Kielce, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR LV/979/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kielce, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR LV/979/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 24 stycznia 214 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR LV/979/213 RADY MIASTA KIELCE z dnia 19 grudnia 213 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 214r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d oraz pkt 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 213 r., poz. 594, z późn. zm. 1) / w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 i 1, ust. 2 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1, 2 i 3, art. 218, art. 219 ust. 1, 2 i 3, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 213r., poz. 885, z późn. zm. 2) /uchwala się, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości zł, z tego: 1) dochody bieżące zł, w tym: a) dochody Gminy zł, b) dochody Powiatu zł; 2) dochody majątkowe zł, w tym: a) dochody Gminy zł, b) dochody Powiatu 75.5 zł; zgodnie z tabelami: Nr 1, 2 i Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości zł, z tego na: 1) zadania Gminy zł, 2) zadania Powiatu zł, z tego: a) wydatki bieżące zł, z tego na: - zadania Gminy zł, - zadania Powiatu zł, zgodnie z tabelami: Nr 1, 5 i 7. b) wydatki majątkowe zł, z tego na: - zadania Gminy zł, 1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 213r., poz. 594, poz. 645 oraz poz ) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 213r., poz. 885 oraz poz. 938.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 2 Poz zadania Powiatu zł, zgodnie z tabelami: Nr 1, 6, 7 i Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne w 214 r., zgodnie z tabelą Nr Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 214 r., zgodnie z tabelą Nr Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, realizowane w 214 r., w wysokości zł, z tego: a) wydatki bieżące zł, b) wydatki majątkowe zł, z: zgodnie z tabelą Nr Deficyt budżetu Miasta wynosi zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 1) zaciąganych kredytów długoterminowych w wysokości zł, 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 15.. zł, 2. Ustala się przychody budżetu Miasta w wysokości zł oraz rozchody budżetu w wysokości zł, zgodnie z tabelą Nr Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 2.. zł, w tym na: 1) zadania Gminy 1.8. zł, 2) zadania Powiatu 2. zł; 2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 3.. zł z przeznaczeniem na: 1) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego /dział 754/ 2.3. zł, 2) ewentualne roszczenia wynikające z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego /dział 7/ 3. zł, 3) realizację inicjatyw lokalnych /dział 758/ 1. zł, 4) zadania inwestycyjne /dział 758/ 3. zł Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą Nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z tabelą Nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Miasto do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą Nr Ustala się dochody w kwocie 4.2. zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 4.2. zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 7. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 21- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 28 r. Nr 25, poz. 15 ze zm.) oraz wydatki w kwocie zł na zadania określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 21 r. - Prawo ochrony środowiska. 8. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

3 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 3 Poz Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie: przychody zł, koszty zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w łącznej kwocie: dochody zł, wydatki zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu Miasta na łączną kwotę 8.4. zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i Ustala się dotacje podmiotowe udzielane z budżetu Miasta na łączną kwotę zł, zgodnie z załącznikami Nr 4 i Ustala się dotacje celowe udzielane z budżetu Miasta na łączną kwotę zł, zgodnie z załącznikami: Nr 4 i Zbiorcze zestawienie dotacji /przedmiotowych, podmiotowych i celowych/ udzielanych z budżetu Miasta na łączną kwotę zł, stanowi załącznik Nr Ustala się limity zobowiązań zaciąganych z tytułu kredytów na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Miasta w kwocie 5.. zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w kwocie zł, w tym kredyty zaciągane w związku z umowami zawartymi z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie zł. 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów do wysokości kwot wynikających z limitów, o których mowa w 11, w celu sfinansowania przejściowego i planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 1) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, z wyłączeniem zmian dotyczących wieloletnich przedsięwzięć majątkowych realizowanych w 214 r., wkładów do spółek prawa handlowego, zakupu i objęcia akcji i udziałów oraz wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych jednorocznych i likwidacji zadań zaplanowanych w budżecie. 2) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Miasta, 3) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne w ramach działu klasyfikacji budżetowej, 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta. 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

4 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 4 Poz Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 214 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej. Przewodniczący Rady Miasta Kielce Tomasz Bogucki

5 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 5 Poz. 361 BUDŻETU MIASTA KIELCE NA 214 ROK W UKŁADZIE TABELARYCZNYM 5

6 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 6 Poz. 361 MIASTO KIELCE Lp DOCHODY I WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY Planowane dochody w tym : - bieżące Planowane wydatki w tym : - majątkowe Nazwa Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (umowy podpisane w 29r.) Zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej (umowa podpisana w 212r.), w tym: zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej Pozostałe zadania inwestycyjne Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z. tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 2 Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych. na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Rozchody w tym : Spłata kredytów długoterminowych krajowych, w tym zaciągniętych na: Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej Inne zadania Klasyfikacja przychodów i rozchodów Kwota Tabela Nr Deficyt (1-2) Przychody w tym : 1 Kredyty długoterminowe krajowe, w tym na: majątkowe - bieżące Spłata pożyczek długoterminowych krajowych. 3 Wykup obligacji komunalnych. Budżet ogółem Dochody Przychody Razem Rozchody w zł Razem Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL5_KIELCE.RDF.414/ 6

7 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 7 Poz. 361 MIASTO KIELCE Tabela Nr 2 DOCHODY I WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW /w zł/ Dział Nazwa ROLNICTWO I ŁOWIECTWO LEŚNICTWO RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ TURYSTYKA GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA INFORMATYKA NAUKA ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO RÓŻNE ROZLICZENIA OŚWIATA I WYCHOWANIE OCHRONA ZDROWIA POMOC SPOŁECZNA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA gminy Dochody powiatu razem Struktura Struktura % gminy powiatu razem % , %, %, %,25 %, % 13,11 %, % 4,92 % 5,3 %,2 %, %,98 %, % 1,72 % 36,49 %, % 24,84 % 1,17 %,75 % 8,75 %,6 %,2 % , %, %, %,22 %,4 % 25,2 %,3 % 3,55 % 6,16 %,2 %, % 4,87 %, % 2,24 %, % 1,84 %,59 % 25,16 % 1,34 % 14,26 % 1,79 % 2,93 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1_KIELCE.RDF.414/ 7

8 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 8 Poz. 361 MIASTO KIELCE Dział Nazwa GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO KULTURA FIZYCZNA gminy Dochody powiatu razem Struktura Struktura % gminy powiatu razem % ,39 %,19 %,77 % ,75 % 2,33 % 1,64 % OGÓŁEM , % , % z tego ZADANIA WŁASNE ,4 % ,23 % ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ,1 %,58 %,1 % ,24 %,52 %,1 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1_KIELCE.RDF.414/ 8

9 Dział ał Rozdział zdział ział ragraf raf Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 9 Poz. 361 MIASTO KIELCE Tabela Nr 3 DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ w zł Wyszczególnienie Plan Struktura ł Paragr OGÓŁEM Dochody majątkowe ,44 % A. Dochody Gminy ,37 % I. DOCHODY WŁASNE ,62 % 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 8 87,85 % opłata - z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności wpływy - ze sprzedaży nieruchomości komunalnych 5 3 1,5 %,3 % wpływy - ze sprzedaży mieszkań komunalnych 3,29 % wpływy - ze sprzedaży lokali użytkowych 2,19 % wpływy - z tytułu zwrotu nieruchomości 2,2 % wpływy - z tytułu zniesienia współwłasności 7,1 % 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 8,77 % wpływy - ze sprzedaży akcji spółki KORONA S.A. 8,77 % II. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ,44 % 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,12 % płatność - na realizację projektu "Rozwój komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Uzupełnienie sieci elektronicznej informacji pasażerskiej o 22 tablice przystankowe" płatność - na realizację projektu "Rozwój komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Zwiekszenie bezpieczenstwa w komunikacji miejskiej obsługującej Kielecki Obszar Metropolitalny poprzez wyposażenie wszystkich autobusów w monitoring wizyjny" płatność - na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach" płatność - na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa ulic: Wesoła (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Seminaryjskiej), Czerwonego Krzyża, Mickiewicza i Św. Leonarda (na odcinku od Rynku do ul. Wesołej)" płatność - na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego" refundacja - poniesionych wydatków na realizację projektu pn.: "Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach" refundacja - poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi ,27 %,22 %,6 %,9 %,6 %,2 %,32 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2A_KL.RDF.414/ 9

10 Dział ał Rozdział zdział ział ragraf raf Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 1 Poz. 361 MIASTO KIELCE ł Paragr Wyszczególnienie DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy miasta do ul. Karczówkowskiej w Kielcach (ul. Krakowska i ul. Armii Krajowej)" płatność - na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach" refundacja - poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego" refundacja - poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach" refundacja - poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Miasta Kielce - przebudowa ulic: Wesołą (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Seminaryjskiej), Czerwonego Krzyża, Mickiewicza i Św. Leonarda (na odcinku od Rynku do ul. Wesołej)" płatność - na realizację projektu pn.: "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Budowa bus-pasów w ciągu ulic Tarnowska-Źródłowa- Al.Solidarności (na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do Al.Tysiaclecia PP)" płatność - na realizację projektu pn.: "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Budowa pętli autobusowej na Bukówce wraz z parkingiem przesiadkowym i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa pętli manewrowej dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Sikorskiego" płatność - na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa bus-pasów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej i Al Szajnowicza- Iwanowa w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej od ul. Massalskiego wraz ze skrzyżowaniem" płatność - na realizację zadania inwstycyjnego pn. - "Budowa pętli autobusowej przy ul. Olszewskiego w rejonie Kieleckiego Parku Technologicznego wraz z przebudową ul. Olszewskiego pod potrzeby bus-pasów i ścieżki rowerowej" płatność - na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Trasy rowerowe na terenie Miasta Kielce" refundacja - poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego" płatność - na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zintegrowanych nowoczesnych peronów przystankowych" Plan Struktura 2,51 %,1 %,29 %,8 %,28 %,92 %,28 %,33 %,13 %,1 %,44 % 4,21 % płatność - na realizację projektu pn. "Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej refundacja - poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej INFORMATYKA ,14 %,8 %,2 % płatność - na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Eświętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej ,2 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2A_KL.RDF.414/ 1

11 Dział ał Rozdział zdział ział ragraf raf Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 11 Poz. 361 MIASTO KIELCE ł Paragr Wyszczególnienie Plan Struktura Województwa Świętokrzyskiego" 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,54 % OŚWIATA I WYCHOWANIE refundacja - poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "E - Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce" ,54 %,28 % POMOC SPOŁECZNA środki - z Funduszy Norweskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Kielcach, ul. Krzemionkowa 1" ,28 %,16 % dotacja - celowa w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu "Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez adaptację budynku na lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Zespołu Placówek "Kamyk" w Kielcach" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy (wydatki majątkowe) dotacja - celowa w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu "Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez utworzenie mieszkań aktywizujących dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy (wydatki majątkowe) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,4 %,12 %,1 % płatność - na realizację zadania inwestycyjnego pn."rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa Skweru Żeromskiego w Kielcach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ dotacja - celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Trasy rowerowe na terenie Miasta Kielce" IV. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH ,1 %,2 %,2 %,2 %,29 % 15 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE , % TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ środki - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Geopark Kielce - ogród botaniczny" , %,27 % środki - z Wojewódzkiego Domu Kultury na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego" GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,27 %,1 % środki - z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach na zadania wodociągowo -kanalizacyjne realizowane przez Wydział Inwestycji ,1 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2A_KL.RDF.414/ 11

12 Dział ał Rozdział zdział ział ragraf raf Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 12 Poz. 361 MIASTO KIELCE ł Paragr Wyszczególnienie Plan Struktura B. Dochody Powiatu 75 5,7 % I. DOCHODY WŁASNE 5, % 852 POMOC SPOŁECZNA 5, % wpływy - ze sprzedaży składników majątkowych w domach pomocy społecznej II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , %,7 %,7 % inwestycje - Komandy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 75,7 % Dochody bieżące ,56 % A. Dochody Gminy I. DOCHODY WŁASNE ,5 % 42,15 % 6 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ ,27 % kary - i grzywny od osób prawnych 1,1 % odsetki - od środków pieniężnych na rachunku bankowym ZTM 2, % opłaty - dodatkowe za jazdę bez biletów w autobusach komunikacji miejskiej zwrot - przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. ZTM) ,6 %,59 % wpływy - ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej 4 3,84 % wpływy - z opłat za odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji miejskiej opłata - za zajęcie pasa drogowego 8 2 5,8 %,24 % zwrot - przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MZD) 1 5,14 % ****** ****** ****** opłaty - za sprzedaż abonamentów oraz biletów parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania Pozostałe - wpływy w tym: wpływy - z różnych opłat wpływy - z róznych dochodów dochody - z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze. opłaty - karne za brak karty postojowej w Strefie Płatnego Parkowania GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,15 %,1 %, %,1 %, %,15 % 3,74 % ****** Pozostałe - wpływy w tym: wpływy - z różnych dochodów wpływy - z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, powierzchni reklamowych itp. odsetki - od środków pieniężnych na rachunku bankowym MZB ,2 %,2 % 2,73 %, % wpływy - z usług /dostawa wody, ścieki i c.o./ 14,1 % odsetki - od nieterminowych wpłat dokonywanych przez ,3 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2A_KL.RDF.414/ 12

13 Dział ał Rozdział zdział ział ł Paragr ragraf raf Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 13 Poz. 361 MIASTO KIELCE Wyszczególnienie Plan Struktura najemców z tytułu czynszu zwrot - kosztów opłat sądowych i egzekucyjnych 35,3 % opłata - za wieczyste użytkowanie gruntów 3 5,34 % wpływy - z dzierżawy terenu 1 7,16 % wpływy - z tytułu wydania opinii szacunkowych 3, % odsetki - od nieterminowych wpłat pozostałych należności w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami udostepnienie - nieruchomości gruntowej 6 8,1 %,1 % opłata - roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością 24 9, % DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA pierwsza - opłata z tytułu nabycia wieczystego użytkowania gruntów zwrot - udzielonej przez Miasto bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności odszkodowanie - dla Gminy za przejęcie z mocy prawa na rzecz województwa świętokrzyskiego prawa własności nieruchomości spłata - kredytów mieszkaniowych przez osoby zamieszkujące w mieszkaniach wykupionych w spółdzielniach mieszkaniowych za środki budżetu Miasta ,1 %,1 %,38 %, %,65 % wpływy - za posiłki wydane przez Miejską Kuchnię Cateringową ,34 % zwrot - przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. Geopark Kielce/ czynsz - za wynajem pomieszczeń w budynku Kieleckiego Parku Technolgicznego przy ul. Olszewskiego zwrot - przez najemnców lokali kosztów za usługi telekomunikacyjne zwrot - przez najemców lokali kosztów za media ,5 %,21 %,1 %,2 % dochody - z wynajmu składników majątkowych administrowanych przez Geopark ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,2 %,14 % czynsz - za wynajem i dzierżawę pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta zwrot - przez najemców lokali kosztów dostawy energii elektrycznej, cieplnej oraz wody, a także kosztów dzierżawy łączy telefonicznych i abonamentu telefonicznego wpływy - z tytułu kosztów egzekucyjnych ,1 %, %,2 % wpływy - z tytułu kosztów procesowych 1,1 % wpływy - dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego) wpływy - za obsługę ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego 9 1, %, % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD wpłaty - dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego) wpływy - z tytułu kar umownych za odstąpienie od wykonania umowy z kontrahentem /PLBG_ZAL2A_KL.RDF.414/ , %,9 %

14 Dział ał Rozdział zdział ział ragraf raf Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 14 Poz. 361 MIASTO KIELCE ****** ł Paragr Wyszczególnienie Plan Struktura wpływy - za wydawanie zezwoleń i licencji na przewóz osób taksówkami wpływy - za wydawanie zezwoleń na regularne i regularne specjalne przewozy osób oraz za analizy sytuacji rynkowych pozostałe - wpływy w tym: , %,1 %, % wpływy - z usług 1 464, % 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 7,7 % wpływy - z tytułu mandatów karnych nakładanych przez funkcjonariuszy Komendy Straży Miejskiej DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM ,7 % 31,48 % ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** udziały - we wpływach z podatku dochodowego w tym: od osób - fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy od osób - prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy podatek - od nieruchomości w tym: od osób - prawnych od osób - fizycznych podatek - rolny w tym: od osób - prawnych od osób - fizycznych podatek - leśny w tym: od osób - fizycznych od osób - prawnych podatek - od srodków transportowych w tym: od osób - fizycznych od osób - prawnych podatek - od czynności cywilnoprawnych w tym: od osób - prawnych od osób - fizycznych podatek - od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej podatek - od spadków i darowizn ,13 % 16,32 %,82 % 9,2 % 7,44 % 1,58 %,2 %, %,2 %, %, %, %,49 %,16 %,33 %,91 %,5 %,86 %,5 %,14 % opłata - skarbowa 4 2,4 % ****** ****** opłata - targowa w tym: od osób - fizycznych od osób - prawnych opłata - od posiadania psów ,4 %,4 %, %,1 % odsetki - od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w tym opłata prolongacyjna) 5,5 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2A_KL.RDF.414/ 14

15 Dział ał Rozdział zdział ział ragraf raf Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 15 Poz. 361 MIASTO KIELCE ł Paragr Wyszczególnienie Plan Struktura w tym: ****** ****** ****** ****** od osób - prawnych od osób - fizycznych koszty - upomnienia w tym: od osób - prawnych od osób - fizycznych wpływy - z podziału zysku spółek komunalnych ,3 %,2 %, %, %, %,4 % opłata - za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 4 2,4 % wpływy - z dywidendy spółek akcyjnych 2 5,24 % opłaty - z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi ,51 % 758 RÓZNE ROZLICZENIA 2,2 % odsetki - od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta OŚWIATA I WYCHOWANIE ,2 %,13 % wpływy - dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego) refundacja - przez gminy ościenne dotacji podmiotowej na koszty utrzymania dzieci przebywajacych w niepublicznych przedszkolach na terenie Miasta Kielce opłata - za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne wpływy - dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego) refundacja - kosztów dowozu dzieci do szkół na terenie gminy , %,1 %,11 %, %, % ****** ****** pozostałe - wpływy w tym: pozostałe - odsetki pozostałe - odsetki , %, %, % 851 OCHRONA ZDROWIA ,1 % wpływy - należności po zlikwidowanym Szpitalu Miejskim w Kielcach wpływy - z najmu lokali w Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach POMOC SPOŁECZNA ,1 %, %,9 % dochody - z najmu mieszkań chronnionych ,1 % % - wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu odpłatności za wydawane posiłki w Środowiskowych Domach Samopomocy 2% - wpływów od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wpływy - z odpłatności podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne 5% - wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z , %,1 %,6 %, % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2A_KL.RDF.414/ 15

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2014 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2015 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA KIELCE

PREZYDENT MIASTA KIELCE PREZYDENT MIASTA KIELCE INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA KIELCE ZA I PÓŁROCZE 215 ROKU Kielce, sierpień 215r. SPIS TREŚCI Strona Część I Informacje ogólne 1. Zmiany w budżecie Miasta...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67 Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.000.466zł, zgodnie z załącznikiem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2010 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2010 rok SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 28 marca 2011 r. z wykonania budżetu miasta za 2010 rok SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ I TABELARYCZNA: 2 1. Tabela 1 - Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2010 rok

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK

BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK BUDŻET MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2008 ROK UCHWAŁA NR XVII/211/2007 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2012 r.

Gliwice, marzec 2012 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta G l i w i c e za 2011 r. oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 r. Gliwice, marzec 2012

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ŁOWICZA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Informacja o wykonaniu budżetu miasta Łowicza za I półrocze 2014 roku 11 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ TABELARYCZNA TABELA NR 1 ZESTAWIENIE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2014 ROK

UCHWAŁA NR XXXV/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2014 ROK UCHWAŁA NR XXXV/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2014 ROK Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 września 2012 r. Poz. 6553

Warszawa, dnia 26 września 2012 r. Poz. 6553 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 26 września 2012 r. Poz. 6553 ZARZĄDZENIE Nr 2249/2012 PREZYDENTA MIASTA RADOMIA z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2011 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2011 rok SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta za 2011 rok SPIS TREŚCI: Część I Tabelaryczna 2 1. Tabela 1 Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2011 rok 2

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za rok 2014 Żary, marzec 2015 r. Spis treści Część I...4 1. Budżet powiatu żarskiego i jego zmiany w 2014 roku...4 1.1. Plan dochodów...4 1.2. Plan wydatków...8

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 2 marca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 2 marca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 38 3230 Poz. 207 207 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2011 r.

Gliwice, marzec 2011 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta G l i w i c e za 2010 r. oraz informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2010 r. Gliwice, marzec 2011 r. Spis treści str. I.

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW

CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW CHARAKTERYSTYKA DOCHODÓW Na koniec I półrocza plan dochodów budżetu Miasta Rzeszowa, po korektach wyniósł 794 434 138 zł. Wykonanie dochodów zamknęło się kwotą 370 587 776,03 zł, co stanowi 46,65 % planowanej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 14 października 2008 r. Nr 244 2 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2500 Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 września 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Piły, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr /VI/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2015

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 Opracowując projekt uchwały budżetowej na rok 2015 uwzględniono w nim zasady określone ustawą o finansach publicznych, uchwałą Rady Gminy w sprawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2011 Łódź, listopad 2010 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDŻETOWA. 1

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 26 rok. Budżet Miasta i Gminy Środa Wielkopolska został uchwalony przez Radę Miejską w dniu 29 grudnia 25 roku. Uchwała Nr XXXIII/421/25 w sprawie budżetu na 26

Bardziej szczegółowo