DELEGATURA UOKiK W KATOWICACH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DELEGATURA UOKiK W KATOWICACH"

Transkrypt

1 DELEGATURA UOKiK W KATOWICACH RKT 61 26/12/AD Katowice, dnia 22 listopada 2012 r. DECYZJA Nr RKT - 38/2012 Stosownie do art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: po przeprowadzeniu wszczętego z urzędu postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, przeciwko Katarzynie S. prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo Usługowa ABIKO w T., I. Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów uznaje się za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów praktykę polegającą na wprowadzaniu konsumentów w błąd co do istnienia gwarancji bezpieczeństwa inwestowanych przez nich środków pieniężnych poprzez wskazywanie w informacjach zawartych na stronie internetowej przedsiębiorcy i w reklamach zamieszczanych w sieci Internet, iż bezpieczeństwo to jest zapewnione wskutek sprawdzania i monitorowania przez prawnika firm przyjmujących środki, co stanowi nieuczciwą praktykę rynkową w rozumieniu art. 5 ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206), co jest niezgodne z art. 24 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów i stwierdza się zaniechanie jej stosowania z dniem 20 września 2012 r. II. Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów uznaje się za naruszającą zbiorowe interesy konsumentów praktykę polegającą na prezentowaniu na stronie internetowej przedsiębiorcy i w reklamach zamieszczanych w sieci Internet informacji o możliwości sprawdzenia przez konsumenta umowy przed jej podpisaniem, jako szczególnej korzyści wyróżniającej ofertę przedsiębiorcy, podczas gdy uprawnienie to przysługuje konsumentom z mocy prawa, co stanowi nieuczciwą praktykę rynkową w rozumieniu art. 7 pkt. 10 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206), co jest niezgodne z art. 24 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów i stwierdza się zaniechanie jej stosowania z dniem 20 września 2012 r. III. Na podstawie art. 106 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nakłada się na Katarzynę S. prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo Usługowa ABIKO w T. karę pieniężną w wysokości: zł (słownie: szesnastu tysięcy dwustu trzydziestu pięciu złotych), płatną do budżetu państwa, z tytułu naruszenia zakazu, o jakim mowa w art. 24 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, w zakresie opisanym w punkcie I sentencji niniejszej decyzji. 1

2 zł (słownie: szesnastu tysięcy dwustu trzydziestu pięciu złotych) płatną do budżetu państwa, z tytułu naruszenia zakazu, o jakim mowa w art. 24 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, w zakresie opisanym w punkcie II sentencji niniejszej decyzji. IV. Na podstawie art. 77 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz na podstawie art ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz ze zm.), w związku z art. 83 i art. 80 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów postanawia się obciążyć Katarzynę S. prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo Usługowa ABIKO w T. kosztami przeprowadzonego postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów i zobowiązać ww. przedsiębiorcę do zwrotu na rzecz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kwoty 18,80 zł (słownie: osiemnastu złotych osiemdziesięciu groszy), w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się niniejszej decyzji. Uzasadnienie W związku z powziętymi informacjami na temat możliwości wystąpienia naruszeń zbiorowych interesów konsumentów, Postanowieniem nr 1 z dnia 10 września 2012 r. (dowód: karta nr 2), w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zwanego dalej także Prezesem Urzędu) wszczęto z urzędu niniejsze postępowanie administracyjne w sprawie stosowania przez Katarzynę S. prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo Usługowa Abiko w T. (zwaną dalej przedsiębiorcą lub Abiko) praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. W toku prowadzonych działań, w piśmie doręczonym dnia 17 września 2012 r. (dowód: karta nr 6), uzupełnionym pismem złożonym w Urzędzie dnia 18 września 2012 r. (dowód: karta nr 60), przedsiębiorca ustosunkował się do postawionych mu zarzutów oraz opisał zasady normujące prowadzoną przez niego działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa finansowego. Przedsiębiorca wyjaśnił, że prowadzi stronę internetową pod adresem na której reklamuje swe usługi. Oprócz tego reklamował on swe usługi na forum internetowym pod adresem oraz na Facebook`u, gdzie odsyłał do swej strony internetowej. Katarzyna S. oświadczyła, że nie zawiera umów inwestycyjnych z klientami w swoim imieniu, nie przyjmuje i nie przyjmowała kapitału klientów (inwestorów). Oświadczyła ona także, że pośredniczy jedynie w procesie przekazywania danych klientów, pozyskiwania inwestorów. Osoba, która pragnie zainwestować pieniądze w firmie współpracującej z Abiko (MM Finanse Nieruchomości Marcin Z. z B.) przekazuje Abiko swe dane, po czym jest wypełniana umowa inwestycyjna wraz z wekslem. Tak wypełnione umowy są przesyłane do B., gdzie są podpisywane przez Marcina Z. Przedsiębiorca wyjaśnił, że w związku z obowiązującym trybem zawierania umów nie posiada oryginałów umów podpisanych przez obie strony, jednakże przekazuje kopie trzech ostatnich podpisanych i zrealizowanych umów. Konsumenci podpisują umowy na wzorze umowy, do którego jest dołączony wzór oświadczenia, harmonogram i weksel. Dokumenty te obowiązywały od 28 maja 2012 r. 2

3 Katarzyna S. dodała także, że podawana przez nią na stronie internetowej informacja o pieczy sprawowanej przez prawnika dotyczyła comiesięcznej kontroli, czy firma będąca stroną umów figuruje w Krajowym Rejestrze Dłużników. Opis dotyczący gwarancji bezpieczeństwa inwestowanych środków ma jednocześnie swe źródło w treści rozważanych umów inwestycyjnych. Wpis dotyczący możliwości sprawdzenia umowy przed jej zawarciem miał natomiast jedynie czysto informacyjny charakter i nie traktowano tego uprawnienia konsumentów jako przysługującej im szczególnej korzyści. Przedsiębiorca został zawiadomiony o zakończeniu zbierania materiału dowodowego pismem z dnia 9 października 2012 r. (dowód: karta nr 91) i w wyznaczonym terminie skorzystał z przysługującego mu prawa do zapoznania się z nim. Prezes Urzędu ustalił następujący stan faktyczny: Katarzyna S. prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (dowód: karta nr 81). Głównym przedmiotem działalności Katarzyny S. jest hurtowa sprzedaż odzieży i obuwia. Jej poboczną działalnością jest działalność związana z pośrednictwem pieniężnym. W toku niniejszego postępowania Prezes Urzędu ustalił, że Katarzyna S. nie zawiera umów inwestycyjnych z klientami oraz nie przyjmuje kapitału od klientów / inwestorów (dowód: karty nr 6 i 60). Przedsiębiorca proponował konsumentom zawarcie umów inwestycyjnych, których drugą strona był Marcin Z. działający w B. pod nazwą Firma MM Finanse, Nieruchomości Marcin Z. (zwany dalej także MM Finanse), tj. pośredniczył w przekazywaniu danych klientów, wypisywaniu umów i pozyskiwaniu inwestorów. Działalność w ww. zakresie Kataryn S. prowadziła od 28 maja 2012 r. (dowód: karta nr 6). Umowy zawierano z wykorzystaniem wzorca Umowy inwestycyjnej oraz Załącznika Nr 1 do Umowy inwestycyjnej w postaci harmonogramu. Klienci otrzymywali podpisany przez Marcina Z. weksel bez protestu (dowód: karty nr 12-26). Na mocy umów inwestycyjnych konsumenci inwestowali środki pieniężne na lokatach terminowych. Kapitalizacja ulokowanych środków odbywała się raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do umowy. W 9 umów zawarto postanowienie, zgodnie z którym MM Finanse zobowiązuje się realizować inwestycje na terenie kraju oraz oświadcza, że powierzonych środków pieniężnych nie będzie lokował na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz w Funduszach Inwestycyjnych. 10 stanowił natomiast, że 1. MM Finanse gwarantuje zwrot kapitału wraz ze stopą zwrotu określoną w umowie w 1. Wysokość gwarancji obejmuje 100 % powierzonych środków pieniężnych wraz ze stopą zwrotu. 2. Celem zabezpieczenia roszczeń Klienta wynikających z zawarcia umowy, MM Finanse złoży do dyspozycji Klienta przy zawarciu umowy weksel in blanco wystawiony przez firmę MM Finanse. Przy podpisywaniu umów Klienci podpisywali także Oświadczenie, które równocześnie było podpisywane przez Katarzynę S. Treść niniejszego oświadczenia była następująca: 3

4 Oświadczam, iż zapoznałem /łam się z warunkami umowy zawartej z MM Finanse, Nieruchomości Marcin Z. reprezentowanej przez Pana Marcina Z. ul.(...) B., NIP (...), Regon (...)oraz liczę się z ryzykiem jakie niosą ze sobą inwestycje. Jestem świadomy/ a iż F.H.U. Abiko Katarzyna S. działający jako Pośrednik dla firmy MM Finanse, Nieruchomości Marcin Z. na podstawie Umowy Pośrednictwa Finansowego nr UP/2/11/2011 z dn , nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie warunków umowy pomiędzy mną a firmą wskazaną przez Pośrednika (F.H.U. Abiko Katarzyna S.) i liczę się z możliwością utraty 100% zainwestowanego kapitału. Świadomy/a ryzyka dobrowolnie zawieram umowę inwestycyjną z firmą (MM Finanse, Nieruchomości Marcin Z.) wskazaną przez Pośrednika wiedząc, iż Pośrednik nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie warunków Umowy Inwestycyjnej zawartej z MM Finanse, Nieruchomości Marcin Z.. Wszelkie ewentualne roszczenia w sytuacji niewywiązania się firmy MM Finanse, Nieruchomości Marcin Z. z warunków Umowy Inwestycyjnej, zobowiązuję się kierować bezpośrednio do firmy MM Finanse, Nieruchomości Marcin Z. (dowód: karty nr 15, 20, 25). W toku postępowania przedsiębiorca oświadczył, że stosował reklamy na stronie internetowej o adresie oraz reklamował swe usługi na forum internetowym Osobom zainteresowanym inwestowaniem informacje były przekazywane także za pośrednictwem poczty elektronicznej (dowód: karty nr 64 80). Analiza strony internetowej wykazała, że zamieszczone na niej informacje podzielono na sześć następujących części: O nas, Bezpieczeństwo inwestycji, Co zyskują klienci?, 7% jak to możliwe?, Oferta, Dokumenty potrzebne do zawarcia umowy oraz Opinie klientów. W części O nas wskazano: Naszych klientów kierujemy do sprawdzonych firm, które obracają naszymi środkami, dzięki czemu minimalny zysk jaki osiągnie każdy nasz klient to 5% w skali miesiąca z miesięczną wypłatą odsetek. W części Bezpieczeństwo inwestycji wskazano natomiast, że Firmy przyjmujące kapitał od inwestorów, są sprawdzane przez prawnika, co zapewnia bezpieczeństwo inwestycji. Firmy te nie widnieją w Krajowym Rejestrze Dłużników!. W części Co zyskują klienci? podano, że Klienci inwestujący pieniądze mają pewność, iż firma której nasz Klient przekazuje środki jest sprawdzana przez prawnika oraz nie widnieje w KRD. Dodatkowo klient otrzymuje podpisany weksel in blanco, który upoważnia do wyegzekwowania całej zainwestowanej kwoty w momencie niewywiązania się firmy z umowy. Środki pieniężne powierzone firmie są inwestowane na terenie kraju i nie są inwestowane na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz Funduszach Inwestycyjnych gdzie ryzyko inwestycji jest 100%. W umowach zawartych z klientem istnieją zapisy które dokładnie precyzują zasady realizacji umowy oraz z gwarantowanym zyskiem który z góry jest wyliczony i zapisany w umowie. Podsumowując Klient F.H.U. Abiko zyskuje: - pewny zysk do 7% w skali miesiąca - zabezpieczenie w formie weksla in blanco - gwarancję, że pieniądze będą obracane na terenie kraju i nie będą inwestowane na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz w Funduszach Inwestycyjnych - rozliczenie z Urzędem Skarbowym. Firmy przyjmujące pieniądze pod inwestycje, odprowadzają podatek dochodowy za Ciebie! - Możliwość sprawdzenia umowy przed jej podpisaniem, wgląd w dokumenty firmy. Na wyżej wspomnianym forum przedsiębiorca zamieścił natomiast dnia 16 maja 2012 r. wpis o treści (dowód: karta nr 87 verte): 4

5 Witam, Jestem pośrednikiem finansowym i współpracuję z firmą zajmującą się udzielaniem kredytów. Dzięki wynegocjowanym warunkom, mam możliwość zaproponowania swoim klient zysk w wysokości 7%/m-c. Firma jest sprawdzana przez mojego prawnika, nie widnieje w KRD. Zabezpieczeniem jest weksel in blanko. Najważniejsze informacje: Wpłata od 1000 do zł. / Większe wpłaty po konsultacji Okres inwestycji 6 lub 12 miesięcy. Firma jest sprawdzona przez prawnika, nie widnieje w KRD i nie ma o niej negatywnych opinii. Odsetki wypłacane są ostatniego dnia kolejnego miesiąca. Czyli jeśli umowę zawrze ktoś , pierwszą wpłatę dostanie pod koniec czerwca. Zwrot kapitału w ostatnim miesiącu. Podatek odprowadza firma, nie klient. Zabezpieczeniem jest weksel in blanco podpisany przez właściciela Wszystkich chętnych proszę o kontakt. W toku niniejszego postępowania ustalono, że przedsiębiorca faktycznie zawiesił prowadzenie działalności związanej z pośrednictwem finansowym, co dokumentuje treść oświadczenia zamieszczonego przez niego dnia 20 września 2012 r. na stronie internetowej które to utrwalono dnia 21 września 2012 r. (dowód: karta nr 90). Z przedmiotowego oświadczenia wynika, że do czasu wyjaśnienia sprawy związanej m. in. z zarzutami postawionymi przedsiębiorcy w ramach niniejszego postępowania, zawiesza on swą współpracę z Marcinem Z. Przedsiębiorca zawarł ponadto oświadczenie następującej treści: Przy okazji przepraszamy wszystkich naszych klientów oraz odwiedzających naszą stronę internetową oraz otrzymujących materiały reklamowe, którzy mogli się poczuć, iż są wprowadzani w błąd. Nie mieliśmy na celu wprowadzenia w błąd w szczególności odnośnie gwarancji bezpieczeństwa inwestycji oraz pewnego zysku i kontroli prawniczej. Potwierdza to fakt, iż każdy klient oraz osoba potencjalnie zainteresowana inwestycją otrzymała oświadczenie dotyczące ryzyka. W związku z powyższym informujemy, że nie było naszą intencją wprowadzenie Państwa w błąd poprzez umieszczenie materiałów reklamowych takiej treści. W 2011 r. Katarzyna S. osiągnęła łączny przychód w wysokości [tajemnica przedsiębiorstwa] (pkt I 1 Załącznika Nr 1, dowód: karty nr 27-32). Ad I i II Naruszenie interesu publicznego Prezes Urzędu zważył, co następuje: Stosownie do art. 1 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów ochrona interesów przedsiębiorców i konsumentów podejmowana w ramach działań Prezesa Urzędu jest prowadzona w interesie publicznym. Działania oparte na przepisach niniejszej ustawy są zatem podejmowane w interesie publicznym, w celu ochrony interesów zbiorowości, a nie wprost poszczególnych, indywidualnych uczestników rynku. Naruszenie interesu publicznego stanowi bezwzględny warunek do uznania kompetencji Prezesa Urzędu do rozstrzygnięcia określonej sprawy. Interes publiczny zostaje naruszony wówczas, gdy oceniane działania 5

6 godzą w interesy ogólnospołeczne i dotykają szerokiego kręgu uczestników rynku i poprzez to powodują zaburzenia w jego prawidłowym funkcjonowaniu. Do naruszenia interesu publicznego dochodzi, gdy skutki określonych działań mają charakter powszechny, dotykają wszystkich potencjalnych podmiotów na danym rynku 1. Z uwagi na to, że w niniejszej sprawie przedmiotowa przesłanka została spełniona, istniała możliwość poddania zachowania przedsiębiorcy dalszej ocenie pod kątem stosowania przez niego praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. W ocenie Prezesa Urzędu rozpatrywana sprawa ma charakter publicznoprawny, gdyż wiąże się z ochroną interesów wszystkich konsumentów, którzy byli lub mogli korzystać z usług przedsiębiorcy będącego stroną niniejszego postępowania. W tym stanie rzeczy uznać należy, że w niniejszej sprawie ma miejsce naruszenie przez przedsiębiorcę interesu publicznoprawnego, co uzasadnia ocenę jego zachowania na rynku w świetle przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Stosowanie praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów Na mocy art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zakazane jest stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Aby można było stwierdzić naruszenie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów muszą kumulatywnie zostać spełnione następujące przesłanki: - oceniane zachowanie musi być podejmowane przez podmiot będący przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, - praktyka musi być bezprawna, - praktyka musi godzić w zbiorowe interesy konsumentów. Status przedsiębiorcy Zgodnie z art. 4 pkt. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przez przedsiębiorcę rozumie się przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz z późn. zm.) wynika, że przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. W rozważanym przypadku podmiot będący stroną postępowania bez wątpienia posiada status przedsiębiorcy, gdyż jest to osoba fizyczna prowadząca działalność stosownie do przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wcześniej do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta). Zachowania niniejszego podmiotu podlegają zatem kontroli dokonywanej na gruncie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Bezprawność działania przedsiębiorcy, którym godzi on w zbiorowe interesy konsumentów Kolejną przesłanką, która musi zostać spełniona, aby było możliwe stwierdzenie naruszenia art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, jest bezprawność rozważanego zachowania. Praktyką naruszającą zbiorowe interesy konsumentów może być takie zachowanie przedsiębiorcy, które jako sprzeczne z ustawą szczególną można 1 Konrad Kohutek w: Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów. Komentarz, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2008r., strona 47. 6

7 zaklasyfikować, jako niezgodne z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, jak i jedno z zachowań wymienionych w art. 24 ust. 2 pkt. 3 ww. ustawy. Dodać należy, że stosownie do art. 1 ust. 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów ustawa ta reguluje zasady i tryb przeciwdziałania praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów, jeżeli praktyki te wywołują lub mogą wywoływać skutki na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dla stwierdzenia, że dana praktyka jest niezgodna z art. 24 ww. ustawy wystarczające jest więc wykazanie, że potencjalnie istniało zagrożenie naruszenia interesów konsumentów wskutek stosowania nieuczciwej praktyki rynkowej i nie jest konieczne faktyczne wystąpienie negatywnego skutku w praktyce. Oznacza to, że wystarczy np. samo zaniechanie udzielenia przez przedsiębiorcę istotnych informacji, nawet jeśli w praktyce konsumenci pozyskali potrzebne im informacje z innego źródła wskutek swej dociekliwości. Bezprawność ujmowana jest jako sprzeczność z obowiązującymi przepisami prawa. Praktyki przedsiębiorcy, by zakwalifikować je jako naruszające zbiorowe interesy konsumentów muszą być zatem wymierzone w uprawnienia, jakie konsumentom przyznają obowiązujące przepisy prawa 2. Porządek prawny, którego naruszenie może wypełniać dyspozycję art. 24 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, obejmuje normy prawa powszechnie obowiązującego, a także nakazy i zakazy wynikające z zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów 3. Same przepisy ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów nie regulują konstrukcji bezprawności działań przedsiębiorcy. Art. 24 tej ustawy nie ma samodzielnego znaczenia prawnego, lecz powinien być interpretowany oraz stosowany w określonym kontekście normatywnym. W związku z tym, w celu konkretyzacji przesłanki bezprawności należy sięgnąć do przepisów innych ustaw. Na ich podstawie możliwe jest dokonanie oceny działań przedsiębiorcy w aspekcie ich zgodności z prawem 4. Podkreślenia wymaga także, że bezprawność jest kategorią obiektywną. Rozważenia przy ocenie bezprawności wymaga zatem kwestia, czy zachowanie przedsiębiorcy było zgodne, czy też niezgodne z obowiązującymi zasadami porządku prawnego. O bezprawności działania decyduje całokształt okoliczności konkretnego stanu faktycznego 5. Dla stwierdzenia bezprawności działania przedsiębiorcy bez znaczenia pozostaje ponadto strona podmiotowa czynu, a zatem wina sprawcy (w znaczeniu subiektywnym, oznaczającym wadliwość procesu decyzyjnego sprawcy), a także świadomość istnienia naruszonych norm prawnych. Ad I Pierwszy z zarzutów postawionych Katarzynie S. w ramach niniejszego postępowania dotyczy stosowania naruszającej zbiorowe interesy konsumentów praktyki polegającej na wprowadzaniu konsumentów w błąd co do istnienia gwarancji bezpieczeństwa inwestowanych przez nich środków pieniężnych poprzez wskazywanie w informacjach zawartych na stronie internetowej przedsiębiorcy i w reklamach zamieszczanych w sieci Internet, iż bezpieczeństwo to jest zapewnione wskutek sprawdzania i monitorowania przez prawnika firm przyjmujących środki, co jest niezgodne z art. 5 ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, a wskutek tego z art. 24 ust. 1 i 2 pkt. 3 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. 2 Uchwała SN z dnia 13 lipca 2006 r. (sygn. akt III SZP 3/06), OSNP 2007/1-2/35. Por. również: M. Szydło: Publicznoprawna ochrona zbiorowych interesów konsumentów, Monitor Prawniczy nr 2004/17/ Wyrok SOKiK z dnia 13 listopada 2007 r. (sygn. akt XVII AmA 45/07). 4 Por. wyrok SOKiK z dnia 23 czerwca 2006 r. (sygn. akt XVIII AmA 32/05). 5 Wyrok SN z dnia 8 maja 2002 r. (sygn. akt I PKN 267/2001). 7

8 Zgodnie z art. 2 pkt. 4 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, przez praktykę rynkową rozumie się działanie lub zaniechanie przedsiębiorcy, sposób postępowania, oświadczenie lub informację handlową, w szczególności reklamę i marketing, bezpośrednio związane z promocją lub nabyciem produktu przez konsumenta. W ramach niniejszego postępowania ocenie podlega informacja handlowa przedsiębiorcy zamieszczana przez niego na stronie internetowej, na której prezentuje on kierowaną do osób fizycznych ofertę dotyczącą programów inwestycyjnych innego podmiotu. W tym miejscu podkreślić bowiem trzeba, że przedsiębiorca będący stroną niniejszego postępowania sam nie przyjmuje środków finansowych konsumentów, a jedynie umożliwia im zawarcie umów z innym przedsiębiorcą. Oceniane zachowanie F.H.U. Abiko polega na przekazywaniu konsumentom informacji, z których można wywieźć gwarancję bezpieczeństwa inwestowanych środków, pomimo iż gwarancji takiej nie ma. W tych okolicznościach stwierdzić należało, że rozważane zachowanie przedsiębiorcy stanowi praktykę rynkową w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, wobec czego zachowanie to można oceniać pod kątem zgodności z przepisem art. 4 ust. 1 oraz 5 ust. 1 tej ustawy. Stosownie do art. 4 ust. 1 ww. ustawy Praktyka rynkowa stosowana przez przedsiębiorców wobec konsumentów jest nieuczciwa, jeżeli jest sprzeczna z dobrymi obyczajami i w istotny sposób zniekształca lub może zniekształcać zachowanie rynkowe przeciętnego konsumenta przed zawarciem umowy dotyczącej produktu, w trakcie jej zawierania lub po jej zawarciu. Zgodnie natomiast z art. 5 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym Praktykę rynkową uznaje się za działanie wprowadzającą w błąd, jeżeli działanie to w jakikolwiek sposób powoduje lub może powodować podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej umowy, której inaczej by nie podjął. Za niezgodne z art. 4 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym uznaje się takie zachowania, które mogą zniekształcać zachowania rynkowe konsumentów dotyczące określonych produktów. Zgodnie z art. 2 pkt. 3 tej ustawy produktem jest każdy towar lub usługa, w tym nieruchomości, prawa i obowiązki wynikające ze stosunków cywilnoprawnych. Na tej podstawie stwierdzić trzeba, że w niniejszej sprawie mamy do czynienia z produktami w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym w postaci produktów inwestycyjnych realizowanych stosownie do umów inwestycyjnych zawieranych z firmą MM Finanse. Aby stwierdzić naruszenie art. 4 ust. 1 ww. ustawy należy wykazać między innymi to, że praktyka stosowana przez przedsiębiorcę jest nieuczciwa. Praktyka jest natomiast nieuczciwa wówczas, gdy jest sprzeczna z dobrymi obyczajami. W rozważanym przypadku jako dobry obyczaj, jaki został naruszony, można wskazać wymaganą od przedsiębiorcy staranność zawodową, z jaką ten powinien działać. Od przedsiębiorcy działającego zgodnie z wymaganą od niego starannością będzie się oczekiwać, że w sposób precyzyjny i rzetelny będzie przekazywał wszelkie informacje dotyczące przedstawianej przez niego oferty. W niniejszym przypadku przedsiębiorca informował, że bezpieczeństwo transakcji gwarantuje nadzór sprawowany przez prawnika nad przedsiębiorcą, który jest stroną umów. Informacje takie przybierały następującą treść: Firma jest sprawdzana przez mojego prawnika, nie widnieje KRD (...) oraz Firmy przyjmujące kapitał od inwestorów, są 8

9 sprawdzane przez prawnika, co zapewnia bezpieczeństwo inwestycji. Firmy te nie widnieją w Krajowym Rejestrze Dłużników!. Z powyższego można wywieźć, iż jedną kwestią jest swego rodzaju kontrola sprawowana przez prawnika, a drugą jest to, że przedsiębiorca nie figuruje w Krajowym Rejestrze Dłużników. W toku niniejszego postępowania strona wyjaśniła, że kontrola, o jakiej mowa na stronie internetowej oraz tam, gdzie była prezentowana oferta Abiko, sprowadzała się do comiesięcznej kontroli, czy MM Finanse figuruje w Krajowym Rejestrze Dłużników, czy też nie. Wbrew temu, z treści przekazu reklamowego można wywnioskować, że prawnik sprawuje ciągłą kontrolę nad firmą zawierającą umowy, która to firma nie figuruje w ww. rejestrze. Przekaz informacji kierowanych przez Abiko do konsumentów może więc być zgoła odmienny od założonego, jeśli przyjąć, że intencją przedsiębiorcy było faktycznie zwrócenie uwagi na fakt, że Abiko niejako gwarantuje, że MM Finanse nie jest dłużnikiem, który spełnia przesłanki wpisania go do Krajowego Rejestru Długów. Działanie Abiko prowadziło do stworzenia po stronie konsumentów wrażenia, iż bezpieczeństwo transakcji oraz wynikających z niej konsekwencji jest gwarantowane wskutek nadzoru prawnego nad działalnością przyjmującego wkłady pieniężne konsumentów. W związku z tym, że powyższe nie odpowiadało stanowi faktycznemu, działanie Abiko w tym zakresie należy uznać za wprowadzające w błąd. Zaistniałe rozbieżności dotyczą fundamentalnej kwestii, jaką jest bezpieczeństwo transakcji, a zatem mają istotne znaczenie przy podejmowaniu decyzji o zawarciu umowy. Za sprawą zapewnień o bezpieczeństwie transakcji osiąganym dzięki kontroli prawnika, oferta prezentowana przez przedsiębiorcę mogła wydawać się niezwykle korzystna, a nawet wyjątkowa. Oferta taka, nawet dla ostrożnego, rozważanego konsumenta mogła więc wydać się atrakcyjna właśnie ze względu na zapewnienia dotyczące bezpieczeństwa transakcji. Istotną kwestią wymagającą rozważania jest w niniejszej sprawie mianowicie to, czy wyżej opisane zachowania przedsiębiorcy mogły niekorzystnie wpływać na sytuację tzw. przeciętnego konsumenta. Zasadą, jaką można wywieść z ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym jest bowiem zasada oceniania nieuczciwej praktyki handlowej z punktu widzenia przeciętnego konsumenta 6. Nie jest więc wystarczające, że określone zachowanie przedsiębiorcy jest skierowane do konsumenta. Model przeciętnego konsumenta należy ustalić na potrzeby konkretnej sprawy, z uwzględnieniem definicji wynikającej z art. 2 pkt. 8 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Z niniejszego przepisu wynika mianowicie, że za przeciętnego konsumenta rozumie się konsumenta, który jest dostatecznie dobrze poinformowany, uważny i ostrożny, a oceny w tym zakresie dokonuje się z uwzględnieniem czynników społecznych, kulturowych, językowych i przynależności danego konsumenta do szczególnej grupy konsumentów, przez którą rozumie się dającą się jednoznacznie zidentyfikować grupę konsumentów, szczególnie podatną na oddziaływanie praktyki rynkowej lub na produkt, którego praktyka rynkowa dotyczy, ze względu na szczególne cechy, takie jak wiek, niepełnosprawność fizyczna lub umysłowa. Przeciętnym konsumentem w tej sprawie jest osoba inwestująca środki pieniężne w niestandardowe produkty, komunikująca się z przedsiębiorcą nie tylko w tradycyjny sposób w jego placówce, ale także za pośrednictwem Internetu. Z uwagi na szerokie zastosowanie Internetu należy stwierdzić, że potencjalnym odbiorcą przekazu dotyczącego oferty prezentowanej przez przedsiębiorcę może być praktycznie każdy, zwłaszcza że do zapoznania się z tą ofertą nie jest wymagane spełnienie jakichkolwiek wymagań, poza posiadaniem 6 Arkadiusz Michalak w: Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym. Komentarz,, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2008, str

10 dostępu do Internetu. Z uwagi na możliwość inwestowania środków od tysiąca złotych, oferta przedsiębiorcy jest kierowana do szerokiego grona uczestników rynku. Na podstawie ustaleń poczynionych w niniejszej sprawie stwierdzić trzeba, że oceniane w toku niniejszego postępowania administracyjnego zachowanie przedsiębiorcy godziło więc w swobodę decyzyjną konsumentów. Dzięki niemu przedsiębiorca zyskał mianowicie zdolność do wpływania na decyzje konsumentów. Jego postępowanie mogło z kolei zniekształcać zachowania rynkowe przeciętnego konsumenta w ten sposób, że skłaniało go do zainteresowania się produktem inwestycyjnym, który wedle zapewnień przedsiębiorcy nie był obarczony ryzykiem z uwagi na stałą pieczę prawnika nad działalnością podmiotu będącego stroną umowy. Istota kwestionowanego zachowania przedsiębiorcy determinuje etap, na jakim do niniejszego zniekształcenia dochodziło. Był to mianowicie etap poprzedzający zawarcie umowy. Dodać też trzeba, że na gruncie uwzględnianych przepisów nie jest wymagane, aby faktycznie doszło do zawarcia jakiejkolwiek umowy, której dotyczy oferta. W literaturze przyjmuje się także, że wprowadzenie w błąd ma charakter abstrakcyjny, co oznacza, że aby doszło do jego stwierdzenia, nie wymaga się uprzedniego zaistnienia jednostkowej dezinformacji. 7 W świetle opisanych okoliczności niniejszej sprawy należało orzec, że Abiko dopuściło się naruszenia art. 4 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Wskazana powyżej ustawa w dalszej części określa konkretne czyny, jakie należy na gruncie tej ustawy uznać za zakazane. W rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym zakazaną praktyką jest działanie wprowadzające w błąd, jeżeli w jakikolwiek sposób mogło ono powodować podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji, której inaczej by nie podjął. Jak wykazano powyżej działania podejmowane przez Abiko można uznać za wprowadzające w błąd. Konsumenci byli bowiem mylnie informowani o monitorowaniu działalności przedsiębiorcy będącego stroną umów, podczas gdy monitorowanie kojarzy się raczej z czymś ciągłym i długotrwałym, a nie okresowym i fragmentarycznym. Dając konsumentom podstawy do przyjęcia, że MM Finanse podlega ciągłej kontroli, co mogłoby służyć zapewnieniu stabilności, przewidywalności i prawidłowości działania tego podmiotu, Abiko mogło sprawiać, że konsumenci byli bardziej skłonni do podjęcia przez nich decyzji o zawarciu umów inwestycyjnych. Decyzje te z oczywistych, wyżej opisanych względów, należy uznać za niekorzystne dla konsumentów. Ustalenia poczynione w związku z naruszeniem art. 4 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym należy uznać za aktualne także w kontekście naruszenia art. 5 ust. 1 tej ustawy. W dalszej kolejności należy wykazać, że ww. bezprawnym działaniem przedsiębiorca godził w interesy konsumentów. Stosownie do art. 2 pkt. 2 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym przez konsumenta rozumie się konsumenta w znaczeniu, jaki temu pojęciu nadaje ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.). Art Kc stanowi natomiast, że za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. W takim znaczeniu oferta prezentowana przez przedsiębiorcę będącego stroną niniejszego postępowania została skierowana do konsumentów. Obowiązywanie zasady niezależności nieuczciwych praktyk rynkowych od stosunków umownych powoduje, że w celu postawienia zarzutu stosowania nieuczciwej praktyki 7 Małgorzata Sieradzka, Komentarz do art. 4 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, Lex Omega intranet. 10

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL DDK-61-2/12/MF Warszawa, dn. 28 grudnia 2012 r. DECYZJA NR DDK-3/2012 I. Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 w związku z art.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 31 grudnia 2013 roku. DECYZJA nr RPZ 52/2013

Poznań, dnia 31 grudnia 2013 roku. DECYZJA nr RPZ 52/2013 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKiK W POZNANIU ul. Zielona 8, 61-851 Poznań Tel. 61 852 15 17, 852-77-50, Fax 61 851 86 44 E-mail: poznan@uokik.gov.pl RPZ-61/21/13/MT/ Poznań,

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KATOWICACH

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KATOWICACH PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KATOWICACH RKT-61-36/13/BP Katowice, dn. 12 września 2014 r. DECYZJA Nr RKT 28/2014 Stosownie do art. 33 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 lutego

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW ADAM JASSER

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW ADAM JASSER PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW ADAM JASSER DDK-61-18/14/MF Warszawa, dn. 20 lipca 2015 r. DECYZJA NR DDK-12/2015 I. Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

RPZ- 61/11/14/PG Poznań, dnia 28 lipca 2014 r. DECYZJA Nr RPZ 15/2014

RPZ- 61/11/14/PG Poznań, dnia 28 lipca 2014 r. DECYZJA Nr RPZ 15/2014 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKiK W POZNANIU ul. Zielona 8, 61-851 Poznań tel. (61) 852-15-17, 852-77-50, fax (61) 851-86-44 e-mail: poznan@uokik.gov.pl RPZ- 61/11/14/PG

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL DDK- 61-5/11/AS Warszawa, dn. 31 grudnia 2012 r. DECYZJA NR 4/2012 I. Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 oraz art. 24 ust. 1

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr RPZ 22/2013

DECYZJA nr RPZ 22/2013 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKiK W POZNANIU ul. Zielona 8, 61-851 Poznań Tel. 61 852 15 17, 852-77-50, Fax 61 851 86 44 E-mail: poznan@uokik.gov.pl RPZ-61/1/13/MT/ Poznań,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr RPZ 31/2011

DECYZJA nr RPZ 31/2011 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKiK W POZNANIU ul. Zielona 8, 61-851 Poznań Tel. (0-61) 852-15-17, 852-77-50, Fax (0-61) 851-86-44 E-mail: poznan@uokik.gov.pl Poznań, dnia

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-61-5/13/AŻ Warszawa, dn. 20 kwietnia 2015 r. DECYZJA Nr RWA- 2/2015 I. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr RPZ 30/2011

DECYZJA nr RPZ 30/2011 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKiK W POZNANIU ul. Zielona 8, 61-851 Poznań Tel. (0-61) 852-15-17, 852-77-50, Fax (0-61) 851-86-44 E-mail: poznan@uokik.gov.pl RPZ-61/12/11/DW

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-61-6/12/AŻ Warszawa, dn. 19 grudnia 2012 r. DECYZJA RWA-41/2012 I. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KATOWICACH

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KATOWICACH PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W KATOWICACH Katowice, dn. 31.12.2013r. RKT-61-31/12/SB DECYZJA Nr RKT-54/2013 Stosowanie do art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL DDK-61-10/09/PM Warszawa, dn. 30 grudnia 2013 r. DECYZJA NR DDK - 7/2013 I. Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 w związku z art.

Bardziej szczegółowo

RWR 61-11/11/ZK Wrocław, 3 sierpnia 2011 r. DECYZJA RWR 19/2011. - działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,

RWR 61-11/11/ZK Wrocław, 3 sierpnia 2011 r. DECYZJA RWR 19/2011. - działając w imieniu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCI I KONSUMENTÓW DELEGATURA WE WROCŁAWIU 50-413 Wrocław, ul. Walońska 3-5 tel.(071) 344 65 87, (071) 34 05 920, fax (071) 34 05 922 e-mail: wroclaw@uokik.gov.pl RWR 61-11/11/ZK

Bardziej szczegółowo

RWR 61-1/10/AJ/ Wrocław, 10 grudnia 2010 r. DECYZJA RWR 28/2010

RWR 61-1/10/AJ/ Wrocław, 10 grudnia 2010 r. DECYZJA RWR 28/2010 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA WE WROCŁAWIU 50-413 Wrocław, ul. Walońska 3-5 tel.(071)344 65 87, (071)34 05 920, fax (071)34 05 922 e-mail: wroclaw@uokik.gov.pl RWR 61-1/10/AJ/

Bardziej szczegółowo

Edyta Rutkowska-Tomaszewska *

Edyta Rutkowska-Tomaszewska * 65 * Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów na rynku usług finansowych ze szczególnym uwzględnieniem rynku usług bankowych na przykładzie wybranych najnowszych decyzji Prezesa UOKiK Spis treści

Bardziej szczegółowo

RPZ -61/46/13/PG Poznań, dnia 21 marca 2014 r. DECYZJA nr RPZ 2/2014

RPZ -61/46/13/PG Poznań, dnia 21 marca 2014 r. DECYZJA nr RPZ 2/2014 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKiK W POZNANIU ul. Zielona 8, 61-851 Poznań Tel. (61) 852-15-17, 852-77-50, Fax (61) 851-86-44 E-mail: poznan@uokik.gov.pl RPZ -61/46/13/PG

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W GDAŃSKU

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W GDAŃSKU PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W GDAŃSKU RGD.61-19/10/11 Gdańsk, dnia 22 lipca 2011r. DECYZJA NR RGD. 6/2011 Stosownie do art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 16 lutego 2007r.

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW MAŁGORZATA KRASNODĘBSKA-TOMKIEL DDK-61-1/08/AH Warszawa, dn. 28 sierpnia 2008 r. DECYZJA NR DDK 17/2008 I. Na podstawie art. 27 ust. 1 i 2 w związku z art.

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-61-24/11/AŻ Warszawa, dn. 14 grudnia 2012 r. DECYZJA RWA-38/2012 I. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

za p.o. Lublin, dnia 30 grudnia 2009 r.

za p.o. Lublin, dnia 30 grudnia 2009 r. PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Delegatura w Lublinie 20-012 Lublin, ul. Ochotnicza 10 Tel. (0-81) 532-35-31, 743-77-30, 532-54-48, Fax (0-81) 532-08-26 E-mail: lublin@uokik.gov.pl za p.o.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA RLU Nr 19/2012

DECYZJA RLU Nr 19/2012 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Delegatura w Lublinie 20-012 Lublin, ul. Ochotnicza 10 Tel. (0-81) 532-35-31, 532-54-48, 743-77-30, Fax (0-81) 532-08-26 E-mail: lublin@uokik.gov.pl Lublin,

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCI I KONSUMENTÓW DELEGATURA WE WROCŁAWIU 50-413 Wrocław, ul. Walońska 3-5 tel.(071) 344 65 87, (071) 34 05 920, fax (071) 34 05 922 e-mail: wroclaw@uokik.gov.pl RWR 61-28/12/M

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr RPZ 12/2011

DECYZJA nr RPZ 12/2011 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKiK W POZNANIU ul. Zielona 8, 61-851 Poznań Tel. (0-61) 852-15-17, 852-77-50, fax (0-61) 851-86-44 E-mail: poznan@uokik.gov.pl RPZ- 61/5/11/AR

Bardziej szczegółowo

DECYZJA nr RPZ 40/2012

DECYZJA nr RPZ 40/2012 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKiK W POZNANIU ul. Zielona 8, 61-851 Poznań Tel. (0-61) 852-15-17, 852-77-50, Fax (0-61) 851-86-44 E-mail: poznan@uokik.gov.pl RPZ- 61/21/12/JM

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Nieuczciwe praktyki rynkowe Przewodnik

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW. Nieuczciwe praktyki rynkowe Przewodnik URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Nieuczciwe praktyki rynkowe Przewodnik URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Nieuczciwe praktyki rynkowe Przewodnik WARSZAWA 2008 Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR RBG -39/2014

DECYZJA NR RBG -39/2014 PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA W BYDGOSZCZY ul. Długa 47,85-034 Bydgoszcz Tel. 52 345-56-44, Fax 52 345-56-17 E-mail: bydgoszcz@uokik.gov.pl Bydgoszcz, dnia 9 grudnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W KRAKOWIE

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W KRAKOWIE PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W KRAKOWIE Pl. Szczepański 5, 31-011 Kraków Tel./fax (0-12) 421-75-79, 421-74-98, E-mail: krakow@uokik.gov.pl RKR-61-9/09/MS-10/2010 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad rynkiem finansowym a nieuczciwe praktyki rynkowe banków wobec konsumentów zakres, potrzeba i możliwości podejmowanych działań

Nadzór nad rynkiem finansowym a nieuczciwe praktyki rynkowe banków wobec konsumentów zakres, potrzeba i możliwości podejmowanych działań Edyta Rutkowska-Tomaszewska Nadzór nad rynkiem finansowym a nieuczciwe praktyki rynkowe banków wobec konsumentów zakres, potrzeba i możliwości podejmowanych działań 1. Wprowadzenie Dobrze funkcjonujący

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW w Warszawie RWA-61-1/11/JZ Warszawa, dn. 29 grudnia 2011 r. DECYZJA Nr RWA - 28/2011 I. Na podstawie

Bardziej szczegółowo