Kielce, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR LV/979/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kielce, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR LV/979/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 24 stycznia 214 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR LV/979/213 RADY MIASTA KIELCE z dnia 19 grudnia 213 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 214r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d oraz pkt 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 213 r., poz. 594, z późn. zm. 1) / w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 i 1, ust. 2 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1, 2 i 3, art. 218, art. 219 ust. 1, 2 i 3, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 213r., poz. 885, z późn. zm. 2) /uchwala się, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości zł, z tego: 1) dochody bieżące zł, w tym: a) dochody Gminy zł, b) dochody Powiatu zł; 2) dochody majątkowe zł, w tym: a) dochody Gminy zł, b) dochody Powiatu 75.5 zł; zgodnie z tabelami: Nr 1, 2 i Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości zł, z tego na: 1) zadania Gminy zł, 2) zadania Powiatu zł, z tego: a) wydatki bieżące zł, z tego na: - zadania Gminy zł, - zadania Powiatu zł, zgodnie z tabelami: Nr 1, 5 i 7. b) wydatki majątkowe zł, z tego na: - zadania Gminy zł, 1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 213r., poz. 594, poz. 645 oraz poz ) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 213r., poz. 885 oraz poz. 938.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 2 Poz zadania Powiatu zł, zgodnie z tabelami: Nr 1, 6, 7 i Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne w 214 r., zgodnie z tabelą Nr Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 214 r., zgodnie z tabelą Nr Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, realizowane w 214 r., w wysokości zł, z tego: a) wydatki bieżące zł, b) wydatki majątkowe zł, z: zgodnie z tabelą Nr Deficyt budżetu Miasta wynosi zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 1) zaciąganych kredytów długoterminowych w wysokości zł, 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 15.. zł, 2. Ustala się przychody budżetu Miasta w wysokości zł oraz rozchody budżetu w wysokości zł, zgodnie z tabelą Nr Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 2.. zł, w tym na: 1) zadania Gminy 1.8. zł, 2) zadania Powiatu 2. zł; 2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 3.. zł z przeznaczeniem na: 1) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego /dział 754/ 2.3. zł, 2) ewentualne roszczenia wynikające z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego /dział 7/ 3. zł, 3) realizację inicjatyw lokalnych /dział 758/ 1. zł, 4) zadania inwestycyjne /dział 758/ 3. zł Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą Nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z tabelą Nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Miasto do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą Nr Ustala się dochody w kwocie 4.2. zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 4.2. zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 7. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 21- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 28 r. Nr 25, poz. 15 ze zm.) oraz wydatki w kwocie zł na zadania określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 21 r. - Prawo ochrony środowiska. 8. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

3 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 3 Poz Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie: przychody zł, koszty zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w łącznej kwocie: dochody zł, wydatki zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu Miasta na łączną kwotę 8.4. zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i Ustala się dotacje podmiotowe udzielane z budżetu Miasta na łączną kwotę zł, zgodnie z załącznikami Nr 4 i Ustala się dotacje celowe udzielane z budżetu Miasta na łączną kwotę zł, zgodnie z załącznikami: Nr 4 i Zbiorcze zestawienie dotacji /przedmiotowych, podmiotowych i celowych/ udzielanych z budżetu Miasta na łączną kwotę zł, stanowi załącznik Nr Ustala się limity zobowiązań zaciąganych z tytułu kredytów na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Miasta w kwocie 5.. zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w kwocie zł, w tym kredyty zaciągane w związku z umowami zawartymi z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie zł. 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów do wysokości kwot wynikających z limitów, o których mowa w 11, w celu sfinansowania przejściowego i planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 1) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, z wyłączeniem zmian dotyczących wieloletnich przedsięwzięć majątkowych realizowanych w 214 r., wkładów do spółek prawa handlowego, zakupu i objęcia akcji i udziałów oraz wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych jednorocznych i likwidacji zadań zaplanowanych w budżecie. 2) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Miasta, 3) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne w ramach działu klasyfikacji budżetowej, 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta. 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

4 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 4 Poz Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 214 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej. Przewodniczący Rady Miasta Kielce Tomasz Bogucki

5 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 5 Poz. 361 BUDŻETU MIASTA KIELCE NA 214 ROK W UKŁADZIE TABELARYCZNYM 5

6 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 6 Poz. 361 MIASTO KIELCE Lp DOCHODY I WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY Planowane dochody w tym : - bieżące Planowane wydatki w tym : - majątkowe Nazwa Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (umowy podpisane w 29r.) Zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej (umowa podpisana w 212r.), w tym: zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej Pozostałe zadania inwestycyjne Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z. tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 2 Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych. na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Rozchody w tym : Spłata kredytów długoterminowych krajowych, w tym zaciągniętych na: Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej Inne zadania Klasyfikacja przychodów i rozchodów Kwota Tabela Nr Deficyt (1-2) Przychody w tym : 1 Kredyty długoterminowe krajowe, w tym na: majątkowe - bieżące Spłata pożyczek długoterminowych krajowych. 3 Wykup obligacji komunalnych. Budżet ogółem Dochody Przychody Razem Rozchody w zł Razem Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL5_KIELCE.RDF.414/ 6

7 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 7 Poz. 361 MIASTO KIELCE Tabela Nr 2 DOCHODY I WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW /w zł/ Dział Nazwa ROLNICTWO I ŁOWIECTWO LEŚNICTWO RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ TURYSTYKA GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA INFORMATYKA NAUKA ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO RÓŻNE ROZLICZENIA OŚWIATA I WYCHOWANIE OCHRONA ZDROWIA POMOC SPOŁECZNA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA gminy Dochody powiatu razem Struktura Struktura % gminy powiatu razem % , %, %, %,25 %, % 13,11 %, % 4,92 % 5,3 %,2 %, %,98 %, % 1,72 % 36,49 %, % 24,84 % 1,17 %,75 % 8,75 %,6 %,2 % , %, %, %,22 %,4 % 25,2 %,3 % 3,55 % 6,16 %,2 %, % 4,87 %, % 2,24 %, % 1,84 %,59 % 25,16 % 1,34 % 14,26 % 1,79 % 2,93 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1_KIELCE.RDF.414/ 7

8 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 8 Poz. 361 MIASTO KIELCE Dział Nazwa GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO KULTURA FIZYCZNA gminy Dochody powiatu razem Struktura Struktura % gminy powiatu razem % ,39 %,19 %,77 % ,75 % 2,33 % 1,64 % OGÓŁEM , % , % z tego ZADANIA WŁASNE ,4 % ,23 % ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ,1 %,58 %,1 % ,24 %,52 %,1 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1_KIELCE.RDF.414/ 8

9 Dział ał Rozdział zdział ział ragraf raf Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 9 Poz. 361 MIASTO KIELCE Tabela Nr 3 DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ w zł Wyszczególnienie Plan Struktura ł Paragr OGÓŁEM Dochody majątkowe ,44 % A. Dochody Gminy ,37 % I. DOCHODY WŁASNE ,62 % 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 8 87,85 % opłata - z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności wpływy - ze sprzedaży nieruchomości komunalnych 5 3 1,5 %,3 % wpływy - ze sprzedaży mieszkań komunalnych 3,29 % wpływy - ze sprzedaży lokali użytkowych 2,19 % wpływy - z tytułu zwrotu nieruchomości 2,2 % wpływy - z tytułu zniesienia współwłasności 7,1 % 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 8,77 % wpływy - ze sprzedaży akcji spółki KORONA S.A. 8,77 % II. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ,44 % 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,12 % płatność - na realizację projektu "Rozwój komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Uzupełnienie sieci elektronicznej informacji pasażerskiej o 22 tablice przystankowe" płatność - na realizację projektu "Rozwój komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Zwiekszenie bezpieczenstwa w komunikacji miejskiej obsługującej Kielecki Obszar Metropolitalny poprzez wyposażenie wszystkich autobusów w monitoring wizyjny" płatność - na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach" płatność - na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa ulic: Wesoła (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Seminaryjskiej), Czerwonego Krzyża, Mickiewicza i Św. Leonarda (na odcinku od Rynku do ul. Wesołej)" płatność - na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego" refundacja - poniesionych wydatków na realizację projektu pn.: "Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach" refundacja - poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi ,27 %,22 %,6 %,9 %,6 %,2 %,32 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2A_KL.RDF.414/ 9

10 Dział ał Rozdział zdział ział ragraf raf Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 1 Poz. 361 MIASTO KIELCE ł Paragr Wyszczególnienie DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy miasta do ul. Karczówkowskiej w Kielcach (ul. Krakowska i ul. Armii Krajowej)" płatność - na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach" refundacja - poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego" refundacja - poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach" refundacja - poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Miasta Kielce - przebudowa ulic: Wesołą (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Seminaryjskiej), Czerwonego Krzyża, Mickiewicza i Św. Leonarda (na odcinku od Rynku do ul. Wesołej)" płatność - na realizację projektu pn.: "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Budowa bus-pasów w ciągu ulic Tarnowska-Źródłowa- Al.Solidarności (na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do Al.Tysiaclecia PP)" płatność - na realizację projektu pn.: "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Budowa pętli autobusowej na Bukówce wraz z parkingiem przesiadkowym i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa pętli manewrowej dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Sikorskiego" płatność - na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa bus-pasów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej i Al Szajnowicza- Iwanowa w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej od ul. Massalskiego wraz ze skrzyżowaniem" płatność - na realizację zadania inwstycyjnego pn. - "Budowa pętli autobusowej przy ul. Olszewskiego w rejonie Kieleckiego Parku Technologicznego wraz z przebudową ul. Olszewskiego pod potrzeby bus-pasów i ścieżki rowerowej" płatność - na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Trasy rowerowe na terenie Miasta Kielce" refundacja - poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego" płatność - na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zintegrowanych nowoczesnych peronów przystankowych" Plan Struktura 2,51 %,1 %,29 %,8 %,28 %,92 %,28 %,33 %,13 %,1 %,44 % 4,21 % płatność - na realizację projektu pn. "Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej refundacja - poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej INFORMATYKA ,14 %,8 %,2 % płatność - na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Eświętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej ,2 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2A_KL.RDF.414/ 1

11 Dział ał Rozdział zdział ział ragraf raf Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 11 Poz. 361 MIASTO KIELCE ł Paragr Wyszczególnienie Plan Struktura Województwa Świętokrzyskiego" 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,54 % OŚWIATA I WYCHOWANIE refundacja - poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "E - Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce" ,54 %,28 % POMOC SPOŁECZNA środki - z Funduszy Norweskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Kielcach, ul. Krzemionkowa 1" ,28 %,16 % dotacja - celowa w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu "Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez adaptację budynku na lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Zespołu Placówek "Kamyk" w Kielcach" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy (wydatki majątkowe) dotacja - celowa w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu "Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez utworzenie mieszkań aktywizujących dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy (wydatki majątkowe) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,4 %,12 %,1 % płatność - na realizację zadania inwestycyjnego pn."rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa Skweru Żeromskiego w Kielcach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ dotacja - celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Trasy rowerowe na terenie Miasta Kielce" IV. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH ,1 %,2 %,2 %,2 %,29 % 15 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE , % TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ środki - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Geopark Kielce - ogród botaniczny" , %,27 % środki - z Wojewódzkiego Domu Kultury na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego" GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,27 %,1 % środki - z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach na zadania wodociągowo -kanalizacyjne realizowane przez Wydział Inwestycji ,1 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2A_KL.RDF.414/ 11

12 Dział ał Rozdział zdział ział ragraf raf Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 12 Poz. 361 MIASTO KIELCE ł Paragr Wyszczególnienie Plan Struktura B. Dochody Powiatu 75 5,7 % I. DOCHODY WŁASNE 5, % 852 POMOC SPOŁECZNA 5, % wpływy - ze sprzedaży składników majątkowych w domach pomocy społecznej II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , %,7 %,7 % inwestycje - Komandy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 75,7 % Dochody bieżące ,56 % A. Dochody Gminy I. DOCHODY WŁASNE ,5 % 42,15 % 6 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ ,27 % kary - i grzywny od osób prawnych 1,1 % odsetki - od środków pieniężnych na rachunku bankowym ZTM 2, % opłaty - dodatkowe za jazdę bez biletów w autobusach komunikacji miejskiej zwrot - przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. ZTM) ,6 %,59 % wpływy - ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej 4 3,84 % wpływy - z opłat za odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji miejskiej opłata - za zajęcie pasa drogowego 8 2 5,8 %,24 % zwrot - przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MZD) 1 5,14 % ****** ****** ****** opłaty - za sprzedaż abonamentów oraz biletów parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania Pozostałe - wpływy w tym: wpływy - z różnych opłat wpływy - z róznych dochodów dochody - z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze. opłaty - karne za brak karty postojowej w Strefie Płatnego Parkowania GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,15 %,1 %, %,1 %, %,15 % 3,74 % ****** Pozostałe - wpływy w tym: wpływy - z różnych dochodów wpływy - z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, powierzchni reklamowych itp. odsetki - od środków pieniężnych na rachunku bankowym MZB ,2 %,2 % 2,73 %, % wpływy - z usług /dostawa wody, ścieki i c.o./ 14,1 % odsetki - od nieterminowych wpłat dokonywanych przez ,3 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2A_KL.RDF.414/ 12

13 Dział ał Rozdział zdział ział ł Paragr ragraf raf Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 13 Poz. 361 MIASTO KIELCE Wyszczególnienie Plan Struktura najemców z tytułu czynszu zwrot - kosztów opłat sądowych i egzekucyjnych 35,3 % opłata - za wieczyste użytkowanie gruntów 3 5,34 % wpływy - z dzierżawy terenu 1 7,16 % wpływy - z tytułu wydania opinii szacunkowych 3, % odsetki - od nieterminowych wpłat pozostałych należności w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami udostepnienie - nieruchomości gruntowej 6 8,1 %,1 % opłata - roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością 24 9, % DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA pierwsza - opłata z tytułu nabycia wieczystego użytkowania gruntów zwrot - udzielonej przez Miasto bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności odszkodowanie - dla Gminy za przejęcie z mocy prawa na rzecz województwa świętokrzyskiego prawa własności nieruchomości spłata - kredytów mieszkaniowych przez osoby zamieszkujące w mieszkaniach wykupionych w spółdzielniach mieszkaniowych za środki budżetu Miasta ,1 %,1 %,38 %, %,65 % wpływy - za posiłki wydane przez Miejską Kuchnię Cateringową ,34 % zwrot - przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. Geopark Kielce/ czynsz - za wynajem pomieszczeń w budynku Kieleckiego Parku Technolgicznego przy ul. Olszewskiego zwrot - przez najemnców lokali kosztów za usługi telekomunikacyjne zwrot - przez najemców lokali kosztów za media ,5 %,21 %,1 %,2 % dochody - z wynajmu składników majątkowych administrowanych przez Geopark ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,2 %,14 % czynsz - za wynajem i dzierżawę pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta zwrot - przez najemców lokali kosztów dostawy energii elektrycznej, cieplnej oraz wody, a także kosztów dzierżawy łączy telefonicznych i abonamentu telefonicznego wpływy - z tytułu kosztów egzekucyjnych ,1 %, %,2 % wpływy - z tytułu kosztów procesowych 1,1 % wpływy - dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego) wpływy - za obsługę ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego 9 1, %, % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD wpłaty - dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego) wpływy - z tytułu kar umownych za odstąpienie od wykonania umowy z kontrahentem /PLBG_ZAL2A_KL.RDF.414/ , %,9 %

14 Dział ał Rozdział zdział ział ragraf raf Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 14 Poz. 361 MIASTO KIELCE ****** ł Paragr Wyszczególnienie Plan Struktura wpływy - za wydawanie zezwoleń i licencji na przewóz osób taksówkami wpływy - za wydawanie zezwoleń na regularne i regularne specjalne przewozy osób oraz za analizy sytuacji rynkowych pozostałe - wpływy w tym: , %,1 %, % wpływy - z usług 1 464, % 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 7,7 % wpływy - z tytułu mandatów karnych nakładanych przez funkcjonariuszy Komendy Straży Miejskiej DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM ,7 % 31,48 % ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** udziały - we wpływach z podatku dochodowego w tym: od osób - fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy od osób - prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy podatek - od nieruchomości w tym: od osób - prawnych od osób - fizycznych podatek - rolny w tym: od osób - prawnych od osób - fizycznych podatek - leśny w tym: od osób - fizycznych od osób - prawnych podatek - od srodków transportowych w tym: od osób - fizycznych od osób - prawnych podatek - od czynności cywilnoprawnych w tym: od osób - prawnych od osób - fizycznych podatek - od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej podatek - od spadków i darowizn ,13 % 16,32 %,82 % 9,2 % 7,44 % 1,58 %,2 %, %,2 %, %, %, %,49 %,16 %,33 %,91 %,5 %,86 %,5 %,14 % opłata - skarbowa 4 2,4 % ****** ****** opłata - targowa w tym: od osób - fizycznych od osób - prawnych opłata - od posiadania psów ,4 %,4 %, %,1 % odsetki - od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w tym opłata prolongacyjna) 5,5 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2A_KL.RDF.414/ 14

15 Dział ał Rozdział zdział ział ragraf raf Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 15 Poz. 361 MIASTO KIELCE ł Paragr Wyszczególnienie Plan Struktura w tym: ****** ****** ****** ****** od osób - prawnych od osób - fizycznych koszty - upomnienia w tym: od osób - prawnych od osób - fizycznych wpływy - z podziału zysku spółek komunalnych ,3 %,2 %, %, %, %,4 % opłata - za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 4 2,4 % wpływy - z dywidendy spółek akcyjnych 2 5,24 % opłaty - z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi ,51 % 758 RÓZNE ROZLICZENIA 2,2 % odsetki - od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta OŚWIATA I WYCHOWANIE ,2 %,13 % wpływy - dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego) refundacja - przez gminy ościenne dotacji podmiotowej na koszty utrzymania dzieci przebywajacych w niepublicznych przedszkolach na terenie Miasta Kielce opłata - za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne wpływy - dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego) refundacja - kosztów dowozu dzieci do szkół na terenie gminy , %,1 %,11 %, %, % ****** ****** pozostałe - wpływy w tym: pozostałe - odsetki pozostałe - odsetki , %, %, % 851 OCHRONA ZDROWIA ,1 % wpływy - należności po zlikwidowanym Szpitalu Miejskim w Kielcach wpływy - z najmu lokali w Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach POMOC SPOŁECZNA ,1 %, %,9 % dochody - z najmu mieszkań chronnionych ,1 % % - wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu odpłatności za wydawane posiłki w Środowiskowych Domach Samopomocy 2% - wpływów od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wpływy - z odpłatności podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne 5% - wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z , %,1 %,6 %, % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2A_KL.RDF.414/ 15

16 Dział ał Rozdział zdział ział ł Paragr ragraf raf Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 16 Poz. 361 MIASTO KIELCE Wyszczególnienie Plan Struktura zakresu administracji rządowej za świadczone w miejscu zamieszkania specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi wpływy - z odpłatności podopiecznych MOPR za korzystanie z posiłków POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,1 %,12 % wpływy - za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych ,11 % wpływy - z tytułu opłat ponoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w żłobku "Uśmiech Malucha" GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,1 %,24 % grzywny - i kary pieniężne od osób fizycznych za korzystanie ze środowiska grzywny - i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za korzystanie ze środowiska opłata - za wycinkę drzew , %, %,24 % 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 3,19 % wpływy - od uczestników 51. edycji Festiwalu Folklorystycznego Europeade Kielce 214 wpływy - z tytułu sprzedaży biletów wstępu na wystawy i ekspozycje w Design Centrum Kielce i Ośrodku Mysli Patriotycznej i Obywatelskiej II. SUBWENCJA OGÓLNA ,19 %, % 8,92 % 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,92 % część - oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE OŚWIATA I WYCHOWANIE ,92 % 2,63 %,76 % realizacja - zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego realizacja - zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego realizacja - zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego realizacja - zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego POMOC SPOŁECZNA ,8 %,67 %, %,1 % 1,86 % składki - na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej dofinansowanie - wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej dofinansowanie - wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej ,5 %,39 %,32 % dofinansowanie - utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakresie zadań własnych Gminy oraz dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych MOPR dofinansowanie - realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE ,18 %,92 % 4,39 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2A_KL.RDF.414/ 16

17 Dział ał Rozdział zdział ział ł Paragr ragraf raf Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 17 Poz. 361 MIASTO KIELCE Wyszczególnienie Plan Struktura ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,1 % realizacja - zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego ,1 % 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , % prowadzenie - i aktualizacja stałego rejestru wyborców , % 852 POMOC SPOŁECZNA ,29 % działalność - środowiskowych domów samopomocy ,15 % realizacja - świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego realizowanych przez Miasto Kielce oraz koszty związane z obsługa tych świadczeń składki - na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej realizacja - specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi działalność - bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Autyzmem V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,97 %,3 %,12 %,2 %,39 %,39 % OŚWIATA I WYCHOWANIE dotacje - otrzymane z gmin ościennych na dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego Miasta Kielce ,39 %, % dotacja - celowa z Gminy Masłów na zadania w zakresie objęcia opieką i nauczaniem dzieci z Gminy Masłów w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 4 Miasta Kielce VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , %,1 %,1 % utrzymanie - grobów i cmentarzy wojennych 8,1 % VII. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ,49 % 15 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ,2 % płatność - na realizację projektu "Inwencja II - transfer wiedzy, technologii i innowacyjności wsparciem dla kluczowych specjalizacji świętokrzyskiej gospodarki i konkurencyjności przedsiębiorstw" płatność - na realizację projektu "Perspektywy RSI Świętokrzyskie - IV etap" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,8 %,13 %,3 % płatność - na realizację projektu pn.: "Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego" płatność - na realizację projektu "Rozwój komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym" , %,1 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2A_KL.RDF.414/ 17

18 Dział ał Rozdział zdział ział ragraf raf Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 18 Poz. 361 MIASTO KIELCE ł Paragr Wyszczególnienie Plan Struktura płatność - na realizację projektu pn. "Rewitalizacja zabytkowego ,1 % Śródmieścia Kielc - I etap" płatność - na realizację projektu pn. "Rewitalizacja zabytkowego ,1 % Śródmieścia Kielc - II etap" 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,12 % POMOC SPOŁECZNA płatność - na realizację projektu pn. "Central European Living Lab for Territorial Innovation/CentraLab" w ramach Programu Komisji Europejskiej Central Europe refundacja - poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora" w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej płatność - na realizację projektu "Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora" w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej płatność - na realizację projektu pn. "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna ,1 %, %,1 %,1 %,1 % dotacja - celowa w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu "Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez adaptację budynku na lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Zespołu Placówek "Kamyk" w Kielcach" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy (wydatki bieżące) dotacja - celowa w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu "Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez utworzenie mieszkań aktywizujących dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy (wydatki bieżące) POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , %,1 %,13 % płatność - na realizację projektu "Świat w moim domu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki płatność - na realizację projektu "Spółdzielnia socjalna-szansą na lepsze życie" płatność - na realizację projektu pn. "Okno na świat" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka płatność - na realizację projektu "Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie - nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki VII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P. PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ,2 % 12 19,1 % 322 6,3 % ,6 % 68 27,7 % ,4 % dotacja - celowa na realizację projektu "Inwencja II - transfer wiedzy, technologii i innowacyjności wsparciem dla kluczowych specjalizacji świętokrzyskiej gospodarki i konkurencyjności przedsiębiorstw" dotacja - celowa na realizację projektu "Perspektywy RSI Świętokrzyskie - IV etap" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,1 %,2 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2A_KL.RDF.414/ 18

19 Dział ał Rozdział zdział ział ragraf raf Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 19 Poz. 361 MIASTO KIELCE ł Paragr Wyszczególnienie Plan Struktura ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,2 % dotacja - celowa na realizację projektu "Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora" w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej refundacja - poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora" w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej dotacja - celowa na realizację projektu pn. "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , %, %,2 %,1 % dotacja - celowa na realizację projektu "Świat w moim domu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotacja - celowa na realizację projektu "Spółdzielnia socjalnaszansą na lepsze życie" dotacja - celowa na realizację projektu pn. "Okno na świat" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka IX. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH , %, %,1 %,1 % 15 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 52, % NAUKA środki - na realizację projektu "Jobtown - Europejska sieć dla lokalnego partnerstwa na rzecz polepszenia i zwiększenia szans zatrudnienia młodzieży" refundacja - poniesionych wydatków na realizację projektu "Jobtown - Europejska sieć dla lokalnego partnerstwa na rzecz polepszenia i zwiększenia szans zatrudnienia młodzieży" , %, %, % DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA środki - z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektów w ramach programu "Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej" , %, % środki - z Instytutu Wzornictwa Przemysłowego na realizację projektu pn. "Zaprojektuj swój zysk" 4 878, % B. Dochody Powiatu ,51 % I. DOCHODY WŁASNE , % 2 LEŚNICTWO 3 8, % środki - z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne wpływy - z dzierżawy terenów łowieckich 1 8 2, %, % 5 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO 4, % opłata - za wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego 4, % 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,28 % opłata - roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością 15 22, % % - wpływów osiąganych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,28 %,9 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2A_KL.RDF.414/ 19

20 Dział ał Rozdział zdział ział ragraf raf Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 2 Poz. 361 MIASTO KIELCE ł Paragr Wyszczególnienie opłaty - pobierane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej % - wpływów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. z tytułu nakładanych grzywien przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan Struktura,9 %, %, % opłata - za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką 1, % 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM ,1 % ****** ****** udziały - we wpływach z podatku dochodowego w tym: od osób - prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu od osób - fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu ,65 %,19 % 4,46 % opłata - za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów rejestracyjnych stałych i okresowych, legitymacji dla instruktorów oraz druki praw jazdy krajowych i międzynarodowych OŚWIATA I WYCHOWANIE ,36 %, % ****** wpływy - dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego) wpływy - dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań okreslonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego) pozostałe - wpływy w tym: wpływy - z różnych dochodów , %, %, %, % 852 POMOC SPOŁECZNA ,53 % wpływy - z odpłatności za żywienie w placówkach opiekuńczo - wychowawczych wpływy - z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej wpływy - z tytułu najmu pomieszczeń, powierzchni reklamowych itp. wpływy - z tytułu różnych dochodów uzyskanych przez Domy Pomocy Społecznej otrzymane - darowozny na rzecz domów pomocy społecznej , % 1,5 %,1 %,1 %, % wpływy - z tytułu dzierżawy gruntów 93, % 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 264 1,3 % czynsz - za wynajem pomieszczeń w budynku MUP przy ul. Szymanowskiego 6 odsetki - od środków pieniężnych na rachunkach bankowych 14 6,1 %, % ****** Pozostałe - wpływy w tym: wpływy - z różnych dochodów , %, % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2A_KL.RDF.414/ 2

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania BURMISTRZ MIASTA MILANÓWKA Sprawozdanie roczne z wykonania BUDŻETU MIASTA MILANÓWKA za 2013 rok MILANÓWEK, 28 marca 2014 rok Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu Sprawozdanie z wykonania dochodów

Bardziej szczegółowo

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Tabela nr 7 WYDATKI OGÓŁEM WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW WYDATKI OGÓŁEM 7 47 79 856 69 55 4 584 A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY ZADANIA WŁASNE 9 74 7 6 74 669 4 54 86 4 9 55 9 7 4 54 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA W PODZIALE NA DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE 2.3.1. DOCHODY GMINY MIASTO SŁUPSK Plan z tego: po zmianach w tym: w tym: Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Wykonanie dochody środki

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Lp. Dział Rozdz. Nazwa Wykonanie % (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu.

01030 Izby rolnicze Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu. 1.2.4. WYDATKI BUDŻETU MIASTA SZCZECIN NA 2012 ROK WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 4 Klasyfi Wyszczególnienie na 2012 rok własne zlecone własne zlecone 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK. Ogółem wydatki bieżące ( ) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) Świadczenia na rzecz osób fizycznych Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej RM Nr 154/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK Dział Rozdz. Nazwa Ogółem wydatki bieżące (5+8+9+10+11) Ogółem wydatki majątkowe (13+14) z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 lipca 2012 r. Poz. 2244 ZARZĄDZENIE NR 99/2012 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD. z dnia 30 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXXII/218/16 RADY GMINY UJAZD z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bydżetu Gminy Ujazd za 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wydatki na zadania gminne

Wydatki na zadania gminne Wydatki na zadania gminne Tabela Nr 3.1 Dział Wydatki razem 750 400 049 Wydatki bieżące 552 870 900 wydatki jednostek budżetowych, w tym: 445 668 245 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 233 015

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK

WYDATKI BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały RM Nr 30 z dnia 9 lutego 2007 r. BUDŻETU MIASTA NA 2007 ROK BIEŻĄCE OGÓŁEM W TYM: 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 800 zł 1 800 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 01030 Izby rolnicze 1 800 zł

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2016 ROK Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/222/2015 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2015 r. Dział Treść /w zł, gr/ Plan na 2016 r. Kalisz Miasto Powiat 1 2 3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015. UCHWAŁA NR IX/8/205 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 28 kwietnia 205 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 205. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 0 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasto Słupsk Lp. Dział Rozdz. Nazwa Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie w z ł o t y c h

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2013 ROK Uchwała Nr XLII/578/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r.

Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA. z dnia 30 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 4 sierpnia 2016 r. Poz. 2832 ZARZĄDZENIE NR 175/2016 PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia Sprawozdania Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej

2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2. Dochody budżetu Miasta Słupska wg klasyfikacji budżetowej 2.2.1. Dochody Gminy Miasta Słupska w złotych Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały zmianach Wykonanie % budżetowej (8:7) w z ł o

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r.

ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. ZARZĄDZENIE Nr 37/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 26 marca 2014r. KA.0050.37.2014 w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wręczyca Wielka za 2013 rok, sprawozdania

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Budżetowej Nr 349/XLIX/2009 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 21 grudnia 2009 r PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MYŚLENICE NA ROK 2010 Klasyfikacja w złotych 010 ROLNICTWO

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015

UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 UCHWAŁA Nr III/14/14 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Legnicy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane `

z tego: z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań; zadania bieżące osób naliczane ` Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/199/15 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia grudnia 2015 r. PLAN WYDATKÓW WG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDZETOWEJ NA 2016 ROK Z WYSZCZE GÓLNIENIEM: WYDATKI

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze

ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH Rolnictwo i łowiectwo 3 143, ,6% 1030 Izby rolnicze Dział rozdział ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2014-2015 Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie 2014 Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2015 rok Plan 2015 propozycje

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku

Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Informacja z wykonania dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku Dz. Rozdz. Nazwa działu, rozdziału, paragrafu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 010 Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0,00 0,51 0,00 0,0% 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011

załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 1 załacznik do wniosku do ZB Nr 133 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie wytycznychdo opracowania projektu budżetu na rok 2011 DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE dział rozdział OBJAŚNIENIA DO DZIAŁU ROZDZIAŁU I PARAGRAFU

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych.

Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych. Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Miasta Zgierza Nr VI/34/07 z dnia 22 lutego 2007 r. Wydatki budżetu miasta Zgierza na 2007 rok w zakresie zadań własnych. Dział rozdział paragraf Nazwa Przewidywane wykonanie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Plan na Plan 2013 ZMIANA % rozdział Wyszczególnienie 29.10.2012 Razem: 75

Bardziej szczegółowo

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok.

Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Załącznik Nr 1 Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za 2014 rok. Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE % 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 047 132,63 923 748,91 88,22 01041 Program rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 6 września 2013 r. Poz. 4191 UCHWAŁA NR XXXVII/393/13 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/434/12 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXVII/434/12 RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2013 rok UCHWAŁA NR XXXVII/434/12 RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2013 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "c", lit."d" i lit. "i" oraz pkt

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r.

DOCHODY 2015 ROK. Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. DOCHODY 2015 ROK Załącznik nr 1a do Uchwały nr XI/71/2015 Rady Miasta Chełmna z dnia 8 września 2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo 4 934,76 0,00 01095 Pozostała

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetu miasta Łomży na 2015 rok

Plan dochodów budżetu miasta Łomży na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 17/V/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 21.01.2015r. Plan dochodów budżetu miasta Łomży na 2015 rok z czego: Dział Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 2015 rok bieżące majątkowe 1

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe

Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok. 76, Upomnienia koszty sądowe Plan i wykonanie dochodów budżetowych na 2012 rok Załącznik Nr 1 Do Zarządzenia Nr 624/III/2013 Burmistrza Gołdapi Z dnia 27 marca 2013 r. Klasyfikacja Wyszczególnienie Plan Wykonanie z tego % NOWA nazwa,

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Dział Nazwa działu

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r.

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r. I N F O R M A C J A z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobczyce z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w I półroczu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok

Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Plan dochodów Urzędu Miejskiego na 2015 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 88/2015 Burmistrza Nowego Miasta Lubawskiego z dnia 16 czerwca 2015 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Dz. Rozdz Par. Treść Plan Udział po zmianach % 10 Rolnictwo i łowiectwo 1.800,00 0 1022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I

BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I Druk Nr PROJEKT PREZYDENTA MIASTA BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 CZĘŚĆ I Kraków, listopad 2015 r. SPIS TREŚCI BUDŻET MIASTA KRAKOWA NA ROK 2016 Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie budżetu Miasta Krakowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/405/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXXI/405/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXXI/405/2016 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014

UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014 UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

z tego: Wydatki na programy finansowane z

z tego: Wydatki na programy finansowane z Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/64/2015 Rady Miejskiej w Suchaniu z 22 grudnia 2015 r. budżetu Gminy Suchań w 2016 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2016 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 grudnia 2016 r. Poz. 7080 UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2017 RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ Nr V/34/218/16 z dnia 22 grudnia 2016 roku Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych miasta Zamość na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych miasta Zamość na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/13 /2014 Rady Miasta Zamość z dnia 29 grudnia 2014 r. miasta Zamość Dział Wydatki budżetowe - ogółem 318 362 154,00 Wydatki bieżące 277 533 813,00 Wydatki majątkowe 40

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem

WYDATKI BUDŻETU. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Strona: 1. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem WYDATKI BUDŻETU Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/195/12 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 grudnia 2012r. Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 429 361,00 01008 Melioracje wodne 01010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/413/2016 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 22 grudnia 2016 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017 ROK

UCHWAŁA NR XXXIV/413/2016 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 22 grudnia 2016 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 2017 ROK UCHWAŁA NR XXXIV/413/216 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 22 grudnia 216 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA WAŁBRZYCHA NA 217 ROK Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo