WPŁYW DYNAMIKI PROCESU FREZOWANIA ZAHARTOWANEJ STALI NA CHROPOWATOŚĆ POWIERZCHNI OBROBIONEJ W WARUNKACH HSM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WPŁYW DYNAMIKI PROCESU FREZOWANIA ZAHARTOWANEJ STALI NA CHROPOWATOŚĆ POWIERZCHNI OBROBIONEJ W WARUNKACH HSM"

Transkrypt

1 KOMISJA BUDOWY MASZYN PAN ODDZIAŁ W POZNANIU Vol. 28 nr 2 Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji 28 PAWEŁ TWARDOWSKI WPŁYW DYNAMIKI PROCESU FREZOWANIA ZAHARTOWANEJ STALI NA CHROPOWATOŚĆ POWIERZCHNI OBROBIONEJ W WARUNKACH HSM W artykule przedstawiono analizę różnych czynników wpływających na chropowatość powierzchni obrobionej po frezowaniu walcowym w warunkach HSM zahartowanej stali. Przedstawiono badania wpływu głębokości skrawania a p i zmiennej długości wysunięcia frezu L na chropowatość powierzchni obrobionej, określoną wskaźnikami Ra i Rz. Przeprowadzono także analizę profilogramów pod kątem wpływu drgań na charakter mikronierówności powierzchni obrobionej. Słowa kluczowe: frezowanie, stale zahartowane, chropowatość, drgania 1. WPROWADZENIE Charakterystyczną cechą obróbki HSM jest zmniejszona w porównaniu z obróbką konwencjonalną głębokość skrawania. Dzięki temu siły skrawania są dużo mniejsze i uzyskuje się mniejszą chropowatość powierzchni obrobionej. Chropowatość powierzchni obrobionej, oprócz efektywności obróbki, należy zaliczyć do czynników determinujących rozwój technologii obróbki z dużymi prędkościami [7]. Jak wiadomo, jednym z najważniejszych czynników wpływających na chropowatość powierzchni obrobionej jest posuw. Wzrost posuwu na ostrze f z prowadzi do wzrostu chropowatości powierzchni obrobionej w trakcie frezowania walcowego zahartowanej stali w warunkach HSM [14 16]. Autorzy prac [1, 2, 8, 1] zauważyli, że podobnie jak w przypadku frezowania w warunkach HSM, również podczas frezowania konwencjonalnego jednym z głównych parametrów odpowiadających za chropowatość powierzchni jest posuw na ostrze. Posuw na ostrze f z, prędkość skrawania v c, osiowa głębokość skrawania a p i promieniowa głębokość skrawania a e są najczęstszymi czynnikami branymi pod uwagę w przypadku opracowywania modeli prognostycznych obróbki HSM [6, 15, 16]. Dr inż. Instytut Technologii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej.

2 184 P. Twardowski Rys. 1. Wpływ procentowy parametrów skrawania na chropowatość powierzchni obrobionej [14] Fig. 1. Influence of cutting parameters on machined surface roughness [14] Frezowanie w warunkach HSM jest to strategia obróbki, w której występuje kombinacja małej głębokości skrawania a p, a e i dużej prędkości skrawania v c. Na rysunku 1 przedstawiono znaczenie poszczególnych czynników w przypadku frezowania walcowego stali zahartowanej w warunkach HSM [15]. Można zauważyć, że spośród wartości testowych wpływ promieniowej głębokości skrawania a e jest nieistotny ze względu na chropowatość powierzchni obrobionej. Omawiając najważniejsze czynniki wpływające na chropowatość powierzchni obrobionej za pomocą frezowania stali zahartowanej w warunkach HSM, nie sposób pominąć wpływu dynamiki obrabiarek [5], a w szczególności drgań mechanicznych. Drgania podczas obróbki są spowodowane wieloma czynnikami, jak: długie wysuwy narzędzia, duża prędkość obrotowa przy niewielkich posuwach, duża twardość obrabianego materiału, zbyt duża lub zbyt mała głębokość skrawania czy obróbka cienkościennych części. 2. CEL I ZAKRES BADAŃ Celem badań była analiza wpływu zmiennych parametrów frezowania: głębokości skrawania (dosuw osiowy) a p [mm], prędkości skrawania v c [m/min] oraz długości wysunięcia frezu L [mm] na chropowatość powierzchni obrobionej, określoną wskaźnikami Ra i Rz, po frezowaniu zahartowanej stali w warunkach HSM. Materiałem obrabianym była płyta o długości L = 19 mm i szerokości B = 45 mm ze stali zahartowanej 55NiCrMoV6 (WNL) o twardości 55 HRC. W badaniach zastosowano sześcioostrzowy monolityczny frez torusowy (r ε = 1 mm) o średnicy d = 12 mm, kącie λ s = 45 i promieniu zaokrąglenia głównej krawędzi skrawającej r n = 1 μm, z drobnoziarnistego węglika spiekanego, z powłoką przeciwzużyciową TiAlCN. Badania prowadzono na pięcioosiowym centrum frezarskim firmy DECKEL MAHO model DMU 6monoBLOCK, a zakres badań przedstawiono w tablicy 1.

3 v c [m/min] Wpływ dynamiki procesu frezowania zahartowanej stali na chropowatość 185 n [obr/min] a p [mm] Zakres badań Range of research L [mm] a e [mm] f z [mm/ostrze] v f [mm/min] L = L 2 = 47,1, L 3 = Tablica 1 3. METODYKA BADAŃ Jak wynika z zakresu badań przedstawionego w tablicy 1, czynnikami zmiennymi były: prędkość skrawania v c, głębokość skrawania a p i długość wysunięcia narzędzia z oprawki L. Zastosowano cztery różne prędkości skrawania, natomiast głębokość skrawania ulegała zmianie zgodnie ze schematem pokazanym na rys. 2, a długość L zmieniano przez odpowiednie wysunięcie frezu z oprawki, zgodnie ze schematem pokazanym na rys. 3. ap L a e Rys. 2. Schemat zmian głębokości skrawania Fig. 2. Scheme of cutting depth changing Rys. 3. Układ oprawka narzędzie materiał Fig. 3. Scheme of tool holder tool material Po każdym przejściu narzędzia mierzono chropowatość za pomocą przenośnego profilografometru firmy Hommelwerke T5 na odcinku pomiarowym L t = 4,8 mm, przy czym dla a p = 2 mm wykonano jeden pomiar, dla a p = 3 mm dwa pomiary, dla a p = 4 mm trzy pomiary itd. W wyniku pomiaru otrzymano profilogramy, na podstawie których program Turbo Datawin-NT obliczał parametry Ra i Rz.

4 186 P. Twardowski 4. WYNIKI BADAŃ 4.1. Analiza przykładowych profilogramów i charakterystyk dynamicznych Analizując wpływ różnych czynników na chropowatość powierzchni obrobionej podczas frezowania walcowego w warunkach HSM nie sposób pominąć wpływu drgań mechanicznych. Drgania mogą powstawać tylko w takim układzie, który samoistnie generuje zmienną siłę powodującą te drgania. Zmienność siły skrawania jest wywołana zmiennością przekroju warstwy skrawanej, a w szczególności grubości warstwy skrawanej h. Maksymalna grubość warstwy skrawanej w zakresie prowadzonych badań h zψ = f z sinψ = 22 μm i dla r n = 1 μm spełniony jest warunek minimalnej grubości warstwy skrawanej h min [3, 4]. Jednak względne przemieszczenia narzędzia i przedmiotu obrabianego wywołane zmiennością siły skrawania powodują zmiany grubości warstwy skrawanej. Tak więc siła wywołuje drgania, które powodują zmiany grubości warstwy skrawanej. Z kolei zmiany grubości warstwy skrawanej wywołują zmiany sił. W ten sposób powstaje układ wzajemnych oddziaływań, w którym zachwianie równowagi na skutek dowolnego impulsu zewnętrznego powoduje pojawienie się drgań. Na rysunku 4 przedstawiono przykładowy profilogram typu R dla v c = 25 m/min, a p = 7 mm i L 1 = 37 mm, na podstawie którego obliczane są parametry chropowatości. Z profilogramu można odczytać długość fali tworzącej mikronierówność, która odpowiada wartości posuwu na obrót f =,72 mm/obrót, a nie wartości posuwu na ostrze f z =,12 mm/ostrze. Za taki stan odpowiedzialne są m.in. drgania mechaniczne wywołane zmiennością siły skrawania. Dla prędkości obrotowej n = 6634 obr/min (v c = 25 m/min, fo = 11 Hz częstotliwość pochodząca od obrotów) czas jednego obrotu frezu t =,9 s, czyli tyle samo, ile potrzeba czasu na pokonanie drogi odpowiadającej x =,72 mm = f (dla f t = 4776 mm/min). f =,72 mm/obr t =,9 s Rys. 4. Profilogram typu R dla v c = 25 m/min i a p = 7 mm Fig. 4. Profilogram (type R) for v c = 25 m/min and a p = 7 mm

