KARTA KATALOGOWA ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWO-CZASOWE I ZIEMNOZWARCIOWE. RITz-421 wykonanie 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA KATALOGOWA ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWO-CZASOWE I ZIEMNOZWARCIOWE. RITz-421 wykonanie 2"

Transkrypt

1 KARTA KATALOGOWA ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWO-CZASOWE I ZIEMNOZWARCIOWE RITz-421 wykonanie 2

2 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Zabezpieczenie nadpr dowo-czasowe i ziemnozwarciowe RITz-421 jest przeznaczone do stosowania w układach elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej sieci redniego i niskiego napi cia, mi dzy innymi do ochrony pól liniowych, transformatorowych i silnikowych, przed skutkami zwar mi dzyfazowych i doziemnych oraz przeci e ruchowych. Zabezpieczenie realizuje funkcje detekcji zakłócenia w cz ci elektrycznej chronionego obiektu oraz sterowania wykonawczego. Podstawowe wła ciwo ci Zestaw zabezpiecze : 50/51 dwa nadpr dowe bezzwłoczne/zwłoczne niezale ne, dwufazowe (I>, I>>) 51 nadpr dowe zwłoczne z charakterystyk czasow niezale n lub zale n, dwufazowe (Ip>) 51N ziemnozwarciwe nadpr dowe zwłoczne, niezale ne lub zale ne (Io>) 67N/21N ziemnozwarciowe: nadpr dowe kierunkowe zwłoczne niezale ne / admitancyjne zwłoczne niezale ne (IoYo>) 59N ziemnozwarciwe nadnapi ciowe zwłoczne niezale ne (Uo>) Automatyka SPZ (79) Technika cyfrowa zapewniaj ca wysok stabilno, dokładno i pewno działania. Pomiar bie cych warto ci wielko ci wej ciowych. Rejestrator zdarze. Rejestrator parametrów wył czaj cych z ostatniego zakłócenia oraz pr du kumulowanego wył cznika. 2 wej cia dwustanowe dla zabezpiecze zewn trznych (technologicznych) lub do blokady działania wybranych zabezpiecze i SPZ. 5 programowalnych przeka ników wyj ciowych. Wyj cia stykowe sygnalizacji uszkodzenia zasilacza lub braku napi cia pomocniczego. Samokontrola poprawnego działania zabezpieczenia. Zegar czasu rzeczywistego. Zdalna komunikacja szeregowa z komputerem PC lub systemem nadrz dnym w standardzie RS-485 (opcja). ZABEZPIECZENIA Zabezpieczenie nadpr dowe bezzwłoczne/zwłoczne niezale ne, od zwar mi dzyfazowych I> (50/51) Zakresy nastawcze: pr d rozruchowy (0,05 5,00)In lub (0,20 20,00)In co 0,01In Zabezpieczenie nadpr dowe bezzwłoczne/zwłoczne niezale ne, od zwar mi dzyfazowych I>> (50/51) Zakresy nastawcze: pr d rozruchowy (0,05 5,00)In lub (0,20 20,00)In co 0,01In Zabezpieczenie nadpr dowe od zwar mi dzyfazowych i przeci e Ip> (51) z mo liwo ci wyboru jednego z dwóch wariantów: - zwłoczne niezale ne o zakresach nastawczych: pr d rozruchowy (0,05 5,00)In lub (0,20 20,00)In co 0,01In 2

3 - z charakterystyk czasow zale n o zakresach nastawczych: pr d rozruchowy (0,05 0,50)In lub (0,20 2,00)In co 0,01In charakterystyki czasowe zale ne typ A, B, C zdefiniowane według wzoru: k1 t = ( I / I ) r α k 1 gdzie: t - czas zadziałania (sekundy) I - warto skuteczna składowej podstawowej pr du pomiarowego Ir - warto nastawiona, skuteczna pr du rozruchowego k - mno nik czasu o zakresie nastawczym: k = 0,05 3,00 co 0,01 α - wykładnik pot gi okre laj cy typ charakterystyki, zgodnie z poni szym opisem k 1 - stała charakteryzuj ca typ charakterystyki (sekundy), zgodnie z poni szym opisem. Typ A - charakterystyka normalna (k 1 = 0,14s; α = 0,02). Typ B - charakterystyka bardzo zale na (k 1 = 13,5s; α = 1). Typ C - charakterystyka ekstremalnie zale na (k 1 = 80s; α = 2). [s] t z A B C I/ Ir [-] Rys. 1. Charakterystyki czasowe typu A, B, C (k=1). Zabezpieczenie ziemnozwarciowe Mo liwo współpracy z przekładnikiem Ferrantiego oraz z przekładnikami w układzie Holmgreena. Działanie zabezpieczenia jest sum logiczn trzech przeka ników ziemnozwarciowych. o Zabezpieczenie ziemnozwarciowe nadpr dowe Io> (51N) z mo liwo ci wyboru jednego z trzech wariantów: - jednostopniowe zwłoczne niezale ne o zakresach nastawczych: pr d rozruchowy (5 500)mA co 1mA lub (0,05 5,00)A co 0,01A blokada napi ciowa TAK/NIE napi cie blokady (1 99)V co 1V 3

4 - dwustopniowe zwłoczne niezale ne o zakresach nastawczych: pr d rozruchowy stopie 1 (5 500)mA co 1mA lub (0,05 5,00)A co 0,01A czas zadziałania stopie 1 (0,00 99,99)s co 0,01s pr d rozruchowy stopie 2 (5 500)mA co 1mA lub (0,05 5,00)A co 0,01A czas zadziałania stopie 2 (0,00 99,99)s co 0,01s blokada napi ciowa TAK/NIE napi cie blokady (1 99)V co 1V - zwłoczne zale ne o zakresach nastawczych: pr d rozruchowy (5 100)mA co 1mA lub (0,05 1,00)A co 0,01A blokada napi ciowa TAK/NIE napi cie blokady (1 99)V co 1V Charakterystyk czasow zabezpieczenia okre la wzór: t = Ior t 3Io 2 2 gdzie: Ior - warto nastawienia pr du rozruchowego 3Io - pr d składowej zerowej t 2 - nastawialny czas zadziałania dla 3I o=2i or t - czas zadziałania zabezpieczenia Rys. 2. Charakterystyka czasowo-pr dowa zabezpieczenia I o (dla t 2 =400ms) o Zabezpieczenie ziemnozwarciowe nadnapi ciowe Uo> (59N) Zakresy nastawcze: napi cie rozruchowe (1 99)V co 1V 4

5 o Zabezpieczenie ziemnozwarciowe IoYo> (67N/21N) z mo liwo ci wyboru jednego z trzech wariantów: - nadpr dowe kierunkowe zwłoczne niezale ne (67N) o zakresach nastawczych: pr d rozruchowy (5 100)mA co 1mA lub (0,05 1,00)A co 0,01A k t charakterystyczny charakterystyki (0 90ºpoj) co 1º kierunek do linii / do szyn / w obu kierunkach napi cie rozruchowe (1 99)V co 1V charakterystyka działania wg rys 3 Rys. 3. Charakterystyka rozruchowa zabezpieczenia 67N dla k ta charakterystycznego równego 0º. - admitancyjne bezkierunkowe zwłoczne niezale ne o zakresach nastawczych: admitancja rozruchowa (0,05 50,00)mS co 0,01mS lub (0,5 500,0)mS co 0,1mS napi cie rozruchowe (1 99)V co 1V charakterystyka działania wg rys 4 Rys. 4. Charakterystyka rozruchowa zabezpieczenia admitancyjnego bezkierunkowego. 5

6 - admitancyjne kierunkowe zwłoczne niezale ne o zakresach nastawczych: admitancja rozruchowa (0,05 50,00)mS co 0,01mS lub (0,5 500,0)mS co 0,1mS k t charakterystyczny charakterystyki (0 90ºpoj) co 1º kierunek do linii / do szyn / w obu kierunkach napi cie rozruchowe (1 99)V co 1V charakterystyka działania wg rys 5 Rys. 5. Charakterystyka rozruchowa zabezpieczenia admitancyjnego kierunkowego. Zabezpieczenia zewn trzne Z1 i Z2 Dwa dwustanowe wej cia steruj ce (ST1 i ST2), pobudzane z wykorzystaniem napi cia pomocniczego, umo liwiaj blokowanie zadziałania wybranych przeka ników pomiarowych. Wej cia te mog by równie wykorzystane do realizacji torów zabezpiecze zewn trznych (Z1, Z2), z nastawialnym opó nieniem działania i sterowaniem wybranymi przeka nikami wyj ciowymi. W przypadku uaktywnienia funkcji SPZ wej cie ST2 jest wykorzystywane do blokady automatyki SPZ (np. od stanu nap du wył cznika), a poprzez wej cie ST1 mo liwe jest zewn trzne pobudzenia automatyki SPZ (pobudzenie od zabezpieczenia Z1). Zakres nastawczy czasu zadziałania (0,00 99,99)s co 0,01s AUTOMATYKA SPZ (79) SPZ trójfazowy wielokrotny z funkcj przy pieszenia działania zabezpiecze (nastawialn ) przy wył czeniach niedefinitywnych. Układ automatyki stanowi blok logiczno-czasowy z układem wej ciowym uruchomienia cyklu SPZ od zadziałania wybranego zabezpieczenia oraz z układem wyj ciowym, formuj cym impuls na zał czenie wył cznika. SPZ wyposa ono w mo liwo zewn trznego blokowania działania (wej cie dwustanowe ST2) np. przy braku gotowo ci nap du wył cznika. Pobudzenie zewn trzne SPZ mo liwe jest poprzez wej cie ST1 (zabezpieczenie zewn trzne Z2). Nastawienia: Liczba ł cze w cyklu SPZ (1 3) Uruchomienie cyklu SPZ od zadziałania zabezpiecze I>, I>>, Io>, Uo>, IoYo>, Z1 Zakres nastawczy czasu oczekiwania ( )s co 0,01s Czas oczekiwania na potwierdzenie otwarcia wył cznika (zanik pobudzenia wszystkich zabezpiecze ). W przypadku braku potwierdzenia w nastawionym czasie, przeka nik ko czy cykl i blokuje SPZ na nastawiony czas blokady. Zakres nastawczy czasu blokowania SPZ ( )s co 0,01s Czas oczekiwania na potwierdzenie skuteczno ci SPZ. Ponowne pobudzenie SPZ w trakcie odliczania tego czasu powoduje kontynuacj cyklu lub wył czenie definitywne (zale nie od nastawy ilo ci prób). 6

7 Zakres nastawczy czasu przerwy beznapi ciowej ( )s co 0,01s Nastawiany oddzielnie dla ka dej próby. Czas liczony od zaniku wszystkich pobudze do czasu wysłania impulsu zał czaj cego. W przypadku zabezpieczenia zewn trznego ST1 czas liczony jest od zadziałania zabezpieczenia. Polaryzacja wej cia blokady SPZ 0 / 1 Zale nie od nastawy polaryzacji stan wysoki lub niski wej cia ST2 powoduje blokad automatyki SPZ (np. od stanu nap du wył cznika) Funkcja przy pieszenia czasu działania zabezpiecze w cyklu SPZ. Funkcja powoduje działania bezzwłoczne zabezpiecze przy wył czeniu niedefinitywnym cyklu SPZ. Nastawienia: Numery prób w której nastawione jest PDZ (1 3) Zabezpieczenia które powinny działa bezzwłocznie I>,I>>,Io>,Uo>,IoYo>, Z1 FUNKCJE POMOCNICZE Pomiary Zabezpieczenie realizuje pomiar warto ci skutecznej składowej podstawowej pr dów wej ciowych dwóch pr dów fazowych, pr du składowej zerowej, napi cia składowej zerowej, admitancji dla składowej zerowej, k ta pomi dzy pr dami fazowymi oraz k ta pomi dzy składow zerow pr du i napi cia. Wynik pomiarów jest podawany jako wielko wtórna. Czas repetycji pomiarów wynosi 1 sekund, a podgl d wyników pomiarów umo liwia lokalny wy wietlacz na płycie czołowej lub oprogramowanie u ytkownika w komunikacji zdalnej. Rejestracja Zabezpieczenie posiada dwa niezale ne rejestratory cyfrowe rejestrator zdarze oraz rejestrator parametrów ostatniego zakłócenia. Rejestrator zdarze Rejestrator 52 rozró nialnych zdarze, z rozdzielczo ci czasow 1 ms o pojemno ci 300 zapisów: - pobudzenie, zadziałanie i odwzbudzenie zabezpiecze, - działania automatyki SPZ, - zał czenie i zanik pomocniczego napi cia zasilaj cego, - przekroczenie nastawy licznika pr dów kumulowanych wył cznika, - zmiana nastaw, - pobudzenie i odwzbudzenie dwustanowych wej steruj cych, - zadziałanie zabezpiecze zewn trznych, - kasowanie sygnalizacji wewn trznej. W przypadku zapełnienia rejestratora zdarze nast puje nadpisanie zdarzenia najstarszego. Je eli zabezpieczenie jest na bie co obsługiwane przez oprogramowanie zewn trzne, kolejne rejestrowane zdarzenia s przenoszone do pliku utworzonego w podł czonym komputerze. Rejestrator parametrów ostatniego zakłócenia Zapis parametrów zakłócenia, które spowodowało sterowanie awaryjne: - maksymalna warto skuteczna wej ciowych wielko ci zakłóceniowych (pr dy, napi cie, admitancja, k t pomi dzy pr dami fazowymi i k t pomi dzy pr dem i napi ciem składowej zerowej), - czas trwania zakłócenia, - czas wyst pienia zakłócenia. Rejestrator przechowuje zapis do czasu nast pnego sterowania awaryjnego. Układ programowalnych wej / wyj Zabezpieczenie posiada programowaln struktur w zakresie okre lenia funkcji dwustanowych wej steruj cych oraz działania przeka ników wykonawczych. 7

8 INTERFEJS U YTKOWNIKA Panel operatora Wy wietlacz LCD i klawiatura umo liwiaj ce pełn obsług urz dzenia, m. in. w zakresie: - odczytu warto ci wielko ci nastawianych, - wprowadzania zmian warto ci wielko ci nastawianych, - odczytu bie cych warto ci wielko ci pomiarowych, - przegl dania zapisów rejestratorów, - kasowania sygnalizacji optycznej, - przeprowadzenia testu funkcjonalnego. Sygnalizacja na wy wietlaczu LCD informuj ca o : - pobudzeniu i zadziałaniu zabezpiecze, - przekroczeniu nastawy licznika pr du kumulowanego wył cznika, - pobudzeniu dwustanowych wej steruj cych (blokady), - działaniu automatyki SPZ, - zadziałaniu zabezpiecze zewn trznych przy wykorzystaniu wej dwustanowych do ich realizacji. Sygnalizacja optyczna na diodach LED informuj ca o: - pobudzeniu i zadziałaniu zabezpiecze (z wyj tkiem zabezpiecze zewn trznych), - ci gło ci obwodów pomiarowych-pr dowych, - przekroczeniu warto ci nastawczej pr du kumulowanego wył cznika, - poprawnej pracy zabezpieczenia, w tym o uszkodzeniu zasilacza i zaniku napi cia pomocniczego. Komunikacja Mo liwe s dwa rodzaje komunikacji z zabezpieczeniem: - lokalna z wykorzystaniem wy wietlacza i klawiatury na płycie czołowej, - zdalna z wykorzystaniem komputera PC lub z systemu nadzoru zabezpiecze (opcja). Transmisja danych odbywa si w standardzie: - port komunikacyjny RS-485 (dwuprzewodowy - A i B ) - protokół MODBUS-ASCII, MODBUS-RTU - pr dko transmisji 1200, 2400, 4800, 9600, lub Bd. Program obsługi Oprogramowanie u ytkownika, stanowi ce standardowe wyposa enie zabezpieczenia, umo liwia jego pełn obsług w zakresie: - konfiguracji, - wprowadzania i odczytu nastaw, - odczytu mierzonych wielko ci wej ciowych, - odczytu stanu wej i wyj, - testu wyj, - zdalnego kasowania sygnalizacji, - odczytu stanu przeka ników pomiarowych, - przegl dania zapisów rejestratorów, - prezentacji graficznej wyników pomiarów, - synchronizacji czasu wewn trznego. Zabezpieczenie mo e by wł czone do zdalnej komunikacji i obsługi w systemie pracuj cym pod nadzorem oprogramowania monitoruj cego SMiS. System monitoringu i sterowania SMiS jest uniwersalnym, jednolitym programem przeznaczonym do pełnej, równoległej obsługi oraz archiwizacji danych wszystkich zespołów automatyki zabezpieczeniowej typu CZAZ oraz indywidualnych przeka ników produkcji ZEG-ENERGETYKA. 8

9 OBWODY WEJ CIOWE/WYJ CIOWE Obwody poł cze zabezpieczenia przedstawiono na rys. 2. Pi programowalnych przeka ników wyj ciowych (S1, S2, S3, S4, S5) umo liwia realizacj sterowania awaryjnego i sygnalizacji zewn trznej. Dodatkowy przeka nik (zestyk BZ) sygnalizuje uszkodzenie zasilacza lub brak napi cia pomocniczego. Rys. 6. Schemat poł cze zabezpieczenia RITz-421 Opis wej : Lp. Nazwa wej cia Opis Rodzaj wej cia Zaciski 1. Us (ST1) Napi cie steruj ce wej cie dwustanowe, napi ciowe I1 Pomiar pr du fazy L1 wej cie pr dowe I2 Pomiar pr du fazy L2 wej cie pr dowe Uo Pomiar napi cia Uo wej cie napi ciowe Io Pomiar pr du Io wej cie pr dowe Us (ST2) Napi cie steruj ce wej cie dwustanowe, napi ciowe A RS-485, DATA + 13 Port szeregowy 8. B RS-485, DATA Upn Pomocnicze napi cie zasilaj ce wej cie napi ciowe Opis wyj : Lp. Nazwa wyj cia Opis Rodzaj wyj cia Zaciski 1. BZ Przeka nik sygnalizacji uszkodzenia zasilacza lub braku napi cia pomocniczego zestyk rozwierny S1 Przeka nik sygnalizacji blokady zadziałania albo współpracy z zabezpieczeniem zewn trznym zestyk zwierny programowalny 3. S2 Przeka nik wykonawczy programowalny zestyk przeł czny S3 Przeka nik wykonawczy programowalny zestyk przeł czny S4 Przeka nik wykonawczy programowalny zestyk przeł czny S5 Przeka nik wykonawczy programowalny zestyk przeł czny

10 PRZYKŁADY ZASTOSOWANIA Urz dzenie RITz-421 mo e by stosowane m. in. jako zabezpieczenie w polach rozdzielni SN. Przykłady takich aplikacji przedstawiono na rysunkach 7 i 8. Rys. 7. Przykładowy schemat poł cze zewn trznych zabezpieczenia RITz zabezpieczenie transformatora SN/nn 10

11 Rys. 8. Przykładowy schemat poł cze zewn trznych zabezpieczenia RITz zabezpieczenie linii SN 11

12 BUDOWA Zabezpieczenie typu RITz-421 jest wykonane w obudowie BOPLA CN100 przeznaczonej do monta u na szynie TS35 lub do monta u natablicowego - z mo liwo ci przystosowania do monta u zatablicowego. Szkic wymiarowy obudowy i adaptera przedstawiono na rys. 9 i 10. Na płycie czołowej zabezpieczenia znajduje si wy wietlacz alfanumeryczny LCD i klawiatura umo liwiaj ce pełn obsług urz dzenia oraz diody sygnalizacji optycznej LED. Obwody pr dowe s doprowadzone do zacisków umo liwiaj cych przył czenie przewodów o przekroju do 4mm 2. Pozostałe obwody wej ciowe i wyj ciowe s doprowadzone do zacisków umo liwiaj cych przył czenie przewodów o przekroju do 2,5mm 2. 12

13 Rys. 9. Szkic wymiarowy zabezpieczenia RITz-421 monta natablicowy 13

14 PŁYTA MONTA OWA ADAPTERA Rys. 10. Szkic wymiarowy zabezpieczenia RITz-421 monta zatablicowy 14

15 DANE TECHNICZNE Pr d pomiarowy znamionowy In 1A lub 5A Pr d pomiarowy znamionowy Ion 5A Napi cie znamionowe Uon 100 V Pomocnicze napi cie zasilaj ce Upn 24V DC, od 48V do 60V DC, od 110V do 230V DC/AC Cz stotliwo znamionowa fn 50Hz Zakres roboczy napi cia pomocniczego Up (0,8 1,1)Upn Napi cie steruj ce znamionowe Usn zgodne z Upn Pobór mocy w obwodach pr dowych przy I=In 0,5VA Pobór mocy w obwodach napi cia składowej zerowej przy U=Uon 0,5VA Pobór mocy w obwodach napi cia steruj cego Usn 1 W/VA dla 1 wej cia Pobór mocy w obwodach napi cia pomocniczego 6W Zakres nastawczy pr du kumulowanego wył cznika PKW ( )In Uchyb gwarantowany pomiaru pr du rozruchowego (zabezpieczenia I>,I>>,Ip) 2,5% Uchyb gwarantowany pomiaru k ta pomi dzy pr dem i napi ciem składowej zerowej (dla zabezpiecze ziemnozwarciowych kierunkowych) ± 5º Uchyb gwarantowany pomiaru pr du rozruchowego zabezpieczenia Io> 5% ± 1mA Uchyb gwarantowany pomiaru napi cia rozruchowego zabezpieczenia Uo> 5% Uchyb gwarantowany pomiaru admitancji rozruchowej zabezpieczenia IoYo>: - dla Uo w zakresie 0,03 1,1 Uon i Io w zakresie ma (lub 0,05 6,00 A) 1 5% ± ms Uo Uchyb gwarantowany pomiaru czasu - dla charakterystyk niezale nych 1% ± 5ms - dla charakterystyk zale nych (zabezpieczenie Ip) 2,5% ± 5ms - dla charakterystyk zale nych (zabezpieczenie Io>) 5% ± 5ms - dla zabezpiecze zewn trznych 2,5% ± 5ms - przeka ników czasowych układu automatyki SPZ 1% ± 5ms Czas własny zadziałania: - dla zabezpiecze I>, I>>, Ip> 40ms - dla zabezpiecze Io>, Uo>, IoYo> 100ms - dla zabezpiecze zewn trznych 100ms Czas powrotu: - dla zabezpiecze nadpr dowych I>, I>>, Ip> 60ms - dla zabezpieczenia Io>, Uo>, IoYo> 320ms - dla zabezpiecze zewn trznych 100ms Współczynnik powrotu: - dla zabezpiecze I>, I>>, Ip, Io>, Uo>, IoYo> 0,94 < Kp < 0,99 Impedancja wej ciowa obwodów pr dowych < 60mΩ dla In=1A < 20mΩ dla In=5A Obci alno trwała obwodów pr dowych 2,2 In Wytrzymało cieplna obwodów pr dowych (1 s) 80 In Wytrzymało dynamiczna obwodów pr dowych 200 In Obci alno trwała obwodu napi cia składowej zerowej 1,2 Uon Wytrzymało cieplna obwodu napi cia składowej zerowej (10 s) 1,5 Uon Zdolno ł czeniowa przeka ników wykonawczych (S2 S5): - obci alno pr dowa trwała 5A - moc ł czeniowa w kategorii AC1 < 2000VA - otwieranie obwodu przy obci eniu indukcyjnym (L/R 40ms) 0,12A/250V DC Zdolno ł czeniowa przeka ników sygnalizacyjnych (S1, BZ): - obci alno pr dowa trwała 6A - moc ł czeniowa w kategorii AC1 1500VA - otwieranie obwodu przy obci eniu DC1: 28/220V 6/0,16A Zakres temperatur pracy ( )K/(-5 +40) o C Wilgotno wzgl dna 80% Stopie ochrony obudowy IP40 Masa zespołu 0,8kg Wymiary zewn trzne (wys. x szer. x gł.) 75 x 100 x 120mm 15

16 wykonanie 2 RITz-421 wyk. 2 ZGODNO Z WYMAGANIAMI NORM Charakterystyki czasowe PN-EN :1999 Kompatybilno elektromagnetyczna (EMC) PN-EN 50263:2004 Izolacja PN-EN :2005 Inne PN-EN :2000, PN-EN :2005, PN-EN 60529:2003, GWARANCJA I SERWIS Na zabezpieczenie RITz-421 jest udzielana 24 miesi czna gwarancja, od daty sprzeda y. Producent zapewnia serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz usługi w zakresie bada pomonta owych i okresowych zabezpieczenia. Numery telefonów: - informacja techniczna (0-32) zgłoszenie napraw serwisowych (0-32) lub (0-32) telefon kontaktowy (całodobowy) (0-32) SPOSÓB ZAMAWIANIA W zamówieniu nale y poda kod według poni szego oznaczenia lub pełn nazw zabezpieczenia, pr d znamionowy pomiarowy, zakresy pr du rozruchowego przeka nika nadpr dowo-czasowego i ziemnozwarciowego, napi cie pomocnicze, sposób monta u oraz wymagania w zakresie ewentualnej komunikacji. Oznaczenie: RITz-421 x 2xx xxx xx 0 monta na szynie TS35 lub natablicowy 1 monta zatablicowy 0 bez funkcji komunikacja 1 z funkcj komunikacja 024 Upn = 24V DC 060 Upn = 48V do 60V DC 220 Upn = 110V do 230V AC/DC 0 Ir = (0,2 20)In dla I>>, I>, Ip> 1 Ir = (0,05 5)In dla I>>, I>, Ip> 0 Ir = (5 500)mA dla Io> 1 Ir = (0,05 5)A dla Io> 2 wykonanie 2 01 In=1A 05 In=5A Przykład zamówienia: Zabezpieczenie nadpr dowo-czasowe i ziemnozwarciowe typu RITz , o parametrach: In=5A, wykonanie 2, Ir=(0,05-5)In/(5-500)mA, Upn=( )V AC/DC, do monta u natablicowego, z funkcj komunikacja. Prośby o szczegółowe informacje oraz zamówienia należy kierować do działu marketingu Kopex Electric Systems S.A. ul. Opolska 19, Chorzów tel.: fax: serwis:

17

RTo-2 KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK CZASOWY

RTo-2 KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK CZASOWY KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK CZASOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPRĄDOWO-CZASOWY

PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPRĄDOWO-CZASOWY PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPRĄDOWO-CZASOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK CZASOWY KARTA KATALOGOWA

PRZEKAŹNIK CZASOWY KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK CZASOWY KARTA KATALOGOWA CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przeka niki czasowe serii Rto-2 przeznaczone s do stosowania jako elementy opó niaj ce w układach automatyki i zabezpiecze. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

RIT-430A KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY

RIT-430A KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWO-CZASOWE I ZIEMNOZWARCIOWE. RITz-421

KARTA KATALOGOWA ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWO-CZASOWE I ZIEMNOZWARCIOWE. RITz-421 ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWO-CZASOWE I ZIEMNOZWARCIOWE CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Zabezpieczenie nadprądowo-czasowe i ziemnozwarciowe jest przeznaczone do stosowania w układach elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

PRZEKA NIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPR DOWO-CZASOWY KARTA KATALOGOWA

PRZEKA NIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPR DOWO-CZASOWY KARTA KATALOGOWA PRZEKA NIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPR DOWO-CZASOWY CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przekaźnik ziemnozwarciowy, nadprądowo-czasowy, typu, przeznaczony jest do stosowania w układach elektroenergetycznej automatyki

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Przekaźnik ziemnozwarciowy nadprądowo - czasowy ZEG-E EE

KARTA KATALOGOWA. Przekaźnik ziemnozwarciowy nadprądowo - czasowy ZEG-E EE Przekaźnik ziemnozwarciowy nadprądowo - czasowy ZEG-E EE426007.01 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przekaźnik ziemnozwarciowy, nadprądowo-czasowy, typu RIoT-400, przeznaczony jest do stosowania w układach

Bardziej szczegółowo

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY

TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

RPz-410 KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK MOCY ZWROTNEJ

RPz-410 KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK MOCY ZWROTNEJ KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK MOCY ZWROTNEJ RPz-410 Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

ZEG-E. Zabezpieczenie ziemnozwarciowe

ZEG-E. Zabezpieczenie ziemnozwarciowe ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl Zabezpieczenie ziemnozwarciowe RIoK-442 ZEG-E EE 426078

Bardziej szczegółowo

RCN-301 PRZEKAŹNIK KONTROLI CIĄGŁOŚCI NAPIĘCIOWYCH OBWODÓW LICZNIKOWYCH KARTA KATALOGOWA

RCN-301 PRZEKAŹNIK KONTROLI CIĄGŁOŚCI NAPIĘCIOWYCH OBWODÓW LICZNIKOWYCH KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK KONTROLI CIĄGŁOŚCI NAPIĘCIOWYCH OBWODÓW LICZNIKOWYCH CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przekaźnik podprądowy do kontroli prądu w napięciowych obwodach układów pomiarowych, przeznaczony do

Bardziej szczegółowo

RET-430A TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY KARTA KATALOGOWA

RET-430A TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY KARTA KATALOGOWA TRÓJFAZOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Przekaźnik napięciowo-czasowy, typu, przeznaczony jest do stosowania w układach automatyki elektroenergetycznej jako trójfazowe

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK KONTROLI CIĄGŁOŚCI NAPIĘCIOWYCH OBWODÓW LICZNIKOWYCH

PRZEKAŹNIK KONTROLI CIĄGŁOŚCI NAPIĘCIOWYCH OBWODÓW LICZNIKOWYCH PRZEKAŹNIK KONTROLI CIĄGŁOŚCI NAPIĘCIOWYCH OBWODÓW LICZNIKOWYCH Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14

Bardziej szczegółowo

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) ; tel./fax (032)

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) ; tel./fax (032) ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (03) 37-14-58; tel./fax (03) 37-00-3 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl Zabezpieczenie nadprądowo - czasowe RITz-430 WYKONANIE ZEG-E

Bardziej szczegółowo

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com. ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl Zabezpieczenie częstotliwościowe RFT-451 ZEG-E EE426056.02

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Przekaźnik napięciowo - czasowy ZEG-E EE

KARTA KATALOGOWA. Przekaźnik napięciowo - czasowy ZEG-E EE KARTA KATALGWA Przekaźnik napięciowo - czasowy EG-E EE 426006.01 KARTA KATALGWA CHARAKTERYSTYKA GÓLNA astosowanie Przekaźnik napięciowo - czasowy RET-425 jest przeznaczony do stosowania w układach automatyki

Bardziej szczegółowo

ZSZ-30, ZSZ-30A, ZSZ-30P

ZSZ-30, ZSZ-30A, ZSZ-30P ZESPÓŁ SYGNALIZACJI ZAKŁÓCENIOWEJ Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY

PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl, www.kessa.com.pl

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA KARTA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ POLA POMIARU NAPIĘCIA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA KARTA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ POLA POMIARU NAPIĘCIA DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ POLA POMIARU NAPIĘCIA Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej pola pomiarowego SN CZAZ PR ZEG-E Kopex Electric Systems S.A.

Bardziej szczegółowo

mzaz T ZABEZPIECZENIE TRANSFORMATORA SN / 0,4 kv

mzaz T ZABEZPIECZENIE TRANSFORMATORA SN / 0,4 kv mzaz T ZABEZPIECZENIE TRANSFORMATORA SN / 0,4 kv KARTA KATALOGOWA CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Zabezpieczenie transformatora SN/0,4kV typu mzaz-t jest urządzeniem przeznaczonym do stosowania w układach

Bardziej szczegółowo

mzaz U UNIWERSALNE ZABEZPIECZENIE NAPIĘCIOWE KARTA KATALOGOWA

mzaz U UNIWERSALNE ZABEZPIECZENIE NAPIĘCIOWE KARTA KATALOGOWA mzaz U UNIWERSALNE ZABEZPIECZENIE NAPIĘCIOWE KARTA KATALOGOWA CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Uniwersalne zabezpieczenie napięciowe typu mzaz-u to urządzenie przeznaczone do stosowania w układach elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE POLA POMIAROWEGO

ZABEZPIECZENIE POLA POMIAROWEGO KARTA KATALOGOWA ZABEZPIECZENIE POLA POMIAROWEGO mzaz-pr Kope Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 tel/fa.: 00 48 32 327 00 32 serwis.: 00 48 32 327 14 57

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE OD MOCY ZWROTNEJ KARTA KATALOGOWA

ZABEZPIECZENIE OD MOCY ZWROTNEJ KARTA KATALOGOWA mzaz Pz ZABEZPIECZENIE OD MOCY ZWROTNEJ KARTA KATALOGOWA CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Zabezpieczenie od mocy zwrotnej typu mzaz-pz reaguje na zmianę kierunku mocy czynnej w układach trójfazowych

Bardziej szczegółowo

mzaz L ZABEZPIECZENIE LINII ŒREDNIEGO NAPIÊCIA

mzaz L ZABEZPIECZENIE LINII ŒREDNIEGO NAPIÊCIA mzaz L ZABEZPIECZENIE LINII ŒREDNIEGO NAPIÊCIA KARTA KATALOGOWA CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Zabezpieczenie linii średniego napięcia typu mzaz-l jest urządzeniem przeznaczonym do stosowania w układach

Bardziej szczegółowo

izaz100 2 / 8 K A R T A K A T A L O G O W A

izaz100 2 / 8 K A R T A K A T A L O G O W A izaz100 2 / 8 K A R T A K A T A L O G O W A Zastosowanie Urządzenia izaz100 to seria cyfrowych przekaźników zabezpieczeniowych, jednofunkcyjnych, bez opcji komunikacji, o maksymalnie trzech wejściach pomiarowych.

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY OKIENKOWY

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY OKIENKOWY PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY OKIENKOWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail: poczta@kessa.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810 Przekaźniki czasowe Modułowe przekaźniki czasowe zaprojektowane są do montażu w skrzynkach sterowniczych. Umożliwiają sterowanie pracą urządzeń w funkcji czasu. Podczas doboru przekaźnika czasowego należy

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY KARTA KATALGWA KARTA KATALGWA PREKAŹNIK NAPIĘCIWY PREKAŹNIK NAPIĘCIWY Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY

PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWO-CZASOWY KARTA KATALGWA PREKAŹNIK NAPIĘCIW-CASWY ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 e-mail: poczta@kessa.com.pl, www.kessa.com.pl KARTA KATALGWA Przekaźnik napięciowo

Bardziej szczegółowo

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJ MONT U Licznik EIZ jest urz dzeniem do mierzenia mocy czynnej energii elektrycznej w instalacjach 1- i 3-fazowych. udowa oraz wymiary pozwalaj na atwy monta w rozdzielniach

Bardziej szczegółowo

mzaz I UNIWERSALNE ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWE KARTA KATALOGOWA

mzaz I UNIWERSALNE ZABEZPIECZENIE NADPRĄDOWE KARTA KATALOGOWA mzaz UNWERSALNE ZABEZPECZENE NADPRĄDOWE KARTA KATALOGOWA CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Uniwersalne zabezpieczenie nadprądowe typu mzaz- jest urządzeniem przeznaczonym do stosowania w układach elektroenergetycznej

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY I ZASILACZE

TRANSFORMATORY I ZASILACZE TRANSFORMATORY I ZASILACZE TOP TECHNIKA TOP JAKOŚĆ 66 TRANSFORMATORY STERUJĄCE JEDNO- I TRÓJFAZOWE ZASILACZE STABILIZOWANE I NIESTABILIZOWANE TOP ROZWIĄZANIE TOP TECHNIKA ZASILACZE IMPULSOWE TRANSFORMATORY

Bardziej szczegółowo

RET-350 PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY KARTA KATALOGOWA

RET-350 PRZEKAŹNIK NAPIĘCIOWY KARTA KATALOGOWA RET-350 PREKAŹNIK NAPIĘCIWY KARTA KATALGWA RET-350 KARTA KATALGWA Przekaźnik napięciowy REt- 350 ASTSWANIE Przekaźniki napięciowe, typu REt-350, przeznaczone są głównie do stosowania w układach automatyki

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK KONTROLI CIĄGŁOŚCI NAPIĘCIOWYCH OBWODÓW LICZNIKOWYCH PRZEKAŹNIK KONTROLI CIĄGŁOŚCI NAPIĘCIOWYCH OBWODÓW LICZNIKOWYCH

KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK KONTROLI CIĄGŁOŚCI NAPIĘCIOWYCH OBWODÓW LICZNIKOWYCH PRZEKAŹNIK KONTROLI CIĄGŁOŚCI NAPIĘCIOWYCH OBWODÓW LICZNIKOWYCH KARTA KATALOGOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK KONTROLI CIĄGŁOŚCI NAPIĘCIOWYCH OBWODÓW LICZNIKOWYCH PRZEKAŹNIK KONTROLI CIĄGŁOŚCI NAPIĘCIOWYCH OBWODÓW LICZNIKOWYCH Przekaźnik

Bardziej szczegółowo

Układ Automatyki Rezerwowania Wyłączników LRW-H5

Układ Automatyki Rezerwowania Wyłączników LRW-H5 Układ Automatyki Rezerwowania Wyłączników LRW-H5 Zastosowanie Przekaźnik automatyki LRW-H5 przeznaczony jest dla rozdzielni 110 kv z jednym sekcjonowanym systemem szyn zbiorczych. W polu łącznika szyn

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA KARTA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ POLA ŁĄCZNIKA SZYN SN

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA KARTA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ POLA ŁĄCZNIKA SZYN SN DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ POLA ŁĄCZNIKA SZYN SN Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej i Sterowniczej pola łącznika szyn SN CZAZ CR

Bardziej szczegółowo

BM131 Cegowy 0,01~1000AC,logger,RS232 Brymen

BM131 Cegowy 0,01~1000AC,logger,RS232 Brymen Mierniki > Mierniki Cęgowe > Model : - Producent : - Cechy szczególne i funkcje specjalne Automatyczna zmiana zakresów pomiarowych Pomiar metodą cęgową Maksymalna średnica przewodu 4 mm DATA HOLD - zatrzymanie

Bardziej szczegółowo

RCN-301 PRZEKAŹNIK KONTROLI CIĄGŁOŚCI NAPIĘCIOWYCH OBWODÓW LICZNIKOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

RCN-301 PRZEKAŹNIK KONTROLI CIĄGŁOŚCI NAPIĘCIOWYCH OBWODÓW LICZNIKOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEKAŹNIK KONTROLI CIĄGŁOŚCI NAPIĘCIOWYCH OBWODÓW LICZNIKOWYCH DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wykaz dokumentów: 1. Uwagi producenta... EE413051 2. Instrukcja obsługi...

Bardziej szczegółowo

CZAZ TH CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ STRONY GÓRNEJ TRANSFORMATORA WN/SN KARTA KATALOGOWA

CZAZ TH CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ STRONY GÓRNEJ TRANSFORMATORA WN/SN KARTA KATALOGOWA CZAZ TH CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIO STRONY GÓRNEJ TRANSFORMATORA WN/SN Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej i Sterowniczej strony górnej transformatora WN/SN ZASTOSOWANIE Cyfrowy Zespół

Bardziej szczegółowo

U [V] S 10 6 8 6. Współczynnik redukcji przy obciążeniu indukcyjnym AC S 8 6. Współczynnik redukcji F przy obciążeniu indukcyjnym

U [V] S 10 6 8 6. Współczynnik redukcji przy obciążeniu indukcyjnym AC S 8 6. Współczynnik redukcji F przy obciążeniu indukcyjnym Charakterystyka wartości granicznej obciążenia, szerokość 22,5 mm Obciążenie AC (rezystancyjne) U [V] 300 0 0 80 60 50 40 30 0.1 0.2 0.5 1 2 4 6 Współczynnik redukcji przy obciążeniu indukcyjnym AC Obciążenie

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

M-200 REJESTRATOR DANYCH

M-200 REJESTRATOR DANYCH M-200 REJESTRATOR DANYCH 2 wejścia pomiarowe do współpracy z czujnikami temperatury (RTD, TC), przetwornikami z wyjściem (0/4-20mA), napięciowym oraz rezystancyjnym Kompensacja temperatury zimnych końców

Bardziej szczegółowo

RFT-451A ZABEZPIECZENIE CZĘSTOTLIWOŚCIOWE I NAPIĘCIOWE KARTA KATALOGOWA

RFT-451A ZABEZPIECZENIE CZĘSTOTLIWOŚCIOWE I NAPIĘCIOWE KARTA KATALOGOWA ZABEZPIECZENIE CZĘSTOTLIWOŚCIOWE I NAPIĘCIOWE KARTA KATALOGOWA KARTA KATALOGOWA RFT-451A CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Zabezpieczenie czstotliwociowe i napiciowe RFT-451A jest przeznaczone do stosowania

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV INDUSTRIAL MP3/WAV imp3_wav AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV ZASTOSOWANIE: - systemy powiadamiania głosowego w przemyśle (linie technologiczne, maszyny) - systemy ostrzegania,

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA KARTA KATALOGOWA KARTA KATALOGOWA

KARTA KATALOGOWA KARTA KATALOGOWA KARTA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I I STEROWNICZEJ SILNIKA SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO WN WN Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej i Sterowniczej silnika asynchronicznego WN ZEG-E Kopex Electric

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA OPIS TECHNICZNY APLIKACJE. Zespó Sygnalizacji Zak óceniowej

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA OPIS TECHNICZNY APLIKACJE. Zespó Sygnalizacji Zak óceniowej e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 DTR_2011_11_PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik sygnalizacyjny przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego sygnału wejściowego.

Bardziej szczegółowo

RT-4 PRZEKAŹNIK CZASOWY KARTA KATALOGOWA

RT-4 PRZEKAŹNIK CZASOWY KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK CZASOWY KARTA KATALOGOWA 1. Zastosowa. Przekaźniki czasowe serii RT-4... przeznaczone są do stosowania jako elementy opóźniające w układach automatyki i zabezpieczeń. 2. Budowa. Przekaźniki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl INSTRUKCJA OBS UGI 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do wspó pracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100, Pt1000 oraz termoparami J lub K. Wybór zakresu i typu czujnika

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ TRANSFORMATORA UZIEMIAJĄCEGO SN W SIECI UZIEMIONEJ PRZEZ REZYSTOR

KARTA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ TRANSFORMATORA UZIEMIAJĄCEGO SN W SIECI UZIEMIONEJ PRZEZ REZYSTOR CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ TRANSFORMATORA UZIEMIAJĄCEGO SN W SIECI UZIEMIONEJ PRZEZ REZYSTOR Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik sygnalizacyjny typu PS-1

Przekaźnik sygnalizacyjny typu PS-1 Przekaźnik sygnalizacyjny typu PS-1 Zastosowanie Przekaźnik sygnalizacyjny PS-1 przeznaczony jest do użytku w układach automatyki i zabezpieczeń. Urządzenie umożliwia wizualizację i powielenie jednego

Bardziej szczegółowo

CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ

CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ KARTA KATALOGOWA KARTA KARTA KATALOGOWA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej I STEROWNICZEJ TRANSFORMATORA UZIEMIAJĄCEGO SN CYFROWY ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm.

Przekaźnik mieści się w uniwersalnej obudowie zatablicowej wykonanej z tworzywa niepalnego ABS o wymiarach 72x72x75 mm. 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Umożliwia wizualizację i powielenie

Bardziej szczegółowo

Układ Automatyki Rezerwowania Wyłaczników LRW-7

Układ Automatyki Rezerwowania Wyłaczników LRW-7 Układ Automatyki Rezerwowania Wyłaczników LRW-7 Zastosowanie Przekaźnik automatyki LRW-7 przeznaczony jest dla rozdzielni 110 kv z jednym systemem szyn zbiorczych. Łącznik szyn może znajdować się na dowolnym

Bardziej szczegółowo

CZAZ-T CZAZ-TSE ZEG-E. transformatora SN/0,4kV KARTA KATALOGOWA KARTA KATALOGOWA KARTA KATALOGOWA

CZAZ-T CZAZ-TSE ZEG-E. transformatora SN/0,4kV KARTA KATALOGOWA KARTA KATALOGOWA KARTA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej TRANSFORMATORA SN/0,4kV TRANSFORMATORA SN/0,4kV transformatora SN/0,4kV

Bardziej szczegółowo

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI PX319 Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis złączy i elementów sterowania... 4 4. Ustawianie adresu DMX... 5 4.1. Ustawienia funkcji

Bardziej szczegółowo

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012. Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012. Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012 Interfejs RS485-TTL v.1.0 KOD: PL Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny...3 2. Rozmieszczenie elementów....3 3. Przyłączenie do magistrali RS485....4

Bardziej szczegółowo

ODR-2WA PRZEKAŹNIK NADMIAROWO-PRĄDOWY Z AUTONOMICZNYM ZASILANIEM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

ODR-2WA PRZEKAŹNIK NADMIAROWO-PRĄDOWY Z AUTONOMICZNYM ZASILANIEM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEKAŹNIK NADMIAROWO-PRĄDOWY Z AUTONOMICZNYM ZASILANIEM DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wykaz dokumentów: 1. Uwagi producenta... EE413050 2. Instrukcja obs ugi... EE424030.01-3-

Bardziej szczegółowo

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.

ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com. ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej i Sterowniczej

Bardziej szczegółowo

RIT-430A DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY

RIT-430A DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY RIT-430A Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie silnika niskiego napi cia RAP-1, RAP-1A

Zabezpieczenie silnika niskiego napi cia RAP-1, RAP-1A KARTA KATALOGOWA ZABEZPIECZENIE SILNIKA NISKIEGO NAPIĘCIA Zabezpieczenie silnika niskiego napi cia RAP-1, RAP-1A RAP-1, RAP-1A EE428088.02 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Zastosowanie Zabezpieczenia RAP-1 i RAP-1A

Bardziej szczegółowo

Karta produktu. EH-P/15/01.xx. Zintegrowany sterownik zabezpieczeń

Karta produktu. EH-P/15/01.xx. Zintegrowany sterownik zabezpieczeń Zintegrowany sterownik zabezpieczeń EH-P/15/01.xx Karta produktu CECHY CHARAKTERYSTYCZNE Zintegrowany sterownik zabezpieczeń typu EH-P/15/01.xx jest wielofunkcyjnym zabezpieczeniem służącym do ochrony

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPRĄDOWO-CZASOWY. RIoT-400

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPRĄDOWO-CZASOWY. RIoT-400 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEKAŹNIK ZIEMNOZWARCIOWY NADPRĄDOWO-CZASOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wykaz dokumentów: 1. Uwagi producenta... EE413051 2. Instrukcja obsługi... EE424035 0 - EE

Bardziej szczegółowo

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa typu W-28 została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Przeznaczona jest przede wszystkim do

Bardziej szczegółowo

RAP-1, RAP-1A KARTA KATALOGOWA ZABEZPIECZENIE SILNIKA NISKIEGO NAPIĘCIA

RAP-1, RAP-1A KARTA KATALOGOWA ZABEZPIECZENIE SILNIKA NISKIEGO NAPIĘCIA ZABEZPIECZENIE SILNIKA NISKIEGO NAPIĘCIA RAP-1, RAP-1A Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail:

Bardziej szczegółowo

CZAZ-COM MODUŁ KOMUNIKACYJNY DLA ZESPOŁÓW CZAZ KARTA KATALOGOWA

CZAZ-COM MODUŁ KOMUNIKACYJNY DLA ZESPOŁÓW CZAZ KARTA KATALOGOWA MODUŁ KOMUNIKACYJNY DLA ZESPOŁÓW CZAZ KARTAKATALOGOWA PRZEZNACZENIE Moduł komunikacyjny przeznaczony jest do zapewnienia zdalnego dostępu, kontroli, sterowania oraz nadzoru nad Cyfrowymi Zespołami Automatyki

Bardziej szczegółowo

KARTAKATALOGOWA KARTA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ BATERII KONDENSATORÓW SN CZAZ - KR

KARTAKATALOGOWA KARTA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ BATERII KONDENSATORÓW SN CZAZ - KR KARTA KARTAKATALOGOWA KATALOGOWA KARTA KATALOGOWA CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ BATERII KONDENSATORÓW SN Cyfrowy Zespół Automatyki Zabezpieczeniowej i Sterowniczej baterii

Bardziej szczegółowo

Walizka serwisowa do badania zabezpieczeń elektroenergetycznych W-23

Walizka serwisowa do badania zabezpieczeń elektroenergetycznych W-23 Walizka serwisowa do badania zabezpieczeń elektroenergetycznych W-23 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów

Bardziej szczegółowo

RT-4 PRZEKAŹNIK CZASOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

RT-4 PRZEKAŹNIK CZASOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEKAŹNIK CZASOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Spis Treści: 1. Uwagi producenta. 2 1-1 1.1. Ogólne zasady bezpieczeństwa 1-1 1.2. Wykaz przyjętych norm 1-1 1.3. Przechowywa i transport 1-2 1.4. Miejsce

Bardziej szczegółowo

Moduł GSM generacja 1

Moduł GSM generacja 1 Moduł GSM generacja 1 Instrukcja instalacji Moduł wykonawczy dla systemu: Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Zasada działania modułu gsm... 3 3. Instalacja i uruchomienie urządzenia... 3 3.1 Elementy urządzenia...

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA KARTA KATALOGOWA KARTA KATALOGOWA. Zespó Sygnalizacji Zak óceniowej

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA KARTA KATALOGOWA KARTA KATALOGOWA. Zespó Sygnalizacji Zak óceniowej e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA KARTA KATALOGOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI PANEL OPERATORA (WYŚWIETLACZ GRAFICZNY) Zespó Sygnalizacji Zak óceniowej

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA KARTA KATALOGOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI PANEL OPERATORA (WYŚWIETLACZ GRAFICZNY) Zespó Sygnalizacji Zak óceniowej e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl ZEG-ENERGETYKA Sp. z o. o. 43-100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 7 tel. (032) 327-14-58; tel./fax (032) 327-00-32 e-mail: zeg-e@zeg-energetyka.com.pl DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

Bardziej szczegółowo

mzaz L ZABEZPIECZENIE LINII SREDNIEGO NAPIECIA INSTRUKCJA OBSŁUGI

mzaz L ZABEZPIECZENIE LINII SREDNIEGO NAPIECIA INSTRUKCJA OBSŁUGI mzaz L ZABEZPIECZENIE LINII SREDNIEGO NAPIECIA INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI 1. UWAGI PRODUCENTA... 3 1.1. ZASADY ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM OBSŁUGI I EKSPLOATACJI... 3 1.2. WYKAZ PRZYJĘTYCH NORM... 3

Bardziej szczegółowo

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE I. DANE TECHNICZNE Opis działania. Opis elementów sterujących i kontrolnych... 3 Budowa...3 4 Dane znamionowe nagrzewnicy elektrycznej...3 5 Dane znamionowe.3 6 Lista

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY TRÓJSTOPNIOWY

PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY TRÓJSTOPNIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY TRÓJSTOPNIOWY RIT-433A Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis:

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki zwarć i sterowniki

Wskaźniki zwarć i sterowniki Wskaźniki zwarć i sterowniki telemechaniki w sieciach inteligentnych Jakub Papiernik Kraków 12.01.2016 Apator Elkomtech O firmie słów kilka Grupa Apator SA dystrybucja wyrobów firmy Apator na rynku niemieckim

Bardziej szczegółowo

CZAZ-T1, CZAZ-T2, CZAZ-T3

CZAZ-T1, CZAZ-T2, CZAZ-T3 CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ TRANSFORMATORA SN/0,4kV CZAZ-T1, CZAZ-T2, Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury TxBlock-USB

Przetwornik temperatury TxBlock-USB Przetwornik temperatury TxBlock-USB Wydanie LS 1/01 Opis TxBlock USB jest uniwersalnym przetwornikiem temperatury z wyjściem 0 ma do przeznaczonym do montażu głowicowego. Zasilany jest przez pętlę prądową.

Bardziej szczegółowo

CZAZ-COM MODUŁ KOMUNIKACYJNY DLA ZESPOŁÓW CZAZ KARTA KATALOGOWA

CZAZ-COM MODUŁ KOMUNIKACYJNY DLA ZESPOŁÓW CZAZ KARTA KATALOGOWA CZAZ-COM MODUŁ KOMUNIKACYJNY DLA ZESPOŁÓW CZAZ KARTA KATALOGOWA PRZEZNACZENIE Moduł komunikacyjny CZAZ-COM przeznaczony jest do zapewnienia zdalnego dostępu, kontroli, sterowania oraz nadzoru nad Cyfrowymi

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM WYSOKICH NAPIĘĆ INSTYTUTU ENERGETYKI

LABORATORIUM WYSOKICH NAPIĘĆ INSTYTUTU ENERGETYKI LABORATORIUM WYSOKICH NAPIĘĆ INSTYTUTU ENERGETYKI 01-330 WARSZAWA, ul. Mory 8, tel. (+48 22) 3451242 tel. fax. (+48 22) 836-80-48, e-mail: ewn@ien.com.pl EWN/70/E/11-1 ZAŁĄCZNIK 3 ZAŁĄCZNIK 3 do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Urządzenie wykonane jest w obudowie aluminiowej przystosowanej do montażu zatablicowego. Wymiary urządzenia przedstawiono na rys.1, 2.

Urządzenie wykonane jest w obudowie aluminiowej przystosowanej do montażu zatablicowego. Wymiary urządzenia przedstawiono na rys.1, 2. 1. ZASTOSOWANIE Urządzenie CSA-16 służy do optycznej i akustycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń, oraz sygnalizowanie awarii i zakłóceń w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Sygnalizacja zapewnia

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIK SYGNALIZACYJNY PS-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

PRZEKAŹNIK SYGNALIZACYJNY PS-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEKAŹNIK SYGNALIZACYJNY PS-1 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA 1. ZASTOSOWANIE Przekaźnik PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

RIT-400A PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY DWUSTOPNIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

RIT-400A PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY DWUSTOPNIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA PRZEKAŹNIK NADPRĄDOWO-CZASOWY DWUSTOPNIOWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA Wykaz dokumentów: 1. Uwagi producenta... EE413051 2. Instrukcja obsługi... EE424029 0 - EE 428031.01

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie klawiatury matrycowej i alfanumerycznego wyświetlacza LCD

Oprogramowanie klawiatury matrycowej i alfanumerycznego wyświetlacza LCD Oprogramowanie klawiatury matrycowej i alfanumerycznego wyświetlacza LCD 1. Wprowadzenie DuŜa grupa sterowników mikroprocesorowych wymaga obsługi przycisków, które umoŝliwiają uŝytkownikowi uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Pomiar prądów ziemnozwarciowych W celu wprowadzenia ewentualnych korekt nastaw zabezpieczeń. ziemnozwarciowych.

Pomiar prądów ziemnozwarciowych W celu wprowadzenia ewentualnych korekt nastaw zabezpieczeń. ziemnozwarciowych. Załącznik nr 2 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ZAKRES POMIARÓW I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH ORAZ TERMINY ICH WYKONANIA Lp. Nazwa urządzenia Rodzaj

Bardziej szczegółowo

2. Przyk ad zadania do cz ci praktycznej egzaminu dla wybranych umiej tno ci z kwalifikacji E.20 Eksploatacja urz dze elektronicznych

2. Przyk ad zadania do cz ci praktycznej egzaminu dla wybranych umiej tno ci z kwalifikacji E.20 Eksploatacja urz dze elektronicznych 3. 2. Przyk ad zadania do cz ci praktycznej egzaminu dla wybranych umiej tno ci z kwalifikacji E.20 Eksploatacja urz dze elektronicznych Zadanie egzaminacyjne Znajd usterk oraz wska sposób jej usuni cia

Bardziej szczegółowo

RAP-1, RAP-1A DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA ZABEZPIECZENIE SILNIKA NISKIEGO NAPIĘCIA

RAP-1, RAP-1A DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA ZABEZPIECZENIE SILNIKA NISKIEGO NAPIĘCIA DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA ZABEZPIECZENIE SILNIKA NISKIEGO NAPIĘCIA RAP-1, RAP-1A Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 3-100 Tychy tel.: 00 8 3 37 1 58 fax: 00 8 3 37 00 3 serwis:

Bardziej szczegółowo

ODR-2WA KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK NADMIAROWO-PRĄDOWY Z AUTONOMICZNYM ZASILANIEM

ODR-2WA KARTA KATALOGOWA PRZEKAŹNIK NADMIAROWO-PRĄDOWY Z AUTONOMICZNYM ZASILANIEM PRZEKAŹNIK NADMIAROWO-PRĄDOWY Z AUTONOMICZNYM ZASILANIEM Kopex Electric Systems S.A. ul. Biskupa Burschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis: 00 48 32 327 14 57 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości:

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości: Falowniki QX3 AGy AVy Wektorowe przetwornice częstotliwości: QUIX-QX3 ARTDriveG AGy ARTDriveAVy 0,37-5,5 kw 0,75-200 kw 0,75-630 kw do sterowania m. in. obrotów ślimaka plastyfikującego i pompy poprzez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/ 205 33 44, 78 90 056, fax 032/ 205 33 77 e-mail:

Bardziej szczegółowo

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA 1. ZASTOSOWANIE PS-1 służy do optycznej sygnalizacji zadziałania zabezpieczeń, a także sygnalizuje awarię i zakłócenie w pracy urządzeń elektroenergetycznych. Sygnalizacja zapewnia personelowi precyzyjną

Bardziej szczegółowo

Przemienniki częstotliwości

Przemienniki częstotliwości 5 192 Przemienniki częstotliwości SED2 Przemienniki częstotliwości do regulacji obrotów silników zasilanych napięciem trójfazowym, służących do napędu pomp i wentylatorów. Zakres mocy: 0.37 kw do 90 kw

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie elementów bezobsługowego systemu parkingowego przy ul. Wigury w Piekarach Śląskich.

Wprowadzenie elementów bezobsługowego systemu parkingowego przy ul. Wigury w Piekarach Śląskich. Znak Postępowania: ZGM/OZ-343-187/2015. Załącznik nr 1a Wprowadzenie elementów bezobsługowego systemu parkingowego przy ul. Wigury w Piekarach Śląskich. FORMULARZ CENOWY Przedmiotem zamówienia jest wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PRZEKA NIK BLOKADY CZENIOWEJ PBU-1

PRZEKA NIK BLOKADY CZENIOWEJ PBU-1 PRZEKA NIK BLOKADY CZENIOWEJ PBU-1 1. ZASTOSOWANIE Urządzenie PBU-1 - Przekaźnik blokady uziemnika służy do podawania napięcia na cewkę blokującą uziemnika po stwierdzeniu braku napięcia na szynach pola

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C D INSTRUKCJA OBS UGI Stabilizowane zasilacze pr du sta ego modele: DF173003C DF173005C WPRO WA DZ ENI E Przyrz dy serii DF17300XC s precyzyjnymi zasilaczami DC o jednym wyjciu i napi ciu regulowanym w

Bardziej szczegółowo

CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ POLA ZASILAJĄCEGO SN

CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ POLA ZASILAJĄCEGO SN KRT KTLOGOW CYFROWY ZESPÓŁ UTOMTYKI ZEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ POL ZSILJĄCEGO SN Kopex Electric Systems S.. ul. iskupa urschego 3, 43-100 Tychy tel.: 00 48 32 327 14 58 fax: 00 48 32 327 00 32 serwis:

Bardziej szczegółowo