RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA"

Transkrypt

1 Wpływ projektów zrealizowanych w ramach Priorytetu IV. LRPO Działanie 4.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich na ożywienie gospodarcze zdegradowanych obszarów oraz na uzdrowienie ich funkcji społecznych i kulturalnych RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA Gdańsk, czerwiec

2 Zamawiający Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Ul. Podgórna 7, Zielona Góra Wykonawca Konsorcjum firm: EU-Consult Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1, Gdańsk oraz Instytut Badawczy IPC Agnieszka Kotlińska ul Aleksandra Ostrowskiego 30, Wrocław 2

3 Spis treści 1) Streszczenie ) Summary ) Wprowadzenie Cele badania Zakres badania Kryteria ewaluacyjne ) Metodologia badania Pytania badawcze Metodyka badania ) Wyniki badania Skuteczność oraz efektywność projektów realizowanych w ramach Działania 4.3 LRPO Osiągnięte oraz potencjalne efekty projektów realizowanych w ramach Działania 4.3 LRPO Znaczenie zrealizowanych projektów w kontekście podnoszenia poziomu życia społeczności lokalnych i regionalnych Dobre praktyki Charakterystyka Lokalnych Programów Rewitalizacji ) Analiza przypadku (case study) ) Wewnętrzny potencjał, szanse oraz zagrożenia na drodze ku rewitalizacji obszarów zdegradowanych w województwie lubuskim ) Wnioski i rekomendacje ) Wykaz rysunków, tabel i wykresów

4 1) Streszczenie Niniejszy dokument stanowi raport końcowy z badania Wpływ projektów zrealizowanych w ramach Priorytetu IV. LRPO Działanie 4.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich na ożywienie gospodarcze zdegradowanych obszarów oraz na uzdrowienie ich funkcji społecznych i kulturalnych. Głównym celem Działania 4.3 LRPO jest ożywienie zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich (w tym powojskowych, poprzemysłowych i popegeerowskich) poprzez zmianę dotychczasowych funkcji i adaptację terenów oraz przekształcanie znajdujących się tam obiektów na inne cele: usługowe, gospodarcze, społeczne, edukacyjne, zdrowotne, rekreacyjne, kulturalne i turystyczne. W latach w ramach Działania 4.3 LRPO w województwie lubuskim Zarząd Województwa Lubuskiego wybrał do realizacji 18 projektów w trybie indywidualnym 1 : 1. Przebudowa i budowa zewnętrznej infrastruktury technicznej na osiedlu mieszkaniowym w Wędrzynie, 2. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku pokoszarowego przy ul. Myśliborskiej w Gorzowie Wlkp. na siedzibę filii Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji z Zielonej Góry, I Komisariatu Policji, Laboratorium Kryminalistycznego oraz Archiwum Komendy Wojewódzkiej Policji, 3. Przebudowa Placu Wojska Polskiego w Kostrzynie nad Odrą, 4. Przebudowa zabytkowych budynków i adaptacja terenów dla potrzeb Miejskiej Biblioteki w Nowej Soli, 5. Renowacja i adaptacja zabytkowego obiektu zamkowego w Sulechowie przy Al. Wielkopolskiej na cele kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu, 6. Rewitalizacja Bulwaru Nadwarciańskiego Wschodniego w Gorzowie Wlkp. poprzez adaptację infrastruktury technicznej na cele kulturowe, rekreacyjne i turystyczne, 7. Rewitalizacja dzielnicy portowej w zabytkowej części miasta Nowa Sól, 8. Rewitalizacja historycznego układu komunikacyjno-urbanistycznego śródmieścia Świebodzina etap I, 9. Rewitalizacja Miasta Zielona Góra Etap I i Etap II, 10. Rewitalizacja budynku F przy ul. Zyty w Zielonej Górze, 11. Rewitalizacja Parku Miejskiego w Kostrzynie nad Odrą, 12. Rewitalizacja Starego Miasta w Nowym Miasteczku, 1 Indykatywny Plan Inwestycyjny Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata z dnia 5 marca 2013,

5 13. Rewitalizacja Starego Miasta w Ośnie Lubuskim układ komunikacyjny wraz z małą infrastrukturą, 14. Rewitalizacja Starego Miasta we Wschowie, 15. Rewitalizacja Starówki Miejskiej w Żaganiu etap I, 16. Rewitalizacja Starówki w Żarach, 17. Rewitalizacja Śródmieścia Kożuchowa etap I, 18. Utworzenie Parku Kultur Świata (Park of World Culture) poprzez rewitalizację zabytkowego założenia parkowego w Drezdenku - I etap. Do końca kwietnia 2013 roku zostało podpisanych 17 umów, natomiast zakończyła się realizacja 6 inwestycji. W niniejszym raporcie skoncentrowano się na następujących obszarach badawczych: Skuteczność i efektywność wsparcia inwestycji w ramach rewitalizacji na podstawie projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach Działania 4.3 LRPO, Osiągnięte oraz potencjalne efekty wynikające z realizacji inwestycji w ramach Działania 4.3 LRPO, Znaczenie zrealizowanych projektów w procesie podnoszenia poziomu życia społeczności lokalnej/regionalnej, Dobre praktyki oraz sformułowanie rekomendacji w obszarze optymalnego ukierunkowania wsparcia w przyszłej perspektywie w obszarze działań rewitalizacyjnych w województwie lubuskim. Rewitalizacja (łac. re+vita dosłownie: przywrócenie do życia, ożywienie) to działanie skupione na ożywieniu zdegradowanych obszarów miast, np. poprzemysłowych, którego celem jest znalezienie dla nich nowego zastosowania i doprowadzenie do stanu, w którym obszary zmieniają swoją funkcję. Głównymi celami rewitalizacji zdegradowanych obszarów w województwie lubuskim w ramach Działania 4.3 są: zwiększenie zrównoważonego rozwoju oraz polityki równych szans, zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu oraz atrakcyjności dla inwestorów, ulepszenie infrastruktury edukacyjnej i mieszkalnej oraz infrastruktury ochrony zdrowia, poprawa funkcji kulturowych, poprawa konkurencyjności gospodarczej. 5

6 Do dnia 5 grudnia 2012 r. na projekty realizowane w ramach Działania 4.3 LRPO udało się zakontraktować 86,3% przyznanych środków 2. W II kwartale 2013 roku nastąpi ogłoszenie pierwszego konkursu dotyczącego tego Działania, przeznaczono na niego 15 mln złotych 3. Większość projektów swoim zasięgiem objęła dużą liczbę obiektów infrastruktury miejskiej. Poprzez równoległe oddziaływanie na wiele elementów starano się uzyskać efekt synergii, aby znacznie poprawić konkurencyjność analizowanych obszarów. W Wędrzynie wybudowano place sportowe, ścianę do tenisa, trzy place zabaw, sześć placyków gospodarczych. Zbudowano także energooszczędne osiedle oraz sieć wodociągową. Zmodernizowano także drogi i chodniki. W Nowym Miasteczku dokonano dogłębnej rewitalizacji Starego Miasta, m.in. wyremontowano i przebudowano ulice oraz place miejskie. Od podstaw wybudowano ciągi pieszo-rowerowe oraz wyremontowano kościół pod wezwaniem Opatrzności Bożej. Największą liczbę kierunków działań wskazano w wypadku gminy Drezdenko utworzony tam Park Kultur Świata wpływa pozytywnie na takie czynniki jak przedsiębiorczość, atrakcyjność turystyczna i inwestycyjna czy bezpieczeństwo. Inwestycje realizowane w Żarach, Kostrzynie nad Odrą (Przebudowa Placu Wojska Polskiego) i Wędrzynie oddziałują na nieco mniejszą liczbę obszarów funkcjonowania regionu, tzn. oddziałują głównie na zewnętrzną infrastrukturę, ale także mają pozytywny wpływ na jakość życia mieszkańców oraz pełnią funkcje sportoworekreacyjne. Projekty z zakresu rewitalizacji podjęte w ramach Działania 4.3 dotyczą przedsięwzięć kompleksowych. Najczęściej inwestowano w renowację dróg, chodników i mostów. Popularne były również wydatki dotyczące zieleni i małej architektury, oświetlenia, sieci wodociągowej i kanalizacji oraz miejsc postojowych. Jedynie nieliczne inwestycje związane były z placami i placami zabaw oraz z obiektami sportowymi. Około 56% projektów objęło inwestycje w obiekty kulturowe i historyczne. Przyciąganie turystów pozwala lokalnym przedsiębiorcom, zwłaszcza tym z branży gastronomicznej i hotelarskiej, na zwiększenie przychodów i zatrudnienia. Z atrakcyjnością turystyczną bezpośrednio związane są funkcje kulturowe oraz bezpieczeństwo. W analizowanych projektach podniesieniu poziomu bezpieczeństwa służyło zarówno rewitalizowanie obszarów do tej pory kojarzonych z wysokim poziomem przestępczości, jak również instalowanie systemów monitoringu. Kolejne 2 Dane uzyskane od Zamawiającego 3 Harmonogram ogłaszania konkursów w ramach LRPO na rok 2013 z dnia ,

7 wyzwania poruszane w realizowanych projektach to zwiększenie atrakcyjności dla inwestorów, zwiększanie przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy. W województwie lubuskim bezrobocie w lutym 2013 roku wyniosło 17%, w związku z tym tworzenie nowych miejsc pracy jest jednym z priorytetów dla województwa. Bariery, występujące w 1/3 spośród wdrażanych projektów, dotyczyły konieczności wykonania robót dodatkowych, braku inwentaryzacji infrastruktury podziemnej, zjawisk środowiskowych oraz ograniczeń w możliwości zarządzania projektem w sytuacji, gdy realizowany jest on przez kilka podmiotów. Beneficjenci Działania 4.3 LRPO zgodnie odpowiedzieli, że rewitalizacja obszarów przyczyniła się do poprawy jakości życia ich mieszkańców, w zdecydowanej większości wypadków wpłynęła ona również pozytywnie na konkurencyjność gospodarczą regionu. Dzięki niej powstają nowe przedsiębiorstwa i miejsca pracy. Wiele instytucji zostało dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Projekty realizowane w Kostrzynie i Gorzowie Wlkp. miały wpływ na poprawę funkcji kulturowych, rekreacyjnych i turystycznych. W Gorzowie zrewitalizowano Bulwar Nadwarciański Wschodni poprzez adaptację infrastruktury technicznej na cele kulturowe, rekreacyjne i turystyczne. Powstały tam m.in. pływające fontanny, plac wydarzeń artystycznych, plac zabaw oraz altany z ławkami dla seniorów. Inwestycje dokonane na terenie Kostrzyna i Zielonej Góry wpłynęły pozytywnie na infrastrukturę mieszkalną. Beneficjenci z Gorzowa Wielkopolskiego i Zielonej Góry wskazali, iż projekty poprawiły stan środowiska naturalnego. Wszyscy respondenci stwierdzili, że potrzeby mieszkańców zostały bardzo dobrze zidentyfikowane. Zdecydowana większość Beneficjentów Działania 4.3 LRPO stwierdziła, że produkty założone na etapie tworzenia projektu zostały w pełni osiągnięte wynik ten jest bardzo zadowalający. W dużej mierze (93% przypadków) skorzystali oni z konsultacji społecznych na etapie przygotowania projektu, z czego zdecydowaną większość stanowiły konsultacje reprezentatywne. Jedynie w 7% przypadków skorzystano z konsultacji eksperckich. O znaczeniu konsultacji społecznych świadczy fakt, iż dwie trzecie respondentów uznało, że projekty w ramach przygotowania których przeprowadzono konsultacje społeczne są bardziej efektywne od tych, przy których takiego działania zabrakło. Prawie wszyscy Beneficjenci (93%) są zdania, że działania podjęte w ramach projektu okazały się adekwatne w stosunku do potrzeb rewitalizowanych obszarów. Oznacza to, że projekty są bardzo efektywne. Niecałe 53% ankietowanych uważa, że podjęte działania w stopniu bardzo dużym przyczyniły się do rewitalizacji zdegradowanych obszarów. 7

8 Respondenci uznali, że dzięki realizacji inwestycji w ramach Działania 4.3 LRPO wzrosła konkurencyjność regionu: jako miejsca zamieszkania (87% ankietowanych), w obszarze turystyki (93%), w zakresie inwestycji (73%). Świadczy to, iż realizowane projekty miały większy wpływ na infrastrukturę społeczną niż na infrastrukturę wspierającą przedsiębiorczość. Dominowała odpowiedź, że podjęte działania przyczynią się bądź już przyczyniły się do ożywienia gospodarczego regionu. Dwie trzecie biorących udział w badaniu zaobserwowało poprawę stanu środowiska naturalnego. Znacząca większość uczestników badania ilościowego CATI dostrzegła pozytywny wpływ projektu na życie mieszkańców jako ogółu świadczy to o potrzebie realizacji kolejnych inwestycji. Przeważnie respondenci odpowiadali, że realizacja tego typu projektów to dobry pomysł na przyszłość lub dla innych obszarów. Z drugiej jednak strony jedynie 29% respondentów zanotowało poprawę osobistej jakości życia jest to związane z faktem, iż dokonane inwestycje mają ograniczony zasięg, do tego należy wziąć pod uwagę pogarszającą się sytuację gospodarczą w Polsce. Bardzo zastanawiające są odpowiedzi respondentów dotyczące oceny stanu środowiska naturalnego i liczby inwestycji w regionie liczba respondentów uznających, że nastąpiło polepszenie była bardzo zbliżona do tych, którzy zaobserwowali pogorszenie sytuacji. Jedna czwarta osób uznała, że konkurencyjność gospodarcza regionu spadła, zaś jedynie 16% uważa, że wzrosła. Świadczy to o tym, że liczba i wartość inwestycji dokonywana w regionie nie jest wystarczająca, aby przezwyciężyć pogarszające się warunki gospodarcze oraz proces wyniszczania środowiska naturalnego. Nieco ponad jedna czwarta biorących udział w badaniu uznała, że sytuacja w regionie pogorszyła się, 16%, że polepszyła się, reszta nie dostrzegła zmian. Podrozdział 5.4 niniejszego raportu dotyczy dobrych praktyk - uniwersalnych procesów, technik lub innowacji, pozwalających na osiągnięcie wyznaczonego celu w sposób skuteczny i efektywny. Beneficjenci jako dobre praktyki wskazali określenie właściwych miejsc do rewitalizacji oraz możliwość skorzystania z finansowania, zaś przedstawiciele instytucji zlokalizowanych w rewitalizowanych gminach zwracali uwagę przede wszystkim na poprawę infrastruktury. Do dobrych praktyk zaliczono między innymi tworzenie przestrzeni wypoczynkowej dla mieszkańców, czynienie obiektów miejscem spotkań kulturalnych, a nawet odkrywanie i odbudowę obiektów o znaczeniu historycznym, które w istotny sposób zmieniają funkcjonalność otoczenia. 8

9 Przykładem dobrej praktyki dostrzeżonym w trakcie pracy nad niniejszym raportem jest realizowanie inwestycji przy współpracy z okolicznymi podmiotami. Kooperacja umożliwia lepsze zidentyfikowanie potrzeb ludności oraz sprawia, iż wzrasta sprawność wdrażania inwestycji. Kolejnym przejawem dobrych praktyk było odpowiednie zbadanie oczekiwań osób zamieszkujących rewitalizowane obszary poprzez prowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami, organizacjami, instytucjami i podmiotami gospodarczymi, jak również prowadzenie sondażowych badań opinii społecznej dotyczących kluczowych dla gminy kwestii. W kolejnej części raportu dokonano analizy Lokalnych Programów Rewitalizacji (LPR) - wieloletnich programów przyjętych i koordynowanych przez samorządy terytorialne (głównie lokalne), mające na celu rewitalizację określonych obszarów zdegradowanych, realizowane zgodnie z określonymi harmonogramami czasowymi i finansowane z określonych źródeł. Wszyscy Beneficjenci Działania 4.3 stwierdzili, iż zadbano o bardzo dobrą identyfikację potrzeb mieszkańców na etapie tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji. W celu zagwarantowania, iż plany przedstawione w LPR są zgodne z potrzebami regionu realizowano badania ankietowe, organizowano spotkania z przedstawicielami lokalnych podmiotów oraz spotkania grup eksperckich, jak również tworzono fora internetowe pozwalające na swobodną wypowiedź. Po dokonaniu analizy porównawczej Lokalnych Programów Rewitalizacji oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia , Krajowego Programu Reform Europa 2020, Strategii Rozwoju Kraju oraz Strategicznych wytycznych Wspólnoty na lata stwierdzono zgodność między treścią LPR a wytycznymi zawartymi w pozostałych dokumentach. Oznacza to, iż obszary rewitalizacji, których dotyczą inwestycje zostały uznane za kluczowe przez liczne niezależne zespoły opracowujące plany działań, w związku z czym przeznaczanie na nie funduszy jest uzasadnione. Najczęściej wskazywaną barierą skutecznego wdrażania Lokalnych Programów Rewitalizacji są ograniczenia finansowe. Budżety gmin obciążone są wieloma wydatkami, w związku z czym poszukuje się innych źródeł finansowania, wśród których kluczową rolę odgrywa LRPO. Zwrócono uwagę na problem z pozyskaniem funduszy na działania miękkie, jak na przykład szkolenia dla bezrobotnych. Aby rozwiązać 9

10 ten problem, Urząd Pracy rozpoczął tworzenie programu aktywizacji zawodowej. Udało się również uzyskać wsparcie Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej, która utworzyła nowy oddział i zajmuje się pomaganiem przedsiębiorcom w opracowywaniu dokumentacji oraz wskazywaniem im potencjalnych źródeł dofinansowania. Niekiedy barierę stanowi struktura własności mieszkańcy, którzy nabyli mieszkania nie mogą pozyskać środków unijnych na prace remontowe. Za problem uznano także brak inicjatora działań inwestycyjnych. W tym wypadku za rozwiązanie uznano podjęcie pierwszych kroków przez gminę, co pociąga za sobą wydatki ze strony innych podmiotów. Wskazano również na barierę mentalną po zakończeniu inwestycji część osób zamieszkujących zrewitalizowane budynki nie zaakceptowała podniesienia standardu życia, nie dbała o swoje miejsce zamieszkania. Beneficjent próbował walczyć z tym negatywnym zjawiskiem poprzez zamianę, kupno i wynajem mieszkań. Za bariery uznano także konieczność odnalezienia programu odpowiadającego konkretnej sytuacji oraz wymagania formalne, zniechęcające do podejmowania działań lub je utrudniające. Wskazano, iż w sytuacji, gdy w związku ze zmianą przepisów prawa Urząd Marszałkowski ma obowiązek zaktualizować wytyczne, gmina również musi zmienić swoje dokumenty i ponownie przeprowadzić konsultacje społeczne, aby móc ubiegać się o dotacje. Zdarza się, iż po zakończeniu działań nad Lokalnym Programem Rewitalizacji wspólnoty mieszkaniowe zgłaszają się z problemami, na które nie można przeznaczyć pieniędzy, gdyż nie zostały ujęte w dokumencie. Aby rozwiązać ten problem analizuje się zgłoszenia i, po pozytywnym rozpatrzeniu, włącza do LPR. W następnej części raportu dokładnej analizie poddano realizację następujących projektów, które zostały uznane za wyjątkowo istotne dla województwa: 1. Rewitalizacja Bulwaru Nadwarciańskiego Wschodniego w Gorzowie Wlkp. poprzez adaptację infrastruktury technicznej na cele kulturowe, rekreacyjne i turystyczne, 2. Utworzenie Parku Kultur Świata (Park of World Culture) poprzez rewitalizację zabytkowego założenia parkowego w Drezdenku - I etap, 3. Rewitalizacja Miasta Zielona Góra Etap I i II, 4. Rewitalizacja dzielnicy portowej w zabytkowej części miasta Nowa Sól, 5. Rewitalizacja Starego Miasta we Wschowie, 6. Rewitalizacja Starówki Miejskiej w Żaganiu etap I. Na podstawie przeanalizowanych dokumentów oraz zrealizowanych badań dokonano analizy SWOT dla zdegradowanych obszarów województwa lubuskiego w celu określenia potencjału i szans na pozytywne przeprowadzenie rewitalizacji. Możliwe jest wskazanie dużej liczby mocnych stron i szans, widoczne są jednak słabe strony województwa lubuskiego. Liczba zagrożeń jest niewielka, ale mają one duży wpływ na funkcjonowanie regionu. Największy problem zewnętrzny stanowi słaba kondycja 10

11 gospodarki polskiej. Jeżeli chodzi o rozwiązywanie problemów, to warto poprawić infrastrukturę miejską, techniczną oraz społeczną. Należy także podjąć walkę z wysokim bezrobociem. Najwięcej mocnych stron dotyczy naturalnego środowiska oraz znacznego potencjału turystycznego. W związku z tym największe szanse województwa na rewitalizację obszarów zdegradowanych są ściśle powiązane z branżą turystyczną. Wskazane są działania mające na celu zaangażowanie władz lokalnych oraz innych podmiotów, aby w pełni wykorzystać potencjał rozwoju w tej dziedzinie, ponieważ może być on kluczowym czynnikiem rozwoju województwa. Powinny zostać wykorzystane naturalne warunki do rozwoju ekologicznego rolnictwa. W ostatniej części raportu sporządzono wnioski dotyczące analizowanych obszarów badawczych, jak również udzielono rekomendacji mających na celu poprawę konkurencyjności województwa lubuskiego. Stwierdzono, iż w związku z dużym zapotrzebowaniem na dofinansowanie umożliwiające realizację projektów oraz ich pozytywnym oddziaływaniem na region konieczne jest ogłoszenie konkursu dotyczącego Działania 4.3 w ramach obecnej perspektywy finansowej, jak również zadedykowanie temu działaniu dodatkowych środków finansowych w przyszłości. Zwrócono uwagę, iż w związku z tym, że jedynie 46% ankietowanych mieszkańców słyszało o projektach realizowanych na terenach gmin, w których żyją, należy zintensyfikować działania promujące LRPO oraz poszczególne projekty. Zidentyfikowanie dobrych praktyk skłania do zebrania ich oraz opracowania w formie dokumentu. Kodeks dobrych praktyk LRPO mógłby być użyteczny dla przyszłych Beneficjentów Programu. 11

12 2) Summary This document constitutes the final report of the study "The impact of projects implemented under Priority IV. LROP Measure 4.3. Revitalization of degraded urban and rural areas on economic recovery of degraded areas and on the improvement of their social and cultural functions". The main objective of Measure 4.3 LROP is a revival of degraded urban and rural areas (including post-military, post-industrial and post-pgr areas) by adapting the areas as well as transforming the functions of objects located there to: service, economic, social, educational, health, recreation, cultural and tourist functions. In the years , under Measure 4.3 LROP in the Lubuskie Voivodeship, 18 projects have been chosen in the individual mode 4 : 1. Reconstruction and construction of technical infrastructure outside a housing complex in Wędrzyn, 2. Reconstruction and change of use of the building in the area with barracks in the Myśliborska Street in Gorzów Wielkopolski into the headquarters of Independent Police Prevention sub-unit from Zielona Góra, the first police station, Forensic Laboratory and Archives of Regional Police Headquarters, 3. The rebuilding of the Polish Army Square in Kostrzyn, 4. Reconstruction of historic buildings and the adaptation of the areas for the needs of the Municipal Library in Nowa Sól, 5. Renovation and reconstruction of the historic castle in Sulechów in the Wielkopolska Avenue for cultural purposes with the land development, 6. Revitalization of Warta East Boulevard in Gorzów Wielkopolski through the adaptation of the technical infrastructure for the cultural, recreational and tourist purposes, 7. Revitalization of the port area in the old part of Nowa Sól, 8. Revitalization of the historic downtown urban communication in Świebodzin - Stage I, 9. Revitalization of the City of Zielona Góra - Stage I and II, 10. Revitalization of the building F in the Zyta Street in Zielona Góra, 11. Revitalization of the City Park in Kostrzyn, 12. Revitalization of the Old Town in Nowe Miasteczko, 13. Revitalization of the Old Town in Ośno Lubuskie - communication system with small infrastructure, 4 Indicative Investment Plan of LROP for the years from the ( Indykatywny Plan Inwestycyjny Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata z dnia 5 marca 2013),

13 14. Revitalization of the Old Town in Wschowa, 15. Revitalization of the Old Town in Żagań - Stage I, 16. Revitalization of the Old Town in Żary, 17. Revitalization of the downtown in Kożuchowo - Stage I, 18. Creation of the World Culture Park (Park of World Culture) through the revitalization of the park in the historic Drezdenko Stage I. By the end of April 2013, the agreements concerning 17 of the abovementioned projects were signed and six of them have been already completed. This report focuses on the following research areas: Effectiveness and efficiency of investment support within the scope of revitalization, based on the projects that received funds under Measure 4.3. LROP, Achieved and potential effects arising from the realization of investments under Measure 4.3. LROP, The importance of projects in the process of improving the welfare of the local/regional society, Best practices and formulation of recommendations for the optimal targeting the support of the future in the field of revitalization activities in the Lubuskie Voivodeship. Revitalization (Latin - re + vita - literally restored to life, animation) is an action aimed at the recovery of degraded urban areas, such as redevelopment, directed to find a new use for them and bring about a situation when areas change their function. The main objectives of the revitalization of Lubuskie degraded areas, under Measure 4.3. are: increasing sustainable development and equal opportunities policy, increasing regional touristic attractiveness and attractiveness for investors, improvement of the educational infrastructure and housing, as well as health care infrastructure, improvement of cultural functions, improvement of economic competitiveness. Until the 5th of December 2012, 86.3% of allocated funds were contracted under the Measure 4.3. LROP 5. In the second quarter of 2013, the first contest concerning this measure will be announced and 15 million PLN will be allocated on this purpose 6. 5 Data obtained from the Purchasing Entity 6 The Schedule of announcing competitions within the framework of LROP for the year 2013 from the , (Harmonogram ogłaszania konkursów w ramach LRPO na rok 2013 z dnia )

14 As regards the scope of the projects, most of them have had the congeneric character and involved a large number of objects. Through parallel effect on many elements, it was attempted to achieve the effect of synergy in order to improve significantly the competitiveness of the areas analyzed. In Wędrzyn, there were built sports grounds, tennis wall, three playgrounds and six economic squares. The energy-efficient housing and water supply were built as well. Moreover, roads and sidewalks were modernized. In Nowe Miasteczko, a thorough revitalization of the Old Town was conducted, including streets and city squares that were rebuilt. The pedestrian and bicycle lanes were also rebuilt and the Church of Divine Providence was repaired. The highest number of actions was indicated in the Community Drezdenko - Park of World Cultures, which was created there, has a positive effect on such factors as entrepreneurship, touristic and investment attractiveness and safety. Projects in Żary, Kostrzyn (Reconstruction of the Polish Army Square) and Wędrzyn have an impact on a smaller number of areas of the region. They not only affect the external infrastructure, but also have a positive impact on quality of life, cultural functions and sport. Projects within the scope of revitalization activities undertaken under Measure 4.3. are complex investments. However, most of them were focused on investing in the renovation of roads, sidewalks and bridges. A lot of money was also spent on greenery and landscaping, lighting, water supply and sewage, parking spaces. Only a few investments were related to the squares, play rooms and sports facilities. About 56% of the projects related to investments in cultural and historical objects. Attracting tourists allows local entrepreneurs, especially those of the catering and hospitality, to increase revenues and employment. The tourist attractiveness is directly linked to cultural functions and safety. In the analyzed projects, the revitalization of degraded areas, which have been so far associated with the high level of crime, as well as installation of monitoring systems contributed to the raise of safety. The next challenges faced during projects implementation are the increase of attractiveness for investors, the increase of entrepreneurship and creation of new jobs. The unemployment in the Lubuskie Voivodeship in February 2013 amounted to 17%, thus creating new jobs is a key challenge for the region. Barriers occurring in the one third of the implemented projects include the need to carry additional work, the lack of an inventory of underground infrastructure, environmental 14

15 phenomena, and restrictions on the ability to manage a project when it is carried out by several operators. Beneficiaries of Measure 4.3. LROP replied unanimously that the revitalization of the area helped to improve the quality of life of their inhabitants and in the vast majority of cases, it also contributed positively to the economic competitiveness of the region. Thanks to this, new businesses and jobs have been generated. Many institutions have been adapted to the needs of people with disabilities. Projects in Kostrzyn and Gorzów Wielkopolski also affected the improvement of cultural, recreational and tourist functions. In Gorzów, Warta East Boulevard was revitalized through the adaptation of the technical infrastructure for cultural, recreational and tourist purposes. The floating fountains, the square for art events, a playground and benches for seniors were also formed there. Investments made in Zielona Góra and Kostrzyn have had a positive impact on the residential infrastructure. Beneficiaries from Gorzów Wielkopolski and Zielona Góra pointed out that the projects have improved the environment. All respondents reported that the needs of residents were very well identified. The vast majority of Measure 4.3. LROP Beneficiaries stated that the products planned to be achieved during the phase of project realization were attained the result is very satisfying. In 93% of cases, the public consultations were organised during the preparation of the project, out of which the great number constituted representative consultations. Only 7% of cases benefited from expert consultations. The importance of public consultation is proven by the fact that two thirds of respondents felt that the projects with public consultations were more efficient than those without consultations. Almost all beneficiaries (93%) believe that the actions taken during project implementation proved to be adequate for the needs of the revitalized areas. This means that projects are very effective. Less than 53% of respondents believe that taken measures have a very large contribution to the revitalization of degraded areas. Respondents observed that thanks to the realization of investment under Measure 4.3 LROP, competitiveness of the region has increased: as a place to live (87% of respondents), in the field of tourism (93%), in terms of investment (73%). This shows that projects have a greater impact on social infrastructure than on infrastructure supporting entrepreneurship. The answers that taken measures will 15

16 contribute or have contributed to the economic recovery of the region dominated. Two thirds in the study has observed improvement of the environment. The vast majority of the CATI quantitative examination participants, recognized the positive impact of the projects on the residents lives - this indicates a need for the investment. Most respondents answered that the implementation of such projects is a good idea for the future or for other areas of the region. On the other hand, only 29% of respondents reported improved quality of life it is related to the fact that the investments are limited in scope, to consider the deteriorating economic situation in Poland. Worth considering are the answers to the question about the assessment of the environment and the number of investments in the region. The number of surveyed people who considered significant level of improvement was very similar to those who observed deterioration. A quarter of people felt that the economic competitiveness of the region fell, while only 16% believe that it increased. This shows that the number and value of the investments made in the region is not sufficient to overcome the deteriorating economic conditions and the process of environment destruction. A little bit more than one fourth of the examined in the study found that the situation in the region had deteriorated, 16% that it had improved, the rest had not noticed changes. Section 5.4. of this report focuses on best practices - the universal processes, techniques and innovations, enabling to achieve the objective in an efficient and effective manner. Beneficiaries, as good practices to determine appropriate locations, pointed to the revitalization and the ability to take advantage of financing, and the representatives of the municipalities located in the revitalized emphasized mainly infrastructure improvements. One of the best practices was the creation of recreational space for residents, making objects of cultural meeting place, and even the discovery and restoration of historical buildings, which significantly alters the functionality of the environment. An example of good practice perceived while working on this report is the realization of the investment in co-operation with neighboring entities. Cooperation enables better identification of the local population s needs and contributes to the increase of the project implementation efficiency. Another indication of good practice was the adequate identification of the needs of the local community by conducting consultations with residents and organizations, institutions and businesses, as well as public opinion polls on key community issues. 16

17 In the next part of the report, the Local Revitalization Programmes (LRP) are analysed - multiannual programs adopted and coordinated by, mostly, local governments, designed to revitalize specific areas of degraded land, carried out in accordance with the specified time schedules and funded from certain sources. All Beneficiaries of Measure 4.3 found that very good identification of peoples needs at the stage of the Local Regeneration Programme was significant. In order to ensure that the plans presented in the LRP are consistent with the needs of the region, a survey was carried out and meetings with representatives of local bodies as well as gatherings of expert groups were organised. There were also online forums created that allow free speech. After making a comparative analysis of Local Revitalization Programmes and the National Strategic Reference Framework , the National Reform Programme 2020, the National Development Strategy and the Community Strategic Guidelines for 2007, a match between the content of LRP and guidelines contained in the documents was agreed. This indicates that the areas embraced by the investment are considered crucial by many independent teams that develop action plans, and therefore the allocation of funds for them is justified. Financial restrictions constitute the barrier in successful project implementation that was most often cited. The municipal budgets are overburdened with expenses. Therefore, other sources of finances are desired. The crucial role in this process is played by LROP. Attention was drawn to the issue of raising funds for soft activities such as training for the unemployed. To solve this problem, the Job Centre began to create professional activation program. It was also managed to get the support of The Association of Employers of the Lubuski Region that created a new branch and has been helping entrepreneurs in developing documentation and signposting to potential sources of funding. Sometimes, the barrier constitutes the ownership structure - people who have bought an apartment cannot obtain EU funds for renovations. The issue was the lack of an investment initiator. In this case, a solution was to take the first steps by the municipality, which involves expenditure from other entities. The mental barrier was also indicated after project completion, some people living in revitalized buildings do not accept raising standards of living, do not care about their place of residence. The beneficiary tried to fight this negative phenomenon by swapping, buying and renting apartments. The barrier was the need to find a program corresponding to the specific situation and requirements of formal action to discourage or hinder them. It was pointed out that in a situation where due to changes in the law Marshal's Office is required to apply the new guidelines, 17

18 the municipality also needs to change its guidelines and re-run a public consultation to be able to apply for grants. It happens that after the end of the Local Revitalization Program, residential communities notice problems and no money can be allocated to them because they were not included in the document. To solve these inconvenient situations, submissions are analysed and, after a positive examination, they are included to LRP. In the next part, the exact implementation of the following projects, which are considered to be extremely important for the region is analysed. These projects are: 1. Revitalization of Warta East Boulevard in Gorzów Wielkopolski through the adaptation of the technical infrastructure for the cultural, recreational and tourist purposes, 2. Creation of the World Culture Park (Park of World Culture) through the revitalization of the park in the historic Drezdenko Stage I. 3. Revitalization of the City of Zielona Góra - Stage I and II 4. Revitalization of the port area in the historical part of Nowa Sól, 5. Revitalization of the Old Town in Wschowa, 6. Revitalization of the Old Town in Żagań - Stage I. On the basis of documents examined and tests carried out, the SWOT analysis of the degraded Lubuskie Voivodeship areas was conducted to determine the potential and opportunities for successful implementation of revitalization. It is possible to identify a large number of strengths and opportunities, however, there are also evident weaknesses in the Lubuskie Voivodeship. Total risk is small, but it has a big impact on the functioning of the region. The greatest exterior problem is the poor condition of the Polish economy. As for weaknesses, the urban, technical and social infrastructure, especially in rural areas, should be improved. The fight against high unemployment should also start. Most of the strengths of the natural environment concern the tourism potential. Therefore, the most likely regions for the revitalization of degraded areas are those closely related to the tourist industry. The steps to the involvement of local authorities and other stakeholders in order to fully exploit the potential of development in this area should be made. It can be a key factor. The natural conditions for the growth of organic farming should be exploited as well. In the last part of the report, proposals for the analyzed areas of research were drawn up. The recommendations aimed at improving the competitiveness of the Lubuskie region were also given. It was found that due to the high demand for funding to enable the implementation of projects and their positive impact on the region, it is necessary to announce the competition on Measure 4.3 under the current financial perspective, 18

19 as well as dedicate to revitalization actions additional funds in the future. It was noted that due to the fact that only 46% of residents surveyed had heard of the projects in the areas of municipalities, where they live, measures to promote LROP and individual projects ought to be identified. The recognition of best practices aims at collection of them and their development in the document. Code of good practices of the Measure 4.3. LROP might be useful for beneficiaries in the future. 19

20 3) Wprowadzenie Według Podręcznika rewitalizacji 7, pojęcie rewitalizacji odnosi się do działań prowadzonych na istniejących przestrzeniach zurbanizowanych, co odróżnia je od działań na terenach dotychczas niezabudowanych. Do działań rewitalizacyjnych można zaliczyć odbudowę zniszczonych, ale niegdyś żywych obszarów miejskich (np. centrów starych miast), mocno zdekapitalizowanych lub nawet utraconych w wyniku działań wojennych czy też powojennych dewastacji i rozbiórek. W obszarze pojęcia rewitalizacji mieszczą się również działania restrukturyzacji terenów poprzemysłowych i pomilitarnych. Według Wytycznych do Tworzenia Lokalnych Programów Rewitalizacji dla Województwa Lubuskiego na lata , rewitalizacja to kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na obszarze zdegradowanym proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, inicjowany przez jednostkę samorządu terytorialnego w celu wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego, w szczególności poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju, w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne. Kluczowe dla projektu jest również zdefiniowanie pojęcia obszar zdegradowany. Zgodnie z powyższym dokumentem, obszar zdegradowany to obszar spełniający co najmniej trzy z kryteriów określonych w Wytycznych MRR w zakresie programowania działań dotyczących mieszkalnictwa: a) wysoki poziom ubóstwa, b) wysoki poziom długotrwałego bezrobocia, c) wysoki poziom przestępczości i naruszeń prawa, d) niski poziom aktywności gospodarczej, e) porównywalnie niższy poziom wartości zasobu mieszkaniowego. Zadaniem badania jest określenie znaczenia zrealizowanych projektów, identyfikacja dobrych praktyk i wypracowanie rekomendacji, a także określenie dotychczasowych oraz potencjalnych efektów działań Priorytetu IV LRPO Działania 4.3 w obszarach: ożywiania społeczno-gospodarczego obszarów miejskich i wiejskich (w tym powojskowych, poprzemysłowych i popegeerowskich) województwa lubuskiego, zmiana dotychczasowych funkcji zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich województwa lubuskiego, 7 Podręcznik rewitalizacji. Zasady, procedury i metody działania współczesnych procesów rewitalizacji, Warszawa Opracowanie: GTZ Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit przy współpracy Institut für Wohnen und Umwelt Darmstadt, , s

Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych

Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych Raport Końcowy Badanie ewaluacyjne jest finansowane ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

4.2. Ocena realizacji celów i wskaźników RPO WD oraz Priorytetu 5 Energetyka, a także wybranych strategii poprzez projekty objęte badaniem...

4.2. Ocena realizacji celów i wskaźników RPO WD oraz Priorytetu 5 Energetyka, a także wybranych strategii poprzez projekty objęte badaniem... Raport końcowy Ewaluacja wpływu projektów realizowanych w Priorytecie 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne i Priorytecie 5 Energetyka RPO WD oraz wyznaczenie pożądanych kierunków działań na przyszłość

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY KIELCE 2014. dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

RAPORT KOŃCOWY KIELCE 2014. dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... Ocena możliwości wykorzystania środków UE z zakresu energetyki odnawialnej i efektywności energetycznej dostępnych dla podmiotów z województwa świętokrzyskiego w ramach programów operacyjnych 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Warszawa, grudzień 2012

Raport końcowy. Warszawa, grudzień 2012 Analiza i ocena wydatkowania środków w ramach RPOWŚ 2007-2013 na projekty z zakresu edukacji, kultury, turystyki i sportu oraz zbadanie potrzeb samorządów lokalnych w zakresie tego typu inwestycji w latach

Bardziej szczegółowo

nstwic Raport końcowy

nstwic Raport końcowy nstwic Ocena realizacji i i efektów projektów partnerskich i i zintegrowanych w ramach RPO WSL 2007-2013 w kontekście zastosowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w przyszłym okresie programowania

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM RAPORT Z BADANIA: ANALIZA POTRZEB INFRASTRUKTURALNYCH W RAMACH ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Wpływ projektów realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 na zatrudnienie w województwie kujawsko-pomorskim Raport końcowy

Wpływ projektów realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 na zatrudnienie w województwie kujawsko-pomorskim Raport końcowy Wpływ projektów realizowanych w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 na zatrudnienie w województwie kujawsko-pomorskim Raport końcowy Warszawa, 2015 r. Badanie ewaluacyjne finansowane jest ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Raport końcowy. Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Raport końcowy Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, 27 listopada 2012 r. Projekt finansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. WYG PSDB Sp. z o. o. ul. Sienna 64 00-825 Warszawa. Tel: + 48 22 492 71 04. Fax: + 48 22 492 71 39. wygpsdb@wygpsdb.pl. www.wygpsdb.

Raport końcowy. WYG PSDB Sp. z o. o. ul. Sienna 64 00-825 Warszawa. Tel: + 48 22 492 71 04. Fax: + 48 22 492 71 39. wygpsdb@wygpsdb.pl. www.wygpsdb. Raport końcowy Analiza ex-ante zawodności rynku i nieoptymalnego poziomu inwestycji na terenie województwa mazowieckiego w kontekście wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

OCENA WPŁYWU POLITYKI SPÓJNOŚCI NA ROZWÓJ MIAST POLSKICH (w ramach ewaluacji ex post NPR 2004-2006)

OCENA WPŁYWU POLITYKI SPÓJNOŚCI NA ROZWÓJ MIAST POLSKICH (w ramach ewaluacji ex post NPR 2004-2006) OCENA WPŁYWU POLITYKI SPÓJNOŚCI NA ROZWÓJ MIAST POLSKICH (w ramach ewaluacji ex post NPR 2004-2006) Badanie zostało wykonane na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przez Centrum Europejskich Studiów

Bardziej szczegółowo

Wpływ realizacji RPO WZ na strategie Województwa Zachodniopomorskiego

Wpływ realizacji RPO WZ na strategie Województwa Zachodniopomorskiego Wpływ realizacji RPO WZ na strategie Województwa Zachodniopomorskiego Maj 2012 Badanie ewaluacyjne jest finansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wybrzeże Słowackiego 12-14 50-411 Wrocław

RAPORT KOŃCOWY ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wybrzeże Słowackiego 12-14 50-411 Wrocław RAPORT KOŃCOWY Ewaluacja wpływu projektów realizowanych w RPO WD w kategoriach interwencji 10, 11, 13 wraz z wyznaczeniem typów projektów preferowanych ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

ASM - CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU

ASM - CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM - CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU Ocena jakości, skuteczności i użyteczności wsparcia z EFS w zakresie kształcenia nauczycieli w ramach Działania 9.4 PO KL Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty

Bardziej szczegółowo

wykorzystano metody i techniki analizy danych: analizę wskaźników, analizę przestrzenną, metodę SWOT. Skala wprowadzania rozwiązań innowacyjnych

wykorzystano metody i techniki analizy danych: analizę wskaźników, analizę przestrzenną, metodę SWOT. Skala wprowadzania rozwiązań innowacyjnych Ocena wpływu dotacji inwestycyjnych na wzrost konkurencyjności oraz innowacyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw wspieranych w ramach schematu 2.1. A Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MSP

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Kutno, Październik 2013r. Autorzy: Dawid Piechociński Małgorzata Walczak-Gomuła Michał Jabłoński

RAPORT KOŃCOWY. Kutno, Październik 2013r. Autorzy: Dawid Piechociński Małgorzata Walczak-Gomuła Michał Jabłoński RAPORT KOŃCOWY Badanie ewaluacyjne pn. Ocena doświadczeń oraz rezultatów związanych z realizacją projektów PO KL polegających na prowadzeniu szkoleń i doradztwa umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

RAPORT KOŃCOWY. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 c Ocena skuteczności projektów obejmujących współpracę instytucji B+R i biznesu, w zakresie realizacji transferu wiedzy między sferą nauki i przedsiębiorstw w programach stażowych (Poddziałanie 8.2.1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ I POLITYKI SPÓJNOŚCI NA ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

WPŁYW WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ I POLITYKI SPÓJNOŚCI NA ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH WPŁYW WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ I POLITYKI SPÓJNOŚCI NA ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH Raport końcowy Badanie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Raport końcowy Ocena funkcjonowania lokalnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Wpływ wsparcia RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na funkcjonowanie Instytucji Otoczenia Biznesu

RAPORT KOŃCOWY. Wpływ wsparcia RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na funkcjonowanie Instytucji Otoczenia Biznesu RAPORT KOŃCOWY Wpływ wsparcia RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na funkcjonowanie Instytucji Otoczenia Biznesu Poznań, sierpień 2013 BADANIE EWALUACYJNE PN.: WPŁYW WSPARCIA RPO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Termin realizacji badania luty - czerwiec 2013 r. Zamawiający. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń

Termin realizacji badania luty - czerwiec 2013 r. Zamawiający. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń Badanie ewaluacyjne Analiza wsparcia przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 - Raport końcowy Termin realizacji badania luty -

Bardziej szczegółowo

----------------------------------- 2 --------------------------------------- Agrotec Polska Sp. z o.o.

----------------------------------- 2 --------------------------------------- Agrotec Polska Sp. z o.o. Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności oraz przez budżet państwa w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Raport Końcowy

Bardziej szczegółowo

Focus Group Konsorcjum Badawcze Albert Terelak Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Sp. z o.o. Marzec 2012

Focus Group Konsorcjum Badawcze Albert Terelak Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Sp. z o.o. Marzec 2012 Raport z badania Sytuacja kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Specyfika, standardy, parytety i oczekiwania Konsorcjum firm: Focus Group Konsorcjum Badawcze Albert Terelak Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Badanie ewaluacyjne pn. Analiza potrzeb inwestycyjnych sektora ochrony zdrowia w kontekście programowania nowej perspektywy finansowej 2014 2020

Badanie ewaluacyjne pn. Analiza potrzeb inwestycyjnych sektora ochrony zdrowia w kontekście programowania nowej perspektywy finansowej 2014 2020 RAPORT Z BADANIA Badanie ewaluacyjne pn. Analiza potrzeb inwestycyjnych sektora ochrony zdrowia w kontekście programowania nowej perspektywy finansowej 2014 2020 Zamawiający: Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa

Bardziej szczegółowo

Poznań, lipiec 2012 roku

Poznań, lipiec 2012 roku RAPORT KOŃCOWY Z BADAŃ Ewaluacja wpływu projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WD dot. infrastruktury społecznej w zakresie Priorytetu 7 Edukacja" i Priorytetu 8 Zdrowie" na poprawę warunków

Bardziej szczegółowo

BADANIE EFEKTÓW PROJEKTÓW

BADANIE EFEKTÓW PROJEKTÓW BADANIE EFEKTÓW PROJEKTÓW OBEJMUJĄCYCH KURSY JĘZYKOWE ORAZ ICT, REALIZOWANYCH W RAMACH KOMPONENTU REGIONALNEGO POKL 2007-2013 W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Raport końcowy Opracował zespół konsultantów: Poznań,

Bardziej szczegółowo

Streszczenie... 8. Abstract...13. Wykaz skrótów...18. 1. Wprowadzenie...19

Streszczenie... 8. Abstract...13. Wykaz skrótów...18. 1. Wprowadzenie...19 Spis treści Streszczenie... 8 Abstract...13 Wykaz skrótów...18 1. Wprowadzenie...19 2. Opis zastosowanej metodologii oraz źródła informacji wykorzystywane w badaniu...19 2.1. Koncepcja badania...19 2.1.1.

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PROJEKTÓW Z ZAKRESU TURYSTYKI I KULTURY NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY REGIONU

WPŁYW PROJEKTÓW Z ZAKRESU TURYSTYKI I KULTURY NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY REGIONU WPŁYW PROJEKTÓW Z ZAKRESU TURYSTYKI I KULTURY NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY REGIONU Pozycja turystyki województwa podlaskiego na tle kraju i Europy Redakcja naukowa: Elżbieta Szymańska Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

Analiza projektów. szkoleniowych realizowanych. Streszczenie Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Analiza projektów. szkoleniowych realizowanych. Streszczenie Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej Streszczenie Badanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Analiza projektów szkoleniowych realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL projekty

Bardziej szczegółowo

Instytut Badań Strukturalnych ul. Rejtana 15 lok. 25/28 02-516 Warszawa, Polska e-mail: ibs@ibs.org.pl www.ibs.org.pl

Instytut Badań Strukturalnych ul. Rejtana 15 lok. 25/28 02-516 Warszawa, Polska e-mail: ibs@ibs.org.pl www.ibs.org.pl Ocena efektów zastosowania mechanizmów komplementarności, koordynacji oraz wewnętrznej demarkacji interwencji wspieranych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, w kontekście wniosków

Bardziej szczegółowo