USTAWA. z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us ug. (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2011 r., Nr 134, poz. 780) DZIA l.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "USTAWA. z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us ug. (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2011 r., Nr 134, poz. 780) DZIA l."

Transkrypt

1 USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us ug (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2011 r., Nr 134, poz. 780) DZIA l Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres regulacji] 1. Ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem od towarów i us ug. 2. Podatek od towarów i us ug stanowi dochód bud etu pa stwa. Art. 2. [Definicje] Ilekro w dalszych przepisach jest mowa o: 1) terytorium kraju rozumie si przez to terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrze eniem art. 2a; 2) pa stwie cz onkowskim rozumie si przez to pa stwo cz onkowskie Unii Europejskiej ; 3) terytorium Unii Europejskiej rozumie si przez to terytoria pa stw cz onkowskich Unii Europejskiej, z tym e na potrzeby stosowania tej ustawy: a) Ksi stwo Monako traktuje si jako terytorium Republiki Francuskiej, wysp Man traktuje si jako terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó nocnej, suwerenne strefy Akrotiri i Dhekelia traktuje si jako terytorium Republiki Cypru, b) nast puj ce terytoria poszczególnych pa stw cz onkowskich traktuje si jako wy czone z terytorium Unii Europejskiej: wysp Helgoland, terytorium Buesingen z Republiki Federalnej Niemiec, Ceut, Melill, Wyspy Kanaryjskie z Królestwa Hiszpanii, Livigno, Campione d'ltalia, w osk cz jeziora Lugano z Republiki W oskiej, departamenty zamorskie Republiki Francuskiej z Republiki Francuskiej, Gór Athos z Republiki Greckiej, Wyspy Alandzkie z Republiki Finlandii, Wyspy Normandzkie ze Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó nocnej, c) Gibraltar traktuje si jako wy czony z terytorium Unii Europejskiej; 4) terytorium pa stwa cz onkowskiego rozumie si przez to terytorium pa stwa wchodz ce w sk ad terytorium Unii Europejskiej, z zastrze eniem art. 2a; 5) terytorium pa stwa trzeciego rozumie si przez to terytorium pa stwa niewchodz ce w sk ad terytorium Unii Europejskiej, z zastrze eniem art. 2a ust. 1 i 3; 6) towarach rozumie si przez to rzeczy oraz ich cz ci, a tak e wszelkie postacie energii; 7) imporcie towarów rozumie si przez to przywóz towarów z terytorium pa stwa trzeciego na terytorium kraju;

2 8) eksporcie towarów rozumie si przez to potwierdzony przez urz d celny okre lony w przepisach celnych wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej w wykonaniu czynno ci okre lonych w art. 7, je eli wywóz jest dokonany przez: a) dostawc lub na jego rzecz, lub b) [1] nabywc maj cego siedzib poza terytorium kraju, lub na jego rzecz, z wy czeniem towarów wywo onych przez samego nabywc dla celów wyposa enia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych rodków transportu s cych do celów prywatnych; 9) imporcie us ug rozumie si przez to wiadczenie us ug, z tytu u wykonania których podatnikiem jest us ugobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4; 10) nowych rodkach transportu rozumie si przez to przeznaczone do transportu osób lub towarów: a) pojazdy l dowe nap dzane silnikiem o pojemno ci skokowej wi kszej ni 48 centymetrów sze ciennych lub o mocy wi kszej ni 7,2 kilowata, je eli przejecha y nie wi cej ni kilometrów lub od momentu dopuszczenia ich do u ytku up yn o nie wi cej ni 6 miesi cy; za moment dopuszczenia do u ytku pojazdu l dowego uznaje si dzie, w którym zosta on pierwszy raz zarejestrowany w celu dopuszczenia do ruchu drogowego lub w którym po raz pierwszy podlega on obowi zkowi rejestracji w celu dopuszczenia do ruchu drogowego w zale no ci od tego, która z tych dat jest wcze niejsza; je eli nie mo na ustali dnia pierwszej rejestracji pojazdu dowego lub dnia, w którym podlega on pierwszej rejestracji, za moment dopuszczenia do u ytku tego pojazdu uznaje si dzie, w którym zosta on wydany przez producenta pierwszemu nabywcy, lub dzie, w którym zosta po raz pierwszy u yty dla celów demonstracyjnych przez producenta, b) jednostki p ywaj ce o d ugo ci wi kszej ni 7,5 metra, je eli by y u ywane nie d ej ni 100 godzin roboczych na wodzie lub od momentu ich dopuszczenia do u ytku up yn o nie wi cej ni 3 miesi ce, z wyj tkiem statków morskich, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1; za moment dopuszczenia do u ytku jednostki p ywaj cej uznaje si dzie, w którym zosta a ona wydana przez producenta pierwszemu nabywcy, lub dzie, w którym zosta a po raz pierwszy u yta dla celów demonstracyjnych przez producenta, c) statki powietrzne o maksymalnej masie startowej wi kszej ni kilogramów, je eli by y u ywane nie d ej ni 40 godzin roboczych lub od momentu ich dopuszczenia do u ytku up yn o nie wi cej ni 3 miesi ce, z wyj tkiem rodków transportu lotniczego, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 6; za moment dopuszczenia do ytku statku powietrznego uznaje si dzie, w którym zosta on wydany przez producenta pierwszemu nabywcy, lub dzie, w którym zosta po raz pierwszy u yty dla celów demonstracyjnych przez producenta; 11) podatku od warto ci dodanej rozumie si przez to podatek od warto ci dodanej nak adany na terytorium pa stwa cz onkowskiego, z wyj tkiem podatku od towarów i us ug nak adanego t ustaw ; 12) obiektach budownictwa mieszkaniowego rozumie si przez to budynki mieszkalne sta ego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11; 13) urz dzie skarbowym rozumie si przez to urz d skarbowy, którym kieruje w ciwy dla podatnika naczelnik urz du skarbowego; 14) pierwszym zasiedleniu rozumie si przez to oddanie do u ytkowania, w wykonaniu czynno ci podlegaj cych opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub u ytkownikowi budynków, budowli lub ich cz ci, po ich: a) wybudowaniu lub

3 b) ulepszeniu, je eli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowi y co najmniej 30 % warto ci pocz tkowej; 14a) wytworzeniu nieruchomo ci rozumie si przez to wybudowanie budynku, budowli lub ich cz ci, lub ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym; 15) dzia alno ci rolniczej rozumie si przez to produkcj ro linn i zwierz, w tym równie produkcj materia u siewnego, szkó karskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcj warzywnicz, gruntow, szklarniow i pod foli, produkcj ro lin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicz, chów, hodowl i produkcj materia u zarodowego zwierz t, ptactwa i owadów u ytkowych, produkcj zwierz typu przemys owego lub fermowego oraz chów i hodowl ryb i innych organizmów yj cych w wodzie, a tak e uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy ro lin in vitro, fermow hodowl i chów drobiu rze nego i nie nego, wyl garnie drobiu, hodowl i chów zwierz t futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowl d ownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowl innych zwierz t poza gospodarstwem rolnym oraz sprzeda produktów gospodarki le nej i owieckiej, z wyj tkiem drewna okr ego z drzew tropikalnych (PKWiU ) oraz bambusa (PKWiU ex ), a tak e wiadczenie us ug rolniczych; 16) gospodarstwie rolnym rozumie si przez to gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym; 17) gospodarstwie le nym rozumie si przez to gospodarstwo prowadzone przez podatnika, na którym ci y obowi zek podatkowy w podatku le nym; 18) gospodarstwie rybackim rozumie si przez to prowadzenie dzia alno ci w zakresie chowu i hodowli ryb oraz innych organizmów yj cych w wodzie; 19) rolniku rycza towym rozumie si przez to rolnika dokonuj cego dostawy produktów rolnych pochodz cych z asnej dzia alno ci rolniczej lub wiadcz cego us ugi rolnicze, korzystaj cego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyj tkiem rolnika obowi zanego na podstawie odr bnych przepisów do prowadzenia ksi g rachunkowych; 20) produktach rolnych rozumie si przez to towary wymienione w za czniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika rycza towego z produktów pochodz cych z jego w asnej dzia alno ci rolniczej przy u yciu rodków zwykle u ywanych w gospodarstwie rolnym, le nym i rybackim; 21) us ugach rolniczych rozumie si przez to us ugi wymienione w za czniku nr 2 do ustawy; 22) sprzeda y rozumie si przez to odp atn dostaw towarów i odp atne wiadczenie us ug na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewn trzwspólnotow dostaw towarów; 23) sprzeda y wysy kowej z terytorium kraju rozumie si przez to dostaw towarów wysy anych lub transportowanych przez podatnika podatku od towarów i us ug lub na jego rzecz z terytorium kraju na terytorium pa stwa cz onkowskiego inne ni terytorium kraju, które jest pa stwem przeznaczenia dla wysy anego lub transportowanego towaru, pod warunkiem e dostawa dokonywana jest na rzecz: a) podatnika podatku od warto ci dodanej lub osoby prawnej nieb cej podatnikiem podatku od warto ci dodanej, którzy nie maj obowi zku rozliczania wewn trzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9, lub b) innego ni wymieniony w lit. a podmiotu nieb cego podatnikiem podatku od warto ci dodanej; 24) sprzeda y wysy kowej na terytorium kraju rozumie si przez to dostaw towarów wysy anych lub transportowanych przez podatnika podatku od warto ci dodanej lub na jego rzecz z terytorium pa stwa

4 cz onkowskiego innego ni terytorium kraju na terytorium kraju, które jest pa stwem przeznaczenia dla wysy anego lub transportowanego towaru, pod warunkiem e dostawa jest dokonywana na rzecz: a) podatnika lub osoby prawnej nieb cej podatnikiem w rozumieniu art. 15, którzy nie maj obowi zku rozliczania wewn trzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9, lub b) innego ni wymieniony w lit. a podmiotu, nieb cego podatnikiem w rozumieniu art. 15 i niemaj cego obowi zku rozliczania wewn trzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 9; 25) ma ym podatniku rozumie si przez to podatnika podatku od towarów i us ug: a) u którego warto sprzeda y (wraz z kwot podatku) nie przekroczy a w poprzednim roku podatkowym wyra onej w z otych kwoty odpowiadaj cej równowarto ci euro, b) prowadz cego przedsi biorstwo maklerskie, zarz dzaj cego funduszami inwestycyjnymi, b cego agentem, zleceniobiorc lub inn osob wiadcz us ugi o podobnym charakterze, z wyj tkiem komisu je eli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane us ugi (wraz z kwot podatku) nie przekroczy a w poprzednim roku podatkowym wyra onej w z otych kwoty odpowiadaj cej równowarto ci euro przy czym przeliczenia kwot wyra onych w euro dokonuje si wed ug redniego kursu euro og aszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzie roboczy pa dziernika poprzedniego roku podatkowego, w zaokr gleniu do 1000 z ; 26) [2] us ugach elektronicznych rozumie si przez to us ugi wiadczone drog elektroniczn, o których mowa w art. 7 rozporz dzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiaj cego rodki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od warto ci dodanej (Dz. Urz. UE L 77 z , str. 1); 26a) systemie gazowym rozumie si przez to system gazowy znajduj cy si na terytorium Unii Europejskiej lub jak kolwiek sie po czon z takim systemem; 27) wyrobach akcyzowych rozumie si przez to wyroby akcyzowe w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wy czeniem gazu dostarczanego w systemie gazowym; 27a) systemie elektroenergetycznym rozumie si przez to system elektroenergetyczny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z pó n. zm.); 27b) warto ci rynkowej rozumie si przez to ca kowit kwot, jak, w celu uzyskania w danym momencie danych towarów lub us ug, nabywca lub us ugobiorca na takim samym etapie sprzeda y jak ten, na którym dokonywana jest dostawa towarów lub wiadczenie us ug, musia by, w warunkach uczciwej konkurencji, zap aci niezale nemu dostawcy lub us ugodawcy na terytorium kraju; w przypadku gdy nie mo na ustali porównywalnej dostawy towarów lub wiadczenia us ug, przez warto rynkow rozumie si : a) w odniesieniu do towarów kwot nie mniejsz ni cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a w przypadku braku ceny nabycia, koszt wytworzenia, okre lone w momencie dostawy, b) w odniesieniu do us ug kwot nie mniejsz ni ca kowity koszt poniesiony przez podatnika na wykonanie tych us ug; 27c) magazynie konsygnacyjnym rozumie si przez to wyodr bnione u podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT UE, o którym mowa w art. 97 ust. 4, miejsce przechowywania na terytorium kraju towarów nale cych do podatnika podatku od warto ci dodanej przemieszczonych przez niego lub na jego rzecz z terytorium pa stwa cz onkowskiego innego ni terytorium kraju do tego miejsca, z którego podatnik

5 zarejestrowany jako podatnik VAT UE, przechowuj cy towary, pobiera je, a przeniesienie prawa do rozporz dzania tymi towarami jak w ciciel nast puje w momencie ich pobrania; 27d) prowadz cym magazyn konsygnacyjny rozumie si przez to podatnika, który przechowuje w magazynie konsygnacyjnym towary i pobiera je z tego magazynu; 27e) zorganizowanej cz ci przedsi biorstwa rozumie si przez to organizacyjnie i finansowo wyodr bniony w istniej cym przedsi biorstwie zespó sk adników materialnych i niematerialnych, w tym zobowi zania, przeznaczonych do realizacji okre lonych zada gospodarczych, który zarazem móg by stanowi niezale ne przedsi biorstwo samodzielnie realizuj ce te zadania; 27f) czasopismach specjalistycznych rozumie si przez to drukowane wydawnictwa periodyczne oznaczone symbolem ISSN, obj te kodem PKWiU i CN 4902, o tematyce szeroko poj tych zagadnie odnosz cych si do dzia alno ci kulturalnej lub twórczej, edukacyjnej, naukowej lub popularnonaukowej, spo ecznej, zawodowej i metodycznej, regionalnej lub lokalnej, a tak e przeznaczone dla osób niewidomych i niedowidz cych, publikowane nie cz ciej ni raz w tygodniu w postaci odr bnych zeszytów (numerów) obj tych wspólnym tytu em, których zako czenia nie przewiduje si, ukazuj ce si na ogó w regularnych odst pach czasu w nak adzie nie wy szym ni egzemplarzy, z wyj tkiem: a) periodyków o tre ci ogólnej, stanowi cych podstawowe ród o informacji bie cej o aktualnych wydarzeniach krajowych lub zagranicznych, przeznaczonych dla szerokiego kr gu czytelników, b) publikacji zawieraj cych tre ci pornograficzne, publikacji zawieraj cych tre ci nawo uj ce do nienawi ci na tle ró nic narodowo ciowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze wzgl du na bezwyznaniowo lub zniewa aj ce z tych powodów grup ludno ci lub poszczególne osoby oraz publikacji propaguj cych ustroje totalitarne, c) wydawnictw, w których co najmniej 33 % powierzchni jest przeznaczone nieodp atnie lub odp atnie na og oszenia handlowe, reklamy lub teksty reklamowe, w szczególno ci czasopism informacyjno-reklamowych, reklamowych, folderów i katalogów reklamowych, d) wydawnictw, które zawieraj g ównie kompletn powie, opowiadanie lub inne dzie o w formie tekstu ilustrowanego lub nie, albo w formie rysunków opatrzonych opisem lub nie, e) publikacji, w których wi cej ni 20 % powierzchni jest przeznaczone na krzy ówki, kryptogramy, zagadki oraz inne gry s owne lub rysunkowe, f) publikacji zawieraj cych informacje popularne, w szczególno ci porady, informacje o znanych i s awnych postaciach z ycia publicznego, g) czasopism, na których nie zostanie uwidoczniona wysoko nak adu. 28) Ordynacji podatkowej rozumie si przez to ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z pó n. zm. 1) ); 29) (uchylony); 30) PKWiU ex rozumie si przez to zakres wyrobów lub us ug w szy ni okre lony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Us ug. Art. 2a. [Okre lenie terytorium kraju w przypadku zawarcia umów w sprawie budowy lub utrzymania mostów transgranicznych] 1. W przypadku umów zawartych mi dzy Rzecz pospolit Polsk a pa stwem cz onkowskim lub pa stwem trzecim w sprawie budowy lub utrzymania mostów transgranicznych, za

6 terytorium kraju uznaje si most i miejsce jego budowy, po one poza terytorium kraju, za które, zgodnie z umow, jest odpowiedzialna Rzeczpospolita Polska, je eli w odniesieniu do tej umowy zosta a wydana decyzja Rady upowa niaj ca do stosowania rodków stanowi cych odst pstwo od art. 5 dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od warto ci dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z , str. 1, z pó n. zm.), zwanej dalej dyrektyw 2006/112/WE. 2. W przypadku umów zawartych mi dzy Rzecz pospolit Polsk a pa stwem cz onkowskim w sprawie budowy lub utrzymania mostów transgranicznych, za terytorium tego pa stwa cz onkowskiego uznaje si most i miejsce jego budowy, po one na terytorium kraju, za które, zgodnie z umow, jest odpowiedzialne to pa stwo cz onkowskie, je eli w odniesieniu do tej umowy zosta a wydana decyzja Rady upowa niaj ca do stosowania rodków stanowi cych odst pstwo od art. 5 dyrektywy 2006/112/WE. 3. W przypadku umów zawartych mi dzy Rzecz pospolit Polsk a pa stwem trzecim w sprawie budowy lub utrzymania mostów transgranicznych, za terytorium pa stwa trzeciego uznaje si most i miejsce jego budowy, po one na terytorium kraju, za które, zgodnie z umow, jest odpowiedzialne to pa stwo trzecie, je eli w odniesieniu do tej umowy zosta a wydana decyzja Rady upowa niaj ca do stosowania rodków stanowi cych odst pstwo od art. 5 dyrektywy 2006/112/WE. Art. 3. [W ciwo miejscowa] 1. W ciwym dla podatnika organem podatkowym jest naczelnik urz du skarbowego w ciwy ze wzgl du na miejsce wykonywania czynno ci podlegaj cych opodatkowaniu podatkiem od towarów i us ug, z zastrze eniem ust Je eli czynno ci podlegaj ce opodatkowaniu podatkiem od towarów i us ug s wykonywane na terenie obj tym zakresem dzia ania dwóch lub wi cej urz dów skarbowych, w ciwo miejscow ustala si dla: 1) osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemaj cych osobowo ci prawnej ze wzgl du na adres siedziby; 2) osób fizycznych ze wzgl du na miejsce zamieszkania. 3. W przypadku podatników: 1) o których mowa w art. 16 i w art. 17, nieb cych podatnikami w rozumieniu art. 15, w ciwym organem podatkowym jest: a) dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemaj cych osobowo ci prawnej naczelnik urz du skarbowego w ciwy ze wzgl du na adres siedziby, b) dla osób fizycznych naczelnik urz du skarbowego w ciwy ze wzgl du na miejsce zamieszkania; 2) [3] nieposiadaj cych siedziby dzia alno ci gospodarczej lub sta ego miejsca prowadzenia dzia alno ci gospodarczej na terytorium kraju w ciwym organem podatkowym jest Naczelnik Drugiego Urz du Skarbowego Warszawa- ródmie cie. 3a. Przepisy ust. 1 3 nie naruszaj przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urz dach i izbach skarbowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz i Nr 273, poz. 2703). 4. Je eli nie mo na ustali w ciwo ci miejscowej w sposób okre lony w ust. 1 3a, w ciwym organem podatkowym jest Naczelnik Drugiego Urz du Skarbowego Warszawa- ródmie cie. 5. Przepisy ust. 1 4 nie maj zastosowania w przypadkach, o których mowa w art. 33, 34, 37 ust. 1 i 3 oraz w art. 38.

