TECHNOLOGIA G ADZENIA OTWORÓW WALCOWYCH W TARCZY TURBINY Z NADSTOPU NIKLU ZAPEWNIAJ CA INTEGRALN POWIERZCHNI. Jacek MICHALSKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TECHNOLOGIA G ADZENIA OTWORÓW WALCOWYCH W TARCZY TURBINY Z NADSTOPU NIKLU ZAPEWNIAJ CA INTEGRALN POWIERZCHNI. Jacek MICHALSKI"

Transkrypt

1 TECHNOLOGIA G ADZENIA OTWORÓW WALCOWYCH W TARCZY TURBINY Z NADSTOPU NIKLU ZAPEWNIAJ CA INTEGRALN POWIERZCHNI Jacek MICHALSKI W artykule rzedstawiono warunki i arametry g adzenia nadstou niklu PWA 1113, ose kami z zielonego w glika krzemu ze soiwem ceramicznym, zaewniaj c integralno warstwy wierzchniej. Przedstawiono charakterystyk chroowato rofilu i charakterystyk chroowato ci owierzchni otworów wierconych, wytaczanych oraz nast nie g adzonych. Okre lono warto rednicy i wysoko chroowato ci rofilu owierzchni otworów, w okresie trwa o ci ose ek. Zamieszczono mikrostruktur strefy odowierzchniowej o tych oeracjach. Parametry testu zarysowania owierzchni otworu, otwierdzi y badania metalograficzne strefy odowierzchniowej warstwy wierzchniej w tym rozró nienie g adzenia bez odkszta ce lastycznych oraz g adzenia z odkszta ceniami lastycznymi i bia warstw. 1. WST P Materia owe charakterystyki owierzchni s wa ne zw aszcza w turbinach, gdzie skazy owierzchni i wady strefy odowierzchniowej warstwy wierzchniej mog odgrywa kluczow rol w trwa o elementu [1], wytrzyma o ci zm czeniowej [2, 3] i odorno ci na korozj [4]. G adzenie i rozwiercanie znajduje najwi ksze zastosowanie w obróbce wyko czeniowej otworów walcowych w elementach z nadstoów niklu. Kluczowymi wymaganiami jako ci technologicznej s ; brak w strefie odowierzchniowej odkszta ce lastycznych i bia ej warstwy oraz odowiednio niska wysoko chroowato ci owierzchni, warto rednicy otworu o ma ym olu tolerancji i ma ych warto ciach odchy ek o o enia i kszta tu. G adzenie mo e zwi kszy niskocyklow wytrzyma zm czeniowa elementów z Inconelu 718 [5]. Z kolei wytrzyma o zm czeniowa cz ci maszyn o obróbce elektrochemicznej jest o 50% ni sza ni o rozwiercaniu [3]. 2. PRZEGL D LITERATURY Obróbki ubytkowe stoów niklu wywo uj w strefie odowierzchniowej warstwy wierzchniej odkszta cenie lastyczne, kni cia, du e ró nice mikrotwardo ci [6], zmian nar e w asnych [7], zmiany mikrostruktury, rzemiany fazowe [1, 8, 9], tward bia warstw [10, 11, 12, 13]. Stwierdzono odczas toczenia Inconelu 713, rzesycanego i starzonego o twardo ci HRC, du e zwi kszenie wysoko ci chroowato ci owierzchni z zastosowaniem ytki ostrzowej zu ytej z w glików wolframu (WC), okrytej ow ok TiAlN-TiN, technologi PVD, oraz niewielkie jej zwi kszenie dla ytki ostrzowej rodzaju CBN170. Wysoko chroowato ci toczonej tymi ytkami jest zbli ona w ocz tkowym okresie obróbki. Jednak wyst uje znacznie wi ksze zu ycie cierne ostrzy z CBN170 ni z w glików WC. Jednocze nie ostrza z CBN170 zaewniaj wzgl dnie mniejsze zwi kszenie nanotwardo ci i odkszta cenia lastycznego sk adników mikrostruktury materia u oraz wi ksze zwi kszenie nar e w asnych, ni wyst uj ce odczas toczenia za omoc ytek z WC. Wyniki uzyskano odczas skrawania z szybko ci : ytkami CBN170; m/min oraz ytkami z WC; m/min [14]. Obrobione owierzchnie osi gaj o toczeniu korzystne, douszczalne warto ci: grubo ci strefy odkszta cenia lastycznego owierzchni, nar e w asnych ciskaj cych, mikrotwardo ci, rozmazania materia u. Uzyskano je dla wysokich r dko ci skrawania ~300 m/min, najni szych r dko osuwu 0,05 mm/obr i umiarkowanej g boko skrawania 0,5 mm w o czeniu z ma ym romieniem zaokr gleniem kraw dzi ytek z PCBN [15]. Rozwiercanie otworu okaza o si skuteczn, rost i tani obróbk wyko czeniow, usuwaj c nieo dane w a ciwo ci materia u wywo ane rzez niew a ciwy roces wiercenia, od warunkiem zaewnienia odowiedniego naddatku obróbkowego materia u. Naddatek obróbkowy rozwiercania wynosz cy 0,050-0,125 mm zaewnia zeskrawanie uszkodzonej strefy odowierzchniowej warstwy wierzchniej Inconelu RR1000, otrzymanej w rocesie obróbki zgrubnej wierceniem (jego warto 0,025-0,050 mm jest niewystarczaj ca), ozostawiaj c nieznaczn warstw odkszta con lastycznie 3-4 m. Po wierceniu nar enia w asne s dodatnie, du e MPa, wi ksze wzd u tworz cej otworu, oraz rzyjmuj wi ksze warto ci dla wi kszej g boko ci otworu, do 183

2 badanej warto ci 5 mm. Odkszta cenie lastyczne materia u nadstou niklu RR1000 oddanego wierceniu jest najwi ksze wzd u obwodu otworu [16]. Zmiany strefy odowierzchniowej warstwy wierzchniej odczas wiercenia Inconelu 718 wynikaj z obci enia termomechanicznego, owoduj cego odkszta cenie lastyczne i rozdrobnienie ziaren mikrostruktury metalograficznej, a s wywo ane nadmiernym lokalnym cinaniem materia u [17]. Bia a warstwa o wierceniu otworów jest nieci g a, o grubo ci 10 m oraz ma miejscowe zdeformowane granice ziaren [11]. W decyduj cym stoniu na jej owstawanie ma w yw ciecz obróbkowa, geometria narz dzia, osuw i r dko skrawania [17]. G boko zmiany struktury Inconelu 713, tzw. bia ej warstwy, jest zale na od r dko ci toczenia i zu ycia ostrza z ceramiki Al 2 O 3 -SiCw. Bia a warstwa ma niezmienion faz ' tj. Ni 3 (Al, Ti) [18]. Po rozwiercaniu otworów, nar enia w asne maj zbli on warto ujemn (-500) MPa, wzd u tworz cej i jego obwodu. Najmniejsze ujemne nar enia stwierdzono dla romienia kraw dzi skrawaj cej ostrzy 50 m [19]. Axinte i Andrews [20] rzyisuj wzrost bia ej warstwy du emu miejscowemu nagrzaniu, w wyniku ooru tarcia i niskiej rzewodno ci cielnej materia u. G adzenie ose kami z w glika krzemu zielonego, ma ej ziarnisto ci, w warunkach samoostrzenia z odowiednim ynem obróbkowym umo liwia uzyskanie konforemnej owierzchni otworu w nadstoie niklu, Inconelu 718 [21]. Wi ksz wydajno g adzenia uzyskuje si orzez zastosowanie ose ek z odmiennym rodzajem cierniwa, ani eli dla wszystkich ose ek z jednego ich rodzaju [22]. 3. METODYKA BADA Materia em tarcz turbin by arowytrzyma y nadsto niklu, wykonany technologi roszków siekanych, oddany nast nie kuciu ró niowemu, o symbolu PWA Po obróbce cielnej granica wytrzyma o ci, róbek z tego materia u, wynosi a 727 MPa, umowna granica lastyczno ci 326 MPa, wyd u enie 45% i twardo ci 82 HRB. Sk ad chemiczny rocentowy wagowo zawiera : 56,763 Ni, 16,5 Cr, 14 Co, 4,08 Mo, 4,50 Ti, 4,02 Al, 0,07 Zr, 0,007 B, 0,06 Fe. Ko nierze tarcz turbin o wysoko ci 4,572 mm nawiercano nawiertakiem o rednicy 12,7 mm i k cie wierzcho kowym 90 na g boko 2 mm. Zaewnia o to ó niejsz, o wytaczaniu i g adzeniu, tolerancj o o enia otworu 0,05 mm. Wiercenie rzerowadzano wiert em dwustoniowym lufowym o rednicy 6,40 mm, ze stali szybkotn cej HSS 304 bez warstwy owlekanej firmy Iscar. Pr dko obrotowa wiert a wynosi a 830 obr/min i osuw wzd u ny 1,0 m/min. P ynem obróbkowym by a wodna emulsja olejowa. Wytaczanie otworu rzerowadzono wytaczad em o rednicy 7,00 mm, z ostrzem z w glika siekanego KC 7310 owlekanego metod PVD warstw TiAlN firmy Kennametal. W uk adzie narz dzia k t rzy o enia ostrza wynosi 7 i k t natarcia 16. Pr dko wytaczania wynosi a 18,2 m/min, osuw 0,1 mm/obr i g boko skrawania 0,3 mm. Fazy otworu 1/45 i 0,3/45 wykonano metod wiercenia. P ynem obróbkowym by a wodna emulsja olejowa. Narz dzia skrawaj ce - wiert a i ytki ostrzowe, wymieniano na nowe o obróbce 16 otworów. Obróbk skrawaniem rzerowadzono za omoc centrum obróbkowego oziomego i cioosiowego SH 8000 firmy Mori Seiki (Jaonia). G adzenie rzerowadzono na obrabiarce ionowej MHS 840 sterowanej numerycznie firmy Sunnen Products Comany. G owica mia a trzy ose ki rozmieszczone na obwodzie co 120º (rys. 1). Rys. 1. G owica MMT021PS-Tool Sunnen AG A Oznaczenia: 1 korus z ose kami, 2 korus cz cy, 3 rozierak z uchwytem 184

3 Wysuwne listwy z ose kami ziarnisto ci 320 firmy Bates Technologies by y w orawie bakelitowej. Ose ki ziarnisto ci 400 firmy Sunnen zosta y rzyklejone do stalowych korusów - wysuwnych listew. Szeroko listew wynosi a 2,36 mm, d ugo ci 25,4 mm, wysoko 7,67 mm i k t ochylenia owierzchni wsó racuj cej z rozieraj cym sto kiem 2º±15. Z kolei wysoko materia u ciernego wynosi a oko o 1 mm. Stosowanoo ose ki z zielonego w glika krzemu: C320 KVA, C320 NVA, C320 OVA firmy Bates Technologies rodzaju FP4-24X1 oraz ose ki C8 3, C8 5 firmy Sunnen Products Comany. rednia rednica ziaren wielko ci 320 to 29 mm oraz wielko ci ziaren 400 to 17 m (wed ug DIN ISO 6344). Twardo - mi kka ma oznaczenie 3 oraz 5. Pr dko obrotowa g owicy wynosi a 590, 1000, obr/min, r dko ruchu osuwisto-zwrotnego 65, 75, 100, 131, 200, 262 skoki/min. Taka kinematyka g adzenia owoduje k t skrzy owania rys g adzenia od 11,7º do 72,2º oraz drog g adzenia odczas jednego skoku 180,3-25,4 mm. D ugo skoku wynosi a 18,5 mm. Wybieg ose ek z g adzonego otworu wynosi 19, 7 mm. Oznacza to, ee r dko skrawania wynosi a od 13,5 m/min do 25,4 m/min oraz jej sk adowa obwodowa od 13,3 m/min do 23,4 m/min i sk adowaa wzd u na od 2,4 m/min do 9,7 m/min. G owic o zamocowaniu w gnie dzie g adzarki ozycjonowano i osiowana (zaewnia to konstrukcja maszyny) do momentu uzyskania bicia romieniowego jej dolnej rowadnicy 0,05 mm. Tarcza turbiny by a zamocowanaa w uchwycie obróbkowym, o zmiennym skokowo o o eniu k towym, wynikaj cym z o o enia obrabianych otworów. Uchwyt tarczy turbiny zaoatrzono tak e w rowadnic walcow, z któr odczas obróbki wsó racowa trzie (korus) dolny g owicy g adzarskiej. Dosuw szybki ose ek do obrabianej owierzchni wynosi 1,778 mm/min. Stosowano dwie strategie dosuwuu ose ek do owierzchni otworu metod rzemieszczenia; jednostoniow ze sta r dko ci oraz dwustoniow o odmiennej r dko ci w etaie ierwszym i drugim. Stosowano wi c dosuw ose ek jednostoniowy ze sta r dko ci wynosz c 0,069, 0,07, 0,078, 0,089,, 0,099 mm/min oraz dosuw dwu etaowy z odmienn r dko ci. Wówczas w ierwszym etaie r dko wynosi a 0,051, 0,069, 0,081, 0,102, 0,152 mm/min oraz w drugim 0,025, 0,041, 0,058 mm/min. Dosuw (osuw) wyko czeniowy, drugiego etau g adzenia trwa do momentu uzyskania rednicy 7,081 mm. Czyli naddatek obróbkowy na g adzenie w ierwszym etaie wynosi 0,081 mm oraz w drugim 0,082 mm. a) Rys. 2. Zg ady metalograficzne otworu tarczy turbiny, a) makrofotografia, oznaczenia: A - rzekrój rostoad y do osi otworu, B - rzekrój wzd u osi otworu dwu rzeciwleg ych jego boków, silnie zniekszta cona lastycznie strefa odowierzchniowa i bia a warstwa, g boko do 25 m wzd u tworz cej wierconego otworu. Trawienie odczynnikiem AG-21, owi kszenie e x640 ( Dokonywano tak e bada g adzenia z cznym naddatkiem obróbkowym 0,0864 mm, 0,,1359 mm i 0,1448 mmm oraz g adzenia dwustoniowego z naddatkiem obróbkowym drugiego etau 0,0122 mm, 0,0355 mmm i 0,05888 mm. Wyiskrzanie o drugim etaie g adzenie (g adzenie bez rzyrostu dosuwu) trwa o od 1 s do 5 s. Stosowano oleje do g adzenia: Honilo 980, Honilo 982 (leko kinematyczna 4,6 mmm 2 /s w 40 ºC) firmy Castrol, Ecocut HFN 5 LE i Ecocut HON 15 (leko 185

4 4 ºC) firmyy Fuchs, PM MC 9214 (leekoğü kineematyczna mm2/ss kinematyczzna 4 i 4,3 mm2/s w 40 w 40 ºC) firmy f U.S. Oil O Comanny, MB-30 (lekoğü ( kin nematycznaa 22 mm2/s w 40 ºC) i olej MAN Honning Oil (leekoğü kineematyczna 32 3 mm /s w 40 ºC) fiirmy Sunneen Products Comany.. Stwierdzonno wystċoowanie cząstek staáychh, o wielk koğci owyīīej 5 ȝm zarówno w zbiornikuu cháodziwa jak i w ukááadzie gáadzzarki, omiimo zastoso owania filtróów o dokáaadnoğci oczy yszczania 5 ȝm. Stosoowano roogram baddaĕ statyczzny zdeterrminowany selekcyjnnie jednoczzynnikowy.. Badaniamii gáadzenia objċto o 71 ottworów. ĝrednicċ otworów w mierzono Ğredniców wką Comaact Genewaa i wsóárzzċdnoğciow wą maszynąą o i walcowoğci rzeroowadzono rzyrządem m omiarowąą Mitutoyo FN Pomiary okrągáoğci omiarowyym Talyronnd 3-PC Raank Taylor Hoson Limited. Palec omiaroowy miaá romieĕ 0,44 mm. Prom mieĕ osiowyy wynosiá 1,2 1 mm. Stoosowano trrzieĕ omiiarowy efekktywnej dáu ugoğci 63,55 mm. RozsttĊy wartoğci owtarzaanych omiarów wzorcca walcoweego nie rzeekraczaáy 0,06 ȝm orazz ich odchylenie Ğredniee wynosiáo 0,02 ȝm. w mierzonoo rofilomettrem trójwyymiarowym m skanującym m Talyscann Z kolei owierzchnniċ otworów firmy Taylor Hobbson. Korzyystano z czuujnika stykowego z kooĕcówką stooīkowa o romieniu T Talyma 3D D. Kwadrattowy obszaar omiaru miaá dáugooğci boków w 1600 ȝm.. ȝm oraz rogramu ĝcieīki oomiarowe byáy b rostoadáe do ossi otworu. Krok omiiaru wzdáuīī tworzącejj i obwoduu owierzchnni wewnċtrrznej otworu walcow wego byá jeednakowy i wynosiá 5 ȝm. ChrroowatoĞüü owierzchnni analizow wano z zasstosowaniem m filtra ow wierzchni o graniczneej dáugoğci 0,25 mm.. Dysktetyzaacja ionow wa wynosiááa 0,74 nm m. Profil o owierzchni wzdáuī tw worzącej miaá m z koleii dáugoğü 2,4 mm. Krook róbkowania wynossiá 0,25 ȝm. ChroowaatoĞü owieerzchno wyodrċbnionoo oğci Ȝc=0,255 mm i Ȝs= =2,5 ȝm, rrzenoszeniee filtrem graanicznym sslain Gausss o graniccznej dáugo 1:300. Dyssktetyzacja ionowa wyynosiáa 16 nm. n Test ryysy rzeroowadzono urządzeniem m Micro Scratch S CS SM Instrum ments z wgáċbnikiem w m Vickersa o romieniuu 200 ȝm. ObciąĪenie O wynosiáo 0,9 0 N, rċdkkoğü rzem mieszczania 1 mm/min.. Pomiar rzzerowadzoono wzdáuī 1,5 mm dáuugoğci tworzzącej otworuu. a) Rys. 3. Z Zgáady metalo ograficzne wyciċte w wzdáu uī tworzącej otworu tarczzy turbiny, a)) biaáa warstw wa ciągáa owierzchni w wierconej o gruboğci 2 Pm, odksztaáccenie lastyczzne sáabe do 7 Pm, zawiiniċcia na g gáċbokoğci do o 3 Pm, faád dy i wyrwaniia ojedyncze do gáċboko oğci 1,5 Pm,, biaáa waarstwa o w wytaczaniu o gáċbokoğci do o 41 Pm. Traawienie odczy ynnikiem AG--21 (a) i Kalliing a (, ow wiċkszenie x x320 a) Rys. 4. Z Zgáady metalo ograficzne o owierzchni gááadzonej wyciiċte wzdáuī tworzącej t otw woru tarczy tu urbiny, a) s strefa odo owierzchniowaa bez wad d, owiċkszeenie x430, silnie znieksztaácon na strefa odowierzch hniowa i biaáa warstwa do gáċbokoğci g 25 Pm (gáadzeniie nieorawnne), owiċkszeenie x620. T Trawienie odcczynnikiem AG G-21 (a) i Kallling a ( 186

5 Zg ady metalograficzne szlifowane i olerowane trawiono roztworem Kalling a zawieraj cego chlorek miedzi - 5g CuCl 2, kwas solny ml HCl, alkohol etylowy ml. Stosowano tak e trawienie odczynnikiem AG-21 sk adaj cym si z 61% kwasu mlekowego, 36% kwasu azotowego i 3% HF. Obserwacje rowadzono mikroskoem Carl Zaiss Jena, tyu Neohot - 2. Z ka dego otworu wykonano zg ady metalograficzne w dwu rostoad ych do siebie rzekrojach, oznaczonych jako A i B na rysunku 2a. 4. WYNIKI BADA Odkszta cenia lastyczne i bia warstw o wierceniu i wytaczaniu rzedstawiono na rys. 2b i 3. Z kolei stref odowierzchniow o g adzeniu na rys. 4. Zastosowanie o wierceniu otworu ich wytaczania, wynika o z zaewnienia odchy ki o o enia oraz umo liwia o samoostrzenie ose ek. Ze wzgl du na mo liwo uzyskania korzystnego stanu strefy odowierzchniowej rzyj to r dko obrotow g owicy 1041 obr/min i r dko ruchu osuwisto-zwrotnego 262 skoki/min. D ugo skoku mia a warto 18,5 mm. Oznacza to, e r dko skrawania wynosi a 25,4 m/min oraz jej sk adowa obwodowa 23,4 m/min i wzd u na 9,7 m/min. Wybieg ose ek z g adzonego otworu wynosi 19,7 mm, droga g adzenia 44,7 mm odczas jednego odwójnego skoku g owicy, k t g adzenia 44,9º oraz wsó czynnik wybiegu ose ek 0,77. Zastosowano korzystny osuw jednostoniowy z r dko ci 0,0686 mm/min, który trwa do uzyskania rednicy nominalnej 7,1628 mm. Posuw dwustoniowy za mia r dko ci: ierwszy eta 0,1160 mm/min do uzyskania rednicy 7,0808 mm oraz drugi eta g adzenia 0,0254 mm/min, do rednicy nominalnej 7,1628 mm. Oznacza to e naddatek obróbkowy g adzenia wynosz cy 0,1628 mm by odzielony i mia warto ci: w ierwszym etaie 0,0808 mm i drugim 0,0820 mm. Stosuj c ose ki z smarem sta ym C320 KVA, C320 NVA i C320 OVA (orawa bakelitowa) oraz ciecze obróbkowe Honilo 980, Honilo 982, Ecocut HFN 5 LE, Ecocut HON 15, PMC 9214, MB-30 zaistnia a jedynie mo liwo uzyskania strefy odowierzchniowej: zniekszta cenie a) Œrednica otworu, mm Korekta (-0.005) mm Korekta (-0.01) mm Comact Genewa Mitutoyo FN1106 Wysokoœæ chroowatoœci rofilu Ra, m Korekta (-0.01) mm Korekta (-0.005) mm Numer otworu, Numer otworu, - Rys. 5. Charakterystyka rocesu g adzenia 31 otworów jednym komletem trzech ose ek C8 3 firmy Sunnen, a) warto ci rednicy o g adzeniu zmierzonej rednicówk Comact Genewa i wsó rz dno ciow maszyn omiarow Mitutoyo FN 1106, wysoko chroowato ci owierzchni 31 otworów okre lona arametrem Ra 187

6 Rys. 6. Charakterystyka testu zarysowania owierzchni wierconej. Wg bnik Rockwella o kulistym zako czeniu z romieniem 200 m, si a obci aj ca 0,9 N, d ugo rysy 1,5 mm Rys. 7. Charakterystyka testu zarysowania owierzchni g adzonej orawnie. Wg bnik Rockwella o kulistym zako czeniu z romieniem 200 m, si a obci aj ca 0,9 N, d ugo rysy 1,5 mm 188

7 Rys. 8. Charakterystyka testu zarysowania owierzchni g adzonej z odkszta ceniem lastycznym i bia warstw. Wg bnik Rockwella o kulistym zako czeniu z romieniem 200 m, si a obci aj ca 0,9 N, d ugo rysy 1,5 mm a) c) d) Rys. 9. Charakterystyka owierzchni otworu wierconego: rofil wzd u toografia owierzchni, d) obraz izometryczny owierzchni tworz cej, krzywa Abbotta, c) 189

8 a) c) d) Rys. 10. Charakterystyka owierzchni otworu wytaczanego: rofil wzd u tworz cej, krzywa Abbotta, c) toografia owierzchni, d) obraz izometryczny owierzchni a) c) d) Rys. 11. Charakterystyka owierzchni otworu g adzonego bez odkszta ce lastycznych i bia ej warstwy w strefie odowierzchniowej: rofil wzd u tworz cej, krzywa Abbotta, c) toografia owierzchni, d) obraz izometryczny owierzchni 190

9 a) c) d) Rys. 12. Charakterystyka owierzchni otworu g adzonego z odkszta ceniam mi lastycznymi i bia warstw w strefie odowierzchniowej: rofil wzd u tworz cej, krzywa Abbotta, c) toografia owierzchni, d) obraz izometryczny owierzchni Tabela 1. Parametry chroowato ci rofilu owierzchni otworów z nadstou PWA 1113 Parametry Ra, m R, m Rv, m Rq, m Rsk, - Rku, - R q, º Rsm, mm Rfd, - Rk, m Rk, m Rvk, m Rmr1, % Rmr2, % Rq, m Rvq, m Rmq, % Wiercenie 0,223 1,128 1,034 0,228-0,346 3,924 4,471 0,023 1,38 0,691 0,382 0, ,325 0, Wytaczanie 1,567 3,460 3,300 1,781 0,192 1,673 7,276 0,102 1,19 4,163 1,579 0, ,411 1, G adzenie orawne 0,153 0,863 1,055 0,201-0,408 4,656 4,867 0,016 1,40 0,164 0,194 0, ,183 0, G adzenie nieorawne 0,085 0,451 0,564 0,113-0,728 5,237 3,459 0,012 1,47 0,244 0,111 0, ,095 0, Tabela 2. Parametry chroowato ci owierzchni otworów z nadstou PWA 1113 Parametry Sa, m Sq, m S, m Sv, m St, m Ssk, - Sku, - Wiercenie 0,18 0,22 1,78 0,98 2,76-0,23 3,17 Wytaczanie 1,66 1,89 4,16 4,13 8,29 0,12 1,71 G adzenie orawne 0,16 0,21 1,67 1,11 2,78-0,05 3,84 G adzenie nieorawne 0,12 0,15 1,20 0,68 1,88 0,09 3,32 191

10 Sz, m 1,79 8,08 2,53 ST, % (oni ej 1 m od najwy szego szczytu) SHT, m (20%-80% 0 0,38 1,5 4,12 0,2 0,34 Sds, szcztów/mm Str, - 0,0209 0,0372 0,1422 Sal, mm 0,0142 0,0219 0,0094 Std, º 88, ,5 Sfd, - 2,68 2,48 2,63 Sdq, m/ m Ssc, 1/ m Sdr, % Sk, m Sk, m Svk, m Sr1, % Sr2, 0,0546 0,0132 0,15 0,56 0,15 0,26 8, ,1421 0,0186 0,96 4,96 0,89 0, ,0541 0,0145 0,15 0,474 0,187 0, , ,0689 0, ,1 2,72 0,0468 0,0132 0,11 0,32 0,14 0, owierzchniowe s abe soradycznie do 3,5 m, linie odkszta cenia lastycznego niewidoczne, zawini cia lokalne do 2,5 m, wyrwania ojedyncze do 2,5 m. Mniejsze warto ci odkszta ce lastycznych zaewnia o g adzenie dwustoniowe, trwa o ono tak e krócej. Odchy ki okr g o ci i walcowo ci otworów wynosi y od 1 do 3 m. Ostatecznie zastosowano olej MAN HONING OIL oraz ose ki C8 3 firmy Sunnen i owy sze arametry g adzenia dwustoniowego. Uzyskano o g adzeniu stref odowierzchniow nadstou PWA 1113 bez odkszta ce lastycznych i bia ej warstwy (rys. 4a). Olej MAN jest mieszanin t uszczów zwierz cych (olej otrzymano ze smalcu - oju) i estrów kwasów t uszczonych. Komletem ose ek mo na bez wad strefy odowierzchniowej wykona obróbk 31 otworów (rys. 5). Wymagana jest dla kolejnego g adzonego otworu 26, korekcja (zmniejszenie) nastawionej rednicy o (-5) m i dla otworu 28 korekcja o (-10) m. Z kolei nast ny otwór 32 ma zbyt ma rednic 7,012-7,015 mm. Zwi ksza si tak e wówczas wysoko chroowato ci owierzchni, do warto ci Ra=0,17 m, jak równie wysoko materia u ciernego listew jest bardzo ma a. Cech g adzenia kolejnych 31 otworów jest tendencja do zwi kszania ich rednicy od 7,160 do 7,168 mm. Dla ierwszych 12 otworu obserwowano ró nice rednic, okre lonych rednicówk i wsó rz dno ciow maszyn omiarow, co wnika o z ich odwzorowania odmiennymi romieniami kulistych ko cówek omiarowych dla zmiennej struktury geometrycznej owierzchni otworów. Ma miejsce tak e zmniejszanie wysoko ci chroowato ci od Ra=0,195 m do Ra=0,088 m i trwa do kolejnego otworu 18 a nast uje wyst uje wzgl dna stabilizacja. Wyniki testu zarysowania zamieszczono na rys. 6, 7 i 8. Cech charakterystyczna owierzchni g adzonej, bez wad strefy odowierzchniowej (rys. 7), jest ma a warto wsó czynnika tarcia, si y tarcia i emisji akustycznej. Powierzchnia otworu wiercona i g adzona, maj cych bia warstw, ma wy sze warto ci tych arametrów oraz wi ksz ich zmienno wzd u d ugo ci rysy. Charakterystyk rofilu i owierzchni wierconej, wytaczanej i g adzonej zamieszczono na rys Obejmuje ona rofil wzd u tworz cej, krzyw udzia u materia owego z arametrami metody siecznej, toografie owierzchni i obraz izometryczny owierzchni. Warto ci arametrów chroowato ci rofilu i owierzchni zamieszczono w tabeli 1 i 2. Cech charakterystyczn chroowato ci owierzchni jest to, e owierzchnia g adzona, integralna, ma wi ksz wysoko chroowato ci Sa=0,16 m (Ra=0,15 m), krzyw udzia u materia owego zbli on do rozk adu normalnego Gaussa oraz mniejszy wymiar fraktalny Sfd=2,63 (Rfd=1,40) od owierzchni ze stref odowierzchniow odkszta con lastycznie: Sa=0,12 m (Ra=0,085 m) oraz Sfd=2,72 (Rfd=1,47). 5. WNIOSKI G adzenie nadstou niklu PWA 1113, bez odkszta ce lastycznych i bia ej warstwy w strefie odowierzchniowej, wymaga zastosowanie ose ek z zielonego w glika krzemu o numerze 8 i twardo ci 3, wed ug charakterystyki Sunnen Products Comany. Otwory s wst nie wiercone i 192

11 wytaczane. Pr dko obrotowa g owicy owinna wynosi 1041 obr/min i r dko ruchu osuwisto-zwrotnego 262 skoki/min. Posuw winien by dwustoniowy z r dko ci ierwszego eta 0,1160 mm/min, do usuni cia naddatku obróbkowego 0,0808 mm i drugi eta g adzenia z r dko ci 0,0254 mm/min do usuni cia naddatku obróbkowego 0,0820 mm. Wyiskrzanie, o drugim etaie g adzenie, owinno trwa 5 s. Odowiednim ch odziwem, okaza si jedynie olej MAN HONING OIL firmy Sunnen Products Comany. Podane warunki i arametry g adzenia umo liwiaj uzyskanie wysokiej jako ci 31 otworów jednym komletem ose ek ciernych. Test zarysowania umo liwia ocen jako ci strefy odowierzchniowej nadstou niklu PWA Powierzchnia maj ca w strefie odowierzchniowej odkszta cenia lastyczne i bia warstw charakteryzuje si wzgl dnie wi kszymi oorami tarcia i wy szym oziomem emisji akustycznej. LITERATURA [1] M Saobui R., Outerio J.C., Chandrasekarn H., Dillon O.W., Jawahir I.S.: A review of the surface integrity in machining and its imact on functional erformance and life of machined roducts. International Journal of Sustainable Manufacturing Vol. 1, s , [2] Novovic D., Dewes R.C., Asinwall D.K., Voice W., Bowen P.: The effect of machined toograhy and integrity on fatigue life. International Journal of Machine Tools and Manufacture Vol. 44 (2 3), s , [3] Field M., Kahles J.F., Koster W.P.: The surface effects roduced in nonconventional metal removal-comarison with conventional machining techniques. Metal Engineering Quarterly Vol. 6, s , [4] Witek L., Wierzbi ska M., A. Pozna ska A.: Fracture analysis of comressor blade of a helicoter engine. Engineering Failure Analysis Vol. 16, s , [5] Bhowal P.R., Stolz D., Wusatowska-Sarnek A.M., Montero R.: Surface effects on low cycle fatigue behavior in IN718 alloy. 11th International Symosium on Sueralloys, Sueralloys 2008; Chamion, PA; United States; 14 Setember 2008 through 18 Setember 2008; Code 75394, s , [6] Ezugwu E.O., Tang S.H.: Surface abuse when machining cast iron (G-17) and nickel-base sueralloy (Inconel 718) with ceramic tools. Journal of Materials Processing Technology Vol. 55 (2), s , [7] Li W., Withers P.J., Axinte D., Preuss M., Andrews P.: Residual stresses in face finish turning of high strength nickel based sueralloy. Journal of Materials Processing Technology Vol. 209 (10), s , [8] Kwong J., Axinte D.A., Withers P.J., Hardy M.C.: Minor cutting edge-workiece interactions in drilling of an advanced nickel-based sueralloy. International Journal of Machine Tools and Manufacture Vol. 49 (7 8), s , [9] Sadat A.B.: Surface characteristics of machined Inconel 718 nickel base sueralloy using natural and controlled contact length tools. International Journal of Machine Tools and Manufacture Vol. 27 (3), s , [10] El-Khabeery M.M., Saleh S.M., Ramadan M.R.: Some observations of surface integrity of dee drilling holes. Wear Vol. 142 (2), s , [11] Sharman A.R.C., Amarashighe A., Ridgway K.: Tool life and surface integrity asects when drilling and hole making in Inconel 718. Journal of Materials Processing Technology Vol. 200 (1), s , 200). [12] Li J.G., Umemoto M., Todaka Y., Tsuchiya K.: A microstructural investigation of the surface of a drilled hole in carbon steels. Acta Mater Vol. 55 (4), s , [13] Bosheh S.S., Mativenga P.T.: White layer formation in hard turning of H13 tool steel at high cutting seeds using CBN tooling. International Journal of Machine Tools and Manufacture Vol. 46 (2), s ,

12 [14] M Saoubi R., Larsson T., Outeiro J., Guo Y., Suslov S., Saldana C., Chandrasekar S.: Surface integrity analysis of machined Inconel 718 over multile length scales. CIRP Annals - Manufacturing Technology, Vol. 61 (1), s , [15] Pawade R.S, Joshi S.S, Brahmankar P.K.; Effect of machining arameters and cutting edge geometry on surface integrity of high-seed turned Inconel 718. International Journal of Machine Tools and Manufacture Vol. 48 (1), s , [16] Kwong J., Axinte D.A., Withers P.J.: The sensitivity of Ni-based sueralloy to hole making oerations: Influence of rocess arameters on subsurface damage and residual stress. Journal of Materials Processing Technology Vol. 209, s , [17] Imran V., Mativenga P.T., Gholinia A., Withers P.J.: Evaluation of surface integrity in micro drilling rocess for nickel-based sueralloy. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology Vol. 55, s , [18] Bushlya V., Zhou J.M., Lenrick F., Avdovic P., Ståhl J-E.: Characterization of white layer generated when turning aged Inconel 718. Procedia Engineering Vol. 19, s , [19] Herbert C.R.J., Kwong J., Kong M.C., Axinte D.A., Hardy M.C., Withers P.J.: An evaluation of the evolution of workiece surface integrity in hole making oerations for a nickel-based sueralloy. Journal of Materials Processing Technology Vol. 212 (8), s , [20] Axinte D.A., Andrews P.: Some considerations on tool wear and workiece surface quality of holes finished by reaming or milling in a nickel base sueralloy. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers - Part B: Journal of Engineering Manufacture Vol. 221 (4), s , [21] Lin P., Lin Z.: Preliminary study on mechanism of sueralloy dee-hole honing technology. Alied Mechanics and Materials Vol. 271 (Part 1), s , [22] Zhu L., Peng H., Xiao D.: Exerimental research on dee hole honing of difficult-to-cut materials based on mixture-abrasive honing stones. Key Engineering Materials Vol. 416, s , TECHNOLOGY HONING CYLINDRICAL HOLES GUARANTEED SURFACE INTEGRITY IN THE SUPERALLOY NICKEL TURBINE DISK This aer resents the conditions and arameters honing nickel sueralloy PWA 1113, sticks green silicon carbide vitrified, allowing the integrity of the surface layer. The characterization of roughness rofile and characteristics of the surface roughness of the drill holes, recision boring and then honing. Determined value of diameter and height rofile of the surface roughness of holes, during the life of whetstones. Posted microstructure of the subsurface after these oerations. Test arameters scratching the surface of the hole, metallograhic examination confirmed the subsurface to the surface layer of this distinction without lastic deformation honing and honing of lastic deformation and white layer. 194

BADANIA DOK ADNO CI KINEMATYCZNEJ LIMACZNIC W PROCESIE WIÓRKOWANIA

BADANIA DOK ADNO CI KINEMATYCZNEJ LIMACZNIC W PROCESIE WIÓRKOWANIA K O M I S J A B U D O W Y M A S Z Y N P A N O D D Z I A W P O Z N A N I U Vol. 30 nr 2 Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji 2010 TADEUSZ MARCINIAK, DARIUSZ OSTROWSKI BADANIA DOK ADNO CI KINEMATYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

DO LAKIEROWANIA WYBIÓRCZEGO

DO LAKIEROWANIA WYBIÓRCZEGO 1 FOLACOAT YTY DO LAKIEROWANIA WYBIÓRCZEGO ORAZ FOLACOMP PODK ADY KOMPRESYJNE Folacoat, Folacoat Comp (kompresyjny) yty do lakierowania wybiórczego oraz Folacomp podk ady kompresyjne 2 Staraj c si sprosta

Bardziej szczegółowo

2. Nowoczesne technologie prasowania i spiekania wyrobów z proszków spiekanych stosowanych w przemy le motoryzacyjnym i lotniczym w wietle bada

2. Nowoczesne technologie prasowania i spiekania wyrobów z proszków spiekanych stosowanych w przemy le motoryzacyjnym i lotniczym w wietle bada 2. Nowoczesne technologie prasowania i spiekania wyrobów z proszków spiekanych stosowanych w przemy le motoryzacyjnym i lotniczym w wietle bada literaturowych Rozwój metalurgii proszków post powa wraz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE)

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Przedsi biorstwo Barbara Kaczmarek Spó ka Jawna INSTRUKCJA monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Malewo 2008 3 Spis tre ci WPROWADZENIE... 5 1.1 UWAGI WST PNE... 5 1.2 ZAKRES STOSOWANIA INSTRUKCJI... 5

Bardziej szczegółowo

WP YW OBRÓBKI CIEPLNEJ PROMIENIAMI PODCZERWONYMI NA PROCES PRZEMIA U ZIARNA PSZENICY ODMIANY KORYNTA

WP YW OBRÓBKI CIEPLNEJ PROMIENIAMI PODCZERWONYMI NA PROCES PRZEMIA U ZIARNA PSZENICY ODMIANY KORYNTA Andrejko Dariusz, Kania Mariusz, atka Anna, Rydzak Leszek MOTROL, 2011, 13, 7 13 WP YW OBRÓBKI CIEPLNEJ PROMIENIAMI PODCZERWONYMI NA PROCES PRZEMIA U ZIARNA PSZENICY ODMIANY KORYNTA Dariusz Andrejko*,

Bardziej szczegółowo

CONTEMPORARY DIAGNOSTIC AND TUNING METHODS FOR MARINE DIESEL ENGINES

CONTEMPORARY DIAGNOSTIC AND TUNING METHODS FOR MARINE DIESEL ENGINES Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol.14, No. 4 2007 CONTEMPORARY DIAGNOSTIC AND TUNING METHODS FOR MARINE DIESEL ENGINES Tomasz Lus Akademia Marynarki Wojennej Instytut Konstrukcji i Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE.

N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE. (Brak modelu) 2 arkusze- Arkusz 1. N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE. Nr 568,176. Opatentowano 22 wrze nia 1896 r.. Rys. 1 wiadkowie : Wynalazca

Bardziej szczegółowo

3. Koncepcja i metodyka pracy

3. Koncepcja i metodyka pracy Open Access Library Volume 1 (7) 2012 3. Koncepcja i metodyka pracy Na podstawie przeprowadzonej analizy literaturowej i do wiadcze w asnych, nabytych podczas praktycznej realizacji bada s u cych prognozowaniu

Bardziej szczegółowo

Cennik 2012. Rodzina pomp Wilo-Stratos ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS)

Cennik 2012. Rodzina pomp Wilo-Stratos ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Cennik Rodzina pomp Wilo-Stratos o ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Spis tre ci Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ch odnictwo Systemy solarne, geotermia Bezd

Bardziej szczegółowo

PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD

PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD u l. Zwyci zców 46, 03-938 Warszawa tel. (022) 617 02 43, 672 88 30, f ax. (022) 672 88 29 e-mail: milso@miilso.com.pl, WWW.milso.com.pl INFORMATOR Dost pne s nast puj

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA

AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA im. Stanis awa Staszica w Krakowie Wydzia Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Kierunek Elektrotechnika ukasz Mruk Analiza mo liwo ci wykorzystania niekonwencjonalnych

Bardziej szczegółowo

ZROBOTYZOWANY DEMONTA ODPADÓW ZU YTEGO SPRZ TU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO W CELU ODZYSKU SUROWCÓW

ZROBOTYZOWANY DEMONTA ODPADÓW ZU YTEGO SPRZ TU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO W CELU ODZYSKU SUROWCÓW mgr Jakub Sza atkiewicz Przemys owy Instytut Automatyki i Pomiarów ZROBOTYZOWANY DEMONTA ODPADÓW ZU YTEGO SPRZ TU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO W CELU ODZYSKU SUROWCÓW W artykule przeanalizowano mo liwo

Bardziej szczegółowo

Recenzenci monografii SPOTKANIE Z ZABYTKIEM 3(III) 2009:

Recenzenci monografii SPOTKANIE Z ZABYTKIEM 3(III) 2009: Redaktor Naczelny: prof. dr hab. in. Stanis aw MAJEWSKI Redaktor Techniczny: mgr in. Dominik WOJEWÓDKA Sekretarz Monografii: dr in. Antonina ABA Adres Redakcji: Redakcja monografii SPOTKANIE Z ZABYTKIEM

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr Sylwester Kozak Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Czynniki wp ywaj

Bardziej szczegółowo

Podręcznik napisano zgodnie z obowiązującą podstawą programową i programem nauczania dla zawodu technik elektronik.

Podręcznik napisano zgodnie z obowiązującą podstawą programową i programem nauczania dla zawodu technik elektronik. Autorzy: Zbigniew Szczepański, Stafan Okoniewski Projekt graficzny okładki i karty tytułowej Roman Kirilenko Redaktor inicjujący Elżbieta Faron-Lewandowska Redaktor merytoryczny Elżbieta Faron-Lewandowska

Bardziej szczegółowo

nr 52 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych

nr 52 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych nr 52 2012 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie

Bardziej szczegółowo

BADANIE PROCESU KOMISJONOWANIA Z DYNAMICZNYM PRZYDZIA EM JEDNOSTEK DO LOKACJI

BADANIE PROCESU KOMISJONOWANIA Z DYNAMICZNYM PRZYDZIA EM JEDNOSTEK DO LOKACJI PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 89 Transport 2013 Konrad Lewczuk Politechnika Warszawska, Wydzia Transportu Zak ad Logistyki i Systemów Transportowych BADA PROCESU KOMISJONOWANIA Z DYNAMICZNYM

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie i samoocena w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie

Doskonalenie i samoocena w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 9 27 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.1 Doskonalenie i samoocena w zarz dzaniu jako ci w przedsi biorstwie Katarzyna Szczepa ska

Bardziej szczegółowo

Polerowanie mechaniczne tarczami i taêmami Êciernymi wyrobów z blachy nierdzewnej i stopu tytanu

Polerowanie mechaniczne tarczami i taêmami Êciernymi wyrobów z blachy nierdzewnej i stopu tytanu Polerowanie mechaniczne tarczami i taêmami Êciernymi wyrobów z blachy nierdzewnej i stopu tytanu STANIS AW ZABORSKI W metodach wytwarzania wyrobów udzia polerowania mechanicznego i szlifowania taêmami

Bardziej szczegółowo

1.2 Struktura procesu technologicznego.

1.2 Struktura procesu technologicznego. 1. Proces technologiczny i jego dokumentacja 1.1 Poj cia Proces produkcyjny suma wszystkich dzia a wykonywanych w celu wytworzenia w danym zak adzie pracy gotowego wyrobu (prawid owego pod wzgl dem jako

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO

SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO STRONA TYTU OWA 1 SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO STRONA TYTU OWA...1 SPIS ZAWARTO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO...2 WYKAZ ZA CZONYCH DO PROJEKTU WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGÓ OWYMI UZGODNIE POZWOLE LUB

Bardziej szczegółowo

Wiercenie g êbokich otworów

Wiercenie g êbokich otworów NARZÊDZIA SKRAWAJ CE Wiercenie g êbokich otworów Katalog produktów i poradnik zastosowania WIERCENIE G ÊBOKICH OTWORÓW Wprowadzenie 4 System Ejectorowy 7 System STS 43 Wiercenie lufowe 109 Poradnik stosowania

Bardziej szczegółowo

Streszczenia. S owa kluczowe platforma wiertnicza, FPSO, system ewakuacyjny, rodki ratunkowe

Streszczenia. S owa kluczowe platforma wiertnicza, FPSO, system ewakuacyjny, rodki ratunkowe Streszczenia TERESA ABARAMOWICZ-GERIGK, ZBIGNIEW BURCIU Systemy ewakuacyjne morskich instalacji wiertniczych i produkcyjnych problemy operacyjne Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria z. 4/1, 2011 W artykule

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 84 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 84 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 84 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 prof. dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski mgr Marta Kruk Politechnika Warszawska Analiza powi za pomi dzy rentowno

Bardziej szczegółowo

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę

Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę Tytuł oryginału: Technical Analysis For Dummies Tłumaczenie: Bartosz Oczko ISBN: 978-83-246-3672-3 Original English language edition Copyright 2011 by Wiley Publishing, Inc., Indianapolis, Indiana. All

Bardziej szczegółowo

DUAL-FUEL HYDROGEN-DIESEL COMPRESSION IGNITION ENGINE

DUAL-FUEL HYDROGEN-DIESEL COMPRESSION IGNITION ENGINE Journal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 15, No..8 DUAL-FUEL HYDROGEN-DIESEL COMPRESSION IGNITION ENGINE Roman Borecki, Stanis aw Szwaja, Micha Pyrc Czestochowa University of Technology Armii KrajowejStreet

Bardziej szczegółowo

Wydatki na ochron zdrowia w polskich gospodarstwach domowych w okresie kryzysu

Wydatki na ochron zdrowia w polskich gospodarstwach domowych w okresie kryzysu Problemy Zarz dzania, vol. 11, nr 1 (41), t. 2: 174 192 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172/1644-9584.41.11 Wydatki na ochron zdrowia w polskich gospodarstwach domowych w okresie kryzysu

Bardziej szczegółowo

Zastosowania analizy ruchu oczu w badaniach spo ecznych

Zastosowania analizy ruchu oczu w badaniach spo ecznych Psychologia Spo eczna 2008 tom 3 1 (6) 73 86 ISSN 1896-1800 Zastosowania analizy ruchu oczu w badaniach spo ecznych Izabela Krejtz 1 Krzysztof Krejtz 2 Maksymilian Bielecki 3 1 Instytut Psychologii PAN

Bardziej szczegółowo