Południowa Brama Mazur. The South Gate of Mazur y Region. Investment of fer. w w w.um.szczy tno.pl

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Południowa Brama Mazur. The South Gate of Mazur y Region. Investment of fer. w w w.um.szczy tno.pl"

Transkrypt

1 Południowa Brama Mazur The South Gate of Mazur y Region Investment of fer w w w.um.szczy tno.pl

2 Szczytno Południowa Brama Mazur 26-tysięczne miasto powiatowe w województwie warmińsko-mazurskim. Malowniczo położone nad dwoma jeziorami w zlewni rzeki Narew, stanowi wizytówkę walorów przyrodniczych i historyczno kulturowych tej turystycznej krainy. Rzesze turystów przyciągają liczne zabytki osadzone w sienkiewiczowskiej tradycji Juranda i krzyżackich komturów oraz bogaty kalendarz wydarzeń kulturalnych, z których najważniejsze poświęcono pamięci Krzysztofa Klenczona - legendy polskiego rocka. Naszym priorytetem jest dbałość o czystość, bezpieczeństwo i ochronę środowiska. Szczytno to pierwsze w regionie miasto, gdzie systemem selektywnej zbiórki odpadów objęto wszystkich mieszkańców, a nasze dokonania w zakresie dbałości o przyrodę prezentujemy co roku podczas obchodów Szczycieńskiego Dnia Ekologii. W ramach Konsorcjum bezpieczeństwa prowadzony jest stały monitoring ulic miasta. Tutaj od lat funkcjonuje jedyna w Polsce Wyższa Szkoła Policji. Wśród licznych kontaktów krajowych i zagranicznych, na szczególną uwagę zasługuje partnerska współpraca z samorządami Żywca, Solecznik na Litwie oraz Bridgeview w USA. Szczytno to atrakcyjne miejsce do prowadzenia interesów w handlu i usługach oraz rozwijania inwestycji w różnych branżach produkcyjnych. Służą temu uzbrojone tereny, wykwalifikowana siła robocza i zachęty administracyjno-podatkowe dla przedsiębiorców (m. in. uchwała Rady Miejskiej o wspieraniu rozwoju działalności gospodarczej z grudnia 2003 r.). Stwarza to duży potencjał rozwojowy dla turystyki i rekreacji, a także działalności produkcyjnej. Dodatkowym atutem jest: g korzystne położenie w ciągu dróg krajowych Olsztyn-Białystok i Warszawa-Bezledy (granica z Rosją) z rozwidleniem w stronę Wielkich Jezior Mazurskich, g jedyny w regionie międzynarodowy port lotniczy Szczytno-Szymany, g rozwijająca się baza hotelarsko-gastronomiczna, g węzeł kolejowy i liczne połączenia autobusowe, g sześć placówek bankowych i bankomatów. Atrakcyjność inwestycyjną powiększa bliskie sąsiedztwo Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Miasto posiada aktualne studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego aktualne dla ok. 35% obszaru miasta. Otrzymanie tytułu Profesjonalna Gmina Przyjazna Inwestorom ze znakiem jakości oraz wdrożony, jako jeden z pierwszych w kraju, projekt e-szczytno: Program Budowy Społeczeństwa Informacyjnego to tylko niektóre efekty nowego, otwartego na potrzeby mieszkańców i inwestorów spojrzenia władz miejskich. Zdobyte w ostatnich latach doświadczenie w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania umożliwiło dynamiczny przyrost realizowanych inwestycji, również tych z udziałem środków Unii Europejskiej. Pozwoliło to miastu na wzniesienie się do pierwszej dziesiątki w rankingu inwestycyjnym miast województwa warmińsko-mazurskiego. Skarbnicę wiedzy na temat Szczytna, samorządu i potencjału gospodarczego miasta stanowi strona internetowa Od 2004 r. jest ona bardzo wysoko oceniana na portalu internetowym administracji publicznej uzyskując lokatę w czwartej dziesiątce wśród 500 ocenianych witryn samorządowych. Można i warto w Szczytnie inwestować. Zachęcam, aby przekonać się o tym tutaj na miejscu. Burmistrz Miasta Szczytno Danuta Górska

3 Szczytno The South Gate of Mazury Region is a county (poviat) town in Warmia and Mazury Voivodship (Borough), where 26 thousand people live. It is situated amidst spectacular and magnificent scenery, on two lakes, in The Narew River basin and is a visiting card of nature richness and historical and cultural heritage of the unforgettable tourist land. Thousands of tourists come to see many interesting monuments and places of interest set in Sienkiewicz s tradition of Jurand and the Teutonic Knights, as well as to take part in a variety of numerous events organised in the town, one of them devoted to Krzysztof Klenczon - the legend of Polish rock. Our priority is to take care of cleanliness, safety and protection of environment so precious and unique. Szczytno is the first town in the region where the system of selective waste collecting has been introduced in the estates in the entire town, and our care for nature is presented every year during Szczytno celebrations of the Day Of Ecology. Moreover constant monitoring of the city has been introduced. Szczytno is also famous for its Police School the only such school in the entire country. The authorities of the town cooperate with many Polish and foreign institutions, among important contacts are self-governments of Żywiec, Solecznik in Lithuania and Bridgeview in the USA. Szczytno is an attractive place to run trade or service businesses, and to develop investments in different production branches thanks to area territorial development, qualified labour force and administrative and tax encouragement for the entrepreneurs (City Council Act to support private enterprise dated December, 2003). It provides an enormous potential for development of tourism, recreation and production activity. Additional assets are as follows: g beneficial location on the national road system (border on Russia) forking into the direction of Grand Lakes, g the only in the region international Szczytno-Szymany Airport, g developing hotel and catering services, g railway track and many bus links, g six bank branches and cash dispensers. It is worth mentioning that investment attraction is even greater thanks to immediate neighbourhood of Warmia and Mazury Special Economic Zone. The town possesses the current study on the conditions and development directions and local spatial development plans current for about 35 % of the town area. The town has been awarded the title of Professional Gmina Friendly to Investors with a quality sign and the e-szczytno: Program of Information Society Building Scheme has been introduced here as in one of the first towns in Poland. These are only a few of the effects of the local authorities activities open to the needs of citizens and investors. If you are interested in Szczytno, its self-government and economic potential why not visit our site Since 2004 it has been valued very highly on the Internet portal of public administration being in the fourth tens in the league of 500 self-government websites. Investing in Szczytno is within reach and the only thing you have to do is to take up a challnge and fulfil your dreams and ambitions here. Why not come here and see it with your own eyes. Once you come to know this beautiful and delightful region you will undoubtedly fall in love with it. Mayor of Szczytno Danuta Górska

4 Gmina miejska Szczytno o powierzchni 9,96 km 2, leży w południowej części województwa warmińsko-mazurskiego, w powiecie szczycieńskim. Miasto graniczy ze wszystkich stron z gminą wiejską Szczytno. Miasto jest oddalone od stolicy województwa o 50 km. Z Olsztynem łączy je droga krajowa nr 53. W Szczytnie znajduje się siedziba starostwa szczycieńskiego. Pod względem fizjograficznym miasto leży w makroregionie Pojezierza Mazurskiego, na granicy dwóch mezoregionów: Pojezierza Mrągowskiego i Równiny Mazurskiej. Szczytno jest położone na szlaku turystycznym wiodącym do Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, w środkowej części Pojezierza Mazurskiego. Postrzegane jest jako miasto o charakterze turystycznym. Zarówno położenie, środowisko przyrodnicze, jak i atrakcje turystyczne (jeziora, obiekty dziedzictwa kulturowego, imprezy kulturalne) predestynują miasto do pełnienia funkcji ośrodka turystycznego. Dostępność komunikacyjna miasta jest bardzo dobra. Szczytno leży bowiem na skrzyżowaniu trzech dróg krajowych. W granicach administracyjnych miasta znajdują się: g drogi krajowe z kierunków: Olsztyn, Ostrołęka, Działdowo, Mrągowo, Biskupiec, Pułtusk, g 41,4 km dróg powiatowych, g 5,9 km dróg gminnych. Ponadto przez Szczytno przebiega linia kolejowa relacji Olsztyn-Pisz. W granicach miasta znajdują się dwa jeziora: Jezioro Domowe Duże o powierzchni 62,1 ha i jezioro Domowe Małe o powierzchni 11,4 ha połączone kanałem. W obrębie granic miasta znajduje się 11,27 ha lasów (1,13% powierzchni miasta). Obszar leśny jest położony we wschodniej części miasta. Szczytno Gmina covers 9.96 km 2 and is situated in the south part of Warmia and Mazury District, in Szczytno County (powiat). The town borders on Szczytno Gmina from all sides. The town is situated 50 kilometres from the capital of the region, where you can get on the local road no 53. In Szczytno there is the Town Office of the authorities of Szczytno Powiat. As far as physiographic location is concerned Szczytno is located in a macro-region of Mazury District, on the border of two mezoregions; Mragowo Lake District and Mazury Plains. Szczytno is located on the tourist trail leading to The Kingdom of Great Mazurian Lakes in the middle part of Mazurian Lake District. It is considered to be a tourist town offering various attractions to visitors thanks to its picturesque surroundings. Both location and natural environment as well as tourist attractions (lakes, cultural heritage buildings, cultural events) make the town a vigorous and lively tourist centre. Transport links are very convenient. Szczytno is located on the crossroads of three roads. Within the administrative borders of the town are: g national roads from Olsztyn, Ostrołęka, Działdowo, Mrągowo, Biskupiec, Pułtusk, g 41.4 km of county roads, g 5.9 km of local roads. Moreover there is an Olsztyn-Pisz railway line running through Szczytno. Within the borders of the town there are town lakes: Lake Domowe Duze which is 6.2 ha and Lake Domowe Male 11.4 ha, joined by the canal. Within the borders of the town there are ha of forests (1.13% of town surface). The forest area is located in the east part of the town. 2

5 3

6 GMINA przyjazna inwestorom! Inves tor Friendl y Commune! Sprawnie i nowocześnie zarządzane miasto ma dobre perspektywy rozwojowe. Aktywność władz lokalnych ukierunkowana jest na rozwój gospodarczy. Z myślą o mieszkańcach i inwestorach systematycznie rozbudowywana jest infrastruktura oraz tworzone są plany zagospodarowania przestrzennego. Opracowano i uchwalono plany zagospodarowania przestrzennego obejmujące ok. 35% terenu całego miasta. Ponadto przystąpiono do opracowania kolejnych planów, zwiększając tym samym ich pokrycie o kolejne 13%. The town which is efficiently and modernly governed the way Szczytno is, has excellent perspectives on development. Local authorities take the utmost care for economic development. Having citizens and investors in mind infrastructure is being systematically developed and spatial development schemes are being worked on all the time. The plans of spatial development covering 35% of the town area have been drawn up and accepted. Moreover the next designs are being prepared covering the next 13% of the town. plany miejscowe obowiązujące /local current plans/ plany miejscowe w trakcie opracowania /local plans in progress/ plany miejscowe, do których sporządzono uchwały intencyjne /local plans for which Intention Resolutions have been drafted Opracowane plany miejscowe obejmują głównie obszar zabudowy mieszkaniowej oraz tereny atrakcyjne pod względem inwestycyjnym. Systematycznie rosną nakłady na budowę infrastruktury komunalnej, powiększające min. ich dostępność komunikacyjną. 4 Drawn-up local plans cover mainly housing development and areas attractive for investment. Expenditures for communal building infrastructure are currently increasing, expanding at the same time communication accessibility.

7 Rok /Year/ Wydatki inwestycyjne miasta /Town investment expenditures/ Prognoza wg planu Wykonanie /Execution/ , , , ,9 % Budżet miasta Szczytno /Budget of Szczytno/ Źródło /Source/: UM (2006) Źródło /Source/: GUS (2004) Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych: /Number of registered business entities/ Motorem rozwoju gospodarczego jest mała i średnia przedsiębiorczość działająca w strefie handlu i usług. Od lat z miastem związanych jest też kilka większych przedsiębiorstw, w tym spółki z udziałem kapitału zagranicznego. Small and medium-size businesses operating in trade and services are the source of economic development. For years a few big companies have successfully been cooperating with the town, among others, companies with foreign capital. Źródło /Source/: UM (2006) 5

8 PROJEKTY REALIZOWANE PRZY WSPARCIU WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ g Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę mieszkańców Miasta Szczytno i Gminy Szczytno. Całkowita wartość projektu ,77 zł. Dofinansowanie ze środków Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej EFRR w ramach ZPORR do Działania 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska ,87 zł. PROJECTS EXECUTED WITH SUPPORT BY EUROPEAN UNION Stacja uzdatniania wody /Water Treatment Plant/ Modernisation of water supply system for citizens of Szczytno Town and Szczytno Gmina (Commune). Total value of the project - 6,076, PLN. Funding from the sources of Structural Funds of EFRR European Union within ZPORR for Activity 1.2 Environmental Protection Structure - 3,934, PLN. g e-szczytno program Budowy Społeczeństwa Informacyjnego etap I na lata Całkowita wartość projektu wynosi ,00 zł. Dofinansowanie ze środków Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej EFRR w ramach ZPORR do Działania 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego ,00 zł. Biuro Obsługi Interesanta UM Szczytno /UM Szczytno customer service centre/ e-szczytno Program of Information Society Building- -stage I for years Total value of the Project - 654, PLN Funding from the sources of Structural Funds of EFRR European Union within ZPORR for Activity 1.5 Infrastructure of Information Society 490, PLN. g Wróćmy na jeziora południową bramą Mazur promocja szczycieńskich produktów turystycznych i kulturowych. Całkowita wartość projektu ,80 zł. Dofinansowanie ze środków Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej EFRR w ramach ZPORR do Działania 1.4 Rozwój turystyki i kultury ,35 zł. Krzysztof Klenczon Let s return to the lakes through the Gate of Mazury promotion of Szczytno tourist and cultural products. Total value of the Project- 631, PLN. Funding from the sources of Structural Funds of EFRR European Union within ZPORR for Activity 1.4 Development of tourism and culture - 473, PLN. 6

9 Gmina Miejska Szczytno w 2006 r. otrzymała certyfikat Gminy otwartej na fundusze strukturalne. W ten sposób Związek Powiatów Polskich promuje samorządy, które skutecznie aplikują o środki zewnętrzne, mają dobrze przygotowaną kadrę, infrastrukturę techniczną niezbędną do profesjonalnego zdobywania informacji, przygotowywania wniosków, a następnie zarządzania projektami oraz podejmują efektywną współpracę z innymi podmiotami w celu pozyskania i wykorzystania środków z tych funduszy. Szczytno Gmina (Commune) was granted a certificate for Gmina open to Structural Funds. In this way Polish County Association promotes self-governments which efficiently apply for external means, employ well-prepared and experienced staff and possesses technical infrastructure essential for obtaining professional information, preparing application forms, and then managing the project and entering into effective cooperation with other subjects in order to obtain and make use of means provided by those funds. Planowane do realizacji: 1. Zagospodarowanie turystyczne brzegów jezior miejskich. 2. Rewitalizacja śródmieścia. 3. Alternatywne rozwiązania dla ciężkiego ruchu kołowego. Budowa i przebudowa dróg. 4. Drezyny rowerowe na trasie Szczytno-Biskupiec. 5. Gospodarka odpadami w ramach Południowo-Mazurskiego Rejonu Gospodarki Odpadami. 6. Kompleksowa wymiana oświetlenia miejskiego. 7. Termomodernizacja obiektów zabytkowych, w tym użyteczności publicznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. The following are planned to be implemented: 1. Tourist development of the shores of the town lakes. 2. Downtown revival. 3. Alternative solutions for hard wheeled traffic. Building and rebuilding of roads. 4. Bike trolleys on Szczytno-Biskupiec route. 5. Waste management within South Mazurian Region of Waste Management. 6. Complex exchange of town lighting. 7. Thermo-modernisation of historical objects including public utility buildings. Counies and Communes Open to Structural Funds wizualizacja - główny ciąg pieszy /visualisation - main pedestrian route/ wizualizacja - główny ciąg pieszy /visualisation - main pedestrian route/ wizualizacja - molo /visualisation - jetty/ wizualizacja - mostek /visualisation - small bridge/ OTWARCIE na inwestorów Każdy potencjalny inwestor otrzyma profesjonalną obsługę w zakresie: informacji o oferowanych nieruchomościach, ofertach i projektach inwestycyjnych, obowiązujących przepisach i procedurach, możliwościach kooperacyjnych z przedsiębiorstwami, pomocy w kontaktach z władzami lokalnymi regionu, bezpośredniej współpracy i opieki nad projektem inwestycyjnym. OPENNESS to new investors Each potential investor will get professional help in the following scopes: information on properties on offer, offers and investment project, legally binding regulations and procedures, cooperative possibilities with local authorities, direct cooperation and supervision over the investment project. 7

10 A wonder ful little town well wor th a visit... MIASTO do którego warto przyjechać...,,wróćmy na jeziora południową bramą Mazur Malownicze położenie Szczytna wśród jezior i lasów, czyste powietrze oraz bogata historia i kultura z roku na rok przyciąga coraz większe rzesze turystów. Dla przybysza z daleka miasto jest głównie znane z ruin zamku krzyżackiego (wg. Sienkiewiczowskiej legendy miejsce więzienia Danusi córki Juranda ze Spychowa), Wyższej Szkoły Policji oraz pobliskiego międzynarodowego Portu Lotniczego Szczytno-Szymany. Szczytno zapewnia bardzo dobre warunki do aktywnego wypoczynku, sportu i rekreacji zarówno latem jak i zimą. Doskonale funkcjonują tu: Miejski Ośrodek Sportu z wypożyczalnią sprzętu wodnego (żaglówki, kajaki, rowery wodne i łodzie wiosłowe) i wybudowaną w 2005 r. Halą Sportowo-Widowiskową im. H.Wagnera (pełnowymiarowe boiska do siatkówki, koszykówki, tenisa, dwa nowoczesne tory do kręgli, sala fitness, salon masażu, solarium, zimą - lodowisko) oraz kompleks sportowy Wyższej Szkoły Policji (kryta pływalnia, sauna, wanna z hydromasażem, korty tenisowe, strzelnica, hala sportowa). Miłośnicy kultury i rozrywki mogą skorzystać z szerokiej oferty przygotowanej przez Miejski Dom Kultury, Miejską Bibliotekę Publiczną, Muzeum Mazurskie, lokalne stowarzyszenia kulturalne, a także niektóre puby. Największym jednak zainteresowaniem cieszą się imprezy organizowane w okresie letnim tj.: Dni Kresowe, Jarmark Mazurski, Dzień Kultury Kurpiowskiej, kabaretony, Mazurska Noc Jazzowa, Festiwal Rockowy HUNTER FEST oraz Dni i Noce Szczytna, których główną atrakcją jest koncert poświęcony byłemu mieszkańcowi Szczytna, legendzie polskiego rocka Krzysztofowi Klenczonowi (Czerwone Gitary, Trzy Korony). Rozwijająca się wciąż baza noclegowa oraz gastronomiczna pozwala na spędzanie czasu wolnego przez osby o różnym stopniu zamożności. Let s return to the lakes through the South Gate of Mazury Picturesque location of Szczytno amidst lakes and forests, clean air and rich history and culture attract more and more tourists every year. The town is mainly famous for the ruins of the castle of Teutonic Knights (according to the writer s - Sienkiewicz s legend it once was the place where Danusia, Jurand s daughter was kept prisoner), School of Police and the nearby Szczytno-Szymany Airport. Szczytno provides excellent conditions for active relaxation, sports and recreation, not only in the summer but also in the winter. The institutions such as Town Sports Centre with water equipment hire (You can hire sailing boats, kayaks, pedal boats and rowing boats) attract visitors. There is also, built in 2005, Wagner Sports and Entertainment Hall (full-sized volleyball, basketball, tennis courts, bowling lanes, fitness hall, massage salon, solarium, and ice rink in the winter) and Sports Complex of Police School, which function very well here. Culture and entertainment enthusiasts can take advantage of a wide offer prepared by Town House of Culture, Town Public Library, Mazury Museum, Local Culture Society and some pubs. the most popular however are the events organised in the summer such as Bordelands Days, Mazurian Fair, Kurpie Culture Days, Cabaret Show, Mazurian Jazz Night, HUNTER FEST Rock Festival, and Days and Nights Of Szczytno. Developing accommodation and catering base makes it possible to organise time for more and less well-off visitors. 8

11 Statystyka turystyczno-kulturalną w Szczytnie i okolicy: (dane z 2005 r. źródło: Turystyka w mieście analiza danych ankietowych ramach opracowywanego programu rozwoju turystyki) Muzeum Mazurskie 15 tys. osób/rocznie w Szczytnie Imprezy organizowane przez 12 tys. osób/rocznie Miejski Dom Kultury (69 imprez) Impreza Dni i Noce Szczytna 25 tys. osób/rocznie (największa impreza) Obiekty noclegowe, w tym: 16 (1189 miejsc noclegowych) całoroczne 10 (464 miejsc noclegowych) sezonowe 6 (725 miejsc noclegowych) Domki letniskowe Baza gastronomiczna 29 (w tym 7 restauracji) Szacunkowa liczba turystów (wg liczby gości ustalonych 11 tys. osób/rocznie w 4 największych obiektach noclegowych) Tourist and cultural statistics in Szczytno and surroundings: (data from 2005, source: tourism in the city survey data analysis within the designed program of tourism development Mazurian Museum 15,000 people a year in Szczytno Events organised by 12,000 people a year Town Culture Centre (69 events) Days and Nights 25,000 people a year of Szczytno Accommodation 16 (1189 accommodation places) possibilities (including): all year round 10 (464 accommodation places) seasonal 6 (accommodation places) Cottages 3,524 Catering base 29 (of which 7 are restaurants) Aproximate number of tourists (according to the number of guests in 11,000 people a year 4 biggest accomodation places) 9

12 D emographic potential and e ducation POTENC JAŁ demografic zny i e dukacja Ludność według wieku i płci /Population according to age and sex/ Według stanu na koniec roku 2004 w Szczytnie mieszkało mieszkańców, z czego około 50% stanowią kobiety. According to the state at the end of 2004 in Szczytno there were 25,970 citizens, 50% of whom are women. Źródło /Source/: GUS (2004) Struktura gospodarstw domowych /Family household structure/ Według danych Narodowego Spisu Powszechnego w 2002 r. miasto liczyło gospodarstw domowych. According to National Census, in 2002 there were 9,178 househods. Źródło /Source/: GUS (2002) Przeciętne zatrudnienie wg sektorów /Average employment according to sectors/ Źródło /Source/: GUS (2004) 10

13 Bezrobotni wg poziomu wykształcenia (powiat) /Unemployed according to education level (county)/ Rynek pracy Na koniec 2004 r. w Szczytnie zatrudnione były osoby (w tym kobiet). Liczba bezrobotnych w tym samym okresie wynosiła osób (w tym kobiet). Kobiety wśród bezrobotnych stanowią ok. 50%. Bezrobocie ma charakter strukturalny. Największym pracodawcą jest sektor prywatny. Źródło /Source/: GUS (2004) Struktura zatrudnienia wg sektorów /Employment structure according to sectors/ Labour market At the end of 2004, there were 6,074 people employed in Szczytno(of whom 3,234 women). The number of the unemployed in the same period was 2,736 (of whom 1,407 women). Women are about 50% of the unemployed. Unemployment is structural. The biggest employer is the private sector. Spośród pracujących najwięcej osób jest zatrudnionych w sektorze usług nierynkowych (administracja, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, edukacja, ochrona zdrowia i pomoc społeczna) 39%. Among employees the biggest number of people is employed in sector of nonmarket services (administration, social security and health insurances, education, health protection, social help) 39%. Źródło /Source/: GUS (2004) 11

14 Nazwa placówki Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Szczytnie Zespół Szkół nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego w Szczytnie Szkoły i profile kształcenia Szkoły wchodzącej w skład placówki Liceum Ogólnokształcące Liceum Profilowane Technikum Zasadnicza Szkoła Zawodowa /zawód/ Liceum uzupełniające Szkoła Policealna Technikum Liceum Ogólnokształcące Liceum profilowane Liceum Uzupełniające Profil kształcenia klasa sportowa kształcenie w zakresie rozszerzonym z języka polskiego i historii ekonomiczno-administracyjne zarządzanie informacją technik ekonomista technik handlowiec mechanik monter maszyn i urządzeń sprzedawca (MP) wielozawodowa (MP) technik informatyk technik hotelarstwa technik organizacji usług gastronomicznych technik żywienia i gospodarstwa domowego informatyczno-matematyczny integracyjny ekonomiczno-administracyjny socjalny (zawód) kucharz małej gastronomii Zespół Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego w Szczytnie Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie Centrum Edukacji w Szczytnie Placówka Kształcenia Zawodowego w Szczytnie Liceum ogólnokształcące Szkoła Policealna Liceum Ogólnokształcące Technikum Ekonomiczne technik Informatyk technik ekonomista technik ekonomista W Szczytnie istnieją ponadto dwie szkoły wyższe: Zespół Kolegiów Nauczycielskich absolwenci uzyskują wyższe wykształcenie zawodowe z tytułem licencjata. (j. niemiecki, j. angielski, nauczanie początkowe, matematyka) Wyższa Szkoła Policji Stanisław Staszic High Schools Complex No 1 in Szczytno 12 Schools and Education Profiles Name of institution Schools within the institution Education profile General Secondary School (Lyceum) Jędrzej Śniadecki High Schools Complex No 2 in Szczytno Jan III Sobieski High Schools Complex in Szczytno Warmia and Mazury Vocational Development Institution Education Centre in Szczytno Vocational Development Institution in Szczytno class with expanded programme of PE class with expanded programme of Polish and History Specialised Secondary School finance and administration information management Technical Secondary School economist technician commerce technician Basic Vocational School machines and equipment installer mechanic /profession/ shop assistant (MP) multi-profession (MP) Complementary Secondary School IT technician Post-secondary School Technical Secondary School hotel industry technician catering services organisation technician catering and home economics technician General Secondary School IT and Maths (Lyceum) Integrated Specialised Secondary School finance and administration social Basic Vocational School (profession) short orders cook Complementary Secondary School Complementary Secondary School Post-secondary School General Secondary School (Lyceum) Economic Technical School IT technician economist technician economist technician In Szczytno there are two high education institutions: Teacher Training Colleges Complex the graduates obtain vocational qualification diploma with a bachelor s degree (in German, English, early education, Maths School of Police

15 Miejskie instrumenty wspierania przedsiębiorczości Wieloletni Program Wspierania Przedsiębiorczości w Szczytnie. Zasady wspierania rozwoju działalności gospodarczej na terenie miasta Szczytno - zwolnienia z podatku dla inwestycji tworzących nowe miejsca pracy dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Szczytnie. szczytno-um.bip-wm.pl Instrumenty i programy rynku pracy realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy. Prace interwencyjne. Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenie stanowiska pracy. Środki na podjęcie działalności gospodarczej. Prace społecznie użyteczne. Programy realizowane z zakresu promocji, zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. Town tools of enterprise support Several - year programme of enterprise support in Szczytno. Rules of support of private enterprise development in the area of Szczytno - tax exemption - for investors creating new jobs for unemployed people registered in Szczytno. szczytno-um.bip-wm.pl Strategia rozwoju miasta Szczytno Wizja rozwoju miasta: Dążyć do opartego na gospodarce rynkowej, zrównoważonego ekologicznie rozwoju społeczno-ekonomicznego Miasta, który będzie przeciwdziałał złej sytuacji ekonomicznej i stworzy poziom dobrobytu, porównywalny przynajmniej z innymi miastami w Unii Europejskiej o podobnej wielkości i charakterystyce społeczno -gospodarczej. Cele strategii sformułowano w następujący sposób: Zmniejszenie stopy bezrobocia (co najmniej do poziomu średniej krajowej). Stworzenie pozytywnego wizerunku miasta. Poprawa warunków życia mieszkańców. Poprawa pozycji miasta na arenie krajowej i międzynarodowej. Wzrost gospodarczy przy uwzględnieniu wysokich norm ekologicznych. Ożywienie rozwoju sektora prywatnego. Wyznaczono 6 priorytetów strategicznych. Do każdego z nich zaplanowano następujące działania: I. Rozwój przedsiębiorczości, w tym: stworzenie warunków do rozwoju sektora usług turystycznych i wypromowania nowego produktu turystycznego. II. Turystyka, w tym: turystyczne zagospodarowanie terenów wokół akwenów wodnych. III. Infrastruktura techniczna, w tym: dostosowanie układu drogowego do potrzeb komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, m. in. wybudowanie obwodnicy miasta Szczytno oraz wykorzystanie lotniska Szczytno-Szymany, jako atutu komunikacyjnego miasta. IV. Środowisko naturalne, w tym: polepszenie jakości wód w jeziorach oraz rozwój systemu kompleksowego zagospodarowania odpadów. V. Infrastruktura społeczna, w tym: dostosowanie istniejącej bazy do potrzeb sportu i rekreacji oraz zmniejszenie stopy bezrobocia poprzez tworzenie warunków dla zwiększenia miejsc pracy. VI. Administracja samorządowa, w tym: uproszczenie procedur oraz sprawna obsługa mieszkańców, przedsiębiorców i inwestorów (w tym ułatwienie dostępu do informacji). Tools and labour market programmes realised by Employment Office in Szczytno Vocational training in the workplace. Intervention works. Refund of equipment costs of the workplace. Means to begin private enterprise. Socially useful works. Programs of promotion, employment, lowering the effects of unemployment and professional mobilisation of the unemployed. Strategy of development of Szczytno Vision of town development Aspiring to ecologically balanced social and economic development of the town, based on market economy, which will counteract bad economic situation and create the level of prosperity, comparable to the level in other towns in EU of similar size, and social and economic nature. Strategic objectives are as follows: Reducing unemployment rate (to at least the average state rate). Creating a positive image of the town. Improving living conditions of its citizens. Improving the situation of the town in the state and international arena. Economic growth taking into account ecological norms. Revival of private sector development. 6 strategic priorities have been appointed, for which the following tasks have been planned: I. Development of enterprise, including: creating conditions for development of tourist services sector and promoting a new tourist product. II. Tourism, including: tourist development of areas around water basins. III. Technical infrastructure, including: road system adaptation to the internal and external communication needs, among other things, building a ring road of the town and using the airport as the communication advantage. IV. Natural environment, including: improving the quality of waters in the lakes and development of complex system of waste management. V. Social infrastructure: adapting the existing base to sports and recreation needs and lowering the unemployment rate by creating conditions for creating new workplaces. VI. Self-government administration; simplification of the procedures and efficient citizen, entrepreneur and investor services (easier access to information). 13

INFORMATOR GOSPODARCZY BUSINESS GUIDE

INFORMATOR GOSPODARCZY BUSINESS GUIDE INFORMATOR GOSPODARCZY BUSINESS GUIDE 2 0 0 9 makieta_new_koniec.indd 1 2009-01-06 12:31:46 POŁOŻENIE INFRASTRUKTURA DROGOWA, KOLEJOWA, LOTNICZA DANE DEMOGRAFICZNE SZKOLNICTWO RYNEK PRACY PRZEMYSŁ, HANDEL,

Bardziej szczegółowo

WHY CZĘSTOCHOWA? DLACZEGO CZĘSTOCHOWA? Prix de l`europe

WHY CZĘSTOCHOWA? DLACZEGO CZĘSTOCHOWA? Prix de l`europe WHY CZĘSTOCHOWA? DLACZEGO CZĘSTOCHOWA? Częstochowa is one of the most easily recognized Polish cities in the world. With almost 250 thousand inhabitants and almost 5 million pilgrims visiting the Jasna

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Radomiu 26-600 Radom, ul. Domagalskiego 7 tel. 48 365 58 01, fax 48 365 58 07 e-mail: powiat@radompowiat.pl www.radompowiat.

Starostwo Powiatowe w Radomiu 26-600 Radom, ul. Domagalskiego 7 tel. 48 365 58 01, fax 48 365 58 07 e-mail: powiat@radompowiat.pl www.radompowiat. p o w i a t r a d o m s k i p o w i a t r a d o m s k i t h e p o v i a t o f r a d o m Urząd Miasta Pionki 26-670 Pionki, ul. Aleja Jana Pawła II 15 tel. 48 341 42 00, www.pionki.pl Urząd Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Miasto Oświęcim tu warto inwestować, tu warto mieszkać The City of Oświęcim a place worth investing, a place worth living in

Miasto Oświęcim tu warto inwestować, tu warto mieszkać The City of Oświęcim a place worth investing, a place worth living in Miasto Oświęcim tu warto inwestować, tu warto mieszkać The City of Oświęcim a place worth investing, a place worth living in Panorama Starego Miasta Panorama of the Old Town Oświęcim to miasto o ponad

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

MIASTO ZAMBRÓW THE TOWN OF ZAMBRÓW. www.zambrow.pl

MIASTO ZAMBRÓW THE TOWN OF ZAMBRÓW. www.zambrow.pl MIASTO ZAMBRÓW THE TOWN OF ZAMBRÓW www.zambrow.pl Szanowni Państwo! Oddajemy do Państwa rąk najnowsze wydanie folderu reklamowego Zambrowa. Znajdziecie w nim najważniejsze wiadomości o naszym mieście podane

Bardziej szczegółowo

Spis treści / Contents: Łódź Miasto Możliwości 2. Rynek biurowy 6. Rynek handlowy w Łodzi 13. Rynek Magazynowy 20. Nowe centrum Łodzi 24

Spis treści / Contents: Łódź Miasto Możliwości 2. Rynek biurowy 6. Rynek handlowy w Łodzi 13. Rynek Magazynowy 20. Nowe centrum Łodzi 24 1 Spis treści / Contents: Łódź Miasto Możliwości 2 Łódź A City of Opportunities Rynek biurowy 6 Office Market Rynek handlowy w Łodzi 13 Retail market in Łódź Rynek Magazynowy 20 Warehouse market Nowe centrum

Bardziej szczegółowo

Grodzisk. Mazowiecki. www.grodzisk.pl

Grodzisk. Mazowiecki. www.grodzisk.pl Grodzisk Mazowiecki www.grodzisk.pl Grodzisk Mazowiecki to gmina godna zaufania, otwarta na nowe inicjatywy gospodarczo-inwestycyjne, zapewniająca inwestorom przyjazny klimat oraz profesjonalną obsługę.

Bardziej szczegółowo

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports

We encourage you to visit our website to download more office sector related reports 2 On Point Wrocław City Report November 2012 We encourage you to visit our website to download more office sector related reports Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony w celu pobrania innych publikacji

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Invest in Bydgoszcz YOUR BUSINESS DESTINATION. www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl

Invest in Bydgoszcz YOUR BUSINESS DESTINATION. www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl Invest in Bydgoszcz YOUR BUSINESS DESTINATION www.bydgoszcz.pl www.fb.com/bydgoszczpl Miasto Bydgoszcz Czy wiesz, że... / Did you know... W Bydgoszczy znajduje się jedyne w tej części Europy międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl

Invest in. Czestochowa. www.czestochowa.pl Invest in Czestochowa www.czestochowa.pl Made in Częstochowa - the structure of the Warsaw Świętokrzyski Bridge was made in Częstochowa - vast majority of masts for German wind turbines were made in Częstochowa

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2014 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu Entrepreneurial Cities Project Directory 1 Badania stanu potrzeb firm dynamicznych, kreatywnych i innowacyjnych Studies on the needs of dynamic, creative and

Bardziej szczegółowo

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice Numer 1, 2008 / Issue 1, 2008 Improving through moving RE P O R T O N BPO OP P O R T U N I T I E S IN PO L A N D RAP O R T O PE R S P E K T Y W A C H SE K T O R A BPO W PO L S C E KATOWICEPoznań ŁÓDŹ lublinbydgoszcztoruń

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Na zlecenie: Publikacja dystrybuowana bezpłatnie. General Projekt Sp. z o.o. z Olsztyna. Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie

Opracowanie: Na zlecenie: Publikacja dystrybuowana bezpłatnie. General Projekt Sp. z o.o. z Olsztyna. Powiatowego Urzędu Pracy w Jaworznie Projekt Naprzeciw zmianom badanie trendów gospodarczych miasta Jaworzna współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu VIII, Działania 8.1, Poddziałania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT

SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT 2014 SPRAWOZDANIE ROCZNE ANNUAL REPORT SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2014 / ANNUAL REPORT 2014 3 RAPORT ZARZĄDCZY / MANAGEMENT REPORT ON THE COMPANY S OPERATION

Bardziej szczegółowo

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship

województwo zachodniopomorskie / Zachodniopomorskie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Beata Płonka (kierownik badania) Jarema Piekutowski (autor raportu) Marta Bochniewicz Tomasz Klimczak Marek Migdal

Autorzy: Beata Płonka (kierownik badania) Jarema Piekutowski (autor raportu) Marta Bochniewicz Tomasz Klimczak Marek Migdal Raport końcowy Ocena efektów wdrażania projektów z zakresu turystyki, współfinansowanych ze środków publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem osi 5 i 6 RPO WZ oraz określenie kierunków wsparcia turystyki

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. wczoraj.dziś.jutro. yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen

ISSN 1644-289X. wczoraj.dziś.jutro. yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen > ISSN 1644-289X wczoraj.dziś.jutro yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen information for tourists & businesspeople with map summer. 2/2011 > > > > > > > > > > Urząd Miasta Kielce 25-303,

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map winter 4/2014 2015 Rok Żeromskiego Stefan Żeromski (pseud. Maurycy Zych, Józef Katerla) - pisarz, dramaturg, publicysta. Urodzony 14 października

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map autumn 3/2014

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map autumn 3/2014 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map autumn 3/2014 kielczanom, z dumą przyjął w 1921 r. honorowe obywatelstwo naszego miasta przypomniał Wojciech Lubawski, prezydent Kielc.

Bardziej szczegółowo

Polityka regionalna i działania transgraniczne

Polityka regionalna i działania transgraniczne Publikacja współfi nansowana ze środków pomocy technicznej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Publication co-fi nanced from the technical assistance founds under

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW INVESTORS GUIDE PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW

WROCŁAW INVESTORS GUIDE PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW WROCŁAW INVESTORS GUIDE PRZEWODNIK DLA INWESTORÓW 2014 About CBRE Group, Inc. CBRE Group, Inc. (NYSE:CBG), a Fortune 500 and S&P 500 company headquartered in Los Angeles, is the world s largest commercial

Bardziej szczegółowo

wczoraj.dziś.jutro information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 yesterday. today. tomorrow gestern. heute.

wczoraj.dziś.jutro information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 yesterday. today. tomorrow gestern. heute. > ISSN 1644-289X wczoraj.dziś.jutro yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 > > > > > > > > > > Urząd Miasta Kielce 25-303,

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA REWITALIZACJI TERENÓW ZDEGRADOWANYCH INNOVATIVE SOLUTIONS FOR REVITALISATION OF DEGRADED AREAS

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA REWITALIZACJI TERENÓW ZDEGRADOWANYCH INNOVATIVE SOLUTIONS FOR REVITALISATION OF DEGRADED AREAS INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA REWITALIZACJI TERENÓW ZDEGRADOWANYCH INNOVATIVE SOLUTIONS FOR REVITALISATION OF DEGRADED AREAS Ustroń/Katowice, 6 8 października 2014r. RADA NAUKOWO PROGRAMOWA prof. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

POWIAT PRZASNYSKI OFERTA INWESTYCYJNA. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ATUTY ZAPLECZE Opracowano: Referat Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Rynku Pracy

POWIAT PRZASNYSKI OFERTA INWESTYCYJNA. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ATUTY ZAPLECZE Opracowano: Referat Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Rynku Pracy POWIAT PRZASNYSKI OFERTA INWESTYCYJNA OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ATUTY ZAPLECZE Opracowano: Referat Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Rynku Pracy Przasnysz, kwiecień 2012 r. www.powiatprzasnysz.pl promocja@powiat

Bardziej szczegółowo