7 Art. 4. [Wy czenie stosowania ulg i zwolnie ] Ulgi i zwolnienia podatkowe udzielone na podstawie odr bnych ustaw nie maj zastosowania do podatku od towarów i us ug. DZIA II Zakres opodatkowania Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 5. [Zakres opodatkowania] 1. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i us ug, zwanym dalej podatkiem, podlegaj : 1) odp atna dostawa towarów i odp atne wiadczenie us ug na terytorium kraju; 2) eksport towarów; 3) import towarów; 4) wewn trzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; 5) wewn trzwspólnotowa dostawa towarów. 2. Czynno ci okre lone w ust. 1 podlegaj opodatkowaniu niezale nie od tego, czy zosta y wykonane z zachowaniem warunków oraz form okre lonych przepisami prawa. 3. Opodatkowaniu podatkiem podlegaj równie towary w przypadku, o którym mowa w art. 14. Przepis ust. 2 stosuje si odpowiednio. Art. 5a. [Towary lub us ugi b ce przedmiotem czynno ci, o których mowa w art. 5] Towary lub us ugi b ce przedmiotem czynno ci, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, s identyfikowane za pomoc tych klasyfikacji, je eli dla tych towarów lub us ug przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powo uj symbole statystyczne. Art. 6. [Wy czenie stosowania przepisów ustawy] Przepisów ustawy nie stosuje si do: 1) transakcji zbycia przedsi biorstwa lub zorganizowanej cz ci przedsi biorstwa; 2) czynno ci, które nie mog by przedmiotem prawnie skutecznej umowy. 3) (uchylony). Rozdzia 2 Dostawa towarów i wiadczenie us ug Art. 7. [Dostawa towarów] 1. Przez dostaw towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie si przeniesienie prawa do rozporz dzania towarami jak w ciciel, w tym równie : 1) przeniesienie z nakazu organu w adzy publicznej lub podmiotu dzia aj cego w imieniu takiego organu lub przeniesienie z mocy prawa prawa w asno ci towarów w zamian za odszkodowanie; 2) wydanie towarów na podstawie umowy dzier awy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas okre lony lub umowy sprzeda y na warunkach odroczonej p atno ci, je eli umowa przewiduje,

8 e w nast pstwie normalnych zdarze przewidzianych t umow lub z chwil zap aty ostatniej raty prawo asno ci zostanie przeniesione; 3) wydanie towarów na podstawie umowy komisu: mi dzy komitentem a komisantem, jak równie wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej; 4) wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, je eli komisant zobowi zany by do nabycia rzeczy na rachunek komitenta; 5) ustanowienie spó dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ustanowienie spó dzielczego asno ciowego prawa do lokalu oraz przekszta cenie spó dzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spó dzielcze w asno ciowe prawo do lokalu, a tak e ustanowienie na rzecz cz onka spó dzielni mieszkaniowej odr bnej w asno ci lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu oraz przeniesienie na rzecz cz onka spó dzielni w asno ci lokalu lub w asno ci domu jednorodzinnego; 6) oddanie gruntów w u ytkowanie wieczyste; 7) zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i Przez dostaw towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie si równie przekazanie nieodp atnie przez podatnika towarów nale cych do jego przedsi biorstwa, w szczególno ci: 1) przekazanie lub zu ycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym by ych pracowników, wspólników, udzia owców, akcjonariuszy, cz onków spó dzielni i ich domowników, cz onków organów stanowi cych osób prawnych, cz onków stowarzyszenia, 2) wszelkie inne darowizny je eli podatnikowi przys ugiwa o, w ca ci lub w cz ci, prawo do obni enia kwoty podatku nale nego o kwot podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów. 3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si do przekazywanych drukowanych materia ów reklamowych i informacyjnych, prezentów o ma ej warto ci i próbek. 4. Przez prezenty o ma ej warto ci, o których mowa w ust. 3, rozumie si przekazywane przez podatnika jednej osobie towary: 1) o cznej warto ci nieprzekraczaj cej w roku podatkowym kwoty 100 z, je eli podatnik prowadzi ewidencj pozwalaj na ustalenie to samo ci tych osób; 2) których przekazania nie uj to w ewidencji, o której mowa w pkt 1, je eli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, okre lone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczaj 10 z. 5. (uchylony). 6. (uchylony). 7. Przez próbk, o której mowa w ust. 3, rozumie si niewielk ilo towaru reprezentuj okre lony rodzaj lub kategori towarów, która zachowuje sk ad oraz wszystkie w ciwo ci fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne lub biologiczne towaru, przy czym ilo lub warto przekazywanych (wr czanych) przez podatnika próbek nie wskazuje na dzia anie maj ce charakter handlowy.

9 8. W przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, e pierwszy z nich wydaje ten towar bezpo rednio ostatniemu w kolejno ci nabywcy, uznaje si, e dostawy towarów dokona ka dy z podmiotów bior cych udzia w tych czynno ciach. 9. Przez umowy dzier awy, najmu, leasingu lub inne umowy o podobnym charakterze, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie si umowy w wyniku których, zgodnie z przepisami o podatku dochodowym, odpisów amortyzacyjnych dokonuje korzystaj cy oraz umowy leasingu w rozumieniu tych przepisów, których przedmiotami grunty. Art. 8. wiadczenie us ug] 1. Przez wiadczenie us ug, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie si ka de wiadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemaj cej osobowo ci prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym równie : 1) przeniesienie praw do warto ci niematerialnych i prawnych, bez wzgl du na form, w jakiej dokonano czynno ci prawnej; 2) zobowi zanie do powstrzymania si od dokonania czynno ci lub do tolerowania czynno ci lub sytuacji; 3) wiadczenie us ug zgodnie z nakazem organu w adzy publicznej lub podmiotu dzia aj cego w jego imieniu lub nakazem wynikaj cym z mocy prawa. 2. [4] Za odp atne wiadczenie us ug uznaje si równie : 1) u ycie towarów stanowi cych cz przedsi biorstwa podatnika do celów innych ni dzia alno gospodarcza podatnika, w tym w szczególno ci do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym by ych pracowników, wspólników, udzia owców, akcjonariuszy, cz onków spó dzielni i ich domowników, cz onków organów stanowi cych osób prawnych, cz onków stowarzyszenia, je eli podatnikowi przys ugiwa o, w ca ci lub w cz ci, prawo do obni enia kwoty podatku nale nego o kwot podatku naliczonego przy nabyciu tych towarów; 2) nieodp atne wiadczenie us ug na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym by ych pracowników, wspólników, udzia owców, akcjonariuszy, cz onków spó dzielni i ich domowników, cz onków organów stanowi cych osób prawnych, cz onków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodp atne wiadczenie us ug do celów innych ni dzia alno gospodarcza podatnika. 2a. W przypadku gdy podatnik, dzia aj c we w asnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udzia w wiadczeniu us ug, przyjmuje si, e ten podatnik sam otrzyma i wy wiadczy te us ugi. 3. (uchylony). 4. (uchylony). Rozdzia 3 Wewn trzwspólnotowe nabycie towarów i wewn trzwspólnotowa dostawa towarów Art. 9. [Wewn trzwspólnotowe nabycie towarów] 1. Przez wewn trzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie si nabycie prawa do rozporz dzania jak w ciciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy s wysy ane lub transportowane na terytorium pa stwa cz onkowskiego inne ni terytorium pa stwa cz onkowskiego rozpocz cia wysy ki lub transportu przez dokonuj cego dostawy, nabywc towarów lub na ich rzecz. 2. Przepis ust. 1 stosuje si pod warunkiem, e: 1) nabywc towarów jest:

10 a) podatnik, o którym mowa w art. 15, lub podatnik podatku od warto ci dodanej, a nabywane towary maj dzia alno ci gospodarczej podatnika, b) osoba prawna nieb ca podatnikiem, o którym mowa w lit. a z zastrze eniem art. 10; 2) dokonuj cy dostawy towarów jest podatnikiem, o którym mowa w pkt 1 lit. a. 3. Przepis ust. 1 stosuje si równie w przypadku, gdy: 1) nabywc jest podmiot inny ni wymieniony w ust. 2 pkt 1, 2) dokonuj cym dostawy towarów jest podmiot inny ni wymieniony w ust. 2 pkt 2 je eli przedmiotem nabycia s nowe rodki transportu. Art. 10. [Wy czenia] 1. Wewn trzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 9, nie wyst puje w przypadku, gdy: 1) dotyczy towarów, do których mia yby odpowiednio zastosowanie przepisy art. 45 ust. 1 pkt 9, art. 80, art. 83 ust. 1 pkt 1, 3, 6, 10 i 18, z uwzgl dnieniem warunków okre lonych w tych przepisach; 2) dotyczy towarów innych ni wymienione w pkt 1 nabywanych przez: a) rolników rycza towych dla prowadzonej przez nich dzia alno ci rolniczej, b) podatników, którzy wykonuj jedynie czynno ci inne ni opodatkowane podatkiem i którym nie przys uguje prawo do obni enia kwoty podatku nale nego o kwot podatku naliczonego przy nabyciu towarów i us ug, c) podatników zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, d) osoby prawne, które nie s podatnikami je eli ca kowita warto wewn trzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju nie przekroczy a w trakcie roku podatkowego kwoty z ; 3) dostawa towarów, w wyniku której ma miejsce wewn trzwspólnotowe nabycie towarów na terytorium kraju: a) nie stanowi a u podatnika, o którym mowa w art. 15, albo nie stanowi aby u podatnika podatku od warto ci dodanej dostawy towarów, o której mowa w art. 7, lub stanowi a albo stanowi aby tak dostaw towarów, ale dokonywan przez podatnika, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9, albo podatnika podatku od warto ci dodanej, do którego mia yby zastosowanie podobne zwolnienia, z wyj tkiem, gdy przedmiotem dostawy s nowe rodki transportu, lub b) stanowi aby dostaw towarów, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2; 4) dostawa towarów, o których mowa w art. 120 ust. 1, w wyniku której ma miejsce wewn trzwspólnotowe nabycie towarów na terytorium kraju, jest opodatkowana podatkiem od warto ci dodanej na terytorium pa stwa cz onkowskiego rozpocz cia wysy ki lub transportu towarów na zasadach odpowiadaj cych regulacjom zawartym w art. 120 ust. 4 i 5, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzaj ce nabycie towarów na tych zasadach; 5) dostawa towarów, o których mowa w art. 120 ust. 1, w wyniku której ma miejsce wewn trzwspólnotowe nabycie towarów na terytorium kraju, jest dokonywana przez organizatora aukcji (licytacji) oraz do dostawy tej zastosowano szczególne zasady opodatkowania podatkiem od warto ci dodanej obowi zuj ce w pa stwie

11 cz onkowskim rozpocz cia transportu lub wysy ki, stosowane do dostaw towarów dokonywanych przez organizatora aukcji (licytacji), wy czaj ce uznanie dostawy towarów za czynno odpowiadaj wewn trzwspólnotowej dostawie towarów, pod warunkiem posiadania przez nabywc dokumentów jednoznacznie potwierdzaj cych nabycie towarów na tych szczególnych zasadach. 2. Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje si, je eli ca kowita warto wewn trzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju nie przekroczy a w poprzednim roku podatkowym kwoty z. 3. Przepisów ust. 1 pkt 2 i ust. 2 nie stosuje si, je eli przedmiotem nabycia s : 1) nowe rodki transportu; 2) wyroby akcyzowe. 4. Przy ustalaniu warto ci, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2, nie wlicza si kwoty podatku od warto ci dodanej nale nego lub zap aconego na terytorium pa stwa cz onkowskiego, z którego towary te s wysy ane lub transportowane. Do warto ci, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie wlicza si warto ci z tytu u wewn trzwspólnotowego nabycia towarów, o których mowa w ust W przypadku gdy u podmiotów, u których zgodnie z ust. 1 pkt 2 nie wyst puje wewn trzwspólnotowe nabycie towarów, zostaje przekroczona kwota, o której mowa w ust. 1 pkt 2, uznaje si, e wewn trzwspólnotowe nabycie towarów ma miejsce od momentu przekroczenia tej kwoty. 6. [5] Podatnicy oraz osoby prawne nieb ce podatnikami, do których ma zastosowanie ust. 1 pkt 2, mog wybra opodatkowanie wewn trzwspólnotowego nabycia towarów przez z enie naczelnikowi urz du skarbowego pisemnego o wiadczenia o takim wyborze albo przez podanie dokonuj cemu dostawy towarów numeru, o którym mowa w art. 97 ust [6] Wybór opodatkowania, o którym mowa w ust. 6, obowi zuje przez 2 kolejne lata, licz c od dnia dokonania wewn trzwspólnotowego nabycia towarów, dla którego dokonano takiego wyboru. 8. Podatnicy, o których mowa w ust. 6, mog ponownie skorzysta z wy czenia, o którym mowa w ust. 1, je eli zawiadomi pisemnie naczelnika urz du skarbowego o rezygnacji z opodatkowania przed pocz tkiem miesi ca, w którym rezygnuj z opodatkowania, nie wcze niej jednak ni po up ywie terminu okre lonego w ust (uchylony). Art. 11. [Wewn trzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem] 1. Przez wewn trzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie si równie przemieszczenie towarów przez podatnika podatku od warto ci dodanej lub na jego rzecz, nale cych do tego podatnika, z terytorium pa stwa cz onkowskiego innego ni terytorium kraju na terytorium kraju, je eli towary te zosta y przez tego podatnika na terytorium tego innego pa stwa cz onkowskiego w ramach prowadzonego przez niego przedsi biorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym równie w ramach wewn trzwspólnotowego nabycia towarów, albo zaimportowane, i towary te maj s dzia alno ci gospodarczej podatnika. 2. Wewn trzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, ma zastosowanie równie do przemieszczenia towarów przez si y zbrojne Pa stw-stron Traktatu Pó nocnoatlantyckiego lub przez towarzysz cy im personel cywilny z terytorium pa stwa cz onkowskiego innego ni terytorium kraju na terytorium kraju, w przypadku gdy towary nie zosta y przez nich nabyte zgodnie ze szczególnymi zasadami reguluj cymi opodatkowanie podatkiem od warto ci dodanej na krajowym rynku jednego z pa stw cz onkowskich dla si zbrojnych Pa stw-stron Traktatu Pó nocnoatlantyckiego, je eli import tych towarów nie móg by korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 45 ust. 1 pkt 9.

12 Art. 12. [Przemieszczenie towarów] 1. Przemieszczenia towarów, o którym mowa w art. 11 ust. 1, przez podatnika podatku od warto ci dodanej lub na jego rzecz nie uznaje si za wewn trzwspólnotowe nabycie towarów, w przypadku gdy: 1) towary s instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, dla których miejscem dostawy zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 jest terytorium kraju, je eli towary te s przemieszczane przez tego podatnika dokonuj cego ich dostawy lub na jego rzecz; 2) przemieszczenie towarów nast puje w ramach sprzeda y wysy kowej na terytorium kraju; 3) towary s przemieszczane na pok adach statków, samolotów lub poci gów w trakcie cz ci transportu pasa erów, o której mowa w art. 22 ust. 5, z przeznaczeniem dokonania ich dostawy przez tego podatnika lub na jego rzecz na pok adach tych pojazdów; 4) towary maj by przedmiotem czynno ci odpowiadaj cej eksportowi towarów dokonanej przez tego podatnika na terytorium pa stwa cz onkowskiego, z którego s przemieszczane na terytorium kraju, pod warunkiem e: a) od momentu, w którym towary przemieszczono na terytorium kraju, do momentu opuszczenia przez te towary terytorium Unii Europejskiej, w wykonaniu czynno ci odpowiadaj cej eksportowi towarów, up yn o nie wi cej ni 90 dni, b) towary na terytorium pa stwa cz onkowskiego, z którego s przemieszczane, zosta y, w zwi zku z czynno ci odpowiadaj eksportowi towarów, obj te procedur wywozu na podstawie przepisów celnych; 5) towary maj by przedmiotem czynno ci odpowiadaj cej wewn trzwspólnotowej dostawie towarów dokonanej przez tego podatnika na terytorium pa stwa cz onkowskiego, z którego s przemieszczane na terytorium kraju, pod warunkiem e od momentu, w którym towary przemieszczono na terytorium kraju, do momentu opuszczenia przez te towary terytorium kraju, w wykonaniu czynno ci odpowiadaj cej wewn trzwspólnotowej dostawie towarów, nie up yn o wi cej ni 90 dni; 6) na towarach maj zosta na terytorium kraju wykonane us ugi na rzecz tego podatnika, pod warunkiem e towary po wykonaniu tych us ug zostan niezw ocznie, nie pó niej jednak ni w terminie 90 dni od dnia wykonania us ugi, z powrotem przemieszczone na terytorium pa stwa cz onkowskiego, z którego zosta y pierwotnie wywiezione; 7) [7] towary maj by czasowo u ywane na terytorium kraju, nie d ej jednak ni przez 24 miesi ce, dla wiadczenia us ug przez tego podatnika posiadaj cego siedzib dzia alno ci gospodarczej na terytorium pa stwa cz onkowskiego rozpocz cia wysy ki lub transportu; 8) towary maj by czasowo u ywane przez tego podatnika na terytorium kraju, nie d ej jednak ni przez 24 miesi ce, pod warunkiem e import takich towarów z terytorium pa stwa trzeciego na terytorium kraju z uwagi na ich przywóz czasowy by by zwolniony od c a; 9) przemieszczeniu podlega gaz w systemie gazowym, energia elektryczna w systemie elektroenergetycznym, energia cieplna lub ch odnicza przez sieci dystrybucji energii cieplnej lub ch odniczej. 2. W przypadku gdy ustan okoliczno ci, o których mowa w ust. 1, przemieszczenie towarów uznaje si za wewn trzwspólnotowe nabycie towarów. Art. 12a. [Przemieszczenie towarów do magazynu konsygnacyjnego] 1. Przemieszczenie towarów, o którym mowa w art. 11 ust. 1, przez podatnika podatku od warto ci dodanej lub na jego rzecz, nieposiadaj cego siedziby dzia alno ci gospodarczej lub sta ego miejsca prowadzenia dzia alno ci gospodarczej na terytorium kraju, do magazynu konsygnacyjnego w celu ich dostawy

13 prowadz cemu magazyn konsygnacyjny, oraz dostaw tych towarów, uwa a si za wewn trzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 9 ust. 1, u prowadz cego magazyn konsygnacyjny, pod warunkiem e: [8] 1) podatnik podatku od warto ci dodanej nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny lub zwolniony; 2) przechowywane w magazynie konsygnacyjnym towary s przeznaczone do dzia alno ci produkcyjnej lub us ugowej, z wy czeniem dzia alno ci handlowej, przez prowadz cego magazyn konsygnacyjny; 3) prowadz cy magazyn konsygnacyjny, przed pierwszym wprowadzeniem przez podatnika podatku od warto ci dodanej towarów do tego magazynu, z w formie pisemnej naczelnikowi urz du skarbowego zawiadomienie o zamiarze prowadzenia magazynu konsygnacyjnego zawieraj ce: a) [9] dane podatnika podatku od warto ci dodanej dokonuj cego przemieszczenia towarów do magazynu konsygnacyjnego oraz prowadz cego magazyn konsygnacyjny, dotycz ce ich nazw lub imion i nazwisk, numerów identyfikacyjnych stosowanych na potrzeby odpowiednio podatku od warto ci dodanej i podatku, adresu siedziby dzia alno ci gospodarczej lub sta ego miejsca prowadzenia dzia alno ci gospodarczej oraz adresu, pod którym znajduje si magazyn konsygnacyjny, b) o wiadczenie podatnika podatku od warto ci dodanej, e zamierza dokonywa przemieszczenia towarów, o którym mowa w art. 11 ust. 1, do magazynu konsygnacyjnego; w o wiadczeniu wskazuje si prowadz cego magazyn konsygnacyjny; 4) prowadz cy magazyn konsygnacyjny prowadzi ewidencj towarów wprowadzanych do tego magazynu, zawieraj dat ich wprowadzenia, dat pobrania towarów z magazynu, dane pozwalaj ce na identyfikacj towarów, a w przypadku, o którym mowa w art. 20b ust. 3 tak e dane dotycz ce powrotnego przemieszczenia towarów; przepis art. 109 ust. 3 stosuje si odpowiednio. 2. Je eli zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie spe nia wymogów okre lonych tym przepisem, naczelnik urz du skarbowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia wzywa do jego uzupe nienia. 3. Prowadz cy magazyn konsygnacyjny jest obowi zany zawiadomi w formie pisemnej naczelnika urz du skarbowego o zmianach danych zawartych w zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia zmian. 4. W przypadku gdy towary przechowywane w magazynie konsygnacyjnym nie zosta y pobrane przez okres 24 miesi cy od dnia ich wprowadzenia do tego magazynu, uznaje si, e ich pobranie ma miejsce nast pnego dnia po up ywie tego okresu. 5. W przypadku stwierdzenia braku przechowywanych w magazynie konsygnacyjnym towarów albo ca kowitego ich zniszczenia uznaje si, e pobranie towarów mia o miejsce w dniu, w którym towary opu ci y magazyn albo zosta y zniszczone, a je eli nie mo na ustali tego dnia w dniu, w którym stwierdzono ich brak albo ich zniszczenie. 6. W przypadku u ycia lub wykorzystania towarów przechowywanych w magazynie konsygnacyjnym przed ich pobraniem z magazynu konsygnacyjnego uznaje si, e pobranie ma miejsce w dniu u ycia lub wykorzystania tych towarów. Art. 13. [Wewn trzwspólnotowa dostawa towarów] 1. Przez wewn trzwspólnotow dostaw towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, rozumie si wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynno ci okre lonych w art. 7 na terytorium pa stwa cz onkowskiego inne ni terytorium kraju, z zastrze eniem ust. 2 8.

14 2. Przepis ust. 1 stosuje si pod warunkiem, e nabywca towarów jest: 1) podatnikiem podatku od warto ci dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewn trzwspólnotowych na terytorium pa stwa cz onkowskiego innym ni terytorium kraju; 2) osob prawn nieb podatnikiem podatku od warto ci dodanej, która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewn trzwspólnotowych na terytorium pa stwa cz onkowskiego innym ni terytorium kraju; 3) podatnikiem podatku od warto ci dodanej lub osob prawn nieb podatnikiem podatku od warto ci dodanej, dzia aj cymi w takim charakterze na terytorium pa stwa cz onkowskiego innym ni terytorium kraju, niewymienionymi w pkt 1 i 2, je eli przedmiotem dostawy s wyroby akcyzowe, które, zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym, s obj te procedur zawieszenia poboru akcyzy lub procedur przemieszczania wyrobów akcyzowych z zap acon akcyz ; 4) podmiotem innym ni wymienione w pkt 1 i 2, dzia aj cym (zamieszkuj cym) w innym ni Rzeczpospolita Polska pa stwie cz onkowskim, je eli przedmiotem dostawy s nowe rodki transportu. 3. Za wewn trzwspólnotow dostaw towarów uznaje si równie przemieszczenie przez podatnika, o którym mowa w art. 15, lub na jego rzecz towarów nale cych do jego przedsi biorstwa z terytorium kraju na terytorium pa stwa cz onkowskiego inne ni terytorium kraju, które zosta y przez tego podatnika na terytorium kraju w ramach prowadzonego przez niego przedsi biorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym równie w ramach wewn trzwspólnotowego nabycia towarów, albo sprowadzone na terytorium kraju w ramach importu towarów, je eli maj s dzia alno ci gospodarczej podatnika. 4. Przemieszczenia towarów, o którym mowa w ust. 3, przez podatnika, o którym mowa w art. 15, lub na jego rzecz nie uznaje si za wewn trzwspólnotow dostaw towarów, w przypadku gdy: 1) towary s instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem lub bez niego, dla których miejscem dostawy zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 jest terytorium pa stwa cz onkowskiego inne ni terytorium kraju, je eli towary te s przemieszczane przez tego podatnika dokonuj cego ich dostawy lub na jego rzecz; 2) przemieszczenie towarów nast puje w ramach sprzeda y wysy kowej z terytorium kraju; 3) towary s przemieszczane na pok adach statków, samolotów lub poci gów w trakcie transportu pasa erskiego wykonywanego na terytorium Unii Europejskiej z przeznaczeniem dokonania ich dostawy przez tego podatnika na pok adach tych pojazdów; 4) towary maj by przedmiotem eksportu towarów przez tego podatnika, pod warunkiem e podatnik posiada dokument celny potwierdzaj cy obj cie tych towarów procedur wywozu; 5) towary maj by przedmiotem wewn trzwspólnotowej dostawy towarów, o której mowa w ust. 1 i 2, dokonanej przez tego podatnika, je eli przemieszczenie towarów nast puje na terytorium pa stwa cz onkowskiego inne ni terytorium pa stwa cz onkowskiego, do którego dokonywana jest ta wewn trzwspólnotowa dostawa towarów; 6) na towarach maj zosta wykonane us ugi na terytorium pa stwa cz onkowskiego innym ni terytorium kraju, na rzecz tego podatnika, pod warunkiem e towary po wykonaniu tych us ug zostan z powrotem przemieszczone na terytorium kraju; 7) towary maj by czasowo u ywane na terytorium pa stwa cz onkowskiego innym ni terytorium kraju, nie ej jednak ni przez 24 miesi ce, w celu wiadczenia us ug przez tego podatnika;

15 8) towary maj by czasowo u ywane przez tego podatnika na terytorium pa stwa cz onkowskiego innym ni terytorium kraju, nie d ej jednak ni przez 24 miesi ce, pod warunkiem e import takich towarów z terytorium pa stwa trzeciego z uwagi na ich przywóz czasowy by by zwolniony od c a; 9) przemieszczeniu podlega gaz w systemie gazowym, energia elektryczna w systemie elektroenergetycznym, energia cieplna lub ch odnicza przez sieci dystrybucji energii cieplnej lub ch odniczej. 5. W przypadku gdy ustan okoliczno ci, o których mowa w ust. 4, przemieszczenie towarów uznaje si za wewn trzwspólnotow dostaw towarów. 6. Wewn trzwspólnotow dostawa towarów wyst puje, je eli dokonuj cym dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT UE zgodnie z art. 97, z zastrze eniem ust Wewn trzwspólnotow dostawa towarów wyst puje równie wówczas, gdy dokonuj cymi dostawy towarów s inne ni wymienione w ust. 6 podmioty, je eli przedmiotem dostawy s nowe rodki transportu. 8. Za wewn trzwspólnotow dostaw towarów nie uznaje si dostawy towarów, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1, 3, 6, 10 i 18, oraz towarów opodatkowanych wed ug zasad okre lonych w art. 120 ust. 4 i 5. Rozdzia 4 Opodatkowanie przy likwidacji dzia alno ci spó ki i zaprzestaniu dzia alno ci przez osob fizyczn Art. 14. [Likwidacji dzia alno ci] 1. Opodatkowaniu podatkiem podlegaj towary w asnej produkcji i towary, które po nabyciu nie by y przedmiotem dostawy towarów, w przypadku: 1) rozwi zania spó ki cywilnej lub handlowej niemaj cej osobowo ci prawnej; 2) zaprzestania przez podatnika, o którym mowa w art. 15, b cego osob fizyczn wykonywania czynno ci podlegaj cych opodatkowaniu, obowi zanego, na podstawie art. 96 ust. 6, do zg oszenia zaprzestania dzia alno ci naczelnikowi urz du skarbowego. 2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si do podatników zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i Przepis ust. 1 stosuje si odpowiednio, w przypadku gdy podatnik, o którym mowa w art. 15, b cy osob fizyczn nie wykonywa czynno ci podlegaj cych opodatkowaniu co najmniej przez 10 miesi cy. Nie dotyczy to podatników, którzy zawiesili wykonywanie dzia alno ci gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie dzia alno ci gospodarczej. 4. Przepisy ust. 1 i 3 stosuje si do towarów, w stosunku do których przys ugiwa o prawo do obni enia kwoty podatku nale nego o kwot podatku naliczonego. 5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 3, podatnicy s obowi zani sporz dzi spis z natury towarów na dzie rozwi zania spó ki lub zaprzestania wykonywania czynno ci podlegaj cych opodatkowaniu, zwany dalej spisem z natury. Podatnicy s obowi zani za czy informacj o dokonanym spisie z natury, o ustalonej na jego podstawie warto ci i o kwocie podatku nale nego, do deklaracji podatkowej sk adanej za okres obejmuj cy dzie rozwi zania spó ki lub zaprzestania wykonywania czynno ci podlegaj cych opodatkowaniu. 6. Obowi zek podatkowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1, powstaje w dniu rozwi zania spó ki lub zaprzestania wykonywania czynno ci podlegaj cych opodatkowaniu. 7. Dostawa towarów dokonywana przez by ych wspólników spó ek, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz przez osoby fizyczne, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3, której przedmiotem s towary obj te spisem z natury,

16 podlega zwolnieniu od podatku przez okres 12 miesi cy od dnia, o którym mowa w ust. 6, pod warunkiem rozliczenia podatku od towarów obj tych spisem z natury. 8. Podstaw opodatkowania jest warto towarów podlegaj cych spisowi z natury, ustalona zgodnie z art. 29 ust (uchylony). 9a. Osobom fizycznym, o których mowa w ust. 1 pkt 2, oraz osobom, które by y wspólnikami spó ek, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w dniu ich rozwi zania, zwanych dalej by ymi wspólnikami, przys uguje prawo zwrotu ró nicy podatku wykazanego w deklaracji podatkowej za okres, w którym odpowiednio te osoby lub spó ki by y podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni. 9b. W przypadku by ych wspólników zwrotu ró nicy podatku dokonuje si na podstawie z onej deklaracji podatkowej wraz z za czonymi do tej deklaracji: 1) umow spó ki, aktualn na dzie rozwi zania spó ki; 2) wykazem rachunków bankowych by ych wspólników w banku maj cym siedzib na terytorium kraju lub rachunków by ych wspólników w spó dzielczej kasie oszcz dno ciowo-kredytowej, której s cz onkami, na które ma by dokonany zwrot ró nicy podatku. 9c. Zwrotu ró nicy podatku, o którym mowa w ust. 9b, dokonuje si : 1) w proporcjach wynikaj cych z prawa do udzia u w zysku okre lonego w umowie spó ki; je eli z za czonej umowy nie wynikaj te udzia y w zysku, przyjmuje si, e prawa do udzia u w zysku s równe; 2) na rachunki, o których mowa w ust. 9b pkt 2. 9d. Do zwrotu ró nicy podatku, o której mowa w ust. 9a, przepisy art. 87 ust. 2 zdanie pierwsze i drugie oraz ust. 7 stosuje si odpowiednio. 9e. W przypadku niez enia dokumentów, o których mowa w ust. 9b, kwota zwrotu ró nicy podatku sk adana jest do depozytu organu podatkowego. W przypadku gdy do deklaracji za czono dokumenty, o których mowa w ust. 9b, ale w wykazie rachunków, o którym mowa w tym przepisie, nie podano rachunków wszystkich by ych wspólników, do depozytu sk adana jest kwota zwrotu ró nicy podatku w cz ci przypadaj cej by emu wspólnikowi, którego rachunku nie podano. 9f. Je eli zasadno zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, z enie do depozytu kwoty zwrotu ró nicy podatku nast puje po zako czeniu weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanej w ramach czynno ci sprawdzaj cych, kontroli podatkowej lub post powania podatkowego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej lub post powania kontrolnego na podstawie przepisów o kontroli skarbowej. 9g. W przypadku gdy przed up ywem terminu zwrotu ró nicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 2 zdanie pierwsze, z ono dokumenty, o których mowa w ust. 9b, a naczelnik urz du skarbowego przed termin zwrotu zgodnie z art. 87 ust. 2 zdanie drugie, i przeprowadzone przez organ czynno ci wyka zasadno zwrotu, urz d skarbowy wyp aca by ym wspólnikom nale kwot wraz z odsetkami w wysoko ci odpowiadaj cej op acie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia p atno ci podatku lub jego roz enia na raty. W przypadku gdy dokumenty, o których mowa w ust. 9b, z ono na 14 dni przed up ywem terminu zwrotu lub pó niej, odsetki, o których mowa w zdaniu pierwszym, s naliczane od 15. dnia po dniu z enia tych dokumentów. Odsetek nie nalicza si od kwoty zwrotu ró nicy podatku w cz ci przypadaj cej by emu wspólnikowi, którego rachunku nie podano.

17 9h. W przypadku osób fizycznych, o których mowa w ust. 9a, w stosunku do których naczelnik urz du skarbowego przed termin zwrotu zgodnie z art. 87 ust. 2 zdanie drugie, i przeprowadzone przez organ czynno ci wyka zasadno zwrotu, urz d skarbowy wyp aca tym osobom nale kwot wraz z odsetkami w wysoko ci odpowiadaj cej op acie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia p atno ci podatku lub jego roz enia na raty. 9i. Kwota zwrotu ró nicy podatku z ona w depozycie nie podlega oprocentowaniu, z zastrze eniem ust. 9j. 9j. Oprocentowanie kwoty zwrotu ró nicy podatku z onej w depozycie jest naliczane od 15. dnia po dniu enia dokumentów, o których mowa w ust. 9b, lub podania numeru rachunku, o którym mowa w ust. 9e zdanie drugie. 10. Do rozliczenia podatku od towarów obj tych spisem z natury przepisy art. 99 stosuje si odpowiednio. DZIA III Podatnicy i p atnicy Art. 15. [Podatnicy] 1. Podatnikami s osoby prawne, jednostki organizacyjne niemaj ce osobowo ci prawnej oraz osoby fizyczne, wykonuj ce samodzielnie dzia alno gospodarcz, o której mowa w ust. 2, bez wzgl du na cel lub rezultat takiej dzia alno ci. 2. Dzia alno gospodarcza obejmuje wszelk dzia alno producentów, handlowców lub us ugodawców, w tym podmiotów pozyskuj cych zasoby naturalne oraz rolników, a tak e dzia alno osób wykonuj cych wolne zawody, równie wówczas, gdy czynno zosta a wykonana jednorazowo w okoliczno ciach wskazuj cych na zamiar wykonywania czynno ci w sposób cz stotliwy. Dzia alno gospodarcza obejmuje równie czynno ci polegaj ce na wykorzystywaniu towarów lub warto ci niematerialnych i prawnych w sposób ci y dla celów zarobkowych. 3. Za wykonywan samodzielnie dzia alno gospodarcz, o której mowa w ust. 1, nie uznaje si czynno ci: 1) z tytu u których przychody zosta y wymienione w art. 12 ust. 1 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z pó n. zm. 2) ); 2) (uchylony); 3) [10] z tytu u których przychody zosta y wymienione w art. 13 pkt 2 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, je eli z tytu u wykonania tych czynno ci osoby te s zwi zane ze zlecaj cym wykonanie tych czynno ci prawnymi wi zami tworz cymi stosunek prawny pomi dzy zlecaj cym wykonanie czynno ci i wykonuj cym zlecane czynno ci co do warunków wykonywania tych czynno ci, wynagrodzenia i odpowiedzialno ci zlecaj cego wykonanie tych czynno ci wobec osób trzecich. 3a. Przepis ust. 3 pkt 3 stosuje si odpowiednio do us ug twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzanych w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw artystycznego wykonania albo ich wykonanie, w tym równie wynagradzanych za po rednictwem organizacji zbiorowego zarz dzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi. 3b. Za zgod naczelnika urz du skarbowego, w ciwego dla osoby prawnej podatnikami mog by równie jednostki organizacyjne osoby prawnej, b cej organizacj po ytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia alno ci po ytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz i Nr 210, poz. 2135) prowadz ce dzia alno gospodarcz, je eli samodzielnie sporz dzaj sprawozdanie finansowe.

18 3c. Sprzeda dokonywan przez podatników, o których mowa w ust. 3b, jest tak e odp atne przekazywanie towarów oraz wiadczenie us ug pomi dzy jednostkami organizacyjnymi wchodz cymi w sk ad osoby prawnej. 4. W przypadku osób fizycznych prowadz cych wy cznie gospodarstwo rolne, le ne lub rybackie za podatnika uwa a si osob, która z y zg oszenie rejestracyjne, o którym mowa w art. 96 ust Przepis ust. 4 stosuje si odpowiednio do osób fizycznych prowadz cych wy cznie dzia alno rolnicz w innych ni wymienione w ust. 4 przypadkach. 6. Nie uznaje si za podatnika organów w adzy publicznej oraz urz dów obs uguj cych te organy w zakresie realizowanych zada na onych odr bnymi przepisami prawa, dla realizacji których zosta y one powo ane, z wy czeniem czynno ci wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. 7. [11] Podatnicy, o których mowa w ust. 1, nieposiadaj cy siedziby dzia alno ci gospodarczej lub sta ego miejsca prowadzenia dzia alno ci gospodarczej na terytorium kraju, podlegaj cy obowi zkowi zarejestrowania si jako podatnicy VAT czynni, o których mowa w art. 96 ust. 4, s obowi zani ustanowi przedstawiciela podatkowego. 8. Przedstawicielem podatkowym mo e by osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemaj ca osobowo ci prawnej, posiadaj ca siedzib na terytorium kraju, lub osoba fizyczna posiadaj ca sta e miejsce zamieszkania na terytorium kraju, je eli cznie spe nia nast puj ce warunki: 1) jest zarejestrowana jako podatnik VAT czynny; 2) przez ostatnie 24 miesi ce nie zalega a z wp atami poszczególnych podatków stanowi cych dochód bud etu pa stwa, przekraczaj cymi odr bnie w ka dym podatku odpowiednio 3% kwoty nale nych zobowi za podatkowych w poszczególnych podatkach; udzia zaleg ci w kwocie podatku ustala si w stosunku do kwoty nale nych wp at za okres rozliczeniowy, którego dotyczy zaleg ; 3) przez ostatnie 24 miesi ce osoba fizyczna b ca podatnikiem, a w przypadku podatników nieb cych osobami fizycznymi osoba b ca wspólnikiem spó ki cywilnej lub handlowej niemaj cej osobowo ci prawnej, cz onkiem w adz zarz dzaj cych, g ównym ksi gowym nie zosta a prawomocnie skazana na podstawie ustawy z dnia 10 wrze nia 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765, z pó n. zm.) za pope nienie przest pstwa skarbowego; 4) jest uprawniona do zawodowego wykonywania doradztwa podatkowego zgodnie z przepisami o doradztwie podatkowym lub do us ugowego prowadzenia ksi g rachunkowych zgodnie z przepisami o rachunkowo ci. 8a. Warunku, o którym mowa w ust. 8 pkt 4, nie stosuje si do agencji celnej, je eli podatnik ustanawiaj cy ten podmiot przedstawicielem podatkowym dokonuje na terytorium kraju wy cznie importu towarów, których miejscem przeznaczenia jest terytorium pa stwa cz onkowskiego inne ni terytorium kraju i wywóz z terytorium kraju jest dokonywany przez importera tych towarów w ramach wewn trzwspólnotowej dostawy towarów. 8b. Agencja celna b ca przedstawicielem podatkowym, o którym mowa w ust. 8a, mo e wykonywa czynno ci w zakresie prowadzenia, w imieniu i na rzecz podatników, dla których pe ni funkcj przedstawiciela podatkowego, dokumentacji i ewidencji na potrzeby podatku oraz sporz dzania, w imieniu i na rzecz tych podatników, deklaracji podatkowych i informacji podsumowuj cych na potrzeby podatku. 9. Przedstawiciel podatkowy odpowiada solidarnie z podatnikiem za zobowi zanie podatkowe podatnika, którego reprezentuje. 10. Minister w ciwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporz dzenia:

19 1) okre li tryb ustanawiania przedstawiciela podatkowego, a tak e czynno ci, jakie mo e on wykonywa, 2) mo e okre li przypadki, w których nie ma konieczno ci ustanawiania przedstawiciela podatkowego uwzgl dniaj c konieczno zapewnienia prawid owego rozliczenia podatku przez podmioty nieposiadaj ce siedziby dzia alno ci gospodarczej lub sta ego miejsca prowadzenia dzia alno ci gospodarczej na terytorium kraju. [12] Art. 16. [Wewn trzwspólnotowa dostawa nowych rodków transportu] Podatnikami s równie osoby prawne, jednostki organizacyjne niemaj ce osobowo ci prawnej oraz osoby fizyczne, nieb ce podatnikami, o których mowa w art. 15, je eli dokonuj wewn trzwspólnotowej dostawy nowych rodków transportu, w przypadku gdy okoliczno ci nie wskazuj na zamiar wykonywania tej czynno ci w sposób cz stotliwy. Art. 17. [Podatnicy] 1. Podatnikami s równie osoby prawne, jednostki organizacyjne niemaj ce osobowo ci prawnej oraz osoby fizyczne: 1) na których ci y obowi zek uiszczenia c a, równie w przypadku, gdy na podstawie przepisów celnych importowany towar jest zwolniony od c a albo c o na towar zosta o zawieszone, w cz ci lub w ca ci, albo zastosowano preferencyjn, obni on lub zerow stawk celn ; 2) uprawnione do korzystania z procedury celnej obejmuj cej uszlachetnianie czynne, odpraw czasow, przetwarzanie pod kontrol celn, w tym równie osoby, na które, zgodnie z odr bnymi przepisami, zosta y przeniesione prawa i obowi zki zwi zane z tymi procedurami; 3) dokonuj ce wewn trzwspólnotowego nabycia towarów; 4) [13] ce us ugobiorcami us ug wiadczonych przez podatników nieposiadaj cych siedziby dzia alno ci gospodarczej lub sta ego miejsca prowadzenia dzia alno ci gospodarczej na terytorium kraju; 5) [14] nabywaj ce towary, je eli dokonuj cym ich dostawy na terytorium kraju jest podatnik nieposiadaj cy siedziby dzia alno ci gospodarczej lub sta ego miejsca prowadzenia dzia alno ci gospodarczej na terytorium kraju; 6) obowi zane do zap aty podatku na podstawie art. 42 ust. 8 lub ust. 10; 7) [15] nabywaj ce towary wymienione w za czniku nr 11 do ustawy, je eli dokonuj cym ich dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, niekorzystaj cy ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9, a dostawa nie jest obj ta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2; 8) nabywaj ce us ugi w zakresie przenoszenia uprawnie do emisji do powietrza gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 281, poz. 2784, z 2008 r. Nr 199, poz oraz z 2009 r. Nr 215, poz. 1664), je eli us ugodawc jest podatnik, o którym mowa w art. 15, niekorzystaj cy ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9. 1a. [16] Przepisy ust. 1 pkt 4 i 5 stosuje si równie w przypadku, gdy us ugodawca lub dokonuj cy dostawy towarów posiada sta e miejsce prowadzenia dzia alno ci gospodarczej na terytorium kraju, przy czym to sta e miejsce prowadzenia dzia alno ci gospodarczej lub inne miejsce prowadzenia dzia alno ci gospodarczej us ugodawcy lub dokonuj cego dostawy towarów, je eli us ugodawca lub dokonuj cy dostawy towarów posiada takie inne miejsce prowadzenia dzia alno ci gospodarczej na terytorium kraju, nie uczestniczy w tych transakcjach.

20 2. W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 4, 5, 7 i 8, us ugodawca lub dokonuj cy dostawy towarów nie rozlicza podatku nale nego. 3.Przepis ust. 1 pkt 4 stosuje si, je eli us ugobiorc jest podatnik, o którym mowa w art. 15, a w przypadku us ug, do których stosuje si art. 28b, równie osoba prawna nieb ca takim podatnikiem, zarejestrowana jako podatnik VAT UE, zgodnie z art a. Przepisu ust. 1 pkt 4 nie stosuje si do wiadczenia przez podmiot zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4 us ug, do których ma zastosowanie art. 28e. 4. (uchylony). 5. Przepis ust. 1 pkt 5 stosuje si : 1) [17] je eli nabywc jest podatnik, o którym mowa w art. 15, posiadaj cy siedzib dzia alno ci gospodarczej lub sta e miejsce prowadzenia dzia alno ci gospodarczej na terytorium kraju, albo osoba prawna nieb ca podatnikiem, o którym mowa w art. 15, posiadaj ca siedzib na terytorium kraju, z zastrze eniem ust. 6; 2) do dostawy gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym, energii cieplnej lub ch odniczej przez sieci dystrybucji energii cieplnej lub ch odniczej, je eli nabywc jest podmiot zarejestrowany zgodnie z art. 96 ust. 4 lub art. 97 ust Przepisu ust. 1 pkt 5 nie stosuje si, je eli dostawa towarów dokonywana jest w ramach sprzeda y wysy kowej na terytorium kraju. 7. Przepisy ust. 1 pkt 7 i 8 stosuje si, je eli nabywc lub us ugobiorc jest podatnik, o którym mowa w art. 15. Art. 18. [P atnicy podatku od dostawy] [18] Organy egzekucyjne okre lone w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o post powaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968, z pó n. zm. 3) ) oraz komornicy dowi wykonuj cy czynno ci egzekucyjne w rozumieniu przepisów Kodeksu post powania cywilnego s atnikami podatku od dostawy, dokonywanej w trybie egzekucji, towarów b cych w asno ci d nika lub posiadanych przez niego z naruszeniem obowi zuj cych przepisów. DZIA IV Obowi zek podatkowy Rozdzia 1 Zasady ogólne Art. 19. [Obowi zek podatkowy] 1. [19] Obowi zek podatkowy powstaje z chwil wydania towaru lub wykonania us ugi, z zastrze eniem ust. 2 21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust Je eli podatnik wysy a towar nabywcy lub wskazanej przez niego osobie trzeciej, obowi zek podatkowy powstaje z chwil wydania towaru jednej z tych osób. 3. Je eli podatnik wydaje towar podmiotowi, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4, obowi zek podatkowy powstaje z chwil otrzymania przez podatnika zap aty za wydany towar, nie pó niej jednak ni w terminie 30 dni, licz c od dnia wykonania us ugi przez ten podmiot. 4. Je eli dostawa towaru lub wykonanie us ugi powinny by potwierdzone faktur, obowi zek podatkowy powstaje z chwil wystawienia faktury, nie pó niej jednak ni w 7. dniu, licz c od dnia wydania towaru lub wykonania us ugi.

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Dz.U.2011.177.1054 2011-09-01 zm. przen. Dz.U.2011.64.332 art. 1 2012-01-01 zm. przen. Dz.U.2011.64.332 art. 1 zm. przen. Dz.U.2011.134.780 art.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535. USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dział I Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535. USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/198 Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054. Dział I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/198 USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342. Dział I Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/222 USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529, 1530, z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 USTAWA. z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 USTAWA. z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/302 Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług DZIAŁ I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054,

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) Uwaga: Tekst jednolity zawiera zmiany wynikające z ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci OD WYDAWCY... LIII

Spis tre ci OD WYDAWCY... LIII OD WYDAWCY... LIII I. CECHY (ZASADY) VAT... 1 1. Podstawowe cechy podatku od towarów i us ug jako odmiany podatku od warto ci dodanej... 1 2. Powszechno VAT... 2 3. Wielofazowo i proporcjonalno VAT...

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi EKSPERTYZA Dzia alno rolnicza prowadzona w formie dzia ów specjalnych produkcji rolnej w aspekcie ubezpiecze Analiza prawno-ekonomiczna zasad opodatkowania dzia ów

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne

Spis tre ci. Rozdzia 1 Przepisy ogólne Dz.U.11.94.551 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywno ci energetycznej 1) (Dz. U. z dnia 10 maja 2011 r.) Spis tre ci Rozdzia 1 Przepisy ogólne... 1 Rozdzia 2 Krajowy cel w zakresie oszcz dnego

Bardziej szczegółowo

Rozdzia 1. Przepisy ogólne. brzmienie od 2010-04-03

Rozdzia 1. Przepisy ogólne. brzmienie od 2010-04-03 brzmienie od 2010-04-03 Ustawa o ubezpieczeniach obowi zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych [1] z dnia 22 maja 2003 r. (Dz.U. Nr 124, poz. 1152)

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

33. Autograf Mazurka Fryderyka Chopina zakupiony na aukcji w Londynie... 82 34. Towar zakupiony w procedurze mar y a WNT [art. 10 ust. 1 pkt 4]...

33. Autograf Mazurka Fryderyka Chopina zakupiony na aukcji w Londynie... 82 34. Towar zakupiony w procedurze mar y a WNT [art. 10 ust. 1 pkt 4]... XXXVIII. WIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW... 31 1. Towary przekazane (zu yte) pracownikom na cele zwi zane z prowadzeniem przedsi biorstwa [art. 7 ust. 2, art. 8 ust. 2]... 31 2. Posi ki i napoje podczas

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 2010 r. Rozdzia 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej

Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej Przedsi biorcy na start! Pierwsze kroki, ku w asnej dzia alno ci gospodarczej Ilona Dubacka Agnieszka Jaszczyk Katowice 19.12.2013 r. Projekt wspó finansowany przez UNI EUROPEJSK ze rodków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI WYKAZ SKRÓTÓW... 17

SPIS TRE CI WYKAZ SKRÓTÓW... 17 SPIS TRE CI WYKAZ SKRÓTÓW... 17 ROZDZIA I. WST P (co to jest faktura, rodzaje faktur, zadania jakie spe nia faktura w rozliczeniach podatkowych z US oraz w obrocie gospodarczym)... 23 1. Rewolucja w poj

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI. Art. 1. Zakres podmiotowy... 5

Spis tre ci. Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI. Art. 1. Zakres podmiotowy... 5 Spis tre ci Od Wydawcy... XXIX Wykaz skrótów... XXXI ROZDZIA 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania... 3 Art. 1. Zakres podmiotowy... 5 Art. 1a. Podatkowa grupa kapita owa... 5 I. Uwagi ogólne... 8 II. Podmioty

Bardziej szczegółowo

Pozna, czerwiec 2013 r.

Pozna, czerwiec 2013 r. Regulamin funkcjonowania mi dzynarodowych przedp aconych kart p atniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych w zrzeszonych bankach spó dzielczych i SGB-Banku S.A. Pozna, czerwiec 2013 r. SPIS TRE

Bardziej szczegółowo

SPIS TRE CI OD WYDAWCY...25

SPIS TRE CI OD WYDAWCY...25 SPIS TRE CI OD WYDAWCY...25 I. POJ CIE RODKÓW TRWA YCH...27 1. Definicja rodków trwa ych w ustawie o rachunkowo ci...27 2. rodki trwa e w przepisach podatkowych...28 3. Definicja rodków trwa ych sformu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM

DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓ KI HYDRAPRES S.A. Z SIEDZIB W SOLCU KUJAWSKIM SPORZ DZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII J DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM PRZEZ GIE D PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/

Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ Prowadzenie dzia alno ci gospodarczej w Republice Czeskiej /aktualizacja 02.2011/ David Ml ák I. Ramy prawne dotycz ce prowadzenia dzia alno ci gospodarczej W Republice Czeskiej obowi zuje wiele przepisów

Bardziej szczegółowo

17. Faktury wystawione przez podmioty, wobec których sformu owano zarzuty oszustw podatkowych

17. Faktury wystawione przez podmioty, wobec których sformu owano zarzuty oszustw podatkowych SPIS TRE CI ROZDZIA I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KOSZTÓW UZYSKANIA PRZY- CHODÓW... 31 1. Poj cie koszty uzyskania przychodów... 31 2. Nowa definicja kosztów uzyskania przychodów od 1 stycznia 2007 r.... 32

Bardziej szczegółowo

Warunki udzielania dop at do zakupu mas a przez instytucje i organizacje niedochodowe

Warunki udzielania dop at do zakupu mas a przez instytucje i organizacje niedochodowe Za cznik Do Zarz dzenia Nr 98/2008/Z Prezesa ARR z dnia 4 kwietnia 2008 r. Warunki udzielania dop at do zakupu mas a przez instytucje i organizacje niedochodowe Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy wiat 6/12

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wst p...25

Spis tre ci. Wst p...25 Spis tre ci Wst p...25 ROZDZIA I. ZASADY OGÓLNE...27 1. Poj cie przychody z kapita ów pieni nych...27 2. Zakres przedmiotowy podatku od zysków kapita owych...27 3. Przychody kapita owe czy dochody kapita

Bardziej szczegółowo

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie;

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie; ZA CZNIK NR 1 REGULAMIN WYDAWANIA I OBS UGI KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH W HSBC BANK POLSKA S.A. 1. Postanowienia ogólne i definicje Niniejszy Regulamin wydawania i obs ugi Kart Kredytowych

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY PROGRAM ZWALCZANIA NIEKTÓRYCH SEROTYPÓW SALMONELLI W STADACH NIOSEK GATUNKU KURA (GALLUS GALLUS) NA ROK 2010

KRAJOWY PROGRAM ZWALCZANIA NIEKTÓRYCH SEROTYPÓW SALMONELLI W STADACH NIOSEK GATUNKU KURA (GALLUS GALLUS) NA ROK 2010 KRAJOWY PROGRAM ZWALCZANIA NIEKTÓRYCH SEROTYPÓW SALMONELLI W STADACH NIOSEK GATUNKU KURA (GALLUS GALLUS) NA ROK 2010 CZ A a) Cel krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonelli w stadach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us ug

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us ug Dziennik Ustaw Nr 97 6669 Poz. 969 i 970 prze adowywany na inny statek powietrzny, wykonuje si w pierwszym porcie, w którym nast puje za adunek baga u, je eli jest to port otwarty dla ruchu mi dzynarodowego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UG MAKLERSKICH W ZAKRESIE ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO 1. 1. Regulamin wiadczenia us ug maklerskich w zakresie zagranicznych instrumentów

Bardziej szczegółowo