TECHNOLOGIA G ADZENIA OTWORÓW WALCOWYCH W TARCZY TURBINY Z NADSTOPU NIKLU ZAPEWNIAJ CA INTEGRALN POWIERZCHNI. Jacek MICHALSKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TECHNOLOGIA G ADZENIA OTWORÓW WALCOWYCH W TARCZY TURBINY Z NADSTOPU NIKLU ZAPEWNIAJ CA INTEGRALN POWIERZCHNI. Jacek MICHALSKI"

Transkrypt

1 TECHNOLOGIA G ADZENIA OTWORÓW WALCOWYCH W TARCZY TURBINY Z NADSTOPU NIKLU ZAPEWNIAJ CA INTEGRALN POWIERZCHNI Jacek MICHALSKI W artykule rzedstawiono warunki i arametry g adzenia nadstou niklu PWA 1113, ose kami z zielonego w glika krzemu ze soiwem ceramicznym, zaewniaj c integralno warstwy wierzchniej. Przedstawiono charakterystyk chroowato rofilu i charakterystyk chroowato ci owierzchni otworów wierconych, wytaczanych oraz nast nie g adzonych. Okre lono warto rednicy i wysoko chroowato ci rofilu owierzchni otworów, w okresie trwa o ci ose ek. Zamieszczono mikrostruktur strefy odowierzchniowej o tych oeracjach. Parametry testu zarysowania owierzchni otworu, otwierdzi y badania metalograficzne strefy odowierzchniowej warstwy wierzchniej w tym rozró nienie g adzenia bez odkszta ce lastycznych oraz g adzenia z odkszta ceniami lastycznymi i bia warstw. 1. WST P Materia owe charakterystyki owierzchni s wa ne zw aszcza w turbinach, gdzie skazy owierzchni i wady strefy odowierzchniowej warstwy wierzchniej mog odgrywa kluczow rol w trwa o elementu [1], wytrzyma o ci zm czeniowej [2, 3] i odorno ci na korozj [4]. G adzenie i rozwiercanie znajduje najwi ksze zastosowanie w obróbce wyko czeniowej otworów walcowych w elementach z nadstoów niklu. Kluczowymi wymaganiami jako ci technologicznej s ; brak w strefie odowierzchniowej odkszta ce lastycznych i bia ej warstwy oraz odowiednio niska wysoko chroowato ci owierzchni, warto rednicy otworu o ma ym olu tolerancji i ma ych warto ciach odchy ek o o enia i kszta tu. G adzenie mo e zwi kszy niskocyklow wytrzyma zm czeniowa elementów z Inconelu 718 [5]. Z kolei wytrzyma o zm czeniowa cz ci maszyn o obróbce elektrochemicznej jest o 50% ni sza ni o rozwiercaniu [3]. 2. PRZEGL D LITERATURY Obróbki ubytkowe stoów niklu wywo uj w strefie odowierzchniowej warstwy wierzchniej odkszta cenie lastyczne, kni cia, du e ró nice mikrotwardo ci [6], zmian nar e w asnych [7], zmiany mikrostruktury, rzemiany fazowe [1, 8, 9], tward bia warstw [10, 11, 12, 13]. Stwierdzono odczas toczenia Inconelu 713, rzesycanego i starzonego o twardo ci HRC, du e zwi kszenie wysoko ci chroowato ci owierzchni z zastosowaniem ytki ostrzowej zu ytej z w glików wolframu (WC), okrytej ow ok TiAlN-TiN, technologi PVD, oraz niewielkie jej zwi kszenie dla ytki ostrzowej rodzaju CBN170. Wysoko chroowato ci toczonej tymi ytkami jest zbli ona w ocz tkowym okresie obróbki. Jednak wyst uje znacznie wi ksze zu ycie cierne ostrzy z CBN170 ni z w glików WC. Jednocze nie ostrza z CBN170 zaewniaj wzgl dnie mniejsze zwi kszenie nanotwardo ci i odkszta cenia lastycznego sk adników mikrostruktury materia u oraz wi ksze zwi kszenie nar e w asnych, ni wyst uj ce odczas toczenia za omoc ytek z WC. Wyniki uzyskano odczas skrawania z szybko ci : ytkami CBN170; m/min oraz ytkami z WC; m/min [14]. Obrobione owierzchnie osi gaj o toczeniu korzystne, douszczalne warto ci: grubo ci strefy odkszta cenia lastycznego owierzchni, nar e w asnych ciskaj cych, mikrotwardo ci, rozmazania materia u. Uzyskano je dla wysokich r dko ci skrawania ~300 m/min, najni szych r dko osuwu 0,05 mm/obr i umiarkowanej g boko skrawania 0,5 mm w o czeniu z ma ym romieniem zaokr gleniem kraw dzi ytek z PCBN [15]. Rozwiercanie otworu okaza o si skuteczn, rost i tani obróbk wyko czeniow, usuwaj c nieo dane w a ciwo ci materia u wywo ane rzez niew a ciwy roces wiercenia, od warunkiem zaewnienia odowiedniego naddatku obróbkowego materia u. Naddatek obróbkowy rozwiercania wynosz cy 0,050-0,125 mm zaewnia zeskrawanie uszkodzonej strefy odowierzchniowej warstwy wierzchniej Inconelu RR1000, otrzymanej w rocesie obróbki zgrubnej wierceniem (jego warto 0,025-0,050 mm jest niewystarczaj ca), ozostawiaj c nieznaczn warstw odkszta con lastycznie 3-4 m. Po wierceniu nar enia w asne s dodatnie, du e MPa, wi ksze wzd u tworz cej otworu, oraz rzyjmuj wi ksze warto ci dla wi kszej g boko ci otworu, do 183

2 badanej warto ci 5 mm. Odkszta cenie lastyczne materia u nadstou niklu RR1000 oddanego wierceniu jest najwi ksze wzd u obwodu otworu [16]. Zmiany strefy odowierzchniowej warstwy wierzchniej odczas wiercenia Inconelu 718 wynikaj z obci enia termomechanicznego, owoduj cego odkszta cenie lastyczne i rozdrobnienie ziaren mikrostruktury metalograficznej, a s wywo ane nadmiernym lokalnym cinaniem materia u [17]. Bia a warstwa o wierceniu otworów jest nieci g a, o grubo ci 10 m oraz ma miejscowe zdeformowane granice ziaren [11]. W decyduj cym stoniu na jej owstawanie ma w yw ciecz obróbkowa, geometria narz dzia, osuw i r dko skrawania [17]. G boko zmiany struktury Inconelu 713, tzw. bia ej warstwy, jest zale na od r dko ci toczenia i zu ycia ostrza z ceramiki Al 2 O 3 -SiCw. Bia a warstwa ma niezmienion faz ' tj. Ni 3 (Al, Ti) [18]. Po rozwiercaniu otworów, nar enia w asne maj zbli on warto ujemn (-500) MPa, wzd u tworz cej i jego obwodu. Najmniejsze ujemne nar enia stwierdzono dla romienia kraw dzi skrawaj cej ostrzy 50 m [19]. Axinte i Andrews [20] rzyisuj wzrost bia ej warstwy du emu miejscowemu nagrzaniu, w wyniku ooru tarcia i niskiej rzewodno ci cielnej materia u. G adzenie ose kami z w glika krzemu zielonego, ma ej ziarnisto ci, w warunkach samoostrzenia z odowiednim ynem obróbkowym umo liwia uzyskanie konforemnej owierzchni otworu w nadstoie niklu, Inconelu 718 [21]. Wi ksz wydajno g adzenia uzyskuje si orzez zastosowanie ose ek z odmiennym rodzajem cierniwa, ani eli dla wszystkich ose ek z jednego ich rodzaju [22]. 3. METODYKA BADA Materia em tarcz turbin by arowytrzyma y nadsto niklu, wykonany technologi roszków siekanych, oddany nast nie kuciu ró niowemu, o symbolu PWA Po obróbce cielnej granica wytrzyma o ci, róbek z tego materia u, wynosi a 727 MPa, umowna granica lastyczno ci 326 MPa, wyd u enie 45% i twardo ci 82 HRB. Sk ad chemiczny rocentowy wagowo zawiera : 56,763 Ni, 16,5 Cr, 14 Co, 4,08 Mo, 4,50 Ti, 4,02 Al, 0,07 Zr, 0,007 B, 0,06 Fe. Ko nierze tarcz turbin o wysoko ci 4,572 mm nawiercano nawiertakiem o rednicy 12,7 mm i k cie wierzcho kowym 90 na g boko 2 mm. Zaewnia o to ó niejsz, o wytaczaniu i g adzeniu, tolerancj o o enia otworu 0,05 mm. Wiercenie rzerowadzano wiert em dwustoniowym lufowym o rednicy 6,40 mm, ze stali szybkotn cej HSS 304 bez warstwy owlekanej firmy Iscar. Pr dko obrotowa wiert a wynosi a 830 obr/min i osuw wzd u ny 1,0 m/min. P ynem obróbkowym by a wodna emulsja olejowa. Wytaczanie otworu rzerowadzono wytaczad em o rednicy 7,00 mm, z ostrzem z w glika siekanego KC 7310 owlekanego metod PVD warstw TiAlN firmy Kennametal. W uk adzie narz dzia k t rzy o enia ostrza wynosi 7 i k t natarcia 16. Pr dko wytaczania wynosi a 18,2 m/min, osuw 0,1 mm/obr i g boko skrawania 0,3 mm. Fazy otworu 1/45 i 0,3/45 wykonano metod wiercenia. P ynem obróbkowym by a wodna emulsja olejowa. Narz dzia skrawaj ce - wiert a i ytki ostrzowe, wymieniano na nowe o obróbce 16 otworów. Obróbk skrawaniem rzerowadzono za omoc centrum obróbkowego oziomego i cioosiowego SH 8000 firmy Mori Seiki (Jaonia). G adzenie rzerowadzono na obrabiarce ionowej MHS 840 sterowanej numerycznie firmy Sunnen Products Comany. G owica mia a trzy ose ki rozmieszczone na obwodzie co 120º (rys. 1). Rys. 1. G owica MMT021PS-Tool Sunnen AG A Oznaczenia: 1 korus z ose kami, 2 korus cz cy, 3 rozierak z uchwytem 184

3 Wysuwne listwy z ose kami ziarnisto ci 320 firmy Bates Technologies by y w orawie bakelitowej. Ose ki ziarnisto ci 400 firmy Sunnen zosta y rzyklejone do stalowych korusów - wysuwnych listew. Szeroko listew wynosi a 2,36 mm, d ugo ci 25,4 mm, wysoko 7,67 mm i k t ochylenia owierzchni wsó racuj cej z rozieraj cym sto kiem 2º±15. Z kolei wysoko materia u ciernego wynosi a oko o 1 mm. Stosowanoo ose ki z zielonego w glika krzemu: C320 KVA, C320 NVA, C320 OVA firmy Bates Technologies rodzaju FP4-24X1 oraz ose ki C8 3, C8 5 firmy Sunnen Products Comany. rednia rednica ziaren wielko ci 320 to 29 mm oraz wielko ci ziaren 400 to 17 m (wed ug DIN ISO 6344). Twardo - mi kka ma oznaczenie 3 oraz 5. Pr dko obrotowa g owicy wynosi a 590, 1000, obr/min, r dko ruchu osuwisto-zwrotnego 65, 75, 100, 131, 200, 262 skoki/min. Taka kinematyka g adzenia owoduje k t skrzy owania rys g adzenia od 11,7º do 72,2º oraz drog g adzenia odczas jednego skoku 180,3-25,4 mm. D ugo skoku wynosi a 18,5 mm. Wybieg ose ek z g adzonego otworu wynosi 19, 7 mm. Oznacza to, ee r dko skrawania wynosi a od 13,5 m/min do 25,4 m/min oraz jej sk adowa obwodowa od 13,3 m/min do 23,4 m/min i sk adowaa wzd u na od 2,4 m/min do 9,7 m/min. G owic o zamocowaniu w gnie dzie g adzarki ozycjonowano i osiowana (zaewnia to konstrukcja maszyny) do momentu uzyskania bicia romieniowego jej dolnej rowadnicy 0,05 mm. Tarcza turbiny by a zamocowanaa w uchwycie obróbkowym, o zmiennym skokowo o o eniu k towym, wynikaj cym z o o enia obrabianych otworów. Uchwyt tarczy turbiny zaoatrzono tak e w rowadnic walcow, z któr odczas obróbki wsó racowa trzie (korus) dolny g owicy g adzarskiej. Dosuw szybki ose ek do obrabianej owierzchni wynosi 1,778 mm/min. Stosowano dwie strategie dosuwuu ose ek do owierzchni otworu metod rzemieszczenia; jednostoniow ze sta r dko ci oraz dwustoniow o odmiennej r dko ci w etaie ierwszym i drugim. Stosowano wi c dosuw ose ek jednostoniowy ze sta r dko ci wynosz c 0,069, 0,07, 0,078, 0,089,, 0,099 mm/min oraz dosuw dwu etaowy z odmienn r dko ci. Wówczas w ierwszym etaie r dko wynosi a 0,051, 0,069, 0,081, 0,102, 0,152 mm/min oraz w drugim 0,025, 0,041, 0,058 mm/min. Dosuw (osuw) wyko czeniowy, drugiego etau g adzenia trwa do momentu uzyskania rednicy 7,081 mm. Czyli naddatek obróbkowy na g adzenie w ierwszym etaie wynosi 0,081 mm oraz w drugim 0,082 mm. a) Rys. 2. Zg ady metalograficzne otworu tarczy turbiny, a) makrofotografia, oznaczenia: A - rzekrój rostoad y do osi otworu, B - rzekrój wzd u osi otworu dwu rzeciwleg ych jego boków, silnie zniekszta cona lastycznie strefa odowierzchniowa i bia a warstwa, g boko do 25 m wzd u tworz cej wierconego otworu. Trawienie odczynnikiem AG-21, owi kszenie e x640 ( Dokonywano tak e bada g adzenia z cznym naddatkiem obróbkowym 0,0864 mm, 0,,1359 mm i 0,1448 mmm oraz g adzenia dwustoniowego z naddatkiem obróbkowym drugiego etau 0,0122 mm, 0,0355 mmm i 0,05888 mm. Wyiskrzanie o drugim etaie g adzenie (g adzenie bez rzyrostu dosuwu) trwa o od 1 s do 5 s. Stosowano oleje do g adzenia: Honilo 980, Honilo 982 (leko kinematyczna 4,6 mmm 2 /s w 40 ºC) firmy Castrol, Ecocut HFN 5 LE i Ecocut HON 15 (leko 185

4 4 ºC) firmyy Fuchs, PM MC 9214 (leekoğü kineematyczna mm2/ss kinematyczzna 4 i 4,3 mm2/s w 40 w 40 ºC) firmy f U.S. Oil O Comanny, MB-30 (lekoğü ( kin nematycznaa 22 mm2/s w 40 ºC) i olej MAN Honning Oil (leekoğü kineematyczna 32 3 mm /s w 40 ºC) fiirmy Sunneen Products Comany.. Stwierdzonno wystċoowanie cząstek staáychh, o wielk koğci owyīīej 5 ȝm zarówno w zbiornikuu cháodziwa jak i w ukááadzie gáadzzarki, omiimo zastoso owania filtróów o dokáaadnoğci oczy yszczania 5 ȝm. Stosoowano roogram baddaĕ statyczzny zdeterrminowany selekcyjnnie jednoczzynnikowy.. Badaniamii gáadzenia objċto o 71 ottworów. ĝrednicċ otworów w mierzono Ğredniców wką Comaact Genewaa i wsóárzzċdnoğciow wą maszynąą o i walcowoğci rzeroowadzono rzyrządem m omiarowąą Mitutoyo FN Pomiary okrągáoğci omiarowyym Talyronnd 3-PC Raank Taylor Hoson Limited. Palec omiaroowy miaá romieĕ 0,44 mm. Prom mieĕ osiowyy wynosiá 1,2 1 mm. Stoosowano trrzieĕ omiiarowy efekktywnej dáu ugoğci 63,55 mm. RozsttĊy wartoğci owtarzaanych omiarów wzorcca walcoweego nie rzeekraczaáy 0,06 ȝm orazz ich odchylenie Ğredniee wynosiáo 0,02 ȝm. w mierzonoo rofilomettrem trójwyymiarowym m skanującym m Talyscann Z kolei owierzchnniċ otworów firmy Taylor Hobbson. Korzyystano z czuujnika stykowego z kooĕcówką stooīkowa o romieniu T Talyma 3D D. Kwadrattowy obszaar omiaru miaá dáugooğci boków w 1600 ȝm.. ȝm oraz rogramu ĝcieīki oomiarowe byáy b rostoadáe do ossi otworu. Krok omiiaru wzdáuīī tworzącejj i obwoduu owierzchnni wewnċtrrznej otworu walcow wego byá jeednakowy i wynosiá 5 ȝm. ChrroowatoĞüü owierzchnni analizow wano z zasstosowaniem m filtra ow wierzchni o graniczneej dáugoğci 0,25 mm.. Dysktetyzaacja ionow wa wynosiááa 0,74 nm m. Profil o owierzchni wzdáuī tw worzącej miaá m z koleii dáugoğü 2,4 mm. Krook róbkowania wynossiá 0,25 ȝm. ChroowaatoĞü owieerzchno wyodrċbnionoo oğci Ȝc=0,255 mm i Ȝs= =2,5 ȝm, rrzenoszeniee filtrem graanicznym sslain Gausss o graniccznej dáugo 1:300. Dyssktetyzacja ionowa wyynosiáa 16 nm. n Test ryysy rzeroowadzono urządzeniem m Micro Scratch S CS SM Instrum ments z wgáċbnikiem w m Vickersa o romieniuu 200 ȝm. ObciąĪenie O wynosiáo 0,9 0 N, rċdkkoğü rzem mieszczania 1 mm/min.. Pomiar rzzerowadzoono wzdáuī 1,5 mm dáuugoğci tworzzącej otworuu. a) Rys. 3. Z Zgáady metalo ograficzne wyciċte w wzdáu uī tworzącej otworu tarczzy turbiny, a)) biaáa warstw wa ciągáa owierzchni w wierconej o gruboğci 2 Pm, odksztaáccenie lastyczzne sáabe do 7 Pm, zawiiniċcia na g gáċbokoğci do o 3 Pm, faád dy i wyrwaniia ojedyncze do gáċboko oğci 1,5 Pm,, biaáa waarstwa o w wytaczaniu o gáċbokoğci do o 41 Pm. Traawienie odczy ynnikiem AG--21 (a) i Kalliing a (, ow wiċkszenie x x320 a) Rys. 4. Z Zgáady metalo ograficzne o owierzchni gááadzonej wyciiċte wzdáuī tworzącej t otw woru tarczy tu urbiny, a) s strefa odo owierzchniowaa bez wad d, owiċkszeenie x430, silnie znieksztaácon na strefa odowierzch hniowa i biaáa warstwa do gáċbokoğci g 25 Pm (gáadzeniie nieorawnne), owiċkszeenie x620. T Trawienie odcczynnikiem AG G-21 (a) i Kallling a ( 186

5 Zg ady metalograficzne szlifowane i olerowane trawiono roztworem Kalling a zawieraj cego chlorek miedzi - 5g CuCl 2, kwas solny ml HCl, alkohol etylowy ml. Stosowano tak e trawienie odczynnikiem AG-21 sk adaj cym si z 61% kwasu mlekowego, 36% kwasu azotowego i 3% HF. Obserwacje rowadzono mikroskoem Carl Zaiss Jena, tyu Neohot - 2. Z ka dego otworu wykonano zg ady metalograficzne w dwu rostoad ych do siebie rzekrojach, oznaczonych jako A i B na rysunku 2a. 4. WYNIKI BADA Odkszta cenia lastyczne i bia warstw o wierceniu i wytaczaniu rzedstawiono na rys. 2b i 3. Z kolei stref odowierzchniow o g adzeniu na rys. 4. Zastosowanie o wierceniu otworu ich wytaczania, wynika o z zaewnienia odchy ki o o enia oraz umo liwia o samoostrzenie ose ek. Ze wzgl du na mo liwo uzyskania korzystnego stanu strefy odowierzchniowej rzyj to r dko obrotow g owicy 1041 obr/min i r dko ruchu osuwisto-zwrotnego 262 skoki/min. D ugo skoku mia a warto 18,5 mm. Oznacza to, e r dko skrawania wynosi a 25,4 m/min oraz jej sk adowa obwodowa 23,4 m/min i wzd u na 9,7 m/min. Wybieg ose ek z g adzonego otworu wynosi 19,7 mm, droga g adzenia 44,7 mm odczas jednego odwójnego skoku g owicy, k t g adzenia 44,9º oraz wsó czynnik wybiegu ose ek 0,77. Zastosowano korzystny osuw jednostoniowy z r dko ci 0,0686 mm/min, który trwa do uzyskania rednicy nominalnej 7,1628 mm. Posuw dwustoniowy za mia r dko ci: ierwszy eta 0,1160 mm/min do uzyskania rednicy 7,0808 mm oraz drugi eta g adzenia 0,0254 mm/min, do rednicy nominalnej 7,1628 mm. Oznacza to e naddatek obróbkowy g adzenia wynosz cy 0,1628 mm by odzielony i mia warto ci: w ierwszym etaie 0,0808 mm i drugim 0,0820 mm. Stosuj c ose ki z smarem sta ym C320 KVA, C320 NVA i C320 OVA (orawa bakelitowa) oraz ciecze obróbkowe Honilo 980, Honilo 982, Ecocut HFN 5 LE, Ecocut HON 15, PMC 9214, MB-30 zaistnia a jedynie mo liwo uzyskania strefy odowierzchniowej: zniekszta cenie a) Œrednica otworu, mm Korekta (-0.005) mm Korekta (-0.01) mm Comact Genewa Mitutoyo FN1106 Wysokoœæ chroowatoœci rofilu Ra, m Korekta (-0.01) mm Korekta (-0.005) mm Numer otworu, Numer otworu, - Rys. 5. Charakterystyka rocesu g adzenia 31 otworów jednym komletem trzech ose ek C8 3 firmy Sunnen, a) warto ci rednicy o g adzeniu zmierzonej rednicówk Comact Genewa i wsó rz dno ciow maszyn omiarow Mitutoyo FN 1106, wysoko chroowato ci owierzchni 31 otworów okre lona arametrem Ra 187

6 Rys. 6. Charakterystyka testu zarysowania owierzchni wierconej. Wg bnik Rockwella o kulistym zako czeniu z romieniem 200 m, si a obci aj ca 0,9 N, d ugo rysy 1,5 mm Rys. 7. Charakterystyka testu zarysowania owierzchni g adzonej orawnie. Wg bnik Rockwella o kulistym zako czeniu z romieniem 200 m, si a obci aj ca 0,9 N, d ugo rysy 1,5 mm 188

7 Rys. 8. Charakterystyka testu zarysowania owierzchni g adzonej z odkszta ceniem lastycznym i bia warstw. Wg bnik Rockwella o kulistym zako czeniu z romieniem 200 m, si a obci aj ca 0,9 N, d ugo rysy 1,5 mm a) c) d) Rys. 9. Charakterystyka owierzchni otworu wierconego: rofil wzd u toografia owierzchni, d) obraz izometryczny owierzchni tworz cej, krzywa Abbotta, c) 189

8 a) c) d) Rys. 10. Charakterystyka owierzchni otworu wytaczanego: rofil wzd u tworz cej, krzywa Abbotta, c) toografia owierzchni, d) obraz izometryczny owierzchni a) c) d) Rys. 11. Charakterystyka owierzchni otworu g adzonego bez odkszta ce lastycznych i bia ej warstwy w strefie odowierzchniowej: rofil wzd u tworz cej, krzywa Abbotta, c) toografia owierzchni, d) obraz izometryczny owierzchni 190

9 a) c) d) Rys. 12. Charakterystyka owierzchni otworu g adzonego z odkszta ceniam mi lastycznymi i bia warstw w strefie odowierzchniowej: rofil wzd u tworz cej, krzywa Abbotta, c) toografia owierzchni, d) obraz izometryczny owierzchni Tabela 1. Parametry chroowato ci rofilu owierzchni otworów z nadstou PWA 1113 Parametry Ra, m R, m Rv, m Rq, m Rsk, - Rku, - R q, º Rsm, mm Rfd, - Rk, m Rk, m Rvk, m Rmr1, % Rmr2, % Rq, m Rvq, m Rmq, % Wiercenie 0,223 1,128 1,034 0,228-0,346 3,924 4,471 0,023 1,38 0,691 0,382 0, ,325 0, Wytaczanie 1,567 3,460 3,300 1,781 0,192 1,673 7,276 0,102 1,19 4,163 1,579 0, ,411 1, G adzenie orawne 0,153 0,863 1,055 0,201-0,408 4,656 4,867 0,016 1,40 0,164 0,194 0, ,183 0, G adzenie nieorawne 0,085 0,451 0,564 0,113-0,728 5,237 3,459 0,012 1,47 0,244 0,111 0, ,095 0, Tabela 2. Parametry chroowato ci owierzchni otworów z nadstou PWA 1113 Parametry Sa, m Sq, m S, m Sv, m St, m Ssk, - Sku, - Wiercenie 0,18 0,22 1,78 0,98 2,76-0,23 3,17 Wytaczanie 1,66 1,89 4,16 4,13 8,29 0,12 1,71 G adzenie orawne 0,16 0,21 1,67 1,11 2,78-0,05 3,84 G adzenie nieorawne 0,12 0,15 1,20 0,68 1,88 0,09 3,32 191

10 Sz, m 1,79 8,08 2,53 ST, % (oni ej 1 m od najwy szego szczytu) SHT, m (20%-80% 0 0,38 1,5 4,12 0,2 0,34 Sds, szcztów/mm Str, - 0,0209 0,0372 0,1422 Sal, mm 0,0142 0,0219 0,0094 Std, º 88, ,5 Sfd, - 2,68 2,48 2,63 Sdq, m/ m Ssc, 1/ m Sdr, % Sk, m Sk, m Svk, m Sr1, % Sr2, 0,0546 0,0132 0,15 0,56 0,15 0,26 8, ,1421 0,0186 0,96 4,96 0,89 0, ,0541 0,0145 0,15 0,474 0,187 0, , ,0689 0, ,1 2,72 0,0468 0,0132 0,11 0,32 0,14 0, owierzchniowe s abe soradycznie do 3,5 m, linie odkszta cenia lastycznego niewidoczne, zawini cia lokalne do 2,5 m, wyrwania ojedyncze do 2,5 m. Mniejsze warto ci odkszta ce lastycznych zaewnia o g adzenie dwustoniowe, trwa o ono tak e krócej. Odchy ki okr g o ci i walcowo ci otworów wynosi y od 1 do 3 m. Ostatecznie zastosowano olej MAN HONING OIL oraz ose ki C8 3 firmy Sunnen i owy sze arametry g adzenia dwustoniowego. Uzyskano o g adzeniu stref odowierzchniow nadstou PWA 1113 bez odkszta ce lastycznych i bia ej warstwy (rys. 4a). Olej MAN jest mieszanin t uszczów zwierz cych (olej otrzymano ze smalcu - oju) i estrów kwasów t uszczonych. Komletem ose ek mo na bez wad strefy odowierzchniowej wykona obróbk 31 otworów (rys. 5). Wymagana jest dla kolejnego g adzonego otworu 26, korekcja (zmniejszenie) nastawionej rednicy o (-5) m i dla otworu 28 korekcja o (-10) m. Z kolei nast ny otwór 32 ma zbyt ma rednic 7,012-7,015 mm. Zwi ksza si tak e wówczas wysoko chroowato ci owierzchni, do warto ci Ra=0,17 m, jak równie wysoko materia u ciernego listew jest bardzo ma a. Cech g adzenia kolejnych 31 otworów jest tendencja do zwi kszania ich rednicy od 7,160 do 7,168 mm. Dla ierwszych 12 otworu obserwowano ró nice rednic, okre lonych rednicówk i wsó rz dno ciow maszyn omiarow, co wnika o z ich odwzorowania odmiennymi romieniami kulistych ko cówek omiarowych dla zmiennej struktury geometrycznej owierzchni otworów. Ma miejsce tak e zmniejszanie wysoko ci chroowato ci od Ra=0,195 m do Ra=0,088 m i trwa do kolejnego otworu 18 a nast uje wyst uje wzgl dna stabilizacja. Wyniki testu zarysowania zamieszczono na rys. 6, 7 i 8. Cech charakterystyczna owierzchni g adzonej, bez wad strefy odowierzchniowej (rys. 7), jest ma a warto wsó czynnika tarcia, si y tarcia i emisji akustycznej. Powierzchnia otworu wiercona i g adzona, maj cych bia warstw, ma wy sze warto ci tych arametrów oraz wi ksz ich zmienno wzd u d ugo ci rysy. Charakterystyk rofilu i owierzchni wierconej, wytaczanej i g adzonej zamieszczono na rys Obejmuje ona rofil wzd u tworz cej, krzyw udzia u materia owego z arametrami metody siecznej, toografie owierzchni i obraz izometryczny owierzchni. Warto ci arametrów chroowato ci rofilu i owierzchni zamieszczono w tabeli 1 i 2. Cech charakterystyczn chroowato ci owierzchni jest to, e owierzchnia g adzona, integralna, ma wi ksz wysoko chroowato ci Sa=0,16 m (Ra=0,15 m), krzyw udzia u materia owego zbli on do rozk adu normalnego Gaussa oraz mniejszy wymiar fraktalny Sfd=2,63 (Rfd=1,40) od owierzchni ze stref odowierzchniow odkszta con lastycznie: Sa=0,12 m (Ra=0,085 m) oraz Sfd=2,72 (Rfd=1,47). 5. WNIOSKI G adzenie nadstou niklu PWA 1113, bez odkszta ce lastycznych i bia ej warstwy w strefie odowierzchniowej, wymaga zastosowanie ose ek z zielonego w glika krzemu o numerze 8 i twardo ci 3, wed ug charakterystyki Sunnen Products Comany. Otwory s wst nie wiercone i 192

11 wytaczane. Pr dko obrotowa g owicy owinna wynosi 1041 obr/min i r dko ruchu osuwisto-zwrotnego 262 skoki/min. Posuw winien by dwustoniowy z r dko ci ierwszego eta 0,1160 mm/min, do usuni cia naddatku obróbkowego 0,0808 mm i drugi eta g adzenia z r dko ci 0,0254 mm/min do usuni cia naddatku obróbkowego 0,0820 mm. Wyiskrzanie, o drugim etaie g adzenie, owinno trwa 5 s. Odowiednim ch odziwem, okaza si jedynie olej MAN HONING OIL firmy Sunnen Products Comany. Podane warunki i arametry g adzenia umo liwiaj uzyskanie wysokiej jako ci 31 otworów jednym komletem ose ek ciernych. Test zarysowania umo liwia ocen jako ci strefy odowierzchniowej nadstou niklu PWA Powierzchnia maj ca w strefie odowierzchniowej odkszta cenia lastyczne i bia warstw charakteryzuje si wzgl dnie wi kszymi oorami tarcia i wy szym oziomem emisji akustycznej. LITERATURA [1] M Saobui R., Outerio J.C., Chandrasekarn H., Dillon O.W., Jawahir I.S.: A review of the surface integrity in machining and its imact on functional erformance and life of machined roducts. International Journal of Sustainable Manufacturing Vol. 1, s , [2] Novovic D., Dewes R.C., Asinwall D.K., Voice W., Bowen P.: The effect of machined toograhy and integrity on fatigue life. International Journal of Machine Tools and Manufacture Vol. 44 (2 3), s , [3] Field M., Kahles J.F., Koster W.P.: The surface effects roduced in nonconventional metal removal-comarison with conventional machining techniques. Metal Engineering Quarterly Vol. 6, s , [4] Witek L., Wierzbi ska M., A. Pozna ska A.: Fracture analysis of comressor blade of a helicoter engine. Engineering Failure Analysis Vol. 16, s , [5] Bhowal P.R., Stolz D., Wusatowska-Sarnek A.M., Montero R.: Surface effects on low cycle fatigue behavior in IN718 alloy. 11th International Symosium on Sueralloys, Sueralloys 2008; Chamion, PA; United States; 14 Setember 2008 through 18 Setember 2008; Code 75394, s , [6] Ezugwu E.O., Tang S.H.: Surface abuse when machining cast iron (G-17) and nickel-base sueralloy (Inconel 718) with ceramic tools. Journal of Materials Processing Technology Vol. 55 (2), s , [7] Li W., Withers P.J., Axinte D., Preuss M., Andrews P.: Residual stresses in face finish turning of high strength nickel based sueralloy. Journal of Materials Processing Technology Vol. 209 (10), s , [8] Kwong J., Axinte D.A., Withers P.J., Hardy M.C.: Minor cutting edge-workiece interactions in drilling of an advanced nickel-based sueralloy. International Journal of Machine Tools and Manufacture Vol. 49 (7 8), s , [9] Sadat A.B.: Surface characteristics of machined Inconel 718 nickel base sueralloy using natural and controlled contact length tools. International Journal of Machine Tools and Manufacture Vol. 27 (3), s , [10] El-Khabeery M.M., Saleh S.M., Ramadan M.R.: Some observations of surface integrity of dee drilling holes. Wear Vol. 142 (2), s , [11] Sharman A.R.C., Amarashighe A., Ridgway K.: Tool life and surface integrity asects when drilling and hole making in Inconel 718. Journal of Materials Processing Technology Vol. 200 (1), s , 200). [12] Li J.G., Umemoto M., Todaka Y., Tsuchiya K.: A microstructural investigation of the surface of a drilled hole in carbon steels. Acta Mater Vol. 55 (4), s , [13] Bosheh S.S., Mativenga P.T.: White layer formation in hard turning of H13 tool steel at high cutting seeds using CBN tooling. International Journal of Machine Tools and Manufacture Vol. 46 (2), s ,

12 [14] M Saoubi R., Larsson T., Outeiro J., Guo Y., Suslov S., Saldana C., Chandrasekar S.: Surface integrity analysis of machined Inconel 718 over multile length scales. CIRP Annals - Manufacturing Technology, Vol. 61 (1), s , [15] Pawade R.S, Joshi S.S, Brahmankar P.K.; Effect of machining arameters and cutting edge geometry on surface integrity of high-seed turned Inconel 718. International Journal of Machine Tools and Manufacture Vol. 48 (1), s , [16] Kwong J., Axinte D.A., Withers P.J.: The sensitivity of Ni-based sueralloy to hole making oerations: Influence of rocess arameters on subsurface damage and residual stress. Journal of Materials Processing Technology Vol. 209, s , [17] Imran V., Mativenga P.T., Gholinia A., Withers P.J.: Evaluation of surface integrity in micro drilling rocess for nickel-based sueralloy. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology Vol. 55, s , [18] Bushlya V., Zhou J.M., Lenrick F., Avdovic P., Ståhl J-E.: Characterization of white layer generated when turning aged Inconel 718. Procedia Engineering Vol. 19, s , [19] Herbert C.R.J., Kwong J., Kong M.C., Axinte D.A., Hardy M.C., Withers P.J.: An evaluation of the evolution of workiece surface integrity in hole making oerations for a nickel-based sueralloy. Journal of Materials Processing Technology Vol. 212 (8), s , [20] Axinte D.A., Andrews P.: Some considerations on tool wear and workiece surface quality of holes finished by reaming or milling in a nickel base sueralloy. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers - Part B: Journal of Engineering Manufacture Vol. 221 (4), s , [21] Lin P., Lin Z.: Preliminary study on mechanism of sueralloy dee-hole honing technology. Alied Mechanics and Materials Vol. 271 (Part 1), s , [22] Zhu L., Peng H., Xiao D.: Exerimental research on dee hole honing of difficult-to-cut materials based on mixture-abrasive honing stones. Key Engineering Materials Vol. 416, s , TECHNOLOGY HONING CYLINDRICAL HOLES GUARANTEED SURFACE INTEGRITY IN THE SUPERALLOY NICKEL TURBINE DISK This aer resents the conditions and arameters honing nickel sueralloy PWA 1113, sticks green silicon carbide vitrified, allowing the integrity of the surface layer. The characterization of roughness rofile and characteristics of the surface roughness of the drill holes, recision boring and then honing. Determined value of diameter and height rofile of the surface roughness of holes, during the life of whetstones. Posted microstructure of the subsurface after these oerations. Test arameters scratching the surface of the hole, metallograhic examination confirmed the subsurface to the surface layer of this distinction without lastic deformation honing and honing of lastic deformation and white layer. 194

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe Projekt MES Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe 1. Ugięcie wieszaka pod wpływem przyłożonego obciążenia 1.1. Wstęp Analizie poddane zostało ugięcie wieszaka na ubrania

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

Standardowe tolerancje wymiarowe WWW.ALBATROS-ALUMINIUM.COM

Standardowe tolerancje wymiarowe WWW.ALBATROS-ALUMINIUM.COM Standardowe tolerancje wymiarowe WWW.ALBATROSALUMINIUM.COM Tolerancje standardowe gwarantowane przez Albatros Aluminium obowiązują dla wymiarów co do których nie dokonano innych uzgodnień podczas potwierdzania

Bardziej szczegółowo

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe.

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Lekcja 173, 174 Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Silnik elektryczny asynchroniczny jest maszyną elektryczną zmieniającą energię elektryczną w energię mechaniczną, w której wirnik obraca się z

Bardziej szczegółowo

PL 215399 B1. POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL 03.01.2011 BUP 01/11. RAFAŁ TALAR, Kościan, PL 31.12.2013 WUP 12/13

PL 215399 B1. POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL 03.01.2011 BUP 01/11. RAFAŁ TALAR, Kościan, PL 31.12.2013 WUP 12/13 PL 215399 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215399 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 388446 (51) Int.Cl. B23F 9/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM)

Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM) Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM) Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, zasadą działania oraz sterowaniem bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami

Bardziej szczegółowo

TOCZENIE SKO NE STALI OSTRZEM SPECJALNYM Z DWIEMA KRAW DZIAMI SKRAWAJ CYMI

TOCZENIE SKO NE STALI OSTRZEM SPECJALNYM Z DWIEMA KRAW DZIAMI SKRAWAJ CYMI K O M I S J A B U D O W Y M A S Z Y N P A N O D D Z I A W P O Z N A N I U Vol. 29 nr 2 Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji 29 HUBERT LATO, WITOLD ROZWADOWSKI, ROBERT POLASIK TOCZENIE SKO NE STALI

Bardziej szczegółowo

Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji TOLERANCJE I POMIARY WALCOWYCH KÓŁ ZĘBATYCH

Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji TOLERANCJE I POMIARY WALCOWYCH KÓŁ ZĘBATYCH Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji METROLOGIA I KONTKOLA JAKOŚCI - LABORATORIUM TEMAT: TOLERANCJE I POMIARY WALCOWYCH KÓŁ ZĘBATYCH 1. Cel ćwiczenia Zapoznanie studentów z narzędziami do pomiaru

Bardziej szczegółowo

Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego

Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie budowy i zasady funkcjonowania silnika jednofazowego. W ramach ćwiczenia badane są zmiany wartości prądu rozruchowego

Bardziej szczegółowo

Pozostałe procesy przeróbki plastycznej. Dr inż. Paweł Rokicki Politechnika Rzeszowska Katedra Materiałoznawstwa, Bud. C, pok. 204 Tel: (17) 865-1124

Pozostałe procesy przeróbki plastycznej. Dr inż. Paweł Rokicki Politechnika Rzeszowska Katedra Materiałoznawstwa, Bud. C, pok. 204 Tel: (17) 865-1124 Pozostałe procesy przeróbki plastycznej Dr inż. Paweł Rokicki Politechnika Rzeszowska Katedra Materiałoznawstwa, Bud. C, pok. 204 Tel: (17) 865-1124 Tłoczenie Grupy operacji dzielimy na: dzielenie (cięcie)

Bardziej szczegółowo

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 DO UKŁADANIA RUROCIĄGÓW TECHNIKAMI BEZWYKOPOWYMI 1. Rodzaje konstrukcji 1.1.

Bardziej szczegółowo

Metrologia cieplna i przepływowa

Metrologia cieplna i przepływowa Metrologia cieplna i przepływowa Systemy, Maszyny i Urządzenia Energetyczne, I rok mgr Pomiar małych ciśnień Instrukcja do ćwiczenia Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska AGH Kraków

Bardziej szczegółowo

7. REZONANS W OBWODACH ELEKTRYCZNYCH

7. REZONANS W OBWODACH ELEKTRYCZNYCH OBWODY SYGNAŁY 7. EZONANS W OBWODAH EEKTYZNYH 7.. ZJAWSKO EZONANS Obwody elektryczne, w których występuje zjawisko rezonansu nazywane są obwodami rezonansowymi lub drgającymi. ozpatrując bezźródłowy obwód

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale"

Ćwiczenie: Ruch harmoniczny i fale Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji. Laboratorium Obróbki ubytkowej materiałów.

WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji. Laboratorium Obróbki ubytkowej materiałów. WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Laboratorium Obróbki ubytkowej materiałów Ćwiczenie nr 1 Temat: Geometria ostrzy narzędzi skrawających Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin. Dominika Sowa

Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin. Dominika Sowa Klasyfikacja i oznakowanie substancji chemicznych i ich mieszanin Dominika Sowa Szczecin, 8 maj 2014 Program prezentacji: 1. Definicja substancji i mieszanin chemicznych wg Ustawy o substancjach chemicznych

Bardziej szczegółowo

Skraplanie gazów metodą Joule-Thomsona. Wyznaczenie podstawowych parametrów procesu. Podstawy Kriotechniki. Laboratorium

Skraplanie gazów metodą Joule-Thomsona. Wyznaczenie podstawowych parametrów procesu. Podstawy Kriotechniki. Laboratorium Skralanie gazów metodą Joule-omsona. Wyznaczenie odstawowyc arametrów rocesu. Podstawy Kriotecniki Laboratorium Instytut ecniki Cielnej i Mecaniki Płynów Zakład Cłodnictwa i Kriotecniki 1. Skralarki (cłodziarki)

Bardziej szczegółowo

Stopy tytanu. Stopy tytanu i niklu 1

Stopy tytanu. Stopy tytanu i niklu 1 Stopy tytanu Stopy tytanu i niklu 1 Tytan i jego stopy Al Ti Cu Ni liczba at. 13 22 29 28 struktura kryst. A1 αa3/βa2 A1 A1 ρ, kg m -3 2700 4500 8930 8900 T t, C 660 1668 1085 1453 α, 10-6 K -1 18 8,4

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Transport Mechaniczny i Pneumatyczny Materiałów Rozdrobnionych. Ćwiczenie 2 Podstawy obliczeń przenośników taśmowych

Transport Mechaniczny i Pneumatyczny Materiałów Rozdrobnionych. Ćwiczenie 2 Podstawy obliczeń przenośników taśmowych Transport Mechaniczny i Pneumatyczny Materiałów Rozdrobnionych Ćwiczenie 2 Podstawy obliczeń przenośników taśmowych Wydajność przenośnika Wydajnością przenośnika określa się objętość lub masę nosiwa przemieszczanego

Bardziej szczegółowo

3. BADA IE WYDAJ OŚCI SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ

3. BADA IE WYDAJ OŚCI SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ 1.Wprowadzenie 3. BADA IE WYDAJ OŚCI SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ Sprężarka jest podstawowym przykładem otwartego układu termodynamicznego. Jej zadaniem jest między innymi podwyższenie ciśnienia gazu w celu: uzyskanie

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia:

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia: Załącznik nr Raportu bieżącego nr 78/2014 z 10.10.2014 r. UCHWAŁA NR /X/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: Spółka ) z dnia 31 października 2014

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

D - 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO 1. WST P... 2 2. MATERIA Y... 2 3. SPRZ T... 2 4. TRANSPORT... 3 5. WYKONANIE ROBÓT...

D - 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO 1. WST P... 2 2. MATERIA Y... 2 3. SPRZ T... 2 4. TRANSPORT... 3 5. WYKONANIE ROBÓT... D - 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO SPIS TRE CI 1. WST P... 2 2. MATERIA Y... 2 3. SPRZ T... 2 4. TRANSPORT... 3 5. WYKONANIE ROBÓT... 3 6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT... 4 7. OBMIAR ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 359196 (51) Int.Cl. B62D 63/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.03.2003

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

1. Materiały. Drewno. 2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poniższa tabela.

1. Materiały. Drewno. 2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poniższa tabela. 1. Materiały Drewno Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne Dr inż. Andrzej Tatarek Siłownie cieplne 1 Wykład 3 Sposoby podwyższania sprawności elektrowni 2 Zwiększenie sprawności Metody zwiększenia sprawności elektrowni: 1. podnoszenie temperatury i ciśnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Film demonstracyjny z pracy narzędzia: http://www.youtube.com/watch?v=sqbjf2nazi8 S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O.

Film demonstracyjny z pracy narzędzia: http://www.youtube.com/watch?v=sqbjf2nazi8 S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O. Film demonstracyjny z pracy narzędzia: http://www.youtube.com/watch?v=sqbjf2nazi8 S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O. ul. Dziewosłęby 14/1, 04-403 Warszawa Tel.: 22 673 55 48 - Fax: 22

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO 2 1. Cel ćwiczenia : Dokonać pomiaru zuŝycia tulei cylindrowej (cylindra) W wyniku opanowania treści ćwiczenia student

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm. Rozliczenie podatników podatku dochodowego od osób prawnych uzyskujących przychody ze źródeł, z których dochód jest wolny od podatku oraz z innych źródeł Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r.

Bardziej szczegółowo

Temat: Funkcje. Własności ogólne. A n n a R a j f u r a, M a t e m a t y k a s e m e s t r 1, W S Z i M w S o c h a c z e w i e 1

Temat: Funkcje. Własności ogólne. A n n a R a j f u r a, M a t e m a t y k a s e m e s t r 1, W S Z i M w S o c h a c z e w i e 1 Temat: Funkcje. Własności ogólne A n n a R a j f u r a, M a t e m a t y k a s e m e s t r 1, W S Z i M w S o c h a c z e w i e 1 Kody kolorów: pojęcie zwraca uwagę * materiał nieobowiązkowy A n n a R a

Bardziej szczegółowo

Lp. Tematyka Liczba godzin I. Wymagania edukacyjne

Lp. Tematyka Liczba godzin I. Wymagania edukacyjne Anna Ulrych Plan wynikowy Przedmiot: Materiały fryzjerskie Kierunek : Technikum Usług Fryzjerskich- rok szkolny 05/ 06 Liczba godzin: 76 Liczba godzin w roku szkolnym: KL.II Lp. Tematyka Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa

Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa Zajęcia nr: 4 Temat zajęć: Dokumentacja technologiczna (Karta KT oraz KIO) Materiał przygotowany z wykorzystaniem opracowań

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

8. Przykłady wyników modelowania własno ci badanych stopów Mg-Al-Zn z wykorzystaniem narz dzi sztucznej inteligencji

8. Przykłady wyników modelowania własno ci badanych stopów Mg-Al-Zn z wykorzystaniem narz dzi sztucznej inteligencji 8. Przykłady wyników modelowania własno ci badanych stopów Mg-Al-Zn z wykorzystaniem narz dzi sztucznej inteligencji W przypadku numerycznego modelowania optymalnych warunków obróbki cieplnej badanych

Bardziej szczegółowo

Kąt odsadzenia krawędzi skrawającej. Kąt krawędzi skrawania. powierzchni przyłożenia. n : obroty na minutę (min -1 ) π : Liczba Pi (3.

Kąt odsadzenia krawędzi skrawającej. Kąt krawędzi skrawania. powierzchni przyłożenia. n : obroty na minutę (min -1 ) π : Liczba Pi (3. L Kształt i terminologia związana z płytkami Kąt odsadzenia krawędzi Boczny kąt Kąt natarcia boczny Wysokość krawędzi Promień wierzchołka Kąt natarcia Kąt krawędzi Kąt bocznej krawędzi Długość całkowita

Bardziej szczegółowo

Dynamika wzrostu cen nośników energetycznych

Dynamika wzrostu cen nośników energetycznych AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 13 Dynamika wzrostu cen nośników energetycznych W 880.13 2/24 SPIS TREŚCI 13.1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP str. 3 2. MATERIAŁY str. 3 3. SPRZĘT str. 4 4.TRANSPORT str. 4 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA Załącznik do Uchwały nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA 1 Cele i formy realizacji programu 1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy

Bardziej szczegółowo

Inteligentna formuła

Inteligentna formuła Inteligentna formuła Szeroki zakres zastosowań Nowy olej serwisowy F1 jest produktem opracowanym przez firmę W&H. Jego skład jest rezultatem rozwoju nowoczesnej technologii produkcji instrumentów stomatologicznych.

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.)

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) (Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) REGULAMIN REALIZACJI WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUBINKOWO W TORUNIU

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości?

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Obowiązki sprawozdawcze według ustawy o rachunkowości i MSR 41 Przepisy ustawy o rachunkowości w zakresie

Bardziej szczegółowo

(13) B1 PL 161821 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 161821

(13) B1 PL 161821 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 161821 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 161821 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 283615 (22) Data zgłoszenia: 02.02.1990 (51) IntCl5: G05D 7/00 (54)Regulator

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

Obróbka cieplna stali

Obróbka cieplna stali OBRÓBKA CIEPLNA Obróbka cieplna stali Powstawanie austenitu podczas nagrzewania Ujednorodnianie austenitu Zmiany wielkości ziarna Przemiany w stali podczas chłodzenia Martenzytyczna Bainityczna Perlityczna

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

Sanden Manufacturing Poland Sp. z o.o.

Sanden Manufacturing Poland Sp. z o.o. Sanden Manufacturing Poland Sp. z o.o. Prezentacja projektu Wprowadzenie innowacyjnych technologii w produkcji kompresorów Sanden Manufacturing Poland Sp. z o.o. Let us develop with wisdom and prosper

Bardziej szczegółowo

Stopy żelaza. Stale Staliwa Żeliwa

Stopy żelaza. Stale Staliwa Żeliwa Stopy żelaza Stale Staliwa Żeliwa 1. Stale są to stopy żelaza z węglem i innymi pierwiastkami, zawierające do 2% C, które w procesie wytwarzania podlegają przeróbce plastycznej, np.: walcowaniu, ciągnieniu,

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING Jednostka opracowująca: SPIS SPECYFIKACJI SST - 05.03.11 RECYKLING FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

I. Minimalne wymagania. Tool Form s.c. Jacek Sajan, Piotr Adamiak. ul. Pafalu 11, 58-100 Świdnica, NIP: 884-267-64-98

I. Minimalne wymagania. Tool Form s.c. Jacek Sajan, Piotr Adamiak. ul. Pafalu 11, 58-100 Świdnica, NIP: 884-267-64-98 Świdnica, 20.11.2015r. Tool Form s.c. Jacek Sajan, Piotr Adamiak ul. Pafalu 11, 58-100 Świdnica, NIP: 884-267-64-98 w związku z realizacjąprojektu pn. Rozpoczęcie produkcji matryc i stempli wykonanych

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PL 215061 B1. SZWAJCA TADEUSZ STOSOWANIE MASZYN, Katowice, PL 09.05.2011 BUP 10/11. TADEUSZ SZWAJCA, Katowice, PL 31.10.

PL 215061 B1. SZWAJCA TADEUSZ STOSOWANIE MASZYN, Katowice, PL 09.05.2011 BUP 10/11. TADEUSZ SZWAJCA, Katowice, PL 31.10. PL 215061 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215061 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 389444 (51) Int.Cl. F03C 2/30 (2006.01) F04C 2/30 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie - Program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali

Nowoczesne technologie - Program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali Nowoczesne technologie - Program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali oraz budżetu państwa Nowoczesne w ramach Programu technologie Operacyjnego - Program

Bardziej szczegółowo

P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW MECHANICZNYCH

P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW MECHANICZNYCH P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, MECHANIKI I PETROCHEMII INSTYTUT INŻYNIERII MECHANICZNEJ PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW MECHANICZNYCH Instrukcja do ćwiczeń projektowych Projekt

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu parametrów procesu druku 3D w technologii Fused Filament Fabrication na właściwości wytrzymałościowe gotowego wyrobu

Analiza wpływu parametrów procesu druku 3D w technologii Fused Filament Fabrication na właściwości wytrzymałościowe gotowego wyrobu KOŁO NAUKOWE PROJEKTOWANIA, WYTWARZANIA I REKONSTRUKCJI WAT Opracowanie udostępnione w ramach współpracy, do użytku własnego firmy, na podstawie pracy inżynierskiej nt: Analiza wpływu parametrów procesu

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów

Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów Ćwiczenie 63 Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów 63.1. Zasada ćwiczenia W ćwiczeniu określa się współczynnik sprężystości pojedynczych sprężyn i ich układów, mierząc wydłużenie

Bardziej szczegółowo

W tym elemencie większość zdających nie zapisywała za pomocą równania reakcji procesu zobojętniania tlenku sodu mianowanym roztworem kwasu solnego.

W tym elemencie większość zdających nie zapisywała za pomocą równania reakcji procesu zobojętniania tlenku sodu mianowanym roztworem kwasu solnego. W tym elemencie większość zdających nie zapisywała za pomocą równania reakcji procesu zobojętniania tlenku sodu mianowanym roztworem kwasu solnego. Ad. IV. Wykaz prac według kolejności ich wykonania. Ten

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.14a ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 21/ZO/Zad2/NIPR/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 21/ZO/Zad2/NIPR/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 21/ZO/Zad2/NIPR/2015 27.10.2015 r. W związku z realizacją przez Uniwersytet Rzeszowski projektu UR- nowoczesność i przyszłość regionu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

WYBRANE MODERNIZACJE POMP GŁÓWNEGO OBIEGU PARA-WODA ELEKTROWNI

WYBRANE MODERNIZACJE POMP GŁÓWNEGO OBIEGU PARA-WODA ELEKTROWNI HYDRO-POMP WYBRANE MODERNIZACJE POMP GŁÓWNEGO OBIEGU PARA-WODA ELEKTROWNI ANDRZEJ BŁASZCZYK GRZEGORZ KOŹBA MARIUSZ NAWROCKI ADAM PAPIERSKI ARTUR STANISZEWSKI MARIUSZ SUSIK DARIUSZ WOŹNIAK Licheń 2013 Modernizacje

Bardziej szczegółowo

Pomiar mocy pobieranej przez napędy pamięci zewnętrznych komputera. Piotr Jacoń K-2 I PRACOWNIA FIZYCZNA 25. 01. 2010

Pomiar mocy pobieranej przez napędy pamięci zewnętrznych komputera. Piotr Jacoń K-2 I PRACOWNIA FIZYCZNA 25. 01. 2010 Pomiar mocy pobieranej przez napędy pamięci zewnętrznych komputera. Piotr Jacoń K-2 I PRACOWNIA FIZYCZNA 25. 01. 2010 I. Cel ćwiczenia: Poznanie poprzez samodzielny pomiar, parametrów elektrycznych zasilania

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić Umowa nr.. /. zawarta dnia w, pomiędzy: Piotr Kubala prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Piotr Kubala JSK Edukacja, 41-219 Sosnowiec, ul. Kielecka 31/6, wpisanym do CEIDG, NIP: 644 273 13 18,

Bardziej szczegółowo

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 23 marca 2012 r. zawody III stopnia (finałowe)

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 23 marca 2012 r. zawody III stopnia (finałowe) Pieczęć KONKURS PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 23 marca 2012 r. zawody III stopnia (finałowe) Witamy Cię na trzecim etapie Konkursu Przedmiotowego z Fizyki i życzymy

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIANY Z MATEMATYKI

SPRAWDZIANY Z MATEMATYKI SPRAWDZIANY Z MATEMATYKI dla klasy III gimnazjum dostosowane do programu Matematyka z Plusem opracowała mgr Marzena Mazur LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Grupa I Zad.1. Zapisz w jak najprostszej postaci

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W EMERYTURACH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH OD DNIA 01.01.2013R.

ZMIANY W EMERYTURACH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH OD DNIA 01.01.2013R. ZMIANY W EMERYTURACH Z FUNDUSZU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH OD DNIA 01.01.2013R. 1 Proces wydłużenia wieku emerytalnego Ustawa z dnia 11 maja 2012r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach 4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach Baza noclegowa stanowi podstawową bazę turystyczną, warunkującą w zasadzie ruch turystyczny. Dlatego projektując nowy szlak należy ją

Bardziej szczegółowo

Korekta jako formacja cenowa

Korekta jako formacja cenowa Korekta jako formacja cenowa Agenda Co to jest korekta i jej cechy Korekta a klasyczne formacje cenowe Korekta w teorii fal Geometria Czas - jako narzędzie Przykłady Korekta To ruch ceny na danym instrumencie

Bardziej szczegółowo

D- 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

D- 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH D- 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH SPIS TREŚCI. 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7. OBMIAR ROBÓT 8. ODBIÓR ROBÓT 9.

Bardziej szczegółowo

ZP/6/2015 WYKONAWCA NR 1 Pytanie 1 Odpowiedź: Pytanie 2 Odpowiedź: Pytanie 3 Odpowiedź: Pytanie 4 Odpowiedź: Pytanie 5 Odpowiedź:

ZP/6/2015 WYKONAWCA NR 1 Pytanie 1 Odpowiedź: Pytanie 2 Odpowiedź: Pytanie 3 Odpowiedź: Pytanie 4 Odpowiedź: Pytanie 5 Odpowiedź: 30.04.2015 r. Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 Pzp, Zamawiający informuje, że w postępowaniu prowadzonym pod numerem ZP/6/2015, w dniu 29 kwietnia 2015 r., Wykonawcy złożyli pytania do treści

Bardziej szczegółowo

Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF

Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF Prowadzona ręcznie, kompaktowa szorowarka wyposażona w dwie szczotki walcowe. Dzięki dwóm listwom ssącym urządzenie skutecznie odsysa wodę podczas poruszania się

Bardziej szczegółowo

Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I

Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I Dr. Michał Gradzewicz Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I Ćwiczenia 3 i 4 Wzrost gospodarczy w długim okresie. Oszczędności, inwestycje i wybrane zagadnienia finansów. Wzrost gospodarczy

Bardziej szczegółowo

ST- 01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEODEZYJNE. Specyfikacje techniczne ST-01.00 Roboty geodezyjne

ST- 01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEODEZYJNE. Specyfikacje techniczne ST-01.00 Roboty geodezyjne 41 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 01.00 ROBOTY GEODEZYJNE 42 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 43 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)...43 1.2. Zakres stosowania ST...43 1.3. Zakres Robót objętych ST...43

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ WŁASNOŚCI MATERIAŁÓW MAJĄCY KLUCZOWE ZNACZENIE DLA PROCESU TECHNOLOGICZNEGO OBRÓBKI MECHANICZNEJ

ZESPÓŁ WŁASNOŚCI MATERIAŁÓW MAJĄCY KLUCZOWE ZNACZENIE DLA PROCESU TECHNOLOGICZNEGO OBRÓBKI MECHANICZNEJ Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym Piotr CAŁUSIŃSKI Częstochowa ZESPÓŁ WŁASNOŚCI MATERIAŁÓW MAJĄCY KLUCZOWE ZNACZENIE DLA PROCESU TECHNOLOGICZNEGO OBRÓBKI MECHANICZNEJ Article presents

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik dróg i mostów kolejowych 311[06]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik dróg i mostów kolejowych 311[06]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 14 Strona 2 z 14 Strona 3 z 14 Strona 4 z 14 Strona 5 z 14 Strona 6 z 14 Uwagi ogólne Egzamin praktyczny w zawodzie technik dróg i mostów kolejowych zdawały wyłącznie osoby w wieku wskazującym

Bardziej szczegółowo

Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych

Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych PRACA W GODZINACH NADLICZBOWYCH ART. 151 1 K.P. Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony

Bardziej szczegółowo

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB SERIA E93 CONIC FRINCTION CONIC 2 SERIA 93 SERIA 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB Podziałka Powierzchnia 30 mm Flush Grid Prześwit 47% Grubość Minimalny promień skrętu taśmy Układ napędowy Szerokość taśmy

Bardziej szczegółowo