5 Wpływ dynamiki procesu frezowania zahartowanej stali na chropowatość 187 Podobne zależności zaobserwowano dla większości profilogramów tam, gdzie dominującą częstotliwością była częstotliwość pochodząca od obrotów fo, długość fali tworzącej mikronierówność powierzchni obrobionej odpowiadała wartości posuwu na obrót f. Podczas frezowania w warunkach HSM dominującą częstotliwością w widmie drgań jest częstotliwość pochodząca od obrotów fo. Wynika to z tego, że układ wrzeciono uchwyt narzędzie nigdy nie jest idealnie wyrównoważony. Dlatego nawet przy minimalnym niewyrównoważeniu, ale przy dużych prędkościach obrotowych, udział częstotliwości fo w kształtowaniu mikronierówności powierzchni obrobionej będzie znaczący. Widać to wyraźnie na kolejnym rysunku, na którym przedstawiono przykładowe profilogramy, na które nałożono wykresy sił i drgań w funkcji czasu skrawania t s i drogi x (rys. 5). a) t s [s] b) t s [s] z [μm] 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1, Ap Ap [m/s 2 ] z [μm] ,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1, F fn F fn [N] x [μm] x [μm] 1 Rys. 5. Profilogram nierówności typu P dla v c = 25 m/min, L = 37 mm, a p = 3 mm: a) nałożony przebieg przyspieszeń drgań Ap, b) nałożony przebieg składowej F fn w funkcji czasu skrawania t s i drogi x Fig. 5. Profilogram of roughness (type P) for v c = 25 m/min, L = 37 mm, and a p = 3 mm: a) applied a carrier wave of vibration acceleration Ap, b) applied a carrier wave of component F fn in function of cutting time t s and length x Charakter przemieszczeń, a co za tym idzie, charakter mikronierówności w dużej mierze zależą od dynamiki procesu. Dlatego na rys. 5 długość fali tworzącej mikronierówność odpowiada wartości posuwu na obrót f =,72 mm/obrót, a nie wartości posuwu na ostrze f z =,12 mm/ostrze, ponieważ w widmie drgań dominującą częstotliwością jest częstotliwość fo pochodząca od obrotów. Na profilogramach niemających jednoznacznego odwzorowania wartości posuwu na obrót f (rys. 6a) widać nakładanie się dwóch fal: jednej o długości L =,72 mm = f i drugiej o znacznie mniejszej amplitudzie i długości L = =,12 mm = f z. Taki charakter profilogramów tłumaczy widmo składowej F fn (rys. 6b), z którego wynika, że dominującą częstotliwością jest foz = = 1194 Hz i 2foz = 2388 Hz, a nie częstotliwość fo = 199 Hz, która odpowiada prędkości obrotowej n = obr/min.

6 188 P. Twardowski a) t s [s] 1,8 1,85 1,81 1,815 1,82 1,825 1, b) 35 3 foz = 1194 Hz 2foz = 2388 Hz 6 F fn z [μm] x [μm] F fn [N] FfN [N] 2 fo = 199 Hz częstotliwość f [Hz] Rys. 6. Profilogram typu P z nałożonym przebiegiem składowej F fn (a) oraz charakterystyka amplitudowo-częstotliwościowa składowej F fn (b); v c = 45 m/min, L = 47 mm i a p = 7 mm Fig. 6. Profilogram of roughness (type P) for applied a carrier wave of component F fn (a) and characteristic of amplitude-frequency vibration for F fn (b); v c = 45 m/min, L = 47 mm i a p = 7 mm 4.2. Chropowatość powierzchni obrobionej po frezowaniu ze zmienną głębokością a p i prędkością skrawania v c Badanie chropowatości powierzchni obrobionej prowadzono dla czterech prędkości skrawania, zmieniając dla każdej z nich głębokość skrawania a p = = 2, 3, 4, 5, 6, 7 mm, natomiast czynnikami stałymi były posuw f z =,12 mm/ostrze i promieniowa głębokość skrawania a e =,1 mm (patrz tabl. 1). Na rysunku 7 przedstawiono wskaźniki Ra i Rz dla v c = 25 m/min wraz z rozstępami pomiarów w zależności od osiowej głębokości skrawania a p. Z wykresów tych nie wynika jednoznacznie, aby głębokość skrawania a p miała wpływ na chropowatość powierzchni obrobionej. 2, 9, 1,8 8, Ra [μm] 1,6 1,4 1,2 1, Rz [μm] 7, 6, 5,,8 4,,6 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 7 mm 3, 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 7 mm a p [mm] a p [mm] Rys. 7. Wartość parametru Ra i Rz chropowatości powierzchni obrobionej w zależności od głębokości skrawania a p dla v c = 25 m/min Fig. 7. Values of Ra and Rz parameters of machined surface roughness depend on depth of cut a p for v c = 25 m/min

7 Wpływ dynamiki procesu frezowania zahartowanej stali na chropowatość 189 Ponadto zauważono, że wraz ze wzrostem prędkości skrawania v c następuje spadek chropowatości powierzchni obrobionej, co potwierdzają także doniesienia literaturowe w przypadku niektórych odmian frezowania [11 13]. Widać to wyraźnie na rys. 8, na którym przedstawiono przykładowy przebieg parametru Rz w funkcji prędkości skrawania dla głębokości skrawania a p = 2 mm. Za taki stan w dużej mierze są odpowiedzialne drgania mechaniczne, których amplituda w zakresie prowadzonych badań maleje wraz ze wzrostem prędkości skrawania. Rz [μm] 8, 7, 6, 5, A f = 14,2 m 2 s A f = 5,98 m 2 s 4, 3, v c [m/min] Rys. 8. Wartość parametru Rz w funkcji prędkości skrawania v c dla a p = 2 mm Fig. 8. Values of Rz parameter in function of cutting speed v c = 25 m/min for a p = 2 mm 4.3. Chropowatość powierzchni obrobionej po frezowaniu ze zmiennym wysunięciem frezu L i zmienną prędkością skrawania v c Chropowatość powierzchni obrobionej badano dla trzech wysunięć frezu z oprawki narzędziowej L (zmiana parametru L jest tożsama ze zmianą sztywności układu) i dla czterech prędkości skrawania v c, natomiast czynnikami stałymi były posuw f z =,12 mm/ostrze i promieniowa głębokość skrawania a e =,1 mm (patrz tabl. 1). Na rysunku 9 przedstawiono przykładowe wykresy parametru Ra dla różnych prędkości skrawania v c i dla różnych wysunięć frezu L z oprawki narzędziowej. Wykresy te potwierdzają wcześniej wysunięty wniosek, że w niektórych warunkach wraz ze wzrostem prędkości skrawania v c maleje chropowatość powierzchni obrobionej.

8 19 P. Twardowski 1,8 1,8 1,6 1,6 1,4 1,4 Ra [μm] 1,2 1,,8,6,4 L1 L2 L v c [m/min] Ra [μm] 1,2 1,,8,6,4 Vc = 25 Vc = 35 Vc = 45 Vc = 55 L1 L2 L3 Wsunięcie narzędzia L [mm] Rys. 9. Zależność parametru Ra od prędkości skrawania v c i wysunięcia narzędzia L Fig. 9. Ra parameter dependent on cutting speed v c and tool protrude L Ponadto można zauważyć, że najkorzystniejsza jest wartość środkowa L, tzn. L 2 = 47 mm. Dla L 2 = 47 mm chropowatość powierzchni obrobionej określona wskaźnikiem Ra jest najmniejsza bez względu na prędkość skrawania. W całym zakresie prowadzonych badań najmniejsze parametry Ra i Rz zanotowano dla L 2 = 47 mm, czyli dla stanu pośredniego sztywności. Wynika z tego, że z punktu widzenia chropowatości powierzchni obrobionej niewskazany jest stan, w którym układ jest zbyt sztywny lub podatny. 5. PODSUMOWANIE Analiza profilogramów wykazała, że w zakresie prowadzonych badań wartość posuwu na obrót f miała wpływ na chropowatość powierzchni obrobionej, a nie wartość posuwu na ostrze f z. Spowodowane to było występowaniem drgań, których głównym źródłem były drgania pochodzące od częstotliwości obrotowej. Związane jest to bezpośrednio z dynamiką procesu frezowania, tzn. nawet minimalne niewyrównoważenie układu wrzeciono uchwyt narzędzie przy dużych prędkościach obrotowych generuje siłę odśrodkową, która w dużej mierze wpływa na charakter drgań i kształtowanie mikronierówności na powierzchni obrobionej. W zakresie prowadzonych badań nie stwierdzono wpływu głębokości skrawania a p na chropowatość powierzchni obrobionej. Jeśli natomiast chodzi o prędkość skrawania, to wzrost v c (w większości przypadków) prowadził do spadku chropowatości powierzchni obrobionej określonej parametrami Ra i Rz. Nieco inny wpływ na chropowatość powierzchni obrobionej (w porównaniu z prędkością skrawania) ma długość wysunięcia narzędzia z oprawki L. Najmniejsze parametry Ra i Rz zanotowano dla L 2 = 47 mm, czyli dla stanu pośredniego sztywności.

9 Wpływ dynamiki procesu frezowania zahartowanej stali na chropowatość 191 LITERATURA [1] Alauddin M., Baradie M., Hashmi M., Optimization of surface finish in end milling Inconel 718, Journal of Materials Processing Technology, 23, vol. 146, s [2] Axinte D., Dewes R., Surface integrity of hot work tool steel after high speed millingexperimental data and empirical models, Journal of Materials Processing Technology, 22, 127, s [3] Jankowiak M., Próba określenia minimalnej grubości warstwy skrawanej podczas mikroskrawania stali hartowanej, Archiwum Technologii Budowy Maszyn, 199, z. 8, s [4] Jankowiak M., Kawalec M., Król G., Analityczne określenie minimalnej grubości warstwy skrawanej dla różnych modeli składowych siły skrawania, Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, 1993, z. 11, s [5] Kawalec M., Twardowski P., Schmidt R., Wpływ stanu dynamicznego frezarek na jakość powierzchni obrobionej po dokładnym frezowaniu czołowym, w: Materiały II Krajowej Konferencji Naukowo-Technicznej Jakość w budowie obrabiarek i technologii maszyn, Kraków 1997, s [6] Lou M., Chen J., Li C., Surface roughness prediction technique for CNC end-milling, Journal of Industrial Technology, 1998, vol. 15, no. 1, s [7] Oczoś K.E., Postęp w obróbce skrawaniem. Obróbka z dużymi prędkościami (High Speed Machining), Mechanik, 1998, nr 3. [8] Saï K., Bouzid W., Roughness modeling in up-face milling, Advanced Manufactured Technology, 25, 26, s [9] Schultz H., Moriwaki T., High speed machining, Annals of the CIRP, 1992, vol. 41, 2, s [1] Ship-Peng L., An adaptive-network based fuzzy inference system for prediction of workpiece surface roughness in end milling, Journal of Materials Processing Technology, 23, 142, s [11] Smith S., Winfough W. R., Halley J., The effect of tool length on stable metal removal rate in high speed milling, Annals of the CIRP, 1998, vol. 47, 1, s [12] Tlusty J., Smith S., Winfough W. R., Techniques for the use of long slender end mills in high-speed milling, Annals of the CIRP, 1996, vol. 45, 1, s [13] Tlusty J., Smith S., Current trends in high-speed machining, Journal of Manufacturing Science and Engineering, 1997, vol. 119, s [14] Villaseñor D., Morales-Menéndez R., Rodriguez C., Neural networks and statistical based models for surface roughness prediction, w: Proceedings of the 25 th IASTED International Conference Modelling, Identification and Control, Lanzarote 26, s [15] Vivancos J., Luis C., Costa L., Ortiz J., González H., Analysis of factors affecting the high-speed side milling of hardened die steels, Journal of Materials Processing Technology, 25, s [16] Vivancos J., Luis C., Costa L., Ortiz J., Optimal machining parameters selection in high speed milling of hardened steels for injection moulds, Journal of Materials Processing Technology, 24, vol. 152, s Praca wpłynęła do Redakcji Recenzent: dr hab. inż. Edward Miko

10 192 P. Twardowski INFLUENCE OF DYNAMICS PROCESS MILLING OF HARDENED STEEL ON MACHINED SURFACE ROUGHNESS IN HSM CONDITIONS S u m m a r y The article presents the analysis of different factors which have influence on machined surface roughness after slab milling in HSM conditions. In this paper there were presented the experimental investigations of cutting depth a p and variable length of milling protrude L influence on machined surface roughness, which were determined by Ra i Rz indicators. Profilograms analyses referring to influence vibration on machining surface roughness were carried out. Key words: milling, hardened steel, machined surface roughness, vibration

STABILNOŚĆ PROCESU FREZOWANIA STALI NA TWARDO W WARUNKACH HSM

STABILNOŚĆ PROCESU FREZOWANIA STALI NA TWARDO W WARUNKACH HSM KOMISJA BUDOWY MASZYN PAN ODDZIAŁ W POZNANIU Vol. 26 nr 2 Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji 26 PAWEŁ TWARDOWSKI * STABILNOŚĆ PROCESU FREZOWANIA STALI NA TWARDO W WARUNKACH HSM W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ODKSZTAŁCENIA WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI I STOPIEŃ UMOCNIENIA WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ PO OBRÓBCE NAGNIATANEM

WPŁYW ODKSZTAŁCENIA WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI I STOPIEŃ UMOCNIENIA WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ PO OBRÓBCE NAGNIATANEM Tomasz Dyl Akademia Morska w Gdyni WPŁYW ODKSZTAŁCENIA WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI I STOPIEŃ UMOCNIENIA WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ PO OBRÓBCE NAGNIATANEM W artykule określono wpływ odkształcenia

Bardziej szczegółowo

OCENA PARAMETRÓW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI TOCZONYCH OTWORÓW W KOŁACH ZĘBATYCH OBRABIANYCH NAGNIATANIEM

OCENA PARAMETRÓW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI TOCZONYCH OTWORÓW W KOŁACH ZĘBATYCH OBRABIANYCH NAGNIATANIEM 6-2011 T R I B O L O G I A 61 Michał DOBRZYŃSKI *, Włodzimierz PRZYBYLSKI *, Piotr WASZCZUR * OCENA PARAMETRÓW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI TOCZONYCH OTWORÓW W KOŁACH ZĘBATYCH OBRABIANYCH NAGNIATANIEM EVALUATION

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE CECH CHROPOWATOŚCI ŻELIW PO OBRÓBCE TOKARSKIEJ. Streszczenie

PORÓWNANIE CECH CHROPOWATOŚCI ŻELIW PO OBRÓBCE TOKARSKIEJ. Streszczenie DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.485 Dr hab. inż. Edward MIKO, prof. PŚk; mgr inż. Michał SKRZYNIARZ (Politechnika Świętokrzyska): PORÓWNANIE CECH CHROPOWATOŚCI ŻELIW PO OBRÓBCE TOKARSKIEJ Streszczenie

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE TECHNIKI WYTWARZANIA W MECHATRONICE

ZAAWANSOWANE TECHNIKI WYTWARZANIA W MECHATRONICE : BMiZ Studium: stacj. II stopnia : : MCH Rok akad.: 05/6 Liczba godzin - 5 ZAAWANSOWANE TECHNIKI WYTWARZANIA W MECHATRONICE L a b o r a t o r i u m ( h a l a H 0 Z O S ) Prowadzący: dr inż. Marek Rybicki

Bardziej szczegółowo

Budowa i zastosowanie narzędzi frezarskich do obróbki CNC.

Budowa i zastosowanie narzędzi frezarskich do obróbki CNC. Budowa i zastosowanie narzędzi frezarskich do obróbki CNC. Materiały szkoleniowe. Sporządził mgr inż. Wojciech Kubiszyn 1. Frezowanie i metody frezowania Frezowanie jest jedną z obróbek skrawaniem mającej

Bardziej szczegółowo

BADANIA PORÓWNAWCZE CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI WYBRANYCH STOPÓW MAGNEZU PO FREZOWANIU NARZĘDZIEM PEŁNOWĘGIKOWYM ORAZ PKD

BADANIA PORÓWNAWCZE CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI WYBRANYCH STOPÓW MAGNEZU PO FREZOWANIU NARZĘDZIEM PEŁNOWĘGIKOWYM ORAZ PKD Ireneusz Zagórski, Paweł Pieśko 1) BADANIA PORÓWNAWCZE CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI WYBRANYCH STOPÓW MAGNEZU PO FREZOWANIU NARZĘDZIEM PEŁNOWĘGIKOWYM ORAZ PKD Streszczenie: W artykule przedstawiono: zastosowanie

Bardziej szczegółowo

T E ND ENCJE W T E CHNI K ACH K S Z T AŁTUJ ĄCY CH

T E ND ENCJE W T E CHNI K ACH K S Z T AŁTUJ ĄCY CH : Studium: stacjonarne II stopnia : : ZiIP Rok akad.: 205/6 Liczba godzin - 5 T E ND ENCJE W T E CHNI K ACH K S Z T AŁTUJ ĄCY CH L a b o r a t o r i u m ( h a la 2 0 Z O S ) Prowadzący: dr inż. Damian

Bardziej szczegółowo

HARRDEN 041 FREZY; END MILLS. Charakterystyka; Features. Zastosowanie; Application

HARRDEN 041 FREZY; END MILLS. Charakterystyka; Features. Zastosowanie; Application HARRDEN 01 HARRDEN 01 2-ostrzowe; 2-flute dla frezów 2-ostrzowych HARRDEN 01; for 2-flute end mills HARRDEN 01 d 1 =d 2 d 3 L l l 1 3,7 75 13 35 5,6 75 15 39 6 5,5 0 3 8 7,5 0 22 53 9, 0 25 59 11, 0 26

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI. Obróbka skrawaniem i narzędzia

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI. Obróbka skrawaniem i narzędzia KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI Przedmiot: Temat ćwiczenia: Obróbka skrawaniem i narzędzia Toczenie cz. II Numer ćwiczenia: 3 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie studenta z parametrami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 3

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 3 Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Toczenie cz. II KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 3 Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Bardziej szczegółowo

Obliczanie parametrów technologicznych do obróbki CNC.

Obliczanie parametrów technologicznych do obróbki CNC. Obliczanie parametrów technologicznych do obróbki CNC. Materiały szkoleniowe. Opracował: mgr inż. Wojciech Kubiszyn Parametry skrawania Podczas obróbki skrawaniem można rozróżnić w obrabianym przedmiocie

Bardziej szczegółowo

NADZOROWANIE PROCESU WYSOKOWYDAJNEGO FREZOWANIA STOPÓW ALUMINIUM Z ZASTOSOWANIEM UKŁADU STEROWANIA ADAPTACYJNEGO. Streszczenie

NADZOROWANIE PROCESU WYSOKOWYDAJNEGO FREZOWANIA STOPÓW ALUMINIUM Z ZASTOSOWANIEM UKŁADU STEROWANIA ADAPTACYJNEGO. Streszczenie DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.467 Dr hab. inż. Jan BUREK, prof. PRz; dr inż. Robert BABIARZ, mgr inż. Paweł SUŁKOWICZ (Politechnika Rzeszowska): NADZOROWANIE PROCESU WYSOKOWYDAJNEGO FREZOWANIA STOPÓW

Bardziej szczegółowo

BADANIA PORÓWNAWCZE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW SKRAWALNOŚCI W PROCESIE FREZOWANIA STOPÓW NIKLU INCONEL 625 I INCONEL 718. Streszczenie

BADANIA PORÓWNAWCZE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW SKRAWALNOŚCI W PROCESIE FREZOWANIA STOPÓW NIKLU INCONEL 625 I INCONEL 718. Streszczenie DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.408 Mgr inż. Stanisław Bławucki, dr inż. Jakub Matuszak, dr hab. inż. Kazimierz Zaleski, prof. PL (Politechnika Lubelska) BADANIA PORÓWNAWCZE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW SKRAWALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

5. ZUŻYCIE NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH. 5.1 Cel ćwiczenia. 5.2 Wprowadzenie

5. ZUŻYCIE NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH. 5.1 Cel ćwiczenia. 5.2 Wprowadzenie 5. ZUŻYCIE NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH 5.1 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z formami zużywania się narzędzi skrawających oraz z wpływem warunków obróbki na przebieg zużycia. 5.2 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

