REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ"

Transkrypt

1 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ RED BULL 5 KONKURS LOTÓW GDYNIA - KONKURS W TESCO I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej RED BULL 5 KONKURS LOTÓW GDYNIA - KONKURS W TESCO zwanej dalej Promocją, jest Spółka Red Bull Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Wyścigowa 8a, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy pod nr KRS , o numerze NIP , o kapitale zakładowym w wysokości zł,, zwana dalej Organizatorem Fundatorem nagród jest Red Bull Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Wyścigowej 8A, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS NIP: , zwana dalej Fundatorem Promocja prowadzona jest na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej w sieci sklepów Tesco (dalej: sieć sklepów Tesco), których lista stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Lista Sklepów dostępna jest też na Czas trwania Promocji obejmuje okres od 01 lipca do 26 sierpnia 2015 r. Datą zakończenia Promocji jest dzień zakończenia procedury reklamacyjnej Uczestnik Promocji powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Przystępując do Promocji Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad określonych w tym Regulaminie, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które zgodnie z Regulaminem wymagane są do wzięcia udziału w Promocji Z udziału w Promocji wykluczeni są pracownicy Organizatora, Fundatora oraz sieci Sklepów Tesco, o których mowa w pkt 1.3 niniejszego Regulaminu oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Przez pracowników rozumie się także osoby wykonujące usługi na rzecz ww. podmiotów na podstawie umowy cywilnoprawnej Towarami promowanymi podczas Promocji są produkty marki Red Bull o pojemności 250 ml (puszka regular, Sugar Free oraz Summer) sprzedawane w sieci sklepów Tesco na terenie całego kraju (dalej: Produkty Red Bull). II. Zasady uczestnictwa w Promocji 2.1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które w okresie od lipca

2 2015 (dalej: Termin Zgłoszeń) dokonują zakupu, jako konsumenci w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, Produktu Red Bull dostępnego w sieci sklepów Tesco i wykonają kroki zgodne z zasadami promocji opisanymi w punktach 2.2. W Promocji nie mogą uczestniczyć osoby, które nie ukończyły 18 lat. Promocja nie jest skierowana do osób dokonujących zakupu Produktów w celach związanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową Aby wziąć udział w Promocji, osoba spełniająca warunki określone w pkt 2.1. powinna w Terminie Zgłoszeń określonym w pkt 2.1.: a) Kupić w sieci sklepów Tesco puszkę Red Bull 250 ml (puszka regular, Sugar Free bądź /i Summer); b) Zachować paragon lub fakturę dokumentującą zakup Produktu lub Produktów Red Bull; c) Odpowiedzieć na pytanie: DLACZEGO TO WŁAŚNIE TY POWINIENEŚ POJECHAĆ Z NAMI NA 5. KONKURS LOTÓW RED BULL? ; d) Swoją odpowiedź przesłać S-em na numer , poprawne zgłoszenie potwierdzane będzie S-em zwrotnym przesyłanym bezpłatnie przez Organizatora na numer telefonu komórkowego, z którego nadesłano S zgłoszeniowy do Promocji Każdy Uczestnik dokonuje zgłoszenia dowolnej liczby zgłoszeń, o których mowa w pkt 2.2. powyżej, z zastrzeżeniem iż dokonał zakupu tylu sztuk Produktów Red Bull, ilu zgłoszeń dokonał Za pomocą jednego zgłoszenia wysłanego przez S Uczestnik dokonuje tylko jednego zgłoszenia (wysyła tylko jedną odpowiedź na pytanie o którym mowa w pkt 2.2 lit. c) Regulaminu W Promocji nie uwzględnia się zgłoszeń, nie zawierających wszystkich informacji wymaganych w procesie zgłoszenia wskazanych w pkt 2.2. III. Nagrody w Promocji 3.1. Nagrodami, które stanowią wygraną w Promocji jest 5 dwuosobowych wyjazdów na 5 Konkurs Lotów Red Bull w Gdyni, który odbędzie się w Gdyni w dniach sierpnia 2015 r., o wartości dwuosobowego zaproszenia 1200 zł brutto (słownie: tysiąc dwieście złotych 00/100). Ponieważ nagroda jest z dziedziny kultura i sport podatek od nagrody nie musi zostać odprowadzony. Warunki realizacji kuponu określone zostaną na kuponie W ramach nagrody zapewniamy: 15/16 sierpnia nocleg w hotelu *** w pokoju 2 osobowym, 16 sierpnia wstęp do specjalnie zbudowanej strefy FORB z cateringiem w której będzie można obejrzeć konkurs

3 3.3 Organizator nie zapewnia dojazdu do miejsca realizacji świadczeń, o których mowa w pkt Nagroda nie podlega wymianie na równowartość w pieniądzu ani na nagrody innego rodzaju, z zastrzeżeniem postanowień punktu Nagroda o którym mowa w pkt 3.1 stanowi dokument imienny i podlega realizacji wyłącznie przez Laureata Nagroda wydawana jest zgodnie z zasadami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa podatkowego w szczególności wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361). IV. Wydawanie nagród w Promocji 4.1. W ramach Promocji nagroda wydawana jest Uczestnikowi, którego odpowiedź zostanie oceniona jako najciekawsza i najbardziej kreatywna (dalej: Laureat) w ocenie Komisji Konkursowej powołanej przez Organizatora (dalej: Komisja Konkursowa) W skład Komisji Konkursowej wchodzą 3 osoby Posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się w dnia 27 lipca 2015 r. w siedzibie organizatora. Podczas posiedzenia Komisja Konkursowa wybierze 5 Laureatów nagrody oraz 5 Uczestników, którzy umieszczeni zostaną na liście rezerwowej do nagrody Laureat powiadamiany jest o wygranej w trakcie rozmowy telefonicznej na numer, z którego wysłany został S zgłoszeniowy w terminie do 24 godzin od dnia posiedzenia Komisji Konkursowej, o którym mowa w pkt 4.2. powyżej. Organizator podejmuje w sumie sześć prób połączenia telefonicznego z Laureatem Przez nieudaną próbę połączenia z laureatem rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 6 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny). W przypadku, gdy w powyższym terminie nie uda się połączyć z laureatem wówczas laureat traci prawo do nagrody a jego miejsce zajmuje Uczestnik znajdujący się na pierwszym miejscu listy rezerwowej Laureat traci również prawo do nagrody jeżeli w trakcie rozmowy telefonicznej, o której mowa w punkcie poprzedzającym stwierdzi, że nie jest zainteresowany odbiorem nagrody lub że nie posiada paragonu fiskalnego lub faktury zakupu dokumentującego zakup Produktów Red Bull w sieci sklepów 4.7. Powiadamiając o wygranej Organizator zażąda od zwycięzcy:

4 a) oświadczenia, że Laureat należy do osób uprawnionych do wzięcia udziału w Loterii zgodnie z ust oraz b) oryginalnego paragonu lub faktury potwierdzającej zakup Produktów Red Bull lub ich wersji elektronicznej w postaci skanu lub zdjęcia z czytelnym numerem oraz datą wystawienia paragonu nie późniejszą niż data zgłoszenia Uczestnika do Promocji Zwycięzca uprawniony do odbioru nagrody zobowiązuje się do niezwłocznego przesłania zdjęcia lub skanu paragonu lub faktury potwierdzającej zakup produktu lub produktów Red Bull w sieci sklepów Tesco oraz oświadczenia określonego w ust. 4.9 lit f) za pomocą (adres podany przez Organizatora w trakcie rozmowy, o której mowa w ust 4.4.). Laureat traci uprawnienie do nagrody, jeżeli w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia przekazania Laureatowi informacji o prawie do odbioru nagrody Organizator nie otrzyma wskazanych w regulaminie prawidłowo złożonych oświadczeń i dowodów potwierdzających nabycie towarów (paragon lub faktura wskazane w Zgłoszeniu) lub dowody lub oświadczenia te będą nieoryginalne bądź nieprawidłowe Laureat zobowiązany jest przekazać Organizatorowi podczas powiadomienia o wygranej następujące dane osobowe: a) imię i nazwisko, b) nr telefonu, adres c) dokładny adres pocztowy zamieszkania oraz adres do korespondencji, d) datę urodzenia i miejsce e) numer identyfikacyjny PESEL Laureat, który nie spełni warunków uzyskania nagrody określonych w punkcie poprzedzającym traci prawo do nagrody Jeżeli laureat nagrody straci prawo do nagrody zgodnie z punktami poprzedzającymi, to jego miejsce zajmuje Uczestnik znajdujący się na pierwszym miejscu listy rezerwowej. Do Uczestnika, który uzyskał prawo do nagrody z listy rezerwowej postanowienia punktów poprzedzających mają odpowiednie zastosowanie, przy czym jeżeli również Uczestnik, który uzyskał prawo do nagrody z listy rezerwowej utraci prawo do nagrody, to prawo do nagrody uzyskuje kolejny Uczestnik z listy rezerwowej, do którego postanowienia punktów poprzedzających mają również odpowiednie zastosowanie. Tak przebiegający proces weryfikacji laureatów odbywa się aż do wyłonienia wszystkich Uczestników, którzy spełniają warunki opisane w punktach poprzedzających niniejszego paragrafu Regulaminu lub do wyczerpania Uczestników z listy rezerwowej, nie później jednak niż do dnia 05 sierpnia 2015 r. Ostatni Uczestnik z listy rezerwowej jest poinformowany o wygranej nie później niż dnia 05 sierpnia 2015 r. a ostateczny termin dostarczenia dokumentów o których mowa w punkcie 5.5 niniejszego Regulaminu to dzień 10 sierpnia 2015 r., jeżeli w tym terminie nie uda się

5 wyłonić Uczestników, który spełniają warunki do uzyskania nagrody, wówczas nagroda przepada i pozostaje do dyspozycji Organizatora W sytuacji, gdy Laureat odmówi przyjęcia nagrody, prawo do nagrody przepada Warunkiem wydania nagrody jest spełnienie przez Laureata wszystkich warunków niniejszego Regulaminu oraz przekazanie przez Uczestnika pracownikowi Organizatora, nie później niż do dnia 10 sierpnia 2015 r., oryginalnego paragonu lub faktury, o którym mowa w art. 2.2 b). Regulaminu. Nagrody zostaną wydane przez Organizatora za pomocą poczty kurierskiej lub przekazane osobiście Laureatowi w biurze Organizatora Ostatecznym terminem wydania nagrody w Promocji jest dzień 10 sierpnia 2015 r Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wydania nagrody wynikający z przyczyn leżących po stronie Laureata Nagroda nie wydana z przyczyn leżących po stronie Laureata przepada i pozostaje do dyspozycji Organizatora Warunkiem wydania nagrody jest przeniesienie przez Laureata na Organizatora na podstawie art Kodeksu cywilnego wszelkich majątkowych prawa autorskich do nagrodzonej odpowiedzi, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji: a) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, b) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na taśmach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, c) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzenie zwielokrotnionych nośników do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie oryginału albo egzemplarzy, d) rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony w pkt a) c) publiczne wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na stronach internetowych, e) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów, f) wykorzystanie w utworach multimedialnych, g) wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,

6 h) wykorzystanie utworu i jego fragmentów do celów promocyjnych i reklamy, i) wykorzystanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji identyfikacji, produktów i usług oraz innych przejawów działalności gospodarczej. V. Postępowanie reklamacyjne i przedawnienie roszczeń 5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie do dnia 13 sierpnia 2015 r. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego z zastrzeżeniem że reklamacje doręczone Organizatorowi później niż dnia 13 sierpnia 2015 r. nie są rozpatrywane przez Organizatora, co nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń związanych z Promocją zgodnie z pkt 6.1. poniżej. Uczestnik może również, do dnia 13 sierpnia 2015 r., doręczyć reklamację bezpośrednio w siedzibie Organizatora Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, treść żądania oraz dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres Organizatora z dopiskiem RED BULL - reklamacja, jednak dopisek ten nie jest obowiązkowy Reklamacje rozpatrywane są w terminie 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora, nie później jednak niż do dnia 26 sierpnia 2015 r Reklamacje Organizator rozpatruje na podstawie niniejszego Regulaminu Uczestnik o decyzji Organizatora powiadamiany jest listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji, nie później jednak niż do dnia 26 sierpnia 2015 r. Od decyzji Organizatora w przedmiocie reklamacji nie przysługuje odwołanie. Punkt 6.1. Regulaminu stosuje się. VI. Postanowienia końcowe 6.1. Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia wszelkich roszczeń mogących powstać w związku z niniejszą Promocją przed właściwym sądem powszechnym W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego Zasady przeprowadzania Promocji określa niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny i pomocniczy Regulamin Promocji dostępny jest na stronie Na żądanie Uczestnika Regulamin Promocji wysłany jest pocztą pod warunkiem przesłania na adres Organizatora zaadresowanej zwrotnie koperty wraz ze znaczkiem.

7 6.5. Przetwarzanie danych osobowych uczestników Promocji następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Dane osobowe uczestników Promocji przetwarzane są przez administratora danych osobowych jedynie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Promocji i wydania nagród. Osobie udostępniającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych i prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do odebrania nagrody w Promocji Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Red Bull Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Wyścigowej 8A. Administratorowi danych przysługuje prawo do przekazania danych osobowych Uczestników promocji innym podmiotom wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia promocji i wydania nagród. Załącznik nr 1. Sieci sklepów Tesco Form at Nazwa Adres Form at Nazwa Adres Wrocław Bielany ul. Czekoladowa Wrocław dolnośląskie tel: Góra ul. Jagiellonów Góra dolnośląskie tel: Częstochowa ul. Drogowców Częstochowa śląskie tel: Dzierżoniów os. Jasne Dzierżoniów dolnośląskie tel: Łódź Widzew ul. Widzewska Łódź łódzkie Opole ul. NiemodlińskaA Opole opolskie

8 tel: tel: Gliwice ul. Łabędzka Gliwice śląskie tel: Dębica ul. Kościuszki Dębica podkarpackie tel: Mory ul. Połczyńska tel: Brzozów ul. Bohaterów II Wojny Światowej Brzozów podkarpackie tel: Poznań Serbska ul. Serbska Poznań tel: Bochnia ul. Proszowska Bochnia małopolskie tel: Kraków Kapelanka ul. Kapelanka Kraków małopolskie tel: Kraków Teligi ul. Leonida Teligi Kraków małopolskie tel: Łódź Bałuty ul. Pojezierska Łódź łódzkie tel: Tuchów ul. Kazimierza Wielkiego Tuchów małopolskie tel: Tychy ul. Towarowa Tychy śląskie tel: Jelenia Góra ul. Jana Pawła II Jelenia Góra Tarnów ul. Kościuszki Tarnów małopolskie tel: Mielec al. Ducha Świętego Mielec

9 dolnośląskie tel: Zielona Góra ul. Energetyków 2A Zielona Góra lubuskie tel: Rzeszów al. Powstańców Warszawy Rzeszów podkarpackie tel: podkarpackie tel: Łódź ul. Przybyszewskieg o 161/ Łódź łódzkie tel: Choszczno ul. Jagiełły Choszczno zachodniopomor skie tel: Bielsko- Biała ul. Warszawska Bielsko- Biała śląskie tel: Radziejów ul. Komunalna Radziejów kujawskopomorskie tel: Lubin ul. Paderewskiego Lubin dolnośląskie tel: Maków Podhalański ul. Wolności 106A Maków Podhalański małopolskie tel: Bydgoszcz ul. Toruńska Bydgoszcz kujawskopomorskie tel: Włocławek ul. Królewiecka 41/ Włocławek kujawskopomorskie tel:

10 Kielce ul. Świętokrzyska Kielce świętokrzyskie tel: Barcin Bus ul. Pakoska Barcin kujawskopomorskie tel: Gorzów Wielkopolsk i Słowianka ul. Słowiańska Gorzów Wielkopolski lubuskie tel: Lębork ul. Legionów Polskich 34A Lębork pomorskie tel: Lublin ul. W. Orkana Lublin lubelskie tel: Ruda Śląska ul. 1-go Maja 370a Ruda Śląska śląskie tel: Tczew ul. Armii Krajowej Tczew pomorskie tel: Gniew ul. 27-go Stycznia Gniew pomorskie tel: Stargard Szczeciński ul. Szczecińska Stargard Szczeciński zachodniopomor skie tel: Wąbrzeźno ul. Legionistów Wąbrzeźno kujawskopomorskie tel: ul. Górczewska Gostynin ul. Jana Pawła II Gostynin

11 tel: ul. Stalowa 60/ tel: tel: Mikołów ul. Młyńska Mikołów śląskie tel: KEN al. KEN tel: Zgierz Pięta ul. Długa 44/ Zgierz łódzkie tel: Szczecin ul. Milczańska 31F Szczecin zachodniopomor skie tel: Gdynia ul. Kcyńska Gdynia pomorskie tel: Lędziny ul. Holdunowska Lędziny śląskie tel: Skawina ul. 29-go Listopada 21a Skawina małopolskie tel: Olsztyn ul. Pstrowskiego Olsztyn warmińskomazurskie tel: Czerwionka- Leszczyny ul. Furgoła 6D Czerwionka- Leszczyny śląskie tel: Gorzów Wielkopolsk ul. Górczyńska Gorzów Grudziądz Bus ul. Poniatowskiego 44

12 i Wielkopolski lubuskie tel: Grudziądz kujawskopomorskie tel: Poznań ul. Opieńskiego Poznań tel: Nowe Miasto Lubawskie ul. Żwirki i Wigury 1E Nowe Miasto Lubawskie warmińskomazurskie tel: Poznań ul. Mrągowska Poznań tel: Maków Mazowiecki ul. Pułaskiego Maków Mazowiecki tel: Kalisz al. Wojska Polskiego Kalisz tel: Terespol ul. Kard. S. Wyszyńskiego Terespol lubelskie tel: Wrocław Sródmiescie ul. Długa 37/ Wrocław dolnośląskie tel: Jedlicze ul. Rynek Jedlicze podkarpackie tel: Bytom ul. Chorzowska Bytom śląskie tel: Stryków ul. Targowa Stryków łódzkie tel:

13 Kraków ul. Wielicka Kraków małopolskie tel: Świdnica Rainbow ul. Marcinkowskieg o Świdnica dolnośląskie tel: Łódź Sródmiescie ul. Piłsudskiego 15/ Łódź łódzkie tel: Łódź ul. Gdańska Łódź łódzkie tel: Piastów ul. Tysiąclecia tel: Opole Lubelskie ul. Podzamcze Opole Lubelskie lubelskie tel: Włocławek ul. Kruszyńska 17/ Włocławek kujawskopomorskie tel: Świdnica ul. Strzegomska Świdnica dolnośląskie tel: Lipsko ul. Obrońców Chotczy Lipsko tel: Zwoleń ul. Wojska Polskiego Zwoleń tel: Szczawno Zdrój Wałbrzych ul. Łączyńskiego Szczawno Zdrój dolnośląskie tel: Łabiszyn ul. Wspólna Łabiszyn kujawskopomorskie tel: Gdynia Gdynia II ul. Nowowiczlińska 35 Poddębice Factory ul. Łęczycka 17/

14 Gdynia pomorskie tel: Poddębice łódzkie tel: Tarnowskie Góry ul. Zagórska Tarnowskie Góry śląskie tel: Komorniki ul. Młyńska Komorniki tel: Skierniewice ul. Czesława Liska Skierniewice łódzkie tel: Skierniewice Lambert ul. Reymonta 8A Skierniewice łódzkie tel: Kalisz ul. Majkowska Kalisz tel: Mielec ul. Żeromskiego Mielec podkarpackie tel: Głogów ul. Piłsudskiego Głogów dolnośląskie tel: Ścinawa ul. Lubińska Ścinawa dolnośląskie tel: Żabno ul. Tarnowska Żabno małopolskie tel: Mielec ul. Szafera Mielec podkarpackie tel: Gocław / Cranberries ul. Fieldorfa Ryki ul. Słowackiego 20B Ryki lubelskie tel:

15 tel: Rybnik ul. Żorska Rybnik śląskie tel: Żychlin ul. Żeromskiego Żychlin łódzkie tel: Ostrowiec Świętokrzys ki ul. Mickiewicza Ostrowiec Świętokrzyski świętokrzyskie tel: Częstochowa STRADA ul. Sabinowska Częstochowa śląskie tel: Katowice ul. Chorzowska Katowice śląskie tel: Patriotów ul. Patriotów tel: Ostrów Wielkopolsk i Ostrovia ul. Kaliska Ostrów Wielkopolski tel: Miechów ul. Racławicka Miechów małopolskie tel: Stalowa Wola ul. Przemysłowa 2b Stalowa Wola podkarpackie tel: Strzyżów ul. Sobieskiego Strzyżów podkarpackie tel:

16 Wrocław Octava, Magnolia ul. Legnicka Wrocław dolnośląskie tel: Myślenice ul. Słoneczna 2D Myślenice małopolskie tel: Gdańsk Chełm ul. Cienista Gdańsk pomorskie tel: Łosice ul. Przemysłowa Łosice tel: Starogard Gdański ul. Zblewska Starogard Gdański pomorskie tel: Kostrzyn Wielkopolsk i ul. Dworcowa Kostrzyn Wielkopolski tel: Opole ul. Ozimska Opole opolskie tel: Radom ul. Bolesława Chrobrego Radom tel: Piła ul. Bydgoska Piła tel: Gajków Kamieniec Wrocławski ul. Wrocławska 2A Gajków dolnośląskie tel: Wrocław Marino ul. Paprotna Wrocław dolnośląskie tel: Kamionki ul. Poznańska Kamionki tel: Przemyśl PrzemyslAr my ul. Lwowska Przemyśl podkarpackie Kraków ul. Babińskiego Kraków małopolskie

17 tel: tel: Koszalin ul. Paderewskiego Koszalin zachodniopomor skie tel: Gołdap Kino ul. Wolności Gołdap warmińskomazurskie tel: Puławy Puławy Orange ul. Dęblińska 18d Puławy lubelskie tel: Szydłowiec ul. Jastrzębska Szydłowiec tel: Tarnów Gemini ul. Nowodąbrowska Tarnów małopolskie tel: Żnin ul. Mickiewicza 4A Żnin kujawskopomorskie tel: Września ul. Kaliska Września tel: Mszana Dolna ul. Starowiejska 4C Mszana Dolna małopolskie tel: Nowy Sącz ul. Prażmowskiego Nowy Sącz małopolskie tel: Karpacz al. Wielkopolska Karpacz dolnośląskie tel:

18 Suwałki ul. Kościuszki Suwałki podlaskie tel: Dobrzeń Wielki ul. Opolska Dobrzeń Wielki opolskie tel: Leszno ul. Poznańska Leszno tel: Andrychów ul. Włókniarzy 2A Andrychów małopolskie tel: Żary ul. Broni Pancernej Żary lubuskie tel: Bielsko- Biała Delikatesy ul. Ratuszowa 2/ Bielsko- Biała śląskie tel: Bełchatów ul. Kolejowa Bełchatów łódzkie tel: Bielsko- Biała Czantoria ul. Kierowa Bielsko- Biała śląskie tel: Gliwice Helical ul. Pszczyńska Gliwice śląskie tel: Głogów ul. Budowlanych Głogów dolnośląskie tel: Łomża ul. Zawadzka Łomża podlaskie tel: Głogów Grosz ul. Jedności Robotniczej Głogów dolnośląskie tel: Inowrocław BRICO ul. Wojska Polskiego Kęty os. 700-lecia Kęty małopolskie

19 Inowrocław kujawskopomorskie tel: tel: Sochaczew Wójtówka 2D Sochaczew tel: Kudowa- Zdrój ul. Zdrojowa Kudowa- Zdrój dolnośląskie tel: Ostrołęka ul. gen. Armii Aleksandra Gorbatowa Ostrołęka tel: Legnica ul. N.M.Panny Legnica dolnośląskie tel: Starachowic e ul. Wyszyńskiego Starachowice świętokrzyskie tel: Nowa Ruda os. Wojska Polskiego Nowa Ruda dolnośląskie tel: C Chełm ul. Lwowska Chełm lubelskie tel: C Opole pl. Teatralny Opole opolskie tel: Opole ul. Łąkowa 5A Opole opolskie tel: Opole ul. Grota- Roweckiego Opole opolskie tel: C Świecie ul. Cukrowników Świecie Oświęcim Sandra ul. Śniadeckiego 22C

20 kujawskopomorskie tel: C Krapkowice ul. 3-go Maja Krapkowice opolskie tel: C Mysłowice ul. Moniuszki Mysłowice śląskie tel: C Łuków ul. Międzyrzecka Łuków lubelskie tel: Oświęcim małopolskie tel: Oświęcim ul. Mayzla Oświęcim małopolskie tel: Oświęcim ul. Nojego Oświęcim małopolskie tel: Skoczów ul. Morcinka 2A Skoczów śląskie tel: C Jawor ul. Poniatowskiego Jawor dolnośląskie tel: Sucha Beskidzka Zamkniety ul. Mickiewicza Sucha Beskidzka małopolskie tel: C Bytom Szombierki ul. Karpacka 1A Bytom śląskie tel: Sucha Beskidzka Harnaś ul. Handlowa Sucha Beskidzka małopolskie tel: C Żywiec al. Legionów Żywiec śląskie tel: Szczawno Zdrój ul. Kościuszki Szczawno Zdrój dolnośląskie

21 tel: C Łowicz ul. Ułańska Łowicz łódzkie tel: Ustroń Krokus ul. Cieszyńska Ustroń śląskie tel: C Namysłów ul. Mariańska Namysłów opolskie tel: Wadowice Leskowiec ul. M.B. Fatimskiej Wadowice małopolskie tel: C Wyszków ul. Pułtuska Wyszków tel: C Ropczyce ul. Grunwaldzka Ropczyce podkarpackie tel: C Oława ul. 3-go Maja Oława dolnośląskie tel: Wadowice Plac Obrońców Westerplatte Wadowice małopolskie tel: Wałbrzych ul. Główna Wałbrzych dolnośląskie tel: Wałbrzych ul. Kasztelańska Wałbrzych dolnośląskie tel: C Biłgoraj Apis ul. Generała Komorowskiego 18 Żywiec ul. Dworcowa Żywiec śląskie

22 Biłgoraj lubelskie tel: tel: C Chrzanów ul. Szpitalna Chrzanów małopolskie tel: Żywiec Centrum ul. Kościuszki Żywiec śląskie tel: C Gostyń ul. Leszczyńska Gostyń tel: Poznań EXLP ul. Słowiańska 125A Poznań tel: C Wodzisław Śląski ul. 26-go Marca Wodzisław Śląski śląskie tel: Golub Dobrzyń ul. Żeromskiego Golub Dobrzyń kujawskopomorskie tel: C Szamotuły ul. Jana Pawła II Szamotuły tel: C Kozienice ul. Warszawska Kozienice tel: Rawicz ul. Przyjemskiego Rawicz tel: Szczecin ul. Rydla Szczecin zachodniopomor skie tel:

23 C Jelenia Góra Cieplice ul. Wolności 239A Jelenia Góra dolnośląskie tel: Działdowo ul. Księżodworska 5/ Działdowo warmińskomazurskie tel: C Bolesławiec al lecia Bolesławiec dolnośląskie tel: C Swarzędz ul. Cieszkowskiego Swarzędz tel: C Żagań ul. Reymonta Żagań lubuskie tel: Nowe ul. Tczewska Nowe kujawskopomorskie tel: Chełmża ul. Chełmińskie Przedmieście 9/ Chełmża kujawskopomorskie tel: Szczecin ul. Jodłowa Szczecin zachodniopomor skie tel: C Polkowice ul. Młyńska 2A Polkowice dolnośląskie tel: Stargard Szczeciński ul. Szczecińska Stargard Szczeciński zachodniopomor skie tel: C Międzyrzecz ul. Konstytucji 3- go Maja Ruda Śląska ul. Goduli Ruda Śląska

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Kup kartonik Prince Polo/Nesquik i weź worek Prince Polo Gratis

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Kup kartonik Prince Polo/Nesquik i weź worek Prince Polo Gratis REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Kup kartonik Prince Polo/Nesquik i weź worek Prince Polo Gratis 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Kup kartonik Prince Polo/Nesquik i weź worek Prince Polo Gratis

Bardziej szczegółowo

Kupon rabatowy 50% na produkty Flora pro.activ 400 g lub 225g lub Flora pro.activ o smaku masła 400 g lub 225g - regulamin

Kupon rabatowy 50% na produkty Flora pro.activ 400 g lub 225g lub Flora pro.activ o smaku masła 400 g lub 225g - regulamin Kupon rabatowy 50% na produkty Flora pro.activ 400 g lub 225g lub Flora pro.activ o smaku masła 400 g lub 225g - regulamin Organizatorem Promocji jest TESCO (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Kupon rabatowy 10 zł lub 5 zł na asortyment szkolny

REGULAMIN PROMOCJI Kupon rabatowy 10 zł lub 5 zł na asortyment szkolny REGULAMIN REGULAMIN PROMOCJI Kupon rabatowy 10 zł lub 5 zł na asortyment szkolny Organizatorem Promocji jest TESCO (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Zinc

Regulamin konkursu Zinc Regulamin konkursu Zinc 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Zinc jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa Górnicza zwany dalej Organizatorem. 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ 20% zniżki z Wella w sklepach C&A 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ 20% zniżki z Wella w sklepach C&A 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU PROWADZONEGO POD NAZWĄ 20% zniżki z Wella w sklepach C&A 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs będzie prowadzony pod nazwą 20% zniżki z Wella w sklepach C&A (zwany dalej Konkursem ). 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI zapłać BLIKIEM i odbierz prezent

REGULAMIN PROMOCJI zapłać BLIKIEM i odbierz prezent REGULAMIN PROMOCJI zapłać BLIKIEM i odbierz prezent 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w promocji prowadzonej pod nazwą zapłać BLIKIEM i odbierz prezent, której celem jest promocja płatności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Festiwal Gwiazd

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Festiwal Gwiazd REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Festiwal Gwiazd Sklepy DOUGLAS, HEBE, DROGERIE NATURA, ROSSMANN, SUPERPHARM, DAILY, LECLERC, EUROCASH, SELGROS, SKLEPY TRADYCYJNE REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ Festiwal

Bardziej szczegółowo

AMERICAN EAGLE OUTFITTERS CH ARKADIA AL. JANA PAWŁA II 82 WARSZAWA 00-175

AMERICAN EAGLE OUTFITTERS CH ARKADIA AL. JANA PAWŁA II 82 WARSZAWA 00-175 AMERICAN EAGLE OUTFITTERS CH ARKADIA ALEJA JANA PAWŁA II 82 WARSZAWA 00-175 APART CH PASAŻ RONDO UL.L.ZAMENHOFA 133 POZNAŃ 61-813 CH M1 UL.SZWAJCARSKA 14 POZNAŃ 61-285 CH M1 UL.STRZEL. BYTOMSKICH 96 BYTOM

Bardziej szczegółowo

9design Salon 9design ul. Lucerny 25, 04-687 Warszawa

9design Salon 9design ul. Lucerny 25, 04-687 Warszawa 9design Salon 9design ul. Lucerny 25, 04-687 Warszawa Ania Kruk Galeria Jurajska Al. Wojska Polskiego 207 Częstochowa CH Silesia City Center ul. Chorzowska 107 Katowice Galeria Katowicka ul. 3 Maja 30

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI SATYSFAKCJA GWARANTOWANA MIO 2014 1. DEFINICJE

REGULAMIN PROMOCJI SATYSFAKCJA GWARANTOWANA MIO 2014 1. DEFINICJE REGULAMIN PROMOCJI SATYSFAKCJA GWARANTOWANA MIO 2014 1. DEFINICJE 1.1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje oznaczają: a. Promocja Promocja Satysfakcja gwarantowana Mio 2014, b. Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ: PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty VITAY z Pepsi i Stop Cafe! zwany dalej ( Regulaminem )

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ: PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty VITAY z Pepsi i Stop Cafe! zwany dalej ( Regulaminem ) REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ: PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty VITAY z Pepsi i Stop Cafe! zwany dalej ( Regulaminem ) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest prowadzony pod nazwą PEPSI ORLEN - Zbieraj punkty

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Kinder Misja Nagrody

Regulamin promocji dla konsumentów Kinder Misja Nagrody Regulamin promocji dla konsumentów Kinder Misja Nagrody 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji dla konsumentów, prowadzonej pod nazwą Kinder Misja Nagrody (dalej Promocja ) jest Ferrero Polska

Bardziej szczegółowo

Mickiewicza 2a Lipsko Zwoleńska 13 Lubań Kopernika 30 Kaufland

Mickiewicza 2a Lipsko Zwoleńska 13 Lubań Kopernika 30 Kaufland Aleksandrów Kujawski Słowackiego 1 Aleksandrów Łódzki ul. Wojska Polskiego 71 Andrychów ul. Rynek 33 Augustów Rynek Z. Augusta 33 Barlinek Rynek 5 Bartoszyce KĘTRZYŃSKA 11 Romix Bełchatów 9-go Maja 28

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Czysty zysk nawet do 600 zł

REGULAMIN PROMOCJI Czysty zysk nawet do 600 zł REGULAMIN PROMOCJI Czysty zysk nawet do 600 zł I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem promocji Czysty zysk nawet do 600 zł, zwanej dalej Promocją, mającej charakter sprzedaży premiowej, jest Electrolux

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Kosmetyki do makijażu Maybelline, Catrice, Kobo Professional, Loreal -40% 1. Postanowienia ogólne

Regulamin promocji Kosmetyki do makijażu Maybelline, Catrice, Kobo Professional, Loreal -40% 1. Postanowienia ogólne Regulamin promocji Kosmetyki do makijażu Maybelline, Catrice, Kobo Professional, Loreal -40% 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia promocji pod nazwą Kosmetyki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej Kupon Rabatowy w magazynie DOBRE RADY na kolekcję wiosna/lato 2014. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej

Regulamin Akcji Promocyjnej Kupon Rabatowy w magazynie DOBRE RADY na kolekcję wiosna/lato 2014. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej Regulamin Akcji Promocyjnej Kupon Rabatowy w magazynie DOBRE RADY na kolekcję wiosna/lato 2014 I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej Niniejszy Regulamin, w sposób ogólny określa warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

MIASTO Aleksandrów Kujawski Aleksandrów Łódzki Andrychów Augustów Baranowo Barcin Barczewo Bartoszyce Bełchatów Bełżyce Będzin Biała Podlaska Białe

MIASTO Aleksandrów Kujawski Aleksandrów Łódzki Andrychów Augustów Baranowo Barcin Barczewo Bartoszyce Bełchatów Bełżyce Będzin Biała Podlaska Białe MIASTO Aleksandrów Kujawski Aleksandrów Łódzki Andrychów Augustów Baranowo Barcin Barczewo Bartoszyce Bełchatów Bełżyce Będzin Biała Podlaska Białe Błota Białogard Białystok Bielawa Bielsk Podlaski Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

Miejsce Miasto Liczba mieszkańców (31.12.2008) Województwo 1 Warszawa 1 709 781 mazowieckie

Miejsce Miasto Liczba mieszkańców (31.12.2008) Województwo 1 Warszawa 1 709 781 mazowieckie 1. Miasta od 1.000.000 mieszkańców 1 Warszawa 1 709 781 mazowieckie 2. Miasta do 999.999 mieszkańców 2 Kraków 754 624 małopolskie 3 Łódź 747 152 łódzkie 4 Wrocław 632 162 dolnośląskie 5 Poznań 557 264

Bardziej szczegółowo

Bankomaty, w których klienci PLUS BANK S.A. mogą zmienić PIN swojej karty

Bankomaty, w których klienci PLUS BANK S.A. mogą zmienić PIN swojej karty województwo miasto ulica dostepność dolnośląskie Bielany Wrocławskie Wrocławska 7 24 h dolnośląskie Bielawa 1-go Maja 34 24 h dolnośląskie Bielawa Berlinga 44 24 h dolnośląskie Bielawa pl. Wolności 5 24

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej Kupon Rabatowy w miesięczniku CLAUDIA na kolekcjęzimową wiosna/lato 2014. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej:

Regulamin Akcji Promocyjnej Kupon Rabatowy w miesięczniku CLAUDIA na kolekcjęzimową wiosna/lato 2014. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej: Regulamin Akcji Promocyjnej Kupon Rabatowy w miesięczniku CLAUDIA na kolekcjęzimową wiosna/lato 2014 I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej: Niniejszy Regulamin, w sposób ogólny określa warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego - Lista POK Oferującego

Dom Maklerski PKO Banku Polskiego - Lista POK Oferującego Wykaz Punktów SprzedaŜy Uczetników Konsorcjum przyjmujących zapisy na akcje spółki Energa od Inwestorów Indywidualnych posiadających PESEL Dom Maklerski PKO Banku Polskiego - Lista POK Oferującego Adres

Bardziej szczegółowo

Odzież i obuwie: Łódź, (CH M1), ul. Brzezińska 27/31. 5aSec. Łódź, ul. Jana Karskiego 5. Białystok, (CH Auchan), ul.

Odzież i obuwie: Łódź, (CH M1), ul. Brzezińska 27/31. 5aSec. Łódź, ul. Jana Karskiego 5. Białystok, (CH Auchan), ul. Odzież i obuwie: 5aSec Białystok, (CH Auchan), ul. Produkcyjna 84 Bielsko-Biała, (CH Auchan), ul. Bohaterów Monte Casino 421 Bielsko-Biała, (CH Sfera), ul. Mostowa 5 Łódź, (CH M1), ul. Brzezińska 27/31

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej Ile kupujesz, tyle zyskujesz premiujemy zakupy za 30 zł. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej

Regulamin Akcji Promocyjnej Ile kupujesz, tyle zyskujesz premiujemy zakupy za 30 zł. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej Regulamin Akcji Promocyjnej Ile kupujesz, tyle zyskujesz premiujemy zakupy za 30 zł I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej Niniejszy Regulamin, w sposób ogólny określa warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Lp. Województwo Kod Miasto Ulica Nazwa Dostępność 1 dolnośląskie 50-051 Wrocław Pl. Teatralny 3 Bank BGŻ 24h 2 Opolskie 47-200 Kędzierzyn Koźle G.

Lp. Województwo Kod Miasto Ulica Nazwa Dostępność 1 dolnośląskie 50-051 Wrocław Pl. Teatralny 3 Bank BGŻ 24h 2 Opolskie 47-200 Kędzierzyn Koźle G. Lp. Województwo Kod Miasto Ulica Nazwa Dostępność 1 dolnośląskie 50-051 Wrocław Pl. Teatralny 3 Bank BGŻ 24h 2 Opolskie 47-200 Kędzierzyn Koźle G. Piramowicza 16 Bank BGŻ 24h 3 dolnośląskie 57-300 Kłodzko

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 58

Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 58 Warszawa, dnia 21 grudnia 2012 r. Poz. 58 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych 1. Ogłasza się wykazy numerów rachunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OFERTY. wymienionych w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Zwanych dalej Partnerem, w ofercie Raty za 1% miesięcznie, zwanej dalej Ofertą.

REGULAMIN OFERTY. wymienionych w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Zwanych dalej Partnerem, w ofercie Raty za 1% miesięcznie, zwanej dalej Ofertą. REGULAMIN OFERTY 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady, na jakich odbywa się udzielanie kredytu konsumenckiego przez Organizatora za pośrednictwem:

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Darmowe raty 0% w karcie kredytowej VISA CLUBCARD/MasterCard CLUBCARD

Regulamin akcji promocyjnej Darmowe raty 0% w karcie kredytowej VISA CLUBCARD/MasterCard CLUBCARD Regulamin akcji promocyjnej Darmowe raty 0% w karcie kredytowej VISA CLUBCARD/MasterCard CLUBCARD 1 1. Organizatorami akcji promocyjnej Promocyjne Raty w Tesco - Darmowe Raty 0% w karcie kredytowej VISA

Bardziej szczegółowo

LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTÓW PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTÓW PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTÓW PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTÓW, W KTÓRYCH PRZYJMOWANE SĄ ZAPISY ORAZ WPŁATY NA CERTYFIKATY INWESTYCYJNE PKO GLOBALNEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ TABLET 8 + INTEL + WINDOWS

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ TABLET 8 + INTEL + WINDOWS REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ TABLET 8 + INTEL + WINDOWS I. SŁOWNICZEK UŻYTYCH POJĘĆ Terminy użyte w Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymują następujące znaczenie: 1. Organizator a.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej Zakupy z Avanti. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej:

Regulamin Akcji Promocyjnej Zakupy z Avanti. I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej: Regulamin Akcji Promocyjnej Zakupy z Avanti I. Przedmiot Regulaminu Akcji Promocyjnej: Niniejszy Regulamin, w sposób ogólny określa warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej Zakup z Avanti, zwanej w dalszej

Bardziej szczegółowo