DELEGATURA UOKiK W KATOWICACH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DELEGATURA UOKiK W KATOWICACH"

Transkrypt

1 DELEGATURA UOKiK W KATOWICACH RKT 61 26/12/AD Katowice, dnia 22 listopada 2012 r. DECYZJA Nr RKT - 38/2012 Stosownie do art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, przeciwko Katarzynie S. prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo Usługowa ABIKO w T., I. Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów uznaje się za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów praktykę polegającą na wprowadzaniu konsumentów w błąd co do istnienia gwarancji bezpieczeństwa inwestowanych przez nich środków pieniężnych poprzez wskazywanie w informacjach zawartych na stronie internetowej przedsiębiorcy i w reklamach zamieszczanych w sieci Internet, iż bezpieczeństwo to jest zapewnione wskutek sprawdzania i monitorowania przez prawnika firm przyjmujących środki, co stanowi nieuczciwą praktykę rynkową w rozumieniu art. 5 ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206), co jest niezgodne z art. 24 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów i stwierdza się zaniechanie jej stosowania z dniem 20 września 2012 r. II. Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów uznaje się za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów praktykę polegającą na prezentowaniu na stronie internetowej przedsiębiorcy i w reklamach zamieszczanych w sieci Internet informacji o możliwości sprawdzenia przez konsumenta umowy przed jej podpisaniem, jako szczególnej korzyści wyróżniającej ofertę przedsiębiorcy, podczas gdy uprawnienie to przysługuje konsumentom z mocy prawa, co stanowi nieuczciwą praktykę rynkową w rozumieniu art. 7 pkt. 10 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206), co jest niezgodne z art. 24 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów i stwierdza się zaniechanie jej stosowania z dniem 20 września 2012 r. III. Na podstawie art. 106 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nakłada się na Katarzynę S. prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo Usługowa ABIKO w T. karę pieniężną w wysokości: zł (słownie: szesnastu tysięcy dwustu trzydziestu pięciu złotych), płatną do budżetu państwa, z tytułu naruszenia zakazu, o jakim mowa w art. 24 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, w zakresie opisanym w punkcie I sentencji niniejszej decyzji. 1

2 zł (słownie: szesnastu tysięcy dwustu trzydziestu pięciu złotych) płatną do budżetu państwa, z tytułu naruszenia zakazu, o jakim mowa w art. 24 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, w zakresie opisanym w punkcie II sentencji niniejszej decyzji. IV. Na podstawie art. 77 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz na podstawie art ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz ze zm.), w związku z art. 83 i art. 80 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów postanawia się obciążyć Katarzynę S. prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo Usługowa ABIKO w T. kosztami przeprowadzonego postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów i zobowiązać ww. przedsiębiorcę do zwrotu na rzecz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kwoty 18,80 zł (słownie: osiemnastu złotych osiemdziesięciu groszy), w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się niniejszej decyzji. Uzasadnienie W związku z powziętymi informacjami na temat możliwości wystąpienia naruszeń zbiorowych interesów konsumentów, Postanowieniem nr 1 z dnia 10 września 2012 r. (dowód: karta nr 2), w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zwanego dalej także Prezesem Urzędu) wszczęto z urzędu niniejsze postępowanie administracyjne w sprawie stosowania przez Katarzynę S. prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo Usługowa Abiko w T. (zwaną dalej przedsiębiorcą lub Abiko) praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. W toku prowadzonych działań, w piśmie doręczonym dnia 17 września 2012 r. (dowód: karta nr 6), uzupełnionym pismem złożonym w Urzędzie dnia 18 września 2012 r. (dowód: karta nr 60), przedsiębiorca ustosunkował się do postawionych mu zarzutów oraz opisał zasady normujące prowadzoną przez niego działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa finansowego. Przedsiębiorca wyjaśnił, że prowadzi stronę internetową pod adresem na której reklamuje swe usługi. Oprócz tego reklamował on swe usługi na forum internetowym pod adresem oraz na Facebook`u, gdzie odsyłał do swej strony internetowej. Katarzyna S. oświadczyła, że nie zawiera umów inwestycyjnych z klientami w swoim imieniu, nie przyjmuje i nie przyjmowała kapitału klientów (inwestorów). Oświadczyła ona także, że pośredniczy jedynie w procesie przekazywania danych klientów, pozyskiwania inwestorów. Osoba, która pragnie zainwestować pieniądze w firmie współpracującej z Abiko (MM Finanse Nieruchomości Marcin Z. z B.) przekazuje Abiko swe dane, po czym jest wypełniana umowa inwestycyjna wraz z wekslem. Tak wypełnione umowy są przesyłane do B., gdzie są podpisywane przez Marcina Z. Przedsiębiorca wyjaśnił, że w związku z obowiązującym trybem zawierania umów nie posiada oryginałów umów podpisanych przez obie strony, jednakże przekazuje kopie trzech ostatnich podpisanych i zrealizowanych umów. Konsumenci podpisują umowy na wzorze umowy, do którego jest dołączony wzór oświadczenia, harmonogram i weksel. Dokumenty te obowiązywały od 28 maja 2012 r. 2

3 Katarzyna S. dodała także, że podawana przez nią na stronie internetowej informacja o pieczy sprawowanej przez prawnika dotyczyła comiesięcznej kontroli, czy firma będąca stroną umów figuruje w Krajowym Rejestrze Dłużników. Opis dotyczący gwarancji bezpieczeństwa inwestowanych środków ma jednocześnie swe źródło w treści rozważanych umów inwestycyjnych. Wpis dotyczący możliwości sprawdzenia umowy przed jej zawarciem miał natomiast jedynie czysto informacyjny charakter i nie traktowano tego uprawnienia konsumentów jako przysługującej im szczególnej korzyści. Przedsiębiorca został zawiadomiony o zakończeniu zbierania materiału dowodowego pismem z dnia 9 października 2012 r. (dowód: karta nr 91) i w wyznaczonym terminie skorzystał z przysługującego mu prawa do zapoznania się z nim. Prezes Urzędu ustalił następujący stan faktyczny: Katarzyna S. prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (dowód: karta nr 81). Głównym przedmiotem działalności Katarzyny S. jest hurtowa sprzedaż odzieży i obuwia. Jej poboczną działalnością jest działalność związana z pośrednictwem pieniężnym. W toku niniejszego postępowania Prezes Urzędu ustalił, że Katarzyna S. nie zawiera umów inwestycyjnych z klientami oraz nie przyjmuje kapitału od klientów / inwestorów (dowód: karty nr 6 i 60). Przedsiębiorca proponował konsumentom zawarcie umów inwestycyjnych, których drugą strona był Marcin Z. działający w B. pod nazwą Firma MM Finanse, Nieruchomości Marcin Z. (zwany dalej także MM Finanse), tj. pośredniczył w przekazywaniu danych klientów, wypisywaniu umów i pozyskiwaniu inwestorów. Działalność w ww. zakresie Kataryn S. prowadziła od 28 maja 2012 r. (dowód: karta nr 6). Umowy zawierano z wykorzystaniem wzorca Umowy inwestycyjnej oraz Załącznika Nr 1 do Umowy inwestycyjnej w postaci harmonogramu. Klienci otrzymywali podpisany przez Marcina Z. weksel bez protestu (dowód: karty nr 12-26). Na mocy umów inwestycyjnych konsumenci inwestowali środki pieniężne na lokatach terminowych. Kapitalizacja ulokowanych środków odbywała się raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy. W 9 umów zawarto postanowienie, zgodnie z którym MM Finanse zobowiązuje się realizować inwestycje na terenie kraju oraz oświadcza, że powierzonych środków pieniężnych nie będzie lokował na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz w Funduszach Inwestycyjnych. 10 stanowił natomiast, że 1. MM Finanse gwarantuje zwrot kapitału wraz ze stopą zwrotu określoną w umowie w 1. Wysokość gwarancji obejmuje 100 % powierzonych środków pieniężnych wraz ze stopą zwrotu. 2. Celem zabezpieczenia roszczeń Klienta wynikających z zawarcia umowy, MM Finanse złoży do dyspozycji Klienta przy zawarciu umowy weksel in blanco wystawiony przez firmę MM Finanse. Przy podpisywaniu umów Klienci podpisywali także Oświadczenie, które równocześnie było podpisywane przez Katarzynę S. Treść niniejszego oświadczenia była następująca: 3

4 Oświadczam, iż zapoznałem /łam się z warunkami umowy zawartej z MM Finanse, Nieruchomości Marcin Z. reprezentowanej przez Pana Marcina Z. ul.(...) B., NIP (...), Regon (...)oraz liczę się z ryzykiem jakie niosą ze sobą inwestycje. Jestem świadomy/ a iż F.H.U. Abiko Katarzyna S. działający jako Pośrednik dla firmy MM Finanse, Nieruchomości Marcin Z. na podstawie Umowy Pośrednictwa Finansowego nr UP/2/11/2011 z dn , nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie warunków umowy pomiędzy mną a firmą wskazaną przez Pośrednika (F.H.U. Abiko Katarzyna S.) i liczę się z możliwością utraty 100% zainwestowanego kapitału. Świadomy/a ryzyka dobrowolnie zawieram umowę inwestycyjną z firmą (MM Finanse, Nieruchomości Marcin Z.) wskazaną przez Pośrednika wiedząc, iż Pośrednik nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie warunków Umowy Inwestycyjnej zawartej z MM Finanse, Nieruchomości Marcin Z.. Wszelkie ewentualne roszczenia w sytuacji niewywiązania się firmy MM Finanse, Nieruchomości Marcin Z. z warunków Umowy Inwestycyjnej, zobowiązuję się kierować bezpośrednio do firmy MM Finanse, Nieruchomości Marcin Z. (dowód: karty nr 15, 20, 25). W toku postępowania przedsiębiorca oświadczył, że stosował reklamy na stronie internetowej o adresie oraz reklamował swe usługi na forum internetowym Osobom zainteresowanym inwestowaniem informacje były przekazywane także za pośrednictwem poczty elektronicznej (dowód: karty nr 64 80). Analiza strony internetowej wykazała, że zamieszczone na niej informacje podzielono na sześć następujących części: O nas, Bezpieczeństwo inwestycji, Co zyskują klienci?, 7% jak to możliwe?, Oferta, Dokumenty potrzebne do zawarcia umowy oraz Opinie klientów. W części O nas wskazano: Naszych klientów kierujemy do sprawdzonych firm, które obracają naszymi środkami, dzięki czemu minimalny zysk jaki osiągnie każdy nasz klient to 5% w skali miesiąca z miesięczną wypłatą odsetek. W części Bezpieczeństwo inwestycji wskazano natomiast, że Firmy przyjmujące kapitał od inwestorów, są sprawdzane przez prawnika, co zapewnia bezpieczeństwo inwestycji. Firmy te nie widnieją w Krajowym Rejestrze Dłużników!. W części Co zyskują klienci? podano, że Klienci inwestujący pieniądze mają pewność, iż firma której nasz Klient przekazuje środki jest sprawdzana przez prawnika oraz nie widnieje w KRD. Dodatkowo klient otrzymuje podpisany weksel in blanco, który upoważnia do wyegzekwowania całej zainwestowanej kwoty w momencie niewywiązania się firmy z umowy. Środki pieniężne powierzone firmie są inwestowane na terenie kraju i nie są inwestowane na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz Funduszach Inwestycyjnych gdzie ryzyko inwestycji jest 100%. W umowach zawartych z klientem istnieją zapisy które dokładnie precyzują zasady realizacji umowy oraz z gwarantowanym zyskiem który z góry jest wyliczony i zapisany w umowie. Podsumowując Klient F.H.U. Abiko zyskuje: - pewny zysk do 7% w skali miesiąca - zabezpieczenie w formie weksla in blanco - gwarancję, że pieniądze będą obracane na terenie kraju i nie będą inwestowane na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz w Funduszach Inwestycyjnych - rozliczenie z Urzędem Skarbowym. Firmy przyjmujące pieniądze pod inwestycje, odprowadzają podatek dochodowy za Ciebie! - Możliwość sprawdzenia umowy przed jej podpisaniem, wgląd w dokumenty firmy. Na wyżej wspomnianym forum przedsiębiorca zamieścił natomiast dnia 16 maja 2012 r. wpis o treści (dowód: karta nr 87 verte): 4

5 Witam, Jestem pośrednikiem finansowym i współpracuję z firmą zajmującą się udzielaniem kredytów. Dzięki wynegocjowanym warunkom, mam możliwość zaproponowania swoim klient zysk w wysokości 7%/m-c. Firma jest sprawdzana przez mojego prawnika, nie widnieje w KRD. Zabezpieczeniem jest weksel in blanko. Najważniejsze informacje: Wpłata od 1000 do zł. / Większe wpłaty po konsultacji Okres inwestycji 6 lub 12 miesięcy. Firma jest sprawdzona przez prawnika, nie widnieje w KRD i nie ma o niej negatywnych opinii. Odsetki wypłacane są ostatniego dnia kolejnego miesiąca. Czyli jeśli umowę zawrze ktoś , pierwszą wpłatę dostanie pod koniec czerwca. Zwrot kapitału w ostatnim miesiącu. Podatek odprowadza firma, nie klient. Zabezpieczeniem jest weksel in blanco podpisany przez właściciela Wszystkich chętnych proszę o kontakt. W toku niniejszego postępowania ustalono, że przedsiębiorca faktycznie zawiesił prowadzenie działalności związanej z pośrednictwem finansowym, co dokumentuje treść oświadczenia zamieszczonego przez niego dnia 20 września 2012 r. na stronie internetowej które to utrwalono dnia 21 września 2012 r. (dowód: karta nr 90). Z przedmiotowego oświadczenia wynika, że do czasu wyjaśnienia sprawy związanej m. in. z zarzutami postawionymi przedsiębiorcy w ramach niniejszego postępowania, zawiesza on swą współpracę z Marcinem Z. Przedsiębiorca zawarł ponadto oświadczenie następującej treści: Przy okazji przepraszamy wszystkich naszych klientów oraz odwiedzających naszą stronę internetową oraz otrzymujących materiały reklamowe, którzy mogli się poczuć, iż są wprowadzani w błąd. Nie mieliśmy na celu wprowadzenia w błąd w szczególności odnośnie gwarancji bezpieczeństwa inwestycji oraz pewnego zysku i kontroli prawniczej. Potwierdza to fakt, iż każdy klient oraz osoba potencjalnie zainteresowana inwestycją otrzymała oświadczenie dotyczące ryzyka. W związku z powyższym informujemy, że nie było naszą intencją wprowadzenie Państwa w błąd poprzez umieszczenie materiałów reklamowych takiej treści. W 2011 r. Katarzyna S. osiągnęła łączny przychód w wysokości [tajemnica przedsiębiorstwa] (pkt I 1 Załącznika Nr 1, dowód: karty nr 27-32). Ad I i II Naruszenie interesu publicznego Prezes Urzędu zważył, co następuje: Stosownie do art. 1 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów ochrona interesów przedsiębiorców i konsumentów podejmowana w ramach działań Prezesa Urzędu jest prowadzona w interesie publicznym. Działania oparte na przepisach niniejszej ustawy są zatem podejmowane w interesie publicznym, w celu ochrony interesów zbiorowości, a nie wprost poszczególnych, indywidualnych uczestników rynku. Naruszenie interesu publicznego stanowi bezwzględny warunek do uznania kompetencji Prezesa Urzędu do rozstrzygnięcia określonej sprawy. Interes publiczny zostaje naruszony wówczas, gdy oceniane działania 5

6 godzą w interesy ogólnospołeczne i dotykają szerokiego kręgu uczestników rynku i poprzez to powodują zaburzenia w jego prawidłowym funkcjonowaniu. Do naruszenia interesu publicznego dochodzi, gdy skutki określonych działań mają charakter powszechny, dotykają wszystkich potencjalnych podmiotów na danym rynku 1. Z uwagi na to, że w niniejszej sprawie przedmiotowa przesłanka została spełniona, istniała możliwość poddania zachowania przedsiębiorcy dalszej ocenie pod kątem stosowania przez niego praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. W ocenie Prezesa Urzędu rozpatrywana sprawa ma charakter publicznoprawny, gdyż wiąże się z ochroną interesów wszystkich konsumentów, którzy byli lub mogli korzystać z usług przedsiębiorcy będącego stroną niniejszego postępowania. W tym stanie rzeczy uznać należy, że w niniejszej sprawie ma miejsce naruszenie przez przedsiębiorcę interesu publicznoprawnego, co uzasadnia ocenę jego zachowania na rynku w świetle przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Stosowanie praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów Na mocy art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zakazane jest stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Aby można było stwierdzić naruszenie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów muszą kumulatywnie zostać spełnione następujące przesłanki: - oceniane zachowanie musi być podejmowane przez podmiot będący przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, - praktyka musi być bezprawna, - praktyka musi godzić w zbiorowe interesy konsumentów. Status przedsiębiorcy Zgodnie z art. 4 pkt. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przez przedsiębiorcę rozumie się przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz z późn. zm.) wynika, że przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. W rozważanym przypadku podmiot będący stroną postępowania bez wątpienia posiada status przedsiębiorcy, gdyż jest to osoba fizyczna prowadząca działalność stosownie do przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wcześniej do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta). Zachowania niniejszego podmiotu podlegają zatem kontroli dokonywanej na gruncie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Bezprawność działania przedsiębiorcy, którym godzi on w zbiorowe interesy konsumentów Kolejną przesłanką, która musi zostać spełniona, aby było możliwe stwierdzenie naruszenia art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, jest bezprawność rozważanego zachowania. Praktyką naruszającą zbiorowe interesy konsumentów może być takie zachowanie przedsiębiorcy, które jako sprzeczne z ustawą szczególną można 1 Konrad Kohutek w: Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2008r., strona 47. 6

7 zaklasyfikować, jako niezgodne z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, jak i jedno z zachowań wymienionych w art. 24 ust. 2 pkt. 3 ww. ustawy. Dodać należy, że stosownie do art. 1 ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów ustawa ta reguluje zasady i tryb przeciwdziałania praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów, jeżeli praktyki te wywołują lub mogą wywoływać skutki na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dla stwierdzenia, że dana praktyka jest niezgodna z art. 24 ww. ustawy wystarczające jest więc wykazanie, że potencjalnie istniało zagrożenie naruszenia interesów konsumentów wskutek stosowania nieuczciwej praktyki rynkowej i nie jest konieczne faktyczne wystąpienie negatywnego skutku w praktyce. Oznacza to, że wystarczy np. samo zaniechanie udzielenia przez przedsiębiorcę istotnych informacji, nawet jeśli w praktyce konsumenci pozyskali potrzebne im informacje z innego źródła wskutek swej dociekliwości. Bezprawność ujmowana jest jako sprzeczność z obowiązującymi przepisami prawa. Praktyki przedsiębiorcy, by zakwalifikować je jako naruszające zbiorowe interesy konsumentów muszą być zatem wymierzone w uprawnienia, jakie konsumentom przyznają obowiązujące przepisy prawa 2. Porządek prawny, którego naruszenie może wypełniać dyspozycję art. 24 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, obejmuje normy prawa powszechnie obowiązującego, a także nakazy i zakazy wynikające z zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów 3. Same przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nie regulują konstrukcji bezprawności działań przedsiębiorcy. Art. 24 tej ustawy nie ma samodzielnego znaczenia prawnego, lecz powinien być interpretowany oraz stosowany w określonym kontekście normatywnym. W związku z tym, w celu konkretyzacji przesłanki bezprawności należy sięgnąć do przepisów innych ustaw. Na ich podstawie możliwe jest dokonanie oceny działań przedsiębiorcy w aspekcie ich zgodności z prawem 4. Podkreślenia wymaga także, że bezprawność jest kategorią obiektywną. Rozważenia przy ocenie bezprawności wymaga zatem kwestia, czy zachowanie przedsiębiorcy było zgodne, czy też niezgodne z obowiązującymi zasadami porządku prawnego. O bezprawności działania decyduje całokształt okoliczności konkretnego stanu faktycznego 5. Dla stwierdzenia bezprawności działania przedsiębiorcy bez znaczenia pozostaje ponadto strona podmiotowa czynu, a zatem wina sprawcy (w znaczeniu subiektywnym, oznaczającym wadliwość procesu decyzyjnego sprawcy), a także świadomość istnienia naruszonych norm prawnych. Ad I Pierwszy z zarzutów postawionych Katarzynie S. w ramach niniejszego postępowania dotyczy stosowania naruszającej zbiorowe interesy konsumentów praktyki polegającej na wprowadzaniu konsumentów w błąd co do istnienia gwarancji bezpieczeństwa inwestowanych przez nich środków pieniężnych poprzez wskazywanie w informacjach zawartych na stronie internetowej przedsiębiorcy i w reklamach zamieszczanych w sieci Internet, iż bezpieczeństwo to jest zapewnione wskutek sprawdzania i monitorowania przez prawnika firm przyjmujących środki, co jest niezgodne z art. 5 ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, a wskutek tego z art. 24 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. 2 Uchwała SN z dnia 13 lipca 2006 r. (sygn. akt III SZP 3/06), OSNP 2007/1-2/35. Por. również: M. Szydło: Publicznoprawna ochrona zbiorowych interesów konsumentów, Monitor Prawniczy nr 2004/17/ Wyrok SOKiK z dnia 13 listopada 2007 r. (sygn. akt XVII AmA 45/07). 4 Por. wyrok SOKiK z dnia 23 czerwca 2006 r. (sygn. akt XVIII AmA 32/05). 5 Wyrok SN z dnia 8 maja 2002 r. (sygn. akt I PKN 267/2001). 7

8 Zgodnie z art. 2 pkt. 4 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, przez praktykę rynkową rozumie się działanie lub zaniechanie przedsiębiorcy, sposób postępowania, oświadczenie lub informację handlową, w szczególności reklamę i marketing, bezpośrednio związane z promocją lub nabyciem produktu przez konsumenta. W ramach niniejszego postępowania ocenie podlega informacja handlowa przedsiębiorcy zamieszczana przez niego na stronie internetowej, na której prezentuje on kierowaną do osób fizycznych ofertę dotyczącą programów inwestycyjnych innego podmiotu. W tym miejscu podkreślić bowiem trzeba, że przedsiębiorca będący stroną niniejszego postępowania sam nie przyjmuje środków finansowych konsumentów, a jedynie umożliwia im zawarcie umów z innym przedsiębiorcą. Oceniane zachowanie F.H.U. Abiko polega na przekazywaniu konsumentom informacji, z których można wywieźć gwarancję bezpieczeństwa inwestowanych środków, pomimo iż gwarancji takiej nie ma. W tych okolicznościach stwierdzić należało, że rozważane zachowanie przedsiębiorcy stanowi praktykę rynkową w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, wobec czego zachowanie to można oceniać pod kątem zgodności z przepisem art. 4 ust. 1 oraz 5 ust. 1 tej ustawy. Stosownie do art. 4 ust. 1 ww. ustawy Praktyka rynkowa stosowana przez przedsiębiorców wobec konsumentów jest nieuczciwa, jeżeli jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i w istotny sposób zniekształca lub może zniekształcać zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta przed zawarciem umowy dotyczącej produktu, w trakcie jej zawierania lub po jej zawarciu. Zgodnie natomiast z art. 5 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym Praktykę rynkową uznaje się za działanie wprowadzającą w błąd, jeżeli działanie to w jakikolwiek sposób powoduje lub może powodować podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej umowy, której inaczej by nie podjął. Za niezgodne z art. 4 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym uznaje się takie zachowania, które mogą zniekształcać zachowania rynkowe konsumentów dotyczące określonych produktów. Zgodnie z art. 2 pkt. 3 tej ustawy produktem jest każdy towar lub usługa, w tym nieruchomości, prawa i obowiązki wynikające ze stosunków cywilnoprawnych. Na tej podstawie stwierdzić trzeba, że w niniejszej sprawie mamy do czynienia z produktami w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym w postaci produktów inwestycyjnych realizowanych stosownie do umów inwestycyjnych zawieranych z firmą MM Finanse. Aby stwierdzić naruszenie art. 4 ust. 1 ww. ustawy należy wykazać między innymi to, że praktyka stosowana przez przedsiębiorcę jest nieuczciwa. Praktyka jest natomiast nieuczciwa wówczas, gdy jest sprzeczna z dobrymi obyczajami. W rozważanym przypadku jako dobry obyczaj, jaki został naruszony, można wskazać wymaganą od przedsiębiorcy staranność zawodową, z jaką ten powinien działać. Od przedsiębiorcy działającego zgodnie z wymaganą od niego starannością będzie się oczekiwać, że w sposób precyzyjny i rzetelny będzie przekazywał wszelkie informacje dotyczące przedstawianej przez niego oferty. W niniejszym przypadku przedsiębiorca informował, że bezpieczeństwo transakcji gwarantuje nadzór sprawowany przez prawnika nad przedsiębiorcą, który jest stroną umów. Informacje takie przybierały następującą treść: Firma jest sprawdzana przez mojego prawnika, nie widnieje KRD (...) oraz Firmy przyjmujące kapitał od inwestorów, są 8

9 sprawdzane przez prawnika, co zapewnia bezpieczeństwo inwestycji. Firmy te nie widnieją w Krajowym Rejestrze Dłużników!. Z powyższego można wywieźć, iż jedną kwestią jest swego rodzaju kontrola sprawowana przez prawnika, a drugą jest to, że przedsiębiorca nie figuruje w Krajowym Rejestrze Dłużników. W toku niniejszego postępowania strona wyjaśniła, że kontrola, o jakiej mowa na stronie internetowej oraz tam, gdzie była prezentowana oferta Abiko, sprowadzała się do comiesięcznej kontroli, czy MM Finanse figuruje w Krajowym Rejestrze Dłużników, czy też nie. Wbrew temu, z treści przekazu reklamowego można wywnioskować, że prawnik sprawuje ciągłą kontrolę nad firmą zawierającą umowy, która to firma nie figuruje w ww. rejestrze. Przekaz informacji kierowanych przez Abiko do konsumentów może więc być zgoła odmienny od założonego, jeśli przyjąć, że intencją przedsiębiorcy było faktycznie zwrócenie uwagi na fakt, że Abiko niejako gwarantuje, że MM Finanse nie jest dłużnikiem, który spełnia przesłanki wpisania go do Krajowego Rejestru Długów. Działanie Abiko prowadziło do stworzenia po stronie konsumentów wrażenia, iż bezpieczeństwo transakcji oraz wynikających z niej konsekwencji jest gwarantowane wskutek nadzoru prawnego nad działalnością przyjmującego wkłady pieniężne konsumentów. W związku z tym, że powyższe nie odpowiadało stanowi faktycznemu, działanie Abiko w tym zakresie należy uznać za wprowadzające w błąd. Zaistniałe rozbieżności dotyczą fundamentalnej kwestii, jaką jest bezpieczeństwo transakcji, a zatem mają istotne znaczenie przy podejmowaniu decyzji o zawarciu umowy. Za sprawą zapewnień o bezpieczeństwie transakcji osiąganym dzięki kontroli prawnika, oferta prezentowana przez przedsiębiorcę mogła wydawać się niezwykle korzystna, a nawet wyjątkowa. Oferta taka, nawet dla ostrożnego, rozważanego konsumenta mogła więc wydać się atrakcyjna właśnie ze względu na zapewnienia dotyczące bezpieczeństwa transakcji. Istotną kwestią wymagającą rozważania jest w niniejszej sprawie mianowicie to, czy wyżej opisane zachowania przedsiębiorcy mogły niekorzystnie wpływać na sytuację tzw. przeciętnego konsumenta. Zasadą, jaką można wywieść z ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym jest bowiem zasada oceniania nieuczciwej praktyki handlowej z punktu widzenia przeciętnego konsumenta 6. Nie jest więc wystarczające, że określone zachowanie przedsiębiorcy jest skierowane do konsumenta. Model przeciętnego konsumenta należy ustalić na potrzeby konkretnej sprawy, z uwzględnieniem definicji wynikającej z art. 2 pkt. 8 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Z niniejszego przepisu wynika mianowicie, że za przeciętnego konsumenta rozumie się konsumenta, który jest dostatecznie dobrze poinformowany, uważny i ostrożny, a oceny w tym zakresie dokonuje się z uwzględnieniem czynników społecznych, kulturowych, językowych i przynależności danego konsumenta do szczególnej grupy konsumentów, przez którą rozumie się dającą się jednoznacznie zidentyfikować grupę konsumentów, szczególnie podatną na oddziaływanie praktyki rynkowej lub na produkt, którego praktyka rynkowa dotyczy, ze względu na szczególne cechy, takie jak wiek, niepełnosprawność fizyczna lub umysłowa. Przeciętnym konsumentem w tej sprawie jest osoba inwestująca środki pieniężne w niestandardowe produkty, komunikująca się z przedsiębiorcą nie tylko w tradycyjny sposób w jego placówce, ale także za pośrednictwem Internetu. Z uwagi na szerokie zastosowanie Internetu należy stwierdzić, że potencjalnym odbiorcą przekazu dotyczącego oferty prezentowanej przez przedsiębiorcę może być praktycznie każdy, zwłaszcza że do zapoznania się z tą ofertą nie jest wymagane spełnienie jakichkolwiek wymagań, poza posiadaniem 6 Arkadiusz Michalak w: Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym. Komentarz,, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008, str

10 dostępu do Internetu. Z uwagi na możliwość inwestowania środków od tysiąca złotych, oferta przedsiębiorcy jest kierowana do szerokiego grona uczestników rynku. Na podstawie ustaleń poczynionych w niniejszej sprawie stwierdzić trzeba, że oceniane w toku niniejszego postępowania administracyjnego zachowanie przedsiębiorcy godziło więc w swobodę decyzyjną konsumentów. Dzięki niemu przedsiębiorca zyskał mianowicie zdolność do wpływania na decyzje konsumentów. Jego postępowanie mogło z kolei zniekształcać zachowania rynkowe przeciętnego konsumenta w ten sposób, że skłaniało go do zainteresowania się produktem inwestycyjnym, który wedle zapewnień przedsiębiorcy nie był obarczony ryzykiem z uwagi na stałą pieczę prawnika nad działalnością podmiotu będącego stroną umowy. Istota kwestionowanego zachowania przedsiębiorcy determinuje etap, na jakim do niniejszego zniekształcenia dochodziło. Był to mianowicie etap poprzedzający zawarcie umowy. Dodać też trzeba, że na gruncie uwzględnianych przepisów nie jest wymagane, aby faktycznie doszło do zawarcia jakiejkolwiek umowy, której dotyczy oferta. W literaturze przyjmuje się także, że wprowadzenie w błąd ma charakter abstrakcyjny, co oznacza, że aby doszło do jego stwierdzenia, nie wymaga się uprzedniego zaistnienia jednostkowej dezinformacji. 7 W świetle opisanych okoliczności niniejszej sprawy należało orzec, że Abiko dopuściło się naruszenia art. 4 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Wskazana powyżej ustawa w dalszej części określa konkretne czyny, jakie należy na gruncie tej ustawy uznać za zakazane. W rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym zakazaną praktyką jest działanie wprowadzające w błąd, jeżeli w jakikolwiek sposób mogło ono powodować podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji, której inaczej by nie podjął. Jak wykazano powyżej działania podejmowane przez Abiko można uznać za wprowadzające w błąd. Konsumenci byli bowiem mylnie informowani o monitorowaniu działalności przedsiębiorcy będącego stroną umów, podczas gdy monitorowanie kojarzy się raczej z czymś ciągłym i długotrwałym, a nie okresowym i fragmentarycznym. Dając konsumentom podstawy do przyjęcia, że MM Finanse podlega ciągłej kontroli, co mogłoby służyć zapewnieniu stabilności, przewidywalności i prawidłowości działania tego podmiotu, Abiko mogło sprawiać, że konsumenci byli bardziej skłonni do podjęcia przez nich decyzji o zawarciu umów inwestycyjnych. Decyzje te z oczywistych, wyżej opisanych względów, należy uznać za niekorzystne dla konsumentów. Ustalenia poczynione w związku z naruszeniem art. 4 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym należy uznać za aktualne także w kontekście naruszenia art. 5 ust. 1 tej ustawy. W dalszej kolejności należy wykazać, że ww. bezprawnym działaniem przedsiębiorca godził w interesy konsumentów. Stosownie do art. 2 pkt. 2 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym przez konsumenta rozumie się konsumenta w znaczeniu, jaki temu pojęciu nadaje ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). Art Kc stanowi natomiast, że za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. W takim znaczeniu oferta prezentowana przez przedsiębiorcę będącego stroną niniejszego postępowania została skierowana do konsumentów. Obowiązywanie zasady niezależności nieuczciwych praktyk rynkowych od stosunków umownych powoduje, że w celu postawienia zarzutu stosowania nieuczciwej praktyki 7 Małgorzata Sieradzka, Komentarz do art. 4 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, Lex Omega intranet. 10

11 rynkowej nie jest wymagane wskazywanie na istnienie jakiejkolwiek relacji umownej lub próby jej nawiązania 8. W niniejszym przypadku istotne jest to, że oferta przedsiębiorcy jest skierowana do ogółu podmiotów zainteresowanych inwestowaniem swych środków finansowych, a więc także konsumentów. W świetle wyżej przedstawionych okoliczności do oceny działań przedsiębiorcy znajduje w tym przypadku zastosowanie ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Następną z kwestii wymagających rozstrzygnięcia, to kwestia oddziaływania na interesy konsumentów, jako zbiorowości. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów nie definiuje pojęcia zbiorowych interesów konsumentów, stąd przy ustalaniu jego treści należy odwołać się do orzecznictwa sądowego. Pojęcie zbiorowych interesów konsumentów zostało szeroko omówione przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 10 kwietnia 2008 r. (sygn. akt III SK 27/07). W uzasadnieniu Sąd Najwyższy podał, iż gramatyczna wykładnia tego pojęcia prowadzi do wniosku, że chodzi o zachowanie przedsiębiorcy, które godzi w interesy grupy osób stanowiących określony zbiór. Rezultaty tej wykładni modyfikuje zastrzeżenie, że nie jest zbiorowym interesem konsumentów suma interesów indywidualnych. Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że przy konstruowaniu pojęcia zbiorowego interesu konsumentów nie można opierać się tylko i wyłącznie na tym, czy oceniana praktyka przedsiębiorcy skierowana jest do nieoznaczonego z góry kręgu podmiotów. Wystarczające powinno być w jego ocenie ustalenie, że zachowanie przedsiębiorcy nie jest podejmowane w stosunku do zindywidualizowanych konsumentów, lecz względem członków danej grupy (określonego kręgu podmiotów), wyodrębnionych spośród ogółu konsumentów, za pomocą wspólnego dla nich kryterium. Sąd Najwyższy orzekł też, że praktyką naruszającą zbiorowe interesy konsumentów jest (...) takie zachowanie przedsiębiorcy, które podejmowane jest w warunkach wskazujących na powtarzalność zachowania w stosunku do indywidualnych konsumentów wchodzących w skład grupy, do której adresowane są zachowania przedsiębiorcy, w taki sposób, że potencjalnie ofiarą takiego zachowania może być każdy konsument będący klientem lub potencjalnym klientem przedsiębiorcy. Do naruszenia zbiorowych interesów konsumentów jest konieczne, aby działanie przedsiębiorcy zostało skierowane nie do konkretnego adresata, lecz do pewnego nieoznaczonego kręgu podmiotów. Działanie to jest zatem w stanie wywołać niekorzystne następstwa w odniesieniu do każdego z konsumentów i zagraża ono przynajmniej potencjalnie każdemu z członków zbiorowości konsumentów 9. W niniejszym przypadku należało stwierdzić, że rozważane zachowania przedsiębiorcy oddziaływały na zbiorowe interesy konsumentów w sposób, o jakim mowa powyżej. Na skutki praktyk stosowanych przez przedsiębiorcę byli bowiem narażeni wszyscy konsumenci, którzy potencjalnie mogli skorzystać ze świadczonych przez niego usług. Praktyki oceniane w toku niniejszego postępowania były wymierzone we wszystkich konsumentów, którzy mogli zapoznać się z ofertą prezentowaną przez przedsiębiorcę, ponieważ była to oferta, która nie była bezpośrednio kierowana do indywidualnie oznaczonych, konkretnych osób, lecz do ogółu konsumentów. Dodatkowo trzeba zwrócić uwagę na łatwość w dostępie do przekazu formułowanego przez Abiko. Za sprawą tego, że oferta przedsiębiorcy była zamieszczana w Internecie, dostęp ten należy uznać za powszechny. Z tego też względu orzeczono, że w rozważanej sprawie została spełniona przesłanka oddziaływania na interesy konsumentów, jako zbiorowości. 8 Arkadiusz Michalak: Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008, str Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów Komentarz, pod red. Cezarego Banasińskiego i Eugeniusza Piontka, Lexis Nexis Polska Sp. z o.o., Warszawa 2009r., Wydanie 1, str

12 Jak już wskazano powyżej, przedsiębiorca stosując praktykę określoną w pkt. I niniejszej decyzji, godził w interesy konsumentów. Niekorzystny wpływ przejawiał się w tym, że powołując się na bezpieczeństwo transakcji osiągane wskutek czynności podejmowanych przez wyspecjalizowany podmiot, przedsiębiorca mógł sprawiać, że konsumenci byli bardziej skłonni do zawierania oferowanych im umów, podczas gdy w rzeczywistości bezpieczeństwo takie nie było gwarantowane. Przedsiębiorca godził swym zachowaniem w zbiorowe interesy konsumentów, gdyż jak to już podkreślono, jego oferta była skierowana do ogółu, do wszystkich potencjalnych klientów. Mając na względzie poczynione w toku niniejszego postępowania administracyjnego ustalenia, ich kwalifikację prawną oraz okoliczność, że doszło do stwierdzenia bezprawności zachowania przedsiębiorcy będącego stroną niniejszego postępowania, a także to, że oceniane zachowania wynikały z działalności przedsiębiorcy, który nimi godził w zbiorowe interesy konsumentów, należało orzec, że doszło do naruszenia art. 24 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Zgodnie z tymi przepisami zakazane jest stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, a jedną z postaci takiej praktyki jest nieuczciwa praktyka rynkowa. Oceny tej nie zmienia okoliczność podnoszona przez Abiko, że jego celem nie było wprowadzanie w błąd. Istnienie praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów nie jest determinowane świadomością bezprawności określonego zachowania, ani też świadomością skutków, jakie ono wywołuje, czy też ich niekorzystnego charakteru. W toku niniejszego postępowania ustalono, że przedsiębiorca zawiesił swą współpracę z MM Finanse i nie prezentuje już na swej stronie internetowej oferty dotyczącej produktów inwestycyjnych, jaka wcześniej była dostępna. W toku niniejszego postępowania udokumentowano, że oświadczenie o zawieszeniu takiej działalności, do czasu wyjaśnienia wszelkich nieprawidłowości, było dostępne 20 września 2012 r. W tych okolicznościach, mając na względzie treść art. 27 ust. 1 i 2 należało orzec, że przedsiębiorca stosował praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów oraz zaniechał jej stosowania. Stąd należało orzec, jak w punkcie I sentencji niniejszej decyzji. Ad II Druga z praktyk, jaką poddano ocenie w ramach niniejszego postępowania administracyjnego polega na prezentowaniu na stronie internetowej przedsiębiorcy i w reklamach zamieszczanych w sieci Internet informacji o możliwości sprawdzenia przez konsumenta umowy przed jej podpisaniem, jako szczególnej korzyści wyróżniającej ofertę przedsiębiorcy, podczas gdy uprawnienie to przysługuje konsumentom z mocy prawa, co stanowi nieuczciwą praktykę rynkową w rozumieniu art. 7 pkt. 10 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, co jest niezgodne z art. 24 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Art. 7 pkt. 10 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym stanowi, że Nieuczciwymi praktykami rynkowymi w każdych okolicznościach są następujące praktyki wprowadzające w błąd: (...) prezentowanie uprawnień przysługujących konsumentom z mocy prawa, jako cechy wyróżniającej ofertę przedsiębiorcy. Tak więc w dalszej kolejności wykazać należy, że przedsiębiorca odnosił się do uprawnień konsumentów, które przysługują im z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz, że prezentował je jako możliwość wyróżniającą jego ofertę spośród innych podobnych ofert. 12

13 W rozważanej sprawie przedsiębiorca wskazywał w Internecie, gdzie prezentował swą ofertę dotyczącą umów inwestycyjnych, których stroną była firma MM Finanse, że istnieje Możliwość sprawdzenia umowy przed jej podpisaniem, wgląd w dokumenty firmy. Informację tej treści przedsiębiorca prezentował w części zatytułowanej Co zyskują klienci?, wśród innych informacji charakteryzujących ofertę, opisujących jej specyficzne cechy. Z tego można było wywnioskować, iż oferta przedstawiona przez Abiko jest wyjątkowa i w innych przypadkach zapoznanie się z umową przed jej zawarciem jest co do zasady niemożliwe. Istotą umowy jest osiągnięcie przez jej strony konsensusu, nie tylko co do zamiaru jej zawarcia, ale także co do jej treści. Tak więc już z samej istoty umowy wynika to, że obie jej strony powinny poznać wszystkie warunki przyszłej umowy, zanim złożą oświadczenie woli. Dodatkowo w tym miejscu zaznaczyć trzeba, że umowy inwestycyjne, do zawierania których przedsiębiorca zachęcał, zawierano z wykorzystaniem wzoru umowy ustalonego przez przyjmującego wpłaty środków pieniężnych konsumentów, a taki może stosownie do art ustawy Kodeks cywilny wiązać drugą stronę umowy jedynie wówczas, gdy został jej doręczony przy zawarciu umowy. Powyższe należy rozmieć w ten sposób, że strona umowy powinna mieć świadomość, jakiej treści umowę zawiera, z czego z kolei wynika, że wzorzec taki musi zostać jej doręczony, nim ta złoży swe oświadczenie woli. Wprawdzie przedsiębiorca podnosił w toku niniejszego postępowania, że wskazywał na możliwość zapoznania się z umową jedynie w celach informacyjnych, to umiejscowienie tego komunikatu spowodowało, że konsumenci mogli odnieść wrażenie, iż jest to okoliczność wyróżniająca tryb zawierania umowy inwestycyjnej za pośrednictwem Abiko, spośród innych podobnych działań. W kontekście ustalonych okoliczności niniejszej sprawy nie budzi wątpliwości stwierdzenie, że przedsiębiorca informował o uprawnieniu przysługującym konsumentom z mocy prawa w sposób, który mógł sprawiać wrażenie, że jest to uprawnienie nadzwyczajne i przyznane konsumentom z inicjatywy przedsiębiorcy. Ocena tej praktyki ma charakter abstrakcyjny w tym kontekście, że jest oderwana od tego, czy w rzeczywistości w jakimkolwiek konkretnym przypadku konsument kierując się rozważanym zapewnieniem dążył do zawarcia umowy lub takową zawarł. Istotne jest to, że opisane zachowanie przedsiębiorcy mogło niekorzystnie wpływać na sytuację przeciętnego konsumenta w rozumieniu art. 2 ust. 8 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Rozważania dotyczące tego pojęcia, a także modelu przeciętnego konsumenta przyjętego na potrzeby niniejszej sprawy zawarto w uzasadnieniu do pkt. I na stronie 10 i 11 i są one aktualne także w odniesieniu do praktyki opisanej w pkt. II. W świetle powyższego należało orzec o naruszeniu przez Abiko art. 7 pkt. 10 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. W ramach przedmiotowego postępowania administracyjnego wykazano, że praktyka oceniana w pkt. II niniejszej decyzji godziła w zbiorowe interesy konsumentów. Rozważania na temat statusu konsumentów oraz pojęcia zbiorowych interesów konsumentów zawarte w uzasadnieniu do pkt. I należy odnieść również do niniejszej praktyki. Jednocześnie dodać trzeba, że przedsiębiorca godził w zbiorowe interesy konsumentów w ten sposób, że informując ich o możliwości zapoznania się z umową, jak o szczególnym przewidzianym przez niego uprawnieniu, mógł sprawiać, że byli oni bardziej skłonni do zawarcia umów. Konsumenci mogli mianowicie pozostawać w przeświadczeniu, iż korzystają z przywileju, 13

14 który nie wynika z przepisów prawa, lecz został im przyznany przez przedsiębiorcę. Takie zachowanie Abiko mogło wpływać na dezinformację konsumentów, a także na ich ewentualne postępowanie w zakresie dotyczącym egzekwowania przysługujących im uprawnień. Wobec spełnienia w rozważanej sprawie wszystkich przesłanek świadczących o stosowaniu przez przedsiębiorcę nieuczciwej praktyki rynkowej, tym samym praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów należało orzec, że przedsiębiorca dopuścił się naruszenia art. 24 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Z uwagi na to, że jak wskazano w uzasadnieniu do pkt. I niniejszej decyzji, przedsiębiorca zaprzestał prezentowania swej oferty, oraz że udokumentowano, iż stało się to 20 września 2012 r., stosownie do art. 27 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów należało stwierdzić, że przedsiębiorca zaniechał stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów opisanej w tym punkcie decyzji. Ad III Zgodnie z art. 106 ust. 1 pkt. 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu może skorzystać z uprawnienia do nałożenia na przedsiębiorcę stosującego praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów kary pieniężnej w wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary. Kara taka może być nałożona bez względu na to, czy przedsiębiorca dopuścił się naruszenia umyślnie, czy też nieumyślnie. Z powyższego wynika, że kara może być nałożona bez względu na okoliczność występowania po stronie przedsiębiorcy winy rozumianej jako świadomość bezprawności zachowania. Stosownie do art. 111 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych, w tym kar określonych w art. 106 tej ustawy, należy uwzględnić w szczególności okres, stopień oraz okoliczności naruszenia przepisów ustawy, a także uprzednie naruszenie przepisów ustawy. Kara nakładana przez Prezesa Urzędu na przedsiębiorcę, który dopuścił się stosowania praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów służy podkreśleniu naganności ocenianego zachowania. Przedsiębiorca, jako profesjonalista powinien wiedzieć, że nie może w żaden sposób godzić w interesy konsumentów. Orzeczona kara powinna stanowić dolegliwość dla uczestnika niniejszego postępowania, tak aby jej nałożenie skutkowało w przyszłości zapobieżeniem zaistnienia podobnych sytuacji. W opinii Prezesa Urzędu należy podkreślić aspekt edukacyjny i wychowawczy zastosowanego środka oraz wyrazić nadzieję, że odniesie on spodziewany skutek na przyszłość. Poza wymiarem indywidualnym kary należy zwrócić uwagę na jej wymiar ogólny, funkcję odstraszającą i wychowawczą w stosunku do innych uczestników rynku. 1. Pierwsza z kar wymierzanych w niniejszym przypadku jest nakładana w związku ze stosowaniem przez Abiko praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów określonej w punkcie I niniejszej decyzji, a polegającej na stosowaniu nieuczciwej praktyki rynkowej polegającej na wprowadzaniu w błąd co do bezpieczeństwa transakcji zawieranych z udziałem konsumentów. Podstawą obliczenia wysokości niniejszej kary jest przychód osiągnięty przez przedsiębiorcę w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, tj. w 2011 r., który wyniósł [tajemnica przedsiębiorstwa] (pkt I 1 Załącznika Nr 1). W związku z tym maksymalna kara, 14

15 jaka mogłaby w niniejszym przypadku zostać wymierzona, to kara w wysokości [tajemnica przedsiębiorstwa] (pkt I 3 Załącznika Nr 1). W oparciu o osiągnięty przez przedsiębiorcę przychód ustalono kwotę bazową stanowiącą punkt wyjścia dla dalszych obliczeń, którą określono na poziomie [tajemnica przedsiębiorstwa] (pkt II 1 a Załącznika Nr 1) przychodu, czyli na poziomie zł (słownie: sześciu tysięcy trzynastu złotych). Oceniana praktyka określona w pkt. I niniejszej decyzji ujawniała się na etapie przedkontraktowym. Wiązała się ona mianowicie z udostępnianiem konsumentom informacji na temat bezpieczeństwa transakcji związanych z powierzaniem przez konsumentów środków finansowych. Ze względu na specyfikę umów dotyczących produktów finansowych wagę tej praktyki określono, jako stosunkowo dużą. Rozważana praktyka ujawniła się na rynku, na którym działa wiele podmiotów, wobec czego konsumenci mają swobodę przy podejmowaniu decyzji o zawarciu umowy z przedsiębiorcą i wybór ten nie jest ograniczony poprzez znikomą liczbę uczestników danego rynku. Niemniej jednak trzeba też zauważyć, że w momencie, gdy konsument podejmie decyzję o powierzeniu swych środków pieniężnych wybranemu podmiotowi, środki te zostają obarczone określonym ryzykiem i czynnika tego nie można już wyeliminować, ani w żaden sposób odwrócić ewentualnych negatywnych skutków. Na wysokość kwoty bazowej ma również wpływ to, że rozważaną praktykę należy zaklasyfikować jako krótkotrwałą. Prezes Urzędu ustalił, że praktyka ta była stosowana krócej niż rok, gdyż trwała ona od maja do września 2012 r. Po ustaleniu kwoty bazowej przystąpiono do analizy, czy w niniejszej sprawie zaszły okoliczności łagodzące i obciążające, które mogłyby mieć wpływ na wymiar kary. W sprawie tej wystąpiła jedna okoliczność łagodząca, którą było zaniechanie przez przedsiębiorcę stosowania praktyki, o której mowa w pkt. I niniejszej decyzji. Przedsiębiorca zaniechał jej stosowania po tym jak powziął informację, iż jego zachowanie może naruszać przepisy prawa. Decyzja o zaprzestaniu prowadzenia kwestionowanej działalności została podjęta z uwagi na dbałość o interesy konsumentów. Z tego względu wymiar kwoty bazowej obniżono o 30 %. W niniejszej sprawie wystąpiła także jedna okoliczność obciążająca. Z uwagi na specyficzną organizację działalności przedsiębiorcy miała ona wymiar ogólnokrajowy. Niniejsza okoliczność spowodowała podwyższenie kwoty bazowej o 20 %. W tych okolicznościach wymiar kwoty bazowej zmniejszono ogółem o 10 %. W wyniku obliczeń przeprowadzonych w wyżej opisany sposób, karę pieniężną z tytułu naruszenia art. 24 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w zakresie opisanym w pkt. I sentencji niniejszej decyzji określonoby na poziomie 5 411,70 zł (słownie pięciu tysięcy czterystu jedenastu złotych siedemdziesięciu groszy). Kara w takiej wysokości nie spełniłaby swoich funkcji, w tym zwłaszcza funkcji represyjnej, wobec czego zdecydowano w niniejszym przypadku o nadzwyczajnym podwyższeniu kary. Mając na względzie występujące w tej sprawie nadzwyczajne okoliczności tj. wyjątkową szkodliwość rozważanej praktyki, za sprawą której, bazując na informacji odnoszącej się do takiej istotnej kwestii, jak bezpieczeństwo transakcji, przedsiębiorca godził w zbiorowe interesy konsumentów, konieczne stało się podwyższenie nakładanej w niniejszym przypadku kary o 200 %, tj. do poziomu zł (słownie: szesnastu tysięcy dwustu trzydziestu pięciu złotych). Podkreślić bowiem trzeba, że przedsiębiorca bazując na potrzebie konsumentów związanej z zapewnieniem bezpieczeństwa transakcji z ich udziałem próbował skłonić ich do zawarcia umów inwestycyjnych, na mocy których powierzali oni swe środki finansowe innemu przedsiębiorcy, a jednocześnie bezpieczeństwa takiego nie zapewniał. Kara w 15

16 orzeczonej wysokości stanowi [tajemnica przedsiębiorstwa] (pkt II 1 b Załącznika Nr 1) % przychodu oraz [tajemnica przedsiębiorstwa] (pkt II 1 c Załącznika Nr 1) maksymalnego wymiaru kary. Na ostatnim etapie sprawdzono, czy kara obliczona w ww. sposób nie przewyższa kary w maksymalnej wysokości, jaka została przewidziana w przepisie art. 106 ust. 1 pkt. 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Sytuacja taka nie ma jednak w niniejszym przypadku miejsca. W tych okolicznościach należało orzec, jak w punkcie III 1 sentencji niniejszej decyzji. 2. Druga z kar wymierzanych w niniejszym przypadku jest nakładana w związku ze stosowaniem przez Abiko praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów określonej w punkcie II niniejszej decyzji, a polegającej na stosowaniu nieuczciwej praktyki rynkowej polegającej na prezentowaniu na stronie internetowej przedsiębiorcy i w reklamach zamieszczanych w sieci Internet informacji o możliwości sprawdzenia przez konsumenta umowy przed jej podpisaniem, jako szczególnej korzyści wyróżniającej ofertę przedsiębiorcy, podczas gdy uprawnienie to przysługuje konsumentom z mocy prawa. Podstawą obliczenia wysokości niniejszej kary jest przychód osiągnięty przez przedsiębiorcę w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, tj. w 2011 r., który wyniósł [tajemnica przedsiębiorstwa] (pkt I 1 Załącznika Nr 1). W związku z tym maksymalna kara, jaka mogłaby w niniejszym przypadku zostać wymierzona, to kara w wysokości [tajemnica przedsiębiorstwa] (pkt I 3 Załącznika Nr 1). W oparciu o osiągnięty przez przedsiębiorcę przychód ustalono kwotę bazową stanowiącą punkt wyjścia dla dalszych obliczeń, którą określono na poziomie [tajemnica przedsiębiorstwa] (pkt II 1 a Załącznika Nr 1) przychodu, czyli na poziomie zł (słownie: sześciu tysięcy trzynastu złotych). Oceniana praktyka określona w pkt. II niniejszej decyzji ujawniała się na etapie przedkontraktowym. Wiązała się ona mianowicie z udostępnianiem konsumentom informacji na temat możliwości zapoznania się z treścią umowy w sposób, który mógł wywoływać wrażenie, iż jest to uprawnienie szczególne przyznane konsumentom przez przedsiębiorcę, a nie wynikające z przepisów prawa. Ze względu na specyfikę umów dotyczących produktów finansowych wagę tej praktyki określono, jako stosunkowo dużą. Rozważana praktyka ujawniła się na rynku, na którym działa wiele podmiotów, wobec czego konsumenci mają swobodę przy podejmowaniu decyzji o zawarciu umowy z przedsiębiorcą i wybór ten nie jest ograniczony poprzez znikomą liczbę uczestników danego rynku. Niemniej jednak trzeba też zauważyć, że w momencie, gdy konsument podejmie decyzję o powierzeniu swych środków pieniężnych wybranemu podmiotowi, środki te zostają obarczone określonym ryzykiem i czynnika tego nie można już wyeliminować, ani w żaden sposób odwrócić ewentualnych negatywnych skutków. Na wysokość kwoty bazowej ma również wpływ to, że rozważaną praktykę należy zaklasyfikować jako krótkotrwałą. Prezes Urzędu ustalił, że praktyka ta była stosowana krócej niż rok, gdyż trwała ona od maja do września 2012 r. Po ustaleniu kwoty bazowej przystąpiono do analizy, czy w niniejszej sprawie zaszły okoliczności łagodzące i obciążające, które mogłyby mieć wpływ na wymiar kary. W sprawie tej wystąpiła jedna okoliczność łagodząca, którą było zaniechanie przez przedsiębiorcę stosowania praktyki, o której mowa w pkt. II niniejszej decyzji. Przedsiębiorca 16

17 zaniechał jej stosowania po tym jak powziął informację, iż jego zachowanie może naruszać przepisy prawa. Decyzja o zaprzestaniu prowadzenia kwestionowanej działalności została podjęta z uwagi na dbałość o interesy konsumentów. Z tego względu wymiar kwoty bazowej obniżono o 30 %. W niniejszej sprawie wystąpiła także jedna okoliczność obciążająca. Z uwagi na specyficzną organizację działalności przedsiębiorcy miała ona wymiar ogólnokrajowy. Niniejsza okoliczność spowodowała podwyższenie kwoty bazowej o 20 %. W tych okolicznościach wymiar kwoty bazowej zmniejszono ogółem o 10 %. W wyniku obliczeń przeprowadzonych w wyżej opisany sposób, karę pieniężną z tytułu naruszenia art. 24 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w zakresie opisanym w pkt. II sentencji niniejszej decyzji określonoby na poziomie 5 411,70 zł (słownie pięciu tysięcy czterystu jedenastu złotych siedemdziesięciu groszy). Kara w takiej wysokości nie spełniłaby swoich funkcji, w tym zwłaszcza funkcji represyjnej, wobec czego zdecydowano w niniejszym przypadku o nadzwyczajnym podwyższeniu kary. Mając jednak na względzie występujące w tej sprawie nadzwyczajne okoliczności tj. wyjątkową szkodliwość rozważanej praktyki, za sprawą której, bazując na informacji odnoszącej się do takiej istotnej kwestii, jak bezpieczeństwo transakcji, przedsiębiorca godził w zbiorowe interesy konsumentów, konieczne stało się podwyższenie nakładanej w niniejszym przypadku kary o 200 %, tj. do poziomu zł (słownie: szesnastu tysięcy dwustu trzydziestu pięciu złotych). Podkreślić bowiem trzeba, że przedsiębiorca bazując na potrzebie konsumentów związanej z zapewnieniem bezpieczeństwa transakcji z ich udziałem informował ich o możliwości zapoznania się z treścią umowy przed jej zawarciem, jak o szczególnym, przyznanym przez niego uprawnieniu, podczas gdy uprawnienie takie przysługuje konsumentom z mocy prawa, a więc niezależnie od jego woli. Kara w orzeczonej wysokości stanowi [tajemnica przedsiębiorstwa] (pkt II 1 b Załącznika Nr 1) % przychodu oraz [tajemnica przedsiębiorstwa] (pkt II 1 c Załącznika Nr 1) maksymalnego wymiaru kary. Na ostatnim etapie sprawdzono, czy kara obliczona w ww. sposób nie przewyższa kary w maksymalnej wysokości, jaka została przewidziana w przepisie art. 106 ust. 1 pkt. 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Sytuacja taka nie ma jednak w niniejszym przypadku miejsca. W tych okolicznościach należało orzec, jak w punkcie III 2 sentencji niniejszej decyzji. Zgodnie z art. 112 ust. 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów karę pieniężną należy uiścić w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się niniejszej decyzji na konto Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: NBP o/o Warszawa Nr Ad IV Zgodnie z art. 80 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Prezes Urzędu rozstrzyga o kosztach w drodze postanowienia, które może być zamieszczone w decyzji kończącej postępowanie. W myśl art. 77 ust. 1 tej ustawy, jeżeli w wyniku postępowania Prezes Urzędu stwierdził naruszenie przepisów ustawy, przedsiębiorca, który dopuścił się tego naruszenia, jest obowiązany ponieść koszty postępowania. Zgodnie natomiast z art k.p.a. jednocześnie z wydaniem decyzji organ administracji publicznej ustali w drodze postanowienia wysokość kosztów postępowania, osoby zobowiązane do ich poniesienia oraz termin i sposób ich uiszczenia. 17

18 Postępowanie w sprawie stosowania przez przedsiębiorcę praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów zostało wszczęte z urzędu, a w jego wyniku Prezes Urzędu w punkcie I i II sentencji decyzji stwierdził naruszenie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Kosztami niniejszego postępowania są wydatki związane z korespondencją prowadzoną przez Prezesa Urzędu ze stroną. W związku z powyższym postanowiono obciążyć przedsiębiorcę kosztami postępowania w wysokości 18,80 zł (słownie: osiemnastu złotych osiemdziesięciu groszy). Koszty niniejszego postępowania przedsiębiorca obowiązany jest wpłacić na konto Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie w NBP o/o Warszawa Nr w terminie 14 dni od uprawomocnienie się decyzji. Stosownie do treści art. 81 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w związku z art ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.) od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Katowicach. W przypadku jednak kwestionowania wyłącznie postanowienia o kosztach zawartego w punkcie IV niniejszej decyzji, stosownie do art i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 80 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz stosownie do art. 81 ust. 5 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w związku z art i 2 Kodeksu postępowania cywilnego, należy wnieść zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Katowicach w terminie tygodnia od dnia doręczenia niniejszej decyzji. DYREKTOR DELEGATURY URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW W KATOWICACH Maciej Fragsztajn 18

DELEGATURA UOKiK W KATOWICACH

DELEGATURA UOKiK W KATOWICACH DELEGATURA UOKiK W KATOWICACH RKT 61 30 /12/AD Katowice, dnia 14 grudnia 2012 r. DECYZJA Nr RKT - 42/2012 Stosownie do art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI ul. Piotrkowska 120 90-006 Łódź tel. (42) 636 36 89, fax (42) 636 07 12 e mail: lodz@uokik.gov.pl RŁO- 61-53(9)/12/RB Łódź, dnia 29 marca

Bardziej szczegółowo

Reklama wprowadzająca w błąd jak unikać szkodliwych praktyk

Reklama wprowadzająca w błąd jak unikać szkodliwych praktyk Reklama wprowadzająca w błąd jak unikać szkodliwych praktyk Reklama wprowadzająca w Title błąd of the jak unikać presentation szkodliwych Date praktyk # 2 Reklama oznacza przedstawienie w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Próba dookreślenia terminu zbiorowy interes konsumentów definicja oraz jej wyznaczniki

Próba dookreślenia terminu zbiorowy interes konsumentów definicja oraz jej wyznaczniki KRAJOWA KONFERENCJA KONSUMENCKA Próba dookreślenia terminu zbiorowy interes konsumentów definicja oraz jej wyznaczniki dr hab. Prof. nadzw. Małgorzata Sieradzka dr hab. Prof. nadzw. Małgorzata Sieradzka

Bardziej szczegółowo

BEZPRAWNE PRAKTYKI NARUSZAJĄCE ZBIOROWE INTERESY PASAŻERÓW W TRANSPORCIE KOLEJOWYM UWAGI DE LEGE LATA I DE LEGE FERENDA

BEZPRAWNE PRAKTYKI NARUSZAJĄCE ZBIOROWE INTERESY PASAŻERÓW W TRANSPORCIE KOLEJOWYM UWAGI DE LEGE LATA I DE LEGE FERENDA Urząd Transportu Kolejowego BEZPRAWNE PRAKTYKI NARUSZAJĄCE ZBIOROWE W TRANSPORCIE KOLEJOWYM 2016-05-25 Karol Kłosowski Urząd Transportu Kolejowego Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu W TRANSPORCIE

Bardziej szczegółowo

DELEGATURA UOKiK W KATOWICACH

DELEGATURA UOKiK W KATOWICACH DELEGATURA UOKiK W KATOWICACH Katowice, dnia 08. 06. 2005r. RKT 61 27/05/AD DECYZJA Nr RKT - 33 /2005 I. Stosownie do art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KATOWICACH

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KATOWICACH PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KATOWICACH Katowice, dn. 18 grudnia 2014r. RKT-61-41/13/SB DECYZJA Nr RKT-44/2014 Stosownie do art. 33 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 16 lutego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt III SK 56/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 czerwca 2013 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa Cyfrowy Polsat Spółki Akcyjnej w W. przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KATOWICACH

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KATOWICACH PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KATOWICACH RKT 61 08/13/BP Katowice, dnia 24 czerwca 2013 r. DECYZJA Nr RKT - 14/2013 Stosownie do art. 33 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 lutego

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI ul. Piotrkowska 120 90-006 Łódź tel. (42) 636 36 89, fax (42) 636 07 12 e mail: lodz@uokik.gov.pl RŁO- 61-62(10)/12/AB Łódź, dnia 1 marca

Bardziej szczegółowo

Prawo konsumenckie dla przedsiębiorców

Prawo konsumenckie dla przedsiębiorców Prawo konsumenckie dla przedsiębiorców czyli dlaczego warto dbać o konsumenta European Commission Enterprise and Industry PRAWO KONSUMENCKIE DLA Title PRZEDSIĘBIORCÓW of the presentation 22.11.2010 Date

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI Aleja Piłsudskiego 8 90-051 Łódź, P - 73 Tel. (0-42) 636-36-89, Fax (0-42) 636-07-12 E-mail: lodz@uokik.gov.pl RŁO/61-82/04/AS Łódź, dnia

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL DDK-61-31/08/AJ Warszawa, dn. 31 grudnia 2008 r. DECYZJA DDK Nr 37 /2008 I. Na podstawie art. 26 ust. 1 w związku z art.

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie. 1 dalej także jako ustawa. 2 dalej Prezes UOKiK.

I. Wprowadzenie. 1 dalej także jako ustawa. 2 dalej Prezes UOKiK. WYJAŚNIENIA W SPRAWIE WYDAWANIA DECYZJI ZOBOWIĄZUJĄCEJ W SPRAWACH PRAKTYK OGRANICZAJĄCYCH KONKURENCJĘ ORAZ PRAKTYK NARUSZAJĄCYCH ZBIOROWE INTERESY KONSUMENTÓW I. Wprowadzenie. Ustawa z dnia 16 lutego 2007

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY

PREZES URZĘDU OCHRONY PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-61-33/14/DJ Warszawa, 2015 r. DECYZJA nr RWA 08/2015 I. Na podstawie art. 28 ust. 1 i

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt III SK 7/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 29 kwietnia 2009 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa C. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeciwko Prezesowi Urzędu

Bardziej szczegółowo

Kontrola reklam przedświątecznych

Kontrola reklam przedświątecznych Kontrola reklam przedświątecznych Kontrola reklam przedświątecznych Zakres badania: reklamy kredytów konsumenckich, którymi kredytodawcy lub pośrednicy kredytowi posługiwali się w okresie od 1 listopada

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE NR RBG -18/2015

POSTANOWIENIE NR RBG -18/2015 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W BYDGOSZCZY ul. Długa 47,85-034 Bydgoszcz Tel. 52 345-56-44, Fax 52 345-56-17 E-mail: bydgoszcz@uokik.gov.pl Bydgoszcz, dnia 4 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-430-4/11/AŻ Warszawa, dn. 13 czerwca 2012 r. DECYZJA Nr RWA-7/2012 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Początek biegu terminu dla wszczęcia postępowania antymonopolowego w przypadku zaprzestania stosowania praktyki ograniczającej konkurencję.

Początek biegu terminu dla wszczęcia postępowania antymonopolowego w przypadku zaprzestania stosowania praktyki ograniczającej konkurencję. 132 Początek biegu terminu dla wszczęcia postępowania antymonopolowego w przypadku zaprzestania stosowania praktyki ograniczającej konkurencję. Wyrok Sądu Najwyższego z 20 lutego 2014 r. III SK 26/13 1.

Bardziej szczegółowo

Ochrona konsumenta w obrocie profesjonalnym?

Ochrona konsumenta w obrocie profesjonalnym? Ochrona konsumenta w obrocie profesjonalnym? Granice swobody prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców Zakres swobody przy umowach jednostronnie a obustronnie profesjonalnych? Strategia

Bardziej szczegółowo

Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ

Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ Internetowa sprzedaż pomiędzy przedsiębiorcami bierzesz fakturę nie jesteś już konsumentem MARTA KOPEĆ Plan Wykładu I. Charakterystyka przedsiębiorcy II. Podstawowe zasady obowiązujące w obrocie profesjonalnym:

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nr 12/ 07 /I/2013 w sprawie interpretacji indywidualnej

Decyzja Nr 12/ 07 /I/2013 w sprawie interpretacji indywidualnej Dyrektor znak: Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w w Katowicach Dyrektor Śląskiego znak: WSS Oddziału - 12/ 07 Wojewódzkiego /I/2013 Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw. z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz.

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw. z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw z dnia 5 sierpnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1634) Wprowadzenie W ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy ustawa

Bardziej szczegółowo

RŁO-61-7(16)/13/AB Łódź, dnia 15 października 2013 r. DECYZJA Nr RŁO 44/2013

RŁO-61-7(16)/13/AB Łódź, dnia 15 października 2013 r. DECYZJA Nr RŁO 44/2013 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI ul. Piotrkowska 120 90-006 Łódź tel. (42) 636 36 89, fax (42) 636 07 12 e mail: lodz@uokik.gov.pl RŁO-61-7(16)/13/AB Łódź, dnia 15 października

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 30.12.2014r. RKT-61-18/14/SB. POSTANOWIENIE Nr 1

Katowice, dnia 30.12.2014r. RKT-61-18/14/SB. POSTANOWIENIE Nr 1 URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Delegatura w Katowicach 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 43 tel. 32 256 46 96, 32 255 26 47, 32 255 44 04 fax 32 256 37 64 E-mail: katowice@uokik.gov.pl Katowice,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr RKR - 52/2013

DECYZJA Nr RKR - 52/2013 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KRAKOWIE RKR-61-44/12/AGW- /13 Kraków, dnia 30 grudnia 2013 r. DECYZJA Nr RKR - 52/2013 I. Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 w związku z art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 października 2015 r. Poz. 1634 USTAWA z dnia 5 sierpnia 2015 r. 1), 2) o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL DDK-61-6/13/PM Warszawa, dn. 30 grudnia 2013 r. DECYZJA NR DDK - 9/2013 I. Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 w związku z art.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR RBG -22/2014

DECYZJA NR RBG -22/2014 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W BYDGOSZCZY ul. Długa 47,85-034 Bydgoszcz Tel. 52 345-56-44, Fax 52 345-56-17 E-mail: bydgoszcz@uokik.gov.pl Bydgoszcz, dnia 10 września 2014

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Warszawa, dnia 10 lutego 2015 r. DOLiS/DEC-87/15/9908,9910,9920 dot.

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Warszawa, dnia 10 lutego 2015 r. DOLiS/DEC-87/15/9908,9910,9920 dot. GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Warszawa, dnia 10 lutego 2015 r. DOLiS/DEC-87/15/9908,9910,9920 dot. DOLiS-[ ] DECYZJA Na podstawie art. 104 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

Jakie mogą być skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia

Jakie mogą być skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia Jakie mogą być skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia Ewa Gadomska Prawnik z Kancelarii Prawnej Jerzy T. Pieróg Organizator przetargu w celu ochrony swojego interesu powinien sprawdzać,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA RBG - 21/2009

DECYZJA RBG - 21/2009 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W BYDGOSZCZY ul. Długa 47, 85-034 Bydgoszcz tel. (052) 345-56-44, Fax (052) 345-56-17, E-mail: bydgoszcz@uokik.gov.pl Bydgoszcz, dnia 2 grudnia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA RLU 26/2012. działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

DECYZJA RLU 26/2012. działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Delegatura w Lublinie 20-012 Lublin, ul. Ochotnicza 10 Tel. (0-81) 532-35-31, 743-77-30, 532-54-48, Fax (0-81) 532-08-26 E-mail: lublin@uokik.gov.pl RLU

Bardziej szczegółowo

Zastrzeżenie: Powyższa opinia nie iest wiażaca dla organów samorządu radców prawnych. Kraków, dnia r.

Zastrzeżenie: Powyższa opinia nie iest wiażaca dla organów samorządu radców prawnych. Kraków, dnia r. STANOWISKO (opinia) Komisji ds. wykonywania zawodu i etyki Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie dotyczące przedmiotu działalności kancelarii radcy prawnego oraz możliwości jednoczesnego wykonywania

Bardziej szczegółowo

Organizacja ochrony konkurencji i konsumentów.

Organizacja ochrony konkurencji i konsumentów. Organizacja ochrony konkurencji i konsumentów. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r. (Dz.U. Nr 50, poz. 331) Ustawa określa: 1) warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz

Bardziej szczegółowo

KONSUMENT NA RYNKU USŁUG BANKOWYCH RAPORT UOKIK

KONSUMENT NA RYNKU USŁUG BANKOWYCH RAPORT UOKIK KONSUMENT NA RYNKU USŁUG BANKOWYCH RAPORT UOKIK Warszawa, luty 2008 Opracowanie: Departament Polityki Konsumenckiej UOKiK 2 Spis treści I. WSTĘP... 4 1. CEL BADANIA... 4 2. ZAKRES PODMIOTOWY BADANIA...

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt III SK 7/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 24 maja 2011 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa H. L. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeciwko Prezesowi Urzędu

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Maciej Pacuda (przewodniczący) SSN Dawid Miąsik (sprawozdawca) SSN Piotr Prusinowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Maciej Pacuda (przewodniczący) SSN Dawid Miąsik (sprawozdawca) SSN Piotr Prusinowski Sygn. akt III SK 42/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 4 sierpnia 2016 r. SSN Maciej Pacuda (przewodniczący) SSN Dawid Miąsik (sprawozdawca) SSN Piotr Prusinowski

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-61-10 /09/JKa DECYZJA Nr RWA-35/2009 Warszawa, dn. 30 października 2009 r. I. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Przepisy dotyczące postanowień niedozwolonych we wzorcach umownych. Kodeks cywilny. Art. 385.

Przepisy dotyczące postanowień niedozwolonych we wzorcach umownych. Kodeks cywilny. Art. 385. Przepisy dotyczące postanowień niedozwolonych we wzorcach umownych. Kodeks cywilny Art. 385. 1. W razie sprzeczności treści umowy z wzorcem umowy strony są związane umową. 2. Wzorzec umowy powinien być

Bardziej szczegółowo

Firma handlowa SOBKOWIAK Sp. j. ul. Wolsztyńska 54 64-212 Siedlec

Firma handlowa SOBKOWIAK Sp. j. ul. Wolsztyńska 54 64-212 Siedlec WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań Poznań, dnia września 2013r. Nr akt : D/LE.ŻG.8361.139.2013 ZPO Firma handlowa SOBKOWIAK Sp. j. ul. Wolsztyńska

Bardziej szczegółowo

Zakaz konkurencji. www.pip.gov.pl

Zakaz konkurencji. www.pip.gov.pl www.pip.gov.pl Zawarcie umowy Pracodawca, który prowadzi działalność jako podmiot gospodarczy, może zabezpieczyć swoje interesy przed ewentualnymi, niepożądanymi zachowaniami aktualnie zatrudnionych, jak

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 11/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 6 sierpnia 2013 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bogusław Cudowski SSN Maciej Pacuda

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawartą w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (04-051), przy ul. Poligonowej 30, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI ul. Piotrkowska 120 90-006 Łódź tel. (42) 636 36 89, fax (42) 636 07 12 e mail: lodz@uokik.gov.pl RŁO-61-19( )/11/TD Łódź, dnia 4 listopada

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Józef Szewczyk SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Józef Szewczyk SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) Sygn. akt V KK 252/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 listopada 2014 r. SSN Andrzej Siuchniński (przewodniczący) SSN Józef Szewczyk SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Przewodniczący AndrLej Jakubiak L. dz. DOKIWPR/L'I'J:/.3 /1 /2014/PM Warszawa, dnia,,{ IIID.( /2014 r. Sz. P. Krzysztof Pietraszkicwicz Pre'"Lcs Związku Banków Polskich Ul.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, Warszawa, dnia 10 kwietnia 2014 r.

Warszawa, Warszawa, dnia 10 kwietnia 2014 r. Warszawa, Warszawa, dnia 10 kwietnia 2014 r. PIERWSZY PREZES SĄDU NAJWYŻSZEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BSA III-4110-2/14 BSA III - 4110 2/14 Sąd Najwyższy Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr RŁO 10/2015

DECYZJA Nr RŁO 10/2015 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI ul. Piotrkowska 120 90-006 Łódź tel. (42) 636 36 89, fax (42) 636 07 12 e mail: lodz@uokik.gov.pl RŁO- 61-3(12)/15/AB Łódź, dnia 11 grudnia

Bardziej szczegółowo

Kiedy umowa zlecenie jest umową o pracę? - na przykładzie orzecznictwa.

Kiedy umowa zlecenie jest umową o pracę? - na przykładzie orzecznictwa. VII EDYCJA Konwent Prawa Pracy Joanna Kaleta Kiedy umowa zlecenie jest umową o pracę? - na przykładzie orzecznictwa. 1 1 Treść stosunku pracy art. 22 k.p. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

Adam Jasser Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa

Adam Jasser Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH Irena Lipowicz I.505.17.2014.AWO Pan Adam Jasser Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa W dniu 14 stycznia 2013 r. wystąpiłam

Bardziej szczegółowo

DECYZJA RLU Nr 19/2012

DECYZJA RLU Nr 19/2012 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Delegatura w Lublinie 20-012 Lublin, ul. Ochotnicza 10 Tel. (0-81) 532-35-31, 532-54-48, 743-77-30, Fax (0-81) 532-08-26 E-mail: lublin@uokik.gov.pl Lublin,

Bardziej szczegółowo

Niniejsze Wyjaśnienia podlegają zgodnie z art. 32 ust. 4 ustawy publikacji w Dzienniku Urzędowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Niniejsze Wyjaśnienia podlegają zgodnie z art. 32 ust. 4 ustawy publikacji w Dzienniku Urzędowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. WYJAŚNIENIA W SPRAWIE USTALANIA WYSOKOŚCI KAR PIENIĘŻNYCH ZA STOSOWANIE PRAKTYK OGRANICZAJĄCYCH KONKURENCJĘ Biorąc pod uwagę dotychczasowy dorobek orzeczniczy w sprawach dotyczących kar pieniężnych nakładanych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 5 listopada 2013 r.,

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 5 listopada 2013 r., Sygn. akt III KK 217/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 listopada 2013 r. SSN Michał Laskowski na posiedzeniu w trybie art. 535 3 k.p.k. po rozpoznaniu w Izbie Karnej w dniu 5 listopada

Bardziej szczegółowo

Decyzja RLU Nr 22/ 2014

Decyzja RLU Nr 22/ 2014 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Delegatura w Lublinie 20-012 Lublin, ul. Ochotnicza 10 Tel. (0-81) 532-35-31, 532-54-48, Fax (0-81) 532-08-26 E-mail: lublin@uokik.gov.pl RLU 61 8/14/EW

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf Sygn. akt II PK 326/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 lipca 2013 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR RBG - 2/2013

DECYZJA NR RBG - 2/2013 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W BYDGOSZCZY ul. Długa 47,85-034 Bydgoszcz Tel. 52 345-56-44, Fax 52 345-56-17 E-mail: bydgoszcz@uokik.gov.pl Bydgoszcz, dnia 27 marca 2013r.

Bardziej szczegółowo

WARMIŃSKO-MAZURSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ

WARMIŃSKO-MAZURSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ WARMIŃSKO-MAZURSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Olsztyn, dnia 22 maja 2015 r. KŻ.8361.28.2015.GM Patryk Korona prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PATRYK PAWEŁ KORONA ABC bis ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 45/ ŻG / 2011

DECYZJA Nr 45/ ŻG / 2011 Łódzki Wojewódzki Inspektor Łódź, dnia 23.08.2011 r. Inspekcji Handlowej z siedzibą w Łodzi 90-730 Łódź, ul. Gdańska 38 Nr akt: ŻG - 47 29 / 11 DECYZJA Nr 45/ ŻG / 2011 Na podstawie art. 40a ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr RPZ 22/2013

DECYZJA nr RPZ 22/2013 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKiK W POZNANIU ul. Zielona 8, 61-851 Poznań Tel. 61 852 15 17, 852-77-50, Fax 61 851 86 44 E-mail: poznan@uokik.gov.pl RPZ-61/1/13/MT/ Poznań,

Bardziej szczegółowo

Marzena Kubiak Hurtownia Warzyw i Owoców U Marzeny ul. Częstochowska Kalisz

Marzena Kubiak Hurtownia Warzyw i Owoców U Marzeny ul. Częstochowska Kalisz WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań D/KA.ŻG.8361.175.2015 ZPO Poznań, dnia lutego 2016 r. Marzena Kubiak Hurtownia Warzyw i Owoców U Marzeny ul. Częstochowska

Bardziej szczegółowo

IPTPB3/ /12-2/IR Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB3/ /12-2/IR Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPB3/423-254/12-2/IR Data 2012.10.02 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

RŁO-61-21(13)11/RB Łódź, dnia 28 marca 2011 r. DECYZJA Nr RŁO 5/2011

RŁO-61-21(13)11/RB Łódź, dnia 28 marca 2011 r. DECYZJA Nr RŁO 5/2011 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI ul. Piotrkowska 120 90-006 Łódź tel. (42) 636 36 89, fax (42) 636 07 12 e mail: lodz@uokik.gov.pl RŁO-61-21(13)11/RB Łódź, dnia 28 marca

Bardziej szczegółowo

RWR 61-15/2014/WS Wrocław,.30. grudnia 2014 r. POSTANOWIENIE Nr RWR 222 /2014

RWR 61-15/2014/WS Wrocław,.30. grudnia 2014 r. POSTANOWIENIE Nr RWR 222 /2014 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA WE WROCŁAWIU 50-224 Wrocław, pl. Strzelecki 25 tel.(071) 323 63 80, fax (071) 323 63 98 e-mail: wroclaw@uokik.gov.pl RWR 61-15/2014/WS Wrocław,.30.

Bardziej szczegółowo

Iwona Szuman Cukiernia Dziadka Rocha ul. Staszica Kalisz

Iwona Szuman Cukiernia Dziadka Rocha ul. Staszica Kalisz WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań D/KA.ŻG.8361.172.2015 ZPO Poznań, dnia lutego 2016 r. Iwona Szuman Cukiernia Dziadka Rocha ul. Staszica 36 62-800

Bardziej szczegółowo

PRAWO GOSPODARCZE. Kazus 1. Egzamin radcowski 2010 r. Część III. Prawo gospodarcze

PRAWO GOSPODARCZE. Kazus 1. Egzamin radcowski 2010 r. Część III. Prawo gospodarcze Część III. PRAWO GOSPODARCZE Kazus 1. Egzamin radcowski 2010 r. I. Po zapoznaniu się z treścią zadania, proszę sporządzić umowę nazwaną, określoną w Kodeksie cywilnym. Zlecenie przygotowania umowy pochodzi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 672 KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD. z dnia 1 października 2002 r.

UCHWAŁA Nr 672 KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD. z dnia 1 października 2002 r. Dz.Urz.KPWiG.02.13.66 UCHWAŁA Nr 672 KOMISJI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD z dnia 1 października 2002 r. w sprawie sporządzania i przedstawiania informacji reklamowych dotyczących funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2007 rok.

Roczne sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2007 rok. Załącznik do uchwały Nr XIV/130/2008 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 28lutego 2008 r. Roczne sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za 2007 rok. Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Bardziej szczegółowo

TESCO POLSKA Sp. z o.o. ul. Kapelanka 54 30-347 Kraków

TESCO POLSKA Sp. z o.o. ul. Kapelanka 54 30-347 Kraków WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań Nr akt: D/LE.ŻG.8361.22.2012 ZPO Poznań, dnia grudnia 2012 r. TESCO POLSKA Sp. z o.o. ul. Kapelanka 54 30-347

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI ul. Piotrkowska 120 90-006 Łódź tel. (42) 636 36 89, fax (42) 636 07 12 e mail: lodz@uokik.gov.pl RŁO-430-1( )/14/AM Łódź, dnia 27 listopada

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KATOWICACH

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KATOWICACH PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KATOWICACH RKT 61 07/15/BP DECYZJA Nr RKT 17/2015 Katowice, 17 grudnia 2015 r. I. Stosownie do art. 33 ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 16 lutego

Bardziej szczegółowo

Wyjaœnienia w sprawie ustalania wysokoœci kar pieniê nych za stosowanie praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê

Wyjaœnienia w sprawie ustalania wysokoœci kar pieniê nych za stosowanie praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê Wyjaœnienia w sprawie ustalania wysokoœci kar pieniê nych za stosowanie praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê Biorąc pod uwagę dotychczasowy dorobek orzeczniczy w sprawach dotyczących kar pieniężnych nakładanych

Bardziej szczegółowo

Czy skrzynki mailowe firm zaleje fala spamu?

Czy skrzynki mailowe firm zaleje fala spamu? Czy skrzynki mailowe firm zaleje fala spamu? Dariusz Prymon aplikant radcowski w Kancelarii Prawnej Jerzy T. Pieróg Zmiana przepisów dotyczących spamu W związku z nowelizacją ustawy Prawo telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Umowa zbycia udziałów

Umowa zbycia udziałów Umowa zbycia udziałów zawarta w dniu 2014 roku w. pomiędzy: Panem., syn. i..., zamieszkały przy ul. w. 00-000, legitymujący się Dowodem Osobistym serii AAA 000000, nr ewidencyjny PESEL 0000000000, NIP

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) Sygn. akt I CSK 763/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 października 2013 r. SSN Katarzyna Tyczka-Rote (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk SSN Józef Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

NIEUCZCIWA KONKURENCJA

NIEUCZCIWA KONKURENCJA NIEUCZCIWA KONKURENCJA Dorota Tarnowska Radca prawny Akty regulujące kwestie ochrony konkurencji Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów Kodeks Cywilny inne

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-61-21/08/MSK Warszawa, dn. 22 września 2008 r. DECYZJA Nr RWA - 33/2008 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych...... Imię i Nazwisko/Nazwa Klienta PESEL/REGON Korzystając z praw przysługujących Klientowi na

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA składającego zlecenie nabycia jednostek uczestnictwa...... Imię i Nazwisko/Nazwa Klienta PESEL/REGON Korzystając z praw przysługujących klientowi na mocy 37 ust. 1 lub

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR RPZ - 15/2011

DECYZJA NR RPZ - 15/2011 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKiK W POZNANIU ul. Zielona 8, 61-851 Poznań Tel. (0-61) 852-15-17, 852-77-50, Fax (0-61) 851-86-44 E-mail: poznan@uokik.gov.pl Poznań, 19 sierpnia

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE nr 1. z dnia 04.12.2015 r.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE nr 1. z dnia 04.12.2015 r. Nr sprawy: SNA.261.2.42.2015.MZ Częstochowa, dn. 04.12.2015 r. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE nr 1 z dnia 04.12.2015 r. Świadczenie usługi doręczeń przekazów pieniężnych adresatom wskazanym przez Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI І KONSUMENTÓW DELEGATURA W KRAKOWIE

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI І KONSUMENTÓW DELEGATURA W KRAKOWIE PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI І KONSUMENTÓW DELEGATURA W KRAKOWIE RKR-61-27/13/PP-19/15 Kraków, dnia 3 czerwca 2015 r. DECYZJA NR RKR - 2/2015 Stosownie do art. 33 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 lutego

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2011 R. SNO 41/11

WYROK Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2011 R. SNO 41/11 WYROK Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2011 R. SNO 41/11 Przewodniczący: sędzia SN Stanisław Zabłocki Sędziowie SN: Małgorzata Gersdorf (sprawozdawca), Barbara Skoczkowska. S ą d N a j w y ż s z y S ą d D y s c

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. z uzasadnieniami

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. z uzasadnieniami PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE OPEN FINANCE S.A. z uzasadnieniami Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Open Finance S.A. z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzględnienia wniosku.

DECYZJA. odmawiam uwzględnienia wniosku. GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski Warszawa, dnia 20 czerwca 2013 r. DOLiS/DEC-673/13 Dot. [ ] DECYZJA Na podstawie art. 104 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Skorowidz zagadnień podnoszonych w wyrokach SN, SA w Warszawie i SOKiK w sprawach konkurencji w 2014 r. 1

Skorowidz zagadnień podnoszonych w wyrokach SN, SA w Warszawie i SOKiK w sprawach konkurencji w 2014 r. 1 126 Skorowidz zagadnień podnoszonych w wyrokach SN, SA w Warszawie i SOKiK w sprawach konkurencji w 2014 r. 1 Akty prawne (inne niż ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów): Kodeks postępowania administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Sygnatura DFP-Fn-VI.310.1.2012 Data 2012-12-19 Autor Prezydent Miasta Łodzi Temat Jaką stawką podatku od nieruchomości należy opodatkować lokal użytkowy będący

Bardziej szczegółowo

Pani. Tomkiel Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa

Pani. Tomkiel Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-682618-V/ll/KM RPO-687268-V/l 1/KM 00-090 Warszawa Teł. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pani Małgorzata Tomkiel

Bardziej szczegółowo

Przepisy ogólne 76 78

Przepisy ogólne 76 78 74 75 w związku z art. 26 ust. 1 ustawy deweloperskiej forma aktu notarialnego dla przedwstępnej umowy deweloperskiej nie jest obligatoryjna i jest jedynie formą ad eventum, otwierającą możliwość skorzystania

Bardziej szczegółowo

RGD. 61-1/12/MLM Gdańsk, dnia 20 kwietnia 2012r.

RGD. 61-1/12/MLM Gdańsk, dnia 20 kwietnia 2012r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura UOKiK w Gdańsku RGD. 61-1/12/MLM Gdańsk, dnia 20 kwietnia 2012r. DECYZJA NR RGD. 2/2012 I. Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lutego

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA w ŁODZI ul. Piotrkowska 120 90-006 Łódź tel. (0 42) 636 36 89, fax (0 42) 636 07 12 e mail: lodz@uokik.gov.pl RŁO-61-07/09/MD Łódź, dnia 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Orzeczenie z dnia 4 listopada 1998 r. III SZ 1/98

Orzeczenie z dnia 4 listopada 1998 r. III SZ 1/98 Orzeczenie z dnia 4 listopada 1998 r. III SZ 1/98 Lekarz medycyny nie może godzić się na wykorzystywanie swojego nazwiska i tytułu przy wykonywaniu przez spółkę cywilną, której jest wspólnikiem, działalności

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI DDK- 61- /07/JK Warszawa, dn. lutego 2007 r. POSTANOWIENIE I. Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Romualda Spyt

POSTANOWIENIE. SSN Romualda Spyt Sygn. akt III UK 95/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 września 2010 r. SSN Romualda Spyt w sprawie z odwołania P. W. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o odszkodowanie z tytułu

Bardziej szczegółowo

Wykład Zakaz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów

Wykład Zakaz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów Wykład Zakaz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów Zakaz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów uwzględnia interesy konsumentów w rozumieniu art. 4 pkt 12 u.o.k.k. (podczas gdy

Bardziej szczegółowo

PIOTR I PAWEŁ PLUS Sp. z o.o. ul. Marcelińska Poznań

PIOTR I PAWEŁ PLUS Sp. z o.o. ul. Marcelińska Poznań WIELKOPOLSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR INSPEKCJI HANDLOWEJ Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań Nr akt : ŻG.8361.133.2012/15 ZPO Poznań, dnia stycznia 2013 r. PIOTR I PAWEŁ PLUS Sp. z o.o. ul. Marcelińska 23

Bardziej szczegółowo

DECYZJA RLU Nr 16/2013

DECYZJA RLU Nr 16/2013 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Delegatura w Lublinie 20-012 Lublin, ul. Ochotnicza 10 Tel. (81) 532-35-31, 743-77-30, 532-54-48, Fax (81) 532-08-26 E-mail: lublin@uokik.gov.pl za p.o.

Bardziej szczegółowo

Gazeta Prawna 239/2008z dnia (str. 14) PRAWA KONSUMENTA Niedozwolone klauzule w umowach. Zmiana umowy bez poinformowania klienta

Gazeta Prawna 239/2008z dnia (str. 14) PRAWA KONSUMENTA Niedozwolone klauzule w umowach. Zmiana umowy bez poinformowania klienta Gazeta Prawna 29/2008z dnia 08.12.2008 (str. 14) PRAWA KONSUMENTA Niedozwolone klauzule w umowach Zmiana umowy bez poinformowania klienta UMOWA O DOSTARCZANIE INTERNETU Umowa o świadczenie usługi dostępu

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI І KONSUMENTÓW DELEGATURA W KRAKOWIE

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI І KONSUMENTÓW DELEGATURA W KRAKOWIE PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI І KONSUMENTÓW DELEGATURA W KRAKOWIE RKR-61-27/13/PP-15/13 Kraków, dnia 30 grudnia 2013 r. DECYZJA CZĘŚCIOWA NR RKR - 50/2013 Stosownie do art. 33 ust. 5 i 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo