Raport z konsultacji społecznych dokumentów strategicznych:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z konsultacji społecznych dokumentów strategicznych:"

Transkrypt

1 STOWARZYSZENIE SYMPATYKÓW KOMUNIKACJI SZYNOWEJ Centrum Badań Rynku Przewozowego ul. Witolińska 5/39; Warszawa tel. (022) , fax. (022) Raport z konsultacji społecznych dokumentów strategicznych: Program budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce oraz Prognoza oddziaływania na środowisko dla Programu budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce Raport zbiorczy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zespół CBRP SSKS pod kierunkiem mgr Marcina Lewickiego Warszawa, wrzesień-październik 2008 r.

2 Spis treści I. Zagadnienia wstępne... 3 I.1. Treść raportu... 3 I.2. Podstawa prawna... 3 I.3. Opis procedur konsultacyjnych... 3 I.4. Ogólne założenia i cele konsultacji społecznych... 4 II. Ogólna charakterystyka obszaru objętego konsultacjami... 6 II.1. Województwo mazowieckie, wielkopolskie, łódzkie i dolnośląskie... 6 II.2. Miasto stołeczne Warszawa... 7 II.3. Miasto Łódź... 8 II.4. Miasto Poznań... 8 II.5. Miasto Wrocław... 9 III. Przebieg konsultacji społecznych III.1. Rozpowszechnienie informacji o konsultacjach społecznych III.2. Materiały informacyjne III.3. Konsultacje i debaty z mieszkańcami III.3.1. Pytania i postulaty uczestników debat III.4. Konsultacje elektroniczne - strona internetowa Ministerstwa Infrastruktury III.4.1.Formularze pytań, postulatów i oświadczeń nadesłane elektronicznie, wraz z odpowiedziami IV. Wnioski z konsultacji społecznych V. Załączniki V.1. Lista załączników str. 2/53

3 I. Zagadnienia wstępne Tabela skrótów występujących w protokole oraz pozostałych częściach raportu. KDP Linia Y CMK I.1. Skrót Treść raportu Znaczenie Koleje Dużych Prędkości Planowana linia Kolei Dużych Prędkości Centralna Magistrala kolejowa Niniejsze opracowanie jest raportem szczegółowym z konsultacji społecznych organizowanych przez Ministerstwo Infrastruktury przy współpracy z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. poświęconych dokumentom strategicznym: Program budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce oraz Prognoza oddziaływania na środowisko dla Programu budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce. I.2. Podstawa prawna 1) Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001r, w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów) na środowisko 2) Ustawa z dnia 27 kwietna 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 25 poz. 150 z 2008r. tekst jednolity ustawy). 3) Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 O zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U Nr 227, poz. 140, poz. 984). 4) Zarządzenie nr 15 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2008r. opracowanie projektu Programu budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużej prędkości w Polsce - przyjętego następnie przez międzyresortowy zespół ds. KDP i Ministerstwo Infrastruktury I.3. Opis procedur konsultacyjnych Ze względu na wagę konsultowanej ze społeczeństwem, planowanej inwestycji budowy kolei dużych prędkości, zdecydowano o przeprowadzeniu już we wstępnej fazie prac przygotowawczych pierwszych konsultacji nad dokumentami strategicznymi dla przedsięwzięcia determinującymi dalsze kierunki rozwoju projektu inwestycyjnego. Przyjęto, że ze względu na przewidywane znaczne oddziaływanie inwestycji na społeczeństwo całego kraju, zakres konsultacji musi obejmować możliwość: zapoznania się z materiałami źródłowymi (dokumentami konsultowanymi), innymi materiałami informacyjnymi i promocyjnymi oraz zadawania pytań, zgłaszania wniosków i postulatów, które zostaną poddane wnikliwej analizie i będą stanowiły materiał wejściowy dla dalszych faz procesu przygotowania inwestycji. Procedury konsultacyjne obejmowały następujące elementy: ustalenie miejsc oraz terminów debat publicznych miasta wojewódzkie leżące na trasie przyszłej KDP; upublicznienie informacji o debatach publicznych w mediach oraz w publikatorach instytucji rządowych, samorządowych oraz przedsiębiorstw kolejowych, w tym w serwisach internetowych z odnośnikami do serwisu internetowego Ministerstwa Infrastruktury, str. 3/53

4 umieszczenie materiałów ogólnych i szczegółowych o przedmiocie konsultacji na specjalnej podstronie Ministerstwa Infrastruktury wraz z elektronicznym formularzem umożliwiającym zadawanie pytań lub pozostawienia opinii; udostępnienie materiałów o przedmiocie konsultacji w formie tradycyjnej (druków) w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 4/6 (biblioteka), codziennie w godz udostępnienie dokumentów do wglądu w Centrali PKP PLK S.A. oraz w Urzędach Wojewódzkich miast w których miały miejsce debaty; wysłanie, z wyprzedzeniem terminu debaty, zaproszeń do stowarzyszeń, związków zawodowych, organizacji pozarządowych według specjalnie przygotowanej listy (w zał. nr 12), wysłanie w imieniu Ministra Infrastruktury Pana Cezarego Grabarczyka indywidualnych zaproszeń do stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, władz samorządowych, mediów, związków zawodowych oraz organizacji i stowarzyszeń biznesowych; wszystkie osoby zaproszone wpisane są na listy obecności (załącznik nr 12 raportu zbiorczego), protokołowanie i zarejestrowanie na nośniku elektronicznym przebiegu debat publicznych w czterech miastach, sporządzenie niniejszego raportu z przebiegu konsultacji społecznych, przeprowadzenie debat publicznych w czterech miastach: Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie. Duże zainteresowanie konsultacjami ze strony mediów, przełożyło się na znaczące zainteresowanie społeczeństwa i przedstawienie wielu interesujących opinii, uwag oraz pytań, na które odpowiadali eksperci zarówno podczas debat jak i na drodze pisemnej i elektronicznej. I.4. Ogólne założenia i cele konsultacji społecznych Linia kolejowa Kolei Dużych Prędkości (tzw. Igrek lub linia Y ) jest projektem zupełnie nowego typu i jakości na terenie Polski. Celem jej powstania jest stworzenie w Polsce systemu przewozów kolejami dużych prędkości, dogodnie połączonego z siecią kolejową pozostałych państw Unii Europejskiej. Przy pomocy zastosowania najnowszych technologii kolejowych oraz zachowaniu najwyższych standardów środowiskowych, uruchomiona zostanie sieć szybkich połączeń pasażerskich konkurencyjnych w stosunku do innych rodzajów transportu i komplementarnych do innych połączeń kolejowych w Polsce. Przeprowadzenie konsultacji społecznych w związku z opisywanym powyżej projektem budowy linii Kolei Dużych Prędkości wynika bezpośrednio z przedstawionych w punkcie I.2 przepisów. Konsultacje społeczne mają szersze znaczenie, dlatego też pierwszy ich etap prowadzony jest właśnie teraz, gdy program znajduje się na samym początku swej drogi, dotyczą one bowiem dwóch bardzo ważnych dokumentów : Programu budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce oraz Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce. Pomimo, iż żaden z tych dokumentów nie zawiera jeszcze szczegółów dotyczących przebiegu trasy, to jednak konieczne jest zapoznanie z nimi przedstawicieli władz samorządowych regionów i miast, mieszkańców tych regionów, członków organizacji społecznych, związków zawodowych i organizacji pozarządowych, w zwłaszcza związanych z ochroną środowiska. Dlatego konsultacje dotyczące wyżej wymienionych dokumentów odbyły się w: Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie. Umożliwiły one bezpośredni kontakt i możliwość zadania pytań zarówno przedstawicielom strony rządowej jak i szerokiemu gronu ekspertów przygotowujących dokumenty. Wszyscy uczestnicy mieli okazję zapoznać się z materiałami (III.2. Materiały informacyjne) przygotowanymi specjalnie na konsultacje. str. 4/53

