RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA"

Transkrypt

1 Wpływ projektów zrealizowanych w ramach Priorytetu IV. LRPO Działanie 4.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich na ożywienie gospodarcze zdegradowanych obszarów oraz na uzdrowienie ich funkcji społecznych i kulturalnych RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA Gdańsk, czerwiec

2 Zamawiający Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Ul. Podgórna 7, Zielona Góra Wykonawca Konsorcjum firm: EU-Consult Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1, Gdańsk oraz Instytut Badawczy IPC Agnieszka Kotlińska ul Aleksandra Ostrowskiego 30, Wrocław 2

3 Spis treści 1) Streszczenie ) Summary ) Wprowadzenie Cele badania Zakres badania Kryteria ewaluacyjne ) Metodologia badania Pytania badawcze Metodyka badania ) Wyniki badania Skuteczność oraz efektywność projektów realizowanych w ramach Działania 4.3 LRPO Osiągnięte oraz potencjalne efekty projektów realizowanych w ramach Działania 4.3 LRPO Znaczenie zrealizowanych projektów w kontekście podnoszenia poziomu życia społeczności lokalnych i regionalnych Dobre praktyki Charakterystyka Lokalnych Programów Rewitalizacji ) Analiza przypadku (case study) ) Wewnętrzny potencjał, szanse oraz zagrożenia na drodze ku rewitalizacji obszarów zdegradowanych w województwie lubuskim ) Wnioski i rekomendacje ) Wykaz rysunków, tabel i wykresów

4 1) Streszczenie Niniejszy dokument stanowi raport końcowy z badania Wpływ projektów zrealizowanych w ramach Priorytetu IV. LRPO Działanie 4.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich na ożywienie gospodarcze zdegradowanych obszarów oraz na uzdrowienie ich funkcji społecznych i kulturalnych. Głównym celem Działania 4.3 LRPO jest ożywienie zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich (w tym powojskowych, poprzemysłowych i popegeerowskich) poprzez zmianę dotychczasowych funkcji i adaptację terenów oraz przekształcanie znajdujących się tam obiektów na inne cele: usługowe, gospodarcze, społeczne, edukacyjne, zdrowotne, rekreacyjne, kulturalne i turystyczne. W latach w ramach Działania 4.3 LRPO w województwie lubuskim Zarząd Województwa Lubuskiego wybrał do realizacji 18 projektów w trybie indywidualnym 1 : 1. Przebudowa i budowa zewnętrznej infrastruktury technicznej na osiedlu mieszkaniowym w Wędrzynie, 2. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku pokoszarowego przy ul. Myśliborskiej w Gorzowie Wlkp. na siedzibę filii Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji z Zielonej Góry, I Komisariatu Policji, Laboratorium Kryminalistycznego oraz Archiwum Komendy Wojewódzkiej Policji, 3. Przebudowa Placu Wojska Polskiego w Kostrzynie nad Odrą, 4. Przebudowa zabytkowych budynków i adaptacja terenów dla potrzeb Miejskiej Biblioteki w Nowej Soli, 5. Renowacja i adaptacja zabytkowego obiektu zamkowego w Sulechowie przy Al. Wielkopolskiej na cele kulturalne wraz z zagospodarowaniem terenu, 6. Rewitalizacja Bulwaru Nadwarciańskiego Wschodniego w Gorzowie Wlkp. poprzez adaptację infrastruktury technicznej na cele kulturowe, rekreacyjne i turystyczne, 7. Rewitalizacja dzielnicy portowej w zabytkowej części miasta Nowa Sól, 8. Rewitalizacja historycznego układu komunikacyjno-urbanistycznego śródmieścia Świebodzina etap I, 9. Rewitalizacja Miasta Zielona Góra Etap I i Etap II, 10. Rewitalizacja budynku F przy ul. Zyty w Zielonej Górze, 11. Rewitalizacja Parku Miejskiego w Kostrzynie nad Odrą, 12. Rewitalizacja Starego Miasta w Nowym Miasteczku, 1 Indykatywny Plan Inwestycyjny Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata z dnia 5 marca 2013,

5 13. Rewitalizacja Starego Miasta w Ośnie Lubuskim układ komunikacyjny wraz z małą infrastrukturą, 14. Rewitalizacja Starego Miasta we Wschowie, 15. Rewitalizacja Starówki Miejskiej w Żaganiu etap I, 16. Rewitalizacja Starówki w Żarach, 17. Rewitalizacja Śródmieścia Kożuchowa etap I, 18. Utworzenie Parku Kultur Świata (Park of World Culture) poprzez rewitalizację zabytkowego założenia parkowego w Drezdenku - I etap. Do końca kwietnia 2013 roku zostało podpisanych 17 umów, natomiast zakończyła się realizacja 6 inwestycji. W niniejszym raporcie skoncentrowano się na następujących obszarach badawczych: Skuteczność i efektywność wsparcia inwestycji w ramach rewitalizacji na podstawie projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach Działania 4.3 LRPO, Osiągnięte oraz potencjalne efekty wynikające z realizacji inwestycji w ramach Działania 4.3 LRPO, Znaczenie zrealizowanych projektów w procesie podnoszenia poziomu życia społeczności lokalnej/regionalnej, Dobre praktyki oraz sformułowanie rekomendacji w obszarze optymalnego ukierunkowania wsparcia w przyszłej perspektywie w obszarze działań rewitalizacyjnych w województwie lubuskim. Rewitalizacja (łac. re+vita dosłownie: przywrócenie do życia, ożywienie) to działanie skupione na ożywieniu zdegradowanych obszarów miast, np. poprzemysłowych, którego celem jest znalezienie dla nich nowego zastosowania i doprowadzenie do stanu, w którym obszary zmieniają swoją funkcję. Głównymi celami rewitalizacji zdegradowanych obszarów w województwie lubuskim w ramach Działania 4.3 są: zwiększenie zrównoważonego rozwoju oraz polityki równych szans, zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu oraz atrakcyjności dla inwestorów, ulepszenie infrastruktury edukacyjnej i mieszkalnej oraz infrastruktury ochrony zdrowia, poprawa funkcji kulturowych, poprawa konkurencyjności gospodarczej. 5

6 Do dnia 5 grudnia 2012 r. na projekty realizowane w ramach Działania 4.3 LRPO udało się zakontraktować 86,3% przyznanych środków 2. W II kwartale 2013 roku nastąpi ogłoszenie pierwszego konkursu dotyczącego tego Działania, przeznaczono na niego 15 mln złotych 3. Większość projektów swoim zasięgiem objęła dużą liczbę obiektów infrastruktury miejskiej. Poprzez równoległe oddziaływanie na wiele elementów starano się uzyskać efekt synergii, aby znacznie poprawić konkurencyjność analizowanych obszarów. W Wędrzynie wybudowano place sportowe, ścianę do tenisa, trzy place zabaw, sześć placyków gospodarczych. Zbudowano także energooszczędne osiedle oraz sieć wodociągową. Zmodernizowano także drogi i chodniki. W Nowym Miasteczku dokonano dogłębnej rewitalizacji Starego Miasta, m.in. wyremontowano i przebudowano ulice oraz place miejskie. Od podstaw wybudowano ciągi pieszo-rowerowe oraz wyremontowano kościół pod wezwaniem Opatrzności Bożej. Największą liczbę kierunków działań wskazano w wypadku gminy Drezdenko utworzony tam Park Kultur Świata wpływa pozytywnie na takie czynniki jak przedsiębiorczość, atrakcyjność turystyczna i inwestycyjna czy bezpieczeństwo. Inwestycje realizowane w Żarach, Kostrzynie nad Odrą (Przebudowa Placu Wojska Polskiego) i Wędrzynie oddziałują na nieco mniejszą liczbę obszarów funkcjonowania regionu, tzn. oddziałują głównie na zewnętrzną infrastrukturę, ale także mają pozytywny wpływ na jakość życia mieszkańców oraz pełnią funkcje sportoworekreacyjne. Projekty z zakresu rewitalizacji podjęte w ramach Działania 4.3 dotyczą przedsięwzięć kompleksowych. Najczęściej inwestowano w renowację dróg, chodników i mostów. Popularne były również wydatki dotyczące zieleni i małej architektury, oświetlenia, sieci wodociągowej i kanalizacji oraz miejsc postojowych. Jedynie nieliczne inwestycje związane były z placami i placami zabaw oraz z obiektami sportowymi. Około 56% projektów objęło inwestycje w obiekty kulturowe i historyczne. Przyciąganie turystów pozwala lokalnym przedsiębiorcom, zwłaszcza tym z branży gastronomicznej i hotelarskiej, na zwiększenie przychodów i zatrudnienia. Z atrakcyjnością turystyczną bezpośrednio związane są funkcje kulturowe oraz bezpieczeństwo. W analizowanych projektach podniesieniu poziomu bezpieczeństwa służyło zarówno rewitalizowanie obszarów do tej pory kojarzonych z wysokim poziomem przestępczości, jak również instalowanie systemów monitoringu. Kolejne 2 Dane uzyskane od Zamawiającego 3 Harmonogram ogłaszania konkursów w ramach LRPO na rok 2013 z dnia ,

7 wyzwania poruszane w realizowanych projektach to zwiększenie atrakcyjności dla inwestorów, zwiększanie przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy. W województwie lubuskim bezrobocie w lutym 2013 roku wyniosło 17%, w związku z tym tworzenie nowych miejsc pracy jest jednym z priorytetów dla województwa. Bariery, występujące w 1/3 spośród wdrażanych projektów, dotyczyły konieczności wykonania robót dodatkowych, braku inwentaryzacji infrastruktury podziemnej, zjawisk środowiskowych oraz ograniczeń w możliwości zarządzania projektem w sytuacji, gdy realizowany jest on przez kilka podmiotów. Beneficjenci Działania 4.3 LRPO zgodnie odpowiedzieli, że rewitalizacja obszarów przyczyniła się do poprawy jakości życia ich mieszkańców, w zdecydowanej większości wypadków wpłynęła ona również pozytywnie na konkurencyjność gospodarczą regionu. Dzięki niej powstają nowe przedsiębiorstwa i miejsca pracy. Wiele instytucji zostało dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Projekty realizowane w Kostrzynie i Gorzowie Wlkp. miały wpływ na poprawę funkcji kulturowych, rekreacyjnych i turystycznych. W Gorzowie zrewitalizowano Bulwar Nadwarciański Wschodni poprzez adaptację infrastruktury technicznej na cele kulturowe, rekreacyjne i turystyczne. Powstały tam m.in. pływające fontanny, plac wydarzeń artystycznych, plac zabaw oraz altany z ławkami dla seniorów. Inwestycje dokonane na terenie Kostrzyna i Zielonej Góry wpłynęły pozytywnie na infrastrukturę mieszkalną. Beneficjenci z Gorzowa Wielkopolskiego i Zielonej Góry wskazali, iż projekty poprawiły stan środowiska naturalnego. Wszyscy respondenci stwierdzili, że potrzeby mieszkańców zostały bardzo dobrze zidentyfikowane. Zdecydowana większość Beneficjentów Działania 4.3 LRPO stwierdziła, że produkty założone na etapie tworzenia projektu zostały w pełni osiągnięte wynik ten jest bardzo zadowalający. W dużej mierze (93% przypadków) skorzystali oni z konsultacji społecznych na etapie przygotowania projektu, z czego zdecydowaną większość stanowiły konsultacje reprezentatywne. Jedynie w 7% przypadków skorzystano z konsultacji eksperckich. O znaczeniu konsultacji społecznych świadczy fakt, iż dwie trzecie respondentów uznało, że projekty w ramach przygotowania których przeprowadzono konsultacje społeczne są bardziej efektywne od tych, przy których takiego działania zabrakło. Prawie wszyscy Beneficjenci (93%) są zdania, że działania podjęte w ramach projektu okazały się adekwatne w stosunku do potrzeb rewitalizowanych obszarów. Oznacza to, że projekty są bardzo efektywne. Niecałe 53% ankietowanych uważa, że podjęte działania w stopniu bardzo dużym przyczyniły się do rewitalizacji zdegradowanych obszarów. 7

8 Respondenci uznali, że dzięki realizacji inwestycji w ramach Działania 4.3 LRPO wzrosła konkurencyjność regionu: jako miejsca zamieszkania (87% ankietowanych), w obszarze turystyki (93%), w zakresie inwestycji (73%). Świadczy to, iż realizowane projekty miały większy wpływ na infrastrukturę społeczną niż na infrastrukturę wspierającą przedsiębiorczość. Dominowała odpowiedź, że podjęte działania przyczynią się bądź już przyczyniły się do ożywienia gospodarczego regionu. Dwie trzecie biorących udział w badaniu zaobserwowało poprawę stanu środowiska naturalnego. Znacząca większość uczestników badania ilościowego CATI dostrzegła pozytywny wpływ projektu na życie mieszkańców jako ogółu świadczy to o potrzebie realizacji kolejnych inwestycji. Przeważnie respondenci odpowiadali, że realizacja tego typu projektów to dobry pomysł na przyszłość lub dla innych obszarów. Z drugiej jednak strony jedynie 29% respondentów zanotowało poprawę osobistej jakości życia jest to związane z faktem, iż dokonane inwestycje mają ograniczony zasięg, do tego należy wziąć pod uwagę pogarszającą się sytuację gospodarczą w Polsce. Bardzo zastanawiające są odpowiedzi respondentów dotyczące oceny stanu środowiska naturalnego i liczby inwestycji w regionie liczba respondentów uznających, że nastąpiło polepszenie była bardzo zbliżona do tych, którzy zaobserwowali pogorszenie sytuacji. Jedna czwarta osób uznała, że konkurencyjność gospodarcza regionu spadła, zaś jedynie 16% uważa, że wzrosła. Świadczy to o tym, że liczba i wartość inwestycji dokonywana w regionie nie jest wystarczająca, aby przezwyciężyć pogarszające się warunki gospodarcze oraz proces wyniszczania środowiska naturalnego. Nieco ponad jedna czwarta biorących udział w badaniu uznała, że sytuacja w regionie pogorszyła się, 16%, że polepszyła się, reszta nie dostrzegła zmian. Podrozdział 5.4 niniejszego raportu dotyczy dobrych praktyk - uniwersalnych procesów, technik lub innowacji, pozwalających na osiągnięcie wyznaczonego celu w sposób skuteczny i efektywny. Beneficjenci jako dobre praktyki wskazali określenie właściwych miejsc do rewitalizacji oraz możliwość skorzystania z finansowania, zaś przedstawiciele instytucji zlokalizowanych w rewitalizowanych gminach zwracali uwagę przede wszystkim na poprawę infrastruktury. Do dobrych praktyk zaliczono między innymi tworzenie przestrzeni wypoczynkowej dla mieszkańców, czynienie obiektów miejscem spotkań kulturalnych, a nawet odkrywanie i odbudowę obiektów o znaczeniu historycznym, które w istotny sposób zmieniają funkcjonalność otoczenia. 8

9 Przykładem dobrej praktyki dostrzeżonym w trakcie pracy nad niniejszym raportem jest realizowanie inwestycji przy współpracy z okolicznymi podmiotami. Kooperacja umożliwia lepsze zidentyfikowanie potrzeb ludności oraz sprawia, iż wzrasta sprawność wdrażania inwestycji. Kolejnym przejawem dobrych praktyk było odpowiednie zbadanie oczekiwań osób zamieszkujących rewitalizowane obszary poprzez prowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami, organizacjami, instytucjami i podmiotami gospodarczymi, jak również prowadzenie sondażowych badań opinii społecznej dotyczących kluczowych dla gminy kwestii. W kolejnej części raportu dokonano analizy Lokalnych Programów Rewitalizacji (LPR) - wieloletnich programów przyjętych i koordynowanych przez samorządy terytorialne (głównie lokalne), mające na celu rewitalizację określonych obszarów zdegradowanych, realizowane zgodnie z określonymi harmonogramami czasowymi i finansowane z określonych źródeł. Wszyscy Beneficjenci Działania 4.3 stwierdzili, iż zadbano o bardzo dobrą identyfikację potrzeb mieszkańców na etapie tworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji. W celu zagwarantowania, iż plany przedstawione w LPR są zgodne z potrzebami regionu realizowano badania ankietowe, organizowano spotkania z przedstawicielami lokalnych podmiotów oraz spotkania grup eksperckich, jak również tworzono fora internetowe pozwalające na swobodną wypowiedź. Po dokonaniu analizy porównawczej Lokalnych Programów Rewitalizacji oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia , Krajowego Programu Reform Europa 2020, Strategii Rozwoju Kraju oraz Strategicznych wytycznych Wspólnoty na lata stwierdzono zgodność między treścią LPR a wytycznymi zawartymi w pozostałych dokumentach. Oznacza to, iż obszary rewitalizacji, których dotyczą inwestycje zostały uznane za kluczowe przez liczne niezależne zespoły opracowujące plany działań, w związku z czym przeznaczanie na nie funduszy jest uzasadnione. Najczęściej wskazywaną barierą skutecznego wdrażania Lokalnych Programów Rewitalizacji są ograniczenia finansowe. Budżety gmin obciążone są wieloma wydatkami, w związku z czym poszukuje się innych źródeł finansowania, wśród których kluczową rolę odgrywa LRPO. Zwrócono uwagę na problem z pozyskaniem funduszy na działania miękkie, jak na przykład szkolenia dla bezrobotnych. Aby rozwiązać 9

10 ten problem, Urząd Pracy rozpoczął tworzenie programu aktywizacji zawodowej. Udało się również uzyskać wsparcie Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej, która utworzyła nowy oddział i zajmuje się pomaganiem przedsiębiorcom w opracowywaniu dokumentacji oraz wskazywaniem im potencjalnych źródeł dofinansowania. Niekiedy barierę stanowi struktura własności mieszkańcy, którzy nabyli mieszkania nie mogą pozyskać środków unijnych na prace remontowe. Za problem uznano także brak inicjatora działań inwestycyjnych. W tym wypadku za rozwiązanie uznano podjęcie pierwszych kroków przez gminę, co pociąga za sobą wydatki ze strony innych podmiotów. Wskazano również na barierę mentalną po zakończeniu inwestycji część osób zamieszkujących zrewitalizowane budynki nie zaakceptowała podniesienia standardu życia, nie dbała o swoje miejsce zamieszkania. Beneficjent próbował walczyć z tym negatywnym zjawiskiem poprzez zamianę, kupno i wynajem mieszkań. Za bariery uznano także konieczność odnalezienia programu odpowiadającego konkretnej sytuacji oraz wymagania formalne, zniechęcające do podejmowania działań lub je utrudniające. Wskazano, iż w sytuacji, gdy w związku ze zmianą przepisów prawa Urząd Marszałkowski ma obowiązek zaktualizować wytyczne, gmina również musi zmienić swoje dokumenty i ponownie przeprowadzić konsultacje społeczne, aby móc ubiegać się o dotacje. Zdarza się, iż po zakończeniu działań nad Lokalnym Programem Rewitalizacji wspólnoty mieszkaniowe zgłaszają się z problemami, na które nie można przeznaczyć pieniędzy, gdyż nie zostały ujęte w dokumencie. Aby rozwiązać ten problem analizuje się zgłoszenia i, po pozytywnym rozpatrzeniu, włącza do LPR. W następnej części raportu dokładnej analizie poddano realizację następujących projektów, które zostały uznane za wyjątkowo istotne dla województwa: 1. Rewitalizacja Bulwaru Nadwarciańskiego Wschodniego w Gorzowie Wlkp. poprzez adaptację infrastruktury technicznej na cele kulturowe, rekreacyjne i turystyczne, 2. Utworzenie Parku Kultur Świata (Park of World Culture) poprzez rewitalizację zabytkowego założenia parkowego w Drezdenku - I etap, 3. Rewitalizacja Miasta Zielona Góra Etap I i II, 4. Rewitalizacja dzielnicy portowej w zabytkowej części miasta Nowa Sól, 5. Rewitalizacja Starego Miasta we Wschowie, 6. Rewitalizacja Starówki Miejskiej w Żaganiu etap I. Na podstawie przeanalizowanych dokumentów oraz zrealizowanych badań dokonano analizy SWOT dla zdegradowanych obszarów województwa lubuskiego w celu określenia potencjału i szans na pozytywne przeprowadzenie rewitalizacji. Możliwe jest wskazanie dużej liczby mocnych stron i szans, widoczne są jednak słabe strony województwa lubuskiego. Liczba zagrożeń jest niewielka, ale mają one duży wpływ na funkcjonowanie regionu. Największy problem zewnętrzny stanowi słaba kondycja 10

11 gospodarki polskiej. Jeżeli chodzi o rozwiązywanie problemów, to warto poprawić infrastrukturę miejską, techniczną oraz społeczną. Należy także podjąć walkę z wysokim bezrobociem. Najwięcej mocnych stron dotyczy naturalnego środowiska oraz znacznego potencjału turystycznego. W związku z tym największe szanse województwa na rewitalizację obszarów zdegradowanych są ściśle powiązane z branżą turystyczną. Wskazane są działania mające na celu zaangażowanie władz lokalnych oraz innych podmiotów, aby w pełni wykorzystać potencjał rozwoju w tej dziedzinie, ponieważ może być on kluczowym czynnikiem rozwoju województwa. Powinny zostać wykorzystane naturalne warunki do rozwoju ekologicznego rolnictwa. W ostatniej części raportu sporządzono wnioski dotyczące analizowanych obszarów badawczych, jak również udzielono rekomendacji mających na celu poprawę konkurencyjności województwa lubuskiego. Stwierdzono, iż w związku z dużym zapotrzebowaniem na dofinansowanie umożliwiające realizację projektów oraz ich pozytywnym oddziaływaniem na region konieczne jest ogłoszenie konkursu dotyczącego Działania 4.3 w ramach obecnej perspektywy finansowej, jak również zadedykowanie temu działaniu dodatkowych środków finansowych w przyszłości. Zwrócono uwagę, iż w związku z tym, że jedynie 46% ankietowanych mieszkańców słyszało o projektach realizowanych na terenach gmin, w których żyją, należy zintensyfikować działania promujące LRPO oraz poszczególne projekty. Zidentyfikowanie dobrych praktyk skłania do zebrania ich oraz opracowania w formie dokumentu. Kodeks dobrych praktyk LRPO mógłby być użyteczny dla przyszłych Beneficjentów Programu. 11

12 2) Summary This document constitutes the final report of the study "The impact of projects implemented under Priority IV. LROP Measure 4.3. Revitalization of degraded urban and rural areas on economic recovery of degraded areas and on the improvement of their social and cultural functions". The main objective of Measure 4.3 LROP is a revival of degraded urban and rural areas (including post-military, post-industrial and post-pgr areas) by adapting the areas as well as transforming the functions of objects located there to: service, economic, social, educational, health, recreation, cultural and tourist functions. In the years , under Measure 4.3 LROP in the Lubuskie Voivodeship, 18 projects have been chosen in the individual mode 4 : 1. Reconstruction and construction of technical infrastructure outside a housing complex in Wędrzyn, 2. Reconstruction and change of use of the building in the area with barracks in the Myśliborska Street in Gorzów Wielkopolski into the headquarters of Independent Police Prevention sub-unit from Zielona Góra, the first police station, Forensic Laboratory and Archives of Regional Police Headquarters, 3. The rebuilding of the Polish Army Square in Kostrzyn, 4. Reconstruction of historic buildings and the adaptation of the areas for the needs of the Municipal Library in Nowa Sól, 5. Renovation and reconstruction of the historic castle in Sulechów in the Wielkopolska Avenue for cultural purposes with the land development, 6. Revitalization of Warta East Boulevard in Gorzów Wielkopolski through the adaptation of the technical infrastructure for the cultural, recreational and tourist purposes, 7. Revitalization of the port area in the old part of Nowa Sól, 8. Revitalization of the historic downtown urban communication in Świebodzin - Stage I, 9. Revitalization of the City of Zielona Góra - Stage I and II, 10. Revitalization of the building F in the Zyta Street in Zielona Góra, 11. Revitalization of the City Park in Kostrzyn, 12. Revitalization of the Old Town in Nowe Miasteczko, 13. Revitalization of the Old Town in Ośno Lubuskie - communication system with small infrastructure, 4 Indicative Investment Plan of LROP for the years from the ( Indykatywny Plan Inwestycyjny Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata z dnia 5 marca 2013),

13 14. Revitalization of the Old Town in Wschowa, 15. Revitalization of the Old Town in Żagań - Stage I, 16. Revitalization of the Old Town in Żary, 17. Revitalization of the downtown in Kożuchowo - Stage I, 18. Creation of the World Culture Park (Park of World Culture) through the revitalization of the park in the historic Drezdenko Stage I. By the end of April 2013, the agreements concerning 17 of the abovementioned projects were signed and six of them have been already completed. This report focuses on the following research areas: Effectiveness and efficiency of investment support within the scope of revitalization, based on the projects that received funds under Measure 4.3. LROP, Achieved and potential effects arising from the realization of investments under Measure 4.3. LROP, The importance of projects in the process of improving the welfare of the local/regional society, Best practices and formulation of recommendations for the optimal targeting the support of the future in the field of revitalization activities in the Lubuskie Voivodeship. Revitalization (Latin - re + vita - literally restored to life, animation) is an action aimed at the recovery of degraded urban areas, such as redevelopment, directed to find a new use for them and bring about a situation when areas change their function. The main objectives of the revitalization of Lubuskie degraded areas, under Measure 4.3. are: increasing sustainable development and equal opportunities policy, increasing regional touristic attractiveness and attractiveness for investors, improvement of the educational infrastructure and housing, as well as health care infrastructure, improvement of cultural functions, improvement of economic competitiveness. Until the 5th of December 2012, 86.3% of allocated funds were contracted under the Measure 4.3. LROP 5. In the second quarter of 2013, the first contest concerning this measure will be announced and 15 million PLN will be allocated on this purpose 6. 5 Data obtained from the Purchasing Entity 6 The Schedule of announcing competitions within the framework of LROP for the year 2013 from the , (Harmonogram ogłaszania konkursów w ramach LRPO na rok 2013 z dnia )

14 As regards the scope of the projects, most of them have had the congeneric character and involved a large number of objects. Through parallel effect on many elements, it was attempted to achieve the effect of synergy in order to improve significantly the competitiveness of the areas analyzed. In Wędrzyn, there were built sports grounds, tennis wall, three playgrounds and six economic squares. The energy-efficient housing and water supply were built as well. Moreover, roads and sidewalks were modernized. In Nowe Miasteczko, a thorough revitalization of the Old Town was conducted, including streets and city squares that were rebuilt. The pedestrian and bicycle lanes were also rebuilt and the Church of Divine Providence was repaired. The highest number of actions was indicated in the Community Drezdenko - Park of World Cultures, which was created there, has a positive effect on such factors as entrepreneurship, touristic and investment attractiveness and safety. Projects in Żary, Kostrzyn (Reconstruction of the Polish Army Square) and Wędrzyn have an impact on a smaller number of areas of the region. They not only affect the external infrastructure, but also have a positive impact on quality of life, cultural functions and sport. Projects within the scope of revitalization activities undertaken under Measure 4.3. are complex investments. However, most of them were focused on investing in the renovation of roads, sidewalks and bridges. A lot of money was also spent on greenery and landscaping, lighting, water supply and sewage, parking spaces. Only a few investments were related to the squares, play rooms and sports facilities. About 56% of the projects related to investments in cultural and historical objects. Attracting tourists allows local entrepreneurs, especially those of the catering and hospitality, to increase revenues and employment. The tourist attractiveness is directly linked to cultural functions and safety. In the analyzed projects, the revitalization of degraded areas, which have been so far associated with the high level of crime, as well as installation of monitoring systems contributed to the raise of safety. The next challenges faced during projects implementation are the increase of attractiveness for investors, the increase of entrepreneurship and creation of new jobs. The unemployment in the Lubuskie Voivodeship in February 2013 amounted to 17%, thus creating new jobs is a key challenge for the region. Barriers occurring in the one third of the implemented projects include the need to carry additional work, the lack of an inventory of underground infrastructure, environmental 14

15 phenomena, and restrictions on the ability to manage a project when it is carried out by several operators. Beneficiaries of Measure 4.3. LROP replied unanimously that the revitalization of the area helped to improve the quality of life of their inhabitants and in the vast majority of cases, it also contributed positively to the economic competitiveness of the region. Thanks to this, new businesses and jobs have been generated. Many institutions have been adapted to the needs of people with disabilities. Projects in Kostrzyn and Gorzów Wielkopolski also affected the improvement of cultural, recreational and tourist functions. In Gorzów, Warta East Boulevard was revitalized through the adaptation of the technical infrastructure for cultural, recreational and tourist purposes. The floating fountains, the square for art events, a playground and benches for seniors were also formed there. Investments made in Zielona Góra and Kostrzyn have had a positive impact on the residential infrastructure. Beneficiaries from Gorzów Wielkopolski and Zielona Góra pointed out that the projects have improved the environment. All respondents reported that the needs of residents were very well identified. The vast majority of Measure 4.3. LROP Beneficiaries stated that the products planned to be achieved during the phase of project realization were attained the result is very satisfying. In 93% of cases, the public consultations were organised during the preparation of the project, out of which the great number constituted representative consultations. Only 7% of cases benefited from expert consultations. The importance of public consultation is proven by the fact that two thirds of respondents felt that the projects with public consultations were more efficient than those without consultations. Almost all beneficiaries (93%) believe that the actions taken during project implementation proved to be adequate for the needs of the revitalized areas. This means that projects are very effective. Less than 53% of respondents believe that taken measures have a very large contribution to the revitalization of degraded areas. Respondents observed that thanks to the realization of investment under Measure 4.3 LROP, competitiveness of the region has increased: as a place to live (87% of respondents), in the field of tourism (93%), in terms of investment (73%). This shows that projects have a greater impact on social infrastructure than on infrastructure supporting entrepreneurship. The answers that taken measures will 15

16 contribute or have contributed to the economic recovery of the region dominated. Two thirds in the study has observed improvement of the environment. The vast majority of the CATI quantitative examination participants, recognized the positive impact of the projects on the residents lives - this indicates a need for the investment. Most respondents answered that the implementation of such projects is a good idea for the future or for other areas of the region. On the other hand, only 29% of respondents reported improved quality of life it is related to the fact that the investments are limited in scope, to consider the deteriorating economic situation in Poland. Worth considering are the answers to the question about the assessment of the environment and the number of investments in the region. The number of surveyed people who considered significant level of improvement was very similar to those who observed deterioration. A quarter of people felt that the economic competitiveness of the region fell, while only 16% believe that it increased. This shows that the number and value of the investments made in the region is not sufficient to overcome the deteriorating economic conditions and the process of environment destruction. A little bit more than one fourth of the examined in the study found that the situation in the region had deteriorated, 16% that it had improved, the rest had not noticed changes. Section 5.4. of this report focuses on best practices - the universal processes, techniques and innovations, enabling to achieve the objective in an efficient and effective manner. Beneficiaries, as good practices to determine appropriate locations, pointed to the revitalization and the ability to take advantage of financing, and the representatives of the municipalities located in the revitalized emphasized mainly infrastructure improvements. One of the best practices was the creation of recreational space for residents, making objects of cultural meeting place, and even the discovery and restoration of historical buildings, which significantly alters the functionality of the environment. An example of good practice perceived while working on this report is the realization of the investment in co-operation with neighboring entities. Cooperation enables better identification of the local population s needs and contributes to the increase of the project implementation efficiency. Another indication of good practice was the adequate identification of the needs of the local community by conducting consultations with residents and organizations, institutions and businesses, as well as public opinion polls on key community issues. 16

17 In the next part of the report, the Local Revitalization Programmes (LRP) are analysed - multiannual programs adopted and coordinated by, mostly, local governments, designed to revitalize specific areas of degraded land, carried out in accordance with the specified time schedules and funded from certain sources. All Beneficiaries of Measure 4.3 found that very good identification of peoples needs at the stage of the Local Regeneration Programme was significant. In order to ensure that the plans presented in the LRP are consistent with the needs of the region, a survey was carried out and meetings with representatives of local bodies as well as gatherings of expert groups were organised. There were also online forums created that allow free speech. After making a comparative analysis of Local Revitalization Programmes and the National Strategic Reference Framework , the National Reform Programme 2020, the National Development Strategy and the Community Strategic Guidelines for 2007, a match between the content of LRP and guidelines contained in the documents was agreed. This indicates that the areas embraced by the investment are considered crucial by many independent teams that develop action plans, and therefore the allocation of funds for them is justified. Financial restrictions constitute the barrier in successful project implementation that was most often cited. The municipal budgets are overburdened with expenses. Therefore, other sources of finances are desired. The crucial role in this process is played by LROP. Attention was drawn to the issue of raising funds for soft activities such as training for the unemployed. To solve this problem, the Job Centre began to create professional activation program. It was also managed to get the support of The Association of Employers of the Lubuski Region that created a new branch and has been helping entrepreneurs in developing documentation and signposting to potential sources of funding. Sometimes, the barrier constitutes the ownership structure - people who have bought an apartment cannot obtain EU funds for renovations. The issue was the lack of an investment initiator. In this case, a solution was to take the first steps by the municipality, which involves expenditure from other entities. The mental barrier was also indicated after project completion, some people living in revitalized buildings do not accept raising standards of living, do not care about their place of residence. The beneficiary tried to fight this negative phenomenon by swapping, buying and renting apartments. The barrier was the need to find a program corresponding to the specific situation and requirements of formal action to discourage or hinder them. It was pointed out that in a situation where due to changes in the law Marshal's Office is required to apply the new guidelines, 17

18 the municipality also needs to change its guidelines and re-run a public consultation to be able to apply for grants. It happens that after the end of the Local Revitalization Program, residential communities notice problems and no money can be allocated to them because they were not included in the document. To solve these inconvenient situations, submissions are analysed and, after a positive examination, they are included to LRP. In the next part, the exact implementation of the following projects, which are considered to be extremely important for the region is analysed. These projects are: 1. Revitalization of Warta East Boulevard in Gorzów Wielkopolski through the adaptation of the technical infrastructure for the cultural, recreational and tourist purposes, 2. Creation of the World Culture Park (Park of World Culture) through the revitalization of the park in the historic Drezdenko Stage I. 3. Revitalization of the City of Zielona Góra - Stage I and II 4. Revitalization of the port area in the historical part of Nowa Sól, 5. Revitalization of the Old Town in Wschowa, 6. Revitalization of the Old Town in Żagań - Stage I. On the basis of documents examined and tests carried out, the SWOT analysis of the degraded Lubuskie Voivodeship areas was conducted to determine the potential and opportunities for successful implementation of revitalization. It is possible to identify a large number of strengths and opportunities, however, there are also evident weaknesses in the Lubuskie Voivodeship. Total risk is small, but it has a big impact on the functioning of the region. The greatest exterior problem is the poor condition of the Polish economy. As for weaknesses, the urban, technical and social infrastructure, especially in rural areas, should be improved. The fight against high unemployment should also start. Most of the strengths of the natural environment concern the tourism potential. Therefore, the most likely regions for the revitalization of degraded areas are those closely related to the tourist industry. The steps to the involvement of local authorities and other stakeholders in order to fully exploit the potential of development in this area should be made. It can be a key factor. The natural conditions for the growth of organic farming should be exploited as well. In the last part of the report, proposals for the analyzed areas of research were drawn up. The recommendations aimed at improving the competitiveness of the Lubuskie region were also given. It was found that due to the high demand for funding to enable the implementation of projects and their positive impact on the region, it is necessary to announce the competition on Measure 4.3 under the current financial perspective, 18

19 as well as dedicate to revitalization actions additional funds in the future. It was noted that due to the fact that only 46% of residents surveyed had heard of the projects in the areas of municipalities, where they live, measures to promote LROP and individual projects ought to be identified. The recognition of best practices aims at collection of them and their development in the document. Code of good practices of the Measure 4.3. LROP might be useful for beneficiaries in the future. 19

20 3) Wprowadzenie Według Podręcznika rewitalizacji 7, pojęcie rewitalizacji odnosi się do działań prowadzonych na istniejących przestrzeniach zurbanizowanych, co odróżnia je od działań na terenach dotychczas niezabudowanych. Do działań rewitalizacyjnych można zaliczyć odbudowę zniszczonych, ale niegdyś żywych obszarów miejskich (np. centrów starych miast), mocno zdekapitalizowanych lub nawet utraconych w wyniku działań wojennych czy też powojennych dewastacji i rozbiórek. W obszarze pojęcia rewitalizacji mieszczą się również działania restrukturyzacji terenów poprzemysłowych i pomilitarnych. Według Wytycznych do Tworzenia Lokalnych Programów Rewitalizacji dla Województwa Lubuskiego na lata , rewitalizacja to kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na obszarze zdegradowanym proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, inicjowany przez jednostkę samorządu terytorialnego w celu wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego, w szczególności poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju, w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne. Kluczowe dla projektu jest również zdefiniowanie pojęcia obszar zdegradowany. Zgodnie z powyższym dokumentem, obszar zdegradowany to obszar spełniający co najmniej trzy z kryteriów określonych w Wytycznych MRR w zakresie programowania działań dotyczących mieszkalnictwa: a) wysoki poziom ubóstwa, b) wysoki poziom długotrwałego bezrobocia, c) wysoki poziom przestępczości i naruszeń prawa, d) niski poziom aktywności gospodarczej, e) porównywalnie niższy poziom wartości zasobu mieszkaniowego. Zadaniem badania jest określenie znaczenia zrealizowanych projektów, identyfikacja dobrych praktyk i wypracowanie rekomendacji, a także określenie dotychczasowych oraz potencjalnych efektów działań Priorytetu IV LRPO Działania 4.3 w obszarach: ożywiania społeczno-gospodarczego obszarów miejskich i wiejskich (w tym powojskowych, poprzemysłowych i popegeerowskich) województwa lubuskiego, zmiana dotychczasowych funkcji zdegradowanych obszarów miejskich i wiejskich województwa lubuskiego, 7 Podręcznik rewitalizacji. Zasady, procedury i metody działania współczesnych procesów rewitalizacji, Warszawa Opracowanie: GTZ Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit przy współpracy Institut für Wohnen und Umwelt Darmstadt, , s

LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH, które uzyskały wynik pozytywny na ocenie merytorycznej

LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH, które uzyskały wynik pozytywny na ocenie merytorycznej Załącznik do Uchwały Nr. Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia. 2015 r. LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH, które uzyskały wynik pozytywny na merytorycznej Lp. Numer projektu Nazwa Beneficjenta Tytuł projektu

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie.

Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie. Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania 2014-2020. Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie. Plan spotkania: 1. Rewitalizacja - definicja 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PROGRAM REGIONALNY NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Poniżej podano wyłącznie stronę tytułową i spis treści Uszczegółowienia RPO, oraz, poniżej, zał. nr 6 do tego dokumetu.

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana

Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana Rewitalizacja. Komplementarny proces. Kompleksowa zmiana Rewitalizacja to wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe, obejmujące różne sfery życia. Sama definicja

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata Konferencja Rewitalizacja szansą rozwoju miasta Warszawy 30 czerwca 2006r Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005-2013 1. Czy Państwa zdaniem Warszawa

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland OECD Przegląd krajowej polityki miejskiej National Urban Policy Review of Poland 17-19 19 March 2010 ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland Zygmunt Ziobrowski Instytut Rozwoju Miast The

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka Pierwszy Obszar Rewitalizacji Warsztat 2 1 Opr. Dr hab. Piotr Lorens na bazie materiałów Urzędu Miasta Płocka Program spotkania Krótkie przypomnienie celów warsztatów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Wytyczne do opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji

Załącznik nr 4. Wytyczne do opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji Załącznik nr 4 Wytyczne do opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, czerwiec 2008

Bardziej szczegółowo

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a w perspektywie roku 2020 Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Wrocław 2010 Spis treści Wprowadzenie...7 1. Szanse i zagrożenia dla rozwoju Polski

Bardziej szczegółowo

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011

Implementation of the JEREMIE initiative in Poland. Prague, 8 November 2011 Implementation of the JEREMIE initiative in Poland Prague, 8 November 2011 Poland - main beneficiary of EU structural funds - 20% of allocation within cohesion policy (EUR 67 bln) Over EUR 10 bln of NSRF

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja w Regionalnym Programie Operacyjnym. Puławy, 20.03.2009 r.

Rewitalizacja w Regionalnym Programie Operacyjnym. Puławy, 20.03.2009 r. Rewitalizacja w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Lubelskiego Puławy, 20.03.2009 r. Znaczenie Lokalnego Programu Rewitalizacji w procesie aplikowania o środki z EFRR Znaczenie Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Brygida Beata Cupiał. Keywords: competitiveness, innovativeness, small and medium-sized enterprises, regional support policy

Brygida Beata Cupiał. Keywords: competitiveness, innovativeness, small and medium-sized enterprises, regional support policy Zarządzanie Publiczne, 2(18)/2012, s. 75-85 Kraków 2012 Published online September 10, 2012 doi: 10.4467/20843968ZP. 12.012.0536 Wsparcie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw w województwie

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Środki RPO WK-P na lata 2014-2020 jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Toruń, luty 2016 r. Definicja Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Lokalnego programu rewitalizacji miasta Przemyśla na lata

Opracowanie Lokalnego programu rewitalizacji miasta Przemyśla na lata Opracowanie Lokalnego programu rewitalizacji miasta Przemyśla na lata 2016-2023 Konsultacje społeczne 31.01.2017 Projekt realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie programów w Unii Europejskiej

Tworzenie programów w Unii Europejskiej Tworzenie programów w Unii Europejskiej Fundusze unijne w okresie programowania 2007-2013 Plan Programowanie na poziomie Unii Europejskiej Strategiczne Wytyczne Wspólnoty Cele polityki spójności Wymagania

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ Łódź, 6-7 czerwca 2016 r.

REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. REWITALIZACJA W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020 Łódź, 6-7 czerwca 2016 r. DOKUMENTY (1) Umowa Partnerstwa Działania rewitalizacyjne realizowane z EFRR mają na celu włączenie społeczności zamieszkujących

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Płocka Przedsięwzięcia rewitalizacyjne Opr. Dr hab. Piotr Lorens na bazie materiałów Urzędu Miasta Płocka 1 Rewitalizacja definicja Struktura prezentacji Plan rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE. Bielsko Biała r. Rybnik r. Częstochowa r.

REWITALIZACJA NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE. Bielsko Biała r. Rybnik r. Częstochowa r. REWITALIZACJA NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Bielsko Biała 28.09.2016 r. Rybnik 5.10.2016 r. Częstochowa 12.10.2016 r. CZYM JEST REWITALIZACJA? DEFINICJA REWITALIZACJI USTAWA O REWITALIZACJI Proces wyprowadzania

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA RUDA ŚLĄSKA DO ROKU 2030

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA RUDA ŚLĄSKA DO ROKU 2030 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA RUDA ŚLĄSKA DO ROKU 2030 Warsztat 1 Prowadzenie: prof. dr hab. Andrzej Klasik, dr Krzysztof Wrana, dr Adam Polko, mgr Marcin Budziński Fundacja Edukacji Przedsiębiorczej

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 13 marca 2014.

Warszawa, 13 marca 2014. . Większe zróżnicowanie zakresu projektów niż w systemie dotacyjnym. Wdrażanie inicjatywy JESSICA może się przyczynić do poprawy współpracy inwestorów prywatnych z władzami miast. Wdrażanie inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2016-2023 Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka 1 Agenda Wprowadzenie o GPR Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych Obszar zdegradowany

Bardziej szczegółowo

Kluczowe elementy i cechy programu rewitalizacji

Kluczowe elementy i cechy programu rewitalizacji Kluczowe elementy i cechy programu rewitalizacji Spotkanie edukacyjne KOMPLEKSOWA REWITALIZACJA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM Toruń, 15 września 2016 r. Andrzej Brzozowy //

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym oraz inwestycje w infrastrukturę społeczną i zdrowotną

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym oraz inwestycje w infrastrukturę społeczną i zdrowotną Rewitalizacja zdegradowanych obszarów w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym oraz inwestycje w infrastrukturę społeczną i zdrowotną Łukasz Tur Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XII. Monitoring i ewaluacja lokalnego programu rewitalizacji

ROZDZIAŁ XII. Monitoring i ewaluacja lokalnego programu rewitalizacji ROZDZIAŁ XII Monitoring i ewaluacja lokalnego programu rewitalizacji 12.1. Istota monitoringu i ewaluacji Monitoring i ewaluacja Programu Rewitalizacji są ściśle związane z procedura wdrożeniową. Władze

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2013. Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) 2007-2013

Załacznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2013. Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) 2007-2013 Załacznik nr VIII do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WSL w roku 2013 Tabela 8. Wskaźniki kluczowe (core indicators) 2007-2013 Wskaźnik Jednostka Priorytet Początkowy punkt odniesienia Ostateczny

Bardziej szczegółowo

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) THE ANALYSIS CONCERNING THE DESIGNATION OF THE ROUTE THAT INTEGRATES THE SOUTH OF THE LOWER SILESIA PROVINCE TOGETHER WITH NORTH - SOUTHLINKS Analiza

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers

Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers 10-12 milionów Romów w Europie 6 milionów mieszkających w U E Irlandia Polska Republika Czeska Turcja Populacja społeczności romskiej w liczbach Irlandia Polska

Bardziej szczegółowo

Program rewitalizacji obszarów miejskich Rabki Zdrój

Program rewitalizacji obszarów miejskich Rabki Zdrój Program rewitalizacji obszarów miejskich Rabki Zdrój Ewa Sołek-Kowalska, Grzegorz Godziek Definicja rewitalizacji Rewitalizacja - proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych, mający na

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Inż. NATALIA LEMTIS OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Promotor: DR INŻ. MARCIN KICIŃSKI Poznań, 2016

Bardziej szczegółowo

Budowa i wdrażanie strategii rozwoju gminy. Dr Piotr Szamrowski Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Budowa i wdrażanie strategii rozwoju gminy. Dr Piotr Szamrowski Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Budowa i wdrażanie strategii rozwoju gminy Dr Piotr Szamrowski Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Czym jest strategia? Strategia jest to kierunek i zakres działania,

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

Polityka terytorialna

Polityka terytorialna Polityka terytorialna BYDGOSZCZ 19.01.2017 R. Zgodnie z ustaleniami w Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 Plan Modernizacji 2020+ w warunkach naszego regionu proces planowania

Bardziej szczegółowo

Komplementarność w ramach RPO WO jako narzędzie zwiększania efektywności realizacji celów

Komplementarność w ramach RPO WO jako narzędzie zwiększania efektywności realizacji celów Komplementarność w ramach RPO WO 2007-2013 jako narzędzie zwiększania efektywności realizacji celów rozwojowych regionu Karina Bedrunka Opole, 28 czerwca 2012 r. Zakres prezentacji I. Komplementarność

Bardziej szczegółowo

O REWITALIZACJI. Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych.

O REWITALIZACJI. Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. O REWITALIZACJI Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych. Stan kryzysowy to stan spowodowany koncentracją negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

2012-10-08. Agnieszka Wałęga Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu Łukasz Urbanek Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

2012-10-08. Agnieszka Wałęga Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wrocławiu Łukasz Urbanek Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego LOKALNE PROGRAMY REWITALIZACJI REALIZOWANE PRZY UDZIALE WSPARCIA W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO DLA WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO NA LATA 2007-20132013 Agnieszka Wałęga Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020

Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020 Rewitalizacja w RPO WK-P 2014-2020 Definicja Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie. Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015.

Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie. Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015. Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie Analiza rynku pracy w gminie Szlichtyngowa w latach 2013-2014 oraz w okresie styczeń marzec 2015. Czerwiec 2015 WSTĘP Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie, działa w oparciu

Bardziej szczegółowo

Metodologia badania. Cele szczegółowe ewaluacji zakładają uzyskanie pogłębionych odpowiedzi na wskazane poniżej pytania ewaluacyjne:

Metodologia badania. Cele szczegółowe ewaluacji zakładają uzyskanie pogłębionych odpowiedzi na wskazane poniżej pytania ewaluacyjne: Ewaluacja ex post projektu systemowego PARP pt. Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji w ramach Pilotażu w III osi priorytetowej PO IG Metodologia badania Cel i przedmiot

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Partnership for success. the case of the common approach of City of Łódź and Polish Railways to development of the city center

Partnership for success. the case of the common approach of City of Łódź and Polish Railways to development of the city center Partnership for success the case of the common approach of City of Łódź and Polish Railways to development of the city center Background: Challenges faced and managed by the City of Łódź Analysis and evaluation

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego Zielona Góra 31 październik 2012r

Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego Zielona Góra 31 październik 2012r Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 Zielona Góra 31 październik 2012r Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 Wizja W 2020 roku województwo lubuskie w pełni korzysta ze swojego położenia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO FISZKA ZGŁOSZENIOWA DLA PROJEKTU PLANOWANEGO DO REALIZACJI w ramach ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO z REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Miasto Karczew. Miejscowość. Nazwa:..

Miasto Karczew. Miejscowość. Nazwa:.. Szanowni Państwo, KWESTIONARIUSZ ANKIETY Identyfikacja problemów i potrzeb rozwojowych Gminy Karczew realizowana na potrzeby opracowania pn. Program Rewitalizacji Gminy Karczew Gmina Karczew przystąpiła

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja w ramach RPO WD 2014-2020

Rewitalizacja w ramach RPO WD 2014-2020 Rewitalizacja w ramach RPO WD 2014-2020 Projekty rewitalizacyjne w ramach RPO WD Nabory w ramach Działania 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Działania RPO WD, w których możliwe jest uzyskanie preferencji

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Tomaszowa Lubelskiego na lata

Lokalny Program Rewitalizacji Obszaru Miejskiego Tomaszowa Lubelskiego na lata Lokalny Program Lubelskiego na lata MATRYCA LOGICZNA DLA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI OBSZARU MIEJSKIEGO TOMZSZOWA LUBELSKIEGO NA LATA 2006-2013 Cel strategiczny CS Stworzenie przestrzennych warunków

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ LGD NASZE ROZTOCZE

KRYTERIA WYBORU OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ LGD NASZE ROZTOCZE KRYTERIA WYBORU OPERACJI W RAMACH STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ NASZE ROZTOCZE Czy projekt przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych i szczegółowych LSR? Cel ogólny Cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wsparcie dla przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 W ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Śląskiego przygotował

Bardziej szczegółowo

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska

Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków. z UE. Barbara Pędzich-Ciach. ekspertka: prowadząca: Dorota Kostowska Dokumenty strategiczne w pozyskiwaniu środków ekspertka: z UE. Barbara Pędzich-Ciach prowadząca: Dorota Kostowska Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Elwira Skibicka-Sokołowska, dr Uniwersytet w Białymstoku

Elwira Skibicka-Sokołowska, dr Uniwersytet w Białymstoku Ekonomia i Środowisko 2 (49) 2014 Elwira Skibicka-Sokołowska REALIZACJA PRIORYTETÓW STRATEGII EUROPA 2020 POPRZEZ DZIAŁANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO W OBECNEJ I PRZYSZŁEJ PERSPEKTYWIE

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA LOKALNYCH PROGRAMÓW REWITALIZACJI

WYTYCZNE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA LOKALNYCH PROGRAMÓW REWITALIZACJI Załącznik nr 4 INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO PROJEKT WYTYCZNE W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA LOKALNYCH

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PORZĄDKOWANIA MIEJSKIEJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

ZAGADNIENIA PORZĄDKOWANIA MIEJSKIEJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ Budownictwo 18 Nina Sołkiewicz-Kos, Malwina Tubielewicz-Michalczuk ZAGADNIENIA PORZĄDKOWANIA MIEJSKIEJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ Wprowadzenie Przedmiotem pracy jest analiza przestrzeni miejskiej Gminy Kłomnice

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Infrastruktury Społecznej Wydział Projektu Własnego w Obszarze Turystyki Winnica Zabór - historia - 2010 Zabór Vineyard - history - 2010 (1) Spotkania spotkania spotkania Meetings Meetings Meetings Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Urząd Gminy Zabór Municipal Office

Bardziej szczegółowo

Poznań, październik 2011 r.

Poznań, październik 2011 r. RAPORT KOŃCOWY Ocena wpływu projektów realizowanych w ramach V. Priorytetu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Rozwój i modernizacja infrastruktury turystycznej i kulturowej

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020

Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020 Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020 Kontekst otoczenia strategicznego Piotrków Trybunalski, 05 listopada 2013 r. Polityka spójności 2014-2020 Propozycja KE, aby strategie stały się warunkiem

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Katowice roku

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Katowice roku Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Katowice 9.05.2016 roku Muzeum Śląskie - Katowice REWITALIZACJA To proces wieloletni prowadzony we współpracy z lokalną społecznością,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Osie priorytetowe Gospodarka Innowacje Technologie Rozwój społeczeństwa informacyjnego Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej

Osie priorytetowe Gospodarka Innowacje Technologie Rozwój społeczeństwa informacyjnego Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej RPO WZ 2014-2020 Osie priorytetowe 1. Gospodarka Innowacje Technologie 2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego 3. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej 4. Dostosowanie do zmian klimatu 5. Rozwój naturalnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik B.1.2. Fiszka zgłoszeniowa dla projektów planowanych do realizacji w ramach ZIT LOF z RPO WL

Załącznik B.1.2. Fiszka zgłoszeniowa dla projektów planowanych do realizacji w ramach ZIT LOF z RPO WL planowanych do realizacji w ramach ZIT LOF Strona 1/8 FISZKA ZGŁOSZENIOWA DLA PROJEKTU PLANOWANEGO DO REALIZACJI w ramach ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH LUBELSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO z REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31]

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] 994. pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej : Część A. Program realizacji badań naukowych i prac rozwojowych 1.01 31.12.2002.

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo