ZUS wyjaśnia.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZUS wyjaśnia. www.zus.pl www.zus.pl"

Transkrypt

1 OPŁACANIE SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE ZA OSOBY POBIERAJĄCE ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE W ZWIĄZKU Z NOWELIZACJĄ PRZEPISÓW OD DNIA 1 STYCZNIA 2013 R. Od dnia 1 stycznia 2013 r. w wyniku nowelizacji przepisów dotyczących osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, za które przed tym dniem wójt, burmistrz lub prezydent miasta zaprzestał opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z uwagi na osiągnięcie przez nie okresu ubezpieczenia 20 lat zachodzi konieczność dopłacenia składek, o ile nie posiadają one okresów ubezpieczenia wymaganych znowelizowanymi przepisami. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) osobom wymienionym w powołanym przepisie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w celu sprawowania opieki nad osobami spełniającymi warunki określone w ustawie. Stosownie do art. 6 ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.), w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2013 r., znowelizowanego art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz. 637), za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne wójt, burmistrz lub prezydent miasta (zwany dalej organem samorządu) będzie opłacał składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od podstawy odpowiadającej wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych przez okres niezbędny do uzyskania 25-letniego okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego), z zastrzeżeniem art. 87 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą emerytalną. W związku z powyższym, od dnia 1 stycznia 2013 r. zmianie ulegnie maksymalny okres, za który organ samorządu opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę pobierającą świadczenie pielęgnacyjne. Okres ten dla mężczyzn będzie wynosił 25 lat, a dla kobiet w zależności od roku, w którym osiągną one wiek określony w art. 24 ust. 1a ustawy emerytalnej od 20 do 25 lat, tj.: 20 lat dla kobiet, które wiek emerytalny przewidziany w art. 24 ust. 1a ustawy emerytalnej osiągną najpóźniej w dniu 31 grudnia 2013 r., 21 lat dla kobiet, które wiek emerytalny przewidziany w art. 24 ust. 1a ustawy emerytalnej osiągną w latach , 22 lata dla kobiet, które wiek emerytalny przewidziany w art. 24 ust. 1a ustawy emerytalnej osiągną w latach , 23 lata dla kobiet, które wiek emerytalny przewidziany w art. 24 ust. 1a ustawy emerytalnej osiągną w latach , 24 lata dla kobiet, które wiek emerytalny przewidziany w art. 24 ust. 1a ustawy emerytalnej osiągną w latach ,

2 25 lat dla kobiet, które wiek emerytalny przewidziany w art. 24 ust. 1a ustawy emerytalnej osiągną po dniu 31 grudnia 2021 r. W myśl art. 19 ustawy z dnia 11 maja 2012 r., organ samorządu jest zobowiązany, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy, opłacić składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby, które pobierały, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenie pielęgnacyjne i którym zaprzestano opłacania składek w związku z uzyskaniem 20-letniego okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego). W ten sam sposób powinny być traktowane osoby, dla których wymagany okres ubezpieczenia podlega wydłużeniu na mocy ustawy z dnia 11 maja 2012 r., a które w ogóle nie zostały zgłoszone do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, z uwagi na uzyskanie 20-letniego okresu ubezpieczenia przed rozpoczęciem pobierania świadczenia. Jednocześnie składkę opłaca się za ten okres pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, za który składka nie była opłacona, jednakże nie dłuższy niż okres niezbędny do uzyskania 25-letniego okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego), z zastrzeżeniem art. 87 ust. 1b ustawy emerytalnej. Podstawą wymiaru składki ma być kwota świadczenia pielęgnacyjnego obowiązująca w dniu opłacenia składki. UWAGA! W stosunku do osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, za które w związku z obowiązującą od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 sierpnia 2005 r. treścią przepisu art. 6 ust. 2b ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, organ samorządu nie opłacał jeżeli w terminie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego osoba ta miała ukończone 50 lat lub więcej i okres ubezpieczenia (składkowy i nieskładkowy) krótszy niż 10 lat, nie mają zastosowania przepisy art. 19 ustawy z dnia 11 maja 2012 r. W świetle powyższego organ samorządu zobowiązany jest złożyć za w/wym. osoby następujące dokumenty ubezpieczeniowe: 1. Zgłoszenie do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych od dnia, z którym zostały z nich wyrejestrowane w związku z osiągnięciem maksymalnego okresu ubezpieczenia. Na druku ZUS ZUA należy wskazać kod tytułu ubezpieczenia rozpoczynający się cyframi Zerowe raporty ZUS RCA z powyższym kodem tytułu ubezpieczenia. Za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym były w tym okresie bieżąco składane imienne raporty miesięczne ZUS RZA z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi z wykazaną podstawą wymiaru i składką na ubezpieczenie zdrowotne. 3. Wyrejestrowanie z ubezpieczeń emerytalnego i rentowych na druku ZUS ZWUA. Uzupełniony okres ubezpieczenia z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi nie może wykraczać poza 31 grudzień 2012 r. Tym samym data wyrejestrowania nie może być późniejsza niż 1 stycznia 2013 r.

3 4. Zgłoszenie do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych od dnia 1 stycznia 2013 r., z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi w przypadku, gdyby okres sprzed tej daty był niewystarczający do uzyskania okresu ubezpieczenia, wydłużonego na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2012 r. Ponadto za okres objęty zgłoszeniem do ubezpieczeń z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi 50 00, sprzed 1 stycznia 2013 r., organ samorządu zobowiązany jest do opłacenia należnych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, od podstawy wymiaru stanowiącej iloczyn kwoty świadczenia pielęgnacyjnego, obowiązującego w dniu opłacenia składki i liczby miesięcy podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 11 maja 2012 r. Rozliczenie powinno być dokonane w raporcie imiennym ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi 30 00, w celu wyróżnienia dopłaty, od raportów składanych z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi Ustalona w ten sposób podstawa wymiaru składek zostanie poddana ogólnym rygorom art. 19 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Z uwagi na to, że ustawodawca określił 6 miesięczny termin na opłacenie składek za okres do 31 grudnia 2012 należy uznać, że termin ten obowiązuje także w zakresie składania dokumentów rozliczeniowych składanych z kodem tytułu ubezpieczeń rozpoczynającym się cyframi 50 00, co oznacza, że dokumenty te powinny zostać złożone nie później niż do dnia 30 czerwca 2013 r. Natomiast składki należne za okres od 1 stycznia 2013 r. powinny być rozliczane w raportach ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi i opłacane na bieżąco przez okres niezbędny do uzyskania odpowiedniego okresu ubezpieczenia, wydłużonego na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2012 r. W razie, gdy organ samorządu przed dniem 1 stycznia 2013 r. dokonał zgłoszenia do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych oraz rozliczał i opłacał składki przez okres dłuższy niż obowiązujący wtedy maksymalny okres ubezpieczenia, a nie wykraczający ponad okres, za który powstanie obowiązek opłacenia składek w myśl znowelizowanych przepisów, Zakład nie będzie kwestionował dokonanego rozliczenia. Jednakże wówczas w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 11 maja 2012 r. organ samorządu będzie zobowiązany do złożenia imiennego raportu rozliczeniowego za ubezpieczonego z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi oraz do opłacenia składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od różnicy wynikającej z wysokości świadczenia pielęgnacyjnego, wykazanego w złożonych dokumentach rozliczeniowych za okresy sprzed 1 stycznia 2013 r., a wielokrotnością kwoty świadczenia pielęgnacyjnego obowiązującego w dniu opłacenia składki, o ile wysokość tego świadczenia w stosunku do okresu, za który już zostały złożone dokumenty rozliczeniowe uległa zmianie. Przykład 1 Organ samorządu miasta S. z dniem 1 lutego 2012 r. zaprzestał opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za Panią Annę K. z uwagi na osiągnięcie przez nią 20 letniego okresu ubezpieczenia. Płatnik od 1 lutego 2012 r. wyrejestrował ubezpieczoną z ubezpieczeń na druku ZUS ZWUA i od tego dnia zgłosił ubezpieczoną do ubezpieczenia zdrowotnego z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi na druku ZUS ZZA. Pani Anna K. nadal pobiera świadczenie.

4 Płatnik ustalił, że Pani Anna K. wiek emerytalny przewidziany w art. 24 ust. 1a ustawy emerytalnej osiągnie w 2016 r. Zatem konieczne jest opłacanie za nią składek przez 2 lata (od 1 lutego 2012 r. nie miała innego tytułu do ubezpieczeń społecznych). Po 1 stycznia 2013 r. za Panią Annę K. płatnik powinien przekazać do Zakładu: druk ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi 50 00, ze zgłoszeniem do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych od dnia 1 lutego 2012 r., za miesiące od lutego do grudnia 2012 r. imienne raporty rozliczeniowe ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi z wykazaną zerową podstawą wymiaru i kwotami druki ZUS ZWUA - wyrejestrowanie ubezpieczonej od dnia 1 stycznia 2013 r. z kodem tytułu ubezpieczeń rozpoczynającym się cyframi i z kodem tytułu ubezpieczeń rozpoczynającym się cyframi i od tej daty zgłoszenie do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych oraz ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi 14 22, w terminie do 30 czerwca 2013 r. imienny raport ZUS RCA (za miesiąc, w którym dokonano dopłaty wymiaru składek sumę kwot świadczenia pielęgnacyjnego wypłaconego za okres II-XII 2012 r zł (11 x 520 zł kwota świadczenia). Od tej podstawy naliczyć oraz opłacić składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na bieżąco, tj. począwszy od rozliczeń za styczeń 2013 r. przez okres kolejnych 13 miesięcy rozliczać składki w dokumentach rozliczeniowych z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi 14 22, o ile w tym okresie nadal będzie uprawniona do świadczenia pielęgnacyjnego. Przykład 2 Pani Anna N. od 1 marca 2012 r. pobiera świadczenie pielęgnacyjne. Organ samorządu miasta W. nie wykazywał od kwoty świadczenia gdyż Pani Anna N. na dzień 1 marca 2012 r. miała 20 letni okres ubezpieczenia. W konsekwencji Pani Anna N. została zgłoszona z tytułu pobierania świadczenia pielęgnacyjnego na druku ZUS ZZA z kodem rozpoczynającym się cyframi wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego i tylko ta składka była za nią rozliczana i opłacana. Aktualnie płatnik ustalił, że Pani Anna N. wiek emerytalny przewidziany w art. 24 ust. 1a ustawy emerytalnej osiągnie w 2018 r. Zatem konieczne jest opłacanie za nią składek przez 3 lata (od 1 marca 2012 r. nie miała innego tytułu do ubezpieczeń społecznych). Po 1 stycznia 2013 r. za Panią Annę N. płatnik powinien przekazać do Zakładu: druk ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi 50 00, ze zgłoszeniem do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych od 1 marca 2012 r., za miesiące od marca do grudnia 2012 r. imienne raporty rozliczeniowe ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi z wykazaną zerową podstawą wymiaru i kwotami

5 druki ZUS ZWUA - wyrejestrowanie ubezpieczonej od dnia 1 stycznia 2013 r. z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi oraz z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi i od tej daty zgłoszenie do ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i zdrowotnego z kodem ubezpieczenia (na druku ZUS ZUA). w terminie do 30 czerwca 2013 r. imienny raport ZUS RCA (za miesiąc, w którym dokonano dopłaty wymiaru składek sumę kwot świadczenia pielęgnacyjnego wypłaconego za okres III-XII 2012 r zł (10 x 520 zł) i od tej podstawy naliczyć oraz opłacić składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na bieżąco, tj. począwszy od rozliczeń za styczeń 2013 r. przez okres kolejnych 26 miesięcy rozliczać składki z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi 14 22, o ile w tym okresie nadal będzie uprawniona do świadczenia pielęgnacyjnego. Przykład 3 Pani Ewa M. od 1 lutego do 31 grudnia 2012 r. pobierała świadczenie pielęgnacyjne. Płatnik z tytułu pobierania świadczenia nie zgłaszał jej do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, gdyż na dzień 1 lutego 2012 r. miała 20 letni okres ubezpieczenia. Ubezpieczona została od 1 lutego 2012 r. zgłoszona na druku ZUS ZZA z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego i tylko ta składka była za nią rozliczana i opłacana. Aktualnie płatnik ustalił, że ubezpieczona wiek emerytalny przewidziany w art. 24 ust. 1a ustawy emerytalnej osiągnie po dniu 31 grudnia 2021 r. Zatem konieczne jest opłacanie za nią składek przez 5 lat. Płatnik składek za Panią Ewę M. po 1 stycznia 2013 r. powinien przekazać do Zakładu: druk ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi 50 00, ze zgłoszeniem do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych od 1 lutego 2012 r., za miesiące od lutego do grudnia 2012 r. imienne raporty rozliczeniowe ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi z wykazaną zerową podstawą wymiaru i kwotami druki ZUS ZWUA - wyrejestrowanie ubezpieczonej od dnia 1 stycznia 2013 r. z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi oraz z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi i od tej daty zgłoszenie do ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i zdrowotnego z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi (na druku ZUS ZUA), w terminie do 30 czerwca 2013 r. imienny raport ZUS RCA (za miesiąc, w którym dokonano dopłaty wymiaru składek sumę kwot świadczenia pielęgnacyjnego wypłaconego za okres II XII 2012 r zł (11 x 520 zł) i od tej podstawy naliczyć oraz opłacić składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. na bieżąco, tj. począwszy od rozliczeń za styczeń 2013 r. przez okres kolejnych 49 miesięcy rozliczać składki z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi 14 22, o ile w tym okresie nadal będzie uprawniona do świadczenia pielęgnacyjnego.

6 Przykład 4 Organ samorządu miasta K. do dnia 31 sierpnia 2011 r. opłacał składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za Panią Annę K. Od 1 września 2011 r. zaprzestał opłacania tych składek, gdyż osiągnęła ona 20 letni okres ubezpieczenia. Ubezpieczona została od 1 września 2011 r. wyrejestrowana na formularzu ZUS ZWUA z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego i od 1 września 2011 r. została zgłoszona na druku ZUS ZZA z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego i tylko ta składka była za nią rozliczana i opłacana. Od 1 grudnia 2012 r. Pani Anna K. utraciła prawo do świadczenia pielęgnacyjnego i od tej daty została wyrejestrowana z ubezpieczenia zdrowotnego. Aktualnie płatnik ustalił, że ubezpieczona wiek emerytalny przewidziany w art. 24 ust. 1a ustawy emerytalnej osiągnie w 2015 r. i do uzyskania 21 letniego okresu ubezpieczenia brakuje jej 1 roku. Zatem konieczne jest opłacenie za nią składek za okres 12 miesięcy od 1 września 2011 r. do 31 sierpnia 2012 r. Po 1 stycznia 2013 r. za Panią Annę K. płatnik powinien przekazać do Zakładu: druk ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi 50 00, ze zgłoszeniem do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych od dnia 1 września 2011 r. za miesiące od września 2011 r. do sierpnia 2012 r. imienne raporty rozliczeniowe ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi z wykazaną zerową podstawą wymiaru i kwotami druk ZUS ZWUA - wyrejestrowanie ubezpieczonej od dnia 1 września 2012 r. z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi 50 00, w terminie do 30 czerwca 2013 r. imienny raport ZUS RCA (za miesiąc, w którym dokonano dopłaty wymiaru składek sumę kwot świadczenia pielęgnacyjnego wypłaconego za okres IX 2011 VIII 2012 r., tj zł i od tej podstawy naliczyć oraz opłacić składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Przykład 5 Organ samorządu miasta R. opłacał składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne za Panią Justynę K. z tytułu otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego. Pani Justyna K. na dzień 1 września 2012 r. miała 20 letni okres podlegania ubezpieczeniom. Pomimo tego do końca grudnia 2012 r. były za nią wykazywane składki na ubezpieczenia emerytalne od kwoty wypłaconego świadczenia pielęgnacyjnego. Aktualnie płatnik ustalił, że Pani Justyna K. wiek emerytalny przewidziany w art. 24 ust. 1a ustawy emerytalnej osiągnie w 2015 r. Zatem konieczne jest opłacanie za nią składek przez okres 12 miesięcy. W takiej sytuacji płatnik nie musi składać korekty złożonych za nią dokumentów rozliczeniowych. Nie należy także składać za ubezpieczoną raportu ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi 30 00, gdyż kwota świadczenia pielęgnacyjnego w okresie do 30 czerwca 2012 r. będzie taka sama jak kwota tego świadczenia w 2012 r. Płatnik na bieżąco, tj. począwszy od rozliczeń za styczeń 2013 r. przez okres kolejnych 8 miesięcy powinien rozliczać składki, o ile w tym okresie nadal będzie uprawniona do świadczenia pielęgnacyjnego.

7 Przykład 6 Pani Anna F. pobierała świadczenie pielęgnacyjne do dnia śmierci, czyli do 30 stycznia 2013 r. Od 1 września 2012 r. organ samorządu zaprzestał opłacania gdyż osiągnęła ona 20 letni okres ubezpieczenia. Ubezpieczona została wyrejestrowana z ubezpieczeń społecznych i zgłoszona na druku ZUS ZZA z kodem tytułu ubezpieczeń rozpoczynającym się cyframi do ubezpieczenia zdrowotnego. Płatnik ustalił, że ubezpieczona wiek emerytalny przewidziany w art. 24 ust. 1a ustawy emerytalnej osiągnęłaby w 2017 r. Zatem konieczne byłoby opłacenia za nią składek za okres 2 lat od 1 września 2012 r. Ze względu na zgon ubezpieczonej okres ten jednak nie może być dłuższy niż okres pobierania świadczenia, czyli do dnia śmierci. W związku z tym należy za Panią Annę F. złożyć następujące dokumenty ubezpieczeniowe: druk ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi 50 00, ze zgłoszeniem do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych od dnia 1 września 2012 r., za miesiące od września 2012 r. do grudnia 2012 r. imienne raporty rozliczeniowe ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi z wykazaną zerową podstawą wymiaru i kwotami druk ZUS ZWUA - wyrejestrowanie ubezpieczonej od dnia 1 stycznia 2013 r. z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi 50 00, druk ZUS ZWUA wyrejestrowanie ubezpieczonej od dnia 1 stycznia 2013 r. z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi 14 22, druk ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi ze zgłoszeniem do ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i zdrowotnego od dnia 1 stycznia 2013 r., druk ZUS ZWUA wyrejestrowanie ubezpieczonej od dnia 31 stycznia 2013 r. z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi z kodem przyczyny wyrejestrowania 500 (zgon osoby ubezpieczonej), w terminie do 30 czerwca 2013 r. imienny raport ZUS RCA (za miesiąc, w którym dokonano dopłaty wymiaru składek sumę kwot świadczenia pielęgnacyjnego wypłaconego za okres IX 2012 XII 2012 r., tj zł i od tej podstawy naliczyć oraz opłacić składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. rozliczyć składki z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi 14 22, za miesiąc styczeń 2013 r. na ogólnych zasadach. Przykład 7 Organ samorządu zaprzestał z dniem 15 lipca 2012 r. opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za Panią Elżbietę K. z uwagi na osiągnięcie przez nią 20 letniego okresu ubezpieczenia. Płatnik od 15 lipca 2012 r. wyrejestrował ubezpieczoną z ubezpieczeń na druku ZUS ZWUA i od tego dnia zgłosił ją do ubezpieczenia zdrowotnego z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi na druku ZUS ZZA. Pani Elżbieta K. nadal pobiera świadczenie. Płatnik ustalił, że wiek emerytalny przewidziany w art. 24 ust. 1a ustawy emerytalnej Pani Elżbieta K. osiągnie w 2014 r. Zatem konieczne jest opłacenie za nią składek przez 12 miesięcy. Płatnik składek powinien przekazać do Zakładu za Panią Elżbietę K.:

8 druk ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi 50 00, ze zgłoszeniem do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych od dnia 15 lipca 2012 r., za miesiące od lipca do grudnia 2012 r. imienne raporty rozliczeniowe ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi z wykazaną zerową podstawą wymiaru i kwotami druki ZUS ZWUA - wyrejestrowanie ubezpieczonej od dnia 1 stycznia 2013 r. z kodem tytułu ubezpieczeń rozpoczynającym się cyframi i z kodem tytułu ubezpieczeń rozpoczynającym się cyframi i od tej daty zgłoszenie do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych oraz ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi 14 22, w terminie do 30 czerwca 2013 r. imienny raport ZUS RCA (za miesiąc, w którym dokonano dopłaty wymiaru składek sumę kwot świadczenia pielęgnacyjnego wypłaconego za okres VII 2012 r. XII 2012 r. 2885,16 zł (285, x 5). Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za miesiąc lipiec powinna zostać pomniejszona proporcjonalnie do liczby dni ustalonego niezbędnego okresu ubezpieczenia, zgodnie z art. 18 ust. 5a w związku z art. 18 ust. 9 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Od tej podstawy należy naliczyć oraz opłacić składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, na bieżąco, tj. począwszy od rozliczeń za styczeń 2013 r. przez okres kolejnych 6 miesięcy należy rozliczać składki w dokumentach rozliczeniowych z kodem tytułu ubezpieczenia rozpoczynającym się cyframi 14 22, o ile w tym okresie ubezpieczona nadal była uprawniona do świadczenia pielęgnacyjnego i nie miała innych tytułów do ubezpieczeń.

NIANIE W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH

NIANIE W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH NIANIE W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH Warszawa, styczeń 2014 r. o Jeżeli rodzic będzie miał jakikolwiek problem z wypełnieniem dokumentów ubezpieczeniowych za nianię, pracownicy ZUS pomogą w ich sporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Nianie w ubezpieczeniach społecznych Warszawa 2011 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Nianie w ubezpieczeniach społecznych Warszawa 2011 Skład i druk: Biuro Poligrafii ZUS w

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób przebywających na urlopach wychowawczych lub pobierających

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Obowiązki wobec ZUS Informacja dla osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej jednoosobowo, rozliczających składki wyłącznie na

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Poradnik Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Poradnik Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Bardziej szczegółowo

kwiecień 2013 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informacja

kwiecień 2013 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informacja kwiecień 2013 PUBLIKACJA BEZPŁATNA Informacja dla osób fizycznych rozpoczynających prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej jednoosobowo: rozliczających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACĘ NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACĘ NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OSÓB WYKONUJĄCYCH PRACĘ NA PODSTAWIE UMÓW CYWILNOPRAWNYCH Poradnik Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym Poradnik. Dobrowolne podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym data

Bardziej szczegółowo

Magdalena Romańska-Ściseł

Magdalena Romańska-Ściseł SEMINARIUM: ZMIANY W PRAWIE PRACY I SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W KONTEKŚCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PROJEKTU: DOBRE KADRY SZANSĄ NA INNOWACJE RZESZÓW, 08.10.2014 R. Magdalena

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik dla płatników składek 1 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych Poradnik

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 120 poz. 1252 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych

Dz.U. 2004 Nr 120 poz. 1252 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych Kancelaria Sejmu s. 1/16 Dz.U. 2004 Nr 120 poz. 1252 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych Art. 1. Ustawa określa: 1) warunki nabywania i utraty prawa do świadczeń przedemerytalnych;

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk

Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk Składki ZUS w zależności od rodzaju umowy i osiąganego dochodu (umowa o pracę, zlecenie, umowa o dzieło). Dla wszystkich ubezpieczonych wysokość składek

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Poradnik

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Poradnik

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek ZUS praktyczne rozliczenia

Konsekwencje przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek ZUS praktyczne rozliczenia www.snp.infor.pl SpoSób na płace nr 10(49) TeMaT MIeSIĄca Konsekwencje przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek ZUS praktyczne rozliczenia Ustalenie przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, ustalania podstawy wymiaru oraz rozliczania i opłacania składek

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Poradnik

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych dla pracodawców zagranicznych będących płatnikami składek w Polsce

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych dla pracodawców zagranicznych będących płatnikami składek w Polsce Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych dla pracodawców zagranicznych będących płatnikami składek w Polsce Poradnik SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 ZASADY WYPEŁNIANIA ZGŁOSZENIA/ZMIANY DANYCH PŁATNIKA SKŁADEK

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, ustalania podstawy wymiaru oraz rozliczania i opłacania składek

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Poradnik

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz. 1217 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

A U T O P O P R A W K A. do projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie innych ustaw

A U T O P O P R A W K A. do projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie innych ustaw Projekt A U T O P O P R A W K A do projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie innych ustaw W projekcie ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OSÓB PROWADZĄCYCH POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ I OSÓB Z NIMI WSPÓŁPRACUJĄCYCH

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OSÓB PROWADZĄCYCH POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ I OSÓB Z NIMI WSPÓŁPRACUJĄCYCH ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Elżbieta Szustak UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OSÓB PROWADZĄCYCH POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ I OSÓB Z NIMI WSPÓŁPRACUJĄCYCH WARSZAWA 2010 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

Ustawa z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 18 września 2012 r. Ustawa z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Poradnik. Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach PIT-4R

Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach PIT-4R Deklaracja roczna o pobranych zaliczkach PIT-4R Za rok 2012 składana jest wersja nr 3 Podstawa prawna: art. 38 ust. 1a; 42 ust. 1a i 42e ust. 5 updof; art. 35a ust. 4a updof w brzmieniu obowiązującym przed

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych dla pracodawców zagranicznych będących płatnikami składek w Polsce

Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych dla pracodawców zagranicznych będących płatnikami składek w Polsce Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady wypełniania dokumentów ubezpieczeniowych dla pracodawców zagranicznych będących płatnikami składek w Polsce Poradnik Zasady wypełniania

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, ustalania podstawy wymiaru oraz rozliczania i opłacania składek

Bardziej szczegółowo