KOMISJA NADZORU UBEZPIECZE I FUNDUSZY EMERYTALNYCH. Forum dyskusyjne. ubezpieczeƒ i funduszy emerytalnych. Zjawisko rezygnacji z ubezpieczeƒ yciowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMISJA NADZORU UBEZPIECZE I FUNDUSZY EMERYTALNYCH. Forum dyskusyjne. ubezpieczeƒ i funduszy emerytalnych. Zjawisko rezygnacji z ubezpieczeƒ yciowych"

Transkrypt

1 KOMISJA NADZORU UBEZPIECZE I FUNDUSZY EMERYTALNYCH Forum dyskusyjne ubezpieczeƒ i funduszy emerytalnych Zjawisko rezygnacji z ubezpieczeƒ yciowych Zeszyt 1/2004

2 Rada programowa prof. dr hab. Les aw Gajek prof. dr hab. Krzysztof Jajuga dr Marian Ma ecki prof. dr hab. Tadeusz Sangowski prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz (Przewodniczàcy) Redakcja naukowa Tadeusz Szumlicz Opracowanie redakcyjne W adys awa Czech - Matuszewska

3

4 Spis treêci str. Wst p 7 Analiza problemu rezygnacji z ubezpieczeƒ yciowych w latach Eugeniusz Stroiƒski: PrzejÊciowe zjawisko rezygnacji z ubezpieczeƒ yciowych czy stabilizacja rynku? 35 Beata Zduƒczyk-Skup: Zjawisko rezygnacji z polis yciowych naturalna korekta rynku? 51 Stanis aw Rogowski, Marcin Kawiƒski: Niektóre uwarunkowania zjawiska rezygnacji z ubezpieczeƒ yciowych w Êwietle obserwacji Rzecznika Ubezpieczonych 57 Adam Sankowski: Rezygnacje z ubezpieczeƒ yciowych zawinili agenci? 61 Jan M. Fijor: Dlaczego Polacy rezygnujà z ubezpieczeƒ yciowych? 67 Robert Zilg: O zjawisku rezygnacji z ubezpieczeƒ yciowych wyzwania, rozwiàzania 71 Romuald Holly: Polski rynek ubezpieczeƒ na ycie czas prawdy, czas próby 85

5 Wst p Warto zauwa yç, i zjawisko rezygnacji z polis yciowych nie jest obce rynkowi ubezpieczeƒ na Êwiecie. Dotychczas zjawisko to w niewielkim jednak stopniu dotyczy o polskiego rynku ubezpieczeƒ yciowych. W ostatnim czasie gwa towny wzrost rezygnacji z polis yciowych sta si zatem nowym tu i teraz problemem dla zak adów ubezpieczeƒ funkcjonujàcych w dziale I, zw aszcza gdy dodaç, e powszechnym rezygnacjom zaczà towarzyszyç wyraêny spadek sprzeda y ubezpieczeƒ. W Forum Dyskusyjnym Ubezpieczeƒ i Funduszy Emerytalnych podj to prób odpowiedzi na dwa ogólne pytania. Pierwsze z nich ma charakter diagnostyczny: jakie by y szeroko traktowane przyczyny rezygnacji z ubezpieczeƒ yciowych? Drugie pytanie dotyczy perspektyw: jakie sà szeroko rozumiane uwarunkowania dalszego rozwoju rynku ubezpieczeƒ yciowych w Polsce? Na pytania te starajà si udzieliç odpowiedzi wyjàtkowo aktywni obserwatorzy i uczestnicy rynku ubezpieczeƒ yciowych w Polsce, wykorzystujàc zarówno dost pnà wiedz teoretycznà, jak te bogate doêwiadczenia praktyczne. Dyskusj poprzedza materia ilustrujàcy analizowane zjawisko, przygotowany w Urz dzie Komisji Nadzoru Ubezpieczeƒ i Funduszy Emerytalnych. Grono wypowiadajàcych si na zadany temat wydaje si w pe ni reprezentatywne, choç mo na by o liczyç na wi cej ni jeden g os w dyskusji ze stro-

6 ny przedstawicieli zak adów ubezpieczeƒ. Przedstawmy krótko autorów poszczególnych wypowiedzi. Eugeniusz Stroiƒski jest profesorem, nauczycielem akademickim w Wy szej Szkole Ubezpieczeƒ i BankowoÊci, autorem powszechnie znanych ksià ek na temat ubezpieczenia na ycie. Beata Zduƒczyk-Skup jako Rzecznik Prasowy reprezentuje ING Nationale-Nederlanden. Stanis aw Rogowski jest Rzecznikiem Ubezpieczonych, a Marcin Kawiƒski ekspertem w Biurze Rzecznika. Adam Sankowski pe ni funkcj prezesa Polskiej Izby PoÊredników Ubezpieczeniowych i Finansowych. Jan M. Fijor jest doradcà finansowym na rynku amerykaƒskim, znanym z systematycznych komentarzy w Gazecie Ubezpieczeniowej. Robert Zilg by prezesem MetLife Polska TU na ycie SA. Romuald Holly jest dyrektorem Krajowego Instytutu Ubezpieczeƒ, profesorem w SGH. Oddajàc do ràk Czytelników pierwszy numer Forum, zapowiadamy kolejne wydania poêwi cone europejskiemu rynkowi ubezpieczeƒ oraz inwestycjom funduszy emerytalnych. Tadeusz Szumlicz

7 Analiza problemu rezygnacji z ubezpieczeƒ yciowych w latach [1] 1. Uwagi metodyczne 1.1. Definicja problemu Zjawisko rozwiàzywania umów ubezpieczeniowych przez klientów nie jest obce rynkowi ubezpieczeƒ yciowych na Êwiecie. Powszechnie u ywa si zamiast prawniczo poprawnych poj ç zawarcie czy rozwiàzanie umowy ubezpieczenia tak e okreêleƒ takich, jak: rezygnacja z polisy czy wykupienie polisy. Do poczàtku obecnej dekady zjawisko rezygnacji z polis tylko w niewielkim stopniu dotyczy o polskiego rynku ubezpieczeƒ yciowych. W ostatnim czasie gwa towny wzrost rezygnacji z polis sta si g ównym problemem dla zak adów ubezpieczeƒ Dzia u I. Zjawisku temu towarzyszy tak e znaczny spadek sprzeda y nowych polis. [1] Tekst jest skrótem raportu na ten temat, opracowanego w Departamencie Analiz, Komunikacji Spo ecznej i Informacji Urz du Komisji Nadzoru Ubezpieczeƒ i Funduszy Emerytalnych (obecnie Departament Komunikacji i Integracji Europejskiej UKNUiFE). Forum dyskusyjne 1/2004 9

8 W opracowaniu podj to prób odpowiedzi na nast pujàce pytania: Czy i kiedy pojawi o si zjawisko rezygnacji z polis yciowych? Jak du o osób zrezygnowa o z ubezpieczeƒ yciowych w kolejnych latach? Które ustawowe grupy ubezpieczeƒ yciowych zosta y w najwi kszym stopniu dotkni te zjawiskiem rezygnacji? Czy rzeczywiêcie zjawisko rezygnacji z polis indywidualnych mia o masowy charakter? Jakie by y przyczyny rezygnacji z ubezpieczeƒ yciowych? Jak rezygnacje z polis wp yn y na sytuacj finansowà zak adów ubezpieczeƒ? 1.2. Okres obj ty analizà Analiza obejmuje lata Z o y y si na to dwie przyczyny. Po pierwsze, organ nadzoru zaczà zbieraç dane dotyczàce liczby polis dopiero od 1998 roku. Po drugie, w àczenie do analizy koƒcówki lat 90. pozwala nià objàç zarówno lata, kiedy Polacy masowo kupowali indywidualne ubezpieczenia yciowe, jak i ostatni okres, kiedy powszechnym zjawiskiem sta o si rezygnowanie z wczeêniej kupionych polis. Pozwala to przedstawiç obecnà sytuacj na rynku ubezpieczeƒ yciowych na tle stanu, kiedy rynek ten znajdowa si jeszcze w fazie wzrostu Ubezpieczenia obj te analizà W opracowaniu ograniczono si do analizy sytuacji w czterech grupach Dzia- u I (ubezpieczenia na ycie [2] ), tj. w: grupie 1, obejmujàcej ubezpieczenia na ycie, grupie 2, obejmujàcej ubezpieczenia posagowe, grupie 3, obejmujàcej ubezpieczenia z funduszem inwestycyjnym, grupie 4, obejmujàcej ubezpieczenia rentowe. Pomini to natomiast grup 5, tj. opcje wypadkowe i chorobowe. W przypadku bowiem rezygnacji z polisy ubezpieczeniowej zaliczonej do którejkolwiek z grup od 1 do 4 powiàzane z nià ubezpieczenie dodatkowe (opcja) z grupy 5 automatycznie wygasa. W efekcie w takim przypadku jedna rezygnacja powodowa aby anulowanie a dwóch polis wykazywanych w sprawozdaniu statystycznym i oznacza aby podwójne liczenie rezygnacji z polis. [2] W tekêcie dzia ten b dzie okreêlany mianem ubezpieczeƒ yciowych dla wyraênego wydzielenia grupy 1 ubezpieczeƒ na ycie. 10 KNUIFE

9 W analizie pomini to sektor grupowych ubezpieczeƒ yciowych i ewentualne rezygnacje z tego typu polis, gdy zarówno decyzje co do zakupu tego typu produktów, jak i wycofania si z tego ubezpieczenia podejmowane sà na zupe nie innych zasadach ni w segmencie polis indywidualnych èród a informacji Raport odwo uje si do danych statystycznych i analiz skarg kierowanych do Urz dów Nadzoru oraz do informacji (g ównie skarg) publikowanych w mediach. Analiza liczbowa jest oparta na danych zweryfikowanych, zawartych w bazie sprawozdaƒ finansowych zak adów ubezpieczeƒ dla lat Dla 2002 roku pos u ono si danymi nie zweryfikowanymi. Podstawowym êród em sà dane pochodzàce z zestawieƒ kwartalnych, które przedstawiajà m. in.: liczb czynnych polis (na koniec okresu sprawozdawczego), liczb sprzedanych polis (przyrost w okresie sprawozdawczym), liczb anulowanych polis (przyrost w okresie sprawozdawczym). W tym uk adzie wymienione kategorie danych sà dost pne od koƒca 1998 roku. W przypadku kilku zak adów ubezpieczeƒ konieczne by o, dla niektórych lat, uzupe nienie danych dotyczàcych liczby anulowanych polis. W tym celu dokonano nast pujàcej operacji: do liczby polis czynnych na koniec poprzedniego roku dodano liczb nowo zawartych umów, a odj to liczb polis czynnych na koniec bie àcego roku. Na proêb Urz du KNUiFE, zak ady ubezpieczeƒ nades a y tak e uzupe niajàce dane dotyczàce liczby polis anulowanych, sprzedanych i czynnych. Informacje te uzupe ni y baz danych wykorzystanà w analizie [3]. Analiza problemu rezygnacji Podstawowe poj cia u ywane w analizie Brak ujednolicenia poj ç zwiàzanych z polisami ubezpieczeƒ yciowych w ró nych zak adach ubezpieczeƒ spowodowa, e nie by o mo liwe ograniczenie si w analizie jedynie do informacji o polisach anulowanych. Ró nice w interpretacji poj cia polisa anulowana w ró nych zak adach ubezpieczeƒ yciowych powodujà, e nie wszystkie przypadki, w których klient rezygnuje z polisy, sà uj te w odpowiednich zestawieniach statystycznych. W celu wyeli- [3] Ocen skali zjawiska rezygnacji z polis komplikuje jednak fakt, e w wyjaênieniu do wykorzystywanych w tym opracowaniu formularzy statystycznych nie zdefiniowano poj cia polisa anulowana, co spowodowa o, e poszczególne zak ady ubezpieczeƒ analogiczne zdarzenia wykazujà w swojej sprawozdawczoêci w odmienny sposób. Forum dyskusyjne 1/

10 minowania ró nic interpretacyjnych stosowanych przez zak ady ubezpieczeƒ w niniejszym opracowaniu za polisy anulowane przyjmuje si wszystkie polisy, które przesta y byç czynne. W analizie jest u ywane te okreêlenie polisa sprzedana. Pod tym poj ciem rozumiemy kupione przez klientów w danym roku nowe polisy. Zamiennie z poj ciem polisy sprzedanej u ywane jest te poj cie polisa nowo zakupiona, które wydaje si bardziej precyzyjne, bo nie uto samiane z polisami sprzedanymi przez zak ad ubezpieczeƒ w poprzednich latach. Z poj ciem polis sprzedanych zwiàzane jest poj cie polisy utrzymane, oznaczajàce polisy sprzedane w danym roku i równoczeênie czynne na koniec tego samego roku. 2. Zjawisko rezygnacji z indywidualnych polis yciowych 2.1. Indywidualne polisy ubezpieczeƒ yciowych w latach W ciàgu 6-7 lat, do 1998 roku, Polacy nabywali Êrednio rocznie prawie 400 tys. polis. Uwzgl dniajàc jednak, e w pierwszych latach sprzeda dopiero si rozwija a, to w latach roczna sprzeda musia a przekraczaç 500 tys. polis. Dane za lata wskazujà, e w tym okresie liczba indywidualnych czynnych polis yciowych z grup 1-4 zwi kszy a si Polsce w sposób znaczàcy, bo prawie o 30%. W tych latach nabyto oko o 3 mln polis. Szczególnie dynamiczny by 1999 rok, w którym sprzeda polis zbli y a si do 900 tys., a wzrost liczby polis czynnych przekroczy 600 tys. Kolejne lata przynios y znaczny spadek sprzeda y nowych polis (wykresy 1 i 2). W po àczeniu ze zjawiskiem rezygnacji w efekcie w 2002 roku nastàpi spadek bezwzgl dnej liczby polis w stosunku do 2001 roku. 12 KNUIFE

11 mln Wykres 1. Liczba czynnych indywidualnych polis yciowych w latach (stan na koniec roku) tys Analiza problemu rezygnacji Wykres 2. Liczba nowo zakupionych indywidualnych polis yciowych w latach Polisy anulowane Szczególne znaczenie dla prezentowanej analizy ma problem polis anulowanych. Informacje zak adów ubezpieczeƒ o polisach anulowanych obrazuje wykres 3. Wynika z niego, e wzrost polis anulowanych trwa systematycznie w latach , skutkujàc podwojeniem ich liczby w stosunku do 1999 roku. Rok 2002 przyniós ustabilizowanie si liczby rezygnacji (polis anulowanych). Forum dyskusyjne 1/

12 tys Wykres 3. Liczba anulowanych indywidualnych polis yciowych w latach Przyj ta definicja poj cia polisy anulowanej ze wzgl du na swojà rygorystycznoêç, wyznacza minimalny próg zjawiska rezygnacji. Faktyczna liczba podj tych przez klientów decyzji o rezygnacji jest z pewnoêcià wi ksza. Do szacunku wielkoêci górnego ograniczenia rezygnacji s u yç b dzie poj cie polis anulowanych-doszacowanych, pod którym rozumiemy roczny przyrost polis czynnych pomniejszony o liczb polis sprzedanych [4]. Gdyby liczba polis anulowanych-doszacowanych dla danego roku wynosi a zero, oznacza oby to, e dany zak ad ubezpieczeƒ w ciàgu ca ego roku kalendarzowego zachowa wszystkie polisy posiadane rok wczeêniej, jak równie wszystkie sprzedane w danym roku nowe polisy. OczywiÊcie sytuacja taka jest w praktyce niemo liwa, gdy zak ad ubezpieczeƒ wyp aca Êwiadczenia z tytu u wypadków ubezpieczeniowych, takich jak np. Êmierç ubezpieczonego. Jednak w odniesieniu do indywidualnych polis w Polsce liczba wyp at z podobnych tytu ów jest nadal niewielka ze wzgl du na krótki okres funkcjonowania ubezpieczeƒ yciowych. Wst pna analiza liczby zgonów klientów najwi kszych zak adów ubezpieczeƒ sprzedajàcych indywidualne polisy na ycie wskazuje, e rocznie tego typu przyczynà mo na wyt umaczyç nie wi cej ni 5% liczby polis utraconych w latach Jedynie w przypadku grupy 2 odsetek polis utraconych z tytu- u wyp aty Êwiadczeƒ mo e byç istotnie wysoki (przez co nale y rozumieç, e przekracza wspomniane 5%). Poj cie polis anulowanych-doszacowanych pozwala ograniczyç od góry skal zjawiska rezygnacji, tzn. mo na przyjàç, e z polis zrezygnowa o nie wi cej osób ni wynosi liczba polis anulowanych-doszacowanych. Dane liczbowe o polisach anulowanych-doszacowanych wskazujà na dynamicznie rosnàcà w latach liczb takich polis (wykres 4). Odnotowano wtedy ponad dwukrotny wzrost liczby polis anulowanych-doszacowanych. [4] Odwo ujàc si do przyk adu liczbowego, mo na ustaliç liczb polis anulowanych-doszacowanych jako ró nic mi dzy liczbà polis na koniec roku T (np ) a liczbà polis na koniec roku T-1 (np ) powi kszonà o polisy sprzedane w ciàgu roku T (np ), czyli ( ). W tym przypadku liczba polis anulowanych-doszacowanych wynosi aby KNUIFE

13 W ostatnim roku liczba polis anulowanych-doszacowanych ustabilizowa a si praktycznie na poziomie z 2001 roku (nieca e 600 tys.). Oznaczaç to mo e, e zjawisko rezygnacji z polis w 2002 roku nie mia o ju dynamiki wzrostowej i osiàgn o swoje maksymalne rozmiary. Ró nica mi dzy liczbà polis anulowanych-doszacowanych a anulowanych (tabela 1) jest w kolejnych latach zbli ona waha si wokó wartoêci 20%. Ró nice mi dzy tymi dwiema kategoriami danych to na pewno w cz Êci rezultat luk w informacjach, jakimi dysponuje organ nadzoru, gdy nie ka dy zak ad ubezpieczeƒ wype nia wszystkie pola odpowiednich formularzy statystycznych. OczywiÊcie, w pewnej cz Êci polisy anulowane-doszacowane to efekt zajêcia zdarzeƒ uprawniajàcych do otrzymania Êwiadczenia albo wyga- Êni cia umowy. Jednak skala takich przypadków w ubezpieczeniach indywidualnych w Polsce nie jest du a. Jest to spowodowane zarówno niewielkà ofertà krótkoterminowych indywidualnych ubezpieczeƒ na ycie, jak równie faktem, e produkty te sà oferowane zaledwie od kilku lat, wi c szkodowoêç (ÊmiertelnoÊç i wypadkowoêç wêród ubezpieczonych) powinna nadal utrzymaç si na niskim poziomie. Równie liczba innych przypadków uprawniajàcych do otrzymania Êwiadczeƒ takich, jak trwa e kalectwo nie powinna radykalnie zawy aç liczby polis przestajàcych byç czynnymi. Najprostszym wyt umaczeniem znacznej ró nicy mi dzy polisami anulowanymi-doszacowanymi a anulowanymi w ostatnich trzech latach wydajà si kwestie zwiàzane z ró nymi definicjami polisy anulowanej stosowanymi przez poszczególne zak ady ubezpieczeƒ. W przypadku wprowadzonego na potrzeby niniejszego opracowania poj cia polis anulowanych-doszacowanych takie problemy definicyjne nie wyst pujà. Analiza problemu rezygnacji... Tabela 1. Relacja zmiany liczby indywidualnych polis anulowanych do anulowanych-doszacowanych w latach L. p. Wyszczególnienie Polisy anulowane Polisy anulowane do-szacowane Relacja (1/2)*100% 78,7 78,6 81,9 80,0 Forum dyskusyjne 1/

14 tys Polisy anulowane doszacowane Polisy anulowane Wykres 4. Liczba anulowanych-doszacowanych indywidualnych polis yciowych na tle liczby polis anulowanych w latach Dane o polisach anulowanych-doszacowanych i anulowanych (wykres 4) oraz nowo zakupionych (wykres 2) wskazujà tak e, e informacje o masowych rezygnacjach docierajà do ÊwiadomoÊci spo eczeƒstwa z pewnym opóênieniem i dopiero wtedy wp ywajà na sprzeda polis. Dopiero w 2002 roku liczba nowo zakupionych indywidualnych polis yciowych by a wyraênie mniejsza ni w wyjêciowym dla tej analizy 1998 roku. Natomiast nawet odnotowany w latach w stosunku do rekordowego 1999 roku spadek sprzeda y nadal utrzyma popyt na polisy na wysokim poziomie. Mo na z tego wnioskowaç, e dopiero oko o 2002 roku informacje o rezygnacjach i ich przyczynach wyraênie wp yn y na zachowania nowych klientów Skala zjawiska rezygnacji Roczne wielkoêci anulowanych polis nie oddajà w pe ni skali zjawiska rezygnacji z polis yciowych. Lepszà miarà mo e byç relacja liczby polis czynnych na koniec danego okresu do liczby polis anulowanych w tym samym okresie. 16 KNUIFE

15 (%) Wykres 5. Relacja liczby polis anulowanych do liczby polis czynnych w latach Z danych zobrazowanych na wykresie 5 wynika, e w ciàgu trzech lat ( ) relacja polis anulowanych do czynnych pogorszy a si ponad dwukrotnie. W 1999 roku z umowy ubezpieczenia yciowego rezygnowa w przybli eniu co dwudziesty klient; w 2001 roku co ósmy. Utrat co ósmego klienta rocznie mo na by uznaç nawet za ma o znaczàcy problem, szczególnie wobec zaobserwowanego w 2002 roku wyraênego spadku dynamiki wzrostu omawianej relacji. Wydaje si zatem, e lepszà miarà obrazujàcà skal rezygnacji jest porównanie àcznej, czyli skumulowanej liczby polis, z których zrezygnowano w latach kryzysu, czyli od 2000 roku, z liczbà polis czynnych z koƒca 1999 roku (tabela 2). Na podstawie analizy odpowiednich danych mo na stwierdziç, e do koƒca 2002 roku z umów ubezpieczenia zrezygnowa o w przybli eniu czterech na dziesi ciu posiadaczy polisy z 1999 roku. Natomiast po uwzgl dnieniu polis sprzedanych tak e w okresie mo na stwierdziç, e z umów ubezpieczenia w ciàgu trzech ubieg ych lat ( ) zrezygnowa w przybli- eniu co trzeci klient. Z publicznie dost pnych informacji wynika, e tej skali zjawisko utraty klientów nie dotkn o adnego innego produktu sektora us ug finansowych. Rezygnacje musia y wi c byç wielkim ciosem w ca y dzia ubezpieczeƒ yciowych. Skutki analizowanego problemu rezygnacji uda o si sektorowi ubezpieczeƒ yciowych jako ca oêci w pewnym stopniu ukryç dzi ki roli polis grupowych w Polsce, a tak e w wymiarze finansowym dzi ki sprzyjajàcej sytuacji na rynku papierów d u nych. Analiza problemu rezygnacji... Forum dyskusyjne 1/

16 Tabela 2. Relacja skumulowanej liczby polis anulowanych, anulowanych-doszacowanych i sprzedanych do liczby polis czynnych z 1999 roku (lata ) Wyszczególnienie Skumulowana liczba polis anulowanych od 2000 r. (tys.) Skumulowana liczba polis anulowanych-doszacowanych od 2000 r. (tys.) Skumulowana liczba polis sprzedanych od 2000 r. (tys.) Skumulowana liczba polis anulowanych w relacji do liczby polis czynnych w 1999 r. (%) 9,6 23,4 37,2 Skumulowana liczba polis anulowanych-doszacowanych w relacji do liczby polis czynnych w 1999 r. (%) 12,2 29,1 46,3 Skumulowana liczba polis sprzedanych w relacji do liczby polis czynnych w 1999 r. (%) 21,2 38,3 50,8 O skali zjawiska rezygnacji Êwiadczà nie tylko relacje zawarte w przywo anej ju tabeli 2, ale tak e zawarte tam liczby. Wynika z nich, e skumulowana liczba polis anulowanych-doszacowanych z lat jest tylko o oko o 10% mniejsza od liczby polis sprzedanych w tym samym czasie. Przy takich proporcjach rynek ubezpieczeƒ yciowych nie mo e si w d u szym okresie normalnie rozwijaç, tym bardziej e relacja omawianych wielkoêci ulega z roku na rok sta emu pogorszeniu Polisy utrzymane Do 1999 roku w àcznie nie by o adnych statystycznych symptomów Êwiadczàcych o tym, e w indywidualnych ubezpieczeniach yciowych mo e pojawiç si kryzys. Jednym z jego objawów jest znaczne pogorszenie si wskaênika polis utrzymanych (polisa utrzymana oznacza polis sprzedanà w danym roku i równoczeênie na koniec tego samego roku nadal czynnà) w ostatnich latach (wykres 5). Brak odpowiednich danych dla 2000 roku uniemo liwia odpowiedê na pytanie, czy wi cej osób zacz o rezygnowaç z nowych polis w 2001 roku, 18 KNUIFE

17 czy rok wczeêniej. W poprzednich latach (1998 i 1999) wskaênik rezygnacji z nowych polis wynosi niewiele ponad 10%. Nale y zwróciç uwag, e ten niski poziom rezygnacji dotyczy tak e 1999 roku, kiedy sprzedano rekordowà liczb polis. (%) Analiza problemu rezygnacji... * Dla 2000 r. brak cz Êci danych uniemo liwia policzenie wskaênika Wykres 6. Ârednia utrzymanych nowo sprzedanych indywidualnych polis yciowych w danym roku w latach * Pogorszenie jakoêci portfela nowo pozyskanych polis indywidualnych w kolejnych latach potwierdza kszta towanie si mediany omawianej wartoêci (tabela 3). O ile jeszcze w 1998 r. w po owie zak adów ubezpieczeƒ yciowych mniej ni 1/20 polis sprzedanych w danym roku nie by a po roku utrzymana, o tyle 4 lata póêniej sytuacja wyglàda a odmiennie. Po owa zak adów nie mog a si pochwaliç wskaênikiem utrzymania polis wi kszym od 3/4. Tabela 3. WartoÊç mediany dla utrzymanych polis nowo zakupionych w latach (w %) Wyszczególnienie Mediana 95,0 93,4 88,7 80,8 74,3 Spadek liczby polis utrzymanych w pierwszym roku ich trwania mo e byç Êwiadectwem wzrostu ÊwiadomoÊci polskich klientów, którzy w miar szybko zacz li orientowaç si, czy wybrana przez nich polisa spe nia ich oczekiwania. Dodatkowo, spadek liczby polis utrzymanych jest dowodem na pogorszenie si jakoêci sprzeda y. Wynikaç to mog o ze zwi kszonej agresywnoêci sprzeda y i obni enia si morale agentów. W takiej sytuacji klient móg za namowà agenta kupiç polis przewy szajàcà jego mo liwoêci finansowe. W efekcie w mo- Forum dyskusyjne 1/

18 mencie niemo noêci regulowania sk adek dochodzi o do zerwania umowy ubezpieczenia. Najbardziej prawdopodobnym powodem takiej tendencji w zachowaniach agentów by a wprowadzona oko o 2000 roku zmiana zasad wynagradzania agentów poprzez wprowadzenie prowizji urocznionej. By to mechanizm korzystny dla agentów, bo ju po wp yni ciu np. drugiej sk adki miesi cznej agent otrzymywa ca oêç prowizji (np. 60% sk adki rocznej). System ten okaza si wadliwy, a nawet sk ania do zachowaƒ kryminogennych. Powsta y grupy agentów, którzy zawierali umowy z osobami tak naprawd nie zainteresowanymi ubezpieczeniem; agenci sami op acali za nie pierwsze sk adki, inkasujàc w zamian pe nà prowizj. Kolejne sk adki ju nie wp ywa y na konto zak adu ubezpieczeƒ, zaê agenci-oszuêci zmieniali w tym czasie firm, na rzecz której pracowali. Przy trudnoêciach zak adów ubezpieczeƒ z odzyskaniem wyp aconej prowizji opisany proceder by dla nieuczciwych agentów bardzo dochodowy. Obecnie na rynku nie stosuje si ju takiego systemu prowizji Wp yw rezygnacji na wyniki finansowe zak adów ubezpieczeƒ Znaczenie zjawiska rezygnacji dla wyników finansowych zak adów ubezpieczeƒ mo na rozpatrywaç w dwóch horyzontach czasu. Wp yw rezygnacji na wyniki w krótkim okresie: roku, dwóch czy trzech lat, mo e byç zupe nie inny ni w perspektywie d ugookresowej. W przypadku perspektywy krótkookresowej najlepszym wskaênikiem, ukazujàcym wp yw rezygnacji na finanse ubezpieczycieli, jest jak si wydaje wynik techniczny w poszczególnych grupach ubezpieczeƒ. Natomiast w d u szej perspektywie w wyniku kumulacji efektów krótkookresowo mniej istotnych zjawisk rezygnacje w najwi kszym stopniu wp ywajà na aktywa zak adów ubezpieczeƒ. Mniejsze aktywa to w konsekwencji m. in. mniejsze generowane przez nie zyski. Utrata znacznej cz Êci klientów powinna wp ynàç na finanse dotkni tych zjawiskiem rezygnacji zak adów ubezpieczeƒ, rezygnacje bowiem powodujà zmniejszenie strumienia sk adek wp ywajàcych co roku na ich konta. Na te mniejsze wp ywy sk adajà si dwa zjawiska. Po pierwsze, ustajà sk adki od osób, które zrezygnowa y z ubezpieczenia. Po drugie, potencjalni klienci zak adów ubezpieczeƒ, zniech ceni doêwiadczeniami dotychczasowych ubezpieczonych, nie decydujà si na zawieranie umów. Przyk adowo utrata 100 tys. klientów oznacza bioràc pod uwag Êredni przypis sk adki, uzyskiwany od jednej indywidualnej polisy w najwi kszych zak adach ubezpieczeƒ utrat mln z sk adek rocznie. 20 KNUIFE

19 Masowe rezygnacje pociàgajà za sobà koniecznoêç wyp aty Êwiadczeƒ. Wyp aty nie dotyczà, oczywiêcie, wszystkich klientów, gdy rezygnacja w okresie dwóch pierwszych lat trwania umowy ubezpieczenia zwalnia zak ad ubezpieczeƒ z obowiàzku wyp aty Êwiadczenia. Tak e przypadki, kiedy klient faktycznie zrezygnowa z polisy, zaprzestajàc op acania sk adek, a nie poinformowa o tym zak adu ubezpieczeƒ, zwalniajà ubezpieczyciela z koniecznoêci wyp aty Êwiadczenia. Sà to sytuacje, kiedy rezygnacje nie wp ywajà negatywnie na bie àce wyniki ubezpieczycieli. Równie negatywnego wp ywu na wyniki ubezpieczycieli nie ma nast pujàca sytuacja. Pomimo skrócenia czasu trwania umowy niektóre zak ady ubezpieczeƒ pomniejszajà wyp acane Êwiadczenie o sumy b dàce równowartoêcià kosztów, jakie ponios yby one, gdyby umowa nadal obowiàzywa a. Zak ad ubezpieczeƒ zyskuje na takim rozwiàzaniu, gdy tych hipotetycznych przysz ych kosztów nie ponosi, a odpowiednie wp ywy od ubezpieczonego uzyskuje. Korzystnie na wynik techniczny danego roku wp ywa tak e fakt, e w sytuacji wczeêniejszej rozwiàzania umowy ubezpieczenia przez klienta nast puje rozwiàzanie ca oêci rezerw, zaê klient w postaci wykupu otrzymuje jedynie cz Êç tej wartoêci (np. 95%). Cz Êç rozwiàzanych rezerw nie wyp acona klientowi poprawia wynik techniczny zak adu ubezpieczeƒ. Na podstawie informacji o wartoêci wykupów àcznie dla polis indywidualnych i grupowych mo na stwierdziç, e w latach nastàpi szybki wzrost wartoêci wykupów (wykres 7). Brak danych od wszystkich zak adów za 2002 rok nie pozwala na ukazanie wykupów w tym roku. Opierajàc si na proporcji wykupów do wyp aconych Êwiadczeƒ z wczeêniejszych okresów mo na szacowaç, e w 2002 roku rezygnujàcym z us ug ubezpieczycieli klientom nale a o wyp aciç o co najmniej 300 mln z wi cej ni w 2001 roku. Gdyby hipoteza ta okaza a si prawdziwa, to w po àczeniu z informacjà, e liczba rezygnacji z umów ubezpieczenia w 2002 roku by a podobna do sytuacji z 2001 roku oznacza oby, e przeci tna wyp ata na wykup wzros a. Mo e to byç spowodowane dwoma czynnikami. Po pierwsze, w 2002 roku w wi kszym stopniu ni poprzednio z polis rezygnowali klienci z d ugim okresem op acania sk adek. Alternatywnà odpowiedzià jest zniech cenie si do ubezpieczeƒ klientów op acajàcych wy sze sk adki, np. z tytu u wy szych sum ubezpieczenia. Forum dyskusyjne 1/2004 Analiza problemu rezygnacji... 21

20 mln z * Istniejàce dane nie pozwalajà na wydzielenie z wartoêci wykupów informacji odnoszàcych si wy àcznie do polis indywidualnych Wykres 7. WartoÊç wykupów indywidualnych i grupowych polis yciowych* w latach Z posiadanych danych wynika, e w okresie wartoêç Êwiadczeƒ z tytu u wyp aty Êwiadczeƒ tylko z polis indywidualnych wzros a o 400 mln z. Porównujàc dane o wykupach odnoszàcych si zarówno do polis indywidualnych, jak te grupowych oraz o Êwiadczeniach wy àcznie z polis indywidualnych, mo na domniemywaç, e najwa niejszà przyczynà wyp at w przypadku klientów indywidualnych sà wykupy. Informacje o strukturze wyp aconych w 2001 roku wykupów z tytu u indywidualnych polis yciowych wskazujà, e w grupie 3 prawie 90% zrealizowanych Êwiadczeƒ spowodowanych by o rozwiàzaniem umowy przez klienta. Omawiany wskaênik mia te wysokà wartoêç w grupie 1, przekraczajàc 70%, zaê Êrednia wa ona dla wszystkich grup wskazuje, e na 690 mln z wyp aconych indywidualnych Êwiadczeƒ prawie 77% stanowi y wykupy. mln z Wykres 8. Âwiadczenia wyp acone z indywidualnych polis yciowych w latach KNUIFE

21 Ze wzgl du na brak danych dla lat wczeêniejszych i 2002 roku mo na jedynie wspomnieç, e w odniesieniu do wszystkich polis zarówno indywidualnych, jak te grupowych udzia wykupów w wyp aconych Êwiadczeniach dla grupy 3 zwi kszy si z 60% w 1999 roku do 86% w 2001 roku (wykres 9). Ze wzgl du na dominujàcà rol ubezpieczeƒ indywidualnych w grupie 3 mo na w przybli eniu stwierdziç, e zaprezentowany rosnàcy trend dla ca ego rynku charakteryzowa tak e polisy indywidualne. (%) Analiza problemu rezygnacji grupa 1 grupa 2 grupa 3 grupa 4 Ârednia wa ona Wykres 9. Udzia wykupów w wartoêci wyp aconych Êwiadczeƒ z tytu u polis indywidualnych w 2001 roku w podziale na grupy 1-4 Nie jest jednak mo liwe jednoznaczne okreêlenie wp ywu zjawiska rezygnacji na wyniki finansowe zak adów ubezpieczeƒ. Wynika to z tego, e na wyniki techniczne w poszczególnych grupach ubezpieczeƒ oprócz zjawiska rezygnacji z polis majà wp yw tak e inne czynniki, a zw aszcza: ruchy stóp procentowych na rynku finansowym, faza organizacji (funkcjonowania) zak adu ubezpieczeƒ, zmiany w zasadach rachunkowoêci dotyczàcych rachunku technicznego w 2002 roku, wp yw portfela polis grupowych na wynik techniczny. Pami tajàc o wspomnianych powy ej zastrze eniach, mo na jednak na podstawie posiadanych informacji stwierdziç, e masowe rezygnacje z polis d u ej posiadanych po àczone ze spadkiem sprzeda y polis nowych nie pogarszajà znacznie bie àcych wyników finansowych zak adów ubezpieczeƒ. Wskazujà na to pozytywne wyniki techniczne trzech najwi kszych (pod wzgl dem udzia- u w rynku polis indywidualnych) zak adów ubezpieczeƒ. Pokazany na wykresie 10 zagregowany wynik techniczny tych 3 zak adów w grupie 1 wzrós w latach o oko o 50%, zaê w odniesieniu do 1999 r. nawet ponad trzy- Forum dyskusyjne 1/

22 krotnie. W grupie 3 dane wskazujà na dwukrotnie lepszy wynik w 2002 r. ni w 2000 roku. mln z Grupa 1 Grupa Wykres 10. Zagregowane wyniki techniczne trzech najwi kszych ubezpieczycieli na rynku indywidualnych polis yciowych w latach Fakt, e rezygnacje nie obni y y bie àcych wyników technicznych najwi kszych zak adów ubezpieczeƒ, nie podwa a tezy, e w d u szej perspektywie bez obserwowanego zjawiska masowych rezygnacji wyniki zak adów by yby lepsze, gdy wzrost wyp at odszkodowaƒ wp ywa m. in. na wysokoêç aktywów generujàcych przysz e zyski. Natomiast corocznie tracone wp ywy w wyniku zjawiska rezygnacji z polis oraz spadku sprzeda y nowych polis mo na szacowaç na kilkaset milionów z otych. Masowe rezygnacje mogà korzystnie wp ynàç na wyniki finansowe zak adów ubezpieczeƒ w Êrednim i d ugim okresie. Wi kszoêç z rozwiàzanych umów ubezpieczeƒ yciowych by a kalkulowana z wykorzystaniem gwarantowanej technicznej stopy zwrotu na poziomie wy szym od obowiàzujàcych obecnie 4,5%. Spadek rynkowych stóp procentowych oraz stopy urz dowej og aszanej przez KNUiFE zmusi by zak ady ubezpieczeƒ do tworzenia rezerw na wyrównanie gwarantowanej stopy zwrotu. W przypadku rezygnacji z polisy takiej rezerwy nie trzeba tworzyç, co poprawia wyniki ubezpieczycieli. 24 KNUIFE

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r.

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Raport o stabilnoêci systemu finansowego czerwiec 2001 grudzieƒ 2002 Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Andrzeja S awiƒskiego Paw a Wyczaƒskiego Autorzy Raportu: Tomasz

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Rozwój systemu finansowego w Polsce w 24 r. Warszawa, listopad 2 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Dobies awa Tymoczko Zespó autorski: Agnieszka Gràt Monika Józefowska Pawe K osiewicz Daniel

Bardziej szczegółowo

Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju

Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju 86 Systemy Finansowe Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju Marcin Kruk Wst p Niniejszy artyku jest próbà usystematyzowania wiedzy o leasingu, stosunkowo m odym narz dziu finansowym, od 2002

Bardziej szczegółowo

STAN SEKTORA MSP W 1999 ROKU TENDENCJE ROZWOJOWE W LATACH 1994 1999

STAN SEKTORA MSP W 1999 ROKU TENDENCJE ROZWOJOWE W LATACH 1994 1999 STAN SEKTORA MSP W 1999 ROKU TENDENCJE ROZWOJOWE W LATACH 1994 1999 Praca zbiorowa pod redakcjà naukowà doc. dr hab. Józefa CHMIELA Konsultacja naukowa: prof. dr hab. Leszek ZIENKOWSKI Warszawa 2001 Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Rozprawy Ubezpieczeniowe

Rozprawy Ubezpieczeniowe Rozprawy Ubezpieczeniowe ZESZYT 3(2/2007) RZECZNIK UBEZPIECZONYCH UNIWERSYTET KARDYNA A STEFANA WYSZY SKIEGO FUNDACJA EDUKACJI UBEZPIECZENIOWEJ Redakcja Redaktor naczelny: dr Stanis aw Rogowski Zast pcy

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. List Prezesa Zarzàdu str. 4. Gospodarka polska w 1999 r. str. 6. Dane bilansowe i wyniki finansowe Banku w 1999 r. str.

Spis treêci. List Prezesa Zarzàdu str. 4. Gospodarka polska w 1999 r. str. 6. Dane bilansowe i wyniki finansowe Banku w 1999 r. str. Spis treêci List Prezesa Zarzàdu str. 4 Gospodarka polska w 1999 r. str. 6 Dane bilansowe i wyniki finansowe Banku w 1999 r. str. 10 Dzia alnoêç Banku str. 18 Rozwój Banku str. 28 Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Rynek finansowy w Polsce

Rynek finansowy w Polsce Rynek finansowy w Polsce 1998-21 Warszawa, sierpieƒ 22 r. Departament Operacji Krajowych Departament Systemu Finansowego Opracowanie pod redakcjà: Anny Trzeciƒskiej Jacka Osiƒskiego Andrzeja S awiƒskiego

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 59 Szko a G ówna Handlowa w Warszawie RADA PROGRAMOWA STUDIÓW I PRAC KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW Jerzy Nowakowski (przewodniczàcy) Anna

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 61 Szko a G ówna Handlowa w Warszawie SK AD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH KZiF 1. prof. dr hab. Janusz Ostaszewski przewodniczàcy Dziekan

Bardziej szczegółowo

Z dr hab. prof. nadzw. Irenà J drzejczyk, kierownikiem Katedry Rynku. Ubezpieczeniowego Akademii Ekonomicznej w Katowicach rozmawia Anna Arwaniti..

Z dr hab. prof. nadzw. Irenà J drzejczyk, kierownikiem Katedry Rynku. Ubezpieczeniowego Akademii Ekonomicznej w Katowicach rozmawia Anna Arwaniti.. W lipcowym numerze Monitora Ubezpieczeniowego prezentujemy m.in. wyniki akcji Kobieta ubezpieczona i rozstrzygni cie jubileuszowego V Konkursu na najlepsze prace z dziedziny ubezpieczeƒ gospodarczych i

Bardziej szczegółowo

Banki spó dzielcze w Polsce

Banki spó dzielcze w Polsce Banki spó dzielcze w Polsce w 2004 r. Komisja Nadzoru Bankowego Warszawa, marzec 2006 r. Opracowanie pod redakcjà: Dawida Strumiƒskiego Dariusza Twardowskiego Zespó autorski: Biuro BankowoÊci Spó dzielczej

Bardziej szczegółowo

MATERIA Y I STUDIA. Zmiany w popycie na kredyt gospodarstw domowych. Zeszyt nr 172. Gra yna Rytelewska, Ewa Huszczonek. Warszawa, marzec 2004 r.

MATERIA Y I STUDIA. Zmiany w popycie na kredyt gospodarstw domowych. Zeszyt nr 172. Gra yna Rytelewska, Ewa Huszczonek. Warszawa, marzec 2004 r. MATERIA Y I STUDIA Zeszyt nr 172 Zmiany w popycie na kredyt gospodarstw domowych Gra yna Rytelewska, Ewa Huszczonek Warszawa, marzec 24 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Sk ad i druk: Drukarnia NBP Wyda

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Rozwój systemu finansowego w Polsce w latach 2002-2003 Warszawa, grudzieƒ 2004 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Paw a Wyczaƒskiego Dobies awa Tymoczko Agnieszki Gràt Zespó autorski: Miros

Bardziej szczegółowo

Koncepcja NAIRU, dezinflacja a druga fala bezrobocia w Polsce*

Koncepcja NAIRU, dezinflacja a druga fala bezrobocia w Polsce* 4 Makroekonomia BANK I KREDYT marzec 2004 Koncepcja NAIRU, dezinflacja a druga fala bezrobocia w Polsce* Jacek Socha, Wiktor Wojciechowski Celem niniejszego artyku u jest analiza sytuacji na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 67 Szko a G ówna Handlowa w Warszawie SK AD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH KZiF prof. dr hab. Janusz Ostaszewski przewodniczàcy prof. dr

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny 2001. Warszawa, wrzesieƒ 2002 r.

Raport Roczny 2001. Warszawa, wrzesieƒ 2002 r. Raport Roczny 2001 Warszawa, wrzesieƒ 2002 r. Leszek Balcerowicz Prezes Narodowego Banku Polskiego Dzia alnoêç Narodowego Banku Polskiego w 2001 r. prowadzona by a pod znakiem stabilizacji i normalizacji.

Bardziej szczegółowo

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej Gospodarka 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna Ju w latach szeêçdziesiàtych XX wieku niektóre obszary dzia alnoêci du ych firm by y wspomagane technikà komputerowà. Lata osiemdziesiàte przynios

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci. Ewaluacja Projektów. Poradnik dla wnioskodawców. www.leonardo.org.pl

Program Leonardo da Vinci. Ewaluacja Projektów. Poradnik dla wnioskodawców. www.leonardo.org.pl Program Leonardo da Vinci Ewaluacja Projektów Poradnik dla wnioskodawców www.leonardo.org.pl Spis treêci Wst p 5 I Podstawowe informacje o ewaluacji 6 1 Rola ewaluacji 6 2 Geneza ewaluacji 6 3 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Rynek kart p atniczych w Polsce

Rynek kart p atniczych w Polsce Rynek kart p atniczych w Polsce Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Sk ad i druk: Drukarnia NBP Wyda : Narodowy Bank Polski Departament Komunikacji Spo ecznej ul. Âwi tokrzyska 11/21,

Bardziej szczegółowo

Fundusze inwestycyjne w Polsce po wstàpieniu do Unii Europejskiej

Fundusze inwestycyjne w Polsce po wstàpieniu do Unii Europejskiej BANK I KREDYT paêdziernik 2005 Rynki i Instytucje Finansowe 27 Fundusze inwestycyjne w Polsce po wstàpieniu do Unii Europejskiej Wies aw D bski Uwagi wst pne 1 Zob. W. D bski: Rynek finansowy i jego mechanizmy.

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl Wprowadzajàcy: Fund.1 Pierwszy Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., Narodowy Fundusz Inwestycyjny FORTUNA

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks 61 Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks Edyta Rudawska* Streszczenie Zasadniczym celem artyku u jest wskazanie roli rozwiàzaƒ

Bardziej szczegółowo

ONTAKT. KONIEC ERY ROPY nadchodzà nowe êród a energii

ONTAKT. KONIEC ERY ROPY nadchodzà nowe êród a energii ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 01/2 7/ 20 0 8 < MSPDO PIERWSZEGO SZEREGU WYSTÑP! IVE MENDES ZMYS OWA DIVA SOULU ORGANIKA NA SZEROKICH WODACH FUNDUSZE UNIJNE I S S N 1 6 4 1-2 0 3 6 KONIEC

Bardziej szczegółowo

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce. Poradnik dobrych praktyk Co to znaczy promowaç nauk? Co to znaczy promowaç nauk? Osiàgni ciu jakich celów mo e s u yç informowanie otoczenia

Bardziej szczegółowo

Rozprawy Ubezpieczeniowe

Rozprawy Ubezpieczeniowe Rozprawy Ubezpieczeniowe ZESZYT 1(2)/2007 RZECZNIK UBEZPIECZONYCH UNIWERSYTET KARDYNA A STEFANA WYSZY SKIEGO FUNDACJA EDUKACJI UBEZPIECZENIOWEJ Redakcja Redaktor naczelny: dr Stanis aw Rogowski Zast pcy

Bardziej szczegółowo

PRYWATNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE W POLSCE STAN OBECNY, OTOCZENIE PRAWNE, SCENARIUSZE ROZWOJU

PRYWATNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE W POLSCE STAN OBECNY, OTOCZENIE PRAWNE, SCENARIUSZE ROZWOJU PRYWATNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE W POLSCE STAN OBECNY, OTOCZENIE PRAWNE, SCENARIUSZE ROZWOJU Private health insurance in Poland current status, legal environment, development scenarios Adam H. Pustelnik,

Bardziej szczegółowo

MATERIA Y I STUDIA. Zeszyt nr 153. Analiza wp ywu wprowadzenia euro na polski system bankowy. (trzecia edycja)

MATERIA Y I STUDIA. Zeszyt nr 153. Analiza wp ywu wprowadzenia euro na polski system bankowy. (trzecia edycja) MATERIA Y I STUDIA Zeszyt nr 153 Analiza wp ywu wprowadzenia euro na polski system bankowy (trzecia edycja) Ma gorzata Glibowska, Anna Górska, Beata Pawe czyk, Renata ak Warszawa, grudzieƒ 2002 r. Materia

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY. Klub Dealerów Grupy Goodyear

BIULETYN INFORMACYJNY. Klub Dealerów Grupy Goodyear BIULETYN INFORMACYJNY Klub Dealerów Grupy Goodyear 3/2004 Jak korzystaç ze strony Klubu Dealerów Grupy Goodyear: www.kdgg.pl Wpisz w przeglàdarce www.kdgg.pl Aby korzystaç ze strony, nale y si zalogowaç.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e 6 C o i VAT od importowanych samochodów (56) Czerwiec 2003 ISSN 1505-781X Ochrona internetowych baz danych Dokumentacja ofertowa w eksporcie Spó ki w Hiszpanii Biuletyn

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju handlu elektronicznego

Kierunki rozwoju handlu elektronicznego ˇ ˇ Kierunki rozwoju handlu elektronicznego WITOLD CHMIELARZ Od poczàtku roku 2000 kondycja firm internetowych znacznie si pogorszy a. Przez pierwsze pó roku ponad pi çdziesiàt dotcoms og osi o bankructwo.

Bardziej szczegółowo