Znak sprawy: ZS Gorzyce, 8 kwiecień 2013 r. Zespół Szkół im. por. J. Sarny ul. Żwirki i Wigury Gorzyce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Znak sprawy: ZS.042.08.2013. Gorzyce, 8 kwiecień 2013 r. Zespół Szkół im. por. J. Sarny ul. Żwirki i Wigury 2 39-432 Gorzyce"

Transkrypt

1 Znak sprawy: ZS Zespół Szkół im. por. J. Sarny ul. Żwirki i Wigury Gorzyce Gorzyce, 8 kwiecień 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa materiałów niezbędnych do budowy sieci na potrzeby Lokalnej Akademii Cisco wraz z zapewnieniem niezbędnego wsparcia specjalistycznego. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Projektu pn. Podkarpacie stawia na zawodowców, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2. Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego Projekt Podkarpacie stawia na zawodowców Nr KSI: WND-POKL /12 ZATWIERDZAM Wicedyrektor Zespołu Szkół w Gorzycach Jarosław Augustynowicz Gorzyce, kwiecień 2013

2 I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. 1. Zespół Szkół im. por. J. Sarny w Gorzycach ul. Żwirki i Wigury Gorzyce tel./fax. 15/ strona internetowa: Dni i godziny urzędowania: w dni robocze od pon. do pt., w godz. od 7:00 do 15:00 2. Ilekroć w niniejszej specyfikacji zastosowany jest skrót SIWZ, należy przez to rozumieć Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 3. Ilekroć w niniejszej specyfikacji zastosowany jest skrót ustawa Pzp, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.). II. III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, art. 10 ust. 1 oraz art ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.). 2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp. 3. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych pod Nr oraz na stronie internetowej Zamawiającego tj. Zespołu Szkół im. por. J. Sarny w Gorzycach OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia jest realizowany w dwóch etapach dostawy materiałów niezbędnych do budowy sieci na potrzeby Lokalnej Akademii Cisco wraz z zapewnieniem niezbędnego wsparcia specjalistycznego. Etap pierwszy: dostarczenie urządzeń i oprogramowania w ilości określonej w załączniku nr 1 do SIWZ, niezbędnych do budowy sieci na potrzeby Lokalnej Akademii Cisco; zapewnienie szkolenia zawodowego 3 nauczycieli w zakresie techniki łączenia przewodów miedzianych i światłowodowych przeprowadzonego przez producenta przewodów zakończonego uzyskaniem certyfikatu instalatora w tym zakresie umożliwiającego wykonawstwo, prowadzenie odbiorów oraz dalsze szkolenie uczniów w ramach zajęć szkolnych; zapewnienie szkolenia 15 uczniów w zakresie znajomości szczegółowej technologii łączenia przewodów miedzianych przeprowadzonego przez producenta zakończonego uzyskaniem certyfikatu instalatora systemów okablowania miedzianego; Etap drugi: zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem sieci na terenie Zespołu Szkół im. por. J. Sarny w Gorzycach, sieć będzie wykonywana przez uczniów i nauczycieli, po odbyciu odpowiedniego szkolenia zawodowego i otrzymaniu właściwego certyfikatu; wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją sieci, która to sieć zostanie wykonana przez uczniów i nauczycieli w Zespołu Szkół im. por. J. Sarny w Gorzycach. Certyfikacja Lokalnej Akademii CISCO 2

3 Asysta techniczna CCNA na minimum 2 lata Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zestawienie materiałów zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Słownik kodów CPV: , , , IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Termin wykonania zamówienia: do dnia 31 lipca 2013 r. V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 Pzp: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności - warunek uznaje się za spełniony jeżeli wykonawca przedstawi oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 Pzp., 2. posiadania wiedzy i doświadczenia warunek uznaje się za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał, co najmniej jedną dostawę materiałów do budowy sieci szerokopasmowej o wartości, co najmniej ,00 zł, 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym warunek uznaje się za spełniony jeżeli wykonawca przedstawi oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 Pzp., 4. dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia warunek uznaje się za spełniony jeżeli wykonawca przedstawi oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 Pzp., 5. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania. - warunek uznaje się za spełniony jeżeli wykonawca przedstawi oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 Pzp. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/nie spełnia VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU. 1. Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę. 2. Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22. ust. 1 Pzp. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, może żądać: 1) w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy - dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 9-11, a także innych dokumentów, dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej, określonych w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 2) dokumentów dotyczących w szczególności: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 3

4 c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Pzp Wykonawca złoży oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 Pzp 4. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 5. Informacja o przynależności do grupy kapitałowej złożona zgodnie z art. 26 ust. 2d. 6. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VI pkt.6. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę w języku polskim. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWACAMI. 1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych: Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy przekazują pisemnie na adres Zamawiającego podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Zespół Szkół im. por. J. Sarny w Gorzycach, ul. Żwirki i Wigury 2, Gorzyce, z dopiskiem: Dostawa materiałów niezbędnych do budowy sieci na potrzeby Lokalnej Akademii Cisco wraz z zapewnieniem niezbędnego wsparcia specjalistycznego. 2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu. (art. 27 ust. 2 Ustawy P.z.p.). 3. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego pytania w sprawach wymagających zachowania formy pisemnej. 4. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami oraz potwierdzania wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za 4

5 pomocą faksu jest: Wicedyrektor Zespołu Szkół im. por. J. Sarny w Gorzycach Jarosław Augustynowicz VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium na poczet udziału w postępowaniu. IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert. X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTWANIA OFERT. 1. Przygotowanie oferty: 1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym; 2) koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę; 3) oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają czytelnego podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa; 4) oferta czytelnie podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego; 5) oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji; 6) dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach; 7) poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę; 8) wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane(nie numerować pustych stron), spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. 2. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne): 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, 2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty; 3) oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub przez upoważnionego przedstawiciela; 4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy; 5) jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu, jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich Wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 3. Sposób zaadresowania oferty: 5

6 1) ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. 2) Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres podany w punkcie I niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: Oferta na realizację zadania pn.: Dostawa materiałów niezbędnych do budowy sieci na potrzeby Lokalnej Akademii Cisco wraz z zapewnieniem niezbędnego wsparcia specjalistycznego. nie otwierać przed , godz. 15:10. 3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. XI. XII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 1. Oferty należy składać do dnia: do godz. 15:00 w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół im. por. J. Sarny w Gorzycach ul. Żwirki i Wigury Gorzyce Sekretariat 1. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcy niezwłocznie bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu do Zamawiającego, a nie data wysłania przesyłką pocztową lub kurierską. 2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej. 3. Oferty zostaną otwarte dnia: o godz. 15:10 w siedzibie Zamawiającego: Zespół Szkół im. por. J. Sarny w Gorzycach ul. Żwirki i Wigury Gorzyce Tel/fax: lub OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY. 1. Cena oferty jest wynagrodzeniem Wykonawcy i uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. 2. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. 3. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia. 4. Nie dopuszcza się wariantowości cen. 5. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą). XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 1. Kryteria oceny ofert - Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 1) oferta, została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie, 6

7 2) spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją, 3) wniesiono poprawnie wadium. 2. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert: Nazwa kryterium: - najniższa cena ofertowa = 100 punktów. 3. Ocena będzie następowała wg wzoru: C = (CN CO) x 100 punktów Gdzie: C - ocena badanej oferty w kryterium cena, CN - cena ofert najniższej, CO - cena oferty badanej. 4. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERT W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę. 3. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców podając w szczególności: 1) nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. 2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce, 3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce. 4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie: 1) zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń, 2) zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert, 2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 6. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 7. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie wymaganych terminu przewidzianego chyba, że w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta, w takim przypadku umowa może zostać podpisana przed upływem tego terminu. 8. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę. 9. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania. 7

8 10. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza najpóźniej w dniu podpisania umowy przekaże Zamawiającemu kosztorys ofertowy na podstawie obliczył oferowaną cenę. XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻETYGO WYKONANIA UMOWY. 1. Zamawiający żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 2. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. 3. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 4. W trakcie trwania umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form określonych w pkt Zmiana formy zabezpieczenia będzie dokonywana przy zachowaniu ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCEJ WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z działem VI Pzp. XVIII. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO ZAWARTE W SIWZ 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 4. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. 5. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 7. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 8

9 8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 9. Zamawiający nie przewiduje wymagań określonych w art. 29 ust 4 Pzp. 10. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem nazwy firmy. 11. Przedmiotem niniejszego postępowania jest akceptacja umowy wstępnej załączonej do SIWZ. XIX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania za wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 2. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad: Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku, Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów, udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika Zamawiającego, Wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert, za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu, udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin pracy Zespołu Szkół w Gorzycach. 3. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą lub faksem, z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn technicznych przesłanie dokumentów będzie znacząco utrudnione Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę oraz wskaże sposób, w jaki mogą one być udostępnione. 4. Kopiowanie dokumentów w związku z ich udostępnieniem Wykonawcy Zamawiający wykonuje nieodpłatnie. 5. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp. XX. ZAŁĄCZNIKI. Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji: 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia załącznik nr Formularz oferty - załącznik nr Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w post. wg. art. 22 pzp - załącznik nr Oświadczenie o braku podst. do wykluczenia zg. z art. 24 ust.1 pzp - załącznik nr Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr Wykaz wykonanych usług - załącznik nr Wzór umowy - załącznik nr Schematy sieci istniejącej i budowanej załącznik nr 8 9