5 Uznano, że przyjęte formy konsultacji zapewnią dotarcie do wystarczająco dużej grupy potencjalnie zainteresowanych i uzyskanie reprezentatywnej informacji o zapatrywaniach szerokich kręgów społecznych na ten projekt. Jednocześnie, skoncentrowano się na prowadzeniu akcji informacyjnej w środowiskach, z których należało się spodziewać najbardziej aktywnego odzewu społeczeństwa. Konsultacje społeczne rozpoczęły się z dniem 11 sierpnia 2008 roku a zakończyły 2 października 2008 roku. Jednak już w dniach 9-11 kwietnia 2008 roku w Zakopanem odbyła się konferencja naukowo techniczna: Projektowanie, budowa i utrzymywanie infrastruktury w transporcie szynowym organizowania przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP pod patronatem honorowym Komitetu Transportu PAN str. 5/53

6 II. Ogólna charakterystyka obszaru objętego konsultacjami II.1. Województwo Mazowieckie, Wielkopolskie, Łódzkie i Dolnośląskie Województwo Mazowieckie Województwo Mazowieckie o powierzchni km 2 (11,4%) jest największym województwem w Polsce i obejmuje większą część historycznego Mazowsza, a także fragmenty innych krain m. in. Podlasia. Graniczy z województwami: warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim, łódzkim i kujawsko-pomorskim. Mazowieckie jest województwem wewnętrznym, zbliża się jednak do granicy z Białorusią na odległość ok. 4 km w rejonie Niemirowa nad Bugiem. Mazowsze leży zasadniczo we wschodniej części Polski, z punktu widzenia geografii fizycznej w większości pokrywa się z obszarem Niziny Mazowieckiej, jego teren ukształtowany jest przez szerokie doliny rzek (Wisły, Narwi i Bugu), w krajobrazie przeważają tereny rolnicze, a 20% powierzchni regionu zajmują lasy (w tym położona tuż obok Warszawy Puszcza Kampinoska). Spośród 5,1 mln mieszkańców województwa mazowieckiego 3,3 mln (64%) mieszka w miastach, przy czym 2,8 mln (55%) przypada na aglomerację warszawską, inne większe miasta to Radom (228 tys.), Płock (128 tys.), Siedlce (77 tys.), Pruszków, (55 tys.), Ostrołęka (54 tys.), Legionowo (50 tys.) Mazowsze zdecydowanie przoduje we wszystkich statystykach rozwoju gospodarczego: wytwarza jedną piątą produktu krajowego brutto całej Polski, tutaj dochody są najwyższe, a bezrobocie najmniejsze. Trzeba jednak pamiętać o przemożnym wpływie Warszawy na tę statystykę. Sytuacja w powiatach, miastach i gminach Mazowsza jest bardzo trudna. Województwo Łódzkie Województwo Łódzkie posiada powierzchnię ,96 km², położone jest w samym centrum Polski, graniczy z województwami: wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, świętokrzyskim, śląskim i opolskim. Województwo łódzkie znajduje się na pograniczu dwóch dużych jednostek geomorfologicznych: Niżu Środkowoeuropejskiego i Wyżyn Polskich. W północnej części województwa dominują więc rozległe i prawie płaskie równiny, natomiast w południowej pagórki. Pod względem fizycznogeograficznym przeważającą część województwa zajmuje Wysoczyzna Łódzka ograniczona od zachodu doliną Warty, od wschodu doliną Pilicy, od północy pradoliną Warszawsko-Berlińską, zaś od południa łącząca się ze strefą wyżyn Polski (Wzgórza Radomszczańskie). Spośród ponad 2,5 mln mieszkańców województwa łódzkiego, ok. 64% mieszka w miastach, z czego 753 tys. w Łodzi, inne większe miasta to : Piotrków Trybunalski 78 tys., Pabianice 70 tys., Tomaszów Mazowiecki 66 tys., Bełchatów 61 tys., Zgierz 58 tys., Radomsko 49 tys. Na terenie Województwa Łódzkiego znajduje się największa kopalnia węgla brunatnego w Europie, wydobywa się też surowce skalne, są też spore pokłady wód mineralnych. Po wyjątkowo ciężkim dla regionu pierwszym okresie transformacji ustrojowo-gospodarczej województwo Łódzkie poprawia swą sytuację między innymi dzięki sprawnie działającej Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Województwo Wielkopolskie Województwo Wielkopolskie posiada powierzchnię ,51 km², położone jest w środkowo-zachodniej Polsce, na Pojezierzu Wielkopolskim i Nizinie Południowowielkopolskiej, w dorzeczu Warty, graniczy z województwami : łódzkim, dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, opolskim, pomorskim i zachodniopomorskim. Stolicą województwa jest Poznań, którego aglomerację zamieszkuje około 855 tys. str. 6/53

7 mieszkańców ( w Poznaniu i około w powiecie poznańskim) jeden z największych w Polsce ośrodków usługowych, przemysłowych, naukowych i kulturalnych. Inne ważne miasta wielkopolski to : Kalisz 108 tys., Konin 80 tys., Piła 74 tys., Ostrów Wielkopolski 72 tys.( Ostrów Wielkopolski i Kalisz od niedawna zaczynają współtworzyć wspólną aglomerację), Gniezno 70 tys., Leszno 64 tys.,. Ludność województwa to : mieszkańców - stan na 31 grudnia 2007 roku. (z czego ludność miast to 56,6 % społeczeństwa). Głównymi mineralnymi surowcami energetycznymi Wielkopolski są: węgiel brunatny, gaz ziemny, ropa naftowa i torf. Powierzchnię około 800 tys. ha zajmują lasy, co stanowi 25,8% powierzchni całkowitej regionu. Województwo Wielkopolskie jest znakomicie skomunikowane zarówno z resztą Polski, jak i z trasami europejskimi, kilka tras kołowych oraz kolejowych jest w planach co w połączeniu z aktualna sytuacją gospodarczo-ekonomiczną województwa daje szanse na znaczne zwiększenie znaczenia tego regionu. Województwo Dolnośląskie Województwo Dolnośląskie posiada powierzchnię ,77 km², jest położone na południowym zachodzie kraju, obejmując znaczną część historycznego Śląska (Dolny Śląsk) i wschodnie Łużyce. Graniczy z następującymi województwami: lubuskim, opolskim i wielkopolskim, województwo graniczy też z Niemcami i Czechami. Stolicą województwa jest Wrocław, którego ludność wynosi około 633 tysięcy mieszkańców (4 pod względem liczby ludności w Polsce). Inne ważne miasta województwa dolnośląskiego to : Wałbrzych 123 tys., Legnica 104 tys., Jelenia Góra 86 tys., Lubin- 75 tys., Głogów 68 tys., Świdnica 60 tys. Ludność całego województwa wynosi mieszkańców( stan na 31 grudnia 2007), z czego około 70 procent mieszka w miastach (jedno z bardziej zurbanizowanych województw). Dolny Śląsk, będąc jednym z najbardziej uprzemysłowionych regionów Polski, ma stały, relatywnie wysoki udział w tworzeniu PKB. Cechą gospodarki województwa jest wysoka liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych - w regionie bardzo dobrze rozwinięty jest przemysł: elektromaszynowy, energetyczny, pojazdów mechanicznych, elektroniczny. Duża część produkcji jest eksportowana zwłaszcza do Niemiec (ponad 50 %). II.2. Charakterystyka miast Miasto stołeczne Warszawa Warszawa od 1596 roku stolica Polski liczy prawie 1,7 mln mieszkańców. Położona jest nieco na wschód od geometrycznego środka Polski nad rzeką Wisłą. Jest największym i najobszerniejszym miastem Polski. Warszawa jest siedzibą centralnych władz państwa (m in. Sejm, Senat, Prezydent, Premier, ministerstw, Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy) i województwa mazowieckiego, przedstawicielstw dyplomatycznych, narodowych instytucji (Teatr Wielki Opera Narodowa, Teatr Narodowy, Filharmonia Narodowa, Biblioteka Narodowa, Muzeum Narodowe, główne archiwa, Polska Akademia Nauk itd.) Spośród 500 największych firm w Polsce 176 ma siedzibę w Warszawie, podobnie 4 spośród 10 najlepszych uczelni wyższych (obie informacje wg rankingów dziennika Rzeczpospolita). Miasto uważa się za coraz lepsze miejsce do inwestycji (20 pozycja w rankingu European Cities Monitor); ma 1,81 mln m 2 nowoczesnej powierzchni biurowej, ok. 772 tys. m 2 powierzchni handlowej i ponad 1 mln m 2 powierzchni magazynowej, tu znajduje się Warszawska Giełda Papierów Wartościowych. Warszawa jest też znaczącym na skalę europejską węzłem transportowym. Oprócz położenia przy paneuropejskich korytarzach transportowych, należy wspomnieć, że do Warszawy dochodzi 9 głównych dróg krajowych i 8 linii kolejowych. Przez Dworzec Centralny przejeżdża codziennie kilkaset pociągów do wszystkich głównych miast Polski oraz ok. 20 pociągów międzynarodowych. Na przybywających do Warszawy czekają ok. 20 tys. miejsc noclegowych,. W roku 2002 Warszawę odwiedziło 2,5 mln gości zagranicznych. Spośród nich 55% przybyło w celach turystycznych. Czekają na nich zabytki wpisane na Światową Listę Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO położone w rejonie Starego Miasta wraz z Zamkiem Królewskim. Kolejne atrakcje zlokalizowane są głównie wzdłuż tzw. Traktu Królewskiego (ulice Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat), poza tym należy wymienić park Łazienki Królewskie i zespół pałacowo-parkowy w Wilanowie. str. 7/53

8 Ustawa o ustroju miasta stołecznego Warszawy określa odmienny w stosunku do innych miast Polski ustrój władz samorządowych i nakłada na nie szczególne obowiązki, wynikające ze stołecznego charakteru miasta. Według ustawy Warszawa jest miastem na prawach powiatu (powiatem grodzkim), ale podzielona jest na 18 dzielnic, posiadających własne rady (wybierane w wyborach powszechnych) i zarządy z burmistrzami dzielnic na czele (powoływanymi uchwałami rad dzielnic). Dzielnice posiadają własne zadania i budżety oraz wykonują funkcje pomocnicze w stosunku od władz całego miasta. Kompetencje i umocowanie prawne dzielnic przypominają nieco postanowienia dla gmin. Miasto Łódź Łódź miasto wojewódzkie w środkowej Polsce, położone na Wysoczyźnie Łódzkiej, na dziale wodnym I rzędu Wisły i Odry. Przejściowa siedziba władz państwowych w Siedziba władz województwa łódzkiego. liczba ludności (stan na 2007) wynosi , a jeśli brać pod uwagę całą aglomerację łódzką to liczba ta zwiększa się do Łódź to ważny ośrodek akademicki (6 uczelni państwowych oraz 19 prywatnych), a także kulturalny. Sześć kilometrów od centrum Łodzi znajduje się Międzynarodowy Port Lotniczy Łódź im. Władysława Reymonta. Według ostatniego corocznego zestawienia GUS-u m.in. wszystkich miast Polski, Łódź jest trzecim miastem w kraju pod względem liczby ludności ( osób) i czwartym pod względem powierzchni (293,25 km²). Miasto stara się o przyznanie mu tytułu Europejskiej Stolicy Kultury Pomimo dość późnego zyskania znaczenia (w okresie zaborów, podczas boomu tekstylnego) Łódź posiada sporą ilość atrakcyjnych miejsc i budynków zwłaszcza liczne (wiele jeszcze nieodrestaurowanych) pałace magnatów tekstylnych, a także słynny najdłuższy deptak Europy ulicę Piotrkowską, czy największy cmentarz żydowski w Europie (na Bałutach). Przemysł włókienniczy, który stworzył potęgę Łodzi, ma coraz mniejsze znaczenie. Obecnie szczególne znaczenie dla miasta mają rozwój nowych technologii, infrastruktury oraz pozyskiwanie inwestorów w trzech branżach: centra zaplecza biznesowego (tzw. BPO Business Process Offshoring), logistyka i AGD. Łódzką domeną stała się produkcja sprzętu AGD, w Łodzi zainwestowali m.in. Merloni Indesit i Bosch/Siemens oraz ich poddostawcy. Dzięki temu Łódź stała się jednym z dominujących w Europie ośrodków produkcji tego sprzętu. Powstały też duże centra handlowo-rekreacyjne, m.in. Galeria Łódzka i Manufaktura (zajmująca powierzchnię aż 27 ha). Miasto Poznań Poznań miasto wojewódzkie jedno z najstarszych i największych polskich miast (piąte pod względem ludności, szóste pod względem powierzchni), położone nad rzeką Wartą. Stolica Wielkopolski, województwa wielkopolskiego i archidiecezji poznańskiej. Poznań znajduje się pomiędzy Berlinem a Warszawą i jest ważnym węzłem drogowym i kolejowym w kraju, posiada także międzynarodowy port lotniczy. Poznań uznawany jest za kolebkę narodzin państwa polskiego. W przeszłości pełnił rolę stolicy państwa oraz siedziby władców. Poznań to dynamiczny ośrodek gospodarczy, akademicki, naukowy i kulturalny. Duży ośrodek przemysłu (Poznański Okręg Przemysłowy) i usług, miejsce corocznych Międzynarodowych Targów Poznańskich. Według zewnętrznych ocen przeprowadzonych przez agencję ratingową Moody's Investors Service, pod względem wiarygodności dla inwestorów nieznacznie ustępuje znacznie większej Warszawie. W Poznaniu działa osiem państwowych szkół wyższych i kilkanaście prywatnych, kształcących ok studentów. Na 1000 mieszkańców przypada 221 studentów wśród dużych polskich miast Poznań zajmuje pod tym względem pierwsze miejsce. Miasto jest silnie powiązane komunikacyjnie i ekonomicznie z otaczającymi je gminami powiatu poznańskiego tworzącymi aglomerację poznańską (ze wspólną infrastrukturą np. wodociągami). Miasto podzielone jest na 5 dzielnic nie posiadających odrębności administracyjnej, ale posiadających część instytucji gminnych (Stare Miasto, Nowe Miasto, Jeżyce, Grunwald, Wilda). Każda z dzielnic obejmuje kilkadziesiąt osiedli samorządowych, jednak nie pokrywają one terenu całego miasta, a ich samorządy pełnią jedynie funkcję pomocniczą. Poznań należy do największych ośrodków gospodarczych w kraju. Jest to również jedno z najbardziej atrakcyjnych miejsc do inwestowania w Polsce. W gospodarce miasta dominującą pozycję zajmują usługi, w tym przede wszystkim: handel, bankowość, edukacja i opieka zdrowotna. Kolejną ważną gałęzią gospodarki str. 8/53

9 jest przemysł, w którym zatrudnienie jednak sukcesywnie maleje. Poznań jest ważnym ośrodkiem przemysłu spożywczego, motoryzacyjnego, farmaceutycznego oraz chemicznego. Miasto Wrocław Wrocław miasto na prawach powiatu (wrocławski powiat grodzki), stolica województwa dolnośląskiego, oraz siedziba władz wrocławskiego powiatu ziemskiego grupującego 9 okolicznych gmin. Miasto jest położone na Nizinie Śląskiej, w Pradolinie Wrocławskiej, nad rzeką Odrą i czterema jej dopływami, które zasilają ją w granicach miasta: Bystrzycą, Oławą, Ślęzą i Widawą. Jest historyczną stolicą Śląska, członkiem Nowej Hanzy, głównym miastem aglomeracji wrocławskiej. Czwarte pod względem liczby ludności miasto w Polsce mieszkańców, piąte pod względem powierzchni km².wrocław dzieli się administracyjnie na osiedla, stanowiące jednostki pomocnicze miasta. Niegdyś miasto składało się z 5 dzielnic: Psie Pole, Śródmieście, Stare Miasto, Krzyki, Fabryczna, które obecnie nie posiadają własnej osobowości prawnej, stanowią jednak nadal kryterium organizacji wielu urzędów i instytucji. Wrocław jest również jednym z najstarszych miast Polski. Wrocław jest ważnym węzłem kolejowym, miasto posiada międzynarodowe lotnisko na Strachowicach oraz port rzeczny na Odrze. Wrocław jest jednym z najważniejszych ośrodków kulturalnych i intelektualnych w Polsce, o wielowiekowej tradycji. Wrocław zapewnia swym mieszkańcom i turystom możliwie szeroką ofertę kulturalną od muzyki dawnej do projektów z obszaru sztuki nowoczesnej. Wizytówką kulturalną Wrocławia stały się festiwale muzyczne o międzynarodowym znaczeniu jak choćby Wratislavia Cantans, Festiwal Jazz nad Odrą, Dni Muzyki Starych Mistrzów, Przegląd Piosenki Aktorskiej, Międzynarodowe Zaduszki Jazzowe, Wrocławskie Spotkania Teatrów Jednego Aktora i Małych Form Teatralnych, Międzynarodowy Festiwal Dialog Wrocław. Słynne już w Europie stały się przygotowywane z rozmachem widowiska operowe organizowane we wrocławskiej Hali Ludowej lub bezpośrednio pod gołym niebem. We Wrocławiu produkowane są: autobusy, wagony, sprzęt AGD, środki chemiczne i elektronika. Od kilku lat dynamicznie rozwija się sektor IT (oprogramowanie wewnętrzne firm, oprogramowanie na zamówienie), również wiele zagranicznych firm przenosi swoje centra programistyczne do Wrocławia. Wrocław należy do największych w Polsce ośrodków uniwersyteckich. Życie umysłowe skupia się wokół wyższych uczelni z uniwersytetem liczącym studentów i politechniką (ponad 40,000 studentów) na czele. Oprócz licznych placówek państwowych we Wrocławiu mieści się ogromna liczba uczelni prywatnych i ośrodków badawczych. str. 9/53

10 III. III.1. Przebieg konsultacji społecznych Rozpowszechnienie informacji o konsultacjach społecznych Informacje o konsultacjach społecznych były rozpowszechniane w następujący sposób: poprzez stronę internetową uruchomioną dnia 11 sierpnia 2008 r. Ministerstwa Infrastruktury (http://www.mi.gov.pl/2-482be1a htm ) na której zawarte są daty zaproszeń na poszczególne debaty, cel oraz linki do dokumentów: Program budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce oraz Prognoza oddziaływania na środowisko dla Programu budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce w wersji pełnej i w formie syntezy; zaproszenia wysyłane drogą elektroniczną do organizacji pozarządowych (stowarzyszenia, fundacje), polityków oraz mediów; plakaty informujące rozwieszone na budynkach, w których odbywały się konsultacje; ulotki informacyjne (załącznik nr 1 raportu zbiorczego) wykładane na stacjach kolejowych oraz w pociągach dalekobieżnych. poprzez informację o zaproszeniu do udziału w konsultacjach zamieszczoną w formie ogłoszenia Ministra Infrastruktury w ogólnopolskim dzienniku (Rzeczpospolita z dnia 11 sierpnia br.) III.2. Materiały informacyjne Każdy uczestnik debat otrzymywał komplet materiałów informacyjnych składający się z: Ulotki Ministerstwa Infrastruktury (załącznik nr 1 raportu zbiorczego) informującej o konsultacjach społecznych, o miejscu i terminach konsultacji oraz wprowadzającej w problematykę Kolei Dużych Prędkości z uwzględnieniem najważniejszych elementów takich jak: powody konieczności ich budowania i korzyści z nich płynące. Dodatkowo ulotki zostało rozkolportowanych w pociągach jeżdżących na trasach obejmujących planowaną budowę linii Y oraz w kasach stacyjnych miast gdzie przeprowadzone były konsultacje (szczegóły: załącznik nr 11 raportu zbiorczego). Miejsce debaty Łódź Poznań Wrocław Warszawa Ilość wydanych egzemplarzy ulotki uczestnikom debaty Folderu Projekty inwestycyjne realizowane ze środków unijnych (załącznik nr 2 raportu zbiorczego) wydanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawierający schematyczną mapę Polski z zaznaczonymi liniami kolejowymi poddawanymi modernizacji w czasie obecnym (albo będącymi na etapie planowania). Miejsce debaty Łódź Poznań Wrocław Warszawa Ilość wydanych egzemplarzy folderu uczestnikom debaty str. 10/53

11 Folderu Kolej Dużych Prędkości (załącznik nr 3 raportu zbiorczego) wydanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Przekazuje on syntetyczne informacje o tym, czym są Koleje Dużych Prędkości, jakie są planowane potencjalne trasy ich przebiegu oraz jakie wiążą się z tym korzyści dla środowiska i społeczeństwa. Miejsce debaty Łódź Poznań Wrocław Warszawa Ilość wydanych egzemplarzy folderu uczestnikom debaty Wydruku slajdów Budowa kolei dużych prędkości w Polsce Konsultacje społeczne wydanego przez Ministerstwo Infrastruktury, będącym wersją papierową prezentacji komputerowych Program budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce oraz Prognoza oddziaływania na środowisko dla Programu budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce omawianych podczas debaty (załączniki nr 4a, 4b i 4c raportu zbiorczego). Miejsce debaty Łódź Poznań Wrocław Warszawa Ilość wydanych egzemplarzy biuletynu uczestnikom debaty i str. 11/53

12 III.3. Konsultacje i debaty z mieszkańcami Łódź Raport z debaty będącej częścią Konsultacji Społecznych Konsultacje społeczne - Informacje Temat debaty: Program budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce oraz Prognoza oddziaływania na środowisko dla Programu budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce Miejsce debaty: Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowskia 104, Sala obrad Rady Miasta Liczba uczestników ogółem Sektor publiczny Data debaty: 15 września 2008 r. godz. 10:00 Przedstawiciele biznesu Organizacje pozarządowe Debata numer 1 Godzina rozpoczęcia Godzina zakończenia Czas trwania debaty Media 10:00 14: minut Pozostali uczestnicy Eksperci Moderatorzy Prezydium Organizatorzy debaty, prowadzący i eksperci Maja Koźmińska, Włodzimierz Makówka, Jarosław Wielopolski, Janusz Góra, Janusz Olbrycht, Mirosław Kopczyński, Marian Łukasiak, Zbigniew Szafrański, Tadeusz Syryjczyk, Urszula Michajłow, Urszula Rzeszot, Andrzej Massel, Krzysztof Groblewski, Joanna Włodkowska, Jarosław Czerniawski, Ryszard Markowski, Paweł Koroblowski, Tomasz Besztak, Radosław Burak Romanowski, Marek Pawlik Zbigniew Szafrański, Andrzej Cymerman Jolanta Chełmińska, Cezary Grabarczyk, Włodzimierz Fisiak, Włodzimierz Tomaszewski, Juliusz Engelhardt, Zbigniew Szafrański str. 12/53

13 Lista zaproszonych mediów metodą elektroniczną (mail). Nazwa Dziennik Superexpress - Redakcja w Łodzi TVP Łódź TVN Telewizja TOYA Dziennik Dziennik Łódzki Dziennik Exspress Ilustrowany Dziennik Wyborcza Redakcja w Łodzi Polska Agencja Prasowa Tygodnik Nowy Łowiczanin Tygodnik Ziemia Piotrkowska Telewizja NTL - Radomsko Dziennik ITS Skierniewice Typ mediów Telewizja Telewizja Telewizja Agencja prasowa Lista instytucji i organizacji załącznik nr 12a raportu zbiorczego str. 13/53

14 Debata Przebieg debaty 1. Wystąpienia władz oraz organizatorów debaty. 2. Prezentacje Programu budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce oraz Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce. 3. Informacje na temat konsultacji, w tym podstawy prawne. 4. Pytania i wypowiedzi uczestników wraz z odpowiedziami i komentarzami organizatorów. 5. Zakończenie debaty. 6. Podsumowanie debaty. Rozpoczęcie debaty na temat Programu budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce oraz Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce nastąpiło o godzinie 10.05, 15 września 2008 roku w Sali obrad Rady Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, Łódź. Całość konsultacji została podzielona na dwie części, pierwsza była miejscem wystąpień polityków oraz prelegentów merytorycznych w sprawach powyższych opracowań, a część druga skupiała się na debacie, czyli zadawaniu pytań przez uczestników i odpowiedziach udzielanych przez ekspertów oraz na wygłaszaniu oświadczeń i postulatów. Podsumowanie debaty Ilość zadanych pytań 17 Ilość wygłoszonych oświadczeń 1 Ilość wygłoszonych postulatów 3 Opinie pozytywne względem projektu KDP 4 Opinie neutralne względem projektu KDP brak Opinie negatywne względem projektu KDP brak Debata w Łodzi była przygotowana profesjonalnie, zarówno obsługa konferencyjna jak i pozostałe elementy (catering) stały wysokim poziomie. Sala zapewniała dobre warunki uczestnikom do wygłaszania opinii (mikrofony były podawane bezpośrednio każdemu chętnemu) a ramy czasowe nie zostały nałożone sztywno, co umożliwiło wypowiedzi wszystkim chętnym. Materiały informacyjne otrzymali wszyscy chętni w recepcji funkcjonującej przed salą, w której odbywała się debata. Każdy uczestnik został też poinformowany o możliwości złożenia formularza z pytaniami po zakończeniu debaty. Atmosfera debaty była dobra, a zgłaszane uwagi i opinie był w większości konstruktywne. Uczestnicy spotkania nie mieli zastrzeżeń, co do fachowość i szczegółowość udzielanych odpowiedzi przez ekspertów. str. 14/53

15 Poznań Raport z debaty będącej częścią Konsultacji Społecznych Konsultacje społeczne - Informacje Temat debaty: Program budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce oraz Prognoza oddziaływania na środowisko dla Programu budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce Miejsce debaty: Wielkopolski Urząd Wojewódzki, al. Niepodległości 16/18, Sala Sesyjna Liczba uczestników ogółem Sektor publiczny Data debaty: 22 września 2008 r. godz. 11:00 Przedstawiciele biznesu Organizacje pozarządowe Debata numer 2 Godzina rozpoczęcia Godzina zakończenia Czas trwania debaty Pozostali uczestnicy 11:00 14: minut Media Eksperci Moderator Prezydium Organizatorzy debaty, prowadzący i eksperci Maja Koźmińska, Włodzimierz Makówka, Jarosław Wielopolski, Janusz Góra, Janusz Olbrycht, Mirosław Kopczyński, Marian Łukasiak, Zbigniew Szafrański, Tadeusz Syryjczyk, Urszula Michajłow, Urszula Rzeszot, Andrzej Massel, Krzysztof Groblewski, Joanna Włodkowska, Jarosław Czerniawski, Ryszard Markowski, Paweł Koroblowski, Tomasz Besztak, Radosław Burak Romanowski, Marek Pawlik Bogdan Ciszewski Bogdan Ciszewski, Ewa Ślęzak, Piotr Florek, Juliusz Engelhardt, Wojciech Jankowiak, Mirosław Kruszyński, str. 15/53

16 Lista zaproszonych mediów metodą elektroniczną (mail). Nazwa Typ mediów Biznes i Ekologia Dziennik Fakt Prawna Eko i My Dzikie Życie Polska Transportowa Rzeczpospolita Super Express Trybuna Z Biegiem Szyn Rynek Kolejowy Kurier PKP Polska Agencja Prasowa Agencja prasowa Telewizja Polska S.A. Telewizja TVN S.A. Telewizja Polsat Telewizja Radio RMF FM Radio Radio ZET Radio Radio Eska Radio Lista instytucji i organizacji załącznik nr 12b raportu zbiorczego str. 16/53

17 Debata Przebieg debaty 1. Wystąpienia władz oraz organizatorów debaty. 2. Prezentacje Programu budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce oraz Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce. 3. Informacje na temat konsultacji, w tym podstawy prawne. 4. Pytania i wypowiedzi uczestników wraz z odpowiedziami i komentarzami organizatorów. 5. Zakończenie debaty. 6. Podsumowanie debaty. Podsumowanie debaty Ilość zadanych pytań 20 Ilość wygłoszonych oświadczeń 5 Ilość wygłoszonych postulatów 4 Opinie pozytywne względem projektu KDP 2 Opinie neutralne względem projektu KDP 2 Opinie negatywne względem projektu KDP brak Debata w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu była przygotowana wyjątkowo sprawnie (w tym catering oraz ochrona spotkania przez SOK) i spotkała się z wyjątkowo dużym zainteresowaniem. W holu przed salą uruchomioną recepcję dla potrzeb uczestników debaty, gdzie można było dostać materiały informacyjne. Zarówno od strony technicznej, jak i merytorycznej wszystkie przybyłe strony wykazały się pełnym profesjonalizmem. Zadano wyjątkowo dużą liczbę pytań - zarówno przedstawiciele nauki, samorządów, jak i organizacji trzeciego sektora zapragnęli zgłębić swą wiedzę na temat prezentowanych w debacie dokumentów. str. 17/53

18 Wrocław Raport z debaty będącej częścią Konsultacji Społecznych Konsultacje społeczne - Informacje Temat debaty: Program budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce oraz Prognoza oddziaływania na środowisko dla Programu budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce Miejsce debaty: Urząd Wojewódzki, Wrocław, Pl. Powstańców Warszawy 1, Sala Sejmiku Liczba uczestników ogółem Sektor publiczny Data debaty: 30 września 2008 r. godz Przedstawiciele biznesu Organizacje pozarządowe Debata numer 3 Godzina rozpoczęcia Godzina zakończenia Czas trwania debaty Media 12:30 14: minut Pozostali uczestnicy Eksperci Moderator Prezydium Organizatorzy debaty, prowadzący i eksperci Danuta Wróbel, Włodzimierz Makówka, Kamila Boroń, Janusz Góra, Janusz Olbrycht, Marian Łukasiak, Bogdan Ciszewski, Rafał Frączek, Urszula Rzeszot, Andrzej Massel, Karol Gruszka, Paweł Koroblowski, Radosław Burak Romanowski, Marek Pawlik Bogdan Ciszewski Rafał Jurkowlaniec, Bogdan Ciszewski, Juliusz Engelhardt str. 18/53

19 Lista zaproszonych mediów metodą elektroniczną (mail). Nazwa Wrocławska Wyborcza Fakt Echo miasta Wrocławianin Nasz Dziennik Spotkajmy Się Rzeczpospolita Superexpress Radio PRW Radio ZET Radio RMF FM Radio TOK FM Radio ESKA Radio Traffic Aplauz Radio Rodzina Akademickie Radio Luz TVP Wrocław TVN POLSAT TEDE Polska Agencja Prasowa Typ mediów Radio Radio Radio Radio Radio Radio Radio Radio Telewizja Telewizja Telewizja Telewizja Agencja prasowa Lista instytucji i organizacji załącznik nr 12c raportu zbiorczego str. 19/53

20 Debata Przebieg debaty 1. Wystąpienia władz oraz organizatorów debaty. 2. Prezentacje Programu budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce oraz Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu budowy i uruchomienia przewozów kolejami dużych prędkości w Polsce. 3. Informacje na temat konsultacji, w tym podstawy prawne. 4. Pytania i wypowiedzi uczestników wraz z odpowiedziami i komentarzami organizatorów. 5. Zakończenie debaty. 6. Podsumowanie debaty. Podsumowanie debaty Ilość zadanych pytań 11 Ilość wygłoszonych oświadczeń 1 Ilość wygłoszonych postulatów brak Opinie pozytywne względem projektu KDP 4 Opinie neutralne względem projektu KDP brak Opinie negatywne względem projektu KDP brak Sala Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, która była miejscem kolejnej z serii debat, została przez wrocławian fachowo przygotowana do obsługi debaty (w tym recepcja gdzie można było dostać materiały informacyjne oraz catering), również w trakcie jej trwania, zarówno gospodarze, jak i goście prezentujący dokumenty wykazali się pełnym profesjonalizmem. Niestety zabrakło na sali przedstawiciela miasta Wrocławia (zaproszony był między innymi prezydent Dutkiewicz), a niewielka liczba zadanych pytań (pomimo obecnej na sali sporej liczby gości) wypada zaskakująco tle innych spotkań z tej serii. str. 20/53

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO TORUŃ 2001 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. INNOWACJE W PROGRAMACH KRAJOWYCH...4 1.2. INNOWACYJNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Modernizacja z elementami przebudowy zabytkowego budynku Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie

Modernizacja z elementami przebudowy zabytkowego budynku Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie Studium wykonalności projektu kluczowego pt. Modernizacja z elementami przebudowy zabytkowego budynku Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość

Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Analiza strategiczna potencjału inwestycyjnego Miasta Zamość Propozycje rozwiązań i wyjaśnienia do założonych elementów kampanii promującej inwestowanie w Zamościu, w oparciu o dane z przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Jak fundusze europejskie wspierają inwestycje zagraniczne. www.mrr.gov.pl

Jak fundusze europejskie wspierają inwestycje zagraniczne. www.mrr.gov.pl Jak fundusze europejskie wspierają inwestycje zagraniczne Wydawca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, www.funduszestrukturalne.gov.pl ISBN: 978-83-60916-44-5 Wstęp Polska

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy wrotami do Europy Zachodniej

Jesteśmy wrotami do Europy Zachodniej Temat numeru: Infrastruktura lubuskiego południa Czarne złoto pod Gubinem Wkrótce 20-lecie powstania OPZL Jesteśmy wrotami do Europy Zachodniej mówi Artur Malec Aglomeracja Zielonogórska szansą na rozwój

Bardziej szczegółowo

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski.

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski. maj 2015 ISSN 2353-9364 Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Preferencyjna pożyczka wydaje się być bardziej wymagająca niż dotacja, jest jednak dużo korzystniejsza dla gospodarki.

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ RZECZNIKA PRASOWEGO k.lancucki@plk-sa.pl tel. (22)47 32 200 tel. kol. (922)47 32 200 47 33 002 tel. kol. (922)47 33 002

ZESPÓŁ RZECZNIKA PRASOWEGO k.lancucki@plk-sa.pl tel. (22)47 32 200 tel. kol. (922)47 32 200 47 33 002 tel. kol. (922)47 33 002 PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. www.plk-sa.pl ZESPÓŁ RZECZNIKA PRASOWEGO k.lancucki@plk-sa.pl tel. (22)47 32 200 tel. kol. (922)47 32 200 47 33 002 tel. kol. (922)47 33 002 Massel: Województwa nie mogą

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura transportowa

Infrastruktura transportowa Wydanie specjalne PŁOCK Nr 3/2014 (4) Infrastruktura transportowa Uwarunkowania transportowe Miasta Płocka i szanse budowy intermodalnego węzła transportowego Rozmowa z Prezydentem Płocka Andrzejem Nowakowskim

Bardziej szczegółowo

Program budowy i uruchomienia przewozów Kolejami Dużych Prędkości w Polsce

Program budowy i uruchomienia przewozów Kolejami Dużych Prędkości w Polsce MINISTER INFRASTRUKTURY Program budowy i uruchomienia przewozów Kolejami Dużych Prędkości w Polsce [ ] Mój rząd w trybie pilnym zakończy prace nad studium kolei dużych prędkości po to, aby jeszcze w tej

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANEGO PROGRAMU TRANSPORTU PUBLICZNEGO NA LATA 2014-2025 DLA 22 GMIN AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ

ZINTEGROWANEGO PROGRAMU TRANSPORTU PUBLICZNEGO NA LATA 2014-2025 DLA 22 GMIN AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ Raport (uzasadnienie) z konsultacji społecznych ZINTEGROWANEGO PROGRAMU TRANSPORTU PUBLICZNEGO NA LATA 2014-2025 DLA 22 GMIN AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ (część planistyczna) Projekt pn. Rozwój Obszaru Funkcjonalnego

Bardziej szczegółowo

z S. Kotlewskim Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego str. 4-5 Open Days 2009 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013

z S. Kotlewskim Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego str. 4-5 Open Days 2009 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 2013 4/2009 wydarzenia Open Days 2009 str. 6 wywiad z S. Kotlewskim Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego str. 4-5 wydarzenia Open Days

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2007-2013 PROJEKT Łódź, czerwiec 2006 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 1. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO... 5

Bardziej szczegółowo

Zielone Światło. Biuletyn Centrum Zrównoważonego Transportu NR 5 zima 2005 KWARTALNIK. Wojciech Szymalski, Krzysztof Rytel, Stanisław Biega

Zielone Światło. Biuletyn Centrum Zrównoważonego Transportu NR 5 zima 2005 KWARTALNIK. Wojciech Szymalski, Krzysztof Rytel, Stanisław Biega Zielone Światło Biuletyn Centrum Zrównoważonego Transportu NR 5 zima 2005 KWARTALNIK ISSN 1733-8700 W NUMERZE Temat Numeru: TONĄCY DOTACJI SIĘ CHWYTA Raport CZT o PKP Przewozy Regionalne - str. 1 KOLEJ:

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Centrum Zrównoważonego Transportu NR 12 jesień 2007 KWARTALNIK. wykolejone?

Biuletyn Centrum Zrównoważonego Transportu NR 12 jesień 2007 KWARTALNIK. wykolejone? Biuletyn Centrum Zrównoważonego Transportu NR 12 jesień 2007 KWARTALNIK W N U M E R Z E Temat Numeru: Mistrzostwa Euro 2012 Czym na stadiony Euro 2012? - str. 1 Euro wykolejone? - str. 1 Sprawny transport

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030

Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 Projekt Regionalna Strategia Innowacji RSI 2030 współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Część II. Analiza SWOT, misja, wizja, cele i zadania strategiczne

Część II. Analiza SWOT, misja, wizja, cele i zadania strategiczne Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Część II Analiza SWOT, misja, wizja, cele i zadania strategiczne

Bardziej szczegółowo

KLUB INŻYNIERII RUCHU

KLUB INŻYNIERII RUCHU STOWARZYSZENIE www.klir.pl tborowski@onet.pl KLUB INŻYNIERII RUCHU Biuro Zarządu - ul. Kamienna 7 Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo tel 61 668 17 02; fax 61 668 17 35 INFORMACJA NR 74 OLSZTYN (Wilimowo)

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. TEMAT RAPORTU Dogonić resztę Polski...3 Co dalej, Polsko Wschodnia?...7. WYWIAD Wschód możliwości...9 Pośrednicząc w sukcesie...

SPIS TREŚCI. TEMAT RAPORTU Dogonić resztę Polski...3 Co dalej, Polsko Wschodnia?...7. WYWIAD Wschód możliwości...9 Pośrednicząc w sukcesie... Nr 1/2009 SPIS TREŚCI TEMAT RAPORTU Dogonić resztę Polski................3 Co dalej, Polsko Wschodnia?............7 WYWIAD Wschód możliwości...................9 Pośrednicząc w sukcesie..............21

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. na lata 2007-2013

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. na lata 2007-2013 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO na lata 2007-2013 Łódź, grudzień 2006 2 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 1. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO... 5 2. STRATEGIA

Bardziej szczegółowo

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. II Forum Inwestycyjne Powiatu Wrocławskiego str. 4. Kapitał Dolnego Śląska

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. II Forum Inwestycyjne Powiatu Wrocławskiego str. 4. Kapitał Dolnego Śląska sierpień 2015 ISSN 2353-9364 Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Promujemy przedsiębiorczość i integrujemy środowisko biznesowe, ponieważ uważamy, że innowacyjność w mikro, małych

Bardziej szczegółowo

STUDIA NAD LOKALIZACJĄ REGIONALNYCH PORTÓW LOTNICZYCH NA MAZOWSZU

STUDIA NAD LOKALIZACJĄ REGIONALNYCH PORTÓW LOTNICZYCH NA MAZOWSZU POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA im. Stanisława Leszczyckiego STUDIA NAD LOKALIZACJĄ REGIONALNYCH PORTÓW LOTNICZYCH NA MAZOWSZU pod redakcją Tomasza Komornickiego

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (13) Rok 2011 ISSN 1898-4401. www. rectus.edu.pl; kwartalnik@rectus.edu.pl. Biała Podlaska 2011

Nr 2 (13) Rok 2011 ISSN 1898-4401. www. rectus.edu.pl; kwartalnik@rectus.edu.pl. Biała Podlaska 2011 Nr 2 (13) Rok 2011 ISSN 1898-4401 Cło a k y ist Log i tk a d Po n Tra t r o sp www. rectus.edu.pl; kwartalnik@rectus.edu.pl Biała Podlaska 2011 Edukacja Gospodarka Kultura Polityka Wywiady TELEWIZJA MŁODYCH

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA DOTYCZĄCA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W KONTEKŚCIE STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020

EKSPERTYZA DOTYCZĄCA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W KONTEKŚCIE STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 Zdzisław Piasta EKSPERTYZA DOTYCZĄCA WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W KONTEKŚCIE STRATEGII ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 917 SPIS TREŚCI A. Specyfika województwa świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+.

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+. Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Podstawa formalno-prawna... 5 2. Metodyka prac... 6 3. Zasięg przestrzenny...

Bardziej szczegółowo

NR 2 (148) M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J

NR 2 (148) M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 2 (148) M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J W R O C Ł A W, L U T Y 2 0 0 5 I S S N 1 4 2 7 0 6 3 3 s t r. 8-9 PIOTR PRZYGOŃSKI PREZES

Bardziej szczegółowo

EUROPA W SPÓJNYM SYSTEMIE TRANSPORTOWYM KOLEJ NA MIASTA! MARKETING POD SEMAFOREM

EUROPA W SPÓJNYM SYSTEMIE TRANSPORTOWYM KOLEJ NA MIASTA! MARKETING POD SEMAFOREM 04 kwiecień 2010 cena: 15 zł (w tym 7% VAT) EUROPA W SPÓJNYM SYSTEMIE TRANSPORTOWYM rozmowa z Siimem Kallasem komisarzem ds. transportu i wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej cena 15 zł (w tym 7% VAT)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU ROZWOJU GOSPODARCZEGO METROPOLII SILESIA DO 2025 r.

PROJEKT PROGRAMU ROZWOJU GOSPODARCZEGO METROPOLII SILESIA DO 2025 r. PROJEKT PROGRAMU ROZWOJU GOSPODARCZEGO METROPOLII SILESIA DO 2025 r. listopad 2014 1 Projekt opracowany na zlecenie Górnośląskiego Związku Metropolitalnego przez firmę Eu-Consult reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA MIASTA LESZNA NA LATA 2014-2020. Wersja z dnia 13.11.2013 r.

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA MIASTA LESZNA NA LATA 2014-2020. Wersja z dnia 13.11.2013 r. PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA MIASTA LESZNA NA LATA 2014-2020 Wersja z dnia 13.11.2013 r. Reda Leszno, sierpień listopad 2013 r. Spis treści 1. Metodologia tworzenia

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1-2 (56-57) /2013. VIII Regionalne Spotkanie Przedsiębiorców. styczeń/luty 2013 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1-2 (56-57) /2013. VIII Regionalne Spotkanie Przedsiębiorców. styczeń/luty 2013 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1-2 (56-57) /2013 VIII Regionalne Spotkanie Przedsiębiorców styczeń/luty 2013 1 2 styczeń/luty 2013 Szanowni Państwo Lubuskie firmy nagrodzone - laureaci

Bardziej szczegółowo

Strategia Promocji Katowic

Strategia Promocji Katowic Katowice, 25 października 2012r. Strategia Promocji Katowic Konsorcjum firm: Media Partner W. Czyżewski, M. Lorenc, Business Consulting, Imago Public Relations. str. 1 Spis treści: Wstęp 8 I.A. CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA

Bardziej szczegółowo