REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ"

Transkrypt

1 REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ RED BULL 5 KONKURS LOTÓW GDYNIA - KONKURS W TESCO I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej RED BULL 5 KONKURS LOTÓW GDYNIA - KONKURS W TESCO zwanej dalej Promocją, jest Spółka Red Bull Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Wyścigowa 8a, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy pod nr KRS , o numerze NIP , o kapitale zakładowym w wysokości zł,, zwana dalej Organizatorem Fundatorem nagród jest Red Bull Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Wyścigowej 8A, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS NIP: , zwana dalej Fundatorem Promocja prowadzona jest na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej w sieci sklepów Tesco (dalej: sieć sklepów Tesco), których lista stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Lista Sklepów dostępna jest też na Czas trwania Promocji obejmuje okres od 01 lipca do 26 sierpnia 2015 r. Datą zakończenia Promocji jest dzień zakończenia procedury reklamacyjnej Uczestnik Promocji powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Przystępując do Promocji Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad określonych w tym Regulaminie, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które zgodnie z Regulaminem wymagane są do wzięcia udziału w Promocji Z udziału w Promocji wykluczeni są pracownicy Organizatora, Fundatora oraz sieci Sklepów Tesco, o których mowa w pkt 1.3 niniejszego Regulaminu oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Przez pracowników rozumie się także osoby wykonujące usługi na rzecz ww. podmiotów na podstawie umowy cywilnoprawnej Towarami promowanymi podczas Promocji są produkty marki Red Bull o pojemności 250 ml (puszka regular, Sugar Free oraz Summer) sprzedawane w sieci sklepów Tesco na terenie całego kraju (dalej: Produkty Red Bull). II. Zasady uczestnictwa w Promocji 2.1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, które w okresie od lipca

2 2015 (dalej: Termin Zgłoszeń) dokonują zakupu, jako konsumenci w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego, Produktu Red Bull dostępnego w sieci sklepów Tesco i wykonają kroki zgodne z zasadami promocji opisanymi w punktach 2.2. W Promocji nie mogą uczestniczyć osoby, które nie ukończyły 18 lat. Promocja nie jest skierowana do osób dokonujących zakupu Produktów w celach związanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową Aby wziąć udział w Promocji, osoba spełniająca warunki określone w pkt 2.1. powinna w Terminie Zgłoszeń określonym w pkt 2.1.: a) Kupić w sieci sklepów Tesco puszkę Red Bull 250 ml (puszka regular, Sugar Free bądź /i Summer); b) Zachować paragon lub fakturę dokumentującą zakup Produktu lub Produktów Red Bull; c) Odpowiedzieć na pytanie: DLACZEGO TO WŁAŚNIE TY POWINIENEŚ POJECHAĆ Z NAMI NA 5. KONKURS LOTÓW RED BULL? ; d) Swoją odpowiedź przesłać S-em na numer , poprawne zgłoszenie potwierdzane będzie S-em zwrotnym przesyłanym bezpłatnie przez Organizatora na numer telefonu komórkowego, z którego nadesłano S zgłoszeniowy do Promocji Każdy Uczestnik dokonuje zgłoszenia dowolnej liczby zgłoszeń, o których mowa w pkt 2.2. powyżej, z zastrzeżeniem iż dokonał zakupu tylu sztuk Produktów Red Bull, ilu zgłoszeń dokonał Za pomocą jednego zgłoszenia wysłanego przez S Uczestnik dokonuje tylko jednego zgłoszenia (wysyła tylko jedną odpowiedź na pytanie o którym mowa w pkt 2.2 lit. c) Regulaminu W Promocji nie uwzględnia się zgłoszeń, nie zawierających wszystkich informacji wymaganych w procesie zgłoszenia wskazanych w pkt 2.2. III. Nagrody w Promocji 3.1. Nagrodami, które stanowią wygraną w Promocji jest 5 dwuosobowych wyjazdów na 5 Konkurs Lotów Red Bull w Gdyni, który odbędzie się w Gdyni w dniach sierpnia 2015 r., o wartości dwuosobowego zaproszenia 1200 zł brutto (słownie: tysiąc dwieście złotych 00/100). Ponieważ nagroda jest z dziedziny kultura i sport podatek od nagrody nie musi zostać odprowadzony. Warunki realizacji kuponu określone zostaną na kuponie W ramach nagrody zapewniamy: 15/16 sierpnia nocleg w hotelu *** w pokoju 2 osobowym, 16 sierpnia wstęp do specjalnie zbudowanej strefy FORB z cateringiem w której będzie można obejrzeć konkurs

3 3.3 Organizator nie zapewnia dojazdu do miejsca realizacji świadczeń, o których mowa w pkt Nagroda nie podlega wymianie na równowartość w pieniądzu ani na nagrody innego rodzaju, z zastrzeżeniem postanowień punktu Nagroda o którym mowa w pkt 3.1 stanowi dokument imienny i podlega realizacji wyłącznie przez Laureata Nagroda wydawana jest zgodnie z zasadami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa podatkowego w szczególności wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361). IV. Wydawanie nagród w Promocji 4.1. W ramach Promocji nagroda wydawana jest Uczestnikowi, którego odpowiedź zostanie oceniona jako najciekawsza i najbardziej kreatywna (dalej: Laureat) w ocenie Komisji Konkursowej powołanej przez Organizatora (dalej: Komisja Konkursowa) W skład Komisji Konkursowej wchodzą 3 osoby Posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się w dnia 27 lipca 2015 r. w siedzibie organizatora. Podczas posiedzenia Komisja Konkursowa wybierze 5 Laureatów nagrody oraz 5 Uczestników, którzy umieszczeni zostaną na liście rezerwowej do nagrody Laureat powiadamiany jest o wygranej w trakcie rozmowy telefonicznej na numer, z którego wysłany został S zgłoszeniowy w terminie do 24 godzin od dnia posiedzenia Komisji Konkursowej, o którym mowa w pkt 4.2. powyżej. Organizator podejmuje w sumie sześć prób połączenia telefonicznego z Laureatem Przez nieudaną próbę połączenia z laureatem rozumie się: nieodebranie połączenia przez co najmniej 6 sygnałów, włączenie się poczty głosowej, brak możliwości połączenia z użytkownikiem telefonu (np. przebywanie poza zasięgiem, wyłączony aparat telefoniczny). W przypadku, gdy w powyższym terminie nie uda się połączyć z laureatem wówczas laureat traci prawo do nagrody a jego miejsce zajmuje Uczestnik znajdujący się na pierwszym miejscu listy rezerwowej Laureat traci również prawo do nagrody jeżeli w trakcie rozmowy telefonicznej, o której mowa w punkcie poprzedzającym stwierdzi, że nie jest zainteresowany odbiorem nagrody lub że nie posiada paragonu fiskalnego lub faktury zakupu dokumentującego zakup Produktów Red Bull w sieci sklepów 4.7. Powiadamiając o wygranej Organizator zażąda od zwycięzcy:

4 a) oświadczenia, że Laureat należy do osób uprawnionych do wzięcia udziału w Loterii zgodnie z ust oraz b) oryginalnego paragonu lub faktury potwierdzającej zakup Produktów Red Bull lub ich wersji elektronicznej w postaci skanu lub zdjęcia z czytelnym numerem oraz datą wystawienia paragonu nie późniejszą niż data zgłoszenia Uczestnika do Promocji Zwycięzca uprawniony do odbioru nagrody zobowiązuje się do niezwłocznego przesłania zdjęcia lub skanu paragonu lub faktury potwierdzającej zakup produktu lub produktów Red Bull w sieci sklepów Tesco oraz oświadczenia określonego w ust. 4.9 lit f) za pomocą (adres podany przez Organizatora w trakcie rozmowy, o której mowa w ust 4.4.). Laureat traci uprawnienie do nagrody, jeżeli w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia przekazania Laureatowi informacji o prawie do odbioru nagrody Organizator nie otrzyma wskazanych w regulaminie prawidłowo złożonych oświadczeń i dowodów potwierdzających nabycie towarów (paragon lub faktura wskazane w Zgłoszeniu) lub dowody lub oświadczenia te będą nieoryginalne bądź nieprawidłowe Laureat zobowiązany jest przekazać Organizatorowi podczas powiadomienia o wygranej następujące dane osobowe: a) imię i nazwisko, b) nr telefonu, adres c) dokładny adres pocztowy zamieszkania oraz adres do korespondencji, d) datę urodzenia i miejsce e) numer identyfikacyjny PESEL Laureat, który nie spełni warunków uzyskania nagrody określonych w punkcie poprzedzającym traci prawo do nagrody Jeżeli laureat nagrody straci prawo do nagrody zgodnie z punktami poprzedzającymi, to jego miejsce zajmuje Uczestnik znajdujący się na pierwszym miejscu listy rezerwowej. Do Uczestnika, który uzyskał prawo do nagrody z listy rezerwowej postanowienia punktów poprzedzających mają odpowiednie zastosowanie, przy czym jeżeli również Uczestnik, który uzyskał prawo do nagrody z listy rezerwowej utraci prawo do nagrody, to prawo do nagrody uzyskuje kolejny Uczestnik z listy rezerwowej, do którego postanowienia punktów poprzedzających mają również odpowiednie zastosowanie. Tak przebiegający proces weryfikacji laureatów odbywa się aż do wyłonienia wszystkich Uczestników, którzy spełniają warunki opisane w punktach poprzedzających niniejszego paragrafu Regulaminu lub do wyczerpania Uczestników z listy rezerwowej, nie później jednak niż do dnia 05 sierpnia 2015 r. Ostatni Uczestnik z listy rezerwowej jest poinformowany o wygranej nie później niż dnia 05 sierpnia 2015 r. a ostateczny termin dostarczenia dokumentów o których mowa w punkcie 5.5 niniejszego Regulaminu to dzień 10 sierpnia 2015 r., jeżeli w tym terminie nie uda się

5 wyłonić Uczestników, który spełniają warunki do uzyskania nagrody, wówczas nagroda przepada i pozostaje do dyspozycji Organizatora W sytuacji, gdy Laureat odmówi przyjęcia nagrody, prawo do nagrody przepada Warunkiem wydania nagrody jest spełnienie przez Laureata wszystkich warunków niniejszego Regulaminu oraz przekazanie przez Uczestnika pracownikowi Organizatora, nie później niż do dnia 10 sierpnia 2015 r., oryginalnego paragonu lub faktury, o którym mowa w art. 2.2 b). Regulaminu. Nagrody zostaną wydane przez Organizatora za pomocą poczty kurierskiej lub przekazane osobiście Laureatowi w biurze Organizatora Ostatecznym terminem wydania nagrody w Promocji jest dzień 10 sierpnia 2015 r Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wydania nagrody wynikający z przyczyn leżących po stronie Laureata Nagroda nie wydana z przyczyn leżących po stronie Laureata przepada i pozostaje do dyspozycji Organizatora Warunkiem wydania nagrody jest przeniesienie przez Laureata na Organizatora na podstawie art Kodeksu cywilnego wszelkich majątkowych prawa autorskich do nagrodzonej odpowiedzi, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na następujących polach eksploatacji: a) utrwalanie na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym i audialnym, a w szczególności na: nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, b) zwielokrotnienie jakąkolwiek techniką w tym: techniką magnetyczną na taśmach video, dyskach audiowizualnych, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, c) obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono wprowadzenie zwielokrotnionych nośników do obrotu w kraju i za granicą, użyczenie oryginału albo egzemplarzy, d) rozpowszechnianie utworu w sposób inny niż określony w pkt a) c) publiczne wykonania, wystawienie, wyświetlenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności udostępnianie na stronach internetowych, e) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów, f) wykorzystanie w utworach multimedialnych, g) wprowadzanie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,

6 h) wykorzystanie utworu i jego fragmentów do celów promocyjnych i reklamy, i) wykorzystanie dla celów marketingowych, w tym reklamy, promocji identyfikacji, produktów i usług oraz innych przejawów działalności gospodarczej. V. Postępowanie reklamacyjne i przedawnienie roszczeń 5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie do dnia 13 sierpnia 2015 r. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego z zastrzeżeniem że reklamacje doręczone Organizatorowi później niż dnia 13 sierpnia 2015 r. nie są rozpatrywane przez Organizatora, co nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń związanych z Promocją zgodnie z pkt 6.1. poniżej. Uczestnik może również, do dnia 13 sierpnia 2015 r., doręczyć reklamację bezpośrednio w siedzibie Organizatora Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, treść żądania oraz dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje powinny być zgłaszane na adres Organizatora z dopiskiem RED BULL - reklamacja, jednak dopisek ten nie jest obowiązkowy Reklamacje rozpatrywane są w terminie 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora, nie później jednak niż do dnia 26 sierpnia 2015 r Reklamacje Organizator rozpatruje na podstawie niniejszego Regulaminu Uczestnik o decyzji Organizatora powiadamiany jest listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji, nie później jednak niż do dnia 26 sierpnia 2015 r. Od decyzji Organizatora w przedmiocie reklamacji nie przysługuje odwołanie. Punkt 6.1. Regulaminu stosuje się. VI. Postanowienia końcowe 6.1. Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia wszelkich roszczeń mogących powstać w związku z niniejszą Promocją przed właściwym sądem powszechnym W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego Zasady przeprowadzania Promocji określa niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny i pomocniczy Regulamin Promocji dostępny jest na stronie Na żądanie Uczestnika Regulamin Promocji wysłany jest pocztą pod warunkiem przesłania na adres Organizatora zaadresowanej zwrotnie koperty wraz ze znaczkiem.

7 6.5. Przetwarzanie danych osobowych uczestników Promocji następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Dane osobowe uczestników Promocji przetwarzane są przez administratora danych osobowych jedynie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Promocji i wydania nagród. Osobie udostępniającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych i prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do odebrania nagrody w Promocji Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Red Bull Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Wyścigowej 8A. Administratorowi danych przysługuje prawo do przekazania danych osobowych Uczestników promocji innym podmiotom wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia promocji i wydania nagród. Załącznik nr 1. Sieci sklepów Tesco Form at Nazwa Adres Form at Nazwa Adres Wrocław Bielany ul. Czekoladowa Wrocław dolnośląskie tel: Góra ul. Jagiellonów Góra dolnośląskie tel: Częstochowa ul. Drogowców Częstochowa śląskie tel: Dzierżoniów os. Jasne Dzierżoniów dolnośląskie tel: Łódź Widzew ul. Widzewska Łódź łódzkie Opole ul. NiemodlińskaA Opole opolskie

8 tel: tel: Gliwice ul. Łabędzka Gliwice śląskie tel: Dębica ul. Kościuszki Dębica podkarpackie tel: Mory ul. Połczyńska tel: Brzozów ul. Bohaterów II Wojny Światowej Brzozów podkarpackie tel: Poznań Serbska ul. Serbska Poznań tel: Bochnia ul. Proszowska Bochnia małopolskie tel: Kraków Kapelanka ul. Kapelanka Kraków małopolskie tel: Kraków Teligi ul. Leonida Teligi Kraków małopolskie tel: Łódź Bałuty ul. Pojezierska Łódź łódzkie tel: Tuchów ul. Kazimierza Wielkiego Tuchów małopolskie tel: Tychy ul. Towarowa Tychy śląskie tel: Jelenia Góra ul. Jana Pawła II Jelenia Góra Tarnów ul. Kościuszki Tarnów małopolskie tel: Mielec al. Ducha Świętego Mielec

9 dolnośląskie tel: Zielona Góra ul. Energetyków 2A Zielona Góra lubuskie tel: Rzeszów al. Powstańców Warszawy Rzeszów podkarpackie tel: podkarpackie tel: Łódź ul. Przybyszewskieg o 161/ Łódź łódzkie tel: Choszczno ul. Jagiełły Choszczno zachodniopomor skie tel: Bielsko- Biała ul. Warszawska Bielsko- Biała śląskie tel: Radziejów ul. Komunalna Radziejów kujawskopomorskie tel: Lubin ul. Paderewskiego Lubin dolnośląskie tel: Maków Podhalański ul. Wolności 106A Maków Podhalański małopolskie tel: Bydgoszcz ul. Toruńska Bydgoszcz kujawskopomorskie tel: Włocławek ul. Królewiecka 41/ Włocławek kujawskopomorskie tel:

10 Kielce ul. Świętokrzyska Kielce świętokrzyskie tel: Barcin Bus ul. Pakoska Barcin kujawskopomorskie tel: Gorzów Wielkopolsk i Słowianka ul. Słowiańska Gorzów Wielkopolski lubuskie tel: Lębork ul. Legionów Polskich 34A Lębork pomorskie tel: Lublin ul. W. Orkana Lublin lubelskie tel: Ruda Śląska ul. 1-go Maja 370a Ruda Śląska śląskie tel: Tczew ul. Armii Krajowej Tczew pomorskie tel: Gniew ul. 27-go Stycznia Gniew pomorskie tel: Stargard Szczeciński ul. Szczecińska Stargard Szczeciński zachodniopomor skie tel: Wąbrzeźno ul. Legionistów Wąbrzeźno kujawskopomorskie tel: ul. Górczewska Gostynin ul. Jana Pawła II Gostynin

11 tel: ul. Stalowa 60/ tel: tel: Mikołów ul. Młyńska Mikołów śląskie tel: KEN al. KEN tel: Zgierz Pięta ul. Długa 44/ Zgierz łódzkie tel: Szczecin ul. Milczańska 31F Szczecin zachodniopomor skie tel: Gdynia ul. Kcyńska Gdynia pomorskie tel: Lędziny ul. Holdunowska Lędziny śląskie tel: Skawina ul. 29-go Listopada 21a Skawina małopolskie tel: Olsztyn ul. Pstrowskiego Olsztyn warmińskomazurskie tel: Czerwionka- Leszczyny ul. Furgoła 6D Czerwionka- Leszczyny śląskie tel: Gorzów Wielkopolsk ul. Górczyńska Gorzów Grudziądz Bus ul. Poniatowskiego 44

12 i Wielkopolski lubuskie tel: Grudziądz kujawskopomorskie tel: Poznań ul. Opieńskiego Poznań tel: Nowe Miasto Lubawskie ul. Żwirki i Wigury 1E Nowe Miasto Lubawskie warmińskomazurskie tel: Poznań ul. Mrągowska Poznań tel: Maków Mazowiecki ul. Pułaskiego Maków Mazowiecki tel: Kalisz al. Wojska Polskiego Kalisz tel: Terespol ul. Kard. S. Wyszyńskiego Terespol lubelskie tel: Wrocław Sródmiescie ul. Długa 37/ Wrocław dolnośląskie tel: Jedlicze ul. Rynek Jedlicze podkarpackie tel: Bytom ul. Chorzowska Bytom śląskie tel: Stryków ul. Targowa Stryków łódzkie tel:

13 Kraków ul. Wielicka Kraków małopolskie tel: Świdnica Rainbow ul. Marcinkowskieg o Świdnica dolnośląskie tel: Łódź Sródmiescie ul. Piłsudskiego 15/ Łódź łódzkie tel: Łódź ul. Gdańska Łódź łódzkie tel: Piastów ul. Tysiąclecia tel: Opole Lubelskie ul. Podzamcze Opole Lubelskie lubelskie tel: Włocławek ul. Kruszyńska 17/ Włocławek kujawskopomorskie tel: Świdnica ul. Strzegomska Świdnica dolnośląskie tel: Lipsko ul. Obrońców Chotczy Lipsko tel: Zwoleń ul. Wojska Polskiego Zwoleń tel: Szczawno Zdrój Wałbrzych ul. Łączyńskiego Szczawno Zdrój dolnośląskie tel: Łabiszyn ul. Wspólna Łabiszyn kujawskopomorskie tel: Gdynia Gdynia II ul. Nowowiczlińska 35 Poddębice Factory ul. Łęczycka 17/

14 Gdynia pomorskie tel: Poddębice łódzkie tel: Tarnowskie Góry ul. Zagórska Tarnowskie Góry śląskie tel: Komorniki ul. Młyńska Komorniki tel: Skierniewice ul. Czesława Liska Skierniewice łódzkie tel: Skierniewice Lambert ul. Reymonta 8A Skierniewice łódzkie tel: Kalisz ul. Majkowska Kalisz tel: Mielec ul. Żeromskiego Mielec podkarpackie tel: Głogów ul. Piłsudskiego Głogów dolnośląskie tel: Ścinawa ul. Lubińska Ścinawa dolnośląskie tel: Żabno ul. Tarnowska Żabno małopolskie tel: Mielec ul. Szafera Mielec podkarpackie tel: Gocław / Cranberries ul. Fieldorfa Ryki ul. Słowackiego 20B Ryki lubelskie tel:

15 tel: Rybnik ul. Żorska Rybnik śląskie tel: Żychlin ul. Żeromskiego Żychlin łódzkie tel: Ostrowiec Świętokrzys ki ul. Mickiewicza Ostrowiec Świętokrzyski świętokrzyskie tel: Częstochowa STRADA ul. Sabinowska Częstochowa śląskie tel: Katowice ul. Chorzowska Katowice śląskie tel: Patriotów ul. Patriotów tel: Ostrów Wielkopolsk i Ostrovia ul. Kaliska Ostrów Wielkopolski tel: Miechów ul. Racławicka Miechów małopolskie tel: Stalowa Wola ul. Przemysłowa 2b Stalowa Wola podkarpackie tel: Strzyżów ul. Sobieskiego Strzyżów podkarpackie tel:

16 Wrocław Octava, Magnolia ul. Legnicka Wrocław dolnośląskie tel: Myślenice ul. Słoneczna 2D Myślenice małopolskie tel: Gdańsk Chełm ul. Cienista Gdańsk pomorskie tel: Łosice ul. Przemysłowa Łosice tel: Starogard Gdański ul. Zblewska Starogard Gdański pomorskie tel: Kostrzyn Wielkopolsk i ul. Dworcowa Kostrzyn Wielkopolski tel: Opole ul. Ozimska Opole opolskie tel: Radom ul. Bolesława Chrobrego Radom tel: Piła ul. Bydgoska Piła tel: Gajków Kamieniec Wrocławski ul. Wrocławska 2A Gajków dolnośląskie tel: Wrocław Marino ul. Paprotna Wrocław dolnośląskie tel: Kamionki ul. Poznańska Kamionki tel: Przemyśl PrzemyslAr my ul. Lwowska Przemyśl podkarpackie Kraków ul. Babińskiego Kraków małopolskie

17 tel: tel: Koszalin ul. Paderewskiego Koszalin zachodniopomor skie tel: Gołdap Kino ul. Wolności Gołdap warmińskomazurskie tel: Puławy Puławy Orange ul. Dęblińska 18d Puławy lubelskie tel: Szydłowiec ul. Jastrzębska Szydłowiec tel: Tarnów Gemini ul. Nowodąbrowska Tarnów małopolskie tel: Żnin ul. Mickiewicza 4A Żnin kujawskopomorskie tel: Września ul. Kaliska Września tel: Mszana Dolna ul. Starowiejska 4C Mszana Dolna małopolskie tel: Nowy Sącz ul. Prażmowskiego Nowy Sącz małopolskie tel: Karpacz al. Wielkopolska Karpacz dolnośląskie tel:

18 Suwałki ul. Kościuszki Suwałki podlaskie tel: Dobrzeń Wielki ul. Opolska Dobrzeń Wielki opolskie tel: Leszno ul. Poznańska Leszno tel: Andrychów ul. Włókniarzy 2A Andrychów małopolskie tel: Żary ul. Broni Pancernej Żary lubuskie tel: Bielsko- Biała Delikatesy ul. Ratuszowa 2/ Bielsko- Biała śląskie tel: Bełchatów ul. Kolejowa Bełchatów łódzkie tel: Bielsko- Biała Czantoria ul. Kierowa Bielsko- Biała śląskie tel: Gliwice Helical ul. Pszczyńska Gliwice śląskie tel: Głogów ul. Budowlanych Głogów dolnośląskie tel: Łomża ul. Zawadzka Łomża podlaskie tel: Głogów Grosz ul. Jedności Robotniczej Głogów dolnośląskie tel: Inowrocław BRICO ul. Wojska Polskiego Kęty os. 700-lecia Kęty małopolskie

19 Inowrocław kujawskopomorskie tel: tel: Sochaczew Wójtówka 2D Sochaczew tel: Kudowa- Zdrój ul. Zdrojowa Kudowa- Zdrój dolnośląskie tel: Ostrołęka ul. gen. Armii Aleksandra Gorbatowa Ostrołęka tel: Legnica ul. N.M.Panny Legnica dolnośląskie tel: Starachowic e ul. Wyszyńskiego Starachowice świętokrzyskie tel: Nowa Ruda os. Wojska Polskiego Nowa Ruda dolnośląskie tel: C Chełm ul. Lwowska Chełm lubelskie tel: C Opole pl. Teatralny Opole opolskie tel: Opole ul. Łąkowa 5A Opole opolskie tel: Opole ul. Grota- Roweckiego Opole opolskie tel: C Świecie ul. Cukrowników Świecie Oświęcim Sandra ul. Śniadeckiego 22C

20 kujawskopomorskie tel: C Krapkowice ul. 3-go Maja Krapkowice opolskie tel: C Mysłowice ul. Moniuszki Mysłowice śląskie tel: C Łuków ul. Międzyrzecka Łuków lubelskie tel: Oświęcim małopolskie tel: Oświęcim ul. Mayzla Oświęcim małopolskie tel: Oświęcim ul. Nojego Oświęcim małopolskie tel: Skoczów ul. Morcinka 2A Skoczów śląskie tel: C Jawor ul. Poniatowskiego Jawor dolnośląskie tel: Sucha Beskidzka Zamkniety ul. Mickiewicza Sucha Beskidzka małopolskie tel: C Bytom Szombierki ul. Karpacka 1A Bytom śląskie tel: Sucha Beskidzka Harnaś ul. Handlowa Sucha Beskidzka małopolskie tel: C Żywiec al. Legionów Żywiec śląskie tel: Szczawno Zdrój ul. Kościuszki Szczawno Zdrój dolnośląskie

21 tel: C Łowicz ul. Ułańska Łowicz łódzkie tel: Ustroń Krokus ul. Cieszyńska Ustroń śląskie tel: C Namysłów ul. Mariańska Namysłów opolskie tel: Wadowice Leskowiec ul. M.B. Fatimskiej Wadowice małopolskie tel: C Wyszków ul. Pułtuska Wyszków tel: C Ropczyce ul. Grunwaldzka Ropczyce podkarpackie tel: C Oława ul. 3-go Maja Oława dolnośląskie tel: Wadowice Plac Obrońców Westerplatte Wadowice małopolskie tel: Wałbrzych ul. Główna Wałbrzych dolnośląskie tel: Wałbrzych ul. Kasztelańska Wałbrzych dolnośląskie tel: C Biłgoraj Apis ul. Generała Komorowskiego 18 Żywiec ul. Dworcowa Żywiec śląskie

22 Biłgoraj lubelskie tel: tel: C Chrzanów ul. Szpitalna Chrzanów małopolskie tel: Żywiec Centrum ul. Kościuszki Żywiec śląskie tel: C Gostyń ul. Leszczyńska Gostyń tel: Poznań EXLP ul. Słowiańska 125A Poznań tel: C Wodzisław Śląski ul. 26-go Marca Wodzisław Śląski śląskie tel: Golub Dobrzyń ul. Żeromskiego Golub Dobrzyń kujawskopomorskie tel: C Szamotuły ul. Jana Pawła II Szamotuły tel: C Kozienice ul. Warszawska Kozienice tel: Rawicz ul. Przyjemskiego Rawicz tel: Szczecin ul. Rydla Szczecin zachodniopomor skie tel:

23 C Jelenia Góra Cieplice ul. Wolności 239A Jelenia Góra dolnośląskie tel: Działdowo ul. Księżodworska 5/ Działdowo warmińskomazurskie tel: C Bolesławiec al lecia Bolesławiec dolnośląskie tel: C Swarzędz ul. Cieszkowskiego Swarzędz tel: C Żagań ul. Reymonta Żagań lubuskie tel: Nowe ul. Tczewska Nowe kujawskopomorskie tel: Chełmża ul. Chełmińskie Przedmieście 9/ Chełmża kujawskopomorskie tel: Szczecin ul. Jodłowa Szczecin zachodniopomor skie tel: C Polkowice ul. Młyńska 2A Polkowice dolnośląskie tel: Stargard Szczeciński ul. Szczecińska Stargard Szczeciński zachodniopomor skie tel: C Międzyrzecz ul. Konstytucji 3- go Maja Ruda Śląska ul. Goduli Ruda Śląska

Dolnośląskie. Kujawsko pomorskie. Bolesławiec al. 1000-lecia 49. Głogów ul.piłsudskiego 15. Głogów ul. Budowlanych 14

Dolnośląskie. Kujawsko pomorskie. Bolesławiec al. 1000-lecia 49. Głogów ul.piłsudskiego 15. Głogów ul. Budowlanych 14 Dolnośląskie Bolesławiec al. 1000-lecia 49 Głogów ul.piłsudskiego 15 Głogów ul. Budowlanych 14 Głogów ul. Jedności Robotniczej 42 Jelenia Góra ul. Jana Pawła II 17 Jelenia Góra ul. Wolności 239a Polkowice

Bardziej szczegółowo

ul. Karpacka 1A 41-907 Bytom woj. śląskie tel: 506001902 322835900

ul. Karpacka 1A 41-907 Bytom woj. śląskie tel: 506001902 322835900 Nazwa Adres Bielsko-Biała ul. Warszawska 180 tel: 338284300 Bielsko-Biała ul. Jutrzenki 12 tel: 506001837 338128500 Bielsko-Biała ul. Babiogórska 26 tel: 506001838 338273660 Bielsko-Biała ul. Grunwaldzka

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Lista sklepów objętych akcją

Załącznik nr 1. Lista sklepów objętych akcją Załącznik nr 1. Lista sklepów objętych akcją FORMAT MIASTO ADRES Wrocław Częstochowa Łódź Gliwice Warszawa Poznań Kraków Łódź ul. Czekoladowa 11 55 040 Wrocław tel. (071) 78 07 400 fax (071) 78 07 503

Bardziej szczegółowo

ul. Czekoladowa 11 55-040 Wrocław woj. dolnośląskie tel: 717807400 ul. Drogowców 43 42-200 Częstochowa woj. śląskie tel: 343672600

ul. Czekoladowa 11 55-040 Wrocław woj. dolnośląskie tel: 717807400 ul. Drogowców 43 42-200 Częstochowa woj. śląskie tel: 343672600 Lista sklepów Caffisimo Numer Format Nazwa Adres 31001 HM Bielany ul. Czekoladowa 11 55-040 tel: 717807400 31002 HM Częstochowa ul. Drogowców 43 42-200 Częstochowa tel: 343672600 31003 HM Łódź Widzew ul.

Bardziej szczegółowo

Zbiórka pieniędzy "Godne dzieciństwo"- lista sklepów

Zbiórka pieniędzy Godne dzieciństwo- lista sklepów Zbiórka pieniędzy "Godne dzieciństwo"- lista sklepów Nazwa Menadżer / Kierownik Sklepu Biłgoraj Apis Błonie Bolesławiec Bydgoszcz Bydgoszcz Bydgoszcz Drukarnia Bytom Bytom Szombierki Chełm Chojnice Częstochowa

Bardziej szczegółowo

GDYNIA GLIWICE GORZÓW WIELKOPOLSKI JELENIA GÓRA ŁÓDŹ KALISZ KRAKÓW

GDYNIA GLIWICE GORZÓW WIELKOPOLSKI JELENIA GÓRA ŁÓDŹ KALISZ KRAKÓW Gdynia Gdynia Gdynia II Gliwice Gliwice Helical Gliwice Sośnica Gorzów Wielkopolski Gorzów Wielkopolski Słowianka Jelenia Góra Jelenia Góra Cieplice Łódź Bałuty Łódź Sródmiescie Łódź Widzew Kalisz Kalisz

Bardziej szczegółowo

Oferta obowiązuje w następujących sklepach:

Oferta obowiązuje w następujących sklepach: Oferta obowiązuje w następujących sklepach: Miasto Ulica Aleksandrów Kujawski ul. Wojska Polskiego 6 Aleksandrów Łódzki ul. Południowa 1/3 Andrychów ul. Włókniarzy 2a Barcin ul. Pakoska 3 Bełchatów ul.

Bardziej szczegółowo

Wielkanocna Zbiórka Żywności Lista sklepów Tesco

Wielkanocna Zbiórka Żywności Lista sklepów Tesco Wielkanocna Zbiórka Żywności 4-6.04- Lista sklepów Tesco Nazwa Aleksandrów Kujawski Andrychów Białobrzegi Białystok Białystok Białostoczek Bielsko-Biała Bielsko-Biała Biłgoraj Apis Biskupiec Bochnia Galeria

Bardziej szczegółowo

Oferta obowiązuje w następujących sklepach:

Oferta obowiązuje w następujących sklepach: Oferta obowiązuje w następujących sklepach: Miasto Ulica Aleksandrów Kujawski ul. Wojska Polskiego 6 Aleksandrów Łódzki ul. Południowa 1/3 Andrychów ul. Włókniarzy 2a Barcin ul. Pakoska 3 Białobrzegi ul.

Bardziej szczegółowo

Oferta obowiązuje w następujących sklepach:

Oferta obowiązuje w następujących sklepach: Oferta obowiązuje w następujących sklepach: Miasto Ulica Aleksandrów Kujawski ul. Wojska Polskiego 6 Aleksandrów Łódzki ul. Południowa 1/3 Andrychów ul. Włókniarzy 2a Barcin ul. Pakoska 3 Białobrzegi ul.

Bardziej szczegółowo

Dotyczy następujących sklepów:

Dotyczy następujących sklepów: Dotyczy następujących sklepów: Miasto Ulica Aleksandrów Kujawski ul. Wojska Polskiego 6 Aleksandrów Łódzki ul. Południowa 1/3 Andrychów ul. Włókniarzy 2a Barcin ul. Pakoska 3 Bełchatów ul. Wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

Wielkanocna zbiórka żywności 4-6.2014

Wielkanocna zbiórka żywności 4-6.2014 Wielkanocna zbiórka żywności 4-6.2014 LP Numer Format Nazwa BZ odpowiedzialn y 04-04-2014 05-04-2014 06-04-2014 1 34104 SM Aleksandrów Kujawski w 15:00-19:00 09:00-15:00 09:00-13:00 2 34260 SM Andrychów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do regulaminu Lista sklepów, w których wydrukuje się kupon

Załącznik nr 1 do regulaminu Lista sklepów, w których wydrukuje się kupon Załącznik nr 1 do regulaminu Lista sklepów, w których wydrukuje się kupon Numer Format Nazwa Adres 31001 HM Wrocław Bielany ul. Czekoladowa 11 55-040 Wrocław tel: 717807400 31002 HM Częstochowa ul. Drogowców

Bardziej szczegółowo

Oferta obowiązuje w następujących sklepach:

Oferta obowiązuje w następujących sklepach: Oferta obowiązuje w następujących sklepach: Miasto Ulica Aleksandrów Kujawski ul. Wojska Polskiego 6 Aleksandrów Łódzki ul. Południowa 1/3 Andrychów ul. Włókniarzy 2a Barcin ul. Pakoska 3 Białobrzegi ul.

Bardziej szczegółowo

Oferta artykułów przemysłowych z gazetki Tesco Supermarket dostępna jest w poniższych sklepach:

Oferta artykułów przemysłowych z gazetki Tesco Supermarket dostępna jest w poniższych sklepach: Oferta artykułów przemysłowych z gazetki Tesco Supermarket dostępna jest w poniższych sklepach: Miasto Adres Aleksandrów Kujawski ul. Wojska Polskiego 6 Aleksandrów Łódzki ul. Południowa 1/3 Andrychów

Bardziej szczegółowo

Lista sklepów F&F biorących udział w Szaleństwie Zakupów, w dniach r.

Lista sklepów F&F biorących udział w Szaleństwie Zakupów, w dniach r. Lista sklepów F&F biorących udział w Szaleństwie Zakupów, w dniach 31.03-2.04.2017 r. Miejscowość Centrum Handlowe Ulica Andrychów CH Tesco ul. Włókniarzy 2A Bełchatów Galeria Olimpia ul. Kolejowa 6 Bielsko-Biała

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Twój Bonus CLUBCARD Herbata Saga Gratis

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Twój Bonus CLUBCARD Herbata Saga Gratis REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Twój Bonus CLUBCARD Herbata Saga Gratis 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Twój Bonus CLUBCARD Herbata Saga Gratis dalej zwana Promocją jest TESCO Polska Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Adres sklepu Organizacja Cel zbiórki

Adres sklepu Organizacja Cel zbiórki LP. Nazwa sklepu Tesco Adres sklepu Organizacja Cel zbiórki 1 Kraków Kapelanka ul. Kapelanka 54 30-347 Kraków tel: 122552500 Caritas Kraków Caritas Archidiecezji Krakowskiej ul. Ossowskiego 5, 30-656 KRAKÓW

Bardziej szczegółowo

Oferta obowiązuje w następujących sklepach:

Oferta obowiązuje w następujących sklepach: Oferta obowiązuje w następujących sklepach: Miasto Ulica Aleksandrów Łódzki ul. Południowa 1/3 Andrychów ul. Włókniarzy 2a Bełchatów ul. Kolejowa 6 Bielsko-Biała ul. Warszawska 180 Bielsko-Biała ul. Jutrzenki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Wielkie zakupy z Claudią

REGULAMIN AKCJI Wielkie zakupy z Claudią REGULAMIN AKCJI Wielkie zakupy z Claudią 6 7 grudnia 2014 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA AKCJI 1.1. Organizatorem akcji Wielkie zakupy z Claudią, zwanej dalej Akcją, jest: Burda Publishing Polska Sp. Z

Bardziej szczegółowo

Oferta obowiązuje w następujących sklepach:

Oferta obowiązuje w następujących sklepach: Oferta obowiązuje w następujących sklepach: Miasto Ulica Aleksandrów Łódzki ul. Południowa 1/3 Andrychów ul. Włókniarzy 2a Bełchatów ul. Kolejowa 6 Białobrzegi ul. Kościelna 83 Białystok ul. Gen. Stanisława

Bardziej szczegółowo

ul. Wojska Polskiego Aleksandrów Kujawski woj. kujawsko-pomorskie tel:

ul. Wojska Polskiego Aleksandrów Kujawski woj. kujawsko-pomorskie tel: Nr Nazwa sklepu Adres 1 2 3 Aleksandrów Kujawski Aleksandrów Łódzki Andrychów ul. Wojska Polskiego 6 87-700 Aleksandrów Kujawski tel: 506009859 ul. Południowa 1/3 95-070 Aleksandrów Łódzki tel: 510140254

Bardziej szczegółowo

Oferta obowiązuje w następujących sklepach:

Oferta obowiązuje w następujących sklepach: Oferta obowiązuje w następujących sklepach: Miasto Ulica Aleksandrów Kujawski ul. Wojska Polskiego 6 Aleksandrów Łódzki ul. Południowa 1/3 Andrychów ul. Włókniarzy 2a Barcin ul. Pakoska 3 Białobrzegi ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ:

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: REGULAMIN REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Kupon 10 zł z gazetki Tesco 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Kupon 10 zł z gazetki Tesco (dalej zwana Promocją ) jest TESCO (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Lista sklepów Tesco organizujacych zbiórkę żywności "Podziel się Posiłkiem"w dniach 25-26.09

Lista sklepów Tesco organizujacych zbiórkę żywności Podziel się Posiłkiemw dniach 25-26.09 Lista sklepów Tesco organizujacych zbiórkę żywności "Podziel się Posiłkiem"w dniach 25-26.09 LP Numer Format Nazwa Adres Partner 1. 34260 SM Andrychów ul. Włókniarzy 2A 34-120 Andrychów tel: 510902979

Bardziej szczegółowo

Aleksandrów Kujawski. Andrychów. Białobrzegi. Białystok. Białystok Białostoczek. Bielsko-Biała. Bielsko-Biała. Biłgoraj Apis. Biskupiec.

Aleksandrów Kujawski. Andrychów. Białobrzegi. Białystok. Białystok Białostoczek. Bielsko-Biała. Bielsko-Biała. Biłgoraj Apis. Biskupiec. LP Nr sklepu Kod sklepu Format Nazwa Adres 1 34104 AK104 SM Aleksandrów Kujawski ul. Wojska Polskiego 6 87-700 Aleksandrów Kujawski tel: 504114912 2 34260 AN260 SM 3 34322 BI322 SM 4 34175 BS175 SM 5 34067

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Regulamin Promocji Ekspres Tchibo Cafissimo za 1 grosz

REGULAMIN. Regulamin Promocji Ekspres Tchibo Cafissimo za 1 grosz REGULAMIN Regulamin Promocji Ekspres Tchibo Cafissimo za 1 grosz 1. Organizatorem akcji promocyjnej ( Promocja ) jest TESCO Polska Sp. z o.o., ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków zwana dalej Organizatorem.

Bardziej szczegółowo

Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Miasto Kod Ulica

Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Miasto Kod Ulica Lista punktów sprzedaży Biura Maklerskiego Alior Bank S.A Miasto Kod Ulica Biała Podlaska 21-500 ul. Narutowicza 24 Białystok 15-111 Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8 Białystok 15-427 ul. Lipowa 34 Białystok

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI BON W BONUSIE ZABAWKI NOCĄ 50% TANIEJ

REGULAMIN AKCJI BON W BONUSIE ZABAWKI NOCĄ 50% TANIEJ REGULAMIN AKCJI REGULAMIN AKCJI BON W BONUSIE ZABAWKI NOCĄ 50% TANIEJ 1. Organizatorem Akcji jest TESCO (Polska) Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kapelanka 56, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 7. REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Film na DVD SMURFY 2 za ½ ceny. 1. Definicje

Strona 1 z 7. REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Film na DVD SMURFY 2 za ½ ceny. 1. Definicje REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Film na DVD SMURFY 2 za ½ ceny 1. Definicje 1. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące znaczenie: a) Promocja promocja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Kupon 20 zł z gazetki Tesco 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Kupon 20 zł z gazetki Tesco (dalej zwana

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Kupon 20 zł z gazetki Tesco 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Kupon 20 zł z gazetki Tesco (dalej zwana REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Kupon 20 zł z gazetki Tesco 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Kupon 20 zł z gazetki Tesco (dalej zwana Promocją ) jest TESCO (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej: Promocyjne raty w Tesco- kredyt 0% na 5 lub 10 rat

Regulamin akcji promocyjnej: Promocyjne raty w Tesco- kredyt 0% na 5 lub 10 rat Regulamin akcji promocyjnej: Promocyjne raty w Tesco- kredyt 0% na 5 lub 10 rat 1 1. Organizatorami akcji promocyjnej Promocyjne Raty w Tesco kredyt 0 % na 5 lub 10 rat są: TESCO (Polska) Sp. z o.o. z

Bardziej szczegółowo

1. Definicje. 2. Zasady ogólne

1. Definicje. 2. Zasady ogólne REGULAMIN PROMOCJI Kup rower w Tesco z ubezpieczeniem od kradzieży LINK4 gratis. Zarejestruj rower a otrzymasz ubezpieczenie assistance mieszkaniowe gratis. 1. Definicje 1. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocyjne raty w Tesco kredyt 0%

Regulamin akcji promocyjnej Promocyjne raty w Tesco kredyt 0% Regulamin akcji promocyjnej Promocyjne raty w Tesco kredyt 0% 1 1. Organizatorami akcji promocyjnej Promocyjne Raty w Tesco kredyt 0 % są: TESCO (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kapelanka

Bardziej szczegółowo

Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon

Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon Miasto Ulica Kod pocztowy Telefon Łódź ul. Piotrkowska 108 90-004 782893080 Łódź ul. Piotrkowska 43 90-410 782893201 Łódź ul. Sienkiewicza 82/84 90-318 782893202 Łódź ul. Traktorowa 63 91-111 782893206

Bardziej szczegółowo

Biuro Maklerskie Alior Bank

Biuro Maklerskie Alior Bank Biuro Maklerskie Alior Bank 1 Alior Bank S.A. Biała Podlaska 21-500 ul. Narutowicza 24-2 Alior Bank S.A. Białystok 15-111 al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8-3 Alior Bank S.A. Białystok 15-427 ul. Lipowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ:

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: REGULAMIN REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Kupon: 18 zł taniej 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Kupon 18 zł taniej (dalej zwana Promocją ) jest TESCO (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ RED BULL AIR RACE - KONKURS W INTERMARCHE

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ RED BULL AIR RACE - KONKURS W INTERMARCHE REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ RED BULL AIR RACE - KONKURS W INTERMARCHE I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej RED BULL AIR RACE KONKURS W INTERMARCHE zwanej dalej Promocją, jest Spółka

Bardziej szczegółowo

Placówki MultiBanku:

Placówki MultiBanku: Placówki MultiBanku: LP Miasto Adres 1 BEŁCHATÓW 97-400 Bełchatów, ul. 1 maja 2 2 BIAŁYSTOK 15-281 Białystok, ul. Legionowa 28 3 15-422 Białystok, ul. Lipowa 19/21 4 BIELSKO - BIAŁA 43-300 Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

TESCO: REGULAMIN PROMOCJI Nerf i Rebelle ustrzel swój rabat. Zasady podstawowe

TESCO: REGULAMIN PROMOCJI Nerf i Rebelle ustrzel swój rabat. Zasady podstawowe TESCO: REGULAMIN PROMOCJI Nerf i Rebelle ustrzel swój rabat Zasady podstawowe 1. Organizatorem promocji Nerf i Rebelle ustrzel swój rabat (zwanej dalej Animacją, Akcją lub Promocją ) jest Hasbro Polska

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Zinc

Regulamin konkursu Zinc Regulamin konkursu Zinc 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Zinc jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa Górnicza zwany dalej Organizatorem. 2.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Darmowa karta MasterCard Clubcard

Regulamin Promocji Darmowa karta MasterCard Clubcard Regulamin Promocji Darmowa karta MasterCard Clubcard 1 Organizator Niniejszy Regulamin określa zasady promocji Darmowa karta MasterCard Clubcard zwanej dalej Promocją, która jest organizowana przez Alior

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Kup ciastka Milka za min. 5 zł i weź magnes Milka GRATIS

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Kup ciastka Milka za min. 5 zł i weź magnes Milka GRATIS REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Kup ciastka Milka za min. 5 zł i weź magnes Milka GRATIS 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Kup ciastka Milka za min. 5 zł i weź magnes Milka GRATIS dalej zwana

Bardziej szczegółowo

Oferta obowiązuje w następujących sklepach:

Oferta obowiązuje w następujących sklepach: Oferta obowiązuje w następujących sklepach: Miasto Ulica Aleksandrów Kujawski ul. Wojska Polskiego 6 Aleksandrów Łódzki ul. Południowa 1/3 Andrychów ul. Włókniarzy 2a Barcin ul. Pakoska 3 Bełchatów ul.

Bardziej szczegółowo

Oferta obowiązuje w następujących sklepach:

Oferta obowiązuje w następujących sklepach: Oferta obowiązuje w następujących sklepach: Miasto Ulica Aleksandrów Kujawski ul. Wojska Polskiego 6 Andrychów ul. Włókniarzy 2a Barcin ul. Pakoska 3 Bełchatów ul. Kolejowa 6 Białobrzegi ul. Kościelna

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocyjne raty w Tesco kredyt 0%

Regulamin akcji promocyjnej Promocyjne raty w Tesco kredyt 0% Regulamin akcji promocyjnej Promocyjne raty w Tesco kredyt 0% 1 1. Organizatorami akcji promocyjnej Promocyjne Raty w Tesco kredyt 0 % są: TESCO (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kapelanka

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 Sklepy biorące udział w akcji: wydruk i realizacja kuponu :

Załącznik 1 Sklepy biorące udział w akcji: wydruk i realizacja kuponu : Załącznik 1 Sklepy biorące udział w akcji: wydruk i realizacja kuponu : Numer Format Nazwa Adres 31038 CHM Chełm ul. Lwowska 24 22-100 Chełm 31045 CHM Opole pl. Teatralny 13 45-056 Opole woj. opolskie

Bardziej szczegółowo

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 8 Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: L.p. Kod pocztowy Miejscowość Adres 1 21-500 Biała Podlaska ul. Narutowicza 24 2 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocyjne raty w Tesco kredyt 0%

Regulamin akcji promocyjnej Promocyjne raty w Tesco kredyt 0% Regulamin akcji promocyjnej Promocyjne raty w Tesco kredyt 0% 1 1. Organizatorami akcji promocyjnej Promocyjne Raty w Tesco kredyt 0 % są: TESCO (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Kapelanka

Bardziej szczegółowo

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.:

Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: Wykaz adresów Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.: L.p. Kod pocztowy Miejscowość Adres 1. 21-500 Biała Podlaska ul. Narutowicza 24 2. 15-111 Białystok Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DLA KLIENTÓW SIECI TESCO POLSKA Sp. z o.o. KOLOROWANKA ZA 1 GROSZ

REGULAMIN PROMOCJI DLA KLIENTÓW SIECI TESCO POLSKA Sp. z o.o. KOLOROWANKA ZA 1 GROSZ REGULAMIN PROMOCJI DLA KLIENTÓW SIECI TESCO POLSKA Sp. z o.o. KOLOROWANKA ZA 1 GROSZ 1. Organizatorem promocji jest firma NAV Katarzyna Nawój, główne miejsce wykonywania działalności Warszawa (02-703),

Bardziej szczegółowo

Sklepy Tesco wraz z ich numerami dla komunikacji SMS. Wyślij SMS na numer 798 650 650* treść poprzedzając numerem sklepu

Sklepy Tesco wraz z ich numerami dla komunikacji SMS. Wyślij SMS na numer 798 650 650* treść poprzedzając numerem sklepu Sklepy Tesco wraz z ich numerami dla komunikacji SMS. Wyślij SMS na numer 798 650 650* treść poprzedzając numerem sklepu Nazwa Adres Numer Aleksandrów Kujawski Aleksandrów Łódzki Andrychów Barcin Bus Bełchatów

Bardziej szczegółowo

Oferta obowiązuje w następujących sklepach:

Oferta obowiązuje w następujących sklepach: Oferta obowiązuje w następujących sklepach: Miasto Ulica Aleksandrów Kujawski ul. Wojska Polskiego 6 Andrychów ul. Włókniarzy 2a Barcin ul. Pakoska 3 Bełchatów ul. Kolejowa 6 Białobrzegi ul. Kościelna

Bardziej szczegółowo

Lista lokalizacji TESCO. L.P. MIASTO ADRES ul. Lwowska 24 Chełm Chełm 1. woj. Lubelskie pl. Teatralny 13 Opole.

Lista lokalizacji TESCO. L.P. MIASTO ADRES ul. Lwowska 24 Chełm Chełm 1. woj. Lubelskie pl. Teatralny 13 Opole. Lista lokalizacji TESCO L.P. MIASTO ADRES ul. Lwowska 24 Chełm 22-100 Chełm 1 pl. Teatralny 13 Opole 45-056 Opole 2 woj. Opolskie ul. Cukrowników 2 Świecie 86-100 Świecie 3 ul. 3-go Maja 44 Krapkowice

Bardziej szczegółowo

Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku

Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku Placówki przyjmujące zapisy na akcje spółki Lokum Deweloper S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Biuro Maklerskie Alior Banku Lp. Nazwa Miejscowość Kod pocztowy Ulica 1 Oddział Alior Bank S.A. Biała

Bardziej szczegółowo

Oferta obowiązuje w następujących sklepach:

Oferta obowiązuje w następujących sklepach: Oferta obowiązuje w następujących sklepach: Miasto Ulica Ciechocinek ul. Bema 34 Aleksandrów Kujawski ul. Wojska Polskiego 6 Aleksandrów Łódzki ul. Południowa 1/3 Andrychów ul. Włókniarzy 2a Barcin ul.

Bardziej szczegółowo

Oferta obowiązuje w następujących sklepach:

Oferta obowiązuje w następujących sklepach: Oferta obowiązuje w następujących sklepach: Miasto Ulica Aleksandrów Kujawski ul. Wojska Polskiego 6 Aleksandrów Łódzki ul. Południowa 1/3 Andrychów ul. Włókniarzy 2a Barcin ul. Pakoska 3 Bełchatów ul.

Bardziej szczegółowo

SCHRONISKO LUB FUNDACJA ORGANIZUJĄCA ZBIÓRKĘ Biłgorajskie Stowarzyszenie Opieki Nad Zwierzętami "Podaj Łapę" Nadstawna 12 23-400 Biłgoraj

SCHRONISKO LUB FUNDACJA ORGANIZUJĄCA ZBIÓRKĘ Biłgorajskie Stowarzyszenie Opieki Nad Zwierzętami Podaj Łapę Nadstawna 12 23-400 Biłgoraj LP MIASTO ADRES SKLEPU 1 Biłgoraj 2 Bydgoszcz 3 Bytom 4 Chełm 5 Człuchów 6 Dzierżoniów 7 Gdynia 8 Gdynia 9 Gliwice 10 Gliwice 11 Głogów ul. Generał Komorowskiego 18 23-400 Biłgoraj kom. 846 869 571, 797

Bardziej szczegółowo

Oferta obowiązuje w następujących sklepach:

Oferta obowiązuje w następujących sklepach: Oferta obowiązuje w następujących sklepach: Miasto Ulica Aleksandrów Kujawski ul. Wojska Polskiego 6 Aleksandrów Łódzki ul. Południowa 1/3 Andrychów ul. Włókniarzy 2a Barcin ul. Pakoska 3 Bełchatów ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Darmowe raty 0% w karcie kredytowej VISA CLUBCARD/MasterCard CLUBCARD

Regulamin akcji promocyjnej Darmowe raty 0% w karcie kredytowej VISA CLUBCARD/MasterCard CLUBCARD Regulamin akcji promocyjnej Darmowe raty 0% w karcie kredytowej VISA CLUBCARD/MasterCard CLUBCARD 1 1. Organizatorami akcji promocyjnej Promocyjne Raty w Tesco - Darmowe Raty 0% w karcie kredytowej VISA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PT. Kalendarz świątecznych inspiracji Winiary w sieci Tesco

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PT. Kalendarz świątecznych inspiracji Winiary w sieci Tesco REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ PT. Kalendarz świątecznych inspiracji Winiary w sieci Tesco 1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Kalendarz świątecznych inspiracji Winiary w sieci Tesco (dalej: Promocja)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ:

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: REGULAMIN REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Kupon: 10 zł taniej 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Kupon 10 zł taniej (dalej zwana Promocją ) jest TESCO (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Oferta obowiązuje w następujących sklepach:

Oferta obowiązuje w następujących sklepach: Oferta obowiązuje w następujących sklepach: Miasto Ulica Aleksandrów Kujawski ul. Wojska Polskiego 6 Aleksandrów Łódzki ul. Południowa 1/3 Andrychów ul. Włókniarzy 2a Barcin ul. Pakoska 3 Bełchatów ul.

Bardziej szczegółowo

Oferta obowiązuje w następujących sklepach:

Oferta obowiązuje w następujących sklepach: Oferta obowiązuje w następujących sklepach: Miasto Ulica Aleksandrów Kujawski ul. Wojska Polskiego 6 Aleksandrów Łódzki ul. Południowa 1/3 Andrychów ul. Włókniarzy 2a Barcin ul. Pakoska 3 Bełchatów ul.

Bardziej szczegółowo

Oferta obowiązuje w następujących sklepach:

Oferta obowiązuje w następujących sklepach: Oferta obowiązuje w następujących sklepach: Miasto Ulica Aleksandrów Kujawski ul. Wojska Polskiego 6 Aleksandrów Łódzki ul. Południowa 1/3 Andrychów ul. Włókniarzy 2a Barcin ul. Pakoska 3 Bełchatów ul.

Bardziej szczegółowo

Lista Oddziałów Alior Banku S.A.. przyjmujących zapisy na akcje spółki SELVITA S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych

Lista Oddziałów Alior Banku S.A.. przyjmujących zapisy na akcje spółki SELVITA S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych DM Alior Bank Lista Oddziałów Alior Banku S.A.. przyjmujących zapisy na akcje spółki SELVITA S.A. w Transzy Inwestorów Indywidualnych Lp Nazwa Miejscowość Kod pocztowy Ulica 1 Oddział Alior Bank S.A. Biała

Bardziej szczegółowo

Lista sklepów Tesco biorących udział w akcji zbiórki żywności dla schronisk

Lista sklepów Tesco biorących udział w akcji zbiórki żywności dla schronisk Lista sklepów Tesco biorących udział w akcji zbiórki żywności dla schronisk LP MIASTO ADRES SCHRONISKO 1 Bielsko-Biała ul. Warszawska 180 43-300 Bielsko-Biała Miejskie w Bielsko-Białej ul Reksia 48 2 Biłgoraj

Bardziej szczegółowo

Sprawdź, czy Twój numer umowy kredytowej został wylosowany w "Loterii wakacyjnej"! 1 LOSOWANIE W "LOTERII WAKACYJNEJ" NAGRODA: KOC PIKNIKOWY

Sprawdź, czy Twój numer umowy kredytowej został wylosowany w Loterii wakacyjnej! 1 LOSOWANIE W LOTERII WAKACYJNEJ NAGRODA: KOC PIKNIKOWY 100008975374GK MERITUM BANK PLACÓWKA PARTNERSKA ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI WOJSKA POLSKIEGO 12 100009864724GK MERITUM BANK PLACÓWKA PARTNERSKA BIAŁA PODLASKA PLAC WOLNOŚCI 1 100009642904GK MERITUM BANK PLACÓWKA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Kup dowolne produkty Sheba lub Perfect Fit za min. 15 zł i weź miarkę GRATIS

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Kup dowolne produkty Sheba lub Perfect Fit za min. 15 zł i weź miarkę GRATIS REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Kup dowolne produkty Sheba lub Perfect Fit za min. 15 zł i weź miarkę GRATIS Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Kup dowolne produkty Sheba lub Perfect Fit za min. 15

Bardziej szczegółowo

Przedpłacone karty podarunkowe i karty żywieniowe numery kont

Przedpłacone karty podarunkowe i karty żywieniowe numery kont Przedpłacone karty podarunkowe i karty żywieniowe numery kont Miasto Ulica Nr konta Aleksandrów Kujawski ul. Wojska Polskiego 6 16 1030 1999 5010 5110 1062 5702 Aleksandrów Łódzki ul. Południowa 1/3 59

Bardziej szczegółowo

1.3. Promocja będzie prowadzona w okresie od dnia 5 maja 2014 r. do dnia 25 maja 2014 r. lub do wyczerpania zestawów promocyjnych.

1.3. Promocja będzie prowadzona w okresie od dnia 5 maja 2014 r. do dnia 25 maja 2014 r. lub do wyczerpania zestawów promocyjnych. REGULAMIN PROMOCJI ODKURZACZY SAMSUNG 1. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem Promocji odkurzaczy Samsung jest Samsung Electronics Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Chorzów ul. Stefana Batorego 21. Ruda Śląska ul. Górnośląska 45. Rybnik Budowlanych ul. Budowlanych 110. ul. Wiosny Ludów 1c

Chorzów ul. Stefana Batorego 21. Ruda Śląska ul. Górnośląska 45. Rybnik Budowlanych ul. Budowlanych 110. ul. Wiosny Ludów 1c Lista sklepów Tesco Miasto Ulica Chorzów ul. Stefana Batorego 21 Ruda Śląska ul. Górnośląska 45 Rybnik Budowlanych ul. Budowlanych 110 Orzesze ul. Wiosny Ludów 1c Zabrze ul. Piłsudskiego 9 Zdzieszowice

Bardziej szczegółowo

1. Definicje. 2. Zasady ogólne

1. Definicje. 2. Zasady ogólne REGULAMIN PROMOCJI Kup rower a otrzymasz darmowe roczne ubezpieczenie od kradzieży LINK4 1. Definicje 1. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Lista sklepów objętych akcją

Załącznik nr 1 Lista sklepów objętych akcją Załącznik nr 1 Lista sklepów objętych akcją Numer Format Nazwa Adres 31001 HM Wrocław Bielany ul. Czekoladowa 11 55-040 Wrocław tel: 717807400 31002 HM Częstochowa ul. Drogowców 43 42-200 Częstochowa tel:

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin konkursu Radosne spacery z Niebieskim Misiem 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Radosne spacery z Niebieskim Misiem ( Konkurs ) jest ZEG Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-494),

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Black Friday

Regulamin akcji promocyjnej Black Friday Regulamin akcji promocyjnej Black Friday 1 1. Organizatorami akcji promocyjnej Black Friday są: TESCO (Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Kapelanka 56, 30-347 Kraków [ Tesco ], wpisana do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. 30x0% z Ochroną Spłat. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 30x0% z Ochroną Spłat

Regulamin Promocji. 30x0% z Ochroną Spłat. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 30x0% z Ochroną Spłat Regulamin Promocji 30x0% z Ochroną Spłat I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 30x0% z Ochroną Spłat 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji

Bardziej szczegółowo

LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA PRZYJMUJĄCYCH ZAPISY W TRANSZY INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH

LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA PRZYJMUJĄCYCH ZAPISY W TRANSZY INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH LISTA PUNKTÓW OBSŁUGI KLIENTA PRZYJMUJĄCYCH ZAPISY W TRANSZY INWESTORÓW INDYWIDUALNYCH 1. Alior Bank S.A. Biuro Maklerskie 1 Oddział Alior Bank S.A. Biała Podlaska 21-500 ul. Narutowicza 24 2 Oddział Alior

Bardziej szczegółowo

Lista Oddziałów Alior Bank S.A. stan na 05.05.2015 r.

Lista Oddziałów Alior Bank S.A. stan na 05.05.2015 r. Lista Oddziałów Alior Bank S.A. stan na 05.05.2015 r. Lp. Oddział Miasto Ulica Kod 1 Oddział Alior Bank S.A. Bełchatów ul. Kościuszki 27 97-400 2 Oddział Alior Bank S.A. Biała Podlaska ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Kup dowolne produkty Haribo za minimum 10 zł, weź worek szkolny za 1 grosz

REGULAMIN PROMOCJI Kup dowolne produkty Haribo za minimum 10 zł, weź worek szkolny za 1 grosz REGULAMIN PROMOCJI Kup dowolne produkty Haribo za minimum 10 zł, weź worek szkolny za 1 grosz I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji prowadzonej pod nazwą Kup dowolne produkty

Bardziej szczegółowo

Lista regionów w programie Decydujesz, pomagamy

Lista regionów w programie Decydujesz, pomagamy Lista regionów w programie Decydujesz, pomagamy Numer Miejscowość Ulica Numer Nazwa sklepu regionu sklepu 1 Brzozów Bohaterów II Wojny Światowej 9 34189 Brzozów 1 Jedlicze Rynek 7 34217 Jedlicze 1 Strzyżów

Bardziej szczegółowo

Oferta obowiązuje w następujących sklepach:

Oferta obowiązuje w następujących sklepach: Oferta obowiązuje w następujących sklepach: Miasto Ulica Aleksandrów Kujawski ul. Wojska Polskiego 6 Aleksandrów Łódzki ul. Południowa 1/3 Andrychów ul. Włókniarzy 2a Barcin ul. Pakoska 3 Bełchatów ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Wyprzedażowe Raty 11x0% z Ochroną Spłat

Regulamin Promocji. Wyprzedażowe Raty 11x0% z Ochroną Spłat Regulamin Promocji Wyprzedażowe Raty 11x0% z Ochroną Spłat I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Wyprzedażowe Raty 11x0% z Ochroną Spłat 1 2 Organizator

Bardziej szczegółowo

Wrocław Wrocław Bielany. Łódź Łódź Widzew. ul. Łabędzka 26 Gliwice. Mory. Poznań Serbska. Kraków Kapelanka. Łódź Bałuty.

Wrocław Wrocław Bielany. Łódź Łódź Widzew. ul. Łabędzka 26 Gliwice. Mory. Poznań Serbska. Kraków Kapelanka. Łódź Bałuty. Numer Format Subformat Nazwa Adres ul. Czekoladowa 11 31001 HM Extra tel: 717807400 Wrocław 55-040 Wrocław Bielany 31002 HM Extra ul. Drogowców 43 Częstochowa 42-200 Częstochowa tel: 343672600 31003 HM

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% Organizator promocji

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% Organizator promocji Regulamin Promocji Totalne Raty 11x0% I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na Samsung Galaxy S6

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na Samsung Galaxy S6 Regulamin Promocji Totalne Raty 11x0% na Samsung Galaxy S6 I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% na Samsung Galaxy S6 1 2 Organizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej WYGRAJ BILETY DO KINA zwanej dalej Promocją, jest Spółka Alcon Polska Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Decydujesz, pomagamy

Decydujesz, pomagamy Decydujesz, pomagamy LISTA MIKROREGIONÓW Mikroregion Sklep Miasto Ulica Województwo 1 Tesco Szczecin Milczańska 31F ZACHODNIOPOMORSKIE 1 Tesco Szczecin Duńska 11 ZACHODNIOPOMORSKIE 1 Tesco Szczecin Rydla

Bardziej szczegółowo

Sprawdź, czy Twój numer umowy kredytowej został wylosowany w "Loterii wakacyjnej"! 2 LOSOWANIE W "LOTERII WAKACYJNEJ" NAGRODA: KOC PIKNIKOWY

Sprawdź, czy Twój numer umowy kredytowej został wylosowany w Loterii wakacyjnej! 2 LOSOWANIE W LOTERII WAKACYJNEJ NAGRODA: KOC PIKNIKOWY 100010049862GK MERITUM BANK ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI WOJSKA POLSKIEGO 12 100010187361GK MERITUM BANK ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI WOJSKA POLSKIEGO 12 100010558522GK MERITUM BANK ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI WOJSKA POLSKIEGO 12

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Nawet do 50x0% na telewizory Samsung

Regulamin Promocji. Nawet do 50x0% na telewizory Samsung Regulamin Promocji Nawet do 50x0% na telewizory Samsung I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Nawet do 50x0% na telewizory Samsung 2 Organizator promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. 30x0 z Ochroną Spłat. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 30x0 z Ochroną Spłat

Regulamin Promocji. 30x0 z Ochroną Spłat. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 30x0 z Ochroną Spłat Regulamin Promocji 30x0 z Ochroną Spłat I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja 30x0 z Ochroną Spłat 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Płać zbliżeniowo kartą Visa w Tesco i Wygrywaj (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Płać zbliżeniowo kartą Visa w Tesco i Wygrywaj (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Płać zbliżeniowo kartą Visa w Tesco i Wygrywaj (dalej Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Płać zbliżeniowo kartą Visa w Tesco

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na monitory Iiyama

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na monitory Iiyama Regulamin Promocji Totalne Raty 11x0% na monitory Iiyama I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% na monitory Iiyama 1 2 Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 24x0% na komputery Komputronik, RTV i duże AGD

Regulamin Promocji. Totalne Raty 24x0% na komputery Komputronik, RTV i duże AGD Regulamin Promocji Totalne Raty 24x0% na komputery Komputronik, RTV i duże AGD I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 24x0% na komputery

Bardziej szczegółowo

KBC Alokacji Sektorowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

KBC Alokacji Sektorowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Punkty Subskrypcyjne, przyjmujące zapisy na certyfikaty inwestycyjne serii D KBC Alokacji Sektorowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. Lp. Miasto Ulica/numer

Bardziej szczegółowo

Lista Punktów SprzedaŜy Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Lista Punktów SprzedaŜy Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Lista Punktów SprzedaŜy Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. adres L.p. Nazwa Punktu SprzedaŜy kod pocztowy miasto ulica 1 Oddział Alior Bank S.A. 97-400 Bełchatów ul. Kościuszki 27 2 Oddział Alior Bank

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Dell

Regulamin Promocji. Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Dell Regulamin Promocji Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Dell I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Totalne Raty 11x0% na wybrane produkty Dell 1 2

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Świąteczne Raty 55x0% na RTV i AGD z Ochroną Spłat

Regulamin Promocji. Świąteczne Raty 55x0% na RTV i AGD z Ochroną Spłat Regulamin Promocji Świąteczne Raty 55x0% na RTV i AGD z Ochroną Spłat I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Świąteczne Raty 55x0% na RTV i AGD z Ochroną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Kup kartonik Prince Polo/Nesquik i weź worek Prince Polo Gratis

REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Kup kartonik Prince Polo/Nesquik i weź worek Prince Polo Gratis REGULAMIN PROMOCJI POD NAZWĄ: Kup kartonik Prince Polo/Nesquik i weź worek Prince Polo Gratis 1. Organizatorem akcji promocyjnej pod nazwą Kup kartonik Prince Polo/Nesquik i weź worek Prince Polo Gratis

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Bezpieczne Raty 31x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Bezpieczne Raty 31x0%

Regulamin Promocji. Bezpieczne Raty 31x0% Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Bezpieczne Raty 31x0% Regulamin Promocji Bezpieczne Raty 31x0% I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Bezpieczne Raty 31x0% 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji

Bardziej szczegółowo