Protokół z XXXVIII sesji r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół z XXXVIII sesji 08.10.2002 r."

Transkrypt

1 Protokół z XXXVIII sesji r. Protokół z XXXVIII sesji r. BR /2002 Protokół Nr XXXVIII/ 2002 z obrad XXXVIIII sesji Rady Powiatu odbytej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chojnicach w dniu 08 października 2002 r. (w godz ) Listy obecności - w załączeniu Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad sesji. 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI i XXXXVII sesji Rady Powiatu. 4. Sprawozdanie Starosty z działalności międzysesyjnej. 5. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych. 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi pojazdu i jego parkowanie na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez starostę, b) sprzedaży niezabudowanych nieruchomości położonych w Czersku przy ulicy Wrzosowej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, c) zamiany nieruchomości będącej własnością Powiatu Chojnickiego na nieruchomość będącą własnością Gminy Miejskiej Chojnice, d) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Chojnicach przy ulicy Strzeleckiej będącej własnością Powiatu Chojnickiego na rzecz Gminy Miejskiej Chojnice, e) zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie przebudowy ul. Młodzieżowej wraz z przebudową ul. Kilińskiego w Chojnicach, f) dokonania zmian w Uchwale budżetowej Powiatu Chojnickiego na 2002 rok. 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych składane na sesji. 8. Wnioski i oświadczenia radnych. 9. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności Rady Powiatu Chojnickiego I kadencji. 10. Zamknięcie obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu w Chojnicach. Spoza Rady w sesji udział wzięli: 1. Arseniusz Finster Burmistrz Miasta Chojnice 2. Leszek Bonna Fundacja dla Zdrowia 3. Janusz Gierszewski- Komendant Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach 4. Witold Hope Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Chojnicach

2 5. Iwona Zalewska Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Chojnicach 6. Stefan Budziewski Inspektor Powiatowego Inspektoratu Weterynarii 7. Jerzy Kolc Inspektor Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 8. Teresa Kalinkiewicz - Sekretarz Powiatu 9. Elżbieta Smaglinska- Skarbnik Powiatu 10. Dyrektorzy wydziałów, media lokalne i inni Ad. 1 Pan E. Hapka Przewodniczący Rady Powiatu Chojnickiego otworzył obrady XXXVIII sesji Rady Powiatu Chojnickiego w pierwszej kadencji, powitał radnych, pana Starostę, gości: pana Burmistrza Miasta Chojnice, pana Prezesa Fundacji dla Zdrowia, media oraz pozostałych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w tej chwili w sesji uczestniczy 29 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne decyzje. Ad.2 Pan Przewodniczący Rady E. Hapka: otrzymali państwo porządek obrad, czy są uwagi? Z mojej strony mogę dodać, że redagując ostatnie posiedzenie sesji to został pominięty punkt przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Powiatu Chojnickiego, także w punkcie 3 musimy dziś przyjąć protokół z XXXVI i XXXVII sesji. Więcej uwag nie zgłoszono. Ad.3 Pan Przewodniczący Rady E. Hapka: przechodzimy do punktu 3- przyjęcie protokołu z obrad XXXVI i XXXVII sesji Rady Powiatu Chojnickiego. Protokóły były wyłożone w Biurze Rady nikt nie zgłosił uwag do dnia dzisiejszego. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem? Głosowanie: za- 27 przeciw 0 wstrzymało się 1 Pan Przewodniczący Rady E. Hapka: stwierdzam, że Rada Powiatu przyjęła protokół z XXXVI i XXXVII sesji Rady Powiatu Chojnickiego przy 27 głosach za i 1 wstrzymującym. Ad.4 Pan Przewodniczący Rady E. Hapka: przechodzimy do punktu 4 sprawozdanie Starosty z działalności międzysesyjnej. Czy ktoś z Państwa radnych ma zapytania? Pani Radna R. Szymańska: panie Starosto w tym sprawozdaniu widzę, że 19 września była dzielona rezerwa budżetowa na oświatę i chciałabym się dowiedzieć jakimi kryteriami Zarząd się kierował? Pani Skarbnik E. Smaglinska: 19 września Zarząd podzielił rezerwę zaopiniowaną przez Komisję Budżetu to było 700 tys. zł, 400 tys. zł rezerwy celowej na oświatę i 300 tys. zł zmiana przeznaczenia rezerwy celowej z muzeum dla oświaty, także na pewno jest identycznie tak jak w decyzji Komisji Budżetu. Fakt, że tam jeszcze doszły z rezerwy ogólnej kwoty dla niektórych jednostek więc dlatego jest może więcej tych pieniążków. Pan Radny A. Gąsiorowski: Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Panie Starosto! Chciałbym się zapytać odnośnie wniosku przegłosowanego na ostatniej sesji, czy Zarząd zajął się tym problemem, czy zaasygnował środki na zabezpieczenie tych otworów w budynku budowanym w Zespole Szkół Specjalnych. Na dzisiaj mogę powiedzieć, że rozmawiałem w środowisku chojnickich przedsiębiorców co do tego zabezpieczenia i jest konkretna propozycja pana Stanisława Skai hurtownia Cerbud dla obniżenia kosztów jest on gotów zadysponować drewno, które posiada, są to palety które można by było rozebrać i wykorzystać to drewno na zabezpieczenie okien. Więc koszty jakie Starostwo musiałoby ponieść na to zabezpieczenie to byłaby folia i gwoździe, to nie są duże koszty. Chciałbym się dowiedzieć czy taka kwota została zadysponowana?

3 Pan Starosta J. Palmowski: panie Radny Zarządu nie było między ostatnią sesją, także oficjalnie Zarząd się tym nie zajął, natomiast ja podjąłem działania i zleciłem panu Dyrektorowi Gierszewskiemu się tym tematem zająć. Były zebrane oferty dotyczące kosztów tego zabezpieczenia, a o tej propozycji dowiedziałem się dzisiaj i cieszę się bardzo, bo dzięki temu nie 10 tys. zł- bo taka była najtańsza oferta, koszty będą dużo niższe i zapewniam pana Radnego, że ten obiekt będzie przed zimą zabezpieczony. Pan Radny W. Bruski: Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! W ostatnim zdaniu sprawozdania napisane jest, że opowiedziano się za prolongatą spłaty pożyczki udzielonej SP ZOZ w Chojnicach do 31 października 2002r. Jak to się ma do uchwały, którą podjęła Rada i na jakiej podstawie Zarząd opowiedział się tzn. czy się opowiedział na podstawie własnych decyzji, czy na podstawie uchwały, którą podjęła Rada? Pan Starosta J. Palmowski: Proszę Państwa! W uchwale Rady, którą Państwo podjęli nie było określone terminu zwrotu pożyczki, natomiast ta prolongata nastąpiła na skutek prośby SP ZOZ-u w związku z tym, że termin zaciągnięcia kredytu się przeciągał, dlatego podjęliśmy taką decyzję. Prośba była do końca roku, natomiast my podjęliśmy decyzję do 31 października. Pan Radny W. Bruski: w związku z tym moje drugie pytanie, czy pan Starosta i Zarząd uważa, ze ta pożyczka zostanie spłacona? Pan Starosta J. Palmowski: proszę Państwa ja liczę na uczciwość, były jednoznaczne ustalenia, że jak będzie kredyt to pożyczka zostanie spłacona i liczę na to, że skoro kredyt zostanie udzielony to pożyczka również zostanie spłacona. Więcej zapytań nie zgłoszono. Ad.5 Pan Przewodniczący Rady E. Hapka: przechodzimy do punktu 5 zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych. Czy ktoś z Państwa Radnych ma jakieś zapytania? Pan Radny E. Klunder: w nawiązaniu do pisma, które Zarząd Powiatu w Chojnicach skierował do Zarządu Miasta z dnia 14 czerwca 2002 r. oraz odpowiedzi udzielonej przez ten Zarząd z dnia 16 lipca 2002 r. Chodzi o rozszerzenie zapisu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu w Chojnicach dotyczący działek przy Placu Niepodległości, ul. Okrężnej i przy ul. Strzeleckiej obejmującą tereny zajmowane dotychczas przez SP ZOZ. Z odpowiedzi udzielonej przez Zarząd Miasta wynika, że w obowiązującym cytuję: studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego w Chojnicach tereny te są określone jako istniejące projektowane tereny funkcjonalne usług publicznych. Przypominam, że Zarząd Powiatu występował do Miasta o zapis oraz usługi, żeby te tereny przeznaczyć pod usługi. W związku z powyższym sporządzenie przedmiotowych planów, przeznaczenia przedmiotowych działek pod budownictwo mieszkaniowe i usługi będzie możliwe po uchwaleniu zmian w/w wymienionego skutku. Z poprzedniego zdania wynika, że w tamtym studium dopuszcza się usługi publiczne, a więc nie rozumiane dla mnie jest w tym piśmie Zarządu Miasta, że dopiero po zmianie w/w studium i to w I półroczu 2003 r. nastąpi zmiana studium i wtedy dopiero będą możliwe zmiany w zapisie planu miejscowego. Z wiadomych względów na dzień dzisiejszy jest problem zbycia, czy zmiany sposobu użytkowania tych nieruchomości w związku z zapisem nie studium, studium jak usłyszeliśmy są dopuszczalne w planie miejscowym gdzie jest zawarte pod usługi związane ze służbą zdrowia. Zarząd Powiatu w związku z taką odpowiedzią Zarządu Miasta zamierza postąpić? To jest pytanie do Zarządu Powiatu. Pan Radny W. Bruski: Panie Przewodniczący! Panie Starosto! Na dwóch ostatnich sesjach zgłosiłem dwie interpelacje i na tej sesji składam już naprawdę ostatnią interpelację w tej samej sprawie. Pan Starosta przyrzekł mi, że to się da załatwić, ale do dzisiaj ta sprawa nie jest załatwiona. Ludzie dalej ponoszą koszty, biegają po bankach, a administracja wysyła do siebie pisma nie o to idzie. Moim zdaniem sprawy bezinwestycyjne, zatwierdzone można załatwić telefonicznie, np. sprawa komunikacji to sprawa między Starostą, a Burmistrzem miasta Czerska, prasa w ogóle na ten temat nie napisała ani słowa, a może warto by było, jak przebiega współpraca między samorządem jednym, a drugim, czyli stopnia terytorialnego, a powiatowego. Natomiast bardziej udało nam się załatwić sprawę pobierania opłat za paszporty, w sumie ludzie też biegali po pocztach, za każde przesłanie pieniędzy 3 zł., ja sam straciłem 6 zł uważam, że niepotrzebnie bo mogłem te pieniądze wpłacić do kasy starostwa, a tyle co wiem to pani

4 Skarbnik zrobiła wszystko, żeby dogadać się w tej sprawie i chyba dogadamy się wcześniej z Wojewodą, jak tu na dole między Starostą, a Burmistrzem Czerska. Panie Starosto ja Panu podziękowałem za załatwienie tej sprawy. I co? Dziękuję. Więcej interpelacji i zapytań radni nie zgłosili. Ad.6 a) Pan Przewodniczący Rady E. Hapka: przechodzimy do punktu 6 rozpatrzenie projektów uchwał, pkt. a) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi pojazdu i jego parkowanie na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez starostę. Poproszę pana Starostę. Pan Starosta J. Palmowski: Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Jak wiecie Państwo ten projekt uchwały różni się od pierwotnego zapisu jaki pojawił się na poprzednich sesjach. Wyszliśmy naprzeciw Państwa sugestiom, które zmierzały do tego, aby te stawki określić w wyniku przetargu. Zastosowaliśmy metodę taką, że ogłosiliśmy konkurs, pozbieraliśmy oferty w trybie błyskawicznym i w wyniku złożonych ofert powstały nowe stawki. Przyjęliśmy zasadę, że w każdej kategorii przyjęliśmy stawki te które zostały określone w najniższej wysokości, oczywiście nie wskazywaliśmy konkretnych firm, tylko jak widzicie Państwo te propozycje są ponumerowane i do Państwa należy decyzja. W niektórych przypadkach te stawki są wyższe od tych pierwotnych, a w niektórych wyższe, a w niektórych niższe natomiast jest gwarancja, że za te pieniądze, za te stawki zaproponowane usługi będą świadczone. Jeśli chcielibyście Państwo uzyskać dodatkowych informacji to Dyrektor Piekarski ich na pewno udzieli. Pan Radny I. Guenther: Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Uważam, że brakuje tutaj zapisu, czy te parkingi będą rozmieszczone równomiernie w terenie, czy tylko w Chojnicach, bo zdajmy sobie sprawę, że powiat nie składa się tylko z Chojnic są Konarzyny, Brusy i Czersk. Jeżeli te parkingi miały by być tylko w Chojnicach to jaki będzie koszt transportu, czy już coś wiadomo na ten temat? Dziękuję bardzo. Pan Dyrektor K. Piekarski: Panowie Radni! Panie Przewodniczący! Jeśli chodzi o rozmieszczenie to na pewno nie będzie jednego parkingu, po rozmowach z policją doszliśmy do wniosku, że dotychczasowe wykroczenia policji mówią jednoznacznie nie może być w jednym miejscu parking, dlatego że po pierwsze przedsiębiorcy złożyli oferty tylko cenowe, ale szeroko opisujące ich działalności i parking wszystkie warunki techniczne i prawne musieli także załączyć niektóre dokumenty i oświadczenia. Wyszło na to, że nie ma takiego przedsiębiorcy, który by mógł wszelkiego rodzaju pojazdy przechowywać, drugi element to taki, że muszą być rozmieszczone równolegle i muszą być trzy być może nawet cztery bo dotyczy to wszelkich pojazdów również i TIR-ów i gabarytowych pojazdów. Wyznaczenie konkretnych firm może się dopiero odbyć wtedy, kiedy będą ustalone stawki i nie jesteśmy teraz w stanie zawierać jakichkolwiek umów z podmiotami nie wiedząc ile oni będą otrzymywać za tą usługę. Myślę, że dobrze się stało, że mamy teraz konkretne potrzeby przedsiębiorców, te poprzednie stawki były w oparciu o umowy o usługi asyst ans, a teraz mamy pełen obraz. Zgadzam się w pełni z tą sugestią Rady i wykonałem polecenie Starosty i mają Państwo moim zdaniem szerszy obraz i możliwość większej interpretacji do Państwa należy ustalenie tych opłat. Dziękuję. Pan Radny E. Meyer: czy pan Dyrektor mógłby nam przedstawić z jakich miejscowości jest tych sześć ofert? To da nam pełen obraz jak ewentualnie te parkingi będą rozmieszczone na terenie powiatu. Dziękuję. Pan Dyrektor K. Piekarski: są to następujące miejscowości: Brusy, Łąg, Pawłówko i dwa podmioty z Chojnic. Więcej zapytań nie zgłoszono. Pan Przewodniczący E. Hapka: zamykam dyskusję nad tym punktem i przechodzimy do głosowania rozpatrzenie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi pojazdu i jego parkowanie na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez starostę. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki? Głosowanie: za- 22 przeciw 5 wstrzymało się 4 Pan Przewodniczący Rady E. Hapka: stwierdzam, że uchwała przeszła przy 22 głosach za, 5 przeciwnych i

5 4 wstrzymujących. Ad.6 b) Pan Przewodniczący Rady E. Hapka: przechodzimy do punktu 6 b) rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanych nieruchomości położonych w Czersku przy ulicy Wrzosowej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Poproszę pana Starostę. Pan Starosta J. Palmowski: Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Projekt uchwały wynika z tego, że realizacja budżetu tegorocznego jest mocno zagrożona. Widzicie Państwo, że wyższe kwoty założyliśmy ze sprzedaży mienia, natomiast wiadomo, że realizacja nie jest taka jak byśmy sobie tego życzyli. Jak pamiętacie Państwo w czerwcu przyjęliśmy wraz z naszą jednostką organizacyjną Powiatowego Zarządu Dróg teren który był kiedyś bazą składową na materiały. Swego czasu na Zarządzie stwierdziliśmy, że ten teren kwalifikowałby się do zmiany przeznaczenia na działki budowlane i konsekwentnie wystąpiliśmy do samorządu miasta i gminy Czersk o ujęcie zmian w związku z tym, że akurat plan był aktualizowany. Na terenie samorządu Czersk nasz wniosek został uwzględniony, studium zostało zaakceptowane został zaakceptowany projekt podziału. W związku z tym ośmielamy się prosić Państwa o przyjęcie tej uchwały, która pozwoli jeszcze nam ogłosić, dokonać specyficznego podziału, bo faktycznie to jest tylko propozycja i ogłosić jeszcze pewne dochody ze sprzedaży przynajmniej części działek jeszcze w tym roku. Jeśli Państwo chcieliby uzyskać szczegóły to pan Dyrektor Wycinka udzieli wszelkich informacji. Pan Radny M. Pruski: Panie Starosto! Czy został wykonany jakiś szacunek biegłego jeżeli chodzi o cenę wywoławczą, czy ta cena wywoławcza będzie od zera? Pan Starosta J. Palmowski: proszę Państwa, jeśli chodzi o procedurę to jest ona ściśle określona i po Państwa decyzji wówczas dopiero może być wycena która musi się opierać na wartości rynkowej i wówczas można przystępować do procedury ogłaszania i przetargu. Pan Radny W. Bruski: Panie Przewodniczący! Panie Starosto! Może trochę historii, teren ten w latach poprzednich został wykupiony specjalnie pod budowę nowej bazy obwodu drogowego w Czersku. Jak to się ma do tego, że siedziba obwodu jest w centrum miasta, gdzie pojazdy drogowe wjeżdżają zakłócają ruch w mieście, a w tej chwili teren, który miał być przyszłą bazą i służył do tej pory jeszcze dziś służy do składowania różnych materiałów dla drogowców, dzisiaj sprzedajemy na działki budowlane. Dlatego chciałbym zapytać pana Starostę, czy Pan w ogóle przewiduje jakikolwiek obwód drogowy na terenie Czerska i jak pan widzi go usytuować? Czy w tym miejscu, w którym on jest, żeby przeszkadzał wszystkim mieszkańcom wokół, bo jest potężny maszt na którego nawet wchodzą mieszkańcy Czerska i głośno krzyczą, były takie dwa przypadki i była interwencja policji i nie tylko, ponieważ, uważam że istniejące miejsce dla tej bazy jest wg. planu nieodpowiednie. Dziękuję. Pan Starosta J. Palmowski: jeśli chodzi o system zarządzania to diametralnie w ostatnim czasie się zmienił i panie Radny jeśli byłby inny plan dotyczący zarządzania siecią dróg powiatowych w ogóle istnienia obwodu, bo to jest kwestia problematyczna to rzeczywiście byśmy się tutaj zastanawiali, ale proszę Państwa tak jest w wielu powiatach, że w ogóle generalnie polikwidowano zarządy dróg. W związku z tym w urzędach jest grupa ludzi, którzy tą wolę spełniają, bo panie Radny kiedyś to obwody drogowe zajmowały się wszelkimi usługami w tej chwili i tak wiele elementów dotyczących utrzymania dróg to wszystko zleca się na zewnątrz i kwestia jest problematyczną czy w ogóle w Czersku ta baza jest potrzebna. Myślę, że na te pytania następcy sobie już odpowiedzą, ale na pewno jeśli nie byłoby akceptacji Dyrektora Marciniaka, że ten teren jest zbędny to zapewniam pana Radnego, że my jako Zarząd takiej decyzji byśmy nie podejmowali. Pan Radny W. Bruski: ja nie chcę polemizować. Panie Starosto ja zadałem konkretne pytanie: czy Pan widzi utrzymanie obwodu drogowego w Czersku, czy nie? Jeżeli nie to sprzedaje Pan to co trzeba i likwiduje Pan to co jest w centrum miasta. Dziękuję. Pan Starosta J. Palmowski: więc konkretnie odpowiadam, że nie ma takiej potrzeby dla tej placówki utrzymywania tego terenu, a czy w przyszłości to, to wymaga szczegółowej analizy panie Radny ja odpowiem czy jest potrzebna, czy nie jest potrzebna, mam tutaj fachowców jeśli pan Dyrektor Marciniak zrobi tą analizę powie, że nie jest taka potrzebna to wówczas trzeba będzie taką decyzję podjąć, ale to chyba nie jest tematem dzisiejszej sesji. Pan Dyrektor J. Marciniak: Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Najpierw chciałbym wyjaśnić, w tej

6 chwili w strukturze nie ma żadnego obwodu drogowego to się nazywa brygada patrolowa pracuje tam czterech pracowników fizycznych plus majster, ten teren jest zbędny na tą działalność którą w tej chwili obwód prowadzi. Nie wiem, czy za pół roku, czy za rok bo różne chodzą głosy, czy zmieni się struktura organizacyjna, być może będzie potrzebny, ale na dzisiaj nie. Dziękuję. Pan Radny P. Biesek: Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Mogę powiedzieć, że niezależnie jak będzie w przyszłości struktura Powiatowego Zarządu Dróg dla tego terenu na wniosek Zarządu Powiatu Rada Miejska uchwaliła zmiany przeznaczenia i w tej chwili nie ma mowy o lokowaniu tam żadnej bazy. To jest już teren przeznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego na budownictwo mieszkaniowe i tylko taką funkcję będzie pełnić i myślę, że nie poważne byłoby i ze strony właściciela i ze strony Rady Miejskiej, żeby co chwilę zmieniać plan i tu się powiedziało a i tą sprawę trzeba dokończyć. Są to działki budowlane i trzeba je sprzedać. Pan Radny W. Bruski: ja nie chce polemizować, ale zawsze mnie zmuszają do tego, żeby coś tam dorzucić. Nie jestem przeciwny, jeżeli teren jest w planie przeznaczony pod to co proponujemy to sprzedać. Natomiast co dalej z tą bazą która jest w centrum miasta, czy pan Burmistrz Biesek uważa, że ta baza jest tam właściwa? Mam konkretne pytanie. Widzę, że nie ma na tej sali nikogo kto umiałby na to pytanie odpowiedzieć, a więc dalej mieszkańcy będą te uciążliwości znosić. Dziękuję. Więcej zapytań nie zgłoszono. Pan Przewodniczący E. Hapka: zamykam dyskusję nad tym punktem i przechodzimy do głosowania Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanych nieruchomości położonych w Czersku przy ulicy Wrzosowej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego proszę o podniesienie ręki? Głosowanie: za- 26 przeciw 0 wstrzymało się 5 Pan Przewodniczący Rady E. Hapka: stwierdzam, że uchwała przeszła przy 26 głosach za, i 5 wstrzymujących. Ad.6 b) Pan Przewodniczący Rady E. Hapka: przechodzimy do punktu 6 c) rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości będącej własnością Powiatu Chojnickiego na nieruchomość będącą własnością Gminy Miejskiej Chojnice. Poproszę pana Starostę. Pan Starosta J. Palmowski: Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Myślę, że te dwie uchwały są najważniejsze na tej dzisiejszej sesji. Chciałbym jednoznacznie powiedzieć, że projekt tych uchwał najpierw był uzgadniany między panem Burmistrzem, a moją osobą, a także po akceptacji stanowiska Zarządu, ja wiem, że stanowiska Państwa nie są jednomyślne, ale jeszcze jak pan Przewodniczący pozwoli to chciałbym przeczytać pismo pana Burmistrza jakie w dniu dzisiejszym zostało skierowane na moje ręce - pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Proszę Państwa nie ukrywam, że sam prosiłem o takie pismo, jako że pan Burmistrz na ostatniej sesji deklarował m.in. umorzenie podatku i te kwestie które dzisiaj zostały tu przelane na papier. W moim przekonaniu uchwały te wychodzą naprzeciw potrzebą powiatu, a przede wszystkim wynikają one w zabezpieczeniu potrzeb medycznych naszego powiatu, a także o dbałość o budżet powiatu, bo wiem, że niektórzy z Państwa sądzą, że na tych nieruchomościach można bardzo wiele zarobić. Chciałbym jednoznacznie podkreślić, do dnia dzisiejszego żaden konkretny referent się nie zgłosił ani na podstawowy budynek szpitala, ani na budynek po pulmunologii. Mianowicie jest pewne zainteresowanie na obiekty Medyka i tych nieruchomości magazynowych na ul. Okrężnej. Jednoznacznie powtarzam, że nie ma zainteresowania tymi obiektami, chciałbym jeszcze podkreślić, o tym co wspomina pan Burmistrz, że nieustannie lokatorzy tego obiektu szpitalnego dzwonią z zapytaniami co będzie dalej z nimi, nie ma ogrzewania, to mieszkanie właściwie wymaga natychmiastowej eksmisji i to oczywiście na samym starcie, jeśli Państwo nie podejmiecie tej uchwały to niestety trzeba mieszkanie zagospodarować i chciałbym powiedzieć, że w zasobie komunalnym, w zasobie powiatowym nie ma w tej chwili wolnego mieszkania. Natomiast mówię, że nadrzędnym tutaj celem i prosiłbym jednak o postawienie się ponad

7 wszelkimi podziałami to jest hospicjum, wszyscy zawsze podkreślaliśmy, że ta działalność hospicjum, zakładu opiekuńczo leczniczego jest w Chojnicach bardzo potrzebna. Kasa Chorych to potwierdziła, że rzeczywiście na tym terenie brakuje takiej placówki, mamy wielu wolontariuszy, lekarzy, pielęgniarzy, którzy prowadzą hospicjum domowe, ludzi o wielkim sercu, stwórzmy im naprawdę możliwości. Osobiście nie mógłbym naszym mieszkańcom spojrzeć w oczy jeśliby przez niewłaściwą decyzję hospicjum dla mieszkańców powiatu chojnickiego nie powstało. Dziękuję. Pan Radny P. Biesek: Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Póki co jesteśmy przy projekcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości o kolejnej będziemy mówili później. Chciałbym tylko powiedzieć, że optymizmem co do możliwości sprzedaży tej nieruchomości przy Palcu Niepodległości i uzyskania z tego tytułu dużych przychodów to tryskał Zarząd Powiatu w momencie kiedy z takim projektem uchwały o zbyciu wychodził, ale już do tego nie będziemy wracać. Chciałbym zapytać o kilka spraw, po pierwsze co z sąsiednimi działki przylegającymi do nieruchomości, która jest przedmiotem tej uchwały, czyli działkami 1385/2, 1385/4, 1385/3 i 1385/5, które są własnością powiatu i przylegają bezpośrednio do tego terenu? Po drugie: co z uchwalą którą podjęła Rada w sprawie zamiany nieruchomości z Diecezją Pelplińską, bo moim zdaniem w świetle tej uchwały tamta traci w ogóle sens przynajmniej częściowo jeśli chodzi o drogę dojazdową do izby przyjęć itd.? Po trzecie mam pytanie, czy są wyceny obu nieruchomości, zarówno nieruchomości powiatowej tak przypuszam, że jest bo był przetarg i nieruchomości miejskiej przy Świętopełka. Jeżeli tak to jakie są wartości i jak jest różnią wartości między tymi dwoma nieruchomościami? Pan Starosta J. Palmowski: proszę Państwa odnośnie pozostałych nieruchomości, ale w rachubę wchodzi tylko i wyłącznie zbycie, a to będzie dotyczyło działek, które są naszą własnością na których jest Medyk i nieruchomości póki co jeszcze wspólnej z Kurią. Jeśli chodzi o ta uchwałę, którą Państwo podejmowali na minionej sesji dotyczącej wymiany z Kurią to ja nie wiem jakie pan Radny konflikty rodzi. Ta uchwała właśnie pozwoliła na dalsze ruchy i jak Państwo co niektórzy sadzą, że teraz szybkie, nerwowe działania, a to wynika tylko z tego, że dopiero w tej chwili kiedy po uzgodnieniu z Kurią mamy możliwości w pełni zagospodarowania tych obiektów. Chciałbym przypomnieć, że w tej chwili kiedy państwo podjęli poprzednie uchwały robi się w tej chwili podział geodezyjny i kiedy ten podział, który jest właściwie na ukończeniu, dojdzie do podpisania umowy notarialnej i wówczas będziemy mogli w pełni, już tutaj następcy, dysponować obiektami pozostałymi czyli obiektem prosektury, laboratorium to co jest naszą własnością. Ja nie widzę żadnej sprzeczności, żadnej kolizji z tymi uchwałami jakie Państwo mają dzisiaj podjąć. Jeśli chodzi o wartość to wartość szacunkowa nieruchomości zł. w tym wartość dróg zł, powierzchnia użytkowa budynku głównego 3066 m 2. Mamy wartość zł, a nasza wycena była 1 mln. 700 tys. zł. może Dyrektor Wycinka uzupełniłby moją wypowiedź. Pan Dyrektor K. Wycinka: Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Odpowiadam na pytanie radnego Bieska chodziło tutaj o działki 1385/2, 1385/3, 1385/4, 1385/5 jak zrozumiałem. Działka 1385/2 w obecnym stanie zostanie w jakim zostanie na powiecie chojnickim ma stanowić dojazd zarówno do Medyka jak i do tego budynku głównego przy Placu Niepodległości. Nie można było wydzielić z niej drogi dlatego, że zapis planu miejscowego nie przewiduje w tym miejscu drogi to będzie po prostu obciążenie tej działki z prawem korzystania przejazdu na rzecz każdorazowo właścicieli tych nieruchomości sąsiednich. Działka 1385/4 jest działką pod klubem Medyk, działka 1385/5 jest przeznaczona do zamiany z Kurią dlatego, że większość budynków gospodarczych jest własnością Kurii natomiast 1385/5 to jest fragment w zamian za tą działeczkę. W tej chwili prace geodezyjne trwają jest przeznaczony do przyznania powiatowi fragment bezpośrednio przylegający do działki 1385/4, żeby dorównać taki uskok. Oczywiście uważam, że podział, który się w tej chwili dokonuje, a na dzień 11 mam informacje, że są zawiadomienia wysłane do Kurii jak i do nas o okazanie granic podziałowych jak i granic zewnętrznych to ma sens i absolutnie podjęcie dzisiejszej uchwały nie wyklucza dokonania tego podziału, oczywiście ułatwia następne gospodarowanie, dlatego że przykładowo przy działce przy Placu Niepodległości i pogotowia, które ma otrzymać w projekcie uchwały miasto Chojnice jest poszerzenie, jest plac od strony pogotowia także można będzie powiększyć tą działkę. Prosiłbym o dalsze pytania. Pan Radny E. Klunder: w nawiązaniu do wypowiedzi pan Starosty i pana Bieska, jeżeli mówimy o tym, że chcemy sprzedać w całości czy przekazać to w tym załączniku do uchwały, w uzasadnieniu powinny się

8 znaleźć takie materiały to jest w związku z tym co często się tu mówiło przygotowana uchwała stanowi znowu następny przykład bubla teraz i ja to potwierdzam z tej strony. Cóż szkodziło podać wszystkim mapkę, w tej chwili pan Dyrektor Wydziału czyta o jakiś numerach o których my właściwie nie wiemy możemy się jedynie domyślać. Natomiast ciekawe co jest w rozwiązaniu, oddajemy w ramach wymiany z tego terenu najlepszego, zostawimy to co jest na zapleczu, ja panie Starosto bardzo wątpię, może pan Starosta nam poda kto jest zainteresowany nabyciem Medyka innych położonych na zapleczu obiektów, takie zdanie tutaj ze strony pana Starosty padło i ja mam wątpliwości czy tam się ktoś znajdzie jeżeli najlepsze kęski zostaną oddane. Domniemamy uzasadnienie które tu się przewijało wcześniej, że Starostwa nie będzie stać po wyprowadzeniu się z SP ZOZ-u na jego zabezpieczenie, na jego utrzymanie, ale przy tym co wspominał pan radny Biesek nie jest do końca ustalone porozumienie z Kurią w sprawie zamiany. W tym projekcie uchwały nie mamy nic konkretnego to są wszystko deklaracje jak słyszymy, ja chciałbym, żeby to było konkretne porozumienie dwustronnie podpisane, zaznaczone to wszystko na mapie z tą wyceną o której tu mówimy dzisiaj, ale potwierdzoną też w formie jakiegoś porozumienia. Dlatego, że pomimo, iż Komisja Rewizyjna jest za podjęciem tej uchwały to ja osobiście mając takie wątpliwości nie byłby skłonny dzisiaj głosować za tą uchwałą bo robimy jak gdyby pasztet następnej Radzie, stawiamy ich przed faktem dokonanym, a rozwiążmy to co my możemy w ramach Zarządu w tym czasie kiedy się najbliższa Rada zbierze to co przemawia za i to co jest tu kwestionowane. Niech przyszła Rada, która będzie tym majątkiem gospodarzyć przez cztery lata podejmie uchwałę, nie postępujmy pochopnie, my swego czasu nie tak ważne uchwały odkładaliśmy, żeby je do końca jasno wyjaśnić. Przypominam, że jest to jedna z ostatnich uchwał, która rzutuje na działalność przyszłej Rady dlatego mimo, że jestem dwoma rękoma za hospicjum to w tamtej uchwale też chciałbym wykazać ostrożność. Jestem za tym, aby tej uchwały dziś jednak nie uchwalać pozostawić ją następnej Radzie. Dziękuję. Pan Radny P. Biesek: a propo jeszcze tej zmiany z Kurią, nie wiem czy Państwo pamiętacie, że miała powstać droga dojazdowa do izby przyjęć, która miała być częściowo wspólnym gruntem powiatu i Kurii, częściowo działką powiatową. Naprawdę po co w tej chwili ta zamiana chyba tylko po, żeby w następnej kolejności przekazać miastu Chojnice tą zamienioną działkę, bo innego sensu dla takiej drogi powiatowej gdzieś w środku między działka miejską i biskupią nie widzę po zamianie, więc proszę nie mówić, że w całości te zamiany z Kurią mają dalej sens to po pierwsze. Po drugie jeżeli dobrze zrozumiałem to z wycen obu nieruchomości wychodzi, że nieruchomość powiatu jest o 400 tys. zł więcej warta niż nieruchomość miejska, jeżeli tak to pytam co z różnicą wartości. Na koniec już wniosek, który będzie potwierdzeniem tego co mówił pan radny E. Klunder, proszę go potraktować jako wniosek formalny, wnioskuję aby podjęcie decyzji w tej sprawie odłożyć do jednej z następnych sesji przyszłej kadencji Rady Powiatu. Dziękuję. Pan Burmistrz A. Finster: Panie Przewodniczący! Panie Starosto! Wysoka Rado! W związku z tym, że padło kilka pytań, których adresatem m.in. jest miasto to pragnę na nie odpowiedzieć, otóż na szczęście precedens w budowaniu dróg i potem w przekazywaniu sobie ich wzajemnie już zrealizowaliśmy. Jeżeli dojdziemy do porozumienia to również miasto rozpoczęło negocjacje z Kurią i nie widzę, żadnego problemu, aby droga, która w tej chwili jest kwalifikowana, czy prognozowana jako powiatowa była drogą miejską, przykład ul. Leśnej, najlepiej to obrazuje gdzie się porozumieliśmy i wspólnie zainwestowaliśmy w konkretne środki, a więc to nie jest problem. Jeżeli chodzi o negocjacje z Kurią to rozmawiamy o różnych wersjach, o wersji symbiozy i o wersji przejęcia nieruchomości za inne wzajemne świadczenia, oczywiście jest to uzależnione od Kurii biskupiej. Jeżeli chodzi o wyceny to pan Burmistrz Biesek powinien wiedzieć że samorządy terytorialne chociażby powiat i miasto nie muszą zamieniać się na nieruchomości, których wyceny są równe i tak samo nie muszą sobie dopłacać jeżeli komuś brakuje jakiś środków w odniesieniu do wyceny. Jeżeli chodzi o obiekt to chciałbym powiedzieć, jeżeli Pan się zapoznał z wycenami, bo ja się zapoznałem, to obiekt poszpitalny jest wyceniony bardzo nisko, natomiast bardzo wysoko jest wyceniona działka to zgoda, natomiast jeżeli chodzi o wycenę obiektu na ul. Świętopełka 1 to myślę, że tu nikomu nie zależało na tym, żeby tą wyceną windować to jest bardzo niska wycena 1 mln. 400 tys. zł za ten obiekt. Jeżeli Pan chce liczyć słupki to proszę policzyć te słupki w kontekście propozycji, które przedłożyłem i już realizuję. Oczywiście nie ośmielam doliczać się do

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na

* * * 9. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie wyrażenia zgody na Protokół nr XXIII/12 z sesji Rady Powiatu Jarocińskiego odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 r. w godz. od 13.30 do 18.05 w sali sesyjnej Ratusza w Jarocinie * * * Ad.pkt.1 Obrady XXIII sesji Rady Powiatu Jarocińskiego

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji nr XLVI

Protokół z sesji nr XLVI Protokół z sesji nr XLVI PROTOKÓŁ Nr XLVI/10 z sesji Rady Miejskiej w Świątnikach Górnych w dniu 30 września 2010 r. Sesja rozpoczęła się o godz. 9.00. Obecnych 12 radnych oraz zaproszeni goście wg załączonej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie

Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Protokół nr XXVI/09 sesji Rady Miejskiej Baborowa odbytej 28 kwietnia 2009r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie Przewodniczący Rady Miejskiej Waldemar Kacprzak o godzinie 15:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy.

PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. PROTOKÓŁ NR XXX/2012 sesji Rady Gminy Moszczenica, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy. Sesję rozpoczęto o godz. 10 10, zakończono o godz. 13 45. Ustawowy

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

Uczestnicy obrad XXXII sesji Rady Miejskiej wg. załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu. Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim odbytej w dniu 6 kwietnia 2006r. w budynku Urzędu Miejskiego w Makowie Maz. pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Miejskiej radnego Andrzeja

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. 1 PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. odbytej w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej, przy ul. Żagańskiej 15 Pan Przewodniczący Rady na podstawie listy

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r.

Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Protokół Nr XL/13 z XL sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 17 czerwca 2013 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu, przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Sesji nr 40/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014 roku

Protokół z posiedzenia Sesji nr 40/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014 roku Protokół z posiedzenia Sesji nr 40/14 Rady Gminy Wolanów z dnia 18 lutego 2014 roku Ad.1. Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Wolanów rozpoczęła się o godz. 8.08. Przewodniczący Rady Gminy - Sylwester Mąkosa

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XL/2006 z Sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 03.03.2006 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni

Protokół nr XL/2006 z Sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 03.03.2006 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni Protokół nr XL/2006 z Sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 03.03.2006 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni Przewodniczący Rady Tadeusz Świątkiewicz o godz. 6 00 otworzył XL Sesję

Bardziej szczegółowo

1 PROTOKÓŁ NR XXXVIII/09 Z OBRAD XXXVIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 30 czerwca 2009 roku

1 PROTOKÓŁ NR XXXVIII/09 Z OBRAD XXXVIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 30 czerwca 2009 roku 1 PROTOKÓŁ NR XXXVIII/09 Z OBRAD XXXVIII SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 30 czerwca 2009 roku Sesja rozpoczęła się o godz.10.05, a zakończyła o godz.14.30. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XXI /12 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 kwietnia 2012r.

P R O T O K Ó Ł NR XXI /12 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 kwietnia 2012r. RM.0002.4.2012 P R O T O K Ó Ł NR XXI /12 z sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 30 kwietnia 2012r. XXI sesja Rady Miejskiej w Kamieńsku VI kadencji odbyła się w sali obrad Rady Miejskiej w Kamieńsku

Bardziej szczegółowo

1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku

1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku 1 PROTOKÓŁ NR XXXIX/09 Z OBRAD XXXIX SESJI RADY MIASTA PŁOCKA ODBYTEJ W DNIU 25 sierpnia 2009 roku Sesja rozpoczęła się o godz.10.05, a zakończyła o godz.16.40. Obrady Sesji nagrywane są na mini discach.

Bardziej szczegółowo

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r.

Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół XXV sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa - 29.03.2004 r. Protokół Nr XXV/2004 sesji Rady Miejskiej Dzierżoniowa IV kadencji z dnia 29 marca 2004 r. Sesja odbyła się w Sali Rycerskiej Ratusza, Dzierżoniów,

Bardziej szczegółowo

Lista obecności sołtysów i zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Lista obecności sołtysów i zaproszonych gości stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. O.0002.12.2011 PROTOKÓL NR XII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Książu Wielkopolskim odbytej w dniu 03 października 2011 roku w godz. 16,00 18,25 w sali nr 7 Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. W sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r.

P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r. P r o t o k ó ł Nr 45/2014 z XLV Sesji Rady Miasta Nowy Targ z dnia 18 lipca 2014 r. Ad.1 Zgodnie z art. 20 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 37/2008

P R O T O K Ó Ł Nr 37/2008 P R O T O K Ó Ł Nr 37/2008 z XXXVII sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. odbytej w dniu 25 czerwca 2008r. o godz.11.00 w sali narad Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul.sikorskiego 3-4. Sesję zwołano zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU

PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU PROTOKÓŁ NR XXXI/13 SESJI RADY GMINY REŃSKA WIEŚ W DNIU 22 MAJA 2013 ROKU Porządek obrad: 1. Otwarcie oraz stwierdzenie prawomocności sesji Rady Gminy Reńska Wieś. 2. Funkcjonowanie jednostek Ochotniczych

Bardziej szczegółowo

SZEŚĆDZIESIĄTE DRUGIE POSIEDZENIE ÓSMEJ KADENCJI SENATU RP (08.10.2014 r. dzień pierwszy)

SZEŚĆDZIESIĄTE DRUGIE POSIEDZENIE ÓSMEJ KADENCJI SENATU RP (08.10.2014 r. dzień pierwszy) SZEŚĆDZIESIĄTE DRUGIE POSIEDZENIE ÓSMEJ KADENCJI SENATU RP (08.10.2014 r. dzień pierwszy) Punkt trzeci porządku obrad: ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym. Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Budżetu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r.

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r. Protokół Nr IV/2010 z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2010r. Ad 1. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Grzywnowicz, słowami: Otwieram IV Sesję VI kadencji

Bardziej szczegółowo

Na ogólną liczbę 23 radnych Rady Miejskiej Łomży w obradach sesji w dniu 31 marca uczestniczyło 23 radnych, co stanowi 100 % ogółu Rady.

Na ogólną liczbę 23 radnych Rady Miejskiej Łomży w obradach sesji w dniu 31 marca uczestniczyło 23 radnych, co stanowi 100 % ogółu Rady. PROTOKÓŁ NR LVIII/10 z obrad LVIII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej Łomży, które odbyły się w dniu 31 marca 2010 roku i 7 kwietnia 2010 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego Na ogólną liczbę 23 radnych

Bardziej szczegółowo

Protokół nr VIII / 11

Protokół nr VIII / 11 BRM. 0002.3.2011 Protokół nr VIII / 11 z VIII sesji Rady Miasta Włocławek VI kadencji odbywającej się w dniu 24 marca 2011 r. w Sali nr 4 Urzędu Miasta Włocławek ul. Zielony Rynek 11 / 13. Protokół nr

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/10. z Sesji Rady Miejskiej w Łazach. odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim w Łazach.

P R O T O K Ó Ł Nr III/10. z Sesji Rady Miejskiej w Łazach. odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00. w Urzędzie Miejskim w Łazach. P R O T O K Ó Ł Nr III/10 z Sesji Rady Miejskiej w Łazach odbytej w dniu 20 grudnia 2010 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Łazach. Stan Rady Miejskiej w Łazach - 15 radnych Obecnych na sesji Rady

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XXXIV/2012 sesji Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 listopada 2012 r.

Protokół Nr XXXIV/2012 sesji Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 listopada 2012 r. Protokół Nr XXXIV/2012 sesji Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 listopada 2012 r. Sesja odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ostrołęki przy Placu Bema 1 w dniu 14 listopada 2012 r. Radni nieobecni

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu

Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu Data publikacji : 02.04.2008 Protokół z XXX Sesji Rady Miejskiej w Radomiu P R O T O K Ó Ł N R XXX/2008 z trzydziestej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 25 lutego 2008 roku w sali Urzędu Stanu

Bardziej szczegółowo

Protokół z XL nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2009 roku

Protokół z XL nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2009 roku Protokół z XL nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Wielka Wieś z dnia 28 grudnia 2009 roku Data utworzenia 2009-12-28 Numer aktu 40 Kadencja Kadencja 2002-2006 Protokół z XL nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Wielka

Bardziej szczegółowo

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55.

Obrady rozpoczęto o godz. 9 04 zakończono o godz.11 55. Protokół Nr XXIV/2014 z sesji Rady Gminy Dzierzgowo odbytej w dniu 27 marca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dzierzgowie pod przewodnictwem Pana Komosy Stanisława Przewodniczącego Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXVI/12 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 21 grudnia 2012 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie

Protokół nr XXVI/12 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 21 grudnia 2012 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Protokół nr XXVI/12 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 21 grudnia 2012 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Czas trwania obrad: 10 02 12 27 Radni zostali powiadomieni

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 83/2010

P R O T O K Ó Ł Nr 83/2010 P R O T O K Ó Ł Nr 83/2010 z LXXXIII sesji Rady Miasta Gorzowa Wlkp. odbytej w dniu 27 października 2010r. o godz.10.00 w sali narad Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul.sikorskiego 3-4. Sesję zwołano zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI

PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI PROTOKÓŁ NR IV/11 z IV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO IV KADENCJI (14.01.2011 r. Sala Sejmu Śląskiego, gmach Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego) 1. Otwarcie sesji godz. 10 10 radny Bogusław Śmigielski,

Bardziej szczegółowo