Kielce, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR LV/979/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kielce, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR LV/979/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r."

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 24 stycznia 214 r. Poz. 361 UCHWAŁA NR LV/979/213 RADY MIASTA KIELCE z dnia 19 grudnia 213 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 214r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d oraz pkt 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 213 r., poz. 594, z późn. zm. 1) / w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 i 1, ust. 2 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1, 2 i 3, art. 218, art. 219 ust. 1, 2 i 3, art. 221 ust. 1, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 213r., poz. 885, z późn. zm. 2) /uchwala się, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości zł, z tego: 1) dochody bieżące zł, w tym: a) dochody Gminy zł, b) dochody Powiatu zł; 2) dochody majątkowe zł, w tym: a) dochody Gminy zł, b) dochody Powiatu 75.5 zł; zgodnie z tabelami: Nr 1, 2 i Ustala się wydatki budżetu Miasta w wysokości zł, z tego na: 1) zadania Gminy zł, 2) zadania Powiatu zł, z tego: a) wydatki bieżące zł, z tego na: - zadania Gminy zł, - zadania Powiatu zł, zgodnie z tabelami: Nr 1, 5 i 7. b) wydatki majątkowe zł, z tego na: - zadania Gminy zł, 1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 213r., poz. 594, poz. 645 oraz poz ) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 213r., poz. 885 oraz poz. 938.

2 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 2 Poz zadania Powiatu zł, zgodnie z tabelami: Nr 1, 6, 7 i Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne w 214 r., zgodnie z tabelą Nr Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 214 r., zgodnie z tabelą Nr Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, realizowane w 214 r., w wysokości zł, z tego: a) wydatki bieżące zł, b) wydatki majątkowe zł, z: zgodnie z tabelą Nr Deficyt budżetu Miasta wynosi zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 1) zaciąganych kredytów długoterminowych w wysokości zł, 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 15.. zł, 2. Ustala się przychody budżetu Miasta w wysokości zł oraz rozchody budżetu w wysokości zł, zgodnie z tabelą Nr Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 2.. zł, w tym na: 1) zadania Gminy 1.8. zł, 2) zadania Powiatu 2. zł; 2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 3.. zł z przeznaczeniem na: 1) wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego /dział 754/ 2.3. zł, 2) ewentualne roszczenia wynikające z ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego /dział 7/ 3. zł, 3) realizację inicjatyw lokalnych /dział 758/ 1. zł, 4) zadania inwestycyjne /dział 758/ 3. zł Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą Nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z tabelą Nr Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Miasto do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą Nr Ustala się dochody w kwocie 4.2. zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 4.2. zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. 7. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 21- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 28 r. Nr 25, poz. 15 ze zm.) oraz wydatki w kwocie zł na zadania określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 21 r. - Prawo ochrony środowiska. 8. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

3 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 3 Poz Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie: przychody zł, koszty zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się plan dochodów i wydatków dla wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w łącznej kwocie: dochody zł, wydatki zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dotacje przedmiotowe udzielane z budżetu Miasta na łączną kwotę 8.4. zł, zgodnie z załącznikami Nr 3 i Ustala się dotacje podmiotowe udzielane z budżetu Miasta na łączną kwotę zł, zgodnie z załącznikami Nr 4 i Ustala się dotacje celowe udzielane z budżetu Miasta na łączną kwotę zł, zgodnie z załącznikami: Nr 4 i Zbiorcze zestawienie dotacji /przedmiotowych, podmiotowych i celowych/ udzielanych z budżetu Miasta na łączną kwotę zł, stanowi załącznik Nr Ustala się limity zobowiązań zaciąganych z tytułu kredytów na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu Miasta w kwocie 5.. zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w kwocie zł, w tym kredyty zaciągane w związku z umowami zawartymi z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. w kwocie zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie zł. 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów do wysokości kwot wynikających z limitów, o których mowa w 11, w celu sfinansowania przejściowego i planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 1) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, polegających na zmianach między wydatkami bieżącymi i majątkowymi, z wyłączeniem zmian dotyczących wieloletnich przedsięwzięć majątkowych realizowanych w 214 r., wkładów do spółek prawa handlowego, zakupu i objęcia akcji i udziałów oraz wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych jednorocznych i likwidacji zadań zaplanowanych w budżecie. 2) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Miasta, 3) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne w ramach działu klasyfikacji budżetowej, 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta. 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kielce.

4 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 4 Poz Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 214 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej. Przewodniczący Rady Miasta Kielce Tomasz Bogucki

5 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 5 Poz. 361 BUDŻETU MIASTA KIELCE NA 214 ROK W UKŁADZIE TABELARYCZNYM 5

6 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 6 Poz. 361 MIASTO KIELCE Lp DOCHODY I WYDATKI, PRZYCHODY I ROZCHODY Planowane dochody w tym : - bieżące Planowane wydatki w tym : - majątkowe Nazwa Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej (umowy podpisane w 29r.) Zadania inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej (umowa podpisana w 212r.), w tym: zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej Pozostałe zadania inwestycyjne Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z. tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 2 Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych. na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Rozchody w tym : Spłata kredytów długoterminowych krajowych, w tym zaciągniętych na: Zadania inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej Inne zadania Klasyfikacja przychodów i rozchodów Kwota Tabela Nr Deficyt (1-2) Przychody w tym : 1 Kredyty długoterminowe krajowe, w tym na: majątkowe - bieżące Spłata pożyczek długoterminowych krajowych. 3 Wykup obligacji komunalnych. Budżet ogółem Dochody Przychody Razem Rozchody w zł Razem Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL5_KIELCE.RDF.414/ 6

7 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 7 Poz. 361 MIASTO KIELCE Tabela Nr 2 DOCHODY I WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW /w zł/ Dział Nazwa ROLNICTWO I ŁOWIECTWO LEŚNICTWO RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ TURYSTYKA GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA INFORMATYKA NAUKA ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO RÓŻNE ROZLICZENIA OŚWIATA I WYCHOWANIE OCHRONA ZDROWIA POMOC SPOŁECZNA POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA gminy Dochody powiatu razem Struktura Struktura % gminy powiatu razem % , %, %, %,25 %, % 13,11 %, % 4,92 % 5,3 %,2 %, %,98 %, % 1,72 % 36,49 %, % 24,84 % 1,17 %,75 % 8,75 %,6 %,2 % , %, %, %,22 %,4 % 25,2 %,3 % 3,55 % 6,16 %,2 %, % 4,87 %, % 2,24 %, % 1,84 %,59 % 25,16 % 1,34 % 14,26 % 1,79 % 2,93 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1_KIELCE.RDF.414/ 7

8 Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 8 Poz. 361 MIASTO KIELCE Dział Nazwa GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO KULTURA FIZYCZNA gminy Dochody powiatu razem Struktura Struktura % gminy powiatu razem % ,39 %,19 %,77 % ,75 % 2,33 % 1,64 % OGÓŁEM , % , % z tego ZADANIA WŁASNE ,4 % ,23 % ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE USTAWAMI ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ,1 %,58 %,1 % ,24 %,52 %,1 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL1_KIELCE.RDF.414/ 8

9 Dział ał Rozdział zdział ział ragraf raf Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 9 Poz. 361 MIASTO KIELCE Tabela Nr 3 DOCHODY WEDŁUG DZIAŁÓW, ROZDZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ w zł Wyszczególnienie Plan Struktura ł Paragr OGÓŁEM Dochody majątkowe ,44 % A. Dochody Gminy ,37 % I. DOCHODY WŁASNE ,62 % 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 8 87,85 % opłata - z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności wpływy - ze sprzedaży nieruchomości komunalnych 5 3 1,5 %,3 % wpływy - ze sprzedaży mieszkań komunalnych 3,29 % wpływy - ze sprzedaży lokali użytkowych 2,19 % wpływy - z tytułu zwrotu nieruchomości 2,2 % wpływy - z tytułu zniesienia współwłasności 7,1 % 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 8,77 % wpływy - ze sprzedaży akcji spółki KORONA S.A. 8,77 % II. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ,44 % 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,12 % płatność - na realizację projektu "Rozwój komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Uzupełnienie sieci elektronicznej informacji pasażerskiej o 22 tablice przystankowe" płatność - na realizację projektu "Rozwój komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Zwiekszenie bezpieczenstwa w komunikacji miejskiej obsługującej Kielecki Obszar Metropolitalny poprzez wyposażenie wszystkich autobusów w monitoring wizyjny" płatność - na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach" płatność - na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa ulic: Wesoła (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Seminaryjskiej), Czerwonego Krzyża, Mickiewicza i Św. Leonarda (na odcinku od Rynku do ul. Wesołej)" płatność - na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego" refundacja - poniesionych wydatków na realizację projektu pn.: "Budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Armii Krajowej, Żelaznej, Grunwaldzkiej, Żytniej w Kielcach" refundacja - poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi ,27 %,22 %,6 %,9 %,6 %,2 %,32 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2A_KL.RDF.414/ 9

10 Dział ał Rozdział zdział ział ragraf raf Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 1 Poz. 361 MIASTO KIELCE ł Paragr Wyszczególnienie DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy miasta do ul. Karczówkowskiej w Kielcach (ul. Krakowska i ul. Armii Krajowej)" płatność - na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach" refundacja - poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego" refundacja - poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa ul. Ściegiennego w ciągu drogi krajowej nr 73 w Kielcach" refundacja - poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Rewitalizacja Miasta Kielce - przebudowa ulic: Wesołą (na odcinku od ul. Sienkiewicza do ul. Seminaryjskiej), Czerwonego Krzyża, Mickiewicza i Św. Leonarda (na odcinku od Rynku do ul. Wesołej)" płatność - na realizację projektu pn.: "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Budowa bus-pasów w ciągu ulic Tarnowska-Źródłowa- Al.Solidarności (na odcinku od ul. Bohaterów Warszawy do Al.Tysiaclecia PP)" płatność - na realizację projektu pn.: "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - Budowa pętli autobusowej na Bukówce wraz z parkingiem przesiadkowym i infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa pętli manewrowej dla autobusów komunikacji miejskiej przy ul. Sikorskiego" płatność - na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa bus-pasów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej i Al Szajnowicza- Iwanowa w Kielcach na odcinku od ul. Podklasztornej od ul. Massalskiego wraz ze skrzyżowaniem" płatność - na realizację zadania inwstycyjnego pn. - "Budowa pętli autobusowej przy ul. Olszewskiego w rejonie Kieleckiego Parku Technologicznego wraz z przebudową ul. Olszewskiego pod potrzeby bus-pasów i ścieżki rowerowej" płatność - na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Trasy rowerowe na terenie Miasta Kielce" refundacja - poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozwój systemu komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym - budowa węzła drogowego u zbiegu ulic: Żelazna, 1 Maja, Zagnańska wraz z przebudową Ronda im. Gustawa Herlinga Grudzińskiego" płatność - na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa zintegrowanych nowoczesnych peronów przystankowych" Plan Struktura 2,51 %,1 %,29 %,8 %,28 %,92 %,28 %,33 %,13 %,1 %,44 % 4,21 % płatność - na realizację projektu pn. "Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej refundacja - poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Rozwój infrastruktury i obszarów B+R Kieleckiego Parku Technologicznego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej INFORMATYKA ,14 %,8 %,2 % płatność - na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Eświętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej ,2 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2A_KL.RDF.414/ 1

11 Dział ał Rozdział zdział ział ragraf raf Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 11 Poz. 361 MIASTO KIELCE ł Paragr Wyszczególnienie Plan Struktura Województwa Świętokrzyskiego" 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,54 % OŚWIATA I WYCHOWANIE refundacja - poniesionych wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "E - Świętokrzyskie - budowa sieci światłowodowych wraz z urządzeniami na terenie Miasta Kielce" ,54 %,28 % POMOC SPOŁECZNA środki - z Funduszy Norweskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 15 w Kielcach, ul. Krzemionkowa 1" ,28 %,16 % dotacja - celowa w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu "Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez adaptację budynku na lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Zespołu Placówek "Kamyk" w Kielcach" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy (wydatki majątkowe) dotacja - celowa w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu "Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez utworzenie mieszkań aktywizujących dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy (wydatki majątkowe) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,4 %,12 %,1 % płatność - na realizację zadania inwestycyjnego pn."rewitalizacja Śródmieścia Kielc - przebudowa Skweru Żeromskiego w Kielcach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ dotacja - celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Trasy rowerowe na terenie Miasta Kielce" IV. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH ,1 %,2 %,2 %,2 %,29 % 15 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE , % TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ środki - z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Geopark Kielce - ogród botaniczny" , %,27 % środki - z Wojewódzkiego Domu Kultury na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego" GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,27 %,1 % środki - z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach na zadania wodociągowo -kanalizacyjne realizowane przez Wydział Inwestycji ,1 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2A_KL.RDF.414/ 11

12 Dział ał Rozdział zdział ział ragraf raf Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 12 Poz. 361 MIASTO KIELCE ł Paragr Wyszczególnienie Plan Struktura B. Dochody Powiatu 75 5,7 % I. DOCHODY WŁASNE 5, % 852 POMOC SPOŁECZNA 5, % wpływy - ze sprzedaży składników majątkowych w domach pomocy społecznej II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , %,7 %,7 % inwestycje - Komandy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 75,7 % Dochody bieżące ,56 % A. Dochody Gminy I. DOCHODY WŁASNE ,5 % 42,15 % 6 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ ,27 % kary - i grzywny od osób prawnych 1,1 % odsetki - od środków pieniężnych na rachunku bankowym ZTM 2, % opłaty - dodatkowe za jazdę bez biletów w autobusach komunikacji miejskiej zwrot - przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. ZTM) ,6 %,59 % wpływy - ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej 4 3,84 % wpływy - z opłat za odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji miejskiej opłata - za zajęcie pasa drogowego 8 2 5,8 %,24 % zwrot - przez Urząd Skarbowy podatku VAT (dot. MZD) 1 5,14 % ****** ****** ****** opłaty - za sprzedaż abonamentów oraz biletów parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania Pozostałe - wpływy w tym: wpływy - z różnych opłat wpływy - z róznych dochodów dochody - z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze. opłaty - karne za brak karty postojowej w Strefie Płatnego Parkowania GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,15 %,1 %, %,1 %, %,15 % 3,74 % ****** Pozostałe - wpływy w tym: wpływy - z różnych dochodów wpływy - z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży, powierzchni reklamowych itp. odsetki - od środków pieniężnych na rachunku bankowym MZB ,2 %,2 % 2,73 %, % wpływy - z usług /dostawa wody, ścieki i c.o./ 14,1 % odsetki - od nieterminowych wpłat dokonywanych przez ,3 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2A_KL.RDF.414/ 12

13 Dział ał Rozdział zdział ział ł Paragr ragraf raf Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 13 Poz. 361 MIASTO KIELCE Wyszczególnienie Plan Struktura najemców z tytułu czynszu zwrot - kosztów opłat sądowych i egzekucyjnych 35,3 % opłata - za wieczyste użytkowanie gruntów 3 5,34 % wpływy - z dzierżawy terenu 1 7,16 % wpływy - z tytułu wydania opinii szacunkowych 3, % odsetki - od nieterminowych wpłat pozostałych należności w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami udostepnienie - nieruchomości gruntowej 6 8,1 %,1 % opłata - roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością 24 9, % DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA pierwsza - opłata z tytułu nabycia wieczystego użytkowania gruntów zwrot - udzielonej przez Miasto bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności odszkodowanie - dla Gminy za przejęcie z mocy prawa na rzecz województwa świętokrzyskiego prawa własności nieruchomości spłata - kredytów mieszkaniowych przez osoby zamieszkujące w mieszkaniach wykupionych w spółdzielniach mieszkaniowych za środki budżetu Miasta ,1 %,1 %,38 %, %,65 % wpływy - za posiłki wydane przez Miejską Kuchnię Cateringową ,34 % zwrot - przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. Geopark Kielce/ czynsz - za wynajem pomieszczeń w budynku Kieleckiego Parku Technolgicznego przy ul. Olszewskiego zwrot - przez najemnców lokali kosztów za usługi telekomunikacyjne zwrot - przez najemców lokali kosztów za media ,5 %,21 %,1 %,2 % dochody - z wynajmu składników majątkowych administrowanych przez Geopark ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,2 %,14 % czynsz - za wynajem i dzierżawę pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta zwrot - przez najemców lokali kosztów dostawy energii elektrycznej, cieplnej oraz wody, a także kosztów dzierżawy łączy telefonicznych i abonamentu telefonicznego wpływy - z tytułu kosztów egzekucyjnych ,1 %, %,2 % wpływy - z tytułu kosztów procesowych 1,1 % wpływy - dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego) wpływy - za obsługę ślubów w Urzędzie Stanu Cywilnego 9 1, %, % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD wpłaty - dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazywanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego) wpływy - z tytułu kar umownych za odstąpienie od wykonania umowy z kontrahentem /PLBG_ZAL2A_KL.RDF.414/ , %,9 %

14 Dział ał Rozdział zdział ział ragraf raf Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 14 Poz. 361 MIASTO KIELCE ****** ł Paragr Wyszczególnienie Plan Struktura wpływy - za wydawanie zezwoleń i licencji na przewóz osób taksówkami wpływy - za wydawanie zezwoleń na regularne i regularne specjalne przewozy osób oraz za analizy sytuacji rynkowych pozostałe - wpływy w tym: , %,1 %, % wpływy - z usług 1 464, % 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 7,7 % wpływy - z tytułu mandatów karnych nakładanych przez funkcjonariuszy Komendy Straży Miejskiej DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM ,7 % 31,48 % ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** ****** udziały - we wpływach z podatku dochodowego w tym: od osób - fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy od osób - prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie gminy podatek - od nieruchomości w tym: od osób - prawnych od osób - fizycznych podatek - rolny w tym: od osób - prawnych od osób - fizycznych podatek - leśny w tym: od osób - fizycznych od osób - prawnych podatek - od srodków transportowych w tym: od osób - fizycznych od osób - prawnych podatek - od czynności cywilnoprawnych w tym: od osób - prawnych od osób - fizycznych podatek - od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej podatek - od spadków i darowizn ,13 % 16,32 %,82 % 9,2 % 7,44 % 1,58 %,2 %, %,2 %, %, %, %,49 %,16 %,33 %,91 %,5 %,86 %,5 %,14 % opłata - skarbowa 4 2,4 % ****** ****** opłata - targowa w tym: od osób - fizycznych od osób - prawnych opłata - od posiadania psów ,4 %,4 %, %,1 % odsetki - od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (w tym opłata prolongacyjna) 5,5 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2A_KL.RDF.414/ 14

15 Dział ał Rozdział zdział ział ragraf raf Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 15 Poz. 361 MIASTO KIELCE ł Paragr Wyszczególnienie Plan Struktura w tym: ****** ****** ****** ****** od osób - prawnych od osób - fizycznych koszty - upomnienia w tym: od osób - prawnych od osób - fizycznych wpływy - z podziału zysku spółek komunalnych ,3 %,2 %, %, %, %,4 % opłata - za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 4 2,4 % wpływy - z dywidendy spółek akcyjnych 2 5,24 % opłaty - z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi ,51 % 758 RÓZNE ROZLICZENIA 2,2 % odsetki - od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta OŚWIATA I WYCHOWANIE ,2 %,13 % wpływy - dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego) refundacja - przez gminy ościenne dotacji podmiotowej na koszty utrzymania dzieci przebywajacych w niepublicznych przedszkolach na terenie Miasta Kielce opłata - za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne wpływy - dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego) refundacja - kosztów dowozu dzieci do szkół na terenie gminy , %,1 %,11 %, %, % ****** ****** pozostałe - wpływy w tym: pozostałe - odsetki pozostałe - odsetki , %, %, % 851 OCHRONA ZDROWIA ,1 % wpływy - należności po zlikwidowanym Szpitalu Miejskim w Kielcach wpływy - z najmu lokali w Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji w Kielcach POMOC SPOŁECZNA ,1 %, %,9 % dochody - z najmu mieszkań chronnionych ,1 % % - wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu odpłatności za wydawane posiłki w Środowiskowych Domach Samopomocy 2% - wpływów od dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wpływy - z odpłatności podopiecznych MOPR za usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne 5% - wpływów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z , %,1 %,6 %, % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2A_KL.RDF.414/ 15

