WPŁYW DYNAMIKI PROCESU FREZOWANIA ZAHARTOWANEJ STALI NA CHROPOWATOŚĆ POWIERZCHNI OBROBIONEJ W WARUNKACH HSM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WPŁYW DYNAMIKI PROCESU FREZOWANIA ZAHARTOWANEJ STALI NA CHROPOWATOŚĆ POWIERZCHNI OBROBIONEJ W WARUNKACH HSM"

Transkrypt

1 KOMISJA BUDOWY MASZYN PAN ODDZIAŁ W POZNANIU Vol. 28 nr 2 Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji 28 PAWEŁ TWARDOWSKI WPŁYW DYNAMIKI PROCESU FREZOWANIA ZAHARTOWANEJ STALI NA CHROPOWATOŚĆ POWIERZCHNI OBROBIONEJ W WARUNKACH HSM W artykule przedstawiono analizę różnych czynników wpływających na chropowatość powierzchni obrobionej po frezowaniu walcowym w warunkach HSM zahartowanej stali. Przedstawiono badania wpływu głębokości skrawania a p i zmiennej długości wysunięcia frezu L na chropowatość powierzchni obrobionej, określoną wskaźnikami Ra i Rz. Przeprowadzono także analizę profilogramów pod kątem wpływu drgań na charakter mikronierówności powierzchni obrobionej. Słowa kluczowe: frezowanie, stale zahartowane, chropowatość, drgania 1. WPROWADZENIE Charakterystyczną cechą obróbki HSM jest zmniejszona w porównaniu z obróbką konwencjonalną głębokość skrawania. Dzięki temu siły skrawania są dużo mniejsze i uzyskuje się mniejszą chropowatość powierzchni obrobionej. Chropowatość powierzchni obrobionej, oprócz efektywności obróbki, należy zaliczyć do czynników determinujących rozwój technologii obróbki z dużymi prędkościami [7]. Jak wiadomo, jednym z najważniejszych czynników wpływających na chropowatość powierzchni obrobionej jest posuw. Wzrost posuwu na ostrze f z prowadzi do wzrostu chropowatości powierzchni obrobionej w trakcie frezowania walcowego zahartowanej stali w warunkach HSM [14 16]. Autorzy prac [1, 2, 8, 1] zauważyli, że podobnie jak w przypadku frezowania w warunkach HSM, również podczas frezowania konwencjonalnego jednym z głównych parametrów odpowiadających za chropowatość powierzchni jest posuw na ostrze. Posuw na ostrze f z, prędkość skrawania v c, osiowa głębokość skrawania a p i promieniowa głębokość skrawania a e są najczęstszymi czynnikami branymi pod uwagę w przypadku opracowywania modeli prognostycznych obróbki HSM [6, 15, 16]. Dr inż. Instytut Technologii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej.

2 184 P. Twardowski Rys. 1. Wpływ procentowy parametrów skrawania na chropowatość powierzchni obrobionej [14] Fig. 1. Influence of cutting parameters on machined surface roughness [14] Frezowanie w warunkach HSM jest to strategia obróbki, w której występuje kombinacja małej głębokości skrawania a p, a e i dużej prędkości skrawania v c. Na rysunku 1 przedstawiono znaczenie poszczególnych czynników w przypadku frezowania walcowego stali zahartowanej w warunkach HSM [15]. Można zauważyć, że spośród wartości testowych wpływ promieniowej głębokości skrawania a e jest nieistotny ze względu na chropowatość powierzchni obrobionej. Omawiając najważniejsze czynniki wpływające na chropowatość powierzchni obrobionej za pomocą frezowania stali zahartowanej w warunkach HSM, nie sposób pominąć wpływu dynamiki obrabiarek [5], a w szczególności drgań mechanicznych. Drgania podczas obróbki są spowodowane wieloma czynnikami, jak: długie wysuwy narzędzia, duża prędkość obrotowa przy niewielkich posuwach, duża twardość obrabianego materiału, zbyt duża lub zbyt mała głębokość skrawania czy obróbka cienkościennych części. 2. CEL I ZAKRES BADAŃ Celem badań była analiza wpływu zmiennych parametrów frezowania: głębokości skrawania (dosuw osiowy) a p [mm], prędkości skrawania v c [m/min] oraz długości wysunięcia frezu L [mm] na chropowatość powierzchni obrobionej, określoną wskaźnikami Ra i Rz, po frezowaniu zahartowanej stali w warunkach HSM. Materiałem obrabianym była płyta o długości L = 19 mm i szerokości B = 45 mm ze stali zahartowanej 55NiCrMoV6 (WNL) o twardości 55 HRC. W badaniach zastosowano sześcioostrzowy monolityczny frez torusowy (r ε = 1 mm) o średnicy d = 12 mm, kącie λ s = 45 i promieniu zaokrąglenia głównej krawędzi skrawającej r n = 1 μm, z drobnoziarnistego węglika spiekanego, z powłoką przeciwzużyciową TiAlCN. Badania prowadzono na pięcioosiowym centrum frezarskim firmy DECKEL MAHO model DMU 6monoBLOCK, a zakres badań przedstawiono w tablicy 1.

3 v c [m/min] Wpływ dynamiki procesu frezowania zahartowanej stali na chropowatość 185 n [obr/min] a p [mm] Zakres badań Range of research L [mm] a e [mm] f z [mm/ostrze] v f [mm/min] L = L 2 = 47,1, L 3 = Tablica 1 3. METODYKA BADAŃ Jak wynika z zakresu badań przedstawionego w tablicy 1, czynnikami zmiennymi były: prędkość skrawania v c, głębokość skrawania a p i długość wysunięcia narzędzia z oprawki L. Zastosowano cztery różne prędkości skrawania, natomiast głębokość skrawania ulegała zmianie zgodnie ze schematem pokazanym na rys. 2, a długość L zmieniano przez odpowiednie wysunięcie frezu z oprawki, zgodnie ze schematem pokazanym na rys. 3. ap L a e Rys. 2. Schemat zmian głębokości skrawania Fig. 2. Scheme of cutting depth changing Rys. 3. Układ oprawka narzędzie materiał Fig. 3. Scheme of tool holder tool material Po każdym przejściu narzędzia mierzono chropowatość za pomocą przenośnego profilografometru firmy Hommelwerke T5 na odcinku pomiarowym L t = 4,8 mm, przy czym dla a p = 2 mm wykonano jeden pomiar, dla a p = 3 mm dwa pomiary, dla a p = 4 mm trzy pomiary itd. W wyniku pomiaru otrzymano profilogramy, na podstawie których program Turbo Datawin-NT obliczał parametry Ra i Rz.

4 186 P. Twardowski 4. WYNIKI BADAŃ 4.1. Analiza przykładowych profilogramów i charakterystyk dynamicznych Analizując wpływ różnych czynników na chropowatość powierzchni obrobionej podczas frezowania walcowego w warunkach HSM nie sposób pominąć wpływu drgań mechanicznych. Drgania mogą powstawać tylko w takim układzie, który samoistnie generuje zmienną siłę powodującą te drgania. Zmienność siły skrawania jest wywołana zmiennością przekroju warstwy skrawanej, a w szczególności grubości warstwy skrawanej h. Maksymalna grubość warstwy skrawanej w zakresie prowadzonych badań h zψ = f z sinψ = 22 μm i dla r n = 1 μm spełniony jest warunek minimalnej grubości warstwy skrawanej h min [3, 4]. Jednak względne przemieszczenia narzędzia i przedmiotu obrabianego wywołane zmiennością siły skrawania powodują zmiany grubości warstwy skrawanej. Tak więc siła wywołuje drgania, które powodują zmiany grubości warstwy skrawanej. Z kolei zmiany grubości warstwy skrawanej wywołują zmiany sił. W ten sposób powstaje układ wzajemnych oddziaływań, w którym zachwianie równowagi na skutek dowolnego impulsu zewnętrznego powoduje pojawienie się drgań. Na rysunku 4 przedstawiono przykładowy profilogram typu R dla v c = 25 m/min, a p = 7 mm i L 1 = 37 mm, na podstawie którego obliczane są parametry chropowatości. Z profilogramu można odczytać długość fali tworzącej mikronierówność, która odpowiada wartości posuwu na obrót f =,72 mm/obrót, a nie wartości posuwu na ostrze f z =,12 mm/ostrze. Za taki stan odpowiedzialne są m.in. drgania mechaniczne wywołane zmiennością siły skrawania. Dla prędkości obrotowej n = 6634 obr/min (v c = 25 m/min, fo = 11 Hz częstotliwość pochodząca od obrotów) czas jednego obrotu frezu t =,9 s, czyli tyle samo, ile potrzeba czasu na pokonanie drogi odpowiadającej x =,72 mm = f (dla f t = 4776 mm/min). f =,72 mm/obr t =,9 s Rys. 4. Profilogram typu R dla v c = 25 m/min i a p = 7 mm Fig. 4. Profilogram (type R) for v c = 25 m/min and a p = 7 mm

5 Wpływ dynamiki procesu frezowania zahartowanej stali na chropowatość 187 Podobne zależności zaobserwowano dla większości profilogramów tam, gdzie dominującą częstotliwością była częstotliwość pochodząca od obrotów fo, długość fali tworzącej mikronierówność powierzchni obrobionej odpowiadała wartości posuwu na obrót f. Podczas frezowania w warunkach HSM dominującą częstotliwością w widmie drgań jest częstotliwość pochodząca od obrotów fo. Wynika to z tego, że układ wrzeciono uchwyt narzędzie nigdy nie jest idealnie wyrównoważony. Dlatego nawet przy minimalnym niewyrównoważeniu, ale przy dużych prędkościach obrotowych, udział częstotliwości fo w kształtowaniu mikronierówności powierzchni obrobionej będzie znaczący. Widać to wyraźnie na kolejnym rysunku, na którym przedstawiono przykładowe profilogramy, na które nałożono wykresy sił i drgań w funkcji czasu skrawania t s i drogi x (rys. 5). a) t s [s] b) t s [s] z [μm] 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1, Ap Ap [m/s 2 ] z [μm] ,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1, F fn F fn [N] x [μm] x [μm] 1 Rys. 5. Profilogram nierówności typu P dla v c = 25 m/min, L = 37 mm, a p = 3 mm: a) nałożony przebieg przyspieszeń drgań Ap, b) nałożony przebieg składowej F fn w funkcji czasu skrawania t s i drogi x Fig. 5. Profilogram of roughness (type P) for v c = 25 m/min, L = 37 mm, and a p = 3 mm: a) applied a carrier wave of vibration acceleration Ap, b) applied a carrier wave of component F fn in function of cutting time t s and length x Charakter przemieszczeń, a co za tym idzie, charakter mikronierówności w dużej mierze zależą od dynamiki procesu. Dlatego na rys. 5 długość fali tworzącej mikronierówność odpowiada wartości posuwu na obrót f =,72 mm/obrót, a nie wartości posuwu na ostrze f z =,12 mm/ostrze, ponieważ w widmie drgań dominującą częstotliwością jest częstotliwość fo pochodząca od obrotów. Na profilogramach niemających jednoznacznego odwzorowania wartości posuwu na obrót f (rys. 6a) widać nakładanie się dwóch fal: jednej o długości L =,72 mm = f i drugiej o znacznie mniejszej amplitudzie i długości L = =,12 mm = f z. Taki charakter profilogramów tłumaczy widmo składowej F fn (rys. 6b), z którego wynika, że dominującą częstotliwością jest foz = = 1194 Hz i 2foz = 2388 Hz, a nie częstotliwość fo = 199 Hz, która odpowiada prędkości obrotowej n = obr/min.

6 188 P. Twardowski a) t s [s] 1,8 1,85 1,81 1,815 1,82 1,825 1, b) 35 3 foz = 1194 Hz 2foz = 2388 Hz 6 F fn z [μm] x [μm] F fn [N] FfN [N] 2 fo = 199 Hz częstotliwość f [Hz] Rys. 6. Profilogram typu P z nałożonym przebiegiem składowej F fn (a) oraz charakterystyka amplitudowo-częstotliwościowa składowej F fn (b); v c = 45 m/min, L = 47 mm i a p = 7 mm Fig. 6. Profilogram of roughness (type P) for applied a carrier wave of component F fn (a) and characteristic of amplitude-frequency vibration for F fn (b); v c = 45 m/min, L = 47 mm i a p = 7 mm 4.2. Chropowatość powierzchni obrobionej po frezowaniu ze zmienną głębokością a p i prędkością skrawania v c Badanie chropowatości powierzchni obrobionej prowadzono dla czterech prędkości skrawania, zmieniając dla każdej z nich głębokość skrawania a p = = 2, 3, 4, 5, 6, 7 mm, natomiast czynnikami stałymi były posuw f z =,12 mm/ostrze i promieniowa głębokość skrawania a e =,1 mm (patrz tabl. 1). Na rysunku 7 przedstawiono wskaźniki Ra i Rz dla v c = 25 m/min wraz z rozstępami pomiarów w zależności od osiowej głębokości skrawania a p. Z wykresów tych nie wynika jednoznacznie, aby głębokość skrawania a p miała wpływ na chropowatość powierzchni obrobionej. 2, 9, 1,8 8, Ra [μm] 1,6 1,4 1,2 1, Rz [μm] 7, 6, 5,,8 4,,6 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 7 mm 3, 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 7 mm a p [mm] a p [mm] Rys. 7. Wartość parametru Ra i Rz chropowatości powierzchni obrobionej w zależności od głębokości skrawania a p dla v c = 25 m/min Fig. 7. Values of Ra and Rz parameters of machined surface roughness depend on depth of cut a p for v c = 25 m/min

7 Wpływ dynamiki procesu frezowania zahartowanej stali na chropowatość 189 Ponadto zauważono, że wraz ze wzrostem prędkości skrawania v c następuje spadek chropowatości powierzchni obrobionej, co potwierdzają także doniesienia literaturowe w przypadku niektórych odmian frezowania [11 13]. Widać to wyraźnie na rys. 8, na którym przedstawiono przykładowy przebieg parametru Rz w funkcji prędkości skrawania dla głębokości skrawania a p = 2 mm. Za taki stan w dużej mierze są odpowiedzialne drgania mechaniczne, których amplituda w zakresie prowadzonych badań maleje wraz ze wzrostem prędkości skrawania. Rz [μm] 8, 7, 6, 5, A f = 14,2 m 2 s A f = 5,98 m 2 s 4, 3, v c [m/min] Rys. 8. Wartość parametru Rz w funkcji prędkości skrawania v c dla a p = 2 mm Fig. 8. Values of Rz parameter in function of cutting speed v c = 25 m/min for a p = 2 mm 4.3. Chropowatość powierzchni obrobionej po frezowaniu ze zmiennym wysunięciem frezu L i zmienną prędkością skrawania v c Chropowatość powierzchni obrobionej badano dla trzech wysunięć frezu z oprawki narzędziowej L (zmiana parametru L jest tożsama ze zmianą sztywności układu) i dla czterech prędkości skrawania v c, natomiast czynnikami stałymi były posuw f z =,12 mm/ostrze i promieniowa głębokość skrawania a e =,1 mm (patrz tabl. 1). Na rysunku 9 przedstawiono przykładowe wykresy parametru Ra dla różnych prędkości skrawania v c i dla różnych wysunięć frezu L z oprawki narzędziowej. Wykresy te potwierdzają wcześniej wysunięty wniosek, że w niektórych warunkach wraz ze wzrostem prędkości skrawania v c maleje chropowatość powierzchni obrobionej.

8 19 P. Twardowski 1,8 1,8 1,6 1,6 1,4 1,4 Ra [μm] 1,2 1,,8,6,4 L1 L2 L v c [m/min] Ra [μm] 1,2 1,,8,6,4 Vc = 25 Vc = 35 Vc = 45 Vc = 55 L1 L2 L3 Wsunięcie narzędzia L [mm] Rys. 9. Zależność parametru Ra od prędkości skrawania v c i wysunięcia narzędzia L Fig. 9. Ra parameter dependent on cutting speed v c and tool protrude L Ponadto można zauważyć, że najkorzystniejsza jest wartość środkowa L, tzn. L 2 = 47 mm. Dla L 2 = 47 mm chropowatość powierzchni obrobionej określona wskaźnikiem Ra jest najmniejsza bez względu na prędkość skrawania. W całym zakresie prowadzonych badań najmniejsze parametry Ra i Rz zanotowano dla L 2 = 47 mm, czyli dla stanu pośredniego sztywności. Wynika z tego, że z punktu widzenia chropowatości powierzchni obrobionej niewskazany jest stan, w którym układ jest zbyt sztywny lub podatny. 5. PODSUMOWANIE Analiza profilogramów wykazała, że w zakresie prowadzonych badań wartość posuwu na obrót f miała wpływ na chropowatość powierzchni obrobionej, a nie wartość posuwu na ostrze f z. Spowodowane to było występowaniem drgań, których głównym źródłem były drgania pochodzące od częstotliwości obrotowej. Związane jest to bezpośrednio z dynamiką procesu frezowania, tzn. nawet minimalne niewyrównoważenie układu wrzeciono uchwyt narzędzie przy dużych prędkościach obrotowych generuje siłę odśrodkową, która w dużej mierze wpływa na charakter drgań i kształtowanie mikronierówności na powierzchni obrobionej. W zakresie prowadzonych badań nie stwierdzono wpływu głębokości skrawania a p na chropowatość powierzchni obrobionej. Jeśli natomiast chodzi o prędkość skrawania, to wzrost v c (w większości przypadków) prowadził do spadku chropowatości powierzchni obrobionej określonej parametrami Ra i Rz. Nieco inny wpływ na chropowatość powierzchni obrobionej (w porównaniu z prędkością skrawania) ma długość wysunięcia narzędzia z oprawki L. Najmniejsze parametry Ra i Rz zanotowano dla L 2 = 47 mm, czyli dla stanu pośredniego sztywności.

9 Wpływ dynamiki procesu frezowania zahartowanej stali na chropowatość 191 LITERATURA [1] Alauddin M., Baradie M., Hashmi M., Optimization of surface finish in end milling Inconel 718, Journal of Materials Processing Technology, 23, vol. 146, s [2] Axinte D., Dewes R., Surface integrity of hot work tool steel after high speed millingexperimental data and empirical models, Journal of Materials Processing Technology, 22, 127, s [3] Jankowiak M., Próba określenia minimalnej grubości warstwy skrawanej podczas mikroskrawania stali hartowanej, Archiwum Technologii Budowy Maszyn, 199, z. 8, s [4] Jankowiak M., Kawalec M., Król G., Analityczne określenie minimalnej grubości warstwy skrawanej dla różnych modeli składowych siły skrawania, Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, 1993, z. 11, s [5] Kawalec M., Twardowski P., Schmidt R., Wpływ stanu dynamicznego frezarek na jakość powierzchni obrobionej po dokładnym frezowaniu czołowym, w: Materiały II Krajowej Konferencji Naukowo-Technicznej Jakość w budowie obrabiarek i technologii maszyn, Kraków 1997, s [6] Lou M., Chen J., Li C., Surface roughness prediction technique for CNC end-milling, Journal of Industrial Technology, 1998, vol. 15, no. 1, s [7] Oczoś K.E., Postęp w obróbce skrawaniem. Obróbka z dużymi prędkościami (High Speed Machining), Mechanik, 1998, nr 3. [8] Saï K., Bouzid W., Roughness modeling in up-face milling, Advanced Manufactured Technology, 25, 26, s [9] Schultz H., Moriwaki T., High speed machining, Annals of the CIRP, 1992, vol. 41, 2, s [1] Ship-Peng L., An adaptive-network based fuzzy inference system for prediction of workpiece surface roughness in end milling, Journal of Materials Processing Technology, 23, 142, s [11] Smith S., Winfough W. R., Halley J., The effect of tool length on stable metal removal rate in high speed milling, Annals of the CIRP, 1998, vol. 47, 1, s [12] Tlusty J., Smith S., Winfough W. R., Techniques for the use of long slender end mills in high-speed milling, Annals of the CIRP, 1996, vol. 45, 1, s [13] Tlusty J., Smith S., Current trends in high-speed machining, Journal of Manufacturing Science and Engineering, 1997, vol. 119, s [14] Villaseñor D., Morales-Menéndez R., Rodriguez C., Neural networks and statistical based models for surface roughness prediction, w: Proceedings of the 25 th IASTED International Conference Modelling, Identification and Control, Lanzarote 26, s [15] Vivancos J., Luis C., Costa L., Ortiz J., González H., Analysis of factors affecting the high-speed side milling of hardened die steels, Journal of Materials Processing Technology, 25, s [16] Vivancos J., Luis C., Costa L., Ortiz J., Optimal machining parameters selection in high speed milling of hardened steels for injection moulds, Journal of Materials Processing Technology, 24, vol. 152, s Praca wpłynęła do Redakcji Recenzent: dr hab. inż. Edward Miko

10 192 P. Twardowski INFLUENCE OF DYNAMICS PROCESS MILLING OF HARDENED STEEL ON MACHINED SURFACE ROUGHNESS IN HSM CONDITIONS S u m m a r y The article presents the analysis of different factors which have influence on machined surface roughness after slab milling in HSM conditions. In this paper there were presented the experimental investigations of cutting depth a p and variable length of milling protrude L influence on machined surface roughness, which were determined by Ra i Rz indicators. Profilograms analyses referring to influence vibration on machining surface roughness were carried out. Key words: milling, hardened steel, machined surface roughness, vibration

ANALIZA SKŁADOWYCH SIŁ SKRAWANIA ORAZ CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI PODCZAS TOCZENIA WĘGLIKÓW SPIEKANYCH NARZĘDZIAMI Z OSTRZAMI DIAMENTOWYMI

ANALIZA SKŁADOWYCH SIŁ SKRAWANIA ORAZ CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI PODCZAS TOCZENIA WĘGLIKÓW SPIEKANYCH NARZĘDZIAMI Z OSTRZAMI DIAMENTOWYMI MECHANIK 2/2015 ANALIZA SKŁADOWYCH SIŁ SKRAWANIA ORAZ CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI PODCZAS TOCZENIA WĘGLIKÓW SPIEKANYCH NARZĘDZIAMI Z OSTRZAMI DIAMENTOWYMI ANALYSIS OF CUTTING FORCES COMPONENTS AND SURFACE

Bardziej szczegółowo

66 MECHANIK NR 3/2015

66 MECHANIK NR 3/2015 66 MECHANIK NR 3/015 Jan KOSMOL 1 Grzegorz DYRBUŚ 1 Maciej KAZIMIERCZAK 1 Arkadiusz KOLKA 1 Krzysztof LIS 1 fazowanie, zatępianie krawędzi, koło zębate, ewolwenta, obrabiarka CNC chamfering, debburing,

Bardziej szczegółowo

Niespotykana trwałość ostrza

Niespotykana trwałość ostrza Rok założenia 1909 www.mechanik.media.pl PL ISSN 0025-6552 Index 36522X Cena 16,00 zł (w tym 8% VAT) Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 11/2013 Inveio Uni-directional crystal orientation

Bardziej szczegółowo

ANALIZA METOD KOMPENSACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK 1. WPROWADZENIE

ANALIZA METOD KOMPENSACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK 1. WPROWADZENIE InŜynieria Maszyn, R. 15, z. 1-2, 2010 obrabiarka, błędy, metody kompensacji Paweł TUREK 1 Wojciech MODRZYCKI 1 Jerzy JĘDRZEJEWSKI 1 ANALIZA METOD KOMPENSACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK Wytwarzanie produktów o

Bardziej szczegółowo

Doświadczalne metody wyznaczania niepewności pomiaru sondami przedmiotowymi. Słowa kluczowe: niepewność pomiaru, obrabiarki CNC, sonda przedmiotowa.

Doświadczalne metody wyznaczania niepewności pomiaru sondami przedmiotowymi. Słowa kluczowe: niepewność pomiaru, obrabiarki CNC, sonda przedmiotowa. Dr inż. Elżbieta Jacniacka Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin E-mail: e.jacniacka@pollub.pl Dr inż. Leszek Semotiuk Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

CoroMill 176. innowacja we frezowaniu. Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 3/2013

CoroMill 176. innowacja we frezowaniu. Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 3/2013 Rok założenia 1909 www.mechanik.media.pl PL ISSN 0025-6552 Index 36522X Cena 16,00 zł (w tym 8% VAT) Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 3/2013 CoroMill 176 innowacja we frezowaniu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ODKSZTAŁCENIA CIENKIEJ ŚCIANKI W SYSTEMIE NX W OBRÓBCE HPC ANALYSIS OF DEFORMATION OF THIN-WALL IN NX IN HPC MACHINING

ANALIZA ODKSZTAŁCENIA CIENKIEJ ŚCIANKI W SYSTEMIE NX W OBRÓBCE HPC ANALYSIS OF DEFORMATION OF THIN-WALL IN NX IN HPC MACHINING Prof. PRz dr hab. inż. Jan BUREK jburek@prz.edu.pl Dr inż. Łukasz ŻYŁKA, zylka@prz.edu.pl Mgr inż. Marcin PŁODZIEŃ plodzien@prz.edu.pl Mgr inż. Michał GDULA gdulam@prz.edu.pl Mgr inż. Jarosław BUK jbuk@prz.edu.pl

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA PARAMETRÓW PROCESU SELEKTYWNEGO STAPIANIA LASEROWEGO STOPU CoCr NA PODSTAWIE WYBRANYCH PARAMETRÓW TOPOGRAFII POWIERZCHNI PO FREZOWANIU

IDENTYFIKACJA PARAMETRÓW PROCESU SELEKTYWNEGO STAPIANIA LASEROWEGO STOPU CoCr NA PODSTAWIE WYBRANYCH PARAMETRÓW TOPOGRAFII POWIERZCHNI PO FREZOWANIU DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.483 Dr inż. Dariusz GRZESIAK, dr inż. Daniel GROCHAŁA (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny): IDENTYFIKACJA PARAMETRÓW PROCESU SELEKTYWNEGO STAPIANIA LASEROWEGO

Bardziej szczegółowo

POZYCJONOWANIE NARZĘDZI W OBRÓBCE PIĘCIOOSIOWEJ Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU CAM HYPERMILL

POZYCJONOWANIE NARZĘDZI W OBRÓBCE PIĘCIOOSIOWEJ Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU CAM HYPERMILL Dr hab. inż. Jan BUREK, prof. PRz, e-mail: jburek@prz.edu.pl Mgr inż. Michał GDULA, e-mail: gdulam@prz.edu.pl Mgr inż. Marcin PŁODZIEŃ, e-mail: plodzien@prz.edu.pl Mgr inż. Karol ŻURAWSKI, e-mail: zurawski@prz.edu.pl

Bardziej szczegółowo

www.walter-tools.com Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 12/2012

www.walter-tools.com Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 12/2012 Rok założenia 1909 www.mechanik.media.pl PL ISSN 0025-6552 Index 36522X Cena 16,00 zł (w tym 8% VAT) Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 12/2012 Obejrzyj zwiastun: www.walter-tools.com

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie części maszyn w procesach obróbki skrawaniem 311[20].Z1.02

Wykonywanie części maszyn w procesach obróbki skrawaniem 311[20].Z1.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Janusz Górny Wykonywanie części maszyn w procesach obróbki skrawaniem 311[20].Z1.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy,

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 2/2013

Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 2/2013 Rok założenia 1909 www.mechanik.media.pl PL ISSN 0025-6552 Index 36522X Cena 16,00 zł (w tym 8% VAT) Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 2/2013 Artykuł na s. 94 ROCZNIK 86 NR 2 LUTY

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERYSTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI ROZPRAWA DOKTORSKA

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERYSTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI ROZPRAWA DOKTORSKA ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERYSTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ I MECHATRONIKI ROZPRAWA DOKTORSKA NAGNIATANIE NARZĘDZIAMI HYDROSTATYCZNYMI ZŁOŻONYCH POWIERZCHNI PRZESTRZENNYCH

Bardziej szczegółowo

Edward WANTUCH Bogusław RAJCHEL Tadeusz BURAKOWSKI Jacek ROŃDA

Edward WANTUCH Bogusław RAJCHEL Tadeusz BURAKOWSKI Jacek ROŃDA Edward WANTUCH Bogusław RAJCHEL Tadeusz BURAKOWSKI Jacek ROŃDA WPŁYW POLA MAGNETYCZNEGO PODCZAS POLEROWANIA MAGNETOŚCIERNEGO NA WYBRANE CECHY WARSTWY WIERZCHNIEJ PRZEDMIOTU INFLUENCE OF A MAGNETIC FIELD

Bardziej szczegółowo

Dlaczego płacić więcej?

Dlaczego płacić więcej? ISSN 2081-7002 numer 2/2013 www.e-obrobkametalu.pl Dlaczego płacić więcej? Ta sama produktywność oraz trwałość narzędzia za mniejszą cenę z płytkami Nadeszła efektywność w kosztach TURNING LINE CNMG 1204..

Bardziej szczegółowo

DOKŁADNOŚĆ SYNCHRONIZACJI RUCHU UKŁADÓW Z PRZEKŁADNIĄ ELEKTRONICZNĄ

DOKŁADNOŚĆ SYNCHRONIZACJI RUCHU UKŁADÓW Z PRZEKŁADNIĄ ELEKTRONICZNĄ K O M I S J A B U D O W Y M A S Z Y N P A N O D D Z I A Ł W P O Z N A N I U Vol. 25 nr 1 lub 2 Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji 5 WOJCIECH PTASZYŃSKI * DOKŁADNOŚĆ SYNCHRONIZACJI RUCHU UKŁADÓW

Bardziej szczegółowo

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA Tom LI Rok 2011 Zeszyt 4 POWŁOKI KONWERSYJNE NA ODLEWACH CIŚNIENIOWYCH ZE STOPÓW MAGNEZU CZĘŚĆ 1: WPŁYW PARAMETRÓW TECHNOLOGICZNYCH ODLEWANIA CIŚNIENIOWEGO NA JAKOŚĆ ODLEWÓW

Bardziej szczegółowo

BADANIE MIKROTWARDOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ CYLINDRA W ASPEKCIE ODPORNOŚCI NA ZACIERANIE

BADANIE MIKROTWARDOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ CYLINDRA W ASPEKCIE ODPORNOŚCI NA ZACIERANIE 4-2013 T R I B O L O G I A 115 Jerzy TARNOWSKI *, Wacław GAWĘDZKI **, Marcin KOT * BADANIE MIKROTWARDOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ CYLINDRA W ASPEKCIE ODPORNOŚCI NA ZACIERANIE MICROHARDNESS ANALYSIS OF SURFACE

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA magisterska

PRACA DYPLOMOWA magisterska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PRACA DYPLOMOWA magisterska Studia niestacjonarne zaoczne Tytuł pracy dyplomowej Statyczna analiza wytrzymałości przestrzennej ramy dwumiejscowego,

Bardziej szczegółowo

KOMPENSACJA CYKLICZNEGO BŁĘDU ŚRUBY POCIĄGOWEJ W OBRABIARKACH STEROWANYCH NUMERYCZNIE

KOMPENSACJA CYKLICZNEGO BŁĘDU ŚRUBY POCIĄGOWEJ W OBRABIARKACH STEROWANYCH NUMERYCZNIE MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISSN 1896-771X 41, s. 243-250, Gliwice 2011 KOMPENSACJA CYKLICZNEGO BŁĘDU ŚRUBY POCIĄGOWEJ W OBRABIARKACH STEROWANYCH NUMERYCZNIE PAWEŁ MAJDA, ARKADIUSZ PARUS Instytut Technologii

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo Redaktora Naczelnego...5 INFORMACJE PTDT ARTYKUŁY GŁÓWNE

Spis treści. Słowo Redaktora Naczelnego...5 INFORMACJE PTDT ARTYKUŁY GŁÓWNE DIGNOSTYK 7 SPIS TREŚCI Spis treści Słowo Redaktora Naczelnego...5 INFORMCJE PTDT Protokół z obrad V Walnego Zjazdu PTDT...5 Komunikat Redakcji strony internetowej PTDT...7 Uchwała ZG PTDT o odpłatności

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 10/2012

Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 10/2012 Rok założenia 1909 www.mechanik.media.pl PL ISSN 0025-6552 Index 36522X Cena 16,00 zł (w tym 8% VAT) Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 10/2012 Grand Prix Formuły 1 to najbardziej

Bardziej szczegółowo

Zmiana oporu hydraulicznego przewodów wodociągowych poddanych renowacji z zastosowaniem rur z polietylenu

Zmiana oporu hydraulicznego przewodów wodociągowych poddanych renowacji z zastosowaniem rur z polietylenu OCHRONA ŚRODOWISKA Vol. 36 2014 Nr 3 Agnieszka Malesińska, Jarosław Chudzicki Zmiana oporu hydraulicznego przewodów wodociągowych poddanych renowacji z zastosowaniem rur z polietylenu W 2008 r. przewody

Bardziej szczegółowo

Borys STORCH. Podstawy OBRÓBKI SKRAWANIEM. Koszalin SPIS TREŚCI

Borys STORCH. Podstawy OBRÓBKI SKRAWANIEM. Koszalin SPIS TREŚCI Borys STORCH Podstawy OBRÓBKI SKRAWANIEM Koszalin SPIS TREŚCI 1. Wiadomości ogólne... 7 1.1. Wstęp... 7 1.2. Podział i określenie obróbki ubytkowej... 8 1.3. Narzędzia... 13 1.3.1. Geometria części roboczej

Bardziej szczegółowo

Polska wersja ugięciomierza dynamicznego z komputerowym systemem oceny stanu technicznego nawierzchni

Polska wersja ugięciomierza dynamicznego z komputerowym systemem oceny stanu technicznego nawierzchni Andrzej Pożarycki Polska wersja ugięciomierza dynamicznego z komputerowym systemem oceny stanu technicznego nawierzchni Politechnika Poznańska andrzej.pozarycki@put. poznan.pl tomasz garbowski Politechnika

Bardziej szczegółowo

Wpływ cech konstrukcyjnych hamulca tarczowego maszyny wyciągowej na jego niestabilność termosprężystą. Część I. Budowa modelu MES i jego weryfikacja

Wpływ cech konstrukcyjnych hamulca tarczowego maszyny wyciągowej na jego niestabilność termosprężystą. Część I. Budowa modelu MES i jego weryfikacja Wpływ cech konstrukcyjnych hamulca tarczowego maszyny wyciągowej... 111 EKSPLOATYKA ZAGADNIENIA EKSPLOATACJI MASZYN Zeszyt 3 (151) 2007 STANISŁAW ŚCIESZKA, MARCEL ŻOŁNIERZ Wpływ cech konstrukcyjnych hamulca

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Ćwiczenie Laboratoryjne z przedmiotu INŻYNIERIA WYTWARZANIA Temat: Operacje kształtowania otworów metodami obróbki skrawaniem Spis treści I. Cel i zakres ćwiczenia... 3 II.

Bardziej szczegółowo

VII Ogólnopolska Konferencja Mostowców Konstrukcja i Wyposażenie Mostów EKSPERYMENTALNA ANALIZA MODALNA KONSTRUKCJI NA PRZYKŁADZIE PROSTEJ BELKI

VII Ogólnopolska Konferencja Mostowców Konstrukcja i Wyposażenie Mostów EKSPERYMENTALNA ANALIZA MODALNA KONSTRUKCJI NA PRZYKŁADZIE PROSTEJ BELKI VII Ogólnopolska Konferencja Mostowców Konstrukcja i Wyposażenie Mostów Stefan PRADELOK 1 Adam RUDZIK 2 Grzegorz POPRAWA 2 Wisła, 28-29 maja 2015 r. EKSPERYMENTALNA ANALIZA MODALNA KONSTRUKCJI NA PRZYKŁADZIE

Bardziej szczegółowo

Podstawy teoretyczne i modelowanie prasowania obwiedniowego

Podstawy teoretyczne i modelowanie prasowania obwiedniowego Podstawy teoretyczne i modelowanie prasowania obwiedniowego Monografie Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Mechaniczny ul. Nadbystrzycka 36 20-618 LUBLIN Grzegorz Samołyk Podstawy teoretyczne

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK 1. WPROWADZENIE

ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK 1. WPROWADZENIE InŜynieria Maszyn, R. 15, z. 1-2, 2010 obrabiarka, błąd przestrzenny identyfikacja, metoda Paweł TUREK 1 Wojciech KWAŚNY 1 Jerzy JĘDRZEJEWSKI 1 ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK Przedstawiono

Bardziej szczegółowo