WPŁYW DYNAMIKI PROCESU FREZOWANIA ZAHARTOWANEJ STALI NA CHROPOWATOŚĆ POWIERZCHNI OBROBIONEJ W WARUNKACH HSM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WPŁYW DYNAMIKI PROCESU FREZOWANIA ZAHARTOWANEJ STALI NA CHROPOWATOŚĆ POWIERZCHNI OBROBIONEJ W WARUNKACH HSM"

Transkrypt

1 KOMISJA BUDOWY MASZYN PAN ODDZIAŁ W POZNANIU Vol. 28 nr 2 Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji 28 PAWEŁ TWARDOWSKI WPŁYW DYNAMIKI PROCESU FREZOWANIA ZAHARTOWANEJ STALI NA CHROPOWATOŚĆ POWIERZCHNI OBROBIONEJ W WARUNKACH HSM W artykule przedstawiono analizę różnych czynników wpływających na chropowatość powierzchni obrobionej po frezowaniu walcowym w warunkach HSM zahartowanej stali. Przedstawiono badania wpływu głębokości skrawania a p i zmiennej długości wysunięcia frezu L na chropowatość powierzchni obrobionej, określoną wskaźnikami Ra i Rz. Przeprowadzono także analizę profilogramów pod kątem wpływu drgań na charakter mikronierówności powierzchni obrobionej. Słowa kluczowe: frezowanie, stale zahartowane, chropowatość, drgania 1. WPROWADZENIE Charakterystyczną cechą obróbki HSM jest zmniejszona w porównaniu z obróbką konwencjonalną głębokość skrawania. Dzięki temu siły skrawania są dużo mniejsze i uzyskuje się mniejszą chropowatość powierzchni obrobionej. Chropowatość powierzchni obrobionej, oprócz efektywności obróbki, należy zaliczyć do czynników determinujących rozwój technologii obróbki z dużymi prędkościami [7]. Jak wiadomo, jednym z najważniejszych czynników wpływających na chropowatość powierzchni obrobionej jest posuw. Wzrost posuwu na ostrze f z prowadzi do wzrostu chropowatości powierzchni obrobionej w trakcie frezowania walcowego zahartowanej stali w warunkach HSM [14 16]. Autorzy prac [1, 2, 8, 1] zauważyli, że podobnie jak w przypadku frezowania w warunkach HSM, również podczas frezowania konwencjonalnego jednym z głównych parametrów odpowiadających za chropowatość powierzchni jest posuw na ostrze. Posuw na ostrze f z, prędkość skrawania v c, osiowa głębokość skrawania a p i promieniowa głębokość skrawania a e są najczęstszymi czynnikami branymi pod uwagę w przypadku opracowywania modeli prognostycznych obróbki HSM [6, 15, 16]. Dr inż. Instytut Technologii Mechanicznej Politechniki Poznańskiej.

2 184 P. Twardowski Rys. 1. Wpływ procentowy parametrów skrawania na chropowatość powierzchni obrobionej [14] Fig. 1. Influence of cutting parameters on machined surface roughness [14] Frezowanie w warunkach HSM jest to strategia obróbki, w której występuje kombinacja małej głębokości skrawania a p, a e i dużej prędkości skrawania v c. Na rysunku 1 przedstawiono znaczenie poszczególnych czynników w przypadku frezowania walcowego stali zahartowanej w warunkach HSM [15]. Można zauważyć, że spośród wartości testowych wpływ promieniowej głębokości skrawania a e jest nieistotny ze względu na chropowatość powierzchni obrobionej. Omawiając najważniejsze czynniki wpływające na chropowatość powierzchni obrobionej za pomocą frezowania stali zahartowanej w warunkach HSM, nie sposób pominąć wpływu dynamiki obrabiarek [5], a w szczególności drgań mechanicznych. Drgania podczas obróbki są spowodowane wieloma czynnikami, jak: długie wysuwy narzędzia, duża prędkość obrotowa przy niewielkich posuwach, duża twardość obrabianego materiału, zbyt duża lub zbyt mała głębokość skrawania czy obróbka cienkościennych części. 2. CEL I ZAKRES BADAŃ Celem badań była analiza wpływu zmiennych parametrów frezowania: głębokości skrawania (dosuw osiowy) a p [mm], prędkości skrawania v c [m/min] oraz długości wysunięcia frezu L [mm] na chropowatość powierzchni obrobionej, określoną wskaźnikami Ra i Rz, po frezowaniu zahartowanej stali w warunkach HSM. Materiałem obrabianym była płyta o długości L = 19 mm i szerokości B = 45 mm ze stali zahartowanej 55NiCrMoV6 (WNL) o twardości 55 HRC. W badaniach zastosowano sześcioostrzowy monolityczny frez torusowy (r ε = 1 mm) o średnicy d = 12 mm, kącie λ s = 45 i promieniu zaokrąglenia głównej krawędzi skrawającej r n = 1 μm, z drobnoziarnistego węglika spiekanego, z powłoką przeciwzużyciową TiAlCN. Badania prowadzono na pięcioosiowym centrum frezarskim firmy DECKEL MAHO model DMU 6monoBLOCK, a zakres badań przedstawiono w tablicy 1.

3 v c [m/min] Wpływ dynamiki procesu frezowania zahartowanej stali na chropowatość 185 n [obr/min] a p [mm] Zakres badań Range of research L [mm] a e [mm] f z [mm/ostrze] v f [mm/min] L = L 2 = 47,1, L 3 = Tablica 1 3. METODYKA BADAŃ Jak wynika z zakresu badań przedstawionego w tablicy 1, czynnikami zmiennymi były: prędkość skrawania v c, głębokość skrawania a p i długość wysunięcia narzędzia z oprawki L. Zastosowano cztery różne prędkości skrawania, natomiast głębokość skrawania ulegała zmianie zgodnie ze schematem pokazanym na rys. 2, a długość L zmieniano przez odpowiednie wysunięcie frezu z oprawki, zgodnie ze schematem pokazanym na rys. 3. ap L a e Rys. 2. Schemat zmian głębokości skrawania Fig. 2. Scheme of cutting depth changing Rys. 3. Układ oprawka narzędzie materiał Fig. 3. Scheme of tool holder tool material Po każdym przejściu narzędzia mierzono chropowatość za pomocą przenośnego profilografometru firmy Hommelwerke T5 na odcinku pomiarowym L t = 4,8 mm, przy czym dla a p = 2 mm wykonano jeden pomiar, dla a p = 3 mm dwa pomiary, dla a p = 4 mm trzy pomiary itd. W wyniku pomiaru otrzymano profilogramy, na podstawie których program Turbo Datawin-NT obliczał parametry Ra i Rz.

4 186 P. Twardowski 4. WYNIKI BADAŃ 4.1. Analiza przykładowych profilogramów i charakterystyk dynamicznych Analizując wpływ różnych czynników na chropowatość powierzchni obrobionej podczas frezowania walcowego w warunkach HSM nie sposób pominąć wpływu drgań mechanicznych. Drgania mogą powstawać tylko w takim układzie, który samoistnie generuje zmienną siłę powodującą te drgania. Zmienność siły skrawania jest wywołana zmiennością przekroju warstwy skrawanej, a w szczególności grubości warstwy skrawanej h. Maksymalna grubość warstwy skrawanej w zakresie prowadzonych badań h zψ = f z sinψ = 22 μm i dla r n = 1 μm spełniony jest warunek minimalnej grubości warstwy skrawanej h min [3, 4]. Jednak względne przemieszczenia narzędzia i przedmiotu obrabianego wywołane zmiennością siły skrawania powodują zmiany grubości warstwy skrawanej. Tak więc siła wywołuje drgania, które powodują zmiany grubości warstwy skrawanej. Z kolei zmiany grubości warstwy skrawanej wywołują zmiany sił. W ten sposób powstaje układ wzajemnych oddziaływań, w którym zachwianie równowagi na skutek dowolnego impulsu zewnętrznego powoduje pojawienie się drgań. Na rysunku 4 przedstawiono przykładowy profilogram typu R dla v c = 25 m/min, a p = 7 mm i L 1 = 37 mm, na podstawie którego obliczane są parametry chropowatości. Z profilogramu można odczytać długość fali tworzącej mikronierówność, która odpowiada wartości posuwu na obrót f =,72 mm/obrót, a nie wartości posuwu na ostrze f z =,12 mm/ostrze. Za taki stan odpowiedzialne są m.in. drgania mechaniczne wywołane zmiennością siły skrawania. Dla prędkości obrotowej n = 6634 obr/min (v c = 25 m/min, fo = 11 Hz częstotliwość pochodząca od obrotów) czas jednego obrotu frezu t =,9 s, czyli tyle samo, ile potrzeba czasu na pokonanie drogi odpowiadającej x =,72 mm = f (dla f t = 4776 mm/min). f =,72 mm/obr t =,9 s Rys. 4. Profilogram typu R dla v c = 25 m/min i a p = 7 mm Fig. 4. Profilogram (type R) for v c = 25 m/min and a p = 7 mm

5 Wpływ dynamiki procesu frezowania zahartowanej stali na chropowatość 187 Podobne zależności zaobserwowano dla większości profilogramów tam, gdzie dominującą częstotliwością była częstotliwość pochodząca od obrotów fo, długość fali tworzącej mikronierówność powierzchni obrobionej odpowiadała wartości posuwu na obrót f. Podczas frezowania w warunkach HSM dominującą częstotliwością w widmie drgań jest częstotliwość pochodząca od obrotów fo. Wynika to z tego, że układ wrzeciono uchwyt narzędzie nigdy nie jest idealnie wyrównoważony. Dlatego nawet przy minimalnym niewyrównoważeniu, ale przy dużych prędkościach obrotowych, udział częstotliwości fo w kształtowaniu mikronierówności powierzchni obrobionej będzie znaczący. Widać to wyraźnie na kolejnym rysunku, na którym przedstawiono przykładowe profilogramy, na które nałożono wykresy sił i drgań w funkcji czasu skrawania t s i drogi x (rys. 5). a) t s [s] b) t s [s] z [μm] 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1, Ap Ap [m/s 2 ] z [μm] ,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1, F fn F fn [N] x [μm] x [μm] 1 Rys. 5. Profilogram nierówności typu P dla v c = 25 m/min, L = 37 mm, a p = 3 mm: a) nałożony przebieg przyspieszeń drgań Ap, b) nałożony przebieg składowej F fn w funkcji czasu skrawania t s i drogi x Fig. 5. Profilogram of roughness (type P) for v c = 25 m/min, L = 37 mm, and a p = 3 mm: a) applied a carrier wave of vibration acceleration Ap, b) applied a carrier wave of component F fn in function of cutting time t s and length x Charakter przemieszczeń, a co za tym idzie, charakter mikronierówności w dużej mierze zależą od dynamiki procesu. Dlatego na rys. 5 długość fali tworzącej mikronierówność odpowiada wartości posuwu na obrót f =,72 mm/obrót, a nie wartości posuwu na ostrze f z =,12 mm/ostrze, ponieważ w widmie drgań dominującą częstotliwością jest częstotliwość fo pochodząca od obrotów. Na profilogramach niemających jednoznacznego odwzorowania wartości posuwu na obrót f (rys. 6a) widać nakładanie się dwóch fal: jednej o długości L =,72 mm = f i drugiej o znacznie mniejszej amplitudzie i długości L = =,12 mm = f z. Taki charakter profilogramów tłumaczy widmo składowej F fn (rys. 6b), z którego wynika, że dominującą częstotliwością jest foz = = 1194 Hz i 2foz = 2388 Hz, a nie częstotliwość fo = 199 Hz, która odpowiada prędkości obrotowej n = obr/min.

6 188 P. Twardowski a) t s [s] 1,8 1,85 1,81 1,815 1,82 1,825 1, b) 35 3 foz = 1194 Hz 2foz = 2388 Hz 6 F fn z [μm] x [μm] F fn [N] FfN [N] 2 fo = 199 Hz częstotliwość f [Hz] Rys. 6. Profilogram typu P z nałożonym przebiegiem składowej F fn (a) oraz charakterystyka amplitudowo-częstotliwościowa składowej F fn (b); v c = 45 m/min, L = 47 mm i a p = 7 mm Fig. 6. Profilogram of roughness (type P) for applied a carrier wave of component F fn (a) and characteristic of amplitude-frequency vibration for F fn (b); v c = 45 m/min, L = 47 mm i a p = 7 mm 4.2. Chropowatość powierzchni obrobionej po frezowaniu ze zmienną głębokością a p i prędkością skrawania v c Badanie chropowatości powierzchni obrobionej prowadzono dla czterech prędkości skrawania, zmieniając dla każdej z nich głębokość skrawania a p = = 2, 3, 4, 5, 6, 7 mm, natomiast czynnikami stałymi były posuw f z =,12 mm/ostrze i promieniowa głębokość skrawania a e =,1 mm (patrz tabl. 1). Na rysunku 7 przedstawiono wskaźniki Ra i Rz dla v c = 25 m/min wraz z rozstępami pomiarów w zależności od osiowej głębokości skrawania a p. Z wykresów tych nie wynika jednoznacznie, aby głębokość skrawania a p miała wpływ na chropowatość powierzchni obrobionej. 2, 9, 1,8 8, Ra [μm] 1,6 1,4 1,2 1, Rz [μm] 7, 6, 5,,8 4,,6 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 7 mm 3, 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm 7 mm a p [mm] a p [mm] Rys. 7. Wartość parametru Ra i Rz chropowatości powierzchni obrobionej w zależności od głębokości skrawania a p dla v c = 25 m/min Fig. 7. Values of Ra and Rz parameters of machined surface roughness depend on depth of cut a p for v c = 25 m/min

7 Wpływ dynamiki procesu frezowania zahartowanej stali na chropowatość 189 Ponadto zauważono, że wraz ze wzrostem prędkości skrawania v c następuje spadek chropowatości powierzchni obrobionej, co potwierdzają także doniesienia literaturowe w przypadku niektórych odmian frezowania [11 13]. Widać to wyraźnie na rys. 8, na którym przedstawiono przykładowy przebieg parametru Rz w funkcji prędkości skrawania dla głębokości skrawania a p = 2 mm. Za taki stan w dużej mierze są odpowiedzialne drgania mechaniczne, których amplituda w zakresie prowadzonych badań maleje wraz ze wzrostem prędkości skrawania. Rz [μm] 8, 7, 6, 5, A f = 14,2 m 2 s A f = 5,98 m 2 s 4, 3, v c [m/min] Rys. 8. Wartość parametru Rz w funkcji prędkości skrawania v c dla a p = 2 mm Fig. 8. Values of Rz parameter in function of cutting speed v c = 25 m/min for a p = 2 mm 4.3. Chropowatość powierzchni obrobionej po frezowaniu ze zmiennym wysunięciem frezu L i zmienną prędkością skrawania v c Chropowatość powierzchni obrobionej badano dla trzech wysunięć frezu z oprawki narzędziowej L (zmiana parametru L jest tożsama ze zmianą sztywności układu) i dla czterech prędkości skrawania v c, natomiast czynnikami stałymi były posuw f z =,12 mm/ostrze i promieniowa głębokość skrawania a e =,1 mm (patrz tabl. 1). Na rysunku 9 przedstawiono przykładowe wykresy parametru Ra dla różnych prędkości skrawania v c i dla różnych wysunięć frezu L z oprawki narzędziowej. Wykresy te potwierdzają wcześniej wysunięty wniosek, że w niektórych warunkach wraz ze wzrostem prędkości skrawania v c maleje chropowatość powierzchni obrobionej.

8 19 P. Twardowski 1,8 1,8 1,6 1,6 1,4 1,4 Ra [μm] 1,2 1,,8,6,4 L1 L2 L v c [m/min] Ra [μm] 1,2 1,,8,6,4 Vc = 25 Vc = 35 Vc = 45 Vc = 55 L1 L2 L3 Wsunięcie narzędzia L [mm] Rys. 9. Zależność parametru Ra od prędkości skrawania v c i wysunięcia narzędzia L Fig. 9. Ra parameter dependent on cutting speed v c and tool protrude L Ponadto można zauważyć, że najkorzystniejsza jest wartość środkowa L, tzn. L 2 = 47 mm. Dla L 2 = 47 mm chropowatość powierzchni obrobionej określona wskaźnikiem Ra jest najmniejsza bez względu na prędkość skrawania. W całym zakresie prowadzonych badań najmniejsze parametry Ra i Rz zanotowano dla L 2 = 47 mm, czyli dla stanu pośredniego sztywności. Wynika z tego, że z punktu widzenia chropowatości powierzchni obrobionej niewskazany jest stan, w którym układ jest zbyt sztywny lub podatny. 5. PODSUMOWANIE Analiza profilogramów wykazała, że w zakresie prowadzonych badań wartość posuwu na obrót f miała wpływ na chropowatość powierzchni obrobionej, a nie wartość posuwu na ostrze f z. Spowodowane to było występowaniem drgań, których głównym źródłem były drgania pochodzące od częstotliwości obrotowej. Związane jest to bezpośrednio z dynamiką procesu frezowania, tzn. nawet minimalne niewyrównoważenie układu wrzeciono uchwyt narzędzie przy dużych prędkościach obrotowych generuje siłę odśrodkową, która w dużej mierze wpływa na charakter drgań i kształtowanie mikronierówności na powierzchni obrobionej. W zakresie prowadzonych badań nie stwierdzono wpływu głębokości skrawania a p na chropowatość powierzchni obrobionej. Jeśli natomiast chodzi o prędkość skrawania, to wzrost v c (w większości przypadków) prowadził do spadku chropowatości powierzchni obrobionej określonej parametrami Ra i Rz. Nieco inny wpływ na chropowatość powierzchni obrobionej (w porównaniu z prędkością skrawania) ma długość wysunięcia narzędzia z oprawki L. Najmniejsze parametry Ra i Rz zanotowano dla L 2 = 47 mm, czyli dla stanu pośredniego sztywności.

9 Wpływ dynamiki procesu frezowania zahartowanej stali na chropowatość 191 LITERATURA [1] Alauddin M., Baradie M., Hashmi M., Optimization of surface finish in end milling Inconel 718, Journal of Materials Processing Technology, 23, vol. 146, s [2] Axinte D., Dewes R., Surface integrity of hot work tool steel after high speed millingexperimental data and empirical models, Journal of Materials Processing Technology, 22, 127, s [3] Jankowiak M., Próba określenia minimalnej grubości warstwy skrawanej podczas mikroskrawania stali hartowanej, Archiwum Technologii Budowy Maszyn, 199, z. 8, s [4] Jankowiak M., Kawalec M., Król G., Analityczne określenie minimalnej grubości warstwy skrawanej dla różnych modeli składowych siły skrawania, Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, 1993, z. 11, s [5] Kawalec M., Twardowski P., Schmidt R., Wpływ stanu dynamicznego frezarek na jakość powierzchni obrobionej po dokładnym frezowaniu czołowym, w: Materiały II Krajowej Konferencji Naukowo-Technicznej Jakość w budowie obrabiarek i technologii maszyn, Kraków 1997, s [6] Lou M., Chen J., Li C., Surface roughness prediction technique for CNC end-milling, Journal of Industrial Technology, 1998, vol. 15, no. 1, s [7] Oczoś K.E., Postęp w obróbce skrawaniem. Obróbka z dużymi prędkościami (High Speed Machining), Mechanik, 1998, nr 3. [8] Saï K., Bouzid W., Roughness modeling in up-face milling, Advanced Manufactured Technology, 25, 26, s [9] Schultz H., Moriwaki T., High speed machining, Annals of the CIRP, 1992, vol. 41, 2, s [1] Ship-Peng L., An adaptive-network based fuzzy inference system for prediction of workpiece surface roughness in end milling, Journal of Materials Processing Technology, 23, 142, s [11] Smith S., Winfough W. R., Halley J., The effect of tool length on stable metal removal rate in high speed milling, Annals of the CIRP, 1998, vol. 47, 1, s [12] Tlusty J., Smith S., Winfough W. R., Techniques for the use of long slender end mills in high-speed milling, Annals of the CIRP, 1996, vol. 45, 1, s [13] Tlusty J., Smith S., Current trends in high-speed machining, Journal of Manufacturing Science and Engineering, 1997, vol. 119, s [14] Villaseñor D., Morales-Menéndez R., Rodriguez C., Neural networks and statistical based models for surface roughness prediction, w: Proceedings of the 25 th IASTED International Conference Modelling, Identification and Control, Lanzarote 26, s [15] Vivancos J., Luis C., Costa L., Ortiz J., González H., Analysis of factors affecting the high-speed side milling of hardened die steels, Journal of Materials Processing Technology, 25, s [16] Vivancos J., Luis C., Costa L., Ortiz J., Optimal machining parameters selection in high speed milling of hardened steels for injection moulds, Journal of Materials Processing Technology, 24, vol. 152, s Praca wpłynęła do Redakcji Recenzent: dr hab. inż. Edward Miko

10 192 P. Twardowski INFLUENCE OF DYNAMICS PROCESS MILLING OF HARDENED STEEL ON MACHINED SURFACE ROUGHNESS IN HSM CONDITIONS S u m m a r y The article presents the analysis of different factors which have influence on machined surface roughness after slab milling in HSM conditions. In this paper there were presented the experimental investigations of cutting depth a p and variable length of milling protrude L influence on machined surface roughness, which were determined by Ra i Rz indicators. Profilograms analyses referring to influence vibration on machining surface roughness were carried out. Key words: milling, hardened steel, machined surface roughness, vibration

Budowa i zastosowanie narzędzi frezarskich do obróbki CNC.

Budowa i zastosowanie narzędzi frezarskich do obróbki CNC. Budowa i zastosowanie narzędzi frezarskich do obróbki CNC. Materiały szkoleniowe. Sporządził mgr inż. Wojciech Kubiszyn 1. Frezowanie i metody frezowania Frezowanie jest jedną z obróbek skrawaniem mającej

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE TECHNIKI WYTWARZANIA W MECHATRONICE

ZAAWANSOWANE TECHNIKI WYTWARZANIA W MECHATRONICE : BMiZ Studium: stacj. II stopnia : : MCH Rok akad.: 05/6 Liczba godzin - 5 ZAAWANSOWANE TECHNIKI WYTWARZANIA W MECHATRONICE L a b o r a t o r i u m ( h a l a H 0 Z O S ) Prowadzący: dr inż. Marek Rybicki

Bardziej szczegółowo

HARRDEN 041 FREZY; END MILLS. Charakterystyka; Features. Zastosowanie; Application

HARRDEN 041 FREZY; END MILLS. Charakterystyka; Features. Zastosowanie; Application HARRDEN 01 HARRDEN 01 2-ostrzowe; 2-flute dla frezów 2-ostrzowych HARRDEN 01; for 2-flute end mills HARRDEN 01 d 1 =d 2 d 3 L l l 1 3,7 75 13 35 5,6 75 15 39 6 5,5 0 3 8 7,5 0 22 53 9, 0 25 59 11, 0 26

Bardziej szczegółowo

BADANIA PORÓWNAWCZE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW SKRAWALNOŚCI W PROCESIE FREZOWANIA STOPÓW NIKLU INCONEL 625 I INCONEL 718. Streszczenie

BADANIA PORÓWNAWCZE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW SKRAWALNOŚCI W PROCESIE FREZOWANIA STOPÓW NIKLU INCONEL 625 I INCONEL 718. Streszczenie DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.408 Mgr inż. Stanisław Bławucki, dr inż. Jakub Matuszak, dr hab. inż. Kazimierz Zaleski, prof. PL (Politechnika Lubelska) BADANIA PORÓWNAWCZE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW SKRAWALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Narzędzia frezarskie na płytki wymienne NOWOŚCI. Frezy monolityczne. Oprawki narzędziowe

Narzędzia frezarskie na płytki wymienne NOWOŚCI. Frezy monolityczne. Oprawki narzędziowe POKOLM ekspert w obróbce form Narzędzia frezarskie na płytki wymienne Głowice nasadzane Frezy trzpieniowe Frezy z mocowaniem DuoPlug Głowiczki wkręcane Głowice TRIGAWORX NOWOŚCI Głowice na płytki ośmiokątne

Bardziej szczegółowo

CZAS WYKONANIA BUDOWLANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH OBRABIANYCH METODĄ SKRAWANIA A PARAMETRY SKRAWANIA

CZAS WYKONANIA BUDOWLANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH OBRABIANYCH METODĄ SKRAWANIA A PARAMETRY SKRAWANIA Budownictwo 16 Piotr Całusiński CZAS WYKONANIA BUDOWLANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH OBRABIANYCH METODĄ SKRAWANIA A PARAMETRY SKRAWANIA Wprowadzenie Rys. 1. Zmiana całkowitych kosztów wytworzenia

Bardziej szczegółowo

OBRÓBKA SKRAWANIEM DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA DO TOCZENIA. Ćwiczenie nr 5. opracowała: dr inż. Joanna Kossakowska

OBRÓBKA SKRAWANIEM DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA DO TOCZENIA. Ćwiczenie nr 5. opracowała: dr inż. Joanna Kossakowska OBRÓBKA SKRAWANIEM Ćwizenie nr 5 DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA DO TOCZENIA opraowała: dr inż. Joanna Kossakowska PO L ITECH NI KA WARS ZAWS KA INSTYTUT TECHNIK WYTWARZANIA ZAKŁAD AUTOMATYZACJI,

Bardziej szczegółowo

6. BADANIE TRWAŁOŚCI NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH. 6.1 Cel ćwiczenia. 6.2 Wprowadzenie

6. BADANIE TRWAŁOŚCI NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH. 6.1 Cel ćwiczenia. 6.2 Wprowadzenie 6. BADANIE TRWAŁOŚCI NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH 6.1 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest praktyczne zapoznanie się studentów z metodami badań trwałości narzędzi skrawających. Uwaga: W opracowaniu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI Inżynieria wytwarzania: Obróbka ubytkowa

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI Inżynieria wytwarzania: Obróbka ubytkowa Przedmiot: KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI Inżynieria wytwarzania: Obróbka ubytkowa Temat ćwiczenia: Toczenie Numer ćwiczenia: 1 1. Cel ćwiczenia Poznanie odmian toczenia, budowy i przeznaczenia

Bardziej szczegółowo

WPŁYW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI MATERIAŁU NA GRUBOŚĆ POWŁOKI PO ALFINOWANIU

WPŁYW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI MATERIAŁU NA GRUBOŚĆ POWŁOKI PO ALFINOWANIU 51/17 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2005, Rocznik 5, Nr 17 Archives of Foundry Year 2005, Volume 5, Book 17 PAN - Katowice PL ISSN 1642-5308 WPŁYW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI MATERIAŁU NA GRUBOŚĆ POWŁOKI PO ALFINOWANIU

Bardziej szczegółowo

Wpływ warunków nagniatania tocznego na chropowatość powierzchni stali C45 po cięciu laserem

Wpływ warunków nagniatania tocznego na chropowatość powierzchni stali C45 po cięciu laserem AGNIESZKA SKOCZYLAS Wpływ warunków nagniatania tocznego na chropowatość powierzchni stali C45 po cięciu laserem 1. Wprowadzenie Nagniatanie jest jedną z metod obróbki wykończeniowej polegającą na wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

OBRÓBKA SKRAWANIEM DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA DO FREZOWANIA. Ćwiczenie nr 6

OBRÓBKA SKRAWANIEM DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA DO FREZOWANIA. Ćwiczenie nr 6 OBRÓBKA SKRAWANIEM Ćwiczenie nr 6 DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA DO FREZOWANIA opracowali: dr inż. Joanna Kossakowska mgr inż. Maciej Winiarski PO L ITECH NI KA WARS ZAWS KA INSTYTUT TECHNIK WYTWARZANIA

Bardziej szczegółowo

M800 SEKT12T3. Stable face milling under high-load conditions. Stabilna obróbka przy wysokich posuwach FACE MILLING CUTTERS

M800 SEKT12T3. Stable face milling under high-load conditions. Stabilna obróbka przy wysokich posuwach FACE MILLING CUTTERS Stable face milling under high-load conditions SEKT12T3 Stabilna obróbka przy wysokich posuwach FACE MILLING CUTTERS FREZY DO OBRÓBKI PŁASZCZYZN SEKT12T3 FACE MILLING CUTTERS FREZY DO OBRÓBKI PŁASZCZYZN

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Jan BUREK, prof. PRz; dr inż. Łukasz ŻYŁKA; mgr inż. Marcin PŁODZIEŃ; mgr inż. Michał GDULA (Politechnika Rzeszowska):

Dr hab. inż. Jan BUREK, prof. PRz; dr inż. Łukasz ŻYŁKA; mgr inż. Marcin PŁODZIEŃ; mgr inż. Michał GDULA (Politechnika Rzeszowska): DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.436 Dr hab. inż. Jan BUREK, prof. PRz; dr inż. Łukasz ŻYŁKA; mgr inż. Marcin PŁODZIEŃ; mgr inż. Michał GDULA (Politechnika Rzeszowska): WPŁYW ZARYSU LINII OSTRZA FREZU NA

Bardziej szczegółowo

BADANIA ZALEŻNOŚCI SIŁ SKRAWANIA OD STANU NARZĘDZIA I PARAMETRÓW SKRAWANIA PODCZAS FREZOWANIA ZGRUBNEGO INCONEL 718 PŁYTKAMI CERAMICZNYMI

BADANIA ZALEŻNOŚCI SIŁ SKRAWANIA OD STANU NARZĘDZIA I PARAMETRÓW SKRAWANIA PODCZAS FREZOWANIA ZGRUBNEGO INCONEL 718 PŁYTKAMI CERAMICZNYMI DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.492 Dr inż. Joanna KOSSAKOWSKA (Politechnika Warszawska), dr inż. Zbigniew SIEMIĄTKOWSKI (Uniwersytet Technologiczno- Humanistyczny w Radomiu), prof. dr hab. inż. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKŁADOWYCH SIŁ SKRAWANIA ORAZ CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI PODCZAS TOCZENIA WĘGLIKÓW SPIEKANYCH NARZĘDZIAMI Z OSTRZAMI DIAMENTOWYMI

ANALIZA SKŁADOWYCH SIŁ SKRAWANIA ORAZ CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI PODCZAS TOCZENIA WĘGLIKÓW SPIEKANYCH NARZĘDZIAMI Z OSTRZAMI DIAMENTOWYMI MECHANIK 2/2015 ANALIZA SKŁADOWYCH SIŁ SKRAWANIA ORAZ CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI PODCZAS TOCZENIA WĘGLIKÓW SPIEKANYCH NARZĘDZIAMI Z OSTRZAMI DIAMENTOWYMI ANALYSIS OF CUTTING FORCES COMPONENTS AND SURFACE

Bardziej szczegółowo

Temat: NAROST NA OSTRZU NARZĘDZIA

Temat: NAROST NA OSTRZU NARZĘDZIA AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Ćwiczenie wykonano: dnia:... Wykonał:... Wydział:... Kierunek:... Rok akadem.:... Semestr:... Ćwiczenie zaliczono:

Bardziej szczegółowo

BADANIA WPŁYWU ZASTOSOWANIA MINIMALNEGO SMAROWANIA MQL NA SIŁY SKRAWANIA I POSTAĆ WIÓRA W OBRÓBCE KOMPOZYTÓW ALUMINIOWYCH NARZĘDZIAMI POWLEKANYMI

BADANIA WPŁYWU ZASTOSOWANIA MINIMALNEGO SMAROWANIA MQL NA SIŁY SKRAWANIA I POSTAĆ WIÓRA W OBRÓBCE KOMPOZYTÓW ALUMINIOWYCH NARZĘDZIAMI POWLEKANYMI DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.439 Dr inż. Paweł KAROLCZAK (Politechnika Wrocławska), dr inż. Marek KOŁODZIEJ (Politechnika Wrocławska): BADANIA WPŁYWU ZASTOSOWANIA MINIMALNEGO SMAROWANIA MQL NA SIŁY

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Anna ZAWADA-TOMKIEWICZ, prof. PK (Politechnika Koszalińska):

Dr hab. inż. Anna ZAWADA-TOMKIEWICZ, prof. PK (Politechnika Koszalińska): DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.407 Dr hab. inż. Anna ZAWADA-TOMKIEWICZ, prof. PK (Politechnika Koszalińska): ANALIZA KSZTAŁTOWANIA STRUKTURY GEOMETRYCZNEJ POWIERZCHNI W MIKROSKALI DLA PROCESU TOCZENIA

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE METODY POMIARÓW PRZEMIESZCZEŃ WZGLĘDNYCH NARZĘDZIA I PRZEDMIOTU OBRABIANEGO PODCZAS TOCZENIA. Streszczenie

OPRACOWANIE METODY POMIARÓW PRZEMIESZCZEŃ WZGLĘDNYCH NARZĘDZIA I PRZEDMIOTU OBRABIANEGO PODCZAS TOCZENIA. Streszczenie DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.470 Mgr inż. Michał SKRZYNIARZ; dr inż. Łukasz NOWAKOWSKI; dr hab. inż. Edward MIKO, prof. PŚk (Politechnika Świętokrzyska): OPRACOWANIE METODY POMIARÓW PRZEMIESZCZEŃ WZGLĘDNYCH

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Nowych Technologii i Chemii KATEDRA ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Nowych Technologii i Chemii KATEDRA ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Nowych Technologii i Chemii KATEDRA ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA Techniki Wytwarzania Ć1: Budowa narzędzi tokarskich

Bardziej szczegółowo

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH Scientific Bulletin of Che lm Section of Technical Sciences No. 1/2008 WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH WE WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ TECHNICE POMIAROWEJ MAREK MAGDZIAK Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji, Politechnika

Bardziej szczegółowo

Dobór parametrów dla frezowania

Dobór parametrów dla frezowania Dobór parametrów dla frezowania Wytyczne dobru parametrów obróbkowych dla frezowania: Dobór narzędzia. W katalogu narzędzi naleŝy odszukać narzędzie, które z punktu widzenia technologii umoŝliwi zrealizowanie

Bardziej szczegółowo

DIGITALIZACJA GEOMETRII WKŁADEK OSTRZOWYCH NA POTRZEBY SYMULACJI MES PROCESU OBRÓBKI SKRAWANIEM

DIGITALIZACJA GEOMETRII WKŁADEK OSTRZOWYCH NA POTRZEBY SYMULACJI MES PROCESU OBRÓBKI SKRAWANIEM Dr inż. Witold HABRAT, e-mail: witekhab@prz.edu.pl Politechnika Rzeszowska, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Dr hab. inż. Piotr NIESŁONY, prof. PO, e-mail: p.nieslony@po.opole.pl Politechnika Opolska,

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Katalogowy dobór narzędzi i parametrów obróbki Nr ćwiczenia : 10 Kierunek:

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie sił skrawania powierzchni płaskich w procesie szlifowania stopu tytanu TIGR5

Monitorowanie sił skrawania powierzchni płaskich w procesie szlifowania stopu tytanu TIGR5 138 MECHANIK NR 9/2014 Monitorowanie sił skrawania powierzchni płaskich w procesie szlifowania stopu tytanu TIGR5 Monitoring of the cutting forces in flat surface grinding process of Titanium Alloy TIGR5

Bardziej szczegółowo

FREZOWANIE POWIERZCHNII NAPAWANYCH LASEROWO. Streszczenie MILLING OF LASER-HARDFACED SURFACES. Abstract

FREZOWANIE POWIERZCHNII NAPAWANYCH LASEROWO. Streszczenie MILLING OF LASER-HARDFACED SURFACES. Abstract DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.441 Mgr inż. Marta WIJAS, dr inż. Łukasz NOWAKOWSKI (Politechnika Świętokrzyska): FREZOWANIE POWIERZCHNII NAPAWANYCH LASEROWO Streszczenie Praca przedstawia wyniki badań

Bardziej szczegółowo

BADANIA PORÓWNAWCZE OBRÓBKI KRAWĘDZI PRZEDMIOTÓW ZE STOPU ALUMINIUM 7075 I STALI C45 METODĄ SZCZOTKOWANIA

BADANIA PORÓWNAWCZE OBRÓBKI KRAWĘDZI PRZEDMIOTÓW ZE STOPU ALUMINIUM 7075 I STALI C45 METODĄ SZCZOTKOWANIA BADANIA PORÓWNAWCZE OBRÓBKI KRAWĘDZI PRZEDMIOTÓW ZE STOPU ALUMINIUM 7075 I STALI C45 METODĄ SZCZOTKOWANIA Kazimierz ZALESKI, Jakub MATUSZAK Streszczenie W procesie technologicznym montażu istotny jest

Bardziej szczegółowo

DOKŁADNOŚĆ ZARYSU I L INII ZĘBA KÓŁ STOŻKOWYCH WYKONYWANYCH WEDŁUG PROGRAMU GEARMILL NA 5-OSIOWYM CENTRUM FREZARSKIM. Streszczenie

DOKŁADNOŚĆ ZARYSU I L INII ZĘBA KÓŁ STOŻKOWYCH WYKONYWANYCH WEDŁUG PROGRAMU GEARMILL NA 5-OSIOWYM CENTRUM FREZARSKIM. Streszczenie DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.482 Dr hab. inż. Jan BUREK, prof. PRz; mgr inż. Jarosław BUK; mgr inż. Michał GDULA; mgr inż. Jacek MISIURA (Politechnika Rzeszowska): DOKŁADNOŚĆ ZARYSU I L INII ZĘBA KÓŁ

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY EKSPLOATACJI MASZYN TECHNOLOGICZNYCH PODCZAS OBRÓBKI Z DUŻYMI PRĘDKOŚCIAMI SKRAWANIA

PROBLEMY EKSPLOATACJI MASZYN TECHNOLOGICZNYCH PODCZAS OBRÓBKI Z DUŻYMI PRĘDKOŚCIAMI SKRAWANIA PROBLEMY EKSPLOATACJI MASZYN TECHNOLOGICZNYCH PODCZAS OBRÓBKI Z DUŻYMI PRĘDKOŚCIAMI SKRAWANIA dr hab. inż. Krzysztof J. Kaliński Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny Gdańsk, 23.1.24 HIGH SPEED MACHINING

Bardziej szczegółowo

STABILNOŚĆ 5-OSIOWEGO FREZOWANIA STOPÓW ALUMINIUM

STABILNOŚĆ 5-OSIOWEGO FREZOWANIA STOPÓW ALUMINIUM Łukasz Żyłka, dr inż. Politechnika Rzeszowska, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji, e-mail: zylka@prz.edu.pl Marcin Płodzień, mgr inż. Politechnika Rzeszowska,

Bardziej szczegółowo

OBRÓBKI WYSOKOWYDAJNE NA PRZYKŁADZIE TECHNOLOGII IMACHINING. Streszczenie HIGH PRODUCT MANUFACTURING ON EXAMPLE OF IMACHINING TECHNOLOGY.

OBRÓBKI WYSOKOWYDAJNE NA PRZYKŁADZIE TECHNOLOGII IMACHINING. Streszczenie HIGH PRODUCT MANUFACTURING ON EXAMPLE OF IMACHINING TECHNOLOGY. DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.442 Dr inż. Grzegorz SKORULSKI (Politechnika Białostocka): OBRÓBKI WYSOKOWYDAJNE NA PRZYKŁADZIE TECHNOLOGII IMACHINING Streszczenie W pracy pokazano obecne trendy dotyczące

Bardziej szczegółowo

VII Konferencja Szkoły Obróbki Skrawaniem Mierzęcin, września 2013 r.

VII Konferencja Szkoły Obróbki Skrawaniem Mierzęcin, września 2013 r. VII Konferencja Szkoły Obróbki Skrawaniem Mierzęcin, 11 13 września 2013 r. Badania trwałości płytek skrawających typu Wiper Wojciech STACHURSKI, Stanisław MIDERA 1 1. WSTĘP Wzrost wydajności i obniżenie

Bardziej szczegółowo

POWSTAWANIE I USUWANIE ZADZIORÓW W OBRÓBCE SKRAWANIEM BURR FORMATION AND REMOVAL IN MACHINING PROCESS

POWSTAWANIE I USUWANIE ZADZIORÓW W OBRÓBCE SKRAWANIEM BURR FORMATION AND REMOVAL IN MACHINING PROCESS POWSTAWANIE I USUWANIE ZADZIORÓW W OBRÓBCE SKRAWANIEM BURR FORMATION AND REMOVAL IN MACHINING PROCESS Jakub Matuszak Katedra Podstaw Inżynierii Produkcji Wydział Mechaniczny Politechnika Lubelska Słowa

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA WARUNKÓW TARCIA W STREFIE SKRAWANIA JAKO CZYNNIK WPŁYWAJĄCY NA PROCES OBRÓBKI

MODYFIKACJA WARUNKÓW TARCIA W STREFIE SKRAWANIA JAKO CZYNNIK WPŁYWAJĄCY NA PROCES OBRÓBKI 2-2011 T R I B O L O G I A 23 Eugene FELDSHTEIN *, Radosław MARUDA * MODYFIKACJA WARUNKÓW TARCIA W STREFIE SKRAWANIA JAKO CZYNNIK WPŁYWAJĄCY NA PROCES OBRÓBKI THE MODIFICATION OF FRICTION CONDITIONS INTO

Bardziej szczegółowo

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 4. Instrukcja laboratoryjna

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 4. Instrukcja laboratoryjna PTWII - projektowanie Ćwiczenie 4 Instrukcja laboratoryjna Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa 2011 2 Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA METOD FREZOWANIA HSM, HPC ORAZ FREZOWANIA KONWENCJONALNEGO WYSOKOKRZEMOWYCH STOPÓW ALUMINIUM

ANALIZA PORÓWNAWCZA METOD FREZOWANIA HSM, HPC ORAZ FREZOWANIA KONWENCJONALNEGO WYSOKOKRZEMOWYCH STOPÓW ALUMINIUM Paweł Pieśko, Ireneusz Zagórski 1) ANALIZA PORÓWNAWCZA METOD FREZOWANIA HSM, HPC ORAZ FREZOWANIA KONWENCJONALNEGO WYSOKOKRZEMOWYCH STOPÓW ALUMINIUM Streszczenie: W artykule porównano wyniki obróbki wysokokrzemowych

Bardziej szczegółowo

Symulacja komputerowa i obróbka części 5 na frezarce sterowanej numerycznie

Symulacja komputerowa i obróbka części 5 na frezarce sterowanej numerycznie LABORATORIUM TECHNOLOGII Symulacja komputerowa i obróbka części 5 na frezarce sterowanej numerycznie Przemysław Siemiński, Cel ćwiczenia: o o o o o zapoznanie z budową i działaniem frezarek CNC, przegląd

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ODKSZTAŁCENIA CIENKIEJ ŚCIANKI W SYSTEMIE NX W OBRÓBCE HPC ANALYSIS OF DEFORMATION OF THIN-WALL IN NX IN HPC MACHINING

ANALIZA ODKSZTAŁCENIA CIENKIEJ ŚCIANKI W SYSTEMIE NX W OBRÓBCE HPC ANALYSIS OF DEFORMATION OF THIN-WALL IN NX IN HPC MACHINING Prof. PRz dr hab. inż. Jan BUREK jburek@prz.edu.pl Dr inż. Łukasz ŻYŁKA, zylka@prz.edu.pl Mgr inż. Marcin PŁODZIEŃ plodzien@prz.edu.pl Mgr inż. Michał GDULA gdulam@prz.edu.pl Mgr inż. Jarosław BUK jbuk@prz.edu.pl

Bardziej szczegółowo

POOBRÓBKOWE UTWARDZANIE POWIERZCHNI I JEGO WPŁYW NA WSPÓŁPRACĘ CZĘŚCI W ZESPOLE

POOBRÓBKOWE UTWARDZANIE POWIERZCHNI I JEGO WPŁYW NA WSPÓŁPRACĘ CZĘŚCI W ZESPOLE POOBRÓBKOWE UTWARDZANIE POWIERZCHNI I JEGO WPŁYW NA WSPÓŁPRACĘ CZĘŚCI W ZESPOLE Aleksander STREUBEL, Marek KURAN Streszczenie W artykule zaprezentowano sposób umocnienia warstwy wierzchniej wierconego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMU DOSUWU NANOMETRYCZNEGO DO PRECYZYJNEJ OBRÓBKI MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH

PROJEKT SYSTEMU DOSUWU NANOMETRYCZNEGO DO PRECYZYJNEJ OBRÓBKI MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH dr inż. Wojciech MUSIAŁ, email: wmusial@vp.pl mgr inż. Mariola CHOROMAŃSKA, email: mariola@choromańska.tu.koszalin.pl Politechnika Koszalińska PROJEKT SYSTEMU DOSUWU NANOMETRYCZNEGO DO PRECYZYJNEJ OBRÓBKI

Bardziej szczegółowo

Średnica korpusu głowicy. Średnica kołnierza Szerokość wpustu. Głębokość wpustu. Rzeczywisty kąt natarcia. klina kątowego. Promieniowy kąt przyłożenia

Średnica korpusu głowicy. Średnica kołnierza Szerokość wpustu. Głębokość wpustu. Rzeczywisty kąt natarcia. klina kątowego. Promieniowy kąt przyłożenia Kształt głowicy frezarskiej i oznaczenia Średnica korpusu głowicy Średnica kołnierza Szerokość wpustu Głębokość wpustu Kąt przystawienia Kąt natarcia Wysokość głowicy Pierścień tylny Rowek wiórowy Rzeczywisty

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania - kwalifikacja M19. Podstawy konstrukcji maszyn. Przedmiot: Technologia naprawy elementów maszyn narzędzi i urządzeń

Przedmiotowy system oceniania - kwalifikacja M19. Podstawy konstrukcji maszyn. Przedmiot: Technologia naprawy elementów maszyn narzędzi i urządzeń Przedmiotowy system oceniania - kwalifikacja M19 KL II i III TM Podstawy konstrukcji maszyn nauczyciel Andrzej Maląg Przedmiot: Technologia naprawy elementów maszyn narzędzi i urządzeń CELE PRZEDMIOTOWEGO

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Ireneusz Zagórski i.zagorski@pollub.pl Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, Katedra Podstaw Inżynierii Produkcji, ul.

mgr inż. Ireneusz Zagórski i.zagorski@pollub.pl Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, Katedra Podstaw Inżynierii Produkcji, ul. mgr inż. Ireneusz Zagórski i.zagorski@pollub.pl Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, Katedra Podstaw Inżynierii Produkcji, ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin Metody pomiaru temperatury w strefie

Bardziej szczegółowo

Wspomagany elektrochemicznie proces mikrotoczenia

Wspomagany elektrochemicznie proces mikrotoczenia MECHANIK NR 1/2015 18 Wspomagany elektrochemicznie proces mikrotoczenia Electrochemically assisted microturning process Marcin Grabowski* W artykule przedstawiono koncepcje elektrochemicznie wspomaganego

Bardziej szczegółowo

ASPEKT EKONOMICZNY WYKORZYSTANIA METODY KOREKCJI TORU NARZĘDZIA W OBRÓBCE SKRAWANIEM

ASPEKT EKONOMICZNY WYKORZYSTANIA METODY KOREKCJI TORU NARZĘDZIA W OBRÓBCE SKRAWANIEM ASPEKT EKONOMICZNY WYKORZYSTANIA METODY KOREKCJI TORU NARZĘDZIA W OBRÓBCE SKRAWANIEM Monika KULISZ Streszczenie: Osiąganie założonej dokładności wymiarowej obrabianych skrawaniem przedmiotów, przy jednoczesnym

Bardziej szczegółowo

Programowanie obrabiarek CNC. Nr 5

Programowanie obrabiarek CNC. Nr 5 olitechnika oznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium rogramowanie obrabiarek CNC Nr 5 Obróbka wałka wielostopniowego Opracował: Dr inŝ. Wojciech taszyński oznań, 2008-04-18 1. Układ współrzędnych

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE ANALIZ MES I POMIARÓW DRGAŃ W PROCESIE ULEPSZANIA FREZÓW

ZASTOSOWANIE ANALIZ MES I POMIARÓW DRGAŃ W PROCESIE ULEPSZANIA FREZÓW ZASTOSOWANIE ANALIZ MES I POMIARÓW DRGAŃ W PROCESIE ULEPSZANIA FREZÓW Stanisław PŁASKA 1, Piotr WOLSZCZAK 1. WPROWADZENIE Z obserwacji przeprowadzonych w przemyśle wynika, ze firmy coraz częściej korzystają

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SIŁ SKRAWANIA PODCZAS TOCZENIA WĘGLIKÓW SPIEKANYCH WC-Co NARZĘDZIAMI Z PCD 1. WPROWADZENIE

ANALIZA SIŁ SKRAWANIA PODCZAS TOCZENIA WĘGLIKÓW SPIEKANYCH WC-Co NARZĘDZIAMI Z PCD 1. WPROWADZENIE Inżynieria Maszyn, R. 18, z. 4, 2013 toczenie, węgliki spiekane, polikrystaliczny diament, siła skrawania Robert KOWALCZYK 1 Wojciech ZĘBALA 1 ANALIZA SIŁ SKRAWANIA PODCZAS TOCZENIA WĘGLIKÓW SPIEKANYCH

Bardziej szczegółowo

TOCZENIE SKO NE STALI OSTRZEM SPECJALNYM Z DWIEMA KRAW DZIAMI SKRAWAJ CYMI

TOCZENIE SKO NE STALI OSTRZEM SPECJALNYM Z DWIEMA KRAW DZIAMI SKRAWAJ CYMI K O M I S J A B U D O W Y M A S Z Y N P A N O D D Z I A W P O Z N A N I U Vol. 29 nr 2 Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji 29 HUBERT LATO, WITOLD ROZWADOWSKI, ROBERT POLASIK TOCZENIE SKO NE STALI

Bardziej szczegółowo

4. WPŁYW RODZAJU I PARAMETRÓW OBRÓBKI NA MIKROGEOMETRIĘ POWIERZCHNI. 4.1 Cel ćwiczenia. 4.2 Wprowadzenie

4. WPŁYW RODZAJU I PARAMETRÓW OBRÓBKI NA MIKROGEOMETRIĘ POWIERZCHNI. 4.1 Cel ćwiczenia. 4.2 Wprowadzenie 4. WPŁYW RODZAJU I PARAMETRÓW OBRÓBKI NA MIKROGEOMETRIĘ POWIERZCHNI 4.1 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest praktyczne zapoznanie studentów z zależnością pomiędzy rodzajem i warunkami obróbki a mikrogeometrią

Bardziej szczegółowo

Analiza konstrukcyjno technologiczna detalu frezowanego na podstawie rysunku wykonawczego

Analiza konstrukcyjno technologiczna detalu frezowanego na podstawie rysunku wykonawczego Analiza konstrukcyjno technologiczna detalu frezowanego na podstawie rysunku wykonawczego Analiza rysunku wykonawczego pozwoli dobrać prawidłowy plan obróbki detalu, zastosowane narzędzia i parametry ich

Bardziej szczegółowo

Obróbka zgrubna. Obróbka wykańczająca/ kształtowa. Aluminium. Wskazówki odnośnie wykorzystania. FREZOWANIE CoroMill dla każdego zastosowania

Obróbka zgrubna. Obróbka wykańczająca/ kształtowa. Aluminium. Wskazówki odnośnie wykorzystania. FREZOWANIE CoroMill dla każdego zastosowania FREZOWAIE Coroill dla każdego zastosowania Wskazówki odnośnie wykorzystania Coroill 245 Coroill 200 Obróbka zgrubna Coroill 390 Coroill 245 Obróbka wykańczająca/ kształtowa Coroill 210 Coroill 300 Coroill

Bardziej szczegółowo

M210 SNKX1205. Stable face milling under high-load conditions Stabilna obróbka przy wysokich posuwach FACE MILLING CUTTERS FREZY DO OBRÓBKI PŁASZCZYZN

M210 SNKX1205. Stable face milling under high-load conditions Stabilna obróbka przy wysokich posuwach FACE MILLING CUTTERS FREZY DO OBRÓBKI PŁASZCZYZN Stable face milling under high-load conditions Stabilna obróbka przy wysokich posuwach SNKX1205 FACE MILLING CUTTERS FREZY DO OBRÓBKI PŁASZCZYZN SNKX1205 FACE MILLING CUTTERS FREZY DO OBRÓBKI PŁASZCZYZN

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WPŁYWU WARUNKÓW TOCZENIA WZDŁUŻNEGO NA CHROPOWATOŚĆ POWIERZCHNI I POSTAĆ WIÓRÓW STOPU MAGNEZU AM 60. Streszczenie

ANALIZA WPŁYWU WARUNKÓW TOCZENIA WZDŁUŻNEGO NA CHROPOWATOŚĆ POWIERZCHNI I POSTAĆ WIÓRÓW STOPU MAGNEZU AM 60. Streszczenie DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.476 Dr inż. Maciej KOWALSKI, dr inż. Paweł KAROLCZAK (Politechnika Wrocławska): ANALIZA WPŁYWU WARUNKÓW TOCZENIA WZDŁUŻNEGO NA CHROPOWATOŚĆ POWIERZCHNI I POSTAĆ WIÓRÓW STOPU

Bardziej szczegółowo

POZYCJONOWANIE NARZĘDZI W OBRÓBCE PIĘCIOOSIOWEJ Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU CAM HYPERMILL

POZYCJONOWANIE NARZĘDZI W OBRÓBCE PIĘCIOOSIOWEJ Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU CAM HYPERMILL Dr hab. inż. Jan BUREK, prof. PRz, e-mail: jburek@prz.edu.pl Mgr inż. Michał GDULA, e-mail: gdulam@prz.edu.pl Mgr inż. Marcin PŁODZIEŃ, e-mail: plodzien@prz.edu.pl Mgr inż. Karol ŻURAWSKI, e-mail: zurawski@prz.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Technologia szlifowania miniaturowych części na profilowej szlifierce optycznej

Technologia szlifowania miniaturowych części na profilowej szlifierce optycznej 100 MECHANIK NR 8-9/2015 Technologia szlifowania miniaturowych części na profilowej szlifierce optycznej Grinding technology of miniature parts using optical profile grinder ANDRZEJ GOŁĄBCZAK JÓZEF KACZMAREK

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE MODELOWANIE ODDZIAŁYWANIA FALI CIŚNIENIA NA PÓŁSFERYCZNY ELEMENT KOMPOZYTOWY O ZMIENNEJ GRUBOŚCI

WSTĘPNE MODELOWANIE ODDZIAŁYWANIA FALI CIŚNIENIA NA PÓŁSFERYCZNY ELEMENT KOMPOZYTOWY O ZMIENNEJ GRUBOŚCI WSTĘPNE MODELOWANIE ODDZIAŁYWANIA FALI CIŚNIENIA NA PÓŁSFERYCZNY ELEMENT KOMPOZYTOWY O ZMIENNEJ GRUBOŚCI Robert PANOWICZ Danuta MIEDZIŃSKA Tadeusz NIEZGODA Wiesław BARNAT Wojskowa Akademia Techniczna,

Bardziej szczegółowo

Ceramiczne materiały narzędziowe. Inteligentna i produktywna obróbka superstopów

Ceramiczne materiały narzędziowe. Inteligentna i produktywna obróbka superstopów Ceramiczne materiały narzędziowe Inteligentna i produktywna obróbka superstopów Skrawanie ostrzami ceramicznymi Zastosowania Ceramiczne gatunki płytek wieloostrzowych mogą być stosowane w szerokim zakresie

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE ZARYSU ZĘBA KOŁA ZĘBATEGO W PROGRAMOWANIU DIALOGOWYM I PARAMETRYCZNYM GEAR S TOOTH PROFILE SHAPING IN DIALOG AND PARAMETRIC PROGRAMMING

KSZTAŁTOWANIE ZARYSU ZĘBA KOŁA ZĘBATEGO W PROGRAMOWANIU DIALOGOWYM I PARAMETRYCZNYM GEAR S TOOTH PROFILE SHAPING IN DIALOG AND PARAMETRIC PROGRAMMING Prof. PRz dr hab. inż. Jan BUREK jburek@prz.edu.pl Mgr inż. Michał GDULA gdulam@prz.edu.pl Mgr inż. Marcin PŁODZIEŃ plodzien@prz.edu.pl Mgr inż. Jarosław BUK jbuk@prz.edu.pl Politechnika Rzeszowska KSZTAŁTOWANIE

Bardziej szczegółowo

ZB nr 5 Nowoczesna obróbka mechaniczna stopów magnezu i aluminium

ZB nr 5 Nowoczesna obróbka mechaniczna stopów magnezu i aluminium ZB nr 5 Nowoczesna obróbka mechaniczna stopów magnezu i aluminium Prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski CZ 5.1 opracowanie zaawansowanych metod obróbki skrawaniem stopów lekkich stosowanych na elementy

Bardziej szczegółowo

Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Transport

Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Transport Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria Transport Volume 89 2015 p-issn: 0209-3324 e-issn: 2450-1549 DOI: Journal homepage:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WPŁYWU ZMIAN WYBRANYCH PARAMETRÓW SKRAWANIA NA POZIOM SYGNAŁU WIBROAKUSTYCZNEGO STUDIUM PRZYPADKU

ANALIZA WPŁYWU ZMIAN WYBRANYCH PARAMETRÓW SKRAWANIA NA POZIOM SYGNAŁU WIBROAKUSTYCZNEGO STUDIUM PRZYPADKU Marek PROFASKA, Łuka sz DOMAG AŁA 2014 Redakcja: MILEWSKA E., ŻABIŃSKA I. 17 ANALIZA WPŁYWU ZMIAN WYBRANYCH PARAMETRÓW SKRAWANIA NA POZIOM SYGNAŁU WIBROAKUSTYCZNEGO STUDIUM PRZYPADKU 17.1 WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

WPŁYW GŁÓWNYCH PARAMETRÓW OBRÓBKI WYSOKOCIŚNIENIOWĄ STRUGĄ WODNO-ŚCIERNĄ NA JAKOŚĆ POWIERZCHNI PRZECIĘCIA

WPŁYW GŁÓWNYCH PARAMETRÓW OBRÓBKI WYSOKOCIŚNIENIOWĄ STRUGĄ WODNO-ŚCIERNĄ NA JAKOŚĆ POWIERZCHNI PRZECIĘCIA KOMISJA BUDOWY MASZYN PAN ODDZIAŁ W POZNANIU Vol. 26 nr 2 Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji 2006 JÓZEF BORKOWSKI *, MARZENA BENKOWSKA * * WPŁYW GŁÓWNYCH PARAMETRÓW OBRÓBKI WYSOKOCIŚNIENIOWĄ STRUGĄ

Bardziej szczegółowo

1. OBRÓBKA WAŁKA NA TOKARCE KŁOWEJ

1. OBRÓBKA WAŁKA NA TOKARCE KŁOWEJ ĆWICZENIE NR 1. 1. OBRÓBKA WAŁKA NA TOKARCE KŁOWEJ 1.1. Zadanie technologiczne Dla zadanego rysunkiem wykonawczym wałka wykonać : - Plan operacyjny obróbki tokarskiej, wykonywanej na tokarce kłowej TUC

Bardziej szczegółowo

BADANIE WPŁYWU PARAMETRÓW GEOMETRYCZNYCH KIESZENI PROSTOKĄTNEJ ORAZ WARUNKÓW REALIZACJI PROCESU SKRAWANIA NA DRGANIA PODCZAS FREZOWANIA TROCHOIDALNEGO

BADANIE WPŁYWU PARAMETRÓW GEOMETRYCZNYCH KIESZENI PROSTOKĄTNEJ ORAZ WARUNKÓW REALIZACJI PROCESU SKRAWANIA NA DRGANIA PODCZAS FREZOWANIA TROCHOIDALNEGO Jerzy Józwik 1), Marcin Kobyłka 2) BADANIE WPŁYWU PARAMETRÓW GEOMETRYCZNYCH KIESZENI PROSTOKĄTNEJ ORAZ WARUNKÓW REALIZACJI PROCESU SKRAWANIA NA DRGANIA PODCZAS FREZOWANIA TROCHOIDALNEGO Streszczenie: Obróbka

Bardziej szczegółowo

www.prolearning.pl/cnc

www.prolearning.pl/cnc Gwarantujemy najnowocześniejsze rozwiązania edukacyjne, a przede wszystkim wysoką efektywność szkolenia dzięki części praktycznej, która odbywa się w zakładzie obróbki mechanicznej. Cele szkolenia 1. Zdobycie

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE CIĄGŁEJ TRANSFORMATY FALKOWEJ DO OCENY PROFILI CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI PO OBRÓBCE ZAHARTOWANEJ STALI AISI52100

ZASTOSOWANIE CIĄGŁEJ TRANSFORMATY FALKOWEJ DO OCENY PROFILI CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI PO OBRÓBCE ZAHARTOWANEJ STALI AISI52100 KOMISJA BUDOWY MASZYN PAN ODDZIAŁ W POZNANIU Vol. 26 nr 2 Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji 2006 SEBASTIAN BROL *, WIT GRZESIK ** ZASTOSOWANIE CIĄGŁEJ TRANSFORMATY FALKOWEJ DO OCENY PROFILI CHROPOWATOŚCI

Bardziej szczegółowo

BADANIE WPŁYWU ZUŻYCIA OSTRZA NA ENERGIĘ WŁAŚCIWĄ W DOKŁADNYM TOCZENIU STALI 16MnCrS5 (AISI 5115) Streszczenie

BADANIE WPŁYWU ZUŻYCIA OSTRZA NA ENERGIĘ WŁAŚCIWĄ W DOKŁADNYM TOCZENIU STALI 16MnCrS5 (AISI 5115) Streszczenie DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.421 Prof. dr inż. hab. Wit GRZESIK, dr inż. Krzysztof ŻAK (Politechnika Opolska): BADANIE WPŁYWU ZUŻYCIA OSTRZA NA ENERGIĘ WŁAŚCIWĄ W DOKŁADNYM TOCZENIU STALI 16MnCrS5 (AISI

Bardziej szczegółowo

TANK-POWER END MILLS FREZY TANK-POWER

TANK-POWER END MILLS FREZY TANK-POWER TANK-POWER END MILLS FREZY TANK-POWER The Next Generation of Powdered Metal End Mills Tougher Than Carbide Premium PM HSS Higher Edge Strength Higher Feed Rates TANK-POWER END MILLS FREZY TANK-POWER TANK-POWER

Bardziej szczegółowo

POMIAR DRGAŃ ELEMENTÓW KORPUSOWYCH FREZARKI WSPORNIKOWEJ FYN 50 Z WYKORZYSTANIEM LASERA SKANUJĄCEGO 3D

POMIAR DRGAŃ ELEMENTÓW KORPUSOWYCH FREZARKI WSPORNIKOWEJ FYN 50 Z WYKORZYSTANIEM LASERA SKANUJĄCEGO 3D MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISSN 1896-771X 33, s. 119-124, Gliwice 2007 POMIAR DRGAŃ ELEMENTÓW KORPUSOWYCH FREZARKI WSPORNIKOWEJ FYN 50 Z WYKORZYSTANIEM LASERA SKANUJĄCEGO 3D MIROSŁAW PAJOR, TOMASZ OKULIK,

Bardziej szczegółowo

Poprawa produktywności i niezawodności toczenia stopu Inconel 718 studium przypadku

Poprawa produktywności i niezawodności toczenia stopu Inconel 718 studium przypadku Dr hab. inż. Wojciech ZĘBALA, prof. PK Dr inż. Bogdan SŁODKI Dr inż. Grzegorz STRUZIKIEWICZ Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, Wydział Mechaniczny Politechnika Krakowska Al. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

dla zapewnienia najwyższej elastyczności.

dla zapewnienia najwyższej elastyczności. Kompetencje w zakresie produktów _ KOMPETENCJA W OBRÓBCE SKRAWANIEM Frezowanie ConeFit TM dla zapewnienia najwyższej elastyczności. WALTER PROTOTYP ConeFit modułowy system do frezowania SYSTEM NARZĘDZIOWY

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM

Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM Nr pracy Temat Cel Zakres Prowadzący 001/I8/Inż/2013 002/I8/Inż/2013 003/I8/ Inż /2013 Wykonywanie otworów gwintowanych na obrabiarkach CNC. Projekt

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2

Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej. Laboratorium Programowanie obrabiarek CNC. Nr 2 1 Politechnika Poznańska Instytut Technologii Mechanicznej Laboratorium Programowanie obrabiarek CNC Nr 2 Obróbka z wykorzystaniem kompensacji promienia narzędzia Opracował: Dr inŝ. Wojciech Ptaszyński

Bardziej szczegółowo

SYMULACJA PROCESU OBRÓBKI NA PODSTAWIE MODELU OBRABIARKI UTWORZONEGO W PROGRAMIE NX

SYMULACJA PROCESU OBRÓBKI NA PODSTAWIE MODELU OBRABIARKI UTWORZONEGO W PROGRAMIE NX W Y B R A N E P R O B L E M Y I NY N I E R S K I E N U M E R 2 I N S T Y T U T A U T O M A T Y Z A C J I P R O C E S Ó W T E C H N O L O G I C Z N Y C H I Z I N T E G R O W A N Y C H S Y S T E M Ó W W

Bardziej szczegółowo

BADANIA WPŁYWU MINIMALNEGO SMAROWANIA MQL NA STRUKTURĘ GEOMETRYCZNĄ PO WYTACZANIU Z TŁUMIENIEM DRGAŃ. Streszczenie

BADANIA WPŁYWU MINIMALNEGO SMAROWANIA MQL NA STRUKTURĘ GEOMETRYCZNĄ PO WYTACZANIU Z TŁUMIENIEM DRGAŃ. Streszczenie DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.480 Mgr inż. Hubert SKOWRONEK, dr inż. Marek KOŁODZIEJ (Politechnika Wrocławska): BADANIA WPŁYWU MINIMALNEGO SMAROWANIA MQL NA STRUKTURĘ GEOMETRYCZNĄ PO WYTACZANIU Z TŁUMIENIEM

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS TDM ZOLLER VENTURION 600 ZASTOSOWANIE W PRZEMYŚLE. Streszczenie INTERFACE TDM ZOLLER VENTURION 600 USE IN THE INDUSTRY.

INTERFEJS TDM ZOLLER VENTURION 600 ZASTOSOWANIE W PRZEMYŚLE. Streszczenie INTERFACE TDM ZOLLER VENTURION 600 USE IN THE INDUSTRY. DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.461 Mgr inż. Tomasz DOBROWOLSKI, dr inż. Piotr SZABLEWSKI (Pratt & Whitney Kalisz): INTERFEJS TDM ZOLLER VENTURION 600 ZASTOSOWANIE W PRZEMYŚLE Streszczenie Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Opracowanie podstaw aktywnego tłumienia drgań typu chatter w obróbce frezerskiej.

Opracowanie podstaw aktywnego tłumienia drgań typu chatter w obróbce frezerskiej. Dr inż. Andrzej Mitura Mgr inż. Andrzej Weremczuk Opracowanie podstaw aktywnego tłumienia drgań typu chatter w obróbce frezerskiej. W dwudziestym pierwszym wieku od nowoczesnych obrabiarek wymaga się zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Use of the ball-bar measuring system to investigate the properties of parallel kinematics mechanism

Use of the ball-bar measuring system to investigate the properties of parallel kinematics mechanism Artykuł Autorski z VIII Forum Inżynierskiego ProCAx, Siewierz, 19-22 XI 2009 (MECHANIK nr 2/2010) Dr inż. Krzysztof Chrapek, dr inż. Piotr Górski, dr inż. Stanisław Iżykowski, mgr inż. Paweł Maślak Politechnika

Bardziej szczegółowo

HYBRYDOWA METODA WYKORZYSTYWANA DO CHŁODZENIA STREFY SKRAWANIA W PROCESIE SZLIFOWANIA

HYBRYDOWA METODA WYKORZYSTYWANA DO CHŁODZENIA STREFY SKRAWANIA W PROCESIE SZLIFOWANIA HYBRYDOWA METODA WYKORZYSTYWANA DO CHŁODZENIA STREFY SKRAWANIA W PROCESIE SZLIFOWANIA Jakub ŚWIERCZYŃSKI 1 1. WPROWADZENIE Obecnie inżynierowie używają najnowocześniejszych maszyn, które są konstruowane

Bardziej szczegółowo

HIGH SPEED DRILL (INDEXABLE TYPE) WIERTŁA SZYBKOŚCIOWE Z PŁYTKAMI WIELOOSTRZOWYMI

HIGH SPEED DRILL (INDEXABLE TYPE) WIERTŁA SZYBKOŚCIOWE Z PŁYTKAMI WIELOOSTRZOWYMI SELECTION GUIDE SPIS TREŚCI DRILLS WIERTŁA SOLID CARBIDE DRILLS WIERTŁA WĘGLIKOWE MONOLITYCZNE D3 - D131 D3 - D71 KRUZ DRILLS (INDEXABLE TYPE) WIERTŁA Z PŁYTKAMI WYMIENNYMI KRUZ D71 - D95 HIGH SPEED DRILL

Bardziej szczegółowo

Badania porównawcze stanu energetycznego warstwy wierzchniej stopu AZ91HP po obróbce ściernej i frezowaniu

Badania porównawcze stanu energetycznego warstwy wierzchniej stopu AZ91HP po obróbce ściernej i frezowaniu 212 MECHANIK NR 8-9/2015 Badania porównawcze stanu energetycznego warstwy wierzchniej stopu AZ91HP po obróbce ściernej i frezowaniu Comparative research of energetic properties after abrasive machining

Bardziej szczegółowo

OCENA MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA MINIMALNEGO SMAROWANIA MQL W OBRÓBCE WYBRANEGO STOPU MIEDZI. Streszczenie

OCENA MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA MINIMALNEGO SMAROWANIA MQL W OBRÓBCE WYBRANEGO STOPU MIEDZI. Streszczenie DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.426 Dr inż. Paweł KAROLCZAK, mgr inż. Kamil WASZCZUK (Politechnika Wrocławska): OCENA MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA MINIMALNEGO SMAROWANIA MQL W OBRÓBCE WYBRANEGO STOPU MIEDZI

Bardziej szczegółowo

PROBLEMATYKA WYBORU CZĘSTOTLIWOŚCI OPERACYJNEJ DRGAŃ NA OBRABIARCE CNC DO REALIZACJI PROCESÓW OBRÓBKI ZE WSPOMAGANIEM ULTRADŹWIĘKOWYM

PROBLEMATYKA WYBORU CZĘSTOTLIWOŚCI OPERACYJNEJ DRGAŃ NA OBRABIARCE CNC DO REALIZACJI PROCESÓW OBRÓBKI ZE WSPOMAGANIEM ULTRADŹWIĘKOWYM Mgr inż. Roman WDOWIK, e-mail: rwdowik@prz.edu.pl Politechnika Rzeszowska, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Dr hab. inż. Janusz PORZYCKI, prof. PRz, e-mail: jpor@prz.edu.pl Politechnika Rzeszowska, Wydział

Bardziej szczegółowo

THE ANALYSIS OF THE MANUFACTURING OF GEARS WITH SMALL MODULES BY FDM TECHNOLOGY

THE ANALYSIS OF THE MANUFACTURING OF GEARS WITH SMALL MODULES BY FDM TECHNOLOGY Prof. dr hab. inż. Tadeusz MARKOWSKI, e-mail: tmarkow@prz.edu.pl Dr hab. inż. Grzegorz BUDZIK, prof. PRz, e-mail: gbudzik@prz.edu.pl Dr inż. Bogdan KOZIK, e-mail: bogkozik@prz.edu.pl Mgr inż. Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Wpływ nowych technik wytwarzania na konstrukcję samolotu

Wpływ nowych technik wytwarzania na konstrukcję samolotu MECHANIK NR 12/2015 1 Wpływ nowych technik wytwarzania na konstrukcję samolotu Impact of Modern Manufacturing Technologies at Aircraft Design Włodzimierz Adamski * W pracy podano jak przy wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

CoroMill QD. Wysoka niezawodność frezowania rowków

CoroMill QD. Wysoka niezawodność frezowania rowków CoroMill QD Wysoka niezawodność frezowania rowków Głównym wyzwaniem przy frezowaniu rowków jest zwykle odprowadzanie wiórów, zwłaszcza podczas obróbki rowków głębokich i wąskich. CoroMill QD jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

Monolityczne płytki CBN do obróbki żeliw i stopów spiekanych

Monolityczne płytki CBN do obróbki żeliw i stopów spiekanych AKTUALNOŚCI 2014.01 B076P Monolityczne płytki CBN do obróbki żeliw i stopów spiekanych Doskonałe połączenie odporności na ścieranie i pękanie dzięki zastosowaniu wysokowydajnej technologii spiekania. Nowe

Bardziej szczegółowo

Jarosław FLISIAK Jerzy JÓZWIK Maciej WŁODARCZYK. 1. Wstęp

Jarosław FLISIAK Jerzy JÓZWIK Maciej WŁODARCZYK. 1. Wstęp Jarosław FLISIAK Jerzy JÓZWIK Maciej WŁODARCZYK ANALIZA TECHNOLOGII OBRÓBKI SWORZNIA W ASPEKCIE POPRAWY DOKŁADNOŚCI WYMIAROWEJ GOTOWEGO WYROBU ANALYZING THE MACHINING TECHNOLOGY OF THE BOLT FOR IMPROVEMENT

Bardziej szczegółowo

PL 216101 B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL 07.06.2010 BUP 12/10

PL 216101 B1. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków, PL 07.06.2010 BUP 12/10 PL 216101 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 216101 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 386573 (51) Int.Cl. B24B 39/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Wiercenie, pogłębianie, rozwiercanie, gwintowanie Nr ćwiczenia : 5 Kierunek:

Bardziej szczegółowo

NOWE TECHNOLOGIE OBNIŻAJĄCE CZAS WYKONANIA CZĘŚCI INTEGRALNYCH W PRZEMYŚLE LOTNICZYM

NOWE TECHNOLOGIE OBNIŻAJĄCE CZAS WYKONANIA CZĘŚCI INTEGRALNYCH W PRZEMYŚLE LOTNICZYM dr hab. inż. Włodzimierz Adamski Politechnika Rzeszowska, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa w_adamski@poczta.onet.pl NOWE TECHNOLOGIE OBNIŻAJĄCE CZAS WYKONANIA CZĘŚCI INTEGRALNYCH W PRZEMYŚLE LOTNICZYM

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 1

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 1 Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Geometria ostrzy narzędzi skrawających KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 1 Kierunek: Mechanika

Bardziej szczegółowo

PODNIESIENIE WIBROSTABILNOŚCI W PROCESIE SKRAWANIA Z ZASTOSOWANIEM ELIMINATORA PIEZOELEKTRYCZNEGO

PODNIESIENIE WIBROSTABILNOŚCI W PROCESIE SKRAWANIA Z ZASTOSOWANIEM ELIMINATORA PIEZOELEKTRYCZNEGO MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISSN 1896-771X 39, s. 159-170, Gliwice 2010 PODNIESIENIE WIBROSTABILNOŚCI W PROCESIE SKRAWANIA Z ZASTOSOWANIEM ELIMINATORA PIEZOELEKTRYCZNEGO ARKADIUSZ PARUS 1 KRZYSZTOF MARCHELEK

Bardziej szczegółowo

PRZYDATNOŚĆ NARZĘDZI Z PŁYTKAMI SAMOOBROTOWYMI DO OBRÓBKI MATERIAŁÓW TRUDNOOBRABIALNYCH 1. WSTĘP

PRZYDATNOŚĆ NARZĘDZI Z PŁYTKAMI SAMOOBROTOWYMI DO OBRÓBKI MATERIAŁÓW TRUDNOOBRABIALNYCH 1. WSTĘP InŜynieria Maszyn, R. 17, z. 1, 2012 narzędzia SPRT materiały trudnobrabialne Joanna KOSSAKOWSKA 1 PRZYDATNOŚĆ NARZĘDZI Z PŁYTKAMI SAMOOBROTOWYMI DO OBRÓBKI MATERIAŁÓW TRUDNOOBRABIALNYCH W niniejszym artykule

Bardziej szczegółowo

KOMPENSACJA BŁĘDÓW OBRÓBKI W PROCESACH FREZOWANIA

KOMPENSACJA BŁĘDÓW OBRÓBKI W PROCESACH FREZOWANIA KOMPENSACJA BŁĘDÓW OBRÓBKI W PROCESACH FREZOWANIA Jerzy LIPSKI Streszczenie: Coraz wyższe wymagania dotyczące dokładności geometrycznej po obróbce frezowaniem, przy założeniu wysokich parametrów skrawania,

Bardziej szczegółowo

The development of the technological process in an integrated computer system CAD / CAM (SerfCAM and MTS) with emphasis on their use and purpose.

The development of the technological process in an integrated computer system CAD / CAM (SerfCAM and MTS) with emphasis on their use and purpose. mgr inż. Marta Kordowska, dr inż. Wojciech Musiał; Politechnika Koszalińska, Wydział: Mechanika i Budowa Maszyn; marteczka.kordowska@vp.pl wmusiał@vp.pl Opracowanie przebiegu procesu technologicznego w

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJI W PRECYZJI I JAKOSC ŁUSZCZENIOWE DO BLACHY WIERTŁA

KOMPETENCJI W PRECYZJI I JAKOSC ŁUSZCZENIOWE DO BLACHY WIERTŁA KOMPETENCJI W PRECYZJI I JAKOSC WIERTŁA ŁUSZCZENIOWE DO BLACHY Charakterystyka produktu W przypadku wysokowydajnych wierteł łuszczeniowych do blachy RUKO rowek wiórowy śrubowy jest szlifowany metodą CBN

Bardziej szczegółowo

Artykuł Autorski z Konferencji X Forum Inżynierskie ProCAx, Sosnowiec/Siewierz, 6-9.10.2011r.

Artykuł Autorski z Konferencji X Forum Inżynierskie ProCAx, Sosnowiec/Siewierz, 6-9.10.2011r. Autorzy: Poroszewski Paweł, inżynier; Sunnen Polska sp. z o.o., absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych; tel. 600-633-366, pawel.poroszewski@onet.pl Siemiński Przemysław,

Bardziej szczegółowo