16 Dział ał Rozdział zdział ział ł Paragr ragraf raf Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 16 Poz. 361 MIASTO KIELCE Wyszczególnienie Plan Struktura zakresu administracji rządowej za świadczone w miejscu zamieszkania specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi wpływy - z odpłatności podopiecznych MOPR za korzystanie z posiłków POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,1 %,12 % wpływy - za pobyt dzieci w żłobkach samorządowych ,11 % wpływy - z tytułu opłat ponoszonych przez rodziców za pobyt dzieci w żłobku "Uśmiech Malucha" GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,1 %,24 % grzywny - i kary pieniężne od osób fizycznych za korzystanie ze środowiska grzywny - i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za korzystanie ze środowiska opłata - za wycinkę drzew , %, %,24 % 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 3,19 % wpływy - od uczestników 51. edycji Festiwalu Folklorystycznego Europeade Kielce 214 wpływy - z tytułu sprzedaży biletów wstępu na wystawy i ekspozycje w Design Centrum Kielce i Ośrodku Mysli Patriotycznej i Obywatelskiej II. SUBWENCJA OGÓLNA ,19 %, % 8,92 % 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,92 % część - oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE OŚWIATA I WYCHOWANIE ,92 % 2,63 %,76 % realizacja - zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego realizacja - zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego realizacja - zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego realizacja - zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego POMOC SPOŁECZNA ,8 %,67 %, %,1 % 1,86 % składki - na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej dofinansowanie - wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej dofinansowanie - wypłat zasiłków stałych z pomocy społecznej ,5 %,39 %,32 % dofinansowanie - utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakresie zadań własnych Gminy oraz dodatki do wynagrodzeń dla pracowników socjalnych MOPR dofinansowanie - realizacji programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE ,18 %,92 % 4,39 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2A_KL.RDF.414/ 16

17 Dział ał Rozdział zdział ział ł Paragr ragraf raf Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 17 Poz. 361 MIASTO KIELCE Wyszczególnienie Plan Struktura ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,1 % realizacja - zadań z zakresu Urzędu Wojewódzkiego ,1 % 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA , % prowadzenie - i aktualizacja stałego rejestru wyborców , % 852 POMOC SPOŁECZNA ,29 % działalność - środowiskowych domów samopomocy ,15 % realizacja - świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego realizowanych przez Miasto Kielce oraz koszty związane z obsługa tych świadczeń składki - na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej realizacja - specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami z zaburzeniami psychicznymi działalność - bieżącą Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Autyzmem V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,97 %,3 %,12 %,2 %,39 %,39 % OŚWIATA I WYCHOWANIE dotacje - otrzymane z gmin ościennych na dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego Miasta Kielce ,39 %, % dotacja - celowa z Gminy Masłów na zadania w zakresie objęcia opieką i nauczaniem dzieci z Gminy Masłów w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej Nr 4 Miasta Kielce VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , %,1 %,1 % utrzymanie - grobów i cmentarzy wojennych 8,1 % VII. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ,49 % 15 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ,2 % płatność - na realizację projektu "Inwencja II - transfer wiedzy, technologii i innowacyjności wsparciem dla kluczowych specjalizacji świętokrzyskiej gospodarki i konkurencyjności przedsiębiorstw" płatność - na realizację projektu "Perspektywy RSI Świętokrzyskie - IV etap" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,8 %,13 %,3 % płatność - na realizację projektu pn.: "Rewitalizacja Miasta Kielce - przywrócenie przestrzeni publicznej i otwarcie komunikacyjne historycznego obszaru Stadion - Ogród - otwarcie komunikacyjne obszaru rewitalizowanego" płatność - na realizację projektu "Rozwój komunikacji publicznej w Kieleckim Obszarze Metropolitalnym" , %,1 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2A_KL.RDF.414/ 17

18 Dział ał Rozdział zdział ział ragraf raf Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 18 Poz. 361 MIASTO KIELCE ł Paragr Wyszczególnienie Plan Struktura płatność - na realizację projektu pn. "Rewitalizacja zabytkowego ,1 % Śródmieścia Kielc - I etap" płatność - na realizację projektu pn. "Rewitalizacja zabytkowego ,1 % Śródmieścia Kielc - II etap" 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,12 % POMOC SPOŁECZNA płatność - na realizację projektu pn. "Central European Living Lab for Territorial Innovation/CentraLab" w ramach Programu Komisji Europejskiej Central Europe refundacja - poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora" w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej płatność - na realizację projektu "Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora" w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej płatność - na realizację projektu pn. "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna ,1 %, %,1 %,1 %,1 % dotacja - celowa w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu "Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez adaptację budynku na lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Zespołu Placówek "Kamyk" w Kielcach" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy (wydatki bieżące) dotacja - celowa w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu "Poprawa jakości usług opieki społecznej poprzez utworzenie mieszkań aktywizujących dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy (wydatki bieżące) POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , %,1 %,13 % płatność - na realizację projektu "Świat w moim domu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki płatność - na realizację projektu "Spółdzielnia socjalna-szansą na lepsze życie" płatność - na realizację projektu pn. "Okno na świat" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka płatność - na realizację projektu "Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie - nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki VII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P. PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ,2 % 12 19,1 % 322 6,3 % ,6 % 68 27,7 % ,4 % dotacja - celowa na realizację projektu "Inwencja II - transfer wiedzy, technologii i innowacyjności wsparciem dla kluczowych specjalizacji świętokrzyskiej gospodarki i konkurencyjności przedsiębiorstw" dotacja - celowa na realizację projektu "Perspektywy RSI Świętokrzyskie - IV etap" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ,1 %,2 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2A_KL.RDF.414/ 18

19 Dział ał Rozdział zdział ział ragraf raf Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 19 Poz. 361 MIASTO KIELCE ł Paragr Wyszczególnienie Plan Struktura ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,2 % dotacja - celowa na realizację projektu "Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora" w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej refundacja - poniesionych wydatków na realizację projektu pn. "Tworzenie i rozwój sieci współpracy Centrów Obsługi Inwestora" w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej dotacja - celowa na realizację projektu pn. "Organizacja i funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , %, %,2 %,1 % dotacja - celowa na realizację projektu "Świat w moim domu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotacja - celowa na realizację projektu "Spółdzielnia socjalnaszansą na lepsze życie" dotacja - celowa na realizację projektu pn. "Okno na świat" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka IX. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH , %, %,1 %,1 % 15 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 52, % NAUKA środki - na realizację projektu "Jobtown - Europejska sieć dla lokalnego partnerstwa na rzecz polepszenia i zwiększenia szans zatrudnienia młodzieży" refundacja - poniesionych wydatków na realizację projektu "Jobtown - Europejska sieć dla lokalnego partnerstwa na rzecz polepszenia i zwiększenia szans zatrudnienia młodzieży" , %, %, % DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA środki - z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektów w ramach programu "Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej" , %, % środki - z Instytutu Wzornictwa Przemysłowego na realizację projektu pn. "Zaprojektuj swój zysk" 4 878, % B. Dochody Powiatu ,51 % I. DOCHODY WŁASNE , % 2 LEŚNICTWO 3 8, % środki - z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne wpływy - z dzierżawy terenów łowieckich 1 8 2, %, % 5 RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO 4, % opłata - za wydawanie kart wędkarskich i łowiectwa podwodnego 4, % 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,28 % opłata - roczna z tytułu trwałego zarządu nieruchomością 15 22, % % - wpływów osiąganych z gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,28 %,9 % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2A_KL.RDF.414/ 19

20 Dział ał Rozdział zdział ział ragraf raf Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego 2 Poz. 361 MIASTO KIELCE ł Paragr Wyszczególnienie opłaty - pobierane przez Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej % - wpływów uzyskanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. z tytułu nakładanych grzywien przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan Struktura,9 %, %, % opłata - za egzamin w zakresie transportu drogowego taksówką 1, % 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM ,1 % ****** ****** udziały - we wpływach z podatku dochodowego w tym: od osób - prawnych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu od osób - fizycznych, podatników tego podatku zamieszkałych na terenie powiatu ,65 %,19 % 4,46 % opłata - za tablice rejestracyjne pojazdów, dowodów rejestracyjnych stałych i okresowych, legitymacji dla instruktorów oraz druki praw jazdy krajowych i międzynarodowych OŚWIATA I WYCHOWANIE ,36 %, % ****** wpływy - dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań określonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego) wpływy - dla płatnika z tytułu wynagrodzenia za wykonywanie zadań okreslonych przepisami prawa (od przekazanego podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego) pozostałe - wpływy w tym: wpływy - z różnych dochodów , %, %, %, % 852 POMOC SPOŁECZNA ,53 % wpływy - z odpłatności za żywienie w placówkach opiekuńczo - wychowawczych wpływy - z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej wpływy - z tytułu najmu pomieszczeń, powierzchni reklamowych itp. wpływy - z tytułu różnych dochodów uzyskanych przez Domy Pomocy Społecznej otrzymane - darowozny na rzecz domów pomocy społecznej , % 1,5 %,1 %,1 %, % wpływy - z tytułu dzierżawy gruntów 93, % 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 264 1,3 % czynsz - za wynajem pomieszczeń w budynku MUP przy ul. Szymanowskiego 6 odsetki - od środków pieniężnych na rachunkach bankowych 14 6,1 %, % ****** Pozostałe - wpływy w tym: wpływy - z różnych dochodów , %, % Z.U.I. OTAGO Sp. z o.o., PLBUD /PLBG_ZAL2A_KL.RDF.414/ 2

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK PREZYDENT MIASTA KALISZA BUDŻET KALISZA NA 2015 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2014 ROK Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA. z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2233 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY CHORKÓWKA z dnia 14 marca 2014 r. z wykonania budżetu gminy za 2013 rok DOCHODY: Dział

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Załącznik do uchwały Nr X/86/11 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2011 r. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza za 20l0 rok Id: IORNV-WMGVW-WDBSQ-RKBYQ-DQKSC. Podpisany Strona 2 z 142 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015.

UCHWAŁA NR IX/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU. z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2015. UCHWAŁA NR IX/8/205 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU z dnia 28 kwietnia 205 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 205. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i, pkt 0 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł

Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 rok - część tabelaryczna Tabela Nr 5 Dochody własne w/g źródeł ich powstawania w podziale klasyfikacji budżetowej w zł Dział Rozdział Paragraf Plan

Bardziej szczegółowo

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK

BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK BUDŻET KALISZA NA 2014 ROK KALISZ GRUDZIEŃ 2013 ROK Uchwała Nr XLII/578/2013 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Informacje, o których mowa w 1 przedstawia się Radzie Miejskiej Kalisza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. Zarządzenie Nr 382/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r.

Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Realizacja dochodów budżetowych gminy Brzeg Dolny w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie 1.01.- 31.12.2013r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział

Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok. ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Plan na Plan 2013 ZMIANA % rozdział Wyszczególnienie 29.10.2012 Razem: 75

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK.

STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. 59 WYDATKI MIASTA 60 STRUKTURA WYDATKÓW OGÓŁEM PONIESIONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ MIASTA ZA 2004 ROK. Dział Wyszczególnienie Kwota wydatków ogółem za 2004 r. Struktura Wydatki bieżące Struktura w tym: Wydatki

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r.

Strona 1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XI/79/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 14 maja 2015 r. Budżet Gminy Mosina na 2015 r. Dochody Dział rozdział paragraf 010 01010 Treść Plan Zmiana planu Plan po zmianach Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 DOCHODY 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 5 000,00 01095 Pozostała działalność 5 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2011 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII / 634 / 14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2014 r. PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY W 2014 ROKU Dział Nazwa działu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały 58 /49 / 2012 Zarządu Powiatu Polkowickiego z dnia 26 marca 2011 r. ZARZĄD POWIATU POLKOWICKIEGO SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATU POLKOWICKIEGO ZA 2011 ROK Polkowice

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Lipnie z dnia... Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan roku 2014 Plan roku 2015 Procent 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014

UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE. z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014 UCHWAŁA NR 370/XXXIII/2013 RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE z dnia 17 grudnia 2013 r. Uchwała Budżetowa Gminy Radzymin na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r.

I N F O R M A C J A. DOBCZYCE, sierpień 2011 r. I N F O R M A C J A z przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobczyce z kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej oraz z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury w I półroczu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok.

Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Zarządzenie Nr 174/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 11 czerwca 2014 r. Poz. 3302 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA ZAWIERCIE z dnia 21 marca 2014 r. z wykonania budżetu miasta Zawiercia wraz ze sprawozdaniem

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa

010 Rolnictwo i łowiectwo 204 110,79 291 050,40 142,6 01010 Infrastruktura wodociągowa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14 Wójta Gminy Jemielnica z dnia 27.03.2014 r. Wykonanie planu dochodów bieżących budżetu za 2013 rok Tabela Nr 1 w złotych Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LV/979/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2014r.

UCHWAŁA NR LV/979/2013 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2014r. UCHWAŁA NR LV/979/213 RADY MIASTA KIELCE z dnia 19 grudnia 213 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 214r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d oraz pkt 1 i art. 61 ust. 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA. z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/146/16 RADY MIASTA PORĘBA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej nr XXV/140/2016 Rady Miasta Poręba na rok 2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4,

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R.

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R. BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU CIESZYN, SIERPIEŃ 2012 R. 2 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU w układzie

Bardziej szczegółowo

z tego: Wydatki na programy finansowane z

z tego: Wydatki na programy finansowane z Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/64/2015 Rady Miejskiej w Suchaniu z 22 grudnia 2015 r. budżetu Gminy Suchań w 2016 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan na 2016 r. bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2014

UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Łysomice na rok 2014 UCHWAŁA NR XXXVII/258/2013 RADY GMINY ŁYSOMICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.,,i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2015 Nr V/37/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2014 r.

Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2015 Nr V/37/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2014 r. Uchwała Budżetowa Miasta Nowego Sącza na rok 2015 Nr V/37/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 grudnia 2014 r. Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok

Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Plan dochodów budżetowych na 2014 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 436 245,49 01008 Melioracje wodne 10 000,00 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok.

UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW. z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. UCHWAŁA NR III/15/2010 RADY GMINY BODZECHÓW w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2010 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego

Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku. Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Zmiany w planie dochodów dokonane w 2010 roku Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania dochodów budżetu Powiatu Rawickiego Stan na Stan na Zmiana dzień:29-1 dzień:31-1 Dział RozdziałParagraf Treść 2-09

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2011 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2012roku. Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2011 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 176/2096/13 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2012 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 lutego 2016 r. Poz. 1092 UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY WIETRZYCHOWICE. z dnia 26 stycznia 2016 roku

Kraków, dnia 11 lutego 2016 r. Poz. 1092 UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY WIETRZYCHOWICE. z dnia 26 stycznia 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 lutego 2016 r. Poz. 1092 UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY WIETRZYCHOWICE z dnia 26 stycznia 2016 roku Uchwała Budżetowa Gminy Wietrzychowice

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI. Gliwice, dnia 15 listopada 2011 roku

PREZYDENT MIASTA GLIWICE WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI. Gliwice, dnia 15 listopada 2011 roku PREZYDENT MIASTA GLIWICE PROJEKT UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA GLIWICE NA 2012 ROK WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI Gliwice, dnia 15 listopada 2011 roku SPIS TREŚCI str. I. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

3. Omówienie planu wydatków...51-70 3.1. Wydatki bieżące...52-65 3.1.1. Wydatki na zadania remontowe...55-56 3.1.2. Programy i projekty realizowane

3. Omówienie planu wydatków...51-70 3.1. Wydatki bieżące...52-65 3.1.1. Wydatki na zadania remontowe...55-56 3.1.2. Programy i projekty realizowane 3. Omówienie planu wydatków...51-70 3.1. Wydatki bieżące...52-65 3.1.1. Wydatki na zadania remontowe...55-56 3.1.2. Programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

budżetu Miasta Siedlce na rok 2013 1-4

budżetu Miasta Siedlce na rok 2013 1-4 SPIS TREŚCI Uchwała Nr XXVI/512/2012 Rady Miasta Siedlce z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia ZAŁĄCZNIK budżetu Miasta Siedlce na rok 2013 1-4 Tabela Nr 1 Planowane dochody 5-16 Tabela Nr 1a

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/218/15 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2016 rok

UCHWAŁA NR XVIII/218/15 RADY MIASTA OLSZTYNA. z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2016 rok UCHWAŁA NR XVIII/218/15 RADY MIASTA OLSZTYNA z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d oraz i oraz 10 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 11/44/2015 ZARZĄDU POWIATU WYSOKOMAZOWIECKIEGO z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wysokomazowieckiego za 2014 rok oraz informacji o stanie mienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku

Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku Uchwała Budżetowa na rok 2013 Miasta Otwocka Nr XXX/323/13 z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent

Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent Załącznik Nr 1 do informacji Wykonanie dochodów budżetu za III kwartał 2014 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 317 868,26 317 951,06 100,03% 01042 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU. z dnia 27 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 4298/14 PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Białegostoku,

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 5 czerwca 2013 r. Poz. 2439 UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 10 marca 2015 r. Poz. 773 UCHWAŁA NR V.42.2015 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 25 lutego 2015 r.

Szczecin, dnia 10 marca 2015 r. Poz. 773 UCHWAŁA NR V.42.2015 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE. z dnia 25 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 10 marca 2015 r. Poz. 773 UCHWAŁA NR V.42.2015 KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE w sprawie ustalenia budżetu Gminy Biały

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2006 710 Działalność usługowa 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie Page 1 Załącznik

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2011 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 26 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 151/2181/2013 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu województwa za 2012 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 23 maja 2016 r. Poz. 2359 SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 21 sierpnia 2012 r. Poz. 2376 UCHWAŁA NR 88/1159/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r.

Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 25 maja 2016 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR LXXIII/228/2016 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 532 /2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 listopada 2015 r.

Zarządzenie Nr 532 /2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 listopada 2015 r. Zarządzenie Nr 532 /2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

****************************************************************

**************************************************************** **************************************************************** SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA SOSNOWCA ZA 2009 ROK **************************************************************** SOSNOWIEC,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku

Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY. z dnia 30 listopada 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 grudnia 2015 r Poz 7994 UCHWAŁA NR XVI/103/2015 RADY GMINY SZAFLARY z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015

Bardziej szczegółowo

Plan i wykonanie budżetu Gminy Trzebiatów w 2012 r.

Plan i wykonanie budżetu Gminy Trzebiatów w 2012 r. i wykonanie budżetu Gminy Trzebiatów w 2012 r. Wydatki Dział Nazwa działu owane Wykonane % owane Wykonane % 1 2 3 4 5 6 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 612 883,17 612 883,17 100,00% 670 883,17 644 690,44

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015 r. U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE. z dnia 30 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 5 sierpnia 2015 r. Poz. 3379 UCHWAŁA NR XVIII/41/2015 ZARZĄDU POWIATU W LUBINIE z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7

Plan wydatków Budżetu Miasta wg stanu na dzień 30 czerwca 2005 r. Plan po zmianach 1 2 3 4 7 Dz. Rozdz Par. Treść Plan po zmianach 1 2 3 4 7 10 Rolnictwo i łowiectwo 7.064,00 1030 Izby rolnicze 7.064,00 1030 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskany 7.064,00 20 Leśnictwo

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/42/2014 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2015r.

UCHWAŁA NR III/42/2014 RADY MIASTA KIELCE. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 2015r. UCHWAŁA NR III/42/214 RADY MIASTA KIELCE z dnia 29 grudnia 214 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Kielce na 215r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA

DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Błaszki za 2005 roku. DOCHODY BUDŻETU GMINY I MIASTA Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie % 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 12.589 13.339 105,96

Bardziej szczegółowo

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0750 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/430/2013 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 13 grudnia 2013 roku Wykonanie planu dochodów budżetu miasta za III kwartały 2014 roku Dział Rozdział Nazwa Plan Wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA. z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA. z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 65/14 PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta za 2013 r. Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Gliwice, dnia 18 grudnia 2014 roku

Gliwice, dnia 18 grudnia 2014 roku RADA MIASTA GLIWICE BUDŻET MIASTA GLIWICE NA 2015 ROK Gliwice, dnia 18 grudnia 2014 roku SPIS TREŚCI I. UCHWAŁA RADY MIASTA GLIWICE W SPRAWIE BUDŻETU MIASTA GLIWICE NA 2015 ROK... 1 Tabela nr 1. Planowane

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/322/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Mielca na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXVII/322/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Mielca na 2014 rok UCHWAŁA NR XXXVII/322/2014 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta Mielca na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo