Protokół z XXXVIII sesji r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół z XXXVIII sesji 08.10.2002 r."

Transkrypt

1 Protokół z XXXVIII sesji r. Protokół z XXXVIII sesji r. BR /2002 Protokół Nr XXXVIII/ 2002 z obrad XXXVIIII sesji Rady Powiatu odbytej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chojnicach w dniu 08 października 2002 r. (w godz ) Listy obecności - w załączeniu Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad sesji. 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXXVI i XXXXVII sesji Rady Powiatu. 4. Sprawozdanie Starosty z działalności międzysesyjnej. 5. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych. 6. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie: a) ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi pojazdu i jego parkowanie na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez starostę, b) sprzedaży niezabudowanych nieruchomości położonych w Czersku przy ulicy Wrzosowej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, c) zamiany nieruchomości będącej własnością Powiatu Chojnickiego na nieruchomość będącą własnością Gminy Miejskiej Chojnice, d) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Chojnicach przy ulicy Strzeleckiej będącej własnością Powiatu Chojnickiego na rzecz Gminy Miejskiej Chojnice, e) zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie przebudowy ul. Młodzieżowej wraz z przebudową ul. Kilińskiego w Chojnicach, f) dokonania zmian w Uchwale budżetowej Powiatu Chojnickiego na 2002 rok. 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych składane na sesji. 8. Wnioski i oświadczenia radnych. 9. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności Rady Powiatu Chojnickiego I kadencji. 10. Zamknięcie obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu w Chojnicach. Spoza Rady w sesji udział wzięli: 1. Arseniusz Finster Burmistrz Miasta Chojnice 2. Leszek Bonna Fundacja dla Zdrowia 3. Janusz Gierszewski- Komendant Komendy Powiatowej Policji w Chojnicach 4. Witold Hope Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Chojnicach

2 5. Iwona Zalewska Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Chojnicach 6. Stefan Budziewski Inspektor Powiatowego Inspektoratu Weterynarii 7. Jerzy Kolc Inspektor Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego 8. Teresa Kalinkiewicz - Sekretarz Powiatu 9. Elżbieta Smaglinska- Skarbnik Powiatu 10. Dyrektorzy wydziałów, media lokalne i inni Ad. 1 Pan E. Hapka Przewodniczący Rady Powiatu Chojnickiego otworzył obrady XXXVIII sesji Rady Powiatu Chojnickiego w pierwszej kadencji, powitał radnych, pana Starostę, gości: pana Burmistrza Miasta Chojnice, pana Prezesa Fundacji dla Zdrowia, media oraz pozostałych gości. Na podstawie listy obecności stwierdził, że w tej chwili w sesji uczestniczy 29 radnych, co stanowi quorum, przy którym Rada Powiatu może obradować i podejmować prawomocne decyzje. Ad.2 Pan Przewodniczący Rady E. Hapka: otrzymali państwo porządek obrad, czy są uwagi? Z mojej strony mogę dodać, że redagując ostatnie posiedzenie sesji to został pominięty punkt przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Powiatu Chojnickiego, także w punkcie 3 musimy dziś przyjąć protokół z XXXVI i XXXVII sesji. Więcej uwag nie zgłoszono. Ad.3 Pan Przewodniczący Rady E. Hapka: przechodzimy do punktu 3- przyjęcie protokołu z obrad XXXVI i XXXVII sesji Rady Powiatu Chojnickiego. Protokóły były wyłożone w Biurze Rady nikt nie zgłosił uwag do dnia dzisiejszego. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem? Głosowanie: za- 27 przeciw 0 wstrzymało się 1 Pan Przewodniczący Rady E. Hapka: stwierdzam, że Rada Powiatu przyjęła protokół z XXXVI i XXXVII sesji Rady Powiatu Chojnickiego przy 27 głosach za i 1 wstrzymującym. Ad.4 Pan Przewodniczący Rady E. Hapka: przechodzimy do punktu 4 sprawozdanie Starosty z działalności międzysesyjnej. Czy ktoś z Państwa radnych ma zapytania? Pani Radna R. Szymańska: panie Starosto w tym sprawozdaniu widzę, że 19 września była dzielona rezerwa budżetowa na oświatę i chciałabym się dowiedzieć jakimi kryteriami Zarząd się kierował? Pani Skarbnik E. Smaglinska: 19 września Zarząd podzielił rezerwę zaopiniowaną przez Komisję Budżetu to było 700 tys. zł, 400 tys. zł rezerwy celowej na oświatę i 300 tys. zł zmiana przeznaczenia rezerwy celowej z muzeum dla oświaty, także na pewno jest identycznie tak jak w decyzji Komisji Budżetu. Fakt, że tam jeszcze doszły z rezerwy ogólnej kwoty dla niektórych jednostek więc dlatego jest może więcej tych pieniążków. Pan Radny A. Gąsiorowski: Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Panie Starosto! Chciałbym się zapytać odnośnie wniosku przegłosowanego na ostatniej sesji, czy Zarząd zajął się tym problemem, czy zaasygnował środki na zabezpieczenie tych otworów w budynku budowanym w Zespole Szkół Specjalnych. Na dzisiaj mogę powiedzieć, że rozmawiałem w środowisku chojnickich przedsiębiorców co do tego zabezpieczenia i jest konkretna propozycja pana Stanisława Skai hurtownia Cerbud dla obniżenia kosztów jest on gotów zadysponować drewno, które posiada, są to palety które można by było rozebrać i wykorzystać to drewno na zabezpieczenie okien. Więc koszty jakie Starostwo musiałoby ponieść na to zabezpieczenie to byłaby folia i gwoździe, to nie są duże koszty. Chciałbym się dowiedzieć czy taka kwota została zadysponowana?

3 Pan Starosta J. Palmowski: panie Radny Zarządu nie było między ostatnią sesją, także oficjalnie Zarząd się tym nie zajął, natomiast ja podjąłem działania i zleciłem panu Dyrektorowi Gierszewskiemu się tym tematem zająć. Były zebrane oferty dotyczące kosztów tego zabezpieczenia, a o tej propozycji dowiedziałem się dzisiaj i cieszę się bardzo, bo dzięki temu nie 10 tys. zł- bo taka była najtańsza oferta, koszty będą dużo niższe i zapewniam pana Radnego, że ten obiekt będzie przed zimą zabezpieczony. Pan Radny W. Bruski: Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! W ostatnim zdaniu sprawozdania napisane jest, że opowiedziano się za prolongatą spłaty pożyczki udzielonej SP ZOZ w Chojnicach do 31 października 2002r. Jak to się ma do uchwały, którą podjęła Rada i na jakiej podstawie Zarząd opowiedział się tzn. czy się opowiedział na podstawie własnych decyzji, czy na podstawie uchwały, którą podjęła Rada? Pan Starosta J. Palmowski: Proszę Państwa! W uchwale Rady, którą Państwo podjęli nie było określone terminu zwrotu pożyczki, natomiast ta prolongata nastąpiła na skutek prośby SP ZOZ-u w związku z tym, że termin zaciągnięcia kredytu się przeciągał, dlatego podjęliśmy taką decyzję. Prośba była do końca roku, natomiast my podjęliśmy decyzję do 31 października. Pan Radny W. Bruski: w związku z tym moje drugie pytanie, czy pan Starosta i Zarząd uważa, ze ta pożyczka zostanie spłacona? Pan Starosta J. Palmowski: proszę Państwa ja liczę na uczciwość, były jednoznaczne ustalenia, że jak będzie kredyt to pożyczka zostanie spłacona i liczę na to, że skoro kredyt zostanie udzielony to pożyczka również zostanie spłacona. Więcej zapytań nie zgłoszono. Ad.5 Pan Przewodniczący Rady E. Hapka: przechodzimy do punktu 5 zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych. Czy ktoś z Państwa Radnych ma jakieś zapytania? Pan Radny E. Klunder: w nawiązaniu do pisma, które Zarząd Powiatu w Chojnicach skierował do Zarządu Miasta z dnia 14 czerwca 2002 r. oraz odpowiedzi udzielonej przez ten Zarząd z dnia 16 lipca 2002 r. Chodzi o rozszerzenie zapisu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu w Chojnicach dotyczący działek przy Placu Niepodległości, ul. Okrężnej i przy ul. Strzeleckiej obejmującą tereny zajmowane dotychczas przez SP ZOZ. Z odpowiedzi udzielonej przez Zarząd Miasta wynika, że w obowiązującym cytuję: studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego w Chojnicach tereny te są określone jako istniejące projektowane tereny funkcjonalne usług publicznych. Przypominam, że Zarząd Powiatu występował do Miasta o zapis oraz usługi, żeby te tereny przeznaczyć pod usługi. W związku z powyższym sporządzenie przedmiotowych planów, przeznaczenia przedmiotowych działek pod budownictwo mieszkaniowe i usługi będzie możliwe po uchwaleniu zmian w/w wymienionego skutku. Z poprzedniego zdania wynika, że w tamtym studium dopuszcza się usługi publiczne, a więc nie rozumiane dla mnie jest w tym piśmie Zarządu Miasta, że dopiero po zmianie w/w studium i to w I półroczu 2003 r. nastąpi zmiana studium i wtedy dopiero będą możliwe zmiany w zapisie planu miejscowego. Z wiadomych względów na dzień dzisiejszy jest problem zbycia, czy zmiany sposobu użytkowania tych nieruchomości w związku z zapisem nie studium, studium jak usłyszeliśmy są dopuszczalne w planie miejscowym gdzie jest zawarte pod usługi związane ze służbą zdrowia. Zarząd Powiatu w związku z taką odpowiedzią Zarządu Miasta zamierza postąpić? To jest pytanie do Zarządu Powiatu. Pan Radny W. Bruski: Panie Przewodniczący! Panie Starosto! Na dwóch ostatnich sesjach zgłosiłem dwie interpelacje i na tej sesji składam już naprawdę ostatnią interpelację w tej samej sprawie. Pan Starosta przyrzekł mi, że to się da załatwić, ale do dzisiaj ta sprawa nie jest załatwiona. Ludzie dalej ponoszą koszty, biegają po bankach, a administracja wysyła do siebie pisma nie o to idzie. Moim zdaniem sprawy bezinwestycyjne, zatwierdzone można załatwić telefonicznie, np. sprawa komunikacji to sprawa między Starostą, a Burmistrzem miasta Czerska, prasa w ogóle na ten temat nie napisała ani słowa, a może warto by było, jak przebiega współpraca między samorządem jednym, a drugim, czyli stopnia terytorialnego, a powiatowego. Natomiast bardziej udało nam się załatwić sprawę pobierania opłat za paszporty, w sumie ludzie też biegali po pocztach, za każde przesłanie pieniędzy 3 zł., ja sam straciłem 6 zł uważam, że niepotrzebnie bo mogłem te pieniądze wpłacić do kasy starostwa, a tyle co wiem to pani

4 Skarbnik zrobiła wszystko, żeby dogadać się w tej sprawie i chyba dogadamy się wcześniej z Wojewodą, jak tu na dole między Starostą, a Burmistrzem Czerska. Panie Starosto ja Panu podziękowałem za załatwienie tej sprawy. I co? Dziękuję. Więcej interpelacji i zapytań radni nie zgłosili. Ad.6 a) Pan Przewodniczący Rady E. Hapka: przechodzimy do punktu 6 rozpatrzenie projektów uchwał, pkt. a) w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi pojazdu i jego parkowanie na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez starostę. Poproszę pana Starostę. Pan Starosta J. Palmowski: Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Jak wiecie Państwo ten projekt uchwały różni się od pierwotnego zapisu jaki pojawił się na poprzednich sesjach. Wyszliśmy naprzeciw Państwa sugestiom, które zmierzały do tego, aby te stawki określić w wyniku przetargu. Zastosowaliśmy metodę taką, że ogłosiliśmy konkurs, pozbieraliśmy oferty w trybie błyskawicznym i w wyniku złożonych ofert powstały nowe stawki. Przyjęliśmy zasadę, że w każdej kategorii przyjęliśmy stawki te które zostały określone w najniższej wysokości, oczywiście nie wskazywaliśmy konkretnych firm, tylko jak widzicie Państwo te propozycje są ponumerowane i do Państwa należy decyzja. W niektórych przypadkach te stawki są wyższe od tych pierwotnych, a w niektórych wyższe, a w niektórych niższe natomiast jest gwarancja, że za te pieniądze, za te stawki zaproponowane usługi będą świadczone. Jeśli chcielibyście Państwo uzyskać dodatkowych informacji to Dyrektor Piekarski ich na pewno udzieli. Pan Radny I. Guenther: Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Uważam, że brakuje tutaj zapisu, czy te parkingi będą rozmieszczone równomiernie w terenie, czy tylko w Chojnicach, bo zdajmy sobie sprawę, że powiat nie składa się tylko z Chojnic są Konarzyny, Brusy i Czersk. Jeżeli te parkingi miały by być tylko w Chojnicach to jaki będzie koszt transportu, czy już coś wiadomo na ten temat? Dziękuję bardzo. Pan Dyrektor K. Piekarski: Panowie Radni! Panie Przewodniczący! Jeśli chodzi o rozmieszczenie to na pewno nie będzie jednego parkingu, po rozmowach z policją doszliśmy do wniosku, że dotychczasowe wykroczenia policji mówią jednoznacznie nie może być w jednym miejscu parking, dlatego że po pierwsze przedsiębiorcy złożyli oferty tylko cenowe, ale szeroko opisujące ich działalności i parking wszystkie warunki techniczne i prawne musieli także załączyć niektóre dokumenty i oświadczenia. Wyszło na to, że nie ma takiego przedsiębiorcy, który by mógł wszelkiego rodzaju pojazdy przechowywać, drugi element to taki, że muszą być rozmieszczone równolegle i muszą być trzy być może nawet cztery bo dotyczy to wszelkich pojazdów również i TIR-ów i gabarytowych pojazdów. Wyznaczenie konkretnych firm może się dopiero odbyć wtedy, kiedy będą ustalone stawki i nie jesteśmy teraz w stanie zawierać jakichkolwiek umów z podmiotami nie wiedząc ile oni będą otrzymywać za tą usługę. Myślę, że dobrze się stało, że mamy teraz konkretne potrzeby przedsiębiorców, te poprzednie stawki były w oparciu o umowy o usługi asyst ans, a teraz mamy pełen obraz. Zgadzam się w pełni z tą sugestią Rady i wykonałem polecenie Starosty i mają Państwo moim zdaniem szerszy obraz i możliwość większej interpretacji do Państwa należy ustalenie tych opłat. Dziękuję. Pan Radny E. Meyer: czy pan Dyrektor mógłby nam przedstawić z jakich miejscowości jest tych sześć ofert? To da nam pełen obraz jak ewentualnie te parkingi będą rozmieszczone na terenie powiatu. Dziękuję. Pan Dyrektor K. Piekarski: są to następujące miejscowości: Brusy, Łąg, Pawłówko i dwa podmioty z Chojnic. Więcej zapytań nie zgłoszono. Pan Przewodniczący E. Hapka: zamykam dyskusję nad tym punktem i przechodzimy do głosowania rozpatrzenie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie z drogi pojazdu i jego parkowanie na parkingu strzeżonym wyznaczonym przez starostę. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki? Głosowanie: za- 22 przeciw 5 wstrzymało się 4 Pan Przewodniczący Rady E. Hapka: stwierdzam, że uchwała przeszła przy 22 głosach za, 5 przeciwnych i

5 4 wstrzymujących. Ad.6 b) Pan Przewodniczący Rady E. Hapka: przechodzimy do punktu 6 b) rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanych nieruchomości położonych w Czersku przy ulicy Wrzosowej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Poproszę pana Starostę. Pan Starosta J. Palmowski: Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Projekt uchwały wynika z tego, że realizacja budżetu tegorocznego jest mocno zagrożona. Widzicie Państwo, że wyższe kwoty założyliśmy ze sprzedaży mienia, natomiast wiadomo, że realizacja nie jest taka jak byśmy sobie tego życzyli. Jak pamiętacie Państwo w czerwcu przyjęliśmy wraz z naszą jednostką organizacyjną Powiatowego Zarządu Dróg teren który był kiedyś bazą składową na materiały. Swego czasu na Zarządzie stwierdziliśmy, że ten teren kwalifikowałby się do zmiany przeznaczenia na działki budowlane i konsekwentnie wystąpiliśmy do samorządu miasta i gminy Czersk o ujęcie zmian w związku z tym, że akurat plan był aktualizowany. Na terenie samorządu Czersk nasz wniosek został uwzględniony, studium zostało zaakceptowane został zaakceptowany projekt podziału. W związku z tym ośmielamy się prosić Państwa o przyjęcie tej uchwały, która pozwoli jeszcze nam ogłosić, dokonać specyficznego podziału, bo faktycznie to jest tylko propozycja i ogłosić jeszcze pewne dochody ze sprzedaży przynajmniej części działek jeszcze w tym roku. Jeśli Państwo chcieliby uzyskać szczegóły to pan Dyrektor Wycinka udzieli wszelkich informacji. Pan Radny M. Pruski: Panie Starosto! Czy został wykonany jakiś szacunek biegłego jeżeli chodzi o cenę wywoławczą, czy ta cena wywoławcza będzie od zera? Pan Starosta J. Palmowski: proszę Państwa, jeśli chodzi o procedurę to jest ona ściśle określona i po Państwa decyzji wówczas dopiero może być wycena która musi się opierać na wartości rynkowej i wówczas można przystępować do procedury ogłaszania i przetargu. Pan Radny W. Bruski: Panie Przewodniczący! Panie Starosto! Może trochę historii, teren ten w latach poprzednich został wykupiony specjalnie pod budowę nowej bazy obwodu drogowego w Czersku. Jak to się ma do tego, że siedziba obwodu jest w centrum miasta, gdzie pojazdy drogowe wjeżdżają zakłócają ruch w mieście, a w tej chwili teren, który miał być przyszłą bazą i służył do tej pory jeszcze dziś służy do składowania różnych materiałów dla drogowców, dzisiaj sprzedajemy na działki budowlane. Dlatego chciałbym zapytać pana Starostę, czy Pan w ogóle przewiduje jakikolwiek obwód drogowy na terenie Czerska i jak pan widzi go usytuować? Czy w tym miejscu, w którym on jest, żeby przeszkadzał wszystkim mieszkańcom wokół, bo jest potężny maszt na którego nawet wchodzą mieszkańcy Czerska i głośno krzyczą, były takie dwa przypadki i była interwencja policji i nie tylko, ponieważ, uważam że istniejące miejsce dla tej bazy jest wg. planu nieodpowiednie. Dziękuję. Pan Starosta J. Palmowski: jeśli chodzi o system zarządzania to diametralnie w ostatnim czasie się zmienił i panie Radny jeśli byłby inny plan dotyczący zarządzania siecią dróg powiatowych w ogóle istnienia obwodu, bo to jest kwestia problematyczna to rzeczywiście byśmy się tutaj zastanawiali, ale proszę Państwa tak jest w wielu powiatach, że w ogóle generalnie polikwidowano zarządy dróg. W związku z tym w urzędach jest grupa ludzi, którzy tą wolę spełniają, bo panie Radny kiedyś to obwody drogowe zajmowały się wszelkimi usługami w tej chwili i tak wiele elementów dotyczących utrzymania dróg to wszystko zleca się na zewnątrz i kwestia jest problematyczną czy w ogóle w Czersku ta baza jest potrzebna. Myślę, że na te pytania następcy sobie już odpowiedzą, ale na pewno jeśli nie byłoby akceptacji Dyrektora Marciniaka, że ten teren jest zbędny to zapewniam pana Radnego, że my jako Zarząd takiej decyzji byśmy nie podejmowali. Pan Radny W. Bruski: ja nie chcę polemizować. Panie Starosto ja zadałem konkretne pytanie: czy Pan widzi utrzymanie obwodu drogowego w Czersku, czy nie? Jeżeli nie to sprzedaje Pan to co trzeba i likwiduje Pan to co jest w centrum miasta. Dziękuję. Pan Starosta J. Palmowski: więc konkretnie odpowiadam, że nie ma takiej potrzeby dla tej placówki utrzymywania tego terenu, a czy w przyszłości to, to wymaga szczegółowej analizy panie Radny ja odpowiem czy jest potrzebna, czy nie jest potrzebna, mam tutaj fachowców jeśli pan Dyrektor Marciniak zrobi tą analizę powie, że nie jest taka potrzebna to wówczas trzeba będzie taką decyzję podjąć, ale to chyba nie jest tematem dzisiejszej sesji. Pan Dyrektor J. Marciniak: Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Najpierw chciałbym wyjaśnić, w tej

6 chwili w strukturze nie ma żadnego obwodu drogowego to się nazywa brygada patrolowa pracuje tam czterech pracowników fizycznych plus majster, ten teren jest zbędny na tą działalność którą w tej chwili obwód prowadzi. Nie wiem, czy za pół roku, czy za rok bo różne chodzą głosy, czy zmieni się struktura organizacyjna, być może będzie potrzebny, ale na dzisiaj nie. Dziękuję. Pan Radny P. Biesek: Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Mogę powiedzieć, że niezależnie jak będzie w przyszłości struktura Powiatowego Zarządu Dróg dla tego terenu na wniosek Zarządu Powiatu Rada Miejska uchwaliła zmiany przeznaczenia i w tej chwili nie ma mowy o lokowaniu tam żadnej bazy. To jest już teren przeznaczony w planie zagospodarowania przestrzennego na budownictwo mieszkaniowe i tylko taką funkcję będzie pełnić i myślę, że nie poważne byłoby i ze strony właściciela i ze strony Rady Miejskiej, żeby co chwilę zmieniać plan i tu się powiedziało a i tą sprawę trzeba dokończyć. Są to działki budowlane i trzeba je sprzedać. Pan Radny W. Bruski: ja nie chce polemizować, ale zawsze mnie zmuszają do tego, żeby coś tam dorzucić. Nie jestem przeciwny, jeżeli teren jest w planie przeznaczony pod to co proponujemy to sprzedać. Natomiast co dalej z tą bazą która jest w centrum miasta, czy pan Burmistrz Biesek uważa, że ta baza jest tam właściwa? Mam konkretne pytanie. Widzę, że nie ma na tej sali nikogo kto umiałby na to pytanie odpowiedzieć, a więc dalej mieszkańcy będą te uciążliwości znosić. Dziękuję. Więcej zapytań nie zgłoszono. Pan Przewodniczący E. Hapka: zamykam dyskusję nad tym punktem i przechodzimy do głosowania Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie sprzedaży niezabudowanych nieruchomości położonych w Czersku przy ulicy Wrzosowej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego proszę o podniesienie ręki? Głosowanie: za- 26 przeciw 0 wstrzymało się 5 Pan Przewodniczący Rady E. Hapka: stwierdzam, że uchwała przeszła przy 26 głosach za, i 5 wstrzymujących. Ad.6 b) Pan Przewodniczący Rady E. Hapka: przechodzimy do punktu 6 c) rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zamiany nieruchomości będącej własnością Powiatu Chojnickiego na nieruchomość będącą własnością Gminy Miejskiej Chojnice. Poproszę pana Starostę. Pan Starosta J. Palmowski: Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Myślę, że te dwie uchwały są najważniejsze na tej dzisiejszej sesji. Chciałbym jednoznacznie powiedzieć, że projekt tych uchwał najpierw był uzgadniany między panem Burmistrzem, a moją osobą, a także po akceptacji stanowiska Zarządu, ja wiem, że stanowiska Państwa nie są jednomyślne, ale jeszcze jak pan Przewodniczący pozwoli to chciałbym przeczytać pismo pana Burmistrza jakie w dniu dzisiejszym zostało skierowane na moje ręce - pismo stanowi załącznik nr 2 do protokołu. Proszę Państwa nie ukrywam, że sam prosiłem o takie pismo, jako że pan Burmistrz na ostatniej sesji deklarował m.in. umorzenie podatku i te kwestie które dzisiaj zostały tu przelane na papier. W moim przekonaniu uchwały te wychodzą naprzeciw potrzebą powiatu, a przede wszystkim wynikają one w zabezpieczeniu potrzeb medycznych naszego powiatu, a także o dbałość o budżet powiatu, bo wiem, że niektórzy z Państwa sądzą, że na tych nieruchomościach można bardzo wiele zarobić. Chciałbym jednoznacznie podkreślić, do dnia dzisiejszego żaden konkretny referent się nie zgłosił ani na podstawowy budynek szpitala, ani na budynek po pulmunologii. Mianowicie jest pewne zainteresowanie na obiekty Medyka i tych nieruchomości magazynowych na ul. Okrężnej. Jednoznacznie powtarzam, że nie ma zainteresowania tymi obiektami, chciałbym jeszcze podkreślić, o tym co wspomina pan Burmistrz, że nieustannie lokatorzy tego obiektu szpitalnego dzwonią z zapytaniami co będzie dalej z nimi, nie ma ogrzewania, to mieszkanie właściwie wymaga natychmiastowej eksmisji i to oczywiście na samym starcie, jeśli Państwo nie podejmiecie tej uchwały to niestety trzeba mieszkanie zagospodarować i chciałbym powiedzieć, że w zasobie komunalnym, w zasobie powiatowym nie ma w tej chwili wolnego mieszkania. Natomiast mówię, że nadrzędnym tutaj celem i prosiłbym jednak o postawienie się ponad

7 wszelkimi podziałami to jest hospicjum, wszyscy zawsze podkreślaliśmy, że ta działalność hospicjum, zakładu opiekuńczo leczniczego jest w Chojnicach bardzo potrzebna. Kasa Chorych to potwierdziła, że rzeczywiście na tym terenie brakuje takiej placówki, mamy wielu wolontariuszy, lekarzy, pielęgniarzy, którzy prowadzą hospicjum domowe, ludzi o wielkim sercu, stwórzmy im naprawdę możliwości. Osobiście nie mógłbym naszym mieszkańcom spojrzeć w oczy jeśliby przez niewłaściwą decyzję hospicjum dla mieszkańców powiatu chojnickiego nie powstało. Dziękuję. Pan Radny P. Biesek: Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Póki co jesteśmy przy projekcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości o kolejnej będziemy mówili później. Chciałbym tylko powiedzieć, że optymizmem co do możliwości sprzedaży tej nieruchomości przy Palcu Niepodległości i uzyskania z tego tytułu dużych przychodów to tryskał Zarząd Powiatu w momencie kiedy z takim projektem uchwały o zbyciu wychodził, ale już do tego nie będziemy wracać. Chciałbym zapytać o kilka spraw, po pierwsze co z sąsiednimi działki przylegającymi do nieruchomości, która jest przedmiotem tej uchwały, czyli działkami 1385/2, 1385/4, 1385/3 i 1385/5, które są własnością powiatu i przylegają bezpośrednio do tego terenu? Po drugie: co z uchwalą którą podjęła Rada w sprawie zamiany nieruchomości z Diecezją Pelplińską, bo moim zdaniem w świetle tej uchwały tamta traci w ogóle sens przynajmniej częściowo jeśli chodzi o drogę dojazdową do izby przyjęć itd.? Po trzecie mam pytanie, czy są wyceny obu nieruchomości, zarówno nieruchomości powiatowej tak przypuszam, że jest bo był przetarg i nieruchomości miejskiej przy Świętopełka. Jeżeli tak to jakie są wartości i jak jest różnią wartości między tymi dwoma nieruchomościami? Pan Starosta J. Palmowski: proszę Państwa odnośnie pozostałych nieruchomości, ale w rachubę wchodzi tylko i wyłącznie zbycie, a to będzie dotyczyło działek, które są naszą własnością na których jest Medyk i nieruchomości póki co jeszcze wspólnej z Kurią. Jeśli chodzi o ta uchwałę, którą Państwo podejmowali na minionej sesji dotyczącej wymiany z Kurią to ja nie wiem jakie pan Radny konflikty rodzi. Ta uchwała właśnie pozwoliła na dalsze ruchy i jak Państwo co niektórzy sadzą, że teraz szybkie, nerwowe działania, a to wynika tylko z tego, że dopiero w tej chwili kiedy po uzgodnieniu z Kurią mamy możliwości w pełni zagospodarowania tych obiektów. Chciałbym przypomnieć, że w tej chwili kiedy państwo podjęli poprzednie uchwały robi się w tej chwili podział geodezyjny i kiedy ten podział, który jest właściwie na ukończeniu, dojdzie do podpisania umowy notarialnej i wówczas będziemy mogli w pełni, już tutaj następcy, dysponować obiektami pozostałymi czyli obiektem prosektury, laboratorium to co jest naszą własnością. Ja nie widzę żadnej sprzeczności, żadnej kolizji z tymi uchwałami jakie Państwo mają dzisiaj podjąć. Jeśli chodzi o wartość to wartość szacunkowa nieruchomości zł. w tym wartość dróg zł, powierzchnia użytkowa budynku głównego 3066 m 2. Mamy wartość zł, a nasza wycena była 1 mln. 700 tys. zł. może Dyrektor Wycinka uzupełniłby moją wypowiedź. Pan Dyrektor K. Wycinka: Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Odpowiadam na pytanie radnego Bieska chodziło tutaj o działki 1385/2, 1385/3, 1385/4, 1385/5 jak zrozumiałem. Działka 1385/2 w obecnym stanie zostanie w jakim zostanie na powiecie chojnickim ma stanowić dojazd zarówno do Medyka jak i do tego budynku głównego przy Placu Niepodległości. Nie można było wydzielić z niej drogi dlatego, że zapis planu miejscowego nie przewiduje w tym miejscu drogi to będzie po prostu obciążenie tej działki z prawem korzystania przejazdu na rzecz każdorazowo właścicieli tych nieruchomości sąsiednich. Działka 1385/4 jest działką pod klubem Medyk, działka 1385/5 jest przeznaczona do zamiany z Kurią dlatego, że większość budynków gospodarczych jest własnością Kurii natomiast 1385/5 to jest fragment w zamian za tą działeczkę. W tej chwili prace geodezyjne trwają jest przeznaczony do przyznania powiatowi fragment bezpośrednio przylegający do działki 1385/4, żeby dorównać taki uskok. Oczywiście uważam, że podział, który się w tej chwili dokonuje, a na dzień 11 mam informacje, że są zawiadomienia wysłane do Kurii jak i do nas o okazanie granic podziałowych jak i granic zewnętrznych to ma sens i absolutnie podjęcie dzisiejszej uchwały nie wyklucza dokonania tego podziału, oczywiście ułatwia następne gospodarowanie, dlatego że przykładowo przy działce przy Placu Niepodległości i pogotowia, które ma otrzymać w projekcie uchwały miasto Chojnice jest poszerzenie, jest plac od strony pogotowia także można będzie powiększyć tą działkę. Prosiłbym o dalsze pytania. Pan Radny E. Klunder: w nawiązaniu do wypowiedzi pan Starosty i pana Bieska, jeżeli mówimy o tym, że chcemy sprzedać w całości czy przekazać to w tym załączniku do uchwały, w uzasadnieniu powinny się

8 znaleźć takie materiały to jest w związku z tym co często się tu mówiło przygotowana uchwała stanowi znowu następny przykład bubla teraz i ja to potwierdzam z tej strony. Cóż szkodziło podać wszystkim mapkę, w tej chwili pan Dyrektor Wydziału czyta o jakiś numerach o których my właściwie nie wiemy możemy się jedynie domyślać. Natomiast ciekawe co jest w rozwiązaniu, oddajemy w ramach wymiany z tego terenu najlepszego, zostawimy to co jest na zapleczu, ja panie Starosto bardzo wątpię, może pan Starosta nam poda kto jest zainteresowany nabyciem Medyka innych położonych na zapleczu obiektów, takie zdanie tutaj ze strony pana Starosty padło i ja mam wątpliwości czy tam się ktoś znajdzie jeżeli najlepsze kęski zostaną oddane. Domniemamy uzasadnienie które tu się przewijało wcześniej, że Starostwa nie będzie stać po wyprowadzeniu się z SP ZOZ-u na jego zabezpieczenie, na jego utrzymanie, ale przy tym co wspominał pan radny Biesek nie jest do końca ustalone porozumienie z Kurią w sprawie zamiany. W tym projekcie uchwały nie mamy nic konkretnego to są wszystko deklaracje jak słyszymy, ja chciałbym, żeby to było konkretne porozumienie dwustronnie podpisane, zaznaczone to wszystko na mapie z tą wyceną o której tu mówimy dzisiaj, ale potwierdzoną też w formie jakiegoś porozumienia. Dlatego, że pomimo, iż Komisja Rewizyjna jest za podjęciem tej uchwały to ja osobiście mając takie wątpliwości nie byłby skłonny dzisiaj głosować za tą uchwałą bo robimy jak gdyby pasztet następnej Radzie, stawiamy ich przed faktem dokonanym, a rozwiążmy to co my możemy w ramach Zarządu w tym czasie kiedy się najbliższa Rada zbierze to co przemawia za i to co jest tu kwestionowane. Niech przyszła Rada, która będzie tym majątkiem gospodarzyć przez cztery lata podejmie uchwałę, nie postępujmy pochopnie, my swego czasu nie tak ważne uchwały odkładaliśmy, żeby je do końca jasno wyjaśnić. Przypominam, że jest to jedna z ostatnich uchwał, która rzutuje na działalność przyszłej Rady dlatego mimo, że jestem dwoma rękoma za hospicjum to w tamtej uchwale też chciałbym wykazać ostrożność. Jestem za tym, aby tej uchwały dziś jednak nie uchwalać pozostawić ją następnej Radzie. Dziękuję. Pan Radny P. Biesek: a propo jeszcze tej zmiany z Kurią, nie wiem czy Państwo pamiętacie, że miała powstać droga dojazdowa do izby przyjęć, która miała być częściowo wspólnym gruntem powiatu i Kurii, częściowo działką powiatową. Naprawdę po co w tej chwili ta zamiana chyba tylko po, żeby w następnej kolejności przekazać miastu Chojnice tą zamienioną działkę, bo innego sensu dla takiej drogi powiatowej gdzieś w środku między działka miejską i biskupią nie widzę po zamianie, więc proszę nie mówić, że w całości te zamiany z Kurią mają dalej sens to po pierwsze. Po drugie jeżeli dobrze zrozumiałem to z wycen obu nieruchomości wychodzi, że nieruchomość powiatu jest o 400 tys. zł więcej warta niż nieruchomość miejska, jeżeli tak to pytam co z różnicą wartości. Na koniec już wniosek, który będzie potwierdzeniem tego co mówił pan radny E. Klunder, proszę go potraktować jako wniosek formalny, wnioskuję aby podjęcie decyzji w tej sprawie odłożyć do jednej z następnych sesji przyszłej kadencji Rady Powiatu. Dziękuję. Pan Burmistrz A. Finster: Panie Przewodniczący! Panie Starosto! Wysoka Rado! W związku z tym, że padło kilka pytań, których adresatem m.in. jest miasto to pragnę na nie odpowiedzieć, otóż na szczęście precedens w budowaniu dróg i potem w przekazywaniu sobie ich wzajemnie już zrealizowaliśmy. Jeżeli dojdziemy do porozumienia to również miasto rozpoczęło negocjacje z Kurią i nie widzę, żadnego problemu, aby droga, która w tej chwili jest kwalifikowana, czy prognozowana jako powiatowa była drogą miejską, przykład ul. Leśnej, najlepiej to obrazuje gdzie się porozumieliśmy i wspólnie zainwestowaliśmy w konkretne środki, a więc to nie jest problem. Jeżeli chodzi o negocjacje z Kurią to rozmawiamy o różnych wersjach, o wersji symbiozy i o wersji przejęcia nieruchomości za inne wzajemne świadczenia, oczywiście jest to uzależnione od Kurii biskupiej. Jeżeli chodzi o wyceny to pan Burmistrz Biesek powinien wiedzieć że samorządy terytorialne chociażby powiat i miasto nie muszą zamieniać się na nieruchomości, których wyceny są równe i tak samo nie muszą sobie dopłacać jeżeli komuś brakuje jakiś środków w odniesieniu do wyceny. Jeżeli chodzi o obiekt to chciałbym powiedzieć, jeżeli Pan się zapoznał z wycenami, bo ja się zapoznałem, to obiekt poszpitalny jest wyceniony bardzo nisko, natomiast bardzo wysoko jest wyceniona działka to zgoda, natomiast jeżeli chodzi o wycenę obiektu na ul. Świętopełka 1 to myślę, że tu nikomu nie zależało na tym, żeby tą wyceną windować to jest bardzo niska wycena 1 mln. 400 tys. zł za ten obiekt. Jeżeli Pan chce liczyć słupki to proszę policzyć te słupki w kontekście propozycji, które przedłożyłem i już realizuję. Oczywiście nie ośmielam doliczać się do

9 wartości 1 mln. 700 tys. zł wartości mieszkania, które przekazaliśmy panu ordynatorowi neurologii i innym lekarzom, nie będę doliczał wartości mieszkania dla tej rodziny, która mieszka tam w tej chwili w szpitalu, nie będę doliczał kosztów remontu obiektu, żeby tam mogło funkcjonować hospicjum, bo to jest pewien bilans. Inicjatywa hospicjum i tej zamiany to jest nasza wspólna inicjatywa i Państwo mogą dzisiaj podjąć taką decyzję, która na zakończenie tej kadencji będzie nas wspólnie łączyła w działaniu i o to gorąco do Państwa apeluję. Oczywiście kwestie finansowe są istotne, proponuję wizję lokalną obiektów poszpitalnych i obiektu na ul. Świętopełka 1 to wówczas na pewno nie tylko ta wycena za 1 mln. 700 tys. zł za którą nikt nie kupił tego obiektu nie będzie adekwatna do tego 1 mln 400 tys. zł która jest na ul. Świętopełka 1. Nieruchomość na ul. Świętopełka 1 jest rozwojowa zmieści się tam sal gimnastyczna i jest możliwość inwestowania w oświatę. Pan Radny M. Czajkowski: Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Nie rozumiem wniosku pana Radnego, który jest raczej takim apelem do Rady, a nie wnioskiem, bo on jest bezpodstawny zupełnie, bo jak można składać wniosek formalny o odrzucenie uchwał., czy zdjęcie z porządku przed głosowaniem to w tym momencie jest nie możliwe panie Przewodniczący. Po prostu te uchwały muszą być głosowane. Pan Mecenas J. Ruciński: można odesłać do Komisji jest taka możliwość. Pan Radny P. Biesek: Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Ja nie chciałem naprawdę urywać dyskusji dlatego nie żądam tego głosowania w tej chwili, jeszcze każdy ma prawo się wypowiedzieć, ale nie zgłaszałem tego wniosku z kolei w porządku obrad bo wówczas nie byłoby dyskusji, nie byłoby okazji do podzielenia się swoimi opiniami, a teraz moim zdaniem przełożenie, czy też tak jak pan Radca podpowiada skierowanie do Komisji, czy do jakiegoś organu do ponownego rozpatrzenia jest jak najbardziej możliwe tylko w tym kierunku mój wniosek szedł, to chciałem wyjaśnić. Owszem, zgadzam się z panem Burmistrzem Finsterem, że rzeczywiście strony mogą dojść do porozumienia i w jakiś sposób tej różnicy wartości nie uwzględniać, ale patrząc na całość sprawy, gdzie różnica wartości, ja nie kwestionuję wycen rzeczoznawcy zakładam, że obaj wiedzą co robią, mają uprawnienia do tego i takie, a nie inne kwoty padły. Natomiast ta różnica jest na korzyść powiatu i dla wyrównania mamy kolejną nieruchomość przekazać już tym razem zupełnie nieodpłatnie, nie do końca jestem przekonany i tu też swoją opinię wyrażam co do tego, że jest to rzeczywiście dobry interes dla powiatu. Pan Radny M. Czajkowski: Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! odnośnie uchwały dotyczącej zamiany tych dwóch obiektów sądzę, że podział na własność powiatu, na własność miasta jest pewnym podziałem sztucznym to jest własność nasza, nas podatników i tutaj nie doszukiwałbym się czy tu jest 100 tys. zł w tą, czy w tamtą. Sądzę, że o ile obiekt na ul. Świętopełka, który wykorzystujemy w tej chwili jest dla nas atrakcyjny, natomiast jeśli chodzi o szpital to nie czarujmy się, ten Zarząd i ta Rada nie ma koncepcji na ten obiekt, za chwilę ten obiekt będzie stał pusty, który będzie wymagał zagospodarowania szybkiego, gdyż okres zimowy spowoduje w dużym stopniu jego zniszczenie. Natomiast pan Burmistrz przedstawia nam pełną sytuację taką, która mówi o tym, że Zarząd Miasta i pan Burmistrz mają koncepcję zagospodarowania tego obiektu w związku z powyższym ja nie widzę możliwości, czy sensu postawienia temu naprzeciw. My w tej chwili nie mamy koncepcji na budynki poszpitalne, sprzedać się tego mimo woli Zarządu nie dało, w tej chwili może wykorzystamy jakiś fragment tego obiektu. Pan Burmistrz ma koncepcje na zagospodarowanie więc dajmy mu ten obiekt. Pan Radny J. Wawrzyniak: chciałbym tutaj wrócić do pisma, które nam cytował Radny Klunder, mianowicie odpowiedzi Zarządu Miasta do Zarządu Powiatu, gdzie mówi się jednoznacznie jeśli chodzi o uchwalenie zmian w planie zagospodarowania może to nastąpić w połowie przyszłego roku. Pozwolę sobie przeczytać wypowiedź pan Burmistrza Finstera z sesji w dniu 16 września: Jeżeli Rada Powiatu przekaże nam te obiekty, czyli miastu i porozumie się z Kurią wówczas łatwiej będzie taki plan realizować niż w przypadku kiedy Starostwo Powiatowe sprzedałoby te obiekt osobie prawnie lub fizycznej, która zakupiłaby go w przetargu, albo w negocjacjach, poza tym jest tu taki determinant jeżeli porozumiemy się 8 października czyli dzisiaj, to my plan możemy wywołać już na sesji nowej kadencji, jeżeli powiat nie sprzeda lub nie przekaże to ten termin będzie odleglejszy. Gratuluje panu Finsterowi, że już ma nową Radę, że już są w nowej Radzie i decyduje za nową Radę. U nas niestety wszyscy są skromniejsi i my nie możemy tutaj deklarować, że nowa Rada podejmie taką czy inną decyzję Wracając tu do

10 niektórych wypowiedzi niestety jest za dużo tych niespójnych i nie pewnych takich danych, także to jedno pismo uważam nie zmienia tego i też jestem za tym, żeby te decyzje zostawić nowej Radzie Powiatu. Tak jak pan na poprzedniej sesji deklarował, że ta nowa Rada miejska już podejmie decyzję jestem przekonany, że ci nowi radni starostwa tak samo będzie im łatwiej te decyzje podjąć. Dziękuję. Pan Burmistrz A. Finster: może odpowiem panu Doktorowi być może ja nie grzeszę skromnością, nie chciałbym Pana oceniać publicznie tak jak Pan mnie ocenił ze względu na estymę, które mam na osoby starsze, ale chcę panu powiedzieć, na pewno jest pewna ciągłość w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego i nawet, gdyby kto inny był tu Burmistrzem i inny byłby skład rady miejskiej to pewne działania w sposób ciągły muszą być realizowane Pan wie jako Radny też ma tego świadomość. Wiem, że ma Pan doświadczenie w pracy w samorządzie miejskim i ja też taką ciągłość po Panu funkcjonowaniu też prowadziłem. Chciałbym powiedzieć, że Pan, Panie doktorze w ogóle nie rozumie co to znaczy wywołanie planu i jego zatwierdzenie to jest proces polegający na tym, że ktoś go wywoła i na tej samej sesji zatwierdzi to jest proces bardzo skomplikowany i jakiekolwiek zmiany w planie trwają minimum pół roku. Chciałbym również Państwu zakomunikować, że przecież wczoraj Komisja opiniowania przedsięwzięć inwestycyjnych zatwierdziła koncepcje budowy obwodnicy dla miasta Chojnice. Wszystkie zmiany w planie przestrzennym chcemy realizować generalnie, stąd odpowiedzieć pana Dyrektora Marczewskiego na to pismo, generalnie w nowej kadencji. Uważam, że wstrzymując uchwalenie strategii miasta tylko ją rekomendując, doprowadzając do pewnych zamian nieruchomości, doprowadzając do zatwierdzenia koncepcji obwodnicy stwarzamy właśnie idealne warunki dla nowej Rady, aby ona podjęła decyzję, aby ona podjęła decyzję. Natomiast wypowiadając się o przyszłości nie mogę powiedzieć, że to będzie Kowalski, bo nie wiem kto to będzie, to jest nieistotne. Również bardzo ważne jest tu stanowisko Kurii w odniesieniu do tych nieruchomości, inny to będzie plan jeżeli Kuria przekaże obiekty miastu, a inny to będzie plan jeżeli Kuria będzie je trzymała. Nie było sensu zmieniać planu, tylko na wniosek Starostwa, bo Starostwo chciało komercyjnie sprzedać, jest to miasto Burmistrz odpowiada za układ komunikacyjny za problemy związane z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych w większości na terenie tego miasta, dlatego żywotnym interesem miasta jest rozszerzanie strefy śródmiejskiej i pomysł jest zupełnie prosty. Jest podmiot gospodarczy, jest spółka prawa handlowego, myślę o Chojnickim Towarzystwie Budownictwa Społecznego, które ma środki i w tym terenie, w ciągu miesięcy będą istotne zmiany. Pan dzisiaj mówiąc, żeby odłożyć ten proces to bierze Pan na siebie odpowiedzialność, że za 8 miesięcy dekapitalizacja tego budynku się pogłębi i generalnie miasto realizując nowy plan nie wiem jak będzie musiało do tego problemu podjeść. Próbujemy w tej chwili scalić te tereny, ja tego nie ukrywam, przecież nasza propozycja do Kurii jest właśnie po to, żeby przejąć obiekty poszpitalne Kurii ponieważ w mieście jest dużo inwestycji prowadzonych przez Kurię, mam tu na myśli Kościół przy ul. Wiśniowej, Kościół przy ul. Rzepakowej, Bazylika jest w stanie bardzo złym technicznym i chcemy przede wszystkim pomóc jako miasto w ratowaniu zabytków, mamy interes, aby zamieniając się na nieruchomości inwestować pieniądze w obiekty sakralne, które są zabytkami na terenie tego miasta myślę o Bazylice i Kościele Gimnazjalnym jaki jest stan Kościoła Farnego proszę zapytać Księdza Proboszcza, jest bardzo trudny, nawet grozi katastrofą budowlaną o czym w świadomości chojniczan to jak gdyby nie zafunkcjonowało. Dlatego proszę Państwa, również padło pytanie nie wiadomo kto jest zainteresowany nabyciem działek obok, bo ten najlepszy kęsek sprzedajemy, ja nie wiem kto jest zainteresowany nabyciem. Natomiast, chcę jeszcze panu Burmistrzowi Bieskowi powiedzieć, ten słupek nie może być tylko liczony wyceną tych nieruchomości, trzeba też liczyć siłę sprawczą panie Burmistrzu. Jaką powiat ma siłę sprawczą dzisiaj, żeby tam zainwestować pieniądze, zbudować drogę w momencie kiedy mamy wielki problem jaki jest szpital i inne problemy. Trzeba się skupić na jednym dużym temacie natomiast te małe tematy powinny właśnie przejąć samorządy i we współpracy ze Starostą, który inspiruje, inicjuje je prowadzić, dla mnie inicjatywa pana Starosty Palmowskiego jest inicjująca, a nie hamująca. Mamy możliwość poprzez inicjowanie pewnych rozwiązań przez Starostę zmian w planie przestrzennym miasta i realizacji konkretnych celów to dzięki temu, że Starosta się ze mną porozumiał i Zarządy będą możliwe zmiany w planie przestrzennym miasta korzystne dla jego mieszkańców. Dziękuję. Pan Radny P. Niciejewski: chciałem zwrócić uwagę na jedną sprawę, mianowicie jako zamieszkujący

11 miasto Chojnice stwierdzam jednoznacznie pan Burmistrz podejmuje bardzo dobrą decyzję natomiast jestem jeszcze dodatkowo radnym powiatowym. Z punktu widzenia interesu powiatu nie jestem przekonany, czy to jest dla powiatu interes, a powiat ma inne zadanie, często te interesy się ścierają to nie znaczy, że z tej wymiany mamy rezygnować, ale czy na tych zasadach. Popatrzcie Państwo na uzasadnienie przecież tu nie ma praktycznie nic, wyceny to jest jedna strona medalu, ale dochodzi druga strona medalu pewnej kalkulacji, gdyby mi ktoś przedstawił kalkulację faktycznie, że jest to w jakimś sensie można powiedzieć opłacalny interes opłacalny dla powiatu, który ma określone zadania, wiem jakie jest zadłużenie SP ZOZ-u to wówczas mógłbym podjąć taką decyzję, żebym głosował za. Natomiast w obecnej chwili kiedy nie wiem ile wkładając w ten budynek, na który z grubsza patrząc ma 1000 m2 użytkowych i gdybym teraz włożył w to 1,5 mln zł z kredytu, to kredyt kosztował by mnie miesięcznie około 8 tys. zł, ja to tak kalkuję i mówię z powietrza trochę, plus te 15 tys. zł które płacimy za Świętopełka, a to jest około 23 tys. zł miesięcznie i teraz oddaję to czy jestem w stanie miesięcznie zarobić więcej odpowiednio wkładając z kredytu i czy jeszcze na tych 1000 m 2 być może nie zarobię dodatkowo. Nie wie jak można w te sposób przedstawiać uchwałę bez konkretnych kalkulacji takie jest moje zdanie, nie wiemy czy do końca ilu by było chętnych z jakich firm, z jakich jednostek, w jakiej cenie byśmy otrzymywali od m2 wkładając te pieniądze z kredytu gdzie wiadomo o tym, że koszty tego kredytu byłyby takie, a nie inne, ale to musi być zrobiona kalkulacja do tego. Na dzień dzisiejszy nie mogę głosować jako radny powiatowy, nie mogę głosować ze względu na świadomość zadań powiatu jakie stoją przed nim, głosować za tą uchwałą natomiast jeżeli ona przejdzie jako zamieszkujący Chojnice będę z tego zadowolony. To co tutaj Państwo mówiliście pan Burmistrz ma koncepcję, zagospodaruje, będzie to dla niego nie wiem na ile dobry interes, ale przypuszczam, że będzie bardzo dobry interes bo to jest obiekt położny w bardzo dobrym miejscu itd. Także ścierają się tu pewnego rodzaju interesy, dla mnie nie ma żadnego uzasadnienia do tego, żeby na dzień dzisiejszy głosował jako radny powiatowy za tą uchwałą Pan Radny E. Klunder: myślę, że przedłożone nam w swoim wystąpieniu Burmistrza wystąpienia potwierdzają to co tu wspominaliśmy wcześniej, że uchwała jest niedopracowana, nie wiemy co Kuria zrobi, nie wiemy jak się dogadamy co do wyceny, nie ma jej nikt jej nie sprawdzał i wiele jest takich pytań. Myślę, że pan Burmistrz trochę się zagalopował wyjaśniając panu Wawrzyniakowi jak się podstępuje z planami miejscowymi. Pan radny Wawrzyniak już wiele planów uchwalał będąc radnym i wie, że ten proces jest długotrwały to my wiemy, ale chodzi o to, że jeżeli się go nie wywoła uchwałą rady miejskiej, czy uchwała Zarządu to on się wydłuża nadal w czasie. Gdyby on był wywołany, a mógł być wywołany patrząc na zapisy na stwierdzenia zawarte w tych pismach mógł być wywołany już w lipcu przez radę miejską i Zarząd miasta to ten etap prawie półroczny o którym pan Burmistrz wspominał prawie by dobiegał końca i mogły by się pojawić nowe rzeczy i nowe ustalenia. Wiadomo my możemy wnioskować o przeznaczenie generalne terenu i tak zostało zawnioskowane. Rada miejska zmieści, mają swoje normatywy różnego rodzaju z których wynika, że muszą zapewnić to, owo i tamto, ale moim zdaniem wniosek, który Zarząd postawił mógł być pozytywnie rozpatrzony i zaawansowanie opracowania mogło być już znacznie dalej. Co do jeszcze jednej uwagi odnośnie Kościołów to panowie Radni zgodzą się ze mną, że my w skali roku z budżetu wspomagamy nie trzy, a co najmniej osiem kościołów w powiecie, więc dla rozmów z Kurią jest to też niebagatelny argument. Dziękuję. Pan Radny M. Czajkowski: Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Mam prośbę do kolegów nieżyjącego już AWS przestańmy się oszukiwać, po prostu nie mamy w powiecie koncepcji na ten budynek i to co pan Burmistrz proponuje tą zamianą wydaje mi się, nawet jeżeli gdzieś moglibyśmy jako powiat stracić to przecież powtarzam jest to sztuczna własność, bo czy to będzie we własności miasta, czy własności powiatu to w dalszym ciągu jest to własnością naszą powiatu. Jeżeli miasto Chojnice ma określone plany co do tego, ma na to środki, pan Burmistrz też zwrócił na to uwagę, tylko szkoda, że tak krótko, że ta Rada która zasiądzie tutaj będzie miała jeden ogromny problem szpital chojnicki i temu będzie miała ciężko podołać, a jeszcze chcemy dołożyć sobie budynki których nie będziemy w stanie utrzymać i prawdopodobnie ich na 99% ich nie zagospodarujemy. Więc naprawdę przestańmy tutaj kupczyć, przestańmy się oszukiwać po prostu jest sposób na rozwiązanie i zgadzam siew jednym momencie, ale to już tak w innym temacie i zupełnie inaczej, pan Burmistrz był łaskaw powiedzieć, że pan Starosta

12 inspiruje i inicjuje, rozumiem, że Pan mówi o przyszłości. Pan Radny E. Klunder: podzielam to, że my nie mamy koncepcji, podzielam, ale to nie znaczy, że nowa Rada za miesiąc nie będzie miała koncepcji, ale w między czasie uporządkuje się wiele niewiadomych i ta nowa Rada dajmy jej niech ona sobie gospodarzy przez następne cztery lata, tym swoim majątkiem, ona będzie po co my mamy ją stawiać przed faktem dokonanym. Mnie sumienie na to nie pozwala, żeby w ten sposób postąpić, ja zostałem wybrany jako radny powiatowy i chce służyć na razie powiatowi, jak będę radnym miejskim to może będę w ten sposób argumentował jak pan Burmistrz. Pan Radny P. Biesek: panie Radny Czajkowski żyjącego wciąż SLD UP, po pierwsze gdyby powiat i miasto było to samo to nie wiem dlaczego byśmy rozmawiali o takich drobiazgach jak podatek od nieruchomości za szpital, przecież to jest to samo po co w ogóle ktoś komuś płaci jakieś podatki, czy czynsze za Bursę, czy inne licea, to jednak nie jest to samo to są dwie odrębne jednostki i mieszkańcami powiatu są również mieszkańcy innych gmin, którzy swego dobra wspólnego, z tego majątku powiatowego też w jakiś sposób chcieliby korzystać, więc proszę tutaj nie mówić, że miasto i powiat i wszystko jedno co czyje jest, bo nie do końca tak jest. Wracając do sprawy zmiany w planie niezależnie od tego kto będzie właścicielem nieruchomości trzeba na tą zmianę w planie poczekać, nie wyobrażam sobie, że ktoś będzie łamał prawo łamiąc plan i będzie inwestował w jakiś obiekt kiedy plan tego zabrania, więc czy to będzie miasto, czy powiat, te osiem, czy sześć miesięcy trzeba odczekać, żeby po zmianie w planie przystąpić do inwestowania. Po drugie wartość tej nieruchomości mówię o Placu Niepodległości jest w tej chwili ograniczona zapisem w planie, żeby ten zapis był szerszy ta wartość automatycznie rośnie, dlaczego my zamieniamy nieruchomość przed dokonaniem zmian w planie i wyceniamy ją przed, popatrzmy perspektywicznie, wartość tej nieruchomości wzrośnie w przyszłości, my o tym nie mówimy w tej chwili uznając, że to jest tylko balast dla powiatu i naprawdę nie jest tak do końca. Kolejny wątek też chyba wymagający rozwinięcia może przy innej okazji dlaczego właśnie Kuria jest skłonna przekazać miastu nieruchomości, a powiatowi nie, nie widzę tutaj uzasadnienia dla takiej argumentacji. Pani Radny R. Szymańska: panie Starosto, ja miałabym pytanie, a może bardziej powinnam to pytanie skierować do pani Gibas, ile jest zaległości w podatku od nieruchomości szpitala w stosunku do miasta? Tyle co wiem to z tego odczytanego pisma pan Burmistrz mówił, że po przejęciu tego będzie umorzenie podatku od nieruchomości, więc może zacznijmy od tej kwoty. Pan Burmistrz A. Finster: Wysoka Rado! Chciałbym powiedzieć, że nie wiem do czego jest skłonna Kuria, nie wiem, bo ja nie mówiłem, ze Kuria jest skłonna do zamiany, tylko powiedziałem, że wywołałem pewną propozycją negocjacje z Ekscelencją Księdzem Biskupem, wywołałem dzisiaj nie wiem, czy Kuria przekaże obiekty miastu, nie wiem czy Kuria będzie chciała je zagospodarować, jeżeli Ksiądz Biskup powie że Kuria chce zagospodarować to zgodnie z jego wolą, jeżeli Kuria będzie inwestowała w te obiekty to w planie oczywiście formuła umożliwiająca funkcjonowanie tych obiektów się znajdzie to po pierwsze. Po drugie chciałbym powiedzieć panu Burmistrzowi Bieskowi, że takiej wolnej amerykanki jeżeli chodzi o plan w odniesieniu do tej działki i windowania jej ceny to nigdy być nie może, bo nie wyobrażam sobie, żebyśmy wpisali tam bardzo szeroki zapis np. usługi, handel i mieszkaniówka. Otóż na pewno mamy program na budowę, na realizację tam budownictwa mieszkaniowego z pewną forma usług, handlu i również miejscami parkingowymi dla strefy śródmiejskiej to jest wszystko z zabezpieczeniem też interesów Starostwa Powiatowego w kontekście Zespołu Szkół i ewentualnie później realizacji budowy sali gimnastycznej dla Zespołu Szkół przy ul. Nowe Miasto. Tak więc bez względu na to czy my się zamienimy na te nieruchomości, czy nie to i tak interes wspólny w tym nowym planie będzie musiał funkcjonować nawet jeżeli Kuria przekaże obiekty to Kuria nie przekaże kaplicy co już dzisiaj wiem, być może powstanie tam dom modlitewny sióstr zakonu, który funkcjonuje w Chojnicach ten dom będzie musiał tam być wkomponowany bo chyba nie dopuszczamy do tego, żeby burzyć kaplicę która tam stoi od lat. Tak więc ten interes wspólny zawsze będzie się musiał w planie znajdywać. Panu Radnemu Klundrowi jeszcze raz powiem nie wywoływałem planów ponieważ chcemy komplementarnie dokonać wielu zmian i tak miasto musi zrealizować, pan Dyrektor Walczak może o tym Państwa zapewnić, że potrzeba zmiany planu istnieje ponieważ jesteśmy hamowani tym że w niektórych obszarach miasta w planie mamy konkretne zapisy, które nijak nie przystają do tych funkcji które

13 mogłyby być w tych terenach realizowane i nawet do tych które są realizowane czyli nie zamierzam naciągać pewnych zapisów do tego czego nie ma w planie, jeżeli jest sklep to nie może być Polmozbytu itd. takich przypadków jest tutaj wiele. Proszę Państwa można też tak jak pan Radny Niciejewski, tylko chcę tu powiedzieć jedną rzecz samorządy nie prowadzą działalności gospodarczej Państwo tu o czymś zapomnieliście analizując coś takiego, bo jeżeli budżet powiatu to ma być biznes i możemy nim zaryzykować to zagrajmy na giełdzie, kupmy jakieś obligacje, po prostu nie róbmy nic to jest naprawdę absurd nie do zrealizowania, nie można tak podchodzić do tematu, dziękuję Panu za dobre słowa w kontekście miasta. Poza tym chcę powiedzieć, wierzę w to, że miasto z powiatem ma dużo wspólnego, jest wiele powiatów gdzie te funkcje się nie kłócą, powiat to nie jest kołdrą, którą trzeba poszarpać na różne gminy składające się na ten powiat i miasto Chojnice i miasto Czersk może się tu spokojnie rozwijać bo my nie sięgamy jako chojniczanie po własność miasta i gminy Czersk, my po prostu chcemy ta nieruchomość zagospodarować. Myślę, że również nie ma racji pan Radny Klunder i pan Radny Wawrzyniak zarzucając Zarządowi Powiatu, iż nie ma uzasadnienia, proszę Państwa dlaczego chcecie tak biurokratyzować to wszystko, przecież konkretne słowa padają do protokołu, ja skierowałem konkretnie list na bazie argumentacji i dyskusji rodzi się uzasadnienie, oczywiście mogą Państwo zrobić godzinną przerwę i my z panem Starostą przelejemy to wspólnie na papier jeżeli tak trzeba to tak można zrobić. Dziękuję. Pan Radny W. Bruski: Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Nie wiem o co tutaj chodzi, przecież te obiekty pozostaną w tym samym mieście, przecież można jeszcze dokonać zmiany w uchwale po to jest Rada możemy tak ją poprawić, żeby ona odpowiadała wszystkim i mi się osobiście wydaje na tej ostatniej sesji wznieśmy się troszeczkę ponad podziały, a nie osobiste urazy, niechęci. Te obiekty pozostaną w Chojnicach, ja mieszkam w Czersku, ale myślę, że kiedyś z nich skorzystam, ale nigdy nie będę mówił przeciwko tym którzy wnoszą te projekty uchwał. Jeżeli Zarząd wnosi te projekty uchwał widocznie to przemyślał, przecież te projekty nie wzięły się z nikąd i dlatego apeluję, a pana Klundera odsyłam do uchwały następnej i to jest gorsza uchwała zaciągnąć zobowiązanie finansowe na 2003 r. i tu obarczamy konkretnymi finansami przyszłą Radę. Dziękuję. Pan Radny M. Grela: Wysoka Rado! Chciałbym tu niezależnie od tych wszystkich podziałów i nie podziałów nawiązać do jednej rzeczy sprawy stanu majątkowego powiatu. W tej chwili mamy zaczętą Szkołę Specjalną jak o inwestycję, mamy kłopoty ze szpitalem i w tej chwili fundujemy sobie nową drogą inwestycje, to nie jest inwestycja w sensie, ze my ja budujemy, my kupujemy budynek w tej chwili, za co go kupujemy? nie ważne. Kupujemy go za coś co może, podkreślam może, dać jakąś gotówkę czy na dokończenie szkoły specjalnej, czy na utrzymanie jakiś tam problemów z ZOZ-em, natomiast po tej zamianie nam się zwiększy na papierze wartość majaku powiatowego tylko i wyłącznie, natomiast stracimy szansę na uzyskanie jakichkolwiek dodatkowych pieniędzy, a budżet powiatu jaki jest to wiemy tu i pan Starosta mówił o zagrożeniu realizacji budżetu i ta Szkoła Specjalna stoi i SP ZOZ nam wisi z pieniędzmi itd. Odcinam, nie sobie, ale następnej Radzie szansę na jakiekolwiek spłacanie po to żeby zwiększyć na papierze wartość majątku powiatu. Dziękuję. Pani Radna G. Gibas: nie odpowiadałam pani Radnej Szymańskiej ponieważ zmieniły się przepisy więc przedsiębiorstwa będą oddłużone od podatku od nieruchomości na dzień 30 czerwca. Są zaległości, ale będą oddłużone przez Skarb Państwa, są zaległości wymiar podatku wynosi około 150 tys. zł rocznie. W przyszłym roku będzie obniżenie o 20%, ale za ten rok będzie stan na 30 czerwca, będą przedsiębiorstwa oddłużone m.in. uznano w Trybunale, że SP ZOZ -y są też przedsiębiorstwami będą to oddłużenia od ZUS- u, Urzędu Skarbowego i w stosunku do samorządu ten podatek od nieruchomości to za ten rok. Dziękuję. Pan Radny J. Megger: Wysoka Rado! Nie zaklinajmy się także tu to działanie niektórych panów Radnych jest tak mocno uczciwe, że chodzi o projekty, że chodzi o inne sprawy. Proponuję, żebyśmy porozmawiali o naszym powiatowym mieście, a że to interes Burmistrza Finstera, czy to interes Starosty Palmowskiego, panie Piotrze ja pana interesu przez cztery lata nie widziałem i dobrze cieszę się bardzo. Pan tak dzisiaj z tym interesem, Pan go tak bardzo podkreśla, nie wnikam w to, gdzie Pan go schował bo to jest nie ważne, ale panie Piotrze jest to nasze powiatowe miasto nie rozmawiajmy tak jak byśmy chcieli innemu miastu coś podarować, czy zamienić się. To jest nasz powiat, jest to siedziba powiatu i pod tym katem

14 porozmawiajmy. Dziękuję Pan Radny J. Wawrzyniak: bardzo panu Burmistrzowi dziękuję za jego wypowiedź, przyznam się, że perfidnie Pan sprowokowałem, ale powiedział Pan jedną zasadniczą rzecz, że to nie chodzi o to, że my będziemy wybrani, tylko że mamy już możliwość wywołania takiej uchwały, którą następna Rada będzie realizowała i bardzo za to dziękuję. Może tez tutaj do niektórych naszych Radnych dotrze, że my też mamy taką samą możliwość podjęcia uchwały, że nowa Rada na pierwszym swoim posiedzeniu ma tą sprawę razem z nową Radą Miejską konkretnie załatwić. Dziękuję jeszcze raz za tą wypowiedź. Pan Radny P. Biesek: powoli zaczynają się tu wycieczki osobiste, chciałem tylko zapewnić, że ja naprawdę do nikogo nie czuję urazy i już na pewno nie do pana Burmistrza Finstera, nie tą mną kieruje kiedy takie argumenty przytaczam, tu naprawdę chodzi o jakąś rzeczową dyskusję wymiany poglądów po to, żeby wszystkie za i przeciw sobie przedstawić. Także bardzo proszę nikomu nie wkładać w usta, czy do serca, że robi to z przekory czy na złość, czy w jakiś inny sposób. To jest naprawdę poważna decyzja podejmowana trzy dni przed końcem kadencji, naprawdę zwróćmy na to uwagę, a nie jest to decyzja wymagająca takiego pośpiechu tutaj nic takiego przez najbliższe trzy miesiące nic się nie wydarzy co spowodowałoby, ze dziś koniecznie trzeba przesądzić bo jutro ten budynek się zawali, zwróćmy na to uwagę. Chciałem jeszcze powiedzieć taką rzecz, weźmy przykład tej poprzedniej uchwały gdzie mówiliśmy o sprzedaży działek powiatowych przeznaczonych w planie za zgodą Rady Miejskiej, czy na skutek uchwały Rady Miejskiej w Czersku na działki mieszkaniowe, tutaj nikt nie stawiał warunków proszę może najpierw nam to powiat przekaże potem miasto dokona zmiany, sprzeda, zarobi. To jest wspólny majątek całego społeczeństwa, ale jednak skoro zostało to w jakiś sposób przypisane powiatowi niech powiat z tego korzysta, mówię o tych działkach w Czersku na ul. Wrzosowej tutaj jest pewna analogia, nie mówimy o jakiś interesach prywatnych czy nie prywatnych, tak jak miasto może zakładać spółki które prowadzą działalność to samo może zrobić powiat, proszę w ten sposób spojrzeć i zrozumieć nasze wątpliwości, a nie w tej chwili traktować wszystkich działających na przekór. Chciałem jeszcze jedno powiedzieć, skoro pan Radny Bruski już zgadza się z Zarządem Powiatu i broni tego Zarządu to znaczy, że rzeczywiście ta kadencja powinna się już powoli kończy. Dziękuję. Pan Radny Zb. Bieliński: Panie Przewodniczący! Szanowna Rado! Radny Biesek twierdzi, że pan Bruski broni Zarządu, ja twierdzę wręcz odwrotnie, pan Radny Bruski o dziwo dziś zwrócił uwagę na to, że trzeba się zgadzać z tym co Zarząd głosi, szkoda, że nie było tak przez całą kadencję panie Radny Bruski, bo zawsze Pan mówił, że to Rada decyduje. Zarząd wnosząc jakieś projekty, nie wnikając w to głębiej niestety poddaje to weryfikacji Rady, chciałem powiedzieć, że ta dyskusja która tutaj powstała na kanwie tego projektu ma zdecydować i to Radni swoją suwerenną decyzję podejmą. Zarząd tutaj żadnym obligatoryjnym decydentem nie jest i proszę tutaj nie wmawiać Zarządowi, że Zarząd jest nastawiony promiejsko - nie, my widzimy interes powiatu, natomiast Rada miała się wypowiedzieć i wolą Rady będzie to czym się stanie. Dziękuję. Pan Burmistrz A. Finster: Wysoka Rado! Nie powiedziałem, że miasto wywoła bezpośrednio uchwałę, to chciałbym skierować do pan Doktora Wawrzyniaka żebyśmy się dobrze zrozumieli, miasto wywoła zmianę w planie, czy realizacje planu wtedy i tylko wtedy kiedy będą wszystkie człony tego planu już skonkretyzowane, czyli mówiłem obwodnica ten teren, inny itd. Wiedziałem, że pan Burmistrz Biesek, bo ja też mogę powiedzieć dokładnie to samo, że tylko wyciągam rękę i chcę na argumenty rozmawiać, ten argument panie Burmistrzu jest troszeczkę tak na wysokości kostek to co Pan powiedział o tych działkach. Proszę Państwa zachowam się tak jak pan Burmistrz Biesek, miasto Chojnice przekazało bezpłatnie działkę Starostwu Powiatowemu działkę pod budowę Szkoły Specjalnej i co mam się z tego powodu cieszyć, przecież to jest normalne, że miasto bezpłatnie tą działkę przekaże. Proszę Państwa pół roku temu Pan Zieliński zainicjował powstanie w Chojnicach Warsztatów Terapii Zajęciowej, jeżeli tak będzie, a miasto będzie miało obiekt, a wiem, że będzie miało deklaruję, jeżeli oczywiście będę miał moc sprawczą od razu zakładam, żebym nie był postrzegany jako egoista, że bezpłatnie przekażemy ten obiekt tak jak dzisiaj Starostwo pulmunologię na rzecz hospicjum i co mam cieszyć się tym, że przekazaliśmy bezpłatnie na rzecz Szkoły Specjalnej, przecież to jest nasz obowiązek. Instytucje w wymiarze powiatu nie mogę być obudowane murem tak samo jak my się nie możemy fosą odgrodzić Czersk od Chojnic i prowadzić jakieś wojny to nie jest średniowiecze,

15 zapomnijcie Państwo o tym. Cieszy mnie wypowiedź pana Radnego Meggera, który w sposób jasny powiedział, że interes powiatu jest tez interesem tego miasta, ze miasto się rozwija. Mam kolejne argumenty dla pana Burmistrza Bieska może zrobimy zestawienie ile miasto Chojnice dołożyło środków do inwestycji powiatowych realizowanych w wymiarze danego miasta, gminy. Zróbcie Państwo takie porównanie chociażby ulica Leśna 432 tys. zł, 1 mln. 700 tys. zł modernizacja ulicy Kościerskiej po której pan Burmistrz Biesek jeździ do Chojnic i inni Proszę Państwa miasto Chojnice angażowało się w różne zadania w które nie mógł się zaangażować powiat, dlaczego bo powiat ma zbyt mało dochodów własnych, za dużo ma subwencji, dotacji, nie chcę się tutaj chwalić, ale na pewno Chojnice bardziej niż Czersk i inne gminy wyręczyły w wielu zadaniach powiat: skrzyżowanie na drodze krajowej, ul. Kościerska i wiele, wiele innych zadań bo przecież nikt mi nie powie, że Park Wodny jest dla chojniczan, że MacDonalds na rondzie jest dla chojniczan, że rozwiązania komunikacyjne są tylko dla chojniczan przecież to jest rynek pracy stolica tego powiatu. Więc ja nie zazdroszczę Czerskowi, życzę mieszkańcom jak najlepiej, niech Burmistrz będzie zapobiegliwy rozwija, ja jestem za rozwojem Chojnic i tego powiatu bo uważam, że Chojnice są rynkiem pracy w wymiarze powiatu i nie tylko o czym świadczy porozumienie i konkretne w tej chwili działania z Czerskiem. Proszę Państwa jeżeli zapytam ile powiat dołoży do obwodnicy chojnickiej wiadomo, że nic nie dołoży i nie będę miał żalu, jeżeli w tej chwili organizujemy dywersyfikację specjalnej strefy ekonomicznej do Topoli to ja Państwa uprzejmie informuje, ze miasto dokłada do inwestycji na terenie gminy Chojnice i co gdybym się obudował takim murem jaki Państwo tu proponujecie to bym pana Wójta samego zostawił, a dlaczego mam to zrobić przecież to jest rynek pracy również dla chojniczan, dlatego bardzo proszę żebyśmy wyszli trochę z opłotków ja proszę Państwa wybaczcie mi, ale nie mogę już tych argumentów do końca słuchać, przecież były komisje mogliście Państwo inspirować różne spotkania i zebrania, pan Burmistrz Biesek mógł do mnie przyjść na kawę do ratusza, pan Klunder też, trzeba było przyjść trzeba było rozmawiać. Uważam, żeby wysoka Rada nie traciła czasu, każdy termin jest dobry na podejmowanie decyzji i warto tchórzyć pod koniec, przecież ta decyzja się rodziła bardzo długo, my z panem Starostą tego wspólnie nie wykreowaliśmy w ostatnim tygodniu, kwestia zamian tych nieruchomości to jest proces który się toczy pomiędzy nami od dwóch lat. Pierwsza propozycja padała dwa lata temu, także to nie jest tak, że tydzień temu ktoś przyszedł i zmusza Radę do podjęcia decyzji. Bardzo Państwa o to proszę. Pan Radny P. Biesek: nigdy nie byłem na sesji Rady Miasta Chojnice, ale mam wrażenie, że atmosfera tutaj i przebieg dyskusji przypomina tą sesję, ale jesteśmy na sesji Rady Powiatu i tutaj chciałbym, żebyśmy z tego punktu widzenia rozmawiali. Bardziej powinienem rozmawiać z Zarządem Powiatu, z panem Starostą, ale jakoś pan Starosta w dyskusji w ogóle udziału nie bierze. Proszę Państwa licytowanie się kto ile komu dał, co ma powiat do drogi krajowej czy wojewódzkiej prócz tego, że te drogi leżą na terenie powiatu, naprawdę nie róbmy tutaj wszystkim wody z mózgu, kto komu dał. Na ul. Leśną to też można różnie na to spojrzeć więc tez proszę zostawić ten temat jako oddzielny. Chciałbym byśmy się skupili na tym co jest na dzisiaj, nie zgadzam się z tym co na koniec pan Burmistrz powiedział, że ta decyzja dojrzewała dwa lata, przecież kilka sesji do tyłu była uchwała o sprzedaży na następnej sesji była o zamianie z Kurią, na kolejnej jest o zamianie z miastem, tutaj nie ma żadnej konsekwencji ze strony Zarządu Powiatu w działaniu i stąd wątpliwości i moim zdaniem słuszna decyzja powinna zapaść, żeby jeszcze naprawdę nad tą sprawą się zastanowić. Pan Radny E. Klunder: ja panie Burmistrzu advocen o tej kawie. Raz byłem u pana na kawie i uzgodniliśmy wspólne stanowisko ono na drugi dzień zostało przez pana zupełnie inaczej zinterpretowane, chodziło o basen, a dokładniej o lokalizację. Dlatego mowie, ze z tą kawą i uzgodnieniami jeżeli nie są potwierdzone różnie bywa. Wszystkie te elementy które są wątpliwe zostały ustalone i rozwiane tak samo z Kurią co do wyceny, wyrysu, bo jak mamy wszystko prawdziwie opracowane to wtedy możemy z zadowoleniem wszystko przegłosować. Jestem wybrany radnym powiatowym, jak będę radnym w mieście to może będę inaczej do tych spraw podchodził, ja tu prezentuję interes powiatu. Dziękuje. Pan Radny W. Bruski: Panie Przewodniczący! Panie Starosto! Tutaj kilku radnych i Pan zresztą sam mówiło o tym, że zagrożenie budżetu, jego wykonanie jest zachwiane, a ja chciałbym zapytać panią Skarbnik bo kiedy dostaliśmy informacje za I półrocze to było świetne wykonanie, co się tak szybko stało

16 że ten budżet taki słaby, zagrożony itd., a po drugie to chciałbym panie Starosto naprawdę Panu współczuć i dobrze, że ta kadencja się kończy, bo ci członkowie Zarządu nie za wiele Panu pomagają. Panu Bieskowi chciałem powiedzieć, pan ma dość własnych kłopotów w Czersku bo nowa hala zapada się i niech się Pan tym problemem zajmie. Dziękuję. Pan Starosta J. Palmowski: musze panu Bieskowi powiedzieć trochę z głosem polemicznym, bo pan Burmistrz wypowiedział się, że Zarząd nie poniósł konsekwencji, ja chciałbym przypomnieć, że Zarząd przedstawił wysokiej Radzie propozycję otworzenia hospicjum wiosną, państwo Radni podjęli taką uchwałę, więc proszę, że była konsekwencja. Rozważaliśmy wtedy koncepcję prowadzenia przez Fundację dla Zdrowia i pan Prezes Bonna robił rozeznanie ekonomiczne i wówczas stwierdził, że nie jest w stanie samodzielnie tego poprowadzić i dlatego podjęliśmy decyzję o sprzedaży, ale skoro pojawiła się nowa inicjatywa i rzeczywiście tu potwierdzam, że z panem Burmistrzem wielokroć rozmawialiśmy i do tego temu wracamy dla dobra społeczności naszego powiatu. Troszeczkę mnie ubodło, że pan Radny Klunder mówił o kolejnym bublu, nie wiem jakie były poprzednie, natomiast przykro jest jeśli Państwo na komisjach rozważacie te propozycje i jeśli macie zastrzeżenia, że nie ma załączników graficznych, czy są potrzebne jakieś wyjaśnienia to w każdej chwili byliśmy gotowi to uzupełnić, pan Dyrektor Wycinka zawsze był do dyspozycji i kiedy były wątpliwości trzeba było pytać, bo ja także poczęstuję tą kawą każdego z państwa radnych. Dziękuję. Pan Radny S. Weltrowski: panie Przewodniczący miałbym prośbę, żeby Pan umożliwił radnym oglądanie interesów i ogłosił 10 min. przerwy. Pan Radny M. Czajkowski: Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! W dyskusji dotyczącej tej uchwały zmiany nieruchomości zgadzam się tylko w jednym z panem Radnym Bieskiem, że dzisiaj lewa strona jak gdyby popiera projekt Zarządu, a wy kopiecie własny Zarząd - tak czas już kończyć tą kadencję. Wróćmy do sensu stricte, otóż panie Radny Klunder, panu już się zeznania pomieszały, bo najpierw pan chce to oddać następnej Radzie do decyzji, teraz przed chwilą słyszałem Pan mówi, ze Pan nie podejmie uchwały bo Pan nie ma wszystkich decyzji, niech Pan się decyduje albo Pan chce informacje szczegółowe, albo Pan chce dać to nowej Radzie. Mi się wydaje szanowni Państwo, że następna Rada nie będzie inna niż my, nie będą tu inny ludzie, będą tu siedzieli tacy sami ludzie jeżeli przez trzy, czy cztery lata naszej Rady nie została wypracowana żadna sensowna koncepcja zagospodarowania tego obiektu to nie wmawiajcie komukolwiek, że następna Rada, kolejni tutaj Radni na pierwszej sesji od razu będą mieli cudowne pomysły na uruchomienie czegokolwiek w starym obiekcie poszpitalnym, nie ma szans na to, a niestety czasu na ta decyzję właśnie nie ma, bo jeżeli ma ją podjąć za miesiąc, czy za dwa to podejmie ją za pięć lat i wówczas będzie to prosta decyzja o wpuszczeniu spychaczy w to miejsce. W tej chwili jest pomysł na zagospodarowanie tego i naszym zadaniem nie jest kupczenie tylko występowanie w interesie powiatu i tego miasta. Nastąpiła 10 min. przerwa w obradach. Pan Radna R. Szymańska: w imieniu mojego Klubu postawiłabym wniosek formalny o zamknięcie dyskusji nad tą uchwałą i przejście do głosowania. Pan Przewodniczący E. Hapka: proszę Państwa jest wniosek formalny o zamkniecie dyskusji, kto z Państwa Radnych jest za zamknięciem dyskusji proszę o podniesienie ręki? Głosowanie: za- 22 przeciw 0 wstrzymało się 1 Pan Przewodniczący Rady E. Hapka: stwierdzam, że wniosek pani Radnej Szymańskiej o zamknięcie dyskusji przeszedł przy 22 głosach za i 1 wstrzymujących. Wobec tego głosujemy projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości będącej własnością Powiatu Chojnickiego na nieruchomość będącą własnością Gminy Miejskiej Chojnice. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem tej uchwały proszę o podniesieni ręki? Głosowanie: za- 20 przeciw 9

17 wstrzymało się 4 Pan Przewodniczący Rady E. Hapka: stwierdzam, że uchwała przeszła przy 20 głosach za, 9 przeciwnych i 4 wstrzymujących. Ad.6 d) Pan Przewodniczący Rady E. Hapka: przechodzimy do punktu 6 d) rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości położonej w Chojnicach przy ulicy Strzeleckiej będącej własnością Powiatu Chojnickiego na rzecz Gminy Miejskiej Chojnice. Pan Wiceprzewodniczący Rady J. Gadzała odczytał wniosek Komisji Ochrony i Promocji Zdrowia załącznik nr 3 do protokołu. Pan Przewodniczący Rady E. Hapka: czy pan Starosta chciałby coś dodać do tego projektu? Pan Starosta J. Palmowski: myślę, że zostało tu już tyle powiedziane, że każdy z Państwa Radnych ma swoje stanowisko sprecyzowane, że nie wymaga komentarza, ani dalszej dyskusji. Jeszcze raz tylko potwierdzam, że w przekonaniu moim jest większa szansa powodzenia i realizacja tego pomysłu bo większe możliwości będzie miało zawsze miasto jak powiat ze względu na kompetencje, na środki finansowe itd. Jest to na pewno potrzeba i wielka szansa, że dzięki Państwa decyzji to hospicjum dla mieszkańców powiatu chojnickiego nareszcie powstanie, bo jest taka konieczność. Pan Radny J. Wawrzyniak: tragedią dla powiatu jest że, nawet sam Starosta nie wierzy w możliwości powiatu. Dziękuję. Pan Radny P. Biesek: stawiam wniosek, żeby w pkt. 1 projektu uchwały słowa: dokonanie darowizny zastąpić słowami przekazanie w użyczenie. Pan Radny M. Grela: Wysoka Rado! Pozwolę sobie zabrać głos z jednego względu, nie byłem na posiedzeniu Komisji Zdrowia kiedy toczyła się dyskusja w tej sprawie i potwierdzam, że jestem jak najbardziej za powołaniem hospicjum. Tylko ja widzę jedno, że poza hospicjum mamy dużo, dużo potrzeb. Uważam, że można wydzielić część na hospicjum, a część przeznaczyć na coś innego. Nie widzę możliwości, żeby pacjent w stanie terminalnym spacerował po parku, a nawet jeśli miałby spacerować to nikt mu tam płotu nie postawi na tym terenie, żeby miał być do tego parku nie wpuszczony. Natomiast jest parę różnych innych rzeczy o których czytałem np. że projekt tworzenia zakładu opiekuńczego dla upośledzonych, zakładów terapii zajęciowej, że niby to zostało odesłane do Spółdzielni Inwalidów, Spółdzielnia Inwalidów to jest zakład produkcyjny, natomiast zakłady terapii zajęciowej one nie maja nic wspólnego z jakąkolwiek produkcją, one mają zapewnić opiekę znowu najciężej chorym psychicznie, słyszałem takie wypowiedzi, że na naszym terenie brakuje czegoś takiego jak jakiegoś punktu dla rodzin maltretowanych. Na Komisji Oświaty rozważaliśmy możliwość objęcia opieką rehabilitacyjną dzieci od 0 do 6lat, które są pozbawione w tej chwili tej opieki. W środkach masowego przekazu słyszę wypowiedzi typu, że grozi nam, że zimą będzie brakować miejsc dla bezdomnych, które trzeba będzie tworzyć gdzieś tam, ja uważam, ze na tym terenie można wymyślić dużo innych zastosowań nawet bez zmieniania jego przeznaczenia, niech on nawet będzie pod przeznaczenie na jakieś medyczne, czy opiekuńcze zakłady, ale nie 2,5 ha dla hospicjum moim zdaniem. Dziękuję. Pan Burmistrz A. Finster: Wysoka Rado! Chciałbym odpowiedzieć na te wątpliwości i być może zapobiegawczo na kolejne które będą. Jeśli chodzi o wniosek Komisji Zdrowia to uważam, ze w związku z podjętą decyzją on już jest bezprzedmiotowy, bardzo przepraszam członków Komisji Zdrowia, ale on był nawet nierealny do spełnienia. W jaki sposób mielibyśmy ogrzewać wydzieloną część tego budynku pod hospicjum, w jaki sposób, przecież system grzewczy w tym obiekcie i w ogóle jakikolwiek plany realizacyjne w tym terenie wykluczają jakieś modułowe funkcjonowanie w całym kompleksie hospicjum w tym terenie, tym obiekcie. Jeżeli chodzi o propozycję pana Radnego Bieska przekazanie w użytkowanie, ja już się wypowiadałem i jest tu też obecny pan Prezes Bonna, są panie pielęgniarki, które zajmują się hospicjum domowym, otóż miasto nigdy by się nie podejmowało organizowania hospicjum wspólnie z Fundacją dla Zdrowia gdyby nie miało pewności, iż posiada w budżecie środki na pierwszy etap remontu tego obiektu i miasto by nie było pewne tego, iż współpraca z fundacją holenderską przyniesie nam konkretne wymierne efekty wartości kilkuset tysięcy złotych dla nas i warunkiem jakichkolwiek aplikacji o środki unijne jest własność obiektu. Własność, to co pan Starosta wskazał, ten

18 obiekt będzie służył mieszkańcom całego powiatu i teraz nie jest chyba istotne to, czy tam będzie tablica własność starostwa, czy własność miasta, bo Starostwo tworzy społeczność i miasto też tworzy społeczność, przecież to nie jest własność Burmistrza, czy Zarządu to dalej jest własność publiczna, gminy miejskiej Chojnice. Tak więc istotnym jest stan posiadania ze względu na środki, które możemy pozyskać, ile tych środków pozyskaliśmy w ciągu jako miasto pomagając całemu powiatowi, jak również powiatowi sępoleńskiemu, tucholskiemu i bytowskiemu i ostatnio człuchowskiemu to chyba Państwo dokładnie wiecie. Chciałbym również tu odpowiedzieć panu Doktorowi Greli. Panie Doktorze owszem 2,5 ha, ale żadnego więcej obiektu ponad te, które tam są na tej działce, pan Doktor już nie zbuduje, dlaczego, ponieważ są tam bardzo stare drzewa i wątpię, żeby znalazł się inwestor, który chciałby płacić wysokie koszty za korzystanie ze środowiska, za likwidację tych drzew, które stanowią park. Otóż ta działka, te wielkie 2,5 ha, właściwie te 0,5 ha to jest nieruchomość użytkowa, a te 2 ha to jest kompleks, który sąsiaduje z kompleksem, który nazywa się Lasek Miejski. Jest nowa inicjatywa pana Wójta gminy Chojnice, aby przejąć część terenu pod Jarcewo i Igły, tam tworzyć też bardzo ciekawy kompleks przyrodniczo krajobrazowy, ma to zrobić miasto i gmina, tak więc nie chcemy tu obarczać powiatu mówimy tu o 70 ha, które tam leżą generalnie i często są tam wysypiska śmieci zamiast dbałości o przyrodę. Tak więc z tych 2,5 ha te 2 ha to jest las, mogą to Państwo sprawdzić są tam stare drzewa, który na pewno nikt nie wytnie. Dalej proszę Państwa na pewno nie ma takiej szansy, żeby przyszedł inwestor wykupił tą działkę i zburzył obiekty i podzielił 2,5 ha na 25 działek o powierzchni 1000 m2 i zrealizował zabudowę, a do tego są potrzebne drogi, infrastruktura komunalna także proszę nie myśleć, że to można spieniężyć właśnie w taki, a nie inny sposób. Kolejna sprawa o której chciałbym powiedzieć, zależy tutaj miastu na całej działce ponieważ rozpoczynam od hospicjum, do tego hospicjum idealnie nadaje się pawilon żeński, jest on w bardzo dobrym stanie technicznym i naprawdę nie trzeba wielkich nakładów, tutaj trzeba oddać honor dyrekcji szpitala, lekarzom i pracującym, że ten obiekt pawilon żeński jest w dobrym stanie. Natomiast pawilon męski pozwolenia na użytkowanie nie dostanie na żadną działalność jeżeli tam wygasimy szpital ze względów oczywistych o których chyba Państwo wiecie. Teraz w związku z tym Fundacja dla Zdrowia i miasto szuka szerszej formuły zagospodarowania tego obiektu być może zakład opiekuńczo leczniczy, być może dom dziennego pobytu zobaczymy, oczywiście byśmy to czynili w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym. Jeżeli Państwo chcecie wprowadzić do uchwały jakieś ograniczenia, że tam ma być hospicjum, zakład opiekuńczo leczniczy, generalnie coś co działa na rzecz drugiego człowieka to bardzo proszę to wpiszcie, ale błagam nie róbcie takich ograniczeń, że dajecie w użytkowanie, wpiszcie, że tam ma być hospicjum, że tam ma być zakład opiekuńczo leczniczy, działalność humanitarna na rzecz drugiego człowieka. Jak w Chojnicach cierpią i umierają ludzie w domach to Państwu Siostry mogą opowiedzieć ze względu na to, że nie ma hospicjum stacjonarnego, również nie zgadzam się z panem Doktorem Grelą, że człowiek w tym stanie jakim Pan określił nie chce spacerować, nie chce się przemieszczać, często choroba i stan zaawansowania i nie jestem tutaj lekarzem, ale wiem, że tym ludziom właśnie to się należy w ostatnich tygodniach, czy miesiącach życia, dlatego będą tam wózki elektryczne, będą specjalne sprzęty którymi będziemy chcieli właśnie im radość na te ostatnie dni uczynić. Oczywiście jest też kwestia tego, czy oni będą tego chcieli, to jest indywidualna sprawa tych ludzi. Odpowiem jeszcze jeśli chodzi o Spółdzielnie Inwalidów. Jest mi bardzo przykro proszę Państwa jeśli słyszę takie głosy, myślę że pan Burmistrz Biesek teraz powinien zabrać głos i powiedzieć, ze w Czersku są warsztaty terapii zajęciowej Spółdzielni Inwalidów Równość, która też jest zakładem produkcyjnym. Otóż nasza Spółdzielnia Inwalidów tez ma zaplecze rehabilitacyjne i ma możliwości, aby właśnie dzieci, młodzież i dorosłych pokrzywdzonych przez los, żeby oni tam zafunkcjonowali jako zakłady terapii zajęciowej. Pan Zieliński miał szerszy pogląd na ten temat, uważaliśmy, ze w obiekcie przedszkola nr 3 moglibyśmy to realizować, ale miasto nie wygasiło tego przedszkola. Natomiast możliwości do realizacji tego zadania są, my w tej chwili odpowiedzieliśmy że jeżeli szybko trzeba stworzyć warsztaty terapii zajęciowej można je stworzyć w Spółdzielni Inwalidów wzorem miasta w którym one funkcjonują, wzorem miasta Czerska, a w Chojnicach tych warsztatów po prostu nie ma. Proszę Państwa prosiłbym też o umożliwienie wypowiedzi ewentualnie, jeżeli byłyby wątpliwości pan Bonna i Pań które tutaj

19 przyszły, a zajmują się bezpośrednio chorymi. Dziękuję. Pan Radny M. Czajkowski: Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! chciałem tylko zwrócić uwagę jako członek Komisji Zdrowia, że w świetle przed momentem podjętej uchwały to wniosek Komisji Zdrowia jest już jak gdyby nieaktualny ponieważ w trakcie dyskusji wybraliśmy właśnie możliwość innej lokalizacji tego hospicjum, ponieważ to hospicjum jest niezbędne, jest potrzebne, szukaliśmy możliwości czy koniecznie ten pomysł akurat jest właściwym pomysłem i stąd mając na względzie szpital i lekarzy, że istnieje również możliwość uruchomienia takiego hospicjum w szpitalu, podjęliśmy taką, a nie inną decyzję przynajmniej jak tak to rozumiałem. Natomiast po podjęciu tej uchwały o zamianie w tym momencie jak gdyby już ten element tracimy. W związku z powyższym pozostaje tylko jedna rzecz ta lokalizacja i w tym momencie powtarzam, że nie wydaje mi się, żeby wniosek Komisji Zdrowia był aktualny. Pan Radny I. Guenther: Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Uważam, że to hospicjum jest bardzo potrzebne i nie upieram się przy tym, tylko to co już mówiłem kiedyś, że można to wydzielić i ten budynek żeński geodezyjnie i drogę dojazdową na tyle ile potrzeba i to przekazać jeżeli nie Fundacji to przekazać to rzeczywiście miastu, a resztę zatrzymajmy dla powiatu. Nie bądźmy tacy szczerzy i nie rozdawajmy wszystkiego. Ileś potrzeba do hospicjum razem z tym budynkiem i to można przekazać Fundacji, a jeżeli nie to miastu, resztę zatrzymać jako majątek powiatu to jest mój wniosek. Dziękuję. Pan Radny E. Klunder: ad vocem do pana Burmistrza. Pan Burmistrz wspomniał do pana Doktora Wawrzyniaka radnego wspomniał, że tam jest centralne ogrzewanie, panie Burmistrzu to centralne ogrzewanie wisi na sznurkach. Pan Radny P. Biesek: jeżeli Państwo pozwolą to wyjaśnię statut warsztatów terapii zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku. Rzeczywiście funkcjonują one w budynku, który był biurowcem Spółdzielni Inwalidów Równość, ale tylko dlatego tam funkcjonują, że to był jedyny obiekt, który gmina mogła wydzierżawić, po prostu dla Spółdzielni Inwalidów on był zbędny i wydzierżawiła go gminie i gmina płaci ciężkie pieniądze czynszu, więc Spółdzielnia Inwalidów nie ma z tym nic wspólnego, a wręcz ma dochody z tego tytułu. Chciałem wyjaśnić ze dzierżawa jest na 10 lat co nie przeszkodziło pozyskać środki zarówno z budżetu państwa poprzez Urząd Wojewódzki na urządzenie Środowiskowego Domu Pomocy jak również z PFRON-u dla Stowarzyszenia Rodziców Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych na urządzenie tam warsztatów terapii zajęciowej i wcale nie był potrzebny tytuł własności do tego, żeby takie środki zewnętrzne pozyskać. Teraz kontynuując chciałbym zapytać pan Radcę Prawnego, czy jest prawnie możliwe zapisanie w akcie notarialnym i później w księdze wieczystej przeznaczenie nieruchomości, którą się daruje? Pan Burmistrz Finster mówił Lasek Miejski, moim zdaniem las powiatowy to też bardzo ładnie brzmi. Dziękuję. Pan Radny J. Wawrzyniak: Wysoka Rado! W dniach 9-10 luty br. w Dzienniku Bałtyckim ukazał się następujący artykuł poświęcony tematowi o którym mówimy: Chojnicka Fundacja dla Zdrowia zamierza pozyskać na ten cel, a zarazem na tworzenie hospicjum 200 tys. zł od dwóch holenderskich fundacji aby przystosować szpital do nowych celów trzeba będzie znacznie więcej pieniędzy. Budynek pawilonu męskiego już się nie nadaje stwierdza wzburzony ordynator Wojciech Zalewski. Konstrukcja jest sprzed II wojny światowej, nie wyobrażam sobie, aby nawet dużym kosztem nadać mu nowa funkcję. Ten budynek jest tylko czasowo dopuszczony do funkcjonowania jako obiekt użyteczności publicznej potwierdza Witold Hope Powiatowy Komendant Straży Pożarnej. Pierwszą decyzję o jego rozbiórce podjęły ówczesne władze wojewódzkie w 1980 r. strażacy, Sanepid oraz Nadzór Budowlany czasowo zezwalają na użytkowanie wszystkich budynków szpitalnych w mieście czyli oddziału pulmunologicznego oraz 120- letniego szpital im. Dyrektora Łukowicza, zezwolenie wydano tylko dlatego, że za kilka miesięcy nastąpi przeniesienie, czyli przeprowadzka do nowego obiektu. Dziękuję. Pan Radny S. Weltrowski: Panie Przewodniczący! Panowie Radni! Zdumiony jestem postawą niektórych radnych, przez cały czas, przez cały okres kadencji Państwo wykazywaliście troskę o dobro powiatu, bo tak to zauważałem była niesamowita troska o dobro powiatu. Dzisiaj jest ostatnia sesja i się pytam, czy przestaliśmy być radnymi powiatu? Proszę Państwa jestem naprawdę zdumiony postawą, powiat będzie istniał dalej, a my dzisiaj się zachowujemy tak jak byśmy się odwrócili o 380 0, ja nadal dzisiaj jestem

20 radnym powiatu i dbam o dobro powiatu i dlatego taka decyzja. Dziękuję. Pan Prezes L. Bonna: Panie Przewodniczący! Panie Starosto! Wysoka Rado! Chciałem odpowiedzieć panu Radnemu Wawrzyniakowi, iż to co przeczytał się zgadza z prawdą, panie Radny my w tej chwili w Chojnickim Banku Żywności zgromadziliśmy sprzęt tej wartości na wyposażenie hospicjum o którym pan mówił on tylko czeka na to żeby wnieść go w te mury. Druga część wyposażenia hospicjum czeka w Holandii i to jest kwestia tygodnia, dwóch żeby to przywieść do Chojnic. Kwestia o której Pan mówi nadzór sanitarny dopuszcza do użytkowania tych budynków też jest prawdziwa, ale dotyczy tylko pawilonu męskiego, pawilon żeński pochodzi z 1951 r. został przebudowany w 1978 r. Jestem zorientowany akurat dlatego, że pod tym kątem przygotowuję się od dłuższego czasu, pod kątem właśnie spełniania warunków fachowych i sanitarnych tak to się nazywa przez ten obiekt, aby tam to hospicjum mogło funkcjonować. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię zakładu opiekuńczo leczniczego, kwestia o której mówił pan Burmistrz, otóż podczas wiosennej rozmowy u pana Starosty z panem Dyrektorem Podczarskim nasza propozycja była taka, aby to w jednym budynku, właśnie w pawilonie żeńskim ulokować i hospicjum i zakład opiekuńczo leczniczy. Z uwagi na szczupłość miejsca i warunki, które mówią o tym iż te dwie działalności powinny być oddzielone od siebie najlepiej jakby funkcjonowały w oddzielnych budynkach, w związku z tym jest decyzja taka aby powstało w pierwszej kolejności hospicjum i to o czym mówił pan Burmistrz, jeżeli uda nam się pozyskać środki fundacji holenderskiej, czy też z fundacji niemieckiej będziemy myśleć o tym, żeby zburzyć czy adoptować, remontować pawilon męski z myślą o zakładzie opiekuńczo leczniczym. Jeżeli są jakieś inne pytania to z przyjemnością odpowiem. Pan Radny J. Wawrzyniak: jak Pan się odnosi do wniosku Komisji Zdrowia, że widzimy, że w obiektach tam gdzie był oddział położniczy, oddział ginekologii, tam przecież nie potrzeba 200 tys. zł żeby te obiekty przystosować dla hospicjum. Tutaj kolega radny mówił, kto będzie z tego hospicjum korzystał, sobie powiedzmy to już nie obłożnie chorzy, ale śmiertelnie chorzy i tam są znaczne lepsze warunki i znaczne mniejsze koszty do adaptacji i dlatego właśnie taki wniosek zgłosiliśmy. Porozmawiajmy spokojnie, czy jest taka realna szansa, czy można by było właśnie tak to przeprowadzić, oszczędzić dużo pieniędzy które by można na odpowiednie wyposażenie przeznaczyć, o to nam chodzi. Nikt z nas siedzących tu na sali nie jest przecież przeciwko temu hospicjum, chodzi tylko o to, żeby te skromne środki odpowiednio wykorzystać. Pan Prezes L. Bonna: musze powiedzieć, że w kontekście poprzednio przyjętej przez Państwa uchwały dyskusja ta jest raczej bezprzedmiotowa w związku z tym powiem panu, panie Doktorze inną rzecz, otóż ja naprawdę podchodzę do organizacji tego hospicjum z sercem i społecznie, w związku z tym zadałem sobie trud odwiedziłem funkcjonujące hospicjum w Bydgoszczy przy Regionalnym Centrum Onkologii oraz hospicjum w Słupsku. Jeżeli chodzi o hospicjum w Słupsku tu jest taka zbieżność łącząca Chojnice ze Słupskiem bo tam również jest współpraca z fundacją holenderską. Generalnie chodzi o to, iż są dwa warunki Kasy Chorych, która wskazuje, ze powinien to być oddzielny budynek w związku z tym wszystkie hospicja, które ja znam działają w oddzielnych budynkach, nie działają w jakimś kompleksie gdzie oprócz hospicjum jest prowadzona innego rodzaju działalność np. działalność gospodarcza. Poza tym to co mnie uderzyło to np. po czas obecności tej wizytacji w Słupsku nie najważniejsze są warunki lokalowe, warunki lokalowe są przyzwoite w pawilonie żeńskim. Natomiast najistotniejsze jest podejście do tych ludzi, zaangażowanie personelu, pomoc w cierpieniu, a powiem jeszcze Panu, panie Doktorze rzecz taką, iż w hospicjum w Słupsku zatrudniają psychologa i ten psycholog nie pracuje z chorymi on pracuje z personelem,. a personel w Słupsku mówi tak: wie Pan co jest dla nas największym problemem, nie opieka nad chorym, największym problemem dla nas jest odpowiedzieć na trudne pytania. W związku z tym uważam, że ten element otoczenia wydzielenia budynku, stworzenia rodzinnej atmosfery, barku barier architektonicznych te wszystkie argumenty i szereg jeszcze innych wskazują na to iż najlepszym miejscem na stworzenie tego typu działalność jest właśnie ten obiekt, a budynek męski, duży parking pozwala na rozwijanie tej działalności humanitarnej. Pan Radny M. Czajkowski: Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Żeby uniknąć dyskusji na temat podjęcia decyzji przez przyszłą Radę to chcę powiedzieć, że tą decyzję musimy podjąć dzisiaj ze względu na cały proces kontraktów z Kasą Chorych, których już nie ma, niby są, ale generalnie musimy zrobić to dzisiaj.

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

X sesja Rady Gminy w Konecku Rozpoczęto o godz Zakończono godz.10:40

X sesja Rady Gminy w Konecku Rozpoczęto o godz Zakończono godz.10:40 PROTOKÓŁ NR X/11 Z SESJI RADY GMINY W KONECKU z dnia 30 listopada 2011r. Protokołowała: Magdalena Wawrzyniak X sesja Rady Gminy w Konecku Rozpoczęto o godz. 10.00 - Zakończono godz.10:40 Do pkt 1 go porządku

Bardziej szczegółowo

Porządek posiedzenia:

Porządek posiedzenia: 1 BRMG-0012/KR-I/07/2015 PROTOKÓŁ NR 9-7/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 1 czerwca 2015 r. w sali 007 Nowy Ratusz, ul. Wały Jagiellońskie 1 w Gdańsku. Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie.

Powyższa kandydatura została przyjęta jednogłośnie. Protokół nr LVII/2014 z obrad nadzwyczajnej LVII sesji Rady Powiatu Golubsko Dobrzyńskiego odbytej w dniu 7 października 2014 r. w sali nr 1 Urzędu Miasta Golubia Dobrzynia Ad. 1 O godzinie 15.00 nadzwyczajną

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r.

Protokół Nr 16/12. z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. BR.0012.2.6.2012 Protokół Nr 16/12 z posiedzenia Komisji Budżetu, Gospodarki i Promocji w dniu 22 sierpnia 2012 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Czas trwania obrad: 10 00 10 18 Sesja została zwołana

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 4/10. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - Krzysztof Rąkowski

Protokół Nr 4/10. Komisję prowadził Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - Krzysztof Rąkowski Protokół Nr 4/10 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej, które odbyło się dnia 28.12.2010r. o godz.14.00 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg. załączonej listy obecności.

Bardziej szczegółowo

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XLIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XLIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu Lp. SPIS TREŚCI Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany. 3 2. Interpelacje Radnych. 3

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku

Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 roku Protokół nr XVII/08 z XVII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie trwało od godziny 10-tej do godziny 12.30. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady Gminy zgodnie z załączoną listą obecności. Poza tym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r.

z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/10 z Sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 5 listopada 2010 r. Obradom przewodniczył Przewodniczący Sejmiku Pan Mieczysław Bagiński. W chwili rozpoczęcia obrad odnotowano

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. PROTOKÓŁ NR V/15 Z SESJI RADY POWIATU SULĘCIŃSKIEGO V KADENCJI Z DNIA 24 lutego 2015 r. Protokół nr V/15 obrad sesji zwyczajnej Rady Powiatu Sulęcińskiego w świetlicy Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych

Bardziej szczegółowo

XIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA

XIX SESJA RADY MIASTA KRAKOWA STENOGRAM XIX SESJI RADY MIASTA KRAKOWA VII KADENCJI odbytej w dniu 24 czerwca 2015 r. SPIS TREŚCI Lp. Temat Numer strony 1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany 3 2. Interpelacje

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 13 lipca 2009 r.

Protokół. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 13 lipca 2009 r. SE-PO.0063-3-7/09 Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 13 lipca 2009 r. Obecni 1. Władysław Oczkowicz Przewodniczący Komisji obecny 2. Czesław Badura Z ca Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 34/2013 z posiedzenia Komisji Gospodarczej i Rynku Pracy odbytego w dniu r.

Protokół Nr 34/2013 z posiedzenia Komisji Gospodarczej i Rynku Pracy odbytego w dniu r. Protokół Nr 34/2013 z posiedzenia Komisji Gospodarczej i Rynku Pracy odbytego w dniu 22.04.2013 r. Lista obecności w załączeniu. Porządek posiedzenia 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

ZA 15 P 0 W 0. Ad. 3/ Przyjęcie protokołu Nr VII/2015 z sesji Rady Powiatu w Środzie Śląskiej.

ZA 15 P 0 W 0. Ad. 3/ Przyjęcie protokołu Nr VII/2015 z sesji Rady Powiatu w Środzie Śląskiej. PROTOKÓŁ Nr VIII/2015 kadencji 2014-2018 Z SESJI RADY POWIATU W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ odbytej w dniu 28 maja 2015 roku, o godz. 14. 00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej przy ul.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r.

Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Protokół nr III.14 z posiedzenia sesji Rady Powiatu Międzyrzeckiego z dnia 29 grudnia 2014 r. Przewodniczący Rady Powiatu Jarosław Szałata otworzył obrady sesji o godzinie 14 10 w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu

PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu PROTOKÓŁ Nr XIX/2016 Sesji Rady Powiatu Toruńskiego odbytej w dniu 23 czerwca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Toruniu Przewodniczący Rady Tomasz Zakrzewski o godz. 14:00 otworzył

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz.

PROTOKÓŁ NR IX/11. IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. PROTOKÓŁ NR IX/11 IX sesji Rady Gminy Wyszki, która odbyła się dnia 10 listopada 2011 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wyszki o godz. 9 00 W sesji uczestniczyli radni ( 15 radnych lista obecności

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku P R O T O K Ó Ł Nr XXX/2009 XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 16 listopada 2009 roku Obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Żuk, witając przybyłych

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku.

PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. PROTOKÓŁ NR 43/10 z posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbytego w dniu 25 sierpnia 2010 roku. Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego odbyła posiedzenie w następującym składzie osobowym:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XVIII/2016

PROTOKÓŁ Nr XVIII/2016 PROTOKÓŁ Nr XVIII/2016 z XVIII sesji Rady Powiatu w Lipsku V kadencji odbytej w dniu 10 lutego 2016 roku Sesja odbyła się w Filii Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą z siedzibą w Szymanowie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i 1 Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia 29.11.2007 roku i 06.12.2007 roku Posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r.

Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Protokół Nr 22/2012 z XXII sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 31 maja 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XXII sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 29/2013 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych z dnia r.

Protokół nr 29/2013 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych z dnia r. Lista obecności w załączeniu. Porządek posiedzenia Protokół nr 29/2013 z posiedzenia Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych z dnia 22.01.2013 r. 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad. 2.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 57/10

P R O T O K Ó Ł Nr 57/10 P R O T O K Ó Ł Nr 57/10 ze wspólnego posiedzenia Komisji Budownictwa i Planowania Przestrzennego, Komisji Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Budżetowej odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r.

PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r. PROTOKÓŁ NR 13/13 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu w dniu 12 grudnia 2013r. Posiedzeniu komisji przewodniczył Jan Stępień Przewodniczący Komisji. Lista obecności

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 159/2010 w dniu 10 marca 2010 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 159/2010 w dniu 10 marca 2010 r. P R O T O K Ó Ł Nr 159/2010 w dniu 10 marca 2010 r. OR.0062 9/10 P R O T O K Ó Ł Nr 159/2010 z posiedzenia Zarządu Powiatu Chojnickiego w dniu 10 marca 2010 r. Porządek obrad: 1. Podjęcie uchwały w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 38. posiedzeniu Senatu do

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu

Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Krystyna Motławska otworzyła o godz. 17 05

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 marca 2009 roku

Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 marca 2009 roku Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie odbyło się w sali nr 300 Urzędu Gminy w Chojnicach i trwało od godziny 10-tej do godziny 11.25. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu).

PROTOKÓŁ. (Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu). RADA POWIATU w Siedlcach BR.0002.7.2015 PROTOKÓŁ z IX Sesji nadzwyczajnej Rady Powiatu w Siedlcach, odbytej w dniu 11 sierpnia 2015 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r.

PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. PROTOKÓŁ Nr 35 /13 z posiedzenia Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2013r. Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godz. 16 00. Wszyscy radni byli obecni.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku

PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku PROTOKÓŁ nr IX/11 z IX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich w dniu 10 czerwca 2011 roku Miejsce obrad - sala konferencyjna Urzędu Miejskiego. Czas trwania obrad - godz.13 30 14 30

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr z posiedzenia Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej odbytego w dniu6 maja 2015 r. godz

Protokół Nr z posiedzenia Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej odbytego w dniu6 maja 2015 r. godz Protokół Nr 6.2015 z posiedzenia Komisji oświaty, sportu, zdrowia i pomocy społecznej odbytego w dniu6 maja 2015 r. godz. 14 00 W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 10 członków komisji na ogólną liczbę

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r.

PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. PROTOKÓŁ NR 1/2010 z posiedzenia Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji w dniu 21.01.2010 r. Obecni : Według załączonej listy obecności ( załącznik nr 1 protokołu ). Porządek posiedzenia : 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie.

Protokół nr XV/2016. z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie. odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej. Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Protokół nr XV/2016 z sesji Rady Miejskiej w Zawidowie odbytej w dniu 3 marca 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zawidowie. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Pilarski o godzinie 17.00

Bardziej szczegółowo

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku

Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z Sesji Rady Gminy Olsztyn odbytej w dniu 23 kwietnia 2008 roku Przewodniczący Rady Gminy Janusz Konieczny o godzinie 11-tej otworzył obrady XVII Sesji Rady Gminy. Po powitaniu radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r.

PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Sesja trwała od godz. 14.05 do godz. 14.25. PROTOKÓŁ NR IV/15 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE z dnia 25 lutego 2015 r. Na ogólną liczbę 15 radnych obecnych było 15, zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r.

Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. Protokół z XI posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 12 września 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą

Bardziej szczegółowo

ISSN SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ISSN SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (858) Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (20.) oraz Komisji Ustawodawczej (183.) w dniu 22 kwietnia 2009 r. VII

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 3/2012 posiedzenia Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 21 czerwca 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 3/2012 posiedzenia Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 21 czerwca 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 3/2012 posiedzenia Komisji Mienia i Infrastruktury Rady Powiatu Nowosądeckiego w dniu 21 czerwca 2012 r. Realizowany porządek posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r.

Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r. VI kadencja Porządek obrad:

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI Z DNIA 29 KWIETNIA 2008 R.

PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI Z DNIA 29 KWIETNIA 2008 R. PROTOKÓŁ NR XVII/08 Z SESJI RADY POWIATU W SULĘCINIE III KADENCJI Z DNIA 29 KWIETNIA 2008 R. Protokół nr XVII/08 z sesji Rady Powiatu w Sulęcinie z dnia 29 kwietnia 2008 r. O godzinie 16.08 Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

BR.0041/3/2010 Nowa Sól,

BR.0041/3/2010 Nowa Sól, BR.0041/3/2010 Nowa Sól, 2010-12-22 Protokół Nr III/2010 z III Nadzwyczajnej Sesji IV kadencji Rady Powiatu Nowosolskiego z dnia 22 grudnia 2010 roku. III - Nadzwyczajna Sesja IV kadencji Rady Powiatu

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie

P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie 1 P R O T O K Ó Ł Nr III/14 Sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mieroszowa odbytej w dniu 18 grudnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Mieroszowie Godzina rozpoczęcia: 18:05 Godzina zakończenia: 18:40 Ad. 1.

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji

P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji OA.0052-1/XLIV/ 05 P R O T O K Ó Ł nr XLIV/2005 z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach kadencji 2002 2006 14 LIPCA 2005r. - 2 Porządek obrad XLIV Sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach Kadencji 2002 2006

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul.

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24 W sesji, której przewodniczył Tadeusz Kunaj Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 4/2007 Z POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU I PORZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE. GODZINA w godz

PROTOKÓŁ NR 4/2007 Z POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU I PORZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE. GODZINA w godz PROTOKÓŁ NR 4/2007 Z POSIEDZENIA KOMISJI ROZWOJU I PORZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE Informacje o Komisji : DATA KOMISJI 28 luty 2007 r. GODZINA w godz. 13.00 17.00 MIEJSCE POSIEDZENIA

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. O-R.0012.4.2015.MS PROTOKÓŁ NR 3 /15 Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 maja 2015 r. Godzina rozpoczęcia 10.00 Miejsce Urząd Gminy Terespol, sala Nr 31 W posiedzeniu udział wzięli: Komisja Rewizyjna

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r.

PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. PROTOKÓŁ Nr 8/2012 z posiedzenia Komisji Statutowej Rady Powiatu Nowosądeckiego 19 grudnia 2012 r. Realizowany program posiedzenia: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. 2.Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r.

Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r. Protokół Nr 20/2012 z XX sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 29 marca 2012 r. Obecnych 14 radnych - lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego protokołu. Ad.1. Otwarcie XX sesji

Bardziej szczegółowo

69/ W

69/ W Protokół Nr 69/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 13 sierpnia 2013 roku, w siedzibie starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, w godzinach 14 00-15 00. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie:

Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: Dz.18.0020.1.51.2014 Podsumowanie: LI sesja VI kadencji w dniu 13 października 2014 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie sesji. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z L sesji. 4. Projekty

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR z posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 26 marca 2015.

PROTOKÓŁ NR z posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 26 marca 2015. PROTOKÓŁ NR 9.2015 z posiedzenia Komisji Budżetu i Inwestycji z dnia 26 marca 2015. Obecni: 1. Bogdan Jusiński - Przewodniczący Komisji 2. Mirosław Sobczak - Zastępca Przewodniczącego 3. Stanisław Kielak

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13. z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13. z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r. P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/13 z obrad XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbytej w dniu 27 września 2013 r. Obrady XXXVIII Sesji Rady Gminy Bukowsko odbywały się w Sali Narad Urzędu Gminy od godziny 8.00

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 21/12. obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk. odbytej 6 czerwca 2012 r.

Protokół nr 21/12. obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk. odbytej 6 czerwca 2012 r. Protokół nr 21/12 obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk odbytej 6 czerwca 2012 r. w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku W sesji udział wzięło 15 radnych, na ogólną liczbę 15, tj. 100% (zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku.

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r.

Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. ROI-0012.3.13.2011 kat. arch. A Protokół Nr 13/2011 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 03 listopada 2011 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia:

Posiedzenie otworzył Przewodniczący komisji Grzegorz Jaworski. Powitał zgromadzonych, stwierdziła prawomocność obrad i odczytała porządek posiedzenia: PROTOKÓŁ Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 21 maja 2015 roku Lista obecności radnych w załączeniu. Posiedzenie otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. P R O T O K Ó Ł Nr IV/07 z IV sesji Rady Gminy Gościeradów odbytej w dniu 25 stycznia 2007 roku. Obrady IV sesji Rady Gminy Gościeradów otworzył Pan Mariusz Szczepanik Przewodniczący Rady Gminy. Powitał

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 21/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 7 maja 2015r.

PROTOKÓŁ NR 21/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 7 maja 2015r. 1 BO.0022.17.2015 PROTOKÓŁ NR 21/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kujawskim w dniu 7 maja 2015r. 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Stwierdzenie quorum. 3. Przyjęcie protokołu. 4. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej. w dniu 16 grudnia 2008 roku

P R O T O K Ó Ł. z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej. w dniu 16 grudnia 2008 roku 1 SE-PO.0063-3-11/08 P R O T O K Ó Ł z posiedzenia Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej w dniu 16 grudnia 2008 roku Skład Komisji: 1. Władysław Oczkowicz Przewodniczący - obecny 2. Czesław Badura -

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku.

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku. Protokół nr 9/2015 posiedzenia Komisji Społecznej Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 22 czerwca 2015 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali posiedzeń Komisji, w Ratuszu, Rynek

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr III/2006

PROTOKÓŁ Nr III/2006 PROTOKÓŁ Nr III/2006 z przebiegu III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zbąszynku odbytej w dniu 12 grudnia 2006 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zbąszynku Przewodniczący Rady Wioleta Muszyńska

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku

Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku Protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Krupski Młyn z 28 stycznia 2014 roku XXXIX sesja Rady Gminy Krupski Młyn odbyła się 28 stycznia 2014 roku w sali posiedzeń Rady Gminy Krupski Młyn przy ul. Głównej 5/1.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 23 kwietnia 2015 roku

PROTOKÓŁ Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 23 kwietnia 2015 roku PROTOKÓŁ Nr 6/15 z posiedzenia Komisji Budżetowej i Inicjatyw Gospodarczych w sali obrad Urzędu Miasta w dniu 23 kwietnia 2015 roku Lista obecności radnych w załączeniu. Posiedzenie Komisji Budżetowej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr V/2015. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, a mianowicie: PORZĄDEK OBRAD:

PROTOKÓŁ Nr V/2015. Przewodniczący przedstawił porządek obrad, a mianowicie: PORZĄDEK OBRAD: PROTOKÓŁ Nr V/2015 z obrad sesji Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 22 stycznia 2015r., która odbyła się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Wasilkowie przy ulicy Białostockiej 7. Obradom przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Przyjęto następujący porządek obrad:

Przyjęto następujący porządek obrad: P R O T O K Ó Ł NR 15/2012 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Terenami z Komisją Komunikacji, Transportu i Bezpieczeństwa Publicznego odbytego w dniu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 26 czerwca 2015 roku.

Protokół nr 9/2015. posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 26 czerwca 2015 roku. Protokół nr 9/2015 posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim odbytego w dniu 26 czerwca 2015 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali posiedzeń Komisji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR LXVI/10. z Sesji Rady Miejskiej w Warce odbytej w dniu 30 września 2010 r.

PROTOKÓŁ NR LXVI/10. z Sesji Rady Miejskiej w Warce odbytej w dniu 30 września 2010 r. PROTOKÓŁ NR LXVI/10 z Sesji Rady Miejskiej w Warce odbytej w dniu 30 września 2010 r. Przewodniczący Rady Witold Piekarniak o godz. 11:11 otworzył sesję, po powitaniu radnych i gości oświadczył, iż zgodnie

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy radny Jan Mirosław Kulasik. Na stan rady (15 radnych), obecnych było 15 radnych.

Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy radny Jan Mirosław Kulasik. Na stan rady (15 radnych), obecnych było 15 radnych. P R O T O K Ó Ł N R XIV / 2015 z sesji Rady Gminy w Kadzidle, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2015 roku o godz 9 00 w lokalu Urzędu Gminy (sala narad) w Kadzidle Obradom przewodniczył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 27 stycznia 2015 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 27 stycznia 2015 roku Protokół Nr 11/15 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 27 stycznia 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli: Roman Konieczny Wacław Krawczyk Damian Biskup Krzysztof Strzyż Alicja Wosik Krystyna

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 14 12/2015

PROTOKÓŁ NR 14 12/2015 BRMG-KSiB-II.0012.12.2015 PROTOKÓŁ NR 14 12/2015 z nadzwyczajnego posiedzenia Komisji Strategii i Budżetu Rady Miasta Gdańska, które odbyło się w dniu 30 kwietnia 2015 roku, a rozpoczęło się o godz. 8.30,

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 9/2014. z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej w dniu r.

PROTOKÓŁ NR 9/2014. z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej w dniu r. PROTOKÓŁ NR 9/2014 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej w dniu 16.10.2014 r. Obecni: Według załączonej listy obecności (załącznik do protokołu). Porządek posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył Jan Zalewski Przewodniczący Zarządu

Obradom przewodniczył Jan Zalewski Przewodniczący Zarządu Protokół Nr 82/16 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 30 grudnia 2016 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-14 30. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku

Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Protokół nr 10/VII/2015 z obrad X sesji zwyczajnej Rady Gminy Trąbki Wielkie z dnia 19 czerwca 2015 roku Rozpoczęcie sesji godz. 10:00 Zakończenie sesji godz. 15:00 Sesja odbyła się w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2012 XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 lipca 2012 r.

P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2012 XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 lipca 2012 r. P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/2012 XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 10 lipca 2012 r. Obrady XVIII sesji Rady Miejskiej w Pasymiu otworzyła Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Elżbieta Dyrda, witając

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr VII / 2015

PROTOKÓŁ Nr VII / 2015 BR.0002.1.7.2015.II PROTOKÓŁ Nr VII / 2015 z nadzwyczajnej VII Sesji Rady Powiatu Niżańskiego, która odbyła się dnia 8 kwietnia 2015 r. w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, ul. Sandomierska

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Gorlice (kadencja )

Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Gorlice (kadencja ) Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Gorlice (kadencja 2010-2014) Dobiega końca VI kadencja Rady Gminy, wybranej w dniu 21 listopada 2010 r. w liczbie 15 radnych. Skład Rady Gminy w ciągu kadencji uległ

Bardziej szczegółowo

POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI

POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI (załącznik nr 4 do Protokołu Walnego Zebrania Sprawozdawczego w dniu 16.09.2012) POPRZĄDEK OBRAD I WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO KLUBU ORLIKA WILKI W ZAWOI odbytego w dniu 16 września 2012 r. w Zespole

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz

Protokół Nr XV/12. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję rozpoczęto o godz.13 00, a zakończono o godz Protokół Nr XV/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 26 czerwca 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku W sesji udział wzięło 15 Radnych na stan 17 Radnych oraz zaproszeni goście. Godzina rozpoczęcia sesji

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr II. z II sesji Rady Miejskiej w Brusach, która odbyła się 8 grudnia 2014 roku w godz

Protokół Nr II. z II sesji Rady Miejskiej w Brusach, która odbyła się 8 grudnia 2014 roku w godz Protokół Nr II z II sesji Rady Miejskiej w Brusach, która odbyła się 8 grudnia 2014 roku w godz. 9.00 10.30 Lista obecności radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu sesji. Ponadto w sesji wzięli udział:

Bardziej szczegółowo

Rada Miasta Bielsk Podlaski

Rada Miasta Bielsk Podlaski BURMISTRZ MIASTA Bielsk Podlaski, dn. 2015.06.17. BIELSK PODLASKI 17-100 Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 Fn.301.1.5.2015 Rada Miasta Bielsk Podlaski Uprzejmie informuję, że przed sesją Rady Miasta, która

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r.

PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. PROTOKÓŁ Nr XIX/12 z sesji Rady Miasta w Myszkowie z dnia 8 maja 2012r. Sesja odbywała się od godz.10.00 do godz. 10.45 Sesji przewodniczyła Przewodnicząca Rady Miasta Pani Halina Skorek-Kawka. W sesji

Bardziej szczegółowo