Poprawa produktywności i niezawodności toczenia stopu Inconel 718 studium przypadku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poprawa produktywności i niezawodności toczenia stopu Inconel 718 studium przypadku"

Transkrypt

1 Dr hab. inż. Wojciech ZĘBALA, prof. PK Dr inż. Bogdan SŁODKI Dr inż. Grzegorz STRUZIKIEWICZ Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, Wydział Mechaniczny Politechnika Krakowska Al. Jana Pawła II 37, Kraków, Poland Poprawa produktywności i niezawodności toczenia stopu Inconel 718 studium przypadku Słowa kluczowe: Inconel, toczenie, produktywność, optymalizacja, parametry, mikrotwardość Streszczenie: Artykuł opisuje badania obróbki wykończeniowej toczeniem stopu Inconel 718, mające na celu optymalizację parametrów skrawania z uwzględnieniem maksymalizacji objętościowej wydajności obróbki, jako kryterium optymalizacyjnego. Proponowana procedura uwzględnia wymagane w procesie ograniczenia dotyczące wartości parametru chropowatości obrabianej powierzchni, siły skrawania oraz maksymalnej temperatury w strefie skrawania. Procedura optymalizacyjna zawiera wstępne testy mające na celu ustalenie w lokalnych warunkach obróbki użytecznego zakresu parametrów skrawania (posuwu i głębokości skrawania) dla otrzymania korzystnej postaci wiórów. Wykonane pomiary mikrotwardości w strefie skrawania umożliwiły określenie wielkości strefy zgniotu warstwy wierzchniej, co z kolei pozwoliło na zdefiniowanie minimalnej wartości posuwu. Procedurę optymalizacyjną zweryfikowano na przykładzie obróbki wybranej powierzchni elementu silnika lotniczego. Osiągnięto znaczną poprawę produktywności i niezawodności procesu obróbki. Nomenklatura A D przekrój warstwy skrawanej w mm 2 a p głębokość skrawania w mm D c średnica przedmiotu obrabianego w mm f posuw w mm/obr F c F f F p składowe całkowitej siły skrawania w N i liczba przejść n prędkość obrotowa w obr/min Q v wydajność objętościowa obróbki w cm 3 /min Ra chropowatość powierzchni w µm t 1 czas skrawania dla jednego przejścia w min T cut temperatura o C t cut całkowity czas skrawania w min v c prędkość skrawania w m/min R 2 współczynnik determinacji 1. Wprowadzenie Stopy na bazie niklu (HRSA) z uwagi na ich dobre właściwości mechaniczne w wysokiej temperaturze są powszechnie stosowane w przemyśle lotniczym np. na części silników odrzutowych. Najbardziej popularne stopy HRSA to Inconel 718, Inconel 626 i

2 Waspaloy. Około 45% odkuwek i 15% odlewów jest wykonywanych ze stopu Inconel 718 [6,29]. Pomimo dobrych właściwości konstrukcyjnych stopy na bazie niklu są materiałami trudnoskrawalnymi. Inconel 718 charakteryzuje się wysoką twardością w podwyższonej temperaturze, co determinuje wysoki opór skrawania. Stop ten ma tendencję do utwardzania się w warstwie przypowierzchniowej. Niska przewodność cieplna przyczynia się do powstawania wysokiej temperatury w strefie skrawania. Wynosi ona od 900 C przy niskiej prędkości skrawania, rzędu 30 m/min, do 1300 C przy 300 m/min [18]. Skład chemiczny większości stopów niklu zawiera 10-20% chromu, do 8% glinu i tytanu łącznie, od 5 do 15% kobaltu i niewielkie ilości boru, chromu, magnezu i węgla. Pozostałe składniki to molibden, niob i wolfram. Od końca lat siedemdziesiątych stopy niklu są obiektem szczegółowych badań [4,10,12,13,15,21-23,26,27,34]. Szczególną uwagę przykłada się do jakości powierzchni i spójności warstwy wierzchniej części wykonanych z tych stopów [24,31]. Jest to istotne z uwagi na trwałość, wytrzymałość zmęczeniową i funkcjonalność obrobionych części [2,3,5,35,36]. Proces obróbki może mieć miejsce wówczas, gdy konieczna siła, właściwie usytuowana w czasie i przestrzeni, jest przyłożona do przedmiotu obrabianego. Siła działająca na ostrze musi przezwyciężyć opór materiału obrabianego, jego sprężyste i plastyczne odkształcenia oraz opór tarcia podczas tworzenia nowej powierzchni [9,28,33]. Analiza literatury opisującej zjawiska występujące w procesie skrawania wykazuje, że wraz ze wzrostem prędkości skrawania (przy stałej wartości wydajności skrawania) następuje zmniejszenie wartości siły skrawania [14]. Pozwala to na obróbkę przedmiotów cienkościennych. Wpływ prędkości skrawania na siłę skrawania i chropowatość powierzchni jest powiązany z wpływem prędkości odkształcenia warstwy skrawanej na granicę plastyczności obrabianego materiału i zużycie narzędzia [11,16]. Temperatura w strefie obróbki jest ściśle powiązana z prędkością skrawania i wzrasta przy jej większych wartościach. Ciepło zmienia mikrostrukturę stopu i powoduje powstawania naprężeń [25]. Przy niskich prędkościach skrawania dominującą rolę odgrywa zużycie ścierne na powierzchni przyłożenia [8]. Przy wyższych prędkościach skrawania występuje zużycie adhezyjne i dyfuzyjne [20]. Wiele artykułów poświęcono optymalizacji obróbki stopu Inconel 718. Zagadnienia dotyczące optymalizacji procesu skrawania stopu Inconel 718 z chropowatością powierzchni jako kryterium optymalizacyjnym były prezentowane w [1,16-18,35]. W [1] rozpatrywano kryterium ekonomiczne w optymalizacji procesu obróbki hybrydowej. Inne podejście do optymalizacji parametrów skrawania zaprezentowano w [7], gdzie głównym kryterium była maksymalizacja okresu trwałości ostrza i minimalizacja kosztów wytwarzania. Podobne podejście dotyczące optymalizacji parametrów frezowania zaprezentowali autorzy w [19]. Optymalizację parametrów skrawania za pomocą RSM (Response Surface Methodology) rozpatrywano w [1]. Algorytm genetyczny w połączeniu ze sztuczną siecią neuronową, jako inteligentną techniką optymalizacji parametrów skrawania stopu Inconel 718 opisano w [30]. Inne podejście optymalizacji toczenia szybkościowego HSC przy pomocy TGRA (Taguchi Grey Relational Analysis) opisano w [26]. Z uwagi na fizyczne właściwości stopu Inconel 718 oraz utwardzanie warstwy wierzchniej w wyniku odkształcenia i niskiej przewodności cieplnej występuje brak dedykowanych procedur optymalizacji z kryterium produktywności. Stąd, autorzy podjęli próbę ustalenia procedury znajdowania optymalnych parametrów skrawania dla obróbki wykończeniowej stopu Inconel 718 z maksymalizacją objętościowej wydajności obróbki (produktywności) jako kryterium optymalizacyjnym, przy jednoczesnym nie przekraczaniu

3 wymaganych wskaźników chropowatości powierzchni, siły skrawania i temperatury ostrza. Weryfikację poprawności działania algorytmu opisano w części 3 tego opracowania. 2. Procedura optymalizacji Zagadnienie poprawy toczenia z maksymalizacją wydajności objętościowej jako kryterium optymalizacyjnym można przedstawić w następujący sposób, równania (1-7): a p min a p a p max (1) f min f f max (2) v c min v c = f (n, D c ) v c max (3) Q v = f (v c, f, a p ) Q v max (4) F F lim (5) T cut T cut lim (6) Ra Ra lim (7) gdzie: Q vmax maksymalna wydajność objętościowa; Ra lim graniczna wartość chropowatości powierzchni; F lim akceptowalne wartości składowych siły skrawania (F c lim, F f lim, F p lim ), z uwagi na wytrzymałość przedmiotu obrabianego w obszarze zamocowania oraz ich bezpośredniego wpływu na właściwości warstwy wierzchniej; T cut lim akceptowalna graniczna wartość temperatury ostrza. Wyrażenia (1-3) określają zbiory dopuszczalnych wartości głębokości skrawania, posuwu i prędkości skrawania. Zakresy ich dopuszczalnych wartości wynikają z wytycznych producenta narzędzia i wytypowanych badań w lokalnych warunkach obróbki (np. poprawne łamanie wióra). Ogólna procedura bazująca na doświadczeniach jest przedstawiona na Rys. 1. Na początku tej procedury należy zdefiniować zakres parametrów skrawania i optymalizacyjne kryterium procesu. Bazując na wynikach uzyskanych z kolejnych kroków procesu optymalizacyjnego wybiera się poprawne parametry skrawania. Schemat zaprezentowany na Rys. 1 składa się kolejno z: (1) Zdefiniowanie kryterium optymalizacyjnego (w tym przypadku Q v ) i ograniczeń optymalizacyjnych (F, T cut, Ra). (2) Wstępne testy skrawania w celu ustalenia zakresu parametrów skrawania pozwalających na poprawne łamanie wióra. (3) Ustalenie metodyki badawczej i zestawienie aparatury pomiarowej. Na tym etapie należy ustalić ostateczny zakres parametrów skrawania stosowany w testach. (4) Pomiary (F, Ra, T cut ) dla wybranych parametrów skrawania. (5) Pomiary mikrotwardości w celu określenia strefy zgniotu. (6) Określnie i analiza funkcji F = f(q v ), T cut = f(q v ) i Ra = f(q v ). (7) Ustalenie optymalnych parametrów skrawania dla przyjętego kryterium optymalizacyjnego i ograniczeń na podstawie analizy powyższych funkcji.

4 Rys. 1. Schemat procedury poprawy produktywności toczenia (Q v max ) 3. Weryfikacja procedury optymalizacyjnej Proces optymalizacji parametrów skrawania, zgodnie z procedurą przedstawioną na Rys. 1, zastosowano dla wybranej powierzchni (**) części silnika lotniczego (tulejki), wytworzonej ze stopu Inconel 718, Rys. 2a. Początkowe parametry skrawania (Przypadek 1), ustalone na podstawie zaleceń producenta narzędzi (a p, f i v c ) oraz obliczone wartości przedstawiono w Tabeli 1. Tabela 1. Początkowe parametry skrawania oraz obliczone wartości A D, t 1 oraz t cut a p mm f mm/rev v c m/min A D mm 2 t 1 min t cut min i Przypadek Zmierzona wartość chropowatości powierzchni wyniosła Ra = 0.95 μm przy Q v = 3.52 mm 3 /min. Były to wyjściowe parametry skrawania w stosunku do których poszukiwano optymalnych parametrów. Testy skrawania przeprowadzono na stanowisku badawczym zbudowanym na bazie centrum tokarskiego, wyposażonego w układ pomiaru sił skrawania. Rys. 2b przedstawia fotografię toczenia zewnętrznej powierzchni części pokazanej na Rys. 2a. a) b)

5 Rys. 2. Kształt półproduktu (a) oraz fotografia jego obróbki (b) Do toczenia stosowano płytkę z węglików spiekanych, VCMT SM z pokryciem TiAlN, i kątem przyłożenia n = 7 o. Płytkę zamocowano w oprawce SVJCR 2020K-16. Kryterium optymalizacyjne (maksymalizacja Q v ) i ograniczenia, równanie (8) były zdefiniowane jako pierwszy krok procedury. Siła posuwowa i promieniowa nie były rozpatrywane. Ra 1.15 μm ; F c 470 N oraz T cut 650 ºC (8) Analiza efektywności łamacza wióra typu SM w bieżącym, lokalnym środowisku obróbki była szczegółowo opisana w [32,37]. Wyniki dla v c = 50 m/min przedstawiono na Rys. 3a. Znaki na rysunku oznaczają: x nieakceptowalną postać wióra, 0 akceptowalną postać wióra, + poprawną postać wióra. Podstawowe wymiary kształtu łamacza wióra przedstawiono w górnej części rysunku. Przeprowadzone testy potwierdzają fakt, że najbardziej korzystne formy wióra powstają dla następujących zakresów parametrów skrawania: v c = m/min, posuw f = mm/obr i głębokość skrawania a p > 1 mm. Wartości uzyskane dla siły skrawania F c i temperatury T cut w funkcji posuwu i prędkości skrawania przedstawiono odpowiednio na Rys. 3b i Rys. 4a. Przykładowe termogramy dla najwyższej i najniższej temperatury w strefie skrawania, zmierzone przy użyciu kamery termowizyjnej przedstawiono odpowiednio na Rys. 4b i Rys. 4c. Rozpatrując Rys. 3b można zaobserwować, że dla wartości posuwu większej niż 0.1 mm/obr siła skrawania wzrasta wolniej przy dalszym wzroście wartości posuwu. Uogólniając, gdy zwiększa się posuw, przekrój warstwy skrawanej powiększa się i wzrasta opór skrawania. Powyżej wartości posuwu 0.1 mm/obr następuje spowolniony wzrost siły skrawania. Wynika to z faktu, że proces dekohezji materiału ma miejsce poniżej warstwy utwardzonej i opór skrawania maleje. Jest to potwierdzone przez pomiary mikrotwardości materiału obrabianego w strefie skrawania, opisane poniżej. Sugeruje to ustalenie wyższej granicy wartości posuwu (powyżej 0.1 mm/obr) niż było to początkowo proponowane (0.08 mm/obr). a) b)

6 Rys. 3. Klasyfikacja wiórów z użytecznym polem pracy łamacza wióra typu SM w lokalnych warunkach obróbki dla v c = 50 m/min, (a) oraz wpływ posuwu na prędkość skrawania (b) (a) (b) (c) Rys. 4. Temperatura ostrza narzędzia: a) T cut = f (f, v c ), b) obraz termograficzny dla v c =60 m/min i f=0.08 mm/obr, c) obraz termograficzny dla v c =40 m/min i f=0.15 mm/obr Wpływ prędkości skrawania na temperaturę ostrza pokazano na Rys. 4. Przy wyższej prędkości skrawania temperatura materiału obrabianego jest wyższa, co zmniejsza jego wytrzymałość. Obserwując temperaturę ostrza dla różnych wartości posuwów i prędkości skrawania można stwierdzić, że gdy posuw wzrasta do około 0.18 mm/obr występuje spadek temperatury. Jest to prawdopodobnie bezpośrednio powiązane ze zmniejszaniem grubości warstwy utwardzonej w stosunku do całkowitej grubości warstwy skrawanej. Temperatura ostrza osiąga wartość minimalną dla każdej prędkości skrawania w obszarze posuwów około f = 0.18 mm/obr. Wraz ze zwiększaniem wartości posuwu temperatura ostrza rośnie z powodu powiększania się przekroju warstwy skrawanej i równocześnie występuje mniejszy wpływ warstwy utwardzonej na proces dekohezji. Aby przeanalizować morfologię wióra i określić warstwę utwardzoną obrabianego materiału wykonano testy z gwałtownym zatrzymaniem procesu. Przykład fotografii mikroprzekroju wykonanej na mikroskopie skaningowym pokazano na Rys. 5a. Można zaobserwować austenityczną strukturę materiału, rozmiar ziarna i lokalizację nielicznych cząsteczek węglika tytanu (strzałki na rysunku). Następnie, zmierzono mikrotwardość HV 0.1 (metodą Hannemann a) w strefie skrawania wzdłuż linii umieszczonej wewnątrz wióra i przedmiotu obrabianego (linia AB na

7 Rys. 5a). Wykres ilustrujący wpływ prędkości skrawania na rozkład mikrotwardości dla posuwu f = 0.1 mm/obr pokazano na Rys. 5b. a) b) Rys. 5. Strefa tworzenia wióra z zaznaczonymi, przy pomocy strzałek, cząstkami węglika tytanu (a) oraz rozkład mikro-twardości wzdłuż linii AB dla posuwu f =0.1 mm i prędkości skrawania v c =40;50;60 m/min (b) Stopy na bazie niklu utwardzają się w czasie obróbki, co jest spowodowane przez znaczne utwardzenie plastyczne w obszarze umiejscowionym z przodu ostrza. Rozmiar tej deformacji zmienia się w funkcji odległości od obrabianej powierzchni. Przekłada się to na wzrost twardości od 420 HV 0.1 dla materiału rdzenia (blisko punktu B), do 540;554,580 HV 0.1 w strefie ścinania dla odpowiednio v c = 40;50;60 m/min, Rys. 5b. W odległości około 0.1 mm od powierzchni obrabianej można zaobserwować znaczny spadek twardości do HV 0.1. Oznacza to, że powinno się zalecić wartość posuwu co najmniej 0.1 mm/obr tak, aby krawędź skrawająca przemieszczała się poniżej warstwy utwardzonej. Wyniki pomiarów chropowatości powierzchni obrobionej dla różnych objętościowych wydajności obróbki przedstawiono na Rys. 6. Rys. 6. Zależność parametru chropowatości powierzchni obrobionej Ra od objętościowej wydajności skrawania dla różnych prędkości skrawania Można zaobserwować, że dla niższych prędkości skrawania parametr chropowatości Ra osiąga akceptowalne wartości poniżej 0.95 μm ale objętościowa wydajność obróbki jest

8 niewielka, poniżej 4 cm 3 /min. Wydaje się wiec zasadne stosowanie prędkości skrawania powyżej 50 m/min. Biorąc pod uwagę powyżej opisane rozważania ustalono odpowiednie zakresy posuwu (0.1 mm/obr f 0.25 mm/obr) i prędkości skrawania (50 m/min v c 60 m/min). Głębokość skrawania ustalono tak jak w Przypadku 1. Na podstawie pomiarów i obliczeń wykonano wykres pokazany na Rys. 7. Wykres ten umożliwia wybór najlepszych wartości parametrów skrawania, spełniających ograniczenia optymalizacyjne (8). Rys. 7. Zależności F c, T cut oraz Ra od objętościowej wydajności skrawania dla v c =60 m/min Wykres z Rys. 7 i równania (9-11) pozwalają określić maksymalną wydajność obróbki dla prędkości skrawania v c = 60 m/min. Wartość ta zastała wybrana z zakresu spełniającego ograniczenie temperatury T cut (wykres na Rys. 4a). 2 Ra = Q v Q v 2 T cut = Q v Q v 2 F c = Q v Q v (R 2 = ) (9) (R 2 = ) (10) (R 2 = ) (11) Optymalne parametry skrawania zostały wybrane dla maksymalnej wydajności obróbki Q v = 6.92 cm 3 /min i przedstawione w Tabeli 2. Tabela 2. Początkowe parametry skrawania (Przypadek 1) oraz parametry po optymalizacji dla v c =60 m/min Początkowe parametry skrawania (Przypadek 1) Parametry skrawania po optymalizacji a p mm f mm/rev v c m/min Ra µm Q v cm 3 /min T cut 0 C F c N 4. Wnioski

9 Wyniki testów skrawania pozwoliły na ustalenie najlepszych wartości parametrów skrawania przy obróbce zewnętrznej powierzchni tulei wykonanej ze stopu Inconel 718 przy maksymalizacji objętościowej wydajności obróbki i ustalonych wartościach ograniczeń F c, T cut i Ra. W wyniku realizacji procedury optymalizacyjnej osiągnięto zwiększenie produktywności o prawie 97% przy jednoczesnym niewielkim wzroście chropowatości powierzchni do wartości parametru Ra = 1,1 μm (dozwolona wartość Ra lim = 1.15 μm) i wzroście wartości siły skrawania o około 20%, ale wciąż poniżej granicznej wartości. Proces obróbki jest bardziej niezawodny jeżeli weźmie się pod uwagą poprawne formowania i łamanie wióra dla zoptymalizowanych parametrów skrawania. Badania udowodniły potrzebę wstępnych testów skrawania w lokalnych warunkach obróbki, służących jako pierwotne źródło informacji dla procedury optymalizacyjnej. Literatura 1. Aruna M, Dhanalaksmi V. Design optimization of cutting parameters when turning Inconel 718 with cermet inserts. World Academy of Science, Engineering and Technology 2012; 61: Arunachalam RM, Mannan MA, Spowage AC. Residual stress and surface roughness when facing age hardened Inconel 718 with CBN and ceramic cutting tools. International Journal of Machine Tools and Manufacture 2004; 44: Arunachalam RM, Mannan MA, Spowage AC. Surface integrity when machining age hardened Inconel 718 with coated carbide cutting tools. International Journal of Machine Tools and Manufacture 2004; 44: Arunachalam RM, Mannan MA. Machinability of nickel-based high temperature alloys. Machining Science and Technology 2000; 4: Axinte DA, Gindy N, Fox K, Unanue I. Process monitoring to assist the workpiece surface quality in machining. Machine Tools and Manufacture 2004; 44: Choudhoury IA, El-Baradic MA. Machinability of nickel-base super alloys: a general review. Materials Processing Technology 1998; 77: Choudhoury SK, Appa Rao IVK. Optimization of cutting parameters for maximizing tool life. International Journal of Machine Tools & Manufacture 1999; 39: D Addona D, Segreto T, Simeone A, Teti R. ANN tool wear modelling in the machining of nickel superalloy industrial products. CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology 2011; 4: Devillez A, Schneider F, Dominiak S, Dudzinski D, Larrouquere D. Cutting forces and wear in dry machining of Inconel 718 with coated carbide tools. Wear 2007; 262: Dudzinski D, Devilleza A, Moufkia A, Larrouquèreb D, Zerroukib V, Vigneaub J. A review of developments towards dry and high speed machining of Inconel 718 alloy. International Journal of Machine Tools and Manufacture 2004; 44: El-Hossainy TM, El-Zoghby AA, Badr MA, Maalawi KY, Nasr MF. Cutting Parameter Optimization when Machining Different Materials. Materials and Manufacturing Processes 2010; 25: Ezugwu EO, Fadarea DA, Bonneya J, Da Silvaa RB, Salesa WF. Modelling the correlation between cutting and process parameters in high-speed machining of Inconel 718 alloy using an artificial neural network. International Journal of Machine Tools & Manufacture 2005; 45: Ezugwu EO. Key improvements in the machining of difficult-to-cut aerospace superalloys. International Journal of Machine Tools and Manufacture 2005; 45:

10 14. Fang N, Wu Q. A comparative study of the cutting forces in high speed machining of Ti 6Al 4V and Inconel 718 with a round cutting edge tool. Journal of Materials Processing Technology 2009; 209: Gullu A, Karabulut S. Dynamic Chip Breaker Design for Inconel 718 Using Positive Angle Tool Holder. Materials and Manufacturing Processes 2008; 23: Guo YB, Li W, Jawahir IS. Surface Integrity Characterization and Prediction in Machining of Hardened and Difficult-To-Machine Alloys: A State-Of-Art Research Review and Analysis. Machining Science and Technology 2009; 13: Jonak J, Podgórski J, Zubrzycki J. Wybrane zagadnienia mechaniki procesu skrawania materiałów. Eksploatacja i Niezawodnosc Maintenance and Reliability 2001; 5: Kitagawa T, Kubo A, Maekawa K. Temperature and wear of cutting tools in highspeed machining of Inconel 718 and Ti-6Al-6V-2Sn. Wear 1997; 202: Krain HR, Sharman ARC, Ridgway K. Optimization of tool life and productivity when end milling Inconel 718. Materials Processing Technology 2007; 189: Liao YS, Shiue RH. Carbide tool wear mechanism in turning of Inconel 718 superalloy. Wear. 1996; 193: Nalbant M, Altin A, Gokkaya H. The effect of cutting speed and cutting tool geometry on machinability properties of nickel-base Inconel 718 super alloys. Materials&Design 2007; 28: Narutaki N, Yamane Y. Machining of difficult-to-cut materials. International Journal of the Japan Society for Precision Engineering 1993; 27: Narutaki N, Yamanea Y, Hayashib K, Kitagawac T, Uehara K. High-speed machining of Inconel 718 with ceramic tools. CIRP Annals - Manufacturing Technology 1993; 42: Oktem H, Erzurumlu T, Kurtaran H. Application of response surface methodology in the optimization of cutting conditions for surface roughness. Journal of Materials Processing Technology 2005; 170: Outeiro JC, Pina JC, M Saoubi R, Pusavec F, Jawahir IS. Analysis of residual stresses induced by dry turning of difficult-to-machine materials. CIRP Annals - Manufacturing Technology 2008; 57: Pawade RS, Joshi S. Mechanism of chip formation in high-speed turning of Inconel 718. Machining Science and Technology 2011; 15: Pawade RS, Joshi S. Multi-objective optimization of surface roughness and cutting forces in high-speed turning of Inconel 718 using Taguchi grey relational analysis (TGRA). The International Journal of Advanced Manufacturing Technology 2011; 56: Rusinek R. Drgania w procesie skrawania stopu tytanu. Eksploatacja i Niezawodnosc Maintenance and Reliability 2010; 3: Sandvik Coromant, Aerospace Engine application guide Senthilkumaar JS, Selvarani P, Arunachalam RM. Intelligent optimization and selection of machining parameters in finish turning and facing of Inconel 718. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology 2012; 58: Sharman ARC, Hughes JI, Ridgway K. An analysis of the residual stresses generated in Inconel 718TM when turning. Journal of Materials Processing Technology 2006; 173: Słodki B, Zębala W. The analysis of selected chipbreakers efficiency in difficult-to-cut material turning in local operating features. Naukowyj Żurnal, National University in Chmielnicki, Ukraine 2007; 1:

11 33. Taranenko G, Taranenko W, Świć A, Szabelski J. Modelowanie układów dynamicznych obróbki skrawaniem wałów o małej sztywności. Eksploatacja i Niezawodnosc Maintenance and Reliability 2010; 4: Thakur DG, Ramamoorthy B, Vijayaraghavan L. A Study on the Parameters in High- Speed Turning of Superalloy Inconel 718. Materials and Manufacturing Processes 2009; 24: Wrigth PK, Chow JG. Deformation characteristic of nickel alloys during machining. Journal of Engineering Materials and Technology 1982; 104: Yoo JT, Yoon JH, Lee HS, Youn SK. Material characterization of Inconel 718 from free bulging test at high temperature. Journal of Mechanical Science and Technology 2012; 26: Zębala W, Słodki B. Some aspects of chipbreakers efficiency in difficult-to-cut materials turning. Proc. of Int. Users Conf. Modelling Technology Machining Solution, Minneapolis, MN, USA 2008; 14:1-14.

BADANIA PORÓWNAWCZE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW SKRAWALNOŚCI W PROCESIE FREZOWANIA STOPÓW NIKLU INCONEL 625 I INCONEL 718. Streszczenie

BADANIA PORÓWNAWCZE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW SKRAWALNOŚCI W PROCESIE FREZOWANIA STOPÓW NIKLU INCONEL 625 I INCONEL 718. Streszczenie DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.408 Mgr inż. Stanisław Bławucki, dr inż. Jakub Matuszak, dr hab. inż. Kazimierz Zaleski, prof. PL (Politechnika Lubelska) BADANIA PORÓWNAWCZE WYBRANYCH WSKAŹNIKÓW SKRAWALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

CZAS WYKONANIA BUDOWLANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH OBRABIANYCH METODĄ SKRAWANIA A PARAMETRY SKRAWANIA

CZAS WYKONANIA BUDOWLANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH OBRABIANYCH METODĄ SKRAWANIA A PARAMETRY SKRAWANIA Budownictwo 16 Piotr Całusiński CZAS WYKONANIA BUDOWLANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH OBRABIANYCH METODĄ SKRAWANIA A PARAMETRY SKRAWANIA Wprowadzenie Rys. 1. Zmiana całkowitych kosztów wytworzenia

Bardziej szczegółowo

WPŁYW TEMPERATURY I SIŁY SKRAWANIA NA POSTAĆ WIÓRA PRZY TOCZENIU WZDŁUŻNYM STOPÓW INCONEL 625 I INCONEL 718 1. WPROWADZENIE

WPŁYW TEMPERATURY I SIŁY SKRAWANIA NA POSTAĆ WIÓRA PRZY TOCZENIU WZDŁUŻNYM STOPÓW INCONEL 625 I INCONEL 718 1. WPROWADZENIE Inżynieria Maszyn, R. 18, z. 4, 2013 toczenie, Inconel, wiór, temperatura, siła skrawania Bogdan SŁODKI 1 WPŁYW TEMPERATURY I SIŁY SKRAWANIA NA POSTAĆ WIÓRA PRZY TOCZENIU WZDŁUŻNYM STOPÓW INCONEL 625 I

Bardziej szczegółowo

BADANIA ZALEŻNOŚCI SIŁ SKRAWANIA OD STANU NARZĘDZIA I PARAMETRÓW SKRAWANIA PODCZAS FREZOWANIA ZGRUBNEGO INCONEL 718 PŁYTKAMI CERAMICZNYMI

BADANIA ZALEŻNOŚCI SIŁ SKRAWANIA OD STANU NARZĘDZIA I PARAMETRÓW SKRAWANIA PODCZAS FREZOWANIA ZGRUBNEGO INCONEL 718 PŁYTKAMI CERAMICZNYMI DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.492 Dr inż. Joanna KOSSAKOWSKA (Politechnika Warszawska), dr inż. Zbigniew SIEMIĄTKOWSKI (Uniwersytet Technologiczno- Humanistyczny w Radomiu), prof. dr hab. inż. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

BADANIA WPŁYWU ZASTOSOWANIA MINIMALNEGO SMAROWANIA MQL NA SIŁY SKRAWANIA I POSTAĆ WIÓRA W OBRÓBCE KOMPOZYTÓW ALUMINIOWYCH NARZĘDZIAMI POWLEKANYMI

BADANIA WPŁYWU ZASTOSOWANIA MINIMALNEGO SMAROWANIA MQL NA SIŁY SKRAWANIA I POSTAĆ WIÓRA W OBRÓBCE KOMPOZYTÓW ALUMINIOWYCH NARZĘDZIAMI POWLEKANYMI DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.439 Dr inż. Paweł KAROLCZAK (Politechnika Wrocławska), dr inż. Marek KOŁODZIEJ (Politechnika Wrocławska): BADANIA WPŁYWU ZASTOSOWANIA MINIMALNEGO SMAROWANIA MQL NA SIŁY

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Katalogowy dobór narzędzi i parametrów obróbki Nr ćwiczenia : 10 Kierunek:

Bardziej szczegółowo

WPŁYW DYNAMIKI PROCESU FREZOWANIA ZAHARTOWANEJ STALI NA CHROPOWATOŚĆ POWIERZCHNI OBROBIONEJ W WARUNKACH HSM

WPŁYW DYNAMIKI PROCESU FREZOWANIA ZAHARTOWANEJ STALI NA CHROPOWATOŚĆ POWIERZCHNI OBROBIONEJ W WARUNKACH HSM KOMISJA BUDOWY MASZYN PAN ODDZIAŁ W POZNANIU Vol. 28 nr 2 Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji 28 PAWEŁ TWARDOWSKI WPŁYW DYNAMIKI PROCESU FREZOWANIA ZAHARTOWANEJ STALI NA CHROPOWATOŚĆ POWIERZCHNI

Bardziej szczegółowo

-Special. Ceny wraz z dopłatą surowcową Prices without any addition new! Ø 32 Strona/Page 4,5. Black Panther DN 630 +

-Special. Ceny wraz z dopłatą surowcową Prices without any addition new! Ø 32 Strona/Page 4,5. Black Panther DN 630 + P O L S K A -Special SP102-1/2014-PL/GB Frezy HDS HDS-Endmills Wysokowydajna alternatywa dla konwencjonalnych frezów HSS i frezów pełnowęglikowych. The powerful alternative compared with conventional H.S.S.-and

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Nowych Technologii i Chemii KATEDRA ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Nowych Technologii i Chemii KATEDRA ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Nowych Technologii i Chemii KATEDRA ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA Techniki Wytwarzania Ć1: Budowa narzędzi tokarskich

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA WARUNKÓW TARCIA W STREFIE SKRAWANIA JAKO CZYNNIK WPŁYWAJĄCY NA PROCES OBRÓBKI

MODYFIKACJA WARUNKÓW TARCIA W STREFIE SKRAWANIA JAKO CZYNNIK WPŁYWAJĄCY NA PROCES OBRÓBKI 2-2011 T R I B O L O G I A 23 Eugene FELDSHTEIN *, Radosław MARUDA * MODYFIKACJA WARUNKÓW TARCIA W STREFIE SKRAWANIA JAKO CZYNNIK WPŁYWAJĄCY NA PROCES OBRÓBKI THE MODIFICATION OF FRICTION CONDITIONS INTO

Bardziej szczegółowo

Ceramiczne materiały narzędziowe. Inteligentna i produktywna obróbka superstopów

Ceramiczne materiały narzędziowe. Inteligentna i produktywna obróbka superstopów Ceramiczne materiały narzędziowe Inteligentna i produktywna obróbka superstopów Skrawanie ostrzami ceramicznymi Zastosowania Ceramiczne gatunki płytek wieloostrzowych mogą być stosowane w szerokim zakresie

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Ireneusz Zagórski i.zagorski@pollub.pl Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, Katedra Podstaw Inżynierii Produkcji, ul.

mgr inż. Ireneusz Zagórski i.zagorski@pollub.pl Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, Katedra Podstaw Inżynierii Produkcji, ul. mgr inż. Ireneusz Zagórski i.zagorski@pollub.pl Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, Katedra Podstaw Inżynierii Produkcji, ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin Metody pomiaru temperatury w strefie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PORÓWNAWCZA METOD FREZOWANIA HSM, HPC ORAZ FREZOWANIA KONWENCJONALNEGO WYSOKOKRZEMOWYCH STOPÓW ALUMINIUM

ANALIZA PORÓWNAWCZA METOD FREZOWANIA HSM, HPC ORAZ FREZOWANIA KONWENCJONALNEGO WYSOKOKRZEMOWYCH STOPÓW ALUMINIUM Paweł Pieśko, Ireneusz Zagórski 1) ANALIZA PORÓWNAWCZA METOD FREZOWANIA HSM, HPC ORAZ FREZOWANIA KONWENCJONALNEGO WYSOKOKRZEMOWYCH STOPÓW ALUMINIUM Streszczenie: W artykule porównano wyniki obróbki wysokokrzemowych

Bardziej szczegółowo

METODYKA WYZNACZANIA TEMPERATURY W STREFIE SKRAWANIA PODCZAS TOCZENIA I FREZOWANIA STOPU Ti6Al4V. Streszczenie

METODYKA WYZNACZANIA TEMPERATURY W STREFIE SKRAWANIA PODCZAS TOCZENIA I FREZOWANIA STOPU Ti6Al4V. Streszczenie DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.413 Dr hab. inż. Piotr NIESŁONY, prof. PO (Politechnika Opolska); Dr inż. Witold HABRAT (Politechnika Rzeszowska); mgr inż. Piotr LASKOWSKI (Politechnika Rzeszowska): METODYKA

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE TECHNIKI WYTWARZANIA W MECHATRONICE

ZAAWANSOWANE TECHNIKI WYTWARZANIA W MECHATRONICE : BMiZ Studium: stacj. II stopnia : : MCH Rok akad.: 05/6 Liczba godzin - 5 ZAAWANSOWANE TECHNIKI WYTWARZANIA W MECHATRONICE L a b o r a t o r i u m ( h a l a H 0 Z O S ) Prowadzący: dr inż. Marek Rybicki

Bardziej szczegółowo

OBRÓBKA SKRAWANIEM DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA DO FREZOWANIA. Ćwiczenie nr 6

OBRÓBKA SKRAWANIEM DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA DO FREZOWANIA. Ćwiczenie nr 6 OBRÓBKA SKRAWANIEM Ćwiczenie nr 6 DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA DO FREZOWANIA opracowali: dr inż. Joanna Kossakowska mgr inż. Maciej Winiarski PO L ITECH NI KA WARS ZAWS KA INSTYTUT TECHNIK WYTWARZANIA

Bardziej szczegółowo

DIGITALIZACJA GEOMETRII WKŁADEK OSTRZOWYCH NA POTRZEBY SYMULACJI MES PROCESU OBRÓBKI SKRAWANIEM

DIGITALIZACJA GEOMETRII WKŁADEK OSTRZOWYCH NA POTRZEBY SYMULACJI MES PROCESU OBRÓBKI SKRAWANIEM Dr inż. Witold HABRAT, e-mail: witekhab@prz.edu.pl Politechnika Rzeszowska, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Dr hab. inż. Piotr NIESŁONY, prof. PO, e-mail: p.nieslony@po.opole.pl Politechnika Opolska,

Bardziej szczegółowo

M800 SEKT12T3. Stable face milling under high-load conditions. Stabilna obróbka przy wysokich posuwach FACE MILLING CUTTERS

M800 SEKT12T3. Stable face milling under high-load conditions. Stabilna obróbka przy wysokich posuwach FACE MILLING CUTTERS Stable face milling under high-load conditions SEKT12T3 Stabilna obróbka przy wysokich posuwach FACE MILLING CUTTERS FREZY DO OBRÓBKI PŁASZCZYZN SEKT12T3 FACE MILLING CUTTERS FREZY DO OBRÓBKI PŁASZCZYZN

Bardziej szczegółowo

OBRÓBKA WYKOŃCZENIOWA POWŁOK KOMPOZYTOWYCH W ASPEKCIE ZUŻYCIA OSTRZA NOŻA TOKARSKIEGO

OBRÓBKA WYKOŃCZENIOWA POWŁOK KOMPOZYTOWYCH W ASPEKCIE ZUŻYCIA OSTRZA NOŻA TOKARSKIEGO Tomasz Dyl Akademia Morska w Gdyni OBRÓBKA WYKOŃCZENIOWA POWŁOK KOMPOZYTOWYCH W ASPEKCIE ZUŻYCIA OSTRZA NOŻA TOKARSKIEGO Powierzchnia powłok jest silnie rozwinięta i cechuje się znaczną chropowatością.

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Komputerowy dobór narzędzi i parametrów obróbki w procesie toczenia Nr

Bardziej szczegółowo

OBRÓBKA SKRAWANIEM DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA DO TOCZENIA. Ćwiczenie nr 5. opracowała: dr inż. Joanna Kossakowska

OBRÓBKA SKRAWANIEM DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA DO TOCZENIA. Ćwiczenie nr 5. opracowała: dr inż. Joanna Kossakowska OBRÓBKA SKRAWANIEM Ćwizenie nr 5 DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA DO TOCZENIA opraowała: dr inż. Joanna Kossakowska PO L ITECH NI KA WARS ZAWS KA INSTYTUT TECHNIK WYTWARZANIA ZAKŁAD AUTOMATYZACJI,

Bardziej szczegółowo

Temat: NAROST NA OSTRZU NARZĘDZIA

Temat: NAROST NA OSTRZU NARZĘDZIA AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA w Bielsku-Białej Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Ćwiczenie wykonano: dnia:... Wykonał:... Wydział:... Kierunek:... Rok akadem.:... Semestr:... Ćwiczenie zaliczono:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKŁADOWYCH SIŁ SKRAWANIA ORAZ CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI PODCZAS TOCZENIA WĘGLIKÓW SPIEKANYCH NARZĘDZIAMI Z OSTRZAMI DIAMENTOWYMI

ANALIZA SKŁADOWYCH SIŁ SKRAWANIA ORAZ CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI PODCZAS TOCZENIA WĘGLIKÓW SPIEKANYCH NARZĘDZIAMI Z OSTRZAMI DIAMENTOWYMI MECHANIK 2/2015 ANALIZA SKŁADOWYCH SIŁ SKRAWANIA ORAZ CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI PODCZAS TOCZENIA WĘGLIKÓW SPIEKANYCH NARZĘDZIAMI Z OSTRZAMI DIAMENTOWYMI ANALYSIS OF CUTTING FORCES COMPONENTS AND SURFACE

Bardziej szczegółowo

PRZYDATNOŚĆ NARZĘDZI Z PŁYTKAMI SAMOOBROTOWYMI DO OBRÓBKI MATERIAŁÓW TRUDNOOBRABIALNYCH 1. WSTĘP

PRZYDATNOŚĆ NARZĘDZI Z PŁYTKAMI SAMOOBROTOWYMI DO OBRÓBKI MATERIAŁÓW TRUDNOOBRABIALNYCH 1. WSTĘP InŜynieria Maszyn, R. 17, z. 1, 2012 narzędzia SPRT materiały trudnobrabialne Joanna KOSSAKOWSKA 1 PRZYDATNOŚĆ NARZĘDZI Z PŁYTKAMI SAMOOBROTOWYMI DO OBRÓBKI MATERIAŁÓW TRUDNOOBRABIALNYCH W niniejszym artykule

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ O ZMIENNEJ TWARDOŚCI

MODELOWANIE WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ O ZMIENNEJ TWARDOŚCI Dr inż. Danuta MIEDZIŃSKA, email: dmiedzinska@wat.edu.pl Dr inż. Robert PANOWICZ, email: Panowicz@wat.edu.pl Wojskowa Akademia Techniczna, Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej MODELOWANIE WARSTWY

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM

Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM Tematy prac dyplomowych inżynierskich kierunek MiBM Nr pracy Temat Cel Zakres Prowadzący 001/I8/Inż/2013 002/I8/Inż/2013 003/I8/ Inż /2013 Wykonywanie otworów gwintowanych na obrabiarkach CNC. Projekt

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WPŁYWU WARUNKÓW TOCZENIA WZDŁUŻNEGO NA CHROPOWATOŚĆ POWIERZCHNI I POSTAĆ WIÓRÓW STOPU MAGNEZU AM 60. Streszczenie

ANALIZA WPŁYWU WARUNKÓW TOCZENIA WZDŁUŻNEGO NA CHROPOWATOŚĆ POWIERZCHNI I POSTAĆ WIÓRÓW STOPU MAGNEZU AM 60. Streszczenie DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.476 Dr inż. Maciej KOWALSKI, dr inż. Paweł KAROLCZAK (Politechnika Wrocławska): ANALIZA WPŁYWU WARUNKÓW TOCZENIA WZDŁUŻNEGO NA CHROPOWATOŚĆ POWIERZCHNI I POSTAĆ WIÓRÓW STOPU

Bardziej szczegółowo

Budowa i zastosowanie narzędzi frezarskich do obróbki CNC.

Budowa i zastosowanie narzędzi frezarskich do obróbki CNC. Budowa i zastosowanie narzędzi frezarskich do obróbki CNC. Materiały szkoleniowe. Sporządził mgr inż. Wojciech Kubiszyn 1. Frezowanie i metody frezowania Frezowanie jest jedną z obróbek skrawaniem mającej

Bardziej szczegółowo

POWSTAWANIE I USUWANIE ZADZIORÓW W OBRÓBCE SKRAWANIEM BURR FORMATION AND REMOVAL IN MACHINING PROCESS

POWSTAWANIE I USUWANIE ZADZIORÓW W OBRÓBCE SKRAWANIEM BURR FORMATION AND REMOVAL IN MACHINING PROCESS POWSTAWANIE I USUWANIE ZADZIORÓW W OBRÓBCE SKRAWANIEM BURR FORMATION AND REMOVAL IN MACHINING PROCESS Jakub Matuszak Katedra Podstaw Inżynierii Produkcji Wydział Mechaniczny Politechnika Lubelska Słowa

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia technologii obróbki skrawaniem materiałów lotniczych

Wybrane zagadnienia technologii obróbki skrawaniem materiałów lotniczych MECHANIK NR 12/2015 29 Wybrane zagadnienia technologii obróbki skrawaniem materiałów lotniczych Some aspects of machining of aerospace materials JOANNA KOSSAKOWSKA KRZYSZTOF JEMIELNIAK* W niniejszym artykule

Bardziej szczegółowo

Dobór parametrów dla frezowania

Dobór parametrów dla frezowania Dobór parametrów dla frezowania Wytyczne dobru parametrów obróbkowych dla frezowania: Dobór narzędzia. W katalogu narzędzi naleŝy odszukać narzędzie, które z punktu widzenia technologii umoŝliwi zrealizowanie

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE METODY POMIARÓW PRZEMIESZCZEŃ WZGLĘDNYCH NARZĘDZIA I PRZEDMIOTU OBRABIANEGO PODCZAS TOCZENIA. Streszczenie

OPRACOWANIE METODY POMIARÓW PRZEMIESZCZEŃ WZGLĘDNYCH NARZĘDZIA I PRZEDMIOTU OBRABIANEGO PODCZAS TOCZENIA. Streszczenie DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.470 Mgr inż. Michał SKRZYNIARZ; dr inż. Łukasz NOWAKOWSKI; dr hab. inż. Edward MIKO, prof. PŚk (Politechnika Świętokrzyska): OPRACOWANIE METODY POMIARÓW PRZEMIESZCZEŃ WZGLĘDNYCH

Bardziej szczegółowo

M210 SNKX1205. Stable face milling under high-load conditions Stabilna obróbka przy wysokich posuwach FACE MILLING CUTTERS FREZY DO OBRÓBKI PŁASZCZYZN

M210 SNKX1205. Stable face milling under high-load conditions Stabilna obróbka przy wysokich posuwach FACE MILLING CUTTERS FREZY DO OBRÓBKI PŁASZCZYZN Stable face milling under high-load conditions Stabilna obróbka przy wysokich posuwach SNKX1205 FACE MILLING CUTTERS FREZY DO OBRÓBKI PŁASZCZYZN SNKX1205 FACE MILLING CUTTERS FREZY DO OBRÓBKI PŁASZCZYZN

Bardziej szczegółowo

PEŁNA WYDAJNOŚĆ DZIĘKI HAI-TECH (TECHNOLOGII ZĘBA REKINA)

PEŁNA WYDAJNOŚĆ DZIĘKI HAI-TECH (TECHNOLOGII ZĘBA REKINA) INNOWACJA Ceny bez VAT, obowiązują do 31.07.2016 roku PEŁNA WYDAJNOŚĆ DZIĘKI HAI-TECH (TECHNOLOGII ZĘBA REKINA) Zainspirowany przez naturę, nowy, wysokowydajny materiał na narzędzia skrawające GARANT HB

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Anna ZAWADA-TOMKIEWICZ, prof. PK (Politechnika Koszalińska):

Dr hab. inż. Anna ZAWADA-TOMKIEWICZ, prof. PK (Politechnika Koszalińska): DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.407 Dr hab. inż. Anna ZAWADA-TOMKIEWICZ, prof. PK (Politechnika Koszalińska): ANALIZA KSZTAŁTOWANIA STRUKTURY GEOMETRYCZNEJ POWIERZCHNI W MIKROSKALI DLA PROCESU TOCZENIA

Bardziej szczegółowo

Zużycie ostrzy frezów podczas obróbki wysokokrzemowego, odlewniczego stopu aluminium AlSi21CuNi

Zużycie ostrzy frezów podczas obróbki wysokokrzemowego, odlewniczego stopu aluminium AlSi21CuNi Prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski; mgr inż. Paweł Pieśko Katedra Podstaw inżynierii Produkcji Politechnika Lubelska Ul. Nadbystrzycka 36D; 20-618 Lublin, Polska e-mail: j.kuczmaszewski@pollub.pl;

Bardziej szczegółowo

VII Konferencja Szkoły Obróbki Skrawaniem Mierzęcin, września 2013 r.

VII Konferencja Szkoły Obróbki Skrawaniem Mierzęcin, września 2013 r. VII Konferencja Szkoły Obróbki Skrawaniem Mierzęcin, 11 13 września 2013 r. Badania trwałości płytek skrawających typu Wiper Wojciech STACHURSKI, Stanisław MIDERA 1 1. WSTĘP Wzrost wydajności i obniżenie

Bardziej szczegółowo

STABILNOŚĆ 5-OSIOWEGO FREZOWANIA STOPÓW ALUMINIUM

STABILNOŚĆ 5-OSIOWEGO FREZOWANIA STOPÓW ALUMINIUM Łukasz Żyłka, dr inż. Politechnika Rzeszowska, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji, e-mail: zylka@prz.edu.pl Marcin Płodzień, mgr inż. Politechnika Rzeszowska,

Bardziej szczegółowo

Wpływ warunków nagniatania tocznego na chropowatość powierzchni stali C45 po cięciu laserem

Wpływ warunków nagniatania tocznego na chropowatość powierzchni stali C45 po cięciu laserem AGNIESZKA SKOCZYLAS Wpływ warunków nagniatania tocznego na chropowatość powierzchni stali C45 po cięciu laserem 1. Wprowadzenie Nagniatanie jest jedną z metod obróbki wykończeniowej polegającą na wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ZMIAN STRUKTURALNYCH W WARSTWIE POŁĄCZENIA SPAJANYCH WYBUCHOWO BIMETALI

CHARAKTERYSTYKA ZMIAN STRUKTURALNYCH W WARSTWIE POŁĄCZENIA SPAJANYCH WYBUCHOWO BIMETALI Mariusz Prażmowski 1, Henryk Paul 1,2, Fabian Żok 1,3, Aleksander Gałka 3, Zygmunt Szulc 3 1 Politechnika Opolska, ul. Mikołajczyka 5, Opole. 2 Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, ul. Reymonta

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 342 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13, Data wydania: 22 kwietnia 2015 r. Nazwa i adres INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

6. BADANIE TRWAŁOŚCI NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH. 6.1 Cel ćwiczenia. 6.2 Wprowadzenie

6. BADANIE TRWAŁOŚCI NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH. 6.1 Cel ćwiczenia. 6.2 Wprowadzenie 6. BADANIE TRWAŁOŚCI NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH 6.1 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest praktyczne zapoznanie się studentów z metodami badań trwałości narzędzi skrawających. Uwaga: W opracowaniu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

4. WPŁYW RODZAJU I PARAMETRÓW OBRÓBKI NA MIKROGEOMETRIĘ POWIERZCHNI. 4.1 Cel ćwiczenia. 4.2 Wprowadzenie

4. WPŁYW RODZAJU I PARAMETRÓW OBRÓBKI NA MIKROGEOMETRIĘ POWIERZCHNI. 4.1 Cel ćwiczenia. 4.2 Wprowadzenie 4. WPŁYW RODZAJU I PARAMETRÓW OBRÓBKI NA MIKROGEOMETRIĘ POWIERZCHNI 4.1 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest praktyczne zapoznanie studentów z zależnością pomiędzy rodzajem i warunkami obróbki a mikrogeometrią

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMU DOSUWU NANOMETRYCZNEGO DO PRECYZYJNEJ OBRÓBKI MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH

PROJEKT SYSTEMU DOSUWU NANOMETRYCZNEGO DO PRECYZYJNEJ OBRÓBKI MATERIAŁÓW CERAMICZNYCH dr inż. Wojciech MUSIAŁ, email: wmusial@vp.pl mgr inż. Mariola CHOROMAŃSKA, email: mariola@choromańska.tu.koszalin.pl Politechnika Koszalińska PROJEKT SYSTEMU DOSUWU NANOMETRYCZNEGO DO PRECYZYJNEJ OBRÓBKI

Bardziej szczegółowo

Narzędzia do toczenia poprzecznego

Narzędzia do toczenia poprzecznego Dragonskin 1335 / HCN1345 - toczenie stali 1335 i HCN1345 to nowe rodzaje powłok Dragonskin, jakie WNT wprowadza na rynek. Powłoka 1335 różni się od konkurencji nie tylko optycznie. Także jej wydajność

Bardziej szczegółowo

BADANIA WPŁYWU MINIMALNEGO SMAROWANIA MQL NA STRUKTURĘ GEOMETRYCZNĄ PO WYTACZANIU Z TŁUMIENIEM DRGAŃ. Streszczenie

BADANIA WPŁYWU MINIMALNEGO SMAROWANIA MQL NA STRUKTURĘ GEOMETRYCZNĄ PO WYTACZANIU Z TŁUMIENIEM DRGAŃ. Streszczenie DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.480 Mgr inż. Hubert SKOWRONEK, dr inż. Marek KOŁODZIEJ (Politechnika Wrocławska): BADANIA WPŁYWU MINIMALNEGO SMAROWANIA MQL NA STRUKTURĘ GEOMETRYCZNĄ PO WYTACZANIU Z TŁUMIENIEM

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SIŁ SKRAWANIA PODCZAS TOCZENIA WĘGLIKÓW SPIEKANYCH WC-Co NARZĘDZIAMI Z PCD 1. WPROWADZENIE

ANALIZA SIŁ SKRAWANIA PODCZAS TOCZENIA WĘGLIKÓW SPIEKANYCH WC-Co NARZĘDZIAMI Z PCD 1. WPROWADZENIE Inżynieria Maszyn, R. 18, z. 4, 2013 toczenie, węgliki spiekane, polikrystaliczny diament, siła skrawania Robert KOWALCZYK 1 Wojciech ZĘBALA 1 ANALIZA SIŁ SKRAWANIA PODCZAS TOCZENIA WĘGLIKÓW SPIEKANYCH

Bardziej szczegółowo

ODPORNOŚĆ STALIWA NA ZUŻYCIE EROZYJNE CZĘŚĆ II. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ

ODPORNOŚĆ STALIWA NA ZUŻYCIE EROZYJNE CZĘŚĆ II. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (15) nr 1, 2002 Stanisław JURA Roman BOGUCKI ODPORNOŚĆ STALIWA NA ZUŻYCIE EROZYJNE CZĘŚĆ II. ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ Streszczenie: W części I w oparciu o teorię Bittera określono

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie sił skrawania powierzchni płaskich w procesie szlifowania stopu tytanu TIGR5

Monitorowanie sił skrawania powierzchni płaskich w procesie szlifowania stopu tytanu TIGR5 138 MECHANIK NR 9/2014 Monitorowanie sił skrawania powierzchni płaskich w procesie szlifowania stopu tytanu TIGR5 Monitoring of the cutting forces in flat surface grinding process of Titanium Alloy TIGR5

Bardziej szczegółowo

KOMPENSACJA BŁĘDÓW OBRÓBKI W PROCESACH FREZOWANIA

KOMPENSACJA BŁĘDÓW OBRÓBKI W PROCESACH FREZOWANIA KOMPENSACJA BŁĘDÓW OBRÓBKI W PROCESACH FREZOWANIA Jerzy LIPSKI Streszczenie: Coraz wyższe wymagania dotyczące dokładności geometrycznej po obróbce frezowaniem, przy założeniu wysokich parametrów skrawania,

Bardziej szczegółowo

Jarosław FLISIAK Jerzy JÓZWIK Maciej WŁODARCZYK. 1. Wstęp

Jarosław FLISIAK Jerzy JÓZWIK Maciej WŁODARCZYK. 1. Wstęp Jarosław FLISIAK Jerzy JÓZWIK Maciej WŁODARCZYK ANALIZA TECHNOLOGII OBRÓBKI SWORZNIA W ASPEKCIE POPRAWY DOKŁADNOŚCI WYMIAROWEJ GOTOWEGO WYROBU ANALYZING THE MACHINING TECHNOLOGY OF THE BOLT FOR IMPROVEMENT

Bardziej szczegółowo

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH Scientific Bulletin of Che lm Section of Technical Sciences No. 1/2008 WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH WE WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ TECHNICE POMIAROWEJ MAREK MAGDZIAK Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji, Politechnika

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POPRAWNOŚCI POMIARU TEMPERATURY W STREFIE SKRAWANIA W PROCESIE TOCZENIA STALI 4H13 1. WPROWADZENIE

ANALIZA POPRAWNOŚCI POMIARU TEMPERATURY W STREFIE SKRAWANIA W PROCESIE TOCZENIA STALI 4H13 1. WPROWADZENIE Inżynieria Maszyn, R. 18, z. 4, 2013 termowizja, temperatura, pomiary, toczenie, stal nierdzewna Grzegorz STRUZIKIEWICZ 1 ANALIZA POPRAWNOŚCI POMIARU TEMPERATURY W STREFIE SKRAWANIA W PROCESIE TOCZENIA

Bardziej szczegółowo

Monolityczne płytki CBN do obróbki żeliw i stopów spiekanych

Monolityczne płytki CBN do obróbki żeliw i stopów spiekanych AKTUALNOŚCI 2014.01 B076P Monolityczne płytki CBN do obróbki żeliw i stopów spiekanych Doskonałe połączenie odporności na ścieranie i pękanie dzięki zastosowaniu wysokowydajnej technologii spiekania. Nowe

Bardziej szczegółowo

HYBRYDOWA METODA WYKORZYSTYWANA DO CHŁODZENIA STREFY SKRAWANIA W PROCESIE SZLIFOWANIA

HYBRYDOWA METODA WYKORZYSTYWANA DO CHŁODZENIA STREFY SKRAWANIA W PROCESIE SZLIFOWANIA HYBRYDOWA METODA WYKORZYSTYWANA DO CHŁODZENIA STREFY SKRAWANIA W PROCESIE SZLIFOWANIA Jakub ŚWIERCZYŃSKI 1 1. WPROWADZENIE Obecnie inżynierowie używają najnowocześniejszych maszyn, które są konstruowane

Bardziej szczegółowo

Schemat obróbki nożami tokarskimi. Oznaczenia noży tokarskich wg ISO, PN, DIN, F, Gost. ISO 2 NNZc-d 4972 302 2102. Nóż wygięty ISO 243 ISO 514.

Schemat obróbki nożami tokarskimi. Oznaczenia noży tokarskich wg ISO, PN, DIN, F, Gost. ISO 2 NNZc-d 4972 302 2102. Nóż wygięty ISO 243 ISO 514. Schemat obróbki nożami tokarskimi Oznaczenia noży tokarskich wg ISO, PN, DIN, F, Gost ISO 243 Nóż ISO 514 PN / M-58352 DIN F GOST (PN / M-58355) ISO 1 NNZa-b 4971 301 2100 Nóż prosty ISO 2 NNZc-d 4972

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH Z WIELOWARSTWOWYMI POWŁOKAMI TYPU CERAMIKA/CERAMIKA

WŁAŚCIWOŚCI NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH Z WIELOWARSTWOWYMI POWŁOKAMI TYPU CERAMIKA/CERAMIKA 4-2009 T R I B O L O G I A 103 Marcin KOT *, Wiesław RAKOWSKI *, Krzysztof CZECHOWSKI ** WŁAŚCIWOŚCI NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH Z WIELOWARSTWOWYMI POWŁOKAMI TYPU CERAMIKA/CERAMIKA PROPERTIES OF CUTTING TOOLS

Bardziej szczegółowo

Temat 1 (2 godziny): Próba statyczna rozciągania metali

Temat 1 (2 godziny): Próba statyczna rozciągania metali Temat 1 (2 godziny): Próba statyczna rozciągania metali 1.1. Wstęp Próba statyczna rozciągania jest podstawowym rodzajem badania metali, mających zastosowanie w technice i pozwala na określenie własności

Bardziej szczegółowo

HARRDEN 041 FREZY; END MILLS. Charakterystyka; Features. Zastosowanie; Application

HARRDEN 041 FREZY; END MILLS. Charakterystyka; Features. Zastosowanie; Application HARRDEN 01 HARRDEN 01 2-ostrzowe; 2-flute dla frezów 2-ostrzowych HARRDEN 01; for 2-flute end mills HARRDEN 01 d 1 =d 2 d 3 L l l 1 3,7 75 13 35 5,6 75 15 39 6 5,5 0 3 8 7,5 0 22 53 9, 0 25 59 11, 0 26

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ODKSZTAŁCENIA CIENKIEJ ŚCIANKI W SYSTEMIE NX W OBRÓBCE HPC ANALYSIS OF DEFORMATION OF THIN-WALL IN NX IN HPC MACHINING

ANALIZA ODKSZTAŁCENIA CIENKIEJ ŚCIANKI W SYSTEMIE NX W OBRÓBCE HPC ANALYSIS OF DEFORMATION OF THIN-WALL IN NX IN HPC MACHINING Prof. PRz dr hab. inż. Jan BUREK jburek@prz.edu.pl Dr inż. Łukasz ŻYŁKA, zylka@prz.edu.pl Mgr inż. Marcin PŁODZIEŃ plodzien@prz.edu.pl Mgr inż. Michał GDULA gdulam@prz.edu.pl Mgr inż. Jarosław BUK jbuk@prz.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Podstawy Konstrukcji Maszyn. Wykład nr. 1_01

Podstawy Konstrukcji Maszyn. Wykład nr. 1_01 Podstawy Konstrukcji Maszyn Wykład nr. 1_01 Zaliczenie: Kolokwium na koniec semestru obejmujące : - część teoretyczną - obliczenia (tylko inż. i zarz.) Minimum na ocenę dostateczną 55% - termin zerowy

Bardziej szczegółowo

OCENA MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA MINIMALNEGO SMAROWANIA MQL W OBRÓBCE WYBRANEGO STOPU MIEDZI. Streszczenie

OCENA MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA MINIMALNEGO SMAROWANIA MQL W OBRÓBCE WYBRANEGO STOPU MIEDZI. Streszczenie DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.426 Dr inż. Paweł KAROLCZAK, mgr inż. Kamil WASZCZUK (Politechnika Wrocławska): OCENA MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA MINIMALNEGO SMAROWANIA MQL W OBRÓBCE WYBRANEGO STOPU MIEDZI

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Jan BUREK, prof. PRz; dr inż. Łukasz ŻYŁKA; mgr inż. Marcin PŁODZIEŃ; mgr inż. Michał GDULA (Politechnika Rzeszowska):

Dr hab. inż. Jan BUREK, prof. PRz; dr inż. Łukasz ŻYŁKA; mgr inż. Marcin PŁODZIEŃ; mgr inż. Michał GDULA (Politechnika Rzeszowska): DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.436 Dr hab. inż. Jan BUREK, prof. PRz; dr inż. Łukasz ŻYŁKA; mgr inż. Marcin PŁODZIEŃ; mgr inż. Michał GDULA (Politechnika Rzeszowska): WPŁYW ZARYSU LINII OSTRZA FREZU NA

Bardziej szczegółowo

Promotor: prof. nadzw. dr hab. Jerzy Ratajski. Jarosław Rochowicz. Wydział Mechaniczny Politechnika Koszalińska

Promotor: prof. nadzw. dr hab. Jerzy Ratajski. Jarosław Rochowicz. Wydział Mechaniczny Politechnika Koszalińska Promotor: prof. nadzw. dr hab. Jerzy Ratajski Jarosław Rochowicz Wydział Mechaniczny Politechnika Koszalińska Praca magisterska Wpływ napięcia podłoża na właściwości mechaniczne powłok CrCN nanoszonych

Bardziej szczegółowo

A 03. Najlepszy sposób doboru gatunków tokarskich KORLOY. System doboru. Zakres stosowania gatunków do toczenia

A 03. Najlepszy sposób doboru gatunków tokarskich KORLOY. System doboru. Zakres stosowania gatunków do toczenia Najlepszy sposób doboru gatunków tokarskich ORLOY System doboru ateriał Węgliki pokrywane nierdzewna Żeliwo N. kolorowe S Żaroodporne H Hartowane 01 10 20 30 40 50 10 20 30 40 01 10 20 30 N10 N20 N30 S01

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania - kwalifikacja M19. Podstawy konstrukcji maszyn. Przedmiot: Technologia naprawy elementów maszyn narzędzi i urządzeń

Przedmiotowy system oceniania - kwalifikacja M19. Podstawy konstrukcji maszyn. Przedmiot: Technologia naprawy elementów maszyn narzędzi i urządzeń Przedmiotowy system oceniania - kwalifikacja M19 KL II i III TM Podstawy konstrukcji maszyn nauczyciel Andrzej Maląg Przedmiot: Technologia naprawy elementów maszyn narzędzi i urządzeń CELE PRZEDMIOTOWEGO

Bardziej szczegółowo

Nowość! Kapturki i opaski ścierne POLICAP. Najwyższa wydajność przy obróbce każdego materiału. SiC-COOL oraz CO-COOL. Innowacje

Nowość! Kapturki i opaski ścierne POLICAP. Najwyższa wydajność przy obróbce każdego materiału. SiC-COOL oraz CO-COOL. Innowacje Kapturki i opaski ścierne POICAP Najwyższa wydajność przy obróbce każdego materiału Nowość! Innowacje ic-coo oraz CO-COO ZAUFAJ NIEBIEKIM Wyjątkowy, szeroki program produktów Bardzo duża ilość usuwanego

Bardziej szczegółowo

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI Inżynieria wytwarzania: Obróbka ubytkowa

KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI Inżynieria wytwarzania: Obróbka ubytkowa Przedmiot: KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI Inżynieria wytwarzania: Obróbka ubytkowa Temat ćwiczenia: Toczenie Numer ćwiczenia: 1 1. Cel ćwiczenia Poznanie odmian toczenia, budowy i przeznaczenia

Bardziej szczegółowo

NOWE TRENDY W OBRÓBCE WYSOKOWYDAJNEJ (HPC)

NOWE TRENDY W OBRÓBCE WYSOKOWYDAJNEJ (HPC) NOWE TRENDY W OBRÓBCE WYSOKOWYDAJNEJ (HPC) Krzysztof JEMIELNIAK 1 1. WSTĘP Konferencje High Performance Cutting, zostały zainicjowane przez grupę roboczą CIRP poświęconą tej tematyce. Odbywają się co dwa

Bardziej szczegółowo

Do najbardziej rozpowszechnionych metod dynamicznych należą:

Do najbardziej rozpowszechnionych metod dynamicznych należą: Twardość metali 6.1. Wstęp Twardość jest jedną z cech mechanicznych materiału równie ważną z konstrukcyjnego i technologicznego punktu widzenia, jak wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie, przewężenie,

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE ANALIZ MES I POMIARÓW DRGAŃ W PROCESIE ULEPSZANIA FREZÓW

ZASTOSOWANIE ANALIZ MES I POMIARÓW DRGAŃ W PROCESIE ULEPSZANIA FREZÓW ZASTOSOWANIE ANALIZ MES I POMIARÓW DRGAŃ W PROCESIE ULEPSZANIA FREZÓW Stanisław PŁASKA 1, Piotr WOLSZCZAK 1. WPROWADZENIE Z obserwacji przeprowadzonych w przemyśle wynika, ze firmy coraz częściej korzystają

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 1

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 1 Przedmiot : OBRÓBKA SKRAWANIEM I NARZĘDZIA Temat: Geometria ostrzy narzędzi skrawających KATEDRA TECHNIK WYTWARZANIA I AUTOMATYZACJI INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH Nr ćwiczenia : 1 Kierunek: Mechanika

Bardziej szczegółowo

OBLICZANIE KÓŁK ZĘBATYCH

OBLICZANIE KÓŁK ZĘBATYCH OBLICZANIE KÓŁK ZĘBATYCH koło podziałowe linia przyporu P R P N P O koło podziałowe Najsilniejsze zginanie zęba następuje wówczas, gdy siła P N jest przyłożona u wierzchołka zęba. Siłę P N można rozłożyć

Bardziej szczegółowo

Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa

Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa Zajęcia nr: 2 Temat zajęć: Określenie klasy konstrukcyjno-technologicznej przedmiotu. Dobór postaci i metody wykonania

Bardziej szczegółowo

WPŁYW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI MATERIAŁU NA GRUBOŚĆ POWŁOKI PO ALFINOWANIU

WPŁYW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI MATERIAŁU NA GRUBOŚĆ POWŁOKI PO ALFINOWANIU 51/17 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2005, Rocznik 5, Nr 17 Archives of Foundry Year 2005, Volume 5, Book 17 PAN - Katowice PL ISSN 1642-5308 WPŁYW CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI MATERIAŁU NA GRUBOŚĆ POWŁOKI PO ALFINOWANIU

Bardziej szczegółowo

Artykuł prezentuje główne tezy

Artykuł prezentuje główne tezy Nowe trendy w obróbce wysoko wydajnej (HPC) Krzysztof Jemielniak POLITECHNIKA WARSZAWSKA, ZAKŁAD AUTOMATYZACJI, OBRABIAREK I OBRÓBKI SKRAWANIEM Najnowsze odkrycia i osiągnięcia światowej nauki w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

ASPEKT EKONOMICZNY WYKORZYSTANIA METODY KOREKCJI TORU NARZĘDZIA W OBRÓBCE SKRAWANIEM

ASPEKT EKONOMICZNY WYKORZYSTANIA METODY KOREKCJI TORU NARZĘDZIA W OBRÓBCE SKRAWANIEM ASPEKT EKONOMICZNY WYKORZYSTANIA METODY KOREKCJI TORU NARZĘDZIA W OBRÓBCE SKRAWANIEM Monika KULISZ Streszczenie: Osiąganie założonej dokładności wymiarowej obrabianych skrawaniem przedmiotów, przy jednoczesnym

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 5 POMIARY TWARDOŚCI. 1. Cel ćwiczenia. 2. Wprowadzenie

Ćwiczenie 5 POMIARY TWARDOŚCI. 1. Cel ćwiczenia. 2. Wprowadzenie Ćwiczenie 5 POMIARY TWARDOŚCI 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zaznajomienie studentów ze metodami pomiarów twardości metali, zakresem ich stosowania, zasadami i warunkami wykonywania pomiarów oraz

Bardziej szczegółowo

WÓJCIK Ryszard 1 KĘPCZAK Norbert 2

WÓJCIK Ryszard 1 KĘPCZAK Norbert 2 WÓJCIK Ryszard 1 KĘPCZAK Norbert 2 Wykorzystanie symulacji komputerowych do określenia odkształceń otworów w korpusie przekładni walcowej wielostopniowej podczas procesu obróbki skrawaniem WSTĘP Właściwa

Bardziej szczegółowo

Zadanie Badawcze 1 OPRACOWANIE ZAAWANSOWANYCH PROCESÓW OBRÓBKI HSM TRUDNOOBRABIALNYCH STOPÓW LOTNICZYCH. Partnerzy:

Zadanie Badawcze 1 OPRACOWANIE ZAAWANSOWANYCH PROCESÓW OBRÓBKI HSM TRUDNOOBRABIALNYCH STOPÓW LOTNICZYCH. Partnerzy: II Konferencja Projektu Kluczowego Zadanie Badawcze 1 OPRACOWANIE ZAAWANSOWANYCH PROCESÓW OBRÓBKI HSM TRUDNOOBRABIALNYCH STOPÓW LOTNICZYCH Partnerzy: Politechnika Lubelska Politechnika Łódzka Politechnika

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE PARAMETRÓW PROCESU ENERGOOSZCZĘDNEJ PRODUKCJI ELEMENTÓW KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH METALOWYCH

MODELOWANIE PARAMETRÓW PROCESU ENERGOOSZCZĘDNEJ PRODUKCJI ELEMENTÓW KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH METALOWYCH Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym Tadeusz BOBKO Politechnika Częstochowska Piotr CAŁUSIŃSKI Częstochowa MODELOWANIE PARAMETRÓW PROCESU ENERGOOSZCZĘDNEJ PRODUKCJI ELEMENTÓW KONSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

BADANIE TOCZENIA ELEMENTÓW CIENKOŚCIENNYCH STUDIUM PRZYPADKU. Streszczenie

BADANIE TOCZENIA ELEMENTÓW CIENKOŚCIENNYCH STUDIUM PRZYPADKU. Streszczenie DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.466 Dr inż. Łukasz ŚLUSARCZYK (Politechnika Krakowska): BADANIE TOCZENIA ELEMENTÓW CIENKOŚCIENNYCH STUDIUM PRZYPADKU Streszczenie W procesie skrawania duży wpływ na trwałość

Bardziej szczegółowo

dla zapewnienia najwyższej elastyczności.

dla zapewnienia najwyższej elastyczności. Kompetencje w zakresie produktów _ KOMPETENCJA W OBRÓBCE SKRAWANIEM Frezowanie ConeFit TM dla zapewnienia najwyższej elastyczności. WALTER PROTOTYP ConeFit modułowy system do frezowania SYSTEM NARZĘDZIOWY

Bardziej szczegółowo

ZB nr 5 Nowoczesna obróbka mechaniczna stopów magnezu i aluminium

ZB nr 5 Nowoczesna obróbka mechaniczna stopów magnezu i aluminium ZB nr 5 Nowoczesna obróbka mechaniczna stopów magnezu i aluminium Prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski CZ 5.1 opracowanie zaawansowanych metod obróbki skrawaniem stopów lekkich stosowanych na elementy

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ

MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ Jarosław MAŃKOWSKI * Andrzej ŻABICKI * Piotr ŻACH * MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ 1. WSTĘP W analizach MES dużych konstrukcji wykonywanych na skalę

Bardziej szczegółowo

Badania porównawcze stanu energetycznego warstwy wierzchniej stopu AZ91HP po obróbce ściernej i frezowaniu

Badania porównawcze stanu energetycznego warstwy wierzchniej stopu AZ91HP po obróbce ściernej i frezowaniu 212 MECHANIK NR 8-9/2015 Badania porównawcze stanu energetycznego warstwy wierzchniej stopu AZ91HP po obróbce ściernej i frezowaniu Comparative research of energetic properties after abrasive machining

Bardziej szczegółowo

BADANIE WPŁYWU ZUŻYCIA OSTRZA NA ENERGIĘ WŁAŚCIWĄ W DOKŁADNYM TOCZENIU STALI 16MnCrS5 (AISI 5115) Streszczenie

BADANIE WPŁYWU ZUŻYCIA OSTRZA NA ENERGIĘ WŁAŚCIWĄ W DOKŁADNYM TOCZENIU STALI 16MnCrS5 (AISI 5115) Streszczenie DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.421 Prof. dr inż. hab. Wit GRZESIK, dr inż. Krzysztof ŻAK (Politechnika Opolska): BADANIE WPŁYWU ZUŻYCIA OSTRZA NA ENERGIĘ WŁAŚCIWĄ W DOKŁADNYM TOCZENIU STALI 16MnCrS5 (AISI

Bardziej szczegółowo

BADANIA TARCIA I MECHANIZMÓW ZUŻYCIA STOPU TYTANU Ti6Al4V W SKOJARZENIU Z WĘGLIKIEM SPIEKANYM Z POWŁOKĄ PVD-TiAlN NA TRIBOMETRZE PIN-ON-DISC

BADANIA TARCIA I MECHANIZMÓW ZUŻYCIA STOPU TYTANU Ti6Al4V W SKOJARZENIU Z WĘGLIKIEM SPIEKANYM Z POWŁOKĄ PVD-TiAlN NA TRIBOMETRZE PIN-ON-DISC 2-2015 T R I B O L O G I A 87 Piotr NIESŁONY *, Joanna MAŁECKA *, Maria HEPNER *, Marta BOGDAN-CHUDY * BADANIA TARCIA I MECHANIZMÓW ZUŻYCIA STOPU TYTANU Ti6Al4V W SKOJARZENIU Z WĘGLIKIEM SPIEKANYM Z POWŁOKĄ

Bardziej szczegółowo

OBRÓBKA WYKAŃCZAJĄCA NATRYSKIWANYCH PŁOMIENIOWO POWŁOK Ni-Al, OCENA ZUŻYCIA BORAZONOWYCH PŁYTEK SKRAWAJĄCYCH

OBRÓBKA WYKAŃCZAJĄCA NATRYSKIWANYCH PŁOMIENIOWO POWŁOK Ni-Al, OCENA ZUŻYCIA BORAZONOWYCH PŁYTEK SKRAWAJĄCYCH 4-2011 T R I B O L O G I A 245 Robert STAROSTA *, Tomasz DYL * OBRÓBKA WYKAŃCZAJĄCA NATRYSKIWANYCH PŁOMIENIOWO POWŁOK Ni-Al, OCENA ZUŻYCIA BORAZONOWYCH PŁYTEK SKRAWAJĄCYCH FINISHING OF FLAME SPRAYED Ni-AL

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH

LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH Politechnika Łódzka Wydział Mechaniczny Instytut Inżynierii Materiałowej LABORATORIUM NAUKI O MATERIAŁACH Ćwiczenie nr 5 Temat: Stale stopowe, konstrukcyjne, narzędziowe i specjalne. Łódź 2010 1 S t r

Bardziej szczegółowo

10. BADANIE TRWAŁOŚCI OSTRZA

10. BADANIE TRWAŁOŚCI OSTRZA 10. BADANIE RWAŁOŚCI OSRZA 10. 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z zależnością trwałości ostrza od prędkości skrwania oraz od przyjętego kryterium stępienia ostrza. 10. 2. Okres trwałości

Bardziej szczegółowo

Narzędzia Walter do wytaczania zgrubnego i dokładnego: systematyczne podążanie w kierunku najwyższej precyzji

Narzędzia Walter do wytaczania zgrubnego i dokładnego: systematyczne podążanie w kierunku najwyższej precyzji _ KOMPETENCJA W OBRÓBCE SKRAWANIEM Narzędzia Walter do wytaczania zgrubnego i dokładnego: systematyczne podążanie w kierunku najwyższej precyzji Rozwiązania narzędziowe Wytaczanie zgrubne i dokładne Walter

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA MASZYN. Wykład dr inż. A. Kampa

TECHNOLOGIA MASZYN. Wykład dr inż. A. Kampa TECHNOLOGIA MASZYN Wykład dr inż. A. Kampa Technologia - nauka o procesach wytwarzania lub przetwarzania, półwyrobów i wyrobów. - technologia maszyn, obejmuje metody kształtowania materiałów, połączone

Bardziej szczegółowo

1. OBRÓBKA WAŁKA NA TOKARCE KŁOWEJ

1. OBRÓBKA WAŁKA NA TOKARCE KŁOWEJ ĆWICZENIE NR 1. 1. OBRÓBKA WAŁKA NA TOKARCE KŁOWEJ 1.1. Zadanie technologiczne Dla zadanego rysunkiem wykonawczym wałka wykonać : - Plan operacyjny obróbki tokarskiej, wykonywanej na tokarce kłowej TUC

Bardziej szczegółowo

Wyraźnie inne, z pewnością wiodące

Wyraźnie inne, z pewnością wiodące _ DC 170: WIERCENIE MA TERAZ NOWE OBLICZE Wyraźnie inne, z pewnością wiodące Innowacyjne produkty Wiercenie DC 170 IKONA WIERCENIA FASCYNACJA NIEDOŚCIGNIONYM ROZWIĄZANIEM DC 170 IKONA WIERCENIA Pionierski

Bardziej szczegółowo

Produkcja Regeneracja Napawanie

Produkcja Regeneracja Napawanie Produkcja Regeneracja Napawanie przed regeneracją po regeneracji Firma Doradztwo techniczne i kontrola Firma Elkrem powstała w 1995 roku. Misję firmy stanowi osiągnięcie pełnej satysfakcji Klienta poprzez

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Piotr KISZKA

mgr inż. Piotr KISZKA WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA TECHNOLOGII MASZYN I AUTOMATYZACJI PRODUKCJI mgr inż. Piotr KISZKA ROZPRAWA DOKTORSKA BADANIE MECHANICZNYCH I TERMICZNYCH ODDZIAŁYWAŃ W SKRAWANIU ŻELIWA SFEROIDALNEGO OSTRZAMI

Bardziej szczegółowo

DOSKONAŁA HARD CARBON

DOSKONAŁA HARD CARBON TiN na bazie AICrN 2300 3200 0,4 0,35-2,5 600 1100 złoty jasno-szary Uniwersalna powłoka Bardzo wysoka utlenianie. twardość na gorąco *zależy od zastosowania i warunków przeprowadzenia testów NOWOŚĆ! ALDURA

Bardziej szczegółowo

PRELIMINARY BROCHURE CORRAX. A stainless precipitation hardening steel

PRELIMINARY BROCHURE CORRAX. A stainless precipitation hardening steel PRELIMINARY BROCHURE CORRAX A stainless precipitation hardening steel Ogólne dane Właściwości W porównaniu do konwencjonalnych narzędziowych odpornych na korozję, CORRAX posiada następujące zalety: Szeroki

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY ZUŻYCIA OSTRZY SKRAWAJĄCYCH WYKONANYCH Z PcBN

WYBRANE ASPEKTY ZUŻYCIA OSTRZY SKRAWAJĄCYCH WYKONANYCH Z PcBN Michał Dobrzyński 1), Piotr Marszałek 2) WYBRANE ASPEKTY ZUŻYCIA OSTRZY SKRAWAJĄCYCH WYKONANYCH Z PcBN Streszczenie: Obróbka materiałów twardych związana jest z obróbką materiałów o twardości powyżej 50

Bardziej szczegółowo