EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, Strzelce Krajeńskie.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie."

Transkrypt

1 EGZ. nr: Temat: Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku przy ulicy M. Konopnickiej 2, działka nr 1064/7, obręb 0001 Drezdenko. Faza: projekt budowlano-wykonawczy Inwestor: Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, Strzelce Krajeńskie. Autor: Zespół projektowy: mgr inż. architekt Rafał Piotr Pawłowski uprawnienia nr Wa-236/01 arch. krajobrazu Artur Pióro dyp. nr Ogr Branża: budowlana, tereny zieleni Data wykonania: styczeń 2015 Artur Pióro E-Technika, ul.gersona 10/1, Warszawa, tel

2 SPIS TREŚCI : 1. Informacje wstępne Podstawa i przedmiot opracowania Podstawa opracowania przedmiot opracowania: Materiały wyjściowe Wiadomości ogólne Lokalizacja Istniejące zagospodarowanie terenu Komunikacja i nawierzchnie Uzbrojenie terenu Zieleń istniejąca Wyposażenie Warunki prawne Zakres prac i wytyczne Roboty przygotowawcze i pomiarowe Prace rozbiórkowe Roboty ziemne Nawierzchnie Odwodnienie Wyposażenie i osprzęt Uwagi końcowe Informacja b.i o.z Załączniki OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA Artur Pióro E-Technika, ul.gersona 10/1, Warszawa, tel

3 1. Informacje wstępne 1.1. Podstawa i przedmiot opracowania Podstawa opracowania Umowa nr RG zawarta pomiędzy Powiatem Strzelecko-Drezdeneckim, a Artur Pióro E-Technika Warszawa, ul. Gersona 10/ przedmiot opracowania: Przedmiotem umowy jest opracowanie projektu boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku, ul. M. Konopnickiej 2. działka nr 1064/7, obręb 0001 Drezdenko. Zakres opracowania stanowiącego przedmiot umowy obejmuje: a) koncepcję zagospodarowania terenu b) projekt budowlano-wykonawczy c) część kosztorysową d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 1.2. Materiały wyjściowe - Wytyczne w/w umowy - Zalecenia Użytkownika - Wytyczne Inwestora - Wizja lokalna - Zaktualizowana mapa do celów projektowych oraz terenowe pomiary geodezyjne. - Obowiązujące normy i przepisy prawa budowlanego 2. Wiadomości ogólne 2.1. Lokalizacja Teren przeznaczony pod budowę obiektu o powierzchni 6800,30 m2 zlokalizowany jest na działce oznaczonej geodezyjnie nr 1064/7, obręb 0001 Drezdenko. Usytuowany jest na terenie Zespołu Szkół znajdującego się między zabudowaniami o charakterze mieszkaniowym jednorodzinnym i usługowym i stanowi istniejące boisko trawiaste. Artur Pióro E-Technika, ul.gersona 10/1, Warszawa, tel

4 2.2. Istniejące zagospodarowanie terenu Obecnie teren opracowania użytkowany jest jako obiekt sportowy i zieleń towarzysząca usługom oświatowym, w tym : - chodniki o nawierzchni z kruszyw - dwa boiska o nawierzchni bitumicznej - rzutnia do pchnięcia kulą - bieżnia - tor o zeskocznia do skoku w dal - boisko do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej Komunikacja i nawierzchnie Projektowany obiekt znajduje się w sąsiedztwie budynku Zespołu Szkół. Główny ciąg komunikacji pieszo-jezdnej biegnie od ul. Konopnickiej do placu utwardzonego kostką betonową przed wejściem do ZS a dalej, chodnikami o nawierzchni z kruszyw do zespołu boisk i istniejącego boiska trawiastego. Stan techniczny nawierzchni boiska piłkarskiego jest zły i nie zapewnia należytego poziomu bezpieczeństwa ani komfortu gry. Wjazd roboczy na teren budowy będzie się odbywał od strony ul. Konopnickiej na istniejący plac Uzbrojenie terenu Na terenie opracowania nie ma sieci infrastruktury technicznej podziemnej. Szczegółowe informacje o układzie uzbrojenia terenu przedstawia mapa geodezyjna Zieleń istniejąca Zieleń na terenie projektowanym składa się z dużych połaci trawników ze szpalerami drzew iglastych rosnących wzdłuż ogrodzenia terenu. Nie przewiduje się wycinki ani przesadzania roślinności istniejącej. Gospodarka zielenią istniejącą oraz projekt zieleni nie są objęte niniejszym opracowaniem i nie wchodzą w zakres zadania projektowego Wyposażenie Wyposażenie obszaru projektowanego jest ściśle związane z funkcje sportową i składa się z : - dwóch bramek do piłki nożnej o konstrukcji stalowej zamontowanych w gruncie przy pomocy fundamentów betonowych. W projekcie przewidziano usunięcie istniejącego wyposażenia Warunki prawne. Teren opracowania nie jest objęty jest ochroną konserwatorską. Zgodnie z uchwałą nr III/15/98 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia roku. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Artur Pióro E-Technika, ul.gersona 10/1, Warszawa, tel

5 Drezdenko teren opracowania ujęty jest jako strefa obiektów usługowych oświaty, urządzeń sportowych i zieleni urządzonej. W grudniu 2014 wykonano aktualizację mapy do celów projektowych oraz pomiary wysokościowe terenu objętego opracowaniem. Prace wykonali geodeci uprawnieni Leszek Cichowicz i Andrzej Marzec Przedmiot inwestycji. Bilans nawierzchni Przedmiotem inwestycji jest: a. utwardzenie powierzchni gruntu kruszywami b. budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z płyt polipropylenowych c. budowa dwóch piłkochwytów z siatki polipropylenowej na konstrukcji stalowej Bilans powierzchni: Powierzchnia całkowita terenu objętego wynosi 6800,30 m 2. Nawierzchnie projektowane : - nawierzchnia utwardzenia powierzchni gruntu kruszywem łamanym - 139,90 m 2 - nawierzchnia polipropylenowa boiska wielofunkcyjnego - 861,00 m 2 Obrzeża projektowane: - betonowe szare o wymiarach 7x25 cm - 148,20 mb - gumowe obrzeża boiska o wymiarach 5x25 cm - 124,00 mb Nawierzchnie przyjęte do zagospodarowania terenu bez zmian 5799,40 m 2 3. Zakres prac i wytyczne 3.1. Roboty przygotowawcze i pomiarowe - oznaczenie terenu jako placu budowy, ustawienie tablicy informacyjnej - zabezpieczenie terenu budowy przed wtargnięciem na teren prac młodzieży i osób niepowołanych - pomiary geodezyjne - wytyczenie boiska i utwardzenia powierzchni gruntu - zabezpieczenie istniejących roślin, ciągów pieszych i innych obiektów narażonych na zniszczenie w trakcie trwania prac budowlanych, transportu lub składowania materiałów Prace rozbiórkowe Artur Pióro E-Technika, ul.gersona 10/1, Warszawa, tel

6 usunąć istniejące bramki - 2 sztuki, wraz z fundamentami 3.3. Roboty ziemne Roboty obejmują: - korytowanie do projektowanych rzędnych dna boiska i nawierzchni - profilowanie spadków - wykonanie podbudowy pod nawierzchnie - ustawienie obrzeży Uwaga! Ziemię z wykopów pod nawierzchnie należy wywieźć na najbliższą czynną zwałkę Nawierzchnie Utwardzenie powierzchni gruntu kruszywem : 139,90 m 2 Aby umożliwić swobodną komunikację pieszą wokół boiska oraz ułatwić odprowadzanie wód opadowych z płyty boiska zaprojektowano odcinek chodnika szerokości 200 cm oraz opaskę wokół boiska o szerokości 100 cm i głębokości około 37 cm ( 40 cm mierząc od powierzchni boiska ). Nawierzchnia ograniczona będzie obrzeżami bet. w kolorze szarym 7x25 cm układanymi na ławie z betonu B15 z oporem. Dno koryta należy wyłożyć geowłókniną separacyjno-filtrującą w celu zabezpieczenia przed zamuleniem kruszywa wodami podsiąkającymi z gruntu. Podbudowa wzmocniona : geowłóknina separacyjno-filtrująca gr ,80 m 2 Nawierzchnia tłuczeń fr. 4-31,5 mm - warstwa gr. 37 cm 51,80 m 3 Boisko wielofunkcyjne : 861,00 m 2 Projekt zakłada przepuszczalną polipropylenową modułową nawierzchnię boiska wielofunkcyjnego z płyt o wymiarach 25x25 cm grubości 1,8 cm ułożonej na podbudowie z betonu i kruszyw. Moduły wykonane z polipropylenu o ażurowej konstrukcji. Układanie nawierzchni sportowej wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Należy stosować nawierzchnię o parametrach nie gorszych niż: 1. Wymiary modułów: 270x270( razem z zapięciami )x18 mm ( ± 10%) 2. Temp. mięknienia wg Vicata C: 53,8 ±2 3. Twardość, jednostki D w skali Shore a: 54 ± 2 4. Odporność na poślizg, stopnie PTV: - nawierzchnia sucha: 104 ± 10 - nawierzchnia mokra: 46 ± 5 5. Odporność na uderzenie: brak uszkodzeń 6. Odporność na zmienne cykle hydrotermiczne: - ocena makroskopowa: bez śladów i zmian wyglądu zewnętrznego: - zmiana masy, %: 0,5 Artur Pióro E-Technika, ul.gersona 10/1, Warszawa, tel

7 - spadek wytrzymałości na rozciąganie, %: 20 - spadek wydłużenia przy zerwaniu, %: Amortyzacja, % w temperaturze: C: C: Odkształcenie pionowe, mm: 3 9. Odporność na ścieranie w aparacie Tabera, ubytek masy, g: 0,3 10. Odporność na wgniecenie ( odkształcenie resztkowe), mm: 0,5 11. Odporność na obciążenie toczne, N: Odporność na sztuczne starzenie, określona zmianą barwy po naświetlaniu, stopień skali szarej: 5 ( bez zmian). Na warstwę podbudowy pod nawierzchnię sportową zastosować beton klasy B20. Podłoże pod podbudowę powinno być ustabilizowane i jednorodne, nie ujawniające tendencji do osiadania a także pęcznienia lub kurczenia pod wpływem zmian wilgotności lub temperatury. Na podłożu należy wykonać dwie warstwy zagęszczonej podsypkę piaskową o grubości 7 cm każda przedzielona geowłókniną gr.250, następnie warstwę 15 cm tłucznia i warstwę podbudowy z betonu klasy B20, grubości 8 cm. Płytę betonową należy wykonać ze spadkami poprzecznymi, które pozwolą na odprowadzenie wody opadowej. Beton pod nawierzchnię musi być zatarty na gładko oraz odpowiednio zdylatowany i wykonany zgodnie z Polską Normą i warunkami technicznymi (rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekraczać 6 m dla nawierzchni niezbrojonych, zalecane co 3 metry ). Spadki poprzeczne: 1%. Równość warstwy wierzchniej podbudowy: odchyłki nie mogą być większe niż ± 3 mm pod łatą krawędziową o długości 4 m. Podbudowa: - warstwa piasku grubo lub średnioziarnistego gr. 7 cm 60,30 m 3 zagęszczona - geowłóknina drenarsko-separująca nietkana, igłowana gr. 250 ca 1033 m 2 - warstwa odsączająca z piasku: 7 cm zagęszczona 60,30 m 3 - warstwa konstrukcyjna tłuczeń fr. 31,5-63 mm, gr. 15 cm 129,10 m 3 - kliniec 0-31,5 mm warstwa 10 cm 8,60 m 3 - warstwa betonu klasy B20, gr. 8 cm 68,90 m 3 Nawierzchnia sportowa: - płyty 25x25 gr. 1,8 cm - polipropylenowa zielona 861,00 m 2 Uwaga! Linie boisk należy nanieść metodą natryskową, zgodnie z załącznikiem graficznym i specyfikację producenta Obrzeża i krawężniki drogowe. Projektowane elementy zagospodarowania terenu obrzeżone będą : obrzeżem gumowym czerwonym 5x25 cm układanym na ławie 124,00 mb z betonu B15 z oporem obrzeżem trawnikowym betonowym szarym 7x25 cm układanym 148,20 mb Artur Pióro E-Technika, ul.gersona 10/1, Warszawa, tel

8 na ławie z betonu B15 z oporem beton ławy 16,30 m 3 Uwaga! Dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych o zbliżonych parametrach, jednak nie gorszych od projektowanych Odwodnienie. Opaska i chodnik z kruszyw Nie wymaga dedykowanego odwodnienia. Boisko wielofunkcyjne Nawierzchnia i podbudowa zaprojektowanego boiska umożliwiają szybkie powierzchniowe odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ze spadkiem 1% w kierunki sąsiadującej z boiskiem opaski z kruszyw, która będzie w stanie przejąć chwilowo nadmiar wód opadowych a następnie swobodnie rozsączyć do gruntu. Wody z projektowanych nawierzchni sportowych nie są wodami zanieczyszczonymi zgodnie z Ustawą Prawo ochrony środowiska i nie ma konieczności ich oczyszczania oraz odprowadzania do kanalizacji deszczowej. Ponadto przepisy wymagają od Projektantów i Inwestorów stosowania rozwiązań, które nie zakłócają stosunków wodnych ( Art. 100 Ustawy Prawo ochrony środowiska ) Wyposażenie i osprzęt Osprzęt do piłki ręcznej : - dwie bramki do piłki ręcznej o wymiarach szer. 3m x wys. 2 m x głębokość 80/100cm (góra/dół), stalowe ocynkowane malowane emaliami wodoodpornymi, montowane do podłoża przy pomocy tulei. Rama bramki o przekroju 80x80 mm, wyposażone w komplet elementów do montowania w podłożu oraz wsporniki do podtrzymywania siatki. - dwa komplety tulei do montażu bramek - dwie siatki do piłki ręcznej wymiarach 3x2x1x1,5 m, białe, z linek średnicy 4 mm Przykładowe zdjęcie : Osprzęt do koszykówki : Artur Pióro E-Technika, ul.gersona 10/1, Warszawa, tel

9 - cztery, regulowanej wysokości stojaki do koszykówki - konstrukcja z pionowego słupa stalowego i wysięgnika o dł. 1,6 m wykonanych z rury stalowej fi 133 o ściankach 4 mm. Wysięgnik zakończony blachą do mocowana tablicy i obręczy. Elementy stalowe stojaka są ocynkowane i lakierowane proszkowo. Spełniające wymogi normy EN cztery tablice prostokątne o wymiarach 1800x1050 mm, biała z czarnymi liniami, grubość płyty 20mm. Warstwa zewnętrzna tablicy wykonana jest z żywicy epoksydowej. Spełnia wymogi normy EN cztery obręcze ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo. Przeznaczone do wyposażenia tablic koszykówki zainstalowanych na otwartej przestrzeni z siatkami białymi z plecionej linki 3mm, - cztery tuleje fi 133 mm, okrągłe, stalowe, ocynkowane malowane proszkowo, do montażu stojaka do koszykówki. Długość tulei mm. - cztery osłony słupków do koszykówki. Materiał: gąbka osłonięta materiałem typu skaj, całość zamocowana na rurze PCV, wysokość: 200 cm, kolor zielony Stojaki montowane w fundamentowanych tulejach zgodnie z zaleceniami producenta ( sugerowane wymiary fundamentu - głębokość 160 cm,średnica 100 cm ) Przykładowe zdjęcie : Artur Pióro E-Technika, ul.gersona 10/1, Warszawa, tel

10 . Osprzęt do tenisa ziemnego : - dwa słupki do siatki, wykonane z rury 120 mm aluminiowej anodowanej, do montażu w tulejach. Wewnętrzne umieszczenie elementów naprężających linkę siatki - w jednym słupku haka zaczepowego, w drugim śrubowego mechanizmu napinającego, regulowanego za pomocą korbki. Górne otwory słupków zabezpieczone pokrywami z tworzywa sztucznego. Do użytkowania na obiektach otwartych. Wysokość 1430 mm. - dwie tuleje fi 120 mm, okrągłe, aluminiowe lub stalowe( wtedy ocynkowane malowane proszkowo ), do montażu słupków.tuleje montowane w fundamentach zgodnie z zaleceniami producenta ( sugerowane wymiary fundamentu gł. 90 cm,średnica 50 cm ) - siatka biała z linek PP fi 3mm wzmocniona obszytymi linkami stalowymi wykonana w technologii bezwęzłowej. Przykładowe zdjęcia: Osprzęt do siatkówki : - dwa słupy do siatki wykonane ze stali, ocynkowane i malowane proszkowo. Słupek główny fi 120mm. Teleskop słupa o przekroju okrągłym (fi) 90 do zmiany wysokości siatki. Regulacja wysokości siatki oraz jej napinanie wykonywane przez pokręcanie korbką przekładni umieszczonej wewnątrz słupka. Możliwość bezstopniowej regulacji wysokości siatki w przedziale od 2 metrów do 2,50 metra. Słupy montowane w tulejach - dwie tuleje fi 120 mm, okrągłe, stalowe, ocynkowane malowane proszkowo, do montażu stojaka do koszykówki. Długość tulei mm. Tuleje montowane w fundamentach zgodnie z zaleceniami producenta ( sugerowane wymiary fundamentu gł. 160 cm,średnica 100 cm ) - siatka biała z linek PP fi 3mm wzmocniona obszytymi linkami stalowymi Artur Pióro E-Technika, ul.gersona 10/1, Warszawa, tel

11 Piłkochwyty : Projekt przewiduje budowę dwóch piłkochwytów o długości 21 mb każdy, zlokalizowanych za bramkami boiska do piłki ręcznej, w odległości 3 metrów od krawędzi boiska i 193 cm od krawężnika opaski z kruszyw. Wysokość 6 m, konstrukcja stalowa ocynkowana z profili 100x120 mm, długości 720 cm o ściankach 4 mm, stalowych ocynkowanych, rozstawionych co 3,00 m, zaopatrzonych w kapturki z tworzywa sztucznego. Wypełnienie z siatki polipropylenowej bezwęzłowej rozciągniętej na stalowych linkach w oplocie syntetycznym w rozstawie 50 cm. Naciąg linek śrubowy. Kolor zielony. Osadzenie w fundamencie betonowym o wymiarach 50x50cm o głębokości min. 150 cm. Ilości : - słupy stalowe ocynkowane z profili 100x120 mm długości 720 cm 16 sztuk - siatka polipropylenowa 252,00 m 2 - linka w oplocie 336,00 mb - beton fundamentów 6,00 m3 - śruby i nakrętki naciągów 128 sztuk kompletów podwójnych Piłkochwyty wykonać zgodnie z rysunkiem technicznym załączonym do części graficznej projektu. Wszystkie elementy metalowe malowane na kolor zielony. Dodatkowe wyposażenie : Po dwóch stronach boiska, symetrycznie w stosunku do osi środkowej, należy ustawić po dwie ławki oraz po jednym koszu na odpadki. Artur Pióro E-Technika, ul.gersona 10/1, Warszawa, tel

12 1. Kosz na śmieci konstrukcja metalowa z rur ocynkowanych i malowanych proszkowo na kolor zielony, wkład stalowy,drewniana obudowa z listew świerkowych w kolorze jasny orzech, wymiary fi 0,4 x wys. Ca 1,0 m. Pojemność 35 litrów. Sztuk 2 Przykładowe zdjęcia : 2. Ławka z oparciem nogi z rur stalowych, siedzisko drewniane, kolor drewna jasny orzech, wymiary : ca 1,8x0,6x0,8 m, wyposażona w zaczepy do montażu w nawierzchni. Sztuk 4. Przykładowe zdjęcia : 3.7. Uwagi końcowe. Domiary nie podane na planie należy brać ze skali mapy. Wszystkie wymiary należy sprawdzić w terenie na miejscu budowy, a ewentualne niezgodności korygować w terenie po konsultacji z projektantem. Urządzenia stanowiące wyposażenie terenu należy zamawiać z wyprzedzeniem ze względu na okres oczekiwania na zamawiane elementy. Wszelkie zmiany w wyposażeniu należy konsultować z Użytkownikiem, Inwestorem oraz Projektantem. Urządzenia przed zakupem wymagają zatwierdzenia przez w/w. Artur Pióro E-Technika, ul.gersona 10/1, Warszawa, tel

13 4. Informacja b.i o.z. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia (Dziennik Urzędowy nr 151 poz. 1256), nie ma konieczności opracowania planu BiOZ dla projektowanych robót. 5. Załączniki kopie pism: Oświadczenie projektanta. Dyplom projektanta Projekt zagospodarowania terenu Wymiarowanie elementów zagospodarowania terenu. Projektowane spadki i wysokości Szczegóły boiska wielofunkcyjnego Wymiarowanie linii boiska wielofunkcyjnego Szczegóły konstrukcyjne piłkochwytów z siatki. Artur Pióro E-Technika, ul.gersona 10/1, Warszawa, tel

14 Projektant : mgr inż. architekt Rafał Pawłowski Warszawa Adres: ul. Koszykowa 1 m.29, Warszawa Nr uprawnień : Wa-236/01 Nr członkowski izby zawodowej : MA-0623 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz z późn. zm.) oświadczam, że projekt budowlany : Nazwa projektu budowlanego : Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku przy ulicy M. Konopnickiej 2, działka nr 1064/7,obręb 0001 Drezdenko. Adres zamierzenia budowlanego M. Konopnickiej 2, Drezdenko. Dane ewidencyjne działek : działka ewidencyjna oznaczona numerem 1064/7,obręb 0001 Drezdenko. Data sporządzenia projektu : styczeń 2015 Branża : budowlana dla: Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, Strzelce Krajeńskie. został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.... podpis Projektanta Artur Pióro E-Technika, ul.gersona 10/1, Warszawa, tel

15 Artur Pióro E-Technika, ul.gersona 10/1, Warszawa, tel

16 Artur Pióro E-Technika, ul.gersona 10/1, Warszawa, tel

17 Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku Artur Pióro E-Technika, ul.gersona 10/1, Warszawa, tel

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA)

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BRANśY INSTALACYJNEJ (KANALIZACJA SANITARNA, SIEĆ WODOCIĄGOWA) INWESTYCJI POD NAZWĄ: UZBROJENIE TERENU OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH W CIEPŁOWODACH ADRES : 57-211 Ciepłowody

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE

WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE WARUNKI TECHNICZNE, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ LINIE METRA I ICH USYTUOWANIE Warszawa, 2007 r. DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać linie metra i ich usytuowanie, przy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3)

OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ w SUWAŁKACH Spółka z o.o. OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZANIA DO MIEJSKIEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ W SUWAŁKACH (wydanie 3) Opracowali Marek Ciężkowski Artur Rejterada

Bardziej szczegółowo

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH,

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, T e c h n i k a m a g a z y n o w a system MX (MAGO 00) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia..... Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Obowiązujące akty prawne:

Obowiązujące akty prawne: 1. WSTĘP 1.1. Cel i zakres opracowania Celem Raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia, polegającego na budowie Obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 Wrocław Warszawa

Bardziej szczegółowo

Katalog linii napowietrznych SN 15 20kV z przewodami w osłonie w układzie płaskim na żerdziach wirowanych

Katalog linii napowietrznych SN 15 20kV z przewodami w osłonie w układzie płaskim na żerdziach wirowanych Katalog linii napowietrznych SN 15 20kV z przewodami w osłonie w układzie płaskim na żerdziach wirowanych Zawiera również rozwiązania z przewodami BLL-T i BLX-T Czerwiec 2011 LSNi - ENSTO KATALOG LINII

Bardziej szczegółowo

RWE Stoen Operator Sp. z o.o. WYTYCZNE I WSKAZÓWKI PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH W POBLIŻU CZYNNYCH SIECI I URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH

RWE Stoen Operator Sp. z o.o. WYTYCZNE I WSKAZÓWKI PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH W POBLIŻU CZYNNYCH SIECI I URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH RWE Stoen Operator Sp. z o.o. WYTYCZNE I WSKAZÓWKI PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH W POBLIŻU CZYNNYCH SIECI I URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH WYTYCZNE I WSKAZÓWKI PROWADZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH W POBLIŻU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne "Adamki" w miejscowości Biała G. Radzyń Podlaski

Instrukcja prowadzenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne Adamki w miejscowości Biała G. Radzyń Podlaski Wnioskodawca: Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 23-300 Radzyń Podlaski, ul. Lubelska 5 Instrukcja prowadzenia składowiska

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI.

SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Instrukcje montażu SYSTEM MONTAŻOWY DLA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH. ZASADY PLANOWANIA I REALIZACJI. Oryginalna instrukcja montażu dla instalatorów www.solarworld.com 01-2014 PL Sprawdzona jakość Inteligentne

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S SPIS TREŚCI str OPIS SYSTEMU HAIROCK S 4 Parametry techniczne 4 Przeznaczenie 5 Korzyści 5 Aprobaty i atesty 5 WYTYCZNE DLA PROJEKTANTÓW 6 Materia³y 6 Mocowanie

Bardziej szczegółowo

instrukcja wykonawcza alpol eko plus

instrukcja wykonawcza alpol eko plus uwaga! Uwagi ogólne System ALPOL EKO PLUS jest złożonym systemem zewnętrznej izolacji cieplnej budynków (tzw. ETICS External Thermal Insulation Composite System). System ten określany dawniej jako technologia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NR K 13 014 04 02

PROJEKT NR K 13 014 04 02 PRZEDSIĘ BIORSTWO PROJEKTOWO - USŁ UGOWE "INKOM" S.C. SPÓŁ KA PRAWA CYWILNEGO 40-053 KATOWICE, ul. Ś w. Barbar y 2 1a * Tel/fax: 32-257-08-66(-67) Poczta: inkom@inkom.katowice.pl * Strona: www.inkom.katowice.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOLEKTORY Z TWORZYW SZTUCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOLEKTORY Z TWORZYW SZTUCZNYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST SPECYFIKACJA TECHNICZNA KOLEKTORY Z TWORZYW SZTUCZNYCH Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, związanych z budową kolektorów z

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA "MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEŻA"

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEŻA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA "MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY BIAŁOWIEŻA" Nazwa zamówienia: Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Białowieża Wymiana opraw oświetleniowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja o dokonywaniu pomiarów, badań i oceny stanu torów Id-14 (D-75)

Instrukcja o dokonywaniu pomiarów, badań i oceny stanu torów Id-14 (D-75) Załącznik do zarządzenia Nr 26/2005 Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 12 lipca 2005 r. Instrukcja o dokonywaniu pomiarów, badań i oceny stanu torów Id-14 (D-75) Tekst ujednolicony uwzględniający:

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA

INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA INSTALACJE WODOCIĄGOWE, OGRZEWCZE I GAZOWE NA PALIWO GAZOWE, WYKONANE Z RUR MIEDZIANYCH. WYTYCZNE STOSOWANIA I PROJEKTOWANIA Autorzy: dr. inż. Andrzej Górecki mgr inż. Zbigniew Fedorczyk mgr inż. Joanna

Bardziej szczegółowo

Przypadek 3 Budowa drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów - Uhrynow

Przypadek 3 Budowa drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów - Uhrynow Przypadek 3 Budowa drogowego przejścia granicznego Dołhobyczów - Uhrynow OPIS INWESTYCJI... 1 Stan obecny... 2 Stan docelowy... 3 Rodzaj, skala, lokalizacja przedsięwzięcia... 3 Dotychczasowy sposób wykorzystania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/1181/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR L/1181/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 28 maja 2014 r. UCHWAŁA NR L/1181/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Śródmieścia Katowic w rejonie ulic Kościuszki i Francuskiej,

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA

PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA Piotr Bogacz OLSZTYN 2010 PODSTAWY PRAWNE KOSZTORYSOWANIA 1. Ustawa Kodeks Cywilny (Ustawa z dn.23 kwietnia 1964r: Dz. U. Nr 16 poz.93 z późn. zm.); określa zasadę swobody kształtowania przez strony postanowień

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2008 r.

Warszawa, październik 2008 r. KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Biuro Rozpoznawania Zagrożeń PROCEDURY organizacyjno-techniczne w sprawie spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż to określono

Bardziej szczegółowo

Biblioteczka dla Osób Niepe nosprawnych. prof. Ewa Nowak Jolanta Budny Kamil Kowalski

Biblioteczka dla Osób Niepe nosprawnych. prof. Ewa Nowak Jolanta Budny Kamil Kowalski Biblioteczka dla Osób Niepe nosprawnych prof. Ewa Nowak Jolanta Budny Kamil Kowalski dla osób z dysfunkcją narządu ruchu prof. Ewa Nowak, Jolanta Budny, Kamil Kowalski Spis treści Wprowadzenie... 5 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0258

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0258 Deutsches Institut für Bautechnik Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontrolny ds. techniki budowlanej Instytucja prawa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/114 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/83 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Odnośnik

Bardziej szczegółowo