Sterowanie wirnikiem łożyskowanym magnetycznie w obróbce powierzchni n-falowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sterowanie wirnikiem łożyskowanym magnetycznie w obróbce powierzchni n-falowych"

Transkrypt

1 Pomiry Automtyk Rootyk /5 Sterownie wirnikiem łożyskownym mgnetycznie w oróce powierzchni n-flowych Zdzisłw Gosiewski Arkdiusz Mystkowski * Przedstwiono wyniki dń n-flowego ruchu nieorcjącego się wirnik łożyskownego mgnetycznie. Pondto zostło przenlizowne i symulowne zchownie się wirnik dl regultorów zudownych według metod: przesuwni iegunów, LQR orz predykcyjnej, w szerokim zkresie prędkości orotowych wirnik od do tys. or/min. W osttnich ltch ktywne łożysk mgnetyczne są stosowne również w przemyśle jko nrzędzie oróki skrwniem dl uzyskni większych prędkości orotowych orz lepszej dynmiki skrwni [ 5]. Klsyczn szlifierk lu frezrk m mechnizm do wytczni orit kołowych. Jednk w niektórych przypdkch zchodzi potrze oróki powierzchni nieokrągłych, np. powierzchni o n-flowym przekroju nłożonym n koło. Funkcje nlityczne, tkie jk epicykloid lu hipocykloid, opisują tego typu n-flowe ority. k orók skrwniem może yć zrelizown z pomocą elektrowrzecion łożyskownych mgnetycznie, z możliwością progrmowego sterowni położeniem włk wrzecion, ez wprowdzni jkichkolwiek zmin w mechnizmie szlifierki lu frezrki. Niekołow orit włu wirnik z punktu widzeni systemu sterowni generuje zmienny punkt prcy łożysk, który jest zdną funkcją czsu i położeni kątowego. W związku z tym, że łożysk mgnetyczne są ukłdmi nieliniowymi, prmetry zlineryzownego modelu ukłdu otwrtego są silnie uzleżnione od przyjętego punktu prcy [6]. W [7] jest przedstwiony ukłd sterowni pojedynczą osią łożysk mgnetycznego z możliwością progrmowej zminy prmetrów punktu prcy. Ze wspomninych prc wynikją wnioski:. Dl uzyskni punktu prcy, w którym występujące siły elektromgnetyczne równowżą się, nleży nie tylko sterowć położeniem włk, le również prądem we wszystkich cewkch elektromgnesów. Wymg to pomiru zrówno przemieszczeni włk, jk i prądów płynących w cewkch * prof. dr h. inż. Zdzisłw Gosiewski, mgr inż. Arkdiusz Mystkowski Ktedr echniki Automtyzcji, Wydził Mechniczny, Politechnik Biłostock. Progrmowne przemieszczenie wirnik nie powinno przekrczć połowy szczeliny nominlnej łożysk mgnetycznego. Dl większych przemieszczeń prmetry ukłdu sterowni ulegją pogorszeniu. W tkim wypdku niezędne jest wprowdzenie do ukłdu czsochłonnych lgorytmów sterowni dptcyjnego relizownych przez mikroprocesor. Ruch po trjektorii w płszczyznch łożysk Do opisu dowolnego n-flowego ksztłtu orinej powierzchni w płszczyźnie ruchu nrzędzi stosuje się nstępujące równni prmetryczne [7]: r (r + R)/r. xs ( R r)cosj lrcos r j y ( R r)sinj lrsin rj s + ( ) + ( ) Korzystjąc z zleżności () orz zkłdjąc, że nrzędzie m przekrój kołowy o średnicy d orz że jego środek geometryczny jest położony wzdłuż linii pionu w odległości d/ od orinej powierzchni, równni prmetryczne trjektorii możn zpisć w nstępującej postci [7]: d d f xc xs ±, yc ys () ± f + f + () gdzie nchylenie linii pionu do orinej powierzchni jest określone zleżnością: sin j lsin r j f cos j lcos r j ( ) ( ) (3) Znki w równnich () opisujących proces frezowni są zleżne od kwdrntu orinej powierzchni, n której znjduje się nrzędzie. Zleżą również od tego, czy nrzędzie jest wewnątrz, czy n zewnątrz ority. 6

2 Pomiry Automtyk Rootyk /5 Przyjęto, że podstwowy ruch kołowy wykonuje mechnizm szlifowni lu frezowni, ntomist ruch flowy relizuje zwieszenie mgnetyczne. Dltego też, trjektori nrzędzi ze względu n linię środkową (oś symetrii) łożysk mgnetycznego przyjmuje postć: xc xc ( R+ r± d/ )cos j, y y ( R+ r± d/ )sinj c c () Oczywistym jest, że ruchy wykonywne przez mechnizmy oróki skrwniem orz przez łożysk mgnetyczne powinny yć zsynchronizowne. Znk plus w równnich () odpowid fzie procesu oróki, gdy nrzędzie znjduje się n zewnątrz orinej powierzchni, ntomist znk minus gdy nrzędzie operuje wewnątrz orinej powierzchni. Zkłdmy ukłd współrzędnych Oxyz z początkiem pokrywjącym się ze środkiem msy wirnik orz osią z skierowną wzdłuż osi orotu, tk jk to przedstwi rys.. Przyjęto, że oś orotu pokryw się z linią środkową (osią symetrii) ou promieniowych łożysk mgnetycznych. Model modlny wirnik sztywnego Rozwżmy symetryczny wirnik sztywny poprzecznie zwieszony w dwóch ktywnych łożyskch mgnetycznych, tk jk to przedstwi rys.. Ruch wirnik możn opisć współrzędnymi modlnych [6, 7], tj. opisującymi trnslcyjny ruch środk msy, x, y, orz ruch rotcyjny (nchylenie włu),. N podstwie prw Newton wyprowdzmy równni ruchu trnslcyjnego: mx Fx + Fx (7) my Fy + Fy równni ruchu rotcyjnego zostły wyprowdzone z równń Euler i mją postć: I x WIz Fx + Fx (8) I WI F + F x z y y F siły elektromgnetyczne; indeksy (, ), ( x, y ) wskzują odpowiednio: włściwą płszczyznę łożyskową i włściwą oś w tej płszczyźnie, m ms,, odległości środk msy od płszczyzn łożyskowych, W prędkość kątow wirnik, I x I y, I z momenty ezwłdności odpowiednio względem osi: x, y, z; e mimośród środk msy reprezentujący niewywżenie sttyczne. Równni ruchu orcjącego się włk są rozprzężone dl geometrii włk opisnej jko: I x m (9) Rys.. Położenie włu wirnik względem linii środkowej łożysk;, odległości pomiędzy środkiem msy wirnik płszczyznmi łożyskowymi, c odległość nrzędzi od prwej płszczyzny łożyskowej, F xc sił skrwni, F x, F x siły rekcji łożysk Istnieje nieogrniczon licz rozwiązń dl ruchu włk w łożyskch mgnetycznych, umożliwijąc umiejscowienie środk nrzędzi w zprogrmownym punkcie. N przykłd, poprzez minimlizcję przemieszczeń zgodnie z -normą otrzymujemy nstępujący punkt prcy dl wlcowego ruchu włk: x x x c, y y y c (5) lu dl stożkowego ruchu (dl wrtości ezwzględnych,, c): x c x x ( + ) ( + ) c, c x c, (6) y ( + ) c y ( + ) c, y + + c y c + + Gdy wrunek (9) jest spełniony tylko w przyliżeniu, równni ruchu wirnik możn ndl trktowć jko rozprzęgnięte. W tym wypdku możn zstosowć metodę sterowni dl pojedynczej osi łożysk mgnetycznego, przedstwioną w prcy [7], orz sprwdzić n etpie dń lortoryjnych wpływ efektu żyroskopowego n dynmikę systemu. Sterownie w ukłdzie ze sprzężeniem zwrotnym Do zudowni prw sterowni zostną wykorzystne nstępujące równni: Nleży zwrócić uwgę, że w drugim przypdku x / x c < i x /x c < orz nlogicznie dl osi y, co wskzuje, że ruch nrzędzi nie może przekroczyć szerokości szczeliny łożysk mgnetycznego. () 7

3 Pomiry Automtyk Rootyk /5 ( m+ Ix)/ mix ( m+ Ix)/ mix mr mr ntomist siły elektromgnetyczne otrzymno w wyniku lineryzcji ukłdu w punkcie prcy. Wszystkie ww. zmienne orz prmetry zostną opisne w kolejnych punktch. Równni dynmiki dl poszczególnych cewek elektromgnesów powinny yć sprzęgnięte z modelem () w celu zrelizowni npięciowego ukłdu sterowni. W rezultcie otrzymujemy model ukłdu otwrtego dl kżdej osi łożysk mgnetycznego [7]: inne prmetry mogą yć otrzymne przez porównnie równń () i (). Punkt prcy dl pojedynczej osi łożysk jest opisny nstępującymi prmetrmi: () które oznczją, że dl kżdej osi mierzymy przemieszczenie orz prądy w ou cewkch. W ukłdzie sterowni od wektor stnu prwo sterowni opisuje zleżność: ẋ Acx+ Bcu+ Fc, y Cx () A c n n n B n 3 n c n 5 n3 n n5 F F C c jest wektorem sterowni, ntomist F lw [ dr3 cos( r3wt ) + ( r + d) r cos( r wt)] + + c u Kx (3) u u uz+ U, u uz U x X x x X x i i + I i i I z z z jest wektorem stnu. Dl modelu, którego punkt prcy jest położony w środku osiowo symetrycznego łożysk mgnetycznego, mcierz wzmocnieni przyjmuje dorze znną postć, minowicie: k k ( kz + k3)/ ( kz k3)/ K k k k k k + k ( z 3)/ ( z 3)/ () Gdy punkt prcy x z jest usytuowny poz środkiem łożysk mgnetycznego, prwo sterowni możn przeksztłcić [7] do nstępującej dptcyjnej postci: (5) Dl uzyskni prw sterowni w postci () lu (5) nleży ukłd () podzielić n podukłdy powiązne z ruchem msy orz punktem prcy dl poszczególnych cewek. Przyjmijmy, że prw sterowni oprte n sterowniu od wektor stnu dl wyodręnionych podsystemów mją postć: U k k k X X I 3 u z k z i z (6) u z k z i z Różne metody sterowni możn zstosowć dl zrelizowni powyższych prw sterowni. W [7] zstosowno metodę wyznczni miejsc położeni iegunów dl uzyskni mcierzy wzmocnień regultor (6). Metod LQR jest przedstwion n przykłd w oprcowniu [8]. Sterownie predykcyjne W dlszej części oprcowni dl uzyskni mcierzy wzmocnieni () zostnie zstosown metod sterowni predykcyjnego o czsie skończonym [9]. Mcierz () zostnie nstępnie przeksztłcon dptcyjnie do postci (5). W tym celu zostnie zmieniony model ciągły w czsie () n odpowidjący mu model dyskretny: x(k+) Ax(k) + Bu(k) (7) y(k) Cx(k) Zestwijąc równni stnu dl kolejnych próek q >n, otrzymujemy model predykcyjny: u( k) q q x( k+ q) A x( k) + [ A B,..., AB, B] (8) u( k+ q ) u( k+ q ) Jesteśmy zinteresowni rozwiązniem, które minimlizuje ilość energii niezędnej do sterowni, które możn uzyskć z modelu predykcyjnego o czsie skończonym: u( k) q + q [ A B,..., AB, B] A x( k u( k+ q ) u( k+ q ) (9) [ ] + pseudoodwrotność mcierzy ojętej nwismi, q grnic predykcji. 8

4 Pomiry Automtyk Rootyk /5 Mcierz wzmocnieni () możn trktowć jko podmcierz zudowną z pierwszych r wierszy mcierzy[a q B,..., AB, B] + AB q, gdzie r jest liczą wejść. W celu otrzymni zerowego uchyu w stnie ustlonym, nleży pondto w ukłdzie zstosowć dodtkową pętlę z częścią cłkującą. Sterownie w ukłdzie ze sprzężeniem do przodu W celu wyeliminowni uchyu regulcji możemy kompensowć wpływ zkłóceń z wyprzedzeniem poprzez odpowiednią korektę sterowni. rnsmitncj otwrtego ukłdu sterowni jest nstępując: X(s) G UX (s)u(s)+g FX (s)f (s) () () Zewnętrzne zkłóceni możemy wyeliminowć poprzez przyjęcie prw sterowni jko superpozycję sterowni ze sprzężeniem zwrotnym U f i sterowni ze sprzężeniem do przodu U : U U f + U () Do zprojektowni sterowni ze sprzężeniem zwrotnym (6) możemy użyć metody przesuwni iegunów. Dl wyznczonych iegunów p, p, i p 3 otwrtego podukłdu III, otrzymujemy: n( p+ p+ p3)+ ppp3 k nn 5 n+ nn3+ pp + pp 3+ pp 3 k (3) nn W dziedzinie czsu mmy: () Poniewż F (t) jest znną funkcją czsu, sterownie ze sprzężeniem do przodu jest również znną funkcją czsu. Korzystjąc ze wzoru n F (t), dostjemy: G G UX FX nn 5 ( s) ( s n)( s+ n) + nn3s s + n ( s) ( s n)( s+ n) + nn 3 s U ( ) k n p p p / n df () t () t n nn dt nn 5 5 F () t U () t A cos( r wt + j ) + A cos( rwt + j ) d lr3 w A3 n + r 3 w, nn 5( + + c) ( r+ d) lr w A n + r w, nn 5( + + c) r3 w r w tgj3, tgj. n n (5) Wyniki dń doświdczlnych i symulcyjnych Orin powierzchni jest opisn przez skrócone -flowe epicykloidy o nstępujących prmetrch orinej powierzchni: R,8 m, r, m, l,. Średnic nrzędzi: d, m, wymiry włk:,8 m,,55 m, c,7 m. Zrówno trjektori środk nrzędzi, jk i ruch włk w łożyskch mgnetycznych nie zkreślją sinusoidlną trjektorię, kżd z czterech fl mjących miejsce podczs ruchu w rmch jednej ority jest przedstwion n rys.. y (m) x -5,5,5 -,5 - strt -,5 -,5 - -,5,5,5 (m) x -5 Rys.. rjektori środk włk w płszczyźnie lewego łożysk mgnetycznego podczs skrwni n. oricie N rys. 3 jest przedstwion odpowiedź ukłdu zmkniętego z regultorem zprojektownym metodą przesuwni iegunów n impulsową zminę jednego z sygnłów wejściowych (npięcie u x ). X (m) x W rev/s W rev/s -,,,6,8,,,,6,8, Rys. 3. Odpowiedź impulsow ukłdu zmkniętego z regultorem zprojektownym z pomocą metody rozmieszczeni iegunów dl dwóch prędkości wirnik x 9

5 Pomiry Automtyk Rootyk /5 Odpowiedź ukłdu zmkniętego (przemieszczenie x ) n wejściowy impuls npięciowy u x, dl dwóch prędkości W or/s orz or/s dl ukłdu z regultorem LQG, zostł pokzn n rys.. X (m) x W rev/s W rev/s - -,,,6,8,,,,6,8, Rys.. Odpowiedź impulsow ukłdu zmkniętego z regultorem LQG dl dwóch różnych prędkości orotowych wirnik Odpowiedź ukłdu zmkniętego (przemieszczenie x ) n impulsową zminę jednego z sygnłów wejściowych (npięcie u x ) dl regultor predykcyjnego przedstwi rys. 5 dl poziomu predykcji q 5. X (m) x -5 3,5 3,5,5,5 -,5,,,6,8,,,,6,8, Z pomirów dl różnej prędkości nrzędzi i różnych mplitud wynik, że im mniejsz mplitud fl (l) tym lepsze pokrywnie się trjektorii relizownych przez włek. Podsumownie W rev/s W rev/s Rys. 5. Odpowiedź impulsow ukłdu zmkniętego z regultorem predykcyjnym dl dwóch prędkości wirnik, W or/s (krótszy czs regulcji) orz W or/s Przeprowdzone dni eksperymentlne pokzły wpływ msy wirnik, sił odśrodkowych spowodownych ruchem wirnik wzdłuż trjektorii, psm ukłdu zmkniętego orz wzmocnieni (stłej czsowej) w pę- tli z częścią cłkującą n ksztłt i mplitudę mierzonej trjektorii. Ogólnie mówiąc, zdn trjektori jest lepiej odtwrzn dl powolnego ruchu nrzędzi wzdłuż trjektorii, większego wzmocnieni w części cłkującej, mniejszego ociążeni łożysk mgnetycznego orz dl szerszego psm ukłdu zmkniętego. Regultor predykcyjny zużyw njmniej energii n sterownie, le jego jkość nie jest tk dor jk regultor LQR orz regultor zudownego metodą przesuwni iegunów. Czs regulcji jest dłuższy, przeregulownie większe w ukłdzie z predykcyjnym regultorem w porównniu z pozostłymi dwom rozwżnymi rozwiąznimi. Jkość regulcji zmniejsz się wrz ze skróceniem horyzontu predykcji. Biliogrfi. R. Siegwrt, R. Lrsonneur nd A. rxler, Design nd Performnce of High Speed Milling Spindle in Digitlly Controlled Active Mgnetic Berings, Proc. nd Interntionl Symp. on Mgnetic Berings, okyo, Jpn, pp. 97, 99.. M. Kim,. Higuchi,. Mizuno nd H. Hr, Appliction of Mgnetic Bering Spindle to Non-Circulr Fine Boring, Proc. 6th Interntionl Symp. on Mgnetic Berings, Cmridge, MA 998, pp A. Shimd, Y. Horiuchi nd K. Shmoto, A Study of Active Mgnetic Berings for Mchine ool s High Speed Spindle, Proc. 7th Interntionl Symp. on Mgnetic Berings, Zurich, Switzerlnd, pp S. Strssurger nd R. Nordmnn, Dignosis nd Optimiztion of the Internl Grinding Process y Mens of n AMB High Speed Spindle, Proc. 7th Interntionl Symp. on Mgnetic Berings, Zurich, Switzerlnd, pp M. Muller nd W.L. Weingertner, Process Monitoring for Mchine ool Spindle with Mgnetic Berings, Proc. 7th Interntionl Symp. on Mgnetic Berings, Zurich, Switzerlnd, pp Z. Gosiewski, K. Flkowski nd J.. Swicki, Introduction to Smrt Mgnetic Berings Design, Proc. 7th Interntionl Symp. on Mgnetic Berings, Zurich, Switzerlnd, pp Z. Gosiewski, J.. Swicki nd K.R. Bischof, Control of Mgnetic Bering Spindles During n-wved Mchining. Proc. ASME Design Engineering echnicl Conferences, Septemer 9, Pittsurgh PA. 8. MALAB, Control System oolox he User s Guide, he MthWorks Inc M.Q. Phn, J-N. Jung, Predictive Controllers for Feedck Stilistion, Journl of Guidnce, Control nd Dynmics, Vol., No 5, 998, pp

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akdemi órniczo-hutnicz im. Stnisłw Stszic w Krkowie Wydził Elektrotechniki, Automtyki, Informtyki i Inżynierii Biomedycznej Ktedr Elektrotechniki i Elektroenergetyki Rozprw Doktorsk Numeryczne lgorytmy

Bardziej szczegółowo

Samouczek Metody Elementów Skończonych dla studentów Budownictwa

Samouczek Metody Elementów Skończonych dla studentów Budownictwa Grzegorz Dzierżnowski Mrt Sitek Smouczek Metody Elementów Skończonych dl studentów Budownictw Część I Sttyk konstrukcji prętowych OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ WARSZAWA 2012 Preskrypt n

Bardziej szczegółowo

O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI

O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI ZESZYTY NAUKOWE 7-45 Zenon GNIAZDOWSKI O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI Streszczenie W prcy omówiono grupę permutcji osi krtezjńskiego ukłdu odniesieni reprezentowną przez mcierze permutcji,

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 DAR/A/J/2011/001

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 DAR/A/J/2011/001 EKONOMETRYCZNA ANALIZA POPYTU NA KREDYT W POLSKIEJ GOSPODARCE URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 DAR/A/J/2011/001 Piotr Wdowiński 1 Deprtment Anliz Rynkowych SŁOWA KLUCZOWE: POPYT NA KREDYT,

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ

WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ Ćwiczenie 9 WYZNACZANIE OGNISKOWEJ SOCZEWEK CIENKICH ZA POMOCĄ ŁAWY OPTYCZNEJ 9.. Opis teoretyczny Soczewką seryczną nzywmy przezroczystą bryłę ogrniczoną dwom powierzchnimi serycznymi o promienich R i

Bardziej szczegółowo

Miary ryzyka a dualna teoria użyteczności Yaariego

Miary ryzyka a dualna teoria użyteczności Yaariego Uniwersytet Wrszwski Wydził Mtemtyki, Informtyki i Mechniki Jonn Dys Nr lbumu: 233996 Miry ryzyk duln teori użyteczności Yriego Prc mgistersk n kierunku MATEMATYKA Prc wykonn pod kierunkiem dr hb. Wojciech

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection

Instrukcja obsługi oprogramowania EasyMP Network Projection Instrukcj obsługi oprogrmowni EsyMP Network Projection Spis treści 2 Informcje o EsyMP Network Projection Funkcje progrmu EsyMP Network Projection... 5 Różne funkcje przekzywni obrzu... 5 Instlcj oprogrmowni...

Bardziej szczegółowo

Jakość technologii spawania

Jakość technologii spawania Jkość technologii spwni Dr in. Piotr S dek, Instytut Spwlnictw, Gliwice Proces spwni, wg systemów zrządzni jkością orz norm udowlnych uznny jest jko proces specjlny. Konsekwencją tego jest konieczność

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 MATEMATYKA POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6, A7)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 MATEMATYKA POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A2, A3, A4, A6, A7) EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 01/015 MATEMATYKA POZIOM ROZSZERZONY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1, A, A, A, A6, A7) GRUDZIEŃ 01 Klucz odpowiedzi do zdń zmkniętych Nr zdni 1 5 Odpowiedź

Bardziej szczegółowo

O PEWNYCH MODELACH DECYZJI FINANSOWYCH

O PEWNYCH MODELACH DECYZJI FINANSOWYCH DECYZJE nr 1 czerwiec 2004 37 O PEWNYCH MODELACH DECYZJI FINANSOWYCH Krzysztof Jjug Akdemi Ekonomiczn we Wrocłwiu Wprowdzenie modele teorii finnsów Teori finnsów, zwn również ekonomią finnsową, jest jednym

Bardziej szczegółowo

Pneumatyczne narzędzia montażowe

Pneumatyczne narzędzia montażowe Pneumtyczne nrzędzi montżowe Zmontuj to szybko! Przy pomocy ergonomicznie zprojektownych wkrętków, nrzędzi impulsowych, kluczy obrotowych i udrowych firmy Atls Copco. Dobre wymiry uchwytów zmniejszją drgni,

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki paliwa (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469

Zbiorniki paliwa (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469 Witmy n pokłdzie! Odpowiednie postępownie i konserwcj silnik odgryw wżną rolę w utrzymniu wysokiej sprwności produktu firmy Mercury przy jednoczesnych mksymlnych osiągch i oszczędności. Wypełnienie złączonego

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 42 Wyznaczanie ogniskowych soczewek

Ćwiczenie 42 Wyznaczanie ogniskowych soczewek Ćwiczenie 4 Wyzncznie ogniskowych soczewek Wstęp teoretyczny: Krzyszto Rębils. utorem ćwiczeni w Prcowni izycznej Zkłdu izyki Uniwersytetu Rolniczego w Krkowie jest Józe Zpłotny. ZJWISK ZŁMNI ŚWITŁ Świtło,

Bardziej szczegółowo

Płukanie instalacji grzewczych w domach jednorodzinnych konieczność czy fanaberia?

Płukanie instalacji grzewczych w domach jednorodzinnych konieczność czy fanaberia? r t y k u ł t e c h n i c z n y pździernik 2012 (10) 50 Jrosłw Chudzicki*, Stefn Żuchowski Rport z jednego płukni Płuknie instlcji grzewczych w domch jednorodzinnych konieczność czy fneri? wod przeznczon

Bardziej szczegółowo

Wartość bezwzględna. Proste równania i nierówności.

Wartość bezwzględna. Proste równania i nierówności. Wrtość bezwzględn Proste równni i nierówności Dl liczb rzeczywistych możemy zdefiniowć opercję zwną wrtością bezwzględną lub modułem liczby Definicj 7,, Sens powyższej definicji jest nstępujący Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce ul. Chmielna 101/102, 80-748 Gdańsk

Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce ul. Chmielna 101/102, 80-748 Gdańsk Szczególne Wrunki Uezpieczeni Posidczy Krt Członkowskich Stowrzyszeni Plnet Młodych Europäi s che Reisever si cherung AG Oddził w Polsce Nr 10.32.001 (0911) Postnowieni ogólne Prgrfy 1 20 dotyczą wszystkich

Bardziej szczegółowo

POMIARY MAŁYCH CZĘSTOTLIWOŚCI W OBECNOŚCI ZAKŁÓCEŃ

POMIARY MAŁYCH CZĘSTOTLIWOŚCI W OBECNOŚCI ZAKŁÓCEŃ Meriły konferencji nukowo-echnicznej PPM 0 Poliechnik Lubelsk Kedr Auomyki i Merologii POMIARY MAŁYCH CZĘSTOTLIWOŚCI W OBECNOŚCI ZAKŁÓCEŃ W prcy porusz się problemykę pomiru młych częsoliwości w obecności

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 60-lecia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 1951 2011

Jubileusz 60-lecia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 1951 2011 PRZEGLĄD Nr 5 GÓRNICZY 1 złożono 01.10.1903 MIESIĘCZNIK STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW GÓRNICTWA Nr 5 (1062) mj-czerwiec 2011 Tom 66(CVII) Jubileusz 60-leci Instytutu Mechnizcji Budownictw i Górnictw

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

1 wykªad (30 h) - nieobowi zkowy, ale... 2 wiczenia (30 h) - obowi zkowe, kartkówki, projekt (obrona) (50% oceny. egzam.),

1 wykªad (30 h) - nieobowi zkowy, ale... 2 wiczenia (30 h) - obowi zkowe, kartkówki, projekt (obrona) (50% oceny. egzam.), Wybrne Zgdnieni Fizyki Teoretycznej Elementy Teorii Ukªdów Dynmicznych dr hb. Jn Iwniszewski. Wst p Zkªd Mechniki Kwntowej Instytut Fizyki Uniwersytet Mikoªj Kopernik semestr zimowy 3/4 Informcje o wykªdzie

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT PORADNIK dl rodziców, opiekunów i terpeutów Szymon Godw Spis treści Wstęp...3 Wczesne wspomgnie rozwoju dzieck prwo i podstwowe określeni.4

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Znczenie symboli ostrzegwczych

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIA / ABSTRACTS

STRESZCZENIA / ABSTRACTS STRESZCZENIA / ABSTRACTS Teorie powstwni bólu Theories of pin Ann Przekls-Muszyńsk Zkłd Bdni i Leczeni Bólu, Ktedr Anestezjologii i Intensywnej Terpii, Collegium Medicum, Uniwersytet Jgielloński, Krków

Bardziej szczegółowo

Metody inżynierii genetycznej wykorzystywane w obliczeniach molekularnych

Metody inżynierii genetycznej wykorzystywane w obliczeniach molekularnych Dodtek A Metody inżynierii genetycznej wykorzystywne w oliczenich molekulrnych A.1 BudowDNA DNA(kws dezoksyryonukleinowy) jest nośnikiem informcji genetycznej w orgnizmch żyjących n Ziemi. Cząsteczk DNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTRYCZNY

PROJEKT WYKONAWCZY ELEKTRYCZNY PACOWIA POJETOWAIA i USŁUG IWESTYCYJYCH WISPO 35-064 zeszów ul. Trgow POJET WYOAWCZY ELETYCZY ISTALACJE ELETYCZE WEWĘTZE BUDYE DYDATYCZY SPECJALEGO OŚODA SZOLO-WYCHOWAWCZEGO W MOWLI ETAP I BUDOWA: OZBUDOWA

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KONSTRUKCJI PRĘ TOWO- TARCZOWYCH METODĄ ELEMENTÓW SKOŃ CZONYCH. 1. Wstę p

ANALIZA KONSTRUKCJI PRĘ TOWO- TARCZOWYCH METODĄ ELEMENTÓW SKOŃ CZONYCH. 1. Wstę p MECHANIKA TEORETYCZNA 1 STOSOWANA, 19 (1981) ANALIZA KONSTRUKCJI PRĘ TOWO- TARCZOWYCH METODĄ ELEMENTÓW SKOŃ CZONYCH EUGENIUSZ R U S I Ń S K I (WROCŁAW) 1. Wstę p W metodzie elementów skoń czonych, jk widomo,

Bardziej szczegółowo

c h n i a p r Wejście smoka k u c h n i a p r

c h n i a p r Wejście smoka k u c h n i a p r c h n i p r k u c h n i p r Wejście smok fot. MJ W mrcu medi finnsowe obiegł informcj, że pierwsz ofert publiczn kcji spółki Helio może nie dojść do skutku. Okzło się, że komunikt dotyczący jej szczegółów

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r.

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r. złącznik nr 3 do uchwły nr V-38-11 Rdy Miejskiej w Andrychowie z dni 24 lutego 2011 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO

SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO 1 SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO ul. Hllerów 2, 32-050 Skwin tel. 012 256-02-17 tel./fx 012 256-01-97 www.lbud-pb.pl Jesteœmygenerlnym wykonwc¹: hl produkcyjnych hl mgzynowych obiektów u ytecznoœci

Bardziej szczegółowo