L a b o r a t o r i u m ( h a l a 2 0 Z O S )

L a b o r a t o r i u m ( h a l a 2 0 Z O S ) Politechnika Poznańska Instytut echnologii Mechanicznej Wydział: BMiZ Studium: niestacjonarne/ii stopień Kierunek: MiBM, IME Rok akad.: 016/17 Liczba godzin 15 E K S P L O A A C J A N A R Z Ę D Z I S K

Bardziej szczegółowo

FOR COMPOSITE MATERIALS IN AIRCRAFT INDUSTRY DO MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH W PRZEMYŚLE LOTNICZYM

FOR COMPOSITE MATERIALS IN AIRCRAFT INDUSTRY DO MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH W PRZEMYŚLE LOTNICZYM FOR COMPOSITE MATERIALS IN AIRCRAFT INDUSTRY DO MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH W PRZEMYŚLE LOTNICZYM DUAL HELIX CARBIDE END MILLS WĘGLIKOWY FREZ PALCOWY NA PRZEMIAN SKOŚNY 4 FLUTE CARBIDE END MILLS WĘGLIKOWY

Bardziej szczegółowo

6. BADANIE TRWAŁOŚCI NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH. 6.1 Cel ćwiczenia. 6.2 Wprowadzenie

6. BADANIE TRWAŁOŚCI NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH. 6.1 Cel ćwiczenia. 6.2 Wprowadzenie 6. BADANIE TRWAŁOŚCI NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH 6.1 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest praktyczne zapoznanie się studentów z metodami badań trwałości narzędzi skrawających. Uwaga: W opracowaniu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

FREZOWANIE CZOŁOWE STALI C45 PO CIĘCIU LASEREM NARZĘDZIAMI O OSTRZACH Z REGULARNEGO AZOTKU BORU. Streszczenie

FREZOWANIE CZOŁOWE STALI C45 PO CIĘCIU LASEREM NARZĘDZIAMI O OSTRZACH Z REGULARNEGO AZOTKU BORU. Streszczenie DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.440 Mgr inż. Agnieszka SKOCZYLAS; dr hab. inż. Kazimierz ZALESKI, prof. PL (Politechnika Lubelska): FREZOWANIE CZOŁOWE STALI C45 PO CIĘCIU LASEREM NARZĘDZIAMI O OSTRZACH

Bardziej szczegółowo

Narzędzia frezarskie na płytki wymienne NOWOŚCI. Frezy monolityczne. Oprawki narzędziowe

Narzędzia frezarskie na płytki wymienne NOWOŚCI. Frezy monolityczne. Oprawki narzędziowe POKOLM ekspert w obróbce form Narzędzia frezarskie na płytki wymienne Głowice nasadzane Frezy trzpieniowe Frezy z mocowaniem DuoPlug Głowiczki wkręcane Głowice TRIGAWORX NOWOŚCI Głowice na płytki ośmiokątne

Bardziej szczegółowo

BADANIA SIŁ SKRAWANIA W TROCHOIDALNYM FREZOWANIU STALI 42CrMo4. Streszczenie

BADANIA SIŁ SKRAWANIA W TROCHOIDALNYM FREZOWANIU STALI 42CrMo4. Streszczenie DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.450 Dr inż. Marek KOŁODZIEJ, dr inż. Paweł KAROLCZAK (Politechnika Wrocławska): BADANIA SIŁ SKRAWANIA W TROCHOIDALNYM FREZOWANIU STALI 42CrMo4 Streszczenie Obecnie jednym

Bardziej szczegółowo

OBRÓBKA SKRAWANIEM DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA DO TOCZENIA. Ćwiczenie nr 5. opracowała: dr inż. Joanna Kossakowska

OBRÓBKA SKRAWANIEM DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA DO TOCZENIA. Ćwiczenie nr 5. opracowała: dr inż. Joanna Kossakowska OBRÓBKA SKRAWANIEM Ćwizenie nr 5 DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA DO TOCZENIA opraowała: dr inż. Joanna Kossakowska PO L ITECH NI KA WARS ZAWS KA INSTYTUT TECHNIK WYTWARZANIA ZAKŁAD AUTOMATYZACJI,

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2. Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2. Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Programowanie obrabiarek CNC Nr 2 Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia Opracował: Dr inż. Wojciech Ptaszyński Poznań, 2015-03-05

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI. Obróbka skrawaniem i narzędzia

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI. Obróbka skrawaniem i narzędzia KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI Przedmiot: Temat ćwiczenia: Obróbka skrawaniem i narzędzia Toczenie cz. II Numer ćwiczenia: 3 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie studenta z parametrami

Bardziej szczegółowo

CZAS WYKONANIA BUDOWLANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH OBRABIANYCH METODĄ SKRAWANIA A PARAMETRY SKRAWANIA

CZAS WYKONANIA BUDOWLANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH OBRABIANYCH METODĄ SKRAWANIA A PARAMETRY SKRAWANIA Budownictwo 16 Piotr Całusiński CZAS WYKONANIA BUDOWLANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH OBRABIANYCH METODĄ SKRAWANIA A PARAMETRY SKRAWANIA Wprowadzenie Rys. 1. Zmiana całkowitych kosztów wytworzenia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKŁADOWYCH SIŁ SKRAWANIA ORAZ CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI PODCZAS TOCZENIA WĘGLIKÓW SPIEKANYCH NARZĘDZIAMI Z OSTRZAMI DIAMENTOWYMI

ANALIZA SKŁADOWYCH SIŁ SKRAWANIA ORAZ CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI PODCZAS TOCZENIA WĘGLIKÓW SPIEKANYCH NARZĘDZIAMI Z OSTRZAMI DIAMENTOWYMI MECHANIK 2/2015 ANALIZA SKŁADOWYCH SIŁ SKRAWANIA ORAZ CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI PODCZAS TOCZENIA WĘGLIKÓW SPIEKANYCH NARZĘDZIAMI Z OSTRZAMI DIAMENTOWYMI ANALYSIS OF CUTTING FORCES COMPONENTS AND SURFACE

Bardziej szczegółowo

BADANIA ZASTOSOWANIA OSTRZY Z CERAMIKI NARZĘDZIOWEJ W PROCESIE FREZOWANIA OBWIEDNIOWEGO

BADANIA ZASTOSOWANIA OSTRZY Z CERAMIKI NARZĘDZIOWEJ W PROCESIE FREZOWANIA OBWIEDNIOWEGO KOMISJA BUDOWY MASZYN PAN ODDZIAŁ W POZNANIU Vol. 26 nr 2 Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji 2006 RAFAŁ TALAR BADANIA ZASTOSOWANIA OSTRZY Z CERAMIKI NARZĘDZIOWEJ W PROCESIE FREZOWANIA OBWIEDNIOWEGO

Bardziej szczegółowo

WPŁYW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI MATERIAŁU NA GRUBOŚĆ POWŁOKI PO ALFINOWANIU

WPŁYW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI MATERIAŁU NA GRUBOŚĆ POWŁOKI PO ALFINOWANIU 51/17 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2005, Rocznik 5, Nr 17 Archives of Foundry Year 2005, Volume 5, Book 17 PAN - Katowice PL ISSN 1642-5308 WPŁYW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI MATERIAŁU NA GRUBOŚĆ POWŁOKI PO ALFINOWANIU

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 7

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 7 Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Szlifowanie cz. II. KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 7 Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Bardziej szczegółowo

T E C H N I K I L AS E R OWE W I N Ż Y N I E R I I W Y T W AR Z AN IA

T E C H N I K I L AS E R OWE W I N Ż Y N I E R I I W Y T W AR Z AN IA : Studium: stacjonarne, I st. : : MiBM, Rok akad.: 2016/1 Liczba godzin - 15 T E C H N I K I L AS E R OWE W I N Ż Y N I E R I I W Y T W AR Z AN IA L a b o r a t o r i u m ( h a l a 2 0 Z O S ) Prowadzący:

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE METODY POMIARÓW PRZEMIESZCZEŃ WZGLĘDNYCH NARZĘDZIA I PRZEDMIOTU OBRABIANEGO PODCZAS TOCZENIA. Streszczenie

OPRACOWANIE METODY POMIARÓW PRZEMIESZCZEŃ WZGLĘDNYCH NARZĘDZIA I PRZEDMIOTU OBRABIANEGO PODCZAS TOCZENIA. Streszczenie DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.470 Mgr inż. Michał SKRZYNIARZ; dr inż. Łukasz NOWAKOWSKI; dr hab. inż. Edward MIKO, prof. PŚk (Politechnika Świętokrzyska): OPRACOWANIE METODY POMIARÓW PRZEMIESZCZEŃ WZGLĘDNYCH

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WPŁYWU WARTOŚCI KĄTA NATARCIA I POSUWU NA CHROPOWATOŚĆ POWIERZCHNI OBROBIONEJ ORAZ WARTOŚCI SKŁADOWYCH CAŁKOWITEJ SIŁY SKRAWANIA

ANALIZA WPŁYWU WARTOŚCI KĄTA NATARCIA I POSUWU NA CHROPOWATOŚĆ POWIERZCHNI OBROBIONEJ ORAZ WARTOŚCI SKŁADOWYCH CAŁKOWITEJ SIŁY SKRAWANIA Inżynieria Maszyn, R. 18, z. 4, 2013 kąt natarcia, chropowatość powierzchni, siły skrawania Andrzej MATRAS 1 ANALIZA WPŁYWU WARTOŚCI KĄTA NATARCIA I POSUWU NA CHROPOWATOŚĆ POWIERZCHNI OBROBIONEJ ORAZ WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Badania wpływu obróbki laserowej i azotowania na własności warstwy wierzchniej próbek ze stali WCL

Badania wpływu obróbki laserowej i azotowania na własności warstwy wierzchniej próbek ze stali WCL Obróbka Plastyczna Metali t. XVII nr 2 (26) Mgr inŝ. Zygmunt GARCZYŃSKI, mgr inŝ. Andrzej KARPIUK, dr inŝ. Stanisław ZIÓŁKIEWICZ Instytut Obróbki Plastycznej, Poznań Badania wpływu obróbki i azotowania

Bardziej szczegółowo

WPŁYW MINIMALNEGO SMAROWANIA NA MOMENT SKRAWANIA I CHROPOWATOŚĆ POWIERZCHNI W PROCESIE WIERCENIA STOPU ALUMINIUM. Streszczenie

WPŁYW MINIMALNEGO SMAROWANIA NA MOMENT SKRAWANIA I CHROPOWATOŚĆ POWIERZCHNI W PROCESIE WIERCENIA STOPU ALUMINIUM. Streszczenie DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.429 Dr hab. inż. Kazimierz ZALESKI, prof. PL; mgr inż. Tomasz PAŁKA (Politechnika Lubelska): WPŁYW MINIMALNEGO SMAROWANIA NA MOMENT SKRAWANIA I CHROPOWATOŚĆ POWIERZCHNI

Bardziej szczegółowo

M800 SEKT12T3. Stable face milling under high-load conditions. Stabilna obróbka przy wysokich posuwach FACE MILLING CUTTERS

M800 SEKT12T3. Stable face milling under high-load conditions. Stabilna obróbka przy wysokich posuwach FACE MILLING CUTTERS Stable face milling under high-load conditions SEKT12T3 Stabilna obróbka przy wysokich posuwach FACE MILLING CUTTERS FREZY DO OBRÓBKI PŁASZCZYZN SEKT12T3 FACE MILLING CUTTERS FREZY DO OBRÓBKI PŁASZCZYZN

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DOBORU WARUNKÓW I PARAMETRÓW PROCESU TECHNOLOGICZNEGO W ASPEKCIE CECH EKSPLOATACYJNEJ WARSTWY WIERZCHNIEJ

PROCEDURA DOBORU WARUNKÓW I PARAMETRÓW PROCESU TECHNOLOGICZNEGO W ASPEKCIE CECH EKSPLOATACYJNEJ WARSTWY WIERZCHNIEJ 6-2012 T R I B O L O G I A 113 Maciej MATUSZEWSKI *, Janusz MUSIAŁ *, Michał STYP-REKOWSKI * PROCEDURA DOBORU WARUNKÓW I PARAMETRÓW PROCESU TECHNOLOGICZNEGO W ASPEKCIE CECH EKSPLOATACYJNEJ WARSTWY WIERZCHNIEJ

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Jan BUREK, prof. PRz; dr inż. Łukasz ŻYŁKA; mgr inż. Marcin PŁODZIEŃ; mgr inż. Michał GDULA (Politechnika Rzeszowska):

Dr hab. inż. Jan BUREK, prof. PRz; dr inż. Łukasz ŻYŁKA; mgr inż. Marcin PŁODZIEŃ; mgr inż. Michał GDULA (Politechnika Rzeszowska): DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.436 Dr hab. inż. Jan BUREK, prof. PRz; dr inż. Łukasz ŻYŁKA; mgr inż. Marcin PŁODZIEŃ; mgr inż. Michał GDULA (Politechnika Rzeszowska): WPŁYW ZARYSU LINII OSTRZA FREZU NA

Bardziej szczegółowo

Wpływ warunków nagniatania tocznego na chropowatość powierzchni stali C45 po cięciu laserem

Wpływ warunków nagniatania tocznego na chropowatość powierzchni stali C45 po cięciu laserem AGNIESZKA SKOCZYLAS Wpływ warunków nagniatania tocznego na chropowatość powierzchni stali C45 po cięciu laserem 1. Wprowadzenie Nagniatanie jest jedną z metod obróbki wykończeniowej polegającą na wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

OBRÓBKA SKRAWANIEM DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA DO FREZOWANIA. Ćwiczenie nr 6

OBRÓBKA SKRAWANIEM DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA DO FREZOWANIA. Ćwiczenie nr 6 OBRÓBKA SKRAWANIEM Ćwiczenie nr 6 DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA DO FREZOWANIA opracowali: dr inż. Joanna Kossakowska mgr inż. Maciej Winiarski PO L ITECH NI KA WARS ZAWS KA INSTYTUT TECHNIK WYTWARZANIA

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI Inżynieria wytwarzania: Obróbka ubytkowa

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI Inżynieria wytwarzania: Obróbka ubytkowa Przedmiot: KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI Inżynieria wytwarzania: Obróbka ubytkowa Temat ćwiczenia: Toczenie Numer ćwiczenia: 1 1. Cel ćwiczenia Poznanie odmian toczenia, budowy i przeznaczenia

Bardziej szczegółowo

BADANIA ZALEŻNOŚCI SIŁ SKRAWANIA OD STANU NARZĘDZIA I PARAMETRÓW SKRAWANIA PODCZAS FREZOWANIA ZGRUBNEGO INCONEL 718 PŁYTKAMI CERAMICZNYMI

BADANIA ZALEŻNOŚCI SIŁ SKRAWANIA OD STANU NARZĘDZIA I PARAMETRÓW SKRAWANIA PODCZAS FREZOWANIA ZGRUBNEGO INCONEL 718 PŁYTKAMI CERAMICZNYMI DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.492 Dr inż. Joanna KOSSAKOWSKA (Politechnika Warszawska), dr inż. Zbigniew SIEMIĄTKOWSKI (Uniwersytet Technologiczno- Humanistyczny w Radomiu), prof. dr hab. inż. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

DIGITALIZACJA GEOMETRII WKŁADEK OSTRZOWYCH NA POTRZEBY SYMULACJI MES PROCESU OBRÓBKI SKRAWANIEM

DIGITALIZACJA GEOMETRII WKŁADEK OSTRZOWYCH NA POTRZEBY SYMULACJI MES PROCESU OBRÓBKI SKRAWANIEM Dr inż. Witold HABRAT, e-mail: witekhab@prz.edu.pl Politechnika Rzeszowska, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Dr hab. inż. Piotr NIESŁONY, prof. PO, e-mail: p.nieslony@po.opole.pl Politechnika Opolska,

Bardziej szczegółowo

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH Scientific Bulletin of Che lm Section of Technical Sciences No. 1/2008 WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH WE WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ TECHNICE POMIAROWEJ MAREK MAGDZIAK Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji, Politechnika

Bardziej szczegółowo

TOOLS NEWS B228P. Seria frezów trzpieniowych CERAMIC END MILL. Ultrawysoka wydajność obróbki stopów żaroodpornych na bazie niklu

TOOLS NEWS B228P. Seria frezów trzpieniowych CERAMIC END MILL. Ultrawysoka wydajność obróbki stopów żaroodpornych na bazie niklu TOOLS NEWS B228P Seria frezów trzpieniowych CERAMIC END MILL Ultrawysoka wydajność obróbki stopów żaroodpornych na bazie niklu CERAMIC Seria frezów trzpieniowych Łatwa obróbka materiałów trudnoobrabialnych!

Bardziej szczegółowo

diameter of shank part flat shank part corrugated cutting

diameter of shank part flat shank part corrugated cutting www.fenes.com.pl diameter of cutting part diameter of shank part flat Geometria ostrzy; Geometry of teeth: obwodowych z zaszlifem; circumferential with relief grinding helix tool flank face clearance angle

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Anna ZAWADA-TOMKIEWICZ, prof. PK (Politechnika Koszalińska):

Dr hab. inż. Anna ZAWADA-TOMKIEWICZ, prof. PK (Politechnika Koszalińska): DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.407 Dr hab. inż. Anna ZAWADA-TOMKIEWICZ, prof. PK (Politechnika Koszalińska): ANALIZA KSZTAŁTOWANIA STRUKTURY GEOMETRYCZNEJ POWIERZCHNI W MIKROSKALI DLA PROCESU TOCZENIA

Bardziej szczegółowo

16 MECHANIK NR 3/2015 BADANIE DYNAMICZNYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW SIŁ SKRAWANIA PODCZAS ORTOGONALNEGO TOCZENIA STALI

16 MECHANIK NR 3/2015 BADANIE DYNAMICZNYCH WSPÓŁCZYNNIKÓW SIŁ SKRAWANIA PODCZAS ORTOGONALNEGO TOCZENIA STALI 16 MECHANIK NR 3/2015 Krzysztof JEMIELNIAK 1 Mirosław NEJMAN 1 Dominika ŚNIEGULSKA-GRĄDZKA 1 dynamiczna charakterystyka procesu skrawania, siły skrawania, drgania samowzbudne dynamic characteristic of

Bardziej szczegółowo

Rajmund Rytlewski, dr inż.

