Poprawa produktywności i niezawodności toczenia stopu Inconel 718 studium przypadku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poprawa produktywności i niezawodności toczenia stopu Inconel 718 studium przypadku"

Transkrypt

1 Dr hab. inż. Wojciech ZĘBALA, prof. PK Dr inż. Bogdan SŁODKI Dr inż. Grzegorz STRUZIKIEWICZ Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, Wydział Mechaniczny Politechnika Krakowska Al. Jana Pawła II 37, Kraków, Poland Poprawa produktywności i niezawodności toczenia stopu Inconel 718 studium przypadku Słowa kluczowe: Inconel, toczenie, produktywność, optymalizacja, parametry, mikrotwardość Streszczenie: Artykuł opisuje badania obróbki wykończeniowej toczeniem stopu Inconel 718, mające na celu optymalizację parametrów skrawania z uwzględnieniem maksymalizacji objętościowej wydajności obróbki, jako kryterium optymalizacyjnego. Proponowana procedura uwzględnia wymagane w procesie ograniczenia dotyczące wartości parametru chropowatości obrabianej powierzchni, siły skrawania oraz maksymalnej temperatury w strefie skrawania. Procedura optymalizacyjna zawiera wstępne testy mające na celu ustalenie w lokalnych warunkach obróbki użytecznego zakresu parametrów skrawania (posuwu i głębokości skrawania) dla otrzymania korzystnej postaci wiórów. Wykonane pomiary mikrotwardości w strefie skrawania umożliwiły określenie wielkości strefy zgniotu warstwy wierzchniej, co z kolei pozwoliło na zdefiniowanie minimalnej wartości posuwu. Procedurę optymalizacyjną zweryfikowano na przykładzie obróbki wybranej powierzchni elementu silnika lotniczego. Osiągnięto znaczną poprawę produktywności i niezawodności procesu obróbki. Nomenklatura A D przekrój warstwy skrawanej w mm 2 a p głębokość skrawania w mm D c średnica przedmiotu obrabianego w mm f posuw w mm/obr F c F f F p składowe całkowitej siły skrawania w N i liczba przejść n prędkość obrotowa w obr/min Q v wydajność objętościowa obróbki w cm 3 /min Ra chropowatość powierzchni w µm t 1 czas skrawania dla jednego przejścia w min T cut temperatura o C t cut całkowity czas skrawania w min v c prędkość skrawania w m/min R 2 współczynnik determinacji 1. Wprowadzenie Stopy na bazie niklu (HRSA) z uwagi na ich dobre właściwości mechaniczne w wysokiej temperaturze są powszechnie stosowane w przemyśle lotniczym np. na części silników odrzutowych. Najbardziej popularne stopy HRSA to Inconel 718, Inconel 626 i

2 Waspaloy. Około 45% odkuwek i 15% odlewów jest wykonywanych ze stopu Inconel 718 [6,29]. Pomimo dobrych właściwości konstrukcyjnych stopy na bazie niklu są materiałami trudnoskrawalnymi. Inconel 718 charakteryzuje się wysoką twardością w podwyższonej temperaturze, co determinuje wysoki opór skrawania. Stop ten ma tendencję do utwardzania się w warstwie przypowierzchniowej. Niska przewodność cieplna przyczynia się do powstawania wysokiej temperatury w strefie skrawania. Wynosi ona od 900 C przy niskiej prędkości skrawania, rzędu 30 m/min, do 1300 C przy 300 m/min [18]. Skład chemiczny większości stopów niklu zawiera 10-20% chromu, do 8% glinu i tytanu łącznie, od 5 do 15% kobaltu i niewielkie ilości boru, chromu, magnezu i węgla. Pozostałe składniki to molibden, niob i wolfram. Od końca lat siedemdziesiątych stopy niklu są obiektem szczegółowych badań [4,10,12,13,15,21-23,26,27,34]. Szczególną uwagę przykłada się do jakości powierzchni i spójności warstwy wierzchniej części wykonanych z tych stopów [24,31]. Jest to istotne z uwagi na trwałość, wytrzymałość zmęczeniową i funkcjonalność obrobionych części [2,3,5,35,36]. Proces obróbki może mieć miejsce wówczas, gdy konieczna siła, właściwie usytuowana w czasie i przestrzeni, jest przyłożona do przedmiotu obrabianego. Siła działająca na ostrze musi przezwyciężyć opór materiału obrabianego, jego sprężyste i plastyczne odkształcenia oraz opór tarcia podczas tworzenia nowej powierzchni [9,28,33]. Analiza literatury opisującej zjawiska występujące w procesie skrawania wykazuje, że wraz ze wzrostem prędkości skrawania (przy stałej wartości wydajności skrawania) następuje zmniejszenie wartości siły skrawania [14]. Pozwala to na obróbkę przedmiotów cienkościennych. Wpływ prędkości skrawania na siłę skrawania i chropowatość powierzchni jest powiązany z wpływem prędkości odkształcenia warstwy skrawanej na granicę plastyczności obrabianego materiału i zużycie narzędzia [11,16]. Temperatura w strefie obróbki jest ściśle powiązana z prędkością skrawania i wzrasta przy jej większych wartościach. Ciepło zmienia mikrostrukturę stopu i powoduje powstawania naprężeń [25]. Przy niskich prędkościach skrawania dominującą rolę odgrywa zużycie ścierne na powierzchni przyłożenia [8]. Przy wyższych prędkościach skrawania występuje zużycie adhezyjne i dyfuzyjne [20]. Wiele artykułów poświęcono optymalizacji obróbki stopu Inconel 718. Zagadnienia dotyczące optymalizacji procesu skrawania stopu Inconel 718 z chropowatością powierzchni jako kryterium optymalizacyjnym były prezentowane w [1,16-18,35]. W [1] rozpatrywano kryterium ekonomiczne w optymalizacji procesu obróbki hybrydowej. Inne podejście do optymalizacji parametrów skrawania zaprezentowano w [7], gdzie głównym kryterium była maksymalizacja okresu trwałości ostrza i minimalizacja kosztów wytwarzania. Podobne podejście dotyczące optymalizacji parametrów frezowania zaprezentowali autorzy w [19]. Optymalizację parametrów skrawania za pomocą RSM (Response Surface Methodology) rozpatrywano w [1]. Algorytm genetyczny w połączeniu ze sztuczną siecią neuronową, jako inteligentną techniką optymalizacji parametrów skrawania stopu Inconel 718 opisano w [30]. Inne podejście optymalizacji toczenia szybkościowego HSC przy pomocy TGRA (Taguchi Grey Relational Analysis) opisano w [26]. Z uwagi na fizyczne właściwości stopu Inconel 718 oraz utwardzanie warstwy wierzchniej w wyniku odkształcenia i niskiej przewodności cieplnej występuje brak dedykowanych procedur optymalizacji z kryterium produktywności. Stąd, autorzy podjęli próbę ustalenia procedury znajdowania optymalnych parametrów skrawania dla obróbki wykończeniowej stopu Inconel 718 z maksymalizacją objętościowej wydajności obróbki (produktywności) jako kryterium optymalizacyjnym, przy jednoczesnym nie przekraczaniu

3 wymaganych wskaźników chropowatości powierzchni, siły skrawania i temperatury ostrza. Weryfikację poprawności działania algorytmu opisano w części 3 tego opracowania. 2. Procedura optymalizacji Zagadnienie poprawy toczenia z maksymalizacją wydajności objętościowej jako kryterium optymalizacyjnym można przedstawić w następujący sposób, równania (1-7): a p min a p a p max (1) f min f f max (2) v c min v c = f (n, D c ) v c max (3) Q v = f (v c, f, a p ) Q v max (4) F F lim (5) T cut T cut lim (6) Ra Ra lim (7) gdzie: Q vmax maksymalna wydajność objętościowa; Ra lim graniczna wartość chropowatości powierzchni; F lim akceptowalne wartości składowych siły skrawania (F c lim, F f lim, F p lim ), z uwagi na wytrzymałość przedmiotu obrabianego w obszarze zamocowania oraz ich bezpośredniego wpływu na właściwości warstwy wierzchniej; T cut lim akceptowalna graniczna wartość temperatury ostrza. Wyrażenia (1-3) określają zbiory dopuszczalnych wartości głębokości skrawania, posuwu i prędkości skrawania. Zakresy ich dopuszczalnych wartości wynikają z wytycznych producenta narzędzia i wytypowanych badań w lokalnych warunkach obróbki (np. poprawne łamanie wióra). Ogólna procedura bazująca na doświadczeniach jest przedstawiona na Rys. 1. Na początku tej procedury należy zdefiniować zakres parametrów skrawania i optymalizacyjne kryterium procesu. Bazując na wynikach uzyskanych z kolejnych kroków procesu optymalizacyjnego wybiera się poprawne parametry skrawania. Schemat zaprezentowany na Rys. 1 składa się kolejno z: (1) Zdefiniowanie kryterium optymalizacyjnego (w tym przypadku Q v ) i ograniczeń optymalizacyjnych (F, T cut, Ra). (2) Wstępne testy skrawania w celu ustalenia zakresu parametrów skrawania pozwalających na poprawne łamanie wióra. (3) Ustalenie metodyki badawczej i zestawienie aparatury pomiarowej. Na tym etapie należy ustalić ostateczny zakres parametrów skrawania stosowany w testach. (4) Pomiary (F, Ra, T cut ) dla wybranych parametrów skrawania. (5) Pomiary mikrotwardości w celu określenia strefy zgniotu. (6) Określnie i analiza funkcji F = f(q v ), T cut = f(q v ) i Ra = f(q v ). (7) Ustalenie optymalnych parametrów skrawania dla przyjętego kryterium optymalizacyjnego i ograniczeń na podstawie analizy powyższych funkcji.

4 Rys. 1. Schemat procedury poprawy produktywności toczenia (Q v max ) 3. Weryfikacja procedury optymalizacyjnej Proces optymalizacji parametrów skrawania, zgodnie z procedurą przedstawioną na Rys. 1, zastosowano dla wybranej powierzchni (**) części silnika lotniczego (tulejki), wytworzonej ze stopu Inconel 718, Rys. 2a. Początkowe parametry skrawania (Przypadek 1), ustalone na podstawie zaleceń producenta narzędzi (a p, f i v c ) oraz obliczone wartości przedstawiono w Tabeli 1. Tabela 1. Początkowe parametry skrawania oraz obliczone wartości A D, t 1 oraz t cut a p mm f mm/rev v c m/min A D mm 2 t 1 min t cut min i Przypadek Zmierzona wartość chropowatości powierzchni wyniosła Ra = 0.95 μm przy Q v = 3.52 mm 3 /min. Były to wyjściowe parametry skrawania w stosunku do których poszukiwano optymalnych parametrów. Testy skrawania przeprowadzono na stanowisku badawczym zbudowanym na bazie centrum tokarskiego, wyposażonego w układ pomiaru sił skrawania. Rys. 2b przedstawia fotografię toczenia zewnętrznej powierzchni części pokazanej na Rys. 2a. a) b)

5 Rys. 2. Kształt półproduktu (a) oraz fotografia jego obróbki (b) Do toczenia stosowano płytkę z węglików spiekanych, VCMT SM z pokryciem TiAlN, i kątem przyłożenia n = 7 o. Płytkę zamocowano w oprawce SVJCR 2020K-16. Kryterium optymalizacyjne (maksymalizacja Q v ) i ograniczenia, równanie (8) były zdefiniowane jako pierwszy krok procedury. Siła posuwowa i promieniowa nie były rozpatrywane. Ra 1.15 μm ; F c 470 N oraz T cut 650 ºC (8) Analiza efektywności łamacza wióra typu SM w bieżącym, lokalnym środowisku obróbki była szczegółowo opisana w [32,37]. Wyniki dla v c = 50 m/min przedstawiono na Rys. 3a. Znaki na rysunku oznaczają: x nieakceptowalną postać wióra, 0 akceptowalną postać wióra, + poprawną postać wióra. Podstawowe wymiary kształtu łamacza wióra przedstawiono w górnej części rysunku. Przeprowadzone testy potwierdzają fakt, że najbardziej korzystne formy wióra powstają dla następujących zakresów parametrów skrawania: v c = m/min, posuw f = mm/obr i głębokość skrawania a p > 1 mm. Wartości uzyskane dla siły skrawania F c i temperatury T cut w funkcji posuwu i prędkości skrawania przedstawiono odpowiednio na Rys. 3b i Rys. 4a. Przykładowe termogramy dla najwyższej i najniższej temperatury w strefie skrawania, zmierzone przy użyciu kamery termowizyjnej przedstawiono odpowiednio na Rys. 4b i Rys. 4c. Rozpatrując Rys. 3b można zaobserwować, że dla wartości posuwu większej niż 0.1 mm/obr siła skrawania wzrasta wolniej przy dalszym wzroście wartości posuwu. Uogólniając, gdy zwiększa się posuw, przekrój warstwy skrawanej powiększa się i wzrasta opór skrawania. Powyżej wartości posuwu 0.1 mm/obr następuje spowolniony wzrost siły skrawania. Wynika to z faktu, że proces dekohezji materiału ma miejsce poniżej warstwy utwardzonej i opór skrawania maleje. Jest to potwierdzone przez pomiary mikrotwardości materiału obrabianego w strefie skrawania, opisane poniżej. Sugeruje to ustalenie wyższej granicy wartości posuwu (powyżej 0.1 mm/obr) niż było to początkowo proponowane (0.08 mm/obr). a) b)

6 Rys. 3. Klasyfikacja wiórów z użytecznym polem pracy łamacza wióra typu SM w lokalnych warunkach obróbki dla v c = 50 m/min, (a) oraz wpływ posuwu na prędkość skrawania (b) (a) (b) (c) Rys. 4. Temperatura ostrza narzędzia: a) T cut = f (f, v c ), b) obraz termograficzny dla v c =60 m/min i f=0.08 mm/obr, c) obraz termograficzny dla v c =40 m/min i f=0.15 mm/obr Wpływ prędkości skrawania na temperaturę ostrza pokazano na Rys. 4. Przy wyższej prędkości skrawania temperatura materiału obrabianego jest wyższa, co zmniejsza jego wytrzymałość. Obserwując temperaturę ostrza dla różnych wartości posuwów i prędkości skrawania można stwierdzić, że gdy posuw wzrasta do około 0.18 mm/obr występuje spadek temperatury. Jest to prawdopodobnie bezpośrednio powiązane ze zmniejszaniem grubości warstwy utwardzonej w stosunku do całkowitej grubości warstwy skrawanej. Temperatura ostrza osiąga wartość minimalną dla każdej prędkości skrawania w obszarze posuwów około f = 0.18 mm/obr. Wraz ze zwiększaniem wartości posuwu temperatura ostrza rośnie z powodu powiększania się przekroju warstwy skrawanej i równocześnie występuje mniejszy wpływ warstwy utwardzonej na proces dekohezji. Aby przeanalizować morfologię wióra i określić warstwę utwardzoną obrabianego materiału wykonano testy z gwałtownym zatrzymaniem procesu. Przykład fotografii mikroprzekroju wykonanej na mikroskopie skaningowym pokazano na Rys. 5a. Można zaobserwować austenityczną strukturę materiału, rozmiar ziarna i lokalizację nielicznych cząsteczek węglika tytanu (strzałki na rysunku). Następnie, zmierzono mikrotwardość HV 0.1 (metodą Hannemann a) w strefie skrawania wzdłuż linii umieszczonej wewnątrz wióra i przedmiotu obrabianego (linia AB na

7 Rys. 5a). Wykres ilustrujący wpływ prędkości skrawania na rozkład mikrotwardości dla posuwu f = 0.1 mm/obr pokazano na Rys. 5b. a) b) Rys. 5. Strefa tworzenia wióra z zaznaczonymi, przy pomocy strzałek, cząstkami węglika tytanu (a) oraz rozkład mikro-twardości wzdłuż linii AB dla posuwu f =0.1 mm i prędkości skrawania v c =40;50;60 m/min (b) Stopy na bazie niklu utwardzają się w czasie obróbki, co jest spowodowane przez znaczne utwardzenie plastyczne w obszarze umiejscowionym z przodu ostrza. Rozmiar tej deformacji zmienia się w funkcji odległości od obrabianej powierzchni. Przekłada się to na wzrost twardości od 420 HV 0.1 dla materiału rdzenia (blisko punktu B), do 540;554,580 HV 0.1 w strefie ścinania dla odpowiednio v c = 40;50;60 m/min, Rys. 5b. W odległości około 0.1 mm od powierzchni obrabianej można zaobserwować znaczny spadek twardości do HV 0.1. Oznacza to, że powinno się zalecić wartość posuwu co najmniej 0.1 mm/obr tak, aby krawędź skrawająca przemieszczała się poniżej warstwy utwardzonej. Wyniki pomiarów chropowatości powierzchni obrobionej dla różnych objętościowych wydajności obróbki przedstawiono na Rys. 6. Rys. 6. Zależność parametru chropowatości powierzchni obrobionej Ra od objętościowej wydajności skrawania dla różnych prędkości skrawania Można zaobserwować, że dla niższych prędkości skrawania parametr chropowatości Ra osiąga akceptowalne wartości poniżej 0.95 μm ale objętościowa wydajność obróbki jest

8 niewielka, poniżej 4 cm 3 /min. Wydaje się wiec zasadne stosowanie prędkości skrawania powyżej 50 m/min. Biorąc pod uwagę powyżej opisane rozważania ustalono odpowiednie zakresy posuwu (0.1 mm/obr f 0.25 mm/obr) i prędkości skrawania (50 m/min v c 60 m/min). Głębokość skrawania ustalono tak jak w Przypadku 1. Na podstawie pomiarów i obliczeń wykonano wykres pokazany na Rys. 7. Wykres ten umożliwia wybór najlepszych wartości parametrów skrawania, spełniających ograniczenia optymalizacyjne (8). Rys. 7. Zależności F c, T cut oraz Ra od objętościowej wydajności skrawania dla v c =60 m/min Wykres z Rys. 7 i równania (9-11) pozwalają określić maksymalną wydajność obróbki dla prędkości skrawania v c = 60 m/min. Wartość ta zastała wybrana z zakresu spełniającego ograniczenie temperatury T cut (wykres na Rys. 4a). 2 Ra = Q v Q v 2 T cut = Q v Q v 2 F c = Q v Q v (R 2 = ) (9) (R 2 = ) (10) (R 2 = ) (11) Optymalne parametry skrawania zostały wybrane dla maksymalnej wydajności obróbki Q v = 6.92 cm 3 /min i przedstawione w Tabeli 2. Tabela 2. Początkowe parametry skrawania (Przypadek 1) oraz parametry po optymalizacji dla v c =60 m/min Początkowe parametry skrawania (Przypadek 1) Parametry skrawania po optymalizacji a p mm f mm/rev v c m/min Ra µm Q v cm 3 /min T cut 0 C F c N 4. Wnioski

9 Wyniki testów skrawania pozwoliły na ustalenie najlepszych wartości parametrów skrawania przy obróbce zewnętrznej powierzchni tulei wykonanej ze stopu Inconel 718 przy maksymalizacji objętościowej wydajności obróbki i ustalonych wartościach ograniczeń F c, T cut i Ra. W wyniku realizacji procedury optymalizacyjnej osiągnięto zwiększenie produktywności o prawie 97% przy jednoczesnym niewielkim wzroście chropowatości powierzchni do wartości parametru Ra = 1,1 μm (dozwolona wartość Ra lim = 1.15 μm) i wzroście wartości siły skrawania o około 20%, ale wciąż poniżej granicznej wartości. Proces obróbki jest bardziej niezawodny jeżeli weźmie się pod uwagą poprawne formowania i łamanie wióra dla zoptymalizowanych parametrów skrawania. Badania udowodniły potrzebę wstępnych testów skrawania w lokalnych warunkach obróbki, służących jako pierwotne źródło informacji dla procedury optymalizacyjnej. Literatura 1. Aruna M, Dhanalaksmi V. Design optimization of cutting parameters when turning Inconel 718 with cermet inserts. World Academy of Science, Engineering and Technology 2012; 61: Arunachalam RM, Mannan MA, Spowage AC. Residual stress and surface roughness when facing age hardened Inconel 718 with CBN and ceramic cutting tools. International Journal of Machine Tools and Manufacture 2004; 44: Arunachalam RM, Mannan MA, Spowage AC. Surface integrity when machining age hardened Inconel 718 with coated carbide cutting tools. International Journal of Machine Tools and Manufacture 2004; 44: Arunachalam RM, Mannan MA. Machinability of nickel-based high temperature alloys. Machining Science and Technology 2000; 4: Axinte DA, Gindy N, Fox K, Unanue I. Process monitoring to assist the workpiece surface quality in machining. Machine Tools and Manufacture 2004; 44: Choudhoury IA, El-Baradic MA. Machinability of nickel-base super alloys: a general review. Materials Processing Technology 1998; 77: Choudhoury SK, Appa Rao IVK. Optimization of cutting parameters for maximizing tool life. International Journal of Machine Tools & Manufacture 1999; 39: D Addona D, Segreto T, Simeone A, Teti R. ANN tool wear modelling in the machining of nickel superalloy industrial products. CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology 2011; 4: Devillez A, Schneider F, Dominiak S, Dudzinski D, Larrouquere D. Cutting forces and wear in dry machining of Inconel 718 with coated carbide tools. Wear 2007; 262: Dudzinski D, Devilleza A, Moufkia A, Larrouquèreb D, Zerroukib V, Vigneaub J. A review of developments towards dry and high speed machining of Inconel 718 alloy. International Journal of Machine Tools and Manufacture 2004; 44: El-Hossainy TM, El-Zoghby AA, Badr MA, Maalawi KY, Nasr MF. Cutting Parameter Optimization when Machining Different Materials. Materials and Manufacturing Processes 2010; 25: Ezugwu EO, Fadarea DA, Bonneya J, Da Silvaa RB, Salesa WF. Modelling the correlation between cutting and process parameters in high-speed machining of Inconel 718 alloy using an artificial neural network. International Journal of Machine Tools & Manufacture 2005; 45: Ezugwu EO. Key improvements in the machining of difficult-to-cut aerospace superalloys. International Journal of Machine Tools and Manufacture 2005; 45:

10 14. Fang N, Wu Q. A comparative study of the cutting forces in high speed machining of Ti 6Al 4V and Inconel 718 with a round cutting edge tool. Journal of Materials Processing Technology 2009; 209: Gullu A, Karabulut S. Dynamic Chip Breaker Design for Inconel 718 Using Positive Angle Tool Holder. Materials and Manufacturing Processes 2008; 23: Guo YB, Li W, Jawahir IS. Surface Integrity Characterization and Prediction in Machining of Hardened and Difficult-To-Machine Alloys: A State-Of-Art Research Review and Analysis. Machining Science and Technology 2009; 13: Jonak J, Podgórski J, Zubrzycki J. Wybrane zagadnienia mechaniki procesu skrawania materiałów. Eksploatacja i Niezawodnosc Maintenance and Reliability 2001; 5: Kitagawa T, Kubo A, Maekawa K. Temperature and wear of cutting tools in highspeed machining of Inconel 718 and Ti-6Al-6V-2Sn. Wear 1997; 202: Krain HR, Sharman ARC, Ridgway K. Optimization of tool life and productivity when end milling Inconel 718. Materials Processing Technology 2007; 189: Liao YS, Shiue RH. Carbide tool wear mechanism in turning of Inconel 718 superalloy. Wear. 1996; 193: Nalbant M, Altin A, Gokkaya H. The effect of cutting speed and cutting tool geometry on machinability properties of nickel-base Inconel 718 super alloys. Materials&Design 2007; 28: Narutaki N, Yamane Y. Machining of difficult-to-cut materials. International Journal of the Japan Society for Precision Engineering 1993; 27: Narutaki N, Yamanea Y, Hayashib K, Kitagawac T, Uehara K. High-speed machining of Inconel 718 with ceramic tools. CIRP Annals - Manufacturing Technology 1993; 42: Oktem H, Erzurumlu T, Kurtaran H. Application of response surface methodology in the optimization of cutting conditions for surface roughness. Journal of Materials Processing Technology 2005; 170: Outeiro JC, Pina JC, M Saoubi R, Pusavec F, Jawahir IS. Analysis of residual stresses induced by dry turning of difficult-to-machine materials. CIRP Annals - Manufacturing Technology 2008; 57: Pawade RS, Joshi S. Mechanism of chip formation in high-speed turning of Inconel 718. Machining Science and Technology 2011; 15: Pawade RS, Joshi S. Multi-objective optimization of surface roughness and cutting forces in high-speed turning of Inconel 718 using Taguchi grey relational analysis (TGRA). The International Journal of Advanced Manufacturing Technology 2011; 56: Rusinek R. Drgania w procesie skrawania stopu tytanu. Eksploatacja i Niezawodnosc Maintenance and Reliability 2010; 3: Sandvik Coromant, Aerospace Engine application guide Senthilkumaar JS, Selvarani P, Arunachalam RM. Intelligent optimization and selection of machining parameters in finish turning and facing of Inconel 718. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology 2012; 58: Sharman ARC, Hughes JI, Ridgway K. An analysis of the residual stresses generated in Inconel 718TM when turning. Journal of Materials Processing Technology 2006; 173: Słodki B, Zębala W. The analysis of selected chipbreakers efficiency in difficult-to-cut material turning in local operating features. Naukowyj Żurnal, National University in Chmielnicki, Ukraine 2007; 1:

11 33. Taranenko G, Taranenko W, Świć A, Szabelski J. Modelowanie układów dynamicznych obróbki skrawaniem wałów o małej sztywności. Eksploatacja i Niezawodnosc Maintenance and Reliability 2010; 4: Thakur DG, Ramamoorthy B, Vijayaraghavan L. A Study on the Parameters in High- Speed Turning of Superalloy Inconel 718. Materials and Manufacturing Processes 2009; 24: Wrigth PK, Chow JG. Deformation characteristic of nickel alloys during machining. Journal of Engineering Materials and Technology 1982; 104: Yoo JT, Yoon JH, Lee HS, Youn SK. Material characterization of Inconel 718 from free bulging test at high temperature. Journal of Mechanical Science and Technology 2012; 26: Zębala W, Słodki B. Some aspects of chipbreakers efficiency in difficult-to-cut materials turning. Proc. of Int. Users Conf. Modelling Technology Machining Solution, Minneapolis, MN, USA 2008; 14:1-14.

ANALIZA SKŁADOWYCH SIŁ SKRAWANIA ORAZ CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI PODCZAS TOCZENIA WĘGLIKÓW SPIEKANYCH NARZĘDZIAMI Z OSTRZAMI DIAMENTOWYMI

ANALIZA SKŁADOWYCH SIŁ SKRAWANIA ORAZ CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI PODCZAS TOCZENIA WĘGLIKÓW SPIEKANYCH NARZĘDZIAMI Z OSTRZAMI DIAMENTOWYMI MECHANIK 2/2015 ANALIZA SKŁADOWYCH SIŁ SKRAWANIA ORAZ CHROPOWATOŚCI POWIERZCHNI PODCZAS TOCZENIA WĘGLIKÓW SPIEKANYCH NARZĘDZIAMI Z OSTRZAMI DIAMENTOWYMI ANALYSIS OF CUTTING FORCES COMPONENTS AND SURFACE

Bardziej szczegółowo

Niespotykana trwałość ostrza

Niespotykana trwałość ostrza Rok założenia 1909 www.mechanik.media.pl PL ISSN 0025-6552 Index 36522X Cena 16,00 zł (w tym 8% VAT) Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 11/2013 Inveio Uni-directional crystal orientation

Bardziej szczegółowo

CoroMill 176. innowacja we frezowaniu. Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 3/2013

CoroMill 176. innowacja we frezowaniu. Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 3/2013 Rok założenia 1909 www.mechanik.media.pl PL ISSN 0025-6552 Index 36522X Cena 16,00 zł (w tym 8% VAT) Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 3/2013 CoroMill 176 innowacja we frezowaniu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ODKSZTAŁCENIA CIENKIEJ ŚCIANKI W SYSTEMIE NX W OBRÓBCE HPC ANALYSIS OF DEFORMATION OF THIN-WALL IN NX IN HPC MACHINING

ANALIZA ODKSZTAŁCENIA CIENKIEJ ŚCIANKI W SYSTEMIE NX W OBRÓBCE HPC ANALYSIS OF DEFORMATION OF THIN-WALL IN NX IN HPC MACHINING Prof. PRz dr hab. inż. Jan BUREK jburek@prz.edu.pl Dr inż. Łukasz ŻYŁKA, zylka@prz.edu.pl Mgr inż. Marcin PŁODZIEŃ plodzien@prz.edu.pl Mgr inż. Michał GDULA gdulam@prz.edu.pl Mgr inż. Jarosław BUK jbuk@prz.edu.pl

Bardziej szczegółowo

ANALIZA METOD KOMPENSACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK 1. WPROWADZENIE

ANALIZA METOD KOMPENSACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK 1. WPROWADZENIE InŜynieria Maszyn, R. 15, z. 1-2, 2010 obrabiarka, błędy, metody kompensacji Paweł TUREK 1 Wojciech MODRZYCKI 1 Jerzy JĘDRZEJEWSKI 1 ANALIZA METOD KOMPENSACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK Wytwarzanie produktów o

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie części maszyn w procesach obróbki skrawaniem 311[20].Z1.02

Wykonywanie części maszyn w procesach obróbki skrawaniem 311[20].Z1.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Janusz Górny Wykonywanie części maszyn w procesach obróbki skrawaniem 311[20].Z1.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy,

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA PARAMETRÓW PROCESU SELEKTYWNEGO STAPIANIA LASEROWEGO STOPU CoCr NA PODSTAWIE WYBRANYCH PARAMETRÓW TOPOGRAFII POWIERZCHNI PO FREZOWANIU

IDENTYFIKACJA PARAMETRÓW PROCESU SELEKTYWNEGO STAPIANIA LASEROWEGO STOPU CoCr NA PODSTAWIE WYBRANYCH PARAMETRÓW TOPOGRAFII POWIERZCHNI PO FREZOWANIU DOI: 10.17814/mechanik.2015.8-9.483 Dr inż. Dariusz GRZESIAK, dr inż. Daniel GROCHAŁA (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny): IDENTYFIKACJA PARAMETRÓW PROCESU SELEKTYWNEGO STAPIANIA LASEROWEGO

Bardziej szczegółowo

Polska Akademia Nauk Instytut Podstawowych Problemów Techniki

Polska Akademia Nauk Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polska Akademia Nauk Instytut Podstawowych Problemów Techniki Rozprawa doktorska MODELOWANIE PRZEPŁYWU CIEPŁA PRZEZ POWIERZCHNIĘ KONTAKTU CIAŁ CHROPOWATYCH W PROCESACH PRZERÓBKI PLASTYCZNEJ mgr inż. Przemysław

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 10/2012

Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 10/2012 Rok założenia 1909 www.mechanik.media.pl PL ISSN 0025-6552 Index 36522X Cena 16,00 zł (w tym 8% VAT) Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 10/2012 Grand Prix Formuły 1 to najbardziej

Bardziej szczegółowo

POZYCJONOWANIE NARZĘDZI W OBRÓBCE PIĘCIOOSIOWEJ Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU CAM HYPERMILL

POZYCJONOWANIE NARZĘDZI W OBRÓBCE PIĘCIOOSIOWEJ Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMU CAM HYPERMILL Dr hab. inż. Jan BUREK, prof. PRz, e-mail: jburek@prz.edu.pl Mgr inż. Michał GDULA, e-mail: gdulam@prz.edu.pl Mgr inż. Marcin PŁODZIEŃ, e-mail: plodzien@prz.edu.pl Mgr inż. Karol ŻURAWSKI, e-mail: zurawski@prz.edu.pl

Bardziej szczegółowo

www.walter-tools.com Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 12/2012

www.walter-tools.com Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 12/2012 Rok założenia 1909 www.mechanik.media.pl PL ISSN 0025-6552 Index 36522X Cena 16,00 zł (w tym 8% VAT) Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 12/2012 Obejrzyj zwiastun: www.walter-tools.com

Bardziej szczegółowo

Wydano za zgodą Rektora. R e d a k t o r n a c z e l n y Wydawnictw Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Leonard ZIEMIAŃSKI

Wydano za zgodą Rektora. R e d a k t o r n a c z e l n y Wydawnictw Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Leonard ZIEMIAŃSKI Wydano za zgodą Rektora R e d a k t o r n a c z e l n y Wydawnictw Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Leonard ZIEMIAŃSKI R a d a N a u k o w a ZN PRz Mechanika Sergei ALEXANDROV (Rosja), Józef

Bardziej szczegółowo

Borys STORCH. Podstawy OBRÓBKI SKRAWANIEM. Koszalin SPIS TREŚCI

Borys STORCH. Podstawy OBRÓBKI SKRAWANIEM. Koszalin SPIS TREŚCI Borys STORCH Podstawy OBRÓBKI SKRAWANIEM Koszalin SPIS TREŚCI 1. Wiadomości ogólne... 7 1.1. Wstęp... 7 1.2. Podział i określenie obróbki ubytkowej... 8 1.3. Narzędzia... 13 1.3.1. Geometria części roboczej

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE

MATERIAŁY ELEKTRONICZNE E. Dąbrowska, M. Nakielska, M. Teodorczyk,... INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁY ELEKTRONICZNE ELECTRONIC MATERIALS KWARTALNIK T. 41-2013 nr 2 Wydanie publikacji dofinansowane jest

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 11/2012

Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 11/2012 Rok założenia 1909 www.mechanik.media.pl PL ISSN 0025-6552 Index 36522X Cena 16,00 zł (w tym 8% VAT) Miesięcznik Naukowo-Techniczny Agenda Wydawnicza SIMP NR 11/2012 Artykuł promocyjny na s. 938 ROCZNIK

Bardziej szczegółowo

Dlaczego płacić więcej?

Dlaczego płacić więcej? ISSN 2081-7002 numer 2/2013 www.e-obrobkametalu.pl Dlaczego płacić więcej? Ta sama produktywność oraz trwałość narzędzia za mniejszą cenę z płytkami Nadeszła efektywność w kosztach TURNING LINE CNMG 1204..

Bardziej szczegółowo

66 MECHANIK NR 3/2015

66 MECHANIK NR 3/2015 66 MECHANIK NR 3/015 Jan KOSMOL 1 Grzegorz DYRBUŚ 1 Maciej KAZIMIERCZAK 1 Arkadiusz KOLKA 1 Krzysztof LIS 1 fazowanie, zatępianie krawędzi, koło zębate, ewolwenta, obrabiarka CNC chamfering, debburing,

Bardziej szczegółowo

BADANIE MIKROTWARDOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ CYLINDRA W ASPEKCIE ODPORNOŚCI NA ZACIERANIE

BADANIE MIKROTWARDOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ CYLINDRA W ASPEKCIE ODPORNOŚCI NA ZACIERANIE 4-2013 T R I B O L O G I A 115 Jerzy TARNOWSKI *, Wacław GAWĘDZKI **, Marcin KOT * BADANIE MIKROTWARDOŚCI WARSTWY WIERZCHNIEJ CYLINDRA W ASPEKCIE ODPORNOŚCI NA ZACIERANIE MICROHARDNESS ANALYSIS OF SURFACE

Bardziej szczegółowo

Edward WANTUCH Bogusław RAJCHEL Tadeusz BURAKOWSKI Jacek ROŃDA

Edward WANTUCH Bogusław RAJCHEL Tadeusz BURAKOWSKI Jacek ROŃDA Edward WANTUCH Bogusław RAJCHEL Tadeusz BURAKOWSKI Jacek ROŃDA WPŁYW POLA MAGNETYCZNEGO PODCZAS POLEROWANIA MAGNETOŚCIERNEGO NA WYBRANE CECHY WARSTWY WIERZCHNIEJ PRZEDMIOTU INFLUENCE OF A MAGNETIC FIELD

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Nowych Technologii i Chemii KATEDRA ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Nowych Technologii i Chemii KATEDRA ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Wydział Nowych Technologii i Chemii KATEDRA ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII DOBÓR NARZĘDZI I PARAMETRÓW SKRAWANIA Techniki Wytwarzania Ć1: Budowa narzędzi tokarskich

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i sterowanie procesami

Projektowanie i sterowanie procesami Projektowanie i sterowanie procesami redakcja naukowa Marian Marek Janczarek Jerzy Lipski Lublin 03 Projektowanie i sterowanie procesami Monografie Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

Doświadczalne metody wyznaczania niepewności pomiaru sondami przedmiotowymi. Słowa kluczowe: niepewność pomiaru, obrabiarki CNC, sonda przedmiotowa.

Doświadczalne metody wyznaczania niepewności pomiaru sondami przedmiotowymi. Słowa kluczowe: niepewność pomiaru, obrabiarki CNC, sonda przedmiotowa. Dr inż. Elżbieta Jacniacka Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin E-mail: e.jacniacka@pollub.pl Dr inż. Leszek Semotiuk Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisława Staszica w Krakowie WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ PRACA DOKTORSKA

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisława Staszica w Krakowie WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ PRACA DOKTORSKA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA im. Stanisława Staszica w Krakowie WYDZIAŁ INŻYNIERII METALI I INFORMATYKI PRZEMYSŁOWEJ PRACA DOKTORSKA mgr inż. Magdalena Biel Mikrostruktura i właściwości biomateriałów tytanowych

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Wojciech Karcz. Wpływ parametrów mieszania proszków WC-Co i diamentu na mikrostrukturę spieków wytwarzanych metodą PPS

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA. Wojciech Karcz. Wpływ parametrów mieszania proszków WC-Co i diamentu na mikrostrukturę spieków wytwarzanych metodą PPS POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Wojciech Karcz Wpływ parametrów mieszania proszków WC-Co i diamentu na mikrostrukturę spieków wytwarzanych metodą PPS

Bardziej szczegółowo

PRACA ZBIOROWA METALOZNAWSTWO MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH. pod redakcją JOANNY HUCIŃSKIEJ

PRACA ZBIOROWA METALOZNAWSTWO MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH. pod redakcją JOANNY HUCIŃSKIEJ P O L I T E C H N I K A G D A Ń S K A PRACA ZBIOROWA METALOZNAWSTWO MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH pod redakcją JOANNY HUCIŃSKIEJ Skrypt jest przeznaczony dla studentów Wydziałów Mechanicznego, Oceanotechniki

Bardziej szczegółowo

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA Tom LI Rok 2011 Zeszyt 4 POWŁOKI KONWERSYJNE NA ODLEWACH CIŚNIENIOWYCH ZE STOPÓW MAGNEZU CZĘŚĆ 1: WPŁYW PARAMETRÓW TECHNOLOGICZNYCH ODLEWANIA CIŚNIENIOWEGO NA JAKOŚĆ ODLEWÓW

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA Ćwiczenie Laboratoryjne z przedmiotu INŻYNIERIA WYTWARZANIA Temat: Operacje kształtowania otworów metodami obróbki skrawaniem Spis treści I. Cel i zakres ćwiczenia... 3 II.

Bardziej szczegółowo

Systemy adaptacyjnej absorpcji obciążeń udarowych

Systemy adaptacyjnej absorpcji obciążeń udarowych Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN Zakład Technologii Inteligentnych Pracownia Adaptroniki Rozprawa doktorska: Systemy adaptacyjnej absorpcji obciążeń udarowych identyfikacja udaru, sterowanie

Bardziej szczegółowo

Polska wersja ugięciomierza dynamicznego z komputerowym systemem oceny stanu technicznego nawierzchni

Polska wersja ugięciomierza dynamicznego z komputerowym systemem oceny stanu technicznego nawierzchni Andrzej Pożarycki Polska wersja ugięciomierza dynamicznego z komputerowym systemem oceny stanu technicznego nawierzchni Politechnika Poznańska andrzej.pozarycki@put. poznan.pl tomasz garbowski Politechnika

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ZASTOSOWANIA NANOKRYSZTAŁÓW DO OTRZYMYWANIA MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH O NOWYCH WŁAŚCIWOŚCIACH (ARTYKUŁ ZAMAWIANY)

PERSPEKTYWY ZASTOSOWANIA NANOKRYSZTAŁÓW DO OTRZYMYWANIA MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH O NOWYCH WŁAŚCIWOŚCIACH (ARTYKUŁ ZAMAWIANY) KOMPOZYTY (COMPOSITES) 4(2004)9 Bogdan Pałosz 1 Centrum Badań Wysokociśnieniowych PAN, ul. Sokołowska 29/37, 01-142 Warszawa PERSPEKTYWY ZASTOSOWANIA NANOKRYSZTAŁÓW DO OTRZYMYWANIA MATERIAŁÓW KOMPOZYTOWYCH

Bardziej szczegółowo