10 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. całość sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów na rynek polski; całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą), nie używana we wcześniejszych projektach; całość sprzętu musi być objęta gwarancją opartą o świadczenia gwarancyjne producenta sprzętu, niezależnie od statusu partnerskiego Wykonawcy przez okres nie krótszy niż 36 miesięcy chyba, ze zapisy szczegółowe stanowią inaczej; Warunki gwarancji i wsparcia technicznego dla sprzętu i oprogramowania sieciowego: Sprzęt: o ile wymagania szczegółowe nie specyfikują inaczej, na dostarczany sprzęt musi być udzielona min. 3-letnia gwarancja oparta na gwarancji producenta rozwiązania; serwis gwarancyjny świadczony ma być w miejscu instalacji sprzętu; czas reakcji na zgłoszony problem (rozumiany jako podjęcie działań diagnostycznych i kontakt ze zgłaszającym) nie może przekroczyć jednego dnia roboczego; Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych przez telefon (w godzinach pracy Zamawiającego), fax, lub WWW (przez całą dobę); Wykonawca ma udostępnić pojedynczy punkt przyjmowania zgłoszeń dla dostarczanych rozwiązań W przypadku sprzętu, dla którego jest wymagany dłuższy czas na naprawę sprzętu, Zamawiający dopuszcza podstawienie na czas naprawy Sprzętu o nie gorszych parametrach funkcjonalnych. Naprawa w takim przypadku nie może przekroczyć 31 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki; Zamawiający otrzyma dostęp do pomocy technicznej (telefon, lub WWW) w zakresie rozwiązywania problemów związanych z bieżącą eksploatacją dostarczonych rozwiązań w godzinach pracy Wnioskodawcy; Oprogramowanie: oprogramowanie powinno posiadać min. 12 miesięczne wsparcie chyba, że zapisy szczegółowe stanowią inaczej dostarczanie aktualizacji, zdalne (telefon lub , www) wsparcie techniczne w zakresie rozwiązywania problemów z konfiguracją i użytkowaniem oprogramowania. ETAP Dostawa dwóch zestawów szkoleniowych dla Akademii Cisco CCNA Discovery & CCNA Exploration Standard POD - CISCO 2901 wraz z punktami dostępowymi sieci bezprzewodowej WLAN, o parametrach, co najmniej jak niżej opisane, z zachowaniem zgodnośd z wymogami Akademii Cisco Zestawienie wyposażenia pracowni CISCO lp. P/N Opis Ilość 10

11 1 CAB-CONSOLE- RJ45= Console Cable 6ft with RJ45 and DB9F 12 2 CISCO2901/K9 Cisco 2901 w/2 GE,4 EHWIC,2 DSP,256MB CF,512MB DRAM,IP Base 6 3 CAB-SS-V35MT V.35 Cable, DTE Male to Smart Serial, 10 Feet 6 4 CAB-SS-V35FC V.35 Cable, DCE Female to Smart Serial, 10 Feet 6 5 HWIC-2T= 2-Port Serial WAN Interface Card 6 Przełączniki 1 WS-C TT-L Catalyst / BT LAN Base Image 6 Router sieci bezprzewodowej wymagania minimalne Technologia: Wireless-N Pasmo: 2,4 GHz Transmisja/odbiór: 2 x 2 Anteny: 2 (wewnętrzne) 1 Liczba złączy i prędkość transmisji: 4 x 10/ Gwarancja: 24miesiące gwarancja na urządzenie Kompatybilność systemowa: Windows, Mac Zintegrowana zapora firewall Szyfrowanie transmisji danych WPA2 2. Dostawa okablowania, elementów terminowania, przełączników oraz pozostałego wyposażenia 2.1. Kable i przewody Kable i przewody zastosowane w projekcie powinny spełniad parametry techniczne i jakościowe zgodnie z podanymi szczegółowymi normami dla kabli miedzianych kategorii 6 U/FTP. kategorii 6 (class E) zgodnie z normą ISO/IEC nd edition: wszystkie komponenty toru transmisyjnego muszą byd zgodne z dyrektywą ROHS 2002/95/WE Należy to potwierdzid certyfikatem z niezależnego laboratorium badawczego potwierdzającym przetestowanie pojedynczego komponentu pod kątem spełniania wszystkich wymienionych norm, a nie w układzie całego kanału transmisyjnego. Ponadto zamawiający wymaga certyfikatu na łącze typu Two Connector Permanent Link w celu zweryfikowania całości toru transmisyjnego. Wymagane jest, aby całe rozwiązanie pochodziło od jednego producenta Certyfikat należy dostarczyd łącznie z ofertą Elementy terminowania kabli Gniazda (moduły) RJ-45 oraz panele krosujące powinny spełniad wymogi urządzeo instalowanych wewnątrz budynków w pomieszczeniach nie narażonych na wpływ zewnętrznych warunków atmosferycznych Osprzęt sieci strukturalnej (gniazda, panele montażowe, moduły RJ-45, sznury połączeniowe i przyłączeniowe) powinny byd kompatybilne z innymi systemami okablowania strukturalnego. Wymaga się zastosowanie elementów pochodzących od jednego producenta (system okablowania) Wymagania dotyczące systemu okablowania strukturalnego 200 punktów logicznych (PL) Minimalne wymagania wydajności elementów / systemu okablowania strukturalnego: 11

12 Kategoria 6 - U/UTP 500 MHz oraz RJ45 jako interfejs koocowy dla połączeo na skrętce miedzianej 4 parowej. Kable nieekranowane, wyprowadzone (od tyłu) z panela rozdzielczego (patchpanel) nowej szafy teleinformatycznej Do każdego punktu dostępowego należy doprowadzid oddzielny kabel 4 parowy Na odcinku od punktu dystrybucyjnego do gniazdka nie można wykonywad łączy Maksymalna długośd kabla instalacyjnego (tzw. łącza stałego) nie może przekroczyd 90 m Kable będą układane wzdłuż ścian budynku, w przestrzeni sufitu podwieszanego lub w korytach kablowych System okablowania powinien spełniad wszystkie poniższe wymagania: rozwiązanie ma pochodzid od jednego producenta i byd objęte jednolitą i spójną gwarancją systemową producenta na okres minimum 25 lat obejmującą wszystkie elementy pasywne toru transmisyjnego, wszystkie elementy okablowania (w szczególności: gniazda, kable, i inne) mają byd oznaczone logo lub nazwą tego samego producenta i pochodzid z jednolitej oferty rynkowej; wszystkie komponenty okablowania strukturalnego mają byd zgodne z wymaganiami norm, co najmniej na Kategorię 6 wg ISO/IEC 11801:2002 wyd. drugie lub EN :2002 wyd. drugie PL punkt logiczny = 1 gniazdo z interfejsem RJ45; Klasa zestawionych kanałów transmisyjnych oraz łącz stałych od patchpanela do PL min. E z gwarantowanym pasmem przenoszenia min. 500 MHz. Do oferty dołączyd karty katalogowe oferowanego rozwiązania Trakty światłowodowe Dla okablowania wewnętrznego wymagane jest poprowadzenie odpowiednich kanałów instalacyjnych Zakooczenia traktów światłowodowych przy odpowiednich punktach logicznych w określonych lokalizacjach inwestycji wymagają użycia stosownych złącz światłowodowych na koocach przewodów Należy zadbad, by jednostkowa tłumiennośd traktu wyrażana w db/km nie przekraczała parametrów katalogowych zastosowanego przewodu światłowodowego. Przy tym, zmiana tłumienności jednostkowej wzdłuż długości linii na każdy 1km traktu światłowodowego nie może przekraczad 0.1dB/km, skokowy wzrost tłumienności wywołany punktowymi wtrąceniami nie może byd większy od 0.1dB a tłumiennośd spojeo (spawów światłowodu) musi byd mniejsza niż 0.15dB Jednocześnie, konstrukcja, zastosowane materiały i wykonanie traktu oraz przewodów odgromowych skojarzonych z włóknami światłowodowymi prowadzone w ramach podatnych na wyładowania elektryczne obszarów (odsłonięte obszary elewacji zewnętrznej lokalizacji inwestycji) muszą zapewnid ich pełne funkcjonowanie jako przewodu odgromowego oraz kanału transmisyjnego. W takich sytuacjach moduł optyczny musi byd umieszczony w warstwie wewnętrznej oplotu lub centralnie w osi przewodu Dla punktów dystrybucyjnych kabel światłowodowy powinien zostad rozszyty i wspawany według przyjętych norm (w szafie rakowej dystrybucyjnej). Każde włókno 12

Warunki gwarancji i wsparcia technicznego dla sprzętu i oprogramowania sieciowego.

Warunki gwarancji i wsparcia technicznego dla sprzętu i oprogramowania sieciowego. Wymagania ogólne dla urządzeń i oprogramowania. Całość sprzętu musi być nowa (wyprodukowana nie wcześniej niż 3 miesięcy przed dostawą), nieużywana we wcześniejszych projektach; Całość sprzętu musi być

Bardziej szczegółowo

Znak: GM-2715-1-AC/09

Znak: GM-2715-1-AC/09 Znak: GM-2715-1-AC/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE MODERNIZACJI SIECI KOMPUTEROWEJ WRAZ Z DOSTAWĄ I INSTALACJĄ SERWERA I URZĄDZEŃ SIECIOWYCH W SIEDZIBIE POWIATOWEGO URZĘDU PRACY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie 23-100 Bychawa ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 28 Znak sprawy: SZP-4/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 35/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: ZAKUP, DOSTAWA I URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

ZAKUP I MOTNAŻ FOTELI KINOWYCH W KINIE W POLKOWICACH

ZAKUP I MOTNAŻ FOTELI KINOWYCH W KINIE W POLKOWICACH ZP... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POLKOWICKIE CENTRUM ANIMACJI 59-100 Polkowice, ul. Skalników 4 ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup aparatu do Real-Time PCR (1 egz.)- znak postępowania: IOR/ZP/D/Ap.PCR/2011. I. Nazwa (firma) i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) Nazwa zamówienia publicznego: INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W OLSZTYNIE ETAP II Zamówienie realizowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA numer sprawy: WOMP CP-L/DTA/333/3/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rojewo, 2015-07-20 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RB.I.271.4.2015. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 150209 C

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 7/OSP/11 GMINA NOWA SUCHA Nowa Sucha 50 96-513 Nowa Sucha SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MDK.271.1.2013 Zamawiający: MORĄSKI DOM KULTURY UL.MICKIEWICZA 19 14-300 MORĄG 23.08.2013 r. Zaprasza do złożenia oferty w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 40/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: USŁUGĘ ROZBUDOWY I REKONFIGURACJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Malbork, 2015-03-06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/03/2015. Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa betonu zwykłego

Bardziej szczegółowo

Łódź, 22.04.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Łódź, 22.04.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, 22.04.2015 r. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZPKWŁ.271.2.2015. Nazwa zadania: 1. Termomodernizacja budynku siedziby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Roźwienica SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Roźwienica w 2015 roku Marian Gdula 2014-09-03 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Roźwienica,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Chodzież, dnia 30.06.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa budynku strażnicy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej i Komendy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA ZATOR PLAC MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1, 32-640 ZATOR NIP: 549-21-97-464 REGON: 072181913 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W JEDNOSTCE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. 1. Instrukcja dla Wykonawców 19 str.; Sąd Okręgowy w Radomiu

Rozdział I. 1. Instrukcja dla Wykonawców 19 str.; Sąd Okręgowy w Radomiu 1. Instrukcja dla Wykonawców 19 str.; 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego : zwany dalej Zamawiającym kod, miejscowość, województwo, powiat : 26 600 Radom, mazowieckie, ulica, nr domu, nr lokalu :

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Mikołajki Pomorskie, 2012-06-08 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RG.IV.27271.3.2012. Nazwa zadania: Wykonanie zabudowy samochodu

Bardziej szczegółowo

W/w węgiel winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003

W/w węgiel winien odpowiadać normom PN-82/G-97001; PN-82/G-97002; PN-82/G-97003 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZSP.B.271.1.2014 Nazwa zadania: Dostawa węgla kamiennego energetycznego w 2014 r. I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Pniewy, 2013-10-14 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: In.272.17.2013. Nazwa zadania: Zakup i dostawa samochodu ciężarowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611-58/10 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ), ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Modernizacja infrastruktury informatycznej Instytutu Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego w Krakowie Tryb udzielenia zamówienia: zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminy mają następujące znaczenie:

Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminy mają następujące znaczenie: ę ó ó í ó Í ółí ś ó ł ó Ś í ę ó ó ó ż ą Í Í ę Ą Śĺ ĺ ś ľ É Í ĺ ł łĺ Á ś Definicje: Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia terminy mają następujące znaczenie: Postępowanie Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ul. Bielska 22 43-400 Cieszyn tel 33/ 858-19-90;-91 fax 33/ 851-40-02 e-mail cpr@999.cieszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia : Dostawa dwóch pojazdów bazowych przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo