UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego: projekt umowy UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu.. w pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Toruniu ul. Włocławska 167, NIP , Regon wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS pod NR o kapitale zakładowym: ,00 zł zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez : Przemysława Wolińskiego Prezesa Zarządu a Zwanym dalej Dostawcą wyłonionym w dniu. w wyniku zapytania ofertowego przeprowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). reprezentowaną/nym przez:. zwanymi także Stroną, Stronami o następującej treści: 1 OŚWIADCZENIA STRON Każda ze stron oświadcza, że posiada zdolność do zawarcia niniejszej Umowy oraz, że osoby podpisujące niniejszą Umowę w jej imieniu są prawidłowo umocowane do związania strony postanowieniami niniejszej Umowy. 2 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zamawiający zleca Dostawcy do wykonania: 1) Usługę projektu terminarzy A5 (kalendarzy książkowych dziennych) 2) Usługę wykonania terminarzy A5 (kalendarzy książkowych dziennych) w ilości 200 (słownie: dwieście) sztuk zgodnie ze specyfikacją zawartą w zapytaniu ofertowym z dnia., po uzyskaniu drogą pisemną lub drogą poczty elektronicznej akceptacji przez Zamawiającego, o której mowa w 5 ust. 1 pkt c:

2 Format: 143x203 (A5) mm ( +/- 5 mm ) Objętość: 360 stron +/- 5 stron Papier: biały 70 g/m2 Kolor okleiny: granatowy z fakturą skóry, Obszycie kontrastowe czerwona nitka Układ kalendarium: dzień na stronie, sobota i niedziela na jednej stronie w poziomie, Projekt i skład kalendarza po stronie wykonawcy Narożnik okładki okrągły Narożnik bloku okrągły Dwa rzędy registrów panoramicznych Perforacja narożników Część informacyjna, mapy 8 stron Notes teleadresowy, zintegrowany z blokiem Kalendarium szaro-granatowe w jęz. PL (polskim), GB (angielskim), D (niemieckim) Okleina gładka o fakturze skóry nie na bazie papieru Wycinane registry, panoramiczne 90 stopni 2 rzędy Tasiemka dwukolorowa biało-niebieska z nadrukowaną stroną internetową zamawiającego: Tłoczenie logo i roku Nakład: 200 sztuk Terminarz zawierać musi ologowanie projektowe: Wkładka na jednej z pierwszych stron z informacją o współfinansowaniu projektu. Opis logotypów: logo Narodowej Strategii Spójności w formie znaku programu regionalnego, zamieszczone z lewej strony zestawienia znaków, emblemat UE wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz odwołaniem słownym do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, umieszczone po prawej stronie zestawienia znaków, herb województwa kujawsko-pomorskiego wraz z odwołaniem słownym do nazwy województwa umieszczony pomiędzy logo NSS a emblematem UE oraz informację o pochodzeniu środków: Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata oraz ze środków 3) Dostawę terminarzy A5 (kalendarzy książkowych dziennych) w ilości 200 (słownie: dwieście) pakowanych w paczkach po 20 sztuk w terminie określonym w 3 ust. 1 nin. Umowy. zwane w dalszej części umowy Przedmiotem umowy. 2. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie ze specyfikacją o której mowa poniżej oraz z najwyższą profesjonalną starannością. 3. Transport przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego zostanie wykonany przez Dostawcę na jego koszt i ryzyko. 4. Dostawca oświadcza że:

3 a) zapoznał się z Przedmiotem Umowy i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń; b) posiada wiedzę, doświadczenie, potencjał sprzętowy, ekonomiczny i kadrowy niezbędny do wykonania Przedmiotu Umowy. 3 TERMINY WYKONANIA UMOWY Przedmiot umowy zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego do dnia r. przy założeniu że dostawa może mieć miejsce w dniach roboczych w godzinach OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 1. Zamawiający ma obowiązek współdziałania z Dostawcą w zakresie niezbędnym dla umożliwienia mu należytego wykonania Umowy. 2. Zamawiający zobowiązuje się do terminowej zapłaty wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. 5 OBOWIĄZKI DOSTAWCY 1. Do obowiązków Dostawcy należy w szczególności: a) wykonanie przedmiotu umowy w terminie, b) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacją, o której mowa w 2 ust. 1 pkt 2, przepisami prawa i z najwyższą profesjonalną starannością, z wykorzystaniem własnych materiałów. c) przedstawienie Zamawiającemu projektu terminarza do akceptacji do dnia r. d) zapakowanie terminarzy w opakowania zbiorcze po 20 sztuk. Wielkość, wytrzymałość i grubość opakowania musi być dostosowana do zawartości i ciężaru towaru. 2. Dostawca ma obowiązek współdziałać z Zamawiającym, niezwłocznie informować o wszystkich istotnych zdarzeniach mających związek z realizacją Umowy. 6 WYNAGRODZENIE 1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Dostawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości netto zł (słownie złotych:. ) plus należny podatek VAT w kwocie.. zł (słownie zł:.) co daje kwotę brutto.. zł (słownie zł :. brutto). W/w kwoty zgodne są z ofertą z dnia...przedstawioną przez 2. Uzgodnione wynagrodzenie jest ostateczne i obejmuje także koszt dowozu i rozładunku terminarzy w siedzibie Zamawiającego i Dostawca nie ma prawa domagać się jego podwyższenia. 3. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Dostawcy Dostawca oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT upoważnionym do wystawiania faktur VAT, zarejestrowanym w W razie zwłoki w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Dostawcy odsetki ustawowe.

4 7 PŁATNOŚCI I FAKTURY 1. Wynagrodzenie Dostawcy będzie płatne przelewem, na podstawie faktury VAT wystawionej prawidłowo pod względem formalnym i merytorycznym przez Dostawcę, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia Zamawiającemu. 2. Warunkiem wystawienia faktury VAT jest podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu umowy z klauzulą bez zastrzeżeń. 8 ODBIÓR 1. Strony ustalają, że odbiór przedmiotu umowy nastąpi po jego dostawie do siedziby Zamawiającego. 2. Odbioru dokona komisja składająca się z przedstawicieli Zamawiającego oraz Dostawcy. Ze strony Zamawiającego będzie to Piotr Mazur ze strony Dostawcy, będzie to.. 3. Niestawienie się jednej ze Stron w dniu odbioru upoważnia drugą Stronę do dokonania jednostronnego odbioru końcowego. 4. Strony sporządzą protokół odbioru, w którym Dostawca oświadczy iż przekazuje przedmiot Umowy do odbioru, a Zamawiający potwierdzi odbiór przedmiotu umowy z klauzulą bez zastrzeżeń lub z zastrzeżeniami, które zostaną szczegółowo opisane w protokole, bądź odmówi dokonania odbioru w przypadku nienależytego wykonania zobowiązania. 5. W przypadku zastrzeżeń Zamawiającego dotyczących wad przedmiotu umowy, Zamawiający ma prawo żądać usunięcia wad w terminie siedmiu dni kalendarzowych lub złożyć oświadczenie o obniżeniu wynagrodzenia z powodu wad lub od umowy odstąpić. Dostawca ma prawo ustosunkować się do każdego z zastrzeżeń oraz wskazać proponowany sposób usunięcia wad. Powyższe oświadczenia Stron są wpisywane do protokołu odbioru. 6. Po usunięciu wad Dostawca zgłosi Zamawiającemu zakończenie prac. Postanowienia ust. 4-5 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. 7. W przypadku nie usunięcia wad ujawnionych przy odbiorze w terminie siedmiu dni Zamawiający ma prawo powierzyć innemu wykonawcy usunięcie tych wad na koszt i ryzyko Dostawcy lub od umowy odstąpić. Dostawca zobowiązuje się zapłacić należność z tego tytułu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania. 9 RĘKOJMIA 1. Dostawca ponosi odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 2. O wystąpieniu wad Zamawiający zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie Dostawcę w formie 3. pisemnej, przesyłając tę informację faksem na numer :.. lub em na adres :. 4. Po usunięciu wad strony sporządzą dwustronny protokół, w którym Zamawiający potwierdzi usunięcie wad. 5. W przypadku nie usunięcia wad przez Dostawcę w terminie 7 dni kalendarzowych Zamawiający ma prawo powierzyć innemu wykonawcy usunięcie tych wad na koszt i ryzyko Dostawcy. Dostawca zobowiązuje się zapłacić należność z tego tytułu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania. 10 ZMIANA I ODSTĄPIENIE OD UMOWY 1. Zmiana treści niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Każdej ze stron przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadkach określonych w niniejszej

5 Umowie i(lub) w przepisach Kodeksu Cywilnego. 11 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA 1. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia kar umownych w niżej wyszczególnionych przypadkach i wysokościach. 2. Dostawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku : a) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 1 % wynagrodzenia ryczałtowego netto za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminów przewidzianych w umowie, b) opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy w okresie rękojmi w wysokości 1 % wynagrodzenia ryczałtowego netto za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia w którym wady powinny zostać usunięte, c) w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Dostawcy w wysokości 50 % wynagrodzenia ryczałtowego netto. 3. Zamawiający zapłaci Dostawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od Umowy przez Dostawcę z wyłącznej winy Zamawiającego oraz w przypadku nie przystąpienia w wyznaczonym terminie przez Zamawiającego do odbioru przedmiotu umowy po dostawie w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego netto. 4. Zamawiający ma prawo potrącić karę umowną z wynagrodzenia Dostawcy, a Dostawca wyraża na to zgodę. 5. Jeżeli kara umowna wskazana w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kara umowna zaliczalna. 12 PRAWA AUTORSKIE 1. Dostawca przekaże Zamawiającemu projekty będące przedmiotem umowy wymienione w 2 w formacie umożliwiającym edycję projektu. 2. Z chwilą dostarczenia zaakceptowanych przez Zamawiającego w/w projektów na mocy niniejszej umowy, Dostawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dzieła, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia ponad określonego w 6 ust. 1, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności: a) W zakresie utrwalania i zwielokrotniania w/w projektu (wytwarzanie jakąkolwiek techniką ich egzemplarzy); b) W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których w/w projekt utrwalono (wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy); c) W zakresie rozpowszechniania w/w projektu w sposób inny niż określony powyżej (w szczególności publiczne wystawienie, a także publiczne udostępnianie go w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym). a) Dostawca udziela Zamawiającemu zezwolenia do dokonywania wszelkich zmian i przeróbek w/w projektu, w tym również do wykorzystania go w części lub całości oraz łączenia z innymi dziełami. b) Zamawiający ma prawo korzystać i rozpowszechniać w/w projekt oraz jego opracowania bez oznaczania ich imieniem i nazwiskiem lub firmą Dostawcy. 13 TAJEMNICE HANDLOWE 1. Strony ustalają, że wszelkie wiadomości, faxy, informacje i wszelka dokumentacja, dotycząca wykonania niniejszej Umowy, jak również wszelkie inne informacje handlowe lub techniczne ujawnione Stronom

6 niniejszej Umowy stanowią tajemnice handlowe i będą przez Strony traktowane jako poufne, nie będą udostępnione osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody Stron nie będą wykorzystywane do celów innych niż wykonanie postanowień zawartych w niniejszej Umowie. 2. Obowiązek zachowania tajemnicy handlowej trwa również po rozwiązaniu Umowy bądź jej wykonaniu. 14 DORĘCZENIA 1. Wszelkie pisma przewidziane Umową uważa się za skutecznie doręczone, jeśli dokonano ich listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia na następujące adresy Stron: 1) dla Zamawiającego ul. Włocławska Toruń 2) dla Dostawcy Strony zobowiązane są informować się o każdej zmianie adresu korespondencyjnego. W razie braku takiej informacji wszystkie pisma będą kierowane na ostatni znany adres korespondencyjny i będą uważane za doręczone skutecznie. 15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Strony wyznaczają przedstawicieli do kontaktów w sprawie wykonania niniejszej Umowy: 1. Zamawiający Piotr Mazur tel Dostawca -... e mail: Do rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających z niniejszej Umowy Strony wyznaczają sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności kodeks cywilny. 4. Przeniesienie wynikających z Umowy praw i obowiązków którejkolwiek ze Stron na osobę trzecią wymaga zgody drugiej Strony wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY DOSTAWCA

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1.

UMOWA NR. pomiędzy: I. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 1. Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/141/FUN catering UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa

Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/135/pokaz doświadczeń chemicznych FUN Warszawa UMOWA NR. zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy: Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

EUREKA TECHNOLOGY PARK

EUREKA TECHNOLOGY PARK Załącznik nr 5 do SIWZ ETP 1/4/2015 (WZÓR UMOWY) Dnia...2015 r. w Poznaniu pomiędzy: UMOWA NR.. /2015 EUREKA TECHNOLOGY PARK Sp. z o.o., z siedzibą ul. Innowatorów 8, Dąbrowa, 62-070 Dopiewo, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU. Niniejsze ogólne warunki zakupu ( OWZ ), stanowią ogólne warunki Umów w rozumieniu art. 384 kodeksu cywilnego (k.c.) i są stosowane przez LIBET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-332)

Bardziej szczegółowo

ZP/3047/707MZS/2015/15003

ZP/3047/707MZS/2015/15003 UMOWA nr PJ02436/15 o adaptacja pomieszczeń łączności dla stacji GPZ Gąbin, GPZ Kutno i GPZ Wyszogród na potrzeby nowego systemu TETRA dla ENERGA OPERATOR SA Oddział w Płocku ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 I. Postanowienia ogólne 1. Ogólne Warunki Handlowe dla umów zawieranych z Konsumentami (zwane dalej Warunkami ) określają zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015

UMOWA (WZÓR )Nr LO2/ /2015 Postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A.

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. I. Zakres i przesłanki stosowania ogólnych warunków umów 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej w skrócie OWS) określają prawa i obowiązki stron

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU

WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU dla kontraktów realizowanych w systemie Projektuj i Buduj Warunki Szczególne Kontraktu Niniejsze Warunki Szczególne Kontraktu uzupełniają, poprawiają, jak również

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o.

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o. Reda dnia 23.03.2009r. Obowiązuje od dnia 23.03.2009r. Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o. 1. Definicje 1. Sprzedający Logistal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku

Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku Białystok, dnia 14 listopada 2013 roku ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu Centrum Inicjatyw Obywatelsko Społecznych w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ -

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU OWZ - strony 1 z 28 Naszą misją jest aktywne uczestnictwo w unowocześnianiu oraz poprawie bezpieczeństwa i komfortu codziennego życia poprzez budowę przyjaznych środowisku źródeł energii. Spis Treści: OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA Załącznik nr 5 wzór umowy UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA Zawarta w Zamościu w dniu... 2012 roku, pomiędzy Sądem Okręgowym w Zamościu, reprezentowanym przez: Grzegorza Papierza Dyrektora

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TOWARÓW.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TOWARÓW. Wersja zaktualizowana dnia 30/07/2012 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TOWARÓW. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich umów zawieranych pomiędzy spółkami grupy kapitałowej Lhoist w

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Artykuł 1. - Postanowienia ogólne i zakres stosowania 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania i realizacji umów sprzedaży i dostawy towarów oferowanych przez

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 520/P/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

Ogłoszenie nr 520/P/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych Ogłoszenie nr 520/P/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych ENERGA OPERATOR SA. 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku adres: ul.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 Constraco Sp. z o.o. 80-298 Gdańsk, ul. Bysewska 47 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY NR 2015/01 1 POSTANOWIENIE OGÓLNE 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej OWS ) określają zasady zawierania umów sprzedaży

Bardziej szczegółowo

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ

UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ UMOWA O POZYCJONOWANIE STRONY INTERNETOWEJ W dniu.. 201.. r. strony: Usługi Informatyczne WEBMARK Krzysztof Bochno z/s: ul. Kochanowskiego 3/3, 59-920 Bogatynia, NIP: 615-190-09-86, www.webmark.com.pl,

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do

a z siedzibą w ( ), przy /imię nazwisko lub nazwa/ /miejscowość/ /kod pocztowy/ ul. nr / wpisanym do Załącznik nr 10 do Regulaminu Konkursu Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych zawarta między: Skarbem Państwa - Ministerstwem Sportu i Turystyki z siedzibą w Warszawie (00-082) przy ul. Senatorskiej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 517/P/15/Tczew o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

Ogłoszenie nr 517/P/15/Tczew o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych Ogłoszenie nr 517/P/15/Tczew o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział

Bardziej szczegółowo