Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie III gimnazjum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie III gimnazjum"

Transkrypt

1 Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie III gimnazjum Ocena celująca Otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidziany programem nauczania klasy trzeciej. Wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne i świadczą o systematycznej pracy nad pogłębianiem swojej wiedzy. Potrafi oceniać językową, literacką i kulturalną rzeczywistość, nie powiela poglądów innych, tylko krytycznie je analizuje. Zna wszystkie utwory literackie przewidziane programem nauczania. Wykorzystuje media jako źródło informacji i opinii w samodzielnym dochodzenia do wiedzy. Zdobywa informacje, wykorzystując różne źródła. Samodzielnie analizuje i interpretuje utwory liryczne, epickie i dramatyczne przewidziane programem nauczania. Odczytuje różne teksty kultury rozpoznaje ich cechy charakterystyczne, dostrzega znaczenia dosłowne i odkrywa znaczenia przenośne. Wypowiedzi ustne i pisemne są całkowicie poprawne pod względem stylistyczno- językowym, logicznym i rzeczowym. Redaguje wszystkie teksty poprawnie pod względem stylistycznym, kompozycyjnym i interpunkcyjnym; formułuje wypowiedzi zawierające własne sądy i przemyślenia. Prace pisemne są oceniane na 18 punktów. We własnych wypowiedziach posługuje się czynnie terminami literackimi. Ciekawie prezentuje własne stanowisko i efekty pracy. Fleksja i składnia Klasyfikuje wszystkie części mowy, określa ich formę gramatyczną oraz funkcje składniowe. Przekształca różnorodne konstrukcje składniowe w zależności od potrzeb komunikacyjnych i stylistycznych. Wskazuje błędne konstrukcje składniowe, nazywa rodzaj błędu i poprawia go. Świadomie stosuje i przekształca w wypowiedziach mowę zależną i niezależną, wykorzystując ich funkcję stylistyczną. Słowotwórstwo Dokonuje analizy słowotwórczej wszystkich wyrazów. Tworzy poprawnie formy gramatyczne nazw miejscowych, nazwisk żeńskich i małżeństw.

2 Ocenia poprawność neologizmów, zapożyczeń, określa ich wartość komunikacyjną i stylistyczną. Wykorzystuje w mowie i piśmie wyrazy synonimiczne, wieloznaczne, przeciwstawne, o zabarwieniu emocjonalnym, o znaczeniu przenośnym, regionalne i środowiskowe. Zna i stosuje zasady ortograficzne i interpunkcyjne. W tekstach oddziela przecinkiem wypowiedzenia wielokrotnie złożone. Stosuje prawidłowo znaki interpunkcyjne przy zapisie mowy zależnej i niezależnej. Poprawnie zapisuje wyrazy zapożyczone oraz zakończenia w nazwiskach żeńskich i małżeństw. Ocena bardzo dobra Uczeń opanował min. 86% zakresu wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania klasy trzeciej. Bardzo dobrze zna utwory literackie przewidziane programem nauczania. Wykorzystuje różne źródła informacji i opinii w samodzielnym dochodzeniu do wiedzy. Analizuje i interpretuje utwory liryczne, epickie i dramatyczne przewidziane programem nauczania. Odczytuje różne teksty kultury rozpoznaje ich cechy charakterystyczne, dostrzega znaczenia dosłowne i odkrywa znaczenia przenośne Wypowiedzi ustne i pisemne są poprawne pod względem stylistyczno- językowym, logicznym i rzeczowym. Pisze rozprawki na tematy dotyczące problemów życia współczesnego, a także odnoszące się do problemów przedstawionych w lekturach, dobierając najtrafniejsze argumenty i cytaty. Pisze na temat i zgodnie z celem, posługując się takimi formami wypowiedzi jak: opowiadanie, opis, sprawozdanie, notatka, list prywatny, oficjalny i otwarty, pisma użytkowe ( list motywacyjny, podanie, życiorys ), zaproszenie, telegram, zawiadomienie, ogłoszenie. Posługuje się czynnie terminami literackimi. Prezentuje własne poglądy, stanowisko i efekty pracy. Fleksja i składnia Porządkuje części mowy, określa funkcje składniowe. ich formę gramatyczną oraz

3 Przekształca konstrukcje składniowe w zależności od potrzeb komunikacyjnych i stylistycznych. Dostrzega błędne konstrukcje składniowe, nazywa rodzaj błędu i poprawia go. Stosuje i przekształca w wypowiedziach mowę zależną i niezależną, wykorzystując ich funkcję stylistyczną. Słowotwórstwo Dokonuje analizy słowotwórczej wyrazu. Tworzy poprawnie formy gramatyczne wyrazów pochodnych. Ocenia poprawność neologizmów, zapożyczeń, określa ich wartość komunikacyjną i stylistyczną. Stosuje wyrazy synonimiczne, wieloznaczne, przeciwstawne, o zabarwieniu emocjonalnym, o znaczeniu przenośnym, regionalne i środowiskowe. Opanował w stopniu bardzo dobrym zasady ortografii i interpunkcji. Przy zapisie mowy zależnej i niezależnej stosuje prawidłowo znaki interpunkcyjne. Poprawnie zapisuje wyrazy zapożyczone. Ocena dobra Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową oraz elementy wybrane z programu nauczania w klasie trzeciej. Buduje poprawne pod względem składniowym wypowiedzenia. W zależności od celu komunikacji różnie kształtuje swoje wypowiedzi. Posługuje się słownictwem określającym stany emocjonalne. Dobiera wyrazy, które najtrafniej wyrażają żądane treści. Stosuje w swych wypowiedziach synonimy, antonimy i homonimy oraz wyrazy o znaczeniu ogólnym i konkretnym. Samodzielnie potrafi poprawić większość błędów językowych i stylistycznych. Poprawnie redaguje wszystkie formy wypowiedzi. Zna treść wymaganych programem lektur. Rozpoznaje rodzaje i gatunki literackie, podaje przykłady. Interpretuje teksty poetyckie, zna środki poetyckie. Fleksja i składnia Zna odmienne i nieodmienne części mowy. Posiada usystematyzowane wiadomości o odmianie wyrazów. Buduje poprawne pod względem składniowym i interpunkcyjnym wypowiedzenia złożone.

4 Analizuje proste wykresy zdań złożonych i pojedynczych. Słowotwórstwo Posiada usystematyzowane wiadomości o budowie słowotwórczej wyrazu. Stosuje w wypowiedziach poprawne formy nazw własnych, nazwisk żeńskich i małżeństw, nazw miejscowych. Zna źródła związków frazeologicznych i potrafi określać ich przenośne znaczenie. W miarę dobrze opanował zasady ortograficzne i interpunkcyjne. Ocena dostateczna Uczeń opanował wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się. Wypowiada się poprawnie, rozumie ogólny sens czytanych tekstów. Odkrywa w literaturze społeczne, patriotyczne i religijne postawy bohaterów i konfrontuje je z zachowaniem osób rzeczywistych. Poprawnie pisze opowiadania, opisy, listy, sprawozdania, zaproszenia, instrukcje, rozprawki ( tematy omówione wcześniej ). Rozumie znaczenie pojęć i terminów z zakresu literatury i kultury. Posługuje się poznanymi słownikami i encyklopediami. Na prostych przykładach omawia cechy komedii, dramatu właściwego i tragedii. Rozumie treść różnorodnych instrukcji. Samodzielnie wyodrębnia elementy budowy wiersza. Fleksja i składnia Wskazuje części mowy. Rozróżnia wypowiedzenia (zdania, równoważniki zdania i zawiadomienia ). Tworzy proste przykłady zapisu mowy zależnej i niezależnej. Słowotwórstwo Tworzy nazwiska żeńskie i małżeństw. Wyróżnia w tekście zapożyczenia, antonimy, homonimy i synonimy. Dostrzega popularne związki frazeologiczne i potrafi określić ich przenośne znaczenie. Zna reguły ortograficzne i interpunkcyjne. Poprawnie zapisuje nazwiska żeńskie i małżeństw. Popełnia nieliczne błędy ortograficzne.

5 Ocena dopuszczająca Uczeń samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela wykonuje proste zadania przewidziane w programie nauczania klasy trzeciej. Czyta poprawnie, wyraźnie i wyraziście. Rozumie czytany i analizowany tekst. Rozróżnia lirykę, epikę i dramat. Potrafi korzystać z różnych źródeł wiedzy. Rozróżnia cechy podstawowych gatunków literackich ( np. powieść, nowela, tren, hymn). Poprawnie redaguje opowiadanie, streszczenie, sprawozdanie, opisy, prostą instrukcję, zaproszenie, rozprawkę ( zgodnie z przygotowanym planem ). Określa przy pomocy nauczyciela części mowy i zdania. Rozpoznaje wypowiedzenia. Analizuje proste wykresy zdań. Tworzy zgodnie ze wzorem nazwy własne, nazwiska żeńskie i małżeństw, nazwy miejscowości. Przy pomocy nauczyciela wskazuje synonimy, antonimy i homonimy, źródła związków frazeologicznych i wyjaśnia ich przenośne znaczenie. Dostrzega neologizmy, archaizmy i wyrazy zapożyczone. Popełniane błędy nie przekreślają wartości pracy i wysiłku, jaki włożył w jej napisanie. Ocena niedostateczna Uczeń nie przeczytał lektur przewidzianych programem nauczania w klasie trzeciej. Technika czytania nie pozwala mu zrozumieć tekstu, nie rozumie ogólnego sensu czytanych tekstów. Nie zna podstawowych pojęć i terminów literackich, pozwalających analizować utwory literackie. Uczeń nie opanował podstawowych wiadomości w zakresie fleksji, składni, słowotwórstwa i słownictwa, fonetyki. Nie zna zasad ortograficznych i interpunkcyjnych. Prace pisemne nie są poprawne pod względem rzeczowym, logicznym, stylistycznym. Nie potrafi tworzyć planu rozprawki. Nawet z pomocą nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnienia o elementarnym stopniu trudności.

6 Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie II gimnazjum Ocena celująca Uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania klasy drugiej Wypowiedzi ustne i pisemne cechują się dojrzałością myślenia, świadczą o systematycznym pogłębianiu zdobytej wiedzy. Uczeń nie powiela cudzych poglądów, potrafi krytycznie ustosunkować się do językowej, literackiej i kulturalnej rzeczywistości. Wypowiedzi ustne i pisemne są całkowicie poprawne pod względem stylistyczno- językowym, logicznym i rzeczowym. Potrafi samodzielnie zanalizować i zinterpretować utwory liryczne, epickie i dramatyczne przewidziane programem nauczania; wyodrębnia poznane tropy stylistyczne, określa ich funkcję w utworze literackim. Zna rodzaje i gatunki literackie oraz ich cechy gatunkowe. Zna wszystkie utwory literackie przewidziane w programie. Prace pisemne są oceniane na 18 punktów, prezentują wysoki poziom merytoryczny i artystyczny. Fleksja i składnia Biegle klasyfikuje części mowy, określa ich formę gramatyczną oraz funkcje składniowe. Zauważa i potrafi omówić osobliwości w odmianie rzeczowników i czasowników. Rozróżnia typy liczebników i biegle odmienia je. Umie przedstawić podział zaimków ze względu na funkcję w zdaniu i zastępowaną część mowy; umiejętnie stosuje zaimki w zdaniu. Wykonuje wykresy zdań złożonych. Dostrzega błędnie sformułowane zdania, potrafi nazwać rodzaje błędów i je poprawić. Rozróżnia zdania i wyrazy wtrącone, stosując je w wypowiedziach pisemnych. Słowotwórstwo Bezbłędnie dokonuje analizy słowotwórczej wyrazu, określa jego znaczenie realne i słowotwórcze. Biegle nazywa i analizuje kategorie słowotwórcze wyrazów. Omawia funkcje neologizmów. Poprawnie stosuje nowe wyrazy.

7 Rozróżnia skróty i skrótowce, prawidłowo je odmienia, stosuje zasady ortograficzne w ich zapisie. Zna zasady ortograficzne i interpunkcyjne. Poprawnie stosuje znaki interpunkcyjne w wypowiedzeniach, szczególnie we wtrąceniach. Ocena bardzo dobra Uczeń opanował min. 86% zakresu wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania klasy drugiej Wypowiedzi ustne i pisemne są poprawne pod względem stylistyczno- językowym, logicznym i rzeczowym. Analizuje i interpretuje utwory liryczne, epickie i dramatyczne przewidziane programem nauczania; wyodrębnia poznane tropy stylistyczne, określa ich funkcję w utworze literackim. Rozpoznaje rodzaje i gatunki literackie oraz ich cechy gatunkowe. Posiada bardzo dobrą znajomość utworów literackich przewidzianych w programie nauczania. Prace pisemne świadczą o znajomości problematyki, kompozycji, znajomości reguł gramatycznych i interpunkcyjnych; formułuje wypowiedzi zawierające własne sądy i przemyślenia dotyczące różnych tekstów. Pisze rozprawki na tematy dotyczące życia ucznia, a także odnoszące się do problemów przedstawionych w lekturach. Opinie popiera umiejętnie dobranymi cytatami. Swobodnie wypowiada się w opisie przeżyć wewnętrznych o uczuciach i doznaniach bohaterów literackich i własnych, używa słownictwa nacechowanego emocjonalnie. W opowiadaniach twórczych i odtwórczych stosuje słownictwo ożywiające relację, słownictwo oceniające, wykorzystuje różnorodne konstrukcje zdaniowe, urozmaica wypowiedzi dialogami, monologami, opisami przeżyć, sytuacji, tła, postaci, pytaniami retorycznymi, cytatami. Fleksja i składnia Klasyfikuje części mowy, określa ich formę gramatyczną oraz funkcje składniowe. Potrafi omówić osobliwości w odmianie rzeczowników i czasowników. Rozróżnia typy liczebników; odmienia je. Umie przedstawić podział zaimków ze względu na funkcję w zdaniu i zastępowaną część mowy; poprawnie stosuje zaimki w zdaniu. Wykonuje wykresy zdań złożonych ( typowe konstrukcje ). Wskazuje błędnie sformułowane zdania i poprawia je.

8 Rozróżnia zdania i wyrazy wtrącone, stosując je w wypowiedziach pisemnych. Słowotwórstwo Dokonuje analizy słowotwórczej wyrazu. Potrafi omówić funkcje formantów słowotwórczych. Nazywa i analizuje kategorie słowotwórcze wyrazów. Omawia funkcje neologizmów. Ocenia na konkretnych przykładach nowe wyrazy pod względem poprawnościowym. Rozróżnia skróty i skrótowce, prawidłowo je odmienia, stosuje zasady ortograficzne w ich zapisie. Uczeń opanował w stopniu bardzo dobrym zasady ortograficzne. Poprawnie stosuje znaki interpunkcyjne. Potrafi w wypowiedzeniu oddzielić człony równorzędne pod względem składniowym. Ocena dobra Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową oraz elementy wybrane z programu nauczania w klasie drugiej. W zależności od celu komunikacji różnie kształtuje swoje wypowiedzi. Posługuje się słownictwem związanym z doznaniami emocjonalnymi. Osiąga spójność wypowiedzi poprzez parafrazę tekstu, a także stosowanie wyrazów spajających. Samodzielnie potrafi poprawić większość błędów językowych i stylistycznych. Poprawnie redaguje wszystkie formy wypowiedzi (opowiadanie, opis, streszczenie, sprawozdanie, recenzję, charakterystykę, rozprawkę ). Zna treść wymaganych programem lektur. Rozpoznaje rodzaje i gatunki literackie. Dokonuje interpretacji tekstu poetyckiego, wskazuje i nazywa środki poetyckie. Fleksja i składnia Posiada usystematyzowane wiadomości o częściach mowy. Zna koniugację czasowników, tworzy imiesłowy. Poprawnie określa formę gramatyczną odmiennych części mowy. Poprawnie odmienia zaimki, dzieli je ze względu na znaczenie.

9 Dokonuje rozbioru logicznego i gramatycznego zdania łącznie z wykresem związków wyrazowych. Wyodrębnia rodzaje zdań i sporządza proste wykresy. Poprawnie przekształca i stosuje imiesłowowy równoważnik zdania. Słowotwórstwo Oddziela formant od podstawy słowotwórczej, nazywa formanty, wskazuje oboczności. Sporządza wykresy rodziny wyrazów, znajduje rdzeń, wskazuje oboczności w rdzeniu. Odróżnia zrosty, złożenia, zestawienia, neologizmy. Rozróżnia skróty i skrótowce, prawidłowo je odmienia, stosuje zasady ortograficzne w ich zapisie. W miarę dobrze opanował zasady ortograficzne i interpunkcyjne. Ocena dostateczna Uczeń opanował wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się. Wypowiada się poprawnie pod względem językowym i rzeczowym. Rozpoznaje elementy świata przedstawionego w utworze literackim. Poprawnie pisze: opowiadanie, opis postaci, list, sprawozdanie, charakterystykę, streszczenie i rozprawkę. Włącza dialog w tok narracji. Na prostym przykładzie omawia cechy dramatu. Wyodrębnia elementy budowy wiersza (strofa, wers); wskazuje rymy, podstawowe środki stylistyczne, temat i osobę mówiącą w wierszu. Potrafi posługiwać się słownikami i encyklopedią. Fleksja i składnia Rozróżnia części mowy. Umie dokonywać rozbioru logicznego i gramatycznego ( proste przykłady ). Rozróżnia zdania podrzędnie złożone i współrzędnie złożone. Słowotwórstwo Tworzy wyrazy pochodne. Oddziela podstawę słowotwórczą od formantu, tworzy rodzinę wyrazów, rysuje wykres rodziny wyrazów o przejrzystej budowie. Wyróżnia w tekście archaizmy i neologizmy. Posługuje się pojęciami skróty i skrótowce.

10 Zna podstawowe zasady ortograficzne i popełnia nieliczne błędy. Zna reguły interpunkcji w zdaniach pojedynczych i złożonych. Ocena dopuszczająca Uczeń samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela wykonuje proste zadania przewidziane w programie nauczania klasy drugiej. Rozumie czytany i zanalizowany na lekcji tekst. Popełniane błędy nie przekreślają wartości pracy i wysiłku, jaki uczeń włożył w jej napisanie. Poprawnie redaguje proste opowiadanie, charakterystykę, opis postaci, list, sprawozdanie, rozprawkę. Przy pomocy nauczyciela rozróżnia części mowy i zdania. Rozpoznaje zdanie pojedyncze i złożone. Odróżnia zdanie podrzędnie złożone od zdania współrzędnie złożonego. Sporządza wykresy zdań złożonych, określa ich rodzaje. Tworzy wyrazy pochodne, rodzinę wyrazów, dokonuje analizy słowotwórczej wyrazów pochodnych na prostych przykładach. Ocena niedostateczna Uczeń nie opanował wiadomości podstawowych w zakresie fleksji i składni, słowotwórstwa. Popełnia podstawowe błędy ortograficzne, które wynikają z faktu, iż uczeń nie zna zasad ortograficznych. Nie przeczytał lektur. Prace pisemne nie są poprawne pod względem rzeczowym, logicznym, stylistycznym, kompozycyjnym, interpunkcyjnym. Nie rozumie tematyki przeczytanego tekstu. Nawet z pomocą nauczyciela nie jest wstanie rozwiązać zagadnienia o elementarnym stopniu trudności. Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie I gimnazjum

11 Ocena celująca Otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidziany programem nauczania klasy pierwszej. Wypowiedzi ustne i pisemne są bezbłędne oraz cechują się dojrzałością myślenia. Nie powiela cudzych poglądów, potrafi krytycznie ustosunkować się do językowej, literackiej i kulturalnej rzeczywistości. Biegle posługuje się w wypowiedziach różnorodnymi środkami językowymi (leksykalnymi, składniowymi), słownictwem o zabarwieniu emocjonalnym. Prace pisemne są oceniane na 18 punktów, prezentują wysoki poziom merytoryczny i artystyczny. Redaguje charakterystykę postaci, opowiadanie, opis, streszczenie, sprawozdanie. Jest świadomym odbiorcą dzieła literackiego, filmowego czy teatralnego, porównuje dramat z jego realizacją telewizyjną, powieść z jej filmową adaptacją. Bezbłędnie dokonuje analizy utworu epickiego, wskazuje elementy świata przedstawionego, typ narracji, określa bohaterów na podstawie języka, jakim się posługują; wyodrębnia akcję, fabułę, epizody, wątki. Wskazuje w tekście środki językowe właściwe dla funkcji wypowiedzi (np. zwroty do adresata, pytania retoryczne, grzecznościowe, argumentowanie ). Analizuje i interpretuje utwór liryczny, określa typ liryki, rodzaj podmiotu lirycznego. Zna typy narracji, komizm i jego rodzaje, omawia poznawcze i moralne walory utworu. Omawia symbolikę utworu; nawiązuje do obyczajowości i tradycji narodowej, wskazuje na jej ciągłość i zmienność, wartości moralne i estetyczne. Zna wszystkie utwory literackie przewidziane w programie nauczania. Fleksja Omawia klasyfikację imiesłowów, ich budowę i zastosowanie w różnych funkcjach składniowych. Określa formy gramatyczne czasownika. Wyjaśnia, na czym polega nieregularność odmiany czasownika, osobliwości w odmianie rzeczowników. Bezbłędnie przeprowadza klasyfikację zaimków ( ze względu na różne kryteria ). Określa funkcje pełnione w wypowiedzeniach przez partykuły i wykrzykniki.

12 Omawia zasady poprawnego stosowania imiesłowowego równoważnika zdania. Zna zasady ortograficzne i interpunkcyjne. Poprawnie pisze nie z imiesłowami. Poprawnie stosuje znaki interpunkcyjne w wypowiedzeniach. Ocena bardzo dobra Uczeń opanował min. 86% zakresu wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania klasy pierwszej. Posiada bardzo dobrą znajomość utworów literackich przewidzianych w programie nauczania. Posługuje się w wypowiedziach różnorodnymi środkami językowymi (leksykalnymi, składniowymi), słownictwem o zabarwieniu emocjonalnym. Dokonuje przekształceń tekstu literackiego (streszczenie, opis, opowiadanie ). Redaguje charakterystykę postaci, charakterystykę porównawczą, umiejętnie wprowadzając cytaty z utworu literackiego, w sposób samodzielny i wszechstronny dokonuje oceny prezentowanego bohatera. Prace pisemne świadczą o znajomości problematyki, kompozycji, znajomości reguł gramatycznych i interpunkcyjnych. Analizuje utwór epicki, wskazując elementy świata przedstawionego, typ narracji, określa bohaterów, wyodrębnia akcję, fabułę, epizody, wątki. Wskazuje w opowiadaniu opisy, określa ich funkcję; rozpoznaje środki językowe służące wyrażaniu uczuć i nastroju w opisach. Analizuje i interpretuje utwór liryczny, określa typ liryki rodzaj podmiotu lirycznego. Zna typy narracji, komizm i jego rodzaje, omawia poznawcze i moralne walory utworu. Omawia symbolikę utworu, wartości moralne i estetyczne. Gromadzi słownictwo na zadany temat. Fleksja Omawia budowę imiesłowów i zastosowanie. Określa funkcje stron czasownika; zasadę stosowania strony czynnej i biernej. Wskazuje różnice między czasownikiem przechodnim i nieprzechodnim.

13 Dostrzega nieregularność odmiany czasownika, osobliwości w odmianie rzeczowników. Podaje przykłady zdań, w których znane części mowy występują w różnych funkcjach składniowych. Klasyfikuje zaimki. Omawia na przykładach zasady poprawnego stosowania imiesłowowego równoważnika zdania Bardzo dobrze zna zasady ortograficzne i interpunkcyjne. Poprawnie pisze nie z imiesłowami. Poprawnie stosuje znaki interpunkcyjne w wypowiedzeniach. Ocena dobra Otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności przewidziane podstawą programową, poszerzone o wybrane elementy programu nauczania w klasie pierwszej. Podejmuje próby wypowiadania się w formach trudniejszych niż określone podstawą programową ( np. sprawozdanie, opis sytuacji, charakterystyka porównawcza ). W wypowiedziach podejmuje próby oceny, a także wartościowania problemów i zjawisk dotyczących języka, literatury, kultury. Potrafi samodzielnie poprawić większość własnych błędów. Wykazuje dobrą znajomość treści omawianych lektur, omawia elementy świata przedstawionego utworu, wskazuję akcję, wątki bohaterów i ich powiązania; określa typ powieści. W opowiadaniu poprawnie zapisuje dialog, wzbogaca swą pracę o elementy opisów. Wymienia rodzaje i gatunki literackie, określa ich cechy. Zna terminy literackie. Swobodnie wypowiada się o utworze, nazywa własne stany uczuciowe. Wskazuje w utworze poznane środki stylistyczne, dokonuje próby określenia ich funkcji w utworze. Fleksja Przeprowadza klasyfikację imiesłowów, wskazuje podobieństwa i różnice z czasownikiem, przymiotnikiem, przysłówkiem. Określa rolę imiesłowów w zdaniu. Określa funkcje składniowe osobowych i nieosobowych form czasowników. Wskazuje na różnice w budowie formy strony czynnej, biernej. Przekształca zdania z konstrukcji czynnej na bierną i odwrotnie. Rozpoznaje formę zwrotną, która nie ma znaczenia strony zwrotnej.

14 Rozpoznaje rzeczowniki o nietypowej odmianie. Stosuje w zdaniu rzeczownik w różnych funkcjach składniowych. Nazywa rodzaje partykuł i wykrzykników. Pisze poprawnie partykuły z różnymi częściami mowy. Przekształca według podanego schematu zdanie złożone z imiesłowowym równoważnikiem zdania. W miarę dobrze opanował zasady ortograficzne i interpunkcyjne. Ocena dostateczna Otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej. Przedstawia treść utworów na podstawie cichego czytania tekstu, określa akcję i jej przebieg, wskazuje monologi i dialogi, rozumie motywy postępowania bohaterów. Zna pojecie dramatu, fraszki, hymnu, satyry, powieści historycznej, poprawnie posługuje się nimi w wypowiedziach. Poprawnie redaguje charakterystykę postaci, opowiadanie, opis, streszczenie, sprawozdanie z lektury. Samodzielnie posługuje się poznanymi słownikami. Zna i stosuje w stopniu przynajmniej dostatecznym zasady ortografii i interpunkcji. Fleksja Odróżnia imiesłowy od innych form czasownika, rozróżnia imiesłowy przymiotnikowe i przysłówkowe. Tworzy różne strony czasowników. Wyróżnia w zdaniu rzeczownik, określa jego formę fleksyjną, funkcję składniową, łączy w związki składniowe z innymi wyrazami. Wyszukuje w zdaniu przymiotnik, stosuje w poprawnych formach gramatycznych, wyróżnia przymiotniki podlegające stopniowaniu i stopniuje je; Rozróżnia zaimki. Rozpoznaje partykuły. Uzupełnia zdania wykrzyknikami. Wyróżnia imiesłowowy równoważnik zdania. Zna podstawowe zasady ortograficzne i popełnia nieliczne błędy. Pisze w miarę poprawnie partykuły: nie, by z czasownikiem. Zna reguły interpunkcji w zdaniach pojedynczych i złożonych.

15 Ocena dopuszczająca Otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności pozwalają samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela wykonanie zadań niewielkim stopniu trudności. Jego technika czytania i zrozumienia tekstu literackiego pozwala na samodzielne opowiadanie odtwórcze. Potrafi wskazać fikcję i autentyzm utworu. W stopniu zadowalającym pracuje z książką, zaznaczając odpowiednie fragmenty. Określa cechy powieści, wskazuje akcję, wątki, bohaterów. Pisze charakterystykę bohatera literackiego, opowiadanie odtwórcze, streszczenie. Samodzielnie pisze plan ramowy i szczegółowy. W wypowiedziach pisemnych popełnia błędy językowe, stylistyczne, logiczne i ortograficzne, które nie przekreślają całkowicie wartości pracy i wysiłku, jaki włożył w ich napisanie. Potrafi rozpoznać odmienne i nieodmienne części mowy. Wskazuje na prostych przykładach imiesłowy. Ocena niedostateczna Otrzymuje uczeń, który: nie opanował elementarnych wiadomości dotyczących gatunków literackich, ich budowy, analizy utworu literackiego. ma słaby zakres słownictwa, błędnie redaguje swe wypowiedzi (pod względem językowym i rzeczowym). nie opanował techniki głośnego i cichego czytania tekstu w stopniu zadowalającym, ma trudności ze zrozumieniem lektury. w wypowiedziach pisemnych nie przestrzega zasad ortograficznych, interpunkcyjnych, popełnia dużo błędów językowych i stylistycznych. ma kłopoty z rozpoznawaniem odmiennych i nieodmiennych części mowy. nie potrafi w stopniu zadowalającym przyswoić poznanego materiału gramatycznego przewidzianego programem klasy pierwszej. Nawet przy pomocy nauczyciela nie jest wstanie rozwiązać zagadnień o elementarnym stopniu trudności. na o

16

KLASA I OCENĘ CELUJĄCĄ: otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania.

KLASA I OCENĘ CELUJĄCĄ: otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z języka polskiego na III etapie edukacyjnym KLASA I OCENĘ CELUJĄCĄ: otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO klasa 1 OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania. 1. Twórczo oraz samodzielnie rozwija

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE III GIMNAZJUM Ocenę CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który w zakresie swych kompetencji polonistycznych spełnia wszystkie wymagania jak na ocenę bardzo dobrą oraz:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KL. II. Kształcenie literacko kulturowe

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KL. II. Kształcenie literacko kulturowe KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KL. II Kształcenie literacko kulturowe Ocena celująca Otrzymuje ją uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania - twórczo

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V OCENA CELUJĄCĄ otrzymuje ją uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania dla klasy V oraz: twórczo i samodzielnie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK POLSKI

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK POLSKI KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK POLSKI Kryteria ocen z języka polskiego dla uczniów kl.i-iii gimnazjum z orzeczeniem o upośledzeniu w stopniu Lekkim Kryteria ocen z języka polskiego w klasie I gimnazjum Kryteria

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka polskiego dla klasy VI

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka polskiego dla klasy VI Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka polskiego dla klasy VI OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: - twórczo oraz samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, -

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego dla klasy III gimnazjum

Kryteria oceniania z języka polskiego dla klasy III gimnazjum Kryteria oceniania z języka polskiego dla klasy III gimnazjum Kształcenie literackie Ocena celująca Otrzymuje ją uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka polskiego w kl. VI a

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka polskiego w kl. VI a Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka polskiego w kl. VI a OCENĘ CELUJĄCĄ Otrzymuje uczeń, który twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: JĘZYK POLSKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: JĘZYK POLSKI KLASA III GIMNAZJUM Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania; - proponuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego dla programu Słowa na czasie

Kryteria oceniania z języka polskiego dla programu Słowa na czasie Kryteria oceniania z języka polskiego dla programu Słowa na czasie Klasa I Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: twórczo oraz samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zamiłowania; proponuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA IV

STANDARDY WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA IV STANDARDY WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA IV stopień niedostateczny - 1 stopień dopuszczający - 2 nie opanował podstawowych wiadomości z fleksji, składni, słownictwa, ortografii, w zakresie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego KLASA V

Kryteria oceniania z języka polskiego KLASA V KLASA V OCENĘ CELUJĄCĄ, otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązującą podstawę programową: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania, proponuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego KLASA VI

Kryteria oceniania z języka polskiego KLASA VI Kryteria oceniania z języka polskiego KLASA VI OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI NA POSZCZEGÓLNE OCENY I OKRES OCENA CELUJĄCA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI NA POSZCZEGÓLNE OCENY I OKRES OCENA CELUJĄCA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI NA POSZCZEGÓLNE OCENY I OKRES OCENA CELUJĄCA otrzymuje uczeń, którego wiadomości i umiejętności znacznie wykraczają poza program języka polskiego

Bardziej szczegółowo

śledzi tok lekcji, zapamiętuje najważniejsze informacje;

śledzi tok lekcji, zapamiętuje najważniejsze informacje; SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II w I okresie Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: opanował technikę czytania; śledzi tok lekcji, zapamiętuje najważniejsze informacje;

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V I. OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania. proponuje rozwiązania oryginalne i wykraczające

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria ocen z języka polskiego w klasie pierwszej gimnazjum

Szczegółowe kryteria ocen z języka polskiego w klasie pierwszej gimnazjum Szczegółowe kryteria ocen z języka polskiego w klasie pierwszej gimnazjum Ocena Kształcenie literackie i językowe Nauka o języku dopuszczający dostateczny dobry technika czytania i zrozumienia tekstu literackiego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KL.IV KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENĘ CELUJĄCĄ programem nauczania dla klasy IV i poza tym: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA V (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Otrzymuje ją uczeń, którego wiedza znacznie wykracza

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO Lucyna Bobińska Alicja Czeszak Joanna Dzioch Bogusława Filip Mirosława Filipowiak Bożena Smoleń Wolsztyn, dnia 02.09.2015 r. Za co będę oceniać- Waga Częstotliwość

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. VI OCENĘ CELUJĄCĄ: - rozszerza czytelnictwo o lektury nadobowiązkowe - ogląda widowiska teatralne dla dzieci i młodzieży oraz potrafi o nich opowiedzieć kolegom

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V

KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KL.V KRYTERIA OCENY ROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V OCENĘ CELUJĄCĄ Otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie II gimnazjum 1 Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie II gimnazjum Ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego: wiedza i umiejętność znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania i który: - twórczo

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENĘ CELUJĄCĄ, otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. - twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie 5 Teraz polski!

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie 5 Teraz polski! Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie 5 Teraz polski! OCENA CELUJĄCA KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrą a ponadto:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY V

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY V KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY V OPRACOWANY NA PODSTAWIE: 1. Rozporządzenia MENiS z dnia 26. 02. 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

Uczniów obowiązują wiadomości i umiejętności nabyte w klasach IV i V.

Uczniów obowiązują wiadomości i umiejętności nabyte w klasach IV i V. KLASA VI Uczniów obowiązują wiadomości i umiejętności nabyte w klasach IV i V. (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Otrzymuje ją uczeń,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE W KLASYFIKACJI ROCZNEJ I ŚRÓDROCZNEJ KLASA II

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE W KLASYFIKACJI ROCZNEJ I ŚRÓDROCZNEJ KLASA II WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE W KLASYFIKACJI ROCZNEJ I ŚRÓDROCZNEJ KLASA II OCENA CELUJĄCĄ (6) Otrzymuje uczeń, który swoją wiedzą i umiejętnościami wykracza poza program nauczania Sprawnie,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 4. Ocena celująca:

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 4. Ocena celująca: Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy 4 Ocena celująca: Uczeń opanował pełny zakres wiadomości określony w podstawie programowej. Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania

Bardziej szczegółowo

Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej.

Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej. KLASA V Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej. Ocena celująca - Opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej. - Samodzielnie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASIE VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASIE VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASIE VI Uczniowie z obniżoną sprawnością intelektualną OCENA NIEDOSTATECZNA

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego dla programu Słowa na czasie KLASA III

Kryteria oceniania z języka polskiego dla programu Słowa na czasie KLASA III Kryteria oceniania z języka polskiego dla programu Słowa na czasie KLASA III OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA (źródło: wydawnictwo Nowa Era) Stopień celujący (6) Uczeń wykonał większość zadań dodatkowych, a jego

Bardziej szczegółowo

OCENĘ DOBRĄ OCENĘ DOSTATECZNĄ

OCENĘ DOBRĄ OCENĘ DOSTATECZNĄ Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla kl. III niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen klasyfikacyjnych śródrocznych (w wymaganiach rocznych mieszczą się wymagania śródroczne) OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V. Kryteria ocen

KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V. Kryteria ocen KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V Kryteria ocen Ocenę celującą - otrzymuje uczeń, który samodzielnie rozwija zainteresowania, a jego wiedza znacznie przekracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej.

Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej. KLASA VI Czytać, myśleć, uczestniczyć. Program nauczania ogólnego języka polskiego w klasach IV VI szkoły podstawowej. Ocena celująca - Opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej. - Samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej

Kryteria ocen z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej Kryteria ocen z języka polskiego dla klasy V szkoły podstawowej 1. Kształcenie literackie i kulturalne: Ocena dopuszczająca- uczeń: - poprawnie czyta i wygłasza tekst poetycki - wyodrębnia elementy świata

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego dla programu Słowa na czasie. Klasa II

Kryteria oceniania z języka polskiego dla programu Słowa na czasie. Klasa II Kryteria oceniania z języka polskiego dla programu Słowa na czasie Klasa II Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: twórczo oraz samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zamiłowania; proponuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu OCENA CELUJĄCA Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu Uczeń twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania. Jego wypowiedzi ustne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka polskiego dla klasy V

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka polskiego dla klasy V Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny śródroczne z języka polskiego dla klasy V OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: - doskonale opanował umiejętności zapisane w podstawie programowej, - samodzielnie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VII

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VII PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VII I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

VI KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE

VI KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE Kryteria ocen w klasie VI KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE Wymagania konieczne ( ocena dopuszczająca) - poprawnie czyta i wygłasza z pamięci tekst poetycki -wyodrębnia elementy świata przedstawionego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla ucznia klasy siódmej SP z orzeczeniem PPP

Wymagania edukacyjne dla ucznia klasy siódmej SP z orzeczeniem PPP Wymagania edukacyjne dla ucznia klasy siódmej SP z orzeczeniem PPP 3445.208.2017 KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE Ocena dopuszczająca: Ocena dostateczna: Ocena dobra: Ocena bardzo dobra: klasyfikuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASA IV OCENA CELUJĄCA Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który w pełnym stopniu opanował zakres wiedzy i umiejętności z podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013 Kryteria ocen w klasie V

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013 Kryteria ocen w klasie V Wymagania edukacyjne z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013 Kryteria ocen w klasie V Opracowała: Bożena Jop WYMAGANIA KONIECZNE (ocena dopuszczająca) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który w

Bardziej szczegółowo

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych.

Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla kl. V Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania pozytywnych ocen niższych. OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VII

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VII WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VII Na daną ocenę obowiązują ucznia również wymagania na wszystkie oceny niższe oraz

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. twórczo i samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego w klasach IV - VI KLASA IV

Kryteria oceniania z języka polskiego w klasach IV - VI KLASA IV Kryteria oceniania z języka polskiego w klasach IV - VI KLASA IV OCENA CELUJĄCA Uczeń: - Twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania. - Proponuje rozwiązania wykraczające poza materiał

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV -VI

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV -VI KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV -VI KLAS IV OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. - Twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania.

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów

Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów Umiejętności oceniane na lekcjach języka polskiego: mówienie (opowiadanie ustne- twórcze i odtwórcze); czytanie: o głośne i wyraziste, o ciche

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNE WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KL.IV KRYTERIA OCENY ŚRODROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

NIEZBĘDNE WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KL.IV KRYTERIA OCENY ŚRODROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV NIEZBĘDNE WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI KL.IV KRYTERIA OCENY ŚRODROCZNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENĘ CELUJĄCĄ Otrzymuje uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klas I, II, III w Gimnazjum nr 2 w Ludźmierzu

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klas I, II, III w Gimnazjum nr 2 w Ludźmierzu Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klas I, II, III w Gimnazjum nr 2 w Ludźmierzu Celem przedmiotowego systemu oceniania jest wspieranie ucznia w rozwoju intelektualnym i osobowościowym.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego w klasach IV VI KLASA IV OCENA CELUJĄCA:

Kryteria oceniania z języka polskiego w klasach IV VI KLASA IV OCENA CELUJĄCA: Kryteria oceniania z języka polskiego w klasach IV VI KLASA IV OCENA CELUJĄCA: Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania dla klasy czwartej, samodzielnie i twórczo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA I SEMESTR I Opracowała: mgr Mirosława Ratajczak

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA I SEMESTR I Opracowała: mgr Mirosława Ratajczak KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA I SEMESTR I Opracowała: mgr Mirosława Ratajczak Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania;

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego

Wymagania edukacyjne z języka polskiego Wymagania edukacyjne z języka polskiego KRYTERIA OCENIANIA KLASA II GIMNAZJUM NIEDOSTATECZNY Otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą ( nie opanował minimum programowego, co uniemożliwia

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Opracowano na podstawie Programu nauczania Słowa z uśmiechem wydawnictwa WSiP Klasa IV OCENA celująca UCZEŃ: Aktywnie uczestniczy w lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PZO NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II GIMNAZJUM

PROJEKT PZO NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II GIMNAZJUM PROJEKT PZO NA LEKCJACH JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II 1. Umowa z uczniami. GIMNAZJUM 2.Ocenianiu podlega wiedza i umiejętności określone programem nauczania. 3.Każdy sprawdzian poprzedzony zostanie zapowiedzią

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM mgr Magdalena Bilińska WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM OCENA CELUJĄCA Otrzymuje ją uczeń, który w pełni opanował wszystkie treści ujęte w podstawie programowej i określone

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV-VI KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY dla uczniów klasy III Gimnazjum nr 47 sportowego w Krakowie opracowany: przez zespół polonistów gimnazjum

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY dla uczniów klasy III Gimnazjum nr 47 sportowego w Krakowie opracowany: przez zespół polonistów gimnazjum WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY dla uczniów klasy III Gimnazjum nr 47 sportowego w Krakowie opracowany: przez zespół polonistów gimnazjum CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM Obowiązuje znajomość lektur:

Bardziej szczegółowo

KLASA VII. (Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych).

KLASA VII. (Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych). KLASA VII Uczniów obowiązują wiadomości i umiejętności nabyte w klasach IV - VI. (Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych). OCENA CELUJĄCA Otrzymuje ją

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania uczniów na lekcjach języka polskiego w gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania uczniów na lekcjach języka polskiego w gimnazjum Zespól Szkół Publiczne Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Siedliskach Przedmiotowy system oceniania uczniów na lekcjach języka polskiego w gimnazjum Lucyna Jamka Ewa Ustjanowska Przedmiotowy system

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego w kl. IV - VI

Kryteria oceniania z języka polskiego w kl. IV - VI Kryteria oceniania z języka polskiego w kl. IV - VI KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENĘ CELUJĄCĄ, otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. -

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA 4 SZKOŁA PODSTAWOWA SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY CZWARTEJ: Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM IM. JANA BENEDYKTA SOLFY W TRZEBIELU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DLA KLASY IIA I IIB

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM IM. JANA BENEDYKTA SOLFY W TRZEBIELU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DLA KLASY IIA I IIB PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM IM. JANA BENEDYKTA SOLFY W TRZEBIELU W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DLA KLASY IIA I IIB Opracowała: mgr Sylwia Dukowska I 1. Przedmiotowy System

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2012/13

Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2012/13 Wymagania edukacyjne z języka polskiego dla klasy czwartej SP im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2012/13 Prezentowane wymagania edukacyjne do wszystkich klas na poszczególne oceny w klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY - KLASA IV

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY - KLASA IV JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY - KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy VI szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy VI szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny roczne z języka polskiego dla klasy VI szkoły podstawowej OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: twórczo oraz samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY V I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI OPRACOWANY NA PODSTAWIE: 1. Rozporządzenia MENiS z dnia 26. 02. 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY IV I. PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA 1. Obszary podlegające ocenianiu: sprawdziany, zadania klasowe, dyktanda, kartkówki,

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z języka polskiego w klasach V

Kryteria ocen z języka polskiego w klasach V Kryteria ocen z języka polskiego w klasach V OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, którego wiedza znacznie przekracza obowiązujący program nauczania: Twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYKA POLSKIEGO (WSiP klasa III)

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYKA POLSKIEGO (WSiP klasa III) PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYKA POLSKIEGO (WSiP klasa III) 1 W przedmiotowym systemie oceniania będą oceniane następujące elementy wiedzy, umiejętności, postawy: wiedza o języku ~ składnia i fleksja

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV OCENA CELUJACA: Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania: twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania; proponuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II GIMNAZJUM OCENA WYMAGANIA CELUJĄCA (6) BARDZO DOBRA (5) Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, osiągając 95%-100%

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI -WYMAGANIA KLASA IV

JĘZYK POLSKI -WYMAGANIA KLASA IV JĘZYK POLSKI -WYMAGANIA KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: JĘZYK POLSKI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: JĘZYK POLSKI KLASA I GIMNAZJUM Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - twórczo oraz samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zamiłowania; - proponuje rozwiązania oryginalne;

Bardziej szczegółowo

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE IV Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: - opanował w niewielkim stopniu umiejętności zapisane w podstawie programowej; - większość zadań, nawet bardzo

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASIE VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASIE VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASIE VI Uczniowie w normie intelektualnej OCENA NIEDOSTATECZNA Otrzymuje ją

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie 6 Teraz polski!

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie 6 Teraz polski! Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny w klasie 6 Teraz polski! KULTUROWE ORTOGRAFIA I OCENA CELUJĄCA Uczeń opanował wiadomości i umiejętności przewidziane na ocenę bardzo dobrą a ponadto: - proponuje

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI OKNO NA ŚWIAT

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI OKNO NA ŚWIAT PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY VI OKNO NA ŚWIAT Przedmiotem oceny z języka polskiego są: - opanowanie wiadomości przewidziane w programie nauczania, - ocena umiejętności, postawa,

Bardziej szczegółowo

Stopień szkolny. Kryteria przyznania oceny. celujący. bardzo dobry. dobry. dostateczny. dopuszczający. niedostateczny

Stopień szkolny. Kryteria przyznania oceny. celujący. bardzo dobry. dobry. dostateczny. dopuszczający. niedostateczny niedostateczny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Stopień szkolny Kryteria przyznania oceny - zdobył wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania w danej klasie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy V. Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku Wiesława Sękowska

Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy V. Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku Wiesława Sękowska Szkoła Podstawowa nr 3 w Ozimku Wiesława Sękowska Przedmiotowy system oceniania z języka polskiego dla klasy V 1.Przedmiotem oceny z języka polskiego są: - opanowane wiadomości przewidziane w programie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA: Język polski

KRYTERIA OCENIANIA: Język polski KRYTERIA OCENIANIA: Język polski KLASA I GIMNAZJUM Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - twórczo oraz samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zamiłowania; - proponuje rozwiązania oryginalne, wykraczające

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA II GIMNAZJUM SEMESTR I Opracowała: mgr Mirosława Szymczak -Ratajczak

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA II GIMNAZJUM SEMESTR I Opracowała: mgr Mirosława Szymczak -Ratajczak KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA II GIMNAZJUM SEMESTR I Opracowała: mgr Mirosława Szymczak -Ratajczak Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II DLA UCZNIÓW UPOŚLEDZONYCH W STOPNIU LEKKIM. SEMESTR I Opracowała: mgr Mirosława Szymczak- Ratajczak

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II DLA UCZNIÓW UPOŚLEDZONYCH W STOPNIU LEKKIM. SEMESTR I Opracowała: mgr Mirosława Szymczak- Ratajczak KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II DLA UCZNIÓW UPOŚLEDZONYCH W STOPNIU LEKKIM SEMESTR I Opracowała: mgr Mirosława Szymczak- Ratajczak Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: - zna, rozpoznaje

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA IV OCENA CELUJĄCA otrzymuje uczeń, który: spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą; wykazuje się bogatą znajomością różnych tekstów kultury; wykorzystując

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z JĘZYKA POLSKIEGO w klasie 7 Szkoły Podstawowej str. 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE

Bardziej szczegółowo

Otrzymuje ją uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na oceną dopuszczającą.

Otrzymuje ją uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na oceną dopuszczającą. Wymagania edukacyjne z języka polskiego- rok szkolny 2018/2019. Program nauczania j. polskiego Czytać, myśleć, uczestniczyć, autorka Marlena Derlukiewicz, realizowany przy pomocy podręcznika Słowa na start

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne język polski klasa IV

Wymagania edukacyjne język polski klasa IV Wymagania edukacyjne język polski klasa IV Ocenę NIEDOSTATECZNĄ (1) otrzymuje uczeń, który nie opanował poziomu wymagań w zakresie kształcenia literackiego, nauki o języku i form wypowiedzi wskazanych

Bardziej szczegółowo