Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia"

Transkrypt

1 Znak sprawy: FREZ-I/2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę bramowej frezarki narzędziowej sterowanej numerycznie CNC (zakup, montaż, uruchomienie i instruktaż) CPV / / Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 z późn. zm.) Warszawa, styczeń 2015r. 1

2 Znak sprawy: FREZ-I/2015 Zamawiający: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych ul. Postępu Warszawa tel.(22) do 26 faks. (22) NIP I. Tryb udzielenia zamówienia 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą oraz na podstawie przepisów wykonawczych wydanych w związku z regulacjami w/w ustawy. 2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy PZP oraz Kodeksu Cywilnego. II. Przedmiot zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa bramowej frezarki narzędziowej sterowanej numerycznie CNC (zakup, montaż, uruchomienie i instruktaż). 2. Urządzenie powinno być fabrycznie nowe, nieuszkodzone, wolne od wad i odpowiadać obowiązującym normom oraz posiadać niezbędne certyfikaty, oznaczenia i atesty, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 3. Urządzenie powinno zabezpieczać operatora przed zapyleniem w przypadku obróbki materiałów ceramicznych na sucho. 4. Zakres dostawy powinien zawierać kompletny osprzęt wymagany do pracy urządzenia. 5. Po zainstalowaniu urządzenie powinno być gotowe do pracy bez dodatkowego doposażenia. 6. Cena oferty musi uwzględniać wniesienie urządzenia do budynku, montaż na miejscu i uruchomienie oraz nadzorowanie w trakcie testów. 7. Cena oferty musi uwzględniać szkolenie personelu z zakresu obsługi urządzenia bezpośrednio po instalacji. 8. Oferowane urządzenie ma być objęte pełną gwarancją (uwzględniającą części zamienne i robociznę) przez okres nie krótszy niż 12 miesiące. Czas gwarancji liczony będzie od momentu komisyjnego przekazania urządzenia potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym. 9. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany jest w Załączniku Nr 1 do SIWZ. 10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 2

3 11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 12. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia sprzętu o parametrach nie gorszych niż wymienione w załączniku nr 1 do SIWZ. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 z późn. zm.), obowiązek wykazania równoważności złożonej oferty spoczywa na Wykonawcy. 13. Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 14. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 15. Miejsce realizacji: Instytut Ceramiki i materiałów Budowlanych, ul. Postępu 9, Warszawa. III. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających (art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7). Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. IV. Termin realizacji zamówienia. Termin realizacji zamówienia 4 miesiące od daty podpisania umowy. V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP, spełniają warunki i wymagania określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ust.1 ustawy PZP. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności dotyczącej realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, w/w warunki musi spełniać każdy z Wykonawców. 3. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w punkcie VI niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie iż w/w warunki Wykonawca spełnił. 4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 3

4 5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 6. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt 1-9 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 z późn. zm.), 8. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz innych wymaganych dokumentów. 1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 z późn. zm.), należy przedłożyć: 1.1. Oświadczenie o wypełnieniu warunków art. 22 ustawy PZP załącznik nr 3 do SIWZ. 1.2 Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 z późn. zm.), należy przedłożyć: 2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ustawy PZP załącznik nr 4 do SIWZ Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Aktualne zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 2.6. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w pkt. 1 i

5 2.7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, iż: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 2.7 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionych nie wcześniej niż w terminie właściwym dla dokumentu zastępowanego oświadczeniem. 3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, należy przedłożyć: 3.1 Wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych co najmniej trzech głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączenia dokumentu, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie załącznik nr Opis oferowanego urządzenia, które powinno spełniać kryteria opisane w specyfikacji technicznej (załącznik nr 1 do SIWZ). 3.3 Certyfikat zgodności CE na urządzenie. 4. Inne wymagane dokumenty: 4.1 Wypełniony formularz oferty załącznik nr 2 do SIWZ. 4.2 Zaparafowany i wypełniony wzór umowy załącznik nr 6 do SIWZ. 4.3 Opłacona polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, 4.4 Dokument dotyczący przynależności do grupy kapitałowej albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. (Dz. U. z 2007., nr 50, poz. 331 z późn. zm.) załącznik nr Opcjonalnie, jeśli występuje pełnomocnik pełnomocnictwo (w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii) dla osoby reprezentującej w niniejszym postępowaniu Wykonawcę lub pełnomocnictwo dla osoby lub podmiotu reprezentującego kilku Wykonawców składających ofertę wspólną. 5. Dokumenty, o których mowa powyżej, należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r., w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, (Dz. U. z 2013 r., poz. 231), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 6. Złożenie wymaganych dokumentów po upływie terminu składania ofert jest możliwe jedynie w trybie art. 26 ust.3 ustawy PZP. W sytuacji kiedy Wykonawca nie złoży wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów albo złoży wymagane oświadczenia i dokumenty zawierające błędy Zamawiający wezwie go do ich złożenia w wyznaczonym terminie. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i 5

6 dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami 1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia i dokumenty do Zamawiającego należy kierować na adres: Warszawa, ul. Postępu 9; (Dokumenty i oświadczenia przesłane faksem bądź drogą elektroniczną należy niezwłocznie potwierdzić pisemnie). 2. Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami w sprawach formalnych jest Patrycja Turlej tel. (22) , natomiast w sprawach merytorycznych jest Zdzisław Wiśniewski tel. (22) Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień Wykonawcy jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wniosek wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 4. Przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, z zastrzeżeniem art. 38 ust. 5 ustawy. Każda wprowadzona zmiana przez Zamawiającego stanie się częścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zostanie doręczona wszystkim wykonawcom. Zamawiający, z uwzględnieniem art. 38 ust. 7, przedłuży określony w pkt. 16 termin składania ofert w celu umożliwienia wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień lub zmian. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi. VIII. Wymagania dotyczące wadium W postępowaniu nie jest przewidziane wniesienie wadium. IX. Termin związania ofertą. 1. Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 30 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3. Okres ten może być przedłużony na zasadach określonych w art. 85 ustawy, za zgodą wykonawców o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. X. Opis sposobu przygotowania ofert. 1. Wykonawca przedstawi ofertę zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Oferta powinna obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 6

7 3. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca, który przedłoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z postępowania. 4. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty. 5. Ofertę sporządza się w języku polskim, w jednym egzemplarzu oryginalnym z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 6. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane. 7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania. 8. Wykonawca umieszcza ofertę w dwóch kopertach wewnętrznej i zewnętrznej, oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: Oferta na dostawę bramowej frezarki narzędziowej sterowanej numerycznie CNC (zakup, montaż, uruchomienie i instruktaż). Nie otwierać przed r. Koperta wewnętrzna, poza oznaczeniami podanymi powyżej, będzie posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można było odesłać ofertę w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. 9. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty zostanie przygotowane zgodnie z postanowieniami pkt. 8, a wewnętrzna i zewnętrzna koperta będzie oznaczona dodatkowo określeniami "ZMIANA" lub "WYCOFANIE". 10. Dokumenty oraz załączniki powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę bez wyjątku i ściśle według warunków i postanowień zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przypadku, gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy oferenta wpisuje on nie dotyczy. XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, Warszawa, ul. Postępu 9, w Sekretariacie do dnia r. do godziny 10: Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie. 3. Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w dniu r. o godzinie 10:30 w siedzibie Zamawiającego, Warszawa, ul. Postępu 9, bud. A. 4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający poda do wiadomości kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 5. Zamawiający ogłosi nazwy oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny oraz inne informacje, które Zamawiający może podać zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia ofert na jego pisemny wniosek. XII. Opis sposobu obliczenia ceny. 1. W cenie netto należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 7

8 2. Jeżeli Wykonawca nie zaoferuje wszystkich pozycji Zamawiający uzna, że oferta nie jest zgodna z treścią SIWZ i zobowiązany będzie odrzucić ofertę. 3. Cenę oferty stanowić będzie wartość brutto wpisana na formularzu oferty. 4. Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 5. Podmioty zagraniczne biorące udział w postępowaniu mogą wpisać na formularzu oferty cenę netto wyrażoną w EURO. Tak podana cena zostanie przeliczona przez Zamawiającego na PLN zgodnie ze średnim kursem NBP obowiązującym w dniu otwarcia ofert. Wyłącznie do oceny i porównania ofert Zamawiający doliczy kwotę należnego podatku VAT. Wyliczona w ten sposób kwota stanowić będzie cenę brutto oferty podmiotu zagranicznego braną do oceny i porównania ofert. Umowa zostanie podpisana na kwotę netto, podatek VAT Zamawiający odprowadzi we własnym zakresie. 6. Podana cena jest obowiązująca w czasie trwania umowy. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. XIII. Kryteria wyboru i sposób oceny ofert. 1. Kryteria, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty: Nr Nazwa kryterium Waga [%] 1 Cena 90 2 Gwarancja Cena oferty będzie porównywana na podstawie wzoru: Nr kryterium 1 2 Wzór Cena Liczba punktów = ( Cmin/Cena ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cena - cena podana w ofercie W powyższym kryterium oferta wykonawcy może uzyskać maksimum 90 punktów. (Ocena zostanie dokonana na podstawie ceny brutto zadeklarowanej przez Wykonawcę w ofercie przedłożonej Zamawiającemu - załącznik nr 2 (tabela) do SIWZ). Gwarancja W kryterium gwarancja punktacja zostaje przyznana wg poniższych przedziałów: -12 m-cy 0 pkt m-ce 5 pkt m-cy 10 pkt. W powyższym kryterium oferta wykonawcy może uzyskać maksimum 10 punktów. (Ocena zostanie dokonana na podstawie terminu gwarancji zadeklarowanego przez Wykonawcę w ofercie przedłożonej Zamawiającemu - załącznik nr 2 pkt 4 do SIWZ). 8

9 3. Za najkorzystniejszą zamawiający uzna ofertę, która uzyska największą liczbę punktów. 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 5. Zamawiający wezwie Wykonawców, do uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie terminie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, jeżeli zajdą okoliczności opisane w art. 26 ust. 3 ustawy. 6. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki w treści oferty zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny oferty zgodnie z art. 88 ustawy. Oferta Wykonawcy, który w ciągu 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny oferty, zostanie odrzucona. 7. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty, które mają wpływ na wysokość ceny, zgodnie z art. 90 ustawy. 8. Zamawiający unieważni postępowanie, jeśli zajdą okoliczności opisane w art. 93 ustawy. XIV. Zawiadomienie o wyborze oferty. 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę, siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru a także nazwy, siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i punktację łączną, 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, 4) o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, 5) terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 2, po upływie którego może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o których mowa w pkt. 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. XV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy. 1. W terminie wskazanym przez Zamawiającego (nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą) Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest do podpisania umowy. 2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę odrębnym pismem lub telefonicznie. 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że przetarg zostanie unieważniony zgodnie z art. 93 ust.1 ustawy PZP. 4. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 9

10 publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Istotne postanowienia dla stron oraz inne ustalenia, które będą wprowadzone do umowy zawiera załącznik nr 6 do SIWZ, który należy uzupełnić i zaparafować. XVII. Środki ochrony prawnej. Wykonawcom a także innym osobom wymienionym w art. 179 ustawy PZP, których interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego, zasad określonych w ustawie, przysługują środki ochrony prawnej wymienione w Dziale VI ustawy. XVIII. Załączniki do SIWZ stanowiące integralną jej część. Załącznik nr 1 Szczegółowy opis i zakres zamówienia, Załącznik nr 2 Formularz oferty, Załącznik nr 3 Oświadczenie o wypełnieniu warunków art. 22 ustawy, Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24, Załącznik nr 5 Wykaz wykonanych dostaw, Załącznik nr 6 Wzór Umowy, Załącznik nr 7 - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej. 10

11 Załącznik Nr 1 do SIWZ Znak sprawy: FREZ-I/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa bramowej frezarki narzędziowej sterowanej numerycznie CNC (zakup, montaż, uruchomienie i instruktaż) 1. Wymagania ogólne: CPV Zakres dostawy powinien obejmować następujące urządzenie: Bramowa frezarka narzędziowa sterowana numerycznie CNC Urządzenia powinny być fabrycznie nowe, nieuszkodzone, wolne od wad i odpowiadać obowiązującym normom oraz posiadać niezbędne certyfikaty, oznaczenia i atesty, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Urządzenie powinno zabezpieczać operatora przed zapyleniem w przypadku obróbki materiałów ceramicznych na sucho 1.4. Zakres dostawy powinien zawierać kompletny osprzęt wymagany do pracy urządzeń Cena oferty musi uwzględniać, montaż urządzenia na miejscu, uruchomienie oraz nadzorowanie w trakcie testów Po zainstalowaniu urządzenia powinny być gotowe do pracy bez dodatkowego doposażenia Cena oferty musi uwzględniać szkolenie personelu z zakresu obsługi urządzeń bezpośrednio po instalacji Oferowane urządzenia mają być objęte pełną gwarancją (uwzględniającą części zamienne i robociznę) przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy. Czas gwarancji liczony będzie od momentu komisyjnego przekazania urządzeń, potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym Urządzenie musi posiadać certyfikat zgodności CE Dostawca musi posiadać autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny Do dostawy należy dołączyć instrukcje obsługi w języku polskim Dostawca powinien zrealizować w okresie ostatnich 3 lat, co najmniej 3 zamówienia o podobnym charakterze. 2. Wymagania szczegółowe 2.1. Frezarka narzędziowa sterowana numerycznie Zakres ruchów osi X nie mniej niż 700 mm Zakres ruchów osi Y nie mniej niż 500 mm Zakres ruchów osi Z nie mniej niż 300 mm Wrzeciono: moc nie mniejsza niż 9kW, obroty maksymalne nie mniej niż obr./min, montaż narzędzia w standardzie ISO 30 Typ stołu: stół hybrydowy ( T- rowkowy i próżniowy) Moduł sterowania 3D 11

12 Napęd typu: serwonapędy cyfrowe AC Możliwość obróbki w technologii High Speed Machining lub analogicznej Wymagany czujnik korekcji narzędzia Szafa sterownicza Komputer sterujący System sterowania CNC wraz z oprogramowaniem CAD/CAM Mgła olejowa automatyczna Automatyczna wymiana narzędzia Obrotowy magazyn narzędzi Kabina zabezpieczająca operatora przed zapyleniem z zamontowanymi króćcami odciągowymi. Praca w układzie trójosiowym oraz czwarta oś obrotowa na stole Akcesoria dodatkowe: Pompa próżniowa o wydajności nie mniejszej niż 28m 3 /h, ciśnienie absolutne 2,0 mbar Odpylacz wiórów Obrabiarka ma posiadać dodatkowe wyposażenie montowane na stole, pozwalające obrabiać detale o średnicy maksymalnej nie mniejszej niż 100mm poprzez obracanie w czwartej osi (tzw. czwarta oś obrotowa). 12

13 Załącznik Nr 2 Znak sprawy: FREZ-I/2015 OFERTA Nazwa wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... adres:...miasto:... województwo:... tel...., faks , NIP:..., REGON:... prowadzący działalność na podstawie wpisu do. (W przypadku oferty wspólnej należy podać dane Wykonawcy-Pełnomocnika) W odpowiedzi na ogłoszenie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę bramowej frezarki narzędziowej sterowanej numerycznie CNC (zakup, montaż, uruchomienie i instruktaż) oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ za cenę: Cena netto (w zł) Cena brutto (w zł) Cena brutto słownie 1. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie od daty podpisania umowy. 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia w tym z projektem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte. 3. Zapoznaliśmy się z lokalnymi warunkami realizacji oraz zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty. 4. Oświadczamy, iż na przedmiot zamówienia udzielamy Zamawiającemu gwarancji na okres.. licząc od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń przez obie strony. 13

14 5. Oświadczamy, że posiadamy autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. 30 dni, a w przypadku wyboru naszej oferty przez cały okres trwania umowy. 7. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego...., dnia /podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy/ 14

REGON: 670223451 NIP:

REGON: 670223451 NIP: BZP.271.1.1552.2013.AĆ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 200.000 euro przeprowadzanego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy GM.I.271.15.2011 S P E C Y F I KACJA ISTOTNYC H WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa wyposażenia: hala namiotowa, komplety rekreacyjne (stół + 2 ławki) oraz parasole do obsługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego Dom Pomocy Społecznej nr 2 41-200 Sosnowiec, ul. Jagiellońska 2 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego do postępowania o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Dostawa szczepionek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY

Dostawa szczepionek SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG OGRANICZONY o wartości poniżej progów unijnych na dostawę szczepionek do Trzebnickiego Centrum Medycznego Zdrój Sp. z o.o. w Trzebnicy Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZSP-070-11-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup samochodu osobowego typu VAN dla Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim. Zamawiający Zespół Szkół im. C. K. Norwida ul. 3 Maja 24 13-300 Nowe Miasto Lubawskie tel. 56/472 60 20, fax. 56/472 60 37 www.norwid.eu e-mail zsimc.k.norwida@wp.pl Znak sprawy: OK.III.272.1.2013 Nowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Dostawa, montaż oraz serwis platformy przyschodowej zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Rzekuń ul. Kościuszki 33 07-411 Rzekuń SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 14 000 EURO a poniżej kwot określonych

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR ogłoszenia Data zamieszczenia TRYB PRZETARG NIEOGRANICZONY Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach ul. Pl. 1 Maja 6, 11-710 Piecki PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Słubice, 8 maja 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa Zamówienia: Przetarg nieograniczony na dostawę dwóch samochodów specjalistycznych śmieciarki oraz zamiatarki ulicznej. CPV: 34921100-0,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

Zakup dostawa, montaż i serwis sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.

Zakup dostawa, montaż i serwis sprzętu komputerowego oraz oprogramowania. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) procedura

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego ZNAK: BI.271.1.5.2012 Lędziny 2.05.2012r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/2/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót remontowych polegających na remoncie tarasu, schodów zewnętrznych i chodników w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym Orle

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. ul. Św. Brata Alberta 8 68-200 Żary NIP 928-000-69-12, REGON 970023062 tel.(+48) 68 479 46 00 (01) fax.(+48) 68 479 46 02 www.pekom.com.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

na Zakup samochodu osobowego typu VAN" dla Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie

na Zakup samochodu osobowego typu VAN dla Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego* ZSP- -9- SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup samochodu osobowego typu VAN" dla Zespołu Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup aparatu do Real-Time PCR (1 egz.)- znak postępowania: IOR/ZP/D/Ap.PCR/2011. I. Nazwa (firma) i

Bardziej szczegółowo