Warsztat V - SMART MOBILITY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warsztat V - SMART MOBILITY"

Transkrypt

1 RAPORT Z WARSZTATÓW SMART_KOM. Kraków w sieci inteligentnych miast Warsztat V - SMART MOBILITY Krakowski Park Technologiczny, r.

2 Cele warsztatów: Celem warsztatów była diagnoza funkcjonowania miasta Krakowa w zakresie szeroko pojętej mobilności mieszkańców, w kontekście rozwiązań inteligentnych wraz ze wskazaniem głównych problemów i wyzwań oraz możliwości wdrożenia zmian. Zakres warsztatów obejmował analizę potencjału Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego, w tym analizę SWOT, zdefiniowanie kluczowych obszarów zainteresowania dla Strategii SMART_KOM oraz analizę potencjalnych interesariuszy. Warsztaty były przeprowadzone według spójnej z pozostałymi podobszarami metodyki. Wyposażenie Sali: Rzutnik, ekran, biurko moderatora, stoliki z krzesłami, stół z cateringiem, dwa mikrofony, cztery flipcharty. Skład grupy: W spotkaniu uczestniczyły 24 osoby, reprezentujące środowisko projektantów i profesjonalistów z zakresu transportu, sektor prywatny IT, samorząd gminny i wojewódzki oraz aktywistów lokalnych: Krakowski Park Technologiczny, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Urząd Miasta Krakowa, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, Sektor Prywatny: firmy ASTOR oraz LAVA VISION, Stowarzyszenie Miasta dla Rowerów, Profesjonalne biura projektowo-konsultingowe: ALTRANS, Zespół Doradców Gospodarczych TOR oraz Pracownię Mobilności, Środowisko naukowe: Instytut Rozwoju Miast, Uniwersytet Jagielloński, Politechnikę Krakowską oraz Vienna University of Technology, Szczegółowa lista obecności została dołączona do raportu. Czas trwania warsztatów 9:00 17:15

3 Rezultaty merytoryczne warsztatów 1. Analiza SWOT Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego w kontekście SMART MOBILITY Diagnozę potencjału Krakowskiego Obszaru Metropolitarnego w zakresie SMART MOBILITY, oparto przede wszystkim na analizie SWOT. Uczestnicy spotkania wykorzystywali w trakcie tworzenia matrycy własną wiedzę, przesłane kilka dni przed spotkaniem materiały z danymi statystycznymi i eksperckimi dotyczącymi systemu transportowego aglomeracji, a także informacje przekazane im w trakcie wystąpień ekspertów w pierwszej fazie spotkania. W przesłanych materiałach opisano system miejskiego transportu zbiorowego, transportu kolejowego, transportu lotniczego oraz dostępność transportową regionu. Najbardziej żywiołową dyskusję wywołał temat metra i decyzji czy umieścić ten system w polu szansy, czy też zagrożeń. Dwie na cztery podgrupy klasyfikujące potencjał umieściły ewentualnie powstały system metra jako zagrożenie dla idei SMART CITY, argumentując to przede wszystkim obawą o niewłaściwą alokację środków kosztem innych rozwiązań (linie tramwajowe, drogi rowerowe, ITS). W rezultacie otwartej wymiany argumentów i konsultacji z ekspertem zewnętrznym zdecydowano o umieszczeniu systemu metra po stronie zagrożeń, choć część uczestników zaznaczała możliwość jego pozytywnego wpływu na zwiększenie potencjału SMART aglomeracji. Zwrócono uwagę na nierównomierność stanu rozwoju systemu transportowego Krakowa oraz aglomeracji. Przykładem może być transport zbiorowy, który w przypadku stolicy województwa został oceniony pozytywnie (tabor, węzły przesiadkowe, nowoczesne urządzenia takie jak automaty biletowe czy aplikacje mobilne oraz dobrą dostępność do informacji), natomiast w przypadku transportu aglomeracyjnego został wyraźnie oceniony negatywnie (te same kryteria). Najczęściej wskazywane szanse dla SMART mobilności aglomeracyjnej to powstanie systemu Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej, spójnego i nowoczesnego systemu infrastruktury rowerowej (nie tylko drogi, ale również parkingi, priorytety w ruchu, itd.), integracja taryfowa i systemowa oraz zwiększanie udziału inteligentnych narzędzi, głównie systemów sterowania i zarządzania ruchem drogowym oraz systemów zarządzania parkowaniem. Wyniki analizy SWOT przedstawiono w tabeli poniżej: SMART MOBILITY: SWOT POTENCJAŁU KOM W KONTEKŚCIE SMART CITY

4 SILNE STRONY: SŁABE STRONY: WYSOKA JAKOŚĆ TRANSPORTU ZBIOROWEGO ORGANIZOWANEGO PRZEZ GMINĘ KRAKÓW (PRZEDE WSZYSTKIM TABOR) DOBRE WĘZŁY PRZESIADKOWE TRANSPORTU ZBIOROWEGO W KRAKOWIE WYSOKI UDZIAŁ PODRÓŻY TRANSPORTEM ZBIOROWYM W OBSZARZE MIASTA UKSZTAŁTOWANE KORYTARZE TRANSPORTOWE DOSTĘP DO WYKSZTAŁCONEJ KADRY I EKSPERTÓW UKSZTAŁTOWANA STRUKTURA PRZESTRZENNA ŚRÓDMIEŚCIA DUŻE PRZESTRZENIE DLA PIESZYCH W CENTRUM BLISKOŚĆ LOTNISKA OD CENTRUM INNOWACYJNOŚĆ ROZWIĄZAŃ TRANSPORTOWYCH (PRIORYTET DLA TRANSPORTU ZBIOROWEGO, BUSPASY, SYSTEM INFORMACJI PASAŻERSKIEJ, KISS&RIDE, ITD.) DOBRY DOSTĘP DO INFORMACJI W OBSZARZE KRAKOWA OGRANICZONA DOSTĘPNOŚĆ INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ (W SZCZEGÓLNOŚCI DLA OSÓB Z OGRANICZONĄ MOBILNOŚCIĄ) BRAK ROZWINIĘTEGO SYSTEMU DRÓG DLA ROWERÓW BRAKI W DOSTĘPIE DO INFORMACJI W OBSZARZE AGLOMERACJI OGRANICZENIA PRAWNE (NP. KSZTAŁTOWANIE CEN) BRAK INTEGRACJI RÓŻNYCH SYSTEMÓW (NP. TARYFOWYCH) BRAK BADAŃ, BRAK DANYCH ROZLEWANIE SIĘ MIASTA BRAKI W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM WYSOKI WSKAŹNIK MOTORYZACJI DEKAPITALIZACJA INFRASTRUKTURY TRANSPORTOWEJ SŁABOŚĆ ADMINISTRACJI LOKALNEJ SŁABE WĘZŁY PRZESIADKOWE W AGLOMERACJI (KOLEJ), BRAK ROZWINIĘTEGO SYSTEMU OPENDATA SZANSE: ZAGROŻENIA: ŚRODKI UNIJNE POSZERZENIE STREFY PARKOWANIA SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA INTEGRACJA ŚRODKÓW TRANSPORTU PRZYJMOWANIE ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA BILET AGLOMERACYJNY PLANY MOBILNOŚCI ROZWÓJ SYSTEMU DRÓG DLA ROWERÓW INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA ROWEROWE INTELIGENTNE SYSTEMY TRANSPORTOWE ZMIANY PRAWNE ROZWÓJ LOTNISKA DOSTĘPNOŚĆ KOLEJOWA KRAKOWA DOBRZE ROZWINIĘTY SYSTEM PRYWATNEGO DROGOWEGO TRANSPORTU AGLOMERACYJNEGO EGOIZM TRANSPORTOWY MIESZKAŃCÓW OPÓŹNIENIA REALIZACJI INWESTYCJI BRAK WKŁADU WŁASNEGO DLA INWESTYCJI UNIJNYCH NIEWŁAŚCIWA ALOKACJA ŚRODKÓW OGRANICZENIA WYNIKAJĄCE Z REGULACJI PRAWNYCH (NP. CENA PARKOWANIA) WYSOKIE KOSZTY OPERACYJNE METRO ZAGROŻENIE np. FINANSOWE BRAK REMONTÓW INFRASTRUKTURY SYSTEM ZARZĄDZANIA KOLEJĄ SŁABA DOSTĘPNOŚĆ POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA WZGLĘDEM KRAKOWA

5 2. Sesja obszarów kluczowych W trakcie fazy zielonego światła zgłoszono 20 obszarów, które uznano za kluczowe w kontekście strategii SMART_KOM. W fazie czerwonej uczestnicy spotkania zdecydowali o wykreśleniu trzech obszarów: wprowadzenia opłat za elementy infrastruktury (np. mosty, tunele, sieć uliczna w ścisłym centrum), budowy systemu zliczania rowerzystów oraz przeprowadzenia zmian legislacyjnych. Pozostałe 17 obszarów kluczowych zostało wyraźnie podzielonych wyłącznie na dwie grupy: jako możliwe do rozwiązania, z podziałem na priorytetowe lub nie priorytetowe. Tylko jeden obszar określono jako priorytetowy, ale niemożliwy do rozwiązania poprawę planowania przestrzennego. Wszyscy uczestnicy spotkania zgodzili się z tezą, iż jest to obszar kluczowy z punktu widzenia mobilności mieszkańców aglomeracji, jednak w obliczu znacznej ilości trudnych do przezwyciężenia barier zewnętrznych, jest stanowczo niemożliwy do rozwiązania w ramach strategii SMART_KOM. System pozyskiwania danych o mobilności mieszkańców za pomocą komunikacji GSM został zdefiniowany przez uczestników jako nie priorytetowy i raczej niemożliwy do rozwiązania. W najważniejszym obszarze zadań priorytetowych i zdaniem ekspertów możliwych do osiągnięcia w ramach strategii SMART_KOM wyraźnie wskazano na silnego organizatora publicznego transportu zbiorowego na obszarze aglomeracji. Obecny brak takiego organu stanowi jeden z podstawowych powodów słabości systemu transportowego na obszarze KOM wskazanych w analizie SWOT, natomiast jego zainicjowanie i odpowiednie wzmocnienie w zakresie organizacyjnym i legislacyjnym mogłoby mieć wpływ na szereg zadań zdefiniowanych w matrycy SWOT jako szanse, na przykład: rozwój Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej, integracja środków transportu, w tym przede wszystkim integracja taryfowa, poprawa dostępności transportowej Krakowa. Istotne jest, aby już w procesie planowania i tworzenia instytucji wprowadzić do jej celów zapisy o konieczność wdrażania narzędzi wzmacniających potencjał SMART w aglomeracji.

6 Obszary kluczowe zostały sklasyfikowane w tabeli poniżej, następnie rozwinięte w sposób opisowy: Matryca obszarów kluczowych dla SMART_KOM Obszary priorytetowe, możliwe do rozwiązania w dającej się przewidzieć przyszłości Priorytetowe, ale niemożliwe do rozwiązania w dającej się przewidzieć przyszłości Silny organizator transportu publicznego na obszarze aglomeracji Wdrożenie idei Open data Wdrażanie ITS przyjaznego dla rowerzystów oraz pieszych Wdrożenie spójnego kompletnego systemu dróg rowerowych na obszarze całego Krakowa oraz infrastruktury uzupełniającej Wdrożenie zintegrowanego systemu taryfowego w postaci jednej aglomeracyjnej lub wojewódzkiej karty Poszerzanie stref wyłącznie dla pieszych w centrach miast (również mniejszych) Zwiększanie długości wydzielonych pasów ruchu wyłącznie dla transportu zbiorowego Zwiększenie roli edukacji społecznej, w celu poprawy wiedzy z zakresu SMART MOBILITY Poprawa planowania przestrzennego Niepriorytetowe i możliwe do rozwiązania w dającej się przewidzieć przyszłości Niepriorytetowe i niemożliwe do rozwiązania w dającej się przewidzieć przyszłości Poprawa dostępu do informacji w obszarze aglomeracji poprzez przekaz za pomocą aplikacji (na przykład za pomocą QR CODE na przystanku) Zwiększanie dostępności pieszej do transportu zbiorowego tzw. footpaths Wdrożenie inteligentna taryfy za przejazd transportem publicznym, optymalnej z punktu widzenia użytkownika Wdrożenie sytemu mikrologistyki, czyli zwiększenie udziału dostaw towarów z wykorzystaniem wózków rowerowych oraz pojazdów elektrycznych Rozwijanie systemu roweru publicznego Wdrożenie systemu Carsharing Wdrażanie Planów mobilności, Pozyskiwanie danych za pomocą GSM Silny organizator transportu publicznego na obszarze całej aglomeracji

7 W obszarze miasta Krakowa oraz gmin ościennych, które podpisały stosowaną umowę o współpracy, organizatorem publicznego transportu drogowego jest Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, który powierza realizację przewozów odpowiednim przewoźnikom. System ten jest oceniany dobrze między innymi w najważniejszych kryteriach jak jakość infrastruktury i tabor, dostęp do informacji czy integracja taryfowa. Rozwój systemu kolei aglomeracyjnej oraz rynek prywatnych drogowych przewozów aglomeracyjnych i regionalnych (głównie tzw. busów ) stanowi ogromne wyzwanie dla samorządu województwa, który na mocy przepisów jest organem zarządzającym transportem zbiorowym na obszarze aglomeracji oraz województwa. Zdaniem uczestników spotkania kluczowym zadaniem dla zbudowania pozycji SMART transportu zbiorowego na obszarze KOM, jest zorganizowanie podmiotu odpowiedzialnego za wyżej wymienioną obsługę transportową, który pod warunkiem sprawnej i przemyślanej pod kątem idei SMART struktury i zakresu zadań oraz nadanych uprawnień legislacyjnych może stanowić silne podstawy do zarządzania transportem zbiorowym i osiągnięcia wyników wpływających na wysoką oceną innowacyjności systemu. Takim podmiotem mógłby być planowany do zawiązania przez UMWM Zarząd Transportu Wojewódzkiego, pod warunkiem wzięcia pod uwagę celów strategii SMART_KOM. Wdrożenie idei Open data Ważnym problem wskazanym w trakcie dyskusji uczestników jest dostęp do danych o systemie transportowym aglomeracji, w szczególności w formie źródłowej. Brak badań, brak dostępu do niektórych danych oraz zbyt niska ich częstość powodują konieczność bazowania w analizach na informacjach nieaktualnych lub obarczonych znacznym błędem. Szukając propozycji poprawy tego stanu zaproponowano wdrożenie idei open data, czyli powszechnego, darmowego dostępu do danych, które są pozyskiwane ze środków publicznych. Wdrażanie ITS przyjaznego dla rowerzystów oraz pieszych Inteligentne Systemy Transportowe (głównie narzędzia IT stosowane w sygnalizacjach sterujących ruchem, znakach zmiennej treści, systemach identyfikujących ruchu, itd.) stanowią coraz większy obszar działań w budowaniu i modernizacji systemu transportowego, przede wszystkim dużych miast, ale i w mniejszym stopniu na drogach regionalnych. Planując strategię SMART_KOM należy je bezwzględnie uwzględnić, jednak koniecznie pamiętając, iż podstawowym ich celem powinno być poprawianie jakości, bezpieczeństwa i wydajności ruchu pieszego, rowerowego oraz systemu transportu zbiorowego, a nie wyłącznie poprawy przepustowości ulic w kontekście ruchu samochodów.

8 Wdrożenie spójnego kompletnego systemu dróg rowerowych na obszarze całego Krakowa oraz infrastruktury uzupełniającej Idea SMART to nie tylko narzędzia IT czy zarządzanie, ale również rozwiązania umożliwiające swobodny i czysty ekologicznie sposób przemieszczania się w obszarach aglomeracyjnych, który na dodatek istotnie wpływa na poprawę stanu zdrowia jego mieszkańców, a co za tym idzie jakości życia. Zdaniem wielu urbanistów oraz ekspertów z zakresu transportu nieubłaganie nadchodzi era zmierzchu motoryzacji w miastach i jego mieszkańcy w perspektywie kilkunastu lat mogą oczekiwać dostępu nie do szerokich ulic dedykowanych samochodom, ale do infrastruktury umożliwiającej im przemieszczanie rowerem, który stanowi najbardziej wydajny środek transportu w mieście i wypełnia wspomniane kryteria. System transportowy SMART powinien być gotowy na te zmiany, dlatego tak istotne jest wdrożenie spójnego systemu dróg rowerowych umożliwiającego wykonywanie podróży pomiędzy wszystkimi rejonami miasta oraz infrastruktury uzupełniającej (parkingów, priorytetów w ruchu, itd.) Wdrożenie zintegrowanego systemu taryfowego w postaci jednej aglomeracyjnej lub wojewódzkiej karty Jeden wspólny bilet umożliwiający podróżowanie po całej aglomeracji to podstawowe narzędzie do wyboru innego środka transportu niż samochód. Taki system musi być przyjazny, przejrzysty i ukierunkowany na pasażera, tak aby nie zmuszać go do zastanawiania się nad nieistotnymi z jego punktu widzenia kwestiami (np. jaki przewoźnik operuje na danej trasie). Powszechnie stosowanym na całym świecie rozwiązaniem jest jedna wspólna karta aglomeracyjna integrująca uiszczenie opłaty za przejazd różnymi środkami transportu. Poszerzanie stref wyłącznie dla pieszych w centrach miast (również mniejszych) Cytując jednego z najlepszych urbanistów na świecie: miasta są dedykowane ludziom, a nie słoniom. Nasza fizjologiczna potrzeba kontaktu z innymi ludźmi i obserwacji otoczenia może być realizowana wyłącznie przez organizowanie przestrzeni przyjaznych dla pieszych, co biorąc pod uwagę komfort oraz bezpieczeństwo oznacza redukcję lub eliminację na nich ruchu samochodów. Kraków, o czym niewiele osób wie, posiada najdłuższy na świecie ciąg ulic, na których zamknięto (z ograniczonym dostępem dostaw lub wybranych użytkowników) ruch samochodów otwierając je wyłącznie dla pieszych oraz w części dla rowerzystów. Rozwiązanie to

9 powinno być rozwijane oraz wprowadzane w innych mniejszych miastach w obszarze KOM, gdzie problemy nadmiernego i destrukcyjnego dla tkanki miejskiej zatłoczenia na ulicach są podobne. Zwiększanie długości wydzielonych pasów ruchu wyłącznie dla transportu zbiorowego Nadawanie priorytetu dla transportu zbiorowego na układzie ulicznym miasta stanowi podstawowe i bardzo efektywne wzmocnienie jego funkcjonalności i jakości, dlatego niezbędne jest dalsze rozwijanie, nawet kosztem ruchu pojazdów indywidualnych, takich rozwiązań jak wydzielone pasy ruchu dla autobusów i tramwajów, gwarantujących eliminację strat czasu wynikających z zatłoczenia na ulicach oraz poprawę bezpieczeństwa. Zwiększenie roli edukacji społecznej, w celu poprawy wiedzy z zakresu SMART MOBILITY Najlepsze i najbardziej innowacyjne rozwiązania wpływające na zwiększenie potencjału SMART systemu transportowego aglomeracji nie będą miały szansy rozwoju, a w niektórych przypadkach nawet wdrożenia, jeżeli nie będą zrozumiane i zaakceptowane przez większość mieszkańców. Planując i realizując różne narzędzia i pomysły w zakresie SMART_MOBILITY nie można oczekiwać od ich późniejszych użytkowników autoedukacji, dlatego niezmiernie ważne jest równoległe informowanie i tłumaczenie celów oraz intencji autorów. Konieczna jest również szeroka edukacja z zakresu zrównoważonej mobilności w szkołach i przedszkolach. Poprawa dostępu do informacji w obszarze aglomeracji poprzez przekaz za pomocą aplikacji (na przykład za pomocą QR CODE na przystanku) Zdaniem uczestników spotkania jednym z najważniejszych problemów do rozwiązania w zakresie SMART_MOBILITY jest poprawa dostępu do informacji. Obecnie występuje znaczna dysproporcja w jakości dostępu w Krakowie oraz w aglomeracji. W stolicy województwa wkrótce niemal 100% przystanków tramwajowych będzie wyposażona w tablice pokazujące rzeczywisty czas odjazdu, z drugiej strony rzadkością jest rozkład jazdy prywatnego przewoźnika na przystankach autobusowych zlokalizowanych w obszarze aglomeracji. Jedną z propozycji jest wykorzystanie nowoczesnych technologii IT, takich jak QR CODE za pomocą którego możliwe byłoby ściągnięcie informacji o czasie odjazdu pojazdu z przystanku zlokalizowanego poza miastem.

10 Zwiększanie dostępności pieszej do transportu zbiorowego tzw. footpaths Footpaths to odcinki infrastruktury liniowej dedykowanej do ruchu pieszych oraz ewentualnie rowerów, przebiegające przez tereny publiczne lub prywatne. Ich podstawowym celem jest maksymalne skrócenie czasu dojścia do celu lub przystanku transportu publicznego. Jest to szczegónie istotne w przypadku stacji / przystanków kolejowych czasami do peronu odległego w prostej linii o 100 m idzie się 1 km. Wdrożenie inteligentnej taryfy za przejazd transportem publicznym, optymalnej z punktu widzenia użytkownika Podobnie jak integracja taryfowa ważne jest stworzenie oferty taryfowej, atrakcyjnej z subiektywnego punktu widzenia potencjalnego pasażera. Inteligentna taryfa odnosi się do czasu lub dystansu podróży i gwarantuje zachowanie odpowiednich proporcji przy pobieraniu opłat za przejazd, które nie będą dyskryminowały na przykład krótkich podróży. Wdrożenie sytemu mikrologistyki, czyli zwiększenie udziału dostaw towarów z wykorzystaniem wózków rowerowych oraz pojazdów elektrycznych Każdy kto choć raz przemieszczał się pieszo przez centrum Krakowa pomiędzy ósmą i dziesiątą rano mógł dostrzec ogromny problem związany z logistyką miejską, czyli przede wszystkim dostawami towarów do punktów handlowych i gastronomicznych. Z jednej strony ścisłe centrum funkcjonuje dzięki podmiotom gospodarczym, które potrzebują ciągłych dostaw towarów, z drugiej strony operacje logistyczne wywołują zatłoczenie i problemy parkingowe. Jednym z pomysłów możliwych do zrealizowania jest stworzenie systemu mikrologistyki miejskiej dedykowanej małym i średnim podmiotom gospodarczym, które są wykonywane z użyciem ekologicznych i mniej inwazyjnych pojazdów elektrycznych lub wózków rowerowych. Rozwijanie systemu roweru publicznego i systemu Carsharing Ogromnym problemem w miastach jest zajętość przestrzeni przez samochody, które pomimo iż są zazwyczaj używane przez około 1h dziennie, zajmują przestrzeń miejską, w tym chodniki przez niemal cały dzień. Bardzo dynamicznie rozwijającym się systemem wychodzącym naprzeciw tego typu problemom jest tworzenie miejskich wypożyczalni samochodów oraz rowerów, umożliwiających ich współużytkowanie.

11 Systemy takie gwarantują dostęp do środków transportu przyspieszających podróż i jednocześnie wpływają na rezygnację z posiadania własnego samochodu. Wdrażanie Planów mobilności Podstawowym działaniem zanim przejdzie się do wdrażania środków promujących zrównoważoną mobilność jest zidentyfikowanie stanu obecnego w zakresie źródeł i celów podróży, zachowań komunikacyjnych, barier oraz czynników wspomagających zrównoważoną mobilność. W tym celu niezbędne jest tworzenie planów mobilności, które stanowią dokument wyjściowy definiując na podstawie badań wyżej wymienione czynniki, dzięki czemu pozwalają optymalizować propozycję narzędzi do poprawy codziennych podróży określonej grupy mieszkańców (np. pracowników firmy, uczestników imprezy masowej, itd.) Spośród obszarów kluczowych najszerzej dyskutowanych w trakcie sesji należy wyróżnić poprawę infrastruktury dedykowanej pieszym i rowerzystom oraz wdrożenie narzędzi umożliwiających pełen dostęp do danych źródłowych, czyli tzw. OPENDATA. 3. Sesja mapowania interesariuszy W ostatniej sesji warsztatów skupiono uwagę na potencjalnych decyzyjnych podmiotach, które będą zainteresowane wsparciem i wdrożeniem wskazanych w matrycy obszarów kluczowych priorytetowych i nadających się do realizacji w możliwym do przewidzenia czasie. Zdefiniowano 20 instytucji, którym uczestnicy poprzez głosowanie przyporządkowali siłę wpływu oraz potencjalny poziom zainteresowania uczestnictwem w realizacji założeń strategii KOM. Wyniki burzy mózgów zestawiono w tabeli poniżej: Wpływ - stopień możliwego oddziaływania danego interesariusza na realizację projektu smart.kom Zainteresowanie - jako stopień, w jakim projekt jest ważny dla danego interesariusza Podmiot Wpływ (liczba głosów) Zainteresowanie głosów) (liczba

12 Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie PKP (jako przewoźnik oraz zarządca infrastruktury) Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Urząd Marszałkowski 8 9 Prezydent Miasta Krakowa 8 3 Marszałek Województwa 8 6 Aktywiści miejscy 5 10 Starostwa Powiatowe KOM 5 5 Urzędy Gmin KOM 3 8 Zarząd Transportu Wojewódzkiego (powstanie w nieodległej przyszłości) 4 8 Firmy s sektora IT 3 8 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 2 4 Dyrekcje szkół 2 3 Dyrekcje przedszkoli 4 5 Uczelnie wyższe 4 6 Operatorzy transportu zbiorowego 3 7 Rady Dzielnic 6 10 Komenda Wojewódzka i Miejska 1 3 Policji Kraków Airport 4 4 Na podstawie przygotowanej, lekko skorygowanej metodyki poszczególnych interesariuszy poddano klasyfikacji w podziale na 4 grupy, definiując jednocześnie skalę ich zaangażowania:

13 Dbaj o satysfakcję Monitoruj Zaangażuj w główny obszar działań i zarządzaj kompleksowo Informuj Wpływ 10 MIR 9 8 Prezydent Marszałek UMWM 7 PKP 6 Dzielnice 5 Starostwa ZIKIT Aktywiści 4 GDDKiA Lotnisko Przedszkola Uczelnie ZTW Gminy, 3 Operatorzy Firmy IT 2 Szkoły 1 Policja Z Z powyższej analizy wynika, iż podmioty oznaczone kolorem zielonym powinny być w pełni zaangażowane w realizację strategii SMART_KOM. Przez zaangażowanie należy rozumieć konsultowanie projektów, decyzji i rozwiązań, najwyższą formę bezpośredniego dialogu dla wypracowywania wspólnych rozwiązań, pozyskiwanie opinii. Oznacza to również współdecyzyjność i współodpowiedzialność interesariusza. Interesariusze oznaczeni kolorem fioletowym powinni być angażowani poprzez konsultacje, opiniowanie i dialog bezpośredni. Interesariusze oznaczeni kolorem jasno brązowym oraz niebieskim powinni być angażowani poprzez konsultacje zapewniające informację zwrotną. Podmioty wyróżnione kolorem szarym powinny być jednokierunkowo informowani o działaniach. 4. Ocena merytoryczna wszystkich sesji W każdej sesji pojawiła się żywiołowa dyskusja z odrębnymi, czasami nawet spolaryzowanymi opiniami, co powinno gwarantować wysoki obiektywizm i jakość opracowanych wniosków. Pomimo rozbieżnych głosów praktycznie za każdym razem osiągnięto kompromis, choć część uczestników pozostawała przy swoim zdaniu.

14 Najważniejszą wartością warsztatów było zróżnicowanie uczestników pod względem sektorów działalności oraz poglądów, co pozwoliło na ujęcie wszystkich obszarów, problemów i zadań oraz w miarę obiektywną ocenę możliwych rozwiązań.

15 Raporty ekspertów

16 Polityka rowerowa w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym: Smart Mobility Marcin Hyła, Miasta Dla Rowerów, 1. Smart: jak inteligentna jest inteligencja Rower: siedmiomilowe buty na miasto Design roweru, design dla roweru Rower jeszcze bardziej smart niż jest Rower w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym Smart: jak inteligentna jest inteligencja Angielskie słowo smart oznacza inteligentny czy bystry i zwykle odnosi się do zaawansowanej technologii czy technik informatycznych. Jednak na początek proponuję nawiązać do brytyjskiego ekonomisty Ernesta Friedriecha Schumachera i jego propozycji adekwatnej technologii z 1973 roku. Wykonane prymitywnymi narzędziami koło wodne napędzające bezpośrednio żarna ma znacznie mniejsze straty energii, niż to samo koło napędzające prądnicę, zasilającą młyn elektryczny. Zaś gdyby młyn zasilać ogniwami słonecznymi, będą mieć one nie tylko wielokrotnie niższą sprawność, ale ich koszt będzie setki albo tysiące razy wyższy niż prymitywnego koła wodnego i żaren. Które z tych rozwiązań jest naprawdę smart - inteligentne? Schumacher między low tech i high tech proponował technologię adekwatną czy pośrednią ( intermediate technology ) i widział jej zastosowanie przede wszystkim w krajach rozwijających się. Można się zastanawiać, czy smart technology to właśnie nie powinna być intermediate technology i czy nie należy stosować jej także w krajach bogatych i do bogactwa aspirujących. Tak rozumiana smart technology moim zdaniem obejmuje: Design - w rozumieniu przede wszystkim ergonomii (a nie tylko estetyki); Technologię materiałową: trwałość, lekkość, wytrzymałość oraz (lub) inne pożądane cechy; Ekologię: energooszczędność i niskoemisyjność liczone dla całego cyklu życia produktu; Ekonomię: niskie koszty inwestycji, eksploatacji i utylizacji (total cost of ownership);

17 Wartość dodaną: kluczowe dla użytkownika usprawnienie. W tym kontekście spójrzmy na rower. 2. Rower: siedmiomilowe buty na miasto Skonstruowany w XIX wieku rower jest pojazdem, który w najbardziej efektywny sposób wykorzystuje energię do przemieszczania się. Przeciętny człowiek rozwija moc ciągłą rzędu 100W (moc chwilową rozwijamy do W, ale mało kto z nas potrafi np. biec godzinę z dużą szybkością). 100W pozwala przemieszczać się pieszo z prędkością ok. 4 km/godz. Ta sama moc pozwala rowerzyście poruszać się z prędkością czterokrotnie wyższą ok. 16 km/godz. Czterokrotna różnica w prędkości pozornie wydaje się niewielka. Jednak wyruszając w dowolnym kierunku z punktu A w ciągu kwadransa dotrzemy pieszo do punktów położonych w promieniu jednego kilometra, zatem na powierzchni ok. trzech kilometrów kwadratowych. Tymczasem wyruszając z tego samego punktu na rowerze w ciągu kwadransa dotrzemy do punktów położonych w promieniu czterech kilometrów, czyli na powierzchni nieco ponad pięćdziesięciu kilometrów kwadratowych - aż szesnastokrotnie większej. Oczywiście, powyższy przykład jest prowokacyjnym uproszczeniem. Zakłada bowiem, że punkt startu znajduje się pośrodku płaskiego, równego, pozbawionego przeszkód i wyasfaltowanego placu o średnicy, bagatela, ośmiu kilometrów. Aby przykład był prawdziwy, rower musi też poruszać się ruchem jednostajnym (bez hamowania i przyśpieszania) i nie może pokonywać różnic wysokości. Jednak przykład ten bardzo dobrze pokazuje ogromny potencjał roweru. Dzięki ergonomii różnicę, czyli usprawnienie (wartość dodaną) otrzymujemy za darmo - bo zużycie energii zarówno pieszo jak i na rowerze będzie to samo: 100W. Ponieważ źródło tej energii jest odnawialne, a rower jest pojazdem zeroemisyjnym, zastępującym inne, energochłonne i emitujące hałas oraz zanieczyszczenia środki transportu, jego wpływ na środowisko jest korzystny. Rower jest też pojazdem o niskich kosztach inwestycyjnych i operacyjnych. Jednocześnie powyższy przykład wskazuje na kluczowe parametry jakie musi spełniać smart city dla ruchu rowerowego: minimalizacja przewyższeń, równa nawierzchnia czy ograniczenie konieczności zatrzymywania i rozpędzania się. Wydawać by się mogło, że to utopia ale przykłady wskazują, że smart może być real. Poniższa tabela pokazuje, że warto także w sensie finansowym (choć koszty nie zostały ujęte):

18 Pl. Wszystkich Świętych 3/4 do Pl. Centralnego Pl. Wszystkich Świętych 3/4 do Bronowic (MPK) Rower 8 km, 32 minuty 5 km, 20 minut Tramwaj minut, w tym dojście 1 min. i średnio 5 min. oczekiwania minut (w tym średnio 2,5 minuty oczekiwania) Metro 32 minuty, w tym dojście 12 minut plus nieznany czas oczekiwania (n/n częstotliwość) 20 minut, w tym dojście 12 minut plus nieznany czas oczekiwania (n/n częstotliwość) Porównanie czasu podróży między dwoma punktami miasta. Przyjęto prędkość handlową roweru 15 km/godz. (minimalizacja zatrzymań na sygnalizacji świetlnej), metra 35 km/godz. (trasa i przystanki zgodnie z SUiKZP, długość za Garmin/MapSource), tramwaj w szczycie porannym za przejście pieszo wg 3. Design roweru, design dla roweru Rower powstał w XIX wieku i jest klasycznym przykładem schumacherowskiej intermediate tech. Jego rozwój jest ewolucyjny i w zasadzie ograniczony do technologii materiałowej (np. trwalsze opony, nowe stopy lub tworzywa z których wykonana jest rama czy obręcze kół niekiedy high tech ). Zmiany w samej konstrukcji są niewielkie (np. większa średnica rury sterowej, nowy standard mocowania widelca przedniego czy korb itp.). Znacznie większy wpływ na rower ma design przestrzeni, w której się porusza. Planowanie przestrzenne i projekt ulicy, jej przekrój czy organizacja ruchu na skrzyżowaniach stanowią o tym, czy mieszkańcy wybiorą rower czy inne środki transportu. Doświadczenia miast holenderskich czy duńskich wskazują, że na rowerze może odbywać się nawet 40% wszystkich podróży i to bez względu na pogodę. (W praktyce oznacza to, że na rowerze jeżdżą wszyscy mieszkańcy przy czym pozostałe 6 na 10 podróży odbywają samochodem czy transportem zbiorowym). Smart Mobility powinno uwzględniać rower zarówno na poziomie planowania (Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, plany miejscowe, studia transportowe, plany mobilności) jak i projektów konkretnych rozwiązań technicznych (przekroje dróg i ulic, węzły przesiadkowe itp.). Wyzwaniem jest tworzenie i udoskonalenie narzędzi informatycznych do planowania systemów transportu rowerowego. Oczywistym kontekstem jest też prawo, obyczaj, uwarunkowania terenowe, pogodowe i klimatyczne oraz instrumentarium zarządzające popytem, np. przez opłaty za wjazd samochodem do centrum miasta. W Polsce nowelizacja ustawy Prawo o Ruchu Drogowym (PoRD) w 2011 roku 1 odwróciła wieloletni niekorzystny trend dyskryminacji roweru. Obecnie (luty 2014) trwają prace nad nowelizacją przepisów wykonawczych PoRD oraz prawa budowlanego. Mają one pozwolić na lepsze, efektywniejsze projektowanie dróg i ulic oraz wygodniejszą i bezpieczniejszą 1 Dziennik Ustaw z 2011 roku nr 92 poz. 530,

19 organizację ruchu dla rowerzystów. Wiele miast w tym Kraków ma opracowane koncepcje rozwoju infrastruktury rowerowej. Widoczny jest korzystny trend społeczny: mieszkańcy wielkich miast, w tym Krakowa przesiadają się na rower i to często pomimo niekorzystnych warunków (brak odpowiedniej infrastruktury). Istnieją budujące przykłady synergii: przez Rondo Mogilskie, gdzie do roku 2008 prawie nie było ruchu rowerowego ze względu na niebezpieczne i niewygodne rozwiązania, obecnie w sezonie przejeżdża 2-3 tysiące rowerzystów dziennie i to pomimo braku połączeń rowerowych w kierunku Nowej Huty. Dopiero teraz, w 2014 roku powstaje w ul. Mogilskiej droga dla rowerów - pierwsze w historii połączenie śródmieścia Krakowa z inną dużą dzielnicą miasta. 4. Rower jeszcze bardziej smart niż jest Obecny, w dużej mierze samoistny trend wzrostowy użycia roweru powinien być wzmocniony tworzeniem odpowiedniej infrastruktury. Tu istnieje duży potencjał w skali zarówno samego Krakowa, jak i obszaru metropolitalnego. Poziom startu polityki rowerowej jest w Polsce niski. W zakresie infrastruktury rowerowej i projektowania dróg pod kątem niechronionych uczestników ruchu konieczna jest rzemieślnicza wiedza i umiejętności, uwzględniające parametry oraz cechy charakterystyczne, możliwości i oczekiwania użytkowników. To podstawowe wyzwanie. Jednak można i trzeba identyfikować potencjał zwiększania inteligencji systemów rowerowych. Przykłady tego potencjału to: Detekcja sprzężona i detekcja zdalna sterujące sygnalizacją na skrzyżowaniach, z odpowiednim, wysokim priorytetem dla rowerzystów; Zliczanie rowerzystów z wykorzystaniem systemów w/w detekcji na skrzyżowaniach; Systemy informacji dla rowerzystów (np. zielona fala ); Systemy zbierania i przetwarzania informacji zwrotnej od użytkowników; Inteligentna detekcja oblodzenia czy zaśnieżenia oraz drony (!) czyszczące infrastrukturę; Inteligentne parkingi rowerowe (kontrola dostępu, np. w formie smart cards); Inteligentna integracja rowerów i transportu zbiorowego (smart cards); Rower publiczny (w tym integracja z transportem zbiorowym, smart cards); Rowery ze wspomagającym napędem elektrycznym; Rowery towarowe i towarowe wózki rowerowe zapewniające dostawy niezmotoryzowane; Turystyka rowerowa (mapy i przewodniki w formie aplikacji). Szczególną rolę będą odgrywać rowery ze wspomagającym napędem elektrycznym oraz rowery cargo i wózki rowerowe. Polityka w tym zakresie może obejmować np. wsparcie finansowe zakupu czy wynajmu. Wspomagający napęd elektryczny pozwala na: Zwiększenie praktycznego zasięgu (promienia dostępu) roweru z 5 km do ok km; Ułatwienie pokonywania różnic wysokości (teren pagórkowaty);

20 Ułatwienie wykorzystania roweru przez osoby starsze i mniej sprawne fizycznie. Rowery cargo (dwu- i trójkołowe, o szerokości do 0,9 m) oraz wózki rowerowe (tróji czterokołowe, o szerokości od 0,9 m do 2,5 m) pozwalają na bezemisyjne dostawy towarów w obszarach ograniczonego ruchu samochodowego. Pojazdy te mogą niewielkim kosztem przewozić od 50 do nawet 500 kg towarów z prędkościami rzędu 5-15 km/godz. Ich potencjał jest obecnie niewykorzystany. Warunkiem koniecznym jest tworzenie punktów przeładunkowych w kluczowych punktach miasta. Przykłady udanych przedsięwzięć rynkowych w tym zakresie istnieją np. we Francji. Transfer i wykorzystanie know-how też jest smart! 5. Rower w Krakowskim Obszarze Metropolitalnym Wchodzące w skład KOM Kraków, Wieliczka i Skawina mają własne koncepcje tras rowerowych. Są one ze sobą spójne w punktach styku. Na zlecenie Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w 2013 roku powstała koncepcja tras rowerowych województwa, która obejmuje szereg tras turystycznych i rekreacyjnych przebiegających przez KOM (EuroVelo 4 i 11, Wiślana Trasa Rowerowa, VeloRudawa i VeloPrądnik). Jednak KOM jako całość nie ma spójnej polityki rowerowej. Ze względu na topografię KOM kluczowe są następujące kwestie: Duże odległości, wymagające - zwłaszcza dla podróży obligatoryjnych - uzupełnienia transportu rowerowego transportem zbiorowym, szczególnie Szybką Koleją Aglomeracyjną i integracji obu podsystemów (polityka taryfowa obejmująca rower publiczny, parkingi rowerowe, także w oparciu o smart card/kartę miejską); Krytyczna niespójność systemu rowerowego w Krakowie między II a III obwodnicą i brak połączeń międzydzielnicowych (2014: połączenie Śródmieście Nowa Huta, konieczne połączenie Śródmieścia z Podgórzem kluczowe dla połączenia Krakowa z Wieliczką); Brak istniejących połączeń rowerowych miast KOM ze sobą; Brak sub-centrów miejskich opartych o stacje kolejowe, które mogłyby stać się węzłami przesiadkowymi rower-kolej aglomeracyjna oraz niedostateczna dostępność takich stacji rowerem (np. istniejące PKP Łobzów, Płaszów, Wieliczka, Skawina, Zabłocie, Łagiewniki); Brak miejsca na parkingi rowerowe o odpowiedniej pojemności i odpowiedniej lokalizacji (zwłaszcza PKP Kraków Główny); Brak miejsca do przewozu rowerów w nowo zamawianym taborze kolejowym. Transport rowerowy cechuje ogromna efektywność ekonomiczna: jak wykazano powyżej, rower na kluczowych relacjach (np. śródmieście Nowa Huta) pozostanie szybszy niż tramwaj a nawet metro, przy znikomych kosztach inwestycyjnych i operacyjnych. Rower ma również znaczący potencjał poprawy zdrowia publicznego i minimalizacji odtransportowych zanieczyszczeń powietrza. Rower to także rekreacja. Wspomniane powyżej regionalne i międzynarodowe trasy rowerowe predestynują Kraków i KOM do roli

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2020

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2020 PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2020 DLA MIASTA ZIELONEJ GÓRY I GMIN OŚCIENNYCH, KTÓRE ZAWARŁY Z MIASTEM ZIELONA GÓRA POROZUMIENIA W SPRAWIE WSPÓLNEJ ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT EKOLOGICZNE ROZWIĄZANIA TRANS- PORTOWE

ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT EKOLOGICZNE ROZWIĄZANIA TRANS- PORTOWE Andrzej Brzeziński, Magdalena Rezwow ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT EKOLOGICZNE ROZWIĄZANIA TRANS- PORTOWE 1.1 Kształtowanie się systemu transportowego Systemy transportowe funkcjonujące obecnie wynikają z uwarunkowań

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury. Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 2025

Ministerstwo Infrastruktury. Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 2025 Ministerstwo Infrastruktury Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 2025 Warszawa, 27 czerwca 2005 Spis treści Przedmowa...3 1. WPROWADZENIE... 5 2. DIAGNOZA TRENDY I PROBLEMY... 5 3. CELE POLITYKI

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU DLA MIASTA PŁOCKA NA LATA 2014-2023

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU DLA MIASTA PŁOCKA NA LATA 2014-2023 PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA MIASTA PŁOCKA I GMIN Z KTÓRYMI ZAWARTO POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNE W ZAKRESIE ORGANIZACJI PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2014-2023

Bardziej szczegółowo

SMART_KOM. Kraków w sieci inteligentnych miast

SMART_KOM. Kraków w sieci inteligentnych miast RAPORT Z WARSZTATÓW SMART_KOM. Kraków w sieci inteligentnych miast Warsztat VI - SMART GOVERNANCE Krakowski Park Technologiczny, 7.03.2014 r. Metodologia SMART CITY składa się z sześciu obszarów analitycznych:

Bardziej szczegółowo

4. PERSPEKTYWICZNY ROZWÓJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO A OCHRONA ŚRODOWISKA

4. PERSPEKTYWICZNY ROZWÓJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO A OCHRONA ŚRODOWISKA 4. PERSPEKTYWICZNY ROZWÓJ WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO A OCHRONA ŚRODOWISKA 4.1. Wprowadzenie Istotnymi czynnikami warunkującymi stan środowiska jest rozwój gospodarczy i społeczny województwa. Zatem, aby

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA UKŁADU LINII PODMIEJSKICH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

KONCEPCJA UKŁADU LINII PODMIEJSKICH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO KONCEPCJA UKŁADU LINII PODMIEJSKICH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO ORAZ PODSTAWOWA I ROZSZERZONA KONCEPCJA OPTYMALIZACJI OFERTY PRZEWOZOWEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W LUBLINIE WERSJA PO WSTĘPNYCH KONSULTACJACH

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia zarządzania mobilnością

Wybrane zagadnienia zarządzania mobilnością Katarzyna Nosal 1 Wiesław Starowicz 2 Wybrane zagadnienia zarządzania mobilnością ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Artykuł

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2025

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2025 Finansowane z funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2025 DLA POWIATU KOŚCIERSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2025

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2025 PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015-2025 DLA POWIATU KOŚCIERSKIEGO Wersja z dnia 16.02.2015 r. Reda Kościerzyna, listopad 2014 r. styczeń 2015 r. Spis treści Spis

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM NA OBSZARZE GDAŃSKA, GDYNI I SOPOTU TRISTAR

KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM NA OBSZARZE GDAŃSKA, GDYNI I SOPOTU TRISTAR KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA RUCHEM NA OBSZARZE GDAŃSKA, GDYNI I SOPOTU TRISTAR Część I Koncepcja ogólna Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem TRISTAR Gdańsk, październik 2007 Egz.

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA MIASTA LESZNA NA LATA 2014-2020. Wersja z dnia 13.11.2013 r.

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA MIASTA LESZNA NA LATA 2014-2020. Wersja z dnia 13.11.2013 r. PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA MIASTA LESZNA NA LATA 2014-2020 Wersja z dnia 13.11.2013 r. Reda Leszno, sierpień listopad 2013 r. Spis treści 1. Metodologia tworzenia

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2014-2020

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2014-2020 PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2014-2020 DLA MIASTA RZESZOWA I GMIN OŚCIENNYCH KTÓRE ZAWARŁY Z GMINĄ MIASTO RZESZÓW POROZUMIENIA W ZAKRESIE ORGANIZACJI TRANSPORTU

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015 2025

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015 2025 Poprawi uwagi Urz. Załącznik do Uchwały Nr.. /.. /2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia.. 2015 r. PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015 2025 DLA MIASTA KOSZALINA

Bardziej szczegółowo

"ROZWÓJ MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ W POLSCE W LATACH 1995-2000 I KIERUNKI ROZWOJU PO 2000 ROKU" (SYNTEZA)

ROZWÓJ MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ W POLSCE W LATACH 1995-2000 I KIERUNKI ROZWOJU PO 2000 ROKU (SYNTEZA) Autorzy: prof. Cecylia Rozkwitalska, prof. Andrzej Rudnicki, prof. Wojciech Suchorzewski "ROZWÓJ MIEJSKIEJ KOMUNIKACJI ZBIOROWEJ W POLSCE W LATACH 1995-2000 I KIERUNKI ROZWOJU PO 2000 ROKU" (SYNTEZA) Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie transportu Mobilne Pomorze

Regionalny Program Strategiczny w zakresie transportu Mobilne Pomorze Załącznik nr 1 do Uchwały nr 951/275/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 sierpnia 2013r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie transportu Mobilne Pomorze GDAŃSK 2013 2 SPIS TREŚCI Wykaz użytych

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura transportowa

Infrastruktura transportowa Wydanie specjalne PŁOCK Nr 3/2014 (4) Infrastruktura transportowa Uwarunkowania transportowe Miasta Płocka i szanse budowy intermodalnego węzła transportowego Rozmowa z Prezydentem Płocka Andrzejem Nowakowskim

Bardziej szczegółowo

BADANIA I OPRACOWANIE PLANU TRANSPORTOWEGO AGLOMERACJI POZNAÑSKIEJ

BADANIA I OPRACOWANIE PLANU TRANSPORTOWEGO AGLOMERACJI POZNAÑSKIEJ BADANIA I OPRACOWANIE PLANU TRANSPORTOWEGO AGLOMERACJI POZNAÑSKIEJ PLAN ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA MIASTA POZNANIA NA LATA 2014-2025 POZNAÑ 2014 Biuro In ynierii Transportu

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie transportu (RPS T) projekt do konsultacji społecznych

Regionalny Program Strategiczny w zakresie transportu (RPS T) projekt do konsultacji społecznych Załącznik do Uchwały Nr 328/234/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 marca 2013 roku Regionalny Program Strategiczny w zakresie transportu (RPS T) projekt do konsultacji społecznych Data: 28.03.2013

Bardziej szczegółowo

BADANIE POWIĄZAŃ FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH W ZAKRESIE PARKINGÓW DLA OBSZARU AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ

BADANIE POWIĄZAŃ FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH W ZAKRESIE PARKINGÓW DLA OBSZARU AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ BADANIE POWIĄZAŃ FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNYCH W ZAKRESIE PARKINGÓW DLA OBSZARU AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ ( z uwzględnieniem wpływu sąsiadujących powiatów - SPPOFAP ) SPÓJNA POLITYKA PARKINGOWA DLA OBSZARU

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE ZIELONE MAZOWSZE

STOWARZYSZENIE ZIELONE MAZOWSZE STOWARZYSZENIE ZIELONE MAZOWSZE 00-695 Warszawa, ul.nowogrodzka 46/6 tel/fax (22) 621 77 77 Internet: www.zm.org.pl e-mail: biuro@zm.org.pl KRS: 0000125160 NIP: 113-22-25-096 Numer konta: 13 1320 1104

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

WSTĘP. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Strefowanie ruchu droga do poprawy jakości życia w Warszawie? dr inż. Andrzej Brzeziński Politechnika Warszawska, Instytut Dróg i Mostów, Zakład Inżynierii Komunikacyjnej Od Autora: Podczas przygotowywania

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju zbiorowego transportu miejskiego w Gliwicach. Identyfikacja i ocena opcji strategicznych

Strategia rozwoju zbiorowego transportu miejskiego w Gliwicach. Identyfikacja i ocena opcji strategicznych Strategia rozwoju zbiorowego transportu miejskiego w Gliwicach. Identyfikacja i ocena opcji strategicznych Katowice, październik 2010 rok 2 Autorzy Dr Grzegorz Dydkowski Prof. UE dr hab. Robert Tomanek

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU DLA ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN MG-6

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU DLA ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN MG-6 PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN MG-6 NA LATA 2014-2025 Reda Gorzów Wielkopolski, sierpień październik 2013 r. Spis treści 1. Cele planu zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Warsztat IV - SMART ENVIRONMENT

Warsztat IV - SMART ENVIRONMENT RAPORT Z WARSZTATÓW SMART_KOM. Kraków w sieci inteligentnych miast Warsztat IV - SMART ENVIRONMENT Krakowski Park Technologiczny, 9.01.2014 r. Zawartość Raport z warsztatów SMART ENVIRONMENT, Leszek Michno

Bardziej szczegółowo

XXX KRAJOWY ZJAZD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SPIS TREŚCI:

XXX KRAJOWY ZJAZD KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SPIS TREŚCI: SPIS TREŚCI: 1. 2. 3. 4. 5. 6. STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU LOKALNEGO I REGIONALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W POZNANIU I REGIONIE - Wojciech Tulibacki STAN PRAWNY LOKALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W POLSCE

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ Warszawa, 7 lipca 2014 r. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ W ramach działań na rzecz zintegrowanego rozwoju metropolii warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Społeczny audyt polityki rowerowej m. st. Warszawy

Społeczny audyt polityki rowerowej m. st. Warszawy Społeczny audyt polityki rowerowej m. st. Warszawy opracowanie: Radosław Wałkuski współpraca: Maciej Sulmicki Warszawa, 2015 1 Społeczny audyt polityki rowerowej m.st. Warszawy Raport powstał w ramach

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny: Transport na lata 2004-2006 Warszawa, grudzień 2003 r.

Sektorowy Program Operacyjny: Transport na lata 2004-2006 Warszawa, grudzień 2003 r. MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY Sektorowy Program Operacyjny: Transport na lata 2004-2006 Warszawa, grudzień 2003 r. SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Diagnoza i analiza SWOT sektora transportu... 5 1.1. Tendencje

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo