Znak sprawy: ZS Gorzyce, 8 kwiecień 2013 r. Zespół Szkół im. por. J. Sarny ul. Żwirki i Wigury Gorzyce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Znak sprawy: ZS.042.08.2013. Gorzyce, 8 kwiecień 2013 r. Zespół Szkół im. por. J. Sarny ul. Żwirki i Wigury 2 39-432 Gorzyce"

Transkrypt

1 Znak sprawy: ZS Zespół Szkół im. por. J. Sarny ul. Żwirki i Wigury Gorzyce Gorzyce, 8 kwiecień 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa materiałów niezbędnych do budowy sieci na potrzeby Lokalnej Akademii Cisco wraz z zapewnieniem niezbędnego wsparcia specjalistycznego. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2. Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego Projekt Podkarpacie stawia na zawodowców Nr KSI: WND-POKL /12 ZATWIERDZAM Wicedyrektor Zespołu Szkół w Gorzycach Jarosław Augustynowicz Gorzyce, kwiecień 2013

2 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. 1. Zespół Szkół im. por. J. Sarny w Gorzycach ul. Żwirki i Wigury Gorzyce tel./fax. 15/ strona internetowa: Dni i godziny urzędowania: w dni robocze od pon. do pt., w godz. od 7:00 do 15:00 2. Ilekroć w niniejszej specyfikacji zastosowany jest skrót SIWZ, należy przez to rozumieć Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Ilekroć w niniejszej specyfikacji zastosowany jest skrót ustawa Pzp, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.). II. III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, art. 10 ust. 1 oraz art ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.). 2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp. 3. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych pod Nr oraz na stronie internetowej Zamawiającego tj. Zespołu Szkół im. por. J. Sarny w Gorzycach OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia jest realizowany w dwóch etapach dostawy materiałów niezbędnych do budowy sieci na potrzeby Lokalnej Akademii Cisco wraz z zapewnieniem niezbędnego wsparcia specjalistycznego. Etap pierwszy: dostarczenie urządzeń i oprogramowania w ilości określonej w załączniku nr 1 do SIWZ, niezbędnych do budowy sieci na potrzeby Lokalnej Akademii Cisco; zapewnienie szkolenia zawodowego 3 nauczycieli w zakresie techniki łączenia przewodów miedzianych i światłowodowych przeprowadzonego przez producenta przewodów zakończonego uzyskaniem certyfikatu instalatora w tym zakresie umożliwiającego wykonawstwo, prowadzenie odbiorów oraz dalsze szkolenie uczniów w ramach zajęć szkolnych; zapewnienie szkolenia 15 uczniów w zakresie znajomości szczegółowej technologii łączenia przewodów miedzianych przeprowadzonego przez producenta zakończonego uzyskaniem certyfikatu instalatora systemów okablowania miedzianego; Etap drugi: zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem sieci na terenie Zespołu Szkół im. por. J. Sarny w Gorzycach, sieć będzie wykonywana przez uczniów i nauczycieli, po odbyciu odpowiedniego szkolenia zawodowego i otrzymaniu właściwego certyfikatu; wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją sieci, która to sieć zostanie wykonana przez uczniów i nauczycieli w Zespołu Szkół im. por. J. Sarny w Gorzycach. Certyfikacja Lokalnej Akademii CISCO 2

3 Asysta techniczna CCNA na minimum 2 lata Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zestawienie materiałów zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Słownik kodów CPV: , , , IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania zamówienia: do dnia 31 lipca 2013 r. V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 Pzp: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności - warunek uznaje się za spełniony jeżeli wykonawca przedstawi oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 Pzp., 2. posiadania wiedzy i doświadczenia warunek uznaje się za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał, co najmniej jedną dostawę materiałów do budowy sieci szerokopasmowej o wartości, co najmniej ,00 zł, 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym warunek uznaje się za spełniony jeżeli wykonawca przedstawi oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 Pzp., 4. dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia warunek uznaje się za spełniony jeżeli wykonawca przedstawi oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 Pzp., 5. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania. - warunek uznaje się za spełniony jeżeli wykonawca przedstawi oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 Pzp. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/nie spełnia VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU. 1. Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę. 2. Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22. ust. 1 Pzp. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, może żądać: 1) w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy - dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 9-11, a także innych dokumentów, dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej, określonych w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 2) dokumentów dotyczących w szczególności: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 3

4 c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Pzp Wykonawca złoży oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 Pzp 4. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 5. Informacja o przynależności do grupy kapitałowej złożona zgodnie z art. 26 ust. 2d. 6. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VI pkt.6. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę w języku polskim. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWACAMI. 1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych: Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy przekazują pisemnie na adres Zamawiającego podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Zespół Szkół im. por. J. Sarny w Gorzycach, ul. Żwirki i Wigury 2, Gorzyce, z dopiskiem: Dostawa materiałów niezbędnych do budowy sieci na potrzeby Lokalnej Akademii Cisco wraz z zapewnieniem niezbędnego wsparcia specjalistycznego. 2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu. (art. 27 ust. 2 Ustawy P.z.p.). 3. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego pytania w sprawach wymagających zachowania formy pisemnej. 4. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami oraz potwierdzania wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za 4

5 pomocą faksu jest: Wicedyrektor Zespołu Szkół im. por. J. Sarny w Gorzycach Jarosław Augustynowicz VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium na poczet udziału w postępowaniu. IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert. X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTWANIA OFERT. 1. Przygotowanie oferty: 1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym; 2) koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę; 3) oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają czytelnego podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa; 4) oferta czytelnie podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego; 5) oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji; 6) dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach; 7) poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę; 8) wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane(nie numerować pustych stron), spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. 2. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne): 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, 2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty; 3) oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub przez upoważnionego przedstawiciela; 4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy; 5) jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu, jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich Wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 3. Sposób zaadresowania oferty: 5

6 1) ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 2) Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres podany w punkcie I niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: Oferta na realizację zadania pn.: Dostawa materiałów niezbędnych do budowy sieci na potrzeby Lokalnej Akademii Cisco wraz z zapewnieniem niezbędnego wsparcia specjalistycznego. nie otwierać przed , godz. 15:10. 3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. XI. XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 1. Oferty należy składać do dnia: do godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół im. por. J. Sarny w Gorzycach ul. Żwirki i Wigury Gorzyce Sekretariat 1. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcy niezwłocznie bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu do Zamawiającego, a nie data wysłania przesyłką pocztową lub kurierską. 2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej. 3. Oferty zostaną otwarte dnia: o godz. 15:10 w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół im. por. J. Sarny w Gorzycach ul. Żwirki i Wigury Gorzyce Tel/fax: lub OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY. 1. Cena oferty jest wynagrodzeniem Wykonawcy i uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. 2. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. 3. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia. 4. Nie dopuszcza się wariantowości cen. 5. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą). XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 1. Kryteria oceny ofert - Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 1) oferta, została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie, 6

7 2) spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją, 3) wniesiono poprawnie wadium. 2. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert: Nazwa kryterium: - najniższa cena ofertowa = 100 punktów. 3. Ocena będzie następowała wg wzoru: C = (CN CO) x 100 punktów Gdzie: C - ocena badanej oferty w kryterium cena, CN - cena ofert najniższej, CO - cena oferty badanej. 4. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERT W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę. 3. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców podając w szczególności: 1) nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. 2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce, 3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce. 4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie: 1) zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń, 2) zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, 2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 6. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 7. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie wymaganych terminu przewidzianego chyba, że w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta, w takim przypadku umowa może zostać podpisana przed upływem tego terminu. 8. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę. 9. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania. 7

8 10. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza najpóźniej w dniu podpisania umowy przekaże Zamawiającemu kosztorys ofertowy na podstawie obliczył oferowaną cenę. XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻETYGO WYKONANIA UMOWY. 1. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 2. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. 3. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 4. W trakcie trwania umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form określonych w pkt Zmiana formy zabezpieczenia będzie dokonywana przy zachowaniu ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCEJ WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z działem VI Pzp. XVIII. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ZAWARTE W SIWZ 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 4. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. 5. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 7. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 8

9 8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 9. Zamawiający nie przewiduje wymagań określonych w art. 29 ust 4 Pzp. 10. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem nazwy firmy. 11. Przedmiotem niniejszego postępowania jest akceptacja umowy wstępnej załączonej do SIWZ. XIX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania za wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 2. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad: Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku, Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów, udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika Zamawiającego, Wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert, za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu, udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin pracy Zespołu Szkół w Gorzycach. 3. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą lub faksem, z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn technicznych przesłanie dokumentów będzie znacząco utrudnione Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę oraz wskaże sposób, w jaki mogą one być udostępnione. 4. Kopiowanie dokumentów w związku z ich udostępnieniem Wykonawcy Zamawiający wykonuje nieodpłatnie. 5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp. XX. ZAŁĄCZNIKI. Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji: 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik nr Formularz oferty - załącznik nr Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w post. wg. art. 22 pzp - załącznik nr Oświadczenie o braku podst. do wykluczenia zg. z art. 24 ust.1 pzp - załącznik nr Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr Wykaz wykonanych usług - załącznik nr Wzór umowy - załącznik nr Schematy sieci istniejącej i budowanej załącznik nr 8 9

10 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. całość sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów na rynek polski; całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą), nie używana we wcześniejszych projektach; całość sprzętu musi być objęta gwarancją opartą o świadczenia gwarancyjne producenta sprzętu, niezależnie od statusu partnerskiego Wykonawcy przez okres nie krótszy niż 36 miesięcy chyba, ze zapisy szczegółowe stanowią inaczej; Warunki gwarancji i wsparcia technicznego dla sprzętu i oprogramowania sieciowego: Sprzęt: o ile wymagania szczegółowe nie specyfikują inaczej, na dostarczany sprzęt musi być udzielona min. 3-letnia gwarancja oparta na gwarancji producenta rozwiązania; serwis gwarancyjny świadczony ma być w miejscu instalacji sprzętu; czas reakcji na zgłoszony problem (rozumiany jako podjęcie działań diagnostycznych i kontakt ze zgłaszającym) nie może przekroczyć jednego dnia roboczego; Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych przez telefon (w godzinach pracy Zamawiającego), fax, lub WWW (przez całą dobę); Wykonawca ma udostępnić pojedynczy punkt przyjmowania zgłoszeń dla dostarczanych rozwiązań W przypadku sprzętu, dla którego jest wymagany dłuższy czas na naprawę sprzętu, Zamawiający dopuszcza podstawienie na czas naprawy Sprzętu o nie gorszych parametrach funkcjonalnych. Naprawa w takim przypadku nie może przekroczyć 31 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki; Zamawiający otrzyma dostęp do pomocy technicznej (telefon, lub WWW) w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bieżącą eksploatacją dostarczonych rozwiązań w godzinach pracy Wnioskodawcy; Oprogramowanie: oprogramowanie powinno posiadać min. 12 miesięczne wsparcie chyba, że zapisy szczegółowe stanowią inaczej dostarczanie aktualizacji, zdalne (telefon lub , www) wsparcie techniczne w zakresie rozwiązywania problemów z konfiguracją i użytkowaniem oprogramowania. ETAP Dostawa dwóch zestawów szkoleniowych dla Akademii Cisco CCNA Discovery & CCNA Exploration Standard POD - CISCO 2901 wraz z punktami dostępowymi sieci bezprzewodowej WLAN, o parametrach, co najmniej jak niżej opisane, z zachowaniem zgodnośd z wymogami Akademii Cisco Zestawienie wyposażenia pracowni CISCO lp. P/N Opis Ilość 10

11 1 CAB-CONSOLE- RJ45= Console Cable 6ft with RJ45 and DB9F 12 2 CISCO2901/K9 Cisco 2901 w/2 GE,4 EHWIC,2 DSP,256MB CF,512MB DRAM,IP Base 6 3 CAB-SS-V35MT V.35 Cable, DTE Male to Smart Serial, 10 Feet 6 4 CAB-SS-V35FC V.35 Cable, DCE Female to Smart Serial, 10 Feet 6 5 HWIC-2T= 2-Port Serial WAN Interface Card 6 Przełączniki 1 WS-C TT-L Catalyst / BT LAN Base Image 6 Router sieci bezprzewodowej wymagania minimalne Technologia: Wireless-N Pasmo: 2,4 GHz Transmisja/odbiór: 2 x 2 Anteny: 2 (wewnętrzne) 1 Liczba złączy i prędkość transmisji: 4 x 10/ Gwarancja: 24miesiące gwarancja na urządzenie Kompatybilność systemowa: Windows, Mac Zintegrowana zapora firewall Szyfrowanie transmisji danych WPA2 2. Dostawa okablowania, elementów terminowania, przełączników oraz pozostałego wyposażenia 2.1. Kable i przewody Kable i przewody zastosowane w projekcie powinny spełniad parametry techniczne i jakościowe zgodnie z podanymi szczegółowymi normami dla kabli miedzianych kategorii 6 U/FTP. kategorii 6 (class E) zgodnie z normą ISO/IEC nd edition: wszystkie komponenty toru transmisyjnego muszą byd zgodne z dyrektywą ROHS 2002/95/WE Należy to potwierdzid certyfikatem z niezależnego laboratorium badawczego potwierdzającym przetestowanie pojedynczego komponentu pod kątem spełniania wszystkich wymienionych norm, a nie w układzie całego kanału transmisyjnego. Ponadto zamawiający wymaga certyfikatu na łącze typu Two Connector Permanent Link w celu zweryfikowania całości toru transmisyjnego. Wymagane jest, aby całe rozwiązanie pochodziło od jednego producenta Certyfikat należy dostarczyd łącznie z ofertą Elementy terminowania kabli Gniazda (moduły) RJ-45 oraz panele krosujące powinny spełniad wymogi urządzeo instalowanych wewnątrz budynków w pomieszczeniach nie narażonych na wpływ zewnętrznych warunków atmosferycznych Osprzęt sieci strukturalnej (gniazda, panele montażowe, moduły RJ-45, sznury połączeniowe i przyłączeniowe) powinny byd kompatybilne z innymi systemami okablowania strukturalnego. Wymaga się zastosowanie elementów pochodzących od jednego producenta (system okablowania) Wymagania dotyczące systemu okablowania strukturalnego 200 punktów logicznych (PL) Minimalne wymagania wydajności elementów / systemu okablowania strukturalnego: 11

12 Kategoria 6 - U/UTP 500 MHz oraz RJ45 jako interfejs koocowy dla połączeo na skrętce miedzianej 4 parowej. Kable nieekranowane, wyprowadzone (od tyłu) z panela rozdzielczego (patchpanel) nowej szafy teleinformatycznej Do każdego punktu dostępowego należy doprowadzid oddzielny kabel 4 parowy Na odcinku od punktu dystrybucyjnego do gniazdka nie można wykonywad łączy Maksymalna długośd kabla instalacyjnego (tzw. łącza stałego) nie może przekroczyd 90 m Kable będą układane wzdłuż ścian budynku, w przestrzeni sufitu podwieszanego lub w korytach kablowych System okablowania powinien spełniad wszystkie poniższe wymagania: rozwiązanie ma pochodzid od jednego producenta i byd objęte jednolitą i spójną gwarancją systemową producenta na okres minimum 25 lat obejmującą wszystkie elementy pasywne toru transmisyjnego, wszystkie elementy okablowania (w szczególności: gniazda, kable, i inne) mają byd oznaczone logo lub nazwą tego samego producenta i pochodzid z jednolitej oferty rynkowej; wszystkie komponenty okablowania strukturalnego mają byd zgodne z wymaganiami norm, co najmniej na Kategorię 6 wg ISO/IEC 11801:2002 wyd. drugie lub EN :2002 wyd. drugie PL punkt logiczny = 1 gniazdo z interfejsem RJ45; Klasa zestawionych kanałów transmisyjnych oraz łącz stałych od patchpanela do PL min. E z gwarantowanym pasmem przenoszenia min. 500 MHz. Do oferty dołączyd karty katalogowe oferowanego rozwiązania Trakty światłowodowe Dla okablowania wewnętrznego wymagane jest poprowadzenie odpowiednich kanałów instalacyjnych Zakooczenia traktów światłowodowych przy odpowiednich punktach logicznych w określonych lokalizacjach inwestycji wymagają użycia stosownych złącz światłowodowych na koocach przewodów Należy zadbad, by jednostkowa tłumiennośd traktu wyrażana w db/km nie przekraczała parametrów katalogowych zastosowanego przewodu światłowodowego. Przy tym, zmiana tłumienności jednostkowej wzdłuż długości linii na każdy 1km traktu światłowodowego nie może przekraczad 0.1dB/km, skokowy wzrost tłumienności wywołany punktowymi wtrąceniami nie może byd większy od 0.1dB a tłumiennośd spojeo (spawów światłowodu) musi byd mniejsza niż 0.15dB Jednocześnie, konstrukcja, zastosowane materiały i wykonanie traktu oraz przewodów odgromowych skojarzonych z włóknami światłowodowymi prowadzone w ramach podatnych na wyładowania elektryczne obszarów (odsłonięte obszary elewacji zewnętrznej lokalizacji inwestycji) muszą zapewnid ich pełne funkcjonowanie jako przewodu odgromowego oraz kanału transmisyjnego. W takich sytuacjach moduł optyczny musi byd umieszczony w warstwie wewnętrznej oplotu lub centralnie w osi przewodu Dla punktów dystrybucyjnych kabel światłowodowy powinien zostad rozszyty i wspawany według przyjętych norm (w szafie rakowej dystrybucyjnej). Każde włókno 12

13 należy zakooczyd złączem SC /PC OM3 z elementem dopasowującym i wyprowadzid na płycie czołowej panelu światłowodowego okablowanie w budynkach musi byd prowadzone kanałami instalacyjnymi (koryta, rynny, listwy kablowe itp.) z głównymi kanałami instalacyjnymi układanymi w ciągach pieszych, na odpowiedniej wysokości zgodnie z zasadą dostępu nieswobodnego; maksymalny promieo zagięcia kabla nie może przekroczyd wartości określonej przez producenta, 2.5. Wymagania techniczne dla przełącznika zarządzanego LAN z 48 portami sztuk Przełącznik o zamkniętej konfiguracji, posiadający, co najmniej 50 porty uniwersalne GigaEthernet w standardzie 10/100/1000 BaseT oraz 2 porty typu combo mogące pracowad jako 10/100/1000 BaseT oraz 1000BaseX ze stykiem definiowanym przez SFP, GBIC lub równoważne Przełącznik musi byd wyposażony w 2 porty (LX) pozwalające na zakooczenie połączeo światłowodowych o przepustowości 1000 Mbps. (nie można stosowad konwerterów) Przełącznik musi posiadad co najmniej 64MB pamięci DRAM oraz 16 MB pamięci Flash Przełącznik musi zapewniac obsługę min adresów MAC, 4000 VLAN ID Przełącznik musi posiadad wydajnośd przełączania, co najmniej 100 Gbps oraz przepustowośd co najmniej 77 Mpps dla pakietów 64 bajtowych Przełącznik musi posiadad funkcję automatycznego wykrywania przeplotu (Auto- MDIX) na portach miedzianych Przełącznik musi umożliwiad obsługę mechanizmów dystrybucji informacji o sieciach VLAN pomiędzy przełącznikami Przełącznik musi obsługiwad następujące protokoły sieciowe zgodnie ze standardami: IEEE 802.1x IEEE 802.1s IEEE 802.1w IEEE 802.3x full duplex dla 10BASE-T i 100BASE-TX oraz 1000BASE-T IEEE 802.3ad IEEE 802.1D IEEE 802.1p IEEE 802.1Q IEEE BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3z 1000BASE-X IEEE 802.3ab 1000BASE-T Przełącznik musi wspierad następujące mechanizmy związane z zapewnieniem jakości usług w sieci: Implementacja, co najmniej czterech kolejek sprzętowych na każdym porcie wyjściowym dla obsługi ruchu o różnej klasie obsługi Mechanizm automatycznej konfiguracji portów do obsługi VoIP Możliwośd ograniczania pasma dostępnego na port (rate limiting) z granulacją dla ruchu wejściowego i wyjściowego Urządzenie musi wspierad następujące mechanizmy związane z zapewnieniem bezpieczeostwa sieci: Wiele poziomów dostępu administracyjnego poprzez konsolę 13

14 Możliwośd uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMPv3 i SSHv Możliwośd autoryzacji prób logowania do urządzenia za pomocą serwerów RADIUS lub TACACS Monitorowanie zapytao i odpowiedzi DHCP (tzw. DHCP Snooping) Przełącznik powinien umożliwiad lokalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do urządzenia monitorującego przyłączonego do innego portu Ochrona przed rekonfiguracją struktury topologii Spanning Tree spowodowana przez niepowołane i nieautoryzowane urządzenie sieciowe Obsługa list kontroli dostępu (ACL) z uwzględnieniem adresów MAC i IP, portów TCP/UDP bez spadku wydajności urządzenia Współpraca z systemami kontroli dostępu do sieci typu NAC, NAP itp Przełącznik musi zapewniad podstawową obsługę ruchu IP Multicast, w tym funkcjonalnośd IGMP Przełącznik musi umożliwiad obsługę grupowania portów w jeden kanał logiczny zgodnie z LACP Plik konfiguracyjny urządzenia powinien byd możliwy do edycji w trybie off-line, tzn. konieczna jest możliwośd przeglądania i zmian konfiguracji w pliku tekstowym na dowolnym urządzeniu PC. Po zapisaniu konfiguracji w pamięci nieulotnej musi byd możliwe uruchomienie urządzenia z nową konfiguracją. Zmiany aktywnej konfiguracji muszą byd widoczne natychmiastowo - nie dopuszcza się częściowych restartów urządzenia po dokonaniu zmian Musi mied możliwośd montażu w szafie 19, wysokośd nie większą niż 1RU oraz obudowę wykonaną z metalu Gwarancja: gwarancja life time Konfiguracja przełączników: Konfiguracja sieci wirtualnych VLAN, Konfiguracja połączeo pomiędzy przełącznikami, Konfiguracja routingu pomiędzy sieciami VLAN, Konfiguracja serwerów DHCP na przełącznikach na użytek urządzeo koocowych, które zostaną przyłączone do portów w poszczególnych sieciach VLAN, Implementacja mechanizmów bezpieczeostwa sieci LAN, Mechanizm monitorowania przydziału adresów IP przez serwery DHCP, ochrona przed nieautoryzowanymi serwerami DCHP, Mechanizm monitorowania prawidłowego użycia protokołu ARP przez stacje koocowe w celu zapobieżenia nadużyciom oraz atakom typu man in the middle, Mechanizm filtrujący ruch na portach dostępowych do których przyłączone zostaną stacje koocowe, zezwalając na ruch jedynie z adresu IP przydzielonego przez serwer DHCP, Implementacja mechanizmów 802.1x na wybranych portach z wykorzystaniem dostarczanego serwera uwierzytelniającego, tak aby w przypadku braku autoryzacji dozwolony był ruch np. tylko do Internetu, a w przypadku poprawnej autoryzacji możliwy był dostęp do zasobów sieciowych PUP, Konfiguracja dostępu do urządzeo z wykorzystaniem mechanizmów AAA w oparciu o wbudowany serwer IAS w system Microsoft Windows Administrator ma podlegad autentykacji, autoryzacji wykonywanych operacji administracyjnych lub 14

15 konfiguracyjnych na urządzeniu oraz wszelkie wykonywane operacje mają byd logowane na serwerze uwierzytelniającym, Zapewnienie bezpiecznego środowiska zarządzającego dla urządzeo, dostęp jedynie z dedykowanej stacji zarządzającej, jeżeli to możliwe zbudowanie odseparowanego segmentu zarządzającego wykorzystującego interfejsy kart zarządzających out-ofband management (jeżeli zaproponowane urządzenia będą posiadad interfejsy tego typu), Implementacja dostępnych mechanizmów Quality of Service, Konfiguracja kolejkowania traktującego ruch pochodzący od telefonów IP oraz ruch zarządzający jako priorytetowy, Implementacja mechanizmów zapobiegających wysycaniu pasma na łączach pomiędzy przełącznikami poprzez niepożądany ruch sieciowy np. ruch generowany przez stacje zainfekowane wirusem (Scaveger QoS), Konfiguracja - zabezpieczenie przed atakami na przełącznik Szacowane zestawienie pozostałych materiałów i usług Lp. Opis ilość 1 Rama Montażowa 42U, DUPLEX, 7500/625/ szt. 2 Szafa wisząca dwuczęściowa - 12U 600/500/600, Drzwi blacha/szkło, stałe osłony boczne 3 szt. 3 Listwa zasilająca 19 " 9 gniazd z bolcem, wyłącznik, aluminiowa obudowa. 5 szt. 4 Organizator poziomy kabli 19 z metalowymi uszami. 10 szt. 5 Kabel kat 6 U/UTP PVC 500 MHz m 6 PatchPanel 24 porty UTP 12 szt. 7 Keyston Cat 6 UTP 200 szt. 8 Śruba montażowa (Śruba M6 + podkładką + nakrętka koszykowa) 100 szt. 9 EBOX ADAPTER 1MOD 1xRJ45 z plakietką opisową i klapką. 200 szt. 10 EM 45 PUSZKA N/T 2MOD 100 szt. 11 EM SUPORT 2MOD 100 szt. 12 EM RAMKA 2MOD 100szt. 13 Światłowód SM 12*09/125 G652D 1T12F 1800N GREY LH 400 m 14 PRZEŁĄCZNICA TELESKOPOWA 1U 19" 280MM RAL szt. 15 PŁYTA CZOŁOWA 1U 12XSC SIMPLEX MTRJ,E2000,LC RAL szt. 16 KASETA ŚWIATŁOWODOWA DLA 12 WŁÓKIEN Z OCHRANIACZEM DO PRZEŁĄCZNIC 8 szt. 17 ADAPTER SC JEDNOMODOWY, SIMPLEX FERRULA CERAMICZNA, PLASTIKOWA OBUDOWA 96 szt. 18 PIGTAIL 2M 09/125 SM SC/PC G657A 0,9MM ZIELONY BUFFER STANDARD 96 szt. 19 OSŁONKA SPAWU TERMOKURCZLIWA 45MM 96 szt. 20 Patchcord światłowodowy SC/APC LC 1m 10 szt. 21 Patchcord UTP kat 6-1m 200 szt. 22 Patchcord UTP kat 6-3m 200 szt. 23 Przełącznik sieciowy 6 sztuk 24 Koszt szkolenia 3 nauczycieli 1 usługa 25 Koszt szkolenia 15 uczniów 1 usługa 26 Koszt nadzoru inwestorskiego 1 usługa 27 Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej 1 usługa 28 Koszt wsparcia technicznego na 2 lata 1 usługa 15

16 3. Szkolenie dla nauczycieli i uczniów Przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla 3 nauczycieli w zakresie techniki łączenia przewodów miedzianych i światłowodowych przeprowadzonego przez producenta przewodów zakończonego uzyskaniem certyfikatu instalatora w tym zakresie umożliwiającego wykonawstwo, prowadzenie odbiorów oraz dalsze szkolenie uczniów w ramach zajęć szkolnych; 3.2. Przeprowadzenie szkolenia dla 15 uczniów w zakresie znajomości szczegółowej technologii łączenia przewodów miedzianych przeprowadzonego przez producenta zakończonego uzyskaniem certyfikatu instalatora systemów okablowania miedzianego; 3.3. Szkolenie powinno odbyć się w siedzibie Zamawiającego przed rozpoczęciem prac instalatorskich w terminie uzgodnionym z Zamawiającym Wykonawca dostarczy w cenie szkolenia wszystkie niezbędne materiały do jego przeprowadzenia. ETAP Wsparcie procesu dydaktycznego w programie Akademii Sieciowej Cisco (CCNA) na okres 2 lat Zamawiający w ramach wsparcia oczekuje podpisania oddzielnej umowy z Wykonawcą, na okres nie mniej niż 2 lata, który ma status Academy Support Center (ASC) i we współpracy z Cisco Systems, spełnia wszystkie warunki wymagane przez Cisco w celu umożliwienia Akademii Cisco prawidłowego działania w Programie CNA Sprawdzenia i potwierdzenia, że Akademia Cisco (AC) spełnia wszystkie wymogi stawiane Akademiom Cisco przed wprowadzeniem Akademii Cisco (AC) do Programu CNA 4.3. Pomocy przy przejściu wszystkich procedur wymaganych w celu przystąpienia do programu CNA 4.4. Pomocy przy uruchomieniu przez Akademię Cisco (AC) szkoleo dla uczniów 4.5. Oceniania, monitorowania i audytu procesu nauczania w Akademii Cisco w celu jego usprawniania 4.6. Pomocy przy rozwiązywaniu bieżących problemów z funkcjonowaniem Akademii Cisco (AC) 4.7. Zapewnienia Akademii Cisco bieżącej informacji o aktualnej zawartości Programu CNA i metodyce nauczania Treśd umowy musi obejmowad, co najmniej przedstawiony powyżej zakres wsparcia Treśd umowy załączy wykonawca do dokumentacji przetargowej Treśd umowy i zakres wsparcia w niej zawarty musi byd zgodny ze standardami CISCO dla tego typu działao. 5. Rozbudowa i modernizacja lokalnej sieci komputerowej LAN okablowanie strukturalne wraz z urządzeniami aktywnymi i pasywnymi. W ramach rozbudowy i modernizacji sieci komputerowej Wykonawca zapewni nadzór inwestorski nad wykonaniem sieci na terenie Zespołu Szkół im. por. J. Sarny w Gorzycach oraz wykona dokumentację powykonawczą i pomiary sieci w cenie oferty. Sieć będzie wykonywana przez uczniów i nauczycieli, po odbyciu odpowiedniego szkolenia zawodowego i otrzymaniu właściwego certyfikatu. Zakres prac wykonywanych przez uczniów i nauczycieli oraz wymagania z tym związane muszą byd zgodne z punktem 5.1 i 5.2. Wykonawca w ramach składanej oferty zapewni nadzór inwestorski w zakresie prac wykonywanych przez nauczycieli i uczniów prowadzonych zgodnie z punktem 5.1 i

17 5.1. Wymagania dotyczące wykonawstwa Wymagania dotyczące wykonawstwa oraz zakres prac nie podlega wycenie przez wykonawcę w formularzu ofertowym. Służy jedynie dla prawidłowej wyceny nadzoru inwestorskiego oraz określenia jego zakresu w związku z prowadzonymi pracami Rozbudowa sieci komputerowej odbędzie się w terminie i w sposób uzgodniony z Zamawiającym, zapewniający ciągłośd funkcjonowania jednostki Wszelkie prace instalacyjno-budowlane będą wykonywane z zachowaniem norm bezpieczeostwa i prowadzone po godzinach pracy jednostki oraz w czasie trwania weekendów (od piątku od godz. 16:00 do poniedziałku do godz. 5:00 rano) Ostateczna lokalizacja punktów logicznych powinna byd ustalona z Zamawiającym lub osobą wyznaczoną przez niego przed rozpoczęciem prac wdrożeniowych W przypadku przekroczenia długości łącza transmisyjnego lub nie spełniania wymogów jakościowych kat. 6 U/UTP wykonawca zobligowany jest do przeniesienia punktu dystrybucyjnego spełniając wymieniony wymóg dla wszystkich przyłączonych tras Wykonawca wykona konfigurację i integrację z istniejącą infrastrukturą sieciową dostarczanej infrastruktury sprzętowej Zabezpieczenie placu budowy w okresie realizacji robót spoczywa na Zamawiającym Należy uwzględnid doprowadzenie miejsca montażu instalacji, do należytego porządku tak, aby pracownicy mogli bez przeszkód i opóźnieo realizowad swoje zadania i obowiązki Wszystkie elementy niezbędne do wykonania modernizacji sieci dostarcza Wykonawca (strona pasywna okablowania strukturalnego, kanały instalacyjne, gniazda strukturalne, gniazda elektryczne, panele krosowe, kable przyłączeniowe i krosowe, akcesoria i materiały montażowe, itp.) Gniazda należy oznaczyd w sposób umożliwiający ich jednoznaczną identyfikację w obydwie strony (np. pola krosownic: numer pokoju/numer punktu, zaś PL: nr szafy/nr panela/nr pola krosownicy). Musi istnied możliwośd ponownego ich opisania w szybki i wygodny sposób W przebiciach i w głównych ciągach kablowych, umieszczad całe koryta instalacyjne, przebicia-odejścia do pokojów zabezpieczad rurkami PCV lub rurami Peschla Miejsca po przebiciach powinny zostad naprawione i zamalowane farbą w kolorze uzgodnionym z Zamawiającym Wykonawca zobowiązuje się do zdemontowania i utylizacji istniejącego (starego) okablowania strukturalnego w budynku Należy zastosowad odpowiednią odległośd między ciągiem okablowania elektrycznego a kanałem kabli logicznych zgodnie z PN-EN Technika informatyczna Instalacja okablowania. Cz2. Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków Nie jest wskazane układanie okablowania w jednym wspólnym kanale bez przegrody dopuszczalne są wyjątki w przypadku prowadzenia okablowania światłowodowego. Przy konfiguracji kanałów kablowych należy uwzględnid odpowiednią ilośd uchwytów montażowych do zdefiniowanego dla lokalizacji inwestycji osprzętu pod względem sieci logicznej Wykonawca przeprowadzi instruktaże (szkolenie zakooczone certyfikatem instalatorskim) w zakresie instalacji okablowania strukturalnego oferowanego rozwiązania w siedzibie zamawiającego dla min. 18 osób. Dokładna data szkolenia musi zostad ustalana i potwierdzona przez Zamawiającego. 17

18 5.2. Zakres prac Demontaż istniejących, wiszących szaf teleinformatycznych znajdujących się w punkach wskazanych na schematach, które stanowią załącznik nr 8 do SIWZ Instalacja nowych szaf teleinformatycznych w punkach dystrybucyjnych wskazanych na schematach w załączniku nr 2 do SIWZ Podłączenie wszystkich urządzeo sieciowych, które znajdowały się w starych szafach do sieci komputerowej w nowej lokalizacji z zachowaniem pełnej dotychczasowej konfiguracji urządzeo i systemów teleinformatycznych pracujących w urzędzie Wykonanie łączników światłowodowych pomiędzy punkami dystrybucyjnymi. Zamawiający przewiduje wykonanie 4 łączników. Łączna długośd ok. 500 metrów. Zaterminowanie na krosownicy panelowej 19 w szafach teleinformatycznych (ilośd włókien 12 J). Zakooczenia styk SC/APC. (oferta powinna zawierad wszystkie niezbędne materiały i usługi przewidziane do wykonania tego połączenia. Zamawiający określa jedynie punktu, które trzeba połączyd.) W ramach budowy traktów światłowodowych wymagane jest spełnienie niżej wymienionych wymogów dla okablowania światłowodowego: wszystkie elementy sieci światłowodowej w połączeniach dystrybucyjnych z węzłami szkieletowymi oraz pomiędzy nimi tj. włókna światłowodowe, gniazda/adaptery, złącza oraz kable krosowe muszą spełniad wymagania dla kategorii włókien OM3 wg normy PN-EN :2011; okablowanie światłowodowe pomiędzy poszczególnymi szafami/budynkami, a serwerownią ma byd zaprojektowane w oparciu o kabel OM3 uniwersalny 12x50/125/250μm, luźna tuba, okablowanie systemu światłowodowego ma byd zrealizowane z wykorzystaniem adapterów SC /PC OM3 z ceramicznym elementem dopasowującym; światłowodowe kable krosowe muszą byd wykonane fabrycznie, zgodnie z technologią OPC ze względu na parametry optyczne i geometryczne. Nie mogą byd stosowane kable klasy niższej niż użyte do połączeo szkieletowych z wykorzystaniem adapterów SC /PC OM3 z elementem dopasowującym. Niedopuszczalne jest stosowanie kabli krosowych zarabianych i polerowanych ręcznie; Wszystkie elementy konstrukcyjne przewodu muszą spełniad wymagania mechaniczne, elektryczne i środowiskowe im stawiane w warunkach powodowanych ich eksploatacją oraz odpowiednio zdefiniowanym wystawieniem na warunki ekstremalne bez pogorszenia parametrów mechanicznych i transmisyjnych Montaż i konfiguracja przełączników sieciowych Instalacja i konfiguracja dostarczonych modułów światłowodowych do przełączników (zakooczenie z dwóch stron połączenia) Zestawienie połączenia światłowodowego 2Gbit (agregacja portów) pomiędzy punkami dystrybucyjnymi Zamawiającego (dostawa patchcordów światłowodowych do dostarczonych modułów światłowodowych) Wykonanie okablowania (trasy kablowe, ułożenie okablowania, punkty logiczne) pod sied Ethernet dla 200 punktów dostępowych kat. 6 U/UTP w miejscach wskazanych na poglądowym planie budynku Zamawiającego, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. 18

19 Wykonanie okablowania sieci bezprzewodowej w (okablowanie strukturalne kat. 6 U/UTP po 1 punkcie w ramach 200 punktów) w miejscu wskazanym przez Zamawiającego Zakooczenie nowowykonanego okablowania strukturalnego w patchpanelach w szafie teleinformatycznej Roboty poinstalacyjne: uzupełnienie ubytków tynków powstałych w trakcie rozbudowy sieci, wykonanie powstałych miejscowych uzupełnieo malarskich farbą emulsyjną, prace porządkowe, wywóz gruzu i zdemontowanych, złomowych elementów poinstalacyjnych Spawanie światłowodów wykona Wykonawca w cenie dostawy Dokonanie pomiarów ( koszt wchodzi w skład ceny dostawy) Pomiary statyczne i dynamiczne połączeo miedzianych. a. Testowanie statyczne powinno zostad wykonane testerem, który umożliwia sprawdzenie następujących cech poszczególnych odcinków kabli miedzianych: Zamiana przewodów w parze, Zamiana przewodów pomiędzy parami, Zwarcie w parze, Zwarcie między parami, Zwarcie do folii ekranującej, Brak połączenia. b. Pomiary dynamiczne powinno zostad wykonane dla następujących parametrów linii: Mapa połączeo, ciągłośd przewodów (wire map, continuity of conductors) Długośd (Length), Rezystancja ( DC Loop Resistance), Opóźnienie propagacji (Propagation Delay), Skośne opóźnienie propagacji (Delay Skew), Osłabienie sygnału częścią odbitą (Return Loss), Tłumiennośd (Attenuation), Przesłuch para-para na tym samym koocu kabla (Near End Crosstalk - NEXT), Stosunek tłumienności do przesłuchu (Attenuation to Crosstalk Ratio - ACR), Suma przesłuchów para-pozostałe 3 pary (Power Sum NEXT - PSNEXT), Równoważony przesłuch para-para na przeciwległych koocach kabla (Equal Level Far End Crosstalk ELFEXT), Suma równoważonych przesłuchów para- pozostałe 3 pary na przeciwległych koocach kabla (Power Sum Equal Level Far End Crosstalk PSELFEXT), Stosunek tłumienności do sumy przesłuchów (Power Sum ACR PSACR) Wyniki pomiarów dynamicznych wykonane miernikiem okablowania powinny zostad zamieszczone w formie wydruków w dokumentacji powykonawczej Dostarczenie 200 patchcordów 1m kat. 6 U/UTP łączących patchpanele z urządzeniami aktywnymi w szafie teleinformatycznej oraz do podłączenia stacji roboczych i serwerów Dostarczenie 200 patchcordów 3m kat. 6U/UTP łączących patchpanele z urządzeniami aktywnymi w szafie teleinformatycznej oraz do podłączenia stacji roboczych i serwerów 19

20 5.4. Opracowanie Dokumentacji Powykonawczej: Po zakooczeniu robót powinna powstad dokumentacja powykonawcza w skali 1:100 z dołączonymi pomiarami i testami sieci komputerowej. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierad projekt sieci komputerowej, łącza światłowodowego z naniesionymi punktami dostępowymi wraz z przebiegiem trasy kablowej w budynku, powinna zawierad również zestawienie materiałów użytych do jej wykonania Wymagana jest forma papierowa i elektroniczna dokumentacji, zatwierdzona przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami (uprawnienia producenta okablowania do projektowania okablowania strukturalnego) Dokumentacja powinna zawierad konfiguracje urządzeo (lub opisy konfiguracji w przypadku sprzętu lub oprogramowania nieumożliwiającego eksportu konfiguracji do pliku tekstowego bądź posiadające rozproszoną konfigurację); Dokumentacja powinna zawierad pliki pomiarów komputerowych, które muszą byd nieprzetworzonymi plikami pobranymi bezpośrednio z miernika pomiarowego Certyfikat producenta okablowania strukturalnego dla projektowanej kategorii/klasy, (dostarcza producent lub przedstawiciel regionalny). 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przełącznik sieciowy - typ 1. (1 sztuka) Lp. 1 2 3 Minimalne wymagane parametry techniczne Zamawiającego Przełącznik w metalowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl ; bip.kopernik.org.pl Warszawa: Dostawa kart logowania do systemu biletowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puptczew.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puptczew.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puptczew.pl Tczew: Wykonanie instalacji okablowania strukturalnego sieci LAN wraz z dedykowaną

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spwsz.szczecin.pl Szczecin: Dzierżawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I. Nazwa i adres zamawiającego. Zamawiający: Wigierski Park Narodowy. Adres: Krzywe 82, 16-402 Suwałki. Tel./fax.: 87 5632540/ 87 5632541, www.wigry.org.pl II.

Bardziej szczegółowo

DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania

DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania Monika Bronkau Ługowska Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 10 maja 2013 r. DBA-2/240-25/2013 Wszyscy uczestnicy postępowania W nawiązaniu do prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

ZP/UR/09/2013 Rzeszów, dnia 31.01.2014 r.

ZP/UR/09/2013 Rzeszów, dnia 31.01.2014 r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/09/2013 Rzeszów, dnia 31.01.2014 r. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ur.edu.pl/uniwersytet/przetargi/ogloszenia/dostawy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *..

WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model *.. Producent *.. WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia Lp. CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przełącznik sieciowy 48 portów Liczba sztuk: 2 Oferowany model *.. Producent *.. Opis wymagań minimalnych Parametry

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 14/2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 14/2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 14/2010 Dostawa zestawów dydaktycznych CCNA Security Standard Bundle na potrzeby Akademii Sieci Komputerowych CISCO przy Instytucie Informatyki PWSZ w Nysie. Ogłoszenie zostało

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.ins.pulawy.pl/ Puławy: Dostawa kanistrów do Instytutu Nawozów Sztucznych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO Na wykonanie pomiarów ochrony katodowej 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego Zamawiającym jest: 1.1. Adres korespondencyjny Nazwa: 32 Baza Lotnictwa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kopernik.org.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.kopernik.org. 1 z 7 28.06.2016 15:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl bip.kopernik.org.pl Warszawa: Roboty budowlane polegające

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: starostwo.polkowice.sisco.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: starostwo.polkowice.sisco. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: starostwo.polkowice.sisco.info/ Polkowice: Dostosowanie istniejącej bazy danych ewidencji gruntów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 58/2014 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług restauracyjnych

Bardziej szczegółowo

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

SIWZ FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Zamówienie w Części 6 jest realizowane w ramach projektu pn.: "Centrum Transferu Wiedzy KUL" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VIII:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe Załącznik nr 7 do specyfikacji BPM.ZZP.271.479.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE Przełączniki sieciowe Sprzęt musi być zgodny, równowaŝny lub o wyŝszych parametrach technicznych z wymaganiami określonymi poniŝej:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, Warszawa, woj. 1 z 6 2015-01-29 13:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/ Warszawa: Wykonanie

Bardziej szczegółowo

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego Zatwierdzam: Kielce, dnia 10 listopada 2014 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w/z Zastępca Komendanta Miejskiego st.bryg. Robert Sabat SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Część 2 dostawa przełączników sieciowych (stawka Vat 0%)

FORMULARZ OFEROWANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Część 2 dostawa przełączników sieciowych (stawka Vat 0%) Zamówienie realizowane w ramach projektu "Budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na podstawie umowy o dofinansowanie z dnia

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, www.bip.poznan.pl Poznań: Budowa Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI) umożliwiającej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-11-08 15:11 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.geopoz.pl Poznań: Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej w pięciu modułach tematycznych w

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-zamowieniach-2015-r. Skierniewice: Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iimcb.gov.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wzp.pl Szczecin: Opracowanie cyfrowych arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Zaprojektowanie i zbudowanie sieci radiowej wifi, systemu zarządzania,

Bardziej szczegółowo

Nazwa zadania: Konserwacja rowów melioracji szczegółowej na gruntach stanowiących własność Gminy Gorzyce.

Nazwa zadania: Konserwacja rowów melioracji szczegółowej na gruntach stanowiących własność Gminy Gorzyce. Gorzyce, 21.03.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer sprawy: GR. I. 341/1/2011 Nazwa zadania: Konserwacja rowów melioracji szczegółowej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, woj. mazowieckie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. Page l of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.minrol.gov.pl Warszawa: Wykonanie nowej tablicy (szafy) w Rozdzielni Głównej Niskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zdw.zgora.pl (bezpłatnie) Zielona Góra: Pięcioletni przegląd dróg wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 BDG.WZP.311.23.2014.13.JG Warszawa: Dostawa i uruchomienie Platformy Sprzętowo - Programowej obejmującej warstwę pośrednią i bazodanową Numer ogłoszenia: 248432-2014; data zamieszczenia: 24.07.2014 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Skierniewice: Dostawa aparatury badawczej Numer ogłoszenia: 293276-2015; data zamieszczenia: 02.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Skierniewice: Dostawa aparatury badawczej Numer ogłoszenia: 293276-2015; data zamieszczenia: 02.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-zamowieniach-2015-r. Skierniewice: Dostawa aparatury

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Staszów: Budowa sieci szerokopasmowej w ramach projektu pn. Eliminacja wykluczenia

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz: Tonery do drukarek laserowych/faksów/urządzeń. wielofunkcyjnych; tusze do drukarek atramentowych..

Bydgoszcz: Tonery do drukarek laserowych/faksów/urządzeń. wielofunkcyjnych; tusze do drukarek atramentowych.. Bydgoszcz: Tonery do drukarek laserowych/faksów/urządzeń wielofunkcyjnych; tusze do drukarek atramentowych. Numer ogłoszenia: 154653-2015; data zamieszczenia: 22.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl 1 z 6 2015-09-22 16:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/ Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.gugik.gov.pl/ Warszawa: Rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Inspekcja Weterynaryjna Główny Inspektorat Weterynarii, ul. Wspólna 30,

I. 1) NAZWA I ADRES: Inspekcja Weterynaryjna Główny Inspektorat Weterynarii, ul. Wspólna 30, Warszawa: Modernizacja serwerowni Głównego Inspektoratu Weterynarii Numer ogłoszenia: 156657-2015; data zamieszczenia: 27.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: operalodz.com/przetargi.php Łódź: Przetarg nieograniczony na dostawę fortepianu wraz z akcesoriami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipipan.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipipan.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ipipan.waw.pl Warszawa: usługa nadzoru nad prawidłowym stanem technicznym budynku oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Urząd Statystyczny, Al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa, woj. 1 z 5 2014-08-29 13:11 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/przetargi/ Warszawa: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl 1 z 5 2016-07-20 11:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl Poznań: Rozbudowa Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msw.gov.pl. lub bip.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Hosting dedykowany oraz

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie : r.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie  : r. Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie www.sar.gov.pl : 09.03.2011 r. Gdynia: Dostawa samochodu osobowego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl Zielona Góra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Lubuskiego Teatru. Numer ogłoszenia: 412338-2009; data zamieszczenia: 30.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dostawa systemu do rejestracji pola stanu odkształcenia/naprężenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zdw.zgora.pl (bezpłatnie) Zielona Góra: Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 19/11/2015/2

Zapytanie ofertowe nr 19/11/2015/2 P.H. ELMAT Sp. z o.o. 35-205 RZESZÓW, ul. Wspólna 4a tel. (+48 17) 866 0800 fax (+48 17) 866 0810 email: elmat@elmat.pl. Adres/Pieczątka firmowa Zamawiającego Rzeszów, 19.11.2015 r. Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rczsiut.wp.mil.pl Warszawa: Odnowienie gwarancji serwisowej urządzeń transmisyjnych CISCO eksploatowanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2015-07-17 13:32 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl Wrocław: Przeprowadzenie przez biegłego rewidenta przeglądów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.anr.gov.pl Olsztyn: Świadczenie usług ochrony fizycznej osób, mienia i obiektu Agencji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iitd.pan.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iitd.pan.wroc.pl 1 z 5 2014-07-29 11:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iitd.pan.wroc.pl Wrocław: Utworzenie centrum obliczeniowego oraz modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.czerwonak.pl/public/ Czerwonak: Sadzenie drzew i krzewów, niwelacja terenu, na terenie zieleni

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.pl Warszawa: Świadczenie usług serwisowych dla systemu informatycznego zapewniającego,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Dostawa materiałów biurowych w związku z realizacją projektu NGO sprawne

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: Dostawa wyposażenia w branży turystycznej Numer ogłoszenia: 371688-2010; data zamieszczenia: 17.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wałbrzych: Dostawa wyposażenia w branży turystycznej Numer ogłoszenia: 371688-2010; data zamieszczenia: 17.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Wałbrzych: Dostawa wyposażenia w branży turystycznej Numer ogłoszenia: 371688-2010; data zamieszczenia: 17.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Opracowanie opisu wymagao funkcjonalnych i technicznych dla Syriusz_broker.

Opracowanie opisu wymagao funkcjonalnych i technicznych dla Syriusz_broker. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługa I. ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich,, woj. mazowieckie, nr tel. 022 237 00 00, nr fax: 022 237 00 99 2. Adres strony internetowej zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego dla PIG-PIB Numer ogłoszenia: 33402-2016; data zamieszczenia: 15.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego dla PIG-PIB Numer ogłoszenia: 33402-2016; data zamieszczenia: 15.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pgi.gov.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego dla PIG-PIB Numer ogłoszenia: 33402-2016;

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa artykułów biurowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa artykułów biurowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2016-02-18 13:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl bip.kopernik.org.pl/ Warszawa: Dostawa artykułów biurowych

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uokik.gov.pl Warszawa: Dostawa serwerów i dysków twardych dla Urzędu Ochrony Konkurencji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dostawa samochodu osobowego dla IFJ PAN w Krakowie, znak sprawy: DZP- 271-59/15

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO S t r o n a 1 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Tarnów: Wykonanie kompletnego projektu oraz adaptacja piętra budynku szkoły na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sniadecja.pl Białystok: Dostawa zużywalnego sprzętu medycznego na Blok Operacyjny oraz innego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 6 Działając w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publi

Strona 2 z 6 Działając w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publi http://bzp2.portal.uzp.gov.pl/?ogloszenie=show&pozycja=24179&rok= Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzdw.pl Warszawa:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdiz.suwalki.pl Suwałki: Naprawa szkód komunikacyjnych na drodze krajowej nr 8 w Suwałkach Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2014-09-22 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa tonerów, tuszy, taśm do urządzeń drukujących

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Warszawa: Świadczenie usługi dostępu do Internetu poprzez łącza we wskazanych punktach dostępu wraz z ich aktywacją, przeprowadzeniem testów i uruchomieniem Numer ogłoszenia: 265047-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo