Opracował: Wojciech Dec

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opracował: Wojciech Dec"

Transkrypt

1 Strona1 Opracował: Wojciech Dec Lublin, styczeń 2013 r.

2 Strona2 Tytuł projektu: Lubelskie Forum Aktywni Obywatele Termin realizacji projektu: 1 grudnia 2012 r. 31 maj 2014 r. Celem projektu jest wzrost aktywizacji i partycypacji obywatelskiej mieszkańców i ich organizacji w 27 dzielnicach m. Lublina, jako istotnego czynnika podnoszenia jakości i skuteczności działań w rozwiązywaniu lokalnych problemów społecznych poprzez: wzrost integracji i konsolidacji działań środowisk lubelskich NGOs na rzecz rozwoju lokalnych inicjatyw społecznych rozwój komunikacji przestrzennej ukierunkowanej na wzrost partycypacji oraz aktywności jednostek i grup społecznych w życiu publicznym rozwój edukacji społecznej ukierunkowanej na wzrost kompetencji liderów społecznych w zakresie partycypacji obywatelskiej i wolontariatu wzrost świadomości przedstawicieli NGOs i mieszkańców dzielnic m. Lublina w zakresie praw obywatelskich wzrost wymiany wiedzy i doświadczeń z przedstawicielami organizacji społecznych z Niemiec w zakresie mobilizowania aktywności obywatelskiej. Grupę docelową projektu stanowią przedstawiciele społeczności lokalnych z 27 dzielnic miejskich Lublina reprezentowanych przez: organizacje pozarządowe, członków Rad Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin, Rad i Zarządów Dzielnic Miasta Lublin, mieszkańców dzielnic. Osoba do kontaktu: Wojciech Dec Animator lokalny kom

3 Strona3 Partycypacja społeczna to - aktywny udział mieszkańców gminy w istotnych dla niej, jej mieszkańców lub określonych grup społecznych sprawach to włączanie w proces powstawania dokumentów planistycznych, podejmowania kluczowych decyzji i rozwiązywania problemów lokalnych.. Partycypacja społeczna to inaczej proces, w którym dwie lub więcej stron współdziałają w przygotowaniu planów, realizacji określonej polityki i podejmowaniu decyzji. Cechą charakterystyczną partycypacji jest aktywny udział wszystkich partnerów biorących udział w procesie współdziałania. Partycypacja społeczna polega na komunikowaniu się mieszkańców z władzami gminy oraz ich obustronnej współpracy. (Źródło: Kwiatkowski J., Warszawa 2003, "Partycypacja społeczna i rozwój społeczny") Przykładowe techniki partycypacji społecznej: Kawiarnia Obywatelska Planowanie Partycypacyjne Budżet Partycypacyjny Panel Obywatelski Komórki Planujące narada obywatelska sondaż delibaratywny konsultacje społeczne dostęp do informacji publicznej referendum obywatelska inicjatywa obywatelska kontakt z radnym, prezydentem składanie wniosków, petycji (Źródło: z r., z r.)

4 Strona4 W projekcie 27 dzielnic miejskich Lublina podzielono na 5 OKRĘGÓW: OKRĘG1: OKRĘG 2: OKRĘG 3: OKRĘG 4: OKRĘG 5: Bronowice, Felin, Hajdów-Zadębie, Kośminek, Tatary Czechów Północny, Czechów Południowy, Kalinowszczyzna, Ponikwoda Sławinek, Sławin, Śródmieście, Stare Miasto, Szerokie i Wieniawa Czuby Północne, Czuby Południowe, Konstantynów, Rury, Węglin Północny, Węglin Południowy Abramowice, Dziesiąta, Głusk, Wrotków, Za cukrownią, Zemborzyce

5 Strona5 Projekt zakłada wsparcie rozwoju Lubelskiego Porozumienia Organizacji Pozarządowych będącego otwartym forum społecznym, służącym aktywizacji i partycypacji obywatelskiej społeczności lokalnych działających na rzecz mieszkańców Lublina, w tym prowadzenie Sekretariatu i organizacje spotkań plenarnych W projekcie zaplanowano 5 debat tematycznych Kawiarenki Obywatelskie z udziałem przedstawicieli społeczności lokalnych z 27 dzielnic miejskich Lublina reprezentowanych przez: organizacje pozarządowe, członków Rad Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin, Rad i Zarządów Dzielnic Miasta Lublin, mieszkańców dzielnic. Harmonogram DZIAŁ. 1:

6 Strona6 Projekt przewiduje stworzenie i aktualizacje portalu internetowego który będzie informował o podejmowanych inicjatywach społecznych w 27 dzielnicach m. Lublina. Integralną częścią projektu będą badania służące stworzeniu Mapy Aktywności Obywatelskiej, która obejmie inwentaryzacje organizacji pozarządowych i jego otoczenia w 27 dzielnicach miejskich Lublina w podziale na 5 OKRĘGÓW. Wyniki badań zostaną opublikowane w broszurze. Harmonogram DZIAŁ. 2:

7 Strona7 Projekt zakłada utworzenie i prowadzenie mobilnych punktów doradczo-konsultacyjnych dla mieszkańców i ich organizacji w 27 dzielnicach Lublina Porady obywatelskie (indywidualne/grupowe) będą świadczone w wymiarze śr. 6 godz./ngos i 3 godz./osobę fizyczna, w: Biurze projektu, w siedzibach organizacji pozarządowych, w siedzibach Rad i Zarządów Dzielnic Miasta Lublin, w miejscach wskazanych przez zainteresowanych. Harmonogram DZIAŁ. 3:

8 Strona8 Projekt zakłada realizacje cyklu szkoleń podnoszących kompetencje liderów lubelskich organizacji pozarządowych, członków Rad Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin oraz Rad i Zarządów Dzielnic Miasta Lublin Program szkolenia (40 godz.): M1. Warsztaty animujące aktywność i partycypacje obywatelska M2. Techniki partycypacji społecznej (dostęp do informacji publicznej, konsultacje, debaty, referenda, petycje itp.) M3. Jak skuteczne realizować inicjatywy lokalne krok po kroku M4. Praca z wolontariuszami M5. Zasady współpracy międzysektorowej i budowania partnerstw lokalnych Zajęcia będą prowadzone w Lublinie w grupach 15-osobowych. Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe, catering oraz zaświadczenia ukończenia szkolenia. Harmonogram DZIAŁ. 4:

9 Strona9 REALIZATOR PROJEKTU: PARTNER PROJEKTU 1: PARTNER PROJEKTU 2:

10 Strona10 Załącznik 1 Regulamin Lubelskiego Porozumienia Organizacji Pozarządowych Regulamin Lubelskiego Porozumienia Organizacji Pozarządowych Preambuła Przekonani o potrzebie integracji i konsolidacji działań środowiska lubelskich organizacji pozarządowych oraz wzmacniania poczucia przynależności i tożsamości Trzeciego Sektora, które zostały wyrażone w dn. 18 lutego 2012 r. podczas I Kongresu Organizacji Pozarządowych w Lublinie, deklarujemy wzajemną współpracę w ramach Lubelskiego Porozumienia Organizacji Pozarządowych. Jednocześnie, działając w duchu partnerstwa, jesteśmy otwarci na współpracę międzysektorową i wspieranie działań reprezentantów mieszkańców Lublina i ich organizacji. I. Postanowienia ogólne 1 Lubelskie Porozumienie Organizacji Pozarządowych, zwane dalej LPOP, jest dobrowolnym i apolitycznym porozumieniem autonomicznych oraz równoprawnych organizacji pozarządowych, zwanych dalej Członkami, działającym na podstawie niniejszego Regulaminu Terenem działania LPOP jest obszar miasta Lublin. 2. Siedzibą LPOP jest miasto Lublin. 3. LPOP nie posiada osobowości prawnej. 4. LPOP zrzesza Członków działających w różnych obszarach tematycznych. Celem LPOP jest: II. Cele LPOP 1. Działanie na rzecz rozwoju i integracji sektora pozarządowego w Lublinie Wspieranie organizacji pozarządowych i liderów społecznych w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego miasta Lublin. 3. Tworzenie warunków do wzmacniania istniejących organizacji pozarządowych, powstawania nowych organizacji i inicjatyw obywatelskich, oraz rozwoju wolontariatu. 4. Wzmocnienie współpracy organizacji pozarządowych z samorządem wszystkich szczebli oraz innymi podmiotami sektora finansów publicznych i biznesu. 5. Zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w realizacji zadań własnych samorządu wszystkich szczebli.

11 Strona11 6. Informowanie, doradzanie, szkolenie oraz inicjowanie partnerstw w rozwiązywaniu problemów społecznych, wzmacniających rozwój lokalny. 7. Współpraca na rzecz rozwoju miasta Lublin. 8. Integrowanie i wspieranie organizacji członkowskich. 9. Przekazywanie istotnych dla organizacji członkowskich informacji oraz pośredniczenie w wymianie informacji pomiędzy nimi. 10. Koordynowanie współpracy organizacji członkowskich poprzez wykorzystywanie wspólnych zasobów przy realizacji poszczególnych zadań oraz pracy grup problemowych i obszarów tematycznych. 11. Edukowanie społeczeństwa w zakresie znaczenia działalności organizacji pozarządowych oraz ich promocja. 12. Wspieranie przedstawicieli organizacji pozarządowych w ciałach kolegialnych inicjowanych przez administrację samorządową oraz sektor prywatny. III. Członkowie LPOP 4 1. Członkiem LPOP może być organizacja pozarządowa, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działającą na rzecz społeczności miasta Lublin, która złożyła pisemną deklarację według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. 2. Podmioty wskazane w pkt. 1 nabywają członkostwo w LPOP z chwilą przyjęcia złożonej deklaracji przez Zebranie Plenarne Członków. Zebranie Plenarne podejmuje decyzję o przyjęciu nowego Członka w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów niezależnie od ilości obecnych w Zebraniu Plenarnym Członków. 3. Członkowie mogą być reprezentowani w LPOP przez upoważnionego przedstawiciela. Upoważnienia udziela statutowy organ Członka, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. 4. Organem uprawnionym do prowadzenia spraw i reprezentowania LPOP jest Sekretariat Techniczny. 5. Zebrania Plenarne odbywają się co najmniej raz na kwartał. Prawo zwołania Zebrania Plenarnego ma Sekretariat Techniczny lub grupa Członków LPOP stanowiąca najmniej 1/10 składu LPOP. 6. W trakcie Zebrań Plenarnych decyzje podejmowane są w formie uchwał zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym niezależnie od ilości Członków. 7. Regulamin LPOP oraz jego zmiany przyjmowane są w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów przy jednoczesnej obecności w trakcie głosowania nie mniej niż 50% Członków. 8. Wykluczenie Członka następuje w formie uchwały Plenarnego Zebrania podjętej większością głosów 2/ 3 Członków przy jednoczesnej obecności w trakcie głosowania nie mniej niż 50% Członków. 9. Rozwiązanie LPOP następuje w drodze uchwały Plenarnego Zebrania podjętej większością głosów 3/4 Członków przy jednoczesnej obecności w trakcie głosowania nie mniej niż 50% Członków. 10. Poza posiedzeniami Plenarnych Zebrań uchwała w każdej sprawie może być podjęta poprzez uzyskanie zgody co najmniej 50% Członków LPOP. 11. Każdy Członek w trakcie głosowania posiada jeden głos.

12 Strona W bieżących pracach LPOP może uczestniczyć dowolna liczba przedstawicieli jego Członków. 13. Sekretariat Techniczny tworzy 3 do 5 Członków LPOP wybieranych przez Zebranie Plenarne Członków w głosowaniu jawnym. Wybór składu Sekretariatu dokonywany jest w drodze uchwały Zebrania Plenarnego podjętej większością bezwzględną głosów przy jednoczesnej obecności nie mniej niż 50 % Członków. 14. Sekretariat powołany zostaje na czas określony 1 rok. Zmiany składu Sekretariatu następują na zasadach określonych w pkt. 13 Regulaminu. 15. Sekretariat Techniczny zobowiązany jest do składania sprawozdania z działalności LPOP co najmniej raz na 3 miesiące. Do obowiązków Członka należy: 1. Czynne uczestnictwo w pracach LPOP i realizacja jego celów. 2. Przestrzeganie postanowień Regulaminu i uchwał Zebrania Plenarnego Członków LPOP. 3. Godne reprezentowanie LPOP oraz zjednywanie mu sympatyków. Członkostwo ustaje w przypadku: Złożenia rezygnacji przez statutowy organ Członka. 2. Utraty osobowości prawnej, zaprzestania prowadzenia działalności 3. Wykluczenia w drodze uchwały przez Zebranie Plenarne. W pracach LPOP mogą uczestniczyć: 1. Inne organizacje niespełniające warunków wymienionych w 5 ust Eksperci z różnych dziedzin. 7 8 Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

13 Strona13 Załącznik nr 1 do Regulaminu Lubelskiego Porozumienia Organizacji Pozarządowych W imieniu organizacji deklaruję/my przystąpienie do Lubelskiego Porozumienia Organizacji Pozarządowych: Organizacja: Adres Siedziby: Adres Korespondencyjny Tel./fax.: mail: www Nr rejestru/ KRS: Forma Prawna: Regon: NIP: Imię i Nazwisko Funkcja w organizacji: Nr dowodu lub innego dokumentu tożsamości Adres Korespondencyjny mail: tel. Imię i Nazwisko Funkcja: REPREZENTANTEM ORGANIZACJI NA LPOP JEST: dokument: Podpisy uprawnionych do reprezentacji organizacji osób: nr: Pieczątka, data i popis: Imię i Nazwisko Funkcja: Pieczątka, data i popis:

14 Strona14 Załącznik 2 Podział Lublina na 27 dzielnic miejskich 1 - Abramowice 10 - Hajdów-Zadębie 19 - Szerokie 2 Bronowice 11- Kalinowszczyzna 20 - Śródmieście 3 - Czechów Południowy 12 - Konstantynów 21 - Tatary 4 - Czechów Północny 13 - Kośminek 22 - Węglin Południowy 5 - Czuby Południowe 14 - Ponikwoda 23 - Węglin Północny 6 - Czuby Północne 15 - Rury 24 - Wieniawa 7 - Dziesiąta 16 - Sławi 25 - Wrotków 8 - Felin 17 - Sławinek 26 - Za Cukrownią 9 - Głusk 18 - Stare Miasto 27 - Zemborzyce

15 Strona15 Załącznik 3 Dzielnice miejskie Lublina w podziale na 5 OKRĘGÓW OKRĘG1: OKRĘG 2: OKRĘG 3: OKRĘG 4: OKRĘG 5: Bronowice, Felin, Hajdów-Zadębie, Kośminek, Tatary Czechów Północny, Czechów Południowy, Kalinowszczyzna, Ponikwoda Sławinek, Sławin, Śródmieście, Stare Miasto, Szerokie i Wieniawa Czuby Północne, Czuby Południowe, Konstantynów, Rury, Węglin Północny, Węglin Południowy Abramowice, Dziesiąta, Głusk, Wrotków, Za cukrownią, Zemborzyce

STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ WIELKOPOLSKIEJ SIECI ORANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAMY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ WIELKOPOLSKIEJ SIECI ORANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAMY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ WIELKOPOLSKIEJ SIECI ORANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAMY RAZEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych Działamy Razem, będąca związkiem

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot

Statut Stowarzyszenia. Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot Statut Stowarzyszenia Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot uchwalony dn. 13 kwietnia 2015 r. Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1. Stowarzyszenie o nazwie Obszar Metropolitalny Gdańsk Gdynia Sopot,

Bardziej szczegółowo

Program współpracy m.st. Warszawy w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi

Program współpracy m.st. Warszawy w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi Program współpracy m.st. Warszawy w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA AKCJA MIASTO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA AKCJA MIASTO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do uchwały 1/WZC/2/2014 STATUT STOWARZYSZENIA AKCJA MIASTO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Akcja Miasto (dalej zwanym Stowarzyszeniem) jest dobrowolnym,

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP

Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. 1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KIELECKIE INWESTYCJE

STATUT STOWARZYSZENIA KIELECKIE INWESTYCJE STATUT STOWARZYSZENIA KIELECKIE INWESTYCJE Tekst ujednolicony, uwzględniający zmiany wynikające z: 1) Uchwały nr 1/2011 Zebrania Komitetu Założycielskiego o zmianach statutu Stowarzyszenia Kieleckie Inwestycje

Bardziej szczegółowo

TEKST STATUTU TWOJEGO RUCHU. e-partia.org POSTANOWIENIA OGÓLNE

TEKST STATUTU TWOJEGO RUCHU. e-partia.org POSTANOWIENIA OGÓLNE TWÓJ RUCH - BIURO KRAJOWE PARTII ul. Nowy Świat 39, 00-029 Warszawa T: 731.537.500 E: biuro@ruchpalikota.org.pl W: www.twojruch.eu TEKST STATUTU TWOJEGO RUCHU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Twój Ruch jest

Bardziej szczegółowo

STATUT FORUM WSPÓŁPRACY EMPOWERMENT

STATUT FORUM WSPÓŁPRACY EMPOWERMENT STATUT FORUM WSPÓŁPRACY EMPOWERMENT I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Forum Współpracy Empowerment, nazywane dalej Forum, jest autonomicznym ciałem bez osobowości prawnej. 2. Forum powołuje się na czas nieokreślony.

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia SPYTKOWICE ZATOR PRZECISZÓW POLANKA WIELKA OSIEK BRZEŹNICA TOMICE Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Cieszyn, 2008

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA JORDANOWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA JORDANOWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Załącznik nr 1 do uchwały Nr XX/159/2012 Rady Miasta Jordanowa z dnia 03 grudnia 2012 r. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA JORDANOWA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA na rzecz KLASTRA PRZEMYSŁOWEGO dawnych terenów CENTRALNEGO OKRĘGU PRZEMSYŁOWEGO im. premiera EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO

STATUT STOWARZYSZENIA na rzecz KLASTRA PRZEMYSŁOWEGO dawnych terenów CENTRALNEGO OKRĘGU PRZEMSYŁOWEGO im. premiera EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO STATUT STOWARZYSZENIA na rzecz KLASTRA PRZEMYSŁOWEGO dawnych terenów CENTRALNEGO OKRĘGU PRZEMSYŁOWEGO im. premiera EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO Strona 1 z 10 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne:

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA HUMAN RESOURCES GENERATION NEXT Stowarzyszenie Profesjonalistów ds. Zarządzania Kapitałem Ludzkim. z siedzibą w Warszawie

STATUT STOWARZYSZENIA HUMAN RESOURCES GENERATION NEXT Stowarzyszenie Profesjonalistów ds. Zarządzania Kapitałem Ludzkim. z siedzibą w Warszawie STATUT STOWARZYSZENIA HUMAN RESOURCES GENERATION NEXT Stowarzyszenie Profesjonalistów ds. Zarządzania Kapitałem Ludzkim z siedzibą w Warszawie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. HUMAN RESOURCES GENERATION

Bardziej szczegółowo

STATUT Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 1. Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro, zwana dalej Solidarną Polską, jest partią polityczną działającą na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat

Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie Lepszy Świat zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXXVII/208/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 listopada 2013 r.

Załącznik do uchwały Nr XXXVII/208/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 listopada 2013 r. Załącznik do uchwały Nr XXXVII/208/13 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 27 listopada 2013 r. PROGRAM współpracy Powiatu Włoszczowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi

Bardziej szczegółowo

STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu

STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu dla Regionalnych Centrów Wolontariatu (RCW) wypracowane w ramach projektu Standaryzacja działań Sieci Centrów Wolontariatu szansą na rozwój

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/323/14 RADY GMINY WIŚNIOWA. z dnia 6 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/323/14 RADY GMINY WIŚNIOWA. z dnia 6 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIX/323/14 RADY GMINY WIŚNIOWA z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Wiśniowa z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Statut stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Olsztyn ORLE GNIAZDO. I Postanowienia ogólne.

Statut stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Olsztyn ORLE GNIAZDO. I Postanowienia ogólne. Statut stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Olsztyn ORLE GNIAZDO I Postanowienia ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Olsztyn ORLE GNIAZDO, zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA RUCH SPOŁECZNY EUROPA PLUS. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA RUCH SPOŁECZNY EUROPA PLUS. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA RUCH SPOŁECZNY EUROPA PLUS Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: "RUCH SPOŁECZNY EUROPA PLUS" - zwane dalej Stowarzyszeniem. 2. Siedziba Stowarzyszenia i jego

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Uniwersytetu Trzeciego Wieku Publikacja współfinansowana ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 TWORZENIE Uniwersytetu Trzeciego

Bardziej szczegółowo

STATUT TORUŃSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY PRAW ZWIERZĄT TEKST JEDNOLITY. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT TORUŃSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY PRAW ZWIERZĄT TEKST JEDNOLITY. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT TORUŃSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY PRAW ZWIERZĄT TEKST JEDNOLITY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Toruńskie Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt, zwane dalej Towarzystwem działa na mocy Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZABRZE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZABRZE. z dnia... 2012 r. Projekt Prezydenta Miasta Zabrze UCHWAŁA NR... RADY MIASTA ZABRZE z dnia... 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

STATUT. Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland uchwalony w dniu 29 listopada 2012 r. we Wrocławiu. Rozdział 1 Przepisy ogólne

STATUT. Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland uchwalony w dniu 29 listopada 2012 r. we Wrocławiu. Rozdział 1 Przepisy ogólne STATUT Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland uchwalony w dniu 29 listopada 2012 r. we Wrocławiu Rozdział 1 Przepisy ogólne 1. Nazwa, osobowość prawna, siedziba 1. Organizacja nosi nazwę:

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności

Statut Fundacji Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności Statut Fundacji Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności Preambuła Powstanie Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności związane było z realizowanym w Gdańsku, jako jednym z pięciu

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla społeczności lokalnych - STOWARZYSZENIE-

Poradnik dla społeczności lokalnych - STOWARZYSZENIE- Poradnik dla społeczności lokalnych - STOWARZYSZENIE- Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów Lipiec 2012 r. Prezentacja została opracowana w ramach projektu pn.: Aktywnie dla dobra wspólnego dofinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

2) edukacja, oświata i wychowanie w zakresie obejmującym cele statutowe Inicjatywy

2) edukacja, oświata i wychowanie w zakresie obejmującym cele statutowe Inicjatywy STATUT WROCŁAWSKIEJ INICJATYWY ROWEROWEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Wrocławska Inicjatywa Rowerowa Wrocławska Inicjatywa Rowerowa, zwana dalej Inicjatywą, jest stowarzyszeniem w rozumieniu ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYW SPOŁECZNYCH I KULTURALNYCH "PRO PERSONA" tekst jednolity ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYW SPOŁECZNYCH I KULTURALNYCH PRO PERSONA tekst jednolity ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYW SPOŁECZNYCH I KULTURALNYCH "PRO PERSONA" tekst jednolity ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Kulturalnych "PRO

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU DLA OBSZARU PIĘCIU GMIN: GMINY TCZEW, GMINY SUBKOWY, GMINY MORZESZCZYN, GMINY PELPLIN, GMINY GNIEW LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA WSTĘGA KOCIEWIA GRUDZIEŃ - 2008 rok (Tekst jednolity-

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LX/787/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 8 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR LX/787/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU. z dnia 8 listopada 2010 r. UCHWAŁA NR LX/787/10 RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo