Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia"

Transkrypt

1 Znak sprawy: FREZ-I/2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę bramowej frezarki narzędziowej sterowanej numerycznie CNC (zakup, montaż, uruchomienie i instruktaż) CPV / / Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 z późn. zm.) Warszawa, styczeń 2015r. 1

2 Znak sprawy: FREZ-I/2015 Zamawiający: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych ul. Postępu Warszawa tel.(22) do 26 faks. (22) NIP I. Tryb udzielenia zamówienia 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą oraz na podstawie przepisów wykonawczych wydanych w związku z regulacjami w/w ustawy. 2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy PZP oraz Kodeksu Cywilnego. II. Przedmiot zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa bramowej frezarki narzędziowej sterowanej numerycznie CNC (zakup, montaż, uruchomienie i instruktaż). 2. Urządzenie powinno być fabrycznie nowe, nieuszkodzone, wolne od wad i odpowiadać obowiązującym normom oraz posiadać niezbędne certyfikaty, oznaczenia i atesty, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 3. Urządzenie powinno zabezpieczać operatora przed zapyleniem w przypadku obróbki materiałów ceramicznych na sucho. 4. Zakres dostawy powinien zawierać kompletny osprzęt wymagany do pracy urządzenia. 5. Po zainstalowaniu urządzenie powinno być gotowe do pracy bez dodatkowego doposażenia. 6. Cena oferty musi uwzględniać wniesienie urządzenia do budynku, montaż na miejscu i uruchomienie oraz nadzorowanie w trakcie testów. 7. Cena oferty musi uwzględniać szkolenie personelu z zakresu obsługi urządzenia bezpośrednio po instalacji. 8. Oferowane urządzenie ma być objęte pełną gwarancją (uwzględniającą części zamienne i robociznę) przez okres nie krótszy niż 12 miesiące. Czas gwarancji liczony będzie od momentu komisyjnego przekazania urządzenia potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym. 9. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany jest w Załączniku Nr 1 do SIWZ. 10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 2

3 11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 12. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia sprzętu o parametrach nie gorszych niż wymienione w załączniku nr 1 do SIWZ. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 z późn. zm.), obowiązek wykazania równoważności złożonej oferty spoczywa na Wykonawcy. 13. Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 14. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 15. Miejsce realizacji: Instytut Ceramiki i materiałów Budowlanych, ul. Postępu 9, Warszawa. III. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających (art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7). Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. IV. Termin realizacji zamówienia. Termin realizacji zamówienia 4 miesiące od daty podpisania umowy. V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP, spełniają warunki i wymagania określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ust.1 ustawy PZP. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności dotyczącej realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, w/w warunki musi spełniać każdy z Wykonawców. 3. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w punkcie VI niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie iż w/w warunki Wykonawca spełnił. 4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 3

4 5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 6. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt 1-9 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 z późn. zm.), 8. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz innych wymaganych dokumentów. 1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 z późn. zm.), należy przedłożyć: 1.1. Oświadczenie o wypełnieniu warunków art. 22 ustawy PZP załącznik nr 3 do SIWZ. 1.2 Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 z późn. zm.), należy przedłożyć: 2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ustawy PZP załącznik nr 4 do SIWZ Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 2.6. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt. 1 i

5 2.7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, iż: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 2.7 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionych nie wcześniej niż w terminie właściwym dla dokumentu zastępowanego oświadczeniem. 3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, należy przedłożyć: 3.1 Wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych co najmniej trzech głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączenia dokumentu, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie załącznik nr Opis oferowanego urządzenia, które powinno spełniać kryteria opisane w specyfikacji technicznej (załącznik nr 1 do SIWZ). 3.3 Certyfikat zgodności CE na urządzenie. 4. Inne wymagane dokumenty: 4.1 Wypełniony formularz oferty załącznik nr 2 do SIWZ. 4.2 Zaparafowany i wypełniony wzór umowy załącznik nr 6 do SIWZ. 4.3 Opłacona polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, 4.4 Dokument dotyczący przynależności do grupy kapitałowej albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. (Dz. U. z 2007., nr 50, poz. 331 z późn. zm.) załącznik nr Opcjonalnie, jeśli występuje pełnomocnik pełnomocnictwo (w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii) dla osoby reprezentującej w niniejszym postępowaniu Wykonawcę lub pełnomocnictwo dla osoby lub podmiotu reprezentującego kilku Wykonawców składających ofertę wspólną. 5. Dokumenty, o których mowa powyżej, należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r., w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, (Dz. U. z 2013 r., poz. 231), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 6. Złożenie wymaganych dokumentów po upływie terminu składania ofert jest możliwe jedynie w trybie art. 26 ust.3 ustawy PZP. W sytuacji kiedy Wykonawca nie złoży wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów albo złoży wymagane oświadczenia i dokumenty zawierające błędy Zamawiający wezwie go do ich złożenia w wyznaczonym terminie. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i 5

6 dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia i dokumenty do Zamawiającego należy kierować na adres: Warszawa, ul. Postępu 9; (Dokumenty i oświadczenia przesłane faksem bądź drogą elektroniczną należy niezwłocznie potwierdzić pisemnie). 2. Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami w sprawach formalnych jest Patrycja Turlej tel. (22) , natomiast w sprawach merytorycznych jest Zdzisław Wiśniewski tel. (22) Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień Wykonawcy jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wniosek wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 4. Przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, z zastrzeżeniem art. 38 ust. 5 ustawy. Każda wprowadzona zmiana przez Zamawiającego stanie się częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zostanie doręczona wszystkim wykonawcom. Zamawiający, z uwzględnieniem art. 38 ust. 7, przedłuży określony w pkt. 16 termin składania ofert w celu umożliwienia wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi. VIII. Wymagania dotyczące wadium W postępowaniu nie jest przewidziane wniesienie wadium. IX. Termin związania ofertą. 1. Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 30 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3. Okres ten może być przedłużony na zasadach określonych w art. 85 ustawy, za zgodą wykonawców o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. X. Opis sposobu przygotowania ofert. 1. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Oferta powinna obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 6

7 3. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania. 4. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 5. Ofertę sporządza się w języku polskim, w jednym egzemplarzu oryginalnym z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 6. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane. 7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 8. Wykonawca umieszcza ofertę w dwóch kopertach wewnętrznej i zewnętrznej, oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: Oferta na dostawę bramowej frezarki narzędziowej sterowanej numerycznie CNC (zakup, montaż, uruchomienie i instruktaż). Nie otwierać przed r. Koperta wewnętrzna, poza oznaczeniami podanymi powyżej, będzie posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. 9. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty zostanie przygotowane zgodnie z postanowieniami pkt. 8, a wewnętrzna i zewnętrzna koperta będzie oznaczona dodatkowo określeniami "ZMIANA" lub "WYCOFANIE". 10. Dokumenty oraz załączniki powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku i ściśle według warunków i postanowień zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy oferenta wpisuje on nie dotyczy. XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Warszawa, ul. Postępu 9, w Sekretariacie do dnia r. do godziny 10: Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie. 3. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu r. o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego, Warszawa, ul. Postępu 9, bud. A. 4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający poda do wiadomości kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 5. Zamawiający ogłosi nazwy oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oraz inne informacje, które Zamawiający może podać zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia ofert na jego pisemny wniosek. XII. Opis sposobu obliczenia ceny. 1. W cenie netto należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 7

8 2. Jeżeli Wykonawca nie zaoferuje wszystkich pozycji Zamawiający uzna, że oferta nie jest zgodna z treścią SIWZ i zobowiązany będzie odrzucić ofertę. 3. Cenę oferty stanowić będzie wartość brutto wpisana na formularzu oferty. 4. Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 5. Podmioty zagraniczne biorące udział w postępowaniu mogą wpisać na formularzu oferty cenę netto wyrażoną w EURO. Tak podana cena zostanie przeliczona przez Zamawiającego na PLN zgodnie ze średnim kursem NBP obowiązującym w dniu otwarcia ofert. Wyłącznie do oceny i porównania ofert Zamawiający doliczy kwotę należnego podatku VAT. Wyliczona w ten sposób kwota stanowić będzie cenę brutto oferty podmiotu zagranicznego braną do oceny i porównania ofert. Umowa zostanie podpisana na kwotę netto, podatek VAT Zamawiający odprowadzi we własnym zakresie. 6. Podana cena jest obowiązująca w czasie trwania umowy. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. XIII. Kryteria wyboru i sposób oceny ofert. 1. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: Nr Nazwa kryterium Waga [%] 1 Cena 90 2 Gwarancja Cena oferty będzie porównywana na podstawie wzoru: Nr kryterium 1 2 Wzór Cena Liczba punktów = ( Cmin/Cena ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cena - cena podana w ofercie W powyższym kryterium oferta wykonawcy może uzyskać maksimum 90 punktów. (Ocena zostanie dokonana na podstawie ceny brutto zadeklarowanej przez Wykonawcę w ofercie przedłożonej Zamawiającemu - załącznik nr 2 (tabela) do SIWZ). Gwarancja W kryterium gwarancja punktacja zostaje przyznana wg poniższych przedziałów: -12 m-cy 0 pkt m-ce 5 pkt m-cy 10 pkt. W powyższym kryterium oferta wykonawcy może uzyskać maksimum 10 punktów. (Ocena zostanie dokonana na podstawie terminu gwarancji zadeklarowanego przez Wykonawcę w ofercie przedłożonej Zamawiającemu - załącznik nr 2 pkt 4 do SIWZ). 8

9 3. Za najkorzystniejszą zamawiający uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów. 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 5. Zamawiający wezwie Wykonawców, do uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie terminie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, jeżeli zajdą okoliczności opisane w art. 26 ust. 3 ustawy. 6. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki w treści oferty zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny oferty zgodnie z art. 88 ustawy. Oferta Wykonawcy, który w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny oferty, zostanie odrzucona. 7. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty, które mają wpływ na wysokość ceny, zgodnie z art. 90 ustawy. 8. Zamawiający unieważni postępowanie, jeśli zajdą okoliczności opisane w art. 93 ustawy. XIV. Zawiadomienie o wyborze oferty. 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę, siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru a także nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i punktację łączną, 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 4) o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, 5) terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 2, po upływie którego może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt. 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. XV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy. 1. W terminie wskazanym przez Zamawiającego (nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą) Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do podpisania umowy. 2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę odrębnym pismem lub telefonicznie. 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że przetarg zostanie unieważniony zgodnie z art. 93 ust.1 ustawy PZP. 4. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 9

10 publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Istotne postanowienia dla stron oraz inne ustalenia, które będą wprowadzone do umowy zawiera załącznik nr 6 do SIWZ, który należy uzupełnić i zaparafować. XVII. Środki ochrony prawnej. Wykonawcom a także innym osobom wymienionym w art. 179 ustawy PZP, których interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego, zasad określonych w ustawie, przysługują środki ochrony prawnej wymienione w Dziale VI ustawy. XVIII. Załączniki do SIWZ stanowiące integralną jej część. Załącznik nr 1 Szczegółowy opis i zakres zamówienia, Załącznik nr 2 Formularz oferty, Załącznik nr 3 Oświadczenie o wypełnieniu warunków art. 22 ustawy, Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24, Załącznik nr 5 Wykaz wykonanych dostaw, Załącznik nr 6 Wzór Umowy, Załącznik nr 7 - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej. 10

11 Załącznik Nr 1 do SIWZ Znak sprawy: FREZ-I/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa bramowej frezarki narzędziowej sterowanej numerycznie CNC (zakup, montaż, uruchomienie i instruktaż) 1. Wymagania ogólne: CPV Zakres dostawy powinien obejmować następujące urządzenie: Bramowa frezarka narzędziowa sterowana numerycznie CNC Urządzenia powinny być fabrycznie nowe, nieuszkodzone, wolne od wad i odpowiadać obowiązującym normom oraz posiadać niezbędne certyfikaty, oznaczenia i atesty, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Urządzenie powinno zabezpieczać operatora przed zapyleniem w przypadku obróbki materiałów ceramicznych na sucho 1.4. Zakres dostawy powinien zawierać kompletny osprzęt wymagany do pracy urządzeń Cena oferty musi uwzględniać, montaż urządzenia na miejscu, uruchomienie oraz nadzorowanie w trakcie testów Po zainstalowaniu urządzenia powinny być gotowe do pracy bez dodatkowego doposażenia Cena oferty musi uwzględniać szkolenie personelu z zakresu obsługi urządzeń bezpośrednio po instalacji Oferowane urządzenia mają być objęte pełną gwarancją (uwzględniającą części zamienne i robociznę) przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy. Czas gwarancji liczony będzie od momentu komisyjnego przekazania urządzeń, potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym Urządzenie musi posiadać certyfikat zgodności CE Dostawca musi posiadać autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny Do dostawy należy dołączyć instrukcje obsługi w języku polskim Dostawca powinien zrealizować w okresie ostatnich 3 lat, co najmniej 3 zamówienia o podobnym charakterze. 2. Wymagania szczegółowe 2.1. Frezarka narzędziowa sterowana numerycznie Zakres ruchów osi X nie mniej niż 700 mm Zakres ruchów osi Y nie mniej niż 500 mm Zakres ruchów osi Z nie mniej niż 300 mm Wrzeciono: moc nie mniejsza niż 9kW, obroty maksymalne nie mniej niż obr./min, montaż narzędzia w standardzie ISO 30 Typ stołu: stół hybrydowy ( T- rowkowy i próżniowy) Moduł sterowania 3D 11

12 Napęd typu: serwonapędy cyfrowe AC Możliwość obróbki w technologii High Speed Machining lub analogicznej Wymagany czujnik korekcji narzędzia Szafa sterownicza Komputer sterujący System sterowania CNC wraz z oprogramowaniem CAD/CAM Mgła olejowa automatyczna Automatyczna wymiana narzędzia Obrotowy magazyn narzędzi Kabina zabezpieczająca operatora przed zapyleniem z zamontowanymi króćcami odciągowymi. Praca w układzie trójosiowym oraz czwarta oś obrotowa na stole Akcesoria dodatkowe: Pompa próżniowa o wydajności nie mniejszej niż 28m 3 /h, ciśnienie absolutne 2,0 mbar Odpylacz wiórów Obrabiarka ma posiadać dodatkowe wyposażenie montowane na stole, pozwalające obrabiać detale o średnicy maksymalnej nie mniejszej niż 100mm poprzez obracanie w czwartej osi (tzw. czwarta oś obrotowa). 12

13 Załącznik Nr 2 Znak sprawy: FREZ-I/2015 OFERTA Nazwa wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... adres:...miasto:... województwo:... tel...., faks , NIP:..., REGON:... prowadzący działalność na podstawie wpisu do. (W przypadku oferty wspólnej należy podać dane Wykonawcy-Pełnomocnika) W odpowiedzi na ogłoszenie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę bramowej frezarki narzędziowej sterowanej numerycznie CNC (zakup, montaż, uruchomienie i instruktaż) oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ za cenę: Cena netto (w zł) Cena brutto (w zł) Cena brutto słownie 1. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie od daty podpisania umowy. 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia w tym z projektem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte. 3. Zapoznaliśmy się z lokalnymi warunkami realizacji oraz zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty. 4. Oświadczamy, iż na przedmiot zamówienia udzielamy Zamawiającemu gwarancji na okres.. licząc od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń przez obie strony. 13

14 5. Oświadczamy, że posiadamy autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. 30 dni, a w przypadku wyboru naszej oferty przez cały okres trwania umowy. 7. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego...., dnia /podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/ 14

15 Załącznik nr 3 Znak sprawy: FREZ-I/2015 Oświadczenie o wypełnieniu warunków art. 22 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę bramowej frezarki narzędziowej sterowanej numerycznie CNC (zakup, montaż, uruchomienie i instruktaż) Ja niżej podpisany reprezentujący firmę w imieniu swoim oraz reprezentowanej firmy oświadczam, że: 1. posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności objętej zamówieniem, 2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Data i podpis osoby składającej oświadczenie dn,. 15

16 Załącznik nr 4 do SIWZ Znak sprawy: FREZ-I/2015 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na Dostawę bramowej frezarki narzędziowej sterowanej numerycznie CNC (zakup, montaż, uruchomienie i instruktaż) Ja niżej podpisany reprezentujący firmę w imieniu swoim oraz reprezentowanej firmy oświadczam, że: spełniam warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Data i podpis osoby składającej oświadczenie..dn,. 16

17 Załącznik nr 5 do SIWZ Znak sprawy: FREZ-I/2015 Nazwa Firmy: Wykaz wykonanych dostaw: Wykaz co najmniej trzech zamówień o podobnym charakterze i zakresie: Nazwa (rodzaj dostaw) Zamawiający i miejsce wykonania Data Całkowita wartość 17

18 Załącznik nr 6 do SIWZ Znak sprawy: FREZ-I/2015 Wzór Umowy Umowa nr.. zawarta w dniu...r. w pomiędzy Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych z siedzibą w: Warszawa, ul. Postępu 9 NIP , REGON zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, wpisanym do rejestru KRS pod numerem reprezentowanym przez: 1. Dyrektora Instytutu Adama Witka 2. Główną Księgową Barbarę Dudziec a z siedzibą w:.ul.... prowadzącym działalność na podstawie wpisu do. NIP..., REGON.. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą reprezentowanym przez: ; ; o następującej treści: 18

19 1. 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa, montaż, uruchomienie oraz instruktaż fabrycznie nowej bramowej frezarki narzędziowej sterowanej numerycznie CNC zgodnie z warunkami i wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ofertą Wykonawcy z dnia....złożoną do postępowania numer FREZ-I/ Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego w dniu. zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 z późn. zm.), zwaną dalej Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. 3. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia określony w ust. 1 w terminie Strony zgodnie oświadczają, że Wykonawcę obowiązują warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zawierające istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy. 5. Przedmiot umowy musi być fabrycznie nowy, nieuszkodzony, wolny od wad i odpowiadać obowiązującym normom oraz posiadać niezbędne certyfikaty, oznaczenia i atesty, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 6. Zakres dostawy powinien zawierać kompletny osprzęt wymagany do pracy urządzenia. 7. Po zainstalowaniu urządzenie powinno być gotowe do pracy bez dodatkowego doposażenia. 8. Z czynności dostawy zostanie sporządzony protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez przedstawicieli stron. 9. Osobą odpowiedzialną po stronie Zamawiającego za realizację niniejszej umowy jest Zdzisław Wiśniewski tel. (22) Wartość przedmiotu umowy wynosi zł brutto, słownie.. 2. Cena oferty uwzględnia wniesienie urządzenia do budynku, montaż na miejscu, uruchomienie i nadzorowanie w trakcie testów. 3. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy za dostarczony przedmiot umowy na podstawie faktury VAT, wystawionej po podpisaniu protokołu odbioru, przelewem na konto Wykonawcy wskazane w fakturze, w terminie 30 dni od daty wystawienia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. 4. Zamawiający jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym: Wykonawca Zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu przedmiot umowy do Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Warszawie przy ul. Postępu 9 wraz z gwarancją jakości. 2. W przypadku stwierdzenia usterek przy odbiorze dostarczonego przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do jego nieodpłatnej wymiany w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia. 3. Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność należności określonej w 2 ust. 2 do czasu otrzymania przedmiotu umowy wolnego od wad. 4. Wykonawca udziela pełnej gwarancji uwzględniającej części zamienne i robociznę przez okres. miesięcy. Okres gwarancji liczony jest od dnia komisyjnego przekazania urządzenia potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym bez zastrzeżeń i ulega przedłużeniu o czas wykonania usługi w ramach gwarancji. 19

20 4 1. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy: 1.1. Za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu Wykonawca zapłaci karę w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia umownego za każdy dzień W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność kara zostaje ustanowiona w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego W przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę wskutek okoliczności, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, kara zostaje ustanowiona w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub naprawie gwarancyjnej kara zostaje ustanowiona w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień licząc od dnia następnego po upływie terminu określonego przez Zamawiającego na usunięcie wad. 2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 3. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury, Wykonawca ma prawo wystąpić do Zamawiającego o zapłatę odsetek ustawowych. Zamawiający wypłaci należne odsetki ustawowe na wezwanie Wykonawcy. 5 Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego w 2 ust. 1, zobowiązuje się do przeszkolenia personelu Zamawiającego z zakresu obsługi urządzeń bezpośrednio po instalacji Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgody stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany umowy mogą być dokonywane z zachowaniem przepisu art.140 ust.3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszej umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), 3. Ewentualne spory wynikłe z wykonania umowy rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. Zamawiający Wykonawca 20

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Żywiec, dnia 3 października 2014r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę soli drogowej do zimowego utrzymania

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Narodowy, Plac Teatralny 3, 00-077 Warszawa, woj. mazowieckie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Narodowy, Plac Teatralny 3, 00-077 Warszawa, woj. mazowieckie, Warszawa: Dostawa samochodu osobowego dla Teatru Narodowego Numer ogłoszenia: 111169-2014; data zamieszczenia: 23.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.laznianowa.pl Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: 249086

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Dostawa skroplonego gazu LPG dla MZK Sp. z o. o. w Zamościu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

POIS.02.01.00-00-006/10

POIS.02.01.00-00-006/10 Białystok: Kontrakt nr 17: Zakup wyposażenia dla Jednostki Realizującej Projekt - dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia:

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawa Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Gostyń: Dostawa fabrycznie nowej frezarki CNC Numer ogłoszenia: 137520-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Świadczenie usług telefonii komórkowej oraz świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42,

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42, Warszawa: Organizacja konferencji Dzień Tematyczny Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) Numer ogłoszenia: 45694-2011; data zamieszczenia: 16.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Świadczenie usług telefonii stacjonarnej oraz symetrycznego,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert

Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Ogłoszenie o zaproszeniu do składania ofert Przedmiot zamówienia: zakup i dostawa zestawów sportowych oraz dodatkowych elementów (kamizelek oraz turbo oszczepów i vortexów na potrzeby programu Lekkoatletyka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uks.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uks.com.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uks.com.pl Kraków: Dostawa instrumentów i akcesoriów endodontycznych dla SP ZOZ

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uks.com.pl Kraków: Dostawę wraz z instalacją CYFROWEGO APARATU PANTOMOGRAFICZNEGO do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

Krasnystaw: Dostawa środków czystości Numer ogłoszenia: 119023-2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Krasnystaw: Dostawa środków czystości Numer ogłoszenia: 119023-2014; data zamieszczenia: 03.06.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 5 2014-06-03 09:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozkrasnystaw.pl Krasnystaw: Dostawa środków czystości Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Sejny: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 tys. euro na zakup i dostawy z podziałem na pięć pakietów. Numer ogłoszenia: 318196-2014;

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga, ul. Waryńskiego 2, 26-600

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga, ul. Waryńskiego 2, 26-600 Radom: Dostawa i montaż: sprzętu monitorującego (CCTV) oraz instalacji alarmowej (SSWiN) dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca oraz przeszkolenie personelu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 114964-2013; data zamieszczenia: 22.03.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 114964-2013; data zamieszczenia: 22.03.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Świadczenie usług telefonii stacjonarnej oraz symetrycznego,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 2013-02-01 10:36 Olsztyn: Implanty neurochirurgiczne wraz z instrumentarium do implantacji Numer ogłoszenia: 44218-2013; data zamieszczenia: 01.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2014-05-13 11:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.21blot.wp.mil.pl Świdwin: Dostawa koksu przemysłowo-opałowego do celów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Usługa druku segregatorów z kartami-profilami spółek z Planu Prywatyzacji

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 4 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wiw.mazowsze.pl Siedlce: Dostawa testów do aparatu TEMPO firmy biomérieux dla Zakładu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lo5.resman.pl Rzeszów: Prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csdpoznan.pl Poznań: Dostawa samochodu osobowego dla Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 335490-2015

Zamówienie public... - 335490-2015 1 z 10 2015-09-24 09:30 Zamówienie public... - 335490-2015 24/09/2015 S185 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Warszawa: Sprzęt wideokonferencyjny

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Puławy, ul. Lubelska 5, Puławy, woj. lubelskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Puławy, ul. Lubelska 5, Puławy, woj. lubelskie, tel , faks Puławy: Dostawa i montaż systemu wizualizacji, stanowisk komputerowych do inkubatora, wyposażenia pokoju spotkań i sekretariatu konferencji w PPNT Numer ogłoszenia: 9054-2014; data zamieszczenia: 09.01.2014

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan. 1 z 8 2015-03-10 12:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Druk i sukcesywna dostawa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In... Katowice: Dostawy wzorców oraz materiałów certyfikowanych do badań laboratoryjnych, dostawy surowic do badań laboratoryjnych, dostawy produktów do badań mikrobiologicznych, dostawy odczynników chemicznych.

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism

Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism zagranicznych na 2015 wraz

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 132-242208. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 13.6.2015, 2015/S 113-204288)

Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 132-242208. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 13.6.2015, 2015/S 113-204288) 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:242208-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 132-242208 Warszawski Szpital dla Dzieci Samodzielny

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , ,

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , Wrocław: Świadczenie usług całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie przy ul. Braniborskiej 59 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 117152-2012; data zamieszczenia: 13.04.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Część V SIWZ Wzory formularzy. Spis formularzy

Część V SIWZ Wzory formularzy. Spis formularzy Część V SIWZ Wzory formularzy 1 Oferta Spis formularzy 2 Wykaz części zamówienia, których realizację Wykonawca powierzy innym podmiotom 3 Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Oznaczenie sprawy: SP1.2260.4.2015 Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 w Gliwicach ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Modernizacja zaplecza sali

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042 Page 1 of 5 Zielona Góra: Elektroniczny System Pozycjonowania i Monitoringu Pojazdów biorących udział w zimowym utrzymaniu dróg na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 83999-2009;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzycznaradom.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzycznaradom.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzycznaradom.pl Radom: Dostawa fortepianu koncertowego dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O. Kolberga

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2014-06-26 15:41 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ocr.pl Korfantów: Zakup (dostawa) aparatu USG wraz z jego finansowaniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dom Dziecka w Pawłówce 16-427 Przerośl Pawłówka Nowa 1. Dostawa oleju opałowego do Dom Dziecka w Pawłówce.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dom Dziecka w Pawłówce 16-427 Przerośl Pawłówka Nowa 1. Dostawa oleju opałowego do Dom Dziecka w Pawłówce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Dom Dziecka w Pawłówce 16-427 Przerośl Pawłówka Nowa 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa oleju opałowego do Dom Dziecka w Pawłówce. CPV: 09135100 5 TRYB

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO (formularz - WZÓR )..., dnia... Nazwa Wykonawcy (pełnomocnika Wykonawców działających wspólnie):...... REGON... NIP...KRS... z siedzibą w:...... internet: http://... e-mail:...@... telefon...fax... I LO

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 8 2016-04-13 11:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl Kraków: Druk materiałów reklamowych według bieżącego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. 1 z 7 2013-11-28 08:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. Białystok: Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6 Numer sprawy ILO/205/1/07 Ełk, dnia 23.08.2007r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL

Bardziej szczegółowo

Łubie: Dostawa jednego fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczogaśniczego

Łubie: Dostawa jednego fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczogaśniczego Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.osp.łubie.pl/ Łubie: Dostawa jednego fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczogaśniczego

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2012-08-10 14:03 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pm.waw.pl Warszawa: Wykonanie instalacji solarnej do podgrzewania wody

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Przemyśl: Dostawa sprzętu dla inwestycji Kino Centrum Cyfryzacja. Numer ogłoszenia: 430944-2013; data zamieszczenia: 22.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Warszawa: UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Numer ogłoszenia: 337321-2010; data zamieszczenia: 25.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Numer ogłoszenia: 337321-2010; data zamieszczenia: 25.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: UBEZPIECZENIE POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Numer ogłoszenia: 337321-2010; data zamieszczenia: 25.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.starostwo.zywiec.pl Żywiec: Dostawa materiałów biurowych i druków akcydensowych do

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan. z 7 2014-11-03 12:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Dostawa i montaż wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp3.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp3.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp3.wroc.pl Wrocław: Świadczenie kompleksowej usługi żywienia dla dzieci Szkoły

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 5 Świecie: Wycena nieruchomości dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Świeciu Numer ogłoszenia: 44098-2012; data zamieszczenia: 14.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsrbujny.bip.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsrbujny.bip.net.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsrbujny.bip.net.pl Wola Krzysztoporska: Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Rogoźno, dnia 11.06.2008 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Zamawiający : Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego 64-610 Rogoźno, ul. II Armii Wojska Polskiego 1 Reprezentowany przez: Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 19/04_2015

Zapytanie ofertowe nr 19/04_2015 INSTYTUT JASKRY I CHORÓB OKA 00-415 Warszawa, ul. Okrąg 1a Warszawa, dnia 28.04.2015 r. Zapytanie ofertowe nr 19/04_2015 W związku z realizacją przez Instytut Jaskry Sp. z o.o. projektu inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Świętochłowice: Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Działu Anestezjologii

Bardziej szczegółowo

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2015/37-chirurgia szczękowa Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2015/37-chirurgia szczękowa Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Polanica-Zdrój: ZP/PN/2015/37-chirurgia szczękowa Numer ogłoszenia: 140036-2015; data zamieszczenia: 11.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2014/S

Polska-Poznań: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2014/S 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:209037-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) 2014/S 118-209037

Bardziej szczegółowo

Świętochłowice: Dodatkowe usługi transportu sanitarnego Numer ogłoszenia: 27938-2015; data zamieszczenia: 09.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Świętochłowice: Dodatkowe usługi transportu sanitarnego Numer ogłoszenia: 27938-2015; data zamieszczenia: 09.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Świętochłowice: Dodatkowe usługi transportu sanitarnego Numer ogłoszenia: 27938-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2014-02-12 11:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl Kraków: Sprzedaż biletów lotniczych w miesiącu marcu 2014r.,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Świętochłowice: Dostawa materiałów szewnych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Świętochłowice: Dostawa materiałów szewnych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Świętochłowice: Dostawa materiałów szewnych Numer ogłoszenia: 15020-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Kraków: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów gospodarczych i środków

Bardziej szczegółowo

Znak Sprawy: ZP/03/2015 Lipsko dnia r.

Znak Sprawy: ZP/03/2015 Lipsko dnia r. Znak Sprawy: ZP/03/2015 Lipsko dnia 05.02.2015 r. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzzoz-lipsko.mazowsze.pl DOSTAWA FABRYCZNIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputerów stacjonarnych oraz przenośnych wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzum.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Os. prawna w zw. z art. 3 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzum.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Os. prawna w zw. z art. 3 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp. Dąbrowa Górnicza: Dostawa w formie leasingu finansowego koparki kołowej używanej Numer ogłoszenia: 341316-2012; data zamieszczenia: 11.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa Elbląg, Znak sprawy 47/2014

Strona internetowa Elbląg, Znak sprawy 47/2014 Strona internetowa Elbląg, 2014-09-04 Znak sprawy 47/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.elblag.pl Elbląg: Dostawa taśm

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: szpitalpaslek.com

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: szpitalpaslek.com Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: szpitalpaslek.com Pasłęk: sporządzanie posiłków dla pacjentów Szpitala Powiatowego Sp.

Bardziej szczegółowo

Górno: dostawa nabiału Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Górno: dostawa nabiału Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorno.eu/index.php?page=przetargi Górno: dostawa nabiału Numer ogłoszenia: 95716-2012;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.suwalki.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mops.suwalki.pl Suwałki: ŚWIADCZENIE USŁUG ZWIĄZANYCH ZE SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI I ARTYKUŁÓW HIGIENICZNO-SANITARNYCH

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Wielka Nieszawka: Kompleksowe utrzymanie czystości pomieszczeń basenu Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER w Wielkiej Nieszawce Numer ogłoszenia: 117137-2015; data zamieszczenia: 05.08.2015 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny, Ul. Trylińskiego 2, Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel

I. 1) NAZWA I ADRES: Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny, Ul. Trylińskiego 2, Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, tel Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.olsztyn.eu/bip/folder/3466/przetargi_i_ogloszenia/ Olsztyn: Usługa kompleksowego sprzątania i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Sosnowiec: Dostawa i montaż lampy RTG do tomografu komputerowego SOMATOM Emotion 6 Numer ogłoszenia: 266760 2015; data zamieszczenia: 08.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

na dostawę bonów towarowych dla Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu

na dostawę bonów towarowych dla Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu ZSB-361-703-2010 1 Mielec, dnia 15.11.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę bonów towarowych dla Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu zwana dalej SIWZ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.gov.pl/przetargi

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.gov.pl/przetargi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.gov.pl/przetargi Warszawa: Dostawa stereoskopowego systemu do pomiaru i analizy powierzchniowych

Bardziej szczegółowo

Polska-Zabrze: Gazy 2013/S

Polska-Zabrze: Gazy 2013/S Polska-Zabrze: Gazy 2013/S 229-397316 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu, ul. M. Curie-Skłodowskiej 9, Osoba do kontaktów: Andrzej Bonczek, Zabrze41-800, POLSKA. Tel.: +48 323733668. Faks: +48 323733668.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa. Warszawa: Rezerwacja, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Numer ogłoszenia: 21103-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo