr inż. Maciej KOWALSKI (Politechnika Wrocławska): OCENA WPŁYWU OSTRZY O GEOMETRII WYGŁADZAJĄCEJ NA CHROPOWATOŚĆ POWIERZCHNI STALI X17CrNi16-2

Bardziej szczegółowo

KOSZTY PLANOWEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ CIGNIKÓW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI

KOSZTY PLANOWEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ CIGNIKÓW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI Technica Agraria 2(2) 2003, 53-57 KOSZTY PLANOWEJ OBSŁUGI TECHNICZNEJ CIGNIKÓW ROLNICZYCH NOWEJ GENERACJI Zenon Grze Streszczenie. W pracy dokonano analizy kosztów planowej obsługi technicznej cigników

Bardziej szczegółowo

Podstawy obróbki ubytkowej

Podstawy obróbki ubytkowej Podstawy Karta (sylabus) przedmiotu WM Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia pierwszego stopnia o profilu: ogólnoakademickim A P Przedmiot: Podstawy Kod przedmiotu Status przedmiotu: obowizkowy ZIP 1

Bardziej szczegółowo

-Special. -Endmills. Ceny wraz z dopłatą surowcową Prices without any addition new! Ø 32 Strona/Page 4,5. Black Panther DN 630 +

-Special. -Endmills. Ceny wraz z dopłatą surowcową Prices without any addition new! Ø 32 Strona/Page 4,5. Black Panther DN 630 + -Special SP102-1/2016-PL/GB HDS -Frezy -Endmills Wysokowydajna alternatywa dla konwencjonalnych frezów HSS i frezów pełnowęglikowych. The powerful alternative compared with conventional H.S.S.-and carbide

Bardziej szczegółowo

WPŁYW GNIOTU WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI POWŁOK Z FAZ MIĘDZYMETALICZNYCH

WPŁYW GNIOTU WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI POWŁOK Z FAZ MIĘDZYMETALICZNYCH Tomasz Dyl Akademia Morska w Gdyni WPŁYW GNIOTU WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI POWŁOK Z FAZ MIĘDZYMETALICZNYCH W artykule przedstawiono wpływ gniotu względnego na parametry

Bardziej szczegółowo

(GRADE 23) NA SIŁY SKRAWANIA ORAZ CHROPOWATOŚĆ POWIERZCHNI OBROBIONEJ

(GRADE 23) NA SIŁY SKRAWANIA ORAZ CHROPOWATOŚĆ POWIERZCHNI OBROBIONEJ DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.446 Dr inż. Wojciech STACHURSKI, dr inż. Stanisław MIDERA, dr inż. Dariusz OSTROWSKI (Politechnika Łódzka): WPŁYW PARAMETRÓW SKRAWANIA PODCZAS TOCZENIA LOTNICZEGO STOPU

Bardziej szczegółowo

Wskaniki niezawodnoci pojazdów samochodowych podlegajcych okresowym badaniom technicznym na Stacji Kontroli Pojazdów

Wskaniki niezawodnoci pojazdów samochodowych podlegajcych okresowym badaniom technicznym na Stacji Kontroli Pojazdów ARCHIWUM MOTORYZACJI 1, pp. 39-46 (2009) Wskaniki niezawodnoci pojazdów samochodowych podlegajcych okresowym badaniom technicznym na Stacji Kontroli Pojazdów KRZYSZTOF P. WITUSZYSKI, WIKTOR JAKUBOWSKI

Bardziej szczegółowo

2. ANALIZA NUMERYCZNA PROCESU

2. ANALIZA NUMERYCZNA PROCESU Artykuł Autorski z Forum Inżynierskiego ProCAx, Sosnowiec/Siewierz, 6-9 października 2011r Dr inż. Patyk Radosław, email: radosław.patyk@tu.koszalin.pl, inż. Szcześniak Michał, mieteksszczesniak@wp.pl,

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE METODY PLANOWANIA BADAŃ G. TAGUCHI DO ANALIZY I OPTYMALIZACJI PROCESU NAGNIATANIA ŻELIWA EN-GJLP-250

WYKORZYSTANIE METODY PLANOWANIA BADAŃ G. TAGUCHI DO ANALIZY I OPTYMALIZACJI PROCESU NAGNIATANIA ŻELIWA EN-GJLP-250 2-2013 T R I B O L O G I A 103 Albert LEWANDOWSKI * WYKORZYSTANIE METODY PLANOWANIA BADAŃ G. TAGUCHI DO ANALIZY I OPTYMALIZACJI PROCESU NAGNIATANIA ŻELIWA EN-GJLP-250 USING G. TAGUCHI S RESEARCH PLANNING

Bardziej szczegółowo

Wpływ rodzaju obróbki termicznej na zmiany tekstury marchwi

Wpływ rodzaju obróbki termicznej na zmiany tekstury marchwi Agnieszka Wierzbicka, Elbieta Biller, Andrzej Półtorak Zakład Techniki w ywieniu, Wydział Nauk o ywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wpływ rodzaju obróbki

Bardziej szczegółowo

NOŚNOŚĆ POWIERZCHNI A RODZAJ JEJ OBRÓBKI

NOŚNOŚĆ POWIERZCHNI A RODZAJ JEJ OBRÓBKI 6-2011 T R I B O L O G I A 143 Maciej MATUSZEWSKI * NOŚNOŚĆ POWIERZCHNI A RODZAJ JEJ OBRÓBKI LOAD CAPACITY AND KIND OF MACHINING Słowa kluczowe: nośność powierzchni, zużywanie Key words: load capacity

Bardziej szczegółowo

WPŁYW DYNAMIKI PROCESU FREZOWANIA ZAHARTOWANEJ STALI NA CHROPOWATOŚĆ POWIERZCHNI OBROBIONEJ W WARUNKACH HSM

WPŁYW DYNAMIKI PROCESU FREZOWANIA ZAHARTOWANEJ STALI NA CHROPOWATOŚĆ POWIERZCHNI OBROBIONEJ W WARUNKACH HSM KOMISJA BUDOWY MASZYN PAN ODDZIAŁ W POZNANIU Vol. 28 nr 2 Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji 28 PAWEŁ TWARDOWSKI WPŁYW DYNAMIKI PROCESU FREZOWANIA ZAHARTOWANEJ STALI NA CHROPOWATOŚĆ POWIERZCHNI

Bardziej szczegółowo

Prognozowanie udziału grafitu i cementytu oraz twardoci na przekroju walca eliwnego na podstawie szybkoci krzepnicia

Prognozowanie udziału grafitu i cementytu oraz twardoci na przekroju walca eliwnego na podstawie szybkoci krzepnicia AMME 2003 12th Prognozowanie udziału grafitu i cementytu oraz twardoci na przekroju walca eliwnego na podstawie szybkoci krzepnicia J. Sucho Zakład Odlewnictwa, Instytut Materiałów Inynierskich i Biomedycznych,

Bardziej szczegółowo

Stale Leksykon materia oznawstwa

Stale Leksykon materia oznawstwa Stale Leksykon materiaoznawstwa PN-EN 10084:2008 Stal stopowa do nawglania Cz 2, rozdzia 2, podrozdzia 2, str. 1 Stal 20MnCrS5 1.7149 Data opracowania: 16.02.2009 r. Skad chemiczny, stenie masowe pierwiastka,

Bardziej szczegółowo

FREZOWANIE POWIERZCHNII NAPAWANYCH LASEROWO. Streszczenie MILLING OF LASER-HARDFACED SURFACES. Abstract

FREZOWANIE POWIERZCHNII NAPAWANYCH LASEROWO. Streszczenie MILLING OF LASER-HARDFACED SURFACES. Abstract DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.441 Mgr inż. Marta WIJAS, dr inż. Łukasz NOWAKOWSKI (Politechnika Świętokrzyska): FREZOWANIE POWIERZCHNII NAPAWANYCH LASEROWO Streszczenie Praca przedstawia wyniki badań

Bardziej szczegółowo

SKRAWALNO W PROCESIE TOCZENIA STALI 55NiCrMoV O ZRÓ NICOWANEJ MIKROSTRUKTURZE I MIKROTWARDO CI

SKRAWALNO W PROCESIE TOCZENIA STALI 55NiCrMoV O ZRÓ NICOWANEJ MIKROSTRUKTURZE I MIKROTWARDO CI K O M I S J A B U D O W Y M A S Z Y N P A N O D D Z I A W P O Z N A N I U Vol. 29 nr 2 Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji 2009 MIECZYSAW KAWALEC, PAWE KROCZAK SZYMON WOJCIECHOWSKI SKRAWALNO W

Bardziej szczegółowo

OBRÓBKA WYKOŃCZENIOWA NARZĘDZIAMI DIAMENTOWYMI DO NAGNIATANIA ŚLIZGOWEGO

OBRÓBKA WYKOŃCZENIOWA NARZĘDZIAMI DIAMENTOWYMI DO NAGNIATANIA ŚLIZGOWEGO Waldemar Polowski, Piotr Bednarski, Daniel Toboła 1) OBRÓBKA WYKOŃCZENIOWA NARZĘDZIAMI DIAMENTOWYMI DO NAGNIATANIA ŚLIZGOWEGO Streszczenie: Przedstawione zostały możliwości obróbki wykończeniowej nagniatania

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE RELIEFÓW NA POWIERZCHNIACH ŁOŻYSK ŚLIZGOWYCH METODAMI NAGNIATANIA

KSZTAŁTOWANIE RELIEFÓW NA POWIERZCHNIACH ŁOŻYSK ŚLIZGOWYCH METODAMI NAGNIATANIA PROBLEMY NIEKONWENCJONALNYCH UKŁADÓW ŁOŻYSKOWYCH Łódź, 12 14 maja 1999 r. Mieczysław KORZYŃSKI Waldemar KOSZELA Politechnika Rzeszowska KSZTAŁTOWANIE RELIEFÓW NA POWIERZCHNIACH ŁOŻYSK ŚLIZGOWYCH METODAMI

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE TECHNIKI WYTWARZANIA W MECHATRONICE

ZAAWANSOWANE TECHNIKI WYTWARZANIA W MECHATRONICE : BMiZ Studium: stacj. II stopnia : : MCH Rok akad.: 05/6 Liczba godzin - 5 ZAAWANSOWANE TECHNIKI WYTWARZANIA W MECHATRONICE L a b o r a t o r i u m ( h a l a H 0 Z O S ) Prowadzący: dr inż. Marek Rybicki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WPŁYWU WYBRANYCH PARAMETRÓW TOCZENIA NA JAKOŚĆ NAGNIATANYCH CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH

ANALIZA WPŁYWU WYBRANYCH PARAMETRÓW TOCZENIA NA JAKOŚĆ NAGNIATANYCH CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH planowanie eksperymentu, obróbka poprzedzająca, toczenie, model cybernetyczny, obróbka nagniataniem, jakość technologiczna wyrobu, model matematyczny, funkcja regresji KUŁAKOWSKA Agnieszka 1 PATYK Radosław

Bardziej szczegółowo

Wpływ warunków obróbki cieplnej na własnoci stopu AlMg1Si1*

Wpływ warunków obróbki cieplnej na własnoci stopu AlMg1Si1* AMME 2001 10th JUBILEE INTERNATIONAL SC IENTIFIC CONFERENCE Wpływ warunków obróbki cieplnej na własnoci stopu AlMg1Si1* S. Tkaczyk, M. Kciuk Zakład Zarzdzania Jakoci, Instytut Materiałów Inynierskich i

Bardziej szczegółowo

BADANIA PORÓWNAWCZE CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI WYBRANYCH STOPÓW MAGNEZU PO FREZOWANIU NARZĘDZIEM PEŁNOWĘGIKOWYM ORAZ PKD

BADANIA PORÓWNAWCZE CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI WYBRANYCH STOPÓW MAGNEZU PO FREZOWANIU NARZĘDZIEM PEŁNOWĘGIKOWYM ORAZ PKD Ireneusz Zagórski, Paweł Pieśko 1) BADANIA PORÓWNAWCZE CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI WYBRANYCH STOPÓW MAGNEZU PO FREZOWANIU NARZĘDZIEM PEŁNOWĘGIKOWYM ORAZ PKD Streszczenie: W artykule przedstawiono: zastosowanie

Bardziej szczegółowo

BADANIA WPŁYWU ZASTOSOWANIA MINIMALNEGO SMAROWANIA MQL NA SIŁY SKRAWANIA I POSTAĆ WIÓRA W OBRÓBCE KOMPOZYTÓW ALUMINIOWYCH NARZĘDZIAMI POWLEKANYMI

BADANIA WPŁYWU ZASTOSOWANIA MINIMALNEGO SMAROWANIA MQL NA SIŁY SKRAWANIA I POSTAĆ WIÓRA W OBRÓBCE KOMPOZYTÓW ALUMINIOWYCH NARZĘDZIAMI POWLEKANYMI DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.439 Dr inż. Paweł KAROLCZAK (Politechnika Wrocławska), dr inż. Marek KOŁODZIEJ (Politechnika Wrocławska): BADANIA WPŁYWU ZASTOSOWANIA MINIMALNEGO SMAROWANIA MQL NA SIŁY

Bardziej szczegółowo

The development of the technological process in an integrated computer system CAD / CAM (SerfCAM and MTS) with emphasis on their use and purpose.

The development of the technological process in an integrated computer system CAD / CAM (SerfCAM and MTS) with emphasis on their use and purpose. mgr inż. Marta Kordowska, dr inż. Wojciech Musiał; Politechnika Koszalińska, Wydział: Mechanika i Budowa Maszyn; marteczka.kordowska@vp.pl wmusiał@vp.pl Opracowanie przebiegu procesu technologicznego w

Bardziej szczegółowo

OCENA MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA MINIMALNEGO SMAROWANIA MQL W OBRÓBCE WYBRANEGO STOPU MIEDZI. Streszczenie

OCENA MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA MINIMALNEGO SMAROWANIA MQL W OBRÓBCE WYBRANEGO STOPU MIEDZI. Streszczenie DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.426 Dr inż. Paweł KAROLCZAK, mgr inż. Kamil WASZCZUK (Politechnika Wrocławska): OCENA MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA MINIMALNEGO SMAROWANIA MQL W OBRÓBCE WYBRANEGO STOPU MIEDZI

Bardziej szczegółowo

WPŁYW MINIMALNEGO SMAROWANIA NA MOMENT SKRAWANIA I CHROPOWATOŚĆ POWIERZCHNI W PROCESIE WIERCENIA STOPU ALUMINIUM. Streszczenie

WPŁYW MINIMALNEGO SMAROWANIA NA MOMENT SKRAWANIA I CHROPOWATOŚĆ POWIERZCHNI W PROCESIE WIERCENIA STOPU ALUMINIUM. Streszczenie DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.429 Dr hab. inż. Kazimierz ZALESKI, prof. PL; mgr inż. Tomasz PAŁKA (Politechnika Lubelska): WPŁYW MINIMALNEGO SMAROWANIA NA MOMENT SKRAWANIA I CHROPOWATOŚĆ POWIERZCHNI

Bardziej szczegółowo

DOCIERANIE POWIERZCHNI PŁASKICH W OPERACJACH MONTAŻOWYCH

DOCIERANIE POWIERZCHNI PŁASKICH W OPERACJACH MONTAŻOWYCH DOCIERANIE POWIERZCHNI PŁASKICH W OPERACJACH MONTAŻOWYCH Adam BARYLSKI Streszczenie W artykule przedstawiono wyniki analiz docierania elementów ceramicznych na docierarce jednotarczowej. Prezentowane dane

Bardziej szczegółowo

Statyczna próba skrcania

Statyczna próba skrcania Laboratorium z Wytrzymałoci Materiałów Statyczna próba skrcania Instrukcja uzupełniajca Opracował: Łukasz Blacha Politechnika Opolska Katedra Mechaniki i PKM Opole, 2011 2 Wprowadzenie Do celów wiczenia

Bardziej szczegółowo

Badania wpływu obróbki laserowej i azotowania na własności warstwy wierzchniej próbek ze stali WCL

Badania wpływu obróbki laserowej i azotowania na własności warstwy wierzchniej próbek ze stali WCL Obróbka Plastyczna Metali t. XVII nr 2 (26) Mgr inŝ. Zygmunt GARCZYŃSKI, mgr inŝ. Andrzej KARPIUK, dr inŝ. Stanisław ZIÓŁKIEWICZ Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań Badania wpływu obróbki i azotowania

Bardziej szczegółowo

VII Konferencja Szkoły Obróbki Skrawaniem Mierzęcin, września 2013 r.

VII Konferencja Szkoły Obróbki Skrawaniem Mierzęcin, września 2013 r. VII Konferencja Szkoły Obróbki Skrawaniem Mierzęcin, 11 13 września 2013 r. Badania trwałości płytek skrawających typu Wiper Wojciech STACHURSKI, Stanisław MIDERA 1 1. WSTĘP Wzrost wydajności i obniżenie

Bardziej szczegółowo

OBRÓBKA GRUPOWA DOCIERAKÓW DO OTWORÓW STOSOWANYCH W TECHNOLOGIACH MONTAŻOWYCH

OBRÓBKA GRUPOWA DOCIERAKÓW DO OTWORÓW STOSOWANYCH W TECHNOLOGIACH MONTAŻOWYCH OBRÓBKA GRUPOWA DOCIERAKÓW DO OTWORÓW STOSOWANYCH W TECHNOLOGIACH MONTAŻOWYCH Adam BARYLSKI Streszczenie W artykule przedstawiono sposób opracowania technologii obróbki tulei rozprężnych docieraków do

Bardziej szczegółowo

Chropowato równowagowa powierzchni roboczych jako kryterium jakoci naprawy wzłów tarciowych

Chropowato równowagowa powierzchni roboczych jako kryterium jakoci naprawy wzłów tarciowych Stawicki Tomasz Zakład Eksploatacji Systemów Technicznych Akademia Rolnicza w Szczecinie Chropowato równowagowa powierzchni roboczych jako kryterium jakoci naprawy wzłów tarciowych Streszczenie W opracowaniu

Bardziej szczegółowo

DIN 6527 FREZY; END MILLS. Charakterystyka; Features. Zastosowanie; Application

DIN 6527 FREZY; END MILLS. Charakterystyka; Features. Zastosowanie; Application DIN 6527 dla frezów 2-ostrzowych; for 2-flute end mills 4 6 57 8 5 6 57 10 6 6 57 10 7 8 63 13 8 8 63 16 9 10 72 16 10 10 72 19 12 12 83 22 14 14 83 22 16 16 92 26 18 18 92 26 20 20 104 32 dla frezów 4-ostrzowych;

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH NA ZUŻYCIE FRETTINGOWE W POŁĄCZENIU WCISKOWYM

WPŁYW PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH NA ZUŻYCIE FRETTINGOWE W POŁĄCZENIU WCISKOWYM 3-2010 T R I B O L O G I A 85 Stanisław GUZOWSKI *, Sławomir KOWALSKI * WPŁYW PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH NA ZUŻYCIE FRETTINGOWE W POŁĄCZENIU WCISKOWYM THE EFFECT OF TECHNOLOGICAL PROCESSES ON FRETTING WEAR

Bardziej szczegółowo

WPŁYW DODATKU NA WŁASNOŚCI SMAROWE OLEJU BAZOWEGO SN-150

WPŁYW DODATKU NA WŁASNOŚCI SMAROWE OLEJU BAZOWEGO SN-150 4-2012 T R I B O L O G I A 227 Michał STYP-REKOWSKI *, Jarosław MIKOŁAJCZYK ** WPŁYW DODATKU NA WŁASNOŚCI SMAROWE OLEJU BAZOWEGO SN-150 EFFECT OF AN ADDITIVE ON LUBRICATING PROPERTIES OF SN-150 BASE OIL

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WARUNKÓW SMAROWANIA NA ZMIANY STRUKTURY GEOMETRYCZNEJ POWIERZCHNI ELEMENTÓW ŁOŻYSK TOCZNYCH

WPŁYW WARUNKÓW SMAROWANIA NA ZMIANY STRUKTURY GEOMETRYCZNEJ POWIERZCHNI ELEMENTÓW ŁOŻYSK TOCZNYCH 4-2012 T R I B O L O G I A 11 Michał BAK *, Michał LIBERA *, Marian JÓSKO * WPŁYW WARUNKÓW SMAROWANIA NA ZMIANY STRUKTURY GEOMETRYCZNEJ POWIERZCHNI ELEMENTÓW ŁOŻYSK TOCZNYCH THE EFFECT OF LUBRICATION ON

Bardziej szczegółowo

BEVELMASTERTM TM 203C - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR W EKRANACH BEVELMASTER TM 204B - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR I KOŁNIERZY

BEVELMASTERTM TM 203C - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR W EKRANACH BEVELMASTER TM 204B - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR I KOŁNIERZY BEVELMASTERTM TM 203C - PRZENONA OBRABIARKA DO RUR W EKRANACH Obrabiarka typu Bevelmaster TM 203C słuy do obróbki czoła rur w zakresie rednic zewntrznych Ø19,10-76,20mm. Maszyna posiada zewntrzny system

Bardziej szczegółowo

TOCZENIE SKO NE STALI OSTRZEM SPECJALNYM Z DWIEMA KRAW DZIAMI SKRAWAJ CYMI

TOCZENIE SKO NE STALI OSTRZEM SPECJALNYM Z DWIEMA KRAW DZIAMI SKRAWAJ CYMI K O M I S J A B U D O W Y M A S Z Y N P A N O D D Z I A W P O Z N A N I U Vol. 29 nr 2 Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji 29 HUBERT LATO, WITOLD ROZWADOWSKI, ROBERT POLASIK TOCZENIE SKO NE STALI

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA WARUNKÓW TARCIA W STREFIE SKRAWANIA JAKO CZYNNIK WPŁYWAJĄCY NA PROCES OBRÓBKI

MODYFIKACJA WARUNKÓW TARCIA W STREFIE SKRAWANIA JAKO CZYNNIK WPŁYWAJĄCY NA PROCES OBRÓBKI 2-2011 T R I B O L O G I A 23 Eugene FELDSHTEIN *, Radosław MARUDA * MODYFIKACJA WARUNKÓW TARCIA W STREFIE SKRAWANIA JAKO CZYNNIK WPŁYWAJĄCY NA PROCES OBRÓBKI THE MODIFICATION OF FRICTION CONDITIONS INTO

Bardziej szczegółowo

POKRYWANE FREZY ZE STALI PROSZKOWEJ PM60. Idealne rozwiązanie dla problemów z wykruszaniem narzędzi węglikowych w warunkach wibracji i drgań

POKRYWANE FREZY ZE STALI PROSZKOWEJ PM60. Idealne rozwiązanie dla problemów z wykruszaniem narzędzi węglikowych w warunkach wibracji i drgań FREZY POKRYWANE FREZY ZE STALI PROSZKOWEJ PM60 Idealne rozwiązanie dla problemów z wykruszaniem narzędzi węglikowych w warunkach wibracji i drgań - Lepsza odporność na zużycie - Lepsza żywotność narzędzi

Bardziej szczegółowo

BADANIA WPŁYWU MINIMALNEGO SMAROWANIA MQL NA STRUKTURĘ GEOMETRYCZNĄ PO WYTACZANIU Z TŁUMIENIEM DRGAŃ. Streszczenie

BADANIA WPŁYWU MINIMALNEGO SMAROWANIA MQL NA STRUKTURĘ GEOMETRYCZNĄ PO WYTACZANIU Z TŁUMIENIEM DRGAŃ. Streszczenie DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.480 Mgr inż. Hubert SKOWRONEK, dr inż. Marek KOŁODZIEJ (Politechnika Wrocławska): BADANIA WPŁYWU MINIMALNEGO SMAROWANIA MQL NA STRUKTURĘ GEOMETRYCZNĄ PO WYTACZANIU Z TŁUMIENIEM

Bardziej szczegółowo

STEROWANIE UK ADEM DYNAMICZNYM OBRÓBKI CZ CI OSIOWOSYMETRYCZNYCH O MA EJ SZTYWNO CI

STEROWANIE UK ADEM DYNAMICZNYM OBRÓBKI CZ CI OSIOWOSYMETRYCZNYCH O MA EJ SZTYWNO CI Pomiary Automatyka Robotyka /009 doc. dr in. Aleksandr Draczow Pastwowy Uniwersytet Techniczny w Togliatti, Rosja doc. dr in. Georgij Taranenko Narodowy Uniwersytet Techniczny w Sewastopolu, Ukraina prof.

Bardziej szczegółowo

Jarosław FLISIAK Jerzy JÓZWIK Maciej WŁODARCZYK. 1. Wstęp

Jarosław FLISIAK Jerzy JÓZWIK Maciej WŁODARCZYK. 1. Wstęp Jarosław FLISIAK Jerzy JÓZWIK Maciej WŁODARCZYK ANALIZA TECHNOLOGII OBRÓBKI SWORZNIA W ASPEKCIE POPRAWY DOKŁADNOŚCI WYMIAROWEJ GOTOWEGO WYROBU ANALYZING THE MACHINING TECHNOLOGY OF THE BOLT FOR IMPROVEMENT

Bardziej szczegółowo

Materiały metalowe. Odkształcenie plastyczne i rekrystalizacja metali. Copyright by L.A. Dobrzaski, IMIiB, Gliwice

Materiały metalowe. Odkształcenie plastyczne i rekrystalizacja metali. Copyright by L.A. Dobrzaski, IMIiB, Gliwice Stale szybkotnce to takie stale stopowe, które maj zastosowanie na narzdzia tnce do obróbki skrawaniem, na narzdzia wykrojnikowe, a take na narzdzia do obróbki plastycznej na zimno i na gorco. Stale te

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja procesów odlewania cigłego i walcowania tam w walcach-krystalizatorach

Optymalizacja procesów odlewania cigłego i walcowania tam w walcach-krystalizatorach Materiały. Konferencji Informatyka w Technologii Metali KomPlasTech24 Zakopane -4 stycznia 24 Optymalizacja procesów odlewania cigłego i walcowania tam w walcach-krystalizatorach P. Sewastjanow, L. Dymowa

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WYBRANYCH CZYNNIKÓW NA WARTOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKÓW TARCIA ROZDROBNIONYCH PĘDÓW MISKANTA OLBRZYMIEGO

WPŁYW WYBRANYCH CZYNNIKÓW NA WARTOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKÓW TARCIA ROZDROBNIONYCH PĘDÓW MISKANTA OLBRZYMIEGO Inżynieria Rolnicza 6(115)/2009 WPŁYW WYBRANYCH CZYNNIKÓW NA WARTOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKÓW TARCIA ROZDROBNIONYCH PĘDÓW MISKANTA OLBRZYMIEGO Jarosław Frączek Tomasz Reguła Katedra Inżynierii Mechanicznej i Agrofizyki,

Bardziej szczegółowo

OBRÓBKA WYKOŃCZENIOWA POWŁOK KOMPOZYTOWYCH W ASPEKCIE ZUŻYCIA OSTRZA NOŻA TOKARSKIEGO

OBRÓBKA WYKOŃCZENIOWA POWŁOK KOMPOZYTOWYCH W ASPEKCIE ZUŻYCIA OSTRZA NOŻA TOKARSKIEGO Tomasz Dyl Akademia Morska w Gdyni OBRÓBKA WYKOŃCZENIOWA POWŁOK KOMPOZYTOWYCH W ASPEKCIE ZUŻYCIA OSTRZA NOŻA TOKARSKIEGO Powierzchnia powłok jest silnie rozwinięta i cechuje się znaczną chropowatością.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYCZNE USZKODZENIA MASZYN I NARZDZI

CHARAKTERYSTYCZNE USZKODZENIA MASZYN I NARZDZI CHARAKTERYSTYCZNE USZKODZENIA MASZYN I NARZDZI ZAGADNIENIA Opis mikroskopu metalograficznego i sposób przygotowania zgładów Podstawowe wiadomoci o korozji Trybologiczne procesy zuywania maszyn i narzdzi,

Bardziej szczegółowo

BADANIA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNYCH POLIAMIDU PA6 I MODARU

BADANIA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNYCH POLIAMIDU PA6 I MODARU 4-2010 T R I B O L O G I A 263 Alicja LABER *, Krzysztof ADAMCZUK * BADANIA WŁAŚCIWOŚCI TRIBOLOGICZNYCH POLIAMIDU PA6 I MODARU THE STUDY OF TRIBOLOGICAL PROPERTIES OF POLYAMIDE PA6 AND MODAR Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SIŁ SKRAWANIA PODCZAS TOCZENIA WĘGLIKÓW SPIEKANYCH WC-Co NARZĘDZIAMI Z PCD 1. WPROWADZENIE

ANALIZA SIŁ SKRAWANIA PODCZAS TOCZENIA WĘGLIKÓW SPIEKANYCH WC-Co NARZĘDZIAMI Z PCD 1. WPROWADZENIE Inżynieria Maszyn, R. 18, z. 4, 2013 toczenie, węgliki spiekane, polikrystaliczny diament, siła skrawania Robert KOWALCZYK 1 Wojciech ZĘBALA 1 ANALIZA SIŁ SKRAWANIA PODCZAS TOCZENIA WĘGLIKÓW SPIEKANYCH

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE SPOSOBU WYZNACZANIA WARTOŚCI MINIMALNEJ GRUBOŚCI WARSTWY SKRAWANEJ DLA TOCZENIA I FREZOWANIA. Streszczenie

PORÓWNANIE SPOSOBU WYZNACZANIA WARTOŚCI MINIMALNEJ GRUBOŚCI WARSTWY SKRAWANEJ DLA TOCZENIA I FREZOWANIA. Streszczenie DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.486 Dr inż. Łukasz NOWAKOWSKI; mgr inż. Michał SKRZYNIARZ; dr hab. inż. Edward MIKO, prof. PŚk (Politechnika Świętokrzyska): PORÓWNANIE SPOSOBU WYZNACZANIA WARTOŚCI MINIMALNEJ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMU DOSUWU NANOMETRYCZNEGO DO PRECYZYJNEJ OBRÓBKI MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH

PROJEKT SYSTEMU DOSUWU NANOMETRYCZNEGO DO PRECYZYJNEJ OBRÓBKI MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH dr inż. Wojciech MUSIAŁ, email: wmusial@vp.pl mgr inż. Mariola CHOROMAŃSKA, email: mariola@choromańska.tu.koszalin.pl Politechnika Koszalińska PROJEKT SYSTEMU DOSUWU NANOMETRYCZNEGO DO PRECYZYJNEJ OBRÓBKI

Bardziej szczegółowo

Wysza twardo to wzrost czasu uytkowania narzdzia

Wysza twardo to wzrost czasu uytkowania narzdzia Wysza twardo to wzrost czasu uytkowania narzdzia Sporód wielu czynników, które najbardziej redukuj koszty produkcji wyrónia si najwaniejsze wymienione poniej: czas pracy narzdzia niskie stałe koszty produkcji

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KRZYWIZNACH KRGOSŁUPA MCZYZN I KOBIET W POZYCJI SIEDZCEJ W ZALENOCI OD TYPU POSTAWY CIAŁA WSTP

ZMIANY W KRZYWIZNACH KRGOSŁUPA MCZYZN I KOBIET W POZYCJI SIEDZCEJ W ZALENOCI OD TYPU POSTAWY CIAŁA WSTP Elbieta CHLEBICKA Agnieszka GUZIK Wincenty LIWA Politechnika Wrocławska ZMIANY W KRZYWIZNACH KRGOSŁUPA MCZYZN I KOBIET W POZYCJI SIEDZCEJ W ZALENOCI OD TYPU POSTAWY CIAŁA WSTP siedzca, która jest przyjmowana

Bardziej szczegółowo

Zmiany parametrów barwy roztworów antocyjanów w czasie ogrzewania

Zmiany parametrów barwy roztworów antocyjanów w czasie ogrzewania Janusz zapski, orota Walkowiak-Tomczak Zakład Technologii Owoców i Warzyw kademia Rolnicza im.. ieszkowskiego w Poznaniu Zmiany parametrów barwy roztworów antocyjanów w czasie ogrzewania Streszczenie elem

Bardziej szczegółowo

NAGNIATANIE TOCZNE POWIERZCHNI FREZOWANYCH O ZŁOŻONYCH KSZTAŁTACH

NAGNIATANIE TOCZNE POWIERZCHNI FREZOWANYCH O ZŁOŻONYCH KSZTAŁTACH NAGNIATANIE TOCZNE POWIERZCHNI FREZOWANYCH O ZŁOŻONYCH KSZTAŁTACH Janusz KALISZ 1, Aneta ŁĘTOCHA, Kazimierz CZECHOWSKI 1, Andrzej CZERWIŃSKI 1, Łukasz JANCZEWSKI 1 1. WPROWADZENIE Istnieje wiele metod

Bardziej szczegółowo

MyPowerGrid. Ewidencja i kontrola kosztów poprzez monitoring w czasie rzeczywistym. Grzegorz Gutkowski

MyPowerGrid. Ewidencja i kontrola kosztów poprzez monitoring w czasie rzeczywistym. Grzegorz Gutkowski MyPowerGrid Ewidencja i kontrola kosztów poprzez monitoring w czasie rzeczywistym Grzegorz Gutkowski Efekt Technologies Sp. z o.o. www.efektech.com +48 600 003 946 Sekcja I Kontekst Businessowy Kontekst

Bardziej szczegółowo

Badanie amortyzatorów na uniwersalnym stanowisku do diagnostyki układu nonego pojazdu samochodowego

Badanie amortyzatorów na uniwersalnym stanowisku do diagnostyki układu nonego pojazdu samochodowego ARCHIWUM MOTORYZACJI 4, pp. 291-296 (2009) Badanie amortyzatorów na uniwersalnym stanowisku do diagnostyki układu nonego pojazdu samochodowego ZBIGNIEW PAWELSKI, RADOSŁAW MICHALAK Politechnika Łódzka W

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Katalogowy dobór narzędzi i parametrów obróbki Nr ćwiczenia : 10 Kierunek:

Bardziej szczegółowo

ANALYSIS OF GEOMETRIC FEATURES OF THE SURFACE 316L STEEL AFTER DIFFERENT MACHINING TOOLS

ANALYSIS OF GEOMETRIC FEATURES OF THE SURFACE 316L STEEL AFTER DIFFERENT MACHINING TOOLS Journal of Technology and Exploitation in Mechanical Engineering Vol. 2, no. 1, pp. 73 79, 2016 Research article Submitted: 2016.11.18 Accepted: 2016.12.22 Published: 2016.12.26 ANALYSIS OF GEOMETRIC FEATURES

Bardziej szczegółowo

A NEW MEASUREMENT METHOD OF FRICTION FORCES REGARDING SLIDE JOURNAL BEARINGS BY ACOUSTIC EMISSION

A NEW MEASUREMENT METHOD OF FRICTION FORCES REGARDING SLIDE JOURNAL BEARINGS BY ACOUSTIC EMISSION 1-2010 T R I B O L O G I A 149 Burkhard ZIEGLER *, Krzysztof WIERZCHOLSKI **, Andrzej MISZCZAK *** A NEW MEASUREMENT METHOD OF FRICTION FORCES REGARDING SLIDE JOURNAL BEARINGS BY ACOUSTIC EMISSION NOWE

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie sił skrawania powierzchni płaskich w procesie szlifowania stopu tytanu TIGR5

Monitorowanie sił skrawania powierzchni płaskich w procesie szlifowania stopu tytanu TIGR5 138 MECHANIK NR 9/2014 Monitorowanie sił skrawania powierzchni płaskich w procesie szlifowania stopu tytanu TIGR5 Monitoring of the cutting forces in flat surface grinding process of Titanium Alloy TIGR5

Bardziej szczegółowo

L a b o r a t o r i u m ( h a l a 2 0 Z O S )

L a b o r a t o r i u m ( h a l a 2 0 Z O S ) Politechnika Poznańska Instytut echnologii Mechanicznej Wydział: BMiZ Studium: niestacjonarne/ii stopień Kierunek: MiBM, IME Rok akad.: 016/17 Liczba godzin 15 E K S P L O A A C J A N A R Z Ę D Z I S K

Bardziej szczegółowo