USTAWA. z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us ug. (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2011 r., Nr 134, poz. 780) DZIA l.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "USTAWA. z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us ug. (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2011 r., Nr 134, poz. 780) DZIA l."

Transkrypt

1 USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us ug (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2011 r., Nr 134, poz. 780) DZIA l Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres regulacji] 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem od towarów i us ug. 2. Podatek od towarów i us ug stanowi dochód bud etu pa stwa. Art. 2. [Definicje] Ilekro w dalszych przepisach jest mowa o: 1) terytorium kraju rozumie si przez to terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrze eniem art. 2a; 2) pa stwie cz onkowskim rozumie si przez to pa stwo cz onkowskie Unii Europejskiej ; 3) terytorium Unii Europejskiej rozumie si przez to terytoria pa stw cz onkowskich Unii Europejskiej, z tym e na potrzeby stosowania tej ustawy: a) Ksi stwo Monako traktuje si jako terytorium Republiki Francuskiej, wysp Man traktuje si jako terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó nocnej, suwerenne strefy Akrotiri i Dhekelia traktuje si jako terytorium Republiki Cypru, b) nast puj ce terytoria poszczególnych pa stw cz onkowskich traktuje si jako wy czone z terytorium Unii Europejskiej: wysp Helgoland, terytorium Buesingen z Republiki Federalnej Niemiec, Ceut, Melill, Wyspy Kanaryjskie z Królestwa Hiszpanii, Livigno, Campione d'ltalia, w osk cz jeziora Lugano z Republiki W oskiej, departamenty zamorskie Republiki Francuskiej z Republiki Francuskiej, Gór Athos z Republiki Greckiej, Wyspy Alandzkie z Republiki Finlandii, Wyspy Normandzkie ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó nocnej, c) Gibraltar traktuje si jako wy czony z terytorium Unii Europejskiej; 4) terytorium pa stwa cz onkowskiego rozumie si przez to terytorium pa stwa wchodz ce w sk ad terytorium Unii Europejskiej, z zastrze eniem art. 2a; 5) terytorium pa stwa trzeciego rozumie si przez to terytorium pa stwa niewchodz ce w sk ad terytorium Unii Europejskiej, z zastrze eniem art. 2a ust. 1 i 3; 6) towarach rozumie si przez to rzeczy oraz ich cz ci, a tak e wszelkie postacie energii; 7) imporcie towarów rozumie si przez to przywóz towarów z terytorium pa stwa trzeciego na terytorium kraju;

2 8) eksporcie towarów rozumie si przez to potwierdzony przez urz d celny okre lony w przepisach celnych wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej w wykonaniu czynno ci okre lonych w art. 7, je eli wywóz jest dokonany przez: a) dostawc lub na jego rzecz, lub b) [1] nabywc maj cego siedzib poza terytorium kraju, lub na jego rzecz, z wy czeniem towarów wywo onych przez samego nabywc dla celów wyposa enia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych rodków transportu s cych do celów prywatnych; 9) imporcie us ug rozumie si przez to wiadczenie us ug, z tytu u wykonania których podatnikiem jest us ugobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4; 10) nowych rodkach transportu rozumie si przez to przeznaczone do transportu osób lub towarów: a) pojazdy l dowe nap dzane silnikiem o pojemno ci skokowej wi kszej ni 48 centymetrów sze ciennych lub o mocy wi kszej ni 7,2 kilowata, je eli przejecha y nie wi cej ni kilometrów lub od momentu dopuszczenia ich do u ytku up yn o nie wi cej ni 6 miesi cy; za moment dopuszczenia do u ytku pojazdu l dowego uznaje si dzie, w którym zosta on pierwszy raz zarejestrowany w celu dopuszczenia do ruchu drogowego lub w którym po raz pierwszy podlega on obowi zkowi rejestracji w celu dopuszczenia do ruchu drogowego w zale no ci od tego, która z tych dat jest wcze niejsza; je eli nie mo na ustali dnia pierwszej rejestracji pojazdu dowego lub dnia, w którym podlega on pierwszej rejestracji, za moment dopuszczenia do u ytku tego pojazdu uznaje si dzie, w którym zosta on wydany przez producenta pierwszemu nabywcy, lub dzie, w którym zosta po raz pierwszy u yty dla celów demonstracyjnych przez producenta, b) jednostki p ywaj ce o d ugo ci wi kszej ni 7,5 metra, je eli by y u ywane nie d ej ni 100 godzin roboczych na wodzie lub od momentu ich dopuszczenia do u ytku up yn o nie wi cej ni 3 miesi ce, z wyj tkiem statków morskich, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1; za moment dopuszczenia do u ytku jednostki p ywaj cej uznaje si dzie, w którym zosta a ona wydana przez producenta pierwszemu nabywcy, lub dzie, w którym zosta a po raz pierwszy u yta dla celów demonstracyjnych przez producenta, c) statki powietrzne o maksymalnej masie startowej wi kszej ni kilogramów, je eli by y u ywane nie d ej ni 40 godzin roboczych lub od momentu ich dopuszczenia do u ytku up yn o nie wi cej ni 3 miesi ce, z wyj tkiem rodków transportu lotniczego, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 6; za moment dopuszczenia do ytku statku powietrznego uznaje si dzie, w którym zosta on wydany przez producenta pierwszemu nabywcy, lub dzie, w którym zosta po raz pierwszy u yty dla celów demonstracyjnych przez producenta; 11) podatku od warto ci dodanej rozumie si przez to podatek od warto ci dodanej nak adany na terytorium pa stwa cz onkowskiego, z wyj tkiem podatku od towarów i us ug nak adanego t ustaw ; 12) obiektach budownictwa mieszkaniowego rozumie si przez to budynki mieszkalne sta ego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11; 13) urz dzie skarbowym rozumie si przez to urz d skarbowy, którym kieruje w ciwy dla podatnika naczelnik urz du skarbowego; 14) pierwszym zasiedleniu rozumie si przez to oddanie do u ytkowania, w wykonaniu czynno ci podlegaj cych opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub u ytkownikowi budynków, budowli lub ich cz ci, po ich: a) wybudowaniu lub

3 b) ulepszeniu, je eli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowi y co najmniej 30 % warto ci pocz tkowej; 14a) wytworzeniu nieruchomo ci rozumie si przez to wybudowanie budynku, budowli lub ich cz ci, lub ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym; 15) dzia alno ci rolniczej rozumie si przez to produkcj ro linn i zwierz, w tym równie produkcj materia u siewnego, szkó karskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcj warzywnicz, gruntow, szklarniow i pod foli, produkcj ro lin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicz, chów, hodowl i produkcj materia u zarodowego zwierz t, ptactwa i owadów u ytkowych, produkcj zwierz typu przemys owego lub fermowego oraz chów i hodowl ryb i innych organizmów yj cych w wodzie, a tak e uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy ro lin in vitro, fermow hodowl i chów drobiu rze nego i nie nego, wyl garnie drobiu, hodowl i chów zwierz t futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowl d ownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowl innych zwierz t poza gospodarstwem rolnym oraz sprzeda produktów gospodarki le nej i owieckiej, z wyj tkiem drewna okr ego z drzew tropikalnych (PKWiU ) oraz bambusa (PKWiU ex ), a tak e wiadczenie us ug rolniczych; 16) gospodarstwie rolnym rozumie si przez to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym; 17) gospodarstwie le nym rozumie si przez to gospodarstwo prowadzone przez podatnika, na którym ci y obowi zek podatkowy w podatku le nym; 18) gospodarstwie rybackim rozumie si przez to prowadzenie dzia alno ci w zakresie chowu i hodowli ryb oraz innych organizmów yj cych w wodzie; 19) rolniku rycza towym rozumie si przez to rolnika dokonuj cego dostawy produktów rolnych pochodz cych z asnej dzia alno ci rolniczej lub wiadcz cego us ugi rolnicze, korzystaj cego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyj tkiem rolnika obowi zanego na podstawie odr bnych przepisów do prowadzenia ksi g rachunkowych; 20) produktach rolnych rozumie si przez to towary wymienione w za czniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika rycza towego z produktów pochodz cych z jego w asnej dzia alno ci rolniczej przy u yciu rodków zwykle u ywanych w gospodarstwie rolnym, le nym i rybackim; 21) us ugach rolniczych rozumie si przez to us ugi wymienione w za czniku nr 2 do ustawy; 22) sprzeda y rozumie si przez to odp atn dostaw towarów i odp atne wiadczenie us ug na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewn trzwspólnotow dostaw towarów; 23) sprzeda y wysy kowej z terytorium kraju rozumie si przez to dostaw towarów wysy anych lub transportowanych przez podatnika podatku od towarów i us ug lub na jego rzecz z terytorium kraju na terytorium pa stwa cz onkowskiego inne ni terytorium kraju, które jest pa stwem przeznaczenia dla wysy anego lub transportowanego towaru, pod warunkiem e dostawa dokonywana jest na rzecz: a) podatnika podatku od warto ci dodanej lub osoby prawnej nieb cej podatnikiem podatku od warto ci dodanej, którzy nie maj obowi zku rozliczania wewn trzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9, lub b) innego ni wymieniony w lit. a podmiotu nieb cego podatnikiem podatku od warto ci dodanej; 24) sprzeda y wysy kowej na terytorium kraju rozumie si przez to dostaw towarów wysy anych lub transportowanych przez podatnika podatku od warto ci dodanej lub na jego rzecz z terytorium pa stwa

4 cz onkowskiego innego ni terytorium kraju na terytorium kraju, które jest pa stwem przeznaczenia dla wysy anego lub transportowanego towaru, pod warunkiem e dostawa jest dokonywana na rzecz: a) podatnika lub osoby prawnej nieb cej podatnikiem w rozumieniu art. 15, którzy nie maj obowi zku rozliczania wewn trzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9, lub b) innego ni wymieniony w lit. a podmiotu, nieb cego podatnikiem w rozumieniu art. 15 i niemaj cego obowi zku rozliczania wewn trzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9; 25) ma ym podatniku rozumie si przez to podatnika podatku od towarów i us ug: a) u którego warto sprzeda y (wraz z kwot podatku) nie przekroczy a w poprzednim roku podatkowym wyra onej w z otych kwoty odpowiadaj cej równowarto ci euro, b) prowadz cego przedsi biorstwo maklerskie, zarz dzaj cego funduszami inwestycyjnymi, b cego agentem, zleceniobiorc lub inn osob wiadcz us ugi o podobnym charakterze, z wyj tkiem komisu je eli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane us ugi (wraz z kwot podatku) nie przekroczy a w poprzednim roku podatkowym wyra onej w z otych kwoty odpowiadaj cej równowarto ci euro przy czym przeliczenia kwot wyra onych w euro dokonuje si wed ug redniego kursu euro og aszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzie roboczy pa dziernika poprzedniego roku podatkowego, w zaokr gleniu do 1000 z ; 26) [2] us ugach elektronicznych rozumie si przez to us ugi wiadczone drog elektroniczn, o których mowa w art. 7 rozporz dzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiaj cego rodki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od warto ci dodanej (Dz. Urz. UE L 77 z , str. 1); 26a) systemie gazowym rozumie si przez to system gazowy znajduj cy si na terytorium Unii Europejskiej lub jak kolwiek sie po czon z takim systemem; 27) wyrobach akcyzowych rozumie si przez to wyroby akcyzowe w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wy czeniem gazu dostarczanego w systemie gazowym; 27a) systemie elektroenergetycznym rozumie si przez to system elektroenergetyczny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z pó n. zm.); 27b) warto ci rynkowej rozumie si przez to ca kowit kwot, jak, w celu uzyskania w danym momencie danych towarów lub us ug, nabywca lub us ugobiorca na takim samym etapie sprzeda y jak ten, na którym dokonywana jest dostawa towarów lub wiadczenie us ug, musia by, w warunkach uczciwej konkurencji, zap aci niezale nemu dostawcy lub us ugodawcy na terytorium kraju; w przypadku gdy nie mo na ustali porównywalnej dostawy towarów lub wiadczenia us ug, przez warto rynkow rozumie si : a) w odniesieniu do towarów kwot nie mniejsz ni cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a w przypadku braku ceny nabycia, koszt wytworzenia, okre lone w momencie dostawy, b) w odniesieniu do us ug kwot nie mniejsz ni ca kowity koszt poniesiony przez podatnika na wykonanie tych us ug; 27c) magazynie konsygnacyjnym rozumie si przez to wyodr bnione u podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT UE, o którym mowa w art. 97 ust. 4, miejsce przechowywania na terytorium kraju towarów nale cych do podatnika podatku od warto ci dodanej przemieszczonych przez niego lub na jego rzecz z terytorium pa stwa cz onkowskiego innego ni terytorium kraju do tego miejsca, z którego podatnik

5 zarejestrowany jako podatnik VAT UE, przechowuj cy towary, pobiera je, a przeniesienie prawa do rozporz dzania tymi towarami jak w ciciel nast puje w momencie ich pobrania; 27d) prowadz cym magazyn konsygnacyjny rozumie si przez to podatnika, który przechowuje w magazynie konsygnacyjnym towary i pobiera je z tego magazynu; 27e) zorganizowanej cz ci przedsi biorstwa rozumie si przez to organizacyjnie i finansowo wyodr bniony w istniej cym przedsi biorstwie zespó sk adników materialnych i niematerialnych, w tym zobowi zania, przeznaczonych do realizacji okre lonych zada gospodarczych, który zarazem móg by stanowi niezale ne przedsi biorstwo samodzielnie realizuj ce te zadania; 27f) czasopismach specjalistycznych rozumie si przez to drukowane wydawnictwa periodyczne oznaczone symbolem ISSN, obj te kodem PKWiU i CN 4902, o tematyce szeroko poj tych zagadnie odnosz cych si do dzia alno ci kulturalnej lub twórczej, edukacyjnej, naukowej lub popularnonaukowej, spo ecznej, zawodowej i metodycznej, regionalnej lub lokalnej, a tak e przeznaczone dla osób niewidomych i niedowidz cych, publikowane nie cz ciej ni raz w tygodniu w postaci odr bnych zeszytów (numerów) obj tych wspólnym tytu em, których zako czenia nie przewiduje si, ukazuj ce si na ogó w regularnych odst pach czasu w nak adzie nie wy szym ni egzemplarzy, z wyj tkiem: a) periodyków o tre ci ogólnej, stanowi cych podstawowe ród o informacji bie cej o aktualnych wydarzeniach krajowych lub zagranicznych, przeznaczonych dla szerokiego kr gu czytelników, b) publikacji zawieraj cych tre ci pornograficzne, publikacji zawieraj cych tre ci nawo uj ce do nienawi ci na tle ró nic narodowo ciowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze wzgl du na bezwyznaniowo lub zniewa aj ce z tych powodów grup ludno ci lub poszczególne osoby oraz publikacji propaguj cych ustroje totalitarne, c) wydawnictw, w których co najmniej 33 % powierzchni jest przeznaczone nieodp atnie lub odp atnie na og oszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe, w szczególno ci czasopism informacyjno-reklamowych, reklamowych, folderów i katalogów reklamowych, d) wydawnictw, które zawieraj g ównie kompletn powie, opowiadanie lub inne dzie o w formie tekstu ilustrowanego lub nie, albo w formie rysunków opatrzonych opisem lub nie, e) publikacji, w których wi cej ni 20 % powierzchni jest przeznaczone na krzy ówki, kryptogramy, zagadki oraz inne gry s owne lub rysunkowe, f) publikacji zawieraj cych informacje popularne, w szczególno ci porady, informacje o znanych i s awnych postaciach z ycia publicznego, g) czasopism, na których nie zostanie uwidoczniona wysoko nak adu. 28) Ordynacji podatkowej rozumie si przez to ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z pó n. zm. 1) ); 29) (uchylony); 30) PKWiU ex rozumie si przez to zakres wyrobów lub us ug w szy ni okre lony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Us ug. Art. 2a. [Okre lenie terytorium kraju w przypadku zawarcia umów w sprawie budowy lub utrzymania mostów transgranicznych] 1. W przypadku umów zawartych mi dzy Rzecz pospolit Polsk a pa stwem cz onkowskim lub pa stwem trzecim w sprawie budowy lub utrzymania mostów transgranicznych, za

6 terytorium kraju uznaje si most i miejsce jego budowy, po one poza terytorium kraju, za które, zgodnie z umow, jest odpowiedzialna Rzeczpospolita Polska, je eli w odniesieniu do tej umowy zosta a wydana decyzja Rady upowa niaj ca do stosowania rodków stanowi cych odst pstwo od art. 5 dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od warto ci dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z , str. 1, z pó n. zm.), zwanej dalej dyrektyw 2006/112/WE. 2. W przypadku umów zawartych mi dzy Rzecz pospolit Polsk a pa stwem cz onkowskim w sprawie budowy lub utrzymania mostów transgranicznych, za terytorium tego pa stwa cz onkowskiego uznaje si most i miejsce jego budowy, po one na terytorium kraju, za które, zgodnie z umow, jest odpowiedzialne to pa stwo cz onkowskie, je eli w odniesieniu do tej umowy zosta a wydana decyzja Rady upowa niaj ca do stosowania rodków stanowi cych odst pstwo od art. 5 dyrektywy 2006/112/WE. 3. W przypadku umów zawartych mi dzy Rzecz pospolit Polsk a pa stwem trzecim w sprawie budowy lub utrzymania mostów transgranicznych, za terytorium pa stwa trzeciego uznaje si most i miejsce jego budowy, po one na terytorium kraju, za które, zgodnie z umow, jest odpowiedzialne to pa stwo trzecie, je eli w odniesieniu do tej umowy zosta a wydana decyzja Rady upowa niaj ca do stosowania rodków stanowi cych odst pstwo od art. 5 dyrektywy 2006/112/WE. Art. 3. [W ciwo miejscowa] 1. W ciwym dla podatnika organem podatkowym jest naczelnik urz du skarbowego w ciwy ze wzgl du na miejsce wykonywania czynno ci podlegaj cych opodatkowaniu podatkiem od towarów i us ug, z zastrze eniem ust Je eli czynno ci podlegaj ce opodatkowaniu podatkiem od towarów i us ug s wykonywane na terenie obj tym zakresem dzia ania dwóch lub wi cej urz dów skarbowych, w ciwo miejscow ustala si dla: 1) osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemaj cych osobowo ci prawnej ze wzgl du na adres siedziby; 2) osób fizycznych ze wzgl du na miejsce zamieszkania. 3. W przypadku podatników: 1) o których mowa w art. 16 i w art. 17, nieb cych podatnikami w rozumieniu art. 15, w ciwym organem podatkowym jest: a) dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemaj cych osobowo ci prawnej naczelnik urz du skarbowego w ciwy ze wzgl du na adres siedziby, b) dla osób fizycznych naczelnik urz du skarbowego w ciwy ze wzgl du na miejsce zamieszkania; 2) [3] nieposiadaj cych siedziby dzia alno ci gospodarczej lub sta ego miejsca prowadzenia dzia alno ci gospodarczej na terytorium kraju w ciwym organem podatkowym jest Naczelnik Drugiego Urz du Skarbowego Warszawa- ródmie cie. 3a. Przepisy ust. 1 3 nie naruszaj przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urz dach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz i Nr 273, poz. 2703). 4. Je eli nie mo na ustali w ciwo ci miejscowej w sposób okre lony w ust. 1 3a, w ciwym organem podatkowym jest Naczelnik Drugiego Urz du Skarbowego Warszawa- ródmie cie. 5. Przepisy ust. 1 4 nie maj zastosowania w przypadkach, o których mowa w art. 33, 34, 37 ust. 1 i 3 oraz w art. 38.

7 Art. 4. [Wy czenie stosowania ulg i zwolnie ] Ulgi i zwolnienia podatkowe udzielone na podstawie odr bnych ustaw nie maj zastosowania do podatku od towarów i us ug. DZIA II Zakres opodatkowania Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 5. [Zakres opodatkowania] 1. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i us ug, zwanym dalej podatkiem, podlegaj : 1) odp atna dostawa towarów i odp atne wiadczenie us ug na terytorium kraju; 2) eksport towarów; 3) import towarów; 4) wewn trzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; 5) wewn trzwspólnotowa dostawa towarów. 2. Czynno ci okre lone w ust. 1 podlegaj opodatkowaniu niezale nie od tego, czy zosta y wykonane z zachowaniem warunków oraz form okre lonych przepisami prawa. 3. Opodatkowaniu podatkiem podlegaj równie towary w przypadku, o którym mowa w art. 14. Przepis ust. 2 stosuje si odpowiednio. Art. 5a. [Towary lub us ugi b ce przedmiotem czynno ci, o których mowa w art. 5] Towary lub us ugi b ce przedmiotem czynno ci, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, s identyfikowane za pomoc tych klasyfikacji, je eli dla tych towarów lub us ug przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powo uj symbole statystyczne. Art. 6. [Wy czenie stosowania przepisów ustawy] Przepisów ustawy nie stosuje si do: 1) transakcji zbycia przedsi biorstwa lub zorganizowanej cz ci przedsi biorstwa; 2) czynno ci, które nie mog by przedmiotem prawnie skutecznej umowy. 3) (uchylony). Rozdzia 2 Dostawa towarów i wiadczenie us ug Art. 7. [Dostawa towarów] 1. Przez dostaw towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie si przeniesienie prawa do rozporz dzania towarami jak w ciciel, w tym równie : 1) przeniesienie z nakazu organu w adzy publicznej lub podmiotu dzia aj cego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa w asno ci towarów w zamian za odszkodowanie; 2) wydanie towarów na podstawie umowy dzier awy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas okre lony lub umowy sprzeda y na warunkach odroczonej p atno ci, je eli umowa przewiduje,

8 e w nast pstwie normalnych zdarze przewidzianych t umow lub z chwil zap aty ostatniej raty prawo asno ci zostanie przeniesione; 3) wydanie towarów na podstawie umowy komisu: mi dzy komitentem a komisantem, jak równie wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej; 4) wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, je eli komisant zobowi zany by do nabycia rzeczy na rachunek komitenta; 5) ustanowienie spó dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spó dzielczego asno ciowego prawa do lokalu oraz przekszta cenie spó dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spó dzielcze w asno ciowe prawo do lokalu, a tak e ustanowienie na rzecz cz onka spó dzielni mieszkaniowej odr bnej w asno ci lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz cz onka spó dzielni w asno ci lokalu lub w asno ci domu jednorodzinnego; 6) oddanie gruntów w u ytkowanie wieczyste; 7) zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i Przez dostaw towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie si równie przekazanie nieodp atnie przez podatnika towarów nale cych do jego przedsi biorstwa, w szczególno ci: 1) przekazanie lub zu ycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym by ych pracowników, wspólników, udzia owców, akcjonariuszy, cz onków spó dzielni i ich domowników, cz onków organów stanowi cych osób prawnych, cz onków stowarzyszenia, 2) wszelkie inne darowizny je eli podatnikowi przys ugiwa o, w ca ci lub w cz ci, prawo do obni enia kwoty podatku nale nego o kwot podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów. 3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si do przekazywanych drukowanych materia ów reklamowych i informacyjnych, prezentów o ma ej warto ci i próbek. 4. Przez prezenty o ma ej warto ci, o których mowa w ust. 3, rozumie si przekazywane przez podatnika jednej osobie towary: 1) o cznej warto ci nieprzekraczaj cej w roku podatkowym kwoty 100 z, je eli podatnik prowadzi ewidencj pozwalaj na ustalenie to samo ci tych osób; 2) których przekazania nie uj to w ewidencji, o której mowa w pkt 1, je eli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, okre lone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczaj 10 z. 5. (uchylony). 6. (uchylony). 7. Przez próbk, o której mowa w ust. 3, rozumie si niewielk ilo towaru reprezentuj okre lony rodzaj lub kategori towarów, która zachowuje sk ad oraz wszystkie w ciwo ci fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne lub biologiczne towaru, przy czym ilo lub warto przekazywanych (wr czanych) przez podatnika próbek nie wskazuje na dzia anie maj ce charakter handlowy.

9 8. W przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, e pierwszy z nich wydaje ten towar bezpo rednio ostatniemu w kolejno ci nabywcy, uznaje si, e dostawy towarów dokona ka dy z podmiotów bior cych udzia w tych czynno ciach. 9. Przez umowy dzier awy, najmu, leasingu lub inne umowy o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie si umowy w wyniku których, zgodnie z przepisami o podatku dochodowym, odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystaj cy oraz umowy leasingu w rozumieniu tych przepisów, których przedmiotami grunty. Art. 8. wiadczenie us ug] 1. Przez wiadczenie us ug, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie si ka de wiadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemaj cej osobowo ci prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym równie : 1) przeniesienie praw do warto ci niematerialnych i prawnych, bez wzgl du na form, w jakiej dokonano czynno ci prawnej; 2) zobowi zanie do powstrzymania si od dokonania czynno ci lub do tolerowania czynno ci lub sytuacji; 3) wiadczenie us ug zgodnie z nakazem organu w adzy publicznej lub podmiotu dzia aj cego w jego imieniu lub nakazem wynikaj cym z mocy prawa. 2. [4] Za odp atne wiadczenie us ug uznaje si równie : 1) u ycie towarów stanowi cych cz przedsi biorstwa podatnika do celów innych ni dzia alno gospodarcza podatnika, w tym w szczególno ci do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym by ych pracowników, wspólników, udzia owców, akcjonariuszy, cz onków spó dzielni i ich domowników, cz onków organów stanowi cych osób prawnych, cz onków stowarzyszenia, je eli podatnikowi przys ugiwa o, w ca ci lub w cz ci, prawo do obni enia kwoty podatku nale nego o kwot podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów; 2) nieodp atne wiadczenie us ug na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym by ych pracowników, wspólników, udzia owców, akcjonariuszy, cz onków spó dzielni i ich domowników, cz onków organów stanowi cych osób prawnych, cz onków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodp atne wiadczenie us ug do celów innych ni dzia alno gospodarcza podatnika. 2a. W przypadku gdy podatnik, dzia aj c we w asnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udzia w wiadczeniu us ug, przyjmuje si, e ten podatnik sam otrzyma i wy wiadczy te us ugi. 3. (uchylony). 4. (uchylony). Rozdzia 3 Wewn trzwspólnotowe nabycie towarów i wewn trzwspólnotowa dostawa towarów Art. 9. [Wewn trzwspólnotowe nabycie towarów] 1. Przez wewn trzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie si nabycie prawa do rozporz dzania jak w ciciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy s wysy ane lub transportowane na terytorium pa stwa cz onkowskiego inne ni terytorium pa stwa cz onkowskiego rozpocz cia wysy ki lub transportu przez dokonuj cego dostawy, nabywc towarów lub na ich rzecz. 2. Przepis ust. 1 stosuje si pod warunkiem, e: 1) nabywc towarów jest:

10 a) podatnik, o którym mowa w art. 15, lub podatnik podatku od warto ci dodanej, a nabywane towary maj dzia alno ci gospodarczej podatnika, b) osoba prawna nieb ca podatnikiem, o którym mowa w lit. a z zastrze eniem art. 10; 2) dokonuj cy dostawy towarów jest podatnikiem, o którym mowa w pkt 1 lit. a. 3. Przepis ust. 1 stosuje si równie w przypadku, gdy: 1) nabywc jest podmiot inny ni wymieniony w ust. 2 pkt 1, 2) dokonuj cym dostawy towarów jest podmiot inny ni wymieniony w ust. 2 pkt 2 je eli przedmiotem nabycia s nowe rodki transportu. Art. 10. [Wy czenia] 1. Wewn trzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 9, nie wyst puje w przypadku, gdy: 1) dotyczy towarów, do których mia yby odpowiednio zastosowanie przepisy art. 45 ust. 1 pkt 9, art. 80, art. 83 ust. 1 pkt 1, 3, 6, 10 i 18, z uwzgl dnieniem warunków okre lonych w tych przepisach; 2) dotyczy towarów innych ni wymienione w pkt 1 nabywanych przez: a) rolników rycza towych dla prowadzonej przez nich dzia alno ci rolniczej, b) podatników, którzy wykonuj jedynie czynno ci inne ni opodatkowane podatkiem i którym nie przys uguje prawo do obni enia kwoty podatku nale nego o kwot podatku naliczonego przy nabyciu towarów i us ug, c) podatników zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, d) osoby prawne, które nie s podatnikami je eli ca kowita warto wewn trzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju nie przekroczy a w trakcie roku podatkowego kwoty z ; 3) dostawa towarów, w wyniku której ma miejsce wewn trzwspólnotowe nabycie towarów na terytorium kraju: a) nie stanowi a u podatnika, o którym mowa w art. 15, albo nie stanowi aby u podatnika podatku od warto ci dodanej dostawy towarów, o której mowa w art. 7, lub stanowi a albo stanowi aby tak dostaw towarów, ale dokonywan przez podatnika, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9, albo podatnika podatku od warto ci dodanej, do którego mia yby zastosowanie podobne zwolnienia, z wyj tkiem, gdy przedmiotem dostawy s nowe rodki transportu, lub b) stanowi aby dostaw towarów, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2; 4) dostawa towarów, o których mowa w art. 120 ust. 1, w wyniku której ma miejsce wewn trzwspólnotowe nabycie towarów na terytorium kraju, jest opodatkowana podatkiem od warto ci dodanej na terytorium pa stwa cz onkowskiego rozpocz cia wysy ki lub transportu towarów na zasadach odpowiadaj cych regulacjom zawartym w art. 120 ust. 4 i 5, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzaj ce nabycie towarów na tych zasadach; 5) dostawa towarów, o których mowa w art. 120 ust. 1, w wyniku której ma miejsce wewn trzwspólnotowe nabycie towarów na terytorium kraju, jest dokonywana przez organizatora aukcji (licytacji) oraz do dostawy tej zastosowano szczególne zasady opodatkowania podatkiem od warto ci dodanej obowi zuj ce w pa stwie

11 cz onkowskim rozpocz cia transportu lub wysy ki, stosowane do dostaw towarów dokonywanych przez organizatora aukcji (licytacji), wy czaj ce uznanie dostawy towarów za czynno odpowiadaj wewn trzwspólnotowej dostawie towarów, pod warunkiem posiadania przez nabywc dokumentów jednoznacznie potwierdzaj cych nabycie towarów na tych szczególnych zasadach. 2. Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje si, je eli ca kowita warto wewn trzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju nie przekroczy a w poprzednim roku podatkowym kwoty z. 3. Przepisów ust. 1 pkt 2 i ust. 2 nie stosuje si, je eli przedmiotem nabycia s : 1) nowe rodki transportu; 2) wyroby akcyzowe. 4. Przy ustalaniu warto ci, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2, nie wlicza si kwoty podatku od warto ci dodanej nale nego lub zap aconego na terytorium pa stwa cz onkowskiego, z którego towary te s wysy ane lub transportowane. Do warto ci, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie wlicza si warto ci z tytu u wewn trzwspólnotowego nabycia towarów, o których mowa w ust W przypadku gdy u podmiotów, u których zgodnie z ust. 1 pkt 2 nie wyst puje wewn trzwspólnotowe nabycie towarów, zostaje przekroczona kwota, o której mowa w ust. 1 pkt 2, uznaje si, e wewn trzwspólnotowe nabycie towarów ma miejsce od momentu przekroczenia tej kwoty. 6. [5] Podatnicy oraz osoby prawne nieb ce podatnikami, do których ma zastosowanie ust. 1 pkt 2, mog wybra opodatkowanie wewn trzwspólnotowego nabycia towarów przez z enie naczelnikowi urz du skarbowego pisemnego o wiadczenia o takim wyborze albo przez podanie dokonuj cemu dostawy towarów numeru, o którym mowa w art. 97 ust [6] Wybór opodatkowania, o którym mowa w ust. 6, obowi zuje przez 2 kolejne lata, licz c od dnia dokonania wewn trzwspólnotowego nabycia towarów, dla którego dokonano takiego wyboru. 8. Podatnicy, o których mowa w ust. 6, mog ponownie skorzysta z wy czenia, o którym mowa w ust. 1, je eli zawiadomi pisemnie naczelnika urz du skarbowego o rezygnacji z opodatkowania przed pocz tkiem miesi ca, w którym rezygnuj z opodatkowania, nie wcze niej jednak ni po up ywie terminu okre lonego w ust (uchylony). Art. 11. [Wewn trzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem] 1. Przez wewn trzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie si równie przemieszczenie towarów przez podatnika podatku od warto ci dodanej lub na jego rzecz, nale cych do tego podatnika, z terytorium pa stwa cz onkowskiego innego ni terytorium kraju na terytorium kraju, je eli towary te zosta y przez tego podatnika na terytorium tego innego pa stwa cz onkowskiego w ramach prowadzonego przez niego przedsi biorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym równie w ramach wewn trzwspólnotowego nabycia towarów, albo zaimportowane, i towary te maj s dzia alno ci gospodarczej podatnika. 2. Wewn trzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, ma zastosowanie równie do przemieszczenia towarów przez si y zbrojne Pa stw-stron Traktatu Pó nocnoatlantyckiego lub przez towarzysz cy im personel cywilny z terytorium pa stwa cz onkowskiego innego ni terytorium kraju na terytorium kraju, w przypadku gdy towary nie zosta y przez nich nabyte zgodnie ze szczególnymi zasadami reguluj cymi opodatkowanie podatkiem od warto ci dodanej na krajowym rynku jednego z pa stw cz onkowskich dla si zbrojnych Pa stw-stron Traktatu Pó nocnoatlantyckiego, je eli import tych towarów nie móg by korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 9.

12 Art. 12. [Przemieszczenie towarów] 1. Przemieszczenia towarów, o którym mowa w art. 11 ust. 1, przez podatnika podatku od warto ci dodanej lub na jego rzecz nie uznaje si za wewn trzwspólnotowe nabycie towarów, w przypadku gdy: 1) towary s instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, dla których miejscem dostawy zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 jest terytorium kraju, je eli towary te s przemieszczane przez tego podatnika dokonuj cego ich dostawy lub na jego rzecz; 2) przemieszczenie towarów nast puje w ramach sprzeda y wysy kowej na terytorium kraju; 3) towary s przemieszczane na pok adach statków, samolotów lub poci gów w trakcie cz ci transportu pasa erów, o której mowa w art. 22 ust. 5, z przeznaczeniem dokonania ich dostawy przez tego podatnika lub na jego rzecz na pok adach tych pojazdów; 4) towary maj by przedmiotem czynno ci odpowiadaj cej eksportowi towarów dokonanej przez tego podatnika na terytorium pa stwa cz onkowskiego, z którego s przemieszczane na terytorium kraju, pod warunkiem e: a) od momentu, w którym towary przemieszczono na terytorium kraju, do momentu opuszczenia przez te towary terytorium Unii Europejskiej, w wykonaniu czynno ci odpowiadaj cej eksportowi towarów, up yn o nie wi cej ni 90 dni, b) towary na terytorium pa stwa cz onkowskiego, z którego s przemieszczane, zosta y, w zwi zku z czynno ci odpowiadaj eksportowi towarów, obj te procedur wywozu na podstawie przepisów celnych; 5) towary maj by przedmiotem czynno ci odpowiadaj cej wewn trzwspólnotowej dostawie towarów dokonanej przez tego podatnika na terytorium pa stwa cz onkowskiego, z którego s przemieszczane na terytorium kraju, pod warunkiem e od momentu, w którym towary przemieszczono na terytorium kraju, do momentu opuszczenia przez te towary terytorium kraju, w wykonaniu czynno ci odpowiadaj cej wewn trzwspólnotowej dostawie towarów, nie up yn o wi cej ni 90 dni; 6) na towarach maj zosta na terytorium kraju wykonane us ugi na rzecz tego podatnika, pod warunkiem e towary po wykonaniu tych us ug zostan niezw ocznie, nie pó niej jednak ni w terminie 90 dni od dnia wykonania us ugi, z powrotem przemieszczone na terytorium pa stwa cz onkowskiego, z którego zosta y pierwotnie wywiezione; 7) [7] towary maj by czasowo u ywane na terytorium kraju, nie d ej jednak ni przez 24 miesi ce, dla wiadczenia us ug przez tego podatnika posiadaj cego siedzib dzia alno ci gospodarczej na terytorium pa stwa cz onkowskiego rozpocz cia wysy ki lub transportu; 8) towary maj by czasowo u ywane przez tego podatnika na terytorium kraju, nie d ej jednak ni przez 24 miesi ce, pod warunkiem e import takich towarów z terytorium pa stwa trzeciego na terytorium kraju z uwagi na ich przywóz czasowy by by zwolniony od c a; 9) przemieszczeniu podlega gaz w systemie gazowym, energia elektryczna w systemie elektroenergetycznym, energia cieplna lub ch odnicza przez sieci dystrybucji energii cieplnej lub ch odniczej. 2. W przypadku gdy ustan okoliczno ci, o których mowa w ust. 1, przemieszczenie towarów uznaje si za wewn trzwspólnotowe nabycie towarów. Art. 12a. [Przemieszczenie towarów do magazynu konsygnacyjnego] 1. Przemieszczenie towarów, o którym mowa w art. 11 ust. 1, przez podatnika podatku od warto ci dodanej lub na jego rzecz, nieposiadaj cego siedziby dzia alno ci gospodarczej lub sta ego miejsca prowadzenia dzia alno ci gospodarczej na terytorium kraju, do magazynu konsygnacyjnego w celu ich dostawy

13 prowadz cemu magazyn konsygnacyjny, oraz dostaw tych towarów, uwa a si za wewn trzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 9 ust. 1, u prowadz cego magazyn konsygnacyjny, pod warunkiem e: [8] 1) podatnik podatku od warto ci dodanej nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony; 2) przechowywane w magazynie konsygnacyjnym towary s przeznaczone do dzia alno ci produkcyjnej lub us ugowej, z wy czeniem dzia alno ci handlowej, przez prowadz cego magazyn konsygnacyjny; 3) prowadz cy magazyn konsygnacyjny, przed pierwszym wprowadzeniem przez podatnika podatku od warto ci dodanej towarów do tego magazynu, z w formie pisemnej naczelnikowi urz du skarbowego zawiadomienie o zamiarze prowadzenia magazynu konsygnacyjnego zawieraj ce: a) [9] dane podatnika podatku od warto ci dodanej dokonuj cego przemieszczenia towarów do magazynu konsygnacyjnego oraz prowadz cego magazyn konsygnacyjny, dotycz ce ich nazw lub imion i nazwisk, numerów identyfikacyjnych stosowanych na potrzeby odpowiednio podatku od warto ci dodanej i podatku, adresu siedziby dzia alno ci gospodarczej lub sta ego miejsca prowadzenia dzia alno ci gospodarczej oraz adresu, pod którym znajduje si magazyn konsygnacyjny, b) o wiadczenie podatnika podatku od warto ci dodanej, e zamierza dokonywa przemieszczenia towarów, o którym mowa w art. 11 ust. 1, do magazynu konsygnacyjnego; w o wiadczeniu wskazuje si prowadz cego magazyn konsygnacyjny; 4) prowadz cy magazyn konsygnacyjny prowadzi ewidencj towarów wprowadzanych do tego magazynu, zawieraj dat ich wprowadzenia, dat pobrania towarów z magazynu, dane pozwalaj ce na identyfikacj towarów, a w przypadku, o którym mowa w art. 20b ust. 3 tak e dane dotycz ce powrotnego przemieszczenia towarów; przepis art. 109 ust. 3 stosuje si odpowiednio. 2. Je eli zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie spe nia wymogów okre lonych tym przepisem, naczelnik urz du skarbowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia wzywa do jego uzupe nienia. 3. Prowadz cy magazyn konsygnacyjny jest obowi zany zawiadomi w formie pisemnej naczelnika urz du skarbowego o zmianach danych zawartych w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia zmian. 4. W przypadku gdy towary przechowywane w magazynie konsygnacyjnym nie zosta y pobrane przez okres 24 miesi cy od dnia ich wprowadzenia do tego magazynu, uznaje si, e ich pobranie ma miejsce nast pnego dnia po up ywie tego okresu. 5. W przypadku stwierdzenia braku przechowywanych w magazynie konsygnacyjnym towarów albo ca kowitego ich zniszczenia uznaje si, e pobranie towarów mia o miejsce w dniu, w którym towary opu ci y magazyn albo zosta y zniszczone, a je eli nie mo na ustali tego dnia w dniu, w którym stwierdzono ich brak albo ich zniszczenie. 6. W przypadku u ycia lub wykorzystania towarów przechowywanych w magazynie konsygnacyjnym przed ich pobraniem z magazynu konsygnacyjnego uznaje si, e pobranie ma miejsce w dniu u ycia lub wykorzystania tych towarów. Art. 13. [Wewn trzwspólnotowa dostawa towarów] 1. Przez wewn trzwspólnotow dostaw towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, rozumie si wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynno ci okre lonych w art. 7 na terytorium pa stwa cz onkowskiego inne ni terytorium kraju, z zastrze eniem ust. 2 8.

14 2. Przepis ust. 1 stosuje si pod warunkiem, e nabywca towarów jest: 1) podatnikiem podatku od warto ci dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewn trzwspólnotowych na terytorium pa stwa cz onkowskiego innym ni terytorium kraju; 2) osob prawn nieb podatnikiem podatku od warto ci dodanej, która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewn trzwspólnotowych na terytorium pa stwa cz onkowskiego innym ni terytorium kraju; 3) podatnikiem podatku od warto ci dodanej lub osob prawn nieb podatnikiem podatku od warto ci dodanej, dzia aj cymi w takim charakterze na terytorium pa stwa cz onkowskiego innym ni terytorium kraju, niewymienionymi w pkt 1 i 2, je eli przedmiotem dostawy s wyroby akcyzowe, które, zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym, s obj te procedur zawieszenia poboru akcyzy lub procedur przemieszczania wyrobów akcyzowych z zap acon akcyz ; 4) podmiotem innym ni wymienione w pkt 1 i 2, dzia aj cym (zamieszkuj cym) w innym ni Rzeczpospolita Polska pa stwie cz onkowskim, je eli przedmiotem dostawy s nowe rodki transportu. 3. Za wewn trzwspólnotow dostaw towarów uznaje si równie przemieszczenie przez podatnika, o którym mowa w art. 15, lub na jego rzecz towarów nale cych do jego przedsi biorstwa z terytorium kraju na terytorium pa stwa cz onkowskiego inne ni terytorium kraju, które zosta y przez tego podatnika na terytorium kraju w ramach prowadzonego przez niego przedsi biorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym równie w ramach wewn trzwspólnotowego nabycia towarów, albo sprowadzone na terytorium kraju w ramach importu towarów, je eli maj s dzia alno ci gospodarczej podatnika. 4. Przemieszczenia towarów, o którym mowa w ust. 3, przez podatnika, o którym mowa w art. 15, lub na jego rzecz nie uznaje si za wewn trzwspólnotow dostaw towarów, w przypadku gdy: 1) towary s instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, dla których miejscem dostawy zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 jest terytorium pa stwa cz onkowskiego inne ni terytorium kraju, je eli towary te s przemieszczane przez tego podatnika dokonuj cego ich dostawy lub na jego rzecz; 2) przemieszczenie towarów nast puje w ramach sprzeda y wysy kowej z terytorium kraju; 3) towary s przemieszczane na pok adach statków, samolotów lub poci gów w trakcie transportu pasa erskiego wykonywanego na terytorium Unii Europejskiej z przeznaczeniem dokonania ich dostawy przez tego podatnika na pok adach tych pojazdów; 4) towary maj by przedmiotem eksportu towarów przez tego podatnika, pod warunkiem e podatnik posiada dokument celny potwierdzaj cy obj cie tych towarów procedur wywozu; 5) towary maj by przedmiotem wewn trzwspólnotowej dostawy towarów, o której mowa w ust. 1 i 2, dokonanej przez tego podatnika, je eli przemieszczenie towarów nast puje na terytorium pa stwa cz onkowskiego inne ni terytorium pa stwa cz onkowskiego, do którego dokonywana jest ta wewn trzwspólnotowa dostawa towarów; 6) na towarach maj zosta wykonane us ugi na terytorium pa stwa cz onkowskiego innym ni terytorium kraju, na rzecz tego podatnika, pod warunkiem e towary po wykonaniu tych us ug zostan z powrotem przemieszczone na terytorium kraju; 7) towary maj by czasowo u ywane na terytorium pa stwa cz onkowskiego innym ni terytorium kraju, nie ej jednak ni przez 24 miesi ce, w celu wiadczenia us ug przez tego podatnika;

15 8) towary maj by czasowo u ywane przez tego podatnika na terytorium pa stwa cz onkowskiego innym ni terytorium kraju, nie d ej jednak ni przez 24 miesi ce, pod warunkiem e import takich towarów z terytorium pa stwa trzeciego z uwagi na ich przywóz czasowy by by zwolniony od c a; 9) przemieszczeniu podlega gaz w systemie gazowym, energia elektryczna w systemie elektroenergetycznym, energia cieplna lub ch odnicza przez sieci dystrybucji energii cieplnej lub ch odniczej. 5. W przypadku gdy ustan okoliczno ci, o których mowa w ust. 4, przemieszczenie towarów uznaje si za wewn trzwspólnotow dostaw towarów. 6. Wewn trzwspólnotow dostawa towarów wyst puje, je eli dokonuj cym dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT UE zgodnie z art. 97, z zastrze eniem ust Wewn trzwspólnotow dostawa towarów wyst puje równie wówczas, gdy dokonuj cymi dostawy towarów s inne ni wymienione w ust. 6 podmioty, je eli przedmiotem dostawy s nowe rodki transportu. 8. Za wewn trzwspólnotow dostaw towarów nie uznaje si dostawy towarów, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1, 3, 6, 10 i 18, oraz towarów opodatkowanych wed ug zasad okre lonych w art. 120 ust. 4 i 5. Rozdzia 4 Opodatkowanie przy likwidacji dzia alno ci spó ki i zaprzestaniu dzia alno ci przez osob fizyczn Art. 14. [Likwidacji dzia alno ci] 1. Opodatkowaniu podatkiem podlegaj towary w asnej produkcji i towary, które po nabyciu nie by y przedmiotem dostawy towarów, w przypadku: 1) rozwi zania spó ki cywilnej lub handlowej niemaj cej osobowo ci prawnej; 2) zaprzestania przez podatnika, o którym mowa w art. 15, b cego osob fizyczn wykonywania czynno ci podlegaj cych opodatkowaniu, obowi zanego, na podstawie art. 96 ust. 6, do zg oszenia zaprzestania dzia alno ci naczelnikowi urz du skarbowego. 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si do podatników zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i Przepis ust. 1 stosuje si odpowiednio, w przypadku gdy podatnik, o którym mowa w art. 15, b cy osob fizyczn nie wykonywa czynno ci podlegaj cych opodatkowaniu co najmniej przez 10 miesi cy. Nie dotyczy to podatników, którzy zawiesili wykonywanie dzia alno ci gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie dzia alno ci gospodarczej. 4. Przepisy ust. 1 i 3 stosuje si do towarów, w stosunku do których przys ugiwa o prawo do obni enia kwoty podatku nale nego o kwot podatku naliczonego. 5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3, podatnicy s obowi zani sporz dzi spis z natury towarów na dzie rozwi zania spó ki lub zaprzestania wykonywania czynno ci podlegaj cych opodatkowaniu, zwany dalej spisem z natury. Podatnicy s obowi zani za czy informacj o dokonanym spisie z natury, o ustalonej na jego podstawie warto ci i o kwocie podatku nale nego, do deklaracji podatkowej sk adanej za okres obejmuj cy dzie rozwi zania spó ki lub zaprzestania wykonywania czynno ci podlegaj cych opodatkowaniu. 6. Obowi zek podatkowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1, powstaje w dniu rozwi zania spó ki lub zaprzestania wykonywania czynno ci podlegaj cych opodatkowaniu. 7. Dostawa towarów dokonywana przez by ych wspólników spó ek, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz przez osoby fizyczne, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3, której przedmiotem s towary obj te spisem z natury,

16 podlega zwolnieniu od podatku przez okres 12 miesi cy od dnia, o którym mowa w ust. 6, pod warunkiem rozliczenia podatku od towarów obj tych spisem z natury. 8. Podstaw opodatkowania jest warto towarów podlegaj cych spisowi z natury, ustalona zgodnie z art. 29 ust (uchylony). 9a. Osobom fizycznym, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz osobom, które by y wspólnikami spó ek, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w dniu ich rozwi zania, zwanych dalej by ymi wspólnikami, przys uguje prawo zwrotu ró nicy podatku wykazanego w deklaracji podatkowej za okres, w którym odpowiednio te osoby lub spó ki by y podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni. 9b. W przypadku by ych wspólników zwrotu ró nicy podatku dokonuje si na podstawie z onej deklaracji podatkowej wraz z za czonymi do tej deklaracji: 1) umow spó ki, aktualn na dzie rozwi zania spó ki; 2) wykazem rachunków bankowych by ych wspólników w banku maj cym siedzib na terytorium kraju lub rachunków by ych wspólników w spó dzielczej kasie oszcz dno ciowo-kredytowej, której s cz onkami, na które ma by dokonany zwrot ró nicy podatku. 9c. Zwrotu ró nicy podatku, o którym mowa w ust. 9b, dokonuje si : 1) w proporcjach wynikaj cych z prawa do udzia u w zysku okre lonego w umowie spó ki; je eli z za czonej umowy nie wynikaj te udzia y w zysku, przyjmuje si, e prawa do udzia u w zysku s równe; 2) na rachunki, o których mowa w ust. 9b pkt 2. 9d. Do zwrotu ró nicy podatku, o której mowa w ust. 9a, przepisy art. 87 ust. 2 zdanie pierwsze i drugie oraz ust. 7 stosuje si odpowiednio. 9e. W przypadku niez enia dokumentów, o których mowa w ust. 9b, kwota zwrotu ró nicy podatku sk adana jest do depozytu organu podatkowego. W przypadku gdy do deklaracji za czono dokumenty, o których mowa w ust. 9b, ale w wykazie rachunków, o którym mowa w tym przepisie, nie podano rachunków wszystkich by ych wspólników, do depozytu sk adana jest kwota zwrotu ró nicy podatku w cz ci przypadaj cej by emu wspólnikowi, którego rachunku nie podano. 9f. Je eli zasadno zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, z enie do depozytu kwoty zwrotu ró nicy podatku nast puje po zako czeniu weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanej w ramach czynno ci sprawdzaj cych, kontroli podatkowej lub post powania podatkowego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej lub post powania kontrolnego na podstawie przepisów o kontroli skarbowej. 9g. W przypadku gdy przed up ywem terminu zwrotu ró nicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 2 zdanie pierwsze, z ono dokumenty, o których mowa w ust. 9b, a naczelnik urz du skarbowego przed termin zwrotu zgodnie z art. 87 ust. 2 zdanie drugie, i przeprowadzone przez organ czynno ci wyka zasadno zwrotu, urz d skarbowy wyp aca by ym wspólnikom nale kwot wraz z odsetkami w wysoko ci odpowiadaj cej op acie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia p atno ci podatku lub jego roz enia na raty. W przypadku gdy dokumenty, o których mowa w ust. 9b, z ono na 14 dni przed up ywem terminu zwrotu lub pó niej, odsetki, o których mowa w zdaniu pierwszym, s naliczane od 15. dnia po dniu z enia tych dokumentów. Odsetek nie nalicza si od kwoty zwrotu ró nicy podatku w cz ci przypadaj cej by emu wspólnikowi, którego rachunku nie podano.

17 9h. W przypadku osób fizycznych, o których mowa w ust. 9a, w stosunku do których naczelnik urz du skarbowego przed termin zwrotu zgodnie z art. 87 ust. 2 zdanie drugie, i przeprowadzone przez organ czynno ci wyka zasadno zwrotu, urz d skarbowy wyp aca tym osobom nale kwot wraz z odsetkami w wysoko ci odpowiadaj cej op acie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia p atno ci podatku lub jego roz enia na raty. 9i. Kwota zwrotu ró nicy podatku z ona w depozycie nie podlega oprocentowaniu, z zastrze eniem ust. 9j. 9j. Oprocentowanie kwoty zwrotu ró nicy podatku z onej w depozycie jest naliczane od 15. dnia po dniu enia dokumentów, o których mowa w ust. 9b, lub podania numeru rachunku, o którym mowa w ust. 9e zdanie drugie. 10. Do rozliczenia podatku od towarów obj tych spisem z natury przepisy art. 99 stosuje si odpowiednio. DZIA III Podatnicy i p atnicy Art. 15. [Podatnicy] 1. Podatnikami s osoby prawne, jednostki organizacyjne niemaj ce osobowo ci prawnej oraz osoby fizyczne, wykonuj ce samodzielnie dzia alno gospodarcz, o której mowa w ust. 2, bez wzgl du na cel lub rezultat takiej dzia alno ci. 2. Dzia alno gospodarcza obejmuje wszelk dzia alno producentów, handlowców lub us ugodawców, w tym podmiotów pozyskuj cych zasoby naturalne oraz rolników, a tak e dzia alno osób wykonuj cych wolne zawody, równie wówczas, gdy czynno zosta a wykonana jednorazowo w okoliczno ciach wskazuj cych na zamiar wykonywania czynno ci w sposób cz stotliwy. Dzia alno gospodarcza obejmuje równie czynno ci polegaj ce na wykorzystywaniu towarów lub warto ci niematerialnych i prawnych w sposób ci y dla celów zarobkowych. 3. Za wykonywan samodzielnie dzia alno gospodarcz, o której mowa w ust. 1, nie uznaje si czynno ci: 1) z tytu u których przychody zosta y wymienione w art. 12 ust. 1 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z pó n. zm. 2) ); 2) (uchylony); 3) [10] z tytu u których przychody zosta y wymienione w art. 13 pkt 2 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, je eli z tytu u wykonania tych czynno ci osoby te s zwi zane ze zlecaj cym wykonanie tych czynno ci prawnymi wi zami tworz cymi stosunek prawny pomi dzy zlecaj cym wykonanie czynno ci i wykonuj cym zlecane czynno ci co do warunków wykonywania tych czynno ci, wynagrodzenia i odpowiedzialno ci zlecaj cego wykonanie tych czynno ci wobec osób trzecich. 3a. Przepis ust. 3 pkt 3 stosuje si odpowiednio do us ug twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzanych w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw artystycznego wykonania albo ich wykonanie, w tym równie wynagradzanych za po rednictwem organizacji zbiorowego zarz dzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi. 3b. Za zgod naczelnika urz du skarbowego, w ciwego dla osoby prawnej podatnikami mog by równie jednostki organizacyjne osoby prawnej, b cej organizacj po ytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz i Nr 210, poz. 2135) prowadz ce dzia alno gospodarcz, je eli samodzielnie sporz dzaj sprawozdanie finansowe.

18 3c. Sprzeda dokonywan przez podatników, o których mowa w ust. 3b, jest tak e odp atne przekazywanie towarów oraz wiadczenie us ug pomi dzy jednostkami organizacyjnymi wchodz cymi w sk ad osoby prawnej. 4. W przypadku osób fizycznych prowadz cych wy cznie gospodarstwo rolne, le ne lub rybackie za podatnika uwa a si osob, która z y zg oszenie rejestracyjne, o którym mowa w art. 96 ust Przepis ust. 4 stosuje si odpowiednio do osób fizycznych prowadz cych wy cznie dzia alno rolnicz w innych ni wymienione w ust. 4 przypadkach. 6. Nie uznaje si za podatnika organów w adzy publicznej oraz urz dów obs uguj cych te organy w zakresie realizowanych zada na onych odr bnymi przepisami prawa, dla realizacji których zosta y one powo ane, z wy czeniem czynno ci wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. 7. [11] Podatnicy, o których mowa w ust. 1, nieposiadaj cy siedziby dzia alno ci gospodarczej lub sta ego miejsca prowadzenia dzia alno ci gospodarczej na terytorium kraju, podlegaj cy obowi zkowi zarejestrowania si jako podatnicy VAT czynni, o których mowa w art. 96 ust. 4, s obowi zani ustanowi przedstawiciela podatkowego. 8. Przedstawicielem podatkowym mo e by osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemaj ca osobowo ci prawnej, posiadaj ca siedzib na terytorium kraju, lub osoba fizyczna posiadaj ca sta e miejsce zamieszkania na terytorium kraju, je eli cznie spe nia nast puj ce warunki: 1) jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny; 2) przez ostatnie 24 miesi ce nie zalega a z wp atami poszczególnych podatków stanowi cych dochód bud etu pa stwa, przekraczaj cymi odr bnie w ka dym podatku odpowiednio 3% kwoty nale nych zobowi za podatkowych w poszczególnych podatkach; udzia zaleg ci w kwocie podatku ustala si w stosunku do kwoty nale nych wp at za okres rozliczeniowy, którego dotyczy zaleg ; 3) przez ostatnie 24 miesi ce osoba fizyczna b ca podatnikiem, a w przypadku podatników nieb cych osobami fizycznymi osoba b ca wspólnikiem spó ki cywilnej lub handlowej niemaj cej osobowo ci prawnej, cz onkiem w adz zarz dzaj cych, g ównym ksi gowym nie zosta a prawomocnie skazana na podstawie ustawy z dnia 10 wrze nia 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765, z pó n. zm.) za pope nienie przest pstwa skarbowego; 4) jest uprawniona do zawodowego wykonywania doradztwa podatkowego zgodnie z przepisami o doradztwie podatkowym lub do us ugowego prowadzenia ksi g rachunkowych zgodnie z przepisami o rachunkowo ci. 8a. Warunku, o którym mowa w ust. 8 pkt 4, nie stosuje si do agencji celnej, je eli podatnik ustanawiaj cy ten podmiot przedstawicielem podatkowym dokonuje na terytorium kraju wy cznie importu towarów, których miejscem przeznaczenia jest terytorium pa stwa cz onkowskiego inne ni terytorium kraju i wywóz z terytorium kraju jest dokonywany przez importera tych towarów w ramach wewn trzwspólnotowej dostawy towarów. 8b. Agencja celna b ca przedstawicielem podatkowym, o którym mowa w ust. 8a, mo e wykonywa czynno ci w zakresie prowadzenia, w imieniu i na rzecz podatników, dla których pe ni funkcj przedstawiciela podatkowego, dokumentacji i ewidencji na potrzeby podatku oraz sporz dzania, w imieniu i na rzecz tych podatników, deklaracji podatkowych i informacji podsumowuj cych na potrzeby podatku. 9. Przedstawiciel podatkowy odpowiada solidarnie z podatnikiem za zobowi zanie podatkowe podatnika, którego reprezentuje. 10. Minister w ciwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporz dzenia:

19 1) okre li tryb ustanawiania przedstawiciela podatkowego, a tak e czynno ci, jakie mo e on wykonywa, 2) mo e okre li przypadki, w których nie ma konieczno ci ustanawiania przedstawiciela podatkowego uwzgl dniaj c konieczno zapewnienia prawid owego rozliczenia podatku przez podmioty nieposiadaj ce siedziby dzia alno ci gospodarczej lub sta ego miejsca prowadzenia dzia alno ci gospodarczej na terytorium kraju. [12] Art. 16. [Wewn trzwspólnotowa dostawa nowych rodków transportu] Podatnikami s równie osoby prawne, jednostki organizacyjne niemaj ce osobowo ci prawnej oraz osoby fizyczne, nieb ce podatnikami, o których mowa w art. 15, je eli dokonuj wewn trzwspólnotowej dostawy nowych rodków transportu, w przypadku gdy okoliczno ci nie wskazuj na zamiar wykonywania tej czynno ci w sposób cz stotliwy. Art. 17. [Podatnicy] 1. Podatnikami s równie osoby prawne, jednostki organizacyjne niemaj ce osobowo ci prawnej oraz osoby fizyczne: 1) na których ci y obowi zek uiszczenia c a, równie w przypadku, gdy na podstawie przepisów celnych importowany towar jest zwolniony od c a albo c o na towar zosta o zawieszone, w cz ci lub w ca ci, albo zastosowano preferencyjn, obni on lub zerow stawk celn ; 2) uprawnione do korzystania z procedury celnej obejmuj cej uszlachetnianie czynne, odpraw czasow, przetwarzanie pod kontrol celn, w tym równie osoby, na które, zgodnie z odr bnymi przepisami, zosta y przeniesione prawa i obowi zki zwi zane z tymi procedurami; 3) dokonuj ce wewn trzwspólnotowego nabycia towarów; 4) [13] ce us ugobiorcami us ug wiadczonych przez podatników nieposiadaj cych siedziby dzia alno ci gospodarczej lub sta ego miejsca prowadzenia dzia alno ci gospodarczej na terytorium kraju; 5) [14] nabywaj ce towary, je eli dokonuj cym ich dostawy na terytorium kraju jest podatnik nieposiadaj cy siedziby dzia alno ci gospodarczej lub sta ego miejsca prowadzenia dzia alno ci gospodarczej na terytorium kraju; 6) obowi zane do zap aty podatku na podstawie art. 42 ust. 8 lub ust. 10; 7) [15] nabywaj ce towary wymienione w za czniku nr 11 do ustawy, je eli dokonuj cym ich dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, niekorzystaj cy ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9, a dostawa nie jest obj ta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2; 8) nabywaj ce us ugi w zakresie przenoszenia uprawnie do emisji do powietrza gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 281, poz. 2784, z 2008 r. Nr 199, poz oraz z 2009 r. Nr 215, poz. 1664), je eli us ugodawc jest podatnik, o którym mowa w art. 15, niekorzystaj cy ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9. 1a. [16] Przepisy ust. 1 pkt 4 i 5 stosuje si równie w przypadku, gdy us ugodawca lub dokonuj cy dostawy towarów posiada sta e miejsce prowadzenia dzia alno ci gospodarczej na terytorium kraju, przy czym to sta e miejsce prowadzenia dzia alno ci gospodarczej lub inne miejsce prowadzenia dzia alno ci gospodarczej us ugodawcy lub dokonuj cego dostawy towarów, je eli us ugodawca lub dokonuj cy dostawy towarów posiada takie inne miejsce prowadzenia dzia alno ci gospodarczej na terytorium kraju, nie uczestniczy w tych transakcjach.

20 2. W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8, us ugodawca lub dokonuj cy dostawy towarów nie rozlicza podatku nale nego. 3.Przepis ust. 1 pkt 4 stosuje si, je eli us ugobiorc jest podatnik, o którym mowa w art. 15, a w przypadku us ug, do których stosuje si art. 28b, równie osoba prawna nieb ca takim podatnikiem, zarejestrowana jako podatnik VAT UE, zgodnie z art a. Przepisu ust. 1 pkt 4 nie stosuje si do wiadczenia przez podmiot zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4 us ug, do których ma zastosowanie art. 28e. 4. (uchylony). 5. Przepis ust. 1 pkt 5 stosuje si : 1) [17] je eli nabywc jest podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadaj cy siedzib dzia alno ci gospodarczej lub sta e miejsce prowadzenia dzia alno ci gospodarczej na terytorium kraju, albo osoba prawna nieb ca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, posiadaj ca siedzib na terytorium kraju, z zastrze eniem ust. 6; 2) do dostawy gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym, energii cieplnej lub ch odniczej przez sieci dystrybucji energii cieplnej lub ch odniczej, je eli nabywc jest podmiot zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4 lub art. 97 ust Przepisu ust. 1 pkt 5 nie stosuje si, je eli dostawa towarów dokonywana jest w ramach sprzeda y wysy kowej na terytorium kraju. 7. Przepisy ust. 1 pkt 7 i 8 stosuje si, je eli nabywc lub us ugobiorc jest podatnik, o którym mowa w art. 15. Art. 18. [P atnicy podatku od dostawy] [18] Organy egzekucyjne okre lone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o post powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968, z pó n. zm. 3) ) oraz komornicy dowi wykonuj cy czynno ci egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu post powania cywilnego s atnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów b cych w asno ci d nika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowi zuj cych przepisów. DZIA IV Obowi zek podatkowy Rozdzia 1 Zasady ogólne Art. 19. [Obowi zek podatkowy] 1. [19] Obowi zek podatkowy powstaje z chwil wydania towaru lub wykonania us ugi, z zastrze eniem ust. 2 21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust Je eli podatnik wysy a towar nabywcy lub wskazanej przez niego osobie trzeciej, obowi zek podatkowy powstaje z chwil wydania towaru jednej z tych osób. 3. Je eli podatnik wydaje towar podmiotowi, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4, obowi zek podatkowy powstaje z chwil otrzymania przez podatnika zap aty za wydany towar, nie pó niej jednak ni w terminie 30 dni, licz c od dnia wykonania us ugi przez ten podmiot. 4. Je eli dostawa towaru lub wykonanie us ugi powinny by potwierdzone faktur, obowi zek podatkowy powstaje z chwil wystawienia faktury, nie pó niej jednak ni w 7. dniu, licz c od dnia wydania towaru lub wykonania us ugi.

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug (Dz. U. z dnia 5 kwietnia 2004 r.) DZIA I Przepisy ogólne

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug (Dz. U. z dnia 5 kwietnia 2004 r.) DZIA I Przepisy ogólne Dz.U.04.54.535 USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us³ug (Dz. U. z dnia 5 kwietnia 2004 r.) DZIA I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem od towarów i us³ug.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług Podatek od towarów i usług. Red.: Aneta Kaźmierczyk Wykaz skrótów Słowo wstępne Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług 1.1. Cechy charakterystyczne podatku VAT 1.2. Prounijna wykładnia

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług w 2011r.

Podatek od towarów i usług w 2011r. Podatek od towarów i usług w 2011r. Opracowanie niniejsze uwzględnia stan prawny na dzień 1.10.2011r. Przepisy prawne dotyczące podatku VAT (teksty aktów prawnych). 1) ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 USTAWA. z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 USTAWA. z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/304 Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem od towarów i usług.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. (Dz. U. Nr 54, poz. 535) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. (Dz. U. Nr 54, poz. 535) DZIAŁ I. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem od towarów i usług. 2. Podatek od towarów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych Dz.U.08.234.1577 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynno ci cywilnoprawnych (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn

ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn Dz.U.06.243.1763 ROZPORZ DZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie pobierania przez p atników podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z dnia 27 grudnia 2006 r.) Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/120/2015 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 1 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/120/2015 RADY GMINY PODEGRODZIE. z dnia 1 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XII/120/2015 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji na podatek rolny i wzoru informacji o gruntach w sprawie podatku rolnego Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm. 1) ) wprowadza się następujące zmiany:

Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm. 1) ) wprowadza się następujące zmiany: Projekt z 2007-05-29 Ustawa z dnia... o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849)

... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849) ... Pieczęć nagłówkowa podatnika Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację... DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 2 do uchwały Nr L/523/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ www.coi.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ www.coi.gov. 1 z 5 2015-10-22 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ www.coi.gov.pl/ Warszawa: Wykonanie usługi modyfikacji

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2015 poz. 1302

Dz.U. 2015 poz. 1302 Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2015 poz. 1302 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

z dnia 7 listopada 2008 r. (Dz. U. z dnia 28 listopada 2008 r.)

z dnia 7 listopada 2008 r. (Dz. U. z dnia 28 listopada 2008 r.) USTAWA z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 1),2) (Dz. U. z dnia 28 listopada 2008 r.) Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T A W A. z dnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 1) Wyciąg zmian wprowadzonych do projektu z dnia 7 stycznia 2014 r. U S T A W A Projekt z dnia 9 stycznia 2014 r. z dnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 kwietnia 2016 r.

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 kwietnia 2016 r. Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31 INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.prgok.pl Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

Druk nr 734 Warszawa, 26 czerwca 2006 r.

Druk nr 734 Warszawa, 26 czerwca 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-77-06 Druk nr 734 Warszawa, 26 czerwca 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku Na

Bardziej szczegółowo

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK 1.Numer ewidencyjny EPN Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/69/11 Rady z dnia 20 grudnia 2011 r. DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Organ podatkowy:

Bardziej szczegółowo

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia. WIADCZENIA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ALIMENTÓW Ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz ich wyp ata nast puj odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2230 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2230 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2230 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE Warszawa, dn. 27.11.2014 r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/33USM/11/2014 o wartości poniżej 207 000 EURO na Dostosowanie istniejących izolatoriów w związku

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Faktura VAT. Dane umieszczane na fakturze. Artykuł 106 ustawy VAT wymienia obligatoryjne dane, które muszą być ujęte na fakturze, a więc,

Faktura VAT. Dane umieszczane na fakturze. Artykuł 106 ustawy VAT wymienia obligatoryjne dane, które muszą być ujęte na fakturze, a więc, Faktura VAT Faktura to jeden z najważniejszych dokumentów w obrocie gospodarczym, rodzaj rachunku zawierającego dokładne dane o dokonywanej transakcji. Szczególnym jej rodzajem jest faktura VAT, będąca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

C. Świadczenie usług oraz przekazanie i zużycie towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy w świetle uregulowań podatku VAT:

C. Świadczenie usług oraz przekazanie i zużycie towarów na potrzeby reprezentacji i reklamy w świetle uregulowań podatku VAT: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 763311 Temat: Podatek VAT w 2012 roku - warsztaty praktyczne 24-25 Styczeń Wrocław, Centrum miasta, Kod szkolenia: 763311 Koszt szkolenia: 1150.00 + 23% VAT

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Ułatwienie w rozliczaniu podatku VAT w imporcie towarów. Ministerstwo Finansów 22 październik 2013 r.

Ułatwienie w rozliczaniu podatku VAT w imporcie towarów. Ministerstwo Finansów 22 październik 2013 r. Ułatwienie w rozliczaniu podatku VAT w imporcie towarów Ministerstwo Finansów 22 październik 2013 r. Od dnia 1 grudnia 2008 r. obowiązuj zują przepisy ustawy o podatku od towarów w i usług ug art. 33a

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Kraków: Dostawa paliw do pojazdów służbowych i agregatów prądotwórczych Straży Miejskiej Miasta Krakowa Numer ogłoszenia: 326484-2015; data zamieszczenia: 01.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI, UŻYTKOWANIA I USTALANIA OPŁAT ZA LOKALE UŻYTKOWE W OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ *PRZYSZŁOŚĆ* W OPOLU

REGULAMIN USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI, UŻYTKOWANIA I USTALANIA OPŁAT ZA LOKALE UŻYTKOWE W OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ *PRZYSZŁOŚĆ* W OPOLU REGULAMIN USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI, UŻYTKOWANIA I USTALANIA OPŁAT ZA LOKALE UŻYTKOWE W OPOLSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ *PRZYSZŁOŚĆ* W OPOLU I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 16-09-1982 r., Prawo

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. 1397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zaliczka jako forma finansowania Projektów. Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zaliczka jako forma finansowania Projektów. Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zaliczka jako forma finansowania Projektów 1 Ogólna zasady zaliczkowania Dzia anie 8.2 Zaliczka przekazywana jest jednokrotnie na podstawie wniosku o p atno zaliczkow. Wysoko zaliczki nie mo e by wy sza

Bardziej szczegółowo

ZASADY OBLICZANIA ZAKRESU WYKORZYSTYWANIA NABYWANYCH TOWARÓW I USŁUG DO CELÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W PRZYPADKU NIEKTÓRYCH PODATNIKÓW

ZASADY OBLICZANIA ZAKRESU WYKORZYSTYWANIA NABYWANYCH TOWARÓW I USŁUG DO CELÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W PRZYPADKU NIEKTÓRYCH PODATNIKÓW Załącznik do broszury informacyjnej z dnia 17 lutego 2016 r. ZASADY OBLICZANIA ZAKRESU WYKORZYSTYWANIA NABYWANYCH TOWARÓW I USŁUG DO CELÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W PRZYPADKU NIEKTÓRYCH PODATNIKÓW Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

(Dz. U. Nr 175, poz. 1459, z późn. zm.) stan na 9 października 2011 r. USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r.

(Dz. U. Nr 175, poz. 1459, z późn. zm.) stan na 9 października 2011 r. USTAWA. z dnia 29 lipca 2005 r. USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Art. 1. 1. Osoby fizyczne i prawne będące w dniu 13 października 2005 r. użytkownikami wieczystymi

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o zmianę wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych

W N I O S E K o zmianę wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych Naczelnik Urzędu Celnego w... W N I O S E K o zmianę wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych UWAGA: 1) wniosek składa się z 3 części w zależności od podmiotu należy wypełnić tylko jedną

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

K-31 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób

K-31 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób K-31 Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób Wydział/Jednostka prowadząca Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Trzebnicy Wymagane dokumenty: 1. Wniosek o wydanie licencji na

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym

USTAWA. z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym Art. 1. [Przedmiot opodatkowania] 1. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl 1 z 6 2013-11-15 07:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl Warszawa: Kompleksowa ochrona osób i mienia w siedzibie Agencji

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 97 poz. 1050 USTAWA. z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach 1)

Dz.U. 2001 Nr 97 poz. 1050 USTAWA. z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach 1) Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2001 Nr 97 poz. 1050 USTAWA z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 385. Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) zasady i tryb kształtowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu

Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 598 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 19 kwietnia 2013 r. o sprostowaniu błędu Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 20 lipca

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl 1 2015-07-09 12:06 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl Kraków: Druk materiałów reklamowych według bieżącego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Spis treści Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej

Spis treści Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej Przedmowa... Wykazskrótów... XI XIII Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej Preambuła... 3 Tytuł I. Przedmiot i zakres stosowania...

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

USTAWA. z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług LexPolonica nr 29870. Stan prawny 2012-11-29 Dz.U.2011.177.1054 (U) Podatek od towarów i usług (VAT) zmiany: 2011-09-01 Dz.U.2011.64.332 art. 1 2012-01-01 Dz.U.2011.64.332 art. 1 Dz.U.2011.134.780 art.

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.pl Warszawa: Dostawa 38 modułów do przełączników Cisco oraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Jak wykazać usługi udostępnienia pracowników budowlanych

Jak wykazać usługi udostępnienia pracowników budowlanych Jak wykazać usługi udostępnienia pracowników budowlanych Autor: Marcin Szymankiewicz Przedmiotem działalności ABC sp. z o.o. (podatnik VAT czynny) z siedzibą we Wrocławiu jest m.in. świadczenie usług oddelegowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 901/2012 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 19.11.2012 r. Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Jaraczewo: Dostawa i montaż mebli na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy. Numer ogłoszenia: 200094-2011; data zamieszczenia: 14.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 4. Na rok

DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 4. Na rok 1.Identyfikator Podatkowy (NIP albo numer PESEL) Podatnika składającego deklarację 2. Klasa rodzaju podstawowej działalności wg PKD (Rozp. Rady Min. z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego U M O W A nr RP -.. o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl 1 z 6 2014-03-07 07:22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zoz.net.pl Świętochłowice: Dostawa odzieży roboczej i obuwia roboczego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.nasielsk.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.nasielsk.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Nasielsk: Dostawa na podstawie umowy leasingu finansowego fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2011 roku 1szt. sprzętu medycznego - aparatu ultrasonograficznego. Numer ogłoszenia: 325940-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl Warszawa: Całodobowa, bezpośrednia ochrona osób i mienia w budynkach Teatru Narodowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa: usługa modyfikacji systemu ZSI db modułów finansowoksięgowych

Warszawa: usługa modyfikacji systemu ZSI db modułów finansowoksięgowych Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: usługa modyfikacji systemu ZSI db modułów finansowoksięgowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 1809 UCHWAŁA NR XVIII/114/2016 RADY GMINY JEŻÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie:

Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie: Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie ul. Zaciszna2,63-200 Jarocin Tel. 062 747 35 79, fax 062 747 73 88 e-mail:sekretariat@pup.jarocin.pl ZASADY OKRESLAJACE PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA, NAGRODY

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię:

U C H W A Ł A NR XIX/81/2008. Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku. u c h w a l a s ię: U C H W A Ł A NR XIX/81/2008 Rady Gminy Ostrowite z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Na podstawie art. 90f. ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek od czynności cywilnoprawnych Stanisław Bogucki Anna Dumas Wojciech Stachurski Krzysztof Winiarski Podatek od czynności cywilnoprawnych Komentarz dla praktyków Stan prawny: 1 kwietnia 2014 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

1. Brak wystawiania faktur wewnętrznych dokumentujących WNT lub import usług.

1. Brak wystawiania faktur wewnętrznych dokumentujących WNT lub import usług. Jakie problemy podatkowe występują w przypadku przepisów ustawy o VAT? W trakcie audytów podatkowych audytorzy szczególną uwagę zwracają na rozliczenie przez podatników faktur wystawionych przez zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Istotne Postanowienia Umowy Załącznik nr 2 Wykonawca został wybrany w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Polski Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 10132-2013; data zamieszczenia: 08.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 10132-2013; data zamieszczenia: 08.01.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2013-01-08 09:04 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.aotm.gov.pl Warszawa: Usługa rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip 1 z 5 2012-06-13 15:30 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip Kraków: Świadczenie usług rezerwacji, zakupu i dostarczania

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania oferty cenowej

Zaproszenie do składania oferty cenowej UZP Procedura udzielania zamówień publicznych Załącznik nr 4 Wersja: 2 Strona: 1 z 3 Zaproszenie do składania oferty cenowej Podstawa prawna: zgodnie z przepisem art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych Umowa / w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych zawarta w dniu.. pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy z siedzibą w Gdyni ul. Kołłątaja 8 reprezentowanym przez Dyrektora Joannę Siwicką

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 200 poz. 1682 USTAWA. z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym

Dz.U. 2002 Nr 200 poz. 1682 USTAWA. z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym Kancelaria Sejmu s. 1/8 Dz.U. 2002 Nr 200 poz. 1682 USTAWA z dnia 30 października 2002 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 465, z 2015 r. poz. 1045. o podatku leśnym Art. 1. 1. Opodatkowaniu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Podstawa prawna: 41 pkt. 28 Statutu Spółdzielni. I POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N. Podstawa prawna: 41 pkt. 28 Statutu Spółdzielni. I POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N Odstąpienia od dochodzenia wierzytelności odsetkowych z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat należnych Spółdzielni Mieszkaniowej Ustronie w Radomiu. Podstawa prawna: 41 pkt. 28 Statutu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mc.bip.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mc.bip.gov.pl/ Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mc.bip.gov.pl/ Warszawa: Przeprowadzenie indywidualnych kursów języka angielskiego i

Bardziej szczegółowo

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Komisja Finansów Publicznych * * * Podkomisja stała do spraw monitorowania systemu podatkowego FPB02S-11-08

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Komisja Finansów Publicznych * * * Podkomisja stała do spraw monitorowania systemu podatkowego FPB02S-11-08 Warszawa, dnia 23 października 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Komisja Finansów Publicznych * * * Podkomisja stała do spraw monitorowania systemu podatkowego FPB02S-11-08 SPRAWOZDANIE PODKOMISJI

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.)

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) (Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) REGULAMIN REALIZACJI WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUBINKOWO W TORUNIU

Bardziej szczegółowo

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian:

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian: Niniejsza informacja dotyczy abonentów, którzy w okresie od 23 czerwca 2013r. do 7 czerwca 2014r. związali/zwiążą się Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów T- Mobile. Regulamin

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Inspektorat Sanitarny, ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22

I. 1) NAZWA I ADRES: Główny Inspektorat Sanitarny, ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 1 z 5 2016-05-20 10:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: WYKONANIE, KONFEKCJONOWANIE ORAZ DYSTRYBUCJA 1210

Bardziej szczegółowo

Leasing regulacje. -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT

Leasing regulacje. -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT Leasing Leasing regulacje -Kodeks cywilny umowa leasingu -UPDOP, UPDOF podatek dochodowy -ustawa o VAT na potrzeby VAT Przepisy dotyczące ewidencji księgowej: -UoR, art. 3, ust. 4, pkt. 1-7 oraz ust. 5

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla

Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi przetwarzanie pojazdów wycofanych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI

R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI R E G U L A M I N FINANSOWANIA PRAC REMONTOWYCH REALIZOWANYCH W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH / BUDYNKACH/ ŚRODKAMI WSPÓLNYMI SPÓŁDZIELNI PODSTAWA PRAWNA 1. 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.kodeks

Bardziej szczegółowo

19 / 2008. Wysokie Mazowieckie, 2008-06-23 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy 19/2008

19 / 2008. Wysokie Mazowieckie, 2008-06-23 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy 19/2008 19 / 2008 Wysokie Mazowieckie, 2008-06-23 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy 19/2008 nazwa zamówienia : zakup oleju napędowego, oleju do silnika,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/13/2011 Rady Gminy Obrzycko z dnia 18 stycznia 2011 r.

Uchwała Nr IV/13/2011 Rady Gminy Obrzycko z dnia 18 stycznia 2011 r. Uchwała Nr IV/13/2011 Rady Gminy Obrzycko z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie finansowego wsparcia klubom sportowym działającym na terenie Gminy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Skwer Ks. Kard. Wyszyńskiego 9, 01-015 Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krrit.gov.pl/krrit/bip/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-przetargach/ Warszawa:

Bardziej szczegółowo

Art. 248 1. Nadp ata mo e by nadwymiarem, nadp aceniem albo nadp at konstytucyjn.

Art. 248 1. Nadp ata mo e by nadwymiarem, nadp aceniem albo nadp at konstytucyjn. Komentarz do przepisów o nadp acie. Przepisy o nadp acie s najbardziej kazuistyczn, skomplikowan i najmniej czyteln cz ci Ordynacji podatkowej. Dlatego wymagaj uproszczenia. Nale y je te dostosowa do konwencji

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej

System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej KARTA INFORMACYJNA K/021 Wydanie 04 Data wydania 31.01.2014 URZĄD SKARBOWY w Chrzanowie; 32-500 Chrzanów, ul. Garncarska 9 Centrala: 32 625 71 00,

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

Wykonanie podziału geodezyjnego działek na terenie powiatu gryfińskiego z podziałem na 2 zadania.

Wykonanie podziału geodezyjnego działek na terenie powiatu gryfińskiego z podziałem na 2 zadania. A / I N S T R U K C J A D L A W Y K O N A W C Ó W 1. Zamawiający Województwo Zachodniopomorskie - Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, ul. Szczecińska 31, 75-122 Koszalin, tel. 94 342

Bardziej szczegółowo