PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20!!! W KATOWICACH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20!!! W KATOWICACH"

Transkrypt

1 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA W KATOWICACH Z MATEMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 Spis treści 1.Kontrakt z uczniami. 2.Obszary aktywności ucznia a wymagania na ocenę. 3.Narzędzia i częstotliwość pomiaru osiągnięć uczniów. 4.Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny szkolne (załącznik do PZO) Ad. 1 Kontrakt: 1. Ocenianie jest całościowe, oceniana jest praca ucznia w ciągu całego roku oraz jego stosunek do przedmiotu. 2. Ocena ustalona przez nauczyciela jest ostateczna. 3. Ocenianie jest jawne dla ucznia i rodzica. Ocenione prace klasowe uczeń może wziąć do domu do pokazania rodzicom. W ustalonym przez nauczyciela terminie 5 dni musi je zwrócić. W przypadku nie wywiązania się z umowy z nauczycielem uczeń traci prawo zabierania prac klasowych do domu. Są one przechowywane przez nauczyciela i udostępniane na życzenie rodzica (np. na zebraniu, konsultacjach). Kartkówki są wklejane do zeszytów przedmiotowych. 4. W związku ze specyfiką przedmiotu praca z uczniem na lekcjach matematyki jest indywidualizowana, a o formie indywidualizacji decyduje nauczyciel. 5. Każdy uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego oraz obowiązek jego okazania na polecenie nauczyciela. Nauczyciel ma prawo wglądu do zeszytu oraz skontrolowania staranności i jakości sporządzania notatek, które może wyrazić oceną. 6. W pierwszym dniu po usprawiedliwionej nieobecności uczeń jest zwolniony z posiadania zadania domowego oraz przygotowania do lekcji. W takim przypadku jego nieprzygotowanie nie jest odnotowywane w dzienniku. Każdy uczeń ma możliwość ustalenia terminu nadrobienia zaległości wynikającej z nieobecności, z tym że wzmiankowany termin nie może przekroczyć tygodnia od powrotu ucznia do szkoły. W uzasadnionych przypadkach termin ten może ulec wydłużeniu (po uzgodnieniu z nauczycielem). Nieprzystąpienie do pisania zaległej pracy klasowej, kartkówki w ciągu dwóch tygodni od powrotu ucznia skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej. 7. Uczniowi przysługuje prawo trzykrotnego zgłoszenia nieprzygotowania do zajęć (w tym braku zadania domowego) w ciągu półrocza. Fakt nieprzygotowania należy zgłosić nauczycielowi przed rozpoczęciem lub na samym początku zajęć. Nauczyciel odnotowuje fakt wykorzystania nieprzygotowania w dzienniku ( np. lub bz ). Wykorzystanie nieprzygotowania nie zwalnia ucznia z pisania zapowiedzianych sprawdzianów, kartkówek i prac pisemnych. Niewykorzystane nieprzygotowania nie przechodzą na drugie półrocze. 8. Praca długoterminowa jest obowiązkowa i może być wykonywana w grupach po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem. 9. Każda praca klasowa jest zapowiadana co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem. Kartkówki nie muszą być zapowiedziane. 10. Ocena z odpowiedzi, kartkówki, pracy klasowej może być poprawiona jeden raz w terminie nie przekraczającym 2 tygodni. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość dwukrotnej poprawy.

2 11. Ocena z pracy klasowej zawiera pisemny opis osiągnięć ucznia i wskazówki do dalszej pracy. Ocena z odpowiedzi, kartkówki, dodatkowej pracy itp. jest uzasadniana ustnie. 12. Testy diagnozujące wiedzę uczniów są traktowane jak prace klasowe (10p), jednakże nie podlegają one poprawie. 13. Do średniej ważonej wliczana jest ocena z prac klasowych, kartkówek itd. jak i ocena z ich poprawy. 14. Oceny bieżące są wpisywane do elektronicznego dzienniczka ucznia i zeszytu przedmiotowego. 15. Prace klasowe i kartkówki oceniane są wg następującego przelicznika punktów na procenty: 0-29% ocena niedostateczna 30-49% ocena dopuszczająca 50-74% ocena dostateczna 75-89% ocena dobra % ocena bardzo dobra 100% + zadanie dodatkowe ocena celująca 16. Ocenianie ucznia jest systematyczne.

3 Ad. 2 Obszary aktywności a wymagania na ocenę: Obszar aktywności Dopuszczający Dostateczny Oceny Dobry Bardzo dobry Celujący I. Sprawność rachunkowa. Uczeń wykonuje proste działania pamięciowe na liczbach naturalnych, całkowitych i ułamkach, zna i stosuje algorytmy działań pisemnych oraz potrafi wykorzystać te umiejętności w sytuacjach praktycznych Zna zasady stosowania podstawowych algorytmów. Stosuje je z pomocą nauczyciela Stosuje podstawo we algorytmy w typowych zadaniach. Stosuje algorytmy w sposób efektywny. Potrafi sprawdzić wyniki po ich zastosowaniu. Stosuje algorytmy uwzględniają c nieszablonow e rozwiązania, szczególne przypadki i uogólnienia. Stosuje algorytmy w zadaniach nietypowych Potrafi samodzielnie operować pojęciami matematycznymi II. Wykorzystanie i tworzenie informacji Uczeń interpretuje i przetwarza informacje tekstowe, liczbowe, graficzne, rozumie i interpretuje odpowiednie pojęcia matematyczne, zna podstawową terminologię, formułuje odpowiedzi i prawidłowo zapisuje wyniki. Intuicyjnie rozumie podstawowe pojęcia. Potrafi interpretować oraz przetwarzać proste informacje. Zna symbole matematyczne Potrafi zastosować pojęcia matematyczne w typowych zadaniach Potrafi podać przykład potwierdzający prawdziwość zauważonych prawidłowości. W swoich wypowiedzia ch stosuje terminologię matematyczną. Stosuje Pojęcia matematyczne w zadaniach. Prawidłowo formułuje odpowiedzi. Potrafi przeprowadzić proste wnioskowania. Uzasadnia Zauważone prawidłowości w nieskomplikowanych przypadkach Stosuje uogólnienia i analogie do formułowanych wniosków. Rozumie, interpretuje pojęcia matematyczne występujące w nietypowych zadaniach. III. Modelowanie Matematyczne Uczeń dobiera odpowiedni model matematyczny do prostej sytuacji, stosuje poznane wzory i zależności, przetwarza tekst zadania na działania arytmetyczne i Potrafi wskazać dane, niewiadome. Wykonuje rysunki z oznaczeniami do typowych zadań. Odczytuje dane z prostych rysunków, diagramów tabel. Potrafi naśladować podane rozwiązania w analogicznych sytuacjach. Tworzy proste teksty w stylu matematycznym. Analizuje treść zadania. Układa plan rozwiązania Samodzielnie rozwiązuje typowe zadania. Umie analizować i doskonalić swoje rozwiązania. Potrafi oryginalnie, nie szablonowo rozwiązać i układać zadania również te nietypowe

4 IV Rozumowanie i tworzenie strategii. Uczeń prowadzi proste rozumowanie składające się z niewielkiej liczby kroków, ustala kolejność czynności (w tym obliczeń) prowadzących do rozwiązania problemu, potrafi wyciągnąć wnioski z kilku informacji podanych w różnej postaci. Intuicyjnie rozumie pojęcia Zna ich nazwy. Potrafi podać przykłady dla tych pojęć. Prowadzi proste rozumowania zmierzające do znalezienia rozwiązania zadania. Stosuje prawidłową kolejność wykonywania działań. Potrafi wyciągać wnioski z kilku informacji podanych w różnej postaci. Umie klasyfikować pojęcia. Uogólnia. Podaje szczególne przypadki Wykorzystuje uogólnienia i analogie.potrafi samodzielnie operować pojęciami matematyczny - mi, tworzyć strategie prowadzące do rozwiązywani a nietypowych sytuacji matematyczny ch,

5 Ad.3 System oceniania na lekcji matematyki: L.p. Narzędzia pomiaru Częstotliwość 1. Prace klasowe co najmniej 2 2. Kartkówki co najmniej Odpowiedzi ustne co najmniej 1 4. Prace domowe co najmniej 2 5. Zeszyty ćwiczeń co najmniej 1 Dodatkowe oceny można otrzymać za: a)aktywność na lekcji b)realizowanie projektów, c)pracę w grupach, d)rozwiązywanie problemów, łamigłówek, dodatkowych zadań, itp. e)udział z dobrym wynikiem w konkursach matematycznych. W ocenianiu z matematyki przy klasyfikacji śródrocznej, rocznej i końcowej stosuje się ocenę ważoną. Ustala się sposób ustalania oceny ważonej: a)ocenę z pracy klasowej punktuje się na 10 pkt, b)ocenę ze odpowiedzi bądź kartkówki punktuje się na 5 pkt, c)ocenę z zadania domowego, ćwiczeń, aktywności, pracy dodatkowej punktuje się na 2 pkt. Ocenę ważoną oblicza się według następującego wzoru: suma ocen ze sprawdzianów x 10+ suma ocen z odp. i kartkówek x 5+ suma ocen z zad. domowych, ćwiczeń, aktywności, prac dodatkowych x 2 ilość ocen ze sprawdzianów x 10+ ilość ocen z odp. i kartkówek x 5+ ilość ocen z zad. domowych, ćwiczeń, aktywności, prac dodatkowych x 2 W sytuacji, gdy przy obliczeniu ocena ważona przyjmuje wartość wyższą o pięć dziesiętnych (np. 3,6) niż pełna całkowita ocena (dostateczny 3) uczeń otrzymuje ocenę o stopień wyższą od całkowitej oceny (według przykładu dobry 4).

6 KRYTERIA OCENIANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI DO PROGRAMU MATEMATYKA Z POMYSŁEM KLASA IV DZIAŁ 1. LICZBY NATURALNE W DZIESIĄTKOWYM UKŁADZIE POZYCYJNYM - gromadzi i porządkuje najprostsze dane; - odczytuje proste dane przedstawione w tekstach, tabelach, na diagramach i wykresach; - przedstawia w systemie dziesiątkowym liczby zapisane w systemie rzymskim w zakresie do 30; - liczby zapisane w systemie dziesiątkowym w zakresie do 30 przedstawia w systemie rzymskim; - wykonuje najprostsze obliczenia kalendarzowe na dniach, tygodniach, miesiącach, latach; - wykonuje najprostsze obliczenia zegarowe na godzinach, minutach i sekundach; - odczytuje liczby naturalne wielocyfrowe do miliona; - zapisuje liczby naturalne wielocyfrowe do miliona; - zaznacza liczby naturalne na osi liczbowej w sytuacjach typowych; - odczytuje liczby naturalne zaznaczone na osi liczbowej w sytuacjach typowych; - porównuje liczby naturalne; - gromadzi i porządkuje dane; - odczytuje dane przedstawione w tekstach, tabelach, na diagramach i wykresach; - przedstawia w systemie dziesiątkowym liczby zapisane w systemie rzymskim w zakresie do 30; - liczby zapisane w systemie dziesiątkowym w zakresie do 30 przedstawia w systemie rzymskim; - wykonuje proste obliczenia kalendarzowe na dniach, tygodniach, miesiącach, latach; - wykonuje proste obliczenia zegarowe na godzinach, minutach i sekundach; - odczytuje liczby naturalne wielocyfrowe do miliona; - zapisuje liczby naturalne wielocyfrowe do miliona; - zaznacza liczby naturalne na osi liczbowej w sytuacjach typowych; - odczytuje liczby naturalne zaznaczone na osi liczbowej w sytuacjach typowych; - porównuje liczby naturalne; Stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności wymagane przy ocenie dostatecznej oraz: - interpretuje dane przedstawione w tekstach, tabelach, diagramach i na wykresach;

7 - przedstawia dane w tabelach, na diagramach i wykresach; - liczby zapisane w systemie rzymskim w zakresie do 39 przedstawia w systemie dziesiątkowym (R); - liczby zapisane w systemie dziesiątkowym w zakresie do 39 przedstawia w systemie rzymskim (R); - wykonuje obliczenia kalendarzowe na dniach, tygodniach, miesiącach, latach; - wykonuje obliczenia zegarowe na godzinach, minutach i sekundach; - odczytuje liczby naturalne wielocyfrowe - zapisuje liczby naturalne wielocyfrowe; - buduje liczby o podanych własnościach; - porównuje liczby naturalne wielocyfrowe; - zaznacza liczby naturalne na osi liczbowej w sytuacjach nietypowych; - odczytuje liczby naturalne zaznaczone na osi liczbowej w sytuacjach nietypowych; - sprawnie posługuje się wiadomościami takimi jak przy ocenie dobrej ponadto rozwiązuje zadania bardziej złożone i problemowe. - bardzo sprawnie posługuje się wiadomościami takimi jak przy ocenie bardzo dobrej tekstowe z zastosowaniem liczb naturalnych, DZIAŁ 2. DZIAŁANIA NA LICZBACH NATURALNYCH - stosuje reguły dotyczące kolejności wykonywania nieskomplikowanych działań ; - dodaje w pamięci liczby naturalne dwucyfrowe (proste przykłady); - liczbę jednocyfrową dodaje do dowolnej liczby naturalnej; - odejmuje w pamięci liczby naturalne dwucyfrowe (proste przykłady); - liczbę jednocyfrową odejmuje od dowolnej liczby naturalnej; - mnoży liczbę naturalną przez liczbę naturalną jednocyfrową w pamięci (w najprostszych przykładach); - stosuje wygodne dla niego sposoby ułatwiające obliczenia, w tym przemienność i łączność dodawania i mnożenia; - dzieli liczbę naturalną przez liczbę naturalną jednocyfrową w pamięci (w najprostszych przykładach); - stosuje wygodne dla niego sposoby ułatwiające obliczenia; - wykonuje dzielenie z resztą liczb naturalnych (proste przykłady); - porównuje ilorazowo liczby naturalne; - porównuje różnicowo liczby naturalne;

8 Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który : - stosuje reguły dotyczące kolejności wykonywania działań ; - dodaje w pamięci liczby naturalne dwucyfrowe; - liczbę jednocyfrową dodaje do dowolnej liczby naturalnej; - odejmuje w pamięci liczby naturalne dwucyfrowe; - liczbę jednocyfrową odejmuje od dowolnej liczby naturalnej; - mnoży liczbę naturalną przez liczbę naturalną jednocyfrową w pamięci (w prostych przykładach); - stosuje wygodne dla niego sposoby ułatwiające obliczenia, w tym przemienność i łączność dodawania i mnożenia; - dzieli liczbę naturalną przez liczbę naturalną jednocyfrową w pamięci (w prostych przykładach); - stosuje wygodne dla niego sposoby ułatwiające obliczenia; - wykonuje dzielenie z resztą liczb naturalnych; - porównuje ilorazowo liczby naturalne; - porównuje różnicowo liczby naturalne; Stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności wymagane przy ocenie dostatecznej oraz: - stosuje reguły dotyczące kolejności wykonywania działań w wyrażeniach o skomplikowanej budowie, - dodaje w pamięci liczby wielocyfrowe w przypadkach takich, jak np ; - dodaje w pamięci kilka liczb naturalnych dwu- i jednocyfrowych; - odejmuje w pamięci liczby wielocyfrowe w przypadkach takich, jak np ; - mnoży liczbę naturalną przez liczbę naturalną jednocyfrową w pamięci; - dzieli liczbę naturalną przez liczbę naturalną jednocyfrową w pamięci; - zamienia i prawidłowo stosuje jednostki masy: gram, kilogram, dekagram, tona; - zamienia i prawidłowo stosuje jednostki długości: metr, centymetr, decymetr, milimetr, kilometr - sprawnie posługuje się wiadomościami takimi jak przy ocenie dobrej ponadto rozwiązuje zadania bardziej złożone i problemowe. - bardzo sprawnie posługuje się wiadomościami takimi jak przy ocenie bardzo dobrej; tekstowe z zastosowaniem działań na liczbach naturalnych;

9 DZIAŁ 3. PROSTE I ODCINKI. KĄTY. KOŁA I OKRĘGI - rozpoznaje i nazywa figury: punkt, prosta, półprosta, odcinek; - mierzy długość odcinka z dokładnością do 1 milimetra; - prawidłowo stosuje jednostki długości: metr, centymetr, decymetr, milimetr, kilometr; - oblicza rzeczywistą długość odcinka, gdy dana jest jego długość w skali (proste przykłady); - oblicza długość odcinka w skali, gdy dana jest jego rzeczywista długość (proste przykłady); - rozpoznaje odcinki oraz proste prostopadłe i równoległe; - rysuje pary odcinków prostopadłych na kracie lub za pomocą ekierki; - rysuje pary odcinków równoległych na kracie; - wskazuje w kątach ramiona i wierzchołek; - mierzy kąty mniejsze od 180 stopni z dokładnością do 1 stopnia; - rozpoznaje kąt prosty, ostry, rozwarty; - rysuje kąt prosty; - porównuje kąty; - wskazuje na rysunku cięciwę, średnicę, promień koła i okręgu; - rysuje okręgi z użyciem cyrkla; - rozpoznaje i nazywa figury: punkt, prosta, półprosta, odcinek; - mierzy długość odcinka z dokładnością do 1 milimetra; - prawidłowo stosuje jednostki długości: metr, centymetr, decymetr, milimetr, kilometr; - oblicza rzeczywistą długość odcinka, gdy dana jest jego długość w skali; - oblicza długość odcinka w skali, gdy dana jest jego rzeczywista długość ; - rozpoznaje odcinki oraz proste prostopadłe i równoległe; - rysuje pary odcinków prostopadłych na kracie lub za pomocą ekierki; - rysuje pary odcinków równoległych na kracie; - wskazuje w kątach ramiona i wierzchołek; - mierzy kąty mniejsze od 180 stopni z dokładnością do 1 stopnia; - rozpoznaje kąt prosty, ostry, rozwarty; - rysuje kąt prosty; - porównuje kąty; - wskazuje na rysunku cięciwę, średnicę, promień koła i okręgu; - rysuje cięciwę, średnicę, promień koła i okręgu; Stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności wymagane przy ocenie dostatecznej oraz: - zamienia jednostki długości: metr, centymetr, decymetr, milimetr, kilometr;

10 - wskazuje skalę, w której jeden odcinek jest obrazem drugiego (R); - stosuje własności odcinków przedstawionych w skali; - rysuje pary odcinków prostopadłych za pomocą ekierki i linijki; - rysuje pary odcinków równoległych za pomocą ekierki i linijki; - rysuje kąt o mierze mniejszej niż 180 stopni; - rozpoznaje kąt półpełny (R); - sprawnie posługuje się wiadomościami takimi jak przy ocenie dobrej ponadto rozwiązuje zadania bardziej złożone i problemowe. - bardzo sprawnie posługuje się wiadomościami takimi jak przy ocenie bardzo dobrej; z zastosowaniem wiadomości prostych, odcinkach, kołach i okręgach; DZIAŁ 4. DZIAŁANIA PISEMNE NA LICZBACH NATURALNYCH - dodaje liczby naturalne wielocyfrowe pisemnie bez przekroczenia progu dziesiątkowego; - odejmuje liczby naturalne wielocyfrowe pisemnie bez przekroczenia progu dziesiątkowego; - mnoży liczbę naturalną przez liczbę naturalną jednocyfrową pisemnie (proste przykłady); - dzieli liczbę naturalną przez liczbę naturalną jednocyfrową pisemnie (nieskomplikowane przykłady); - stosuje reguły dotyczące kolejności wykonywania działań (najprostsze przykłady); - stosuje wygodne dla niego sposoby ułatwiające obliczenia, w tym przemienność i łączność dodawania i mnożenia; - do rozwiązywania prostych zadań osadzonych w kontekście praktycznym stosuje poznaną wiedzę z zakresu arytmetyki; - dodaje liczby naturalne wielocyfrowe pisemnie bez przekroczenia progu dziesiątkowego; - odejmuje liczby naturalne wielocyfrowe pisemnie bez przekroczenia progu dziesiątkowego; - mnoży liczbę naturalną przez liczbę naturalną jednocyfrową pisemnie; - dzieli liczbę naturalną przez liczbę naturalną jednocyfrową pisemnie; - stosuje reguły dotyczące kolejności wykonywania działań ; - stosuje wygodne dla niego sposoby ułatwiające obliczenia, w tym przemienność i

11 łączność dodawania i mnożenia; - do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym stosuje poznaną wiedzę z zakresu arytmetyki; Stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności wymagane przy ocenie dostatecznej oraz: - dodaje liczby naturalne wielocyfrowe pisemnie z przekroczeniem progu dziesiątkowego; - odejmuje liczby naturalne wielocyfrowe pisemnie z przekroczeniem progu dziesiątkowego; - sprawnie posługuje się wiadomościami takimi jak przy ocenie dobrej ponadto rozwiązuje zadania bardziej złożone i problemowe, w tym zadania tekstowe. - bardzo sprawnie posługuje się wiadomościami takimi jak przy ocenie bardzo dobrej; tekstowe z zastosowaniem działań pisemnych; DZIAŁ 5. WIELOKĄTY - oblicza obwód wielokąta o danych długościach boków (trójkąt, czworokąt); - rozpoznaje najprostsze własności wielokąta (wskazuje bok, wierzchołek, kąt); - rysuje wielokąty o podanych własnościach (proste przykłady); - rozpoznaje odcinki oraz proste prostopadłe i równoległe; - rozpoznaje i nazywa kwadrat, prostokąt; - zna podstawowe własności kwadratu, prostokąta; - stosuje podstawowe własności kwadratu, prostokąta; - oblicza obwód wielokąta o danych długościach boków (proste przykłady); - oblicza pola wielokątów przedstawionych na rysunku (na siatce) oraz w sytuacjach praktycznych; - zamienia jednostki długości: metr, centymetr, decymetr, milimetr, kilometr (proste przykłady); - stosuje jednostki pola: m 2, cm 2, km 2, mm 2, dm 2 (bez zamiany jednostek w trakcie obliczeń ); - oblicza pola: kwadratu, prostokąta przedstawionych na rysunku (w tym na własnym rysunku pomocniczym) oraz w sytuacjach praktycznych; - oblicza obwód wielokąta o danych długościach boków;

12 - rozpoznaje podstawowe własności wielokąta; - rysuje wielokąty o podanych własnościach; - rozpoznaje odcinki oraz proste prostopadłe i równoległe; - rozpoznaje i nazywa kwadrat, prostokąt; - zna najważniejsze własności kwadratu, prostokąta; - stosuje najważniejsze własności kwadratu, prostokąta; - oblicza obwód wielokąta o danych długościach boków; - oblicza pola wielokątów przedstawionych na rysunku oraz w sytuacjach praktycznych; - oblicza pole kwadratu przedstawionego na rysunku (w tym na własnym rysunku pomocniczym) oraz w sytuacjach praktycznych; - zamienia jednostki długości: metr, centymetr, decymetr, milimetr, kilometr; - stosuje jednostki pola: m 2, cm 2, km 2, mm 2, dm 2 (bez zamiany jednostek w trakcie obliczeń ); - oblicza pola: kwadratu, prostokąta przedstawionych na rysunku (w tym na własnym rysunku pomocniczym) oraz w sytuacjach praktycznych; Stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności wymagane przy ocenie dostatecznej oraz: - stosuje wzór na obwód kwadratu, prostokąta do obliczenia długości boku; - dostrzega zależność między jednostkami pola: m 2, cm 2, km 2, mm 2, dm 2 ; - stosuje wzór na pole kwadratu lub prostokąta do obliczenia długości jednego jego boku; - sprawnie posługuje się wiadomościami takimi jak przy ocenie dobrej ponadto rozwiązuje zadania bardziej złożone i problemowe, w tym zadania tekstowe. - bardzo sprawnie posługuje się wiadomościami takimi jak przy ocenie bardzo dobrej; tekstowe z zastosowaniem poznanych wiadomości; DZIAŁ 6. UŁAMKI ZWYKŁE. DZIAŁANIA NA UŁAMKACH ZWYKŁYCH - opisuje część danej całości za pomocą ułamka (proste przykłady); - wskazuje opisaną ułamkiem część całości; - przedstawia ułamek jako iloraz liczb naturalnych (proste przykłady); - przedstawia iloraz liczb naturalnych jako ułamek (proste przykłady); - oblicza ułamek danej liczby naturalnej (1/2 z, 1/3 z. itp); - porównuje ułamki zwykłe o jednakowych licznikach lub mianownikach (proste przykłady);

13 - porównuje różnicowo nieskomplikowane ułamki; - dodaje ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach (proste przykłady); - odejmuje ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach (proste przykłady); - przedstawia ułamki niewłaściwe w postaci liczby mieszanej; - przedstawia liczby mieszane w postaci ułamków niewłaściwych; - opisuje część danej całości za pomocą ułamka; - wskazuje opisaną ułamkiem część całości; - przedstawia ułamek jako iloraz liczb naturalnych; - przedstawia iloraz liczb naturalnych jako ułamek; - oblicza ułamek danej liczby naturalnej; - porównuje ułamki zwykłe o jednakowych licznikach lub mianownikach; - porównuje różnicowo ułamki; - dodaje ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach; - odejmuje ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach; - przedstawia ułamki niewłaściwe w postaci liczby mieszanej; - przedstawia liczby mieszane w postaci ułamków niewłaściwych; Stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności wymagane przy ocenie dostatecznej oraz: - umiejętnie opisuje część danej całości za pomocą ułamka; - płynnie wskazuje opisaną ułamkiem część całości; - przedstawia ułamek jako iloraz liczb naturalnych; - przedstawia iloraz liczb naturalnych jako ułamek; - sprawnie oblicza ułamek danej liczby naturalnej; - porównuje ułamki zwykłe o jednakowych licznikach lub mianownikach; - porównuje różnicowo ułamki; - biegle dodaje i odejmuje ułamki zwykłe o jednakowych mianownikach; - sprawnie przedstawia ułamki niewłaściwe w postaci liczby mieszanej; - sprawnie przedstawia liczby mieszane w postaci ułamków niewłaściwych; - sprawnie posługuje się wiadomościami takimi jak przy ocenie dobrej ponadto rozwiązuje zadania bardziej złożone i problemowe, w tym zadania tekstowe. - bardzo sprawnie posługuje się wiadomościami takimi jak przy ocenie bardzo dobrej; tekstowe z zastosowaniem poznanych wiadomości;

14 KRYTERIA OCENIANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI DO PROGRAMU MATEMATYKA Z POMYSŁEM KLASA V DZIAŁ 1. LICZBY NATURALNE I DZIESIĘTNE. DZIAŁANIA NA LICZBACH NATURALNYCH I DZIESIĘTNYCH - liczbę jednocyfrową dodaje do dowolnej liczby naturalnej i odejmuje od dowolnej liczby naturalnej; - dodaje liczby naturalne wielocyfrowe pisemnie bez przekroczenia progu; - odejmuje liczby naturalne wielocyfrowe pisemnie bez przekroczenia progu; - mnoży liczbę naturalną przez liczbę naturalną jednocyfrową pisemnie; - dzieli liczbę naturalną przez liczbę naturalną jednocyfrową pisemnie; - mnoży liczbę naturalną przez liczbę naturalną dwucyfrową pisemnie; - dzieli liczbę naturalną przez liczbę naturalną dwucyfrową pisemnie; - stosuje reguły dotyczące kolejności wykonywania działań; - czyta ze zrozumieniem prosty tekst zawierający informacje liczbowe; - zapisuje wyrażenia dwumianowane w postaci ułamka dziesiętnego i odwrotnie; - zamienia i prawidłowo stosuje jednostki długości: metr, centymetr, decymetr, milimetr, kilometr; - zamienia i prawidłowo stosuje jednostki masy: gram, kilogram, dekagram, tona; - dodaje ułamki dziesiętne w pamięci (w najprostszych przykładach); - odejmuje ułamki dziesiętne w pamięci (w najprostszych przykładach); - dodaje i odejmuje w pamięci liczby naturalne dwucyfrowe, liczby wielocyfrowe w przypadkach, takich jak np lub ; - szacuje wyniki działań; - dodaje liczby naturalne wielocyfrowe pisemnie; - odejmuje liczby naturalne wielocyfrowe pisemnie; - mnoży liczbę naturalną przez liczbę naturalną trzycyfrową pisemnie; - dzieli liczbę naturalną przez liczbę naturalną trzycyfrową pisemnie; - wykonuje wstępne czynności ułatwiające rozwiązanie zadania, w tym rysunek pomocniczy lub wygodne dla niego zapisanie informacji i danych z treści zadania; - dostrzega zależności między podanymi informacjami; - dzieli rozwiązanie zadania na etapy, stosując własne, poprawne, wygodne dla niego strategie rozwiązania; - do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym stosuje poznaną wiedzę z zakresu arytmetyki i geometrii oraz nabyte umiejętności rachunkowe, a także własne poprawne metody;

15 - dodaje ułamki dziesiętne pisemnie; - odejmuje ułamki dziesiętne pisemnie; Stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności wymagane przy ocenie dostatecznej oraz: - stosuje reguły dotyczące kolejności wykonywania działań w wyrażeniach o skomplikowanej budowie; - sprawnie posługuje się wiadomościami takimi jak przy ocenie dobrej ponadto rozwiązuje zadania bardziej złożone i problemowe, w tym zadania tekstowe; - dodaje i odejmuje w pamięci liczby naturalne dwucyfrowe w sytuacjach problemowych; - mnoży liczby wielocyfrowe pisemnie; - weryfikuje wynik zadania tekstowego, oceniając sensowność rozwiązania; - bardzo sprawnie posługuje się wiadomościami takimi jak przy ocenie bardzo dobrej; tekstowe z zastosowaniem poznanych wiadomości; DZIAŁ 2. UŁAMKI ZWYKŁE. DZIAŁANIA NA UŁAMKACH ZWYKŁYCH - rozpoznaje liczby naturalne podzielne przez 2; - rozpoznaje liczby naturalne podzielne przez 5, 10, 100; - rozpoznaje liczby naturalne podzielne przez 3; - rozpoznaje liczby naturalne podzielne przez 9; - rozpoznaje liczbę złożoną, gdy jest ona jednocyfrowa lub dwucyfrowa; - rozpoznaje liczbę złożoną, gdy na istnienie dzielnika wskazuje poznana cecha podzielności; - skraca i rozszerza ułamki zwykłe; - odczytuje ułamki zwykłe zaznaczone na osi liczbowej; - dodaje ułamki zwykłe o mianownikach jednocyfrowych; - odejmuje ułamki zwykłe o mianownikach jednocyfrowych; - mnoży ułamki zwykłe o mianownikach jednocyfrowych; - stosuje cechy podzielności przez 2, 5, 10, 100; - stosuje cechy podzielności przez 3, 9 ; - rozpoznaje liczbę pierwszą dwucyfrową; - rozkłada liczby dwucyfrowe na czynniki pierwsze;

16 - sprowadza ułamki zwykłe do wspólnego mianownika; - porównuje ułamki zwykłe; - zaznacza ułamki zwykłe na osi liczbowej; - dodaje ułamki zwykłe o mianownikach dwucyfrowych, a także liczby mieszane; - odejmuje ułamki zwykłe o mianownikach dwucyfrowych, a także liczby mieszane; - mnoży ułamki zwykłe o mianownikach dwucyfrowych, a także liczby mieszane; - oblicza ułamek danej liczby naturalnej; - oblicza wartości prostych wyrażeń arytmetycznych, stosując reguły dotyczące kolejności wykonywania działań; Stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności wymagane przy ocenie dostatecznej oraz: - prowadzi proste rozumowania nt. podzielności liczb; - prowadzi proste rozumowania nt. podzielności liczb; - rozkłada liczby na czynniki pierwsze; - oblicza ułamek danego ułamka; - sprawnie posługuje się wiadomościami takimi jak przy ocenie dobrej ponadto rozwiązuje zadania bardziej złożone i problemowe, w tym zadania tekstowe; - stosuje rozkład liczby na czynniki pierwsze w sytuacjach typowych; - oblicza ułamek liczby mieszanej; - bardzo sprawnie posługuje się wiadomościami takimi jak przy ocenie bardzo dobrej; tekstowe z zastosowaniem poznanych wiadomości; - stosuje rozkład liczby na czynniki pierwsze w sytuacjach nietypowych; - prowadzi rozumowania nt. podzielności liczb; DZIAŁ 3. WIELOKĄTY - prowadzi rozumowania nt. podzielności liczb; - rozpoznaje i nazywa trójkąty ostrokątne, prostokątne i rozwartokątne; - rozpoznaje i nazywa trójkąty równoboczne i równoramienne; - rozpoznaje i nazywa trójkąty ostrokątne, prostokątne i rozwartokątne; - rozpoznaje i nazywa trójkąty równoboczne i równoramienne; - stosuje jednostki pola: m², cm², km², mm², dm² (bez zamiany jednostek w trakcie obliczeń); - zamienia jednostki długości: metr, centymetr, decymetr, milimetr, kilometr; - rozpoznaje i nazywa kwadrat, prostokąt;

17 - rozpoznaje i nazywa romb, równoległobok; - rozpoznaje i nazywa trapez; - oblicza pola: rombu i równoległoboku, przedstawionych na rysunku (w tym na własnym rysunku pomocniczym); - oblicza pole trapezu przedstawionego na rysunku (w tym na własnym rysunku pomocniczym); - stosuje jednostki pola: m², cm², km², mm², dm², ar, hektar (bez zamiany jednostek w trakcie obliczeń); - konstruuje trójkąt o trzech danych bokach; - ustala możliwość zbudowania trójkąta (na podstawie nierówności trójkąta); - stosuje twierdzenie o sumie kątów trójkąta; - oblicza miary kątów, stosując przy tym poznane własności kątów i wielokątów; - oblicza pole trójkąta przedstawionego na rysunku (w tym na własnym rysunku pomocniczym) oraz w sytuacjach praktycznych; - zna najważniejsze własności kwadratu, prostokąta; - zna najważniejsze własności rombu, równoległoboku; - zna najważniejsze własności trapezu; - stosuje najważniejsze własności kwadratu, prostokąta, rombu, równoległoboku, trapezu; - oblicza miary kątów, stosując przy tym poznane własności kątów i wielokątów; - oblicza pola: rombu i równoległoboku, w sytuacjach praktycznych; - oblicza pole trapezu w sytuacjach praktycznych; - zamienia i prawidłowo stosuje jednostki długości: metr, centymetr, decymetr, milimetr, kilometr; Stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności wymagane przy ocenie dostatecznej oraz: - stosuje nierówność trójkąta do rozwiązywania zadań w sytuacjach typowych; - stosuje wzór na pole trójkąta do obliczenia długości jednego boku lub wysokości trójkąta; - stosuje jednostki pola: m², cm², km², mm², dm², ar, hektar; - stosuje wzór na pole równoległoboku do obliczenia długości jednego boku lub wysokości w sytuacjach typowych; - stosuje wzór na pole rombu do obliczenia długości jednej przekątnej w sytuacjach typowych; - stosuje wzór na pole trapezu do obliczenia długości jednego boku lub wysokości; - sprawnie posługuje się wiadomościami takimi jak przy ocenie dobrej ponadto rozwiązuje zadania bardziej złożone i problemowe, w tym zadania tekstowe; - stosuje nierówność trójkąta do rozwiązywania zadań w sytuacjach nietypowych; - stosuje wzór na pole równoległoboku do obliczenia długości jednego boku lub

18 wysokości w sytuacjach nietypowych; - stosuje wzór na pole rombu do obliczenia długości jednej przekątnej w sytuacjach nietypowych; - bardzo sprawnie posługuje się wiadomościami takimi jak przy ocenie bardzo dobrej; tekstowe z zastosowaniem poznanych wiadomości; - stosuje nierówność trójkąta do rozwiązywania zadań problemowych; DZIAŁ 4. UŁAMKI DZIESIĘTNE. DZIAŁANIA NA UŁAMKACH DZIESIĘTNYCH - mnoży ułamki dziesiętne w pamięci (w najprostszych przykładach); - mnoży ułamki dziesiętne za pomocą kalkulatora (w trudniejszych przykładach); - dzieli ułamki dziesiętne w pamięci (w najprostszych przykładach); - dzieli ułamki dziesiętne za pomocą kalkulatora (w trudniejszych przykładach); - zapisuje ułamek dziesiętny skończony w postaci ułamka zwykłego; - przedstawia ułamki zwykłe o mianownikach 10, 100, 1000 itd. w postaci ułamków dziesiętnych skończonych; - zaokrągla liczby naturalne; - mnoży ułamki dziesiętne pisemnie; - oblicza kwadraty i sześciany ułamków dziesiętnych; - dzieli ułamki dziesiętne pisemnie; - oblicza wartości prostych wyrażeń arytmetycznych, stosując reguły dotyczące kolejności wykonywania działań; - do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym stosuje poznaną wiedzę z zakresu arytmetyki i geometrii oraz nabyte umiejętności rachunkowe, a także własne poprawne metody; - zamienia ułamki zwykłe o mianownikach będących dzielnikami liczb 10, 100, 1000 itd. na ułamki dziesiętne skończone dowolną metodą (przez rozszerzanie ułamków zwykłych, dzielenie licznika przez mianownik w pamięci, pisemnie lub za pomocą kalkulatora); - zapisuje ułamki zwykłe o mianownikach innych niż wymienione w pkt 4.9 w postaci rozwinięcia dziesiętnego nieskończonego (z użyciem trzech kropek po ostatniej cyfrze), dzieląc licznik przez mianownik w pamięci, pisemnie lub za pomocą kalkulatora; - zaokrągla ułamki dziesiętne; Stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności wymagane przy ocenie dostatecznej oraz: - mnoży ułamki dziesiętne w pamięci (w prostych przykładach);

19 - dzieli ułamki dziesiętne w pamięci (w prostych przykładach); - oblicza wartości wyrażeń arytmetycznych o skomplikowanej budowie, stosując reguły dotyczące kolejności wykonywania działań; - sprawnie posługuje się wiadomościami takimi jak przy ocenie dobrej ponadto rozwiązuje zadania bardziej złożone i problemowe, w tym zadania tekstowe; - bardzo sprawnie posługuje się wiadomościami takimi jak przy ocenie bardzo dobrej; tekstowe z zastosowaniem poznanych wiadomości; DZIAŁ 5. FIGURY GEOMETRYCZNE. SKALA I PLAN. BRYŁY - rozpoznaje kąty wierzchołkowe i kąty przyległe; - mierzy kąty mniejsze od 180 stopni z dokładnością do 1 stopnia; - rozpoznaje graniastosłupy proste w sytuacjach praktycznych i wskazuje te bryły wśród innych modeli brył; - wskazuje wśród graniastosłupów prostopadłościany i sześciany i uzasadnia swój wybór; - stosuje twierdzenie o sumie kątów trójkąta; - korzysta z własności kątów wierzchołkowych i przyległych; - rysuje kąt o mierze mniejszej niż 180 stopni; - oblicza rzeczywistą długość odcinka, gdy dana jest jego długość w skali; - oblicza długość odcinka w skali, gdy dana jest jego rzeczywista długość; - do rozwiązywania zadań osadzonych w kontekście praktycznym stosuje poznaną wiedzę z zakresu arytmetyki i geometrii oraz nabyte umiejętności rachunkowe, a także własne poprawne metody; - rozpoznaje siatki graniastosłupów prostych; - rysuje siatki prostopadłościanów; Stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności wymagane przy ocenie dostatecznej oraz: - rozpoznaje kąt wklęsły i pełny; - wskazuje skalę, w której jeden odcinek jest obrazem drugiego; - sprawnie posługuje się wiadomościami takimi jak przy ocenie dobrej ponadto rozwiązuje zadania bardziej złożone i problemowe, w tym zadania tekstowe; - rozpoznaje kąty odpowiadające; - stosuje własności odcinków przed stawionych w skali w sytuacjach typowych;

20 - rysuje siatki graniastosłupów; - bardzo sprawnie posługuje się wiadomościami takimi jak przy ocenie bardzo dobrej; tekstowe z zastosowaniem poznanych wiadomości; - stosuje własności odcinków przed stawionych w skali w sytuacjach nietypowych; DZIAŁ 6. OBLICZANIE UPŁYWU CZASU - wykonuje proste obliczenia zegarowe na godzinach, minutach i sekundach; - wykonuje proste obliczenia kalendarzowe na dniach, tygodniach, miesiącach, latach; - szacuje wyniki działań; Stopień dobry otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności wymagane przy ocenie dostatecznej oraz rozwiązuje zadania bardziej złożone. - sprawnie posługuje się wiadomościami takimi jak przy ocenie dobrej ponadto rozwiązuje zadania bardziej złożone i problemowe, w tym zadania tekstowe; - bardzo sprawnie posługuje się wiadomościami takimi jak przy ocenie bardzo dobrej; tekstowe z zastosowaniem poznanych wiadomości;

21 KRYTERIA OCENIANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI DO PROGRAMU MATEMATYKA Z + KLASY VI KLASA VI LICZBY WYMIERNE (LICZBY NATURALNE I UŁAMKI, LICZBY CAŁKOWITE) - odczytuje, zapisuje, interpretuje na osi liczbowej i porównuje liczby naturalne, - wykonuje proste operacje na ułamkach typu: skracanie, rozszerzanie, wyłączanie całości itp., - wykonuje cztery działania na prostych ułamkach zwykłych i dziesiętnych, - wykonuje cztery działania na liczbach całkowitych, - oblicza drugą i trzecią potęgę liczby naturalnej, prostych ułamków, - stosuje reguły dotyczące kolejności wykonywania działań dla wyrażeń zawierających dwa działania, - zaokrągla liczby naturalne. - sprawnie wykonuje cztery działania na liczbach wymiernych, - oblicza wartości liczbowe wyrażeń arytmetycznych zawierających nie więcej niż trzy działania i nawias pojedynczy, - rozwiązuje proste zadania z treścią, - zna pojęcie wartości bezwzględnej i ją oblicza, - umie potęgować liczby wymierne, - porównuje liczby całkowite, interpretuje liczby całkowite na osi liczbowej, - potrafi znaleźć rozwinięcia dziesiętne ułamków zwykłych, - zna zasady zaokrąglania liczb i potrafi je zastosować. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: - sprawnie oblicza wartości liczbowe wyrażeń arytmetycznych, - zna pojęcie ułamka okresowego, - szacuje wyniki działań, - odczytuje dane potrzebne do rozwiązania zadania z tekstu źródłowego, planu, schematu, wykresu, - rozwiązuje zadania z treścią. - sprawnie posługuje się wiadomościami takimi jak przy ocenie dobrej, sprawnie posługuje się umiejętnością zaokrąglania liczb do potrzeb zadania, - ponadto rozwiązuje zadania bardziej złożone i problemowe. - bardzo sprawnie posługuje się wiadomościami takimi jak przy ocenie bardzo dobrej tekstowe wielodziałaniowe - rozwiązuje zadania dodatkowe, łamigłówki,

22 MATEMATYKA NA CO DZIEŃ (LICZBY NA CO DZIEŃ; PRĘDKOŚĆ, DROGA, CZAS, PROCENTY) - potrafi porządkować wydarzenia w kolejności chronologicznej, - zna podstawowe jednostki czasu, długości, masy, - zna pojęcie skali i planu oraz rozumie potrzebę jej stosowania, - zna funkcje podstawowych klawiszy kalkulatora, - odczytuje proste informacje z tabel i diagramów, - rozumie pojęcia prędkość, droga i czas, - interpretuje 100% danej wielkości jako całość, 50% jako połowę, 25% jako ¼. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń który: - zna zasadę dotyczącą lat przestępnych, - stosuje różnorodne jednostki długości i masy, - wykonuje obliczenia dotyczące długości i masy, - oblicza długości odcinków w skali lub w rzeczywistości, - odczytuje dane z mapy lub planu, - zaokrągla liczbę do danego rzędu, - wykonuje obliczenia za pomocą kalkulatora, - przedstawia dane w postaci diagramu słupkowego, prostego schematu, - oblicza drogę znając prędkość i czas, - na podstawie podanej prędkości wyznacza długość drogi przebytej w jednostce czasu, - interpretuje 20% jako 1/5, 10% jako 1/10 i 1% jako 1/100 danej wielkości. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: - rozwiązuje zadania tekstowe związane z kalendarzem i czasem, - rozwiązuje zadania tekstowe związane z jednostkami długości i masy, - rozwiązuje zadania tekstowe związane ze skalą, - porównać informacje z dwóch wykresów, - rozwiązuje proste zadania tekstowe związane z prędkością, drogą i czasem, - w przypadkach osadzonych w kontekście praktycznym oblicza % danej wielkości w stopniu trudności typu: 50%, 10%, 20%. - rozwiązuje zadania tekstowe związane z prędkością, drogą i czasem, - ponadto rozwiązuje zadania bardziej złożone i problemowe. - bardzo sprawnie posługuje się wiadomościami takimi jak przy ocenie bardzo dobrej tekstowe, - rozwiązuje zadania dodatkowe, łamigłówki, WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE I RÓWNANIA - zna pojęcia: suma, różnica, iloczyn, iloraz, kwadrat liczby, - potrafi zbudować proste wyrażenie algebraiczne na podstawie informacji osadzonych w kontekście praktycznym,

23 - stosuje oznaczenia literowe nieznanych wielkości liczbowych, - korzysta z prostych wzorów, w których występują oznaczenia literowe, - zna pojęcie równania i jego rozwiązania, - potrafi wskazać wyrazy podobne i zredukować je typu: 2x + 3x, - rozwiązuje proste równania: np. 2x = 16; x + 5 = 10, Stopień dostateczny otrzymuje uczeń który: - potrafi budować i odczytywać proste wyrażenia typu: liczba o 5 większa od a, - korzysta z nieskomplikowanych wzorów, w których występują oznaczenia literowe, - przekształca wyrażenia typu: 5x + 3x; 2 3x do prostszej postaci, - rozwiązuje proste równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą występującą po jednej stronie równania, - korzysta z wzorów, w których występują oznaczenia literowe. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: - sprawnie wykonuje przekształcenia wyrażeń algebraicznych, - rozwiązuje zadania tekstowe za pomocą równań, - wykonuje przekształcenia wyrażeń algebraicznych i uzasadnia wykonywane czynności, - ponadto rozwiązuje zadania bardziej złożone i problemowe. - bardzo sprawnie posługuje się wiadomościami takimi jak przy ocenie bardzo dobrej tekstowe wielodziałaniowe, związane z obliczaniem wartości algebraicznych, - rozwiązuje zadania dodatkowe, łamigłówki, GEOMETRIA (POLA WIELOKĄTÓW, FIGURY PRZESTRZENNE) - zna pojęcia prosta, półprosta, odcinek, koło, okrąg, - zna wzajemne położenie prostych i odcinków, - wskazuje na rysunku i rysuje cięciwę, średnicę, promień koła i okręgu, - zna zależność między długością promienia a średnicy, - zna nazwy boków w trójkącie równoramiennym i prostokątnym, - rozpoznaje i nazywa trójkąty i czworokąty, zna własności kątów w trójkącie, - rozumie pojęcie pola i obwodu figury, - oblicza pola i obwody kwadratu i prostokąta, - oblicza pole trójkąta i innych czworokątów mając dany wzór i wszystkie dane, - rozpoznaje graniastosłupy proste w zależności od podstawy oraz wskazuje elementy jego budowy, - rozpoznaje siatki graniastosłupów i ostrosłupów - rysuje siatki prostopadłościanów i sześcianów, - rozpoznaje ostrosłupy spośród innych brył, - potrafi na modelu wskazać jego ściany wierzchołki i krawędzie, - rozpoznaje kulę, walec, stożek spośród innych brył, - oblicza pole powierzchni i objętość prostopadłościanu i sześcianu,

24 - oblicza brakujące miary kątów w trójkątach i czworokątach (proste przykłady), - wie, że aby znaleźć odległość punktu od prostej należy znaleźć długość odpowiedniego odcinka prostopadłego, - konstruuje trójkąt z trzech danych odcinków, - ustala możliwość zbudowania trójkąta (na podstawie nierówności trójkąta), - rysuje pary odcinków prostopadłych i równoległych, - stosuje twierdzenie o sumie kątów trójkąta, - oblicza pola i obwody trójkątów i czworokątów, - potrafi określić liczbę ścian, wierzchołków, krawędzi graniastosłupa, - sprawnie rysuje siatki prostopadłościanów i sześcianów, - oblicza pole powierzchni i objętość prostopadłościanów, - stosuje jednostki pola, - na rysunku ostrosłupa potrafi wskazać jego ściany, krawędzie i wierzchołki, - stosuje jednostki objętości, - oblicza pole powierzchni ostrosłupa prawidłowego na podstawie pomiarów, - rozpoznaje kulę, walec, stożek spośród innych brył, potrafi je nazwać. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który: - rozwiązuje zadania tekstowe związane z kołem, okręgiem i innymi figurami z wykorzystaniem ich własności, - oblicza brakujące miary kątów przyległych i wierzchołkowych, - oblicza brakujące miary kątów w trójkątach i czworokątach, - rozwiązuje zadania korzystając z własności kątów w trójkątach i czworokątach oraz z własności przekątnych w czworokątach, - rozwiązuje zadania tekstowe związane z zastosowaniem pól powierzchni prostopadłościanów, - rozwiązuje zadania tekstowe związane z objętością prostopadłościanów, - oblicza pola powierzchni ostrosłupów na podstawie pomiarów, - na rysunku potrafi wskazać bryły obrotowe, nazwać je i wskazać podstawowe ich własności, - rozwiązuje zadania tekstowe stosując przy tym własności kątów i wielokątów - sprawnie posługuje się wiadomościami takimi jak przy ocenie dobrej, - ponadto rozwiązuje zadania bardziej złożone i problemowe. - bardzo sprawnie posługuje się wiadomościami takimi jak przy ocenie bardzo dobrej tekstowe, konstrukcyjne, - rozwiązuje zadania dodatkowe, łamigłówki,

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ OTRZYMUJE UCZEŃ KTÓRY NIE SPEŁNIA KRYTERIÓW DLA OCENY DOPUSZCZAJĄCEJ, NIE KORZYSTA Z PROPONOWANEJ POMOCY W POSTACI ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH, PRACUJE

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne w klasie V

Wymagania na poszczególne oceny szkolne w klasie V Wymagania na poszczególne oceny szkolne w klasie V Wymagania Dział 1. Liczby naturalne i dziesiętne. Działania na liczbach naturalnych i dziesiętnych Uczeń: Zastosowania matematyki praktycznych liczbę

Bardziej szczegółowo

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasa 5 Szkoła podstawowa 4 6

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasa 5 Szkoła podstawowa 4 6 Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W programie nauczania Matematyka z pomysłem umiejętności

Bardziej szczegółowo

podstawowe (ocena dostateczna) 3 Dział 1. Liczby naturalne i dziesiętne. Działania na liczbach naturalnych i dziesiętnych Uczeń:

podstawowe (ocena dostateczna) 3 Dział 1. Liczby naturalne i dziesiętne. Działania na liczbach naturalnych i dziesiętnych Uczeń: Klasa V Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W programie nauczania Matematyka z pomysłem

Bardziej szczegółowo

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasa 5 Szkoła podstawowa 4 6

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasa 5 Szkoła podstawowa 4 6 Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W programie nauczania Matematyka z pomysłem umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Klasa V Rozdział Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe konieczne (ocena dopuszczająca) 2 podstawowe (ocena dostateczna) 3 rozszerzające (ocena dobra) 4

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 5

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 5 Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 5 Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Rozdział konieczne (ocena dopuszczająca) 2 podstawowe (ocena dostateczna) 3 rozszerzające (ocena dobra) 4 dopełniające

Bardziej szczegółowo

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasa 5 Szkoła podstawowa 4 6

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasa 5 Szkoła podstawowa 4 6 Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W programie nauczania Matematyka z pomysłem umiejętności

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA KLASA IV. Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA

MATEMATYKA KLASA IV. Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA 2016-09-01 MATEMATYKA KLASA IV Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Sprawność rachunkowa. Uczeń wykonuje proste działania pamięciowe na liczbach naturalnych,

Bardziej szczegółowo

1. Zapisywanie i porównywanie liczb. 2. Rachunki pamięciowe Kolejność działań Sprytne rachunki. 1 1.

1. Zapisywanie i porównywanie liczb. 2. Rachunki pamięciowe Kolejność działań Sprytne rachunki. 1 1. TEMAT.LICZBY I DZIAŁANIA LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z XII 008 R.. Zapisywanie i porównywanie liczb.. Rachunki pamięciowe. 3. Kolejność działań. 4. Sprytne rachunki..

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z XII 2008 R. TEMAT 1.LICZBY I DZIAŁANIA

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z XII 2008 R. TEMAT 1.LICZBY I DZIAŁANIA TEMAT.LICZBY I DZIAŁANIA LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH. Zapisywanie i porównywanie liczb.. Rachunki pamięciowe. 3. Sprytne rachunki. 4. Szacowanie wyników działań. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Bardziej szczegółowo

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie. 2. O ile więcej, o ile mniej 2 LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie. 2. O ile więcej, o ile mniej 2 LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 1. Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH. O ile więcej, o ile mniej WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ 1. Liczby naturalne w dziesiątkowym

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA KLASA VI. Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA

MATEMATYKA KLASA VI. Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA 2016-09-01 MATEMATYKA KLASA VI Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA I. Sprawność rachunkowa. Cele kształcenia wymagania ogólne Uczeń wykonuje proste działania pamięciowe na liczbach naturalnych,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki oraz sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności.

Wymagania edukacyjne z matematyki oraz sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności. Wymagania edukacyjne z matematyki oraz sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności. Liczby naturalne. Działania na liczbach naturalnych. Proste i odcinki. Kąty. Koła i okręgi. Działania pisemne na liczbach

Bardziej szczegółowo

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie. 2. O ile więcej, o ile mniej 2 LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie. 2. O ile więcej, o ile mniej 2 LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 3 1. Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH. O ile więcej, o ile mniej WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ 1. Liczby naturalne w dziesiątkowym

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych.

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. TEMAT Z PODRĘCZNIKA 1. Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie 2. O ile więcej,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania Matematyka. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

Przedmiotowe zasady oceniania Matematyka. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Przedmiotowe zasady oceniania Matematyka Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W programie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki- klasa 4

Wymagania edukacyjne z matematyki- klasa 4 Wymagania edukacyjne z matematyki- klasa 4 Rozdział Wymagania podstawowe konieczne (ocena dopuszczająca) Podstawowe (ocena dostateczna) rozszerzające (ocena dobra) Wymagania ponadpodstawowe dopełniające

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASIE IV MATEMATYKA Z KLASĄ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASIE IV MATEMATYKA Z KLASĄ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W KLASIE IV MATEMATYKA Z KLASĄ Na ocenę niedostateczną: nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej. 1. Liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym 1) odczytuje i

Bardziej szczegółowo

LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ UWAGI TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 23

LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ UWAGI TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 23 TEMAT LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ UWAGI 1. LICZBY I DZIAŁANIA 3 1. Rachunki pamięciowe, dodawanie i odejmowanie. O ile więcej, o ile mniej 3. Rachunki pamięciowe,

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W programie nauczania Matematyka z pomysłem umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W programie nauczania Matematyka z pomysłem umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne. Matematyka

Wymagania na poszczególne oceny szkolne. Matematyka Wymagania na poszczególne oceny szkolne Matematyka Klasa IV Wymagania Wymagania ponad Dział 1. Liczby naturalne Zbieranie i prezentowanie danych gromadzi dane (13.1); odczytuje dane przedstawione w tekstach,

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W poniższej tabeli umiejętności te przypisane poszczególnym

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W poniższej tabeli umiejętności te przypisane poszczególnym

Bardziej szczegółowo

1. Zapisywanie i porównywanie liczb. 2. Rachunki pamięciowe. 3. Kolejność działań. 1.LICZBY I DZIAŁANIA

1. Zapisywanie i porównywanie liczb. 2. Rachunki pamięciowe. 3. Kolejność działań. 1.LICZBY I DZIAŁANIA Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia klasy 5 poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych w roku szkolnym2016/2017. TEMAT 1.LICZBY I DZIAŁANIA 1. Zapisywanie i porównywanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁÓWE KRYTERIA OCENIANIA MATEMATYKA KL 4 Temat Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe konieczne (ocena dopuszczająca)

SZCZEGÓŁÓWE KRYTERIA OCENIANIA MATEMATYKA KL 4 Temat Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe konieczne (ocena dopuszczająca) SZCZEGÓŁÓWE KRYTERIA OCENIANIA MATEMATYKA KL 4 Temat Wymagania Wymagania ponad Dział 1. Liczby. Uczeń: 1. Zbieranie i prezentowanie danych gromadzi dane; odczytuje dane przedstawione w tekstach, tabelach,

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W poniższej tabeli umiejętności te przypisane poszczególnym

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych.

Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. Wymagania edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych. TEMAT Z PODRĘCZNIKA 1. Zapisywanie i porównywanie liczb. 2. Rachunki pamięciowe.

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA Z PLUSEM DLA KLASY IV W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ. II. Działania na liczbach naturalnych. Uczeń:

MATEMATYKA Z PLUSEM DLA KLASY IV W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ. II. Działania na liczbach naturalnych. Uczeń: MATEMATYKA Z PLUSEM DLA KLASY IV W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ TEMAT LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ UWAGI. LICZBY I DZIAŁANIA 4 h. Rachunki pamięciowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne Klasa IV Rozdział Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe konieczne (ocena dopuszczająca) podstawowe (ocena dostateczna) rozszerzające (ocena dobra) dopełniające

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA KLASA VI Uczeń kończący klasę VI powinien umieć:

MATEMATYKA KLASA VI Uczeń kończący klasę VI powinien umieć: MATEMATYKA KLASA VI Uczeń kończący klasę VI powinien umieć: dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić liczby naturalne, ułamki zwykłe oraz ułamki dziesiętne, obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych i algebraicznych

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne 1 Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W poniższej tabeli umiejętności te przypisane

Bardziej szczegółowo

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasa 5 Szkoła podstawowa 4 6

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasa 5 Szkoła podstawowa 4 6 Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych. W programie nauczania Matematyka z pomysłem umiejętności

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU DLA VI KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ROZKŁAD MATERIAŁU DLA VI KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ LICZBA GODZIN TEMAT LEKCYJNYCH LICZBY NATURALNE I UŁAMKI (11 H) 1. Rachunki pamięciowe na liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych. ROZKŁAD MATERIAŁU DLA VI KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania. Klasa 5

Rozkład materiału nauczania. Klasa 5 1 Rozkład materiału nauczania. Klasa 5 Temat 1 2 Wakacje, wakacje... i po wakacjach 3 Systemy zapisywania liczb 4 5 Rachunek pamięciowy Dodawanie i mnożenie LICZBY NATURALNE (20 h) 1 2. 3 ) wykonuje proste

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU DLA VI KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ROZKŁAD MATERIAŁU DLA VI KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROZKŁAD MATERIAŁU DLA VI KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ TEMAT 1. Rachunki pamięciowe na liczbach naturalnych i ułamkach dziesiętnych. LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z XII

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA DLA KLASY V W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

MATEMATYKA DLA KLASY V W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ MATEMATYKA DLA KLASY V W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ TEMAT 1.LICZBY I DZIAŁANIA 1. Zapisywanie i porównywanie liczb. 2. Rachunki pamięciowe. 3. Kolejność działań. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe z matematyki w klasie V.

Wymagania programowe z matematyki w klasie V. Wymagania programowe z matematyki w klasie V. I. Liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym. Uczeń: zapisuje i odczytuje liczby naturalne wielocyfrowe; interpretuje liczby naturalne na osi liczbowej;

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z matematyki w SP9 Klasa IV

Wymagania podstawowe i ponadpodstawowe z matematyki w SP9 Klasa IV i ponadpodstawowe z matematyki w SP9 Klasa IV Rozdział DZIAŁ 1. LICZBY NATURALNE W DZIESIĄTKOWYM UKŁADZIE POZYCYJNYM 1. Zbieranie i prezentowanie danych 2. Rzymski system zapisu liczb 3. Obliczenia kalendarzowe

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania z odniesieniami do wymagań z podstawy programowej. Matematyka wokół nas

Rozkład materiału nauczania z odniesieniami do wymagań z podstawy programowej. Matematyka wokół nas 22 Rozkład materiału nauczania z odniesieniami do wymagań z podstawy programowej. Matematyka wokół nas KLASA 5 Nr lekcji Temat lekcji 1 2 Wakacje, wakacje... i po wakacjach 3 Systemy zapisywania liczb

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA Z PLUSEM DLA KLASY IV W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ. II. Działania na liczbach naturalnych. Uczeń:

MATEMATYKA Z PLUSEM DLA KLASY IV W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ. II. Działania na liczbach naturalnych. Uczeń: MATEMATYKA Z PLUSEM DLA KLASY IV W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ TEMAT LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ UWAGI. LICZBY I DZIAŁANIA 4 h. Rachunki pamięciowe

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA DLA KLASY IV W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ

MATEMATYKA DLA KLASY IV W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ MATEMATYKA DLA KLASY IV W KONTEKŚCIE WYMAGAŃ PODSTAWY PROGRAMOWEJ TEMAT WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ 1. LICZBY I DZIAŁANIA 1. Rachunki pamięciowe dodawanie i odejmowanie I. Liczby naturalne

Bardziej szczegółowo

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasy 4 6. Wymagania podstawowe Uczeń: DZIAŁ 1. LICZBY NATURALNE W DZIESIĄTKOWYM UKŁADZIE POZYCYJNYM

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasy 4 6. Wymagania podstawowe Uczeń: DZIAŁ 1. LICZBY NATURALNE W DZIESIĄTKOWYM UKŁADZIE POZYCYJNYM Opis założonych osiągnięć ucznia Wymagania programowe, które stanowią oczekiwane osiągnięcia uczniów zostały podzielone na wymagania podstawowe (bazowe dla przedmiotu) i wymagania ponadpodstawowe (rozszerzające

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA MATEMATYKI DLA KLAS IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PODPISANA PRZEZ MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. W DNIU 27 SIERPNIA 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA MATEMATYKI DLA KLAS IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PODPISANA PRZEZ MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. W DNIU 27 SIERPNIA 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA MATEMATYKI DLA KLAS IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PODPISANA PRZEZ MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ W DNIU 27 SIERPNIA 2012 r. (ze zmianami) Cele kształcenia wymagania ogólne I. Sprawność rachunkowa.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLASY PIĄTEJ

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLASY PIĄTEJ PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLASY PIĄTEJ 1 PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLASY V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Materiał przedstawia Przedmiotowe Zasady Oceniania z matematyki dla

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 1. LICZBY NATURALNE I DZIESIĘTNE. DZIAŁANIA NA LICZBACH NATURALNYCH I DZIESIĘTNYCH (40 GODZ.)

DZIAŁ 1. LICZBY NATURALNE I DZIESIĘTNE. DZIAŁANIA NA LICZBACH NATURALNYCH I DZIESIĘTNYCH (40 GODZ.) Matematyka w otaczającym nas świecie Gra tabliczka mnożenia Karta pracy 1 Po IV klasie szkoły podstawowej Ślimak gra edukacyjna z tabliczką mnożenia 1. Zastosowania matematyki w sytuacjach praktycznych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 4-6 SP ROK SZKOLNY 2015/2016

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 4-6 SP ROK SZKOLNY 2015/2016 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS 4-6 SP ROK SZKOLNY 2015/2016 Szczegółowe kryteria ocen dla klasy czwartej. 1. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Zna zależności wartości cyfry od jej

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 1. LICZBY NATURALNE W DZIESIĄTKOWYM UKŁADZIE POZYCYJNYM. (32 GODZ.)

DZIAŁ 1. LICZBY NATURALNE W DZIESIĄTKOWYM UKŁADZIE POZYCYJNYM. (32 GODZ.) DZIAŁ 1. LICZBY NATURALNE W DZIESIĄTKOWYM UKŁADZIE POZYCYJNYM. (32 GODZ.) 1 PSO i kontrakt z uczniami. 1 Matematyka w otaczającym nas świecie 1 Karta pracy 1 Po I etapie edukacyjnym 1 Ślimak gra edukacyjna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE IV WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE IV Zna zależności wartości cyfry od jej położenia w liczbie Zna kolejność działań bez użycia nawiasów Zna algorytmy czterech działań pisemnych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki w kl. IV:

WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki w kl. IV: WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki w kl. IV: Na każdym poziomie obowiązują także wszystkie wymagania z poziomów niższych.

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 43 im. I. J. Paderewskiego w Lublinie

Szkoła Podstawowa nr 43 im. I. J. Paderewskiego w Lublinie Szkoła Podstawowa nr 43 im. I. J. Paderewskiego w Lublinie ZAKRES MATERIAŁU KONKURS MATEMATYCZNY DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 ETAP SZKOLNY Cele edukacyjne: Rozwijanie zdolności

Bardziej szczegółowo

Uczeń wykonuje proste działania pamięciowe na liczbach naturalnych, całkowitych i ułamkach, zna i stosuje algorytmy działań pisemnych oraz potrafi

Uczeń wykonuje proste działania pamięciowe na liczbach naturalnych, całkowitych i ułamkach, zna i stosuje algorytmy działań pisemnych oraz potrafi Rozkład materiału nauczania. Matematyka wokół nas Klasa 4 DZIAŁANIA NA LICZBACH NATURALNYCH (22 h) 1 Liczby naturalne. Oś liczbowa 1. 1 ) odczytuje i zapisuje liczby naturalne wielocyfrowe 1. 2 ) interpretuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI KLASA 4. Ocena śródroczna

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI KLASA 4. Ocena śródroczna WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI KLASA 4 (do programu nauczania Matematyka z pomysłem, WSiP) Otrzymanie oceny wyższej oznacza spełnienie wymagań także na ocenę niższą Ocena śródroczna

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA. Cele kształcenia wymagania ogólne. I. Sprawność rachunkowa.

MATEMATYKA. Cele kształcenia wymagania ogólne. I. Sprawność rachunkowa. MATEMATYKA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Sprawność rachunkowa. Uczeń wykonuje proste działania pamięciowe na liczbach naturalnych, całkowitych i ułamkach, zna i stosuje algorytmy działań pisemnych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI W KLASIE V

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI W KLASIE V WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH Z MATEMATYKI W KLASIE V OCENA ŚRÓDROCZNA: DOPUSZCZAJĄCY uczeń potrafi: zapisywać i odczytywać liczby w dziesiątkowym

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne

Wymagania na poszczególne oceny szkolne Wymagania na poszczególne oceny szkolne OCENĘ NIEDOSTATECZNĄ OTRZYMUJE UCZEŃ KTÓRY NIE SPEŁNIA KRYTERIÓW DLA OCENY DOPUSZCZAJĄCEJ, NIE KORZYSTA Z PROPONOWANEJ POMOCY W POSTACI ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH, PRACUJE

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki : Matematyka z plusem GWO

Wymagania edukacyjne z matematyki : Matematyka z plusem GWO klasy Ewy Pakulskiej Wymagania edukacyjne z matematyki : Matematyka z plusem GWO KLASA IV Rozwijanie sprawności rachunkowej Wykonywanie jednodziałaniowych obliczeń pamięciowych na liczbach naturalnych.

Bardziej szczegółowo

P L A N R E A L I Z A C J I M A T E R I A Ł U Z M A T E M A T Y K I D L A K L A S Y I V d r o k s z k o l n y 2 0 1 5 / 2 0 1 6

P L A N R E A L I Z A C J I M A T E R I A Ł U Z M A T E M A T Y K I D L A K L A S Y I V d r o k s z k o l n y 2 0 1 5 / 2 0 1 6 P L A N R E A L I Z A C J I M A T E R I A Ł U Z M A T E M A T Y K I D L A K L A S Y I V d r o k s z k o l n y 0 1 5 / 0 1 6 Program nauczania: Matematyka z pomysłem, numery dopuszczenia podręczników 687/1/014,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI DLA KL. 5

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI DLA KL. 5 WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI DLA KL. 5 Na ocenę niedostateczną (1) uczeń nie spełnia wymagań koniecznych. Na ocenę dopuszczającą (2) uczeń spełnia wymagania konieczne tzn.: 1. posiada i

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki w klasach IV VI

Przedmiotowy system oceniania z matematyki w klasach IV VI Przedmiotowy system oceniania z matematyki w klasach IV VI Przedmiotowy system oceniania ( w skrócie PSO ) jest zgodny z Ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku ( ze zmianami), oraz Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

I semestr WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA VI. Wymagania na ocenę dopuszczającą. Dział programu: Liczby naturalne

I semestr WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA VI. Wymagania na ocenę dopuszczającą. Dział programu: Liczby naturalne WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA VI Wymagania na ocenę dopuszczającą I semestr Dział programu: Liczby naturalne Oblicza różnice czasu proste Wymienia jednostki opisujące prędkość, drogę, czas. Rozwiązuje

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania. Klasa 6

Treści nauczania. Klasa 6 . Klasa 6 2. Działania na liczbach naturalnych Obliczenia pamięciowe i pisemne Podzielność liczb naturalnych przez 2, 3, 5, 9, 10, 25*, 100 Średnia arytmetyczna* wykonuje działania na liczbach naturalnych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI wg podstawy programowej z VIII 2008r.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI wg podstawy programowej z VIII 2008r. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VI wg podstawy programowej z VIII 2008r. Ocena niedostateczna. Zna nazwy argumentów działań Pamięciowo i pisemnie wykonuje każde z czterech działań na liczbach

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

I. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE 4 SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE 4 SZKOŁY 1. W zakresie sprawności rachunkowej uczeń: wykonuje proste działania pamięciowe na liczbach naturalnych, zna i stosuje algorytmy działań pisemnych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KL. 4

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KL. 4 WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KL. 4 Na ocenę niedostateczną (1) uczeń nie spełnia wymagań koniecznych. Na ocenę dopuszczającą (2) uczeń spełnia wymagania konieczne, tzn.: 1. posiada i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA. Szkoła Podstawowa w Stęszewie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA. Szkoła Podstawowa w Stęszewie PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA MATEMATYKA Szkoła Podstawowa w Stęszewie Przedmiotowy System Oceniania z Matematyki I. Zasady oceniania 1) Ocenie podlegają wszystkie wymienione formy aktywności ucznia określone

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Na stopień dostateczny uczeń powinien umieć: Arytmetyka - dodawać i odejmować w pamięci liczby dwucyfrowe, - mnożyć i dzielić w pamięci liczby

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne KLASA VI

Wymagania na poszczególne oceny szkolne KLASA VI Matematyka Matematyka z pomysłem Klasa Szkoła podstawowa Wymagania na poszczególne oceny szkolne Ocena postępów ucznia jest wynikiem oceny stopnia opanowania jego umiejętności podstawowych i ponadpodstawowych.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z MATEMATYKI W KLASIE VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z MATEMATYKI W KLASIE VI WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN Z MATEMATYKI W KLASIE VI OCENA ŚRÓDROCZNA: NIEDOSTATECZNY ocenę niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie spełnia poniższych wymagań edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasy 4 6

Matematyka Matematyka z pomysłem Klasy 4 6 Szczegółowy rozkład materiału nauczania z odniesieniami do wymagań z podstawy programowej w klasach IV VI Klasa IV szczegółowe z DZIAŁ I. LICZBY NATURALNE W DZIESIĄTKOWYM UKŁADZIE POZYCYJNYM (19 godz.)

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASACH SZÓSTYCH - Matematyka

KRYTERIA OCENIANIA W KLASACH SZÓSTYCH - Matematyka KRYTERIA OCENIANIA W KLASACH SZÓSTYCH - Matematyka 1. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów na ocenę dopuszczającą. 2. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: 2.1 Liczby

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z MATEMATYKI DLA KL. 6. Uczeń kończący klasę szóstą:

WYMAGANIA Z MATEMATYKI DLA KL. 6. Uczeń kończący klasę szóstą: WYMAGANIA Z MATEMATYKI DLA KL. 6 Uczeń kończący klasę szóstą: wykonuje działania na liczbach naturalnych w pamięci i pisemnie, stosując wygodne dla niego sposoby ułatwiające obliczenia rozwiązuje zadania

Bardziej szczegółowo

odczytuje z diagramów dane, zapisane za pomocą ułamków zwykłych, ułamków dziesiętnych lub liczb całkowitych odczytuje dane z procentowych diagramów:

odczytuje z diagramów dane, zapisane za pomocą ułamków zwykłych, ułamków dziesiętnych lub liczb całkowitych odczytuje dane z procentowych diagramów: Matematyka Klasa V Wymagania programowe podstawowe Uczeń : zapisuje słownie i czyta duże liczby zapisane w systemie dziesiątkowym porównuje liczby naturalne i porządkuje je rosnąco lub malejąco, używa

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH Spis treści: PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 20 W KATOWICACH 1. Kontrakt z uczniami. 2. Obszary aktywności ucznia a wymagania na ocenę. 3. Narzędzia i częstotliwość pomiaru

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Matematyki w SP 12 we Wrocławiu kl. IV-VI

Przedmiotowy System Oceniania z Matematyki w SP 12 we Wrocławiu kl. IV-VI Przedmiotowy System Oceniania z Matematyki w SP 12 we Wrocławiu kl. IV-VI I WYMAGANIA EDUKACYJNE Cele kształcenia wymagania ogólne I. Sprawność rachunkowa. Uczeń wykonuje proste działania pamięciowe na

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie Szkolne - klasa 6

Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie Szkolne - klasa 6 Katalog wymagań programowych na poszczególne stopnie Szkolne - klasa 6 Opis osiągnięć Liczby naturalne Wykonuje proste obliczenia czasowe. Wymienia jednostki opisujące prędkość, drogę, czas. Rozwiązuje

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania z odniesieniami do wymagań z podstawy programowej. Matematyka wokół nas

Rozkład materiału nauczania z odniesieniami do wymagań z podstawy programowej. Matematyka wokół nas 1 Rozkład materiału nauczania z odniesieniami do wymagań z podstawy programowej. Matematyka wokół nas KLASA 6 Nr lekcji Temat lekcji Zagadnienie do realizacji wg podstawy programowej LICZBY NATURALNE (8

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Wymaganiach edukacyjne niezbędne do otrzymania przez ucznia klasy 4 Szkoły Podstawowej poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki, wynikające z programu nauczania: Matematyka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA 12 1. Wprowadzenie 12 2. Cele edukacyjne (cele kształcenia ogólnego)

PROGRAM NAUCZANIA 12 1. Wprowadzenie 12 2. Cele edukacyjne (cele kształcenia ogólnego) PROGRAM NAUCZANIA 12 1. Wprowadzenie 12 2. Cele edukacyjne (cele kształcenia ogólnego) 13 3. Program a cele kształcenia 14 37 4. Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia a) Ramowy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM OCENY Z MATEMATYKI DLA KLASY 6

KRYTERIUM OCENY Z MATEMATYKI DLA KLASY 6 KRYTERIUM OCENY Z MATEMATYKI DLA KLASY 6 DOPUSZCZAJĄC Oblicza różnice czasu proste Wymienia jednostki opisujące prędkość, drogę, czas. Rozwiązuje proste zadania dotyczące obliczania wydatków. Dodaje, odejmuje,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki klasa 6.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki klasa 6. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z matematyki klasa 6. Semestr I Dział programu: Liczby naturalne Wykonuje proste obliczenia czasowe

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU Z MATEMATYKI DLA KLASY IV SP NA PODSTAWIE PROGRAMU DKW /99 Liczę z Pitagorasem

ROZKŁAD MATERIAŁU Z MATEMATYKI DLA KLASY IV SP NA PODSTAWIE PROGRAMU DKW /99 Liczę z Pitagorasem ROZKŁAD MATERIAŁU Z MATEMATYKI DLA KLASY IV SP NA PODSTAWIE PROGRAMU DKW 4014 180/99 Liczę z Pitagorasem Lp. Dział programu Tematyka jednostki metodycznej Uwagi 1 2 3 4 Lekcja organizacyjna I Działania

Bardziej szczegółowo

4. Program a treści nauczania

4. Program a treści nauczania Program nauczania Matematyka z pomysłem. Program a treści nauczania z podstawy programowej to - w grupowane w a - z z podstawy programowej. Prezentowany program nauczania jest przeznaczony do realizacji

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne stopnie szkolne klasa VI

Wymagania programowe na poszczególne stopnie szkolne klasa VI Wymagania programowe na poszczególne stopnie szkolne klasa VI 6 5 4 3 2 LICZBY NATURALNE Oblicza różnice czasu proste Wymienia jednostki opisujące prędkość, drogę, czas. Rozwiązuje proste zadania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki. dla uczniów klasy VI SP. na poszczególne oceny. śródroczne i roczne

Wymagania edukacyjne z matematyki. dla uczniów klasy VI SP. na poszczególne oceny. śródroczne i roczne Wymagania edukacyjne z matematyki dla uczniów klasy VI SP na poszczególne oceny śródroczne i roczne DOPUSZCZAJĄCA ocena SEMESTR I SEMESTR II Oblicza różnice czasu proste Wymienia jednostki opisujące prędkość,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V wg podstawy programowej z VIII 2008 r.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V wg podstawy programowej z VIII 2008 r. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY V wg podstawy programowej z VIII 2008 r. Ocena niedostateczna: I. Liczby naturalne. Uczeń Rozumie dziesiątkowy system pozycyjny Rozumie różnicę miedzy cyfrą

Bardziej szczegółowo

Matematyka Fragmenty programu nauczania dla szkoły podstawowej klasy 4

Matematyka Fragmenty programu nauczania dla szkoły podstawowej klasy 4 Matematyka Fragmenty programu nauczania dla szkoły podstawowej klasy 4 Anna Konstantynowicz, Adam Konstantynowicz, Bożena Kiljańska, Małgorzata Pająk, Grażyna Ukleja [ ] 2. Szczegółowe cele kształcenia

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania. Klasa 5

Treści nauczania. Klasa 5 . Klasa 5 1. Liczby naturalne w dziesiątkowym układzie pozycyjnym 2. Działania na liczbach naturalnych Systemy liczenia Obliczenia pamięciowe na liczbach naturalnych Prędkość droga czas Działania pisemne

Bardziej szczegółowo

PLAN KIERUNKOWY. Liczba godzin: 180

PLAN KIERUNKOWY. Liczba godzin: 180 Klasa V Matematyka Liczba godzin: 180 PLAN KIERUNKOWY Wstępne Wykonuje działania pamięciowo i pisemnie w zbiorze liczb naturalnych Zna i stosuje reguły kolejności wykonywania działań Posługuje się ułamkami

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasa IV

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasa IV Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny klasa IV Ocena dopuszczająca: na ocenę śródroczną: Rozróżnia pojęcia cyfra liczba Porównuje liczby naturalne-proste przypadki Dodaje i odejmuje liczby naturalne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI w klasie 6 w roku szkolnym 2012/2013. Liczby naturalne

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI w klasie 6 w roku szkolnym 2012/2013. Liczby naturalne WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI w klasie 6 w roku szkolnym 2012/2013 Liczby naturalne Oblicza różnice czasu proste Wymienia jednostki opisujące prędkość, drogę, czas. Rozwiązuje proste zadania dotyczące

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA KLASA VI I PÓŁROCZE

MATEMATYKA KLASA VI I PÓŁROCZE MATEMATYKA KLASA VI LICZBY NATURALNE I PÓŁROCZE Wykonuje proste obliczenia czasowe, Wymienia jednostki opisujące prędkość, drogę, czas, Rozwiązuje proste zadania dotyczące obliczania wydatków, Dodaje,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny w klasach IV VI KLASA IV

Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny w klasach IV VI KLASA IV Wymagania edukacyjne z matematyki w klasach IV - VI W wymaganiach edukacyjnych uwzględniono stopień opanowania wiedzy (zapamiętanie i rozumienie) oraz nabyte umiejętności stosowania wiedzy w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z MATEMATYKI w klasie 6 Szkoły Podstawowej str. 1 Liczby naturalne

Bardziej szczegółowo

Katalog wymagań na poszczególne oceny z matematyki dla kl. VI Program nauczania Matematyka wokół nas

Katalog wymagań na poszczególne oceny z matematyki dla kl. VI Program nauczania Matematyka wokół nas Katalog wymagań na poszczególne oceny z matematyki dla kl. VI Program nauczania Matematyka wokół nas OCENA DOPUSZCZAJĄCA (wymagania na ocenę dopuszczającą są równoważne z minimum programowe dla klasy VI)

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z matematyki w klasie 6 Matematyka z plusem DKOW /08

Kryteria ocen z matematyki w klasie 6 Matematyka z plusem DKOW /08 Matematyka z plusem DKOW-5002-37/08 DZIAŁ LICZBY NATURALNE I UŁAMKI KONIECZNE ocena dopuszczająca zna algorytm mnożenia i dzielenia ułamków przez 10, 100, 1000... zaznacza liczby naturalne oraz proste

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania z matematyki w klasach IV - VI Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie. 1. Wstęp...

Przedmiotowe zasady oceniania z matematyki w klasach IV - VI Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie. 1. Wstęp... Przedmiotowe zasady oceniania z matematyki w klasach IV - VI Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie Spis treści: 1. Wstęp.... 2 2. Słowniczek pojęć.... 2 3. Cele oceniania.... 2

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania na poszczególne stopnie z matematyki - klasa VI

Kryteria oceniania na poszczególne stopnie z matematyki - klasa VI Kryteria oceniania na poszczególne stopnie z matematyki - klasa VI Szkoła Podstawowa nr 9 w Mielcu Na ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ uczeń: Oblicza różnice czasu, wymienia jednostki opisujące prędkość, drogę, czas.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI

OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI OGÓLNE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI Wymagania edukacyjne z matematyki na poszczególne oceny Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawie

Bardziej szczegółowo