Rajmund Rytlewski, dr inż. Rajmund Rytlewski, dr inż. starszy wykładowca Wydział Mechaniczny PG Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji p. 240A (bud. WM) Tel.: 58 3471379 rajryt@mech.pg.gda.pl http://www.rytlewski.republika.pl

Bardziej szczegółowo

DOKŁADNOŚĆ ZARYSU I L INII ZĘBA KÓŁ STOŻKOWYCH WYKONYWANYCH WEDŁUG PROGRAMU GEARMILL NA 5-OSIOWYM CENTRUM FREZARSKIM. Streszczenie

DOKŁADNOŚĆ ZARYSU I L INII ZĘBA KÓŁ STOŻKOWYCH WYKONYWANYCH WEDŁUG PROGRAMU GEARMILL NA 5-OSIOWYM CENTRUM FREZARSKIM. Streszczenie DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.482 Dr hab. inż. Jan BUREK, prof. PRz; mgr inż. Jarosław BUK; mgr inż. Michał GDULA; mgr inż. Jacek MISIURA (Politechnika Rzeszowska): DOKŁADNOŚĆ ZARYSU I L INII ZĘBA KÓŁ

Bardziej szczegółowo

Temat: NAROST NA OSTRZU NARZĘDZIA

Temat: NAROST NA OSTRZU NARZĘDZIA AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Ćwiczenie wykonano: dnia:... Wykonał:... Wydział:... Kierunek:... Rok akadem.:... Semestr:... Ćwiczenie zaliczono:

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie sił skrawania powierzchni płaskich w procesie szlifowania stopu tytanu TIGR5

Monitorowanie sił skrawania powierzchni płaskich w procesie szlifowania stopu tytanu TIGR5 138 MECHANIK NR 9/2014 Monitorowanie sił skrawania powierzchni płaskich w procesie szlifowania stopu tytanu TIGR5 Monitoring of the cutting forces in flat surface grinding process of Titanium Alloy TIGR5

Bardziej szczegółowo

BADANIA WPŁYWU ZASTOSOWANIA MINIMALNEGO SMAROWANIA MQL NA SIŁY SKRAWANIA I POSTAĆ WIÓRA W OBRÓBCE KOMPOZYTÓW ALUMINIOWYCH NARZĘDZIAMI POWLEKANYMI

BADANIA WPŁYWU ZASTOSOWANIA MINIMALNEGO SMAROWANIA MQL NA SIŁY SKRAWANIA I POSTAĆ WIÓRA W OBRÓBCE KOMPOZYTÓW ALUMINIOWYCH NARZĘDZIAMI POWLEKANYMI DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.439 Dr inż. Paweł KAROLCZAK (Politechnika Wrocławska), dr inż. Marek KOŁODZIEJ (Politechnika Wrocławska): BADANIA WPŁYWU ZASTOSOWANIA MINIMALNEGO SMAROWANIA MQL NA SIŁY

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE POMIARÓW TERMOWIZYJNYCH DO WYZNACZENIA TEMPERATURY SKRAWANIA PODCZAS TOCZENIA STALI STOPOWEJ 42CrMo4. Streszczenie

ZASTOSOWANIE POMIARÓW TERMOWIZYJNYCH DO WYZNACZENIA TEMPERATURY SKRAWANIA PODCZAS TOCZENIA STALI STOPOWEJ 42CrMo4. Streszczenie DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.417 Dr inż. Wojciech STACHURSKI, dr inż. Piotr ZGÓRNIAK (Politechnika Łódzka): ZASTOSOWANIE POMIARÓW TERMOWIZYJNYCH DO WYZNACZENIA TEMPERATURY SKRAWANIA PODCZAS TOCZENIA

Bardziej szczegółowo

BADANIE ENERGOCHŁONNOŚCI TOCZENIA I NAGNIATANIA STALI UTWARDZONEJ. Streszczenie

BADANIE ENERGOCHŁONNOŚCI TOCZENIA I NAGNIATANIA STALI UTWARDZONEJ. Streszczenie DOI: 1.17814/mechanik.215.8-9.451 Mgr inż. Roman CHUDY, prof. dr hab. inż. Wit GRZESIK (Politechnika Opolska): BADANIE ENERGOCHŁONNOŚCI TOCZENIA I NAGNIATANIA STALI UTWARDZONEJ Streszczenie Opisano nowe

Bardziej szczegółowo

Trzpieniowe 6.2. Informacje podstawowe

Trzpieniowe 6.2. Informacje podstawowe 6. Trzpieniowe Informacje podstawowe 6 Trzpieniowe Narzędzia trzpieniowe wykonywane w formie frezów z lutowanymi ostrzami HSS lub HM, głowic z wymienną płytką oraz frezów spiralnych, monolitycznych. Frezy

Bardziej szczegółowo

VII Konferencja Szkoły Obróbki Skrawaniem Mierzęcin, września 2013 r.

VII Konferencja Szkoły Obróbki Skrawaniem Mierzęcin, września 2013 r. VII Konferencja Szkoły Obróbki Skrawaniem Mierzęcin, 11 13 września 2013 r. Badania trwałości płytek skrawających typu Wiper Wojciech STACHURSKI, Stanisław MIDERA 1 1. WSTĘP Wzrost wydajności i obniżenie

Bardziej szczegółowo

Proces technologiczny obróbki

Proces technologiczny obróbki Technologia obróbki na obrabiarkach CNC kierunek studiów:. grupa: Proces technologiczny obróbki Proces opracował/opracowali: Karta półfabrykatu Nazwa przedmiotu obrabianego: Wałek Rodzaj półfabrykatu:

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR OBRÓBKA UZĘBIENIA W WALCOWYM KOLE ZĘBATYM O UZĘBIENIU ZEWNĘTRZNYM, EWOLWENTOWYM, O ZĘBACH PROSTYCH, NA FREZARCE OBWIEDNIOWEJ

ĆWICZENIE NR OBRÓBKA UZĘBIENIA W WALCOWYM KOLE ZĘBATYM O UZĘBIENIU ZEWNĘTRZNYM, EWOLWENTOWYM, O ZĘBACH PROSTYCH, NA FREZARCE OBWIEDNIOWEJ ĆWICZENIE NR 6. 6. OBRÓBKA UZĘBIENIA W WALCOWYM KOLE ZĘBATYM O UZĘBIENIU ZEWNĘTRZNYM, EWOLWENTOWYM, O ZĘBACH PROSTYCH, NA FREZARCE OBWIEDNIOWEJ 6.1. Zadanie technologiczne Dla zadanego rysunkiem wykonawczym

Bardziej szczegółowo

Dobór parametrów dla frezowania

Dobór parametrów dla frezowania Dobór parametrów dla frezowania Wytyczne dobru parametrów obróbkowych dla frezowania: Dobór narzędzia. W katalogu narzędzi naleŝy odszukać narzędzie, które z punktu widzenia technologii umoŝliwi zrealizowanie

Bardziej szczegółowo

OBRÓBKI WYSOKOWYDAJNE NA PRZYKŁADZIE TECHNOLOGII IMACHINING. Streszczenie HIGH PRODUCT MANUFACTURING ON EXAMPLE OF IMACHINING TECHNOLOGY.

OBRÓBKI WYSOKOWYDAJNE NA PRZYKŁADZIE TECHNOLOGII IMACHINING. Streszczenie HIGH PRODUCT MANUFACTURING ON EXAMPLE OF IMACHINING TECHNOLOGY. DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.442 Dr inż. Grzegorz SKORULSKI (Politechnika Białostocka): OBRÓBKI WYSOKOWYDAJNE NA PRZYKŁADZIE TECHNOLOGII IMACHINING Streszczenie W pracy pokazano obecne trendy dotyczące

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Katalogowy dobór narzędzi i parametrów obróbki Nr ćwiczenia : 10 Kierunek:

Bardziej szczegółowo

FREZY PM; END MILLS PM

FREZY PM; END MILLS PM FREZY PM; END MILLS PM DIN 327-B K, 844-A K-N www.fenes.com.pl DIN 327-B K D [e8] d [h8] I I 1 L 6 6 8 36 52 7 10 10 40 60 8 10 11 40 61 9 10 11 40 61 10 10 13 40 63 11 12 13 45 70 12 12 16 45 73 14 12

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Nowych Technologii i Chemii KATEDRA ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Nowych Technologii i Chemii KATEDRA ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Nowych Technologii i Chemii KATEDRA ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA Techniki Wytwarzania Ć1: Budowa narzędzi tokarskich

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY EKSPLOATACJI MASZYN TECHNOLOGICZNYCH PODCZAS OBRÓBKI Z DUŻYMI PRĘDKOŚCIAMI SKRAWANIA

PROBLEMY EKSPLOATACJI MASZYN TECHNOLOGICZNYCH PODCZAS OBRÓBKI Z DUŻYMI PRĘDKOŚCIAMI SKRAWANIA PROBLEMY EKSPLOATACJI MASZYN TECHNOLOGICZNYCH PODCZAS OBRÓBKI Z DUŻYMI PRĘDKOŚCIAMI SKRAWANIA dr hab. inż. Krzysztof J. Kaliński Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny Gdańsk, 23.1.24 HIGH SPEED MACHINING

Bardziej szczegółowo

FREZOWANIE POWIERZCHNII NAPAWANYCH LASEROWO. Streszczenie MILLING OF LASER-HARDFACED SURFACES. Abstract

FREZOWANIE POWIERZCHNII NAPAWANYCH LASEROWO. Streszczenie MILLING OF LASER-HARDFACED SURFACES. Abstract DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.441 Mgr inż. Marta WIJAS, dr inż. Łukasz NOWAKOWSKI (Politechnika Świętokrzyska): FREZOWANIE POWIERZCHNII NAPAWANYCH LASEROWO Streszczenie Praca przedstawia wyniki badań

Bardziej szczegółowo

passion passion for precision for precision Wiertło Supradrill U

passion passion for precision for precision Wiertło Supradrill U passion passion for precision for precision Wiertło Supradrill U Wiertło Supradrill U do obróbki stali i stali nierdzewnej Wiertło kręte Supradrill U to wytrzymałe narzędzie z węglika spiekanego zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

WPŁYWY STANU KWALIFIKACYJNEGO STALI NA EFEKTY CIĘCIA STRUGĄ WODNO-ŚCIERNĄ 1. WPROWADZENIE

WPŁYWY STANU KWALIFIKACYJNEGO STALI NA EFEKTY CIĘCIA STRUGĄ WODNO-ŚCIERNĄ 1. WPROWADZENIE InŜynieria Maszyn, R. 16, z. 4, 011 obróbka wodno-ścierna, cięcie, chropowatość Henryk HOLKA 1 Tomasz JARZYNA 1 Maciej MATUSZEWSKI 1 Janusz MUSIAŁ 1 WPŁYWY STANU KWALIFIKACYJNEGO STALI NA EFEKTY CIĘCIA

Bardziej szczegółowo

WYGŁADZANIE POWIERZCHNI IMPULSOWĄ OBRÓBKĄ ELEKTROCHEMICZNĄ

WYGŁADZANIE POWIERZCHNI IMPULSOWĄ OBRÓBKĄ ELEKTROCHEMICZNĄ WYGŁADZANIE POWIERZCHNI IMPULSOWĄ OBRÓBKĄ ELEKTROCHEMICZNĄ Adam RUSZAJ, Sebastian SKOCZYPIEC, Maria CHUCHRO, Jan CZEKAJ, Józef DZIEDZIC, Zakład Niekonwencjonalnych Technologii Produkcyjnych, Instytut Zaawansowanych

Bardziej szczegółowo

BADANIA PORÓWNAWCZE OBRÓBKI KRAWĘDZI PRZEDMIOTÓW ZE STOPU ALUMINIUM 7075 I STALI C45 METODĄ SZCZOTKOWANIA

BADANIA PORÓWNAWCZE OBRÓBKI KRAWĘDZI PRZEDMIOTÓW ZE STOPU ALUMINIUM 7075 I STALI C45 METODĄ SZCZOTKOWANIA BADANIA PORÓWNAWCZE OBRÓBKI KRAWĘDZI PRZEDMIOTÓW ZE STOPU ALUMINIUM 7075 I STALI C45 METODĄ SZCZOTKOWANIA Kazimierz ZALESKI, Jakub MATUSZAK Streszczenie W procesie technologicznym montażu istotny jest

Bardziej szczegółowo

POMIARY LDV AMPLITUDY PROMIENIOWYCH DRGAŃ TOWARZYSZĄCYCH OBRÓBCE ZE WSPOMAGANIEM ULTRADŹWIĘKOWYM

POMIARY LDV AMPLITUDY PROMIENIOWYCH DRGAŃ TOWARZYSZĄCYCH OBRÓBCE ZE WSPOMAGANIEM ULTRADŹWIĘKOWYM 11 POMIARY LDV AMPLITUDY PROMIENIOWYCH DRGAŃ TOWARZYSZĄCYCH OBRÓBCE ZE WSPOMAGANIEM ULTRADŹWIĘKOWYM Roman WDOWIK 1, Janusz PORZYCKI 1, Piotr NAZARKO 2 Streszczenie: Artykuł przedstawia pomiary amplitudy

Bardziej szczegółowo

(GRADE 23) NA SIŁY SKRAWANIA ORAZ CHROPOWATOŚĆ POWIERZCHNI OBROBIONEJ

(GRADE 23) NA SIŁY SKRAWANIA ORAZ CHROPOWATOŚĆ POWIERZCHNI OBROBIONEJ DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.446 Dr inż. Wojciech STACHURSKI, dr inż. Stanisław MIDERA, dr inż. Dariusz OSTROWSKI (Politechnika Łódzka): WPŁYW PARAMETRÓW SKRAWANIA PODCZAS TOCZENIA LOTNICZEGO STOPU

Bardziej szczegółowo

STABILNOŚĆ 5-OSIOWEGO FREZOWANIA STOPÓW ALUMINIUM

STABILNOŚĆ 5-OSIOWEGO FREZOWANIA STOPÓW ALUMINIUM Łukasz Żyłka, dr inż. Politechnika Rzeszowska, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji, e-mail: zylka@prz.edu.pl Marcin Płodzień, mgr inż. Politechnika Rzeszowska,

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR Materiały pomocnicze do wykonania zadania

ĆWICZENIE NR Materiały pomocnicze do wykonania zadania ĆWICZENIE NR 3 3. OBRÓBKA TULEI NA TOKARCE REWOLWEROWEJ 3.1. Zadanie technologiczne Dla zadanego rysunkiem wykonawczym tulei wykonać : - Plan operacyjny obróbki tokarskiej, wykonywanej na tokarce rewolwerowej

Bardziej szczegółowo

Średnica korpusu głowicy. Średnica kołnierza Szerokość wpustu. Głębokość wpustu. Rzeczywisty kąt natarcia. klina kątowego. Promieniowy kąt przyłożenia

Średnica korpusu głowicy. Średnica kołnierza Szerokość wpustu. Głębokość wpustu. Rzeczywisty kąt natarcia. klina kątowego. Promieniowy kąt przyłożenia Kształt głowicy frezarskiej i oznaczenia Średnica korpusu głowicy Średnica kołnierza Szerokość wpustu Głębokość wpustu Kąt przystawienia Kąt natarcia Wysokość głowicy Pierścień tylny Rowek wiórowy Rzeczywisty

Bardziej szczegółowo

DIN 6527 FREZY; END MILLS. Charakterystyka; Features. Zastosowanie; Application

DIN 6527 FREZY; END MILLS. Charakterystyka; Features. Zastosowanie; Application DIN 6527 dla frezów 2-ostrzowych; for 2-flute end mills 4 6 57 8 5 6 57 10 6 6 57 10 7 8 63 13 8 8 63 16 9 10 72 16 10 10 72 19 12 12 83 22 14 14 83 22 16 16 92 26 18 18 92 26 20 20 104 32 dla frezów 4-ostrzowych;

Bardziej szczegółowo

ANALiZA WPŁYWU PARAMETRÓW SAMOLOTU NA POZiOM HAŁASU MiERZONEGO WEDŁUG PRZEPiSÓW FAR 36 APPENDiX G

ANALiZA WPŁYWU PARAMETRÓW SAMOLOTU NA POZiOM HAŁASU MiERZONEGO WEDŁUG PRZEPiSÓW FAR 36 APPENDiX G PRACE instytutu LOTNiCTWA 221, s. 115 120, Warszawa 2011 ANALiZA WPŁYWU PARAMETRÓW SAMOLOTU NA POZiOM HAŁASU MiERZONEGO WEDŁUG PRZEPiSÓW FAR 36 APPENDiX G i ROZDZiAŁU 10 ZAŁOżEń16 KONWENCJi icao PIotr

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA METOD FREZOWANIA HSM, HPC ORAZ FREZOWANIA KONWENCJONALNEGO WYSOKOKRZEMOWYCH STOPÓW ALUMINIUM

ANALIZA PORÓWNAWCZA METOD FREZOWANIA HSM, HPC ORAZ FREZOWANIA KONWENCJONALNEGO WYSOKOKRZEMOWYCH STOPÓW ALUMINIUM Paweł Pieśko, Ireneusz Zagórski 1) ANALIZA PORÓWNAWCZA METOD FREZOWANIA HSM, HPC ORAZ FREZOWANIA KONWENCJONALNEGO WYSOKOKRZEMOWYCH STOPÓW ALUMINIUM Streszczenie: W artykule porównano wyniki obróbki wysokokrzemowych

Bardziej szczegółowo

Frezy UFJ Wiertła WDXC Płytki: węglikowe ceramiczne borazonowe OBRÓBKA INCONELU.

Frezy UFJ Wiertła WDXC Płytki: węglikowe ceramiczne borazonowe OBRÓBKA INCONELU. Frezy UFJ Wiertła WDXC Płytki: węglikowe ceramiczne borazonowe OBRÓBKA INCONELU DEDYKOWANE NARZĘDZIA DO INCONELU TIZ IMPLEMENTS Seria frezów UFJ Połączenie ultra-drobnego węglika o wysokiej wytrzymałości,

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie D-3

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie D-3 POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN Ćwiczenie D-3 Temat: Obliczenie częstotliwości własnej drgań swobodnych wrzecion obrabiarek Konsultacje: prof. dr hab. inż. F. Oryński

Bardziej szczegółowo

POWSTAWANIE I USUWANIE ZADZIORÓW W OBRÓBCE SKRAWANIEM BURR FORMATION AND REMOVAL IN MACHINING PROCESS

POWSTAWANIE I USUWANIE ZADZIORÓW W OBRÓBCE SKRAWANIEM BURR FORMATION AND REMOVAL IN MACHINING PROCESS POWSTAWANIE I USUWANIE ZADZIORÓW W OBRÓBCE SKRAWANIEM BURR FORMATION AND REMOVAL IN MACHINING PROCESS Jakub Matuszak Katedra Podstaw Inżynierii Produkcji Wydział Mechaniczny Politechnika Lubelska Słowa

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA WARUNKÓW TARCIA W STREFIE SKRAWANIA JAKO CZYNNIK WPŁYWAJĄCY NA PROCES OBRÓBKI

MODYFIKACJA WARUNKÓW TARCIA W STREFIE SKRAWANIA JAKO CZYNNIK WPŁYWAJĄCY NA PROCES OBRÓBKI 2-2011 T R I B O L O G I A 23 Eugene FELDSHTEIN *, Radosław MARUDA * MODYFIKACJA WARUNKÓW TARCIA W STREFIE SKRAWANIA JAKO CZYNNIK WPŁYWAJĄCY NA PROCES OBRÓBKI THE MODIFICATION OF FRICTION CONDITIONS INTO

Bardziej szczegółowo

OCENA WPŁYWU OSTRZY O GEOMETRII WYGŁADZAJĄCEJ NA CHROPOWATOŚĆ POWIERZCHNI STALI X17CrNi16-2 PO TOCZENIU. Streszczenie

OCENA WPŁYWU OSTRZY O GEOMETRII WYGŁADZAJĄCEJ NA CHROPOWATOŚĆ POWIERZCHNI STALI X17CrNi16-2 PO TOCZENIU. Streszczenie DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.484 Dr inż. Paweł KAROLCZAK, dr inż. Maciej KOWALSKI (Politechnika Wrocławska): OCENA WPŁYWU OSTRZY O GEOMETRII WYGŁADZAJĄCEJ NA CHROPOWATOŚĆ POWIERZCHNI STALI X17CrNi16-2

Bardziej szczegółowo

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 4. Instrukcja laboratoryjna

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 4. Instrukcja laboratoryjna PTWII - projektowanie Ćwiczenie 4 Instrukcja laboratoryjna Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa 2011 2 Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE OCHŁADZALNIKA W CELU ROZDROBNIENIA STRUKTURY W ODLEWIE BIMETALICZNYM

ZASTOSOWANIE OCHŁADZALNIKA W CELU ROZDROBNIENIA STRUKTURY W ODLEWIE BIMETALICZNYM 28/10 Archives of Foundry, Year 2003, Volume 3, 10 Archiwum Odlewnictwa, Rok 2003, Rocznik 3, Nr 10 PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 ZASTOSOWANIE OCHŁADZALNIKA W CELU ROZDROBNIENIA STRUKTURY W ODLEWIE BIMETALICZNYM

Bardziej szczegółowo

Obwiedniowe narzędzia frezarskie

Obwiedniowe narzędzia frezarskie 1 Obwiedniowe narzędzia frezarskie ostrzami skrawającymi do: rowków rowków do pierścieni Segera gwintów metrycznych ISO gwintów rurowych Whitworth a rowków o pełnym promieniu fazowania i gratowania Gniazdo

Bardziej szczegółowo

NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH POBRANYCH Z PŁYT EPS O RÓŻNEJ GRUBOŚCI

NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH POBRANYCH Z PŁYT EPS O RÓŻNEJ GRUBOŚCI PRACE INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ - KWARTALNIK 1 (145) 2008 BUILDING RESEARCH INSTITUTE - QUARTERLY No 1 (145) 2008 Zbigniew Owczarek* NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH

Bardziej szczegółowo

WFSC NEW! SOLID CARBIDE DRILLS WĘGLIKOWE WIERTŁA MONOLITYCZNE HIGH FEED DRILLS. with COOLANT HOLES (3XD, 5XD) Z OTWORAMI CHŁODZĄCYMI (3XD, 5XD)

WFSC NEW! SOLID CARBIDE DRILLS WĘGLIKOWE WIERTŁA MONOLITYCZNE HIGH FEED DRILLS. with COOLANT HOLES (3XD, 5XD) Z OTWORAMI CHŁODZĄCYMI (3XD, 5XD) SOLID CARBIDE DRILLS WĘGLIKOWE WIERTŁA MONOLITYCZNE with COOLANT HOLES (3XD, 5XD) Application: Carbon steels, Alloy Steels (-HRc35), Cast iron Advantages: Increase productivity due to 1.5 to 2 times faster

Bardziej szczegółowo

Symulacja komputerowa i obróbka części 5 na frezarce sterowanej numerycznie

Symulacja komputerowa i obróbka części 5 na frezarce sterowanej numerycznie LABORATORIUM TECHNOLOGII Symulacja komputerowa i obróbka części 5 na frezarce sterowanej numerycznie Przemysław Siemiński, Cel ćwiczenia: o o o o o zapoznanie z budową i działaniem frezarek CNC, przegląd

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania - kwalifikacja M19. Podstawy konstrukcji maszyn. Przedmiot: Technologia naprawy elementów maszyn narzędzi i urządzeń

Przedmiotowy system oceniania - kwalifikacja M19. Podstawy konstrukcji maszyn. Przedmiot: Technologia naprawy elementów maszyn narzędzi i urządzeń Przedmiotowy system oceniania - kwalifikacja M19 KL II i III TM Podstawy konstrukcji maszyn nauczyciel Andrzej Maląg Przedmiot: Technologia naprawy elementów maszyn narzędzi i urządzeń CELE PRZEDMIOTOWEGO

Bardziej szczegółowo

156 MECHANIK NR 3/2015

156 MECHANIK NR 3/2015 156 MECHANIK NR 3/2015 Edward MIKO 1 Łukasz NOWAKOWSKI 2 frezowanie walcowe, posuw, chropowatość powierzchni plain milling, feed rate, roughness of surface WPŁYW POSUWU NA OSTRZE NA PARAMETRY CHROPOWATOŚCI

Bardziej szczegółowo

BADANIA PORÓWNAWCZE STANU ENERGETYCZNEGO WARSTWY WIERZCHNIEJ STOPÓW ALUMINIUM PO OBRÓBCE FREZOWANIEM. Streszczenie

BADANIA PORÓWNAWCZE STANU ENERGETYCZNEGO WARSTWY WIERZCHNIEJ STOPÓW ALUMINIUM PO OBRÓBCE FREZOWANIEM. Streszczenie DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.478 Dr inż. Mariusz KŁONICA, prof. dr hab. inż. Józef KUCZMASZEWSKI (Politechnika Lubelska): BADANIA PORÓWNAWCZE STANU ENERGETYCZNEGO WARSTWY WIERZCHNIEJ STOPÓW ALUMINIUM

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ODKSZTAŁCENIA CIENKIEJ ŚCIANKI W SYSTEMIE NX W OBRÓBCE HPC ANALYSIS OF DEFORMATION OF THIN-WALL IN NX IN HPC MACHINING

ANALIZA ODKSZTAŁCENIA CIENKIEJ ŚCIANKI W SYSTEMIE NX W OBRÓBCE HPC ANALYSIS OF DEFORMATION OF THIN-WALL IN NX IN HPC MACHINING Prof. PRz dr hab. inż. Jan BUREK jburek@prz.edu.pl Dr inż. Łukasz ŻYŁKA, zylka@prz.edu.pl Mgr inż. Marcin PŁODZIEŃ plodzien@prz.edu.pl Mgr inż. Michał GDULA gdulam@prz.edu.pl Mgr inż. Jarosław BUK jbuk@prz.edu.pl

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR Materiały pomocnicze do wykonania zadania

ĆWICZENIE NR Materiały pomocnicze do wykonania zadania ĆWICZENIE NR 2 2. OBRÓBKA TARCZY NA TOKARCE 2.1. Zadanie technologiczne Dla zadanej rysunkiem wykonawczym tarczy wykonać : - Plan operacyjny obróbki tokarskiej, wykonywanej na tokarce kłowej TUR-50. -

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Programowanie Obrabiarek CNC. Nr H5

Laboratorium Programowanie Obrabiarek CNC. Nr H5 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Programowanie Obrabiarek CNC Nr H5 Programowanie obróbki zarysów dowolnych Opracował: Dr inŝ. Wojciech Ptaszyński Poznań, 18 marca

Bardziej szczegółowo

QM - MAX. Wysokowydajne frezy do obróbki kopiowej i kształtowej DIJET INDUSTRIAL CO., LTD

QM - MAX. Wysokowydajne frezy do obróbki kopiowej i kształtowej DIJET INDUSTRIAL CO., LTD QM - MAX Wysokowydajne frezy do obróbki kopiowej i kształtowej DIJET INDUSTRIAL CO., LTD Właściwości produktu 1) Wysoka produktywność poprzez zastosowanie wielu ostrzy 2) Możliwość stosowania wysokich

Bardziej szczegółowo

P205 ONMX. New milling Head for inserts - ONMX 0806 C431 P205. Nowa głowica frezarska do płytek - ONMX 0806 C431 P205.

P205 ONMX. New milling Head for inserts - ONMX 0806 C431 P205. Nowa głowica frezarska do płytek - ONMX 0806 C431 P205. P205 ONMX 0806-C431 M660 New milling Head for inserts - ONMX 0806 C431 P205. Nowa głowica frezarska do płytek - ONMX 0806 C431 P205. Main Competitor Główna konkurencja ONMU 0806 style Typu ONMU 0806. I.

Bardziej szczegółowo

WORM THREADS FINISHING BY USING CONICAL SHANK TOOLS

WORM THREADS FINISHING BY USING CONICAL SHANK TOOLS LESZEK SKOCZYLAS * OBRÓBKA WYKOŃCZENIOWA ZWOJÓW ŚLIMAKA STOŻKOWYMI NARZĘDZIAMI TRZPIENIOWYMI WORM THREADS FINISHING BY USING CONICAL SHANK TOOLS S t r e s z c z e n i e A b s t r a c t W niniejszym artykule

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE ANALIZ MES I POMIARÓW DRGAŃ W PROCESIE ULEPSZANIA FREZÓW

ZASTOSOWANIE ANALIZ MES I POMIARÓW DRGAŃ W PROCESIE ULEPSZANIA FREZÓW ZASTOSOWANIE ANALIZ MES I POMIARÓW DRGAŃ W PROCESIE ULEPSZANIA FREZÓW Stanisław PŁASKA 1, Piotr WOLSZCZAK 1. WPROWADZENIE Z obserwacji przeprowadzonych w przemyśle wynika, ze firmy coraz częściej korzystają

Bardziej szczegółowo

POZYCJONOWANIE NARZĘDZI W OBRÓBCE PIĘCIOOSIOWEJ Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU CAM HYPERMILL

POZYCJONOWANIE NARZĘDZI W OBRÓBCE PIĘCIOOSIOWEJ Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU CAM HYPERMILL Dr hab. inż. Jan BUREK, prof. PRz, e-mail: jburek@prz.edu.pl Mgr inż. Michał GDULA, e-mail: gdulam@prz.edu.pl Mgr inż. Marcin PŁODZIEŃ, e-mail: plodzien@prz.edu.pl Mgr inż. Karol ŻURAWSKI, e-mail: zurawski@prz.edu.pl

Bardziej szczegółowo

UFA. Obróbka aluminium -węglikowe frezy monolityczne

UFA. Obróbka aluminium -węglikowe frezy monolityczne UFA Obróbka aluminium -węglikowe frezy monolityczne FREZY UFA przeznaczone są do obróbki szybkościowej (OS) aluminium i jego stopów, miedzi, grafitu (wariant ekonomiczny) oraz materiałów nieżelaznych.

Bardziej szczegółowo