Raport z konsultacji społecznych dokumentów strategicznych:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z konsultacji społecznych dokumentów strategicznych:"

Transkrypt

1 STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW KOMUNIKACJI SZYNOWEJ Centrum Badań Rynku Przewozowego ul. Witolińska 5/39; Warszawa tel. (022) , fax. (022) Raport z konsultacji społecznych dokumentów strategicznych: Program budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce oraz Prognoza oddziaływania na środowisko dla Programu budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce Raport zbiorczy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zespół CBRP SSKS pod kierunkiem mgr Marcina Lewickiego Warszawa, wrzesień-październik 2008 r.

2 Spis treści I. Zagadnienia wstępne... 3 I.1. Treść raportu... 3 I.2. Podstawa prawna... 3 I.3. Opis procedur konsultacyjnych... 3 I.4. Ogólne założenia i cele konsultacji społecznych... 4 II. Ogólna charakterystyka obszaru objętego konsultacjami... 6 II.1. Województwo mazowieckie, wielkopolskie, łódzkie i dolnośląskie... 6 II.2. Miasto stołeczne Warszawa... 7 II.3. Miasto Łódź... 8 II.4. Miasto Poznań... 8 II.5. Miasto Wrocław... 9 III. Przebieg konsultacji społecznych III.1. Rozpowszechnienie informacji o konsultacjach społecznych III.2. Materiały informacyjne III.3. Konsultacje i debaty z mieszkańcami III.3.1. Pytania i postulaty uczestników debat III.4. Konsultacje elektroniczne - strona internetowa Ministerstwa Infrastruktury III.4.1.Formularze pytań, postulatów i oświadczeń nadesłane elektronicznie, wraz z odpowiedziami IV. Wnioski z konsultacji społecznych V. Załączniki V.1. Lista załączników str. 2/53

3 I. Zagadnienia wstępne Tabela skrótów występujących w protokole oraz pozostałych częściach raportu. KDP Linia Y CMK I.1. Skrót Treść raportu Znaczenie Koleje Dużych Prędkości Planowana linia Kolei Dużych Prędkości Centralna Magistrala kolejowa Niniejsze opracowanie jest raportem szczegółowym z konsultacji społecznych organizowanych przez Ministerstwo Infrastruktury przy współpracy z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. poświęconych dokumentom strategicznym: Program budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce oraz Prognoza oddziaływania na środowisko dla Programu budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce. I.2. Podstawa prawna 1) Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001r, w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów) na środowisko 2) Ustawa z dnia 27 kwietna 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 25 poz. 150 z 2008r. tekst jednolity ustawy). 3) Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 O zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U Nr 227, poz. 140, poz. 984). 4) Zarządzenie nr 15 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2008r. opracowanie projektu Programu budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużej prędkości w Polsce - przyjętego następnie przez międzyresortowy zespół ds. KDP i Ministerstwo Infrastruktury I.3. Opis procedur konsultacyjnych Ze względu na wagę konsultowanej ze społeczeństwem, planowanej inwestycji budowy kolei dużych prędkości, zdecydowano o przeprowadzeniu już we wstępnej fazie prac przygotowawczych pierwszych konsultacji nad dokumentami strategicznymi dla przedsięwzięcia determinującymi dalsze kierunki rozwoju projektu inwestycyjnego. Przyjęto, że ze względu na przewidywane znaczne oddziaływanie inwestycji na społeczeństwo całego kraju, zakres konsultacji musi obejmować możliwość: zapoznania się z materiałami źródłowymi (dokumentami konsultowanymi), innymi materiałami informacyjnymi i promocyjnymi oraz zadawania pytań, zgłaszania wniosków i postulatów, które zostaną poddane wnikliwej analizie i będą stanowiły materiał wejściowy dla dalszych faz procesu przygotowania inwestycji. Procedury konsultacyjne obejmowały następujące elementy: ustalenie miejsc oraz terminów debat publicznych miasta wojewódzkie leżące na trasie przyszłej KDP; upublicznienie informacji o debatach publicznych w mediach oraz w publikatorach instytucji rządowych, samorządowych oraz przedsiębiorstw kolejowych, w tym w serwisach internetowych z odnośnikami do serwisu internetowego Ministerstwa Infrastruktury, str. 3/53

4 umieszczenie materiałów ogólnych i szczegółowych o przedmiocie konsultacji na specjalnej podstronie Ministerstwa Infrastruktury wraz z elektronicznym formularzem umożliwiającym zadawanie pytań lub pozostawienia opinii; udostępnienie materiałów o przedmiocie konsultacji w formie tradycyjnej (druków) w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 4/6 (biblioteka), codziennie w godz udostępnienie dokumentów do wglądu w Centrali PKP PLK S.A. oraz w Urzędach Wojewódzkich miast w których miały miejsce debaty; wysłanie, z wyprzedzeniem terminu debaty, zaproszeń do stowarzyszeń, związków zawodowych, organizacji pozarządowych według specjalnie przygotowanej listy (w zał. nr 12), wysłanie w imieniu Ministra Infrastruktury Pana Cezarego Grabarczyka indywidualnych zaproszeń do stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, władz samorządowych, mediów, związków zawodowych oraz organizacji i stowarzyszeń biznesowych; wszystkie osoby zaproszone wpisane są na listy obecności (załącznik nr 12 raportu zbiorczego), protokołowanie i zarejestrowanie na nośniku elektronicznym przebiegu debat publicznych w czterech miastach, sporządzenie niniejszego raportu z przebiegu konsultacji społecznych, przeprowadzenie debat publicznych w czterech miastach: Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie. Duże zainteresowanie konsultacjami ze strony mediów, przełożyło się na znaczące zainteresowanie społeczeństwa i przedstawienie wielu interesujących opinii, uwag oraz pytań, na które odpowiadali eksperci zarówno podczas debat jak i na drodze pisemnej i elektronicznej. I.4. Ogólne założenia i cele konsultacji społecznych Linia kolejowa Kolei Dużych Prędkości (tzw. Igrek lub linia Y ) jest projektem zupełnie nowego typu i jakości na terenie Polski. Celem jej powstania jest stworzenie w Polsce systemu przewozów kolejami dużych prędkości, dogodnie połączonego z siecią kolejową pozostałych państw Unii Europejskiej. Przy pomocy zastosowania najnowszych technologii kolejowych oraz zachowaniu najwyższych standardów środowiskowych, uruchomiona zostanie sieć szybkich połączeń pasażerskich konkurencyjnych w stosunku do innych rodzajów transportu i komplementarnych do innych połączeń kolejowych w Polsce. Przeprowadzenie konsultacji społecznych w związku z opisywanym powyżej projektem budowy linii Kolei Dużych Prędkości wynika bezpośrednio z przedstawionych w punkcie I.2 przepisów. Konsultacje społeczne mają szersze znaczenie, dlatego też pierwszy ich etap prowadzony jest właśnie teraz, gdy program znajduje się na samym początku swej drogi, dotyczą one bowiem dwóch bardzo ważnych dokumentów : Programu budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce oraz Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce. Pomimo, iż żaden z tych dokumentów nie zawiera jeszcze szczegółów dotyczących przebiegu trasy, to jednak konieczne jest zapoznanie z nimi przedstawicieli władz samorządowych regionów i miast, mieszkańców tych regionów, członków organizacji społecznych, związków zawodowych i organizacji pozarządowych, w zwłaszcza związanych z ochroną środowiska. Dlatego konsultacje dotyczące wyżej wymienionych dokumentów odbyły się w: Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie. Umożliwiły one bezpośredni kontakt i możliwość zadania pytań zarówno przedstawicielom strony rządowej jak i szerokiemu gronu ekspertów przygotowujących dokumenty. Wszyscy uczestnicy mieli okazję zapoznać się z materiałami (III.2. Materiały informacyjne) przygotowanymi specjalnie na konsultacje. str. 4/53

5 Uznano, że przyjęte formy konsultacji zapewnią dotarcie do wystarczająco dużej grupy potencjalnie zainteresowanych i uzyskanie reprezentatywnej informacji o zapatrywaniach szerokich kręgów społecznych na ten projekt. Jednocześnie, skoncentrowano się na prowadzeniu akcji informacyjnej w środowiskach, z których należało się spodziewać najbardziej aktywnego odzewu społeczeństwa. Konsultacje społeczne rozpoczęły się z dniem 11 sierpnia 2008 roku a zakończyły 2 października 2008 roku. Jednak już w dniach 9-11 kwietnia 2008 roku w Zakopanem odbyła się konferencja naukowo techniczna: Projektowanie, budowa i utrzymywanie infrastruktury w transporcie szynowym organizowania przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP pod patronatem honorowym Komitetu Transportu PAN str. 5/53

6 II. Ogólna charakterystyka obszaru objętego konsultacjami II.1. Województwo Mazowieckie, Wielkopolskie, Łódzkie i Dolnośląskie Województwo Mazowieckie Województwo Mazowieckie o powierzchni km 2 (11,4%) jest największym województwem w Polsce i obejmuje większą część historycznego Mazowsza, a także fragmenty innych krain m. in. Podlasia. Graniczy z województwami: warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim, łódzkim i kujawsko-pomorskim. Mazowieckie jest województwem wewnętrznym, zbliża się jednak do granicy z Białorusią na odległość ok. 4 km w rejonie Niemirowa nad Bugiem. Mazowsze leży zasadniczo we wschodniej części Polski, z punktu widzenia geografii fizycznej w większości pokrywa się z obszarem Niziny Mazowieckiej, jego teren ukształtowany jest przez szerokie doliny rzek (Wisły, Narwi i Bugu), w krajobrazie przeważają tereny rolnicze, a 20% powierzchni regionu zajmują lasy (w tym położona tuż obok Warszawy Puszcza Kampinoska). Spośród 5,1 mln mieszkańców województwa mazowieckiego 3,3 mln (64%) mieszka w miastach, przy czym 2,8 mln (55%) przypada na aglomerację warszawską, inne większe miasta to Radom (228 tys.), Płock (128 tys.), Siedlce (77 tys.), Pruszków, (55 tys.), Ostrołęka (54 tys.), Legionowo (50 tys.) Mazowsze zdecydowanie przoduje we wszystkich statystykach rozwoju gospodarczego: wytwarza jedną piątą produktu krajowego brutto całej Polski, tutaj dochody są najwyższe, a bezrobocie najmniejsze. Trzeba jednak pamiętać o przemożnym wpływie Warszawy na tę statystykę. Sytuacja w powiatach, miastach i gminach Mazowsza jest bardzo trudna. Województwo Łódzkie Województwo Łódzkie posiada powierzchnię ,96 km², położone jest w samym centrum Polski, graniczy z województwami: wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, świętokrzyskim, śląskim i opolskim. Województwo łódzkie znajduje się na pograniczu dwóch dużych jednostek geomorfologicznych: Niżu Środkowoeuropejskiego i Wyżyn Polskich. W północnej części województwa dominują więc rozległe i prawie płaskie równiny, natomiast w południowej pagórki. Pod względem fizycznogeograficznym przeważającą część województwa zajmuje Wysoczyzna Łódzka ograniczona od zachodu doliną Warty, od wschodu doliną Pilicy, od północy pradoliną Warszawsko-Berlińską, zaś od południa łącząca się ze strefą wyżyn Polski (Wzgórza Radomszczańskie). Spośród ponad 2,5 mln mieszkańców województwa łódzkiego, ok. 64% mieszka w miastach, z czego 753 tys. w Łodzi, inne większe miasta to : Piotrków Trybunalski 78 tys., Pabianice 70 tys., Tomaszów Mazowiecki 66 tys., Bełchatów 61 tys., Zgierz 58 tys., Radomsko 49 tys. Na terenie Województwa Łódzkiego znajduje się największa kopalnia węgla brunatnego w Europie, wydobywa się też surowce skalne, są też spore pokłady wód mineralnych. Po wyjątkowo ciężkim dla regionu pierwszym okresie transformacji ustrojowo-gospodarczej województwo Łódzkie poprawia swą sytuację między innymi dzięki sprawnie działającej Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Województwo Wielkopolskie Województwo Wielkopolskie posiada powierzchnię ,51 km², położone jest w środkowo-zachodniej Polsce, na Pojezierzu Wielkopolskim i Nizinie Południowowielkopolskiej, w dorzeczu Warty, graniczy z województwami : łódzkim, dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, opolskim, pomorskim i zachodniopomorskim. Stolicą województwa jest Poznań, którego aglomerację zamieszkuje około 855 tys. str. 6/53

7 mieszkańców ( w Poznaniu i około w powiecie poznańskim) jeden z największych w Polsce ośrodków usługowych, przemysłowych, naukowych i kulturalnych. Inne ważne miasta wielkopolski to : Kalisz 108 tys., Konin 80 tys., Piła 74 tys., Ostrów Wielkopolski 72 tys.( Ostrów Wielkopolski i Kalisz od niedawna zaczynają współtworzyć wspólną aglomerację), Gniezno 70 tys., Leszno 64 tys.,. Ludność województwa to : mieszkańców - stan na 31 grudnia 2007 roku. (z czego ludność miast to 56,6 % społeczeństwa). Głównymi mineralnymi surowcami energetycznymi Wielkopolski są: węgiel brunatny, gaz ziemny, ropa naftowa i torf. Powierzchnię około 800 tys. ha zajmują lasy, co stanowi 25,8% powierzchni całkowitej regionu. Województwo Wielkopolskie jest znakomicie skomunikowane zarówno z resztą Polski, jak i z trasami europejskimi, kilka tras kołowych oraz kolejowych jest w planach co w połączeniu z aktualna sytuacją gospodarczo-ekonomiczną województwa daje szanse na znaczne zwiększenie znaczenia tego regionu. Województwo Dolnośląskie Województwo Dolnośląskie posiada powierzchnię ,77 km², jest położone na południowym zachodzie kraju, obejmując znaczną część historycznego Śląska (Dolny Śląsk) i wschodnie Łużyce. Graniczy z następującymi województwami: lubuskim, opolskim i wielkopolskim, województwo graniczy też z Niemcami i Czechami. Stolicą województwa jest Wrocław, którego ludność wynosi około 633 tysięcy mieszkańców (4 pod względem liczby ludności w Polsce). Inne ważne miasta województwa dolnośląskiego to : Wałbrzych 123 tys., Legnica 104 tys., Jelenia Góra 86 tys., Lubin- 75 tys., Głogów 68 tys., Świdnica 60 tys. Ludność całego województwa wynosi mieszkańców( stan na 31 grudnia 2007), z czego około 70 procent mieszka w miastach (jedno z bardziej zurbanizowanych województw). Dolny Śląsk, będąc jednym z najbardziej uprzemysłowionych regionów Polski, ma stały, relatywnie wysoki udział w tworzeniu PKB. Cechą gospodarki województwa jest wysoka liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych - w regionie bardzo dobrze rozwinięty jest przemysł: elektromaszynowy, energetyczny, pojazdów mechanicznych, elektroniczny. Duża część produkcji jest eksportowana zwłaszcza do Niemiec (ponad 50 %). II.2. Charakterystyka miast Miasto stołeczne Warszawa Warszawa od 1596 roku stolica Polski liczy prawie 1,7 mln mieszkańców. Położona jest nieco na wschód od geometrycznego środka Polski nad rzeką Wisłą. Jest największym i najobszerniejszym miastem Polski. Warszawa jest siedzibą centralnych władz państwa (m in. Sejm, Senat, Prezydent, Premier, ministerstw, Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy) i województwa mazowieckiego, przedstawicielstw dyplomatycznych, narodowych instytucji (Teatr Wielki Opera Narodowa, Teatr Narodowy, Filharmonia Narodowa, Biblioteka Narodowa, Muzeum Narodowe, główne archiwa, Polska Akademia Nauk itd.) Spośród 500 największych firm w Polsce 176 ma siedzibę w Warszawie, podobnie 4 spośród 10 najlepszych uczelni wyższych (obie informacje wg rankingów dziennika Rzeczpospolita). Miasto uważa się za coraz lepsze miejsce do inwestycji (20 pozycja w rankingu European Cities Monitor); ma 1,81 mln m 2 nowoczesnej powierzchni biurowej, ok. 772 tys. m 2 powierzchni handlowej i ponad 1 mln m 2 powierzchni magazynowej, tu znajduje się Warszawska Giełda Papierów Wartościowych. Warszawa jest też znaczącym na skalę europejską węzłem transportowym. Oprócz położenia przy paneuropejskich korytarzach transportowych, należy wspomnieć, że do Warszawy dochodzi 9 głównych dróg krajowych i 8 linii kolejowych. Przez Dworzec Centralny przejeżdża codziennie kilkaset pociągów do wszystkich głównych miast Polski oraz ok. 20 pociągów międzynarodowych. Na przybywających do Warszawy czekają ok. 20 tys. miejsc noclegowych,. W roku 2002 Warszawę odwiedziło 2,5 mln gości zagranicznych. Spośród nich 55% przybyło w celach turystycznych. Czekają na nich zabytki wpisane na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO położone w rejonie Starego Miasta wraz z Zamkiem Królewskim. Kolejne atrakcje zlokalizowane są głównie wzdłuż tzw. Traktu Królewskiego (ulice Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat), poza tym należy wymienić park Łazienki Królewskie i zespół pałacowo-parkowy w Wilanowie. str. 7/53

8 Ustawa o ustroju miasta stołecznego Warszawy określa odmienny w stosunku do innych miast Polski ustrój władz samorządowych i nakłada na nie szczególne obowiązki, wynikające ze stołecznego charakteru miasta. Według ustawy Warszawa jest miastem na prawach powiatu (powiatem grodzkim), ale podzielona jest na 18 dzielnic, posiadających własne rady (wybierane w wyborach powszechnych) i zarządy z burmistrzami dzielnic na czele (powoływanymi uchwałami rad dzielnic). Dzielnice posiadają własne zadania i budżety oraz wykonują funkcje pomocnicze w stosunku od władz całego miasta. Kompetencje i umocowanie prawne dzielnic przypominają nieco postanowienia dla gmin. Miasto Łódź Łódź miasto wojewódzkie w środkowej Polsce, położone na Wysoczyźnie Łódzkiej, na dziale wodnym I rzędu Wisły i Odry. Przejściowa siedziba władz państwowych w Siedziba władz województwa łódzkiego. liczba ludności (stan na 2007) wynosi , a jeśli brać pod uwagę całą aglomerację łódzką to liczba ta zwiększa się do Łódź to ważny ośrodek akademicki (6 uczelni państwowych oraz 19 prywatnych), a także kulturalny. Sześć kilometrów od centrum Łodzi znajduje się Międzynarodowy Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta. Według ostatniego corocznego zestawienia GUS-u m.in. wszystkich miast Polski, Łódź jest trzecim miastem w kraju pod względem liczby ludności ( osób) i czwartym pod względem powierzchni (293,25 km²). Miasto stara się o przyznanie mu tytułu Europejskiej Stolicy Kultury Pomimo dość późnego zyskania znaczenia (w okresie zaborów, podczas boomu tekstylnego) Łódź posiada sporą ilość atrakcyjnych miejsc i budynków zwłaszcza liczne (wiele jeszcze nieodrestaurowanych) pałace magnatów tekstylnych, a także słynny najdłuższy deptak Europy ulicę Piotrkowską, czy największy cmentarz żydowski w Europie (na Bałutach). Przemysł włókienniczy, który stworzył potęgę Łodzi, ma coraz mniejsze znaczenie. Obecnie szczególne znaczenie dla miasta mają rozwój nowych technologii, infrastruktury oraz pozyskiwanie inwestorów w trzech branżach: centra zaplecza biznesowego (tzw. BPO Business Process Offshoring), logistyka i AGD. Łódzką domeną stała się produkcja sprzętu AGD, w Łodzi zainwestowali m.in. Merloni Indesit i Bosch/Siemens oraz ich poddostawcy. Dzięki temu Łódź stała się jednym z dominujących w Europie ośrodków produkcji tego sprzętu. Powstały też duże centra handlowo-rekreacyjne, m.in. Galeria Łódzka i Manufaktura (zajmująca powierzchnię aż 27 ha). Miasto Poznań Poznań miasto wojewódzkie jedno z najstarszych i największych polskich miast (piąte pod względem ludności, szóste pod względem powierzchni), położone nad rzeką Wartą. Stolica Wielkopolski, województwa wielkopolskiego i archidiecezji poznańskiej. Poznań znajduje się pomiędzy Berlinem a Warszawą i jest ważnym węzłem drogowym i kolejowym w kraju, posiada także międzynarodowy port lotniczy. Poznań uznawany jest za kolebkę narodzin państwa polskiego. W przeszłości pełnił rolę stolicy państwa oraz siedziby władców. Poznań to dynamiczny ośrodek gospodarczy, akademicki, naukowy i kulturalny. Duży ośrodek przemysłu (Poznański Okręg Przemysłowy) i usług, miejsce corocznych Międzynarodowych Targów Poznańskich. Według zewnętrznych ocen przeprowadzonych przez agencję ratingową Moody's Investors Service, pod względem wiarygodności dla inwestorów nieznacznie ustępuje znacznie większej Warszawie. W Poznaniu działa osiem państwowych szkół wyższych i kilkanaście prywatnych, kształcących ok studentów. Na 1000 mieszkańców przypada 221 studentów wśród dużych polskich miast Poznań zajmuje pod tym względem pierwsze miejsce. Miasto jest silnie powiązane komunikacyjnie i ekonomicznie z otaczającymi je gminami powiatu poznańskiego tworzącymi aglomerację poznańską (ze wspólną infrastrukturą np. wodociągami). Miasto podzielone jest na 5 dzielnic nie posiadających odrębności administracyjnej, ale posiadających część instytucji gminnych (Stare Miasto, Nowe Miasto, Jeżyce, Grunwald, Wilda). Każda z dzielnic obejmuje kilkadziesiąt osiedli samorządowych, jednak nie pokrywają one terenu całego miasta, a ich samorządy pełnią jedynie funkcję pomocniczą. Poznań należy do największych ośrodków gospodarczych w kraju. Jest to również jedno z najbardziej atrakcyjnych miejsc do inwestowania w Polsce. W gospodarce miasta dominującą pozycję zajmują usługi, w tym przede wszystkim: handel, bankowość, edukacja i opieka zdrowotna. Kolejną ważną gałęzią gospodarki str. 8/53

9 jest przemysł, w którym zatrudnienie jednak sukcesywnie maleje. Poznań jest ważnym ośrodkiem przemysłu spożywczego, motoryzacyjnego, farmaceutycznego oraz chemicznego. Miasto Wrocław Wrocław miasto na prawach powiatu (wrocławski powiat grodzki), stolica województwa dolnośląskiego, oraz siedziba władz wrocławskiego powiatu ziemskiego grupującego 9 okolicznych gmin. Miasto jest położone na Nizinie Śląskiej, w Pradolinie Wrocławskiej, nad rzeką Odrą i czterema jej dopływami, które zasilają ją w granicach miasta: Bystrzycą, Oławą, Ślęzą i Widawą. Jest historyczną stolicą Śląska, członkiem Nowej Hanzy, głównym miastem aglomeracji wrocławskiej. Czwarte pod względem liczby ludności miasto w Polsce mieszkańców, piąte pod względem powierzchni km².wrocław dzieli się administracyjnie na osiedla, stanowiące jednostki pomocnicze miasta. Niegdyś miasto składało się z 5 dzielnic: Psie Pole, Śródmieście, Stare Miasto, Krzyki, Fabryczna, które obecnie nie posiadają własnej osobowości prawnej, stanowią jednak nadal kryterium organizacji wielu urzędów i instytucji. Wrocław jest również jednym z najstarszych miast Polski. Wrocław jest ważnym węzłem kolejowym, miasto posiada międzynarodowe lotnisko na Strachowicach oraz port rzeczny na Odrze. Wrocław jest jednym z najważniejszych ośrodków kulturalnych i intelektualnych w Polsce, o wielowiekowej tradycji. Wrocław zapewnia swym mieszkańcom i turystom możliwie szeroką ofertę kulturalną od muzyki dawnej do projektów z obszaru sztuki nowoczesnej. Wizytówką kulturalną Wrocławia stały się festiwale muzyczne o międzynarodowym znaczeniu jak choćby Wratislavia Cantans, Festiwal Jazz nad Odrą, Dni Muzyki Starych Mistrzów, Przegląd Piosenki Aktorskiej, Międzynarodowe Zaduszki Jazzowe, Wrocławskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora i Małych Form Teatralnych, Międzynarodowy Festiwal Dialog Wrocław. Słynne już w Europie stały się przygotowywane z rozmachem widowiska operowe organizowane we wrocławskiej Hali Ludowej lub bezpośrednio pod gołym niebem. We Wrocławiu produkowane są: autobusy, wagony, sprzęt AGD, środki chemiczne i elektronika. Od kilku lat dynamicznie rozwija się sektor IT (oprogramowanie wewnętrzne firm, oprogramowanie na zamówienie), również wiele zagranicznych firm przenosi swoje centra programistyczne do Wrocławia. Wrocław należy do największych w Polsce ośrodków uniwersyteckich. Życie umysłowe skupia się wokół wyższych uczelni z uniwersytetem liczącym studentów i politechniką (ponad 40,000 studentów) na czele. Oprócz licznych placówek państwowych we Wrocławiu mieści się ogromna liczba uczelni prywatnych i ośrodków badawczych. str. 9/53

10 III. III.1. Przebieg konsultacji społecznych Rozpowszechnienie informacji o konsultacjach społecznych Informacje o konsultacjach społecznych były rozpowszechniane w następujący sposób: poprzez stronę internetową uruchomioną dnia 11 sierpnia 2008 r. Ministerstwa Infrastruktury (http://www.mi.gov.pl/2-482be1a htm ) na której zawarte są daty zaproszeń na poszczególne debaty, cel oraz linki do dokumentów: Program budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce oraz Prognoza oddziaływania na środowisko dla Programu budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce w wersji pełnej i w formie syntezy; zaproszenia wysyłane drogą elektroniczną do organizacji pozarządowych (stowarzyszenia, fundacje), polityków oraz mediów; plakaty informujące rozwieszone na budynkach, w których odbywały się konsultacje; ulotki informacyjne (załącznik nr 1 raportu zbiorczego) wykładane na stacjach kolejowych oraz w pociągach dalekobieżnych. poprzez informację o zaproszeniu do udziału w konsultacjach zamieszczoną w formie ogłoszenia Ministra Infrastruktury w ogólnopolskim dzienniku (Rzeczpospolita z dnia 11 sierpnia br.) III.2. Materiały informacyjne Każdy uczestnik debat otrzymywał komplet materiałów informacyjnych składający się z: Ulotki Ministerstwa Infrastruktury (załącznik nr 1 raportu zbiorczego) informującej o konsultacjach społecznych, o miejscu i terminach konsultacji oraz wprowadzającej w problematykę Kolei Dużych Prędkości z uwzględnieniem najważniejszych elementów takich jak: powody konieczności ich budowania i korzyści z nich płynące. Dodatkowo ulotki zostało rozkolportowanych w pociągach jeżdżących na trasach obejmujących planowaną budowę linii Y oraz w kasach stacyjnych miast gdzie przeprowadzone były konsultacje (szczegóły: załącznik nr 11 raportu zbiorczego). Miejsce debaty Łódź Poznań Wrocław Warszawa Ilość wydanych egzemplarzy ulotki uczestnikom debaty Folderu Projekty inwestycyjne realizowane ze środków unijnych (załącznik nr 2 raportu zbiorczego) wydanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawierający schematyczną mapę Polski z zaznaczonymi liniami kolejowymi poddawanymi modernizacji w czasie obecnym (albo będącymi na etapie planowania). Miejsce debaty Łódź Poznań Wrocław Warszawa Ilość wydanych egzemplarzy folderu uczestnikom debaty str. 10/53

11 Folderu Kolej Dużych Prędkości (załącznik nr 3 raportu zbiorczego) wydanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Przekazuje on syntetyczne informacje o tym, czym są Koleje Dużych Prędkości, jakie są planowane potencjalne trasy ich przebiegu oraz jakie wiążą się z tym korzyści dla środowiska i społeczeństwa. Miejsce debaty Łódź Poznań Wrocław Warszawa Ilość wydanych egzemplarzy folderu uczestnikom debaty Wydruku slajdów Budowa kolei dużych prędkości w Polsce Konsultacje społeczne wydanego przez Ministerstwo Infrastruktury, będącym wersją papierową prezentacji komputerowych Program budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce oraz Prognoza oddziaływania na środowisko dla Programu budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce omawianych podczas debaty (załączniki nr 4a, 4b i 4c raportu zbiorczego). Miejsce debaty Łódź Poznań Wrocław Warszawa Ilość wydanych egzemplarzy biuletynu uczestnikom debaty i str. 11/53

12 III.3. Konsultacje i debaty z mieszkańcami Łódź Raport z debaty będącej częścią Konsultacji Społecznych Konsultacje społeczne - Informacje Temat debaty: Program budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce oraz Prognoza oddziaływania na środowisko dla Programu budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce Miejsce debaty: Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowskia 104, Sala obrad Rady Miasta Liczba uczestników ogółem Sektor publiczny Data debaty: 15 września 2008 r. godz. 10:00 Przedstawiciele biznesu Organizacje pozarządowe Debata numer 1 Godzina rozpoczęcia Godzina zakończenia Czas trwania debaty Media 10:00 14: minut Pozostali uczestnicy Eksperci Moderatorzy Prezydium Organizatorzy debaty, prowadzący i eksperci Maja Koźmińska, Włodzimierz Makówka, Jarosław Wielopolski, Janusz Góra, Janusz Olbrycht, Mirosław Kopczyński, Marian Łukasiak, Zbigniew Szafrański, Tadeusz Syryjczyk, Urszula Michajłow, Urszula Rzeszot, Andrzej Massel, Krzysztof Groblewski, Joanna Włodkowska, Jarosław Czerniawski, Ryszard Markowski, Paweł Koroblowski, Tomasz Besztak, Radosław Burak Romanowski, Marek Pawlik Zbigniew Szafrański, Andrzej Cymerman Jolanta Chełmińska, Cezary Grabarczyk, Włodzimierz Fisiak, Włodzimierz Tomaszewski, Juliusz Engelhardt, Zbigniew Szafrański str. 12/53

13 Lista zaproszonych mediów metodą elektroniczną (mail). Nazwa Dziennik Superexpress - Redakcja w Łodzi TVP Łódź TVN Telewizja TOYA Dziennik Dziennik Łódzki Dziennik Exspress Ilustrowany Dziennik Wyborcza Redakcja w Łodzi Polska Agencja Prasowa Tygodnik Nowy Łowiczanin Tygodnik Ziemia Piotrkowska Telewizja NTL - Radomsko Dziennik ITS Skierniewice Typ mediów Telewizja Telewizja Telewizja Agencja prasowa Lista instytucji i organizacji załącznik nr 12a raportu zbiorczego str. 13/53

14 Debata Przebieg debaty 1. Wystąpienia władz oraz organizatorów debaty. 2. Prezentacje Programu budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce oraz Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce. 3. Informacje na temat konsultacji, w tym podstawy prawne. 4. Pytania i wypowiedzi uczestników wraz z odpowiedziami i komentarzami organizatorów. 5. Zakończenie debaty. 6. Podsumowanie debaty. Rozpoczęcie debaty na temat Programu budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce oraz Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce nastąpiło o godzinie 10.05, 15 września 2008 roku w Sali obrad Rady Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, Łódź. Całość konsultacji została podzielona na dwie części, pierwsza była miejscem wystąpień polityków oraz prelegentów merytorycznych w sprawach powyższych opracowań, a część druga skupiała się na debacie, czyli zadawaniu pytań przez uczestników i odpowiedziach udzielanych przez ekspertów oraz na wygłaszaniu oświadczeń i postulatów. Podsumowanie debaty Ilość zadanych pytań 17 Ilość wygłoszonych oświadczeń 1 Ilość wygłoszonych postulatów 3 Opinie pozytywne względem projektu KDP 4 Opinie neutralne względem projektu KDP brak Opinie negatywne względem projektu KDP brak Debata w Łodzi była przygotowana profesjonalnie, zarówno obsługa konferencyjna jak i pozostałe elementy (catering) stały wysokim poziomie. Sala zapewniała dobre warunki uczestnikom do wygłaszania opinii (mikrofony były podawane bezpośrednio każdemu chętnemu) a ramy czasowe nie zostały nałożone sztywno, co umożliwiło wypowiedzi wszystkim chętnym. Materiały informacyjne otrzymali wszyscy chętni w recepcji funkcjonującej przed salą, w której odbywała się debata. Każdy uczestnik został też poinformowany o możliwości złożenia formularza z pytaniami po zakończeniu debaty. Atmosfera debaty była dobra, a zgłaszane uwagi i opinie był w większości konstruktywne. Uczestnicy spotkania nie mieli zastrzeżeń, co do fachowość i szczegółowość udzielanych odpowiedzi przez ekspertów. str. 14/53

15 Poznań Raport z debaty będącej częścią Konsultacji Społecznych Konsultacje społeczne - Informacje Temat debaty: Program budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce oraz Prognoza oddziaływania na środowisko dla Programu budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce Miejsce debaty: Wielkopolski Urząd Wojewódzki, al. Niepodległości 16/18, Sala Sesyjna Liczba uczestników ogółem Sektor publiczny Data debaty: 22 września 2008 r. godz. 11:00 Przedstawiciele biznesu Organizacje pozarządowe Debata numer 2 Godzina rozpoczęcia Godzina zakończenia Czas trwania debaty Pozostali uczestnicy 11:00 14: minut Media Eksperci Moderator Prezydium Organizatorzy debaty, prowadzący i eksperci Maja Koźmińska, Włodzimierz Makówka, Jarosław Wielopolski, Janusz Góra, Janusz Olbrycht, Mirosław Kopczyński, Marian Łukasiak, Zbigniew Szafrański, Tadeusz Syryjczyk, Urszula Michajłow, Urszula Rzeszot, Andrzej Massel, Krzysztof Groblewski, Joanna Włodkowska, Jarosław Czerniawski, Ryszard Markowski, Paweł Koroblowski, Tomasz Besztak, Radosław Burak Romanowski, Marek Pawlik Bogdan Ciszewski Bogdan Ciszewski, Ewa Ślęzak, Piotr Florek, Juliusz Engelhardt, Wojciech Jankowiak, Mirosław Kruszyński, str. 15/53

16 Lista zaproszonych mediów metodą elektroniczną (mail). Nazwa Typ mediów Biznes i Ekologia Dziennik Fakt Prawna Eko i My Dzikie Życie Polska Transportowa Rzeczpospolita Super Express Trybuna Z Biegiem Szyn Rynek Kolejowy Kurier PKP Polska Agencja Prasowa Agencja prasowa Telewizja Polska S.A. Telewizja TVN S.A. Telewizja Polsat Telewizja Radio RMF FM Radio Radio ZET Radio Radio Eska Radio Lista instytucji i organizacji załącznik nr 12b raportu zbiorczego str. 16/53

17 Debata Przebieg debaty 1. Wystąpienia władz oraz organizatorów debaty. 2. Prezentacje Programu budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce oraz Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce. 3. Informacje na temat konsultacji, w tym podstawy prawne. 4. Pytania i wypowiedzi uczestników wraz z odpowiedziami i komentarzami organizatorów. 5. Zakończenie debaty. 6. Podsumowanie debaty. Podsumowanie debaty Ilość zadanych pytań 20 Ilość wygłoszonych oświadczeń 5 Ilość wygłoszonych postulatów 4 Opinie pozytywne względem projektu KDP 2 Opinie neutralne względem projektu KDP 2 Opinie negatywne względem projektu KDP brak Debata w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu była przygotowana wyjątkowo sprawnie (w tym catering oraz ochrona spotkania przez SOK) i spotkała się z wyjątkowo dużym zainteresowaniem. W holu przed salą uruchomioną recepcję dla potrzeb uczestników debaty, gdzie można było dostać materiały informacyjne. Zarówno od strony technicznej, jak i merytorycznej wszystkie przybyłe strony wykazały się pełnym profesjonalizmem. Zadano wyjątkowo dużą liczbę pytań - zarówno przedstawiciele nauki, samorządów, jak i organizacji trzeciego sektora zapragnęli zgłębić swą wiedzę na temat prezentowanych w debacie dokumentów. str. 17/53

18 Wrocław Raport z debaty będącej częścią Konsultacji Społecznych Konsultacje społeczne - Informacje Temat debaty: Program budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce oraz Prognoza oddziaływania na środowisko dla Programu budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce Miejsce debaty: Urząd Wojewódzki, Wrocław, Pl. Powstańców Warszawy 1, Sala Sejmiku Liczba uczestników ogółem Sektor publiczny Data debaty: 30 września 2008 r. godz Przedstawiciele biznesu Organizacje pozarządowe Debata numer 3 Godzina rozpoczęcia Godzina zakończenia Czas trwania debaty Media 12:30 14: minut Pozostali uczestnicy Eksperci Moderator Prezydium Organizatorzy debaty, prowadzący i eksperci Danuta Wróbel, Włodzimierz Makówka, Kamila Boroń, Janusz Góra, Janusz Olbrycht, Marian Łukasiak, Bogdan Ciszewski, Rafał Frączek, Urszula Rzeszot, Andrzej Massel, Karol Gruszka, Paweł Koroblowski, Radosław Burak Romanowski, Marek Pawlik Bogdan Ciszewski Rafał Jurkowlaniec, Bogdan Ciszewski, Juliusz Engelhardt str. 18/53

19 Lista zaproszonych mediów metodą elektroniczną (mail). Nazwa Wrocławska Wyborcza Fakt Echo miasta Wrocławianin Nasz Dziennik Spotkajmy Się Rzeczpospolita Superexpress Radio PRW Radio ZET Radio RMF FM Radio TOK FM Radio ESKA Radio Traffic Aplauz Radio Rodzina Akademickie Radio Luz TVP Wrocław TVN POLSAT TEDE Polska Agencja Prasowa Typ mediów Radio Radio Radio Radio Radio Radio Radio Radio Telewizja Telewizja Telewizja Telewizja Agencja prasowa Lista instytucji i organizacji załącznik nr 12c raportu zbiorczego str. 19/53

20 Debata Przebieg debaty 1. Wystąpienia władz oraz organizatorów debaty. 2. Prezentacje Programu budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce oraz Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce. 3. Informacje na temat konsultacji, w tym podstawy prawne. 4. Pytania i wypowiedzi uczestników wraz z odpowiedziami i komentarzami organizatorów. 5. Zakończenie debaty. 6. Podsumowanie debaty. Podsumowanie debaty Ilość zadanych pytań 11 Ilość wygłoszonych oświadczeń 1 Ilość wygłoszonych postulatów brak Opinie pozytywne względem projektu KDP 4 Opinie neutralne względem projektu KDP brak Opinie negatywne względem projektu KDP brak Sala Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, która była miejscem kolejnej z serii debat, została przez wrocławian fachowo przygotowana do obsługi debaty (w tym recepcja gdzie można było dostać materiały informacyjne oraz catering), również w trakcie jej trwania, zarówno gospodarze, jak i goście prezentujący dokumenty wykazali się pełnym profesjonalizmem. Niestety zabrakło na sali przedstawiciela miasta Wrocławia (zaproszony był między innymi prezydent Dutkiewicz), a niewielka liczba zadanych pytań (pomimo obecnej na sali sporej liczby gości) wypada zaskakująco tle innych spotkań z tej serii. str. 20/53

Kolej Dużych Prędkości w Polsce Marek Pawlik Wiceprezes Zarządu - Dyrektor ds. strategii i rozwoju PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Kolej Dużych Prędkości w Polsce Marek Pawlik Wiceprezes Zarządu - Dyrektor ds. strategii i rozwoju PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. KDP Kolej Dużych Prędkości w Polsce Marek Pawlik Wiceprezes Zarządu - Dyrektor ds. strategii i rozwoju PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa, 30.08.2011 r. Nowe linie kolejowe o wysokich parametrach

Bardziej szczegółowo

Centralny Port Komunikacyjny w systemie połączeń kolejami dużych prędkości (KDP) i regionalnych

Centralny Port Komunikacyjny w systemie połączeń kolejami dużych prędkości (KDP) i regionalnych IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Bezpieczeństwo i niezawodność w lotnictwie oraz rozwój lotnictwa w regionach Centralny Port Komunikacyjny w systemie połączeń kolejami dużych prędkości (KDP)

Bardziej szczegółowo

Program budowy kolei dużych prędkości w Polsce lipiec 2011 r.

Program budowy kolei dużych prędkości w Polsce lipiec 2011 r. Program budowy kolei dużych prędkości w Polsce lipiec 2011 r. 2008 Uchwała Rady Ministrów 276/2008 o przyjęciu strategii ponadregionalnej w sprawie budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości

Bardziej szczegółowo

Konsultacje w sprawie transportu i komunikacji dla Powiatu Pabianickiego

Konsultacje w sprawie transportu i komunikacji dla Powiatu Pabianickiego Konsultacje w sprawie transportu i komunikacji dla Powiatu Pabianickiego Inicjatywy Województwa Łódzkiego związane z rozwojem kolei i infrastruktury na terenie Powiatu Pabianickiego Teresa Woźniak, Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce,

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce, Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce, Marek Pawlik Wiceprezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Gdańsk, 13.10.2011 r. www.plk-sa.pl 1/23 KDP zakres i stan prac

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce Zbigniew Ciemny Dyrektor PKP PLK S.A. Centrum Kolei Dużych Prędkości Warszawa 15.06.2011 r. 2008 Uchwała Rady Ministrów 276/2008

Bardziej szczegółowo

Program budowy linii dużych prędkości

Program budowy linii dużych prędkości Program budowy linii dużych prędkości zachodnia część województwa łódzkiego Jan Raczyński Dyrektor Centrum Kolei Dużych Prędkości PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warta, 12.11.2010 Program budowy linii

Bardziej szczegółowo

Zakres programu budowy linii dużych prędkości w Polsce

Zakres programu budowy linii dużych prędkości w Polsce Zakres programu budowy linii dużych prędkości w Polsce Jan Raczyński Agata Pomykała Seminarium Możliwości wykorzystania linii dużych prędkości dla przewozów regionalnych, 13.09.2016 Warszawa Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Program budowy linii dużych prędkości w Polsce

Program budowy linii dużych prędkości w Polsce Program budowy linii dużych prędkości w Polsce Poznań, 11.06.2010 r. Budowa nowych linii kolejowych o wysokich parametrach technicznych (prędkość maksymalna powyżej 300 km/h) jest dominującą tendencją

Bardziej szczegółowo

Realizacja programu budowy linii dużych prędkości w Polsce

Realizacja programu budowy linii dużych prędkości w Polsce Realizacja programu budowy linii dużych prędkości w Polsce Konrad Gawłowski Z-ca Dyrektora PKP PLK S.A. Centrum Kolei Dużych Prędkości Wrocław, 4-5.10.2011 r. 2008 Uchwała Rady Ministrów 276/2008 o przyjęciu

Bardziej szczegółowo

Kolejowe projekty inwestycyjne w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2007 2013. Zbigniew Szafrański Wiceprezes Zarządu PKP PLK S.A.

Kolejowe projekty inwestycyjne w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2007 2013. Zbigniew Szafrański Wiceprezes Zarządu PKP PLK S.A. Kolejowe projekty inwestycyjne w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2007 2013 Zbigniew Szafrański Wiceprezes Zarządu PKP PLK S.A. Projekty modernizacji linii kolejowych realizowane w latach 2004 2006 2 Projekty

Bardziej szczegółowo

Społeczny aspekt przygotowań do budowy linii dużych prędkości w Polsce

Społeczny aspekt przygotowań do budowy linii dużych prędkości w Polsce Społeczny aspekt przygotowań do budowy linii dużych prędkości w Polsce Zbigniew Ciemny Dyrektor Centrum Kolei Dużych Prędkości PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Gdańsk, 13.10.2011 r. www.plk-sa.pl 1/20 Rozwój

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei DuŜych Prędkości w Polsce, zamierzenia w zakresie połączeń z siecią zachodnioeuropejską

Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei DuŜych Prędkości w Polsce, zamierzenia w zakresie połączeń z siecią zachodnioeuropejską Aktualny stan prac w zakresie budowy sieci Kolei DuŜych Prędkości w Polsce, zamierzenia w zakresie połączeń z siecią zachodnioeuropejską Poznań, 25.05. 2011 r. 2008 Uchwała Rady Ministrów 276/2008 o przyjęciu

Bardziej szczegółowo

Witamy uczestników Konwencji

Witamy uczestników Konwencji Witamy uczestników Konwencji Motto: Renesans czy Stagnacja? Patronat honorowy: Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Waldemar Pawlak, Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk, Wiceminister Juliusz

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa 11

Spis treści. Przedmowa 11 Koleje dużych prędkości w Polsce : monografia / pod red. nauk. Mirosława Siergiejczyka ; autorzy: Marek Pawlik [i dwudziestu pozostałych]. Warszawa, 2015 Spis treści Przedmowa 11 1. Europejskie wymagania

Bardziej szczegółowo

Restrukturyzacja Łódzkiego Węzła Kolejowego

Restrukturyzacja Łódzkiego Węzła Kolejowego Restrukturyzacja Łódzkiego Węzła Kolejowego Waldemar Węgrzyn Dyrektor Projektu Centrum Kolei Dużych Prędkości. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa, 30.11.2010 Wstęp Mimo że sieć kolejowa na terenie

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata

PRZYKŁADOWE STRONY. Sektor. budowlany. w Polsce 2016 Analiza regionalna. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata PRZYKŁADOWE STRONY Sektor budowlany w Polsce 2016 Analiza regionalna Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2016-2021 RYNEK BUDOWLANY OGÓŁEM Produkcja budowlano-montażowa Największy udział w produkcji

Bardziej szczegółowo

Prospects in Dolnośląskie. Dariusz Ostrowski

Prospects in Dolnośląskie. Dariusz Ostrowski Wrocław, 13 maja 2010 Prospects in Dolnośląskie Inwestycje infrastrukturalne aglomeracji jako impuls do dalszego rozwoju gospodarczego nowe kierunki na regionalnym rynku Dariusz Ostrowski Czy inwestycje

Bardziej szczegółowo

W centrum Polski W centrum Europy

W centrum Polski W centrum Europy W centrum Polski W centrum Europy Atrakcyjność inwestycyjna regionu łódzkiego Departament ds. Przedsiębiorczości Urząd Marszałkowski w Łodzi Panie i Panowie, Mamy przyjemność zaprosić Państwa do regionu

Bardziej szczegółowo

PKP S.A. Łódzkie Forum Regionalne Transportu Publicznego. Wybrane zagadnienia związane z siecią linii kolejowych dużych prędkości w Polsce

PKP S.A. Łódzkie Forum Regionalne Transportu Publicznego. Wybrane zagadnienia związane z siecią linii kolejowych dużych prędkości w Polsce PKP S.A. Łódzkie Forum Regionalne Transportu Publicznego Wybrane zagadnienia związane z siecią linii kolejowych dużych prędkości w Polsce Marian Łukasiak Dyrektor Biura Strategii i Rozwoju PKP S.A. Łódź,

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie kadr na potrzeby kolei duŝych prędkości

Przygotowanie kadr na potrzeby kolei duŝych prędkości Przygotowanie kadr na potrzeby kolei duŝych prędkości Warszawa, 26 maja 2010 r. Rozwój koncepcji budowy kolei duŝych prędkości w Polsce 1995 Kierunkowy program rozwoju kolei duŝych prędkości w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Maciej Musiał : Partnerstwo dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej w kontekście Krajowej Polityki Miejskiej.

Maciej Musiał : Partnerstwo dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej w kontekście Krajowej Polityki Miejskiej. Maciej Musiał : Partnerstwo dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej w kontekście Krajowej Polityki Miejskiej. Partnerstwo dla Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Województwo Wielkopolskie Miasto Poznań Powiat

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej

Bardziej szczegółowo

Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE

Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE Panel dyskusyjny: Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE Współpraca mieszkańców i awans gospodarczy gminy PREMIERA PORADNIKA: Jak mieszkańcy i ich gminy mogą skorzystać na OZE Dlaczego warto wziąć

Bardziej szczegółowo

Konferencja Naukowa. Przyszłość polskiej energetyki:

Konferencja Naukowa. Przyszłość polskiej energetyki: Konferencja Naukowa Przyszłość polskiej energetyki: Gaz łupkowy Energia jądrowa Warszawa, 27.04.2012 Spis Treści LIST WPROWADZAJĄCY str. 3 ORGANIZATOR str. 4 OPIS PROJEKTU str. 5 ZAPROSZENI PRELEGENCI

Bardziej szczegółowo

Przebieg linii LDP Podsumowanie prac

Przebieg linii LDP Podsumowanie prac Z Studium wykonalności dla budowy linii dużych prędkości Warszawa- Łódź-Poznań/Wrocław Przebieg linii LDP Podsumowanie prac Poznań, 27.03.2013 r. Nazwa projektu: Analiza kierunków rozwoju sieci kolejowej

Bardziej szczegółowo

REGION-GOSPODARKA-UNIA 8 23 maja 2014

REGION-GOSPODARKA-UNIA 8 23 maja 2014 REGION-GOSPODARKA-UNIA 8 23 maja 2014 Główne założenia cyklu konferencji Konferencje odbędą się w 16 województwach Organizatorem są Pracodawcy RP Formuła organizacyjna dla każdej z konferencji regionalnych

Bardziej szczegółowo

Politechnika Łódzka CENTRUM TRANSPORTU SZYNOWEGO - CETRANS POLITECHNIKA ŁÓDZKA

Politechnika Łódzka CENTRUM TRANSPORTU SZYNOWEGO - CETRANS POLITECHNIKA ŁÓDZKA CENTRUM - CETRANS Bartosik M.: Centrum Transportu Szynowego CTS CETRANS Politechniki Łódzkiej. Misja, cele i zadania. Nauka, technika i edukacja. POLSKIE KOLEJE DUŻYCH PRĘDKOŚCI W TRANSEUROPEJSKIEJ SIECI

Bardziej szczegółowo

Wspólny Bilet na linii wołomińskiej mity i fakty

Wspólny Bilet na linii wołomińskiej mity i fakty Wspólny Bilet na linii wołomińskiej mity i fakty Burmistrz Ząbek wypowiedział jednostronnie umowę dotyczącą współfinansowania Wspólnego Biletu ZTM-KM. Z tego powodu Zarząd Transportu Miejskiego został

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O PROJEKCIE

INFORMATOR O PROJEKCIE INFORMATOR O PROJEKCIE Trinity Capital Business Network Trinity Capital Business Network jest projektem budującym ogólnopolskie sieci wspierające sektor małych i średnich przedsiębiorstw oraz inwestycje

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ TOMASZ KUŹNIAR WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

Wpływ kolei dużych prędkości na podział międzygałęziowy w transporcie pasażerskim

Wpływ kolei dużych prędkości na podział międzygałęziowy w transporcie pasażerskim Wpływ kolei dużych prędkości na podział międzygałęziowy w transporcie pasażerskim Jan Raczyński Warszawa, 21.06.2007 Koleje dużych prędkości generują wzrost przewozów Pociągi dużych prędkości mają obecnie

Bardziej szczegółowo

Wstępne studium wykonalności dla projektu Budowa nowej linii kolejowej w relacji Modlin Płock. Prezentacja wyników prac

Wstępne studium wykonalności dla projektu Budowa nowej linii kolejowej w relacji Modlin Płock. Prezentacja wyników prac Wstępne studium wykonalności dla projektu Budowa nowej linii kolejowej w relacji Modlin Płock Prezentacja wyników prac Cele projektu: Usprawnienie regionalnego transportu kolejowego, Połączenie północno

Bardziej szczegółowo

Lublin, 8-9 października 2012

Lublin, 8-9 października 2012 IV FORUM LOGISTYKI POLSKI WSCHODNIEJ 2012 organizator główny konferencji: LOGNET Solutions Sp. z o.o. miejsce: LUBLIN ( Targi Lublin SA/ Port Lotniczy Lublin / Hotel Europa) termin: 8 9 października 2012

Bardziej szczegółowo

Linia dużej prędkości Warszawa Łódź Wrocław/Poznań wyniki studium wykonalności

Linia dużej prędkości Warszawa Łódź Wrocław/Poznań wyniki studium wykonalności Linia dużej prędkości Warszawa Łódź Wrocław/Poznań wyniki studium wykonalności Piotr Malepszak, PKP PLK S.A. Gdańsk, TRAKO, wrzesień 2013 r. Umowa na Studium Wykonalności 16 września 2010 r. w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, Kiełczowska/Mirkowska

Wrocław, Kiełczowska/Mirkowska Wrocław, Kiełczowska/Mirkowska PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ MIASTO WROCŁAW Wrocław miasto na prawach powiatu w południowo-zachodniej Polsce, siedziba władz województwa

Bardziej szczegółowo

Modernizacja linii E 65 - Południe na odcinku Grodzisk Mazowiecki Kraków/Katowice Zwardoń/Zebrzydowice granica państwa

Modernizacja linii E 65 - Południe na odcinku Grodzisk Mazowiecki Kraków/Katowice Zwardoń/Zebrzydowice granica państwa Z Modernizacja linii E 65 - Południe na odcinku Grodzisk Mazowiecki Kraków/Katowice Zwardoń/Zebrzydowice granica państwa Andrzej Góźdź Kierownik Kontraktu Kraków, 03 marca 2011 r. Uwarunkowania dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

Jaworzno Elektryków. Opis nieruchomości:

Jaworzno Elektryków. Opis nieruchomości: Opis nieruchomości: Jaworzno Elektryków Strona 1 1) O Jaworznie Jaworzno jest miastem położonym we wschodniej części województwa śląskiego, na pograniczu regionów Górnego Śląska i Małopolski. miasta. Obecnie

Bardziej szczegółowo

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI

ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI ZASOBY ROZWOJOWE POLSKI POŁUDNIOWEJ METROPOLIE I KAPITAŁ LUDZKI 2012-04-24 Jacek Woźniak Pełnomocnik Zarządu WM ds. planowania strategicznego WYZWANIA ORAZ SILNE STRONY MIAST KRAKÓW KATOWICE Źródło: Raport

Bardziej szczegółowo

Opolskie wita 2015-06-01 11:34:14

Opolskie wita 2015-06-01 11:34:14 Opolskie wita 2015-06-01 11:34:14 2 Woj. opolskie znajduje się w południowo-zachodniej części Polski, w dorzeczu górnej Odry. Bezpośrednio graniczy z Czechami, a także woj. śląskim, dolnośląskim, łódzkim

Bardziej szczegółowo

Poznańska Kolej Metropolitalna geneza, założenia, zrealizowane działania przygotowawcze, plany na przyszłość i dylematy rozwojowe

Poznańska Kolej Metropolitalna geneza, założenia, zrealizowane działania przygotowawcze, plany na przyszłość i dylematy rozwojowe Poznańska Kolej Metropolitalna geneza, założenia, zrealizowane działania przygotowawcze, plany na przyszłość i dylematy rozwojowe Stowarzyszenie Metropolia Poznań Linie kolejowe w obszarze aglomeracji

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

Engineering, Architecture, Consulting. Nowoczesne koleje w Europie. Perspektywy rozwoju

Engineering, Architecture, Consulting. Nowoczesne koleje w Europie. Perspektywy rozwoju Engineering, Architecture, Consulting Nowoczesne koleje w Europie. Perspektywy rozwoju Idom Rok założenia 1957 Ponad 2500 inżynierów Ponad 10.000 klientów Ponad 50 000 projektów Biura w 16 krajach Projekty

Bardziej szczegółowo

Rozkład jazdy pociągów

Rozkład jazdy pociągów Rozkład jazdy pociągów w Wielkopolsce Ważny od 11.12.11 W segmencie przewozów REGIO W rozkładzie jazdy 2011/2012 zaplanowane jest uruchomienie 456 pociągów REGIO w ciągu doby na terenie Wielkopolski. Oferta

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 11 SIERPNIA 1 WRZEŚNIA 2014 R.

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 11 SIERPNIA 1 WRZEŚNIA 2014 R. RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 11 SIERPNIA 1 WRZEŚNIA 2014 R. Warszawa, wrzesieo 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Uwarunkowania procesu konsultacji społecznych... 2 2.1 Podstawy prawne... 2 2.2 Forma

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA: BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S12 NA ODCINKU PIOTRKÓW TRYBUNALSKI (A1) OPOCZNO (GR.WOJ. ŁÓDZKIEGO I MAZOWIECKIEGO) GMINA ALEKSANDRÓW CZĘŚĆ I Stadium dokumentacji:

Bardziej szczegółowo

VII KONGRES REGIONÓW WRZEŚNIA 2016 WROCŁAW

VII KONGRES REGIONÓW WRZEŚNIA 2016 WROCŁAW VII KONGRES REGIONÓW 26-27 WRZEŚNIA 2016 WROCŁAW Agenda 12:00 12:05 12:05 12:08 12:09 12:10 12:10 12:20 Rozpoczęcie konferencji prasowej. Roman Młodkowski, Dyrektor Programowy VII Kongresu Regionów Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R.

ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA 2010 R. Załącznik nr 2 do obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2010 r. ZESTAWIENIE ZBIORCZYCH WYNIKÓW GŁOSOWANIA NA KANDYDATÓW NA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 20 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2010 r. Projekt z dnia 21 czerwca 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2010 r. w sprawie rocznego raportu o funkcjonowaniu gospodarki bateriami i akumulatorami oraz zużytymi bateriami i zużytymi

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju wysokiej jakości połączeń intercity w Polsce. 16 listopada 2011 r.

Perspektywy rozwoju wysokiej jakości połączeń intercity w Polsce. 16 listopada 2011 r. Perspektywy rozwoju wysokiej jakości połączeń intercity w Polsce 16 listopada 2011 r. Wyzwania dla przewozów intercity Dla sprostania wymaganiom pasażera konieczne są: Radykalna poprawa jakości oferty

Bardziej szczegółowo

Wyniki konsultacji społecznych projektu Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ - podsumowanie

Wyniki konsultacji społecznych projektu Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ - podsumowanie Wyniki konsultacji społecznych projektu Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 00+ - podsumowanie Konsultacje społeczne projektu Strategii Zintegrowanego Rozwoju Miasta Łodzi 00+, których celem było zebranie

Bardziej szczegółowo

Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013

Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 Bożena PIETRAS-GOC Koordynator projektu Kancelaria Zarządu Województwa Małopolskiego Kontekst projektu

Bardziej szczegółowo

Obszar funkcjonalny miasta wojewódzkiego. Zielona Góra

Obszar funkcjonalny miasta wojewódzkiego. Zielona Góra Obszar funkcjonalny miasta wojewódzkiego Zielona Góra Obszar Funkcjonalny miasta wojewódzkiego Zielona Góra Gminy wchodzące w skład obszaru funkcjonalnego Gmina Powierzchnia (km2) Ludność ogółem Czerwieńsk

Bardziej szczegółowo

KOLEJE DUŻYCH PRĘDKOŚCI W POLSCE. Prof. Juliusz Engelhardt Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

KOLEJE DUŻYCH PRĘDKOŚCI W POLSCE. Prof. Juliusz Engelhardt Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług KOLEJE DUŻYCH PRĘDKOŚCI W POLSCE Prof. Juliusz Engelhardt Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 2 Długość linii kolejowych dużych prędkości eksploatowanych w krajach Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wraca moda na kolej debata o linii Tczew Starogard Chojnice

Wraca moda na kolej debata o linii Tczew Starogard Chojnice Wraca moda na kolej debata o linii Tczew Starogard Chojnice Modernizacja linii kolejowej nr 203 na trasie Tczew Starogard Gdański Czersk oraz przewozy pasażerskie na tej linii to główne tematy debaty,

Bardziej szczegółowo

Transport w słuŝbie Euro 2012.

Transport w słuŝbie Euro 2012. Transport w słuŝbie Euro 2012. A co potem? Adrian Furgalski Zespół Doradców Gospodarczych TOR 25 listopada 2011 r. Kibice i turyści przyjadą do Polski na Euro, przede wszystkim wykorzystując transport

Bardziej szczegółowo

DOBRA STRONA HANDLU RADOM

DOBRA STRONA HANDLU RADOM DOBRA STRONA HANDLU Street Mall Vis a Vis, to wyjątkowa propozycja dla obszarów miejskich oparta na idei dostępności (convenience). Street Mall Vis a Vis dobrze wpisuje się w zurbanizowaną przestrzeń,

Bardziej szczegółowo

Budowa połączenia kolejowego stacji Poznań Główny z Portem Lotniczym Poznań Ławica w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej

Budowa połączenia kolejowego stacji Poznań Główny z Portem Lotniczym Poznań Ławica w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Budowa połączenia kolejowego stacji Poznań Główny z Portem Lotniczym Poznań Ławica w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Usprawnienie transportu kolejowego w aglomeracji poznańskiej poprzez uruchomienie

Bardziej szczegółowo

IV Kongres Kolejowy. 9 października 2014, Expo-Łódź

IV Kongres Kolejowy. 9 października 2014, Expo-Łódź IV Kongres Kolejowy 9 października 2014, Expo-Łódź IV Kongres Kolejowy: Nowe wyzwania stojące przed koleją Podczas poprzedniej, trzeciej edycji Kongresu Kolejowego, 5 listopada, w Warszawie spotkali się

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD RYNKU BIUROWEGO WROCŁAW MAJ 2011

PRZEGLĄD RYNKU BIUROWEGO WROCŁAW MAJ 2011 PRZEGLĄD RYNKU BIUROWEGO WROCŁAW MAJ 2011 Przygotowane przez: IK DEVELOPMENT ul. Karola Szajnochy 11/1b, 50-076 Wrocław Tel: +48 71 346 76 46, Fax: +48 71 346 76 40 www.ikdevelopment.com.pl Wrocław Dane

Bardziej szczegółowo

Współpraca miast i gmin Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w zakresie integracji transportu publicznego

Współpraca miast i gmin Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w zakresie integracji transportu publicznego Współpraca miast i gmin Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w zakresie integracji transportu publicznego Szczecin, październik 2013 Gmina Miasto Szczecin Województwo Zachodniopomorskie Powiat Policki

Bardziej szczegółowo

kolejowej nr 358 na odcinku Zbąszynek Czerwieńsk wraz

kolejowej nr 358 na odcinku Zbąszynek Czerwieńsk wraz V Projekt RPLB.01.01.00-08-038/09 00 08 038/09 Modernizacja linii ii kolejowej nr 358 na odcinku Zbąszynek Czerwieńsk wraz budową łącznicy kolejowej Pomorsko Przylep etap I Projekt ten, współfinansowany

Bardziej szczegółowo

PLAN TRANSPORTOWY PROCES PRZYGOTOWANIA, CEL I ZAKRES W OCENIE EKSPERTÓW

PLAN TRANSPORTOWY PROCES PRZYGOTOWANIA, CEL I ZAKRES W OCENIE EKSPERTÓW PLAN TRANSPORTOWY PROCES PRZYGOTOWANIA, CEL I ZAKRES W OCENIE EKSPERTÓW Andrzej Brzeziński Konferencja Naukowo Techniczna SITK RP Oddział w Warszawie Cel opracowania Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego

Bardziej szczegółowo

Janusz Gromek, Prezes Zarządu Narodowego. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

Janusz Gromek, Prezes Zarządu Narodowego. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ORGANIZATOR PARTNER MERYTORYCZNY ORGANIZATOR PARTNER MERYTORYCZNY I Międzynarodowe Forum Ekologiczne W dniach 16-18 września 2014 r. odbyło się I Międzynarodowe Forum Ekologiczne w Kołobrzegu. W Forum

Bardziej szczegółowo

MAZOWSZE PARTNEREM DLA TWOJEGO BIZNESU

MAZOWSZE PARTNEREM DLA TWOJEGO BIZNESU MAZOWSZE PARTNEREM DLA TWOJEGO BIZNESU POLSKA Centralna lokalizacja Międzynarodowy partner handlowy MOSKWA 1200 km LONDYN 1449 km BERLIN PRAGA WILNO RYGA KIJÓW 590 km 660 km 460 km 660 km 690 km POLSKA

Bardziej szczegółowo

KOLEJ DUŻYCH PRĘDKOŚCI RZECZ ZWYKŁA CZY NIEZWYKŁA?

KOLEJ DUŻYCH PRĘDKOŚCI RZECZ ZWYKŁA CZY NIEZWYKŁA? KOLEJ DUŻYCH PRĘDKOŚCI RZECZ ZWYKŁA CZY NIEZWYKŁA? Dr hab. Jan Anuszczyk, prof. PŁ KOLEJ DUŻYCH PRĘDKOŚCI (KDP) Kolej Dużych Prędkości (KDP) - to system kolejowego transportu publicznego pozwalającego

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR)

Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Zwiększenie konkurencyjności regionów poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Zapraszamy na szkolenia informacyjne podnoszące kompetencje pracowników i właścicieli mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Szczecińska Kolej Metropolitalna jako oś transportu publicznego w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym. Krystian Pietrzak Maciej Sochanowski

Szczecińska Kolej Metropolitalna jako oś transportu publicznego w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym. Krystian Pietrzak Maciej Sochanowski Szczecińska Kolej Metropolitalna jako oś transportu publicznego w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym Krystian Pietrzak Maciej Sochanowski Charakterystyka linii kolejowych na terenie województwa zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania transportu szynowego w realizacji połączenia Szczecin Kamień Pomorski Dziwnówek - Dziwnów. dr inż. Arkadiusz Drewnowski

Możliwości wykorzystania transportu szynowego w realizacji połączenia Szczecin Kamień Pomorski Dziwnówek - Dziwnów. dr inż. Arkadiusz Drewnowski Możliwości wykorzystania transportu szynowego w realizacji połączenia Szczecin Kamień Pomorski Dziwnówek - Dziwnów dr inż. Arkadiusz Drewnowski Obsługa transportowa Przewoźnik kolejowy: spółka Przewozy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. 3 listopada 2010

INFORMACJA PRASOWA. 3 listopada 2010 INFORMACJA PRASOWA 3 listopada 2010 Jeden bilet dla dwóch stolic Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie oraz Związek Komunikacyjny Berlin- Brandenburgia (VBB) chcą wprowadzić wspólny bilet, który będzie

Bardziej szczegółowo

Rozwój koncepcji budowy linii dużych prędkości

Rozwój koncepcji budowy linii dużych prędkości Rozwój koncepcji budowy linii dużych prędkości Pierwsze koncepcje budowy linii dużych prędkość w Polsce powstały jeszcze w latach 80. ubiegłego wieku i były związane z projektowaniem międzynarodowych korytarzy

Bardziej szczegółowo

Kolej Dużych Prędkości w Polsce realny i potrzebny projekt czy tylko marzenie?

Kolej Dużych Prędkości w Polsce realny i potrzebny projekt czy tylko marzenie? Kolej Dużych Prędkości w Polsce realny i potrzebny projekt czy tylko marzenie? Transeuropejska sieć transportowa TEN-T we wszystkich swoich wymiarach: drogowym, kolejowym, portów lotniczych, dróg śródlądowych

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura kolejowa w aglomeracjach wyzwanie dla spójnego systemu transportu. Warszawa, 17 czerwca 2011 r.

Infrastruktura kolejowa w aglomeracjach wyzwanie dla spójnego systemu transportu. Warszawa, 17 czerwca 2011 r. Infrastruktura kolejowa w aglomeracjach wyzwanie dla spójnego systemu transportu Warszawa, 17 czerwca 2011 r. Obecne umiejscowienie PKP PLK S.A. na rynku Urząd Transportu Kolejowego Wykonawcy robót, utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2001 r.

Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2001 r. GENERALNY POMIAR RUCHU 2000 SYNTEZA WYNIKÓW Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 2001 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp...1 2. Obciążenie

Bardziej szczegółowo

Łódzki Węzeł Multimodalny MAJ 2012

Łódzki Węzeł Multimodalny MAJ 2012 Łódzki Węzeł Multimodalny MAJ 2012 Łódź Trzecie co do wielkości miasto w Polsce 740 tys. mieszkańców Aglomeracja 1,3 mln mieszkańców Region 2,6 mln mieszkańców Centrum Akademickie: 24 uczelnie wyższe 120

Bardziej szczegółowo

STOLICE REGIONÓW. Raport medialny październik-grudzień 2015. Stolice regionów październik-grudzień 2015

STOLICE REGIONÓW. Raport medialny październik-grudzień 2015. Stolice regionów październik-grudzień 2015 Stolice regionów październik-grudzień 215 STOLICE REGIONÓW Raport medialny październik-grudzień 215 Stolice regionów październik-grudzień 215 WSTĘP Przeprowadzone badanie dotyczy obecności medialnej miast

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw

RAPORT Z KONSULTACJI projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw RAPORT Z KONSULTACJI projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz niektórych innych ustaw 1. Omówienie wyników przeprowadzanych konsultacji publicznych i opiniowania. W dniu 2 lutego 2016

Bardziej szczegółowo

Oferta inwestycyjna i wsparcie Miasta Krosna dla inwestorów i przedsiębiorców. Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna

Oferta inwestycyjna i wsparcie Miasta Krosna dla inwestorów i przedsiębiorców. Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna Oferta inwestycyjna i wsparcie Miasta Krosna dla inwestorów i przedsiębiorców Piotr Przytocki Prezydent Miasta Krosna Miasto Krosno Klimat gospodarczy 46 934 Mieszkańcy 112 064 6,7% Bezrobocie 16,3% 5

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia.2011 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia.2011 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Projekt z dnia.2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie autostrad płatnych Na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz

Bardziej szczegółowo

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO Wizja rozwoju Krakowa KRAKÓW MIASTEM OBYWATELSKIM, ZAPEWNIAJĄCYM WYSOKĄ JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ-EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI I. PRZEDMIOT OFERTY Przedmiotem oferty jest sprzedaż części opisanej poniżej nieruchomości, będącej we władaniu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Wiedeń 2015-06-09 15:10:35

Wiedeń 2015-06-09 15:10:35 Wiedeń 2015-06-09 15:10:35 2 Wiedeń jest stolicą i największym miastem Austrii z 1,6 mln mieszkańców. Od lat to jedna z najzamożniejszych aglomeracji świata. Aglomeracja nad Dunajem leży we wschodniej

Bardziej szczegółowo

Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim

Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim Ryszard Świlski Członek Zarządu Województwa Pomorskiego Kraków, 12 czerwca 2012 r. Zadania Samorządu Województwa Pomorskiego Organizowanie kolejowych

Bardziej szczegółowo

SYSTEMOWE WSPARCIE PROCESÓW ZARZĄDZANIA W JST

SYSTEMOWE WSPARCIE PROCESÓW ZARZĄDZANIA W JST SYSTEMOWE WSPARCIE PROCESÓW ZARZĄDZANIA W JST KONFERENCJA Zintegrowany Plan Rozwoju dla Łódzko-warszawskiego obszaru funkcjonalnego 4.10.2013 r. Łódzka Kolej Aglomeracyjna jako zintegrowany projekt w systemie

Bardziej szczegółowo

RYNEK INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH

RYNEK INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH Debata RYNEK INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH DEBATA DZIENNIKA GAZETY PRAWNEJ podczas IX POLSKIEGO KONGRESU ITS 16-17 maja 2016 r. w hotelu Novotel Centrum w Warszawie [ ] Według aktualnych wyników

Bardziej szczegółowo

Energia wiatrowa w twojej gminie 24 czerwca 2010, hotel Mercure, Wrocław. Energetyka wiatrowa w Polsce Stan aktualny i perspektywy rozwoju

Energia wiatrowa w twojej gminie 24 czerwca 2010, hotel Mercure, Wrocław. Energetyka wiatrowa w Polsce Stan aktualny i perspektywy rozwoju Energetyka wiatrowa w Polsce Stan aktualny i perspektywy rozwoju Dr. Markus Reichel, Friedrich Czambor Wrocław, 24.06.2010 KRÓTKO O DREBERIS 1998 Założenie firmy w Zittau/Niemcy i we Wrocławiu 1999 Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

RYNEK INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH DEBATA DZIENNIKA GAZETY PRAWNEJ podczas VIII POLSKIEGO KONGRESU ITS PKITS 26-27 maja 2015 r.

RYNEK INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH DEBATA DZIENNIKA GAZETY PRAWNEJ podczas VIII POLSKIEGO KONGRESU ITS PKITS 26-27 maja 2015 r. RYNEK INTELIGENTNYCH SYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH DEBATA DZIENNIKA GAZETY PRAWNEJ podczas VIII POLSKIEGO KONGRESU ITS PKITS 26-27 maja 2015 r. w hotelu Novotel Centrum w Warszawie DZIENNIK GAZETA PRAWNA PO

Bardziej szczegółowo

Wszechstronna analiza możliwości przekształcenia lotniska sportowego w Gliwicach w lotnisko biznesowe

Wszechstronna analiza możliwości przekształcenia lotniska sportowego w Gliwicach w lotnisko biznesowe Wszechstronna analiza możliwości przekształcenia lotniska sportowego w Gliwicach w lotnisko biznesowe Anna Włodarczak Miasto Gliwice Konferencja końcowa projektu, Wrocław, 4 października 2011 www.viaregiaplus.eu

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku ( Transport ); działanie 3.1: Infrastruktura drogowa.

Priorytet 3: Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku ( Transport ); działanie 3.1: Infrastruktura drogowa. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

Fundacja Kierowca Bezpieczny 2004-2010

Fundacja Kierowca Bezpieczny 2004-2010 Fundacja Kierowca Bezpieczny 2004-2010 Gala Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2010 Fundacja Kierowca Bezpieczny Fundacja Kierowca Bezpieczny została założona w marcu 2004 r. przez znanego i utytułowanego

Bardziej szczegółowo

Okres realizacji. 400 mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A. -

Okres realizacji. 400 mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A. - Załącznik nr 2 do Programu rozwoju transportowej województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020 L.p. Nazwa zadania Szacunkowy koszt całkowity brutto (PLN) 1 Budowa linii kolejowej Nr 582 Czarnca - Włoszczowa

Bardziej szczegółowo

Witamy w Krakowie najbardziej magnetycznym polskim mieście

Witamy w Krakowie najbardziej magnetycznym polskim mieście Są na świecie miasta o magnetycznej aurze, przyciągające nie turystów, a tłumy entuzjastów, nie inwestorów, a wielki światowy biznes. To miasta o określonym stylu życia, rozpoznawane, kosmopolityczne,

Bardziej szczegółowo

Ulgi i zwolnienia podatkowe w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Ulgi i zwolnienia podatkowe w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Ulgi i zwolnienia podatkowe w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Gdzie jesteśmy 30 lokalizacji Dostępne 378 ha Komunikacja Granica Uni Europejskiej z Obwodem Kaliningradzkim, Federacją

Bardziej szczegółowo

Co zrobić żeby zrobić?

Co zrobić żeby zrobić? Co zrobić żeby zrobić? Ramy dla stworzenia systemu rozwoju szybkich kolei w Polsce Prof. Adam K. Prokopowicz, akp10@onet.pl Najpierw strategia dla szybkich kolei!!! (doświadczenia innych państw) Narodowy

Bardziej szczegółowo

Energetyka Obywatelska Szansą Rozwoju Obszarów Wiejskich

Energetyka Obywatelska Szansą Rozwoju Obszarów Wiejskich Energetyka Obywatelska Szansą Rozwoju Obszarów Wiejskich Jan Kazak Wałbrzych, 15 września 2016 r. Czym jest energetyka obywatelska? Energetyka obywatelska to system, w którym osoby prywatne, rolnicy, organizacje,

Bardziej szczegółowo

Z jednym biletem pociągami i autobusami przewoźników kolejowych [1]

Z jednym biletem pociągami i autobusami przewoźników kolejowych [1] Z jednym biletem pociągami i autobusami przewoźników kolejowych [1] wt., 22/08/2017-15:55 We wtorek 22 sierpnia br. odbyła się konferencja prasowa na temat Wspólnego Biletu Samorządowego. Jest to inicjatywa

Bardziej szczegółowo

Zrównoważona mobilność miejska w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym

Zrównoważona mobilność miejska w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym Zrównoważona mobilność miejska w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 2005-2016 15.04.2005 9 JST 04.09.2009 13 JST 2014 15 JST członkowie SOM (wg

Bardziej szczegółowo

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1

Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Fundusze unijne. a zróżnicowanie regionalne kraju. Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej Fundusze unijne a zróżnicowanie regionalne kraju Warszawa, 27 marca 2008 r. 1 Proces konwergencji w wybranych krajach UE (zmiany w stosunku do średniego PKB

Bardziej szczegółowo

Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r.

Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r. Renata Karpińska Departament Mecenatu Państwa Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Konferencja Dziedzictwo w sieci 30 listopada 2012 r. Podstawa prawna: Uchwała Rady Ministrów nr 176/2010 z dn.

Bardziej szczegółowo